رد على الأستاذ عبد الرحمان حواش عن الملحق

ابراهيم دادي Ýí 2010-02-25


lt;b><span lang="AR-DZ" style="font-size: 16pt; color: #000033; font-family: &quot;Arabic Transparent&quot;; b: ; mso-bidi-language: AR-DZ; clt: ">æÅÈáíÓ áã íÄãÑ ÈÇáÓÌæÏ Ü ÈÕÝÉ ÎÇÕÉ Ü. Ëã íÞæá Ýí ÇáÝÞÑÉ 5/8: æÚÈËñ Ãä äÞæá : ... Ãä Çááå áã íÃãÑå ÈÇáÓÌæÏ Ýí<span style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </span>ÇáæÞÊ Ãäå íÞÜÜÜÜæá ÊÜÜÚÇáì: <i>( ... <u>ÅÐ ÃãÑÊß</u> ...).ÃåÜ</i></span></b><span lang="AR-DZ" style="font-size: 16pt; font-family: &quot;Simplified Arabic&quot;; mso-bidi-language: AR-DZ"> <o:p></o:p></span></p>
المزيد مثل هذا المقال :

<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 0cm 0cm 0pt; direction: rtl; unicode-bidi: embed; text-align: right"><span lang="AR-DZ" style="font-size: 16pt; font-family: &quot;Simplified Arabic&quot;; mso-bidi-language: AR-DZ">ÞÕ ÇáÂíÉ &quot;31&quot; ÇáÍÌÑ ßãä íÞæá ( æíá ááãÕáíä) æÇááå ÃÚáã áãÇÐÇ¿ <o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 0cm 0cm 0pt; direction: rtl; unicode-bidi: embed; text-align: right"><span lang="AR-DZ" style="font-size: 16pt; font-family: &quot;Simplified Arabic&quot;; mso-bidi-language: AR-DZ">ÃÑÌæ ÊæÖíÍÇ áÞæáßã åÐÇ: </span><b><span lang="AR-DZ" style="font-size: 16pt; color: #000033; font-family: &quot;Arabic Transparent&quot;; mso-bidi-language: AR-DZ">&ndash; ÝÇáÌööäøÉ- ãËáÇ &ndash; áíÓÊ ÇáÜãáÇÆßÉ &ndash; æÍÏåÇ- ßãÇ ÐåÈÊã Åáíå æÞæã ãä ÇáÚÑÈ &ndash; ÝÇáÌööäøÉ &ndash;ßãÇ ÐßÑÊ- </span></b><b><span lang="AR-DZ" style="font-size: 16pt; color: red; font-family: &quot;Arabic Transparent&quot;; mso-bidi-language: AR-DZ">ÌãÚ ÌÇä íÔãá ÇáãáÇÆßÉ</span></b><b><span lang="AR-DZ" style="font-size: 16pt; color: #000033; font-family: &quot;Arabic Transparent&quot;; mso-bidi-language: AR-DZ">¡ </span></b><b><span lang="AR-DZ" style="font-size: 16pt; color: red; font-family: &quot;Arabic Transparent&quot;; mso-bidi-language: AR-DZ">ßãÇ íÔãá ÅÈáíÓ æÛíÑåã ããä ÎáÞ Çááå</span></b><b><span lang="AR-DZ" style="font-size: 16pt; color: #000033; font-family: &quot;Arabic Transparent&quot;; mso-bidi-language: AR-DZ"> Ýí ÇáÓãÇæÇÊ æÇáÃÑÖ. æåí ãÇ ÎÝí ÚäÇ &ndash; ãä ÃÍíÇÁ- æáÇ äÈÕÑåã &ndash; ßãÇ ÈíäÊ Ðáß -.ÃåÜ<o:p></o:p></span></b></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 0cm 0cm 0pt; direction: rtl; unicode-bidi: embed; text-align: right"><span lang="AR-DZ" style="font-size: 16pt; font-family: &quot;Simplified Arabic&quot;; mso-bidi-language: AR-DZ">ÝãÇ ãÚäì ( ßÇä ãä ÇáÌä) ÃáÇ íÏá åÐÇ Úáì ãÝÑÏ ÇáÌäÉ¿ Ëã ÃáÇ íÝåã Ãä ßáÇãßã åÐÇ Ýíå ÈÚÖ ÇáÊäÇÞÖ: </span><b><u><span lang="AR-DZ" style="font-size: 16pt; color: red; font-family: &quot;Arabic Transparent&quot;; mso-bidi-language: AR-DZ">ÌãÚ ÌÇä íÔãá ÇáãáÇÆßÉ</span></u></b><b><u><span lang="AR-DZ" style="font-size: 16pt; color: #000033; font-family: &quot;Arabic Transparent&quot;; mso-bidi-language: AR-DZ">¡ </span></u></b><b><u><span lang="AR-DZ" style="font-size: 16pt; color: red; font-family: &quot;Arabic Transparent&quot;; mso-bidi-language: AR-DZ">ßãÇ íÔãá ÅÈáíÓ</span></u></b><b><span lang="AR-DZ" style="font-size: 16pt; color: red; font-family: &quot;Arabic Transparent&quot;; mso-bidi-language: AR-DZ"> æÛíÑåã ããä ÎáÞ Çááå</span></b><span lang="AR-DZ" style="font-size: 16pt; font-family: &quot;Simplified Arabic&quot;; mso-bidi-language: AR-DZ">. <o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 0cm 0cm 0pt; direction: rtl; unicode-bidi: embed; text-align: right"><span lang="AR-DZ" style="font-size: 16pt; font-family: &quot;Simplified Arabic&quot;; mso-bidi-language: AR-DZ">ÞáÊã: </span><b><span lang="AR-DZ" style="font-size: 16pt; color: #000033; font-family: &quot;Arabic Transparent&quot;; mso-bidi-language: AR-DZ">6) ãä ÇáÛÑíÈ Ãä äÞæá :<span style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </span>Ãä ÅÈáíÓ ßÇä ãä ÇáãáÇÆßÉ ÇáãÞÑÈíä( æßá ÇáãáÇÆßÉ ãÞÑÈæä).ÃåÜ<o:p></o:p></span></b></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 0cm 0cm 0pt; direction: rtl; unicode-bidi: embed; text-align: right"><b><span lang="AR-DZ" style="font-size: 16pt; color: #000033; font-family: &quot;Arabic Transparent&quot;; mso-bidi-language: AR-DZ">ÝãÇ Þæáßã¡ Ýí Þæá Çááå ÊÚÇáì: áóäú íóÓúÊóäßöÝó ÇáúãóÓöíÍõ Ãóäú íóßõæäó ÚóÈúÏðÇ áöáøóåö </span></b><b><span lang="AR-DZ" style="font-size: 16pt; color: red; font-family: &quot;Arabic Transparent&quot;; mso-bidi-language: AR-DZ">æóáóÇ ÇáúãóáóÇÆößóÉõ ÇáúãõÞóÑøóÈõæäó </span></b><b><span lang="AR-DZ" style="font-size: 16pt; color: #000033; font-family: &quot;Arabic Transparent&quot;; mso-bidi-language: AR-DZ">æóãóäú íóÓúÊóäßöÝú Úóäú ÚöÈóÇÏóÊöåö æóíóÓúÊóßúÈöÑú </span></b><b><span lang="AR-DZ" style="font-size: 16pt; color: red; font-family: &quot;Arabic Transparent&quot;; mso-bidi-language: AR-DZ">ÝóÓóíóÍúÔõÑõåõãú Åöáóíúåö ÌóãöíÚðÇ</span></b><b><span lang="AR-DZ" style="font-size: 16pt; color: #000033; font-family: &quot;Arabic Transparent&quot;; mso-bidi-language: AR-DZ">(172).ÇáäÓÇÁ.</span></b><b><span lang="AR-DZ" style="color: #000033; font-family: &quot;Arabic Transparent&quot;; mso-bidi-language: AR-DZ; mso-ansi-font-size: 16.0pt; mso-bidi-font-size: 12.0pt"><o:p></o:p></span></b></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 0cm 0cm 0pt; direction: rtl; unicode-bidi: embed; text-align: right"><span lang="AR-DZ" style="font-size: 16pt; font-family: &quot;Simplified Arabic&quot;; mso-bidi-language: AR-DZ"><o:p>&nbsp;</o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 0cm 0cm 0pt; direction: rtl; unicode-bidi: embed; text-align: right"><span lang="AR-DZ" style="font-size: 16pt; font-family: &quot;Simplified Arabic&quot;; mso-bidi-language: AR-DZ">ÞáÊã: </span><b><span lang="AR-DZ" style="font-size: 16pt; color: #000033; font-family: &quot;Arabic Transparent&quot;; mso-bidi-language: AR-DZ">ÅÐÇð Ýåã íÝÚáæä ãÇ íæãÑæä ãËá ÎÒäÉ Ìåäã¡ æßÐáß Þæáå Ýí ÁÇíÉ ÇáÃäÈíÇÁ </span></b><b><span lang="AR-DZ" style="font-size: 18pt; color: #000033; font-family: &quot;Arabic Transparent&quot;; mso-bidi-language: AR-DZ">27 </span></b><b><i><span lang="AR-DZ" style="font-size: 16pt; color: #000033; font-family: &quot;Arabic Transparent&quot;; mso-bidi-language: AR-DZ">( ... <u>æåã ÈÃãÑå íÚãáæä</u>) </span></i></b><b><span lang="AR-DZ" style="font-size: 16pt; color: #000033; font-family: &quot;Arabic Transparent&quot;; mso-bidi-language: AR-DZ">áÇ íÓÊßÈÑæä ßãÇ ÇÓÊßÈÑ ÅÈáíÓ.ÃåÜ</span></b><span lang="AR-DZ" style="font-size: 16pt; font-family: &quot;Simplified Arabic&quot;; mso-bidi-language: AR-DZ"><o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 0cm 0cm 0pt; direction: rtl; unicode-bidi: embed; text-align: right"><b><span lang="AR-DZ" style="font-size: 16pt; color: #000033; font-family: &quot;Arabic Transparent&quot;; mso-bidi-language: AR-DZ"><o:p>&nbsp;</o:p></span></b></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 0cm 0cm 0pt; direction: rtl; line-height: 200%; unicode-bidi: embed; text-align: justify"><b><span lang="AR-DZ" style="font-size: 16pt; color: #000033; line-height: 200%; font-family: &quot;Arabic Transparent&quot;; mso-bidi-language: AR-DZ">6) ãä ÇáÛÑíÈ Ãä äÞæá :<span style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </span>Ãä ÅÈáíÓ ßÇä ãä ÇáãáÇÆßÉ ÇáãÞÑÈíä( </span></b><b><u style="text-underline: double"><span lang="AR-DZ" style="font-size: 16pt; color: red; line-height: 200%; font-family: &quot;Arabic Transparent&quot;; mso-bidi-language: AR-DZ">æßá ÇáãáÇÆßÉ ãÞÑÈæä</span></u></b><b><span lang="AR-DZ" style="font-size: 16pt; color: #000033; line-height: 200%; font-family: &quot;Arabic Transparent&quot;; mso-bidi-language: AR-DZ">).</span></b><b><span lang="AR-SA" style="color: #000033; line-height: 200%; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-bidi-font-family: 'Times New Roman'"><font size="3"><font face="Times New Roman">ÃåÜ<o:p></o:p></font></font></span></b></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 0cm 0cm 0pt; direction: rtl; unicode-bidi: embed; text-align: right"><span lang="AR-DZ" style="font-size: 16pt; font-family: &quot;Simplified Arabic&quot;; mso-bidi-language: AR-DZ">ÝãÇ ÊÝÓíÑßã áÞæáå ÊÚÇáì Úä ÇáãáÇÆßÉ:<o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 0cm 0cm 0pt; direction: rtl; unicode-bidi: embed; text-align: right"><span lang="AR-DZ" style="font-size: 16pt; color: red; font-family: &quot;Simplified Arabic&quot;; mso-bidi-language: AR-DZ">æóãóäú íóÞõáú ãöäúåõãú Åöäøöí Åöáóåñ ãöäú Ïõæäöåö</span><span lang="AR-DZ" style="font-size: 16pt; font-family: &quot;Simplified Arabic&quot;; mso-bidi-language: AR-DZ"> ÝóÐóáößó äóÌúÒöíåö Ìóåóäøóãó <span style="color: red">ßóÐóáößó äóÌúÒöí ÇáÙøóÇáöãöíäó</span>(29). ÇáÃäÈíÇÁ.<o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 0cm 0cm 0pt; direction: rtl; unicode-bidi: embed; text-align: right"><span lang="AR-DZ" style="font-size: 16pt; font-family: &quot;Simplified Arabic&quot;; mso-bidi-language: AR-DZ; mso-ansi-font-size: 12.0pt">åá íÝåã ãä ÇáÂíÉ Ãäå áÇ ÊæÌÏ ãáÇÆßÉ ãÞÑÈæä¿ æãä åã ÇáãÞÑÈæä ÇáÐíä ÃÔÇÑ Çááå ÊÚÇáì Åáíåã Ýí ÇáæÇÞÚÉ¿<o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 0cm 0cm 0pt; direction: rtl; unicode-bidi: embed; text-align: right"><b><span lang="AR-DZ" style="font-size: 16pt; color: #000033; font-family: &quot;Arabic Transparent&quot;; mso-bidi-language: AR-DZ">ÃõæúáóÆößó ÇáúãõÞóÑøóÈõæäó(11). ÇáæÇÞÚÉ.<o:p></o:p></span></b></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 0cm 0cm 0pt; direction: rtl; unicode-bidi: embed; text-align: right"><b><span lang="AR-DZ" style="font-size: 16pt; color: #000033; font-family: &quot;Arabic Transparent&quot;; mso-bidi-language: AR-DZ"><o:p>&nbsp;</o:p></span></b></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 0cm 0cm 0pt; direction: rtl; unicode-bidi: embed; text-align: right"><b><span lang="AR-DZ" style="font-size: 16pt; color: #000033; font-family: &quot;Arabic Transparent&quot;; mso-bidi-language: AR-DZ"><o:p>&nbsp;</o:p></span></b></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 0cm 0cm 0pt; direction: rtl; unicode-bidi: embed; text-align: right"><b><span lang="AR-DZ" style="font-size: 16pt; color: #000033; font-family: &quot;Arabic Transparent&quot;; mso-bidi-language: AR-DZ">ÞáÊã: Ëã ßíÝ íÌÚá Çááå ÅÈáíÓ ãÞÑÈÇ&nbsp;</span></b><b><span lang="FR" dir="ltr" style="font-size: 16pt; color: #000033; mso-bidi-language: AR-DZ; mso-bidi-font-family: 'Arabic Transparent'"><font face="Times New Roman">?</font></span></b><b><span lang="AR-DZ" style="font-size: 16pt; color: #000033; font-family: &quot;Arabic Transparent&quot;; mso-bidi-language: AR-DZ"> Ëã íÚÕíå&nbsp;</span></b><b><span lang="FR" dir="ltr" style="font-size: 16pt; color: #000033; mso-bidi-language: AR-DZ; mso-bidi-font-family: 'Arabic Transparent'"><font face="Times New Roman">!</font></span></b><b><span lang="AR-DZ" style="font-size: 16pt; color: #000033; font-family: &quot;Arabic Transparent&quot;; mso-bidi-language: AR-DZ"> æáÇ íÃÊãÑ ÈÃãÑå Ýí ÇáÓÌæÏ&nbsp;</span></b><b><span lang="FR" dir="ltr" style="font-size: 16pt; color: #000033; mso-bidi-language: AR-DZ; mso-bidi-font-family: 'Arabic Transparent'"><font face="Times New Roman">!</font></span></b><b><span lang="FR" style="font-size: 16pt; color: #000033; font-family: &quot;Arabic Transparent&quot;; mso-bidi-language: AR-DZ"> </span></b><b><i><span lang="AR-DZ" style="font-size: 16pt; color: #000033; font-family: &quot;Arabic Transparent&quot;; mso-bidi-language: AR-DZ">( ÃáÇ íÚáã ãä ÎáÞ æåæ ÇááØíÝ ÇáÎÈíÑ)&nbsp;</span></i></b><b><i><span lang="FR" dir="ltr" style="font-size: 16pt; color: #000033; mso-bidi-language: AR-DZ; mso-bidi-font-family: 'Arabic Transparent'"><font face="Times New Roman">!?</font></span></i></b><b><i><span lang="FR" style="font-size: 16pt; color: #000033; font-family: &quot;Arabic Transparent&quot;; mso-bidi-language: AR-DZ"> </span></i></b><b><span lang="AR-DZ" style="font-size: 16pt; color: #000033; font-family: &quot;Arabic Transparent&quot;; mso-bidi-language: AR-DZ">Ãã ÎíøÈ Ùä Çááå Ýíå&nbsp;</span></b><b><span lang="FR" dir="ltr" style="font-size: 16pt; color: #000033; mso-bidi-language: AR-DZ; mso-bidi-font-family: 'Arabic Transparent'"><font face="Times New Roman">!?</font></span></b><b><span lang="AR-DZ" style="font-size: 16pt; color: #000033; font-family: &quot;Arabic Transparent&quot;; mso-bidi-language: AR-DZ"><o:p></o:p></span></b></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 0cm 0cm 0pt; direction: rtl; unicode-bidi: embed; text-align: right"><b><span lang="AR-DZ" style="font-size: 16pt; color: #000033; font-family: &quot;Arabic Transparent&quot;; mso-bidi-language: AR-DZ">Ü ÃÓÊÇÐí ÇáßÑíã ÚÈÏ ÇáÑÍãÇä ÍæÇÔ Ãáã íÈÌá Çáãæáì ÊÚÇáì ÂÏã ÝÃãÑ ÇáãáÇÆßÉ Ãä íÓÌÏæÇ áå ÈãÇ Ýíåã ÅÈáíÓ¡ æÈÚÏ Ãä ÚÕì ÅÈáíÓ ÃãÑ ÑÈå¡ ( ßãÇ íãßä Ãä íÚÕí Çááå ßá ãÎáæÞ) ÞÇá ÓÈÍÇäå: æóÞõáúäóÇ íóÇÂÏóãõ ÇÓúßõäú ÃóäúÊó æóÒóæúÌõßó ÇáúÌóäøóÉó æóßõáóÇ ãöäúåóÇ ÑóÛóÏðÇ ÍóíúËõ ÔöÆúÊõãóÇ æóáóÇ ÊóÞúÑóÈóÇ åóÐöåö ÇáÔøóÌóÑóÉó ÝóÊóßõæäóÇ ãöäú ÇáÙøóÇáöãöíäó(35). ÇáÈÞÑÉ. æãÚ Ðáß ÝÞÏ ÖÚÝ ÂÏã ÃãÇã ÛæÇíÉ ÇáÔíØÇä ÝÚÕì ÑÈå åæ ÇáÂÎÑ æåæ Ýí ÇáÌäÉ íÃßá ãäåÇ ÑÛÏÇ¿<o:p></o:p></span></b></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 0cm 0cm 0pt; direction: rtl; unicode-bidi: embed; text-align: right"><b><span lang="AR-DZ" style="font-size: 16pt; color: #000033; font-family: &quot;Arabic Transparent&quot;; mso-bidi-language: AR-DZ"><o:p>&nbsp;</o:p></span></b></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 0cm 0cm 0pt; direction: rtl; unicode-bidi: embed; text-align: right"><b><span lang="AR-DZ" style="font-size: 16pt; color: #000033; font-family: &quot;Arabic Transparent&quot;; mso-bidi-language: AR-DZ">Ü Ãáã íÞá Çááå ÊÚÇáì Úä ÅÈáíÓ ÇáÐí ßÇä ãä ÇáãÞÑÈíä ÍÓÈ ÇáÍæÇÑ ÇáÐí ÌÑì Èíäå æÈíä Çááå ÊÚÇáì: ÞóÇáó </span></b><b><span lang="AR-DZ" style="font-size: 16pt; color: red; font-family: &quot;Arabic Transparent&quot;; mso-bidi-language: AR-DZ">ÝóÈöãóÇ ÃóÛúæóíúÊóäöí</span></b><b><span lang="AR-DZ" style="font-size: 16pt; color: #000033; font-family: &quot;Arabic Transparent&quot;; mso-bidi-language: AR-DZ"> áóÃóÞúÚõÏóäøó áóåõãú ÕöÑóÇØóßó ÇáúãõÓúÊóÞöíãó(16). ÇáÃÚÑÇÝ. ÞóÇáó </span></b><b><span lang="AR-DZ" style="font-size: 16pt; color: red; font-family: &quot;Arabic Transparent&quot;; mso-bidi-language: AR-DZ">ÑóÈøö ÈöãóÇ ÃóÛúæóíúÊóäöí</span></b><b><span lang="AR-DZ" style="font-size: 16pt; color: #000033; font-family: &quot;Arabic Transparent&quot;; mso-bidi-language: AR-DZ"> áóÃõÒóíøöäóäøó áóåõãú Ýöí ÇáúÃóÑúÖö æóáóÃõÛúæöíóäøóåõãú ÃóÌúãóÚöíäó(39). ÇáÍÌÑ.</span></b><b><span lang="AR-DZ" style="color: #000033; font-family: &quot;Arabic Transparent&quot;; mso-bidi-language: AR-DZ; mso-ansi-font-size: 16.0pt; mso-bidi-font-size: 12.0pt"><o:p></o:p></span></b></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 0cm 0cm 0pt; direction: rtl; unicode-bidi: embed; text-align: right"><b><span lang="AR-DZ" style="font-size: 16pt; color: #000033; font-family: &quot;Arabic Transparent&quot;; mso-bidi-language: AR-DZ">áÞÏ ßÇäÊ ÅÑÇÏÉ Çááå ÊÚÇáì æãÔíÆÊå Ãä íÎÈÑ ÇáãáÇÆßÉ Ãäå ÎÇáÞ ÈÔÑÇ ãä Øíä Ëã ÃãÑ ÇáãáÇÆßÉ ÇáÐíä ÃÎÈÑåã ÈãÇ ÓíÎáÞ ÈíÏíå Ãä íÓÌÏæÇ áãÇ ÎáÞ¡ ÝßÇä ãä ÇáãáÇÆßÉ ÅÈáíÓ åæ ÇáæÍíÏ ÇáÐí ÇÓÊßÈÑ Úä ÇáÓÌæÏ áÂÏã Úáíå ÇáÓáÇã æÇÓÊÚáì ÝßÇä ãä ÇáßÇÝÑíä¡ (æóÅöÐú ÞõáúäóÇ áöáúãóáóÇÆößóÉö ÇÓúÌõÏõæÇ áöÂÏóãó </span></b><b><span lang="AR-DZ" style="font-size: 16pt; color: red; font-family: &quot;Arabic Transparent&quot;; mso-bidi-language: AR-DZ">ÝóÓóÌóÏõæÇ <u style="text-underline: double">ÅöáøóÇ ÅöÈúáöíÓó</u></span></b><b><span lang="AR-DZ" style="font-size: 16pt; color: #000033; font-family: &quot;Arabic Transparent&quot;; mso-bidi-language: AR-DZ"> ÃóÈóì æóÇÓúÊóßúÈóÑó æóßóÇäó ãöäú ÇáúßóÇÝöÑöíäó(34)</span></b><b><span lang="AR-DZ" style="color: #000033; font-family: &quot;Arabic Transparent&quot;; mso-bidi-language: AR-DZ; mso-ansi-font-size: 16.0pt; mso-bidi-font-size: 12.0pt"><font size="3">. ÇáÈÞÑÉ</font></span></b><b><span lang="AR-DZ" style="font-size: 16pt; color: #000033; font-family: &quot;Arabic Transparent&quot;; mso-bidi-language: AR-DZ">. (ÞóÇáó </span></b><b><span lang="AR-DZ" style="font-size: 16pt; color: red; font-family: &quot;Arabic Transparent&quot;; mso-bidi-language: AR-DZ">íóÇÅöÈúáöíÓõ</span></b><b><span lang="AR-DZ" style="font-size: 16pt; color: #000033; font-family: &quot;Arabic Transparent&quot;; mso-bidi-language: AR-DZ"> ãóÇ ãóäóÚóßó Ãóäú ÊóÓúÌõÏó áöãóÇ ÎóáóÞúÊõ ÈöíóÏóíøó ÃóÇÓúÊóßúÈóÑúÊó Ãóãú ßõäÊó ãöäú ÇáúÚóÇáöíäó(75).Õ. äáÇÍÙ Ãä ÇáÊÓÇÄá æÌå áÅÈáíÓ æÍÏå ÇáÐí ßÇä ãä ÇáãÝÑæÖ Ãä íÓÌÏ ãÚ ÇáãáÇÆßÉ¡ áßäå ÇÓÊßÈÑ æÇÓÊÚáì ÝÞÇá: ÞóÇáó áóãú Ãóßõäú áöÃóÓúÌõÏó áöÈóÔóÑò ÎóáóÞúÊóåõ ãöäú ÕóáúÕóÇáò ãöäú ÍóãóÅò ãóÓúäõæäò(33). ÇáÍÌÑ.</span></b><b><span lang="AR-DZ" style="color: #000033; font-family: &quot;Arabic Transparent&quot;; mso-bidi-language: AR-DZ; mso-ansi-font-size: 16.0pt; mso-bidi-font-size: 12.0pt"><o:p></o:p></span></b></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 0cm 0cm 0pt; direction: rtl; unicode-bidi: embed; text-align: right"><b><span lang="AR-DZ" style="font-size: 16pt; color: #000033; font-family: &quot;Arabic Transparent&quot;; mso-bidi-language: AR-DZ"><o:p>&nbsp;</o:p></span></b></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 0cm 0cm 0pt; direction: rtl; unicode-bidi: embed; text-align: right"><b><span lang="AR-DZ" style="font-size: 16pt; color: #000033; font-family: &quot;Arabic Transparent&quot;; mso-bidi-language: AR-DZ">ÞÇá ÇáÃÓÊÇÐ ÍæÇÔ: ) ÇÓÊÓãÍßã ! áã íßä ÇáÖãíÑ Ýí ( ... Èíäåã...) ÁÇíÉ ÇáÒãÑ 75 ÚÇÆÏÇ Åáì ÇáãáÇÆßÉ ! áäÓÊÛÝÑ Çááå !! ÞõõÖí Èíä ÇáÚÈÇÏ ÅäÓÇð ßÇäæÇ Ãæ ÌäøÇ¡ð Ãæ Èíä ÇáÅäÓ æÇáÌä. .ÃåÜ </span></b><b><span lang="AR-DZ" style="color: #000033; font-family: &quot;Arabic Transparent&quot;; mso-bidi-language: AR-DZ; mso-ansi-font-size: 16.0pt; mso-bidi-font-size: 12.0pt"><o:p></o:p></span></b></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 0cm 0cm 0pt; direction: rtl; unicode-bidi: embed; text-align: right"><b><span lang="AR-DZ" style="font-size: 16pt; color: #000033; font-family: &quot;Arabic Transparent&quot;; mso-bidi-language: AR-DZ">ÃÑÌæ ãä ÇáÞÑÇÁ ÇáßÑÇã ÇáÊÏÈÑ Ýí åÐå ÇáÂíÇÊ áÚáäÇ äÝåã ãÇ ÃÎÈÑäÇ Èå Çáãæáì ÊÚÇáì ãä åæá íæã ÇáÏíä¡ íÞæá ÇáÚáíã ÇáÍßíã: æóäõÝöÎó Ýöí ÇáÕøõæÑö </span></b><b><span lang="AR-DZ" style="font-size: 16pt; background: yellow; color: red; font-family: &quot;Arabic Transparent&quot;; mso-bidi-language: AR-DZ; mso-highlight: yellow">ÝóÕóÚöÞó</span></b><b><span lang="AR-DZ" style="font-size: 16pt; background: yellow; color: #000033; font-family: &quot;Arabic Transparent&quot;; mso-bidi-language: AR-DZ; mso-highlight: yellow"> </span></b><b><span lang="AR-DZ" style="font-size: 16pt; background: yellow; color: red; font-family: &quot;Arabic Transparent&quot;; mso-bidi-language: AR-DZ; mso-highlight: yellow">ãóäú</span></b><b><span lang="AR-DZ" style="font-size: 16pt; color: #000033; font-family: &quot;Arabic Transparent&quot;; mso-bidi-language: AR-DZ"> Ýöí ÇáÓøóãóÇæóÇÊö </span></b><b><span lang="AR-DZ" style="font-size: 16pt; background: yellow; color: red; font-family: &quot;Arabic Transparent&quot;; mso-bidi-language: AR-DZ; mso-highlight: yellow">æóãóäú Ýöí ÇáúÃóÑúÖö</span></b><b><span lang="AR-DZ" style="font-size: 16pt; color: #000033; font-family: &quot;Arabic Transparent&quot;; mso-bidi-language: AR-DZ"> ÅöáøóÇ ãóäú ÔóÇÁó Çááøóåõ Ëõãøó äõÝöÎó Ýöíåö ÃõÎúÑóì </span></b><b><u style="text-underline: double"><span lang="AR-DZ" style="font-size: 16pt; color: red; font-family: &quot;Arabic Transparent&quot;; mso-bidi-language: AR-DZ">ÝóÅöÐóÇ åõãú</span></u></b><b><span lang="AR-DZ" style="font-size: 16pt; color: #000033; font-family: &quot;Arabic Transparent&quot;; mso-bidi-language: AR-DZ"> ÞöíóÇãñ íóäúÙõÑõæäó(68)æóÃóÔúÑóÞóÊú ÇáúÃóÑúÖõ ÈöäõæÑö ÑóÈøöåóÇ æóæõÖöÚó ÇáúßöÊóÇÈõ </span></b><b><span lang="AR-DZ" style="font-size: 16pt; color: red; font-family: &quot;Arabic Transparent&quot;; mso-bidi-language: AR-DZ">æóÌöíÁó</span></b><b><span lang="AR-DZ" style="font-size: 16pt; color: #000033; font-family: &quot;Arabic Transparent&quot;; mso-bidi-language: AR-DZ"> </span></b><b><span lang="AR-DZ" style="font-size: 16pt; background: yellow; color: red; font-family: &quot;Arabic Transparent&quot;; mso-bidi-language: AR-DZ; mso-highlight: yellow">ÈöÇáäøóÈöíøöíäó æóÇáÔøõåóÏóÇÁö</span></b><b><span lang="AR-DZ" style="font-size: 16pt; color: #000033; font-family: &quot;Arabic Transparent&quot;; mso-bidi-language: AR-DZ"> </span></b><b><span lang="AR-DZ" style="font-size: 16pt; color: red; font-family: &quot;Arabic Transparent&quot;; mso-bidi-language: AR-DZ">æóÞõÖöíó Èóíúäóåõãú ÈöÇáúÍóÞøö</span></b><b><span lang="AR-DZ" style="font-size: 16pt; color: #000033; font-family: &quot;Arabic Transparent&quot;; mso-bidi-language: AR-DZ"> æóåõãú áóÇ íõÙúáóãõæäó(69)</span></b><span lang="AR-DZ" style="font-size: 16pt; font-family: &quot;Simplified Arabic&quot;; mso-ansi-font-size: 12.0pt"> </span><b><span lang="AR-DZ" style="font-size: 16pt; background: yellow; color: red; font-family: &quot;Arabic Transparent&quot;; mso-bidi-language: AR-DZ; mso-highlight: yellow">æóæõÝøöíóÊú ßõáøõ äóÝúÓò</span></b><b><span lang="AR-DZ" style="font-size: 16pt; color: #000033; font-family: &quot;Arabic Transparent&quot;; mso-bidi-language: AR-DZ"> ãóÇ ÚóãöáóÊú </span></b><b><span lang="AR-DZ" style="font-size: 16pt; color: red; font-family: &quot;Arabic Transparent&quot;; mso-bidi-language: AR-DZ">æóåõæó ÃóÚúáóãõ</span></b><b><span lang="AR-DZ" style="font-size: 16pt; color: #000033; font-family: &quot;Arabic Transparent&quot;; mso-bidi-language: AR-DZ"> ÈöãóÇ íóÝúÚóáõæäó(70).<o:p></o:p></span></b></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 0cm 0cm 0pt; direction: rtl; unicode-bidi: embed; text-align: right"><b><span lang="AR-DZ" style="font-size: 16pt; color: #000033; font-family: &quot;Arabic Transparent&quot;; mso-bidi-language: AR-DZ"><o:p>&nbsp;</o:p></span></b></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 0cm 36pt 0pt 0cm; direction: rtl; text-indent: -18pt; unicode-bidi: embed; text-align: right; mso-list: l0 level1 lfo1; tab-stops: list 36.0pt"><b style="mso-ansi-font-weight: normal"><span lang="FR" style="font-size: 16pt; color: #000033; font-family: Symbol; mso-bidi-language: AR-DZ; mso-fareast-font-family: Symbol; mso-bidi-font-family: Symbol"><span style="mso-list: Ignore">&middot;<span style="font: 7pt &quot;Times New Roman&quot;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></span></span></b><span dir="rtl"><b><span lang="AR-DZ" style="font-size: 16pt; color: #000033; font-family: &quot;Arabic Transparent&quot;; mso-bidi-language: AR-DZ">ãÇ ãÚäì (</span></b></span><b><span lang="AR-DZ" style="font-size: 16pt; color: red; font-family: &quot;Arabic Transparent&quot;; mso-bidi-language: AR-DZ">ÝóÕóÚöÞó</span></b><b><span lang="AR-DZ" style="font-size: 16pt; color: #000033; font-family: &quot;Arabic Transparent&quot;; mso-bidi-language: AR-DZ"> </span></b><b><span lang="AR-DZ" style="font-size: 16pt; color: red; font-family: &quot;Arabic Transparent&quot;; mso-bidi-language: AR-DZ">ãóäú</span></b><b><span lang="AR-DZ" style="font-size: 16pt; color: #000033; font-family: &quot;Arabic Transparent&quot;; mso-bidi-language: AR-DZ"> Ýöí ÇáÓøóãóÇæóÇÊö </span></b><b><span lang="AR-DZ" style="font-size: 16pt; color: red; font-family: &quot;Arabic Transparent&quot;; mso-bidi-language: AR-DZ">æóãóäú</span></b><b><span lang="AR-DZ" style="font-size: 16pt; color: #000033; font-family: &quot;Arabic Transparent&quot;; mso-bidi-language: AR-DZ"> Ýöí ÇáúÃóÑúÖö)¿</span></b><b><span lang="FR" dir="ltr" style="font-size: 16pt; color: #000033; mso-bidi-language: AR-DZ; mso-bidi-font-family: 'Arabic Transparent'"><o:p></o:p></span></b></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 0cm 36pt 0pt 0cm; direction: rtl; text-indent: -18pt; unicode-bidi: embed; text-align: right; mso-list: l0 level1 lfo1; tab-stops: list 36.0pt"><b style="mso-ansi-font-weight: normal"><span lang="FR" style="font-size: 16pt; color: #000033; font-family: Symbol; mso-bidi-language: AR-DZ; mso-fareast-font-family: Symbol; mso-bidi-font-family: Symbol"><span style="mso-list: Ignore">&middot;<span style="font: 7pt &quot;Times New Roman&quot;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></span></span></b><span dir="rtl"><b><span lang="AR-DZ" style="font-size: 16pt; color: #000033; font-family: &quot;Arabic Transparent&quot;; mso-bidi-language: AR-DZ">ãÇ ãÚäì (Ëõãøó äõÝöÎó Ýöíåö ÃõÎúÑóì </span></b></span><b><span lang="AR-DZ" style="font-size: 16pt; color: red; font-family: &quot;Arabic Transparent&quot;; mso-bidi-language: AR-DZ">ÝóÅöÐóÇ åõãú</span></b><b><span lang="AR-DZ" style="font-size: 16pt; color: #000033; font-family: &quot;Arabic Transparent&quot;; mso-bidi-language: AR-DZ"> ÞöíóÇãñ íóäúÙõÑõæäó ) Ýãä åã¡ åá ßá ãÇ ÎáÞ Çááå ãä äÝÓ¿</span></b><b><span lang="FR" dir="ltr" style="font-size: 16pt; color: #000033; mso-bidi-language: AR-DZ; mso-bidi-font-family: 'Arabic Transparent'"><o:p></o:p></span></b></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 0cm 36pt 0pt 0cm; direction: rtl; text-indent: -18pt; unicode-bidi: embed; text-align: right; mso-list: l0 level1 lfo1; tab-stops: list 36.0pt"><b style="mso-ansi-font-weight: normal"><span lang="FR" style="font-size: 16pt; color: #000033; font-family: Symbol; mso-bidi-language: AR-DZ; mso-fareast-font-family: Symbol; mso-bidi-font-family: Symbol"><span style="mso-list: Ignore">&middot;<span style="font: 7pt &quot;Times New Roman&quot;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></span></span></b><span dir="rtl"><b><span lang="AR-DZ" style="font-size: 16pt; color: #000033; font-family: &quot;Arabic Transparent&quot;; mso-bidi-language: AR-DZ">ãÇ ãÚäì (</span></b></span><b><span lang="AR-DZ" style="font-size: 16pt; color: red; font-family: &quot;Arabic Transparent&quot;; mso-bidi-language: AR-DZ">æóæõÝøöíóÊú ßõáøõ äóÝúÓò</span></b><b><span lang="AR-DZ" style="font-size: 16pt; color: #000033; font-family: &quot;Arabic Transparent&quot;; mso-bidi-language: AR-DZ"> ãóÇ ÚóãöáóÊú </span></b><b><span lang="AR-DZ" style="font-size: 16pt; color: red; font-family: &quot;Arabic Transparent&quot;; mso-bidi-language: AR-DZ">æóåõæó ÃóÚúáóãõ</span></b><b><span lang="AR-DZ" style="font-size: 16pt; color: #000033; font-family: &quot;Arabic Transparent&quot;; mso-bidi-language: AR-DZ"> ÈöãóÇ íóÝúÚóáõæäó ) åá ßá äÝÓ ÊÏÎá Ýíå ÇáãáÇÆßÉ æÇáÌä æÇáÅäÓ Ãã ÛíÑ Ðáß¿</span></b><b><span lang="FR" dir="ltr" style="font-size: 16pt; color: #000033; mso-bidi-language: AR-DZ; mso-bidi-font-family: 'Arabic Transparent'"><o:p></o:p></span></b></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 0cm 36pt 0pt 0cm; direction: rtl; text-indent: -18pt; unicode-bidi: embed; text-align: right; mso-list: l0 level1 lfo1; tab-stops: list 36.0pt"><b style="mso-ansi-font-weight: normal"><span lang="FR" style="font-size: 16pt; color: #000033; font-family: Symbol; mso-bidi-language: AR-DZ; mso-fareast-font-family: Symbol; mso-bidi-font-family: Symbol"><span style="mso-list: Ignore">&middot;<span style="font: 7pt &quot;Times New Roman&quot;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></span></span></b><span dir="rtl"><b><span lang="AR-DZ" style="font-size: 16pt; color: #000033; font-family: &quot;Arabic Transparent&quot;; mso-bidi-language: AR-DZ">ãÇ ãÚäì (</span></b></span><b><span lang="AR-DZ" style="font-size: 16pt; color: red; font-family: &quot;Arabic Transparent&quot;; mso-bidi-language: AR-DZ">æóÌöíÁó</span></b><b><span lang="AR-DZ" style="font-size: 16pt; color: #000033; font-family: &quot;Arabic Transparent&quot;; mso-bidi-language: AR-DZ"> </span></b><b><span lang="AR-DZ" style="font-size: 16pt; background: yellow; color: red; font-family: &quot;Arabic Transparent&quot;; mso-bidi-language: AR-DZ; mso-highlight: yellow">ÈöÇáäøóÈöíøöíäó æóÇáÔøõåóÏóÇÁö</span></b><b><span lang="AR-DZ" style="font-size: 16pt; color: #000033; font-family: &quot;Arabic Transparent&quot;; mso-bidi-language: AR-DZ"> æóÞõÖöíó Èóíúäóåõãú ÈöÇáúÍóÞøö æóåõãú áóÇ íõÙúáóãõæäó)¿</span></b><b><span lang="FR" dir="ltr" style="font-size: 16pt; color: #000033; mso-bidi-language: AR-DZ; mso-bidi-font-family: 'Arabic Transparent'"><o:p></o:p></span></b></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 0cm 36pt 0pt 0cm; direction: rtl; text-indent: -18pt; unicode-bidi: embed; text-align: right; mso-list: l0 level1 lfo1; tab-stops: list 36.0pt"><b style="mso-ansi-font-weight: normal"><span lang="FR" style="font-size: 16pt; color: #000033; font-family: Symbol; mso-bidi-language: AR-DZ; mso-fareast-font-family: Symbol; mso-bidi-font-family: Symbol"><span style="mso-list: Ignore">&middot;<span style="font: 7pt &quot;Times New Roman&quot;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></span></span></b><span dir="rtl"><b><span lang="AR-DZ" style="font-size: 16pt; color: #000033; font-family: &quot;Arabic Transparent&quot;; mso-bidi-language: AR-DZ">ÃáÇ íÝåã ãä ÇáÂíÉ Ãä ÇáÞÖÇÁ ÈÇáÍÞ íßæä Èíä ÇáäÈííä æÇáÔåÏÇÁ¿ æåã Ýí äÙÑí ÇáãáÇÆßÉ æÇáÑÓá ÇáÐíä ÔåÏæÇ Úáì ÊÈáíÛ ÑÓÇÆáåã.</span></b></span><b><span lang="FR" dir="ltr" style="font-size: 16pt; color: #000033; mso-bidi-language: AR-DZ; mso-bidi-font-family: 'Arabic Transparent'"><o:p></o:p></span></b></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 0cm 36pt 0pt 0cm; direction: rtl; text-indent: -18pt; unicode-bidi: embed; text-align: right; mso-list: l0 level1 lfo1; tab-stops: list 36.0pt"><b style="mso-ansi-font-weight: normal"><span lang="FR" style="font-size: 16pt; color: #000033; font-family: Symbol; mso-bidi-language: AR-DZ; mso-fareast-font-family: Symbol; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-bidi-font-family: Symbol"><span style="mso-list: Ignore">&middot;<span style="font: 7pt &quot;Times New Roman&quot;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></span></span></b><span dir="rtl"><b><span lang="AR-DZ" style="font-size: 16pt; color: #000033; font-family: &quot;Arabic Transparent&quot;; mso-bidi-language: AR-DZ">åá ÇáÔåÏÇÁ åã ÇáÐíä ãÇÊæÇ Ýí ÓÈíá Çááå Ýí ÍÑÈ¡ Ãã ÇáÔåÏÇÁ åã ÇáÐíä ÔåÏæÇ Úáì ÊÈáíÛ ÇáÑÓÇáÇÊ¿</span></b></span><b><span lang="FR" dir="ltr" style="font-size: 16pt; color: #000033; mso-bidi-language: AR-DZ; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-bidi-font-family: 'Arabic Transparent'"><o:p></o:p></span></b></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 0cm 0cm 0pt; direction: rtl; unicode-bidi: embed; text-align: right"><b><span lang="AR-DZ" style="font-size: 16pt; color: #000033; font-family: &quot;Arabic Transparent&quot;; mso-bidi-language: AR-DZ"><o:p>&nbsp;</o:p></span></b></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 0cm 0cm 0pt; direction: rtl; unicode-bidi: embed; text-align: right"><b><span lang="AR-DZ" style="font-size: 16pt; color: #000033; font-family: &quot;Arabic Transparent&quot;; mso-bidi-language: AR-DZ">ÃÎíÑÇ ÞÇá ÇáÃÓÊÇÐ ÍæÇÔ: &ndash; ÃäÇ æÃäÊã &ndash; <span style="mso-spacerun: yes">&nbsp;</span></span></b><b><span lang="AR-DZ" style="font-size: 16pt; color: red; font-family: &quot;Arabic Transparent&quot;; mso-bidi-language: AR-DZ">ãä ÇáÐíä íÏÞæä ÇáãÇÁ Ýí<span style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </span>ÇáãåÑÇÓ æáÇ<span style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </span>íäÊÌ ãä Ðáß æáÇ<span style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </span>ÇáÑÛæÉ&nbsp;</span></b><b><span lang="FR" dir="ltr" style="font-size: 16pt; color: red; mso-bidi-language: AR-DZ; mso-bidi-font-family: 'Arabic Transparent'"><font face="Times New Roman">!</font></span></b><b><span lang="AR-DZ" style="color: #000033; font-family: &quot;Arabic Transparent&quot;; mso-bidi-language: AR-DZ; mso-ansi-font-size: 16.0pt; mso-bidi-font-size: 12.0pt"><o:p></o:p></span></b></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 0cm 18pt 0pt 0cm; direction: rtl; unicode-bidi: embed; text-align: right"><b><span lang="AR-DZ" style="font-size: 16pt; color: #000033; font-family: &quot;Arabic Transparent&quot;; mso-bidi-language: AR-DZ">ÈÇáäÓÈÉ áí ÈÕÑÇÍÉ Åääí ÃÓÊÝíÏ ãäßã æãä ÛíÑßã æÃÊÚáã æÃÓÊÒíÏ ÇáãÚÑÝÉ ãä ÇáßÊÇÈ æÇáãÚáÞíä Ýí åÐÇ ÇáãæÞÚ ÇáãÈÇÑß¡ ÃÑÌæ Çááå ÊÚÇáì Ãä íÚáãäÇ ÌãíÚÇ ãÇ áã äÚáã¡ ÃãÇ ÏÞ ÇáãÇÁ Ýí ÇáãåÑÇÓ ÝáÇ ÖÑÑ Ýí Ðáß ãÇ ÏÇã Ýí ÇáãåÑÇÓ ãÇÁ íõÏÞøõ¡ æÃÎíÑÇ äÊíÞä ÈãÇ áÇ Ôß Ýíå æáÇ ÑíÈ Ãä ÇáãÇÁ ãÇÏÉ ÊÍÊÝÙ ÈÎÇÕíÊåÇ ãåãÇ ÍÇæáäÇ ÓÍÞåÇ Ãæ ÏÞøóåÇ. <o:p></o:p></span></b></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 0cm 18pt 0pt 0cm; direction: rtl; unicode-bidi: embed; text-align: right"><b><span lang="AR-DZ" style="font-size: 16pt; color: #000033; font-family: &quot;Arabic Transparent&quot;; mso-bidi-language: AR-DZ">æáßã ãäí ÌãíÚÇ ÃÒßì ÊÍíÉ æÓáÇã.</span></b><span lang="AR-DZ" style="font-size: 16pt; font-family: &quot;Simplified Arabic&quot;; mso-bidi-language: AR-DZ"><o:p></o:p></span></p>
<p>&nbsp;</p>
اجمالي القراءات 11583

للمزيد يمكنك قراءة : اساسيات اهل القران
أضف تعليق
لا بد من تسجيل الدخول اولا قبل التعليق
تاريخ الانضمام : 2006-07-11
مقالات منشورة : 489
اجمالي القراءات : 10,378,510
تعليقات له : 1,972
تعليقات عليه : 2,853
بلد الميلاد : ALGERIA
بلد الاقامة : ALGERIA