وما أرسلنا من رسول .....IX:
- حقيقة المعراج من كتاب الله -

عبد الرحمان حواش Ýí 2009-11-21


></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 0cm 0cm 0pt; direction: rtl; unicode-bidi: embed; text-align: justify; mso-outline-level: 1"><span lang="AR-DZ" style="font-size: 16pt; font-family: 'Arabic Transparent'; mso-bidi-language: AR-DZ"><o:p>&nbsp;</o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 0cm 0cm 0pt; direction: rtl; unicode-bidi: embed; text-align: justify; mso-outline-level: 1"><span lang="AR-DZ" style="font-size: 16pt; font-family: 'Arabic Transparent'; mso-bidi-language: AR-DZ">- <b>ÇáãÚÑÇÌ</b>¡ ãÚÑÇÌ ÇáÑÓæá ãÍãÏ ( Úáíå ÇáÕáÇÉ æÇáÓáÇã) Åáì ÇáÓãÇÁ <b>ÍÞíÞÉ ÞÑÁÇäíÉ</b> áÇ ãÑÇÁ ÝíåÇ.<o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 0cm 0cm 0pt; direction: rtl; unicode-bidi: embed; text-align: justify; mso-outline-level: 1"><span lang="AR-DZ" style="font-size: 16pt; font-family: 'Arabic Transparent'; mso-bidi-language: AR-DZ">- áæáÇ æÚíÏ Çááå ÓÈÍÇäå æÊÚÇáì Ýí Þæáå : <b><i>( Åä ÇáÐíä íßÊãæä ãÇ ÃäÒáäÇ ãä ÇáÈíäÇÊ æÇáåÏì ãä ÈÚÏ ãÇ ÈíäÇå ááäÇÓ Ýí ÇáßÊÇÈ ÃæáÆß íáÚäåã ÇáÜáå æíáÚäåã ÇáÇÚÜÜÜäæä...)</i></b></span><span lang="AR-DZ" style="font-family: 'Arabic Transparent'; mso-bidi-language: AR-DZ; mso-bidi-font-size: 14.0pt"><font size="5"> </font></span><span lang="AR-DZ" style="font-size: 16pt; font-family: 'Arabic Transparent'; mso-bidi-language: AR-DZ">ÇáÈÞÑÉ </span><span lang="AR-DZ" style="font-family: 'Arabic Transparent'; mso-bidi-language: AR-DZ; mso-bidi-font-size: 14.0pt"><font size="5">160</font></span><span lang="AR-DZ" style="font-size: 16pt; font-family: 'Arabic Transparent'; mso-bidi-language: AR-DZ">-</span><span lang="AR-DZ" style="font-family: 'Arabic Transparent'; mso-bidi-language: AR-DZ; mso-bidi-font-size: 14.0pt"><font size="5">159¡ </font></span><span lang="AR-DZ" style="font-size: 16pt; font-family: 'Arabic Transparent'; mso-bidi-language: AR-DZ">áãÇ ÊÕÏøíÊ áåÐÇ ÇáÊÍÞíÞ.<o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 0cm 0cm 0pt; direction: rtl; unicode-bidi: embed; text-align: justify; mso-outline-level: 1"><b><span lang="AR-DZ" style="font-size: 16pt; font-family: 'Arabic Transparent'; mso-bidi-language: AR-DZ">- áäÊÏÈÑ</span></b><span lang="AR-DZ" style="font-size: 16pt; font-family: 'Arabic Transparent'; mso-bidi-language: AR-DZ"> ãÚÇð ¡ Þæáå ÊÚÇáì : Ýí ÓæÑÉ ÇáäÌã ãä ÇáÂíÉ 12 Åáì ÇáÂíÉ 18 ÅÐ ßáåÇ Ýí ÇáÅÔÇÑÉ æÝí æÕÝ Ðáßã ÇáÍÏË ÇáÚÙíã . æßÐáß Þæáå ÊÚÇáì Ýí ÁÇíÉ ÇáÅÓÑÇÁ 60. ÝÓíÃÊíäÇ ÊÝÕíá æÊÈíÇä Êáßã ÇáÂíÇÊ ãä ßÊÇÈ Çááå .<o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 0cm 0cm 0pt; direction: rtl; unicode-bidi: embed; text-align: justify; mso-outline-level: 1"><span lang="AR-DZ" style="font-size: 16pt; font-family: 'Arabic Transparent'; mso-bidi-language: AR-DZ">Åä ãä Ãæá ÓæÑÉ <b>ÇáäÌã </b>Åáì ÇáÂíÉ 12<b><i> ( ... ÃÝÊãÇÑæäå Úáì íÑì ) </i></b>ÊõÍÏËäÇ ÇáÂíÇÊ Úáì <b>ÍÏË ÇáæÍí</b> æÈÏÅå ææÕÝ ÌÈÑíá ( ÇáÑæÍ ÇáÃãíä) ÚäÏ ÊÈáíÛå¡ Åáì äÈíå ãÍãÏ ( ÇáÕáÇÉ æÇáÓáÇã Úáíå ) æÃäå : <b><i>( ... ÔÏíÏ ÇáÞæì ...) ( ... Ðæ ãÑøÉ...) </i></b>æßíÝíÜÜÉ Ïäæøå ÅáíÜÜå<span style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </span><o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 0cm 0cm 0pt; direction: rtl; unicode-bidi: embed; text-align: justify; mso-outline-level: 1"><b><i><span lang="AR-DZ" style="font-size: 16pt; font-family: 'Arabic Transparent'; mso-bidi-language: AR-DZ">( ... ÝÇÓÊæì æåæ ÈÇáÃÝÞ ÇáÃÚáì Ëã ÏäÇ ÝÊÏáì ÝßÇä ÞÇÈ ÞæÓíä Ãæ ÃÏäì ÝÃæÍì Åáì ÚÈÏå ãÇ ÃæÍì ...) .<o:p></o:p></span></i></b></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 0cm 0cm 0pt; direction: rtl; unicode-bidi: embed; text-align: justify; mso-outline-level: 1"><span lang="AR-DZ" style="font-size: 16pt; font-family: 'Arabic Transparent'; mso-bidi-language: AR-DZ">- æÈíøÜä áäÇ Çááå æÃä ÇáÑÓæá ãÍãÏ ( Úáíå ÇáÕáÇÉ æÇáÓáÇã) áÇ <b><u>íäØÞ Úä Çáåæì¡ ÝíãÇ ÃæÍì Çááå Åáíå ( ÇáßÊÇÈ ÇáãÈíä ) </u></b><span style="mso-spacerun: yes">&nbsp;</span>æÎÇÕÉ åäÇ ¡ ÍÇÏËÊí <b>ÇáæÍí</b> æ<b>ÇáãÚÑÇÌ</b> æÑÄíÊå áÌÈÑíá ãÑÊíä .<o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 0cm 0cm 0pt; direction: rtl; unicode-bidi: embed; text-align: justify; mso-outline-level: 1"><span lang="AR-DZ" style="font-size: 16pt; font-family: 'Arabic Transparent'; mso-bidi-language: AR-DZ">- ( <b><u>Úáãå</u></b> ÔÏíÏ ÇáÞæì ) ÇáÊÚÈíÑ ÈÚáøÜãóå íÝíÏ <b><u>ÇáÞÑÁÇä</u></b> ¡ ßÊÇÈ Çááå . <b><i>( ... æÃäÒá Úáíß ÇáßÊÇÈ æÇáÍßãÉ <u>æÚáãß ãÇ áã Êßä ÊÚáã</u>...) </i></b></span><span lang="AR-DZ" style="font-family: 'Arabic Transparent'; mso-bidi-language: AR-DZ; mso-bidi-font-size: 14.0pt"><font size="5">ÇáäÓÇÁ 113. </font></span><b><i><span lang="AR-DZ" style="font-size: 16pt; font-family: 'Arabic Transparent'; mso-bidi-language: AR-DZ">( ... æáÇ ÊÚÌá <u>ÈÇáÞÑÁÇä</u> </span></i></b><span lang="AR-DZ" style="font-size: 16pt; font-family: 'Arabic Transparent'; mso-bidi-language: AR-DZ"><span style="mso-spacerun: yes">&nbsp;</span><b><i>ãä ÞÈá Ãä íÞÖì Åáíß æÍíå æÞá ÑÈø<span style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </span><u>ÒÏäí Úáã</u>Çð ) </i></b></span><span lang="AR-DZ" style="font-family: 'Arabic Transparent'; mso-bidi-language: AR-DZ; mso-bidi-font-size: 14.0pt"><font size="5">Øå 114. </font></span><b><i><span lang="AR-DZ" style="font-size: 16pt; font-family: 'Arabic Transparent'; mso-bidi-language: AR-DZ">(... ÅäãÇ <u>íÚáãå</u> ÈÔÑ...) </span></i></b><span lang="AR-DZ" style="font-family: 'Arabic Transparent'; mso-bidi-language: AR-DZ; mso-bidi-font-size: 14.0pt"><font size="5"><span style="mso-spacerun: yes">&nbsp;</span>ÇáäÍá103 .</font></span><b><span lang="AR-DZ" style="font-size: 16pt; font-family: 'Arabic Transparent'; mso-bidi-language: AR-DZ">Åä åæ ÅáÇ æÍí íæÍì</span></b><font size="5"><b><span lang="AR-DZ" style="font-family: 'Arabic Transparent'; mso-bidi-language: AR-DZ; mso-bidi-font-size: 14.0pt">.</span></b><span lang="AR-DZ" style="font-family: 'Arabic Transparent'; mso-bidi-language: AR-DZ; mso-bidi-font-size: 14.0pt">( ÇáÞÑÁÇä ÈÓ&nbsp;</span><span lang="FR" dir="ltr" style="mso-bidi-language: AR-DZ; mso-bidi-font-size: 14.0pt; mso-bidi-font-family: 'Arabic Transparent'">!</span><span lang="AR-DZ" style="font-family: 'Arabic Transparent'; mso-bidi-language: AR-DZ; mso-bidi-font-size: 14.0pt"> ) .<b><o:p></o:p></b></span></font></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 0cm 0cm 0pt; direction: rtl; unicode-bidi: embed; text-align: justify; mso-outline-level: 1"><span lang="AR-DZ" style="font-size: 16pt; font-family: 'Arabic Transparent'; mso-bidi-language: AR-DZ">-ßãÇ Èíøä áäÇ æÃä ÃÕÍÇÈå ( Þæãå Ýí ãßÉ ) ßÐÈæÇ ÑÓæáå æÃäå ÑÃì ÌÈÑíá . <b><u>æíãÇÑæäå</u></b> Ýí Ðáß <b><i>(... ÃÝÊÇÑæäå Úáì ãÇ íÑì ...) .<o:p></o:p></i></b></span></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 0cm 0cm 0pt; direction: rtl; unicode-bidi: embed; text-align: justify; mso-outline-level: 1"><b><u><span lang="AR-DZ" style="font-size: 16pt; font-family: 'Arabic Transparent'; mso-bidi-language: AR-DZ">- ãáÇÍÙÊÇä</span></u></b><span lang="AR-DZ" style="font-size: 16pt; font-family: 'Arabic Transparent'; mso-bidi-language: AR-DZ">:<o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 0cm 0cm 0pt; direction: rtl; unicode-bidi: embed; text-align: justify; mso-outline-level: 1"><span lang="AR-DZ" style="font-size: 16pt; font-family: 'Arabic Transparent'; mso-bidi-language: AR-DZ">- <b><i>( ... Ðæ ãÑÉ ...) </i></b>Ðæ ÞæÉ . <b><i>( Åäå áÞæá <u>ÑÓæá ßÑíã Ðí ÞæÉ </u>ÚäÏ Ðí ÇáÚÑÔ ãßíä ) </i></b></span><span lang="AR-DZ" style="font-family: 'Arabic Transparent'; mso-bidi-language: AR-DZ; mso-bidi-font-size: 14.0pt"><font size="5">ÇáÊßæíÑ 20/19 </font></span><span lang="AR-DZ" style="font-size: 16pt; font-family: 'Arabic Transparent'; mso-bidi-language: AR-DZ">ßãÇ æÕÝ ÇáãáÇÆßÉ <b><i>( ... ÚáíåÇ ãáÇÆßÉ <u>ÛáÇÙ ÔÏÇÏ</u>...) </i></b></span><font size="5"><span lang="AR-DZ" style="font-family: 'Arabic Transparent'; mso-bidi-language: AR-DZ; mso-bidi-font-size: 14.0pt">ÇáÊÍÑíã 6.</span></font><span lang="AR-DZ" dir="ltr" style="font-size: 16pt; mso-bidi-language: AR-DZ; mso-bidi-font-family: 'Arabic Transparent'"> </span><span lang="AR-DZ" style="font-family: 'Arabic Transparent'; mso-bidi-language: AR-DZ; mso-bidi-font-size: 14.0pt"><o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 0cm 0cm 0pt; direction: rtl; unicode-bidi: embed; text-align: justify"><b><span lang="AR-DZ" style="font-size: 16pt; font-family: 'Arabic Transparent'; mso-bidi-language: AR-DZ">- <u>ÇáãÑÉ</u></span></b><span lang="AR-DZ" style="font-size: 16pt; font-family: 'Arabic Transparent'; mso-bidi-language: AR-DZ"><span style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </span>íÈíøä ãÚäÇåÇ : <b><u>áÓÇä ÇáÐíä ÃÑÓá Åáíåã</u></b><span style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </span>: äÌÏ Ýí ÇáÝÑäÓíÉ </span><span lang="FR" dir="ltr" style="font-size: 16pt; mso-bidi-language: AR-DZ; mso-bidi-font-family: 'Arabic Transparent'">t<u>r</u>i<u>m</u>er</span><span lang="AR-DZ" style="font-size: 16pt; font-family: 'Arabic Transparent'; mso-bidi-language: AR-DZ">(ãÚ ÞáÈ) ÈãÚäì <b><u>ÇáßÏÍ</u></b> æäÌÏåÇ Ýí ÇáÃãÇÒíÛíÉ ( ÇáÈÑÈÑíÉ) <b>ãÇÑì</b> -<span style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </span><b>ÒãðÑ</b> &ndash; <b>ÊÇãÇÑ</b>Ç-Ýí &quot;ÇáÊÑÞíÉ&quot; æÛíÑåÇ ÈãÚäì <b><u>ÇáÞæÉ</u></b> æÇáßÏø æÇáãÔÞÉ.<o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 0cm 0cm 0pt; direction: rtl; unicode-bidi: embed; text-align: justify"><span lang="AR-DZ" style="font-size: 16pt; font-family: 'Arabic Transparent'; mso-bidi-language: AR-DZ">- <b><u>ÃÝÊãÇæäå</u></b>... ÃÝÊÓÎÑæä ÈßáÇãå&nbsp;</span><span lang="FR" dir="ltr" style="font-size: 16pt; mso-bidi-language: AR-DZ; mso-bidi-font-family: 'Arabic Transparent'">!</span><span lang="AR-DZ" style="font-size: 16pt; font-family: 'Arabic Transparent'; mso-bidi-language: AR-DZ"> æÊÖÍßæä<b> </b>Úáíå æÚáì ãÇ ÑÃì . æÝí <b><u>áÓÇä ÇáÐíä ÃÑÓá Åáíåã</u></b> äÌÏ <b><span style="mso-spacerun: yes">&nbsp;</span></b>Ýí ÇáÝÑäÓíÉ : </span><i><u><span lang="FR" dir="ltr" style="font-size: 16pt; mso-bidi-language: AR-DZ; mso-bidi-font-family: 'Arabic Transparent'">se marrer</span></u></i><span lang="AR-DZ" style="font-size: 16pt; font-family: 'Arabic Transparent'; mso-bidi-language: AR-DZ"><span style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </span>ÈäÝÓ ÇáÌÑÓ ÇááÝÙí¡ æåæ ÇáÖÍß ãÚ åÒÁ æÓÎÑíÉ : </span><i><span lang="FR" dir="ltr" style="mso-bidi-language: AR-DZ; mso-bidi-font-size: 14.0pt; mso-bidi-font-family: 'Arabic Transparent'"><font size="5">( ridiculous) &ndash;<b> laugh</b></font></span></i><b><span lang="AR-DZ" style="font-family: 'Arabic Transparent'; mso-bidi-language: AR-DZ; mso-bidi-font-size: 14.0pt"><font size="5">.<o:p></o:p></font></span></b></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 0cm 0cm 0pt; direction: rtl; unicode-bidi: embed; text-align: justify"><span lang="AR-DZ" style="font-size: 16pt; font-family: 'Arabic Transparent'; mso-bidi-language: AR-DZ">- ÃãÇ ãä ÇáÂíÉ 12 Åáì ÇáÂíÉ 18 : <b><i>( ÃÝÊãÇÑæäå Úáì ãÇ íÑì ... ) </i></b>Åáì Þæáå : <b><i>( áÞÏ ÑÃì ãä ÁÇíÇÊ ÑÈå ÇáßÈÑì ) </i></b>ãä ÓæÑÉ ÇáäÌã ¡ ÝÇááå ÓÈÍÇäå æÊÚÇáì íÎÈÑäÇ ÈÍÇÏËÉ ËÇäíÉ ãä ÇáÛíÈ ¡ æåí <b><u>ãÚÑÇÌå</u></b> ( Úáíå ÇáÕáÇÉ æÇáÓáÇã ) Åáì ÇáÓãÇæÇÊ ÇáÚáì &ndash; æÎÇÕÉ &ndash; ÑÄíÊå áÌÈÑíá ËÇäí ãÑÉ.<o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 0cm 0cm 0pt; direction: rtl; unicode-bidi: embed; text-align: justify"><span lang="AR-DZ" style="font-size: 16pt; font-family: 'Arabic Transparent'; mso-bidi-language: AR-DZ">- ÇÓÊåá Çááå åÐå ÇáÓæÑÉ ¡ ÈÇáÞÓã<span style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </span>ÈÇáäÌã <b><i>( æÇáäÌã<span style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </span>ÅÐÇ<span style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </span>åæì ...) </i></b>Ðáß áÃä ÇáÍÇÏËÊíä : ÑÄíÉ ÌÈÑíá <b><u>ÚäÏ ÇáæÍí</u></b> æÑÄíÊå <b><u>ÚäÏ ãÚÑÇÌå </u></b><span style="mso-spacerun: yes">&nbsp;</span>( Úáíå ÇáÕáÇÉ æÇáÓáÇã ) ãÓÑÍåãÇ æÓÇÍÊåãÇ : <b><u>ÇáÓãÇÁ</u></b>.<o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 0cm 0cm 0pt; direction: rtl; unicode-bidi: embed; text-align: justify"><span lang="AR-DZ" style="font-size: 16pt; font-family: 'Arabic Transparent'; mso-bidi-language: AR-DZ">- ÃÞÓã Çááå <b><u>ÈÇáäÌã</u></b><span style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </span><b><i>( æÅäå áÞÓã áæ ÊÚáãæä ÚÙíã ) </i></b></span><span lang="AR-DZ" style="font-family: 'Arabic Transparent'; mso-bidi-language: AR-DZ; mso-bidi-font-size: 14.0pt"><font size="5">ÇáæÇÞÚÉ 76¡ </font></span><span lang="AR-DZ" style="font-size: 16pt; font-family: 'Arabic Transparent'; mso-bidi-language: AR-DZ">áíÒíá ÇáÔß ãä Ðåä ÇáßÝÇÑ æÇáãÔÑßíä Ýí æÞæÚåãÇ. æáíæÞä Çáãæãäíä æáíÒÏÇÏæÇ ÅíãÇäÇð <b><i>( ÇáÐíä íæãäæä ÈÇáÛíÈ ... ÃæáÆß Úáì åÏì ãä ÑÈåã æÃæáÆß åã ÇáãÝáÍæä </i></b></span><span lang="AR-DZ" style="font-family: 'Arabic Transparent'; mso-bidi-language: AR-DZ; mso-bidi-font-size: 14.0pt"><font size="5">) ÇáÈÞÑÉ 2-5.<span style="display: none; mso-hide: all">æáÆß åã ÇáããÝáÍæä<o:p></o:p></span></font></span></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 0cm 0cm 0pt; direction: rtl; unicode-bidi: embed; text-align: justify"><span lang="FR" dir="ltr" style="mso-bidi-language: AR-DZ; mso-bidi-font-size: 14.0pt; mso-bidi-font-family: 'Arabic Transparent'"><font size="5"><span style="mso-spacerun: yes">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></font></span><b><i><span lang="AR-DZ" style="font-size: 18pt; font-family: 'Arabic Transparent'; mso-bidi-language: AR-DZ">- ÍÞíÞÉ<span style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </span>ÇáãÚÜÜÑÇÌ -</span></i></b><span lang="AR-DZ" style="font-size: 16pt; font-family: 'Arabic Transparent'; mso-bidi-language: AR-DZ"><o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 0cm 0cm 0pt; direction: rtl; unicode-bidi: embed; text-align: justify; mso-outline-level: 1"><span lang="AR-DZ" style="font-size: 16pt; font-family: 'Arabic Transparent'; mso-bidi-language: AR-DZ">- <b>áäÊÏÈø</b>Ñ&ndash; ãÚÇð- ÁÇíÇÊ ÇáäÌã ãä ÇáÂíÉ </span><span lang="AR-DZ" style="font-family: 'Arabic Transparent'; mso-bidi-language: AR-DZ; mso-bidi-font-size: 14.0pt"><font size="5">12</font></span><span lang="AR-DZ" style="font-size: 16pt; font-family: 'Arabic Transparent'; mso-bidi-language: AR-DZ"> Åáì ÇáÂíÉ </span><span lang="AR-DZ" style="font-family: 'Arabic Transparent'; mso-bidi-language: AR-DZ; mso-bidi-font-size: 14.0pt"><font size="5">18</font></span><span lang="AR-DZ" style="font-size: 16pt; font-family: 'Arabic Transparent'; mso-bidi-language: AR-DZ"> Ëã ÁÇíÉ ÇáÅÓÑÇÁ </span><span lang="AR-DZ" style="font-family: 'Arabic Transparent'; mso-bidi-language: AR-DZ; mso-bidi-font-size: 14.0pt"><font size="5">60</font></span><span lang="AR-DZ" style="font-size: 16pt; font-family: 'Arabic Transparent'; mso-bidi-language: AR-DZ"> ¡ ßáãÉ ßáãÉ¡ ÍÊì áÇ äÔß &ndash; ÞíÏ ÃäãáÉ &ndash; Ýí <b>ãÚÑÇÌå</b> ( Úáíå ÇáÕáÇÉ æÇáÓáÇã ) ¡ æÇáÂíÇÊ ÕÑíÍÉ Úáì Ðáß ¡ <b>æãÍßãÇÊ</b>.<o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 0cm 0cm 0pt; direction: rtl; unicode-bidi: embed; text-align: justify; mso-outline-level: 1"><b><span lang="FR" dir="ltr" style="font-size: 16pt; mso-bidi-language: AR-DZ; mso-bidi-font-family: 'Arabic Transparent'">*</span></b><b><span lang="FR" style="font-size: 16pt; font-family: 'Arabic Transparent'; mso-bidi-language: AR-DZ"> </span></b><b><u><span lang="AR-DZ" style="font-size: 16pt; font-family: 'Arabic Transparent'; mso-bidi-language: AR-DZ">ÃÝÊãÇÑæäå Úáì ãÇ íÑì</span></u></b><span lang="AR-DZ" style="font-size: 16pt; font-family: 'Arabic Transparent'; mso-bidi-language: AR-DZ">.... : ÇÓÊÝåÇã ÅäßÇÑí ¡ æÌãáÉ &ndash; ÃÞæá- ãÚÊÑÖÉ Èíä ÇáÍÏËíä: ÇáÌÒÁ ÇáÃæá ãä ÇáÓæÑÉ¡ æÇáÐí åæ ÅÎÈÇÑ- ãä Çááå ÊÚÇáì áäÇ- Úä <b><u>ÇáæÍí</u></b> æßíÝíÉ ÊÈáíÛå æÚä ÑÄíÉ ÇáÑÓæá ( ÇáÕáÇÉ æÇáÓáÇã Úáíå ) <b><u>ÇáÃæáì</u></b> áÌÈÑíá æÈíä ÇáÍÏË ÇáËÇäí æåæ ÅÎÈÇÑå ÊÚÇáì Úä <b><u>ÇáãÚÑÇÌ</u></b> æÑÄíÉ ÇáÑÓæá ( Úáíå ÇáÕáÇÉ æÇáÓáÇã ) <b><u>ÇáËÇäíÉ</u></b> áÌÈÑíá .<o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 0cm 0cm 0pt; direction: rtl; unicode-bidi: embed; text-align: justify; mso-outline-level: 1"><span lang="AR-DZ" style="font-size: 16pt; font-family: 'Arabic Transparent'; mso-bidi-language: AR-DZ">- ÊÞÏã áäÇ æÃä <b>ÇáãÑÇÁ</b> åæ: </span><font size="5"><b><i><span lang="FR" dir="ltr" style="mso-bidi-language: AR-DZ; mso-bidi-font-size: 14.0pt; mso-bidi-font-family: 'Arabic Transparent'">se marrer</span></i></b><i><span lang="FR" style="font-family: 'Arabic Transparent'; mso-bidi-language: AR-DZ; mso-bidi-font-size: 14.0pt"> </span></i></font><span lang="FR" style="font-size: 16pt; font-family: 'Arabic Transparent'; mso-bidi-language: AR-DZ"><span style="mso-spacerun: yes">&nbsp;</span></span><b><u><span lang="AR-DZ" style="font-size: 16pt; font-family: 'Arabic Transparent'; mso-bidi-language: AR-DZ">Ýí áÓÇä ÇáÐíä ÃÑÓá Åáíåã</span></u></b><span lang="AR-DZ" style="font-size: 16pt; font-family: 'Arabic Transparent'; mso-bidi-language: AR-DZ"> <span style="mso-spacerun: yes">&nbsp;</span>ÌÑÓÇ æãÚäì. æåæ ÇáÖÍß ãÚ åÒÁ æÓÎÑíÉ <b><u>Úáì ãÇ íÑì</u></b> ... . åäÇ ÇáÑÄíÇ áíÓÊ ÑÄíÇ ãäÇã&nbsp;</span><span lang="FR" dir="ltr" style="font-size: 16pt; mso-bidi-language: AR-DZ; mso-bidi-font-family: 'Arabic Transparent'">!</span><span lang="AR-DZ" style="font-size: 16pt; font-family: 'Arabic Transparent'; mso-bidi-language: AR-DZ"> æáÇ íÕÍ Ðáß ÃÈÏÇð &ndash; áÃä ÇáÑÄíÇ - Ýí ÇáãäÇã &ndash; ÌÇÁ Ê Ýí ßÊÇÈ Çááå &ndash; <b>ÈÔÈÜÜÜÜÜå ÅÑÇÏí</b> <b><i>( ... <u>Åäí ÑÃíÊ</u> ÃÍÏ ÚÔÑ ßæßÈÇð...) </i></b></span><span lang="AR-DZ" style="font-family: 'Arabic Transparent'; mso-bidi-language: AR-DZ; mso-bidi-font-size: 14.0pt"><font size="5">íæÓÝ 4<span style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </span></font></span><b><i><span lang="AR-DZ" style="font-size: 16pt; font-family: 'Arabic Transparent'; mso-bidi-language: AR-DZ">( ... <u>Åäí ÃÑÇäí</u> ... <u>Åäí ÃÑÇäí</u> ...) </span></i></b><span lang="AR-DZ" style="font-family: 'Arabic Transparent'; mso-bidi-language: AR-DZ; mso-bidi-font-size: 14.0pt"><font size="5">íæÓÝ 36.</font></span><b><i><span lang="AR-DZ" style="font-size: 16pt; font-family: 'Arabic Transparent'; mso-bidi-language: AR-DZ"> (... <u>Åäí ÃÑì</u>... <u>ÑÁíÇí</u> ...) </span></i></b><span lang="AR-DZ" style="font-family: 'Arabic Transparent'; mso-bidi-language: AR-DZ; mso-bidi-font-size: 14.0pt"><font size="5">íæÓÝ 43.<o:p></o:p></font></span></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 0cm 0cm 0pt; direction: rtl; unicode-bidi: embed; text-align: justify; mso-outline-level: 1"><span lang="AR-DZ" style="font-size: 16pt; font-family: 'Arabic Transparent'; mso-bidi-language: AR-DZ">- ÃãÇ åäÇ ÝÓíÃÊíäÇ &ndash; Ãä Çááå åæ ÇáÐí <b><u>ÃÑÇå</u></b><span style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </span>( ÑÃí ÇáÚíä ÈÇáÈÕÑ) Ýí Þæáå : <b><i>( ... æãÇ ÌÚáäÇ ÇáÑÄíÇ ÇáÊí <u>ÃÑíäÇß</u><span style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </span>ÅáÇ ÝÊäÉ ááäÇÓ ...) </i></b></span><span lang="AR-DZ" style="font-family: 'Arabic Transparent'; mso-bidi-language: AR-DZ; mso-bidi-font-size: 14.0pt"><font size="5">ÇáÅÓÑÇÁ 60</font></span><span lang="AR-DZ" style="font-size: 16pt; font-family: 'Arabic Transparent'; mso-bidi-language: AR-DZ"> ÇáÊí <b><u>ÃÑíäÇß äÍä</u></b> ( ÑÄíÉ ÇáÅÈÕÇÑ) Ëã Þæáå : <b><i>( ... ãÇ <u>ÒÇÛ ÇáÈÕÑ</u> æãÇ ØÛì ...) </i></b></span><span lang="AR-DZ" style="font-family: 'Arabic Transparent'; mso-bidi-language: AR-DZ; mso-bidi-font-size: 14.0pt"><font size="5">ÇáäÌã 17.<o:p></o:p></font></span></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 0cm 0cm 0pt; direction: rtl; unicode-bidi: embed; text-align: justify; mso-outline-level: 1"><span lang="AR-DZ" style="font-size: 16pt; font-family: 'Arabic Transparent'; mso-bidi-language: AR-DZ">- <b><u>íÑì</u></b> ÌÇÁÊ åäÇ ÈÕíÛÉ ÇáãÖÇÑÚ<span style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </span>- <b><u>íÑì</u></b> &ndash; áÃäåÇ <b><u>ÇáÑÄíÇ ÇáËÇäíÉ.</u></b> ÑÃì ( Ýí ÇáãÇÖí) Ëã <b><u>íÑì</u></b> ËÇäíÉ . æÌÇÁÊ ÈÕíÛÉ ÇáãÖÇÑÚ <span style="mso-spacerun: yes">&nbsp;</span>-ßÐáß &ndash; áÅÓÊÍÖÇÑ ÕæÑÉ ÇáÑÄíÇ ÇáÈÕÑíÜÉ &ndash; Ýí ÇáÐåä- æÊßÑíÑåÇ .<o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 0cm 0cm 0pt; direction: rtl; unicode-bidi: embed; text-align: justify; mso-outline-level: 1"><span lang="AR-DZ" style="font-size: 16pt; font-family: 'Arabic Transparent'; mso-bidi-language: AR-DZ">- <b>ãÇ ßÐÈ ÇáÝÄÇÏ ãÇ ÑÃì</b>¡ áã ÊßÐøÈ Ðáß ÍæÇÓøå ßáåÇ. æÃäå ÕÏÞ ÈãÇ ÑÃì æáã íÑÊÈ Ýí Ðáß ÞØ&nbsp;</span><span lang="FR" dir="ltr" style="font-size: 16pt; mso-bidi-language: AR-DZ; mso-bidi-font-family: 'Arabic Transparent'">!</span><span lang="AR-DZ" style="font-size: 16pt; font-family: 'Arabic Transparent'; mso-bidi-language: AR-DZ">.<o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 0cm 0cm 0pt; direction: rtl; unicode-bidi: embed; text-align: justify; mso-outline-level: 1"><span lang="FR" dir="ltr" style="font-size: 16pt; mso-bidi-language: AR-DZ; mso-bidi-font-family: 'Arabic Transparent'">*</span><span lang="FR" style="font-size: 16pt; font-family: 'Arabic Transparent'; mso-bidi-language: AR-DZ"> </span><b><u><span lang="AR-DZ" style="font-size: 16pt; font-family: 'Arabic Transparent'; mso-bidi-language: AR-DZ">æáÞÏ ÑÁÇå</span></u></b><span lang="AR-DZ" style="font-size: 16pt; font-family: 'Arabic Transparent'; mso-bidi-language: AR-DZ"> ... <b>ÈæÇæ</b> ÇáÚØÝ æÈáÇã ÇáÊÃßíÏ æÇáÞÓã ( ÇáãæØÆÉ<span style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </span>ááÞÓã ) <b>æÞÏ</b> ÇáÊí ááÊÍÞíÞ. ÇáÖãíÑ ÚÇÆÏ Åáì ÌÈÑíá. áÞÏ ÓÈÞ Ãä ÐßÑå Çááå ææÕÝå ÈÜ: <b>ÔÏíÏ ÇáÞæì Ðæ ãÑÉ</b> ... <b>ÝÃæÍì</b> ...- ÇáäÌã </span><span lang="AR-DZ" style="font-family: 'Arabic Transparent'; mso-bidi-language: AR-DZ; mso-bidi-font-size: 14.0pt"><font size="5">5-10<o:p></o:p></font></span></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 0cm 0cm 0pt; direction: rtl; unicode-bidi: embed; text-align: justify; mso-outline-level: 1"><b><span lang="FR" dir="ltr" style="font-size: 16pt; mso-bidi-language: AR-DZ; mso-bidi-font-family: 'Arabic Transparent'">*</span></b><b><span lang="FR" style="font-size: 16pt; font-family: 'Arabic Transparent'; mso-bidi-language: AR-DZ"> </span></b><b><u><span lang="AR-DZ" style="font-size: 16pt; font-family: 'Arabic Transparent'; mso-bidi-language: AR-DZ">äÒáÉ ÃÎÑì </span></u></b><span lang="AR-DZ" style="font-size: 16pt; font-family: 'Arabic Transparent'; mso-bidi-language: AR-DZ">... <b><u>äÒáÉ </u></b>ÃÎÑì ÊÝíÏ ãæÖÚÇ ÁÇÎÑ æãßÇäÇ ËÇäíÇ ¡ áÃä ÇáÑÄíÇ ÇáÃæáì ÓÈÞ æÃä ÐßÑåÇ Çááå ÈÞæáå : <b><i>( æáÞÏ <u>ÑÁÇå</u><span style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </span>ÈÇáÃÝÞ ÇáãÈíä ) </i></b></span><span lang="AR-DZ" style="font-family: 'Arabic Transparent'; mso-bidi-language: AR-DZ; mso-bidi-font-size: 14.0pt"><font size="5">ÇáÊßæíÑ 23<span style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </span></font></span><span lang="AR-DZ" style="font-size: 16pt; font-family: 'Arabic Transparent'; mso-bidi-language: AR-DZ">ÈäÝÓ : <b><i><u>áÞÏ</u></i></b> ¡ ÊÃßíÏÇð æÞÓãÇð æÍÞíÞÉ.<o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 0cm 0cm 0pt; direction: rtl; unicode-bidi: embed; text-align: justify; mso-outline-level: 1"><b><i><span lang="FR" dir="ltr" style="font-size: 16pt; mso-bidi-language: AR-DZ; mso-bidi-font-family: 'Arabic Transparent'">*</span></i></b><b><i><span lang="FR" style="font-size: 16pt; font-family: 'Arabic Transparent'; mso-bidi-language: AR-DZ"> </span></i></b><b><u><span lang="AR-DZ" style="font-size: 16pt; font-family: 'Arabic Transparent'; mso-bidi-language: AR-DZ">ÚäÏ ÓÏÑÉ ÇáãäÊåì</span></u></b><span lang="AR-DZ" style="font-size: 16pt; font-family: 'Arabic Transparent'; mso-bidi-language: AR-DZ">... <b><u>ÚäÏ </u></b><span style="mso-spacerun: yes">&nbsp;</span>ÙÑÝ ãßÇä ¡ ÇáãßÇä ÇáÐí ÑÃì Ýíå<span style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </span>ÌÈÑíá æåæ: <b><u>ÓÏÑÉ<span style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </span>ÇáãäÊåì</u></b>.<o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 0cm 0cm 0pt; direction: rtl; unicode-bidi: embed; text-align: justify; mso-outline-level: 1"><b><span lang="AR-DZ" style="font-size: 16pt; font-family: 'Arabic Transparent'; mso-bidi-language: AR-DZ">- <u>ÓÏÑÉ</u></span></b><span lang="AR-DZ" style="font-size: 16pt; font-family: 'Arabic Transparent'; mso-bidi-language: AR-DZ"><span style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </span>: íÞæáæä æÃäåÇ ÔÌÑÉ ... ãÎÙæÙÉ æÛíÑ ãÎÙæÙÉ Åáì ÁÇÎÑå ... ÅÝÊÑÇÁð æÊÎãíäÇ ãÚ ÎÑÇÝÇÊ&nbsp;</span><span lang="FR" dir="ltr" style="font-size: 16pt; mso-bidi-language: AR-DZ; mso-bidi-font-family: 'Arabic Transparent'">!</span><span lang="AR-DZ" style="font-size: 16pt; font-family: 'Arabic Transparent'; mso-bidi-language: AR-DZ"><o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 0cm 0cm 0pt; direction: rtl; unicode-bidi: embed; text-align: justify; mso-outline-level: 1"><span lang="AR-DZ" style="font-size: 16pt; font-family: 'Arabic Transparent'; mso-bidi-language: AR-DZ">- åäÇ Ýí åÐå ÇáÂíÉ æÝí åÐå ÇáäÒáÉ ¡ Åäø ÇáãÞÕæÏ ãäåÇ äÌÏå Ýí <b><u>áÓÇä ÇáÐíä ÃÑÓá Åáíåã</u></b>: æåæ </span><font size="5"><span lang="FR" dir="ltr" style="mso-bidi-language: AR-DZ; mso-bidi-font-size: 14.0pt; mso-bidi-font-family: 'Arabic Transparent'">sid&eacute;ral &ndash; sidereal</span></font><span lang="AR-DZ" style="font-size: 16pt; font-family: 'Arabic Transparent'; mso-bidi-language: AR-DZ"> íõÈåÊ¡ íõÍíøÑ¡ íõÕÚÞ¡ íõÐåá : </span><font size="5"><i><span lang="FR" dir="ltr" style="mso-bidi-language: AR-DZ; mso-bidi-font-size: 14.0pt; mso-bidi-font-family: 'Arabic Transparent'">staggering</span></i><span lang="FR" style="font-family: 'Arabic Transparent'; mso-bidi-language: AR-DZ; mso-bidi-font-size: 14.0pt"> </span></font><span lang="AR-DZ" style="font-size: 16pt; font-family: 'Arabic Transparent'; mso-bidi-language: AR-DZ">äÌãí- Ýáßí¡ ÈÏáíá ÕÝÊåÇ: <b><u>ÈÇáãäÊåì</u></b> ¡ ÍíË íÌÏ<span style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </span>ÇáÅäÓÇä äÝÓå ãÈåæÊÇ áãÇ áÇ íØíÞå ÇáÚÞá Ýí ãäÊåì ÇáÝáß ÇáÚÙíã ÃÑì Ãä <b><u>ÓÏÑÉ</u></b><span style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </span>ÇáãäÊåì åäÇ : <b><u>ÅÓã ÝÚá</u></b><span style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </span>áÜ : &quot; <b>ÓÏÑ</b>&quot; ÕÚÜÜÞ </span><font size="5"><i><span lang="FR" dir="ltr" style="mso-bidi-language: AR-DZ; mso-bidi-font-size: 14.0pt; mso-bidi-font-family: 'Arabic Transparent'">siderer</span></i><span lang="FR" style="font-family: 'Arabic Transparent'; mso-bidi-language: AR-DZ; mso-bidi-font-size: 14.0pt"> </span></font><span lang="AR-DZ" style="font-size: 16pt; font-family: 'Arabic Transparent'; mso-bidi-language: AR-DZ">ÍíË íÞÚ ÕÚÞ ÇáÅäÓÇä ÇáÖÚíÝ ÊÍãøá ÇáÚÞá ãËá : <b><u>(</u><i> æäÝÎ Ýí ÇáÕæÑ</i><u> <i>ÝÕÚÞ</i></u><i> ãä Ýí ÇáÓãÇæÇÊ æãä Ýí ÇáÃÑÖ ...) </i></b></span><span lang="AR-DZ" style="font-family: 'Arabic Transparent'; mso-bidi-language: AR-DZ; mso-bidi-font-size: 14.0pt"><font size="5">ÇáÒãÑ 68.<span style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </span></font></span><span lang="AR-DZ" style="font-size: 16pt; font-family: 'Arabic Transparent'; mso-bidi-language: AR-DZ">Ëã : <b><i>( ... ÝáãÇ ÊÌáì ÑÈå ááÌÈá ÌÚáå ÏßÇ æÎÑø<span style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </span>ãæÓì <u>ÕÚÞ</u>Ç ...) </i></b><span style="mso-spacerun: yes">&nbsp;</span></span><span lang="AR-DZ" style="font-family: 'Arabic Transparent'; mso-bidi-language: AR-DZ; mso-bidi-font-size: 14.0pt"><font size="5">ÇáÃÚÑÇÝ 143</font></span><span lang="AR-DZ" style="font-size: 16pt; font-family: 'Arabic Transparent'; mso-bidi-language: AR-DZ">.<o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 0cm 0cm 0pt; direction: rtl; unicode-bidi: embed; text-align: justify; mso-outline-level: 1"><span lang="FR" dir="ltr" style="font-size: 16pt; mso-bidi-language: AR-DZ; mso-bidi-font-family: 'Arabic Transparent'">*</span><span lang="FR" style="font-size: 16pt; font-family: 'Arabic Transparent'; mso-bidi-language: AR-DZ"> </span><b><u><span lang="AR-DZ" style="font-size: 16pt; font-family: 'Arabic Transparent'; mso-bidi-language: AR-DZ">ÇáãäÊåì</span></u></b><span lang="AR-DZ" style="font-size: 16pt; font-family: 'Arabic Transparent'; mso-bidi-language: AR-DZ"> ... æåæ : </span><font size="5"><i><span lang="FR" dir="ltr" style="mso-bidi-language: AR-DZ; mso-bidi-font-size: 14.0pt; mso-bidi-font-family: 'Arabic Transparent'">l&rsquo;infini -<span style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </span>infinity </span></i><i><span lang="AR-DZ" style="font-family: 'Arabic Transparent'; mso-bidi-language: AR-DZ; mso-bidi-font-size: 14.0pt"><span style="mso-spacerun: yes">&nbsp;&nbsp;</span></span></i></font><span lang="AR-DZ" style="font-size: 16pt; font-family: 'Arabic Transparent'; mso-bidi-language: AR-DZ">ÇáÝÖÇÁ<i> </i><span style="mso-spacerun: yes">&nbsp;</span>ÇáÔÇÓÚ æÇáÓÇÍÞ ÇáãÊÑÇãí ÇááÇãÊäÇåí ÚäÏ ÇááÇãÍÏæÏíÉ æÇááÇäåÇíÉ . Èíä ãáÇííÑ ÇáäÌæã æÇáÔãæÓ æÇáÓÏíã. æáÇíØíÞ ÑÄíÉ Ðáß ÅáÇ ßÇä : </span><font size="5"><i><span lang="FR" dir="ltr" style="mso-bidi-language: AR-DZ; mso-bidi-font-size: 14.0pt; mso-bidi-font-family: 'Arabic Transparent'">sid&eacute;r&eacute;</span></i><i><span lang="FR" style="font-family: 'Arabic Transparent'; mso-bidi-language: AR-DZ; mso-bidi-font-size: 14.0pt"> </span></i></font><span lang="AR-DZ" style="font-size: 16pt; font-family: 'Arabic Transparent'; mso-bidi-language: AR-DZ">ÈãÇ íÑÇå</span><font size="5"><i><span lang="AR-DZ" style="font-family: 'Arabic Transparent'; mso-bidi-language: AR-DZ; mso-bidi-font-size: 14.0pt">&nbsp;</span></i><span lang="FR" dir="ltr" style="mso-bidi-language: AR-DZ; mso-bidi-font-size: 14.0pt; mso-bidi-font-family: 'Arabic Transparent'">!</span></font><span lang="FR" style="font-size: 16pt; font-family: 'Arabic Transparent'; mso-bidi-language: AR-DZ"> </span><b><u><span lang="AR-DZ" style="font-size: 16pt; font-family: 'Arabic Transparent'; mso-bidi-language: AR-DZ">ãäÕÚÞ</span></u></b><span lang="AR-DZ" style="font-size: 16pt; font-family: 'Arabic Transparent'; mso-bidi-language: AR-DZ">&nbsp;</span><span lang="FR" dir="ltr" style="font-size: 16pt; mso-bidi-language: AR-DZ; mso-bidi-font-family: 'Arabic Transparent'">!</span><span lang="AR-DZ" style="font-size: 16pt; font-family: 'Arabic Transparent'; mso-bidi-language: AR-DZ"> .<o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 0cm 0cm 0pt; direction: rtl; unicode-bidi: embed; text-align: justify; mso-outline-level: 1"><span lang="FR" dir="ltr" style="font-size: 16pt; mso-bidi-language: AR-DZ; mso-bidi-font-family: 'Arabic Transparent'">*</span><span lang="AR-DZ" style="font-size: 16pt; font-family: 'Arabic Transparent'; mso-bidi-language: AR-DZ"> - <b><u>ÚäÏåÇ ÌäÉ ÇáãÃæì</u></b>... ÍíË ÌäÉ ÇáãÃæì ¡ ÌäÉ ÇáÎáÏ <b><i>( ... ÃãÇ ÇáÐíä ÁÇãäæÇ æÚãáæÇ ÇáÕÇáÍÇÊ Ýáåã <u><span style="mso-spacerun: yes">&nbsp;</span>ÍäÇÊ ÇáãÃæì</u> äÒáÇ ÈãÇ ßÇäæÇ íÚãáæä ) </i></b></span><span lang="AR-DZ" style="font-family: 'Arabic Transparent'; mso-bidi-language: AR-DZ; mso-bidi-font-size: 14.0pt"><font size="5">ÇáÓÌÏÉ 19¡</font></span><span lang="AR-DZ" style="font-size: 16pt; font-family: 'Arabic Transparent'; mso-bidi-language: AR-DZ"> æÕÝåÇ Çááå ÊÚÇáì ÈÇáãÃæì ÍÊì áÇ íÞÚ ÇááÈÓ ãÚ ÌäÉ ÃÎÑì ¡ ( <b>ÌäÉ ÁÇÏã</b> )<span style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </span>ÇáÊí ßÇäÊ åí <b><u>Ýí ÇáÃÑÖ</u></b>.<o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 0cm 0cm 0pt; direction: rtl; unicode-bidi: embed; text-align: justify; mso-outline-level: 1"><span lang="FR" dir="ltr" style="font-size: 16pt; mso-bidi-language: AR-DZ; mso-bidi-font-family: 'Arabic Transparent'">*</span><span lang="FR" style="font-size: 16pt; font-family: 'Arabic Transparent'; mso-bidi-language: AR-DZ"> </span><b><u><span lang="AR-DZ" style="font-size: 16pt; font-family: 'Arabic Transparent'; mso-bidi-language: AR-DZ">ÅÐ íÚÔì ÇáÓÏÑÉ ãÇ<span style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </span>íÛÔì</span></u></b><span lang="AR-DZ" style="font-size: 16pt; font-family: 'Arabic Transparent'; mso-bidi-language: AR-DZ">...<o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 0cm 0cm 0pt; direction: rtl; unicode-bidi: embed; text-align: justify; mso-outline-level: 1"><span lang="AR-DZ" style="font-size: 16pt; font-family: 'Arabic Transparent'; mso-bidi-language: AR-DZ">- ÃÈåã Çááå <b><u>ãÇ íÛÔì</u></b> Ðáß ÇáãßÇä : ÓÏÑÉ ÇáãäÊåì</span><font size="5"><i><span lang="AR-DZ" style="font-family: 'Arabic Transparent'; mso-bidi-language: AR-DZ; mso-bidi-font-size: 14.0pt"> </span></i><i><span lang="FR" dir="ltr" style="mso-bidi-language: AR-DZ; mso-bidi-font-size: 14.0pt; mso-bidi-font-family: 'Arabic Transparent'">(<b> sid&eacute;ral</b> )</span></i><i><span lang="FR" style="font-family: 'Arabic Transparent'; mso-bidi-language: AR-DZ; mso-bidi-font-size: 14.0pt"> </span></i></font><span lang="AR-DZ" style="font-size: 16pt; font-family: 'Arabic Transparent'; mso-bidi-language: AR-DZ">ááÊÝÎíã æÇáÊÚÙíã áÃä ÚÈÇÑÇÊ ÇáæÕÝ ÈÇááÓÇä ÊÖíÞ ÚäÏåÇ æáÇ ÊÊÍãá ÚÞæáäÇ ÃæÕÇÝåÇ ããÇ íÛÔÇåÇ ãä ÍÑÇÑÉ&nbsp;</span><span lang="FR" dir="ltr" style="font-size: 16pt; mso-bidi-language: AR-DZ; mso-bidi-font-family: 'Arabic Transparent'">!</span><span lang="AR-DZ" style="font-size: 16pt; font-family: 'Arabic Transparent'; mso-bidi-language: AR-DZ"> æÈÑÏ&nbsp;</span><span lang="FR" dir="ltr" style="font-size: 16pt; mso-bidi-language: AR-DZ; mso-bidi-font-family: 'Arabic Transparent'">!</span><span lang="AR-DZ" style="font-size: 16pt; font-family: 'Arabic Transparent'; mso-bidi-language: AR-DZ"> æÑíÇÍ&nbsp;</span><span lang="FR" dir="ltr" style="font-size: 16pt; mso-bidi-language: AR-DZ; mso-bidi-font-family: 'Arabic Transparent'">!</span><span lang="AR-DZ" style="font-size: 16pt; font-family: 'Arabic Transparent'; mso-bidi-language: AR-DZ"> æÙáãÇÊ&nbsp;</span><span lang="FR" dir="ltr" style="font-size: 16pt; mso-bidi-language: AR-DZ; mso-bidi-font-family: 'Arabic Transparent'">!</span><span lang="AR-DZ" style="font-size: 16pt; font-family: 'Arabic Transparent'; mso-bidi-language: AR-DZ"> æ...æ...<o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 0cm 0cm 0pt; direction: rtl; unicode-bidi: embed; text-align: justify; mso-outline-level: 1"><span lang="FR" dir="ltr" style="font-size: 16pt; mso-bidi-language: AR-DZ; mso-bidi-font-family: 'Arabic Transparent'">*</span><span lang="FR" style="font-size: 16pt; font-family: 'Arabic Transparent'; mso-bidi-language: AR-DZ"> </span><b><span lang="AR-DZ" style="font-size: 16pt; font-family: 'Arabic Transparent'; mso-bidi-language: AR-DZ">- <u>ãÇ ÒÇÛ ÇáÈÕÑ æãÇ<span style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </span>ØÛì</u></span></b><span lang="AR-DZ" style="font-size: 16pt; font-family: 'Arabic Transparent'; mso-bidi-language: AR-DZ">... ÈÕÑå æÅÈÕÇÑå ¡ ãÇ ÊÌÇæÒ ÇáÍÏø áÃä ÇáÔÆ ÇáÐí ÑÁÇå ÍÞíÞÉ &ndash; áã íÎÊáø æáã íäÍÑÝ ¡ æáã íäÕÑÝ Úä ÔÚæÑå¡ æáã íÊöÜå ... Ýí åÐÇ ÇáÎÖã ãä ÇáÓãÇæÇÊ <b><i>( ... æÅäÇ áãæÓÚæä ) </i></b></span><span lang="AR-DZ" style="font-family: 'Arabic Transparent'; mso-bidi-language: AR-DZ; mso-bidi-font-size: 14.0pt"><font size="5">ÇáÐÇÑíÇÊ 47.<o:p></o:p></font></span></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 0cm 0cm 0pt; direction: rtl; unicode-bidi: embed; text-align: justify; mso-outline-level: 1"><span lang="FR" dir="ltr" style="font-size: 16pt; mso-bidi-language: AR-DZ; mso-bidi-font-family: 'Arabic Transparent'">*</span><span lang="AR-DZ" style="font-size: 16pt; font-family: 'Arabic Transparent'; mso-bidi-language: AR-DZ"> - <b><u>áÞÏ ÑÃì ãä ÁÇíÇÊ ÑÈå ÇáßÈÑì</u></b>... ÑÃì ãä ÏáÇÆá ÚÙãÉ Çááå æÎÇÕÉ ÏáÇÆá ÎáÞ ÇáÓãÇæÇÊ <b><i>( áÎáÞ ÇáÓãÇæÇÊ æÇáÃÑÖ <u>ÃßÈÑ</u> ãä ÎáÞ ÇáäÇÓ æáßä ÃßÜÜËÑ ÇáäÇÓ áÇ íÚáãæä )<span style="display: none; mso-hide: all">ßË Ñ Ãß</span></i><span style="display: none; mso-hide: all"><o:p></o:p></span></b></span></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 0cm 0cm 0pt; direction: rtl; unicode-bidi: embed; text-align: justify; mso-outline-level: 1"><span lang="AR-DZ" style="font-family: 'Arabic Transparent'; mso-bidi-language: AR-DZ; mso-bidi-font-size: 14.0pt"><font size="5">ÛÇÝÑ 57.<o:p></o:p></font></span></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 0cm 0cm 0pt; direction: rtl; unicode-bidi: embed; text-align: justify; mso-outline-level: 1"><span lang="AR-DZ" style="font-size: 16pt; font-family: 'Arabic Transparent'; mso-bidi-language: AR-DZ">- ÍÇÁÊ ÇáÅÔÇÑÉ Åáì ÈÚÖ ÁÇíÇÊ Çááå <b><u>ÇáßÈÑì</u></b><span style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </span>Ýí ÔÃä ãæÓì ( Úáíå ÇáÓáÇã ) æÝÑÚæä ÇáÐí ØÛì Ýí ÁÇíÊíä : <b><u>(</u> <i>ÝÃÑÇå <u><span style="mso-spacerun: yes">&nbsp;</span>ÇáÂíÉ ÇáßÈÑì</u> ) </i></b></span><span lang="AR-DZ" style="font-family: 'Arabic Transparent'; mso-bidi-language: AR-DZ; mso-bidi-font-size: 14.0pt"><font size="5">ÇáäÇÒÚÇÊ 20. </font></span><b><i><span lang="AR-DZ" style="font-size: 16pt; font-family: 'Arabic Transparent'; mso-bidi-language: AR-DZ"><span style="mso-spacerun: yes">&nbsp;</span>( áäÑíß<span style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </span>ãä ÁÇíÇÊäÇ ÇáßÈÑì ) </span></i></b><span lang="AR-DZ" style="font-family: 'Arabic Transparent'; mso-bidi-language: AR-DZ; mso-bidi-font-size: 14.0pt"><font size="5">Øå 23. </font></span><span lang="AR-DZ" style="font-size: 16pt; font-family: 'Arabic Transparent'; mso-bidi-language: AR-DZ">æÌÇÁ ßÐáß</span><span lang="AR-DZ" style="font-family: 'Arabic Transparent'; mso-bidi-language: AR-DZ; mso-bidi-font-size: 14.0pt"><font size="5"> </font></span><span lang="AR-DZ" style="font-size: 16pt; font-family: 'Arabic Transparent'; mso-bidi-language: AR-DZ">Ýí ÍÏË ÇáÅÓÑÇÁ Åáì ÇáãÓÌÏ ÇáÃÞÕì <b><i><span style="mso-spacerun: yes">&nbsp;</span>( ... áäÑíå ãä ÁÇíÇÊäÇ...) </i></b></span><span lang="AR-DZ" style="font-family: 'Arabic Transparent'; mso-bidi-language: AR-DZ; mso-bidi-font-size: 14.0pt"><font size="5">ÇáÅÓÑÇÁ 1&nbsp;</font></span><span lang="AR-DZ" style="font-family: 'Arabic Transparent'; mso-bidi-language: AR-DZ; mso-bidi-font-size: 14.0pt"><o:p><font size="5">&nbsp;</font></o:p></span>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <b><span lang="AR-DZ" style="font-size: 18pt; font-family: 'Arabic Transparent'; mso-bidi-language: AR-DZ">- ÁÇíÉ<span style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </span>ÇáÅÓÜÜÑÇÁ &ndash;<o:p></o:p></span></b></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 0cm 0cm 0pt; direction: rtl; unicode-bidi: embed; text-align: justify; mso-outline-level: 1"><b><span lang="AR-DZ" style="font-size: 18pt; font-family: 'Arabic Transparent'; mso-bidi-language: AR-DZ">- </span></b><span lang="AR-DZ" style="font-size: 16pt; font-family: 'Arabic Transparent'; mso-bidi-language: AR-DZ">ãä ÇáÛÑíÈ<b> </b>Ãä åÐå ÇáÂíÉ ãä ÇáÅÓÑÇÁ¡ ÌÇÁÊ ÈÚÏ Þæáå ÊÚÇáì</span><b><span lang="AR-DZ" style="font-size: 18pt; font-family: 'Arabic Transparent'; mso-bidi-language: AR-DZ"> : <i>(</i></span></b><b><i><span lang="AR-DZ" style="font-size: 16pt; font-family: 'Arabic Transparent'; mso-bidi-language: AR-DZ"> æãÇ ãäÚäÇ Ãä äÑÓá ÈÇáÇíÇÊ ÅáÇø Ãä ßÐøÈ</span></i></b><b><span lang="AR-DZ" style="font-size: 16pt; font-family: 'Arabic Transparent'; mso-bidi-language: AR-DZ"> <i>ÈåÇ ÇáÃæáæä ... æãÇ äÑÓá ÈÇáÂíÇÊ ÅáÇø <u>ÊÎæíÝÇ</u></i></span></b><b><i><u><span lang="AR-DZ" style="font-size: 18pt; font-family: 'Arabic Transparent'; mso-bidi-language: AR-DZ">ð</span></u></i></b><b><i><span lang="AR-DZ" style="font-size: 18pt; font-family: 'Arabic Transparent'; mso-bidi-language: AR-DZ"> ) </span></i></b><font size="5"><span lang="AR-DZ" style="font-family: 'Arabic Transparent'; mso-bidi-language: AR-DZ; mso-bidi-font-size: 14.0pt">ÇáÅÓÑÇÁ 59.</span><b><i><span lang="AR-DZ" style="font-size: 18pt; font-family: 'Arabic Transparent'; mso-bidi-language: AR-DZ"> </span></i></b></font><b><i><span lang="AR-DZ" style="font-size: 16pt; font-family: 'Arabic Transparent'; mso-bidi-language: AR-DZ">( ÃÝáÇ íÊÏÈøÑæä ÇáÞÑÁÇä æáæ ßÇä ãä ÚäÏ ÛíÑ Çááå áæÌÏæÇ Ýíå ÇÎÊáÇÝÇð<span style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </span>ßËíÑÇð)</span></i></b><font size="5"><span lang="AR-DZ" style="font-family: 'Arabic Transparent'; mso-bidi-language: AR-DZ; mso-bidi-font-size: 14.0pt"> ÇáäÓÇÁ 82.</span><b><i><span lang="AR-DZ" style="font-size: 18pt; font-family: 'Arabic Transparent'; mso-bidi-language: AR-DZ"> </span></i></b></font><b><span lang="AR-DZ" style="font-size: 18pt; font-family: 'Arabic Transparent'; mso-bidi-language: AR-DZ"><o:p></o:p></span></b></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 0cm 0cm 0pt; direction: rtl; unicode-bidi: embed; text-align: justify; mso-outline-level: 1"><span lang="AR-DZ" style="font-size: 16pt; font-family: 'Arabic Transparent'; mso-bidi-language: AR-DZ">- ÌÇÁ Ýí ÁÇíÉ ÇáÅÓÑÇÁ </span><span lang="AR-DZ" style="font-family: 'Arabic Transparent'; mso-bidi-language: AR-DZ; mso-bidi-font-size: 14.0pt"><font size="5">60</font></span><span lang="AR-DZ" style="font-size: 16pt; font-family: 'Arabic Transparent'; mso-bidi-language: AR-DZ"> Þæáå ÊÚÇáì : <b><u>(</u><i> ... æãÇ ÌÚáäÇ ÇáÑÁíÇ ÇáÊí</i> <i><u>ÃÑíäÇß</u> ÅáÇ ÝÊäÉ ááäÇÓ <u>æÇáÔÌÑÉ ÇáãáÚæäÉ</u> Ýí ÇáÞÑÁÇä <u>æäÎæÝåã </u>...).<o:p></o:p></i></b></span></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 0cm 0cm 0pt; direction: rtl; unicode-bidi: embed; text-align: justify; mso-outline-level: 1"><span lang="AR-DZ" style="font-size: 16pt; font-family: 'Arabic Transparent'; mso-bidi-language: AR-DZ">- ÁÇíÉ ÕÑíÍÉ ÊËÈÊ <b><u>ãÚÑÇÌ ÇáäÈÆ</u></b> ( Úáíå ÇáÕáÇÉ æÇáÓáÇã ) ÃÎÈÑäÇ Çááå ÝíåÇ ÈÈÚÖ ãä <b><u>ÁÇíÇÊå ÇáßÈÑì</u></b> ÇáÊí ÃÑÇåÇ ãÍãÏÇð ( ÇáÕáÇÉ æÇáÓáÇã Úáíå) <b><u>ÑÄíÇ ÇáÚíä</u></b> ßãÇ ÓÈÞ Ãä ÈíäÊ æåí <b>ÇáÔÌÑÉ</b> ÇáÊí ÊäÈÊ Ýí ÃÕá ÇáÌÍíã æÇáÊí ÌÚáåÇ Çááå ØÚÇã ÇáÂËãíä Ãåá Ìåäã . ÌÇÁ æÕÝåÇ æÐßÑåÇ Ýí ÇáÂíÇÊ ÇáÊÇáíÉ: <o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 0cm 0cm 0pt; direction: rtl; unicode-bidi: embed; text-align: justify; mso-outline-level: 1"><b><i><span lang="AR-DZ" style="font-size: 16pt; font-family: 'Arabic Transparent'; mso-bidi-language: AR-DZ">( ÃÐáß ÎíÑ äÒáÇð<span style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </span>Ãã <u><span style="mso-spacerun: yes">&nbsp;</span>ÔÌÑÉ</u> <u>ÇáÒÞæã</u><span style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </span>ÅäÇ ÌÚáäÇåÇ ÝÊäÉ ááÙÇáãíä ÅäåÇ <u>ÔÌÑÉ ÊÎÑÌ Ýí ÃÕá ÇáÌÍíã</u> ...)</span></i></b><span lang="AR-DZ" style="font-size: 16pt; font-family: 'Arabic Transparent'; mso-bidi-language: AR-DZ"> </span><span lang="AR-DZ" style="font-family: 'Arabic Transparent'; mso-bidi-language: AR-DZ; mso-bidi-font-size: 14.0pt"><font size="5">62- 68</font></span><b><i><span lang="AR-DZ" style="font-size: 16pt; font-family: 'Arabic Transparent'; mso-bidi-language: AR-DZ"><span style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </span></span></i></b><span lang="AR-DZ" style="font-family: 'Arabic Transparent'; mso-bidi-language: AR-DZ; mso-bidi-font-size: 14.0pt"><font size="5">ÇáÕÇÝÇÊ .</font></span><b><i><span lang="AR-DZ" style="font-size: 16pt; font-family: 'Arabic Transparent'; mso-bidi-language: AR-DZ"> ( Ëã Åäßã ÃíåÇ ÇáÖÇáæä <u>ÇáãßÐÈæä</u> áÂßáæä<span style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </span>ãÜÜä <o:p></o:p></span></i></b></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 0cm 0cm 0pt; direction: rtl; unicode-bidi: embed; text-align: justify; mso-outline-level: 1"><b><i><u><span lang="AR-DZ" style="font-size: 16pt; font-family: 'Arabic Transparent'; mso-bidi-language: AR-DZ">ÔÌÑ ãä ÒÞæã</span></u></i></b><span lang="AR-DZ" style="font-size: 16pt; font-family: 'Arabic Transparent'; mso-bidi-language: AR-DZ">... <b><i>) </i></b></span><span lang="AR-DZ" style="font-family: 'Arabic Transparent'; mso-bidi-language: AR-DZ; mso-bidi-font-size: 14.0pt"><font size="5">ÇáæÇÞÚÉ 51- 56. </font></span><b><i><span lang="AR-DZ" style="font-size: 16pt; font-family: 'Arabic Transparent'; mso-bidi-language: AR-DZ">( Åä <u>ÔÌÑÉ ÇáÒÞæã</u> ØÚÇã ÇáÃËíã...)</span></i></b><span lang="AR-DZ" style="font-size: 16pt; font-family: 'Arabic Transparent'; mso-bidi-language: AR-DZ"> Åáì Þæáå ÊÚÇáì: <b><i>( ... Åä åÐÇ ãÇ ßäÊã Èå <u>ÊãÊÑæä</u> ) </i></b></span><span lang="AR-DZ" style="font-family: 'Arabic Transparent'; mso-bidi-language: AR-DZ; mso-bidi-font-size: 14.0pt"><font size="5">43- 50<span style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </span>ÇáÏÎÇä .<o:p></o:p></font></span></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 0cm 0cm 0pt; direction: rtl; unicode-bidi: embed; text-align: justify; mso-outline-level: 1"><b><span lang="AR-DZ" style="font-size: 16pt; font-family: 'Arabic Transparent'; mso-bidi-language: AR-DZ">- <u>ÇáÖÇáæä ÇáãßÐÈæä</u></span></b><span lang="AR-DZ" style="font-size: 16pt; font-family: 'Arabic Transparent'; mso-bidi-language: AR-DZ"> ÅÔÇÑÉ Åáì ãÇ ÌÇÁ Ýí ÓæÑÉ ÇáäÌã : </span><font size="5"><i><span lang="FR" dir="ltr" style="mso-bidi-language: AR-DZ; mso-bidi-font-size: 14.0pt; mso-bidi-font-family: 'Arabic Transparent'">se marrer</span></i></font><span lang="FR" style="font-size: 16pt; font-family: 'Arabic Transparent'; mso-bidi-language: AR-DZ"> </span><b><i><span lang="AR-DZ" style="font-size: 16pt; font-family: 'Arabic Transparent'; mso-bidi-language: AR-DZ">( ... <u>ÃÝÊãÇÑæäå </u><span style="mso-spacerun: yes">&nbsp;</span>Úáì ãÇ íÑì ...) </span></i></b><span lang="AR-DZ" style="font-family: 'Arabic Transparent'; mso-bidi-language: AR-DZ; mso-bidi-font-size: 14.0pt"><font size="5">ÇáäÌã 12.</font></span><span lang="AR-DZ" style="font-size: 16pt; font-family: 'Arabic Transparent'; mso-bidi-language: AR-DZ"> æßÐáß Þæáå Ýí ÁÇíÉ ÇáÏÍÇä <b><i>( ... <u>Åä åÐÇ ãÇ ßäÊã Èå ÊãÊÑæä</u>...) </i></b>ÅÐ ßÇäæÇ <b><u>íãÇÑæäå</u></b> ¡ íßÐÈæäå æíÓÎÑæä Èå Ãäå ÑÃì ÔÌÑÉ äÇÈÊÉ Ýí ÇáäÇÑ&nbsp;</span><span lang="FR" dir="ltr" style="font-size: 16pt; mso-bidi-language: AR-DZ; mso-bidi-font-family: 'Arabic Transparent'">!</span><span lang="AR-DZ" style="font-size: 16pt; font-family: 'Arabic Transparent'; mso-bidi-language: AR-DZ">&nbsp;Ðáß æÃä ÇáÔÌÑ áÇ<span style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </span>íäÈÊ Ýí ÇáÃÑÖ ÇáíÇÈÓÉ&nbsp;</span><span lang="FR" dir="ltr" style="font-size: 16pt; mso-bidi-language: AR-DZ; mso-bidi-font-family: 'Arabic Transparent'">!</span><span lang="AR-DZ" style="font-size: 16pt; font-family: 'Arabic Transparent'; mso-bidi-language: AR-DZ"> ÝßíÝ íäÈÊ Ýí ÇáäÇÑ&nbsp;</span><span lang="FR" dir="ltr" style="font-size: 16pt; mso-bidi-language: AR-DZ; mso-bidi-font-family: 'Arabic Transparent'">!?</span><span lang="AR-DZ" style="font-size: 16pt; font-family: 'Arabic Transparent'; mso-bidi-language: AR-DZ"> <o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 0cm 0cm 0pt; direction: rtl; unicode-bidi: embed; text-align: justify; mso-outline-level: 1"><span lang="AR-DZ" style="font-size: 16pt; font-family: 'Arabic Transparent'; mso-bidi-language: AR-DZ">- ÇáÔÌÑÉ <b><u>ÇáãáÚæäÉ</u></b> áÃäåÇ Ýí Ìåäã¡ æÝí Ìåäã ÇáãáÚæäæä æÇáãØÑæÏæä ãä ÑÍãÉ Çááå&nbsp;</span><span lang="FR" dir="ltr" style="font-size: 16pt; mso-bidi-language: AR-DZ; mso-bidi-font-family: 'Arabic Transparent'">!</span><span lang="AR-DZ" style="font-size: 16pt; font-family: 'Arabic Transparent'; mso-bidi-language: AR-DZ"><o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 0cm 0cm 0pt; direction: rtl; unicode-bidi: embed; text-align: justify; mso-outline-level: 1"><span lang="AR-DZ" style="font-size: 16pt; font-family: 'Arabic Transparent'; mso-bidi-language: AR-DZ">- <b><u>ÝÊäÜÉ</u></b> : ÓÈÑ áÅíãÇäåã ¡ æáÅíãÇäåã ÈÇáÛíÈ&nbsp;</span><span lang="FR" dir="ltr" style="font-size: 16pt; mso-bidi-language: AR-DZ; mso-bidi-font-family: 'Arabic Transparent'">!</span><span lang="AR-DZ" style="font-size: 16pt; font-family: 'Arabic Transparent'; mso-bidi-language: AR-DZ"><o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" align="center" style="margin: 0cm 18pt 0pt 0cm; direction: rtl; text-indent: -18pt; unicode-bidi: embed; text-align: center; mso-outline-level: 1; mso-list: l0 level1 lfo1; tab-stops: list 18.0pt"><b style="mso-ansi-font-weight: normal"><i style="mso-ansi-font-style: normal"><span lang="FR" style="font-size: 18pt; mso-bidi-language: AR-DZ; mso-fareast-font-family: Arial; mso-bidi-font-family: Arial"><span style="mso-list: Ignore">-<span style="font: 7pt 'Times New Roman'">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></span></span></i></b><span dir="rtl"><b><i><span lang="AR-DZ" style="font-size: 18pt; font-family: 'Arabic Transparent'; mso-bidi-language: AR-DZ">ÇáÎáÇÕÜÜÉ &ndash;<o:p></o:p></span></i></b></span></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 0cm 0cm 0pt; direction: rtl; unicode-bidi: embed; text-align: justify; mso-outline-level: 1"><span lang="AR-DZ" style="font-size: 16pt; font-family: 'Arabic Transparent'; mso-bidi-language: AR-DZ">- ããÇ ÊÞÏã ¡ ÁÇíÉ &ndash; ÁÇíÉ¡ ãä ÊÈííäåÇ æÊÏÈÑåÇ ¡ äÓÊäÊÌ <b>æíÊÍÞÞ ãÚÑÇÌ ÇáäÈÆ</b> ( Úáíå ÇáÕáÇÉ æÇáÓáÇã ) Åáì ÇáãáÅ ÇáÃÚáì.<o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 0cm 0cm 0pt; direction: rtl; unicode-bidi: embed; text-align: justify; mso-outline-level: 1"><span lang="AR-DZ" style="font-size: 16pt; font-family: 'Arabic Transparent'; mso-bidi-language: AR-DZ">- æÞÚ åÐÇ ÇáÍÏË ãä ãßÉ ¡ ÅÐ ÁÇíÇÊ ÇáäÌã æÇáÅÓÑÇÁ ãßíÉ.<o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 0cm 0cm 0pt; direction: rtl; unicode-bidi: embed; text-align: justify; mso-outline-level: 1"><span lang="AR-DZ" style="font-size: 16pt; font-family: 'Arabic Transparent'; mso-bidi-language: AR-DZ">- áã íÔÑß Çááå &ndash; ÍÓÈ ÊÏÈÑäÇ &ndash; åÐÇ ÇáÍÏË ( <b>ÇáãÚÑÇÌ</b> ) ãÚ ÍÏË ( <b>ÇáÅÓÑÇÁ</b> ) ÅÐ æÞÚ åæ ßÐáß ãä ãßÉ&nbsp;</span><span lang="FR" dir="ltr" style="font-size: 16pt; mso-bidi-language: AR-DZ; mso-bidi-font-family: 'Arabic Transparent'">!</span><span lang="AR-DZ" style="font-size: 16pt; font-family: 'Arabic Transparent'; mso-bidi-language: AR-DZ"> ÃßÇäÇ ãÊÕáíä Ãã ãäÝÕáíä ÝáÇ äÏÑí&nbsp;</span><span lang="FR" dir="ltr" style="font-size: 16pt; mso-bidi-language: AR-DZ; mso-bidi-font-family: 'Arabic Transparent'">!</span><span lang="AR-DZ" style="font-size: 16pt; font-family: 'Arabic Transparent'; mso-bidi-language: AR-DZ"> æÇááå ÃÚáã ÈÐáß&nbsp;</span><span lang="FR" dir="ltr" style="font-size: 16pt; mso-bidi-language: AR-DZ; mso-bidi-font-family: 'Arabic Transparent'">!</span><span lang="AR-DZ" style="font-size: 16pt; font-family: 'Arabic Transparent'; mso-bidi-language: AR-DZ"> <o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 0cm 0cm 0pt; direction: rtl; unicode-bidi: embed; text-align: justify; mso-outline-level: 1"><span lang="AR-DZ" style="font-size: 16pt; font-family: 'Arabic Transparent'; mso-bidi-language: AR-DZ">- ÇÓÊäÊÌäÇ ãä ÊÏÈÑäÇ åÐÇ¡ åÐå ÇáÍÞÇÆÞ : <o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 0cm 0cm 0pt; direction: rtl; unicode-bidi: embed; text-align: justify; mso-outline-level: 1"><span lang="AR-DZ" style="font-size: 16pt; font-family: 'Arabic Transparent'; mso-bidi-language: AR-DZ">1)<span style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </span>- ÇáÊÚÈíÑ <b><u>ÈáÞÏ </u></b><span style="mso-spacerun: yes">&nbsp;</span>ÇáÊí ááÊÃßíÏ æ ááÊÍÞíÞ æááÞÓã&nbsp;</span><span lang="FR" dir="ltr" style="font-size: 16pt; mso-bidi-language: AR-DZ; mso-bidi-font-family: 'Arabic Transparent'">?</span><span lang="AR-DZ" style="font-size: 16pt; font-family: 'Arabic Transparent'; mso-bidi-language: AR-DZ"> ÌÇÁ ãÑÊíä ¡ ÈÇáäÓÈÉ <b>ááãÚÜÜÑÇÌ</b> : <o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 0cm 0cm 0pt; direction: rtl; unicode-bidi: embed; text-align: justify; mso-outline-level: 1"><b><i><span lang="AR-DZ" style="font-size: 16pt; font-family: 'Arabic Transparent'; mso-bidi-language: AR-DZ">( ... æáÞÏ ÑÁÇå äÒáÉ ÃÎÑì ...) . ( ...<span style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </span>áÞÏ ÑÃì ãä ÁÇíÇÊ ÑÈå ÇáßÈÑì...) </span></i></b><span lang="AR-DZ" style="font-size: 16pt; font-family: 'Arabic Transparent'; mso-bidi-language: AR-DZ"><span style="mso-spacerun: yes">&nbsp;</span>ÍÊì áÇ äÑÊÇÈ Ýí Ðáß ¡ æäæãä ÈÇáÛíÈ .<o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 0cm 0cm 0pt; direction: rtl; unicode-bidi: embed; text-align: justify; mso-outline-level: 1"><span lang="AR-DZ" style="font-size: 16pt; font-family: 'Arabic Transparent'; mso-bidi-language: AR-DZ">2)<span style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </span>ÑÃíäÇ &ndash; ÈÏáíá ÁÇíÇÊ ÇáßÊÇÈ- æÃä åÐÇ ÇáÍÏË áã íßä ÑÄíÇ ãäÇãíøÉ ¡ ÈÇáÝÇÑÞ <b>ÇáÔøÈÜÜå ÇáÅÑÇÏí</b> ÈÇáäÓÈÉ áÑÄíÇ ÇáãäÇã ßãÇ ÈíäÊ : <b>ÑÃíÊ</b> ... <b>ÃÑì</b> ... æÛíÑåÇ æáßä ÈÇáÅÈÕÇÑ ÇáÍÞíÞí ( <b>ÑÄíÉ ÇáÚíä</b> ) æßÇä Ðáß ÈÞÏÑÉ Çááå æãÔíÆÊå: <b><i>( ... <u><span style="mso-spacerun: yes">&nbsp;</span>ÇáÑÄíÇ ÇáÊí ÃÑíäÇß</u> ...) </i></b></span><span lang="AR-DZ" style="font-family: 'Arabic Transparent'; mso-bidi-language: AR-DZ; mso-bidi-font-size: 14.0pt"><font size="5">ÇáÅÓÑÇÁ 60.<o:p></o:p></font></span></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 0cm 0cm 0pt; direction: rtl; unicode-bidi: embed; text-align: justify; mso-outline-level: 1"><span lang="AR-DZ" style="font-size: 16pt; font-family: 'Arabic Transparent'; mso-bidi-language: AR-DZ">- ÐßÑ Çááå åÐå ÇáÑÄíÇ ÇáÈÕÑíÉ ÓÊ ãÑÇÊ Ýí åÐÇ ÇáÍÏË ÅÐ ÌÇÁÊ åÜÐå ÇáÑÄíÇ(ÈÇáÈÕÑ)<span style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </span><b><i>( ... æãÇ <u>ÒÇÛ ÇáÈÕÑ</u> æãÇ ØÛì ...) </i></b>ßãÇ ÈíäÊ &ndash; ÌÇÁÊ ÃÑÈÚ ãÑÇÊ Ýí ÓæÑÉ ÇáäÜÜÌã <b><i>( ... ãÇ ßÐÈ ÇáÝÄÇÏ <u>ãÇ ÑÃì</u> ...) ( ... ÃÝÊãÇÑæäå Úáì ãÇ <u>íÑì</u> ...) ( ... æáÞÏ <u>ÑÁÇå</u> äÒáÉ ÃÎÑì ...) </i></b>æ <b><i>( ... áÞÏ <u>ÑÃì</u> ãä ÁÇíÇÊ ÑÈå ÇáßÈÑì...).<o:p></o:p></i></b></span></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 0cm 0cm 0pt; direction: rtl; unicode-bidi: embed; text-align: justify; mso-outline-level: 1"><span lang="AR-DZ" style="font-size: 16pt; font-family: 'Arabic Transparent'; mso-bidi-language: AR-DZ">- æÌÇÁÊ ãÑÊíä Ýí ÓæÑÉ ÇáÅÓÑÇÁ.<b><i>( ... æãÇ ÌÚáäÇ <u>ÇáÑÄíÇ</u> ÇáÊí<u> ÃÑíäÇß</u> ...) </i></b><span style="mso-spacerun: yes">&nbsp;</span>ÃáÇ<span style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </span>íßÝí åÐÇ áÅÎÈÇÑ ÓÊ ãÑÇÊ áäæãä ÈÍÏË ÇáãÚÑÇÌ&nbsp;</span><span lang="FR" dir="ltr" style="font-size: 16pt; mso-bidi-language: AR-DZ; mso-bidi-font-family: 'Arabic Transparent'">!?</span><span lang="AR-DZ" style="font-size: 16pt; font-family: 'Arabic Transparent'; mso-bidi-language: AR-DZ"> <o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 0cm 0cm 0pt; direction: rtl; unicode-bidi: embed; text-align: justify; mso-outline-level: 1"><span lang="AR-DZ" style="font-size: 16pt; font-family: 'Arabic Transparent'; mso-bidi-language: AR-DZ">3) ÑÃíäÇ - ßÐáß &ndash; æÃä Çááå ÐßÑ <b><u>ÇáÃÝÞ</u></b><span style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </span>ÈäÚÊíä:<span style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </span><o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 0cm 0cm 0pt; direction: rtl; unicode-bidi: embed; text-align: justify; mso-outline-level: 1"><span lang="AR-DZ" style="font-size: 16pt; font-family: 'Arabic Transparent'; mso-bidi-language: AR-DZ">- <b><u>ãÈíä</u></b>¡ æ <b><u>ÇáÃÚáì</u></b> Ýí ÍÏË ÇáæÍí. <b><u>ãÈíä </u></b>ÈÇáäÓÈÉ ÅáíäÇ æåæ ÇáÃÝÞ ÇáÃÑÖí ÇáÐí äÚÑÝå æäÚáãå ÍÞ ÇáÚáã æåæ Èíøä ( ãÈíä ) ÈÇáäÓÈÉ ÅáíäÇ <b><i>( ... ÈÇáÃÝÞ <u>ÇáãÈíä</u> ...) </i></b>æÐßÑ ÇáÃÝÞ <b>ÇáÃÚáì<i> ( ... æåæ ÈÇáÃÝÞ <u>ÇáÃÚáì</u>...) </i></b><span style="mso-spacerun: yes">&nbsp;</span>æÐáß ÞÈá Ãä íÕá ÌÈÑíá Åáì ÇáÃÝÞ ÇáãÈíä<span style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </span>ÝíÑÇå ãÍãÏ (<span style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </span>Úáíå ÇáÕáÇÉ<span style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </span>æÇáÓáÇã ) ÝíæÍí Åáíå æíÚáøãå. ÇáÃÝÞ ÇáÃÚáì ÇáÐí åæ Ýí ãáßæÊ ÇáÓãÇæÇÊ æÇáÐí ÑÁÇå Ýíå ãÍãÏ ( Úáíå ÇáÕáÇÉ æÇáÓáÇã ) ÚäÏ ÇáÑÄíÉ ÇáËÇäíÉ <b><i>( áÞÏ ÑÃì ãä ÁÇíÇÊ ÑÈå ÇáßÈÑì) .<o:p></o:p></i></b></span></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 0cm 0cm 0pt; direction: rtl; unicode-bidi: embed; text-align: justify; mso-outline-level: 1"><span lang="AR-DZ" style="font-size: 16pt; font-family: 'Arabic Transparent'; mso-bidi-language: AR-DZ">4) &ndash; ÐßÑ Çááå æÃä åÐÇ ÇáÕÚæÏ Åáì ÇáÓãÇÁ <b><u>ÝÊäÉ</u></b><span style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </span>ááßÝÇÑ æÇáãÔÑßíä æÝÊäÉ ááãæãäíä áíÒÏÇÏæÇ ÅíãÇäÇ. ÒÇÏ Çááå Ýí ÅíãÇääÇ<span style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </span>æÌÚáäÇ ãä ÇáÐíä íæãäæä ÈÇáÛíÈ&nbsp;</span><span lang="FR" dir="ltr" style="font-size: 16pt; mso-bidi-language: AR-DZ; mso-bidi-font-family: 'Arabic Transparent'">!</span><span lang="AR-DZ" style="font-size: 16pt; font-family: 'Arabic Transparent'; mso-bidi-language: AR-DZ"><o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 0cm 0cm 0pt; direction: rtl; unicode-bidi: embed; text-align: justify; mso-outline-level: 1"><span lang="AR-DZ" style="font-size: 16pt; font-family: 'Arabic Transparent'; mso-bidi-language: AR-DZ">- ÌÇÁÊ <b><u>ÇáÝÊäÉ</u></b> ãÑÊíä ÈÇáäÓÈÉ áåÐÇ ÇáÍÏË æÎÇÕÉ - ÈÇáäÓÈÉ ááÔÌÑÉ ÇáÊí ÑÁÇåÇ Ýí ÃÕá ÇáÌÍíã &ndash; <b><i>( ... æãÇ ÌÚáäÇ <u>ÇáÑÄíÇ</u> ÇáÊí ÃÑíäÇß ÅáÇ <u>ÝÊäÉ</u> ááäÇÓ <u>æÇáÔÌÑÉ </u><span style="mso-spacerun: yes">&nbsp;</span>ÇáãáÚæäÉ...) </i></b>åäÇ ÅÔÇÑÉ Åáì ÇáÍÏË ( ÇáãÚÑÇÌ ) æÑÄíÉ ÌÈÑíá <b><i>( ... ãä ÁÇíÇÊ ÑÈå ÇáßÈÑì ) .<o:p></o:p></i></b></span></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 0cm 0cm 0pt; direction: rtl; unicode-bidi: embed; text-align: justify; mso-outline-level: 1"><span lang="FR" dir="ltr" style="font-size: 16pt; mso-bidi-language: AR-DZ; mso-bidi-font-family: 'Arabic Transparent'">*</span><span lang="AR-DZ" style="font-size: 16pt; font-family: 'Arabic Transparent'; mso-bidi-language: AR-DZ"> - <b><u>ÝÊäÉ</u></b><span style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </span>: áÃä ÇáÑÓæá ( ÇáÕáÇÉ æÇáÓáÇã Úáíå ) ÃÎÈÑåã ÈæÌæÏ åÐå ÇáÔÌÑÉ æÈÑÄíÊå áåÇ Ýí Ìåäã ÍÊì<b> <u>íÎæÝåã</u></b> ÈåÇ <b><i>( ... æäÎæøÝåã ...) </i></b></span><span lang="AR-DZ" style="font-family: 'Arabic Transparent'; mso-bidi-language: AR-DZ; mso-bidi-font-size: 14.0pt"><font size="5">ÇáÅÓÑÇÁ 60- </font></span><span lang="AR-DZ" style="font-size: 16pt; font-family: 'Arabic Transparent'; mso-bidi-language: AR-DZ"><span style="mso-spacerun: yes">&nbsp;</span>ÎÇÕÉ &ndash; ÈÃæÕÇÝåÇ ÇáÊí ÌÇÁÊ Ýí ÓæÑÉ ÇáÕÇÝÇÊ </span><span lang="AR-DZ" style="font-family: 'Arabic Transparent'; mso-bidi-language: AR-DZ; mso-bidi-font-size: 14.0pt"><font size="5">62 - 67</font></span><span lang="AR-DZ" style="font-size: 16pt; font-family: 'Arabic Transparent'; mso-bidi-language: AR-DZ"> . ÇáÏÎÇä </span><span lang="AR-DZ" style="font-family: 'Arabic Transparent'; mso-bidi-language: AR-DZ; mso-bidi-font-size: 14.0pt"><font size="5">43- 46</font></span><span lang="AR-DZ" style="font-size: 16pt; font-family: 'Arabic Transparent'; mso-bidi-language: AR-DZ"> . ÇáæÇÞÚÉ </span><span lang="AR-DZ" style="font-family: 'Arabic Transparent'; mso-bidi-language: AR-DZ; mso-bidi-font-size: 14.0pt"><font size="5">51- 56</font></span><span lang="AR-DZ" style="font-size: 16pt; font-family: 'Arabic Transparent'; mso-bidi-language: AR-DZ">. ÃÚÇÐäÇ Çááå ãäåÇ&nbsp;</span><span lang="FR" dir="ltr" style="font-size: 16pt; mso-bidi-language: AR-DZ; mso-bidi-font-family: 'Arabic Transparent'">!</span><span lang="FR" style="font-size: 16pt; font-family: 'Arabic Transparent'; mso-bidi-language: AR-DZ"> </span><b><i><span lang="AR-DZ" style="font-size: 16pt; font-family: 'Arabic Transparent'; mso-bidi-language: AR-DZ">( ... ÑÈäÇ ÁÇãäÇ ÝÇÛÝÑ áäÇ æÇÑÍãäÇ æÃäÊ ÎíÑ ÇáÑÇÍãíä ) </span></i></b><span lang="AR-DZ" style="font-family: 'Arabic Transparent'; mso-bidi-language: AR-DZ; mso-bidi-font-size: 14.0pt"><font size="5">Çáãæãäæä 109.<o:p></o:p></font></span></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 0cm 0cm 0pt; direction: rtl; unicode-bidi: embed; text-align: justify; mso-outline-level: 1"><span lang="AR-DZ" style="font-size: 16pt; font-family: 'Arabic Transparent'; mso-bidi-language: AR-DZ">5) <b><u>ÇáÊßÐíÈ<span style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </span>æÇáãÑÇÁ</u></b> ÌÇÁ ËáÇË ãÑÇÊ Ýí ÇáãæÖæÚ<span style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </span>- ÚÝÇ Çááå ÚäÇ Åä ßÐÈäÇ ÈÐáß &ndash; <o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 0cm 0cm 0pt; direction: rtl; unicode-bidi: embed; text-align: justify; mso-outline-level: 1"><span lang="AR-DZ" style="font-size: 16pt; font-family: 'Arabic Transparent'; mso-bidi-language: AR-DZ">- <b><u>ÇáãßÐÈæä</u></b> áåÐå ÇáÔÌÑÉ ÇáÊí ÑÁÇåÇ ãÍãÏ ( Úáíå ÇáÕáÇÉ æÇáÓáÇã ) Ííä ãÚÑÇÌå¡ ÌÇÁ<span style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </span>ÈÕÑÇÍÉ &ndash; ÈÕíÛÉ ÇáãÎÇØÈ <b><i>( Ëã Åäßã ÃíåÇ <u>ÇáÖÇáæä ÇáãßÐÈæä</u> áÂßáæä ãä <u>ÔÌÑ ãä ÒÞæã</u> ...) </i></b></span><span lang="AR-DZ" style="font-family: 'Arabic Transparent'; mso-bidi-language: AR-DZ; mso-bidi-font-size: 14.0pt"><font size="5">ÇáæÇÞÚÉ 51-52.<o:p></o:p></font></span></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 0cm 0cm 0pt; direction: rtl; unicode-bidi: embed; text-align: justify; mso-outline-level: 1"><b><span lang="AR-DZ" style="font-size: 16pt; font-family: 'Arabic Transparent'; mso-bidi-language: AR-DZ">-<u>ÇáãÑÇÁ</u></span></b><span lang="AR-DZ" style="font-size: 16pt; font-family: 'Arabic Transparent'; mso-bidi-language: AR-DZ"> ÌÇÁ ãÑÊíä ÌÇÁ<span style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </span>ÈÕíÛÉ ÇáÅÓÊÝåÇã ÇáÅäßÇÑí:<b><i>( ...<u> ÃÝãÇÑæäå</u> Úáì ãÇ íÜÑì ...) </i></b><span style="mso-spacerun: yes">&nbsp;</span>æÌÇÁ &ndash;ßÐáß &ndash; <b><i>( Åä <u>ÔÌÑÉ ÇáÒÞæã</u> ... Åä åÐÇ ãÇ ßäÊã Èå <u>ÊãÊÑæä</u> ) </i></b></span><span lang="AR-DZ" style="font-family: 'Arabic Transparent'; mso-bidi-language: AR-DZ; mso-bidi-font-size: 14.0pt"><font size="5">ÇáÏÎÇä 50.<o:p></o:p></font></span></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 0cm 0cm 0pt; direction: rtl; unicode-bidi: embed; text-align: justify; mso-outline-level: 1"><span lang="AR-DZ" style="font-size: 16pt; font-family: 'Arabic Transparent'; mso-bidi-language: AR-DZ">6) ãä ÇáÛÑíÈ Ãä íÌåÑ ÇáãÔÑßæä æÇáßÝÇÑ ÈåÐÇ ÇáÊßÐíÈ¡ ÚäÏ ÊÍÏøíåã áÑÓÜÜÜÜæá Çááå ( ÇáÕáÇÉ æÇáÓáÇã Úáíå ) Ííä ÞÇáæÇ áå ÅÔÇÑÉ Åáì ãÚÑÇÌå ( ÚáíÜå ÇáÕáÇÉ æÇáÓÜáÇã ) <b><i><span style="mso-spacerun: yes">&nbsp;</span>(... æÞÇáæÇ áä äæãä áß ÍÊì ... Ãæ <u>ÊÑÞì Ýí ÇáÓãÇÁ</u>...) </i></b></span><span lang="AR-DZ" style="font-family: 'Arabic Transparent'; mso-bidi-language: AR-DZ; mso-bidi-font-size: 14.0pt"><font size="5">ÇáÅÓÑÇÁ 90-93.<o:p></o:p></font></span></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 0cm 0cm 0pt; direction: rtl; unicode-bidi: embed; text-align: justify; mso-outline-level: 1"><span lang="AR-DZ" style="font-size: 16pt; font-family: 'Arabic Transparent'; mso-bidi-language: AR-DZ">- æÈãÇ Ãäåã áã íæãäæÇ ÈÑõÞíøå ÇáÃæá ( ÇáãÚÑÇÌ) ÃßÏæÇ æÃÕÑæÇ Úáì ÊßÐíÈå æÇÔÜÊÑØæÇ Úáíå &ndash; <b>ÇÍÊÑÇÓÇð æÍÐÑÇ</b>ð- ÈÞæáåã <b><i>( æáä äæãä </i><u>áÑÞíß</u></b> ÍÊì<b><i> ÊäÒá ÚáíäÇ ßÊÇÈÇ äÞÑÄå ...) </i></b>Ýí äÝÓ ÇáÂíÉ ÇáÓÇÈÞÉ.<o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 0cm 0cm 0pt; direction: rtl; unicode-bidi: embed; text-align: justify; mso-outline-level: 1"><span lang="AR-DZ" style="font-size: 16pt; font-family: 'Arabic Transparent'; mso-bidi-language: AR-DZ">- ÈãÇ Ãäå áä íÓÊØíÚ Ðáß ÇáÊÍÏí ÈæÍÏå æÈÅÑÇÏÊå ÃãÑå Çááå Ãä íÌíÈåã <b><i>( ... Þá ÓÈÍÇä ÑÈí Åä ßäÊ ÅáÇ ÈÔÑÇð ÑÓæáÇð...). <o:p></o:p></i></b></span></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 0cm 0cm 0pt; direction: rtl; unicode-bidi: embed; text-align: justify; mso-outline-level: 1"><span lang="AR-DZ" style="font-size: 16pt; font-family: 'Arabic Transparent'; mso-bidi-language: AR-DZ">- æãÇ ßÇä áíÓÊØíÚ<span style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </span>Ðáß &ndash; Ïæä ãÔíÆÉ Çááå&nbsp;</span><span lang="FR" dir="ltr" style="font-size: 16pt; mso-bidi-language: AR-DZ; mso-bidi-font-family: 'Arabic Transparent'">!</span><span lang="AR-DZ" style="font-size: 16pt; font-family: 'Arabic Transparent'; mso-bidi-language: AR-DZ">- æáÞÏ ÊÍÏÇå Ýí Ðáß Ýí ÓæÑÉ ÇáÃäÚÇã 34 Ííä ßÈõÑ Úáíå ÅÚÑÇÖ ÇáßÝÇÑ ÝÞáÞ <b><i>( æáÞÏ ßõÐÈÊ ÑÓá ãä ÞÈáß ÝÕÈÑæÇ Úáì ãÇ ßÐÈæÇ... æÅä ßÇä ßÈÑ Úáíß ÅÚÑÇÖåã ÝÅä ÇÓÊØÚÊ Ãä ÊÈÊÛí ... <u>Ãæ ÓáøãÇ Ýí<span style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </span>ÇáÓãÇÁ</u>...)</i></b></span><span lang="AR-DZ" style="font-family: 'Arabic Transparent'; mso-bidi-language: AR-DZ; mso-bidi-font-size: 14.0pt"><font size="5"> ÇáÃäÚÇã 35.</font></span><b><i><span lang="AR-DZ" style="font-size: 16pt; font-family: 'Arabic Transparent'; mso-bidi-language: AR-DZ"> </span></i></b><span lang="AR-DZ" style="font-family: 'Arabic Transparent'; mso-bidi-language: AR-DZ; mso-bidi-font-size: 14.0pt"><o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 0cm 0cm 0pt; direction: rtl; unicode-bidi: embed; text-align: justify; mso-outline-level: 1"><span lang="AR-DZ" style="font-size: 16pt; font-family: 'Arabic Transparent'; mso-bidi-language: AR-DZ">- ÃÎíÑÇð ÃÑÌæ Ãääí ÇåÊÏíÊ ææÝÞÊ Ýí ÊÏÈÑí æÊÍÞíÞí áåÐÇ ÇáÍÏË ÇáÚÙíã ¡ ÝÅä ÇåÊÏíÊõ ææõÝÞÊ ÝÈåÏí ãä Çááå ÊÚÇáì &ndash; æÐáß <b><u>ãä ÝÖá ÑÈí </u></b>&ndash; æÅáÇø ÝÚÝæÇð æãÚÐÑÉ&nbsp;</span><span lang="FR" dir="ltr" style="font-size: 16pt; mso-bidi-language: AR-DZ; mso-bidi-font-family: 'Arabic Transparent'">!</span><span lang="AR-DZ" style="font-size: 16pt; font-family: 'Arabic Transparent'; mso-bidi-language: AR-DZ"><span style="mso-spacerun: yes">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span><o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 0cm 0cm 0pt; direction: rtl; unicode-bidi: embed; text-align: justify; mso-outline-level: 1"><span lang="AR-DZ" style="font-size: 16pt; font-family: 'Arabic Transparent'; mso-bidi-language: AR-DZ">- ÌÚáäí Çááå &ndash; æÅíÇßã- ãä ÇáÐíä íæãäæä ÈßÊÇÈå æíæãäæä ÈÇáÛíÈ <b><i>( ÃáÜã Ðáß ÇáßÊÇÈ áÇ ÑíÈ Ýíå åÏí ááãÊÞíä <u>ÇáÐíä íæãäæä ÈÇáÛíÈ </u>...) </i></b></span><span lang="AR-DZ" style="font-family: 'Arabic Transparent'; mso-bidi-language: AR-DZ; mso-bidi-font-size: 14.0pt"><font size="5">ÇáÈÞÑÉ 1-2. </font></span><span lang="AR-DZ" style="font-size: 16pt; font-family: 'Arabic Transparent'; mso-bidi-language: AR-DZ">æÌÚáäí-æÅíÇßã- ãÜÜÜä <b><i>( ÇáÐíä íÓÊãÚæä ÇáÞæá ÝíÊÈÚæä ÃÍÓäå ÅæáÆß ÇáÐíä åÏÇåã Çááå æÃæáÆß åã<span style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </span>ÃæáæÇ<span style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </span>ÇáÃáÈÇÈ ) </i></b></span><span lang="AR-DZ" style="font-family: 'Arabic Transparent'; mso-bidi-language: AR-DZ; mso-bidi-font-size: 14.0pt"><font size="5">ÇáÒãÑ 18.<o:p></o:p></font></span></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" align="center" style="margin: 0cm 0cm 0pt; direction: rtl; unicode-bidi: embed; text-align: center; mso-outline-level: 1"><b><i><span lang="AR-DZ" style="font-size: 18pt; font-family: 'Arabic Transparent'; mso-bidi-language: AR-DZ">æÇááå<span style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </span>ÃÚáÜÜã<o:p></o:p></span></i></b></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 0cm 0cm 0pt; direction: rtl; unicode-bidi: embed; text-align: justify"><b><i><span lang="AR-DZ" style="font-family: 'Arabic Transparent'; mso-bidi-language: AR-DZ; mso-bidi-font-size: 14.0pt"><o:p><font size="5">&nbsp;</font></o:p></span></i></b></p>
<p>&nbsp;</p>
اجمالي القراءات 49523

للمزيد يمكنك قراءة : اساسيات اهل القران
أضف تعليق
لا بد من تسجيل الدخول اولا قبل التعليق
تاريخ الانضمام : 2009-02-11
مقالات منشورة : 99
اجمالي القراءات : 1,984,027
تعليقات له : 141
تعليقات عليه : 381
بلد الميلاد : الجزائر
بلد الاقامة : الجزائر