وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومــه أو تحقيق في صلاتنا على النبـئ

عبد الرحمان حواش Ýí 2009-06-07


idi-font-family: 'Arabic Transparent'"><span style="mso-spaceidi-font-family: 'Arabic Transparent'"><span style="mso-spacerun: yes">&nbsp;</span><o:p></o:p></span></span></strong></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 0cm 0cm 0pt; direction: rtl; unicode-bidi: embed; text-align: center" align="center"><strong><em><u><span lang="FR" dir="ltr" style="font-size: 20pt; mso-bidi-language: AR-DZ; mso-bidi-font-family: 'Arabic Transparent'">V</span></u></em></strong><strong><em><u><span lang="AR-DZ" style="font-size: 20pt; font-family: &quot;Arabic Transparent&quot;; mso-bidi-language: AR-DZ"><o:p></o:p></span></u></em></strong></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 0cm 0cm 0pt; direction: rtl; unicode-bidi: embed; text-align: justify"><strong><em><u><span lang="AR-DZ" style="font-size: 16pt; font-family: &quot;Arabic Transparent&quot;; mso-bidi-language: AR-DZ"><o:p><span style="text-decoration: none">&nbsp;</span></o:p></span></u></em></strong></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 0cm 0cm 0pt; direction: rtl; unicode-bidi: embed; text-align: justify"><span lang="AR-DZ" style="font-size: 16pt; font-family: &quot;Arabic Transparent&quot;; mso-bidi-language: AR-DZ">- ÓÃÍÇæá Ýí åÐÇ ÇáÞÓã ÈÍæá Çááå &ndash; ÅÑÔÇÏ Ãåá ÇáÞÑÁÇä Åáì ÇáÞÑÁÇä ¡ Ýí ÊÕÍíÍ ÕíÛÉ Ãæ ÕíÛ ÕáÇÊäÇ Úáì ÇáäÈÆ ( ÇáÕáÇÉ æÇáÓáÇã Úáíå ) .<o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 0cm 0cm 0pt; direction: rtl; unicode-bidi: embed; text-align: justify"><span lang="AR-DZ" style="font-size: 16pt; font-family: &quot;Arabic Transparent&quot;; mso-bidi-language: AR-DZ">- ÅäÊåÒÊ<span style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </span>ÝÑÕÉ ÊÓÇÄá ÃÍÏ ÇáãÔÇÆÎ &ndash; ÍÝÙå Çááå &ndash; Úä ßíÝíÉ ÕáÇÊí Úáì ÇáäÈÆ. ÅÐ ÃÞæá - Ýí ßá ãÑÉ &ndash; ( ÇáÕáÇÉ æÇáÓáÇã Úáíå ) ÝÓÃÍÇæá ÇáÅÌÇÈÉ Ýí åÐå ÇáÓáÓáÉ <strong><u>ÇáÎÇãÓÉ</u></strong></span><span lang="AR-DZ" dir="ltr" style="font-size: 16pt; mso-bidi-language: AR-DZ; mso-bidi-font-family: 'Arabic Transparent'"> </span><span lang="AR-DZ" style="font-size: 16pt; font-family: &quot;Arabic Transparent&quot;; mso-bidi-language: AR-DZ">ãä ÇáÈíÇäÇÊ ÇáÊí ÃäÇ ÈÕÏÏåÇ ãä <strong><u>áÓÇä ÇáÃÞæÇã</u></strong> <strong><u>ÇáÐíä ÃÑÓá Åáíåã </u></strong><span style="mso-spacerun: yes">&nbsp;</span>æÐáß <strong><u>áÊÞæíÉ ÅÚÌÇÒ </u></strong><u><span style="mso-spacerun: yes">&nbsp;</span>Ç<strong>áÞÑÁÇä</strong></u> æáÊÈíÜíä <strong><u>Ãäø </u><span style="mso-spacerun: yes">&nbsp;</span><u>&quot; ÚÑÈ &quot;<span style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </span>æ &quot; ÃÚÑÇÈ &quot;</u></strong> - Ýí ÇáÞÑÁÇä &ndash; <strong><u>áÇ ÊÝíÏ ÞæãÇ æáÇ áÓÇäðÇ</u></strong> ¡ ßãÇ<span style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </span>ÈíøäÊ Ðáß ÈÅØäÇÈ <strong><em>( æãÇ ÝÑØäÇ Ýí ÇáßÊÇÈ ãä ÔÆ )</em></strong>. åÐÇ ÇáßÊÇÈ ÇáÐí ßÊÈ Çááå Úáì äÝÓå ÈíÇäå Ýí ßÊÇÈå : ßÊÇÈ <strong>ãÈíä</strong> &ndash; <strong>ÁÇíÇÊ <u>ÈíäÇÊ</u></strong> &ndash; <strong>ÁÇíÇÊ ãÈÜíøäÇÊ</strong> &ndash; æÈÞæáÜå:<o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 0cm 0cm 0pt; direction: rtl; unicode-bidi: embed; text-align: justify"><strong><em><span lang="AR-DZ" style="font-size: 16pt; font-family: &quot;Arabic Transparent&quot;; mso-bidi-language: AR-DZ">( Ëã Åä ÚáíäÇ <u>ÈíÇäå</u> ) </span></em></strong><span lang="AR-DZ" style="font-size: 16pt; font-family: &quot;Arabic Transparent&quot;; mso-bidi-language: AR-DZ">ÇáÞíÇãå 19.</span><span lang="FR" dir="ltr" style="font-size: 16pt; mso-bidi-language: AR-DZ; mso-bidi-font-family: 'Arabic Transparent'"><o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 0cm 0cm 0pt; direction: rtl; unicode-bidi: embed; text-align: justify"><span lang="AR-DZ" style="font-size: 16pt; font-family: &quot;Arabic Transparent&quot;; mso-bidi-language: AR-DZ">- äÌÏ Ýí ÇááÓÇä ÇááÇÊíäí ÇáÝÑäÓí : ßáãÉ </span><span lang="AR-DZ" dir="ltr" style="font-size: 16pt; mso-bidi-language: AR-DZ; mso-bidi-font-family: 'Arabic Transparent'"><span style="mso-spacerun: yes">&nbsp;</span></span><em><span lang="FR" dir="ltr" style="font-size: 16pt; mso-bidi-language: AR-DZ; mso-bidi-font-family: 'Arabic Transparent'">saluer &ndash; salu<u>t</u></span></em><em><span lang="AR-DZ" style="font-size: 16pt; font-family: &quot;Arabic Transparent&quot;; mso-bidi-language: AR-DZ">.</span></em><span lang="AR-DZ" style="font-size: 16pt; font-family: &quot;Arabic Transparent&quot;; mso-bidi-language: AR-DZ"> Ýí ãÚäÇåÇ ÇáãÌÇÒí<span style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </span>(ÇáÊÞÑíÈí) æåæ : ... </span><em><span lang="FR" dir="ltr" style="font-size: 16pt; mso-bidi-language: AR-DZ; mso-bidi-font-family: 'Arabic Transparent'">saluer en quelqu&rsquo;un </span></em><em><span lang="AR-DZ" style="font-size: 16pt; font-family: &quot;Arabic Transparent&quot;; mso-bidi-language: AR-DZ"><span style="mso-spacerun: yes">&nbsp;&nbsp;</span></span></em><span lang="AR-DZ" style="font-size: 16pt; font-family: &quot;Arabic Transparent&quot;; mso-bidi-language: AR-DZ">æåæ : </span><em><span lang="FR" dir="ltr" style="font-size: 16pt; mso-bidi-language: AR-DZ; mso-bidi-font-family: 'Arabic Transparent'">bravo &ndash; bravo</span></em><span lang="FR" dir="ltr" style="font-size: 16pt; mso-bidi-language: AR-DZ; mso-bidi-font-family: 'Arabic Transparent'">&nbsp;!</span><span lang="AR-DZ" style="font-size: 16pt; font-family: &quot;Arabic Transparent&quot;; mso-bidi-language: AR-DZ"> æåæ ÔßÑ ÃÍÏ Úáì ãÇ ÞÏã &ndash; ÊÞÏíÑðÇ<span style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </span>æÇÚÊÑÇÝðÇ áãÇ äÌÍ Ýíå ... äáÇÍÙ ÈÇÏÆ Ðí<span style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </span>ÈÜÜÜÜÏÁò Ãä </span><span lang="FR" dir="ltr" style="font-size: 16pt; mso-bidi-language: AR-DZ; mso-bidi-font-family: 'Arabic Transparent'">&ndash;<em> salu<u>t</u></em> &ndash;</span><span lang="AR-DZ" style="font-size: 16pt; font-family: &quot;Arabic Transparent&quot;; mso-bidi-language: AR-DZ"> Ýí ÁÇÎÑåÇ<span style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </span>&quot; ÊÇÁ &quot; æåÐå áÇ ÊõäØÞ ( ÛíÑ ãÞÑæÁÉ) ¡ ÍÊì ÊæÇÝÞ ßáãÉ <strong>ÇáÕáÇ<u>É</u></strong> ( ÈÇáÊÇÁ) Ðáß áÃä ÇááÓÇä ÇáÃã ¡ ÃÕáå æÇÍÏ æåæ ÇáÐí Úáãå Çááå ááÅäÓÇä <strong><em>( æÚáã ÁÇÏã ÇáÃÓãÇÁ ßáåÇ ...) </em></strong>ÇáÈÞÑÉ 31.<o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 0cm 0cm 0pt; direction: rtl; unicode-bidi: embed; text-align: justify"><span lang="AR-DZ" style="font-size: 16pt; font-family: &quot;Arabic Transparent&quot;; mso-bidi-language: AR-DZ"><o:p>&nbsp;</o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 0cm 36pt 0pt 0cm; direction: rtl; text-indent: -18pt; unicode-bidi: embed; text-align: center; mso-list: l0 level1 lfo1; tab-stops: list 36.0pt" align="center"><strong style="mso-ansi-font-weight: normal"><em style="mso-ansi-font-style: normal"><span lang="FR" style="font-size: 20pt; mso-bidi-language: AR-DZ; mso-bidi-font-family: Arial; mso-fareast-font-family: Arial"><span style="mso-list: Ignore">-<span style="font: 7pt &quot;Times New Roman&quot;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></span></span></em></strong><span dir="rtl"><strong><em><span lang="AR-DZ" style="font-size: 20pt; font-family: &quot;Arabic Transparent&quot;; mso-bidi-language: AR-DZ">ãÇåíÉ ÇáÕáÇÉ ãä ßÊÇÈ<span style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </span>Çááå &ndash;<o:p></o:p></span></em></strong></span></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 0cm 0cm 0pt; direction: rtl; unicode-bidi: embed; text-align: justify"><span lang="AR-DZ" style="font-size: 16pt; font-family: &quot;Arabic Transparent&quot;; mso-bidi-language: AR-DZ">1) ÍÇÁÊ ÇáÕáÇÉ Ýí ÇáÞÑÁÇä ÇáÐí ÌÇÁ : ÊÝÕíá ßá ÔÆ æÊÈíÇäÇ áßá ÔÆ ¡ ÌÇÁÊ ÈãÚäì ÇáÚÈÇÏÉ ¡ æåí <u>ÇáÕáÉ</u> ÇáÏÇÆãÉ ááãÎáæÞ ÈÇáÎÇáÞ . æåí ÅÞÇãÉ ÇáÕáÇÉ ÑßæÚÇð æÓÌæÏÇð &ndash; ßãÇ ÚáãäåÇ Çááå &ndash; Ãæ ÈßíÝíÇÊ ÃÎÑì ¡ ãä ÌãíÚ ÎáÞå¡ áÇ íÚáãåÇ ÅáÇ åæ&nbsp;</span><span lang="FR" dir="ltr" style="font-size: 16pt; mso-bidi-language: AR-DZ; mso-bidi-font-family: 'Arabic Transparent'">!</span><span lang="AR-DZ" style="font-size: 16pt; font-family: &quot;Arabic Transparent&quot;; mso-bidi-language: AR-DZ"><span style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </span><strong><em>( Ãáã ÊÑ Ãä Çááå íÓÈÍ áå ãä Ýí ÇáÓãÇæÇÊ æÇáÃÑÖ æÇáØíÑ ÕÇÝÇÊ ßá ÞÏ Úáã <u>ÕáÇÊå</u> æÊÓÈíÍå ...) </em></strong>ÇáäæÑ 41. <strong><em>( Ãáã ÊÑ Ãä Çááå <u>íÓÌÏ</u> áå ãä Ýí ÇáÓãÇæÇÊ æãä Ýí ÇáÃÑÖ æÇáÔãÓ æÇáÞãÑ æÇáäÌæã æÇáÌÈÇá æÇáÔÌÑ æÇáÏæÇÈ ...) </em></strong>ÇáÍÌ 18. <strong><em>( ... æáßä áÇ ÊÝÞåæä ÊÓÈíÍåã ...) </em></strong><span style="mso-spacerun: yes">&nbsp;</span>ÇáÅÓÑÇÁ 44.<o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 0cm 0cm 0pt; direction: rtl; unicode-bidi: embed; text-align: justify"><span lang="AR-DZ" style="font-size: 16pt; font-family: &quot;Arabic Transparent&quot;; mso-bidi-language: AR-DZ"><o:p>&nbsp;</o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 0cm 0cm 0pt; direction: rtl; unicode-bidi: embed; text-align: justify"><span lang="AR-DZ" style="font-size: 16pt; font-family: &quot;Arabic Transparent&quot;; mso-bidi-language: AR-DZ">2)<span style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </span>ÌÇÁÊ ÇáÕáÇÉ åÐå &ndash; ÇáÊí äÍä Ýí ÕÏÏ ÊÈíÇä ãÝåæãåÇ &ndash; ãä ßÊÇÈ Çááå - <o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 0cm 0cm 0pt; direction: rtl; unicode-bidi: embed; text-align: justify"><strong><em><span lang="AR-DZ" style="font-size: 16pt; font-family: &quot;Arabic Transparent&quot;; mso-bidi-language: AR-DZ">-<u>Ç</u>-</span></em></strong><span lang="AR-DZ" style="font-size: 16pt; font-family: &quot;Arabic Transparent&quot;; mso-bidi-language: AR-DZ"> ÌÇÁÊ ãä ÞÈá Çááå æÍÏå ¡ Úáì ÇáÐíä ÁÇãäæÇ : <strong><em>( ÃæáÆß <u>Úáíåã ÕáæÇÊ</u><span style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </span>ãä ÑÈåã æÑÍãÉ ...) </em></strong>ÇáÈÞÑÉ 157.<o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 0cm 0cm 0pt; direction: rtl; unicode-bidi: embed; text-align: justify"><span lang="AR-DZ" style="font-size: 16pt; font-family: &quot;Arabic Transparent&quot;; mso-bidi-language: AR-DZ">- æÌÇÁÊ ÈäÝÓ ÇáãÚäì ãä Çááå æãä ãáÇÆßÊå ÚáìÇáãÄãäíä Ýí Þæáå ÊÚÇáì : <strong><em>( åæ ÇáÐí <u>íÕáí Úáíßã æãáÇÆßÊå</u> áíÎÑÌßã ãä ÇáÙáãÇÊ Åáì ÇáäæÑ ...) </em></strong>ÇáÃÍÒÇÈ 43<o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 0cm 0cm 0pt; direction: rtl; unicode-bidi: embed; text-align: justify"><strong><em><span lang="AR-DZ" style="font-size: 16pt; font-family: &quot;Arabic Transparent&quot;; mso-bidi-language: AR-DZ">.../...<span style="mso-spacerun: yes">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span>&ndash; 2 &ndash;<o:p></o:p></span></em></strong></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 0cm 0cm 0pt; direction: rtl; unicode-bidi: embed; text-align: justify"><strong><em><span lang="AR-DZ" style="font-size: 16pt; font-family: &quot;Arabic Transparent&quot;; mso-bidi-language: AR-DZ"><span style="mso-spacerun: yes">&nbsp;</span><o:p></o:p></span></em></strong></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 0cm 0cm 0pt; direction: rtl; unicode-bidi: embed; text-align: justify"><strong><em><span lang="AR-DZ" style="font-size: 16pt; font-family: &quot;Arabic Transparent&quot;; mso-bidi-language: AR-DZ">- È &ndash; </span></em></strong><span lang="AR-DZ" style="font-size: 16pt; font-family: &quot;Arabic Transparent&quot;; mso-bidi-language: AR-DZ">æÌÇÁÊ åÐå ÇáÕáÇÉ ãä ááå æãáÇÆßÊå Úáì<span style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </span>ÇáäÈÆ <strong><em>( Åä Çááå æãáÇÆßÊå <u>íÕáæä</u> Úáì ÇáäÈÆ ...) </em></strong>ÇáÃÍÒÇÈ 56.<o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 0cm 0cm 0pt; direction: rtl; unicode-bidi: embed; text-align: justify"><strong><em><span lang="AR-DZ" style="font-size: 16pt; font-family: &quot;Arabic Transparent&quot;; mso-bidi-language: AR-DZ">- Ì &ndash; </span></em></strong><span lang="AR-DZ" style="font-size: 16pt; font-family: &quot;Arabic Transparent&quot;; mso-bidi-language: AR-DZ">æÌÇÁÊ : ÃãÑðÇ ãä Çááå Åáì ÇáÐíä ÁÇãäæÇ áíÕáæÇ Úáì ÇáäÈÆ <strong><em>( ... íÃíåÇ ÇáÐíä ÁÇãäæÇ <u>ÕáæÇ Úáíå æÓáãæÇ ÊÓáíãÇ</u> ) </em></strong>ÇáÃÍÒÇÈ 56 . äáÇÍÙ åäÇ : ÒíÇÏÉ <strong>æÓáãæÇ ÊÓáíãÇ &ndash;</strong> ÃãÇ Çááå æÇáãáÇÆßÉ ÝíÕáæä Úáì ÇáäÈÆ <strong><u>ãä ÛíÑ Ãä íÓáãæÇ ÊÓáíãÇ</u></strong>ð ¡ áÃä ÇáÓáÇã åäÇ ãÚäÇå: <strong><u>ÇáÅÓÊÓáÇã</u></strong> . <strong>æáÇ íõÚÞá ÃÈÏðÇ ¡ Ãä íÓÊÓáã Çááå æÇáãáÇÆßÉ ááäÈÆ&nbsp;</strong></span><span lang="FR" dir="ltr" style="font-size: 16pt; mso-bidi-language: AR-DZ; mso-bidi-font-family: 'Arabic Transparent'">!?</span><span lang="AR-DZ" style="font-size: 16pt; font-family: &quot;Arabic Transparent&quot;; mso-bidi-language: AR-DZ"> áæ ßÇä ÇáãÑÇÏ ãäå (ÇáÊÍíÉ) ßãÇ ÝåãäÇå æäÝåãå Åáì íæãäÇ åÐÇ áÞÇá Çááå : <strong>æÓáãæÇ ÓáÇãÇð ¡ áÇ : æÓáãæÇ ÊÓáíãÇð- Óáøã &ndash; ÓáÇãÇð¡ æÓáøã - ÊÓáíãðÇ : ÕíÛÊÇä ãÎÊáÝÊÇä.<span style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </span>æÇáÊÓáíã : ÇáÅÓÊÓáÇã ßãÇ ÓíÃÊíäÇ.</strong><o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 0cm 0cm 0pt; direction: rtl; unicode-bidi: embed; text-align: justify"><strong><em><span lang="AR-DZ" style="font-size: 16pt; font-family: &quot;Arabic Transparent&quot;; mso-bidi-language: AR-DZ">- Ï&ndash; </span></em></strong><span lang="AR-DZ" style="font-size: 16pt; font-family: &quot;Arabic Transparent&quot;; mso-bidi-language: AR-DZ">æÌÇÁÊ äÝÓ åÐå ÇáÕáÇÉ æÈäÝÓ ÇáãÚäì æåí&nbsp;</span><span lang="FR" dir="ltr" style="font-size: 16pt; mso-bidi-language: AR-DZ; mso-bidi-font-family: 'Arabic Transparent'">! <em>bravo&nbsp;! bravo&nbsp;!</em></span><span lang="FR" style="font-size: 16pt; font-family: &quot;Arabic Transparent&quot;; mso-bidi-language: AR-DZ"> </span><em><span lang="FR" dir="ltr" style="font-size: 16pt; mso-bidi-language: AR-DZ; mso-bidi-font-family: 'Arabic Transparent'">salu<u>t</u></span></em><em><u><span lang="FR" style="font-size: 16pt; font-family: &quot;Arabic Transparent&quot;; mso-bidi-language: AR-DZ"> </span></u></em><span lang="AR-DZ" style="font-size: 16pt; font-family: &quot;Arabic Transparent&quot;; mso-bidi-language: AR-DZ">ÈÇáäÓÈÉ ááãäÇÝÞíä æÇáÃÚÑÇÈ </span><em><span lang="FR" dir="ltr" style="font-size: 16pt; mso-bidi-language: AR-DZ; mso-bidi-font-family: 'Arabic Transparent'">(orbi)</span></em><em><span lang="FR" style="font-size: 16pt; font-family: &quot;Arabic Transparent&quot;; mso-bidi-language: AR-DZ"> </span></em><span lang="AR-DZ" style="font-size: 16pt; font-family: &quot;Arabic Transparent&quot;; mso-bidi-language: AR-DZ">ÇáÐíä ÃÓáãæÇ æáãÇ íÏÎá ÇáÅíãÇä Ýí ÞáæÈåã Ýí Þæáå ÊÚÜÜÇáì <strong><em>( ... <u>æÕáø Úáíåã Åä ÕáæÇÊß Óßä áåã</u> ...) </em></strong>ÇáÊæÈÉ 103. ÈÚÏ Þæáå ÊÚÇáì ááÑÓÜÜÜæá <strong><em>( ÎÐ ãä ÃãæÇáåã ÕÏÞÉ ÊØåøÑåã æÊÒßøíåã ÈåÇ</em></strong>&ndash;ÌÇÁ ÞÜÜÜÜÜÜÜæáå-:<strong><em> <u>æÕÜáø ÚáíÜåã</u> ...)</em></strong>ÇáÊæÈÉ 103.<o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 0cm 0cm 0pt; direction: rtl; unicode-bidi: embed; text-align: justify"><span lang="AR-DZ" style="font-size: 16pt; font-family: &quot;Arabic Transparent&quot;; mso-bidi-language: AR-DZ">- æÌÇÁ ßÐáß Ýí ÍÞåã : <strong><em>( <u>æáÇ ÊÕá Úáì ÃÍÏ ãäåã ãÇÊ ÃÈÏð</u>Ç ...) </em></strong>ÇáÊæÈÉ 84.<o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 0cm 0cm 0pt; direction: rtl; unicode-bidi: embed; text-align: justify"><span lang="AR-DZ" style="font-size: 16pt; font-family: &quot;Arabic Transparent&quot;; mso-bidi-language: AR-DZ">- æÌÇÁÊ ßÐáß ÈäÝÓ ÇáãÚäì Ýí Þæáå ÊÚÇáì <strong><em>( æãä ÇáÃÚÑÇÈ ãä íæãä ÈÇááå æÇáíæã ÇáÂÎÑ æíÊÎÐ ãÇ íäÝÞ ÞÑÈÇÊ ÚäÏ Çááå <u>æÕáæÇÊ ÇáÑÓæá </u>...) </em></strong>ÇáÊæÈÉ 99. <o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 0cm 0cm 0pt; direction: rtl; unicode-bidi: embed; text-align: justify"><span lang="AR-DZ" style="font-size: 16pt; font-family: &quot;Arabic Transparent&quot;; mso-bidi-language: AR-DZ">- ÝáÇ <strong>ÊäÇÞÖ</strong> æáÇ <strong>äÓÎ</strong> ÈÇáäÓÈÉ áåÐå ÇáÂíÇÊ ÇáËáÇË . <strong><em>( æáæ ßÇä ãä ÚäÏ ÛíÑ Çááå áæÌÏæÇ Ýíå ÇÎÊáÇÝÇ ßËíÑÇ ) .<o:p></o:p></em></strong></span></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 0cm 0cm 0pt; direction: rtl; unicode-bidi: embed; text-align: justify"><span lang="AR-DZ" style="font-size: 16pt; font-family: &quot;Arabic Transparent&quot;; mso-bidi-language: AR-DZ">- ÌÇÁÊ åÐå <strong>ÇáÕáÇÉ <span style="mso-spacerun: yes">&nbsp;</span></strong>Ýí ÇáÂíÇÊ ÇáËáÇË ÈäÝÓ ÇáãÚäì ÇáÐí ÌÇÁ ÈåÇ ÃãÑõ Çááå áäÇ <strong><u>ÈÇáÕáÇÉ</u> Úáì ÇáäÈÆ <u>æÈÕáÇÉ Çááå æÇáãáÇÆßÉ</u> Úáì ÇáäÈÆ.</strong> ÝßãÇ ÃãÑäÇ Ãä <strong>äÕáí Úáíå</strong> ¡<span style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </span>ÃãÑå ÓÈÍÇäå æÊÚÇáì <strong>Ãä <u>íÕáí</u> Úáì ÖÚíÝí ÇáÅíãÇä </strong>( ÇáãÄáÝÉ ÞáæÈåã ) æÐáß ÈÔßÑåã æÊÔÌíÚåã¡ æÈÇáËäÇÁ Úáíåã ßáãÇ ÞÇãæÇ ÈÔÆ íÓÊÃåá ãÏÍåã æÊÒßíÊåã ¡ æÊÔÌíÚåã Úáì ÝÚá ÇáÎíÑ æÇáãËÇÈÑÉ Úáíå </span><span lang="AR-DZ" dir="ltr" style="font-size: 16pt; mso-bidi-language: AR-DZ; mso-bidi-font-family: 'Arabic Transparent'"><span style="mso-spacerun: yes">&nbsp;</span></span><em><span lang="FR" dir="ltr" style="font-size: 16pt; mso-bidi-language: AR-DZ; mso-bidi-font-family: 'Arabic Transparent'">salu<u>t</u>&nbsp;! bravo&nbsp;! bravo&nbsp;!</span></em><em><span lang="AR-DZ" style="font-size: 16pt; font-family: &quot;Arabic Transparent&quot;; mso-bidi-language: AR-DZ"> :</span></em><span lang="AR-DZ" style="font-size: 16pt; font-family: &quot;Arabic Transparent&quot;; mso-bidi-language: AR-DZ"> Ýåí<em> </em>Óßäñ áåã æÊÏÑ íÌ áåã Åáì ÇáÅíãÇä ÍÞÇ . áÃä Êáß ÇáÕáÇÉ &ndash; ßãÇ ÈíäåÇ Çááå : Óßäñ áåã - ¡ åÐÇ ÅÐÇ ßÇäæÇ ÃÍíÇÁ<span style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </span>ÑÌÇÁð Ýí ÅíãÇäåã ÈÇááå æÈÑÓæáå <strong><em>( ÃáÇ íÚáã ãä ÎáÞ æåæ ÇááØíÝ ÇáÎÈíÑ )</em></strong> æÃãÇ ÅÐÇ ãÇÊæÇ Úáì äÝÇÞåã ¡ æáã íÄãäæÇ ÈÇááå æÑÓæáå ¡ äåÇå Çááå Ãä íÕáøí Úáíåã: <strong><em>( <u>æáÇ ÊÕáø Úáì ÃÍÏ ãäåã ãÇÊ ÃÈÏð</u>Ç... ) </em></strong>ÇáÊæÈÉ 84. ÞÏ ÌÇÁ ÞÈá Ðáß <strong><em>( ÇÓÊÛÝÑ áåã ÃæáÇ ÊÓÊÛÝÑ áåã ... Ýáä íÛÝÑ Çááå áåã ... æÇááå áÇ íåÏí <u>ÇáÞæã ÇáÝÇÓÞíä</u> ) </em></strong>ÇáÊæÈÉ 80. æÌÇÁ ÈÚÏ Ðáß <strong><em>( ... æãÇÊæÇ <u>æåã ÝÇÓÞæä</u> ) </em></strong>ÝáäÊÃãøá æáäÊÏÈøÑ&nbsp;</span><span lang="FR" dir="ltr" style="font-size: 16pt; mso-bidi-language: AR-DZ; mso-bidi-font-family: 'Arabic Transparent'">!</span><span lang="AR-DZ" style="font-size: 16pt; font-family: &quot;Arabic Transparent&quot;; mso-bidi-language: AR-DZ"> . <o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 0cm 0cm 0pt; direction: rtl; unicode-bidi: embed; text-align: justify"><span lang="AR-DZ" style="font-size: 16pt; font-family: &quot;Arabic Transparent&quot;; mso-bidi-language: AR-DZ">- æßÐáß ÇáÂíÉ ÇáËÇáËÉ Ýí åÐå ÇáÓáÓáÉ <strong><em>( æãä ÇáÃÚÑÇÈ ãä íæãä ÈÇááå æÇáíæã ÇáÂÎÑ æíÊÎÐ ãÇ íäÝÞ ÞÑÈÇÊ ÚäÏ Çááå <u>æÕáæÇÊ ÇáÑÓæá ÃáÇ ÅäåÇ ÞÑÈÉ áåã</u> ÓíÏÎáåã Çááå Ýí ÑÍãÊå...) </em></strong>ÇáÊæÈÉ 92. äáÇÍÙ Ãäåã ÁÇãäæÇ ÝäÝÚåã ãÇ ÞÏãæÇ ÞÈá ÅíãÇäåã ããÇ ßÇäæÇ íäÝÞæä &ndash; <strong><u>æãä ÕáæÇÊ ÇáÑÓæá Úáíåã</u> .</strong> äÝÚåã Ðáß ÅÐ ÇÓÊÏÑÌæÇ Åáì ÇáÅíãÇä<span style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </span>ÝÆÇãäæÇ æáã íóÜáÊåã Çááå ãä <o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 0cm 0cm 0pt; direction: rtl; unicode-bidi: embed; text-align: justify"><span lang="AR-DZ" style="font-size: 16pt; font-family: &quot;Arabic Transparent&quot;; mso-bidi-language: AR-DZ">.../...<span style="mso-spacerun: yes">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span>&ndash; 3 &ndash;<o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 0cm 0cm 0pt; direction: rtl; unicode-bidi: embed; text-align: justify"><span lang="AR-DZ" style="font-size: 16pt; font-family: &quot;Arabic Transparent&quot;; mso-bidi-language: AR-DZ"><o:p>&nbsp;</o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 0cm 0cm 0pt; direction: rtl; unicode-bidi: embed; text-align: justify"><span lang="AR-DZ" style="font-size: 16pt; font-family: &quot;Arabic Transparent&quot;; mso-bidi-language: AR-DZ">Úãáåã ãä ÔÜÆ ÞÈá Ðáß &ndash; ÍÊì <strong><u>ÕáæÇÊ ÇáÑÓæá</u></strong> ÕÇÑÊ &ndash; ÞÑÈÉ áåã ÚäÏ Çááå &ndash; ÞÈá ÇáÅíãÇä ¡ ÝÌÒÇåã Çááå Úáì Êáßã ÇáÃÚãÇá ÇáÊí äÇáÊ <strong><u>ÕáæÇÊ ÇáÑÓæá</u></strong> ÚáíåÇ&nbsp; </span><em><span lang="FR" dir="ltr" style="font-size: 16pt; mso-bidi-language: AR-DZ; mso-bidi-font-family: 'Arabic Transparent'">salu<u>t</u>&nbsp;! bravo&nbsp;! bravo&nbsp;!</span></em><em><span lang="AR-DZ" style="font-size: 16pt; font-family: &quot;Arabic Transparent&quot;; mso-bidi-language: AR-DZ"><o:p></o:p></span></em></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 0cm 0cm 0pt; direction: rtl; unicode-bidi: embed; text-align: justify"><span lang="AR-DZ" style="font-size: 16pt; font-family: &quot;Arabic Transparent&quot;; mso-bidi-language: AR-DZ">- ÐåÈ ÇáãÝÓÑæä Åáì Ãä ÇáÕáÇÉ ãä Çááå æãä ÇáãáÇÆßÉ áäÇ æááäÈÆ ¡ åí <strong><u>ÇáÑøÍãÉ</u> </strong>. åÐÇ áÇ íÕÍ áÃä Çááå ÞÇá ÈÇáäÓÈÉ áäÇ <strong><em>( ... ÃæáÆß Úáíåã <u>ÕáæÇÊ ãä ÑÈåã æÑÍãÉ</u>...) </em></strong>ÇáÈÞÑÉ 157. áÇ íãßä Ãä Êßæä ÇáÕáÇÉ &ndash; åäÇ - ÈãÚäì ÇáÑÍãÉ&nbsp;</span><span lang="FR" dir="ltr" style="font-size: 16pt; mso-bidi-language: AR-DZ; mso-bidi-font-family: 'Arabic Transparent'">!</span><span lang="FR" style="font-size: 16pt; font-family: &quot;Arabic Transparent&quot;; mso-bidi-language: AR-DZ"> </span><strong><em><span lang="AR-DZ" style="font-size: 16pt; font-family: &quot;Arabic Transparent&quot;; mso-bidi-language: AR-DZ">( ÃæáÆß Úáíåã <u>ÑÍãÇÊ</u> ãä ÑÈåã <u>æÑÍãÉ</u> )</span></em></strong><strong><em><span lang="FR" dir="ltr" style="font-size: 16pt; mso-bidi-language: AR-DZ; mso-bidi-font-family: 'Arabic Transparent'">&nbsp;</span></em></strong><span lang="FR" dir="ltr" style="font-size: 16pt; mso-bidi-language: AR-DZ; mso-bidi-font-family: 'Arabic Transparent'">!?</span><strong><em><span lang="FR" style="font-size: 16pt; font-family: &quot;Arabic Transparent&quot;; mso-bidi-language: AR-DZ"> </span></em></strong><span lang="AR-DZ" style="font-size: 16pt; font-family: &quot;Arabic Transparent&quot;; mso-bidi-language: AR-DZ">áÇ íÕÍø&nbsp;</span><span lang="FR" dir="ltr" style="font-size: 16pt; mso-bidi-language: AR-DZ; mso-bidi-font-family: 'Arabic Transparent'">!</span><span lang="AR-DZ" style="font-size: 16pt; font-family: &quot;Arabic Transparent&quot;; mso-bidi-language: AR-DZ"> æÞÇáæÇ æÃä ÇáÕáÇÉ ãä ÇáãáÇÆßÉ : <strong><u>ÇáÅÓÊÛÝÇÑ</u></strong>.<span style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </span>ÌÇÁ ÇáÅÓÊÛÝÇÑ ãä ÇáãáÇÆßÉ Ü Úáì ÍÏÉ Ü æÈÕÝÉ ãäÝÑÏÉ <strong><em>( ... <u>æíÓÊÛÝÑæä</u> ááÐíä ÁÇãäæÇ ...)</em></strong> ÛÜÜÜÜÇÝÑ 7.<strong><em> ( ... <u>æíÓÊÛÝÑæä</u><span style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </span>áãä Ýí ÇáÃÑÖ ...) </em></strong><span style="mso-spacerun: yes">&nbsp;</span>ÇáÔæÑì 5.<o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 0cm 0cm 0pt; direction: rtl; unicode-bidi: embed; text-align: justify"><span lang="AR-DZ" style="font-size: 16pt; font-family: &quot;Arabic Transparent&quot;; mso-bidi-language: AR-DZ">- ÃãÇ ÅÐÇ ÊÏÈÑäÇ ãÚäì åÐå ÇáÕáÇÉ ãä Çááå æÇáãáÇÆßÉ ÚáíäÇ æÚáì ÇáäÈÆ¡<span style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </span>æãä ÇáäÈÆ Åáì ÇáãÄáÝÉ ÞáæÈåã ¡ áÚáãäÇ æÃä ãÚäÇåÇ æÇÍÏ áÇ<span style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </span>íÎÊáÝ æåæ : ÊÔÌíÚ æÚÑÝÇä- ãÏÍ æÔßÑ¡<span style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </span>ÅÔÇÏÉ æÅÚÌÇÈ ...</span><em><span lang="FR" dir="ltr" style="font-size: 16pt; mso-bidi-language: AR-DZ; mso-bidi-font-family: 'Arabic Transparent'">salu<u>t</u>&nbsp;! </span></em><span lang="FR" dir="ltr" style="font-size: 16pt; mso-bidi-language: AR-DZ; mso-bidi-font-family: 'Arabic Transparent'">bravo<em>&nbsp;!</em></span><span lang="AR-DZ" style="display: none; font-size: 16pt; font-family: &quot;Arabic Transparent&quot;; mso-bidi-language: AR-DZ; mso-hide: all">ä ÇáÕáÇÉ ãä ÇáãáÇÆßÉ :<o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 0cm 0cm 0pt; direction: rtl; unicode-bidi: embed; text-align: justify"><span lang="AR-DZ" style="font-size: 16pt; font-family: &quot;Arabic Transparent&quot;; mso-bidi-language: AR-DZ"><span style="mso-spacerun: yes">&nbsp;</span>ßãÇ ÊÞÏã Ãä ÈíøäÊ .<o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 0cm 0cm 0pt; direction: rtl; unicode-bidi: embed; text-align: justify"><span lang="AR-DZ" style="font-size: 16pt; font-family: &quot;Arabic Transparent&quot;; mso-bidi-language: AR-DZ">Ü ÈÇáäÓÈÉ ááäÈÆ ãä Çááå æÇáãáÇÆßÉ ¡ æãäøÇ ¡ ÇáËäÇÁ Úáíå ¡ áÃÏÇÆå ÇáÑÓÇáÉ Úáì ÃÍÓä ãÇ íÑÇã ¡ æÅßãÇáå áÏíä Çááå Úáì ÃÍÓä æÌå¡ æÊÍãøáå ÇáÃãÇäÉ æÊÈáíÛåÇ áßÇÝÉ ÇáäÇÓ ¡ Åáì Ãä Ãßãá ÏíäÜå<span style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </span><strong><em>( ... Çáíæã ÃßãáÊ áßã Ïíäßã æÃÊããÊ Úáíßã äÚãÊí æÑÖíÊ áßã ÇáÅÓáÇã ÏíäÇ ...) </em></strong>ÇáãÇÆÏÉ 3. ÝåÐÇ ÇáÊÔÌíÚ æåÐÇ </span><em><span lang="FR" dir="ltr" style="font-size: 16pt; mso-bidi-language: AR-DZ; mso-bidi-font-family: 'Arabic Transparent'"><span style="mso-spacerun: yes">&nbsp;</span>salu<u>t</u>&nbsp;&ndash; bravo&nbsp;!</span></em><em><span lang="FR" style="font-size: 16pt; font-family: &quot;Arabic Transparent&quot;; mso-bidi-language: AR-DZ"> </span></em><span lang="AR-DZ" style="font-size: 16pt; font-family: &quot;Arabic Transparent&quot;; mso-bidi-language: AR-DZ">åæ ÇáÕáÇÉ Úáíå . ÃãÇ ÚáíäÇ ãä Çááå æÇáãáÇÆßÉ ÝÊÔÌíÚðÇ áäÇ &ndash; ßÐáß - Ýí ÇáãËÇÈÑÉ æÇáÅÓÊãÑÇÑÜ ãä ÛíÑ Ãä äÔÚÑÜ æÝí ãÍÇÑÈÉ ÇáäÝÓ æÇáÔíØÇä ¡ æÇáãæÇÙÈÉ æÇáÏæÇã ¡ áíÎÑÌäÇ ãä ÇáÙáãÇÊ Åáì ÇáäæÑ <strong><em>( åæ ÇáÐí <u>íÕáí Úáíßã æãáÇÆßÊå áíÎÑÌßã ãä ÇáÙáãÇÊ Åáì ÇáäæÑ</u>...) </em></strong>ÇáÃÍÒÇÈ 43. æßÐÇ ÈÇáäÓÈÉ áÕáÇÉ ÇáÑÓæá Úáì ÇáãÄáÝÉ ÞáæÈåã ¡ ÅÚÌÇÈÇ ÈÃÚãÇáåã æÊÞÏíÑðÇ áåÇ &ndash; æÓßä áåã &ndash; æÝí ÇáãÞÇÈá áíÒÏÇÏæÇ &ndash; ãÇ ÏÇãæÇ ÃÍíÇÁ &ndash; ÊÏÑíÌíðÇ Åáì ÇáÅíãÇä ÇáÍÞ .<o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 0cm 0cm 0pt; direction: rtl; unicode-bidi: embed; text-align: justify"><span lang="AR-DZ" style="font-size: 16pt; font-family: &quot;Arabic Transparent&quot;; mso-bidi-language: AR-DZ">- ÞÈá Ãä ÃäÊÞá ãä ÊÈíÜíä ¡ <strong><u>ãÇåíÉ ÇáÕáÇÉ</u></strong> ÚÇãÉ ¡ <strong><u>æÇáÕáÇÉ Úáì ÇáäÈÆ ÎÇÕÉ</u></strong> ¡ ãä ßÊÇÈ Çááå ¡ äáÇÍÙ æäÊÓÇÆá: áãÇÐÇ ÃãÑ Çááå<span style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </span>ÈÇáÕáÇÉ Úáì <strong>ÇáäÈÆ</strong>&nbsp;</span><span lang="FR" dir="ltr" style="font-size: 16pt; mso-bidi-language: AR-DZ; mso-bidi-font-family: 'Arabic Transparent'">?</span><span lang="AR-DZ" style="font-size: 16pt; font-family: &quot;Arabic Transparent&quot;; mso-bidi-language: AR-DZ"> áÇ<span style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </span>Úáì ÇáÑÓÜÜæá&nbsp;</span><span lang="FR" dir="ltr" style="font-size: 16pt; mso-bidi-language: AR-DZ; mso-bidi-font-family: 'Arabic Transparent'">?</span><span lang="FR" style="font-size: 16pt; font-family: &quot;Arabic Transparent&quot;; mso-bidi-language: AR-DZ"> </span><strong><em><span lang="AR-DZ" style="font-size: 16pt; font-family: &quot;Arabic Transparent&quot;; mso-bidi-language: AR-DZ">( Åä Çááå æãáÇÆßÊå <u>íÕáøæä Úáì ÇáäÈÆ</u> ... ) </span></em></strong><span lang="AR-DZ" style="font-size: 16pt; font-family: &quot;Arabic Transparent&quot;; mso-bidi-language: AR-DZ">ÇáÃÍÒÇÈ 56.<o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 0cm 0cm 0pt; direction: rtl; unicode-bidi: embed; text-align: justify"><span lang="AR-DZ" style="font-size: 16pt; font-family: &quot;Arabic Transparent&quot;; mso-bidi-language: AR-DZ">- ÇáÝÑÞ ÌáÜí Èíä ÐßÑ ÇáäÈÆ æÚÏã ÐßÑ ÇáÑÓæá áÃä ãÍãÜÏðÇ ( ÇáÕáÇÉ æÇáÓáÇã Úáíå ) ÌÇÁ ÈÕÝÊå äÈíÆÇ Åáì Ãåá ÇáßÊÇÈ ÇáÓÇÈÞíä áå Ýí ãßÉ æÇáãÏíäÉ . <strong><u>ÌÇÁ ãõÕÏÞÇ áãÇ Èíä íÏíå ãä ÇáßÊÇÈ </u></strong>( ÇáÊæÑÇÉ æÇáÅäÌíá ) . ÌÇÁ áíÈÚËåãÇ æíÌÏÏåãÇ æíÕÍÍåãÇ .<strong><em> ( ÇáÐíä íÊÈÚæä <u>ÇáÑÓæá ÇáäÈÆ</u> ÇáÃãí ... <u>íÃãÑåã</u> ÈÇáãÚÑæÝ <u>æíäåÇåã</u> Úä ÇáãäßÑ <u>æíÍá</u>ø áåã ÇáØíÈÇÊ <u>æíÍÑøã</u> Úáíåã ÇáÎÈÇÆË <u>æíÖÚ</u> Úäåã ÅÕÑåã æÇáÃÛáÇá ÇáÊí ßÇäÊ Úáíåã ...)</em></strong>ÇáÃÚÑÇÝ 157. Ëã íÞæá Çááå ÈÚÏ Ðáß : <strong><em>( Þá íÃíåÇ ÇáäÇÓ<u> Åäí ÑÓæá Çááå Åáíßã ÌãíÚ</u>Ç ÇáÐí áå ãáß ÇáÓãÇæÇÊ æÇáÃÑÖ ... ÝÆÇãäæÇ ÈÇááå <u><span style="mso-spacerun: yes">&nbsp;</span>æÑÓæáå ÇáäÈÆ</u> ÇáÃãí...) </em></strong>ÇáÃÚÑÇÝ 158.<o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 0cm 0cm 0pt; direction: rtl; unicode-bidi: embed; text-align: justify"><span lang="AR-DZ" style="font-size: 16pt; font-family: &quot;Arabic Transparent&quot;; mso-bidi-language: AR-DZ">- æÌÇÁ ÈÑÓÇáÉ <strong>ãåíãäÉ</strong> Úáì ÇáÊæÑÇÉ æÇáÅäÌíá Åáì ßÇÝÉ ÇáäÇÓ&ndash; æÅáì ÇáÃãííÜÜÜä </span><span lang="FR" dir="ltr" style="mso-bidi-language: AR-DZ; mso-bidi-font-family: 'Arabic Transparent'; mso-bidi-font-size: 14.0pt"><font size="5">(<em>gentil-gentile)</em></font></span><span lang="AR-DZ" style="font-size: 16pt; font-family: &quot;Arabic Transparent&quot;; mso-bidi-language: AR-DZ"> ( ÇáÐíä áã ÊÓÈÞ áåã ÑÓÇáÉ ãä ÞÈá ) <strong><em>( ...<u> áÊäÐÑ ÞæãðÇ ãÇ ÁÇÊÇåã ãä <o:p></o:p></u></em></strong></span></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 0cm 0cm 0pt; direction: rtl; unicode-bidi: embed; text-align: justify"><strong><em><u><span lang="AR-DZ" style="font-size: 16pt; font-family: &quot;Arabic Transparent&quot;; mso-bidi-language: AR-DZ"><o:p><span style="text-decoration: none">&nbsp;</span></o:p></span></u></em></strong></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 0cm 0cm 0pt; direction: rtl; unicode-bidi: embed; text-align: justify"><strong><em><u><span lang="AR-DZ" style="font-size: 16pt; font-family: &quot;Arabic Transparent&quot;; mso-bidi-language: AR-DZ"><o:p><span style="text-decoration: none">&nbsp;</span></o:p></span></u></em></strong></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 0cm 0cm 0pt; direction: rtl; unicode-bidi: embed; text-align: justify"><span lang="AR-DZ" style="font-size: 16pt; font-family: &quot;Arabic Transparent&quot;; mso-bidi-language: AR-DZ">.../...<span style="mso-spacerun: yes">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span>&ndash; 4 &ndash;<o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 0cm 0cm 0pt; direction: rtl; unicode-bidi: embed; text-align: justify"><span lang="AR-DZ" style="font-size: 16pt; font-family: &quot;Arabic Transparent&quot;; mso-bidi-language: AR-DZ"><o:p>&nbsp;</o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 0cm 0cm 0pt; direction: rtl; unicode-bidi: embed; text-align: justify"><strong><em><u><span lang="AR-DZ" style="font-size: 16pt; font-family: &quot;Arabic Transparent&quot;; mso-bidi-language: AR-DZ">äÐíÑ ãä ÞÈáß</span></u></em></strong><strong><em><span lang="AR-DZ" style="font-size: 16pt; font-family: &quot;Arabic Transparent&quot;; mso-bidi-language: AR-DZ"> ...) </span></em></strong><span lang="AR-DZ" style="font-size: 16pt; font-family: &quot;Arabic Transparent&quot;; mso-bidi-language: AR-DZ">ÇáÞÕÕ 46. æÇáÓÌÏÉ 3 . <strong><em>(<u> æãÇ ÃÑÓáäÇ Åáíåã ÞÈáß ãä äÐíÑ</u> ) </em></strong>ÓÈà 44 .<span style="mso-spacerun: yes">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span><span style="mso-spacerun: yes">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span><o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 0cm 0cm 0pt; direction: rtl; unicode-bidi: embed; text-align: justify"><span lang="AR-DZ" style="font-size: 16pt; font-family: &quot;Arabic Transparent&quot;; mso-bidi-language: AR-DZ">- ÅÐðÇ ÌÇÁ ÇáÃãÑ ÈÇáÕáÇÉ Úáì ÇáäÈÆ ( áÇ Úáì ÇáÑÓæá ) áÃä åÐå ÇáÕáÇÉ Úáíå ÊÔãá ßá ÇáäÇÓ &ndash; æÈÎÇÕÉ &ndash; <strong><u>Ãåá ÇáßÊÇÈ</u></strong> ÇáÐíä ÈÚË<span style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </span>Åáíåã <u>ßäÈÆ</u> æÃæãÑæÇ áíÄãäæÇ Èå . ÇáÕáÇÉ Úáíå - ÊÔãáåã ÈÇáÏÑÌÉ ÇáÃæáì &ndash; ßãÇ ÊÔãá ÌãíÚ ÇáäÇÓ . áÃä <u>ÇáäÈÆ</u><span style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </span>ÈÇáäÓÈÉ<span style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </span>áãÜÍãÜÏ <o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 0cm 0cm 0pt; direction: rtl; unicode-bidi: embed; text-align: justify"><span lang="AR-DZ" style="font-size: 16pt; font-family: &quot;Arabic Transparent&quot;; mso-bidi-language: AR-DZ">( ÇáÕáÇÉ æÇáÓáÇã Úáíå ) ÃÚã ãä ÇáÑÓæá ÅÐ <u>ÇáäÈÆ</u> íÔãá ÇáÏíÇäÇÊ ÇáÓÇÈÞÉ áå <strong>( ãÕÏøÞðÇ áãÇ Èíä íÏíå ãä ÇáßÊÇÈ ) .<o:p></o:p></strong></span></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 0cm 0cm 0pt; direction: rtl; unicode-bidi: embed; text-align: justify"><strong><span lang="AR-DZ" style="font-size: 16pt; font-family: &quot;Arabic Transparent&quot;; mso-bidi-language: AR-DZ"><o:p>&nbsp;</o:p></span></strong></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 0cm 0cm 0pt; direction: rtl; unicode-bidi: embed; text-align: justify"><strong><span lang="AR-DZ" style="font-size: 16pt; font-family: &quot;Arabic Transparent&quot;; mso-bidi-language: AR-DZ">3) </span></strong><span lang="AR-DZ" style="font-size: 16pt; font-family: &quot;Arabic Transparent&quot;; mso-bidi-language: AR-DZ">áÇ ÃÑì ãÚäì ËÇáËÇ ááÕáÇÉ Ýí ßÊÇÈ Çááå . æåæ ÇáÏÚÇÁ&nbsp;¡ ßãÇ íÞæáæä&nbsp;</span><span lang="FR" dir="ltr" style="font-size: 16pt; mso-bidi-language: AR-DZ; mso-bidi-font-family: 'Arabic Transparent'">!</span><span lang="AR-DZ" style="font-size: 16pt; font-family: &quot;Arabic Transparent&quot;; mso-bidi-language: AR-DZ"><o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 0cm 0cm 0pt; direction: rtl; unicode-bidi: embed; text-align: justify"><span lang="AR-DZ" style="font-size: 16pt; font-family: &quot;Arabic Transparent&quot;; mso-bidi-language: AR-DZ">- ÇáãæÖÚ ÇáæÍíÏ ÍÓÈ ÊÏÈÑí &ndash; æáÇ íÝíÏ ÇáÏÚÇÁ &ndash; åæ Þæáå ÊÚÇáì : <strong><em>( ... æáÇ ÊÌåÑ ÈÕáÇÊß æáÇ ÊÎÇÝÊ ÈåÇ æÇÈÊÛ Èíä Ðáß ÓÈíáÇ .) </em></strong>ÇáÅÓÑÇÁ 110.<o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 0cm 0cm 0pt; direction: rtl; unicode-bidi: embed; text-align: justify"><span lang="AR-DZ" style="font-size: 16pt; font-family: &quot;Arabic Transparent&quot;; mso-bidi-language: AR-DZ">- ÃäÇ áÇ ÃÑì Ðáß ãä ÌÇäÈíä :<o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 0cm 0cm 0pt; direction: rtl; unicode-bidi: embed; text-align: justify"><span lang="AR-DZ" style="font-size: 16pt; font-family: &quot;Arabic Transparent&quot;; mso-bidi-language: AR-DZ">1- ÌÇÁÊ ÇáÕáÇÉ ÈãÔÊÞÇÊåÇ ÍæÇáí 100 ãÑÉ Ýí ßÊÇÈ Çááå ßáåÇ Èíä ÇáãÚäííä ÇáÓÇÈÞíä &ndash; ÅáÇ åÐå ÌÇÁÊ Ýí ÇáÏÚÇÁ&nbsp;</span><span lang="FR" dir="ltr" style="font-size: 16pt; mso-bidi-language: AR-DZ; mso-bidi-font-family: 'Arabic Transparent'">!?</span><span lang="AR-DZ" style="font-size: 16pt; font-family: &quot;Arabic Transparent&quot;; mso-bidi-language: AR-DZ"> ßãÇ íÝÓÑæäåÇ&nbsp;</span><span lang="FR" dir="ltr" style="font-size: 16pt; mso-bidi-language: AR-DZ; mso-bidi-font-family: 'Arabic Transparent'">!</span><span lang="AR-DZ" style="font-size: 16pt; font-family: &quot;Arabic Transparent&quot;; mso-bidi-language: AR-DZ"> <o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 0cm 0cm 0pt; direction: rtl; unicode-bidi: embed; text-align: justify"><span lang="AR-DZ" style="font-size: 16pt; font-family: &quot;Arabic Transparent&quot;; mso-bidi-language: AR-DZ">2- åÐå Ýí ÓæÑÉ ÇáÅÓÑÇÁ ÌÇÁÊ Ýí ÓÌÏÊí ÕáÇÉ ÇáÝÐø Ãæ ÇáãÃãæã ¡ ÃÑÔÏäÇ Çááå ÈßíÝíÉ ÇáÊáÇæÉ ÝíåãÇ æÃÑÔÏäÇ ÈßíÝíÉ ÅíÕÇá ÇáÊáÇæÉ Åáì ÇáÐåä Úä ØÑíÞ ÇáÃÐäíä ãä ÛíÑ Ãä íÎÑõÌ ÇáÈÇá æãä ÛíÑ Ãä ÊÊÓÑÈ æÓæÓÉ ÇáÔíØÇä Åáì ÊáÇæÊäÇ æÊÏÈÑäÇ&nbsp;</span><span lang="FR" dir="ltr" style="font-size: 16pt; mso-bidi-language: AR-DZ; mso-bidi-font-family: 'Arabic Transparent'">!</span><span lang="AR-DZ" style="font-size: 16pt; font-family: &quot;Arabic Transparent&quot;; mso-bidi-language: AR-DZ"> <o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 0cm 0cm 0pt; direction: rtl; unicode-bidi: embed; text-align: justify"><span lang="AR-DZ" style="font-size: 16pt; font-family: &quot;Arabic Transparent&quot;; mso-bidi-language: AR-DZ">- ÇáÊÌÑÈÉ ÃÚØÊ Ãä áÇ ÃÍÏ íõÞáÞ ÇáÂÎÑ Ãæ íÔÛáå ÓæÇÁ ÇáÐí Úä Çáíãíä Ãæ ÇáÐí Úä ÇáÔãÇá&nbsp;</span><span lang="FR" dir="ltr" style="font-size: 16pt; mso-bidi-language: AR-DZ; mso-bidi-font-family: 'Arabic Transparent'">!</span><span lang="AR-DZ" style="font-size: 16pt; font-family: &quot;Arabic Transparent&quot;; mso-bidi-language: AR-DZ"> æßáåã áÇ íÌåÑ æáÇ íÎÝÊ ....<o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 0cm 0cm 0pt; direction: rtl; unicode-bidi: embed; text-align: justify"><span lang="AR-DZ" style="font-size: 16pt; font-family: &quot;Arabic Transparent&quot;; mso-bidi-language: AR-DZ">- æÇáÊÌÑÈÉ ÃÚØÊ Ãä ÇáÎÝÊ ÇáãÝÑØ íÎÑÌ ÇáÐåä &ndash; áÇ ãÍÇáÉ &ndash; ÝÊÍá æÓæÓÉ ÇáÔíØÇä.<o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 0cm 0cm 0pt; direction: rtl; unicode-bidi: embed; text-align: justify"><span lang="AR-DZ" style="font-size: 16pt; font-family: &quot;Arabic Transparent&quot;; mso-bidi-language: AR-DZ">- ÌÇÁ Þæáå ÊÚÇáì : <strong><em>( Þá ÇÏÚæÇ Çááå Ãæ ÇÏÚæÇ ÇáÑÍãÇä- ÃíøðõÇ ãÇ ÊÏÚæ Ýáå ÇáÃÓãÇÁ ÇáÍÓäì ...) </em></strong>ÌãáÉ ãÚÊÑÖÉ ¡ Èíä Þæáå <strong><em>( ... íÎÑæä ááÃÐÞÇä ÓÌøÏðÇ æíÞæáæä ...) . </em></strong>ÇÚÊÈÇÑðÇ áåÐå ÇáÊáÇæÉ Ü Ýí ÇáÓøÌæÏ æÝí ßáø ÕáæÇÊäÇ Ü ÃÑÔÏäÇ Çááå Åáì ÚÏã ÇáÌåÑ æÚÏã ÇáÎÝÊ ÈåÇ æÇÈÊÛÇÁ Èíä Ðáß ÓÈíáÇ .<o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 0cm 0cm 0pt; direction: rtl; unicode-bidi: embed; text-align: justify"><span lang="AR-DZ" style="font-size: 16pt; font-family: &quot;Arabic Transparent&quot;; mso-bidi-language: AR-DZ">- áæ ßÇä ÇáãÞÕæÏ ÇáÅÓÊÆäÇÝ Ýí ÐßÑ ÇáÏÚÇÁ áÞÇá ÊÚÇáì ÈäÝÓ ÇáÕíÛÉ : <strong><em>( <u>áÇ ÊÌåÑ æáÇÊÎÇÝÊ Èå </u></em></strong><em>Ãæ áÞÇá Ìáø ãä ÞÇÆá <strong>( áÇ ÊÌåÑ æáÇ ÊÎÇÝÊ ÈÏÚÇÆß&nbsp;</strong></em></span><strong><em><span lang="FR" dir="ltr" style="font-size: 16pt; mso-bidi-language: AR-DZ; mso-bidi-font-family: 'Arabic Transparent'">!</span></em></strong><strong><em><span lang="AR-DZ" style="font-size: 16pt; font-family: &quot;Arabic Transparent&quot;; mso-bidi-language: AR-DZ">)<o:p></o:p></span></em></strong></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 0cm 0cm 0pt; direction: rtl; unicode-bidi: embed; text-align: justify"><strong><em><span lang="FR" dir="ltr" style="font-size: 16pt; mso-bidi-language: AR-DZ; mso-bidi-font-family: 'Arabic Transparent'"><o:p>&nbsp;</o:p></span></em></strong></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 0cm 0cm 0pt; direction: rtl; unicode-bidi: embed; text-align: center" align="center"><strong><em><span lang="AR-DZ" style="font-size: 20pt; font-family: &quot;Arabic Transparent&quot;; mso-bidi-language: AR-DZ">ãÜÇåíÉ<span style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </span>ÇáÓáÇã<span style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </span>ãä<span style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </span>ßÊÇÈ<span style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </span>Çááå<o:p></o:p></span></em></strong></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 0cm 0cm 0pt; direction: rtl; unicode-bidi: embed; text-align: justify"><span lang="AR-DZ" style="font-size: 16pt; font-family: &quot;Arabic Transparent&quot;; mso-bidi-language: AR-DZ">ÌÇÁ ÇáÓáÇã Ýí ÇáÞÑÁÇä ÈãÚÇäí ßËíÑÉ : <o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 0cm 0cm 0pt; direction: rtl; unicode-bidi: embed; text-align: justify"><span lang="AR-DZ" style="font-size: 16pt; font-family: &quot;Arabic Transparent&quot;; mso-bidi-language: AR-DZ">ÌÇÁ:<o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 0cm 0cm 0pt; direction: rtl; unicode-bidi: embed; text-align: justify"><span lang="AR-DZ" style="font-size: 16pt; font-family: &quot;Arabic Transparent&quot;; mso-bidi-language: AR-DZ">1)<span style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </span>ÇáÓáÇã æåæ ÇáÓøÜáã äÞÈÖ<span style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </span>ÇáÍÑÈ :</span><em><span lang="FR" dir="ltr" style="font-size: 16pt; mso-bidi-language: AR-DZ; mso-bidi-font-family: 'Arabic Transparent'">paix- peace</span></em><em><span lang="FR" style="font-size: 16pt; font-family: &quot;Arabic Transparent&quot;; mso-bidi-language: AR-DZ"> </span></em><em><span lang="AR-DZ" style="font-size: 16pt; font-family: &quot;Arabic Transparent&quot;; mso-bidi-language: AR-DZ">&ndash; <strong>( íÃíåÇ ÇáÐíä ÁÇãäæÇ ÇÏÎáæÇ Ýí ÇáÓáã ßÇÝÉ ...) </strong></span></em><span lang="AR-DZ" style="font-size: 16pt; font-family: &quot;Arabic Transparent&quot;; mso-bidi-language: AR-DZ">ÇáÈÞÑÉ 208.<strong><em> (... æÃáÞæÇ Åáíßã ÇáÓáã ...) </em></strong>ÇáäÓÇÁ 90.<strong><em> ( ... ÝÃáÞæÇ ÇáÓáã ...) </em></strong>ÇáäÍá 28.<o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 0cm 0cm 0pt; direction: rtl; unicode-bidi: embed; text-align: justify"><span lang="AR-DZ" style="font-size: 16pt; font-family: &quot;Arabic Transparent&quot;; mso-bidi-language: AR-DZ"><o:p>&nbsp;</o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 0cm 0cm 0pt; direction: rtl; unicode-bidi: embed; text-align: justify"><span lang="AR-DZ" style="font-size: 16pt; font-family: &quot;Arabic Transparent&quot;; mso-bidi-language: AR-DZ">.../...<span style="mso-spacerun: yes">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span>&ndash; 5 &ndash;<o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 0cm 0cm 0pt; direction: rtl; unicode-bidi: embed; text-align: justify"><span lang="AR-DZ" style="font-size: 16pt; font-family: &quot;Arabic Transparent&quot;; mso-bidi-language: AR-DZ"><o:p>&nbsp;</o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 0cm 0cm 0pt; direction: rtl; unicode-bidi: embed; text-align: justify"><span lang="AR-DZ" style="font-size: 16pt; font-family: &quot;Arabic Transparent&quot;; mso-bidi-language: AR-DZ">2)<span style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </span>ÌÇÁ ÇáÓáÇã Ýí<span style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </span>ÇáÊÍíÉ . æÇáÓáÇã áíÓ åæ ÐÇÊ ÇáÊÍíÉ ßãÇ äÝåã ¡ ÅäãÇ åæ äæÚ æäãØ¡ æÕäÝ ãä ÇáÊÍíÉ áÇ ÇáÊÍíÉ ÈÇáÐÇÊ <strong><em>(... æÊÍíÊåã ÝíåÇ ÓáÇã ...) </em></strong>ÇáäÓÇÁ 10.<o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 0cm 0cm 0pt; direction: rtl; unicode-bidi: embed; text-align: justify"><span lang="AR-DZ" style="font-size: 16pt; font-family: &quot;Arabic Transparent&quot;; mso-bidi-language: AR-DZ">- ÇáÊÍíÉ Ýí ãÝåæã ÇáÞÑÁÇä åí Ãä äÊãäì Ãæ Ãä äÔÊåí Ãæ Ãä äÑÌæ áÃíø<span style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </span>ßÇä ÍíÇÉð ãÇ&nbsp;</span><span lang="FR" dir="ltr" style="font-size: 16pt; mso-bidi-language: AR-DZ; mso-bidi-font-family: 'Arabic Transparent'">!</span><span lang="AR-DZ" style="font-size: 16pt; font-family: &quot;Arabic Transparent&quot;; mso-bidi-language: AR-DZ"> : ÓÚÇÏÉ &ndash; ÑÝÇåíÉ &ndash; ÕÍÉ &ndash; Óáã &ndash; ØãÃäíäÉ Åáì ÛíÑ Ðáß .<o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 0cm 0cm 0pt; direction: rtl; unicode-bidi: embed; text-align: justify"><span lang="AR-DZ" style="font-size: 16pt; font-family: &quot;Arabic Transparent&quot;; mso-bidi-language: AR-DZ">- ÝÇáÐí äÞæá áå ãËáÇ : ÇáÓáÇã Úáíß ¡ ÝÈÇÏÆ Ðí ÈÏÁ ÌÚáäÇå íØãÆä ãäÇ ¡ æáÇ<span style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </span>íÎÇÝ ãä ÌÇäÈäÇ ÊÚÏøíðÇ æáÇ åÌæãÜÇð&nbsp;</span><span lang="FR" dir="ltr" style="font-size: 16pt; mso-bidi-language: AR-DZ; mso-bidi-font-family: 'Arabic Transparent'">!</span><span lang="AR-DZ" style="font-size: 16pt; font-family: &quot;Arabic Transparent&quot;; mso-bidi-language: AR-DZ"><span style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </span>æíÚÒøÒ ÈíÇä åÐå ÇáÊÍíÉ : ÇáÓáÇã æÃäåÇ áÅÈÞÇÁ<span style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </span>ÇáØãÃäíäÉ áÏì ÇáãÎÇØÈ áßí áÇ íÎÇÝ ãäÇ&nbsp;</span><span lang="FR" dir="ltr" style="font-size: 16pt; mso-bidi-language: AR-DZ; mso-bidi-font-family: 'Arabic Transparent'">!</span><span lang="AR-DZ" style="font-size: 16pt; font-family: &quot;Arabic Transparent&quot;; mso-bidi-language: AR-DZ"> ¡ íÊÌáì Ðáß Ýí ÑÓá Çááå Åáì ÅÈÑÇåíã <strong><em>( ÅÐ ÏÎáæÇ Úáíå<u> ÝÞÇáæÇ ÓáÇãÇ</u> ÞÇá <u>ÓáÇã Þæã ãäßÑæä</u>)</em></strong>25 ÇáÐÇÑíÇÊ <strong><em>( ÝÜÜÃæÌÜÓ ãäåÜÜã <u>ÎíÝÉ</u> ÞÇáÜæÇ <u>áÇ ÊÎÝ</u> ...) </em></strong>ÇáÐÇÑíÇÊ 28. áã íØãÆä Úáíå ÇáÓáÇã Åáì Þæáåã : ÓáÇã. åÐå ÇáØãÃäíäÉ &ndash; æíÇ ááÃÓÝ - áã Êß ÓÇÑíÉ ÇáãÝÚæá Ýí ÃíÇãäÇ åÐå&nbsp;</span><span lang="FR" dir="ltr" style="font-size: 16pt; mso-bidi-language: AR-DZ; mso-bidi-font-family: 'Arabic Transparent'">!</span><span lang="AR-DZ" style="font-size: 16pt; font-family: &quot;Arabic Transparent&quot;; mso-bidi-language: AR-DZ"> ÝÞÏ íÞÑÄß<span style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </span>ÇáÓáÇã Ëã íÑÔÞß ÈÓßíä&nbsp;</span><span lang="FR" dir="ltr" style="font-size: 16pt; mso-bidi-language: AR-DZ; mso-bidi-font-family: 'Arabic Transparent'">!</span><span lang="FR" style="font-size: 16pt; font-family: &quot;Arabic Transparent&quot;; mso-bidi-language: AR-DZ"> </span><strong><span lang="AR-DZ" style="font-size: 16pt; font-family: &quot;Arabic Transparent&quot;; mso-bidi-language: AR-DZ">ÍÓÈäÇ Çááå æäÜÜÚã Çáæßíá</span></strong><span lang="AR-DZ" style="font-size: 16pt; font-family: &quot;Arabic Transparent&quot;; mso-bidi-language: AR-DZ">&nbsp;</span><span lang="FR" dir="ltr" style="font-size: 16pt; mso-bidi-language: AR-DZ; mso-bidi-font-family: 'Arabic Transparent'">!</span><span lang="FR" style="font-size: 16pt; font-family: &quot;Arabic Transparent&quot;; mso-bidi-language: AR-DZ"> </span><strong><em><span lang="AR-DZ" style="font-size: 16pt; font-family: &quot;Arabic Transparent&quot;; mso-bidi-language: AR-DZ">( ÙåÑ ÇáÝÓÇÏ Ýí ÇáÈÑø æÇáÈÍÑ ÈãÇ ßÓÈÊ ÃíÏí<span style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </span>ÇáäÇÓ áíÐíÞåã ÈÚÖ ÇáÐí ÚãáæÇ<span style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </span>áÚáøåã íÑÌÚæä ) </span></em></strong><span lang="AR-DZ" style="font-size: 16pt; font-family: &quot;Arabic Transparent&quot;; mso-bidi-language: AR-DZ">ÇáÑæã 41. Ëã ÅÐÇ ÇÚÊÈÑäÇåÇ ÊÍíÉ ÝÅääÇ<span style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </span>ÑÌæäÇ áå ÇáÓáã Ýí<span style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </span>ÍíÇÊå æáÇ ÃÍÓä æáÇ ÃÚÙã ããøÇ íÊãäÇå ÇáÅäÓÇä &ndash; ÏæãÇ &ndash; áäÝÓå ¡ æáÃÝÑÇÏ ÚÇÆáÊå æáÃÎíå æÕÏíÞå. ÙåÑ Ðáß ÌáíÇ Ýí åÐå ÇáÚÔÑíÇÊ ÇáÃÎíÑÉ ÍíË áÇ Óáã æáÇ ÇÓÊÞÑÇÑ<span style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </span>Ýí<span style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </span>ãÚÙã ÈáÇÏ ÇáÚÇáã æÎÇÕÉ ÇáÇÓáÇãíÉ ãäåÇ . æáÐáß ÇÎÊÇÑå Çááå &ndash; ÇáÐí íÚáã ãÇ ÎáÞ æåæ ÇááØíÝ<span style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </span>ÇáÎÈíÑ &ndash;ßÊÍíÉ áÚÈÇÏå Ýí ÇáÌäÉ .<strong><em>( <u>áÇ íÓãÚæä ÝíåÇ áÛæðÇ æáÇ ÊÃËíãð</u>Ç ÅáÇ ÞíáÇ ÓáÇãÇ ÓáÇãÇ ...) </em></strong>ãÑíã 62.<strong><em> ( ... ÍÊì ÅÐÇ ÌÇÁæåÇ æÝÊøÍÊ ÃÈæÇÈåÇ æÞÇá áåã ÎÒäÊåÇ <u>ÓáÇã Úáíßã </u>...) </em></strong><span style="mso-spacerun: yes">&nbsp;</span>ÇáÒãÑ 73. æÓãÇåÇ Çááå <strong><u>ÏÇÑ ÇáÓáÇã : </u><em>(... æÇááå íÏÚæ Åáì ÏÇÑ<span style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </span>ÇáÓáÇã ...) </em></strong>íæäÓ 25.<strong><em> ( áåã ÏÇÑ ÇáÓáÇã ÚäÏ ÑÈåã ...) </em></strong>ÇáÃäÚÇã 127.<o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 0cm 0cm 0pt; direction: rtl; unicode-bidi: embed; text-align: justify"><span lang="AR-DZ" style="font-size: 16pt; font-family: &quot;Arabic Transparent&quot;; mso-bidi-language: AR-DZ">- ÃãÇ Þæáå ÊÚÇáì : <strong><em>( æÅÐÇ ÌÇÁæß Ííæß ÈãÇ áã íÍíß Èå Çááå ...) </em></strong>ÇáãÌÇÏáÉ 8.<strong><em> ( ... áíøÜÇ ÈÃáÓäÊåã æØÚäðÇ Ýí ÇáÏíä ...) </em></strong>ÇáäÓÇÁ 46 ßãÇ ÌÇÁ Ýí Þæáåã áÑÓæá Çááå <strong><em>(... ÑóÇÚäÇ ...) </em></strong>ÇáÈÞÑÉ 104 ÍÓÈ ãÇ ÈíøäÊå Ýí ßáãÉ &quot; ÃÈÊÑ&quot; Ýí ÇáÞÓã<span style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </span>ÇáÃæá ãä ÓáÓáÉ : <strong><em>( æãÇ ÃÑÓáäÇ ãä ÑÓæá ÅáÇ ÈáÓÇä Þæãå ) .<o:p></o:p></em></strong></span></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 0cm 0cm 0pt; direction: rtl; unicode-bidi: embed; text-align: justify"><span lang="AR-DZ" style="font-size: 16pt; font-family: &quot;Arabic Transparent&quot;; mso-bidi-language: AR-DZ"><o:p>&nbsp;</o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 0cm 0cm 0pt; direction: rtl; unicode-bidi: embed; text-align: justify"><span lang="AR-DZ" style="font-size: 16pt; font-family: &quot;Arabic Transparent&quot;; mso-bidi-language: AR-DZ">3) æÌÇÁ<span style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </span>ÈãÚäì ÇáÅÓÊÓáÇã Ýí ãÚÙã ÇáÂíÇÊ ¡æÎÇÕÉ ÇáÊí äÍä ÈÕÏÏ<span style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </span>ÊÈíÇäåÇ &ndash; æÝÞäí Çááå æÅíÇßã &ndash; <strong><em>( ... íÃíåÇ ÇáÐíä ÁÇãäæÇ ÕáøæÇ Úáíå æÓáøãæÇ ÊÓáíãÇ ) </em></strong>&ndash; åäÇ áÇ ãÍÇáÉ &ndash; ÇáãÞÕæÏ ÓáøãæÇ ÊÓáíãÇ : áÇ ÓáøãæÇ ÓáÇãÜÇð . æÈÏáíá ãÇ ÌÇÁ ÈÚÏåÇ ãÈÇÔÑÉ æåæ ÊæÖíÍ æÊÝÓíÑ Èíøä áå : <strong><em>( Åä ÇáÐíä íÄÐæä Çááå<span style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </span><u>æÑÓæáå</u><span style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </span>áÚäåã Çááå Ýí ÇáÏäíÇ æÇáÂÎÑÉ æÃÚÏø áåã ÚÐÇÈðÇ ãåíäÜÇð ) </em></strong>ÇáÃÍÒÇÈ 57. æÌÇÁ åÐÇ ÇáÅÓÊÓáÇã Ýí ßÊÇÈ Çááå ÕÑÇÍÉ <strong><em>( ... æãÇ ÒÇÏåã ÅáÇ ÅíãÇäÇ <u>æÊÓáíãðÇ</u> ) </em></strong>ÇáÃÍÒÇÈ 22<span style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </span>æíÈíøä åÐÇ ÇáÅÓÊÓáÇã ãä ÛíÑ ÊÑÏøÏ Þæáå ÊÚÇáì<strong><em>: <o:p></o:p></em></strong></span></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 0cm 0cm 0pt; direction: rtl; unicode-bidi: embed; text-align: justify"><strong><em><span lang="AR-DZ" style="font-size: 16pt; font-family: &quot;Arabic Transparent&quot;; mso-bidi-language: AR-DZ">( ... áÇ íÌÏæÇ Ýí<span style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </span>ÃäÝÓåã ÍÑÌÇð ããÇ ÞÖíÊ <u>æíÓáãæÇ ÊÓáíãÇ</u> )</span></em></strong><span lang="AR-DZ" style="font-size: 16pt; font-family: &quot;Arabic Transparent&quot;; mso-bidi-language: AR-DZ"> 65. ãä ÇáÛÑíÈ ÃääÇ<span style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </span>áã äÊäÈå Åáì åÐå ÇáÕíÛÉ .<strong><em>(... æíÓáøãæÇ ÊÓáíãÇ...) </em></strong>æÇáÊí åí ÈäÝÓ ÇáÕíÛÉ æÇáãÚäÜÜÜÜì <o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 0cm 0cm 0pt; direction: rtl; unicode-bidi: embed; text-align: justify"><span lang="AR-DZ" style="font-size: 16pt; font-family: &quot;Arabic Transparent&quot;; mso-bidi-language: AR-DZ"><span style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </span><span style="mso-spacerun: yes">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span>.../...<o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 0cm 0cm 0pt; direction: rtl; unicode-bidi: embed; text-align: justify"><span lang="AR-DZ" style="font-size: 16pt; font-family: &quot;Arabic Transparent&quot;; mso-bidi-language: AR-DZ"><o:p>&nbsp;</o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 0cm 0cm 0pt; direction: rtl; unicode-bidi: embed; text-align: justify"><span lang="AR-DZ" style="font-size: 16pt; font-family: &quot;Arabic Transparent&quot;; mso-bidi-language: AR-DZ">.../...<span style="mso-spacerun: yes">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span>&ndash; 6 &ndash;<o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 0cm 0cm 0pt; direction: rtl; unicode-bidi: embed; text-align: justify"><span lang="AR-DZ" style="font-size: 16pt; font-family: &quot;Arabic Transparent&quot;; mso-bidi-language: AR-DZ"><o:p>&nbsp;</o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 0cm 0cm 0pt; direction: rtl; unicode-bidi: embed; text-align: justify"><span lang="AR-DZ" style="font-size: 16pt; font-family: &quot;Arabic Transparent&quot;; mso-bidi-language: AR-DZ">ÇáãÞÕæÏíä ãä Þæáå Ýí ÇáÕáÇÉ Úáì ÇáäÈÆ <strong><em>( ... æÓáãæÇ ÊÓáíãÇð ...) </em></strong>áÇ ãÍÇáÉ æÃä ÇáÞÕÏ <strong>ÇáÅÓÊÓáÇã</strong> áÇ<span style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </span>ÇáÓáÇã ¡ æÌÇÁ åÐÇ <strong><u>ÇáÅÓÊÓáÇã</u></strong><span style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </span>ÕÑíÍÇð Ýí ÍÇáÉ ÇáßÝÇÑ íæã íáÞæä <o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 0cm 0cm 0pt; direction: rtl; unicode-bidi: embed; text-align: justify"><span lang="AR-DZ" style="font-size: 16pt; font-family: &quot;Arabic Transparent&quot;; mso-bidi-language: AR-DZ">ÑÈåã <strong><em>( ãÇ áßã áÇ ÊäÇÕÑæä <u>Èá åã Çáíæã ãÓÊÓáãæä</u> ) </em></strong>ÇáÕÇÝÇÊ 26.<o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 0cm 0cm 0pt; direction: rtl; unicode-bidi: embed; text-align: justify"><span lang="AR-DZ" style="font-size: 16pt; font-family: &quot;Arabic Transparent&quot;; mso-bidi-language: AR-DZ"><span style="mso-spacerun: yes">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span><span style="mso-tab-count: 1">&nbsp; </span><o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 0cm 0cm 0pt; direction: rtl; unicode-bidi: embed; text-align: justify"><span lang="AR-DZ" style="font-size: 16pt; font-family: &quot;Arabic Transparent&quot;; mso-bidi-language: AR-DZ">4) æÌÇÁ <strong>ÇáÅÓÊÓáÇã</strong> ááøÜå Ýí ãÇÏÉ ÃÓáã æãÇ ÊÕÑøÝ ãäåÇ ¡ ÇÈÊÏÇÁ ãä ÃÈíäÇ ÅÈÑÇåíã ÇáÐí <u>ÓãÇäÇ ÇáãÓáãíä</u> <strong><em>( ... ãáÉ ÃÈíßã<span style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </span>ÅÈÑÇåíã åæ ÓãÇßã <u>ÇáãÓáãíä ãä ÞÈá</u> ...) </em></strong>ÇáÍÌ 78. ÈäÇÁÚáì Þæá Çááå áÜå : <strong><em>( ÅÐ ÞÇá áå ÑÈå <u>ÃÓáã</u><span style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </span>ÞÇá <u>ÃÓáãÊ</u> áÑÈ ÇáÚÇáãíä æÃæÕì ÈåÇ ... </em></strong><span style="mso-spacerun: yes">&nbsp;</span><strong><em><span style="mso-spacerun: yes">&nbsp;</span><o:p></o:p></em></strong></span></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 0cm 0cm 0pt; direction: rtl; unicode-bidi: embed; text-align: justify"><strong><em><span lang="AR-DZ" style="font-size: 16pt; font-family: &quot;Arabic Transparent&quot;; mso-bidi-language: AR-DZ">ÝáÇ ÊãæÊõä<span style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </span>ÅáÇ <u>æÃäÊã ãÓáãæä</u> ...) </span></em></strong><span lang="AR-DZ" style="font-size: 16pt; font-family: &quot;Arabic Transparent&quot;; mso-bidi-language: AR-DZ">ÇáÈÞÑÉ 132/131.<span style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </span><strong>ÇáÅÓáÇã</strong> íÓÇæí <strong>ÇáÅÓÊÓáÇã</strong>.<o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 0cm 0cm 0pt; direction: rtl; unicode-bidi: embed; text-align: justify"><span lang="AR-DZ" style="font-size: 16pt; font-family: &quot;Arabic Transparent&quot;; mso-bidi-language: AR-DZ">- æáå <strong>ÃÓáã</strong> -<span style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </span>ßÐáß &ndash; ( ÇÓÊÓáã ) ßá ÔÆ<span style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </span>æÊÃÓøøÜíÇð ÈÃÈíäÇ ÅÈÑÇåíã &ndash; Úáíå ÇáÓáÇã &ndash; ÃÓáã äÈíÆäÇ ãÍãÏ ( ÇáÕáÇÉ æÇáÓáÇã Úáíå ) <strong><em>( Åä ÇáÏíä ÚäÏ Çááå <u>ÇáÅÓáÇã</u> ... ÝÅä ÍÇÌæß ÝÞá <u>ÃÓáãÊ æÌåí ááå</u> æãä ÇÊÈÚäí æÞá ááÐíä ÃæÊæÇ ÇáßÊÇÈ æÇáÃãííä <u>ÁÇÓáãÊã</u> ÝÅä <u>ÃÓáãæ</u>Ç ÝÞÏ ÇåÊÏæÇ ... ) </em></strong>Âá ÚãÑÇä 20. æåÐÇ ÇáÅÓÊÓáÇã ÌÇÁ ßÐáß <strong><em>( æÞá Åäí ÃãÑÊ Ãä Ãßæä Ãæá <u>ãä ÃÓáã</u>...) </em></strong>ÇáÃäÚÇã 14. ßãÇ ÃÓáãÊ ãáßÉ ÓÈà ÈÚÏ Ãä ÏÚÇåÇ ÓáíãÇä &ndash; Úáíå ÇáÓáÇã &ndash; Åáì ÇáÅÓÊÓáÇã <strong><em>( ... æÁÇÊæäí ãÓáãíä ) </em></strong>Çáäãá 31. <strong><em>(... ÞÇáÊ ÑÈ Åäí ÙáãÊ äÝÓí <u>æÃÓáãÊ</u> ãÚ ÓáíãÇä ááå ÑÈ ÇáÚÇáãíä ) </em></strong>Çáäãá 44. <strong><em><span style="mso-spacerun: yes">&nbsp;</span>( ... æáå <u>ÃÓáã </u>ãä Ýí ÇáÓãÇæÇÊ æÇáÃÑÖ <u>ØæÚÇ</u> <u>æßÑåÇ</u> æÅáíå ÊÑÌÚæä ) </em></strong>Âá ÚãÑÇä<span style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </span>83.<o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 0cm 0cm 0pt; direction: rtl; unicode-bidi: embed; text-align: justify"><span lang="AR-DZ" style="font-size: 16pt; font-family: &quot;Arabic Transparent&quot;; mso-bidi-language: AR-DZ">- æÇáÌä ßÐáß ÅÓÊÓáã ááå<strong><em> <span style="mso-spacerun: yes">&nbsp;</span>(... <u>Ýãä ÃÓáã </u><span style="mso-spacerun: yes">&nbsp;</span>ÝÃæáÆß ÊÍÑæÇ ÑÔÏÇ ) </em></strong>ÇáÌä 14. <o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 0cm 0cm 0pt; direction: rtl; unicode-bidi: embed; text-align: justify"><span lang="AR-DZ" style="font-size: 16pt; font-family: &quot;Arabic Transparent&quot;; mso-bidi-language: AR-DZ">- ÈÚÏ<span style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </span>åÐå <strong>ÇáÇÓÊÓáÇãÇÊ</strong> ÇáÊí ÈíäåÇ Çááå áäÇ Ýí ßÊÇÈå ÇáãÈíä æÝí<span style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </span>ÁÇíÇÊÜå <strong>ÇáÈíäÇÊ ÇáãÈíøäÇÊ</strong> <strong><em>( Ëã Åä ÚáíäÇ ÈíÇäÜå ) </em></strong>ßíÝ äÃãÑ Çááå - ÑÈøÜäÇ - Ãä íÓÊÓáã áäÈíÆå ( Úáíå ÇáÕáÇÉ æÇáÓáÇã ) ÈÞæáäÇ:Çááåã Õáø æÓÜáøã&nbsp;</span><span lang="FR" dir="ltr" style="font-size: 16pt; mso-bidi-language: AR-DZ; mso-bidi-font-family: 'Arabic Transparent'">!!!???</span><span lang="AR-DZ" style="font-size: 16pt; font-family: &quot;Arabic Transparent&quot;; mso-bidi-language: AR-DZ"> Ãæ äÞæá áå Õáì Çááå Úáíå æÓáã ÊÓáíãÇ...&nbsp;</span><span lang="FR" dir="ltr" style="font-size: 16pt; mso-bidi-language: AR-DZ; mso-bidi-font-family: 'Arabic Transparent'">!!!???</span><span lang="AR-DZ" style="font-size: 16pt; font-family: &quot;Arabic Transparent&quot;; mso-bidi-language: AR-DZ"> ÝáäÓÊÛÝÑå æáäÊÈ Åáíå . æáäÊÏÈÑ ßÊÇÈå <strong><em>( Ãã Úáì ÞáæÈ ÃÞÝÇáåÇ )&nbsp;</em></strong></span><span lang="FR" dir="ltr" style="font-size: 16pt; mso-bidi-language: AR-DZ; mso-bidi-font-family: 'Arabic Transparent'">?</span><span lang="AR-DZ" style="font-size: 16pt; font-family: &quot;Arabic Transparent&quot;; mso-bidi-language: AR-DZ"> æÎÇÕÉ : Ãä äÕÍÍ ÚÞíÏÊäÇ ÃíåÇ ÇáãÄãäæä&nbsp;</span><span lang="FR" dir="ltr" style="font-size: 16pt; mso-bidi-language: AR-DZ; mso-bidi-font-family: 'Arabic Transparent'">!</span><span lang="AR-DZ" style="font-size: 16pt; font-family: &quot;Arabic Transparent&quot;; mso-bidi-language: AR-DZ"><o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 0cm 0cm 0pt; direction: rtl; unicode-bidi: embed; text-align: justify"><span lang="AR-DZ" style="font-size: 16pt; font-family: &quot;Arabic Transparent&quot;; mso-bidi-language: AR-DZ"><o:p>&nbsp;</o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 0cm 0cm 0pt; direction: rtl; unicode-bidi: embed; text-align: justify"><span lang="AR-DZ" style="font-size: 16pt; font-family: &quot;Arabic Transparent&quot;; mso-bidi-language: AR-DZ">5) ÌÇÁ ÇáÓáÇã ÈÇáäÓÈÉ áÌãíÚ ÇáãÑÓáíä æåæ Ãä äÓÊÓáã áåã ßãÇ ÃãÑäÇ áäÓÊÓáã áäÈíÆäÇ ãÍãÏ ( ÇáÕáÇÉ æÇáÓáÇã Úáíå ) áã äÄãÑ áäÕáí Úáíåã æáÇ Úáì ÃÍÏ ãäåã ãåãÇ ßÇä <strong><em>( áÇ äÝÑÞ Èíä ÃÍÏ ãäåã ) ( <u>æÓáÇã</u> Úáì ÇáãÑÓáíä ) </em></strong>ÇáÕÇÝÇÊ 181. æÌÇÁ Þæáå ßÐáß <strong><em>( ... <u>æÓáÇã</u> Úáì ÚÈÇÏå ÇáÐíä ÇÕØÝì ...) </em></strong>Çáäãá 59.<o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 0cm 0cm 0pt; direction: rtl; unicode-bidi: embed; text-align: justify"><span lang="AR-DZ" style="font-size: 16pt; font-family: &quot;Arabic Transparent&quot;; mso-bidi-language: AR-DZ">- áÊÓáã ÃáÓäÊäÇ ãä ÐßÑåã ÈÓæÁ&nbsp;</span><span lang="FR" dir="ltr" style="font-size: 16pt; mso-bidi-language: AR-DZ; mso-bidi-font-family: 'Arabic Transparent'">!</span><span lang="AR-DZ" style="font-size: 16pt; font-family: &quot;Arabic Transparent&quot;; mso-bidi-language: AR-DZ"> æáäÊÑßåã æÔÃäåã Ýí<span style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </span>Óáã ãäÇ. ÌÇÁ : <u>ÓáÇã Úáì äæÍ</u> &ndash;<u> ÓáÇã Úáì ÅÈÑÇåíã</u> &ndash; <u>ÓáÇã ÚáÜÜíø : ( ÚíÓì)</u> - <u>ÓáÇã Úáì ãæÓì æåÇÑæä .</u><o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 0cm 0cm 0pt; direction: rtl; unicode-bidi: embed; text-align: justify"><strong><em><span lang="AR-DZ" style="font-size: 16pt; font-family: &quot;Arabic Transparent&quot;; mso-bidi-language: AR-DZ"><o:p>&nbsp;</o:p></span></em></strong></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 0cm 0cm 0pt; direction: rtl; unicode-bidi: embed; text-align: justify"><span lang="AR-DZ" style="font-size: 16pt; font-family: &quot;Arabic Transparent&quot;; mso-bidi-language: AR-DZ">6) ÃÎíÑÇ ÌÇÁ ÇáÊÓáíã ÈãÚäì ÅÚÇÏÉ ÇáÔÆ æÊÈáíÛå<span style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </span>æÐáß Ýí ÇáÇÓÊÑÖÇÚ :<strong><em> (... ÝáÇ ÌäÇÍ Úáíßã<span style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </span>ÅÐÇ ÓáøãÊã<span style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </span>ãÇ ÁÇÊíÊã ÈÇáãÚÑæÝ ...) </em></strong>ÇáÈÞÑÉ 233.<o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 0cm 0cm 0pt; direction: rtl; unicode-bidi: embed; text-align: justify"><span lang="AR-DZ" style="font-size: 16pt; font-family: &quot;Arabic Transparent&quot;; mso-bidi-language: AR-DZ"><o:p>&nbsp;</o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 0cm 0cm 0pt; direction: rtl; unicode-bidi: embed; text-align: justify"><span lang="AR-DZ" style="font-size: 16pt; font-family: &quot;Arabic Transparent&quot;; mso-bidi-language: AR-DZ"><o:p>&nbsp;</o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 0cm 0cm 0pt; direction: rtl; unicode-bidi: embed; text-align: justify"><span lang="AR-DZ" style="font-size: 16pt; font-family: &quot;Arabic Transparent&quot;; mso-bidi-language: AR-DZ">.../...<span style="mso-spacerun: yes">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span>&ndash; 7 -<o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 0cm 0cm 0pt; direction: rtl; unicode-bidi: embed; text-align: justify"><span lang="AR-DZ" style="font-size: 16pt; font-family: &quot;Arabic Transparent&quot;; mso-bidi-language: AR-DZ"><o:p>&nbsp;</o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 0cm 0cm 0pt; direction: rtl; unicode-bidi: embed; text-align: center" align="center"><strong><em><u><span lang="AR-DZ" style="font-size: 18pt; font-family: &quot;Arabic Transparent&quot;; mso-bidi-language: AR-DZ">ßíÝíÉ ÕáÇÊäÇ<span style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </span>ÚáÜì<span style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </span>ÇáäÈÜÜÆ<span style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </span>ÛíÑ<span style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </span>ÔÑÚíÉ<o:p></o:p></span></u></em></strong></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 0cm 0cm 0pt; direction: rtl; unicode-bidi: embed; text-align: justify"><span lang="AR-DZ" style="font-size: 18pt; font-family: &quot;Arabic Transparent&quot;; mso-bidi-language: AR-DZ"><o:p>&nbsp;</o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 0cm 0cm 0pt; direction: rtl; unicode-bidi: embed; text-align: justify"><span lang="AR-DZ" style="font-size: 16pt; font-family: &quot;Arabic Transparent&quot;; mso-bidi-language: AR-DZ">Ç<strong>áßíÝíÉ : <o:p></o:p></strong></span></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 0cm 0cm 0pt; direction: rtl; unicode-bidi: embed; text-align: justify"><span lang="AR-DZ" style="font-size: 16pt; font-family: &quot;Arabic Transparent&quot;; mso-bidi-language: AR-DZ">-áÜÜÏíäÇ ÕíÛ ßËíÑÉ Ýí ÇáÕáÇÉ Úáì ÇáäÈÆ ÎáÇÝÇ ááØÑíÞÉ æÇáßíÝíÉ ÇáÊí ÃãÜÜÑäÇ ÈåÇ Çááå&nbsp;</span><span lang="FR" dir="ltr" style="font-size: 16pt; mso-bidi-language: AR-DZ; mso-bidi-font-family: 'Arabic Transparent'">!</span><span lang="AR-DZ" style="font-size: 16pt; font-family: &quot;Arabic Transparent&quot;; mso-bidi-language: AR-DZ"> ãËá : <o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 0cm 0cm 0pt; direction: rtl; unicode-bidi: embed; text-align: justify"><span lang="AR-DZ" style="font-size: 16pt; font-family: &quot;Arabic Transparent&quot;; mso-bidi-language: AR-DZ">1)<span style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </span><strong><u>Çááåã Õáø æÓÜáøã æÈÇÑß Úáì ÓíÏäÇ ãÍãÏ æ...æ... æÚáì ... æÚáì...<span style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </span>æÓáøã ÊÓáíãÇ.</u></strong><o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 0cm 0cm 0pt; direction: rtl; unicode-bidi: embed; text-align: justify"><span lang="AR-DZ" style="font-size: 16pt; font-family: &quot;Arabic Transparent&quot;; mso-bidi-language: AR-DZ">- Çááå ÃãÑäÇ <strong><em>( ... íÇ ÃíåÇ ÇáÐíä ÁÇãäæÇ ÕáøæÇ Úáíå æÓáøãæÇ ÊÓáíãÇ ) </em></strong>ÇáÃÍÒÇÈ 56- ÝÅÐÇ ÈäÇ äÃãÑ Çááå &ndash; äÍä &ndash; Ãä íÕáøí åæ Úáíå . æÇáÃÏåí æÇáÃãÑø Ãä äØáÈå &ndash; ÖãäÇ &ndash; Ãä <u>íÓÊÓáã åæ</u> áå&nbsp;</span><span lang="FR" dir="ltr" style="font-size: 16pt; mso-bidi-language: AR-DZ; mso-bidi-font-family: 'Arabic Transparent'">!!??</span><span lang="AR-DZ" style="font-size: 16pt; font-family: &quot;Arabic Transparent&quot;; mso-bidi-language: AR-DZ"> Ãíä ÚÞæáäÇ&nbsp;</span><span lang="FR" dir="ltr" style="font-size: 16pt; mso-bidi-language: AR-DZ; mso-bidi-font-family: 'Arabic Transparent'">!!??</span><span lang="AR-DZ" style="font-size: 16pt; font-family: &quot;Arabic Transparent&quot;; mso-bidi-language: AR-DZ"> æÃíä ÚÞíÏÊäÇ&nbsp;</span><span lang="FR" dir="ltr" style="font-size: 16pt; mso-bidi-language: AR-DZ; mso-bidi-font-family: 'Arabic Transparent'">?</span><span lang="AR-DZ" style="font-size: 16pt; font-family: &quot;Arabic Transparent&quot;; mso-bidi-language: AR-DZ"> .<o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 0cm 0cm 0pt; direction: rtl; unicode-bidi: embed; text-align: justify"><span lang="AR-DZ" style="font-size: 16pt; font-family: &quot;Arabic Transparent&quot;; mso-bidi-language: AR-DZ">- ÃÎÈÑäÇ Çááå Ãäå : íÕáí åæ æãáÇÆßÊå Úáíå.åá äÓí ÇáÊÓáíã áå&nbsp;</span><span lang="FR" dir="ltr" style="font-size: 16pt; mso-bidi-language: AR-DZ; mso-bidi-font-family: 'Arabic Transparent'">!!??</span><span lang="AR-DZ" style="font-size: 16pt; font-family: &quot;Arabic Transparent&quot;; mso-bidi-language: AR-DZ"> ÍÇÔÜÜÇ ááøå&nbsp;</span><span lang="FR" dir="ltr" style="font-size: 16pt; mso-bidi-language: AR-DZ; mso-bidi-font-family: 'Arabic Transparent'">!</span><span lang="FR" style="font-size: 16pt; font-family: &quot;Arabic Transparent&quot;; mso-bidi-language: AR-DZ"> </span><strong><em><span lang="AR-DZ" style="font-size: 16pt; font-family: &quot;Arabic Transparent&quot;; mso-bidi-language: AR-DZ"><span style="mso-spacerun: yes">&nbsp;</span>(... æáæ ßÇä ãä ÚäÏ ÛíÑ Çááå áæÌÏæÇ Ýíå ÇÎÊáÇÝÇ ßËíÑÇ ) </span></em></strong><span lang="AR-DZ" style="font-size: 16pt; font-family: &quot;Arabic Transparent&quot;; mso-bidi-language: AR-DZ">ÇáäÓÇÁ 82<strong><em> . </em></strong>ÇáãÕíÈÉ : ÃääÇ<span style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </span>äÃãÑå åæ Ãä íÓÊÓáã ÍÊì áÚÈÇÏå ÇáÐíä ÃÖÝäÇåã &ndash; ÇÝÊÑÇÁ ÚáìÇááå &ndash; Ýí ÕáÇÊäÇ&nbsp;</span><span lang="FR" dir="ltr" style="font-size: 16pt; mso-bidi-language: AR-DZ; mso-bidi-font-family: 'Arabic Transparent'">!</span><span lang="AR-DZ" style="font-size: 16pt; font-family: &quot;Arabic Transparent&quot;; mso-bidi-language: AR-DZ"> áäÊÃãá&nbsp;</span><span lang="FR" dir="ltr" style="font-size: 16pt; mso-bidi-language: AR-DZ; mso-bidi-font-family: 'Arabic Transparent'">!</span><span lang="AR-DZ" style="font-size: 16pt; font-family: &quot;Arabic Transparent&quot;; mso-bidi-language: AR-DZ"> æáäÎáöÜÕ ÚÞíÏÊäÇ&nbsp;</span><span lang="FR" dir="ltr" style="font-size: 16pt; mso-bidi-language: AR-DZ; mso-bidi-font-family: 'Arabic Transparent'">!</span><span lang="AR-DZ" style="font-size: 16pt; font-family: &quot;Arabic Transparent&quot;; mso-bidi-language: AR-DZ"><span style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </span>áæ ßÇäÊ ÇáÕáÇÉ ÌÇÆÒÉ Úáì ÃÍÏ ÛíÑå áÞÇá Çááå<span style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </span>áäÇ <strong><em>( ... íÇ ÃíåÇ ÇáÐíä ÁÇãäæÇ <u>ÕáøæÇ Úáíå æÚáì</u> ... <u>æÚáì</u> ...<o:p></o:p></em></strong></span></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 0cm 0cm 0pt; direction: rtl; unicode-bidi: embed; text-align: justify"><span lang="AR-DZ" style="font-size: 16pt; font-family: &quot;Arabic Transparent&quot;; mso-bidi-language: AR-DZ">- áã íÃãÑäÇ Çááå Ãä äÕáí Úáì ÃÍÏò ãåãÇ ßÇä&nbsp;</span><span lang="FR" dir="ltr" style="font-size: 16pt; mso-bidi-language: AR-DZ; mso-bidi-font-family: 'Arabic Transparent'">! </span><span lang="AR-DZ" style="font-size: 16pt; font-family: &quot;Arabic Transparent&quot;; mso-bidi-language: AR-DZ"><span style="mso-spacerun: yes">&nbsp;</span>- ÑÓæáÇ Ãã ÎáÞÇ ÂÎÑ &ndash; ÎÇÕøÉ ÅÐÇ ÚáãäÇ ßäå æãÛÒì åÐå ÇáÕáÇÉ ãäÇ æãä Çááå ßãÇ ÊÞÏã æÃä ÈíäÊ ÈÅØäÇÈ . æãÇ <strong>ÇáÈÑßÉ</strong> Ýí ãÍãÏ&nbsp;</span><span lang="FR" dir="ltr" style="font-size: 16pt; mso-bidi-language: AR-DZ; mso-bidi-font-family: 'Arabic Transparent'">!?</span><span lang="AR-DZ" style="font-size: 16pt; font-family: &quot;Arabic Transparent&quot;; mso-bidi-language: AR-DZ"> áÚáäÇ äÞÕÏ ÈÐáß Ãä íÈÇÑß Ýí Ïíäå&nbsp;</span><span lang="FR" dir="ltr" style="font-size: 16pt; mso-bidi-language: AR-DZ; mso-bidi-font-family: 'Arabic Transparent'">!?</span><span lang="AR-DZ" style="font-size: 16pt; font-family: &quot;Arabic Transparent&quot;; mso-bidi-language: AR-DZ"> ÇáÏíä Ïíä Çááå&nbsp;</span><span lang="FR" dir="ltr" style="font-size: 16pt; mso-bidi-language: AR-DZ; mso-bidi-font-family: 'Arabic Transparent'">!</span><span lang="AR-DZ" style="font-size: 16pt; font-family: &quot;Arabic Transparent&quot;; mso-bidi-language: AR-DZ"> æãÇ ãÍãÏ ÅáÇ ÑÓæá&nbsp;</span><span lang="FR" dir="ltr" style="font-size: 16pt; mso-bidi-language: AR-DZ; mso-bidi-font-family: 'Arabic Transparent'">!</span><span lang="AR-DZ" style="font-size: 16pt; font-family: &quot;Arabic Transparent&quot;; mso-bidi-language: AR-DZ"> <o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 0cm 0cm 0pt; direction: rtl; unicode-bidi: embed; text-align: justify"><span lang="AR-DZ" style="font-size: 16pt; font-family: &quot;Arabic Transparent&quot;; mso-bidi-language: AR-DZ">- æãÇ <strong>ÓíÏäÇ</strong> ãÍãÏ&nbsp;</span><span lang="FR" dir="ltr" style="font-size: 16pt; mso-bidi-language: AR-DZ; mso-bidi-font-family: 'Arabic Transparent'">?</span><span lang="AR-DZ" style="font-size: 16pt; font-family: &quot;Arabic Transparent&quot;; mso-bidi-language: AR-DZ"> æãÇ <strong>ÍÈíÈäÇ</strong>&nbsp;</span><span lang="FR" dir="ltr" style="font-size: 16pt; mso-bidi-language: AR-DZ; mso-bidi-font-family: 'Arabic Transparent'">!?</span><span lang="FR" style="font-size: 16pt; font-family: &quot;Arabic Transparent&quot;; mso-bidi-language: AR-DZ"> </span><strong><span lang="AR-DZ" style="font-size: 16pt; font-family: &quot;Arabic Transparent&quot;; mso-bidi-language: AR-DZ">æÍÈíÈ</span></strong><span lang="AR-DZ" style="font-size: 16pt; font-family: &quot;Arabic Transparent&quot;; mso-bidi-language: AR-DZ"> Çááå&nbsp;</span><span lang="FR" dir="ltr" style="font-size: 16pt; mso-bidi-language: AR-DZ; mso-bidi-font-family: 'Arabic Transparent'">!?</span><span lang="AR-DZ" style="font-size: 16pt; font-family: &quot;Arabic Transparent&quot;; mso-bidi-language: AR-DZ"> áã íÐßÑå Çááå ÈåÐå ÇáÃÓãÇÁ&nbsp;</span><span lang="FR" dir="ltr" style="font-size: 16pt; mso-bidi-language: AR-DZ; mso-bidi-font-family: 'Arabic Transparent'">! </span><span lang="AR-DZ" style="font-size: 16pt; font-family: &quot;Arabic Transparent&quot;; mso-bidi-language: AR-DZ"><span style="mso-spacerun: yes">&nbsp;</span>ÃáÇ<span style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </span>äÓÊÝÒø ¡ ãä ßæäå ÞÏ íßæä ÈãËÇÈÉ ãÇ ÌÇÁ Ýí Þæáåã <strong><em>( ... ÅäÇ ÃØÚäÇ <u>ÓÇÏÊäÇ</u> ...) </em></strong><span style="mso-spacerun: yes">&nbsp;</span>ÇáÃÍÒÇÈ 67 ¡ Ãæ ÈãËÇÈÉ ãä ÃáÝíÇ áÏì ÇáÈÇÈ <strong><em>( ... æÃáÝíÇ ÓíøÏåÇ áÏì ÇáÈÇÈ ...) </em></strong>íæÓÝ 26.<span style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </span>æááå<span style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </span>æáÑÓæáå ÇáãËá<span style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </span>ÇáÃÚáì.<o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 0cm 0cm 0pt; direction: rtl; unicode-bidi: embed; text-align: justify"><span lang="AR-DZ" style="font-size: 16pt; font-family: &quot;Arabic Transparent&quot;; mso-bidi-language: AR-DZ">- Ýáãó áÇ äÞÕÏå ÈÕáÇÊäÇ Úáíå ¡ ßÑÓæá Ãæ ßäÈÆ&nbsp;</span><span lang="FR" dir="ltr" style="font-size: 16pt; mso-bidi-language: AR-DZ; mso-bidi-font-family: 'Arabic Transparent'">!?</span><span lang="AR-DZ" style="font-size: 16pt; font-family: &quot;Arabic Transparent&quot;; mso-bidi-language: AR-DZ"><span style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </span><strong><em>( Þá íÇ ÃíåÇ ÇáäÇÓ Åäí ÑÓæá Çááå Åáíßã ÌãíÚÇ ...) </em></strong>ÇáÃÚÑÇÝ 158.<o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 0cm 0cm 0pt; direction: rtl; unicode-bidi: embed; text-align: justify"><span lang="AR-DZ" style="font-size: 16pt; font-family: &quot;Arabic Transparent&quot;; mso-bidi-language: AR-DZ"><o:p>&nbsp;</o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 0cm 0cm 0pt; direction: rtl; unicode-bidi: embed; text-align: justify"><span lang="AR-DZ" style="font-size: 16pt; font-family: &quot;Arabic Transparent&quot;; mso-bidi-language: AR-DZ">2)<span style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </span><strong><u>Õáøì Çááå Úáíå æÓÜáøã ÊÓáíãÇ ßËíÑÇ</u></strong>.... åÐå ÌãáÉ ÅÎÈÇÑíÉ æÊÍÕíá ÍÇÕá ãÚ ÒíÇÏÉ ÇáÊøÓáíã ÇáÐí åæ ÇáÅÓÊÓáÇã ¡ æßËíÑÇð &ndash; ÇáãØáæÈ ãäÇ Ãä äÕáøí äÍä Úáíå æäÓÊÓáöã áå ßáãÇ ÐßÑäÇå &ndash; æÎÇÕÉ &ndash; ßáãÇ ÞÑÃäÇ ãäÇÞÈå æÓíÑÊå &ndash; Ýí ÇáÞÑÁÇä ÇáßÑíã &ndash; æÌåÇÏå ÖÏ ÇáãäÇÝÞíä áÅÚáÇÁ ßáãÉ Çááå æÌÚá ßáãÉ ÇáÐíä ßÝÑæÇ ÇáÓÝáì¡ æÎæÖå ÇáÈÍÑÇáÎÖã æÎÑæÌå ãäå ãäÊÕÑÇð Úáì ÇáÔÑß . <strong><em>( ... Çáíæã íÆÓ ÇáÐíä ßÝÑæÇ ãä Ïíäßã ... Çáíæã ÃßãáÊ áßã Ïíäßã æÃÊããÊ Úáíßã äÚãÊí æÑÖíÊ áßã ÇáÅÓáÇã ÏíäÇ ...) </em></strong>ÇáãÇÆÜÜÜÏÉ 3<strong><em> .<o:p></o:p></em></strong></span></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 0cm 0cm 0pt; direction: rtl; unicode-bidi: embed; text-align: justify"><strong><em><span lang="AR-DZ" style="font-size: 16pt; font-family: &quot;Arabic Transparent&quot;; mso-bidi-language: AR-DZ">( ÅÐÇ ÌÇÁ äÕÑ Çááå æÇáÝÊÍ æÑÃíÊ ÇáäÇÓ íÏÎáæä Ýí Ïíä Çááå ÃÝæÇÌÇ ÝÓÈÍ ÈÍãÏ ÑÈß æÇÓÊÛÝÑå Åäå ßÇä ÊæÇÈÇ ) </span></em></strong><span lang="AR-DZ" style="font-size: 16pt; font-family: &quot;Arabic Transparent&quot;; mso-bidi-language: AR-DZ">ÇáäÕÑ. <o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 0cm 0cm 0pt; direction: rtl; unicode-bidi: embed; text-align: justify"><span lang="AR-DZ" style="font-size: 16pt; font-family: &quot;Arabic Transparent&quot;; mso-bidi-language: AR-DZ"><o:p>&nbsp;</o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 0cm 0cm 0pt; direction: rtl; unicode-bidi: embed; text-align: justify"><span lang="AR-DZ" style="font-size: 16pt; font-family: &quot;Arabic Transparent&quot;; mso-bidi-language: AR-DZ">.../...<span style="mso-spacerun: yes">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span>&ndash; 8 -<o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 0cm 0cm 0pt; direction: rtl; unicode-bidi: embed; text-align: justify"><span lang="AR-DZ" style="font-size: 16pt; font-family: &quot;Arabic Transparent&quot;; mso-bidi-language: AR-DZ"><o:p>&nbsp;</o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 0cm 0cm 0pt; direction: rtl; unicode-bidi: embed; text-align: justify"><span lang="AR-DZ" style="font-size: 16pt; font-family: &quot;Arabic Transparent&quot;; mso-bidi-language: AR-DZ">3)<span style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </span><strong><u>Çááåã ÕÜáø Úáì ãÍãÏ æÚáì Âá ãÍãÏ ßãÇ ÕáíÊ Úáì ÅÈÑÇåíã æÂá ÅÈÑÇåíã Ýí ÇáÚÇáãíä </u>- </strong>ÝÃíä<strong><em><span style="display: none; mso-hide: all">íÊ ÇáäÇÓ <o:p></o:p></span></em></strong></span></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 0cm 0cm 0pt; direction: rtl; unicode-bidi: embed; text-align: justify"><span lang="AR-DZ" style="font-size: 16pt; font-family: &quot;Arabic Transparent&quot;; mso-bidi-language: AR-DZ"><span style="mso-spacerun: yes">&nbsp;</span>Õáì Çááå Úáì ÅÈÑÇåíã Úáíå ÇáÓáÇã - æÚáì ÁÇáÜå </span><span lang="FR" dir="ltr" style="font-size: 16pt; mso-bidi-language: AR-DZ; mso-bidi-font-family: 'Arabic Transparent'">&nbsp;!?</span><span lang="AR-DZ" style="font-size: 16pt; font-family: &quot;Arabic Transparent&quot;; mso-bidi-language: AR-DZ"> ÃÝí ÊæÑÇÉ<span style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </span>Ãã ÅäÌíá ÛíÑ ãÍÑøÝíä&nbsp;</span><span lang="FR" dir="ltr" style="font-size: 16pt; mso-bidi-language: AR-DZ; mso-bidi-font-family: 'Arabic Transparent'">?</span><span lang="AR-DZ" style="font-size: 16pt; font-family: &quot;Arabic Transparent&quot;; mso-bidi-language: AR-DZ"> ÅÝÊÑÇÁõ<span style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </span>ÈÜíøä Úáì Çááå&nbsp;</span><span lang="FR" dir="ltr" style="font-size: 16pt; mso-bidi-language: AR-DZ; mso-bidi-font-family: 'Arabic Transparent'">!</span><span lang="AR-DZ" style="font-size: 16pt; font-family: &quot;Arabic Transparent&quot;; mso-bidi-language: AR-DZ"> <o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 0cm 0cm 0pt; direction: rtl; unicode-bidi: embed; text-align: justify"><span lang="AR-DZ" style="font-size: 16pt; font-family: &quot;Arabic Transparent&quot;; mso-bidi-language: AR-DZ">- Åä ÅÈÑÇåíã æÁÇáå ¡ ÇÕØÝÇåã Çááå Ýí ßÊÇÈå æáã íÕÜáø Úáíåã <strong><em>( æãä íÑÛÈ Úä ãáøÉ <u>ÅÈÑÇåíã</u> ÅáÇ ãä ÓÝå äÝÓå <u>æáÞÏ ÇÕØÝÇå Ýí ÇáÏäí</u>Ç ...) </em></strong>ÇáÈÞÑÉ<span style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </span>130. <strong><em>( Åä Çááå ÇÕØÝì ... <u>æÁÇá ÅÈÑÇåíã</u> ... <u>Úáì ÇáÚÇáãíä</u><span style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </span>) </em></strong>Âá ÚãÑÇä 33.<o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 0cm 0cm 0pt; direction: rtl; unicode-bidi: embed; text-align: justify"><span lang="AR-DZ" style="font-size: 16pt; font-family: &quot;Arabic Transparent&quot;; mso-bidi-language: AR-DZ">- ÅÈÑÇåíã Úáíå ÇáÓáÇã áÇ íÍÊÇÌ Åáì ÕáÇÉ. áÃäå ßÇä ÍäíÝÇ ãÓáãÇ æáã íß ãä ÇáãÔÑßíä.<span style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </span>ßÇä ÃãÉ ÈæÍÏå&nbsp;</span><span lang="FR" dir="ltr" style="font-size: 16pt; mso-bidi-language: AR-DZ; mso-bidi-font-family: 'Arabic Transparent'">!</span><span lang="AR-DZ" style="font-size: 16pt; font-family: &quot;Arabic Transparent&quot;; mso-bidi-language: AR-DZ"> ßÇä Úáíå ÇáÓáÇã ÈãËÇÈÉ ÃãÉ ÏðÚæÉ ßÇãáÉ ¡ ãä ÑÓÇáÉ Åáì ÑÓÇáÉ ¡ Ýí ÅíãÇäå æÍäðÝíÊå ( Úáíå ÇáÓáÇã ) . <strong><em>( Åä ÅÈÑÇåíã ßÇä ÃãÉ &ndash; ÞÇäÊÇ ááå &ndash; ÍäíÝÇ &ndash; æáã íß ãä ÇáãÔÑßíä- ÔÇßÑÇ áÃäÚãå- ÇÌÊÈÇå- æåÏÇå Åáì ÕÑÇØ ãÓÊÞíã ) </em></strong>ÇáäÍá 120/121 <strong><em>( æãä ÃÍÓä ÏíäÇ ããä ÃÓáã æÌåå ááå æåæ ãÍÓä æÇÊÈÚ ãáøÉ ÅÈÑÇåíã ÍäíÝÇ <u>æÇÊÎÐ Çááå ÅÈÑÇåíã ÎáíáÇ</u> ) </em></strong>ÇáäÓÇÁ 125. ãÇ ÇáÝÑÞ Èíä ÇáÎáíá æÇáÍÈíÈ&nbsp;</span><span lang="FR" dir="ltr" style="font-size: 16pt; mso-bidi-language: AR-DZ; mso-bidi-font-family: 'Arabic Transparent'">?</span><span lang="AR-DZ" style="font-size: 16pt; font-family: &quot;Arabic Transparent&quot;; mso-bidi-language: AR-DZ"> áíÓ áäÇ Ýí ÇáÍÞíÞÉ Ãä äÎÜíøÑ ÃæäãÜÌøÏ ÑÓæáÇð Úáì ÑÓÜÜæá <strong><em>( ... áÇ äÝÜÑÞ Èíä ÃÍÏ ãä ÑÓáå ...) </em></strong>ÇáÈÞÑÉ 285.<o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 0cm 0cm 0pt; direction: rtl; unicode-bidi: embed; text-align: justify"><span lang="AR-DZ" style="font-size: 16pt; font-family: &quot;Arabic Transparent&quot;; mso-bidi-language: AR-DZ"><o:p>&nbsp;</o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 0cm 0cm 0pt; direction: rtl; unicode-bidi: embed; text-align: center" align="center"><strong><em><u><span lang="AR-DZ" style="font-size: 18pt; font-family: &quot;Arabic Transparent&quot;; mso-bidi-language: AR-DZ">ÇáÎÜÜáÇÕÉ<o:p></o:p></span></u></em></strong></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 0cm 0cm 0pt; direction: rtl; unicode-bidi: embed; text-align: justify"><span lang="AR-DZ" style="font-size: 16pt; font-family: &quot;Arabic Transparent&quot;; mso-bidi-language: AR-DZ"><o:p>&nbsp;</o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 0cm 0cm 0pt; direction: rtl; unicode-bidi: embed; text-align: center" align="center"><strong><span lang="AR-DZ" style="font-size: 18pt; font-family: &quot;Arabic Transparent&quot;; mso-bidi-language: AR-DZ">ßíÝ<span style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </span>äÕáøÜí Úáì<span style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </span>ÇáäÈÜÜíÆ&nbsp;</span></strong><strong><span lang="FR" dir="ltr" style="font-size: 18pt; mso-bidi-language: AR-DZ; mso-bidi-font-family: 'Arabic Transparent'">?</span></strong><strong><span lang="AR-DZ" style="font-size: 18pt; font-family: &quot;Arabic Transparent&quot;; mso-bidi-language: AR-DZ"><o:p></o:p></span></strong></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 0cm 0cm 0pt; direction: rtl; unicode-bidi: embed; text-align: justify"><span lang="AR-DZ" style="font-size: 16pt; font-family: &quot;Arabic Transparent&quot;; mso-bidi-language: AR-DZ"><o:p>&nbsp;</o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 0cm 0cm 0pt; direction: rtl; unicode-bidi: embed; text-align: justify"><span lang="AR-DZ" style="font-size: 16pt; font-family: &quot;Arabic Transparent&quot;; mso-bidi-language: AR-DZ">- ÍÓÈ ãÇ ÝÕáÊå Ýí ÇáãÞÏãÉ æãä ÊÈíÇä ãÇ ÌÇÁ Ýí ßÊÇÈ Çááå ¡ ãä ãáÇÈÓÇÊ æãÊÔÇÈåÇÊ Ýí ÇáÕáÇÉ Úáíå ( ÇáÕáÇÉ æÇáÓáÇã Úáíå )<span style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </span>æÑÃíäÇ ãÇ åæ Úáíå ÇáãÓáãæä Íæá åÐå ÇáÕáÇÉ æÃäåÇ ÛíÑ ÔÑÚíÉ ÊÈÚÇ áÑæÍ ÇáÞÑÁÇä.<o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 0cm 0cm 0pt; direction: rtl; unicode-bidi: embed; text-align: justify"><span lang="AR-DZ" style="font-size: 16pt; font-family: &quot;Arabic Transparent&quot;; mso-bidi-language: AR-DZ">- ÅÐÇð ÈÌÈ Ãä äÍÇæá ÊÕÍíÍåÇ .<o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 0cm 0cm 0pt; direction: rtl; unicode-bidi: embed; text-align: justify"><span lang="AR-DZ" style="font-size: 16pt; font-family: &quot;Arabic Transparent&quot;; mso-bidi-language: AR-DZ">- Çááå æãáÇÆßÊå ¡ ÇäÊåÊ ÕáÇÊåã ÚáìäÈíÆå ãÍãÏ ( ÇáÕáÇÉ æÇáÓáÇã Úáíå ) æåí ÊÔÌíÚå Úáì ÇáãÖíø ÞÏãÇ Ýí ÇáÕÈÑ æÇáãËÇÈÑÉ Ýí ÌÚá ßáãÉ Çááå åí ÇáÚáíÇ æßáãÉ ÇáÐíä ßÝÑæÇ<span style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </span>ÇáÓÝáì Åáì Ãä äÌÍ Ýí Ðáß ÎíÑ äÌÇÍ. Åáì Ãä Ãßãá Ïíä Çááå ÇáÐí ÇÑÊÖÇå Çááå áäÇ ¡ æÏÎá ÇáäÇÓ Ýí Ïíä Çááå ÃÝæÇÌÇð </span><em><span lang="FR" dir="ltr" style="font-size: 16pt; mso-bidi-language: AR-DZ; mso-bidi-font-family: 'Arabic Transparent'">bravo&nbsp;! bravo&nbsp;!</span></em><em><span lang="FR" style="font-size: 16pt; font-family: &quot;Arabic Transparent&quot;; mso-bidi-language: AR-DZ"> </span></em><em><span lang="FR" dir="ltr" style="font-size: 16pt; mso-bidi-language: AR-DZ; mso-bidi-font-family: 'Arabic Transparent'">salu<u>t</u>&nbsp;!</span></em><span lang="AR-DZ" style="font-size: 16pt; font-family: &quot;Arabic Transparent&quot;; mso-bidi-language: AR-DZ"> ÈÏáíá <strong><em>( Åä Çááå æãáÇÆßÊå íÕáæä Úáì ÇáäÈÆ ...) </em></strong>ÇáÃÍÒÇÈ 56.<o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 0cm 0cm 0pt; direction: rtl; unicode-bidi: embed; text-align: justify"><span lang="AR-DZ" style="font-size: 16pt; font-family: &quot;Arabic Transparent&quot;; mso-bidi-language: AR-DZ">- Çááå æãáÇÆßÊå áÇ ÊÒÇá ÕáÇÊåã ÊÚíääÇ æÊÄíÏäÇ Úáì ãßÇÝÍÉ ÇáÔíØÇä æÇáÊÛáÈ Úáíå áíÎÑÌäÇ &ndash; ææÚåÏå ÇáÍÞ &ndash; ãä ÇáÙáãÇÊ Åáì ÇáäæÑ ÅáÇ Ãä äÚÑÖ äÍä Úä Ðáß ãÇ ÏãäÇ Úáì ÞíÏ ÇáÍíÇÉ ÈÏáíá <strong><em>( åæ ÇáÐí íÕáøí Úáíßã æãáÇÆßÊå áíÎÑÌßã ãä ÇáÙáãÇÊ Åáì ÇáäæÑæßÇä ÈÇáãÄãäíä ÑÍíãðÇ ) </em></strong><span style="mso-spacerun: yes">&nbsp;</span>ÇáÃÍÒÇÈ 43. ÈÔÑØ Ãä äÄãä ÈÇááå<span style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </span>æäÚãá ÕÇáÜÍÇ ... <o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 0cm 0cm 0pt; direction: rtl; unicode-bidi: embed; text-align: justify"><span lang="AR-DZ" style="font-size: 16pt; font-family: &quot;Arabic Transparent&quot;; mso-bidi-language: AR-DZ"><o:p>&nbsp;</o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 0cm 0cm 0pt; direction: rtl; unicode-bidi: embed; text-align: justify"><span lang="AR-DZ" style="font-size: 16pt; font-family: &quot;Arabic Transparent&quot;; mso-bidi-language: AR-DZ"><o:p>&nbsp;</o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 0cm 0cm 0pt; direction: rtl; unicode-bidi: embed; text-align: justify"><span lang="AR-DZ" style="font-size: 16pt; font-family: &quot;Arabic Transparent&quot;; mso-bidi-language: AR-DZ">.../...<span style="mso-spacerun: yes">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span>&ndash; 9 &ndash;<o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 0cm 0cm 0pt; direction: rtl; unicode-bidi: embed; text-align: justify"><span lang="AR-DZ" style="font-size: 16pt; font-family: &quot;Arabic Transparent&quot;; mso-bidi-language: AR-DZ"><o:p>&nbsp;</o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 0cm 0cm 0pt; direction: rtl; unicode-bidi: embed; text-align: justify"><span lang="AR-DZ" style="font-size: 16pt; font-family: &quot;Arabic Transparent&quot;; mso-bidi-language: AR-DZ"><span style="mso-spacerun: yes">&nbsp;</span>æäÕØÈÑ æäæÞä ÃääÇ Åáíå ÑÇÌÚæä. Åäå ßÇä ÈäÇ ÑÍíãÇð ¡ ßãÇ ßÊÈåÇ Úáì äÝÓå . <strong><em>( ÃæáÆß Úáíåã ÕáæÇÊ ãä ÑÈåã æÑÍãÉ æÃæáÆß åã ÇáãåÊÏæä ) </em></strong>ÇáÈÞÑÉ 157.<o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 0cm 0cm 0pt; direction: rtl; unicode-bidi: embed; text-align: justify"><span lang="AR-DZ" style="font-size: 16pt; font-family: &quot;Arabic Transparent&quot;; mso-bidi-language: AR-DZ">- ÃãÇ ÇáäÈÆ ÝÃãÑäÇ Çááå ÈÇáÕáÇÉ Úáíå ãÇ ÏãäÇ äÊãÊÚ ÈÑÓÇáÊå ÇáÊí ÃæÕáåÇ ÅáíäÇ æÈáøÛåÜÜÜÇ &ndash; ÅáíäÇ &ndash; Úáì ÃÍÓä ãÇ íÑÇã </span><em><span lang="FR" dir="ltr" style="font-size: 16pt; mso-bidi-language: AR-DZ; mso-bidi-font-family: 'Arabic Transparent'">bravo&nbsp;! bravo&nbsp;!</span></em><em><span lang="FR" style="font-size: 16pt; font-family: &quot;Arabic Transparent&quot;; mso-bidi-language: AR-DZ"> </span></em><em><span lang="FR" dir="ltr" style="font-size: 16pt; mso-bidi-language: AR-DZ; mso-bidi-font-family: 'Arabic Transparent'"><span style="mso-spacerun: yes">&nbsp;</span>salu<u>t</u>&nbsp;!</span></em><em><span lang="AR-DZ" style="font-size: 16pt; font-family: &quot;Arabic Transparent&quot;; mso-bidi-language: AR-DZ">&ndash; </span></em><span lang="AR-DZ" style="font-size: 16pt; font-family: &quot;Arabic Transparent&quot;; mso-bidi-language: AR-DZ">Úáì ÇáÃÞá &ndash; ßãÇ äÊÑÍøã Úáì ãíøÊäÇ ÚäÏ ÐßÑ ãäÇÞÈå. æÎÇÕÉ Ãä äÓÊÓáã æáÇ<span style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </span>äßæä ßÇáÐíä ßÝÑæÇ æÃÔÑßæÇ ãä ÞÈá æãä ÈÚÏ æåÐÇ ÇáÅÓÊÓáÇã<span style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </span>Èíäå Çááå ÊÚÇáì áäÇ ( ßÊÇÈ ãÈíä<span style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </span>ÁÇíÇÊ ÈíäÇÊ ...) Ýí Þæáå ãÈÇÔÜÑÉ ÈÚÏ<span style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </span><strong><em>(</em></strong> <strong><em>...æÓáøãæÇ ÊÓáíãÇ ) </em></strong>ÞÇá ÊÚÇáì : <strong><em>( Åä ÇáÐíä íÄÐæä Çááå æÑÓæáå áÚäåã Çááå Ýí ÇáÏäíÇ æÇáÂÎÑÉ æÃÚÜÏø áåã ÚÐÇÈÇ ãåíäÇ )</em></strong> ÇáÃÍÒÇÈ57. <strong>åÐÇ åæ ãÚäì ÇáÅÓÊÓáÇã&nbsp;</strong></span><strong><span lang="FR" dir="ltr" style="font-size: 16pt; mso-bidi-language: AR-DZ; mso-bidi-font-family: 'Arabic Transparent'">!</span></strong><strong><span lang="AR-DZ" style="font-size: 16pt; font-family: &quot;Arabic Transparent&quot;; mso-bidi-language: AR-DZ"> ÚÏã ÅíÐÇÆå åæ ÇáÅÓÊÓáÇã æåæ : ... æÓáøãæÇ ÊÓáíãÇð&nbsp;</span></strong><strong><span lang="FR" dir="ltr" style="font-size: 16pt; mso-bidi-language: AR-DZ; mso-bidi-font-family: 'Arabic Transparent'">!</span></strong><span lang="AR-DZ" style="font-size: 16pt; font-family: &quot;Arabic Transparent&quot;; mso-bidi-language: AR-DZ"> æáÐÇ ÃãÑäÇ ÈÇáÇÓÊÓáÇã . ÝáÇ äÄÐíå æáÇ<span style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </span>äÄÐí Ãåáå ¡ æÎÇÕÉ Ãä äÚÑÖ ÚãÇ ÇÝÊÑæÇ Úáíå ÙáãÇ æÈåÊÇäÇð.<o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 0cm 0cm 0pt; direction: rtl; unicode-bidi: embed; text-align: justify"><span lang="AR-DZ" style="font-size: 16pt; font-family: &quot;Arabic Transparent&quot;; mso-bidi-language: AR-DZ">- æãä ÇáãÚÞæá Ãä äÄãÑ <u>äÍä ÝÞØ </u>&ndash; æäÍä ÝÞØ &ndash; ÈÇáÅÓÊÓáÇã áå&nbsp;</span><span lang="FR" dir="ltr" style="font-size: 16pt; mso-bidi-language: AR-DZ; mso-bidi-font-family: 'Arabic Transparent'">!</span><span lang="AR-DZ" style="font-size: 16pt; font-family: &quot;Arabic Transparent&quot;; mso-bidi-language: AR-DZ"> ÝáäÓÊÛÝÑ Çááå ¡ æáäÓÆá Úä ÚÞíÏÊäÇ ÅÐ äÃãÑå &ndash; ÓÈÍÇäå æÊÚÇáì &ndash; åæ &ndash; Ãä íÕáøí æÈÎÇÕÉ - Ãä íÓÊÓáã&nbsp;</span><span lang="FR" dir="ltr" style="font-size: 16pt; mso-bidi-language: AR-DZ; mso-bidi-font-family: 'Arabic Transparent'">!</span><span lang="AR-DZ" style="font-size: 16pt; font-family: &quot;Arabic Transparent&quot;; mso-bidi-language: AR-DZ"> áäÈíÆå&nbsp;</span><span lang="FR" dir="ltr" style="font-size: 16pt; mso-bidi-language: AR-DZ; mso-bidi-font-family: 'Arabic Transparent'">!?</span><span lang="AR-DZ" style="font-size: 16pt; font-family: &quot;Arabic Transparent&quot;; mso-bidi-language: AR-DZ"> æåÐÇ ÇáÃãÑ ãä ÌÇäÈäÇ ááå íÊäÇÝì æíÊäÇÞÖ ãÚ ãÇ ÃãÑäÇ Èå&nbsp;</span><span lang="FR" dir="ltr" style="font-size: 16pt; mso-bidi-language: AR-DZ; mso-bidi-font-family: 'Arabic Transparent'">!</span><span lang="AR-DZ" style="font-size: 16pt; font-family: &quot;Arabic Transparent&quot;; mso-bidi-language: AR-DZ"><span style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </span>ÈÏáíá <strong><em>( ...íÇ ÃíåÇ ÇáÐíä ÁÇãäæÇ <u>ÕáøæÇ Úáíå æÓáãæÇ ÊÓáíãÇ</u><span style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </span>) </em></strong><span style="mso-spacerun: yes">&nbsp;</span>ÇáÃÍÒÇÈ 56.<o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 0cm 3.5pt 0pt 0cm; direction: rtl; unicode-bidi: embed; text-align: justify"><span lang="AR-DZ" style="font-size: 16pt; font-family: &quot;Arabic Transparent&quot;; mso-bidi-language: AR-DZ">- ÃãÇ ÕáÇÊäÇ ÝíÌÈ Ãä äÊäÒå ÝíåÇ Úáì ÇáÕáÇÉ Úáì ÛíÑå äÈíøÇð ßÜÜÇä Ãã ÑÓÜÜÜæáÇ. <strong><em>( ... æÓáÇã Úáì ÚÈÇÏå ÇáÐíä ÇÕØÝì ... ) </em></strong>Çáäãá 59. <u>ãä ÑÓæá</u> &ndash; ØÈÚÇ &ndash; <strong><em>( Çááå íÕØÝí ãä ÇáãáÇÆßÉ<span style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </span>ÑõÓáÇ æãä ÇáäÇÓ ...) </em></strong>ÇáÍÌ 75. <strong><em>( ÓáÇã Úáì ÅÈÑÇåíã ) </em></strong>ÇáÕÇÝÇÊ 109 ãä ÛíÑ ÕáÇÉ Úáíå&nbsp;</span><span lang="FR" dir="ltr" style="font-size: 16pt; mso-bidi-language: AR-DZ; mso-bidi-font-family: 'Arabic Transparent'">!</span><span lang="AR-DZ" style="font-size: 16pt; font-family: &quot;Arabic Transparent&quot;; mso-bidi-language: AR-DZ"> æÚáì ÌãíÚåã ßÐáß <strong><em>( <u>æÓáÇã</u> Úáì ÇáãÑÓáíä ) </em></strong>ÇáÕÇÝÇÊ 181.<o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 0cm 3.5pt 0pt 0cm; direction: rtl; unicode-bidi: embed; text-align: justify"><span lang="AR-DZ" style="font-size: 16pt; font-family: &quot;Arabic Transparent&quot;; mso-bidi-language: AR-DZ"><o:p>&nbsp;</o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 0cm 3.5pt 0pt 0cm; direction: rtl; unicode-bidi: embed; text-align: center" align="center"><strong><em><span lang="AR-DZ" style="font-size: 20pt; font-family: &quot;Arabic Transparent&quot;; mso-bidi-language: AR-DZ">-<span style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </span>ãÇÐÇ<span style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </span>äÞÜÜæá<span style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </span>-<o:p></o:p></span></em></strong></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 0cm 3.5pt 0pt 0cm; direction: rtl; unicode-bidi: embed; text-align: justify"><span lang="AR-DZ" style="font-size: 16pt; font-family: &quot;Arabic Transparent&quot;; mso-bidi-language: AR-DZ"><o:p>&nbsp;</o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 0cm 3.5pt 0pt 0cm; direction: rtl; unicode-bidi: embed; text-align: justify"><span lang="AR-DZ" style="font-size: 16pt; font-family: &quot;Arabic Transparent&quot;; mso-bidi-language: AR-DZ">- ÕáÇÊäÇ Úáíå íÌÈ ¡ Ãä äÕæÛÜåÇ &ndash; äÍä &ndash; ÈÕÝÉ <strong>ãÈÇÔÑÉ</strong> &ndash; <strong>ÝÑÏíÜÜÉ</strong> <strong>æÔÎÕíÜÉ</strong> <o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 0cm 3.5pt 0pt 0cm; direction: rtl; unicode-bidi: embed; text-align: justify"><span lang="AR-DZ" style="font-size: 16pt; font-family: &quot;Arabic Transparent&quot;; mso-bidi-language: AR-DZ">- æãä Õãíã ÇáÞáÈ - ßáãÇ ÐßÑäÇå Ãæ ÐõßÑ&nbsp;</span><span lang="FR" dir="ltr" style="font-size: 16pt; mso-bidi-language: AR-DZ; mso-bidi-font-family: 'Arabic Transparent'">!</span><span lang="AR-DZ" style="font-size: 16pt; font-family: &quot;Arabic Transparent&quot;; mso-bidi-language: AR-DZ"> ãä ÛíÑ Çä äÑÓáåÇ Úä ØÑíÞÉ ÛíÑ<span style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </span>ãÈÇÔÑÉ ãÚ Çáãæáì ÇáÐí ÃãÑäÇ æÚáãäÇ ÅíÇåÇ&nbsp;</span><span lang="FR" dir="ltr" style="font-size: 16pt; mso-bidi-language: AR-DZ; mso-bidi-font-family: 'Arabic Transparent'">!</span><span lang="AR-DZ" style="font-size: 16pt; font-family: &quot;Arabic Transparent&quot;; mso-bidi-language: AR-DZ"> ÝäÞæá áå : Çááåã Õáø ... äíÇÈÉ ÚäÇ ...&nbsp;</span><span lang="FR" dir="ltr" style="font-size: 16pt; mso-bidi-language: AR-DZ; mso-bidi-font-family: 'Arabic Transparent'">!</span><span lang="AR-DZ" style="font-size: 16pt; font-family: &quot;Arabic Transparent&quot;; mso-bidi-language: AR-DZ"> æÃÏåì ãä Ðáß Ãä äÞæá áå : ÇÓÊÓáã áäÈíÆß&nbsp;</span><span lang="FR" dir="ltr" style="font-size: 16pt; mso-bidi-language: AR-DZ; mso-bidi-font-family: 'Arabic Transparent'">!</span><span lang="AR-DZ" style="font-size: 16pt; font-family: &quot;Arabic Transparent&quot;; mso-bidi-language: AR-DZ"> ( Óáøã Úáíå ÊÓáíãÇ ). <o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 0cm 3.5pt 0pt 0cm; direction: rtl; unicode-bidi: embed; text-align: justify"><span lang="AR-DZ" style="font-size: 16pt; font-family: &quot;Arabic Transparent&quot;; mso-bidi-language: AR-DZ">- ÇáÕáÇÉ æÇáÓáÇã Úáíß ÃíåÇ ÇáäÈÆ &ndash; ßãÇ ÌÇÁ<span style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </span>Ýí<span style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </span>ÇáÊÔåÏ -<o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 0cm 3.5pt 0pt 0cm; direction: rtl; unicode-bidi: embed; text-align: justify"><span lang="AR-DZ" style="font-size: 16pt; font-family: &quot;Arabic Transparent&quot;; mso-bidi-language: AR-DZ">- ÃÕáí Úáíß ÃíåÇ ÇáäÈÆ æÃÓáøã ÊÓáíãÇ .<strong><em><u>- Èßá ÓåæáÉ &ndash;</u></em></strong><span style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </span>Åáì ÛíÑ Ðáß .<strong><em><u> </u></em></strong><o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 0cm 3.5pt 0pt 0cm; direction: rtl; unicode-bidi: embed; text-align: center" align="center"><strong><em><span lang="AR-DZ" style="font-size: 16pt; font-family: &quot;Arabic Transparent&quot;; mso-bidi-language: AR-DZ">æÇááå<span style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </span>ÃÚáÜÜÜã<o:p></o:p></span></em></strong></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 0cm 3.5pt 0pt 0cm; direction: rtl; unicode-bidi: embed; text-align: justify"><span lang="AR-DZ" style="font-size: 16pt; font-family: &quot;Arabic Transparent&quot;; mso-bidi-language: AR-DZ">ÇäÊåì ÇáÞÓã ÇáÎÇãÓ<strong><em> </em></strong>ãä ÓáÓáÉ:<strong><em> </em>æãÇ ÃÑÓáäÇ ãä ÑÓæá ÅáÇ ÈáÓÇä Þæãå</strong> . ÝÅáì ÇáÍÕÕ ÇáÂÊíÉ &ndash; ÈÍæá Çááå &ndash; æÝÞäí Çááå æÅíÇßã áÊÕÍíÍ ÚÞíÏÊäÇ æÏíääÇ ãä <strong>ßÊÇÈå ÇáÐí áÇ ÑíÈ Ýíå åÏì ááãÊÞíä</strong> .<o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 0cm 3.5pt 0pt 0cm; direction: rtl; unicode-bidi: embed; text-align: justify"><span lang="AR-DZ" style="font-size: 16pt; font-family: &quot;Arabic Transparent&quot;; mso-bidi-language: AR-DZ"><o:p>&nbsp;</o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 0cm 0cm 0pt; direction: rtl; unicode-bidi: embed; text-align: right"><span lang="FR" dir="ltr" style="mso-bidi-language: AR-DZ"><o:p><font size="5">&nbsp;</font></o:p></span></p>
اجمالي القراءات 14821

للمزيد يمكنك قراءة : اساسيات اهل القران
التعليقات (3)
1   تعليق بواسطة   آحمد صبحي منصور     في   الإثنين ٠٨ - يونيو - ٢٠٠٩ ١٢:٠٠ صباحاً
[39868]

جهد عظيم للاستاذ حواش .. ومن أسف إنه لم يحظ بتعليقات (أهل القرآن )

كتابات جادة وأصولية ومتعمقة تلك التى يخطها الاستاذ عبد الرحمن حواش ، ولا أجد تبريرا لانصراف أهل القرآن عن متابعتها و التعليق عليها والاستفادة منها . إنه يقوم بتطبيق منهج البحث القرآنى فى فهم المصطلح القرآنى من داخل القرآن نفسه ، ويخرج منها بدعوة اصلاحية لتصحيح المفاهيم .


بارك الله تعالى فيه وفى عمله ، وأثابه خير الجزاء.


أرجو أن تعطوا قلم الاستاذ عبد الرحمن بعض ما يستحقه من اهتمام ، فكيف يكون الموقع مدرسة قرآنية ويغفل أصحابها عن هذا الدرس القرآنى المفيد ؟  


2   تعليق بواسطة   يحي فوزي نشاشبي     في   الثلاثاء ٠٩ - يونيو - ٢٠٠٩ ١٢:٠٠ صباحاً
[39890]


تعليق على مقال الأستاذ حواش وعنوانه .كما أشار إليه الدكتور احمد صبحي منصور فإن الموضوع هام جدا وتشكرون على الجهود التي تبذلونها وهي تنم عن تعمق وبحث ومقارنة ، لاسيما وهي محاولة تفسير حديث الخالق بحديث الخالق نفسه لا غير . وإن الموضوع هو في الحقيقة مثير لشتى التساؤلات أو حتى لشتى المواضيع الأخرى التي تفتقر إلى مزيد من توضيح وحسم إن جاز هذا التعبير . وعليه فسأكتفي بما يلي :

* في فقرة حرف – د - من بحثكم جاء ما يلي : ( فلا تناقض ولا نسخ بالنسبة لهذه الآيات ) ( ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا ) .

والسؤال هو: عن كلمة أو فعل – نسخ – وهل أنتم من مفسريه ماحيا أو مثبتا ؟

وأما عن سبب تساؤلي عن معنى هذا الفعل - والله يعلم هل هو فعل يبطل أو يثبت - فلأن الملاحظ هو أن أغلبية المسلمين – حسب الظاهر – يعتبرونه فعلا ماحيا مبطلا ، وبالمقابل فإن الظاهر يقول إن الأقلية تفسره بفعل كتب وثـبّت وأكد . والأدهى والأمر إن معنى – محا أو أبطل – عندما يسند إلى فعل نسخ وهو الأمر السائد الآن ومنذ القرون كان هو السبب الرئيس في إفراغ عدة آيات من أي معنى وباقتناع ومحاولة الإقناع بأن هذه الآية نسختها أي أبطلتها تلك الآية ، ويعلم الله كم من أحكام عطلت وجمدت .

ولعلنا لا نكون مبالغين عندما نصف هذا الإختلاف وعدم الاتفاق على معنى فعل – نسخ –هو من بين الأسباب الرئيسة في ما آل إليه المسلمون وفي مآلهم . وأما عن الجامعة  العربية وما أدراك ما هي من جامعة ،  فمن غير  المعلوم  ما  هو رأيها في هذا  الفعل ، وإذا حدث أن خرجت هذه الجامعة  أو غيرها من مجامع لغوية  إن كان لها وجود ، نعم إذا حدث يوما وبشرنا بأننا  أخيرا متفقون على أن نسخ  يعني  كذا فقط  أو ذاك فقط أو هو  يعني  كليهما في نفس  الآن أو يعني هذا  وذاك  حسب المزاج ، إذا بشرنا بذلك لعلنا نكون يومها من المحظوظين .

وها هي الآية المبينة التي لما يتبين معناها جميع المسلميـــن  : ( ما ننسخ من ءاية أو ننسها نأت بخير منها أو مثلها ألم تعلم أن الله على كل شئ قدير ) سورة البقرة رقم 106.


3   تعليق بواسطة   عبد الرحمان حواش     في   السبت ٢٠ - يونيو - ٢٠٠٩ ١٢:٠٠ صباحاً
[40203]


أستاذنا الجليل : الدكتور أحمد صبحي :


- أعزّكم الله ورفع درجَاتكم، وأثابكم ثواباً جزيلاً - ءامين -

- نسئل المولى أن يثيبنا جميعاً ويأخذ بأيدينا لإقناع المؤمنين – جميعهم – إلى الرجوع إلى : ( ذلك الكتاب – لا ريب فيه هدى للمتقين -) ولإقناع أولئك الذين ألفوا القومية- لا دين الله – وعبدوا من دونه أولياء ! ( ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدواً بغير علم ...) الأنعام 6. فلذلك لا يعبئوا بالتعليق، لأن ما أقوله لم يستسيغوه ! عفا الله عني وعنهم.

الأستاذ يحــي فوزي النشاشبي :


-عفـوًاعلى مدحكم وثناءاتكم ، جعلني الله فوق ما يظنون، وغفر لي في ما لا يعلمون.

- أستاذي الفاضل أجلكم وأقدر فيكم هذا التألق إلى المعرفة والإستزادة من كتاب الله ، ولذا فإني أعاهدكم: أن مساهمتي الآتية – بحول الله – على مائدة أهل القرءان، ستكون في موضوع فعل : نسـخ ، الذي استهلك مدادًا كثيرا، مع أنّ تبيانه يسيرٌ إن تدبّرنا كتابه حق تدبره، سأحاول التحقيق فيه، وأسئل العون من الله ، فسيأتي بحول الله بعد فراغي ونشري للموضوع الذي أنا بصدد إتمامه. وهذا الموضوع أولى لإن له مساسا بالعقيدة وبالإيمان وقد أضل كثيرا،وكان حجة شيطانية لأولئك الذين يطعنون في كتاب الله ويسخرون به !. وفقني الله وإياكم وأيّدنا بروح منه.


أضف تعليق
لا بد من تسجيل الدخول اولا قبل التعليق
تاريخ الانضمام : 2009-02-11
مقالات منشورة : 99
اجمالي القراءات : 1,979,264
تعليقات له : 141
تعليقات عليه : 381
بلد الميلاد : الجزائر
بلد الاقامة : الجزائر