الترتيب القرآني:
إعجاز الترتيب القرآني في الآية ( وكل شيء أحصيناه كتابا )

عبدالله جلغوم Ýí 2009-09-17


an><span lang="AR-SA" style="font-size: 16pt; font-family: Arial"><span style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </span></span><span lang="AR-SA" style="font-size: 16pt; font-family: &quot;Traditional Arabic&quot;; mso-ascii-font-family: Arial; mso-hansi-font-family: Arial">( <span style="mso-spacerun: yes">&nbsp;</span>ÇáäÈÃ: &#1634;&#1641;</span><span lang="AR-SA" style="font-size: 16pt; font-family: &quot;Traditional Arabic&quot;">)<span style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </span><o:p></o:p></span></p>
المزيد مثل هذا المقال :

<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="text-justify: kashida; margin: 0cm 0cm 0pt; text-align: justify; text-kashida: 0%"><span lang="AR-SA" style="font-size: 17pt; font-family: &quot;Traditional Arabic&quot;">ÊÊÍÏË ÇáÂíÉ ÇáßÑíãÉ Úä ÅÍÕÇÁ ÔÇãá ¡ ÅÍÕÇÁ ßá ÔíÁ ..<o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="text-justify: kashida; margin: 0cm 0cm 0pt; text-align: justify; text-kashida: 0%"><span lang="AR-SA" style="font-size: 17pt; font-family: &quot;Traditional Arabic&quot;">æíÞæá ÓÈÍÇäå æÊÚÇáì Ýí ÓæÑÉ ÇáÌä : <o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="text-justify: kashida; margin: 0cm 0cm 0pt; text-align: justify; text-kashida: 0%"><span lang="AR-SA" style="font-size: 16pt; font-family: QCF_BSML; mso-fareast-language: EN-US">&#64381; </span><span lang="AR-SA" style="font-size: 16pt; font-family: QCF_P573; mso-fareast-language: EN-US">&#64523;<span style="mso-spacerun: yes">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span>&#64524;<span style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </span>&#64525;<span style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </span>&#64526;<span style="mso-spacerun: yes">&nbsp;&nbsp; </span>&#64527;<span style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </span>&#64528;<span style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </span>&#64529;<span style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </span>&#64530;<span style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </span>&#64531;<span style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </span>&#64532;<span style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </span>&#64533;<span style="mso-spacerun: yes">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span>&#64534;<span style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </span>&#64535;<span style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </span>&#64536;<span style="mso-spacerun: yes">&nbsp;&nbsp; </span></span><span lang="AR-SA" style="font-size: 16pt; font-family: QCF_BSML; mso-fareast-language: EN-US">&#64380;</span><span lang="AR-SA" style="font-size: 16pt; font-family: Arial; mso-fareast-language: EN-US"> </span><span lang="AR-SA" style="font-size: 16pt; font-family: &quot;Traditional Arabic&quot;; mso-fareast-language: EN-US; mso-ascii-font-family: Arial; mso-hansi-font-family: Arial">ÇáÌä: &#1634;&#1640;</span><span lang="AR-SA" style="font-size: 16pt; font-family: &quot;Traditional Arabic&quot;; mso-ascii-font-family: 'Traditional Arabic'; mso-hansi-font-family: 'Traditional Arabic'"> . <o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="text-justify: kashida; margin: 0cm 0cm 0pt; text-align: justify; text-kashida: 0%"><span lang="AR-SA" style="font-size: 17pt; font-family: &quot;Traditional Arabic&quot;">ÇáÓÄÇá ÇáÐí íØÑÍ äÝÓå åäÇ : åá íÚäí ( </span><span lang="AR-SA" style="font-size: 16pt; font-family: QCF_P582">&#64494;<span style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </span>&#64495;<span style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </span></span><span lang="AR-SA" style="font-size: 17pt; font-family: &quot;Traditional Arabic&quot;"><span style="mso-spacerun: yes">&nbsp;</span>) Ãä ÓæÑ ÇáÞÑÂä æÂíÇÊå æßáãÇÊå ÊÏÎá Ýí åÐÇ ÇáÅÍÕÇÁ . æåá Ýí ÇáÂíÉ 29 ÇáäÈà ¡ ãÇ íÏá Úáì Ãä ÓæÑ ÇáÞÑÂä æÂíÇÊå ÊÏÎá Ýí åÐÇ ÇáÅÍÕÇÁ ÇáÔÇãá áßá ÔíÁ ¿ <o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="text-justify: kashida; margin: 0cm 0cm 0pt; text-align: justify; text-kashida: 0%"><span lang="AR-SA" style="font-size: 17pt; font-family: &quot;Traditional Arabic&quot;">ÊÚÇáæÇ äÊÃãá æäÊÏÈÑ ãæÞÚ ÇáÂíÉ ÇáÞÑÂäíÉ - ÇáÊí íÎÈÑäÇ Çááå ÓÈÍÇäå ÝíåÇ Ãäå ÃÍÕì ßá ÔíÁ - Èíä ÂíÇÊ ÇáÞÑÂä ÇáÈÇáÛÉ 6236 ÂíÉ . <o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="text-justify: kashida; margin: 0cm 0cm 0pt; text-align: justify; text-kashida: 0%"><b><span lang="AR-SA" style="font-size: 17pt; font-family: &quot;Traditional Arabic&quot;"><span style="mso-spacerun: yes">&nbsp;</span>(1) ÚÏÏ ÇáÂíÇÊ ÇÈÊÏÇÁ ãä ÇáÈÓãáÉ æÇäÊåÇÁ ÈÇáÂíÉ 29 ÇáäÈà :<o:p></o:p></span></b></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="text-justify: kashida; margin: 0cm 0cm 0pt; text-align: justify; text-kashida: 0%"><span lang="AR-SA" style="font-size: 17pt; font-family: &quot;Traditional Arabic&quot;"><span style="mso-spacerun: yes">&nbsp;</span><span style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </span>ÅÐÇ ÃÍÕíäÇ ÃÚÏÇÏ ÂíÇÊ ÇáÞÑÂä ¡ ÇÈÊÏÇÁ ãä ÇáÈÓãáÉ ( ÇáÂíÉ ÇáÃæáì )<span style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </span>æÅáì äåÇíÉ ÇáÂíÉ ÑÞã <b>29</b> Ýí ÓæÑÉ ÇáäÈÃ<span style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </span></span><span lang="AR-SA" style="font-size: 16pt; font-family: QCF_BSML">&#64381; </span><span lang="AR-SA" style="font-size: 16pt; font-family: QCF_P582">&#64494;<span style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </span>&#64495;<span style="mso-spacerun: yes">&nbsp;&nbsp; </span>&#64496;<span style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </span>&#64497;<span style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </span>&#64498;<span style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </span></span><span lang="AR-SA" style="font-size: 16pt; font-family: QCF_BSML">&#64380;</span><span lang="AR-SA" style="font-size: 9pt; font-family: Arial"><span style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </span></span><span lang="AR-SA" style="font-size: 17pt; font-family: &quot;Traditional Arabic&quot;">¡ ÝÇáÚÏÏ ÇáäÇÊÌ áÏíäÇ åæ : <span style="color: #ff0000"><b>5701</b></span><b> . </b>ãÇÐÇ äÓÊäÊÌ åäÇ ¿<o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="text-justify: kashida; margin: 0cm 0cm 0pt; text-align: justify; text-kashida: 0%"><span lang="AR-SA" style="font-size: 17pt; font-family: &quot;Traditional Arabic&quot;">( ÃÑÌæ Ãä ÊÚíÏæÇ ÇáäÙÑ Ýí åÐÇ ÇáÚÏÏ ÍÊì íÑÓÎ Ýí ÃÐåÇäßã ) <o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="text-justify: kashida; margin: 0cm 0cm 0pt; text-align: justify; text-kashida: 0%"><span lang="AR-SA" style="font-size: 17pt; font-family: &quot;Traditional Arabic&quot;">äÓÊäÊÌ Ãä ÚÏÏ ÂíÇÊ ÇáÞÑÂä ÇáÈÇÞíÉ ( ÇÈÊÏÇÁ ãä ÇáÂíÉ ÑÞã 30 ÇáäÈà æÍÊì äåÇíÉ ÇáãÕÍÝ ) åæ 535 . ( 6236 &ndash; 5701 = 535 ) . <o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="text-justify: kashida; margin: 0cm 0cm 0pt; text-align: justify; text-kashida: 0%"><span lang="AR-SA" style="font-size: 17pt; font-family: &quot;Traditional Arabic&quot;">ÇáãÝÇÌÃÉ ÇáÈÏíÚÉ ÇáãÐåáÉ åäÇ : ÇáÚÏÏ 535 åæ ÚÈÇÑÉ Úä : 5 &times; 107 . <o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="text-justify: kashida; margin: 0cm 0cm 0pt; text-align: justify; text-kashida: 0%"><span lang="AR-SA" style="font-size: 17pt; font-family: &quot;Traditional Arabic&quot;">ÊÃãáæÇ åÐÇ ÇáäÇÊÌ : <span style="color: #ff0000"><b>5 &times; 107</b></span> ¡ Åäå ãÚßæÓ ÇáÚÏÏ <span style="color: #ff0000"><b>5701</b></span> .<span style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </span><o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="text-justify: kashida; margin: 0cm 0cm 0pt; text-align: justify; text-kashida: 0%"><span lang="AR-SA" style="font-size: 17pt; font-family: &quot;Traditional Arabic&quot;">åÐÇ åæ ÅÍÕÇÁ ÇáÂíÉ ÇáÊí ÊÞæá : </span><span lang="AR-SA" style="font-size: 16pt; font-family: QCF_BSML">&#64381; </span><span lang="AR-SA" style="font-size: 16pt; font-family: QCF_P582">&#64494;<span style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </span>&#64495;<span style="mso-spacerun: yes">&nbsp;&nbsp; </span>&#64496;<span style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </span>&#64497;<span style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </span>&#64498;<span style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </span></span><span lang="AR-SA" style="font-size: 16pt; font-family: QCF_BSML">&#64380;</span><span lang="AR-SA" style="font-size: 9pt; font-family: Arial"><span style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </span>( <span style="mso-spacerun: yes">&nbsp;</span></span><font size="3"><span lang="AR-SA" style="font-family: &quot;Traditional Arabic&quot;; mso-ascii-font-family: Arial; mso-hansi-font-family: Arial">ÇáäÈÃ: &#1634;&#1641;</span><span lang="AR-SA" style="font-family: &quot;Traditional Arabic&quot;">) </span></font><span lang="AR-SA" style="font-size: 17pt; font-family: &quot;Traditional Arabic&quot;"><span style="mso-spacerun: yes">&nbsp;</span><o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="text-justify: kashida; margin: 0cm 0cm 0pt; text-align: justify; text-kashida: 0%"><span lang="AR-SA" style="font-size: 17pt; font-family: &quot;Traditional Arabic&quot;">æÃí ÅÍÕÇÁ ÃÏÞ æÃÑæÚ ãä åÐÇ ÇáÅÍÕÇÁ ¿ <o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="text-justify: kashida; margin: 0cm 0cm 0pt; text-align: justify; text-kashida: 0%"><span lang="AR-SA" style="font-size: 17pt; font-family: &quot;Traditional Arabic&quot;">Ðáß Ãäå ÇáÅÍÕÇÁ ÇáÞÑÂäí<span style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </span>ÇáÐí áÇ íÎØÆ . <o:p></o:p></span></p>
<p><span style="font-size: 16px">æÕÝ ÈÚÖåã åÐÇ ÇáÍÓÇÈ ÈÇáÊßáÝ ¡ Ðáß Ãäå ÛíÑ ãÃáæÝ áÏíå ¡ ãÊÌÇåáÇ ÇääÇ äÊÍÏË Úä ÇáÊÑÊíÈ ÇáÞÑÂäí æáíÓ Úä ÊÑÊíÈ ßÊÇÈ ÈÔÑí . æáÚá åÐÇ ÇáäãØ ãä ÇáÍÓÇÈ æÇáÊÑÊíÈ åæ ããÇ íÏá Úáì Ãä ÊÑÊíÈ ÇáÞÑÂä åæ ÊÑÊíÈ Åáåí æáå ãÞÇííÓå ÇáÎÇÕÉ ÇáãÎÊáÝÉ ÊãÇãÇ Úä ÇáãÞÇííÓ ÇáÈÔÑíÉ .</span></p>
<p><span style="font-size: 16px">æãÚ Ðáß ÝÝí ÇáÊÑÊíÈ ÇáÞÑÂäí ãÇ íÄßÏ ÕÍÉ åÐå ÇáÚáÇÞÉ ÇáÓÇÈÞÉ ¡ æáÚáí ÃßÔÝ ÚäåÇ Ýí ãÞÇáÇÊ ÞÇÏãÉ .</span></p>
<p>&nbsp;</p>
اجمالي القراءات 25419

للمزيد يمكنك قراءة : اساسيات اهل القران
التعليقات (5)
1   تعليق بواسطة   عبدالله جلغوم     في   الجمعة ١٨ - سبتمبر - ٢٠٠٩ ١٢:٠٠ صباحاً
[42198]


 فيما يلي الملاحظة السابعة من مبحث إعجاز الترتيب القرآني في الآية 29 النبأ :
(7) موقع الآية 29  النبأ في النصف الثاني من القرآن :
سورة النبأ هي السورة رقم 78 ، وبذلك فهي إحدى سور النصف الثاني من القرآن ، وهي السور من المجادلة إلى الناس ( 58 – 114 ) .

لنتأمل الآن موقع الآية رقم 29 سورة النبأ في ترتيب آيات سور النصف الثاني من القرآن ، البالغة 1132 آية .

إذا أحصينا أعداد الآيات ابتداء من الآية رقم 1 المجادلة وحتى نهاية الآية رقم 29 النبأ ، فرقم ترتيب الآية 29 النبأ سيكون في هذا التسلسل هو الرقم 597 .


عدد الآيات التالية للآية رقم 29 هو 535 آية ( هذا يعني أن الآية 29 النبأ ( آية الإحصاء تقسم العدد 1132 عدد آيات النصف الثاني إلى قسمين هما 597 و 535 ) ، ونلاحظ أن رقم الآية الأولى في المجموعة 535 هو 30 النبأ ، ورقم ترتيب الآية الأخيرة هو 6 الناس .
لاحظوا أن مجموع رقمي الآيتين المميزتين هو : 36 . ( أرجو الاحتفاظ بهذا العدد قليلا ) . والآن لنلاحظ العجيبة التالية : إن الفرق بين مجموعي الآيات 597 و 535 : هو 62 ( 597 – 535 = 62 ) .

ماذا نرى في هذا الترتيب ؟ نرى العددين : 36 و 62 ..

من لا يعرف هذين العددين ، سأخبره أنا :

هذا العددان هما اللذان يؤلفان العدد 6236 وهذا هو عدد آيات القرآن الكريم .


( انظر الجدول رقم 11 )


وبانتظار تعليقاتكم  لمزيد من الأدلة

 


2   تعليق بواسطة   عبدالله جلغوم     في   الإثنين ٢١ - سبتمبر - ٢٠٠٩ ١٢:٠٠ صباحاً
[42291]

من عجائب العدد 535

(12) صور أخرى من الإعجاز في العدد 535 :
لا بأس بالتذكير أن العدد 535 : هو عدد آيات القرآن التالية للآية 29 النبأ ( آية الإحصاء ) وهي قوله تعالى في الآية 29 النبا ( وكل شيء احصيناه كتابا ) .وحتى نهاية المصحف ، عدد من مضاعفات الرقم 107 : 5 × 107 .

يمكننا ملاحظة العددين 35 و 53 في العدد 535 .


أترون في تحليل العدد 535 إلى العددين 35 و 53 تكلفا ؟ البعض قد ظن ذلك . ولعلنا نجد له عذرا ، فنحن ما زلنا نجهل الكثير عن النظام العددي في القرآن ، وبعضنا يشترط وضع ضوابط لهذا النظام تجري وفق مقاييسنا البشرية المألوفة . وأنى ذلك ؟!

أترى نجد ما يعيننا على الفهم إذا بحثنا عن السورتين اللتين جاءتا في موقعي الترتيب 35 و 53 في المصحف ؟

1- سورتا فاطر والنجم :

1- السورة رقم 35 هي سورة فاطر ، وقد جاءت مؤلفة من 45 آية .

2- السورة رقم 53 ، هي سورة النجم ، وقد جاءت مؤلفة من 62 آية .

أليست مفاجأة أن مجموع عددي الآيات في السورتين هو 107 ؟
أليس في ذلك تأكيد للعدد 535 والقصد فيه ؟ وأن تحليلنا للعدد ليس تكلفا ؟
2- إعجاز في سورتي الشورى والأحقاف :

قد يتساءل البعض ، وماذا لو اعتبرنا العددين 35 و 53 عددين للآيات ؟

المفاجأة هنا ، إذا بحثنا عن السورتين اللتين جاء عددا الآيات فيهما 35 و 53، سنجد أن مجموع رقمي ترتيبهما في المصحف هو 88 ، وهو مجموع العددين 35 و 53 .

1- سورة الشورى هي السورة التي جاءت مؤلفة من 53 آية ، ونجد أنها السورة رقم 42 في ترتيب المصحف .

2- سورة الأحقاف هي السورة التي جاءت مؤلفة من 35 آية ، ونجد أنها السورة رقم 46 في ترتيب المصحف . ( 24 + 46 = 88 ) .

فأي ترتيب هذا ؟ أيكون مثله في أي كتاب كما يزعم بعضهم ..


لعل البعض يدرك الان أن الترتيب القرآني ( الإعجاز العددي ) ليس مجرد تكرار رقم ما ومضاعفاته ، نحو الرقم 19 و 7 و... هذه الصورة التي كتب عنها البعض هي أبسط صور الإعجاز العددي ولو اقتصر الأمر عليها فلا إعجاز ولا ما يحزنون ، لماذا ؟ لأن في وسع البشر أفرادا وجماعات تأليف كتب وحشوها بكثير من العلاقات وفق هذا النمط البسيط ( كان يكون عدد الفصول ، عدد الصفحات ، عدد الأسطر ، عدد الكلمات ، عدد الحروف ... كل ذلك من مضاعفات الرقم 7 مثلا ) ..


إعجاز الترتيب القرآني ( الإعجاز العددي ) حساب مختلف تماما . حساب قرآني لا مثيل له في أي كتاب ..


 


 


 


 


3   تعليق بواسطة   عبدالمجيد سالم     في   الإثنين ٢١ - سبتمبر - ٢٠٠٩ ١٢:٠٠ صباحاً
[42297]

الأخ الفاضل الأستاذ عبدالله

الأخ الفاضل الأستاذ عبدالله لا زالت بحوث الإعجاز العددي في بدايتها والمجال مفتوح لجميع المسلمين في البحث والتنقيب والمراجعة

وهناك دليل آخر أن السورة رقم 107 في ترتيب القرآن الكريم وهي سورة الماعون وهى عدد آياتها 7 آيات وهي آخر سورة تحمل هذا العدد ..

 


4   تعليق بواسطة   عبدالمجيد سالم     في   الإثنين ٢١ - سبتمبر - ٢٠٠٩ ١٢:٠٠ صباحاً
[42298]


وأضيف أيضا أن عدد السور بعد السورة 107 والتي عدد آياتها 7 هي 7 سور .. وهذا كله قليل من كثير سوف يظهر على أيدي رجال نذروا حياتهم للدفاع عن القرآن لا يخافون لومة لآئم حتى ولو كان هذا اللآئم من المفترض أن يساعد في هذا ولا يحاربه ..


5   تعليق بواسطة   عبدالله جلغوم     في   الإثنين ٢١ - سبتمبر - ٢٠٠٩ ١٢:٠٠ صباحاً
[42299]

الأخ عبد المجيد : شكرا لك

الأخ الكريم عبد المجيد


لقد سرني تعليقك ، إنه يعني لدي الكثير . فهناك من يقرأ ومن يفهم ومن يقدر ..


وبالنسبة لسورة الماعون فلي بحث في ترتيبها وهو منشور منذ زمن طويل على مواقع الانترنت ، وسأفرده بمقالة خاصة - في الموقع -لعينيك ..


أضف تعليق
لا بد من تسجيل الدخول اولا قبل التعليق
تاريخ الانضمام : 2008-07-04
مقالات منشورة : 63
اجمالي القراءات : 1,712,479
تعليقات له : 228
تعليقات عليه : 370
بلد الميلاد : jordan
بلد الاقامة : jordan