عرب و أعراب:
وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومـه VIII

عبد الرحمان حواش Ýí 2009-08-23


Ýí Þæáå ÊÚÇáì:<b><i> (... Ìåäã ... íØæÝæä ÈíäåÇ æÈíä Íãíã <u>ÁÇä</u>)</i></b> ÇáÑÍãÇä</span><span lang="AR-DZ" style="font-family: 'Arabic Transparent'; mso-bidi-language: AR-DZ; mso-bidi-font-size: 14.0pt"><font size="5">44. </font></span><span lang="AR-DZ" style="font-size: 16pt; font-family: 'Arabic Transparent'; mso-bidi-language: AR-DZ">æÞæáå ÊÚÇáì <b><i>( ÊÓÞì ãä Úíä <u>ÁÇäíÉ</u> )</i></b> ÇáÛÇÔíÉ </span><span lang="AR-DZ" style="font-family: 'Arabic Transparent'; mso-bidi-language: AR-DZ; mso-bidi-font-size: 14.0pt"><font size="5">5 æåæ ãÇÁ<span style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </span>íÛáí</font></span><b><i><span lang="AR-DZ" style="font-size: 16pt; font-family: 'Arabic Transparent'; mso-bidi-language: AR-DZ">. </span></i></b><span lang="AR-DZ" style="font-size: 16pt; font-family: 'Arabic Transparent'; mso-bidi-language: AR-DZ">æÁÇíÇÊ ÃÎÑì áåÇ ÕáÉ ÈÇáØåí æÈÇáäÇÑ. ãËá <b>ÍäíÐ</b>: åæÏ </span><span lang="AR-DZ" style="font-family: 'Arabic Transparent'; mso-bidi-language: AR-DZ; mso-bidi-font-size: 14.0pt"><font size="5">69.</font></span><span lang="AR-DZ" style="font-size: 16pt; font-family: 'Arabic Transparent'; mso-bidi-language: AR-DZ"> <b>æÅíäÇå</b></span><span lang="AR-DZ" style="font-family: 'Arabic Transparent'; mso-bidi-language: AR-DZ; mso-bidi-font-size: 14.0pt"><font size="5">: ÇáÃÍÒÇÈ 53</font></span><span lang="AR-DZ" style="font-size: 16pt; font-family: 'Arabic Transparent'; mso-bidi-language: AR-DZ"> <span style="mso-spacerun: yes">&nbsp;</span><b>æÁÇäíå</b>: ÇáÅäÓÇä</span><span lang="AR-DZ" style="font-family: 'Arabic Transparent'; mso-bidi-language: AR-DZ; mso-bidi-font-size: 14.0pt"><font size="5"> 15. </font></span><span lang="AR-DZ" style="font-size: 16pt; font-family: 'Arabic Transparent'; mso-bidi-language: AR-DZ">äÌÏ äÝÓ ÇáãÚäì æäÝÓ ÇáÌÑÓ ÇááÝÙí Ýí áÓÇä <b>ÇáÐíä ÃÑÓá Åáíåã </b>æåæ: ÈÇáÝÑäÓíÉ </span><i><u><span lang="FR" dir="ltr" style="font-size: 16pt; mso-bidi-language: AR-DZ; mso-bidi-font-family: 'Arabic Transparent'">ign&eacute;</span></u></i><span lang="AR-DZ" style="font-size: 16pt; font-family: 'Arabic Transparent'; mso-bidi-language: AR-DZ"> åæãä ÇáäÇÑ¡ Ãæ áå ÕáÉ ÈÇáäÇÑ. æÝí ÇááÇÊíäíÉ </span><i><span lang="FR" dir="ltr" style="font-size: 16pt; mso-bidi-language: AR-DZ; mso-bidi-font-family: 'Arabic Transparent'">igni</span></i><i><span lang="FR" style="font-size: 16pt; font-family: 'Arabic Transparent'; mso-bidi-language: AR-DZ"> </span></i><span lang="AR-DZ" style="font-size: 16pt; font-family: 'Arabic Transparent'; mso-bidi-language: AR-DZ">áå ÎÕÇÆÕ ÇáäÇÑ. æÈÇáÅäÞáíÒíÉ </span><i><span lang="FR" dir="ltr" style="font-size: 16pt; mso-bidi-language: AR-DZ; mso-bidi-font-family: 'Arabic Transparent'">i<u>gne</u>ous</span></i><span lang="AR-DZ" style="font-size: 16pt; font-family: 'Arabic Transparent'; mso-bidi-language: AR-DZ"> : äÇÑí ÈÑßÇäí æ</span><i><u><span lang="FR" dir="ltr" style="font-size: 16pt; mso-bidi-language: AR-DZ; mso-bidi-font-family: 'Arabic Transparent'">igni</span></u></i><i><span lang="FR" dir="ltr" style="font-size: 16pt; mso-bidi-language: AR-DZ; mso-bidi-font-family: 'Arabic Transparent'">te</span></i><i><span lang="AR-DZ" style="font-size: 16pt; font-family: 'Arabic Transparent'; mso-bidi-language: AR-DZ"> ÅáÊåÈó. </span></i><span lang="AR-DZ" style="font-size: 16pt; font-family: 'Arabic Transparent'; mso-bidi-language: AR-DZ">æÈÇáÃãÇÒíÛíÉ: <b>ÅäøÜí</b>: ÇáÍÌÑ ÇáÐí ÊæÖÚ Úáíå ÇáÞÏÑ( ÇáÃËÇÝí) <b>ÅäøÇíä</b>: ÇáãæÞÏ.<o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 0cm 0cm 0pt; direction: rtl; unicode-bidi: embed; text-align: justify"><b><i><span lang="AR-DZ" style="font-size: 16pt; font-family: 'Arabic Transparent'; mso-bidi-language: AR-DZ"><o:p>&nbsp;</o:p></span></i></b></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 0cm 0cm 0pt; direction: rtl; unicode-bidi: embed; text-align: justify"><b><span lang="AR-DZ" style="font-size: 16pt; font-family: 'Arabic Transparent'; mso-bidi-language: AR-DZ">2-</span></b><span lang="AR-DZ" style="font-size: 16pt; font-family: 'Arabic Transparent'; mso-bidi-language: AR-DZ"> ÓÈÞ æÃä ÔÑÍÊ ÇáÝÑÞ Èíä ßáø ãä: <b>ÇáÅÈá</b> &ndash; <b>ÇáÌãá &ndash; ÇáÈÚíÑ- ÇáäÇÞÉ &ndash; æÇáÚíÑ- </b>æÐáß Ýí ÇáÍÕÉ </span><u><span lang="FR" dir="ltr" style="font-size: 16pt; mso-bidi-language: AR-DZ; mso-bidi-font-family: 'Arabic Transparent'; mso-bidi-font-weight: bold">VI</span></u><span lang="AR-DZ" style="font-size: 16pt; font-family: 'Arabic Transparent'; mso-bidi-language: AR-DZ"> ãä ÓáÓáÉ <b><i>( æãÇ ÃÑÓáäÇ ãä ÑÓæá ÅáÇ ÈáÓÇä Þæãå áíÈíøä áåã )</i></b> æäÓíÊ: <b>ÇáÈõÏä </b>Ýí Þæáå ÊÚÇáì <b><i>( æÇáÈÏä ÌÚáäÇåÇ áßã ãä ÔÚÇÆÑ Çááå ... ÝÅÐÇ æÌÈÊ ÌäæÈåÇ ÝßáæÇ ãäåÇ æÃØÚãæÇ ÇáÞÇäÚ æÇáãÚÊÑø...) </i></b>ÇáÍÌ </span><span lang="AR-DZ" style="font-family: 'Arabic Transparent'; mso-bidi-language: AR-DZ; mso-bidi-font-size: 14.0pt"><font size="5">36</font></span><b><i><span lang="AR-DZ" style="font-size: 16pt; font-family: 'Arabic Transparent'; mso-bidi-language: AR-DZ"> </span></i></b><span lang="AR-DZ" style="font-size: 16pt; font-family: 'Arabic Transparent'; mso-bidi-language: AR-DZ">æåí ÇáÓãíä ãä ÇáÃäÚÇã. <b><i>( ... æáÇ ÊíããæÇ ÇáÎÈíË ãäå ÊäÝÞæä ...) </i></b></span><span lang="AR-DZ" style="font-family: 'Arabic Transparent'; mso-bidi-language: AR-DZ; mso-bidi-font-size: 14.0pt"><font size="5">ÇáÈÞÑÉ 267. äÌÏ<span style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </span>ÇáÊØÇÈÞ Ýí ÇáÌÑÓ ÇááÝÙí</font></span><b><i><span lang="AR-DZ" style="font-size: 16pt; font-family: 'Arabic Transparent'; mso-bidi-language: AR-DZ"> </span></i></b><span lang="AR-DZ" style="font-family: 'Arabic Transparent'; mso-bidi-language: AR-DZ; mso-bidi-font-size: 14.0pt"><font size="5">æÝí ÇáãÚäì¡ ÝÜí </font></span><b><i><span lang="AR-DZ" style="font-size: 16pt; font-family: 'Arabic Transparent'; mso-bidi-language: AR-DZ"><span style="mso-spacerun: yes">&nbsp;</span>&quot; </span></i></b><b><span lang="AR-DZ" style="font-size: 16pt; font-family: 'Arabic Transparent'; mso-bidi-language: AR-DZ">áÓÇä ÇáÐíä ÃÑÓá Åáíåã</span></b><span lang="AR-DZ" style="font-size: 16pt; font-family: 'Arabic Transparent'; mso-bidi-language: AR-DZ"> &quot;<span style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </span>Ýí ÇáÝÑäÓíÉ </span><i><span lang="AR-DZ" dir="ltr" style="font-size: 16pt; mso-bidi-language: AR-DZ; mso-bidi-font-family: 'Arabic Transparent'"><span style="mso-spacerun: yes">&nbsp;</span></span></i><i><u><span lang="FR" dir="ltr" style="font-size: 16pt; mso-bidi-language: AR-DZ; mso-bidi-font-family: 'Arabic Transparent'">B</span></u></i><i><span lang="FR" dir="ltr" style="font-size: 16pt; mso-bidi-language: AR-DZ; mso-bidi-font-family: 'Arabic Transparent'">e<u>d</u>o<u>n</u> &ndash; <u>b</u>e<u>d</u>o<u>n</u>nant- <u>b</u>e<u>d</u>ai<u>n</u>e </span></i><span lang="AR-DZ" style="font-size: 16pt; font-family: 'Arabic Transparent'; mso-bidi-language: AR-DZ">æÇáÊí ãÚäÇåÇ &ndash;ßÐáß- <b><u>ÈÜÏõä</u></b>- <b><u>ÈÏÇäÉ</u></b> . <b><u>ÈóÜÏíä</u></b>.<o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 0cm 0cm 0pt; direction: rtl; unicode-bidi: embed; text-align: justify"><span lang="AR-DZ" style="font-size: 16pt; font-family: 'Arabic Transparent'; mso-bidi-language: AR-DZ"><o:p>&nbsp;</o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 0cm 0cm 0pt; direction: rtl; unicode-bidi: embed; text-align: justify"><span lang="AR-DZ" style="font-size: 16pt; font-family: 'Arabic Transparent'; mso-bidi-language: AR-DZ">- ÇÓÊÚãá Çááå Ýí ÇáÞÑÁÇä ËáÇËÉ ÃáÝÇÙ áÐßÑ ÃÓÇãí ÇáäÞæÏ ÇáãÊÏÇæáÉ Ãæ ÇáÓßøÉ ÇáÊí ßÇäÊ ÊÓÊÚãáåÇ ÇáÃÞæÇã ÇáÐíä ÐßÑåã Çááå Ýí ßÊÇÈå æåí: <b>ÇáÏíäÇÑ </b>æ<b>ÇáÏÑåã </b>æ <b>ÇáæÑÞ.</b> <o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 0cm 0cm 0pt; direction: rtl; unicode-bidi: embed; text-align: justify"><b><span lang="AR-DZ" style="font-size: 16pt; font-family: 'Arabic Transparent'; mso-bidi-language: AR-DZ">3- </span></b><span lang="AR-DZ" style="font-size: 16pt; font-family: 'Arabic Transparent'; mso-bidi-language: AR-DZ">íÞæá Çááå ÓÈÍÇäå æÊÚÇáì Ýí ÓæÑÉ Âá ÚãÑÇä </span><span lang="AR-DZ" style="font-family: 'Arabic Transparent'; mso-bidi-language: AR-DZ; mso-bidi-font-size: 14.0pt"><font size="5">75 </font></span><b><i><span lang="AR-DZ" style="font-size: 16pt; font-family: 'Arabic Transparent'; mso-bidi-language: AR-DZ">( ... æãäåã ãä Åä ÊÃãäå ÈÏíäÇÑ áÇ íÄÏå Åáíß ...) <o:p></o:p></span></i></b></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 0cm 0cm 0pt; direction: rtl; unicode-bidi: embed; text-align: justify"><span lang="AR-DZ" style="font-size: 16pt; font-family: 'Arabic Transparent'; mso-bidi-language: AR-DZ">- ßÇä ÇáÏíäÇÑ ÚãáÉ Ãåá ÇáßÊÇÈ ÅÐ áßá Þæã Ãæ ÈÚÖ ÇáÃÞæÇã ÚãáÉ æÇÍÏÉ¡ åäÇ åí <b>ÇáÏíäÇÑ</b>.<o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 0cm 0cm 0pt; direction: rtl; unicode-bidi: embed; text-align: justify"><span lang="AR-DZ" style="font-size: 16pt; font-family: 'Arabic Transparent'; mso-bidi-language: AR-DZ">- äÌÏ Ýí ÇáÃÞæÇã ÇáÐíä ÃÑÓá Åáíåã </span><i><u><span lang="FR" dir="ltr" style="font-size: 16pt; mso-bidi-language: AR-DZ; mso-bidi-font-family: 'Arabic Transparent'">d</span></u></i><i><span lang="FR" dir="ltr" style="font-size: 16pt; mso-bidi-language: AR-DZ; mso-bidi-font-family: 'Arabic Transparent'">e<u>n</u>ie<u>r</u></span></i><span lang="AR-DZ" style="font-size: 16pt; font-family: 'Arabic Transparent'; mso-bidi-language: AR-DZ">. æåæ ÚãáÉ ÇáÑæãÇä Ýí Ðáß ÇáÍíä æíÓãì ÈÇááÃÊíäíÉ </span><i><u><span lang="FR" dir="ltr" style="font-size: 16pt; mso-bidi-language: AR-DZ; mso-bidi-font-family: 'Arabic Transparent'">d</span></u></i><i><span lang="FR" dir="ltr" style="font-size: 16pt; mso-bidi-language: AR-DZ; mso-bidi-font-family: 'Arabic Transparent'">e<u>nari</u>us</span></i><i><span lang="AR-DZ" style="font-size: 16pt; font-family: 'Arabic Transparent'; mso-bidi-language: AR-DZ"> .<o:p></o:p></span></i></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 0cm 0cm 0pt; direction: rtl; unicode-bidi: embed; text-align: justify"><i><span lang="AR-DZ" style="font-size: 16pt; font-family: 'Arabic Transparent'; mso-bidi-language: AR-DZ"><o:p>&nbsp;</o:p></span></i></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 0cm 0cm 0pt; direction: rtl; unicode-bidi: embed; text-align: justify"><b><span lang="AR-DZ" style="font-size: 16pt; font-family: 'Arabic Transparent'; mso-bidi-language: AR-DZ">4-</span></b><span lang="AR-DZ" style="font-size: 16pt; font-family: 'Arabic Transparent'; mso-bidi-language: AR-DZ"> íÞæá Çááå ÓÈÍÇäå æÊÚÇáì: <b><i>( æÔÑæå ÈËãä ÈÎÓ <u>ÏÑÇåã </u>ãÚÏæÏÉ...) </i></b></span><span lang="AR-DZ" style="font-family: 'Arabic Transparent'; mso-bidi-language: AR-DZ; mso-bidi-font-size: 14.0pt"><font size="5">íæÓÜÜÜÜÝ 20. </font></span><span lang="AR-DZ" style="font-size: 16pt; font-family: 'Arabic Transparent'; mso-bidi-language: AR-DZ">äÌÏ ( Î </span><span lang="FR" dir="ltr" style="font-size: 16pt; mso-bidi-language: AR-DZ; mso-bidi-font-family: 'Arabic Transparent'">( CH=</span><span lang="FR" style="font-size: 16pt; font-family: 'Arabic Transparent'; mso-bidi-language: AR-DZ"> </span><span lang="FR" dir="ltr" style="font-size: 16pt; mso-bidi-language: AR-DZ; mso-bidi-font-family: 'Arabic Transparent'"><span style="mso-spacerun: yes">&nbsp;</span><i><u>dra</u>chme </i></span><i><span lang="AR-DZ" style="font-size: 16pt; font-family: 'Arabic Transparent'; mso-bidi-language: AR-DZ">Ýí</span></i><span lang="AR-DZ" style="font-size: 16pt; font-family: 'Arabic Transparent'; mso-bidi-language: AR-DZ"> ÇáÚãáÉ ÇáíæäÇäíÉ<span style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </span>æäÌÏ <b>ÃÏÑíã</b> <span style="mso-spacerun: yes">&nbsp;</span>Ýí ÚãáÉ ÃãÇÒíÛ ÔãÇá ÅÝÑíÞíÇ ÈãÇ ÝíåÇ ãÕÑ ÇáÊí äÔà ÝíåÇ íæÓÝ &ndash;Úáíå ÇáÓáÇã- íÓÊÚãÜÜáæä <b>Ã<u>ÏÑ</u>íÜ<u>ã</u></b><span style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </span>Ì<span style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </span><b>Å<u>ÏÑ</u>íãä</b> ááäÞæÏ¡ Åáì íæãäÇ åÐÇ.<o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 0cm 0cm 0pt; direction: rtl; unicode-bidi: embed; text-align: justify"><span lang="AR-DZ" style="font-size: 16pt; font-family: 'Arabic Transparent'; mso-bidi-language: AR-DZ"><o:p>&nbsp;</o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 0cm 0cm 0pt; direction: rtl; unicode-bidi: embed; text-align: justify"><b><span lang="AR-DZ" style="font-size: 16pt; font-family: 'Arabic Transparent'; mso-bidi-language: AR-DZ">5-</span></b><span lang="AR-DZ" style="font-size: 16pt; font-family: 'Arabic Transparent'; mso-bidi-language: AR-DZ"> íÞæá Çááå ÓÈÍÇäå æÊÚÇáì Ýí ÃÕÍÇÈ ÇáßåÝ ¡ ÇáÂíÉ </span><span lang="AR-DZ" style="font-family: 'Arabic Transparent'; mso-bidi-language: AR-DZ; mso-bidi-font-size: 14.0pt"><font size="5">19</font></span><span lang="AR-DZ" style="font-size: 16pt; font-family: 'Arabic Transparent'; mso-bidi-language: AR-DZ"> <b><i>( ... ÝÇÈÚËæÇ ÃÍÏßã <u>ÈæÑÞßã </u>åÐå Åáì ÇáãÏíäÉ ...) ÇáæöÑöÞ:</i></b> åí ÇáÚãáÉ ÇáÓÇÆÏÉ ÚäÏ Þæã ÃÕÍÇÈ ÇáßåÝ ÍíäÆÐ.<o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 0cm 0cm 0pt; direction: rtl; unicode-bidi: embed; text-align: justify"><span lang="AR-DZ" style="font-size: 16pt; font-family: 'Arabic Transparent'; mso-bidi-language: AR-DZ">- åÐå ÇáÚãáÉ-áÇ ÃÔß¡ ÍÓÈ Ðß Çááå áåÇ &ndash; æÃäåÇ ãä ÇáÐåÈ äÌÏ Ýí áÓÇä ÇáÐíä ÃÑÓá ÅáíåÜÜÜÜã</span><span lang="AR-DZ" style="font-family: 'Arabic Transparent'; mso-bidi-language: AR-DZ; mso-bidi-font-size: 14.0pt"><font size="5">:</font></span><span lang="AR-DZ" style="font-family: 'Arabic Transparent'; mso-bidi-language: AR-DZ; mso-bidi-font-size: 14.0pt"><font size="5"><span style="mso-spacerun: yes"> </span></font></span></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 0cm 0cm 0pt; direction: rtl; unicode-bidi: embed; text-align: justify"><span lang="AR-DZ" style="font-family: 'Arabic Transparent'; mso-bidi-language: AR-DZ; mso-bidi-font-size: 14.0pt"><o:p><font size="5">&nbsp;</font></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 0cm 0cm 0pt; direction: rtl; unicode-bidi: embed; text-align: justify"><font size="5"><i><span lang="FR" dir="ltr" style="mso-bidi-language: AR-DZ; mso-bidi-font-family: 'Arabic Transparent'; mso-bidi-font-size: 14.0pt">Or ( fran&ccedil;ais)</span></i><span lang="AR-DZ" style="font-family: 'Arabic Transparent'; mso-bidi-language: AR-DZ; mso-bidi-font-size: 14.0pt"> -</span><span lang="FR" dir="ltr" style="mso-bidi-language: AR-DZ; mso-bidi-font-family: 'Arabic Transparent'; mso-bidi-font-size: 14.0pt"><span style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </span>Oro ( Italien- Espagnol)</span><span lang="AR-DZ" style="font-family: 'Arabic Transparent'; mso-bidi-language: AR-DZ; mso-bidi-font-size: 14.0pt">- </span><span lang="FR" dir="ltr" style="mso-bidi-language: AR-DZ; mso-bidi-font-family: 'Arabic Transparent'; mso-bidi-font-size: 14.0pt">Aura&nbsp;: latin)</span><span lang="AR-DZ" style="font-family: 'Arabic Transparent'; mso-bidi-language: AR-DZ; mso-bidi-font-size: 14.0pt">-</span></font><span lang="AR-DZ" style="font-size: 16pt; font-family: 'Arabic Transparent'; mso-bidi-language: AR-DZ"> <o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 0cm 0cm 0pt; direction: rtl; unicode-bidi: embed; text-align: justify"><b><u><span lang="AR-DZ" style="font-size: 16pt; font-family: 'Arabic Transparent'; mso-bidi-language: AR-DZ">(Û</span></u></b><font size="5"><i><u><span lang="FR" dir="ltr" style="mso-bidi-language: AR-DZ; mso-bidi-font-family: 'Arabic Transparent'; mso-bidi-font-size: 14.0pt">Oure</span></u></i><i><span lang="FR" dir="ltr" style="mso-bidi-language: AR-DZ; mso-bidi-font-family: 'Arabic Transparent'; mso-bidi-font-size: 14.0pt">gh<span style="mso-spacerun: yes">&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span>( Amazigh- gh=</span></i></font><span lang="FR" dir="ltr" style="font-size: 16pt; mso-bidi-language: AR-DZ; mso-bidi-font-family: 'Arabic Transparent'"> </span><span lang="AR-DZ" style="font-size: 16pt; font-family: 'Arabic Transparent'; mso-bidi-language: AR-DZ">.<o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 0cm 0cm 0pt; direction: rtl; unicode-bidi: embed; text-align: justify"><span lang="AR-DZ" style="font-size: 16pt; font-family: 'Arabic Transparent'; mso-bidi-language: AR-DZ"><o:p>&nbsp;</o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 0cm 0cm 0pt; direction: rtl; unicode-bidi: embed; text-align: justify"><b><span lang="AR-DZ" style="font-size: 16pt; font-family: 'Arabic Transparent'; mso-bidi-language: AR-DZ">6- </span></b><span lang="AR-DZ" style="font-size: 16pt; font-family: 'Arabic Transparent'; mso-bidi-language: AR-DZ">ÐßÑ Çááå : <b>ÇáÑæÇÓí </b>Ýí ÇáÞÑÁÇä 9 ãÑÇÊ ßáåÇ ÊÏá Úáì ÓáÓáÉÌÈÇá¡ æäÌÏ Ýí áÓÇä <b>ÇáÐíä ÃÑÓá Åáíåã</b>. </span><font size="5"><b><i><span lang="FR" dir="ltr" style="mso-bidi-language: AR-DZ; mso-bidi-font-family: 'Arabic Transparent'; mso-bidi-font-size: 14.0pt">Oros</span></i></b></font><span lang="AR-DZ" style="font-size: 16pt; font-family: 'Arabic Transparent'; mso-bidi-language: AR-DZ">. Ýí áÓÇä ÇáÅÛÑíÞ ÈãÚäì ÇáÌÈá. æäÌÏ </span><i><span lang="FR" dir="ltr" style="font-size: 16pt; mso-bidi-language: AR-DZ; mso-bidi-font-family: 'Arabic Transparent'">Aures</span></i><i><span lang="FR" style="font-size: 16pt; font-family: 'Arabic Transparent'; mso-bidi-language: AR-DZ"> </span></i><span lang="AR-DZ" style="font-size: 16pt; font-family: 'Arabic Transparent'; mso-bidi-language: AR-DZ">ÈÇááÓÇä ÇáÃãÇÒíÛí æåí ÓáÓáÉ ÇáÌÈÇá ÇáÔÑÞíÉ ÇáãÚÑæÝÉ Ýí ÇáÌÒÇÆÑ ÈÜ: </span><i><span lang="FR" dir="ltr" style="font-size: 16pt; mso-bidi-language: AR-DZ; mso-bidi-font-family: 'Arabic Transparent'">Aures</span></i><i><span lang="AR-DZ" style="font-size: 16pt; font-family: 'Arabic Transparent'; mso-bidi-language: AR-DZ">.</span></i><span lang="AR-DZ" style="font-size: 16pt; font-family: 'Arabic Transparent'; mso-bidi-language: AR-DZ"><o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 0cm 0cm 0pt; direction: rtl; unicode-bidi: embed; text-align: justify"><span lang="AR-DZ" style="font-size: 16pt; font-family: 'Arabic Transparent'; mso-bidi-language: AR-DZ"><o:p>&nbsp;</o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 0cm 0cm 0pt; direction: rtl; unicode-bidi: embed; text-align: justify"><b><span lang="AR-DZ" style="font-size: 16pt; font-family: 'Arabic Transparent'; mso-bidi-language: AR-DZ">7_ </span></b><span lang="AR-DZ" style="font-size: 16pt; font-family: 'Arabic Transparent'; mso-bidi-language: AR-DZ">ÌÇÁ Ýí Þæáå ÊÚÇáì¡ Ýí ÇáÈÍÑ Ýí ÓæÑÉ ÇáäÍá </span><span lang="AR-DZ" style="font-family: 'Arabic Transparent'; mso-bidi-language: AR-DZ; mso-bidi-font-size: 14.0pt"><font size="5">14</font></span><b><i><span lang="AR-DZ" style="font-size: 16pt; font-family: 'Arabic Transparent'; mso-bidi-language: AR-DZ"> ( ... æÊÓÊÎÑÌæÇ ãäå <u>ÍáíÉ </u>ÊáÈÓæäåÇ...)</span></i></b><span lang="AR-DZ" style="font-size: 16pt; font-family: 'Arabic Transparent'; mso-bidi-language: AR-DZ"> æßÐÇ Ýí ÓæÑÉ ÝÇØÑ</span><span lang="AR-DZ" style="font-family: 'Arabic Transparent'; mso-bidi-language: AR-DZ; mso-bidi-font-size: 14.0pt"><font size="5">12</font></span><span lang="AR-DZ" style="font-size: 16pt; font-family: 'Arabic Transparent'; mso-bidi-language: AR-DZ">. ÇÓÊÚãá<span style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </span>Çááå ÍáíÉ: æåí <b><u>ÇááÄáÄ</u></b> æ<b><u>ÇáãÑÌÇä</u></b> ÇááÐÇä äÓÊÎÑÌåãÇ ãä ÇáÈÍÑíä. æÇáÐí ÊÕÑÝ ãäå: <b>Íáíåã &ndash; </b>æ<b>ÍáøæÇ¡</b> æ<b>íÍáæä.</b> äÌÏ Ýí <b>áÓÇä ÇáÐíä ÃÑÓá Åáíåã</b><span style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </span>ßáãÉ </span><i><span lang="FR" dir="ltr" style="font-size: 16pt; mso-bidi-language: AR-DZ; mso-bidi-font-family: 'Arabic Transparent'">Halieutique </span></i><span lang="AR-DZ" style="font-size: 16pt; font-family: 'Arabic Transparent'; mso-bidi-language: AR-DZ"><span style="mso-spacerun: yes">&nbsp;</span>ÈäÝÓ ÇáÌÑÓ ÇááÝÙí æÈäÝÓ ÇáãÚäì¡ æåí ÕÝÉ¡ æãÚäÇåÇ: ãÇ íäÊÌå ÇáÈÍÑ ãä <b>áÄáÄ æãÑÌÇä¡ </b>æÇÓÊÛáÇá ÚãÞ ÇáÈÍÇÑ.<o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 0cm 0cm 0pt; direction: rtl; unicode-bidi: embed; text-align: justify"><span lang="AR-DZ" style="font-size: 16pt; font-family: 'Arabic Transparent'; mso-bidi-language: AR-DZ"><o:p>&nbsp;</o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 0cm 0cm 0pt; direction: rtl; unicode-bidi: embed; text-align: justify"><b><span lang="AR-DZ" style="font-size: 16pt; font-family: 'Arabic Transparent'; mso-bidi-language: AR-DZ">8- </span></b><span lang="AR-DZ" style="font-size: 16pt; font-family: 'Arabic Transparent'; mso-bidi-language: AR-DZ">ÌÇÁ Ýí ßÊÇÈ Çááå¡ Þæáå ÊÚÇáì Ýí ÓæÑÉ ÇáÃÚÑÇÝ </span><span lang="AR-DZ" style="font-family: 'Arabic Transparent'; mso-bidi-language: AR-DZ; mso-bidi-font-size: 14.0pt"><font size="5">167</font></span><span lang="AR-DZ" style="font-size: 16pt; font-family: 'Arabic Transparent'; mso-bidi-language: AR-DZ"> <b><i>( ... áíÈÚËä Úáíåã Åáì íæã ÇáÞíÇãÉ ãä <u>íÓæãåã </u>ÓæÁ ÇáÚÐÇÈ ...) </i></b>ßãÇ ÌÇÁ ÈäÝÓ ÇáãÚäì <b>íÓæãæäßã </b>( ãÇÏÉ <b>ÓÇã</b>- <b>Óæã</b> ) .<o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 0cm 0cm 0pt; direction: rtl; unicode-bidi: embed; text-align: justify"><span lang="AR-DZ" style="font-size: 16pt; font-family: 'Arabic Transparent'; mso-bidi-language: AR-DZ">- äÌÏ Ýí <b>áÓÇä</b> <b>ÇáÐíä ÃÑÓá Åáíåã : </b><span style="mso-spacerun: yes">&nbsp;</span>áÇÊíäíÉ : </span><i><span lang="FR" dir="ltr" style="font-size: 16pt; mso-bidi-language: AR-DZ; mso-bidi-font-family: 'Arabic Transparent'">Assum&egrave;re</span></i><i><span lang="FR" style="font-size: 16pt; font-family: 'Arabic Transparent'; mso-bidi-language: AR-DZ"> </span></i><i><span lang="AR-DZ" style="font-size: 16pt; font-family: 'Arabic Transparent'; mso-bidi-language: AR-DZ">&ndash;</span></i><span lang="AR-DZ" style="font-size: 16pt; font-family: 'Arabic Transparent'; mso-bidi-language: AR-DZ"> ÝÑäÓíÉ: </span><i><span lang="FR" dir="ltr" style="font-size: 16pt; mso-bidi-language: AR-DZ; mso-bidi-font-family: 'Arabic Transparent'">Assumer</span></i><i><span lang="AR-DZ" style="font-size: 16pt; font-family: 'Arabic Transparent'; mso-bidi-language: AR-DZ">-<o:p></o:p></span></i></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 0cm 0cm 0pt; direction: rtl; unicode-bidi: embed; text-align: justify"><span lang="AR-DZ" style="font-size: 16pt; font-family: 'Arabic Transparent'; mso-bidi-language: AR-DZ">ÅäÞáíÒíÉ: </span><i><span lang="FR" dir="ltr" style="font-size: 16pt; mso-bidi-language: AR-DZ; mso-bidi-font-family: 'Arabic Transparent'">Assume</span></i><i><span lang="AR-DZ" style="font-size: 16pt; font-family: 'Arabic Transparent'; mso-bidi-language: AR-DZ">. </span></i><span lang="AR-DZ" style="font-size: 16pt; font-family: 'Arabic Transparent'; mso-bidi-language: AR-DZ">æÇáÊí ÈäÝÓ ÇáãÚäì æÈäÝÓ ÇáÌÑÓ ÇááÝÙí. ( ÝÑÖ Úáíåã ãÚÇãáÉ Ðáø æÇÍÊÞÇÑ).<o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 0cm 0cm 0pt; direction: rtl; unicode-bidi: embed; text-align: justify"><span lang="AR-DZ" style="font-size: 16pt; font-family: 'Arabic Transparent'; mso-bidi-language: AR-DZ"><o:p>&nbsp;</o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 0cm 0cm 0pt; direction: rtl; unicode-bidi: embed; text-align: justify"><b><span lang="AR-DZ" style="font-size: 16pt; font-family: 'Arabic Transparent'; mso-bidi-language: AR-DZ">9- </span></b><span lang="AR-DZ" style="font-size: 16pt; font-family: 'Arabic Transparent'; mso-bidi-language: AR-DZ">ÌÇÁ Ýí Þæáå ÊÚÇáì Ýí ÓæÑÉ ÇáÞáã </span><span lang="AR-DZ" style="font-family: 'Arabic Transparent'; mso-bidi-language: AR-DZ; mso-bidi-font-size: 14.0pt"><font size="5">16 </font></span><b><i><span lang="AR-DZ" style="font-size: 16pt; font-family: 'Arabic Transparent'; mso-bidi-language: AR-DZ">(<u> ÓäÓöãå</u> Úáì ÇáÎÑØæã ) </span></i></b><span lang="AR-DZ" style="font-size: 16pt; font-family: 'Arabic Transparent'; mso-bidi-language: AR-DZ">(ãÇÏÉ <b>æÓã</b>) . äÌÏ Ýí <b>áÓÇä ÇáÐíä ÃÑÓá Åáíåã </b>: </span><i><span lang="FR" dir="ltr" style="font-size: 16pt; mso-bidi-language: AR-DZ; mso-bidi-font-family: 'Arabic Transparent'">Assommer</span></i><i><span lang="FR" style="font-size: 16pt; font-family: 'Arabic Transparent'; mso-bidi-language: AR-DZ"> </span></i><span lang="AR-DZ" style="font-size: 16pt; font-family: 'Arabic Transparent'; mso-bidi-language: AR-DZ"><span style="mso-spacerun: yes">&nbsp;</span>ÇáÊí áåÇ äÝÓ ÇáÌÑÓ æäÝÓ ÇáãÚäì æåæ ÇáÕÑÚ¡ æÇáÖÑÈ ÇáÔÏíÏ Úáì ÇáæÌå æÇáÃäÝ .<o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 0cm 0cm 0pt; direction: rtl; unicode-bidi: embed; text-align: justify"><span lang="AR-DZ" style="font-size: 16pt; font-family: 'Arabic Transparent'; mso-bidi-language: AR-DZ">- ÇáÎÑØæã ÊÚÈíÑ ÊåÌíäí æÓÎÑí ( ßÃäø ÃäÝå ÃäÝ Ýíá).<o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 0cm 0cm 0pt; direction: rtl; unicode-bidi: embed; text-align: justify"><span lang="AR-DZ" style="font-size: 16pt; font-family: 'Arabic Transparent'; mso-bidi-language: AR-DZ"><o:p>&nbsp;</o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 0cm 0cm 0pt; direction: rtl; unicode-bidi: embed; text-align: justify"><b><span lang="AR-DZ" style="font-size: 16pt; font-family: 'Arabic Transparent'; mso-bidi-language: AR-DZ">10-</span></b><span lang="AR-DZ" style="font-size: 16pt; font-family: 'Arabic Transparent'; mso-bidi-language: AR-DZ"> Úáì ÐßÑ <b>ÇáÎÑØæã : </b>íÞæá Çááå Ýí ßÊÇÈå : ÇáÝíá </span><span lang="AR-DZ" style="font-family: 'Arabic Transparent'; mso-bidi-language: AR-DZ; mso-bidi-font-size: 14.0pt"><font size="5">01 </font></span><b><i><span lang="AR-DZ" style="font-size: 16pt; font-family: 'Arabic Transparent'; mso-bidi-language: AR-DZ">( Ãáã ÊÑ ßíÝ ÝÚá ÑÈß ÈÃÕÍÇÈ ÇáÝíá ) </span></i></b><span lang="AR-DZ" style="font-size: 16pt; font-family: 'Arabic Transparent'; mso-bidi-language: AR-DZ">&ndash; äÌÏ ÈäÝÓ ÇáÌÑÓ ÇááÝÙí æÈäÝÓ ÇáãÚäì ßáãÉ ( ÅäÞáíÒíÜÜÜÜÉ) </span><i><span lang="FR" dir="ltr" style="font-size: 16pt; mso-bidi-language: AR-DZ; mso-bidi-font-family: 'Arabic Transparent'">File-</span></i><i><span lang="FR" style="font-size: 16pt; font-family: 'Arabic Transparent'; mso-bidi-language: AR-DZ"> </span></i><span lang="AR-DZ" style="font-size: 16pt; font-family: 'Arabic Transparent'; mso-bidi-language: AR-DZ">( ÝÑäÓíÉ) </span><i><span lang="FR" dir="ltr" style="font-size: 16pt; mso-bidi-language: AR-DZ; mso-bidi-font-family: 'Arabic Transparent'"><span style="mso-spacerun: yes">&nbsp;</span>File</span></i><i><span lang="FR" style="font-size: 16pt; font-family: 'Arabic Transparent'; mso-bidi-language: AR-DZ"> </span></i><span lang="AR-DZ" style="font-size: 16pt; font-family: 'Arabic Transparent'; mso-bidi-language: AR-DZ">ÇáÊí ÊÝíÏ ÇáÕÝ¡ ÇáæÇÍÏ æÑÇÁ ÇáÂÎÑ¡ ÇáÓíÑ ÈÇáÊÊÇáí ( ØÇÈæÑÇð æÕÝÇð æÇÍÏÇð ) æåæ ÇáÐí ÊÝÚáå ÇáÝíáÉ Ýí ÓíÑåÇ ÅÐ íãÓß ÇáÊÇáí Ðíá ÓÇÈÞå ÈÎÑØæãå Ýí ÑÊá ÃÍÇÏí.æÚáì ÐßÑÇáÝíá äÌÏ ßáãÉ <b><u>ÇáÎÑØæã </u></b>áåÇ ãÚäì æÇÍÏÇð ãÚ </span><i><u><span lang="FR" dir="ltr" style="font-size: 16pt; mso-bidi-language: AR-DZ; mso-bidi-font-family: 'Arabic Transparent'">Tr</span></u></i><i><span lang="FR" dir="ltr" style="font-size: 16pt; mso-bidi-language: AR-DZ; mso-bidi-font-family: 'Arabic Transparent'">o<u>m</u>pe</span></i><i><span lang="FR" style="font-size: 16pt; font-family: 'Arabic Transparent'; mso-bidi-language: AR-DZ"> </span></i><span lang="AR-DZ" style="font-size: 16pt; font-family: 'Arabic Transparent'; mso-bidi-language: AR-DZ">ãÜÜÜÚ ÅÈÏÇá:<i> </i></span><i><span lang="FR" dir="ltr" style="font-size: 16pt; mso-bidi-language: AR-DZ; mso-bidi-font-family: 'Arabic Transparent'">(KH)<u> R</u>.<u>T</u>.<u>M</u>.= <u>T</u>.<u>R</u>.<u>M</u>( P ).</span></i><span lang="AR-DZ" style="font-size: 16pt; font-family: 'Arabic Transparent'; mso-bidi-language: AR-DZ">. ÅäãÇ<span style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </span>ÃÊíÊ ÈÈÚÖ åÐå ÇáãÞÇÑäÇÊ áÈÚÖ ÇáÃáÝÇÙ ãä ßÊÇÈ Çááå¡ æÇáÊí ÊÊæÇÝÞ æÊÊØÇÈÞ ãÚ <b>áÓÇä</b> <b>ÇáÐíä ÃÑÓá Åáíåã </b>¡ æåí ßËíÑÉ æßËíÑÉ¡ æÇáãÔæÇÑ Øæíá æØæíá- ÃØÇá Çááå ÚãÑäÇ Ýí<span style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </span>ØÇÚÊå- æÐáß ãÕÏÇÞÇ áÞæáå ÊÚÇáì: <b><i>( æãÇ ÃÑÓáäÇ ãä ÑÓæá ÅáÇ ÈáÓÇä Þæãå áíÈíøä áåã ...) </i></b></span><span lang="AR-DZ" style="font-family: 'Arabic Transparent'; mso-bidi-language: AR-DZ; mso-bidi-font-size: 14.0pt"><font size="5">ÅÈÑÇåíã 4.</font></span><span lang="AR-DZ" style="font-size: 16pt; font-family: 'Arabic Transparent'; mso-bidi-language: AR-DZ">Ðáß áÃËÈÊ äÙÑíÊí : Ýí ãÇÏÉ <b><u>ÚÑÈ </u>¡ </b>æ <b><u>ÃÚÑÇÈ</u></b>¡ - ßãÇ ÓÈÞ Ãä ÈíäÊåÇ- æÇáÊí áÇ<span style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </span>ÕáÉ áåÇ <b><u>ÈÇáÞæãíÉ</u></b> &ndash;ÈÊÇÊÇ-¡ ÚáãÇ æÃääí áÇ ÃÍÊÌ ÅáÇ ÈËáÇËÉ ÃáÓäÉ Ãæ ÃÑÈÚÉ ÝÞØ . &ndash; <b><i>æÇááå<span style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </span>ÃÚáÜÜÜÜã -<o:p></o:p></i></b></span></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 0cm 0cm 0pt; direction: rtl; unicode-bidi: embed; text-align: justify"><span lang="AR-DZ" style="font-size: 16pt; font-family: 'Arabic Transparent'; mso-bidi-language: AR-DZ"><o:p>&nbsp;</o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 0cm 0cm 0pt; direction: rtl; unicode-bidi: embed; text-align: right"><span lang="AR-DZ" style="font-size: 16pt; font-family: 'Simplified Arabic Fixed'; mso-bidi-language: AR-DZ; mso-ansi-font-size: 14.0pt"><o:p>&nbsp;</o:p></span></p>
<p>&nbsp;</p>
اجمالي القراءات 13755

للمزيد يمكنك قراءة : اساسيات اهل القران
أضف تعليق
لا بد من تسجيل الدخول اولا قبل التعليق
تاريخ الانضمام : 2009-02-11
مقالات منشورة : 99
اجمالي القراءات : 1,914,311
تعليقات له : 141
تعليقات عليه : 381
بلد الميلاد : الجزائر
بلد الاقامة : الجزائر