غيرة على ديني و بناء على طلب أستاذي الغالي:
هل الصوفية من الإسلام و الإيمان؟

محمد البرقاوي Ýí 2008-05-28


l;áãæÝÞ. æ ÃÍíí ËÇäíÉ ÃÓÊÇÐí ÔÑíÝ åÇÏí ÇáÐí ÃÝÊÎÑ ÈÊÓãíÊå æÇáÏí áãÞÇãå ÇáÚáãí æ ÇáÚãÑí áÏí, æ ÞÏ ÔÌÚäí ÇáÃÓÊÇÐ ÔÑíÝ åÇÏí Úáì ßÊÇÈÉ ãÞÇáÉ ãÊæÇÖÚÉ ÊÊÍÏË Úä ÃÓÓ ÇáÝßÑ ÇáÕæÝí æ ÚáÇÞÊå ÈÇáÅÓáÇã æ ÇáÅíãÇä ÈÇáÞíÇÓ Úáì ÇáÞÑÂä ÇáßÑíã æÍÏå, æ ÃÈÏà ÍÏíËí æ Çááå ÇáãæÝÞ æ æÍÏå ÇáÃÚáã ÈÕÍÉ Þæáí ãä ÚÏãå. <br />
* áÆä íÍÇæá ÈÚÖ ãÑíÏí ÇáØÑÞ ÇáÕæÝíÉ ãËá ÇáÔÇÐáíÉ æ ÇáÌÇÒæáíÉ æ ÇáßíáÇäíÉ äÝí ÅÓÊÚÇäÊåã ÈÞÈæÑ ÇáãæÊì ÈÇÚÊÈÇÑåÇ ÃÖÑÍÉ áÃäÇÓ ÕÇáÍíä Ãæ ÈÇáÃÍÑì ' ÃæáíÇÁ Çááå ÇáÕÇáÍíä ' ÅáÇø Ãä ÈÚÖ ÒáÇÊ áÓÇäåã ÊÄßÏ ÇáÚßÓ ÏÇÆãÇ, æ áÓÇÆá Ãä íÊÓÇÁá åá íÌæÒ äÚÊ ÝáÇä ÈÇáÕáÇÍ ãä ÈÚÏ ãæÊå áÃääÇ ÑÃíäÇå Ýí ÇáÏäíÇ ÚÈÏÇ ÕÇáÍÇ íÕáí ãËáäÇ æ íÊÚÈÏ ßÇáÌãíÚ Ãã Ãäå áäÇ ÇáÍÞ Úáì Ãä äÍßã ãÓÈÞÇ Úáì ãÇ áÇ äÚáã. æ áÃÊÑß ÇáãÌÇá ááÞÑÂä ÇáßÑíã áíÌÈ Úä åÐÇ ÇáÊÓÇÄá. íÞæá Çááå ÊÚÇáì Ýí ÓæÑÉ ÇáäÌã ( &#1649;áøóÐöíäó íóÌúÊóäöÈõæäó ßóÈóÜ&#1648;ÆöÑó &#1649;áÅöËúãö æó&#1649;áúÝóæó&#1648;ÍöÔó ÅöáÇøó &#1649;ááøóãóãó Åöäøó ÑóÈøóßó æó&#1648;ÓöÚõ &#1649;áúãóÛúÝöÑóÉö åõæó ÃóÚúáóãõ Èößõãú ÅöÐú ÃóäÔóÃóßõãú ãöøäó &#1649;áÃóúÑúÖö æóÅöÐú ÃóäÊõãú ÃóÌöäøóÉñ Ýöì ÈõØõæäö ÃõãøóåóÜ&#1648;Êößõãú ÝóáÇó ÊõÒóßøõæ&#1764;Çú ÃóäÝõÓóßõãú åõæó ÃóÚúáóãõ Èöãóäö &#1649;ÊøóÞóì&#1648; &ndash; 32 ), ÍÓÈ Ýåãí ááÂíÉ ÇáßÑíãÉ ÝÇáÚáã ÇáãØáÞ ááå ÊÚÇáì æÍÏå ÏæäÇ Úä ÛíÑå ÝáÇ Ãí ÅäÓÇä ÃæÊí ãä ÇáÚãá ÇáßËíÑ ÞÇÏÑ Úáì Ãä íÞæá Ãäå ÊÌÇæÒ Úáã Çááå Ãæ Ãäå íÓÊØíÚ Ãä íÍßã ßÍßã Çááå ÊÚÇáì Úáì ÚÈÇÏå æ íÞæá Ãä ÝáÇäÇ Ýí ÇáäÇÑ Ãæ Ýí ÇáÌäÉ ãä ÞÈá íæã ÇáÍÓÇÈ æ æÖÚ ÇáãíÒÇä ÈÇáÞÓØ ÍÊì ÊæÝì ßá äÝÓ ãÇ ÞÏãÊ æ ÃÎÑÊ, ßãÇ ÊÈÞì ÇáÅÌÇÈÉ ÇáÐåÈíÉ Íæá ÊÞæì ÇáÚÈÇÏ Ýí Þæáå ÊÚÇáì ( ÝáÇ ÊÒßæÇ ÃäÝÓßã åæ ÃÚáã Èãä ÇÊÞì ) ÝÇáÚÈÏ ÇáÐí íÛáÈ Úáì ÙÇåÑå ÇáÕáÇÍ íÈÞì ãä ÇáãÓÊÍíá Ãä äÍßã Úáì ÈÇØäå ÈÇáÕáÇÍ ÃíÖÇ æ áÚá Êáß ÇáãÚáæãÉ ÇáÊÇÑíÎíÉ ÇáÞíãÉ ÇáÊí ÊÞÏã ÈåÇ ÇáÏßÊæÑ ÃÍãÏ ÕÈÍí ãäÕæÑ ãä ÞÈá ÌíÏÉ ÌÏÇ Íæá ÃÍãÏ ÇáÈÏæí Ðáß ÇáËÇÆÑ ÇáÔíÚí ÇáÐí ÊÙÇåÑ ÈÇáæáÇíÉ æ ÇáÕáÇÍ ÍÊì íäÝÐ ãÎØØ ÇáÅäÞáÇÈí æ ÇáÊãÑÏ Úáì ÇáÏæáÉ. <br />
* ÅÏÚÇÁ Úáã ÇáÛíÈ : íÏÚí ÃÑÈÇÈ ÇáÊÕæÝ ÞÏÑÉ ÔíæÎåã Ãæ ÃÞØÇÈåã ãÚÑÝÉ ÇáÛíÈ æ ÇáÊäÈÄ ÈÇáÃÍÏÇË ÇáãÓÊÞÈáíÉ ÚßÓ ÇáÚæÇã ÇáÚÇÏííä ÇááÐíä áÇ íÚáãæä ÛíÈÇ æ ÍÇÖÑÇ. æ ÈÇáÞíÇÓ Úáì ÇáÞÑÂä ÇáßÑíã äÌÏ Ãä Úáã ÇáÛíÈ ãÞÊÕÑ Úáì Çááå ÊÚÇáì ÝÞØ ÃæáÇ ãËá Þæá Çááå ÚÒ æ Ìá Ýí ÓæÑÉ Çáäãá ( Þõá áÇøó íóÚúáóãõ ãóä Ýöì &#1649;áÓøóãóÜ&#1648;æ&#1648;Êö æ&#1649;áÃóúÑúÖö &#1649;áúÛóíúÈó ÅöáÇøó &#1649;ááøóåõ æóãóÇ íóÔúÚõÑõæäó ÃóíøóÇäó íõÈúÚóËõæäó &ndash; 63 ) æ ãä ÈÚÏ íßæä ÝÖá Çááå ÊÚÇáì Úáì ÑÓáå ÈÅÚáÇãåã ÇáÛíÈ ãäøÇ ãäå Úáì ÑÓáå ÇáßÑÇã ÈÅÚáÇãåã <font color="#ff0000">ÇáÛíÈ ÇáãÓÊÞÈáí</font> ãËá ÇáäÈí ÕÇáÍ Úáíå ÇáÓáÇã ÇáÐí ÃÎÈÑ Þæãå Ãäåã Óíåáßæä ãä ÈÚÏ ËáÇËÉ ÃíÇã ãä ÚÞÑåã ááäÇÞÉ ( ÝóÚóÞóÑõæåóÇ <font color="#ff0000">ÝóÞóÇáó ÊóãóÊøóÚõæÇú Ýöì ÏóÇÑößõãú ËóáóÜ&#1648;ËóÉó ÃóíøóÇãò Ð&#1648;áößó æóÚúÏñ ÛóíúÑõ ãóßúÐõæÈò</font> &ndash; åæÏ &ndash; 65 ) æ ßÐáß <font color="#993300">ÇáÛíÈ ÇáãÇÖí</font> ßÇáÐí ÊÚáãå ÇáäÈí ãÍãÏ Úáíå ÇáÓáÇã Ýí ÇáÞÑÂä ÇáßÑíã ßãÇ ÞÇá áå Çááå ÚÒ æ Ìá ( <font color="#993300">æóãóÇ ßõäÊó ÈöÌóÇäöÈö &#1649;áúÛóÑúÈöíøö ÅöÐú ÞóÖóíúäó Åöáóì&#1648; ãõæÓóì &#1649;áÃóãúÑó æóãóÇ ßäÊó ãöäó &#1649;áÔøóÇåöÏöíäó &ndash; ÇáÞÕÕ &ndash; 44</font> ) æ (<font color="#993300"> Ðó&#1648;áößó ãöäú ÃóäÈóÂÁö &#1649;áúÛóíúÈö äõæÍöíåö Åöáóíúßó æóãóÇ ßõäÊó áóÏóíúåöãú ÅöÐú íõáúÞõæä ÃóÞúáóÜ&#1648;ãóåõãú Ãóíøõåõãú íóßúÝõáõ ãóÑúíóãó æóãóÇ ßõäÊó áóÏóíúåöãú ÅöÐú íóÎúÊóÕöãõæäó</font> &ndash; Âá ÚãÑÇä &ndash; 44 ), æ íÈÞì ÊÝÕíá ÈíÇä Ãä ÇáÑÓá æÍÏåã ãä íÚáãæä ÇáÛíÈ ãä ÈÚÏ ÅÐä ÚáÇã ÇáÛíæÈ ÚÒ æ Ìá ÝíãÇ æÑÏ ÐßÑå ãä ÇáÞÑÂä ÇáßÑíã ( ÚóÇáöãõ &#1649;áúÛóíúÈö ÝóáÇó íõÙúåöÑõ Úóáóì&#1648; ÛóíúÈöåö ÃóÍóÏÇð (26) ÅöáÇøó ãóäö &#1649;ÑúÊóÖóì&#1648; ãöä ÑøóÓõæáò ÝóÅöäøóåõ íóÓúáõßõ ãöä Èóíúäö íóÏóíúåö æóãöäú ÎóáúÝöåö ÑóÕóÏÇð ( 27) &ndash; ÇáÌä ). ÝÃä íÞæá ÈÔÑ ÚÇÏí Ãäå íÚáã ÇáÛíÈ ÝÐáß ÅÝÊÑÇÁ æ ÊÞæá Úáì Çááå ÊÚÇáì ãä ÈÚÏ Ãä Èíä åÏÇå Ýí ÇáÞÑÂä ÇáßÑíã. <br />
* ÇáÅÓÊÛÇËÉ ÈÇáÞÈæÑ : íÓÊÛíË ÇáÕæÝíæä Èãä Ýí ÇáÞÈæÑ ÈÏÚæì Ãä ÇáãíÊ íÓãÚ ÇáãíÊ ÈÇáÅÚÊãÇÏ Úáì ÇáÍÏíË ÇáãÝÊÑì ( æ Åäå áíÓãÚ ÞÑÚ äÚÇáåã ) ÇáãÊÚÇÑÖ ãÚ Þæáå ÊÚÇáì ( æóãóÇ íóÓúÊóæöí &#1649;áÃóÍúíóÂÁõ æóáÇó &#1649;áÃóãúæóÇÊõ Åöäøó &#1649;ááøóåó íõÓúãöÚõ ãóä íóÔóÂÁõ æóãó ÃóäÊó ÈöãõÓúãöÚò ãøóä Ýöí &#1649;áúÞõÈõæÑö - ÝÇØÑ -22 ). Ýåá ÅÐÇ äÝì Çááå ÊÚÇáì ÞÏÑÉ ÇáãíÊ Úáì ÓãÇÚ ãä åã ÈÌÇäÈå æ äÝí ÞÏÑÉ ÇáäÈí ãÍãÏ Úáíå ÇáÓáÇã Úáì ÅÓãÇÚ ãä Ýí ÇáÞÈæÑ ÊÃÊí ÇáÕæÝíÉ áÊÞæá Ãä ÇáãíÊ íÓãÚ áÊßæä ÇáÕæÝíÉ ÞÇÖíÉ ßÐáß Úáì ßÊÇÈ Çááå ÇáãÌíÏ ÔÃäå Ýí Ðáß ßÔÃä ÇáÓäÉ ÇáÞÇÖíÉ Úáì ÃÍßÇã Çááå ÑÈ ÇáÚÒÉ æ ÇáÌáÇáÉ æ ÇáÚíÇÐ ÈÇááå. ËÇäíÇ Åä ÇáÅÓÊÛÇËÉ ÈÇáÃãæÇÊ ÔíÁ äåì Úäå ÇáÞÑÂä ÇáßÑíã áãøÇ äÒá Ýí ÚÕÑ ÇáÌÇåáíÉ ÚäÏãÇ ßÇä ÇáÚÑÈ íÓÊÛíËæä ÃíÖÇ ÈÇáÃãæÇÊ æ ØÇáÈíä ãäåã ÇáÚæä æ ÇáãÏÏ ÝÞÇá áåã Çááå ÊÚÇáì ( Åöäøó &#1649;áøóÐöíäó ÊóÏúÚõæäó ãöä Ïõæäö &#1649;ááøóåö ÚöÈóÇÏñ ÃóãúËóÇáõßõãú Ýó&#1649;ÏúÚõæåõãú ÝóáúíóÓúÊóÌöíÈõæÇú áóßõãú Åöä ßõäÊõãú ÕóÇÏöÞöíä - ÇáÃÚÑÇÝó - 194) æ ( æóÇáøóÐöíäó íóÏúÚõæäó ãöäú Ïõæäö Çááøóåö áóÇ íóÎúáõÞõæäó ÔóíúÆðÇ æóåõãú íõÎúáóÞõæäó (20) ÃóãúæóÇÊñ ÛóíúÑõ ÃóÍúíóÇÁò æóãóÇ íóÔúÚõÑõæäó ÃóíøóÇäó íõÈúÚóËõæäó (21) &ndash; ÇáäÍá ) æ ÃÊÓÇÁá áã ÊÛÇÝá ÇáÕæÝíæä æ ÇáäÇÓ Úä Þæáå ÊÚÇáì ÇáãÈÓØ Ýí ÓæÑÉ ÇáÈÞÑÉ ( æóÅöÐóÇ ÓóÃóáóßó ÚöÈóÇÏöí Úóäöøí ÝóÅöäöøí ÞóÑöíÈñ ÃõÌöíÈõ ÏóÚúæóÉó &#1649;áÏøóÇÚö ÅöÐóÇ ÏóÚóÇäö ÝóáúíóÓúÊóÌöíÈõæÇú áöì æóáúíõÄúãöäõæÇú Èöì áóÚóáøóåõãú íóÑúÔõÏõæäó &ndash; 186 ) Ýåá ÞÇá Çááå ÊÚÇáì ÃÌíÈ Ãæ áä ÃÌíÈ ÇáÏÇÚí ÅÐÇ ÏÚÇäí, æ ááå Ýí ÎáÞå ÔÄæä. <br />
* ÇáÊÒåÏ : íÑì ÌãåæÑ ÇáÕæÝíÉ Ãä ÇáØÑíÞ Åáì Çááå ÊÚÇáì íßæä ÈÇáÊÒåÏ Ãí ÇáÊÞÔÝ æ ÇáÊÑÝÚ Úã ãáÐÇÊ ÇáÏäíÇ ÈÊÍÑíã ãÇ ÃÍáå Çááå ÊÚÇáì áäÇ ãä ÍáÇá ( Þõáú ãóäú ÍóÑøóãó ÒöíäóÉó &#1649;ááøóåö &#1649;áøóÊöí&#1764; ÃóÎúÑóÌó áöÚöÈóÇÏöåö æóÇáúØøóíøöÈóÇÊö ãöäó &#1649;áÑøöÒúÞö Þõáú åöí áöáøóÐöíäó ÂãóäõæÇú Ýöí &#1649;áúÍóíóÇÉö &#1649;áÏøõäúíóÇ ÎóÇáöÕóÉð íóæúãó &#1649;áúÞöíóÇãóÉö ßóÐóáößó äõÝóÕøöáõ &#1649;áÂíóÇÊö áöÞóæúãò íóÚúáóãõæäó &ndash; ÇáÃäÚÇã &ndash; 32 ) ÈÔÑØ Ãä áÇ äÓÑÝ æ áßä áäßæä ÃãÉ æÓØÇ ãÚÊÏáÉ ÍÊì Ýí ÇáÊäÚã ÈÇáÍáÇá ( Þõáú ãóäú ÍóÑøóãó ÒöíäóÉó &#1649;ááøóåö &#1649;áøóÊöí&#1764; ÃóÎúÑóÌó áöÚöÈóÇÏöåö æóÇáúØøóíøöÈóÇÊö ãöäó &#1649;áÑøöÒúÞö Þõáú åöí áöáøóÐöíäó ÂãóäõæÇú Ýöí &#1649;áúÍóíóÇÉö &#1649;áÏøõäúíóÇ ÎóÇáöÕóÉð íóæúãó &#1649;áúÞöíóÇãóÉö ßóÐóáößó äõÝóÕøöáõ &#1649;áÂíóÇÊö áöÞóæúãò íóÚúáóãõæäó &ndash; ÇáÃÚÑÇÝ &ndash; 31 ). æ íÈÞì ÇáÓÄÇá ÇáãÍíÑ Ýí ÊÕÑÝÇÊ åÄáÇÁ ÇáÞæã åæ ãÇ ÞÇáå ÇáÞÑÂä ÇáßÑíã Ýí ÓæÑÉ ÇáÌÇËíÉ ( Êáúßó ÂíóÇÊõ &#1649;ááøóåö äóÊúáõæåóÇ Úóáóíúßó Èö&#1649;áúÍóÞøö ÝóÈöÃóíøö ÍóÏöíËò ÈóÚúÏó &#1649;ááøóåö æóÂíóÇÊöåö íõÄúãöäõæäó &ndash; 6 ) <br />
* ÃÎíÑÇ æ áíÓ ÃÎÑÇ ãä ÚíæÈ ÇáÝßÑ ÇáÕæÝí ÐßÑ Çááå ÊÚÇáì ÈØÑÞ ãÇ ÃäÒá Çááå ÊÚÇáì ÈåÇ ãä ÓáØÇä, ÝÊÑÇåã ãÎÊáØíä äÓÇÁ æ ÑÌÇáÇ æ Çááå æÍÏå ÇáÃÚáã ÈäæÇíÇåã. æ ßÐáß íÐßÑæä Çááå ÊÚÇáì ÈÏÞ ÇáØÈæá æ ÚÒÝ ÇáãÒÇãíÑ æ ÅäÔÇÏ ÃäÇÔíÏ ÃÈÚÏ ãÇ Êßæä Úä ßæäåÇ ÃäÇÔíÏ ÏíäíÉ Ýåã íÄáåæä ãä ÎáÇáåÇ ÇáäÈí ãÍãÏ Úáíå ÇáÓáÇã æ ÛíÑå ãä ÇáÃæáíÇÁ ÈÌÚáåã ÃäÏÇÏÇ ááå ÊÚÇáì æ ÊÚÇáì Çááå Çáãáß ÇáÍÞ ÚãÇ íÝÊÑí Úáíå ÇáÙÇáãæä. æ Åä ÃáÞíäÇ äÙÑÉ Úä ØÑÞ ÐßÑ Çááå ÊÚÇáì Ýí ÇáÞÑÂä ÇáßÑíã ÝäÌÏ ÈÏÇåÉ Ãä ÇáÞÑÂä íÓáß ÓÈíáÇ ÛíÑ ÇáÐí ÊÓáßå ÇáÕæÝíÉ ÇáãÊÊÈÚÉ áÓÈ ÇáÔíØÇä ÇáÑÌíã. æ ãä ÂíÇÊ ÇáÐßÑ ÇáÍßíã ÃÐßÑ ãÇ íáí (&#1649;ÏúÚõæÇú ÑóÈøóßõãú ÊóÖóÑøõÚÇð æóÎõÝúíóÉð Åöäøóåõ áÇó íõÍöÈøõ &#1649;áúãõÚúÊóÏöíäó &ndash; ÇáÃÚÑÇÝ &ndash; 55 ) æ ( æó&#1649;ÐúßõÑ ÑøóÈøóßó Ýöí äóÝúÓößó ÊóÖóÑøõÚÇð æóÎöíÝóÉð æóÏõæäó &#1649;áúÌóåúÑö ãöäó &#1649;áúÞóæúáö Èö&#1649;áúÛõÏõæøö æó&#1649;áÂÕóÇáö æóáÇó Êóßõäú ãøöäó &#1649;áúÛóÇÝöáöíäó &ndash; ÇáÃÚÑÇÝ &ndash; 205 ) æ ( Þõáö &#1649;ÏúÚõæÇú &#1649;ááøóåó Ãóæö &#1649;ÏúÚõæÇú &#1649;áÑøóÍúãóÜ&#1648;äó ÃóíðøÇ ãøóÇ ÊóÏúÚõæÇú Ýóáóåõ &#1649;áÃóúÓúãóÂÁõ &#1649;áúÍõÓúäóì&#1648; æóáÇó ÊóÌúåóÑú ÈöÕóáÇÊößó æóáÇó ÊõÎóÇÝöÊú ÈöåóÇ æó&#1649;ÈúÊóÛö Èóíúäó Ðó&#1648;áößó ÓóÈöíáÇð - ÇáÅÓÑÇÁ &ndash; 110 ) æ Ýí ÓæÑÉ ÇáÅÓÑÇÁ ÃÑÌÍ ßæä ÇáÕáÇÉ ãÞÕæÏ ÈåÇ ÇáÏÚÇÁ áÃä ßáãÉ ÃÏÚæÇ ÓÈÞÊ ÇáÕáÇÉ æ Çááå ÊÚÇáì íÑíÏ Ãä íÚáãäÇ ßíÝ äÏÚæå ãÚÊÏáíä æ ãÑÇæÍíä Èíä ÇáÎæÝ æ ÇáÑÌÇÁ ãÚ ÇáíÞíä ÇáÊÇã Ãä Çááå ÊÚÇáì áíÓ ßãËáå ÃÍÏ Ãæ áíÓ ßÇáãáæß ÇááÐíä äÍÊÇÌ áæÓÇÆØ ßí äÏÚæåã áÞÖÇÁ ÈÚÖ ÇáÍÇÌÇÊ Èá Çááå ÊÚÇáì ÃÚÙã ãä Ðáß ßËíÑÇ æ íßÝí Ãäå ÞÇá Úä äÝÓå ( Çááå ÇáÕãÏ &ndash; ÇáÅÎáÇÕ &ndash; 2 ) æ ÑÌÍ ÚáãÇÁ ÇááÛÉ Ãä ãÚäì ÇáÕãÏ åæ ÇáãÞÕæÏ Ýí ßá ÇáÃÍæÇá æ ÇáÃÒãäÉ ãä Ïæä æÓÇØÉ ÔÝíÚ æ áÇ åã íÍÒäæä æ ÃÎíÑÇ ÇáãÓáã ÇáÚÇÞá æ ÇáãæÍÏ áÇ íÓåì Ãä Çááå ÊÚÇáì ãÚäÇ ÃíäãÇ ßäÇ. <br />
- ÃÎíÑÇ áÚá ÇáÏÇÝÚ ÇáÃæá æ ÇáÃÎíÑ áßÊÇÈÉ åÐå ÇáãÞÇáÉ ãä ÈÚÏ ÅÞÊÑÇÍ ÓÚÇÏÉ ÇáãÓÊÔÇÑ ÔÑíÝ åÇÏí åæ ÎÏãÉ Ïíä Çááå ÊÚÇáì æ ÛíÑÊí Úáì ÊæÍíÏå ÚÒ æ Ìá æ Ãä íÊÎÐ ÇáäÇÓ ÚÈÇÏÇ ÃãËÇáåã ÃÑÈÇÈÇ íÏÚæäåã ãä Ïæä Çááå ÊÚÇáì æ åã íÍÓÈæä Ãäåã íÍÓäæä ÕäÚÇ, ßãÇ áÇ ÃäÓì Ðáß ÇáæËÇÆÞí ÇáÐí ÔÇåÏÊå Úä ÇáÕæÝíÉ ÍíË áÇ íäÝß ÃÊÈÇÚåÇ ãä ÐÈÍ ÇáÐÈÇÆÍ áÛíÑ Çááå ÊÚÇáì ØáÈÇ áÑÖÇÁ ÇáÃãæÇÊ æ ÇáÃÏåì æ ÇáÃãÑ Ãä ÊÑì ÃØÝÇáÇ æ ÔÈÇÈÇ Ãæåãåã ÇáÌÇåáæä ÈÃä ÇáÕæÝíÉ åí ÇáØÑíÞ ÇáæÍíÏ ááå ÊÚÇáì æ áÐáß æÌÈ ÊÌäíÏ ÃßÈÑ ÚÏÏ ãä ÇáÔÈÇÈ áÎÏãÉ ÇáÕæÝíÉ ÇáÊí ÃÌãÚæÇ Ãä ØÑÞåÇ ÌãíÚÇ æ ÈÇÎÊáÇÝåÇ ÊÄÏí ááå ÊÚÇáì ßãÇ íÞæá ÇáãËá ßá ÇáØÑÞ ÊÄÏí Åáì ÑæãÇ æ Çááå ÇáåÇÏí Åáì ÕÑÇØå ÇáãÓÊÞíã, æ ÎÊÇãÇ ÃÞæá Ãä ÇáÓÈíá ááå ÊÚÇáì íßæä ÈÇáÊæÍíÏ ÝÞØ ãÕÏÇÞÇ ááÂíÉ ÇáßÑíãÉ ãä ÓæÑÉ íæÓÝ ( Þõáú åóÐöåö ÓóÈöíáöí ÃóÏúÚõæ Åöáóì Çááøóåö Úóáóì ÈóÕöíÑóÉò ÃóäóÇ æóãóäö ÇÊøóÈóÚóäöí æóÓõÈúÍóÇäó Çááøóåö æóãóÇ ÃóäóÇ ãöäó ÇáúãõÔúÑößöíäó (108) ).</font></p>
اجمالي القراءات 29174

للمزيد يمكنك قراءة : اساسيات اهل القران
التعليقات (2)
1   تعليق بواسطة   طلعت خيري المنياوي     في   الأربعاء ٢٨ - مايو - ٢٠٠٨ ١٢:٠٠ صباحاً
[22026]

جزاكم الله خيرا

جزاكم الله خيرا


قال الله


{أَفَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلَهَهُ هَوَاهُ وَأَضَلَّهُ اللَّهُ عَلَى عِلْمٍ وَخَتَمَ عَلَى سَمْعِهِ وَقَلْبِهِ وَجَعَلَ عَلَى بَصَرِهِ غِشَاوَةً فَمَن يَهْدِيهِ مِن بَعْدِ اللَّهِ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ }الجاثية23


{فَمَن يُرِدِ اللّهُ أَن يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلإِسْلاَمِ وَمَن يُرِدْ أَن يُضِلَّهُ يَجْعَلْ صَدْرَهُ ضَيِّقاً حَرَجاً كَأَنَّمَا يَصَّعَّدُ فِي السَّمَاء كَذَلِكَ يَجْعَلُ اللّهُ الرِّجْسَ عَلَى الَّذِينَ لاَ يُؤْمِنُونَ }الأنعام125


2   تعليق بواسطة   محمد البرقاوي     في   الأربعاء ٢٨ - مايو - ٢٠٠٨ ١٢:٠٠ صباحاً
[22030]

أشكرك أستاذ طلعت خيري المنياوي

السلام عليكم.


أشكرك أخي الكريم طلعت خيري المنياوي على التفضل بقراءة المقالة و التعليق عليها. في الحق إن التصوف شبح مخيف يهيمن على من حولنا من دون أن نشعر و هو بلاء لا يصيب الإسلام فحسب بل نجده كذلك في الفكر المسيحي في العصور الوسطى تحت إسم ' Puritanism ' حيث أصلوا للتقشف و كبت الأحاسيس الجميلة أو لنقل قتلوها و قتلوا الإحساس بجمال الحياة و عذوبتها لمن يفهمها. و أخطر فيروسات التصوف هو أن يقع العبد فريسة لوباء الشرك من دون أن يعلم و يصدق فيه قول الله تعالى ( قُلْ هَلْ نُنَبِّئُكُمْ بِالْأَخْسَرِينَ أَعْمَالًا (103) الَّذِينَ ضَلَّ سَعْيُهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا (104) أُولَئِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا بِآَيَاتِ رَبِّهِمْ وَلِقَائِهِ فَحَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فَلَا نُقِيمُ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَزْنًا (105) ذَلِكَ جَزَاؤُهُمْ جَهَنَّمُ بِمَا كَفَرُوا وَاتَّخَذُوا آَيَاتِي وَرُسُلِي هُزُوًا (106) - سورة الكهف ) و العياذ بالله من الخزي العظيم, كما ندعو الله تعالى أن يهدي عباده المسلمين لطريق القرآن الكريمة فكل مهزلة تقع في الدين سببها الرئيسي أو البديهي هو هجر الذكر الحكيم.


أضف تعليق
لا بد من تسجيل الدخول اولا قبل التعليق
تاريخ الانضمام : 2008-02-13
مقالات منشورة : 27
اجمالي القراءات : 538,374
تعليقات له : 438
تعليقات عليه : 228
بلد الميلاد : Tunisia
بلد الاقامة : Tunis