المناظرة التي جرت حول موضوع حجية السنة بين العقل والنقل

ابراهيم دادي Ýí 2008-01-31


amp;quot;Simplified Arabic&quot;; mso-ansi-font-size: 12.0pt; mso-bidi-language: AR-DZ; mso-ansi-font-weight: bold"><o:p>&nbsp;</o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 0cm 0cm 0pt"><span lang="AR-DZ" style="font-weight: normal; font-size: 14pt; font-family: &quot;Simplified Arabic&quot;; mso-ansi-font-size: 12.0pt; mso-bidi-language: AR-DZ; mso-ansi-font-weight: bold"><o:p>&nbsp;</o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 0cm 0cm 0pt"><span lang="AR-DZ" style="font-weight: normal; font-size: 14pt; font-family: &quot;Simplified Arabic&quot;; mso-ansi-font-size: 12.0pt; mso-bidi-language: AR-DZ; mso-ansi-font-weight: bold">ÇáÓäÉ ÇáäÈæíÉ Èíä ÇáÚÞá æÇáäÞá<o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 0cm 0cm 0pt"><span lang="AR-DZ" style="font-weight: normal; font-size: 14pt; font-family: &quot;Simplified Arabic&quot;; mso-ansi-font-size: 12.0pt; mso-bidi-language: AR-DZ; mso-ansi-font-weight: bold"><o:p>&nbsp;</o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 0cm 0cm 0pt"><span lang="AR-DZ" style="font-weight: normal; font-size: 14pt; font-family: &quot;Simplified Arabic&quot;; mso-ansi-font-size: 12.0pt; mso-bidi-language: AR-DZ; mso-ansi-font-weight: bold">ÇáÌãåæÑ: (ÊÕÝíÞ)<o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 0cm 0cm 0pt"><span lang="AR-DZ" style="font-weight: normal; font-size: 14pt; font-family: &quot;Simplified Arabic&quot;; mso-ansi-font-size: 12.0pt; mso-bidi-language: AR-DZ; mso-ansi-font-weight: bold">ÇáÏßÊæÑ ØÇÑÞ: ÔßÑÇ áßã .. <o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 0cm 0cm 0pt"><span lang="AR-DZ" style="font-weight: normal; font-size: 14pt; font-family: &quot;Simplified Arabic&quot;; mso-ansi-font-size: 12.0pt; mso-bidi-language: AR-DZ; mso-ansi-font-weight: bold">æÃåáÇ Èßã æãÑÍÈÇ ãÚ ÈÑäÇãÌßã ÇáæÓØíÉ .. <o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 0cm 0cm 0pt"><span lang="AR-DZ" style="font-weight: normal; font-size: 14pt; font-family: &quot;Simplified Arabic&quot;; mso-ansi-font-size: 12.0pt; mso-bidi-language: AR-DZ; mso-ansi-font-weight: bold">ÇáÓáÇã Úáíßã æÑÍãÉ Çááå æÈÑßÇÊå<o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 0cm 0cm 0pt"><span lang="AR-DZ" style="font-weight: normal; font-size: 14pt; font-family: &quot;Simplified Arabic&quot;; mso-ansi-font-size: 12.0pt; mso-bidi-language: AR-DZ; mso-ansi-font-weight: bold">äÑÍÈ Èßã Ýí åÐÇ ÇáÈÑäÇãÌ ÇáÍæÇÑí ÇáÐí íÃÎÐ ÞÖíÉ ÔÇÆßÉ ÞÖíÉ ãåãÉ ãä ÞÖÇíÇ ÇáÝÞå Ãæ ÇáÝßÑ Ãæ ÇáæÖÚ ÇáÇÌÊãÇÚí Ãæ ÇáÓíÇÓí .. ÞÖíÉ Êåã ÇáäÇÓ æáåÇ ÚáÇÞÉ Ýí äÝÓ ÇáæÞÊ ÈÇáÏíä.. æäÍÇæá Ãä äÓãÚ ÝíåÇ ÇáÂÑÇÁ ÇáãÎÊáÝÉ áäÕá ÝíåÇ Åä ÔÇÁ Çááå Åáì ÑÃí æÓØí ãÞÈæá.<o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 0cm 0cm 0pt"><span lang="AR-DZ" style="font-weight: normal; font-size: 14pt; font-family: &quot;Simplified Arabic&quot;; mso-ansi-font-size: 12.0pt; mso-bidi-language: AR-DZ; mso-ansi-font-weight: bold">ÍáÞÊäÇ Ýí åÐÇ Çáíæã Úä ãæÖæÚ Ýí ãäÊåì ÇáÃåãíÉ .. æËÇÑÊ Íæáå ÞÖÇíÇ æÍæÇÑÇÊ ßËíÑÉ Úáì ãÏì ÇáÊÇÑíÎ .. æãÇÒÇáÊ ÊÏæÑ ÍÊì Çáíæã æãä Çáãåã ÌÏÇ .. Ãä ÇáÔÈÇÈ íÚÑÝæÇ ÝíåÇ ÇáÑÃí ÇáÚáãí æÇáÔÑÚí æÅä ÔÇÁ Çááå ÇáÑÃí ÇáæÓØí.<o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 0cm 0cm 0pt"><span lang="AR-DZ" style="font-weight: normal; font-size: 14pt; font-family: &quot;Simplified Arabic&quot;; mso-ansi-font-size: 12.0pt; mso-bidi-language: AR-DZ; mso-ansi-font-weight: bold">ÍÏíËäÇ Çáíæã Úä ÍÌíÉ ÇáÓäÉ ÇáäÈæíÉ .. ÇáÍÏíË ÇáÔÑíÝ .. ÇáÓäÉ ÇáäÈæíÉ Èíä ÇáÚÞá æÇáäÞá .. ÇáÓäÉ ÇáäÈæíÉ ÊÚÑÝæäåÇ ØÈÚÇ áåÇ ãßÇäÊåÇ ÇáÚÙíãÉ ÌÏÇ Èíä ÇáãÓáãíä .. æáåÇ ÃÓÇÓ Ýí ÇáÃÍßÇã ÇáÔÑÚíÉ.. ßíÝ äÕáí ßíÝ äÒßí.<o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 0cm 0cm 0pt"><span lang="AR-DZ" style="font-weight: normal; font-size: 14pt; font-family: &quot;Simplified Arabic&quot;; mso-ansi-font-size: 12.0pt; mso-bidi-language: AR-DZ; mso-ansi-font-weight: bold">äÍä äÓÃá åäÇ Úä ÞÖÇíÇ ÑÆíÓíÉ ÊÏæÑ æãÇÒÇáÊ æÏÇÑÊ Èíä ÇáÚáãÇÁ æÈíä ÇáÝÑÞ ãÇÐÇ áæ ÊÚÇÑÖÊ ÇáÓäÉ ÇáäÈæíÉ ãÚ ÇáÞÑÂä ÇáßÑíã .. <o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 0cm 0cm 0pt"><span lang="AR-DZ" style="font-weight: normal; font-size: 14pt; font-family: &quot;Simplified Arabic&quot;; mso-ansi-font-size: 12.0pt; mso-bidi-language: AR-DZ; mso-ansi-font-weight: bold">åá ÇáÓäÉ ÇáäÈæíÉ ÍÌÉ Ýí ÇáÚÞíÏÉ Ãã ÇáÞÑÂä íßÝí¿<o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 0cm 0cm 0pt"><span lang="AR-DZ" style="font-weight: normal; font-size: 14pt; font-family: &quot;Simplified Arabic&quot;; mso-ansi-font-size: 12.0pt; mso-bidi-language: AR-DZ; mso-ansi-font-weight: bold">åá ßá ÇáÓäÉ ÇáäÈæíÉ ãÚÊÈÑÉ ÍÊì ÇáÍÏíË ÇáÖÚíÝ ÍÊì ÇáÍÏíË ÇáÍÓä ãËáÇ æÈÚÖ ÇáäÇÓ ÞÇáæÇ íÄÎÐ Ýí ÇáÝÖÇÆá .. ÈÚÖ ÇáäÇÓ ÞÇá ÇáÍÏíË ÇáÕÍíÍ Åä ßÇä ÃÍÇÏÇ áÇ íÄÎÐ Ýí ÇáÚÞíÏÉ.. åÐå ÞÖÇíÇ ãåãÉ ..<o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 0cm 0cm 0pt"><span lang="AR-DZ" style="font-weight: normal; font-size: 14pt; font-family: &quot;Simplified Arabic&quot;; mso-ansi-font-size: 12.0pt; mso-bidi-language: AR-DZ; mso-ansi-font-weight: bold">Ëã ÓäÏÎá Ýí ÓÄÇá ÑÆíÓí ÂÎÑ .. ãÇÐÇ áæ ÊÚÇÑÖÊ ÇáÓäÉ ãÚ ÇáÚÞá Ãæ ÊÚÇÑÖÊ ãÚ ãÇ æÕá Åáíå ÇáÚáã ÇáÍÏíË Ãæ ÊÚÇÑÖÊ ÇáÓäÉ ãÚ ãÞÇÕÏ ÇáÔÑíÚÉ ÇáÅÓáÇãíÉ Ãæ ãÕÇáÍ ÇáÚÈÇÏ Çáíæã .. <o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 0cm 0cm 0pt"><span lang="AR-DZ" style="font-weight: normal; font-size: 14pt; font-family: &quot;Simplified Arabic&quot;; mso-ansi-font-size: 12.0pt; mso-bidi-language: AR-DZ; mso-ansi-font-weight: bold">ãÇÍßã ÇáÐíä íßÊÝæä ÈÇáÞÑÂä æíÓãæä ÇáÞÑÂäííä .. åá åã ÇáÐíä íÓÊÛäæä Úä ÇáÓäÉ¿ åá åã ãÓáãíä¿ åá åã ßÝÇÑ¿ <o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 0cm 0cm 0pt"><span lang="AR-DZ" style="font-weight: normal; font-size: 14pt; font-family: &quot;Simplified Arabic&quot;; mso-ansi-font-size: 12.0pt; mso-bidi-language: AR-DZ; mso-ansi-font-weight: bold">Ãíä ÇáæÓØíÉ Èíä ÇáÍÑÝííä ÇáÐíä íÃÎÐæä ÙÇåÑ ÇáäÕ æáÇ íÚÈÄæä áÇ ÈÚÞá æáÇ ÈÚáã æáÇ ÈãÕÇáÍ æáÇ ÈãÞÇÕÏ ... æÈíä ÇáÐíä íÞÏÓæä ÇáÚÞá æÇáÚáã æíÞÏãæäå Úáì ÇáÍÏíË ÇáÕÍíÍ.. <o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 0cm 0cm 0pt"><span lang="AR-DZ" style="font-weight: normal; font-size: 14pt; font-family: &quot;Simplified Arabic&quot;; mso-ansi-font-size: 12.0pt; mso-bidi-language: AR-DZ; mso-ansi-font-weight: bold">æÃíÖÇ Ýí ãäØÞÉ ÃæÓØ ÈíäåãÇ .. ãÇ åí ÇáæÓØíÉ Ýí ÇáÊÚÇãá ãÚ ÇáÓäÉ ÇáäÈæíÉ Èíä ÇáÚÞá æÇáäÞá¿<o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 0cm 0cm 0pt"><span lang="AR-DZ" style="font-weight: normal; font-size: 14pt; font-family: &quot;Simplified Arabic&quot;; mso-ansi-font-size: 12.0pt; mso-bidi-language: AR-DZ; mso-ansi-font-weight: bold">åÐÇ ÍÏíËäÇ Ýí åÐå ÇáÍáÞÉ ÇáåÇãÉ æäÍä ÓÚíÏæä ÈÇÓÊÖÇÝÉ ãÌãæÚÉ ãä ÇáÚáãÇÁ ÇáãÊÎÕÕíä Ýí åÐå ÇáÞÖíÉ æÇáÈÇÍËíä .. æÚäÏäÇ ÃíÖÇ ãÇ ÔÇÁ Çááå ÌãåæÑ ßÈíÑ æÃíÖÇ ÚäÏäÇ ÃíÖÇ ãÇ ÔÇÁ Çááå ÇáÑÓÇáÉ ÇáÂä æÕáÊ Åáì ÌãíÚ ÃäÍÇÁ ÇáÚÇáã .. ÓæÇÁ ãÈÇÔÑÉ Ãæ ßËíÑ ãä ÇáäÇÓ íÓÊØíÚæä ãÔÇåÏÉ ÞäÇÉ ÇáÑÓÇáÉ ãä ÎáÇá ÇáÈË ÇáÍí ÇáÐí íÏæÑ Úáì ÇáÅäÊÑäÊ Ýí ßá ÃäÍÇÁ ÇáÚÇáã .. ÝÈÝÖá Çááå æÕáäÇ Åáì ÇáÌãíÚ æíÓÊØíÚ Çáßá Ãä íÔÇÑß ãÚí Ýí åÐå ÇáÍáÞÉ ..<o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 0cm 0cm 0pt"><span lang="AR-DZ" style="font-weight: normal; font-size: 14pt; font-family: &quot;Simplified Arabic&quot;; mso-ansi-font-size: 12.0pt; mso-bidi-language: AR-DZ; mso-ansi-font-weight: bold">ÃÓÊÃÐäßã ÓÇÏÊí ÇáßÑÇã ÞÈá ÇáÊÚÑíÝ Èßã æÇáÏÎæá Ýí ÇáãÍÇæÑ ... äÍä ãä ÚÇÏÊäÇ Ãä äÓÃá ÇáÔÈÇÈ ÓÄÇáÇ .. æÈäÇÁ Úáíå ÊÈäæä ÂÑÇÁßã ÝÃÓÊÃÐäßã ÞáíáÇ ......<o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 0cm 0cm 0pt"><span lang="AR-DZ" style="font-weight: normal; font-size: 14pt; font-family: &quot;Simplified Arabic&quot;; mso-ansi-font-size: 12.0pt; mso-bidi-language: AR-DZ; mso-ansi-font-weight: bold">ÓÃæÌå ÓÄÇáí áßã ÅÐä ÝáÊÌåÒæÇ ÃÌåÒÊßã áæ ÓãÍÊã .. <o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 0cm 0cm 0pt"><span lang="AR-DZ" style="font-weight: normal; font-size: 14pt; font-family: &quot;Simplified Arabic&quot;; mso-ansi-font-size: 12.0pt; mso-bidi-language: AR-DZ; mso-ansi-font-weight: bold">ÓäÈÏà äÍä ÞÓãäÇ ÇáÍáÞÉ Åáì ãÍÇæÑ æÓäÈÏà ÈÇáãÍæÑ ÇáÊÇáí .. <o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 0cm 0cm 0pt"><span lang="AR-DZ" style="font-weight: normal; font-size: 14pt; font-family: &quot;Simplified Arabic&quot;; mso-ansi-font-size: 12.0pt; mso-bidi-language: AR-DZ; mso-ansi-font-weight: bold">ÚáÇÞÉ ÇáÓäÉ ÈÇáÞÑÂä .. åÐÇ ÇáãÍæÑ ÇáÃæá ÇáÐí ÃÑíÏ Ãä ÃÓÃáßã Úäå ... æÞÈá Ãä ÊÓãÚæÇ Ãí ÔíÁ æÊÊÃËÑæÇ ÈÃí ÃÝßÇÑ äÑíÏ Ãä äÓÃáßã Úä ÝßÑßã ÇáÐí ÌÆÊã Èå .. ÓÄÇáí áÍÖÑÇÊßã åæ ÇáÊÇáí: <o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 0cm 0cm 0pt"><span lang="AR-DZ" style="font-weight: normal; font-size: 14pt; font-family: &quot;Simplified Arabic&quot;; mso-ansi-font-size: 12.0pt; mso-bidi-language: AR-DZ; mso-ansi-font-weight: bold">ÃÚÊÈÑ ÇáÐí íßÊÝí ÈÇáÞÑÂä æáÇ íÞÈá ÇáÓäÉ .. ãÇÐÇ ÊÚÊÈÑæäå¿ ÚäÏßã ÇÎÊíÇÑÇÊ .. ÇáÇÎÊíÇÑ ÇáÃæá ÃÚÊÈÑå ßÇÝÑÇ .. ÇáÐí íßÊÝí ÈÇáÞÑÂä æíÑÝÖ ÇáÓäÉ ÃÚÊÈÑå ßÇÝÑÇ .. ÇáÇÎÊíÇÑ ÇáËÇäí ÃÚÊÈÑå ãäÍÑÝÇ æáíÓ ÈßÇÝÑ .. íÚäí ÇäÍÑÇÝ ÞÏ íßæä ÕÛíÑÇ.. ÞÏ íßæä ßÈíÑÇ.. áßä ÇÚÊÈÑÊå ãäÍÑÝÇ åÐÇ ÇáÇÎÊíÇÑ ÇáËÇäí .. ÇáÇÎÊíÇÑ ÇáËÇáË ÇáÐí ÚäÏßã Ãäí ÃÚÊÈÑå ãÌÊåÏÇ .. ËáÇË ÂÑÇÁ ÚäÏßã ÕæÊæÇ ÍÓÈ ÊÑÊíÈåÇ áæ ÓãÍÊã .. ÃíÖÇ ÓÃÓÃá ÖíæÝäÇ ÇáãÓÇäÏíä æÓÃÓÃá ÖíæÝäÇ ÇáÑÆíÓííä Úä ÑÃíåã Ýí åÐÇ ÇáÓÄÇá¿<o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 0cm 0cm 0pt"><span lang="AR-DZ" style="font-weight: normal; font-size: 14pt; font-family: &quot;Simplified Arabic&quot;; mso-ansi-font-size: 12.0pt; mso-bidi-language: AR-DZ; mso-ansi-font-weight: bold"><o:p>&nbsp;</o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 0cm 0cm 0pt"><span lang="AR-DZ" style="font-weight: normal; font-size: 14pt; font-family: &quot;Simplified Arabic&quot;; mso-ansi-font-size: 12.0pt; mso-bidi-language: AR-DZ; mso-ansi-font-weight: bold">ÃÚÊÈÑ ÇáÐí íßÊÝí ÈÇáÞÑÂä æáÇ íÞÈá ÇáÓäÉ .. <o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 0cm 0cm 0pt"><span lang="AR-DZ" style="font-weight: normal; font-size: 14pt; font-family: &quot;Simplified Arabic&quot;; mso-ansi-font-size: 12.0pt; mso-bidi-language: AR-DZ; mso-ansi-font-weight: bold"><o:p>&nbsp;</o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 0cm 0cm 0pt"><span lang="AR-DZ" style="font-weight: normal; font-size: 14pt; font-family: &quot;Simplified Arabic&quot;; mso-ansi-font-size: 12.0pt; mso-bidi-language: AR-DZ; mso-ansi-font-weight: bold">- ßÇÝÑ 0 <o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 0cm 0cm 0pt"><span lang="AR-DZ" style="font-weight: normal; font-size: 14pt; font-family: &quot;Simplified Arabic&quot;; mso-ansi-font-size: 12.0pt; mso-bidi-language: AR-DZ; mso-ansi-font-weight: bold"><o:p>&nbsp;</o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 0cm 0cm 0pt"><span lang="AR-DZ" style="font-weight: normal; font-size: 14pt; font-family: &quot;Simplified Arabic&quot;; mso-ansi-font-size: 12.0pt; mso-bidi-language: AR-DZ; mso-ansi-font-weight: bold">- ãäÍÑÝðÇ æáíÓ ÈßÇÝÑ 0 <o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 0cm 0cm 0pt"><span lang="AR-DZ" style="font-weight: normal; font-size: 14pt; font-family: &quot;Simplified Arabic&quot;; mso-ansi-font-size: 12.0pt; mso-bidi-language: AR-DZ; mso-ansi-font-weight: bold"><o:p>&nbsp;</o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 0cm 0cm 0pt"><span lang="AR-DZ" style="font-weight: normal; font-size: 14pt; font-family: &quot;Simplified Arabic&quot;; mso-ansi-font-size: 12.0pt; mso-bidi-language: AR-DZ; mso-ansi-font-weight: bold">- ãÌÊåÏðÇ 0<o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 0cm 0cm 0pt"><span lang="AR-DZ" style="font-weight: normal; font-size: 14pt; font-family: &quot;Simplified Arabic&quot;; mso-ansi-font-size: 12.0pt; mso-bidi-language: AR-DZ; mso-ansi-font-weight: bold"><o:p>&nbsp;</o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 0cm 0cm 0pt"><span lang="AR-DZ" style="font-weight: normal; font-size: 14pt; font-family: &quot;Simplified Arabic&quot;; mso-ansi-font-size: 12.0pt; mso-bidi-language: AR-DZ; mso-ansi-font-weight: bold"><o:p>&nbsp;</o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 0cm 0cm 0pt"><span lang="AR-DZ" style="font-weight: normal; font-size: 14pt; font-family: &quot;Simplified Arabic&quot;; mso-ansi-font-size: 12.0pt; mso-bidi-language: AR-DZ; mso-ansi-font-weight: bold">Åáì Ãä ÊÕæÊæÇ æÊÙåÑ ÇáäÊÇÆÌ ÚäÏí ÓÄÇá ÃæÌåå áãÔÇåÏí ÇáÑÓÇáÉ æãÔÇåÏí ÈÑäÇãÌ ÇáæÓØíÉ ÊÓÊØíÚæä Ãä ÊÔÇÑßæ ÈÇáÑÃí ÈÅÑÓÇáÉ ÑÓÇáÉ </span><strong><font size="3"><span dir="ltr" style="mso-bidi-language: AR-DZ">SMS</span></font></strong><span lang="AR-DZ" style="font-weight: normal; font-size: 14pt; font-family: &quot;Simplified Arabic&quot;; mso-ansi-font-size: 12.0pt; mso-bidi-language: AR-DZ; mso-ansi-font-weight: bold"> ÈÇáÅÌÇÈÉ Úáì ÇáÓÄÇá ÇáÊÇáí .. åæ ÓÄÇá ÕÚÈ ÔæíÉ ÓÇãÍæäí .. <o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 0cm 0cm 0pt"><span lang="AR-DZ" style="font-weight: normal; font-size: 14pt; font-family: &quot;Simplified Arabic&quot;; mso-ansi-font-size: 12.0pt; mso-bidi-language: AR-DZ; mso-ansi-font-weight: bold">ÅÐÇ ÊÚÇÑÖÊ ÇáÓäÉ ÇáÕÍíÍÉ ÍÏíË ÕÍíÍ ÊÚÇÑÖÊ ãÚ ãäØÞ Óáíã .. ÇáãäØÞ ÇáÓáíã ÝãÇÐÇ ÓÊÞÏã .. ÓÃÚØíßã ËáÇË ÇÎÊíÇÑÇÊ .. <o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 0cm 0cm 0pt"><span lang="AR-DZ" style="font-weight: normal; font-size: 14pt; font-family: &quot;Simplified Arabic&quot;; mso-ansi-font-size: 12.0pt; mso-bidi-language: AR-DZ; mso-ansi-font-weight: bold">ÇáÐí íÞÏã ÇáÓäÉ íÑÓá </span><strong><font size="3"><span dir="ltr" style="mso-bidi-language: AR-DZ">SMS</span></font></strong><span lang="AR-DZ" style="font-weight: normal; font-size: 14pt; font-family: &quot;Simplified Arabic&quot;; mso-ansi-font-size: 12.0pt; mso-bidi-language: AR-DZ; mso-ansi-font-weight: bold"> ÈÑÞã 1 .. ÝÞØ ÊÑÓáæÇ ÑÞã 1 .. <o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 0cm 0cm 0pt"><span lang="AR-DZ" style="font-weight: normal; font-size: 14pt; font-family: &quot;Simplified Arabic&quot;; mso-ansi-font-size: 12.0pt; mso-bidi-language: AR-DZ; mso-ansi-font-weight: bold">ÇáÐíä íÞÏãæÇ ÇáãäØÞ íÑÓáæÇ ÑÞã 2 .. <o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 0cm 0cm 0pt"><span lang="AR-DZ" style="font-weight: normal; font-size: 14pt; font-family: &quot;Simplified Arabic&quot;; mso-ansi-font-size: 12.0pt; mso-bidi-language: AR-DZ; mso-ansi-font-weight: bold">æÇáÐí íÞæá áÇ ÃÏÑí íÑÓá ÇáÑÞã 3 ..<o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 0cm 0cm 0pt"><span lang="AR-DZ" style="font-weight: normal; font-size: 14pt; font-family: &quot;Simplified Arabic&quot;; mso-ansi-font-size: 12.0pt; mso-bidi-language: AR-DZ; mso-ansi-font-weight: bold"><o:p>&nbsp;</o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 0cm 0cm 0pt"><span lang="AR-DZ" style="font-weight: normal; font-size: 14pt; font-family: &quot;Simplified Arabic&quot;; mso-ansi-font-size: 12.0pt; mso-bidi-language: AR-DZ; mso-ansi-font-weight: bold"><o:p>&nbsp;</o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 0cm 0cm 0pt"><span lang="AR-DZ" style="font-weight: normal; font-size: 14pt; font-family: &quot;Simplified Arabic&quot;; mso-ansi-font-size: 12.0pt; mso-bidi-language: AR-DZ; mso-ansi-font-weight: bold">ÅÐÇ ÊÚÇÑÖÊ ÇáÓäÉ ÇáÕÍíÍÉ ãÚ ÇáãäØÞ ÇáÓáíã ÝÓÃÞÏã ...<o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 0cm 0cm 0pt"><span lang="AR-DZ" style="font-weight: normal; font-size: 14pt; font-family: &quot;Simplified Arabic&quot;; mso-ansi-font-size: 12.0pt; mso-bidi-language: AR-DZ; mso-ansi-font-weight: bold"><o:p>&nbsp;</o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 0cm 0cm 0pt"><span lang="AR-DZ" style="font-weight: normal; font-size: 14pt; font-family: &quot;Simplified Arabic&quot;; mso-ansi-font-size: 12.0pt; mso-bidi-language: AR-DZ; mso-ansi-font-weight: bold">- ÇáÓäÉ 0 <o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 0cm 0cm 0pt"><span lang="AR-DZ" style="font-weight: normal; font-size: 14pt; font-family: &quot;Simplified Arabic&quot;; mso-ansi-font-size: 12.0pt; mso-bidi-language: AR-DZ; mso-ansi-font-weight: bold"><o:p>&nbsp;</o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 0cm 0cm 0pt"><span lang="AR-DZ" style="font-weight: normal; font-size: 14pt; font-family: &quot;Simplified Arabic&quot;; mso-ansi-font-size: 12.0pt; mso-bidi-language: AR-DZ; mso-ansi-font-weight: bold">- ÇáãäØÞ 0 <o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 0cm 0cm 0pt"><span lang="AR-DZ" style="font-weight: normal; font-size: 14pt; font-family: &quot;Simplified Arabic&quot;; mso-ansi-font-size: 12.0pt; mso-bidi-language: AR-DZ; mso-ansi-font-weight: bold"><o:p>&nbsp;</o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 0cm 0cm 0pt"><span lang="AR-DZ" style="font-weight: normal; font-size: 14pt; font-family: &quot;Simplified Arabic&quot;; mso-ansi-font-size: 12.0pt; mso-bidi-language: AR-DZ; mso-ansi-font-weight: bold">- áÇ ÃÏÑí 0<o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 0cm 0cm 0pt"><span lang="AR-DZ" style="font-weight: normal; font-size: 14pt; font-family: &quot;Simplified Arabic&quot;; mso-ansi-font-size: 12.0pt; mso-bidi-language: AR-DZ; mso-ansi-font-weight: bold"><o:p>&nbsp;</o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 0cm 0cm 0pt"><span lang="AR-DZ" style="font-weight: normal; font-size: 14pt; font-family: &quot;Simplified Arabic&quot;; mso-ansi-font-size: 12.0pt; mso-bidi-language: AR-DZ; mso-ansi-font-weight: bold">ÕæÊæÇ áæ ÓãÍÊã ÔÇÑßæäÇ ÈÑÃíß ÍÊì äÊÚÑÝ Úáì ÑÃíßã æÓÊÙåÑ ÇáäÊÇÆÌ Úáì ÞÓã ÇáÊÕæíÊ Ýí ÇáÔÇÔÉ ÈÇÓÊãÑÇÑ æÊÊÚÏá ÇáäÊÇÆÌ ÍÓÈ ÊÕæíÊßã ÃËäÇÁ ÇáÍáÞÉ .. ÊÓÊØíÚæä Ãä ÊÕæÊæÇ Ýí ÎáÇá ßá ÇáÍáÞÉ Ãæ ÅÚÇÏÇÊåÇ ÃíÖÇ .. <o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 0cm 0cm 0pt"><span lang="AR-DZ" style="font-weight: normal; font-size: 14pt; font-family: &quot;Simplified Arabic&quot;; mso-ansi-font-size: 12.0pt; mso-bidi-language: AR-DZ; mso-ansi-font-weight: bold">ÈÚÏ ÇáÝÇÕá ÓäÑì ÊÕæíÊ ÇáÔÈÇÈ äÓÈ ÇáÊí ÎÑÌÊ ãä ÇáÔÈÇÈ æÇáÝÊíÇÊ ÇáÐíä ÚäÏäÇ æÓÃÓãÍ áÖíæÝí .. ÓÃÎÐ ÂÑÇÁ ÇáÔÈÇÈ ÃíÖÇ .. ÓÃÓãÚ áãÇÐÇ ÕæÊã ÈåÐå ÇáØÑíÞÉ áßä ßá åÐÇ ÈÚÏ ÇáÝÇÕá Åä ÔÇÁ Çááå ........................................................................................<o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 0cm 0cm 0pt"><span lang="AR-DZ" style="font-weight: normal; font-size: 14pt; font-family: &quot;Simplified Arabic&quot;; mso-ansi-font-size: 12.0pt; mso-bidi-language: AR-DZ; mso-ansi-font-weight: bold">ÔßÑÇ áßã<o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 0cm 0cm 0pt"><span lang="AR-DZ" style="font-weight: normal; font-size: 14pt; font-family: &quot;Simplified Arabic&quot;; mso-ansi-font-size: 12.0pt; mso-bidi-language: AR-DZ; mso-ansi-font-weight: bold">æÃåáÇ Èßã ãÑÉ ÃÎÑì ãÚ ÈÑäÇãÌßã ÇáæÓØíÉ Úáì ÞäÇÉ ÇáÑÓÇáÉ æäÍä ääÇÞÔ Çáíæã ÇáÓäÉ ÇáäÈæíÉ Èíä ÇáÚÞá æÇáäÞá Ãíä ÇáæÓØíÉ Ýí åÐÇ .. <o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 0cm 0cm 0pt"><span lang="AR-DZ" style="font-weight: normal; font-size: 14pt; font-family: &quot;Simplified Arabic&quot;; mso-ansi-font-size: 12.0pt; mso-bidi-language: AR-DZ; mso-ansi-font-weight: bold">ÃÐßÑßã ÈÇáÓÄÇá ÇáÐí æÌåäÇå áãÔÇåÏíäÇ Ýí ÇáÊáíÝÒíæä ÊÓÊØíÚæä Ãä ÊÑÓáæÇ ÑÓÇáÉ </span><strong><font size="3"><span dir="ltr" style="mso-bidi-language: AR-DZ">SMS</span></font></strong><span lang="AR-DZ" style="font-weight: normal; font-size: 14pt; font-family: &quot;Simplified Arabic&quot;; mso-ansi-font-size: 12.0pt; mso-bidi-language: AR-DZ; mso-ansi-font-weight: bold"> áÊÔÇÑßæäÇ Ýí åÐå ÇáÍáÞÉ ÚäÏßã ÓÄÇá åæ ßÇáÊÇáí .. ÅÐÇ ÊÚÇÑÖÊ ÇáÓäÉ ÇáÕÍíÍÉ .. ÍÏíË ÕÍíÍ .. ãÚ ãäØÞ Óáíã ÝÓÃÞÏã ãÇÐÇ ... ãÇÐÇ ÓÇÞÏã¿ <o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 0cm 0cm 0pt"><span lang="AR-DZ" style="font-weight: normal; font-size: 14pt; font-family: &quot;Simplified Arabic&quot;; mso-ansi-font-size: 12.0pt; mso-bidi-language: AR-DZ; mso-ansi-font-weight: bold">ÇáÐí íÞÏã ÇáÓäÉ íÑÓá </span><strong><font size="3"><span dir="ltr" style="mso-bidi-language: AR-DZ">SMS</span></font></strong><span lang="AR-DZ" style="font-weight: normal; font-size: 14pt; font-family: &quot;Simplified Arabic&quot;; mso-ansi-font-size: 12.0pt; mso-bidi-language: AR-DZ; mso-ansi-font-weight: bold"> ÈÑÞã 1 .. <o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 0cm 0cm 0pt"><span lang="AR-DZ" style="font-weight: normal; font-size: 14pt; font-family: &quot;Simplified Arabic&quot;; mso-ansi-font-size: 12.0pt; mso-bidi-language: AR-DZ; mso-ansi-font-weight: bold">ÇáÐíä íÞÏãæä ÇáãäØÞ íÑÓáæä ÑÞã 2 .. <o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 0cm 0cm 0pt"><span lang="AR-DZ" style="font-weight: normal; font-size: 14pt; font-family: &quot;Simplified Arabic&quot;; mso-ansi-font-size: 12.0pt; mso-bidi-language: AR-DZ; mso-ansi-font-weight: bold">æÇáÐíä áÇ íÏÑæä ÇáÅÌÇÈÉ Úáì åÐå ÇáãÓÃáÉ ãÍÊÇÑíä íÑÓá ÇáÑÞã 3 ..<o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 0cm 0cm 0pt"><span lang="AR-DZ" style="font-weight: normal; font-size: 14pt; font-family: &quot;Simplified Arabic&quot;; mso-ansi-font-size: 12.0pt; mso-bidi-language: AR-DZ; mso-ansi-font-weight: bold">ÈÚÏ ÅÐäßã ÃäÇÞÔ ÇáÔÈÇÈ Íæá äÊÇÆÌ ÇÓÊØáÇÚåã ÇáÊí ÓÃáÊåã ÅíÇåÇ ÞÈá ÇáÝÇÕá .. ÓÄÇá ßäÊ æÌåÊå áÍÖÑÇÊßã ÞÈá ÇáÝÇÕá .. ãÇÐÇ ÊÚÊÈÑæä ÇáÐíä íßÊÝæä ÈÇáÞÑÂä ÇáßÑíã æáÇ íÞÈáæä ÇáÓäÉ ÇáäÈæíÉ .. ÝäÓÈÊßã ßÇäÊ ßÇáÊÇáí .. ÞÈá Ãä ÂÎÐ ÃÑÇÆßã äÓÈÊßã ßÇäÊ ßÇáÊÇáí ..<o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 0cm 0cm 0pt"><span dir="ltr" style="mso-bidi-language: AR-DZ; mso-bidi-font-family: Arial"><strong><font size="3">&#61607;</font></strong></span><span lang="AR-DZ" style="font-weight: normal; font-size: 14pt; font-family: &quot;Simplified Arabic&quot;; mso-ansi-font-size: 12.0pt; mso-bidi-language: AR-DZ; mso-ansi-font-weight: bold"> ÇáÐíä ÞÇáæÇ íÚÊÈÑæäå ßÇÝÑ 10%<o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 0cm 0cm 0pt"><span dir="ltr" style="mso-bidi-language: AR-DZ; mso-bidi-font-family: Arial"><strong><font size="3">&#61607;</font></strong></span><span lang="AR-DZ" style="font-weight: normal; font-size: 14pt; font-family: &quot;Simplified Arabic&quot;; mso-ansi-font-size: 12.0pt; mso-bidi-language: AR-DZ; mso-ansi-font-weight: bold"> ÇáÐíä ÞÇáæÇ ÃÚÊÈÑå ãäÍÑÝÇ æáíÓ ÈßÇÝÑ 55%<o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 0cm 0cm 0pt"><span dir="ltr" style="mso-bidi-language: AR-DZ; mso-bidi-font-family: Arial"><strong><font size="3">&#61607;</font></strong></span><span lang="AR-DZ" style="font-weight: normal; font-size: 14pt; font-family: &quot;Simplified Arabic&quot;; mso-ansi-font-size: 12.0pt; mso-bidi-language: AR-DZ; mso-ansi-font-weight: bold"> ÇáÐíä ÞÇáæÇ Åäå ãÌÊåÏ 35%<o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 0cm 0cm 0pt"><span lang="AR-DZ" style="font-weight: normal; font-size: 14pt; font-family: &quot;Simplified Arabic&quot;; mso-ansi-font-size: 12.0pt; mso-bidi-language: AR-DZ; mso-ansi-font-weight: bold">ÝÇÎÊáÇÝÊßã æÇÖÍ æáåÐÇ ÓÃÓÃá ÃÓÇÊÐÊäÇ Íæá Ðáß æßÐáß ÓÃÓÃáßã ÈÓÑÚÉ Úä ÑÃíßã .. ãä Ýíßã ÑÃì Ãäå ßÇÝÑ ÇÚÊÈÑå ßÇÝÑ¿ <o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 0cm 0cm 0pt"><span lang="AR-DZ" style="font-weight: normal; font-size: 14pt; font-family: &quot;Simplified Arabic&quot;; mso-ansi-font-size: 12.0pt; mso-bidi-language: AR-DZ; mso-ansi-font-weight: bold">äÃÎÐ ÂÑÇÁßã ßÏå ÇáäÇÓ ÇáãÊÔÏÏíä äÃÎÐ ÑÃíß íÇ ÃÎÊí ÇÊÝÖáí .. <o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 0cm 0cm 0pt"><span lang="AR-DZ" style="font-weight: normal; font-size: 14pt; font-family: &quot;Simplified Arabic&quot;; mso-ansi-font-size: 12.0pt; mso-bidi-language: AR-DZ; mso-ansi-font-weight: bold">ÅÍÏì ÇáÃÎæÇÊ : ÍÖÑÊß ÇáßÇÝÑ ããßä äÚÊÈÑå åæ ãä íäßÑ ãÚáæãÇ ãä ÇáÏíä ÈÇáÖÑæÑÉ ÝÅÐÇ ÃäßÑ ÇáÓäÉ ßáåÇ ÃÚÊÈÑå Åíå¿ ÝÃäÇ ÇÚÊÈÑÊå ßÇÝÑ ....<o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 0cm 0cm 0pt"><span lang="AR-DZ" style="font-weight: normal; font-size: 14pt; font-family: &quot;Simplified Arabic&quot;; mso-ansi-font-size: 12.0pt; mso-bidi-language: AR-DZ; mso-ansi-font-weight: bold">Ï. ØÇÑÞ : ÝÃäÊ ÇÚÊÈÑÊí Ãä ÇáÐí íäßÑ ÇáÓäÉ ÞÏ ÃäßÑ ãÚáæãÇ ãä ÇáÏíä ÈÇáÖÑæÑÉ æÈÇáÊÇáí ÃÚÊÈÑå ßÇÝÑÇ. .. ØíÈ äÃÎÐ æÇÍÏÉ ãä ÇáÝÊíÇÊ Ãæ ÇáÔÈÇÈ ÇÚÊÈÑå áíÓ ÈßÇÝÑ æÅäãÇ åæ ãäÍÑÝ .. äÃÎÐ ÈäÊäÇ .. ÇÊÝÖáí ..<o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 0cm 0cm 0pt"><span lang="AR-DZ" style="font-weight: normal; font-size: 14pt; font-family: &quot;Simplified Arabic&quot;; mso-ansi-font-size: 12.0pt; mso-bidi-language: AR-DZ; mso-ansi-font-weight: bold">ÅÍÏì ÇáÝÊíÇÊ : åæ ÇáÞÑÂä ÑÈäÇ ÃäÒáå áæ ãÔ ÚÇíÒ ÇáÓäÉ ãÇ ßÇäÔ ÇáÑÓæá ÓíÏäÇ ãÍãÏ Ìíå ÈíåÇ ÚÔÇä íÝÓÑ ÇáÞÑÂä .. ÝÅÍäÇ áæ ÊÌÇåáäÇ ÇáÓäÉ ØíÈ áíå íÚäí ÑÈäÇ ÈÚÊ ...<o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 0cm 0cm 0pt"><span lang="AR-DZ" style="font-weight: normal; font-size: 14pt; font-family: &quot;Simplified Arabic&quot;; mso-ansi-font-size: 12.0pt; mso-bidi-language: AR-DZ; mso-ansi-font-weight: bold">Ï. ØÇÑÞ : ØíÈ áíÔ ãÇ ÇÚÊÈÑÊíå ßÇÝÑ¿ ÃäÊ ÑÃíß ßÇä ãäÍÑÝ æáíÓ ÈßÇÝÑ¿ áíÔ ãÇ ÇÚÊÈÑÊíå ßÇÝÑ¿<o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 0cm 0cm 0pt"><span lang="AR-DZ" style="font-weight: normal; font-size: 14pt; font-family: &quot;Simplified Arabic&quot;; mso-ansi-font-size: 12.0pt; mso-bidi-language: AR-DZ; mso-ansi-font-weight: bold">ÇáÝÊÇÉ : áÃäå åæ ãÔ Ìåá ßá ÇáÞÖíÉ åæ Ìåá ÌÒÁ æÇáÈÇÞí áÇ .. <o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 0cm 0cm 0pt"><span lang="AR-DZ" style="font-weight: normal; font-size: 14pt; font-family: &quot;Simplified Arabic&quot;; mso-ansi-font-size: 12.0pt; mso-bidi-language: AR-DZ; mso-ansi-font-weight: bold">Ï. ØÇÑÞ : äÚã ÝáÃäå ÞÈá ÌÒÁ æÌåá ÌÒÁ ÝÇÚÊÈÑÊíå ãäÍÑÝÇ Ýí åÐÇ ÇáãÓÃáÉ .. .. äÃÎÏ æÇÍÏÉ ãä ÇáÝÊíÇÊ Ãæ ÇáÔÈÇÈ ÇÚÊÈÑå ãÌÊåÏÇ æáíÓ ãäÍÑÝÇ.. ØíÈ äÃÎÏ ÇÈääÇ ÇáßÑíã ÊÝÖá...<o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 0cm 0cm 0pt"><span lang="AR-DZ" style="font-weight: normal; font-size: 14pt; font-family: &quot;Simplified Arabic&quot;; mso-ansi-font-size: 12.0pt; mso-bidi-language: AR-DZ; mso-ansi-font-weight: bold">ÃÍÏ ÇáÔÈÇÈ : ÈÓã Çááå ÇáÑÍãä ÇáÑÍíã ÅÍäÇ ããßä äÚÊÈÑå ãäÍÑÝ æãÔ ßÇÝÑ.. ãÔ ßÇÝÑ áÃäå ÇáÞÑÂä áÇ íÏÚ ÕÛíÑÉ æáÇ ßÈíÑÉ ÅáÇ æÐßÑåÇ .. æãäÍÑÝ áÃä ÅÍäÇ ÑÈäÇ ÃãÑäÇ Ãä äØíÚ ÇáÑÓæá æäÃÎÐ ÈÓäÊå .. ÊãÇã .. ÒÇÆÏ Åä ÇáÓäÉ ÝíåÇ ÍÇÌÇÊ ãÝÓÑÉ ÃßËÑ ãæÔ ãæÌæÏÉ Ýí ÇáÞÑÂä.<o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 0cm 0cm 0pt"><span lang="AR-DZ" style="font-weight: normal; font-size: 14pt; font-family: &quot;Simplified Arabic&quot;; mso-ansi-font-size: 12.0pt; mso-bidi-language: AR-DZ; mso-ansi-font-weight: bold">Ï. ØÇÑÞ : ØíÈ áíÓ ãÇ ÇÚÊÈÑÊå ãäÍÑÝÇ ÅÐä¿ <o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 0cm 0cm 0pt"><span lang="AR-DZ" style="font-weight: normal; font-size: 14pt; font-family: &quot;Simplified Arabic&quot;; mso-ansi-font-size: 12.0pt; mso-bidi-language: AR-DZ; mso-ansi-font-weight: bold">ÇáÔÇÈ : åæ ãäÍÑÝ ..<o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 0cm 0cm 0pt"><span lang="AR-DZ" style="font-weight: normal; font-size: 14pt; font-family: &quot;Simplified Arabic&quot;; mso-ansi-font-size: 12.0pt; mso-bidi-language: AR-DZ; mso-ansi-font-weight: bold">Ï. ØÇÑÞ : ÃäÊ ÇÚÊÈÑÊå ãäÍÑÝ ..<o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 0cm 0cm 0pt"><span lang="AR-DZ" style="font-weight: normal; font-size: 14pt; font-family: &quot;Simplified Arabic&quot;; mso-ansi-font-size: 12.0pt; mso-bidi-language: AR-DZ; mso-ansi-font-weight: bold">ÇáÔÇÈ : Âå <o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 0cm 0cm 0pt"><span lang="AR-DZ" style="font-weight: normal; font-size: 14pt; font-family: &quot;Simplified Arabic&quot;; mso-ansi-font-size: 12.0pt; mso-bidi-language: AR-DZ; mso-ansi-font-weight: bold">Ï. ØÇÑÞ : ØíÈ äÑíÏ æÇÍÏ ÇÚÊÈÑå ãÌÊåÏ .. æáíÓ ÈãäÍÑÝ.. æÇááÇ ÊÈÑÃÊã ãä ÑÃíßã ... ØíÈ ÊÝÖá .. 35% ãäßã ÞÇáæÇ ãÌÊåÏ .. ÃäÇ ÃÑíÏ ÔÎÕÇ ÞÇá ãÌÊåÏÇ.. ÃäÊ ÞáÊ ãÌÊåÏ.. áÇ ÃäÇ ÃÑíÏ æÇÍÏ ÞÇá ãÌÊåÏ ãÚáÔ.. Ýíå ÍÏ ÞÇá ãÌÊåÏ .. Âå åäÇß .. ÊÝÖá ..<o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 0cm 0cm 0pt"><span lang="AR-DZ" style="font-weight: normal; font-size: 14pt; font-family: &quot;Simplified Arabic&quot;; mso-ansi-font-size: 12.0pt; mso-bidi-language: AR-DZ; mso-ansi-font-weight: bold">ÃÍÏ ÇáÔÈÇÈ : ÈÓã Çááå ÇáÑÍãä ÇáÑÍíã ÃäÇ ÇÎÊÑÊ ÇáÇÍÊãÇá ÇáÃÞá ÓæÁðÇ .. æáßä áÇ ÃÞæá Åäå ãÌÊåÏ æáßä ÃÞæá Åäå ãÄãä ÈÇáÞÑÂä .. áÃä ÇáÞÑÂä íÞæá: {æäÒáäÇ Úáíß ÇáßÊÇÈ ÊÈíÇäÇ áßá ÔíÁ æåÏì æÑÍãÉ æÈÔÑì ááãÓáãíä} .. ÝÇáÓäÉ ãÍÊæÇå Ýí ÏÇÎá ÇáÞÑÂä ÇáßÑíã æáÇ ÊÊÚÇÑÖ ãÚå ..<o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 0cm 0cm 0pt"><span lang="AR-DZ" style="font-weight: normal; font-size: 14pt; font-family: &quot;Simplified Arabic&quot;; mso-ansi-font-size: 12.0pt; mso-bidi-language: AR-DZ; mso-ansi-font-weight: bold">Ï. ØÇÑÞ : äÚã .. ÝÃäÊ ÊÚÊÈÑå ãÌÊåÏÇ ..<o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 0cm 0cm 0pt"><span lang="AR-DZ" style="font-weight: normal; font-size: 14pt; font-family: &quot;Simplified Arabic&quot;; mso-ansi-font-size: 12.0pt; mso-bidi-language: AR-DZ; mso-ansi-font-weight: bold">ááÃÓÇÊÐÉ ÇáãÓÇäÏíä<o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 0cm 0cm 0pt"><span lang="AR-DZ" style="font-weight: normal; font-size: 14pt; font-family: &quot;Simplified Arabic&quot;; mso-ansi-font-size: 12.0pt; mso-bidi-language: AR-DZ; mso-ansi-font-weight: bold">Ï. ØÇÑÞ : ÂÑÇÄßã ÈÓÑÚÉ ÃÓÇÊÐÊí ÇáßÑÇã ßá æÇÍÏ íÚÑÝ ÈäÝÓå æíÞæá áí ÑÃíå<o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 0cm 0cm 0pt"><span lang="AR-DZ" style="font-weight: normal; font-size: 14pt; font-family: &quot;Simplified Arabic&quot;; mso-ansi-font-size: 12.0pt; mso-bidi-language: AR-DZ; mso-ansi-font-weight: bold">ÍÇãÏ ÇáÚØÇÑ.. ÚÖæ ÇáÇÊÍÇÏ ÇáÚÇáãí áÚáãÇÁ ÇáãÓáãíä<o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 0cm 0cm 0pt"><span lang="AR-DZ" style="font-weight: normal; font-size: 14pt; font-family: &quot;Simplified Arabic&quot;; mso-ansi-font-size: 12.0pt; mso-bidi-language: AR-DZ; mso-ansi-font-weight: bold">Ï. ØÇÑÞ : ÍíÇß Çááå íÇ ÏßÊæÑ<o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 0cm 0cm 0pt"><span lang="AR-DZ" style="font-weight: normal; font-size: 14pt; font-family: &quot;Simplified Arabic&quot;; mso-ansi-font-size: 12.0pt; mso-bidi-language: AR-DZ; mso-ansi-font-weight: bold">ÇáÔíÎ ÍÇãÏ : ÃåáÇ Èß íÇ ÏßÊæÑ .. ÇáÓäÉ åí ÅãÇ ÙäíÉ ÇáËÈæÊ æÇáÏáÇáÉ æÅãÇ ÞØÚíÉ ÇáËÈæÊ æÇáÏáÇáÉ .. <o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 0cm 0cm 0pt"><span lang="AR-DZ" style="font-weight: normal; font-size: 14pt; font-family: &quot;Simplified Arabic&quot;; mso-ansi-font-size: 12.0pt; mso-bidi-language: AR-DZ; mso-ansi-font-weight: bold">Ï. ØÇÑÞ : ÈÓ ÃäÇ ÚÔÇä ÃæÖÍ ááÌãåæÑ .. ÅÍäÇ åÇäÓÊÚãá åÐå ÇáãÕØáÍÇÊ ßËíÑÇ .. ÞØÚíÉ ËÈæÊ íÚäí ËÇÈÊ ÞØÚÇ .. åã ÈÓ ÇáÌãÇÚÉ íÍÈæÇ íÍØæÇ áåÇ ãÕØáÍÇÊ ÏÞíÞÉ .. ÞØÚíÉ ËÈæÊ íÚäí ËÇÈÊ ÞØÚÇ ãÇ Ýí Ôß .. ØÈÚÇ ÇáÞÑÂä ÇáßÑíã ßáå ËÇÈÊ ÞØÚÇ .. ÇáÓäÉ ÇáäÈæíÉ áíÓÊ ßáåÇ ËÇÈÊÉ ÞØÚÇ .. ÝíåÇ ÕÍíÍ ÝíåÇ ÖÚíÝ ÝíåÇ ÍÏíË ãÊæÇÊÑ .. ÝÚäÏäÇ ÃäæÇÚ .. ÅÐÇ ÇÓÊÚãáæÇ ÞØÚí ÇáËÈæÊ íÚäí ËÇÈÊ ÞØÚÇ .. ÇáÚßÓ áåÐÇ íÓãæå Ùäí ÇáËÈæÊ íÚäí Ýí Ùä ãÏì ËÈæÊå .. æÝíå ÚäÏäÇ ãÕØáÍ åÇ íÓÊÚãáæå ÃÓÇÊÐÊäÇ ßËíÑÇ åæ ÞØÚí ÇáÏáÇáÉ íÚäí ãÚäÇå æÇÖÍ ÊãÇãÇ áÇÔß Ýíå.. áÇ íÍÊãá æÌåíä .. æÇáãÕØáÍ ÇáÂÎÑ Ùäí ÇáÏáÇáÉ ßãÇ íÞæá ÇáÚÑÈ íÚäí ÍãÇá æÌæå íÚäí ããßä äÝÓÑå ÈÃßËÑ ãä ÊÝÓíÑ Ýããßä íßæä Ùäí ÇáÏáÇáÉ .. ÅÐä áãÇ íÞæá ÞØÚí ÇáËÈæÊ ÞØÚí ÇáÏáÇáÉ íÚäí ÎáÇÕ ËÇÈÊ ÞØÚÇ æãÚäÇå æÇÖÍ .. áãÇ äÞæá ÞØÚí ÇáËÈæÊ áßä Ùäí ÇáÏáÇáÉ íÚäí ËÇÈÊ ÕÍíÍ áßä ÅíÔ ÊÝÓíÑå Ýíå ÃßËÑ ãä ÊÝÓíÑ .. ÝÅÐÇ ÚÑÝäÇ åÐÇ ÇáãÕØáÍ ããßä äßãá .. ÊÝÖá<o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 0cm 0cm 0pt"><span lang="AR-DZ" style="font-weight: normal; font-size: 14pt; font-family: &quot;Simplified Arabic&quot;; mso-ansi-font-size: 12.0pt; mso-bidi-language: AR-DZ; mso-ansi-font-weight: bold">ÇáÔíÎ ÍÇãÏ : ÝÅÐÇ ßÇä åÐÇ ÇáãäßÑ íäßÑ ÇáÓäÉ ÙäíÉ ÇáÏáÇáÉ Ãæ ÙäíÉ ÇáËÈæÊ ÝÅäå íÕäÝ Úáì Ãäå ãäÍÑÝ .. <o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 0cm 0cm 0pt"><span lang="AR-DZ" style="font-weight: normal; font-size: 14pt; font-family: &quot;Simplified Arabic&quot;; mso-ansi-font-size: 12.0pt; mso-bidi-language: AR-DZ; mso-ansi-font-weight: bold">Ï. ØÇÑÞ : äÚã .. ÅÐÇ ÃäßÑ ÇáÙäí íÚÊÈÑ ãäÍÑÝÇ<o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 0cm 0cm 0pt"><span lang="AR-DZ" style="font-weight: normal; font-size: 14pt; font-family: &quot;Simplified Arabic&quot;; mso-ansi-font-size: 12.0pt; mso-bidi-language: AR-DZ; mso-ansi-font-weight: bold">ÇáÔíÎ ÍÇãÏ : ÓæÇÁ ÏáÇáÉ Ãæ ËÈæÊÇ ÝÅäå íßæä ãäÍÑÝÇ ..<o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 0cm 0cm 0pt"><span lang="AR-DZ" style="font-weight: normal; font-size: 14pt; font-family: &quot;Simplified Arabic&quot;; mso-ansi-font-size: 12.0pt; mso-bidi-language: AR-DZ; mso-ansi-font-weight: bold">Ï. ØÇÑÞ : ãÇ ÊÚÊÈÑå ÍÊì ãÌÊåÏÇ¿<o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 0cm 0cm 0pt"><span lang="AR-DZ" style="font-weight: normal; font-size: 14pt; font-family: &quot;Simplified Arabic&quot;; mso-ansi-font-size: 12.0pt; mso-bidi-language: AR-DZ; mso-ansi-font-weight: bold">ÇáÔíÎ ÍÇãÏ : áÇ áÇ.. áÇ ÃÚÊÈÑå ãÌÊåÏ&times; áÃä ÇáÙäí åÐÇ æÞÏ íßæä ÃÍíÇäÇ æÞÏ áÇ íßæä áßä ÃÚÊÈÑå ãäÍÑÝÇ¡ ÞÏ íßæä Ýí ÈÚÖ ÇáÃãæÑ ÇáÈÓíØÉ ÌÏÇ ãäÍÑÝÇ .. íÚäí ÇáãÚÊÒáÉ ÃäßÑæÇ ÃãæÑðÇ ßËíÑÉ <o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 0cm 0cm 0pt"><span lang="AR-DZ" style="font-weight: normal; font-size: 14pt; font-family: &quot;Simplified Arabic&quot;; mso-ansi-font-size: 12.0pt; mso-bidi-language: AR-DZ; mso-ansi-font-weight: bold">Ï. ØÇÑÞ : ÎáíäÇ ãä Ïæä ãÇ äÏÎá Ýí ÇáÝÑÞ áÃäåÇ ÞÖíÉ ãÚÞÏÉ ..<o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 0cm 0cm 0pt"><span lang="AR-DZ" style="font-weight: normal; font-size: 14pt; font-family: &quot;Simplified Arabic&quot;; mso-ansi-font-size: 12.0pt; mso-bidi-language: AR-DZ; mso-ansi-font-weight: bold">ÇáÔíÎ ÍÇãÏ : äÚÏåã ãäÍÑÝíä æáíÓæÇ ßÇÝÑíä æáÇ ãÌÊåÏíä .. æáßä ÅÐÇ ÃäßÑ ÇáÓäÉ ÇáÊí åí ÞØÚíÉ ÇáËÈæÊ æÞØÚíÉ ÇáÏáÇáÉ äÚÊÈÑå íßÝÑ áÃäå ãËáÇ Úáì åÐÇ ßíÝ ÓíÕáí ÇáÕÈÍ æßíÝ ÓíÕáí ÇáÙåÑ æÇáÚÕÑ ... ÑÈãÇ íÑßÚ ÑßÚÉ Ãæ ÑßÚÊíä æíÞæá åßÐÇ äØÈÞ ÇáÞÑÂä. <o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 0cm 0cm 0pt"><span lang="AR-DZ" style="font-weight: normal; font-size: 14pt; font-family: &quot;Simplified Arabic&quot;; mso-ansi-font-size: 12.0pt; mso-bidi-language: AR-DZ; mso-ansi-font-weight: bold">Ï. ØÇÑÞ : <span style="color: red">íÚäí ÚÏÏ ÇáÑßÚÇÊ ãÇ ÌÇÁÊ Ýí ÇáÞÑÂä áßä ÌÇÁÊ Ýí ÇáÓäÉ ÝßíÝ ÓíÕáí</span> .. ØíÈ ÅÐä ÑÃíß æÇÖÍ .. ÊÝÖá ..<o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 0cm 0cm 0pt"><span lang="AR-DZ" style="font-weight: normal; font-size: 14pt; font-family: &quot;Simplified Arabic&quot;; mso-ansi-font-size: 12.0pt; mso-bidi-language: AR-DZ; mso-ansi-font-weight: bold">ÈÓã Çááå ÇáÑÍãä ÇáÑÍíã<o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 0cm 0cm 0pt"><span lang="AR-DZ" style="font-weight: normal; font-size: 14pt; font-family: &quot;Simplified Arabic&quot;; mso-ansi-font-size: 12.0pt; mso-bidi-language: AR-DZ; mso-ansi-font-weight: bold">Ï. ÑÌÈ ÃÈæãáíÍ ÏßÊæÑÇå Ýí ÇáÔÑíÚÉ ÇáÅÓáÇãíÉ æãÓÊÔÇÑ ÇáäØÇÞ ÇáÔÑÚí ÈÅÓáÇã Ãæä áÇíä<o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 0cm 0cm 0pt"><span lang="AR-DZ" style="font-weight: normal; font-size: 14pt; font-family: &quot;Simplified Arabic&quot;; mso-ansi-font-size: 12.0pt; mso-bidi-language: AR-DZ; mso-ansi-font-weight: bold">Ï. ØÇÑÞ : ÍíÇß Çááå <o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 0cm 0cm 0pt"><span lang="AR-DZ" style="font-weight: normal; font-size: 14pt; font-family: &quot;Simplified Arabic&quot;; mso-ansi-font-size: 12.0pt; mso-bidi-language: AR-DZ; mso-ansi-font-weight: bold">Ï. ÑÌÈ : ÇáÓÄÇá æÇÖÍ áÃäå áã íÝÕá Èíä ÇáÙäí æÇáÞØÚí æÈÇáÊÇáí ãäßÑ ÇáÓäÉ ÌãáÉ æÊÝÕíáÇ ÓíÄæá Åáì ÇáßÝÑ ÂÌáÇ Ãæ ÚÇÌáÇ.. <span style="color: red">áÃä ÇáÊØÈíÞ ÓíÝÑÖ Úáíå ÈÇáÝÚá ÅäßÇÑ ÃÔíÇÁ ßËíÑÉ ÌÏÇ áã ÊÃÊ ÊÝÇÕíáåÇ Ýí ÇáÞÑÂä ÇáßÑíã</span> æÃÊÊ ÊÝÇÕíáåÇ ÈÇáÓäÉ.. æÇáÓäÉ ÊäÔÆ ÃÍßÇãÇ æÊÄßÏ ÝÕá ÇáÃÍßÇã æÊÞíÏ ÃÍßÇãÇ æÈÇáÊÇáí ÓíäßÑ åÐå ÇáÃÍßÇã ßáåÇ <u><span style="color: red">æåí ÃÍßÇã ãÌãÚ ÚáíåÇ</span></u> æÈÇáÊÇáí ÓíÄæá Èå åÐÇ ØÇáãÇ ÃäßÑ ÇáÓäÉ ÌãáÉ Ïæä ÇáÊãííÒ Èíä ÇáÕÍíÍ æÇáÖÚíÝ æáÇ ÇáÙäí æÇáÞØÚí.. ÝÅäå ÓíÄæá Èå ÇáÃãÑ æåÐÇ ãä ÈÇÈ ÊßÝíÑ ÇáäæÚ áÇ ÊßÝíÑ ÇáÔÎÕ.. ÃÊßáã ÈÕÝÉ ÚÇãÉ ÃíÖÇ Ãä ÇáÐí íÝÚá Ðáß ..<o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 0cm 0cm 0pt"><span lang="AR-DZ" style="font-weight: normal; font-size: 14pt; font-family: &quot;Simplified Arabic&quot;; mso-ansi-font-size: 12.0pt; mso-bidi-language: AR-DZ; mso-ansi-font-weight: bold">Ï. ØÇÑÞ : ÇÓÊÎÏãäÇ ãÕØáÍÇÊ ßËíÑÉ æÃäÇ ÓÃÝÓÑåÇ Åä ÔÇÁ Çááå Ýí ÍÏíËí .. ÃäÊ ÇÚÊÈÑÊ Ãä ãä íäßÑ ÇáÓäÉ æãä íÑÝÖ ÇáÓäÉ ßÇÝÑÇ .. ØíÈ æÇÖÍ ÑÃíß .. ÃÓÊÇÐ .. ÊÝÖá<o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 0cm 0cm 0pt"><span lang="AR-DZ" style="font-weight: normal; font-size: 14pt; font-family: &quot;Simplified Arabic&quot;; mso-ansi-font-size: 12.0pt; mso-bidi-language: AR-DZ; mso-ansi-font-weight: bold">ÃÍãÏ ÞÈÇæì .. ÃÚÏ ÑÓÇáÉ ÏßÊæÑÇå ÇáÂä Ýí ÌÇãÚÉ ÇáÞÇåÑÉ ..<o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 0cm 0cm 0pt"><span lang="AR-DZ" style="font-weight: normal; font-size: 14pt; font-family: &quot;Simplified Arabic&quot;; mso-ansi-font-size: 12.0pt; mso-bidi-language: AR-DZ; mso-ansi-font-weight: bold">Ï. ØÇÑÞ : ÏßÊæÑÇå Åä ÔÇÁ Çááå ÞÑíÈÇ<o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 0cm 0cm 0pt"><span lang="AR-DZ" style="font-weight: normal; font-size: 14pt; font-family: &quot;Simplified Arabic&quot;; mso-ansi-font-size: 12.0pt; mso-bidi-language: AR-DZ; mso-ansi-font-weight: bold">Ï. ÃÍãÏ : Åä ÔÇÁ Çááå .. ÃßÑãßã Çááå <o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 0cm 0cm 0pt"><span lang="AR-DZ" style="font-weight: normal; font-size: 14pt; font-family: &quot;Simplified Arabic&quot;; mso-ansi-font-size: 12.0pt; mso-bidi-language: AR-DZ; mso-ansi-font-weight: bold">Ï. ØÇÑÞ : ÃäÊ ÊÔÑÝäÇ ãä ÓæÑíÇ ..<o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 0cm 0cm 0pt"><span lang="AR-DZ" style="font-weight: normal; font-size: 14pt; font-family: &quot;Simplified Arabic&quot;; mso-ansi-font-size: 12.0pt; mso-bidi-language: AR-DZ; mso-ansi-font-weight: bold">Ï. ÃÍãÏ : ãä ÓæÑíÇ äÚã .. æãÚíÏ Ýí ÌÇãÚÉ ÏãÔÞ ßáíÉ ÇáÔÑíÚÉ ..<o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 0cm 0cm 0pt"><span lang="AR-DZ" style="font-weight: normal; font-size: 14pt; font-family: &quot;Simplified A"rtl" style="margin: 0cm 0cm 0pt"><span lang="AR-DZ" style="font-weight: normal; font-size: 14pt; font-family: &quot;Simplified Arabic&quot;; mso-ansi-font-size: 12.0pt; mso-bidi-language: AR-DZ; mso-ansi-font-weight: bold">Ï. ØÇÑÞ : ÊÚÊÈÑå ßÇÝÑ<o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 0cm 0cm 0pt"><span lang="AR-DZ" style="font-weight: normal; font-size: 14pt; font-family: &quot;Simplified Arabic&quot;; mso-ansi-font-size: 12.0pt; mso-bidi-language: AR-DZ; mso-ansi-font-weight: bold">Ï. ÃÍãÏ : ßÇÝÑÇ.. áÃäå ÓíäßÑ ÃÔíÇÁ ßËíÑÉ <span style="color: red">ãä ÇáÊÝÕíáÇÊ ÇáÊí ÌÇÁÊ ÊÝÕíáÇ áãÇ ÌÇÁ ãÌãáÇ Ýí ÇáÞÑÂä ÇáßÑíã.</span>. æáÇ íãßä ÊØÈíÞ ÝÑÇÆÖ Çááå ÚÒ æÌá ÇáÊí ÃæÌÈåÇ Ýí ÇáÞÑÂä Ïæä ÇÚÊãÇÏ Úáì ÇáÓäÉ .. åÐÇ ÇáÅäßÇÑ ÇáÅÌãÇáí ..<o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 0cm 0cm 0pt"><span lang="AR-DZ" style="font-weight: normal; font-size: 14pt; font-family: &quot;Simplified Arabic&quot;; mso-ansi-font-size: 12.0pt; mso-bidi-language: AR-DZ; mso-ansi-font-weight: bold">Ï. ØÇÑÞ : ÔßÑÇ áß ÃÓÊÇÐí .. ÓãÚÊã ÇáÂÑÇÁ ÃÓÇÊÐÊäÇ ÇáßÑÇã .. ÎáæäÇ äÓãÚ ÇáÂä ÂÑÇÁßã .. ÎáæäÇ äÈÏà ÇáÂä ÈÇáÏßÊæÑ ÔÑÝ ÇáÞÖÇÉ äÑÍÈ Èß ÃäÊ ÖíÝ ÚáíäÇ ãä ÇáÃÑÏä .. æÃäÊ ÃÓÊÇÐ Ýí ÇáÍÏíË ÇáÔÑíÝ æØÈÚÇ ÚäÏß ãÇ ÔÇÁ Çááå ÇØáÇÚ ßÈíÑ Úáì ÇáÔÑíÚÉ ÈÔßá ÚÇã ..ãÇÑÃíß Ýíãä íäßÑ ÇáÓäÉ .. ÝÞØ åÐÇ ÇáãæÖæÚ .. ÊÝÕíáå ÓäÃÊí .. ÇáÐí íäßÑ ÇáÓäÉ íÑÝÖ ÇáÓäÉ æíÊßÝí ÈÇáÞÑÂä ..<o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 0cm 0cm 0pt"><span lang="AR-DZ" style="font-weight: normal; font-size: 14pt; font-family: &quot;Simplified Arabic&quot;; mso-ansi-font-size: 12.0pt; mso-bidi-language: AR-DZ; mso-ansi-font-weight: bold">Ï: ÔÑÝ ÇáÞÖÇÉ ÃÓÊÇÐ ÇáÍÏíË Ýí ßáíÉ ÇáÔÑíÚÉ Ü ÇáÌÇãÚÉ ÇáÃÑÏäíÉ <o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 0cm 0cm 0pt"><span lang="AR-DZ" style="font-weight: normal; font-size: 14pt; font-family: &quot;Simplified Arabic&quot;; mso-ansi-font-size: 12.0pt; mso-bidi-language: AR-DZ; mso-ansi-font-weight: bold">Ï. ÔÑÝ : ÃäÇ <span style="color: red">áÇ ÃÍÈ ÇáÊßÝíÑ áßäí Ýí åÐå ÇáãÓÃáÉ áÇ ÃÌÏ ãÌÇáÇ ÅáÇ ÇáÊßÝíÑ</span> áÃäå íßÐÈ ÇáÞÑÂä æãÇ ÂÊÇßã ÇáÑÓæá ÝÎÐæå æãÇ äåÇßã Úäå ÝÇäÊåæÇ .. <span style="color: red">æíäßÑ ÚÏÏ ÑßÚÇÊ ÇáÕáÇÉ ÇáÊí áã ÊËÈÊ ÅáÇ ÈÇáÓäÉ .</span>. æåÐÇ åæ ÑÃí ÇáÚáãÇÁ ãä ÇáÕÍÇÈÉ ÍÊì ÚÕÑäÇ .. <o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 0cm 0cm 0pt"><span lang="AR-DZ" style="font-weight: normal; font-size: 14pt; font-family: &quot;Simplified Arabic&quot;; mso-ansi-font-size: 12.0pt; mso-bidi-language: AR-DZ; mso-ansi-font-weight: bold">Ï. ØÇÑÞ : ÃäÊ ãÇ ÊÚÑÝ Ýí åÐå ÇáÞÖíÉ ÎáÇÝ¿ .. <o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 0cm 0cm 0pt"><span lang="AR-DZ" style="font-weight: normal; font-size: 14pt; font-family: &quot;Simplified Arabic&quot;; mso-ansi-font-size: 12.0pt; mso-bidi-language: AR-DZ; mso-ansi-font-weight: bold">Ï. ÔÑÝ : áÇ íãßä Ãä íßæä ÝíåÇ ÛíÑ åÐÇ ..<o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 0cm 0cm 0pt"><span lang="AR-DZ" style="font-weight: normal; font-size: 14pt; font-family: &quot;Simplified Arabic&quot;; mso-ansi-font-size: 12.0pt; mso-bidi-language: AR-DZ; mso-ansi-font-weight: bold">Ï. ØÇÑÞ : ãÇÍÏ ÇÎÊáÝ ÚáíåÇ ãä ßÈÇÑ ÇáÕÍÇÈÉ æáÇ ÇáÚáãÇÁ .. ÇáÐí íäßÑ ÇáÓäÉ ßáåÇ æíßÊÝí ÈÇáÞÑÂä<o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 0cm 0cm 0pt"><span lang="AR-DZ" style="font-weight: normal; font-size: 14pt; font-family: &quot;Simplified Arabic&quot;; mso-ansi-font-size: 12.0pt; mso-bidi-language: AR-DZ; mso-ansi-font-weight: bold">Ï. ÔÑÝ : <span style="color: red">áÇ íãßä Ãä íßæä ÅáÇ ßÇÝÑÇ..</span><o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 0cm 0cm 0pt"><span lang="AR-DZ" style="font-weight: normal; font-size: 14pt; font-family: &quot;Simplified Arabic&quot;; mso-ansi-font-size: 12.0pt; mso-bidi-language: AR-DZ; mso-ansi-font-weight: bold">Ï. ØÇÑÞ : åÐÇ ÇÊÝÇÞ æÅÌãÇÚ Èíä ÚáãÇÁ ÇáãÓáãíä Úáì ãÏì ÇáÒãÇä .. ãÇ ÚÏÇ ÈÚÖ ÇáäÇÓ ÇáÐíä ÎÑÌæÇ ....<o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 0cm 0cm 0pt"><span lang="AR-DZ" style="font-weight: normal; font-size: 14pt; font-family: &quot;Simplified Arabic&quot;; mso-ansi-font-size: 12.0pt; mso-bidi-language: AR-DZ; mso-ansi-font-weight: bold">Ï. ÔÑÝ : Ýí ÇáÚÕÑ ÇáÍÏíË ..<o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 0cm 0cm 0pt"><span lang="AR-DZ" style="font-weight: normal; font-size: 14pt; font-family: &quot;Simplified Arabic&quot;; mso-ansi-font-size: 12.0pt; mso-bidi-language: AR-DZ; mso-ansi-font-weight: bold">Ï. ØÇÑÞ : áÇ æÝíå ÝÑÞ Ýí ÇáÊÇÑíÎ Çááí íÓãæäåã ÇáÞÑÂäííä .. áßä ØíÈ ÃäÊ .. áà íÚäí åæ ãä ÇáÞÑä ÇáËÇãä ÚÔÑ Ýíå äÇÓ ÈÏÄæÇ ÈåÐÇ .. ÕÍíÍ¿<o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 0cm 0cm 0pt"><span lang="AR-DZ" style="font-weight: normal; font-size: 14pt; font-family: &quot;Simplified Arabic&quot;; mso-ansi-font-size: 12.0pt; mso-bidi-language: AR-DZ; mso-ansi-font-weight: bold">Ï. ÔÑÝ : ÕÍíÍ <o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 0cm 0cm 0pt"><span lang="AR-DZ" style="font-weight: normal; font-size: 14pt; font-family: &quot;Simplified Arabic&quot;; mso-ansi-font-size: 12.0pt; mso-bidi-language: AR-DZ; mso-ansi-font-weight: bold">Ï. ØÇÑÞ : Ï. Úáí ÈÇÏÍÏÍ äÑÍÈ Èß ÃäÊ ÃÓÊÇÐ ÃÕæá ÇáÏíä Ýí ÌÇãÚÉ Çáãáß ÚÈÏ ÇáÚÒíÒ æÃäÊ ÖíÝ ÚáíäÇ ãä ÇáÓÚæÏíÉ æØÈÚÇ åÐÇ ãä ÕáÈ ÇåÊãÇãßã .. ãÇ ÑÃíß Èãä íäßÑ ÇáÓäÉ ÌãáÉ æÊÝÕíáÇ æíßÊÝí ÈÇáÞÑÂä..<o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 0cm 0cm 0pt"><span lang="AR-DZ" style="font-weight: normal; font-size: 14pt; font-family: &quot;Simplified Arabic&quot;; mso-ansi-font-size: 12.0pt; mso-bidi-language: AR-DZ; mso-ansi-font-weight: bold">Ï. Úáí ÈÇÏÍÏÍ .. ÚÖæ åíÆÉ ÇáÊÏÑíÓ Ýí ßáíÉ ÇáÔÑíÚÉ Ü ÌÇãÚÉ Çáãáß ÚÈÏ ÇáÚÒíÒ<o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 0cm 0cm 0pt"><span lang="AR-DZ" style="font-weight: normal; font-size: 14pt; font-family: &quot;Simplified Arabic&quot;; mso-ansi-font-size: 12.0pt; mso-bidi-language: AR-DZ; mso-ansi-font-weight: bold">Ï. Úáí : áÇÔß Ãäå áÇ ÍÙ áå Ýí ÇáÅÓáÇã áÃäå íäßÑ ÇáÞÑÂä ÇáÐí íÞæá Åäå íÄãä Èåº áÃä ÇáÞÑÂä ÃÎÈÑ ÈäÕæÕ ÍÏíËÉ ÕÍíÍÉ ãÞØæÚ ÈåÇ ÈÃä ÇáÑÓæá Õáì Çááå Úáíå æÓáã ÃÚØÇå Çááå ÚÒ æÌá ÃÚØÇå ÇáÍßãÉ æÝíåÇ ÈíÇä áåÐÇ ÇáÞÑÂä.. ãä íØÚ ÇáÑÓæá ÝÞÏ ÃØÇÚ Çááå .. ßíÝ ÓíØíÚ ÇáÑÓæá ÇáÐí ÃãÑ ÈØÇÚÊå æÝí Þæáå ÓÈÍÇäå æÊÚÇáì Ýí ÔÃä ÊÍßíã ãÇ ÌÇÁ Èå ÇáäÈí Úáíå ÇáÕáÇÉ æÇáÓáÇã { ÝóáÇ æóÑóÈøößó áÇ íõÄúãöäõæäó ÍóÊøóì íõÍóßøöãõæßó ÝöíãóÇ ÔóÌóÑó Èóíúäóåõãú Ëõãøó áÇ íóÌöÏõæÇ Ýöí ÃóäúÝõÓöåöãú ÍóÑóÌÇð ãöãøóÇ ÞóÖóíúÊó æóíõÓóáøöãõæÇ ÊóÓúáöíãÇð} (ÇáäÓÇÁ:65) æÇáÇÞÊÑÇä {æóãóÇ ßóÇäó áöãõÄúãöäò æóáÇ ãõÄúãöäóÉò ÅöÐóÇ ÞóÖóì Çááøóåõ æóÑóÓõæáõåõ ÃóãúÑÇð Ãóäú íóßõæäó áóåõãõ ÇáúÎöíóÑóÉõ ãöäú ÃóãúÑöåöãú æóãóäú íóÚúÕö Çááøóåó æóÑóÓõæáóåõ ÝóÞóÏú Öóáøó ÖóáÇáÇð ãõÈöíäÇð} (ÇáÃÍÒÇÈ:36) ÝãÞÊÖì ÅäßÇÑ ÇáÓäÉ ÈÇáßáíÉ åæ ÅÈØÇá åÐå ÇáÂíÇÊ æÅäßÇÑåÇ <o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 0cm 0cm 0pt"><span lang="AR-DZ" style="font-weight: normal; font-size: 14pt; font-family: &quot;Simplified Arabic&quot;; mso-ansi-font-size: 12.0pt; mso-bidi-language: AR-DZ; mso-ansi-font-weight: bold">Ï. ØÇÑÞ : ÑÝÖ åÐå ÇáäÕæÕ ÇáæÇÖÍÉ.<o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 0cm 0cm 0pt"><span lang="AR-DZ" style="font-weight: normal; font-size: 14pt; font-family: &quot;Simplified Arabic&quot;; mso-ansi-font-size: 12.0pt; mso-bidi-language: AR-DZ; mso-ansi-font-weight: bold">Ï. Úáí : ÅÈØÇá åÐå ÇáÂíÇÊ æÅäßÇÑåÇ æÅäßÇÑ ÇáÍßãÉ ÇáÚÇãÉ áÃä Çááå ÓÈÍÇäå æÊÚÇáì ÃäÒá ÇáÞÑÂä ÈÚË Èå ÇáÑÓæá Õáì Çááå Úáíå æÓáã æÇÞÊÖÊ Èå ÇáÑÓÇáÉ ÇáÎÇÊãÉ Ãä íßæä ÈåÇ ãä ÇáÊÝÕíá æÇáÊÝÑíÚ ãÇ åæ ãÑÊÈØ ÈÃä ÇáÑÓæá ãÔÑÚ <span style="color: red">æÍßãå Ýí ÈÚÖ ÇáÞÖÇíÇ åæ Íßã ÇáæÌæÈ ÇáÔÑÚí ÇáßÇãá.<o:p></o:p></span></span></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 0cm 0cm 0pt"><span lang="AR-DZ" style="font-weight: normal; font-size: 14pt; font-family: &quot;Simplified Arabic&quot;; mso-ansi-font-size: 12.0pt; mso-bidi-language: AR-DZ; mso-ansi-font-weight: bold">Ï. ØÇÑÞ : æÈÇáÊÇáí áæ ÓõÆáÊ åÐÇ ÇáÓÄÇá Çááí ÓÃáäÇå ááÔÈÇÈ æÕæÊ Úáíå ÝÞØ 10% ÞÇáæÇ ßÇÝÑ .. ÃäÊã ÓÊÕæÊæÇ ãÚ ÇáÜ 10% .. æÖíæÝäÇ ÇáãÓÇäÏíä ßáåã ÕæÊæÇ ãÚ ÇáÜ 10% ..<o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 0cm 0cm 0pt"><span lang="AR-DZ" style="font-weight: normal; font-size: 14pt; font-family: &quot;Simplified Arabic&quot;; mso-ansi-font-size: 12.0pt; mso-bidi-language: AR-DZ; mso-ansi-font-weight: bold">Ï. Úáì : ÃäÇ ÞáÊ ßáãÊíä ÊÏá Úáì åÐÇ .. ÞáÊ íÑÝÖ ÇáÓäÉ .. ÚÈÑÊ ÈåÐÇ ..<o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 0cm 0cm 0pt"><span lang="AR-DZ" style="font-weight: normal; font-size: 14pt; font-family: &quot;Simplified Arabic&quot;; mso-ansi-font-size: 12.0pt; mso-bidi-language: AR-DZ; mso-ansi-font-weight: bold">Ï. ØÇÑÞ : áÃä ÅÍäÇ ÓÄÇáäÇ ßÇä åßÐÇ .. ãÇÐÇ ÊÞæá Úä ÇáÐí íßÊÝí ÈÇáÞÑÂä æáÇ íÞÈá ÇáÓäÉ¿<o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 0cm 0cm 0pt"><span lang="AR-DZ" style="font-weight: normal; font-size: 14pt; font-family: &quot;Simplified Arabic&quot;; mso-ansi-font-size: 12.0pt; mso-bidi-language: AR-DZ; mso-ansi-font-weight: bold">Ï. Úáí : áÇ íÞÈá íÚäí íÑÝÖ .. ÇäÊåíäÇ.<o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 0cm 0cm 0pt"><span lang="AR-DZ" style="font-weight: normal; font-size: 14pt; font-family: &quot;Simplified Arabic&quot;; mso-ansi-font-size: 12.0pt; mso-bidi-language: AR-DZ; mso-ansi-font-weight: bold">Ï. ØÇÑÞ : äÚã ÝÇáäÕ åßÐÇ .. ÇáÓÄÇá .. ØíÈ ÅÍäÇ äÑÍÈ ÈÃÓÊÇÐäÇ ÚÏäÇä ÇáÑÝÇÚí .. ÃäÊ ßÇÊÈ æãÝßÑ ãÚÑæÝ æáß ßÊÇÈÇÊß ÇáßËíÑÉ æÊÔÑÝäÇ ÃíÖÇ ãä ÓæÑíÇ æäÑÍÈ Èß .. ãÇ ÑÃíß ÈÇáÐí íßÊÝí ÈÇáÞÑÂä æíÑÝÖ ÇáÓäÉ .. ÝÞØ åÐå ÇáÌÒÆíÇÊ ÈÚÏíä ÓäÝÕá Ýí ÃÌÒÇÆåÇ .. <o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 0cm 0cm 0pt"><span lang="AR-DZ" style="font-weight: normal; font-size: 14pt; font-family: &quot;Simplified Arabic&quot;; mso-ansi-font-size: 12.0pt; mso-bidi-language: AR-DZ; mso-ansi-font-weight: bold">Ã. ÚÏäÇä ÑÝÇÚí .. ßÇÊÈ æãÝßÑ<o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 0cm 0cm 0pt"><span lang="AR-DZ" style="font-weight: normal; font-size: 14pt; font-family: &quot;Simplified Arabic&quot;; mso-ansi-font-size: 12.0pt; mso-bidi-language: AR-DZ; mso-ansi-font-weight: bold">Ã. ÚÏäÇä : <span style="color: red">ÃæáÇ ÇáÓäÉ ÇáÍÞ áÇ íãßä Ãä ÊÊÚÇÑÖ áÇãÚ ßÊÇÈ Çááå æáÇ ãÚ ËæÇÈÊ ÇáÚÞá æÇáÚáã æÇáãäØÞ ..<o:p></o:p></span></span></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 0cm 0cm 0pt"><span lang="AR-DZ" style="font-weight: normal; font-size: 14pt; font-family: &quot;Simplified Arabic&quot;; mso-ansi-font-size: 12.0pt; mso-bidi-language: AR-DZ; mso-ansi-font-weight: bold">Ï. ØÇÑÞ : ÓäÃÊí ááÊÝÕíá åÐÇ ..<o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 0cm 0cm 0pt"><span lang="AR-DZ" style="font-weight: normal; font-size: 14pt; font-family: &quot;Simplified Arabic&quot;; mso-ansi-font-size: 12.0pt; mso-bidi-language: AR-DZ; mso-ansi-font-weight: bold">Ã. ÚÏäÇä : ÇáÐí íÊÚÇÑÖ åæ ÈÚÖ ÇáÃÍÇÏíË Ýí ÇáÕÍÇÍ æÝí ÛíÑ ÇáÕÍÇÍ .. íÚäí ...<o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 0cm 0cm 0pt"><span lang="AR-DZ" style="font-weight: normal; font-size: 14pt; font-family: &quot;Simplified Arabic&quot;; mso-ansi-font-size: 12.0pt; mso-bidi-language: AR-DZ; mso-ansi-font-weight: bold">Ï. ØÇÑÞ : áÇ áÇ .. ÃÓÊÇÐ ÚÏäÇä .. ÓÄÇáí ÈÓíØ ÌÏÇ .. ÓäÃÊí ááÍÏíË ÇáÕÍíÍ ÓÃÊíß ÓÃÓÃáß åÐÇ ÇáÓÄÇá .. ÇáÂä áæ æÇÍÏ ÑÝÖ ßá ÇáÓäÉ ..<o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 0cm 0cm 0pt"><span lang="AR-DZ" style="font-weight: normal; font-size: 14pt; font-family: &quot;Simplified Arabic&quot;; mso-ansi-font-size: 12.0pt; mso-bidi-language: AR-DZ; mso-ansi-font-weight: bold">Ã. ÚÏäÇä : áÇ .. áÇ íÌæÒ Ãä íÑÝÖ ßá ÇáÓäÉ ..<o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 0cm 0cm 0pt"><span lang="AR-DZ" style="font-weight: normal; font-size: 14pt; font-family: &quot;Simplified Arabic&quot;; mso-ansi-font-size: 12.0pt; mso-bidi-language: AR-DZ; mso-ansi-font-weight: bold">Ï. ØÇÑÞ : ãÇÐÇ ÊÚÊÈÑå¿<o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 0cm 0cm 0pt"><span lang="AR-DZ" style="font-weight: normal; font-size: 14pt; font-family: &quot;Simplified Arabic&quot;; mso-ansi-font-size: 12.0pt; mso-bidi-language: AR-DZ; mso-ansi-font-weight: bold">Ã. ÚÏäÇä : áÇ íÌæÒ Ãä íÑÝÖ ßá ÇáÓäÉ ..<o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 0cm 0cm 0pt"><span lang="AR-DZ" style="font-weight: normal; font-size: 14pt; font-family: &quot;Simplified Arabic&quot;; mso-ansi-font-size: 12.0pt; mso-bidi-language: AR-DZ; mso-ansi-font-weight: bold">Ï. ØÇÑÞ : ãÇÐÇ ÊÚÊÈÑå¿<o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 0cm 0cm 0pt"><span lang="AR-DZ" style="font-weight: normal; font-size: 14pt; font-family: &quot;Simplified Arabic&quot;; mso-ansi-font-size: 12.0pt; mso-bidi-language: AR-DZ; mso-ansi-font-weight: bold">Ã. ÚÏäÇä : íÇ ÃÓÊÇÐí ÇáßÑíã ÇÓãÍ áí Ãä ÃÌíÈ Úáì åÐå ÇáäÞØÉ .. åäÇß ÎáØ Ýí ÇáÃãæÑ íÞæáæä <u><span style="color: red">áæáÇ ÇáÓäÉ áæáÇ ÑæÇíÇÊ ÇáÍÏíË ãÇ ÚÑÝäÇ äÕáí ÇáÕÈÍ æÇáÚÕÑ åÐÇ ÎáØ æÛíÑ ÕÍíÍ .. äÍä äÕáí ÇáÕÈÍ æÇáÚÕÑ æÇáãÛÑÈ æåíÆÇÊ ÇáÕáÇÉ áíÓ ãä ÇáÈÎÇÑí æãÓáã æÇáßÇÝí åÐå ÓäÉ ÊÚÈÏíÉ .. ÃÎÐäÇåÇ ÃÈÇ Úä ÌÏ ãä ÇáÑÓæá Õáì Çááå Úáíå æÓáã Åáì ÇáÂä Åáì ÞíÇã ÇáÓÇÚÉ.. ÇáÝÑÞ ßÈíÑ ÍíÇÉ ÊÚÈÏíÉ áíÓÊ ãä ÑæÇíÉ ÇáÍÏíË...</span></u><o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 0cm 0cm 0pt"><span lang="AR-DZ" style="font-weight: normal; font-size: 14pt; font-family: &quot;Simplified Arabic&quot;; mso-ansi-font-size: 12.0pt; mso-bidi-language: AR-DZ; mso-ansi-font-weight: bold">Ï. ØÇÑÞ : ßíÝ ÃÎÐäÇåÇ ...<o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 0cm 0cm 0pt"><span lang="AR-DZ" style="font-weight: normal; font-size: 14pt; font-family: &quot;Simplified Arabic&quot;; mso-ansi-font-size: 12.0pt; mso-bidi-language: AR-DZ; mso-ansi-font-weight: bold">Ã. ÚÏäÇä : ÃäÇ ÃÞæá áß ßíÝ .. åá ÊÊÕæÑ Ãä ÇáÃãÉ ÖÇáÉ áÇ ÊÚÑÝ ßíÝ ÊÕáí æßíÝ ÊÕæã æßíÝ ÊÍÌ ..<o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 0cm 0cm 0pt"><span lang="AR-DZ" style="font-weight: normal; font-size: 14pt; font-family: &quot;Simplified Arabic&quot;; mso-ansi-font-size: 12.0pt; mso-bidi-language: AR-DZ; mso-ansi-font-weight: bold">Ï. ØÇÑÞ : ßíÝ æÕáÊäÇ Çáíæã¿<o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 0cm 0cm 0pt"><span lang="AR-DZ" style="font-weight: normal; font-size: 14pt; font-family: &quot;Simplified Arabic&quot;; mso-ansi-font-size: 12.0pt; mso-bidi-language: AR-DZ; mso-ansi-font-weight: bold">Ã. ÚÏäÇä : æÕáÊäÇ ÍíÇÉ ÊÚÈÏíÉ ÃÈÇ Úä ÌÏ.. áíÓ ÈÇáÈÎÇÑí ÃÎÐäÇåÇ æáÇ ãä ãÓáã æáÇ ãä ÇáßÇÝí æáÇ ãÓäÏ ÃÍãÏ .. <span style="color: red">åÐÇ ÍíÇÉ ÊÚÈÏíÉ ÃÎÐäÇåÇ ÃÈÇ Úä ÌÏ ..</span> <o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 0cm 0cm 0pt"><span lang="AR-DZ" style="font-weight: normal; font-size: 14pt; font-family: &quot;Simplified Arabic&quot;; mso-ansi-font-size: 12.0pt; mso-bidi-language: AR-DZ; mso-ansi-font-weight: bold">Ï. ØÇÑÞ : æÃäÕÈÉ ÇáÒßÇÉ íÚäí ÚäÏí ÃÑÈÚíä ÔÇÉ ßã ÃÒßíåÇ .. åÐå ÃíÖÇ ÃÈÇ Úä ÌÏ¿<o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 0cm 0cm 0pt"><span lang="AR-DZ" style="font-weight: normal; font-size: 14pt; font-family: &quot;Simplified Arabic&quot;; mso-ansi-font-size: 12.0pt; mso-bidi-language: AR-DZ; mso-ansi-font-weight: bold">Ã. ÚÏäÇä : íÇ ÃÓÊÇÐ Ýí ÇáãæÖæÚ ÎáØ ßÈíÑ .. <span style="color: red">ÇáÓäÉ ÔíÁ æÑæÇíÉ ÇáÍÏíË ÔíÁ ÂÎÑ ..</span> <span style="color: red">ÇáÑæÇíÇÊ ÝíåÇ ãä ÇáÓäÉ ÈãÞÏÇÑ ãÇ ÊÊØÇÈÞ ãÚ ÇáÞÑÂä ÇáßÑíã .. æÝíåÇ ãä ÇáÈÇØá ÈãÞÏÇÑ ãÇ ÊÎÊáÝ ãÚ ÇáÞÑÂä ÇáßÑíã .. <o:p></o:p></span></span></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 0cm 0cm 0pt"><span lang="AR-DZ" style="font-weight: normal; font-size: 14pt; font-family: &quot;Simplified Arabic&quot;; mso-ansi-font-size: 12.0pt; mso-bidi-language: AR-DZ; mso-ansi-font-weight: bold">Ï. ØÇÑÞ : åÐÇ ÓäÃÊí .. ÇáÂä ÓÄÇá ÈÓíØ ÌÏÇ íÇ ÃÓÊÇÐ ÚÏäÇä .. ÇáÐí íÑÝÖ ßá ÇáÃÍÇÏíË .. ßá ÇáÃÍÇÏíË ÇáÕÍíÍ ãäåÇ æÇáÖÚíÝ æÇáãÊæÇÊÑ æÛíÑåÇ.<o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 0cm 0cm 0pt"><span lang="AR-DZ" style="font-weight: normal; font-size: 14pt; font-family: &quot;Simplified Arabic&quot;; mso-ansi-font-size: 12.0pt; mso-bidi-language: AR-DZ; mso-ansi-font-weight: bold">Ã. ÚÏäÇä : åæ ÍÑ æåæ ãÌÊåÏ .. ÃÓÃáß ÓÄÇáÇ åá íÕáí ÇáÙåÑ ÃÑÈÚÉ ÑßÚÇÊ .. åÐÇ ÇáÐí ÊÞæá Úäå .. <o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 0cm 0cm 0pt"><span lang="AR-DZ" style="font-weight: normal; font-size: 14pt; font-family: &quot;Simplified Arabic&quot;; mso-ansi-font-size: 12.0pt; mso-bidi-language: AR-DZ; mso-ansi-font-weight: bold">Ï. ØÇÑÞ : æÇááå ãÇ ÃÏÑí åæ ÍÑ íÇ ÃÎí <o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 0cm 0cm 0pt"><span lang="AR-DZ" style="font-weight: normal; font-size: 14pt; font-family: &quot;Simplified Arabic&quot;; mso-ansi-font-size: 12.0pt; mso-bidi-language: AR-DZ; mso-ansi-font-weight: bold">Ã. ÚÏäÇä : Åä Õáì ÇáÕÈÍ ÇáÙåÑ ÃÑÈÚ ÑßÚÇÊ æÅä Õáì ÇáÕÈÍ ÑßÚÊíä .. æÇáÊÒã ÈåÐå ÇáÔÚÇÆÑ ÇáÊí ÃÊÊäÇ ÍíÇÉ ÊÚÈÏíå ÝåÐÇ ÇÌÊåÇÏå .. áÃä åÐå åí ÇáÓäÉ áÐáß åÐå ÇáÔÚÇÆÑÊÌãÚ ÚáíåÇ ÇáÃãÉ ãä ÃÞÕì ÇáÓäÉ áÃÞÕì ÇáÔíÚÉ.<o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 0cm 0cm 0pt"><span lang="AR-DZ" style="font-weight: normal; font-size: 14pt; font-family: &quot;Simplified Arabic&quot;; mso-ansi-font-size: 12.0pt; mso-bidi-language: AR-DZ; mso-ansi-font-weight: bold">Ï. ØÇÑÞ : ÃäÊ ÈÇáäÓÈÉ áß ÇáÓäÉ åí ÇáÓäÉ ÇáÚãáíÉ ÇáäÞáíÉ ÇáÊí ÌÇÁÊäÇ <o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 0cm 0cm 0pt"><span lang="AR-DZ" style="font-weight: normal; font-size: 14pt; font-family: &quot;Simplified Arabic&quot;; mso-ansi-font-size: 12.0pt; mso-bidi-language: AR-DZ; mso-ansi-font-weight: bold">Ã. ÚÏäÇä : <span style="color: red">ÃäÇ ÃãíÒ Èíä ÇáÓäÉ ÇáÚãáíÉ æÇáÓäÉ ÇáäÞáíÉ ÇáÊí ÌÇÁÊäÇ ÈÔßá ãÓÊÞá Úäå ÑæÇíÉ ÇáÃÍÇÏíË .. ÑæÇíÉ ÇáÃÍÇÏíË ÝíåÇ ãä ÇáÓäÉ ÈãÞÏÇÑ ãÇ ÊÊØÇÈÞ ãÚ ÇáÞÑÂä ÇáßÑíã .. æÝíåÇ ÇáßËíÑ ÇáÐí ËÈÊ Ãäå íÊÚÇÑÖ ãÚ ÇáÞÑÂä ÇáßÑíã æãÚ ÇáÚÞá æãÚ ÇáãäØÞ.<o:p></o:p></span></span></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 0cm 0cm 0pt"><span lang="AR-DZ" style="font-weight: normal; font-size: 14pt; font-family: &quot;Simplified Arabic&quot;; mso-ansi-font-size: 12.0pt; mso-bidi-language: AR-DZ; mso-ansi-font-weight: bold">Ï. ØÇÑÞ : íÇ ÓíÏí ÃäÇ ÚÇíÒ æÇÍÏ ÑÇÝÖ ÇáÐí íÊæÇÝÞ ãÚ ÇáÞÑÂä æÇáÐí áÇ íÊæÇÝÞ ãÚ ÇáÞÑÂä.<o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 0cm 0cm 0pt"><span lang="AR-DZ" style="font-weight: normal; font-size: 14pt; font-family: &quot;Simplified Arabic&quot;; mso-ansi-font-size: 12.0pt; mso-bidi-language: AR-DZ; mso-ansi-font-weight: bold">Ã. ÚÏäÇä : æÇááå Åä ßÇä áÇ íÕáí ÇáÙåÑ æáÇ íÕáí ÇáÚÕÑ æáÇ íÞæã ÈÔÚÇÆÑ ÇáÚÈÇÏÇÊ .. åÐÇ ÃãÑ .. æÅä ßÇä íÞæã ÈåÐå ÇáÔÚÇÆÑ <span style="color: red">áßäå íÑÝÖ ÇáÃÍÇÏíË ÃÚÊÈÑå ãÌÊåÏÇ</span> .. <o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 0cm 0cm 0pt"><span lang="AR-DZ" style="font-weight: normal; font-size: 14pt; font-family: &quot;Simplified Arabic&quot;; mso-ansi-font-size: 12.0pt; mso-bidi-language: AR-DZ; mso-ansi-font-weight: bold">Ï. ØÇÑÞ : ÃÓÊÇÐ ÚÏäÇä ãÇ åí ÃÑßÇä ÇáÅíãÇä .. <o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 0cm 0cm 0pt"><span lang="AR-DZ" style="font-weight: normal; font-size: 14pt; font-family: &quot;Simplified Arabic&quot;; mso-ansi-font-size: 12.0pt; mso-bidi-language: AR-DZ; mso-ansi-font-weight: bold">Ã. ÚÏäÇä : ÃÑßÇä ÇáÅíãÇä .. Ãä ÊÄãä ÈÇááå æãáÇÆßÊå æßÊÈå æÑÓáå æÇáíæã ÇáÂÎÑ ...<o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 0cm 0cm 0pt"><span lang="AR-DZ" style="font-weight: normal; font-size: 14pt; font-family: &quot;Simplified Arabic&quot;; mso-ansi-font-size: 12.0pt; mso-bidi-language: AR-DZ; mso-ansi-font-weight: bold">Ï. ØÇÑÞ : ÈÓ<o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 0cm 0cm 0pt"><span lang="AR-DZ" style="font-weight: normal; font-size: 14pt; font-family: &quot;Simplified Arabic&quot;; mso-ansi-font-size: 12.0pt; mso-bidi-language: AR-DZ; mso-ansi-font-weight: bold">Ã. ÚÏäÇä : æÇáÞÖÇÁ æÇáÞÏÑ<o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 0cm 0cm 0pt"><span lang="AR-DZ" style="font-weight: normal; font-size: 14pt; font-family: &quot;Simplified Arabic&quot;; mso-ansi-font-size: 12.0pt; mso-bidi-language: AR-DZ; mso-ansi-font-weight: bold">Ï. ØÇÑÞ : åÐÇ ÇáÞÖÇÁ æÇáÞÏÑ ÃäåÇ ãä ÃÑßÇä ÇáÅíãÇä .. ßíÝ ÚÑÝÊ ÃäåÇ ãä ÃÑßÇä ÇáÅíãÇä¿ ãÇ ÌÇÁÊ Ýí ÇáÞÑÂä ..<o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 0cm 0cm 0pt"><span lang="AR-DZ" style="font-weight: normal; font-size: 14pt; font-family: &quot;Simplified Arabic&quot;; mso-ansi-font-size: 12.0pt; mso-bidi-language: AR-DZ; mso-ansi-font-weight: bold">Ã. ÚÏäÇäÇ : Âãä ÇáÑÓæá ÈãÇ ÃäÒá Åáíå ãä ÑÈå æÇáãÄãäæä ßá Âãä ÈÇááå æãáÇÆßÊå æßÊÈå æÑÓáå ..<o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 0cm 0cm 0pt"><span lang="AR-DZ" style="font-weight: normal; font-size: 14pt; font-family: &quot;Simplified Arabic&quot;; mso-ansi-font-size: 12.0pt; mso-bidi-language: AR-DZ; mso-ansi-font-weight: bold">Ï. ØÇÑÞ : ãÇ ÌÇÁÊ ÇáÞÖÇÁ æÇáÞÏÑ .. ÇáÞÖÇÁ æÇáÞÏÑ áã íËÈÊ ÃäåÇ ãä ÃÑßÇä ÇáÅíãÇä ÅáÇ ÈÇáÃÍÇÏíË ..<o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 0cm 0cm 0pt"><span lang="AR-DZ" style="font-weight: normal; font-size: 14pt; font-family: &quot;Simplified Arabic&quot;; mso-ansi-font-size: 12.0pt; mso-bidi-language: AR-DZ; mso-ansi-font-weight: bold">Ã. ÚÏäÇä : ÓÃÚØíß ÂíÉ ÊáÎÕ ÇáãæÖæÚ<o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 0cm 0cm 0pt"><span lang="AR-DZ" style="font-weight: normal; font-size: 14pt; font-family: &quot;Simplified Arabic&quot;; mso-ansi-font-size: 12.0pt; mso-bidi-language: AR-DZ; mso-ansi-font-weight: bold">Ï. ØÇÑÞ : áÇ .. ÌÇæÈäí Úáì ÓÄÇáí .. ÃäÇ Çááí ÃÓÃá åäÇ ..<o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 0cm 0cm 0pt"><span lang="AR-DZ" style="font-weight: normal; font-size: 14pt; font-family: &quot;Simplified Arabic&quot;; mso-ansi-font-size: 12.0pt; mso-bidi-language: AR-DZ; mso-ansi-font-weight: bold">Ã. ÚÏäÇä : íÞæá Çááå ÓÈÍÇäå æÊÚÇáì {Êöáúßó ÂíóÇÊõ Çááøóåö äóÊúáõæåóÇ Úóáóíúßó ÈöÇáúÍóÞøö ÝóÈöÃóíøö ÍóÏöíËò ÈóÚúÏó Çááøóåö æóÂíóÇÊöåö íõÄúãöäõæäó} (ÇáÌÇËÜíÉ:6) <span style="color: red">Çááå ÊÚÇáì íäåÇäÇ Ãä äÑÝÚ Ãí ÑæÇíÉ ÎÇÑÌ ÇáäÕ ÇáÞÑÂäí Åáì ãÓÊæì ÇáÅíãÇä ÇáãØáÞ ÇáÐí äÓáã Èå ÊÓáíãÇ ãØáÞÇ ..</span><o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 0cm 0cm 0pt"><span lang="AR-DZ" style="font-weight: normal; font-size: 14pt; font-family: &quot;Simplified Arabic&quot;; mso-ansi-font-size: 12.0pt; mso-bidi-language: AR-DZ; mso-ansi-font-weight: bold">Ï. ØÇÑÞ : íÇ ÃÓÊÇÐ ÚÏäÇä .. ÃäÊ ÓÊÏÎáäí Ýí ãæÖæÚ ËÇä!! ÃäÇ ÓÃáÊß ãÇ åí ÃÑßÇä ÇáÅíãÇä ÞáÊ áí ÓÊÉ .. ÃäÊ ÞáÊ ÓÊÉ .. ãÔ ÃäÇ Çááí ÞáÊåÇ .. ÃäÇ ÓÃáÊß ÇáÂä ÇáÞÖÇÁ æÇáÞÏÑ ßíÝ ÚÑÝÊ Ãäå ãä ÃÑßÇä ÇáÅíãÇä¿ áã ÊÃÊ Ýí ÇáÞÑÂä ÇáßÑíã ÂíÉ æÇÍÏÉ ÊÞæá Åä ÇáÞÖÇÁ æÇáÞÏÑ ãä ÃÑßÇä ÇáÅíãÇä .. ÇáÐí ÌÇÁ ÇáÍÏíË ..<o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 0cm 0cm 0pt"><span lang="AR-DZ" style="font-weight: normal; font-size: 14pt; font-family: &quot;Simplified Arabic&quot;; mso-ansi-font-size: 12.0pt; mso-bidi-language: AR-DZ; mso-ansi-font-weight: bold">Ã. ÚÏäÇä : åÐÇ ÇáÍÏíË íßæä ÕÍíÍÇ .. Ãíä ÇáãÔßáÉ Ýí Ðáß .. <o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 0cm 0cm 0pt"><span lang="AR-DZ" style="font-weight: normal; font-size: 14pt; font-family: &quot;Simplified Arabic&quot;; mso-ansi-font-size: 12.0pt; mso-bidi-language: AR-DZ; mso-ansi-font-weight: bold">Ï. ØÇÑÞ : ÃäÊ ÞáÊ ÇáÐí íÑÝÖ åÐÇ ÇáÍÏíË .. ÃÑßÇä ÇáÅíãÇä ÚäÏå ÎãÓÉ ãÔ ÓÊÉ .. <o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 0cm 0cm 0pt"><span lang="AR-DZ" style="font-weight: normal; font-size: 14pt; font-family: &quot;Simplified Arabic&quot;; mso-ansi-font-size: 12.0pt; mso-bidi-language: AR-DZ; mso-ansi-font-weight: bold">Ã. ÚÏäÇä : áà ÓÊÉ .. ÃäÇ áÇ ÃäßÑ ßá ÇáÃÍÇÏíË<o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 0cm 0cm 0pt"><span lang="AR-DZ" style="font-weight: normal; font-size: 14pt; font-family: &quot;Simplified Arabic&quot;; mso-ansi-font-size: 12.0pt; mso-bidi-language: AR-DZ; mso-ansi-font-weight: bold">Ï. ØÇÑÞ : áÇ ÊæÌÏ ÂíÉ Ýí ÇáÞÑÂä ÊÞæá Ãä ÇáÞÖÇÁ æÇáÞÏÑ ãä ÇáÅíãÇä ..<o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 0cm 0cm 0pt"><span lang="AR-DZ" style="font-weight: normal; font-size: 14pt; font-family: &quot;Simplified Arabic&quot;; mso-ansi-font-size: 12.0pt; mso-bidi-language: AR-DZ; mso-ansi-font-weight: bold">Ã. ÚÏäÇä : åÐÇ ÇáÓÄÇá íæÌå áãä íäßÑ ßá ÇáÃÍÇÏíË .. äÍä áÇ ääßÑ ßá ÇáÃÍÇÏíË..<o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 0cm 0cm 0pt"><span lang="AR-DZ" style="font-weight: normal; font-size: 14pt; font-family: &quot;Simplified Arabic&quot;; mso-ansi-font-size: 12.0pt; mso-bidi-language: AR-DZ; mso-ansi-font-weight: bold">Ï. ØÇÑÞ : ÃäÇ ÓÄÇáí åÐÇ ÇáÔÎÕ ÇáÐí áæ ÃäßÑ ÇáÞÖÇÁ æÇáÞÏÑ Ãäå ãä ÃÑßÇä ÇáÅíãÇä .. ÊÚÊÈÑå ãÇ ÚäÏå ãÔßáÉ ÚÞÇÆÏíÉ ..<o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 0cm 0cm 0pt"><span lang="AR-DZ" style="font-weight: normal; font-size: 14pt; font-family: &quot;Simplified Arabic&quot;; mso-ansi-font-size: 12.0pt; mso-bidi-language: AR-DZ; mso-ansi-font-weight: bold">Ã. ÚÏäÇä : ÃäÇ áÇ ÃßÝÑå ..<o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 0cm 0cm 0pt"><span lang="AR-DZ" style="font-weight: normal; font-size: 14pt; font-family: &quot;Simplified Arabic&quot;; mso-ansi-font-size: 12.0pt; mso-bidi-language: AR-DZ; mso-ansi-font-weight: bold">Ï. ØÇÑÞ : ãÇ ÊÚÊÞÏ Ãä ÚäÏå ãÔßáÉ ÚÞÇÆÏíå ..<o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 0cm 0cm 0pt"><span lang="AR-DZ" style="font-weight: normal; font-size: 14pt; font-family: &quot;Simplified Arabic&quot;; mso-ansi-font-size: 12.0pt; mso-bidi-language: AR-DZ; mso-ansi-font-weight: bold">Ã. ÚÏäÇä : ãÇÏÇã íÄãä ÈÇáÞÑÂä æÈãÍãÏ æíÞæã ÈÇáÔÚÇÆÑ æÇáÚÈÇÏÇÊ áÇ íÍÞ áí Ãä ÃßÝÑå <o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 0cm 0cm 0pt"><span lang="AR-DZ" style="font-weight: normal; font-size: 14pt; font-family: &quot;Simplified Arabic&quot;; mso-ansi-font-size: 12.0pt; mso-bidi-language: AR-DZ; mso-ansi-font-weight: bold">Ï. ØÇÑÞ : ÍÊì áæ ßÇäÊ ÃÑßÇä ÇáÅíãÇä ÚäÏå ÎãÓÉ æáíÓÊ ÓÊÉ¿<o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 0cm 0cm 0pt"><span lang="AR-DZ" style="font-weight: normal; font-size: 14pt; font-family: &quot;Simplified Arabic&quot;; mso-ansi-font-size: 12.0pt; mso-bidi-language: AR-DZ; mso-ansi-font-weight: bold">Ã. ÚÏäÇä : ÃäÇ áÇ íÍÞ áí Ãä ÃßÝÑ ÇáäÇÓ ..<o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 0cm 0cm 0pt"><span lang="AR-DZ" style="font-weight: normal; font-size: 14pt; font-family: &quot;Simplified Arabic&quot;; mso-ansi-font-size: 12.0pt; mso-bidi-language: AR-DZ; mso-ansi-font-weight: bold">Ï. ØÇÑÞ : ÃäÇ ãÇ ÃÊßáã Úä ÊßÝíÑå íÇ ÃÎí .. ÃäÇ ÃÊßáã ãÇ ÑÃíß Ýí æÇÍÏ ÃÑßÇä ÇáÅíãÇä ÚäÏå ÎãÓÉ æáíÓÊ ÓÊÉ.<o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 0cm 0cm 0pt"><span lang="AR-DZ" style="font-weight: normal; font-size: 14pt; font-family: &quot;Simplified Arabic&quot;; mso-ansi-font-size: 12.0pt; mso-bidi-language: AR-DZ; mso-ansi-font-weight: bold">Ã. ÚÏäÇä : íßæä ÞÏ ÎÇáÝ ÃãÑÇ ãä ÃãæÑ ÇáÓäÉ .. <o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 0cm 0cm 0pt"><span lang="AR-DZ" style="font-weight: normal; font-size: 14pt; font-family: &quot;Simplified Arabic&quot;; mso-ansi-font-size: 12.0pt; mso-bidi-language: AR-DZ; mso-ansi-font-weight: bold">Ï. ØÇÑÞ : ÎÇáÝ ÃãÑÇ<o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 0cm 0cm 0pt"><span lang="AR-DZ" style="font-weight: normal; font-size: 14pt; font-family: &quot;Simplified Arabic&quot;; mso-ansi-font-size: 12.0pt; mso-bidi-language: AR-DZ; mso-ansi-font-weight: bold">Ã. ÚÏäÇä : ÃãÇ Ãä ÃßÝÑå ..<o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 0cm 0cm 0pt"><span lang="AR-DZ" style="font-weight: normal; font-size: 14pt; font-family: &quot;Simplified Arabic&quot;; mso-ansi-font-size: 12.0pt; mso-bidi-language: AR-DZ; mso-ansi-font-weight: bold">Ï. ØÇÑÞ : ÃäÊ Óãíå ãÇ ÊÔÇÁ ÃäÊ ÊÚÊÈÑå ãäÍÑÝÇ .. ßÇÝÑÇ .. ãÌÊåÏÇ .. ÅíÔ ÊÓãíå ¿<o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 0cm 0cm 0pt"><span lang="AR-DZ" style="font-weight: normal; font-size: 14pt; font-family: &quot;Simplified Arabic&quot;; mso-ansi-font-size: 12.0pt; mso-bidi-language: AR-DZ; mso-ansi-font-weight: bold">Ã. ÚÏäÇä : ÃäÇ ÃÚÊÈÑå ãÌÊåÏÇ..<o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 0cm 0cm 0pt"><span lang="AR-DZ" style="font-weight: normal; font-size: 14pt; font-family: &quot;Simplified Arabic&quot;; mso-ansi-font-size: 12.0pt; mso-bidi-language: AR-DZ; mso-ansi-font-weight: bold">Ï. ØÇÑÞ : ãÌÊåÏÇ .. ØíÈ .. ÃÓÊÇÐ ÌãÇá ÓãÚÊ ßá åÐÇ ÇáÍæÇÑ ãÇ ÑÃíß Ýíãä íäßÑ ÇáÓäÉ ÇáäÈæíÉ ßÇãáÉ ..<o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 0cm 0cm 0pt"><span lang="AR-DZ" style="font-weight: normal; font-size: 14pt; font-family: &quot;Simplified Arabic&quot;; mso-ansi-font-size: 12.0pt; mso-bidi-language: AR-DZ; mso-ansi-font-weight: bold">Ã. ÌãÇá ÇáÈäÇ ..... ßÇÊÈ æãÝßÑ<o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 0cm 0cm 0pt"><span lang="AR-DZ" style="font-weight: normal; font-size: 14pt; font-family: &quot;Simplified Arabic&quot;; mso-ansi-font-size: 12.0pt; mso-bidi-language: AR-DZ; mso-ansi-font-weight: bold">Ã. ÌãÇá : ÇáÐí ÃÚáãå Ãä ÇáÞÑÂäííä ßáåã ßãÇ íÞÇá Úáíåã áÇ íäßÑæä ÇáÓäÉ ÇáÚãáíÉ .. áÃä ÇáÓäÉ ÇáÚãáíÉ ÏÎáÊ <o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 0cm 0cm 0pt"><span lang="AR-DZ" style="font-weight: normal; font-size: 14pt; font-family: &quot;Simplified Arabic&quot;; mso-ansi-font-size: 12.0pt; mso-bidi-language: AR-DZ; mso-ansi-font-weight: bold">Ï. ØÇÑÞ : áÇ áÇ .. ÃÓÊÇÐ ÌãÇá ÇáÞÑÂäíæä ÃÕäÇÝ ãäåã ãä ÃäßÑ ÇáÓäÉ ÇáÚãáíÉ æåäÇß ãä ÇáÞÑÂäííä ãä íÕáí ÇáÝÌÑ ÑßÚÉ æÇÍÏÉ .. åÐÇ ãæÌæÏ ..<o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 0cm 0cm 0pt"><span lang="AR-DZ" style="font-weight: normal; font-size: 14pt; font-family: &quot;Simplified Arabic&quot;; mso-ansi-font-size: 12.0pt; mso-bidi-language: AR-DZ; mso-ansi-font-weight: bold">Ã. ÌãÇá : Úáì ßá ÍÇá áæ ßÇä åÐÇ äÍä äÑì Ãäåã ÇÌÊåÏæÇ ÇÌÊåÇÏÇ ÎÇØÆðÇ .. æáßääÇ áÇ äßÝÑåã ãÇÏÇãæÇ íÞæáæä áÇ Åáå ÅáÇ Çááå .. ãÍãÏ ÑÓæá Çááå .. áÇ äãáß áåã ÊßÝíÑÇ ..<o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 0cm 0cm 0pt"><span lang="AR-DZ" style="font-weight: normal; font-size: 14pt; font-family: &quot;Simplified Arabic&quot;; mso-ansi-font-size: 12.0pt; mso-bidi-language: AR-DZ; mso-ansi-font-weight: bold">Ï. ØÇÑÞ : áæ ÃäßÑ ÇáÞÑÂä ÊÚÊÈÑå ßÇÝÑÇ¿<o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 0cm 0cm 0pt"><span lang="AR-DZ" style="font-weight: normal; font-size: 14pt; font-family: &quot;Simplified Arabic&quot;; mso-ansi-font-size: 12.0pt; mso-bidi-language: AR-DZ; mso-ansi-font-weight: bold">Ã. ÌãÇá : ÅÒÇí ÃäßÑ ÇáÞÑÂä¿<o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 0cm 0cm 0pt"><span lang="AR-DZ" style="font-weight: normal; font-size: 14pt; font-family: &quot;Simplified Arabic&quot;; mso-ansi-font-size: 12.0pt; mso-bidi-language: AR-DZ; mso-ansi-font-weight: bold">Ï. ØÇÑÞ : æÇÍÏ ÑÝÖ ÇáÞÑÂä .. ÃäÊ ÊÚÊÈÑå ßÇÝÑÇ<o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 0cm 0cm 0pt"><span lang="AR-DZ" style="font-weight: normal; font-size: 14pt; font-family: &quot;Simplified Arabic&quot;; mso-ansi-font-size: 12.0pt; mso-bidi-language: AR-DZ; mso-ansi-font-weight: bold">Ã. ÌãÇá : ÃÚÊÈÑå ßÇÝÑ .. Âå<o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 0cm 0cm 0pt"><span lang="AR-DZ" style="font-weight: normal; font-size: 14pt; font-family: &quot;Simplified Arabic&quot;; mso-ansi-font-size: 12.0pt; mso-bidi-language: AR-DZ; mso-ansi-font-weight: bold">Ï. ØÇÑÞ : æÇáÐí íäßÑ ÇáÓäÉ¿<o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 0cm 0cm 0pt"><span lang="AR-DZ" style="font-weight: normal; font-size: 14pt; font-family: &quot;Simplified Arabic&quot;; mso-ansi-font-size: 12.0pt; mso-bidi-language: AR-DZ; mso-ansi-font-weight: bold">Ã. ÌãÇá : áÃ<o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 0cm 0cm 0pt"><span lang="AR-DZ" style="font-weight: normal; font-size: 14pt; font-family: &quot;Simplified Arabic&quot;; mso-ansi-font-size: 12.0pt; mso-bidi-language: AR-DZ; mso-ansi-font-weight: bold">Ï. ØÇÑÞ : ØíÈ áíÔ ãíÒÊ¿<o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 0cm 0cm 0pt"><span lang="AR-DZ" style="font-weight: normal; font-size: 14pt; font-family: &quot;Simplified Arabic&quot;; mso-ansi-font-size: 12.0pt; mso-bidi-language: AR-DZ; mso-ansi-font-weight: bold">Ã. ÌãÇá : áÃä ÇáÓäÉ áÇ ÊÓÊÞá ÈÇáÊÔÑíÚ .. æåÐå ÝÊæì ãä ÝÊÇæì ÇáÃÒåÑ ..<o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 0cm 0cm 0pt"><span lang="AR-DZ" style="font-weight: normal; font-size: 14pt; font-family: &quot;Simplified Arabic&quot;; mso-ansi-font-size: 12.0pt; mso-bidi-language: AR-DZ; mso-ansi-font-weight: bold">Ï. ØÇÑÞ : ÇÔÑÍ áí .. ßíÝ áÇ ÊÓÊÞá ÈÇáÊÔÑíÚ¿<o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 0cm 0cm 0pt"><span lang="AR-DZ" style="font-weight: normal; font-size: 14pt; font-family: &quot;Simplified Arabic&quot;; mso-ansi-font-size: 12.0pt; mso-bidi-language: AR-DZ; mso-ansi-font-weight: bold">Ã. ÌãÇá : æÇÍÏ ÓÃá ÞÇá Åä ÇáÓäÉ áÇ ÊÓÊÞá ÈÇáÊÔÑíÚ .. <o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 0cm 0cm 0pt"><span lang="AR-DZ" style="font-weight: normal; font-size: 14pt; font-family: &quot;Simplified Arabic&quot;; mso-ansi-font-size: 12.0pt; mso-bidi-language: AR-DZ; mso-ansi-font-weight: bold">Ï. ØÇÑÞ : äÚã<o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 0cm 0cm 0pt"><span lang="AR-DZ" style="font-weight: normal; font-size: 14pt; font-family: &quot;Simplified Arabic&quot;; mso-ansi-font-size: 12.0pt; mso-bidi-language: AR-DZ; mso-ansi-font-weight: bold">Ã. ÌãÇá : ÝÇáÃÒåÑ ßÊÈ áå &quot;áÇ íÚÏ åÐÇ ÇáÑÌá ÌÇÍÏÇ áÔíÁ ãÚáæãÇ ÈÇáÖÑæÑÉ áÃä åäÇß ÇÎÊáÇÝ Ýí åÐå ÇáÞÖíÉ&quot;.. <o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 0cm 0cm 0pt"><span lang="AR-DZ" style="font-weight: normal; font-size: 14pt; font-family: &quot;Simplified Arabic&quot;; mso-ansi-font-size: 12.0pt; mso-bidi-language: AR-DZ; mso-ansi-font-weight: bold">Ï. ØÇÑÞ : ØíÈ ÃÓÊÇÐ ÌãÇá áæ æÇÍÏ Õáì ÇáÝÌÑ ÑßÚÉ æÇÍÏÉ áÃäå áÇ íÚÊÑÝ ÈÇáÓäÉ æíÚÊÑÝ ÈÇáÞÑÂä íÞæá ÇáÞÑÂä ÞÇá íÕáí ÇáÝÌÑ ÈÓ ãÇ ÞÇá áí ßã ÑßÚÉ .. ÝÕáì ÇáÝÌÑ ÑßÚÉ æÇÍÏÉ .. ÅíÔ ÊÚÊÈÑå åÐÇ¿<o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 0cm 0cm 0pt"><span lang="AR-DZ" style="font-weight: normal; font-size: 14pt; font-family: &quot;Simplified Arabic&quot;; mso-ansi-font-size: 12.0pt; mso-bidi-language: AR-DZ; mso-ansi-font-weight: bold">Ã. ÌãÇá : Úáì ßá ÍÇá .. ÔæÝ ÓíÏí .. ÑÌá íÞæá áÇ Åáå ÅáÇ Çááå ãÍãÏ ÑÓæá Çááå .. ãåãÇ ÞÇá ÈÚÏ åÐÇ áÇ ÃÚÊÈÑå ßÇÝÑÇ .. ÎáÇÕ<o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 0cm 0cm 0pt"><span lang="AR-DZ" style="font-weight: normal; font-size: 14pt; font-family: &quot;Simplified Arabic&quot;; mso-ansi-font-size: 12.0pt; mso-bidi-language: AR-DZ; mso-ansi-font-weight: bold">Ï. ØÇÑÞ : ÃäÊ áÎÕ ßá ÇáãæÖæÚ <o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 0cm 0cm 0pt"><span lang="AR-DZ" style="font-weight: normal; font-size: 14pt; font-family: &quot;Simplified Arabic&quot;; mso-ansi-font-size: 12.0pt; mso-bidi-language: AR-DZ; mso-ansi-font-weight: bold">Ã. ÌãÇá : ÈÇáÖÈØ<o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 0cm 0cm 0pt"><span lang="AR-DZ" style="font-weight: normal; font-size: 14pt; font-family: &quot;Simplified Arabic&quot;; mso-ansi-font-size: 12.0pt; mso-bidi-language: AR-DZ; mso-ansi-font-weight: bold">Ï. ØÇÑÞ : ØíÈ ÊÚÊÈÑå åÐÇ ÇáÐí íÕáí ÑßÚÉ æÇÍÏÉ .. ÅíÔ <o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 0cm 0cm 0pt"><span lang="AR-DZ" style="font-weight: normal; font-size: 14pt; font-family: &quot;Simplified Arabic&quot;; mso-ansi-font-size: 12.0pt; mso-bidi-language: AR-DZ; mso-ansi-font-weight: bold">Ã. ÌãÇá : ãÎØÆ <o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 0cm 0cm 0pt"><span lang="AR-DZ" style="font-weight: normal; font-size: 14pt; font-family: &quot;Simplified Arabic&quot;; mso-ansi-font-size: 12.0pt; mso-bidi-language: AR-DZ; mso-ansi-font-weight: bold">Ï. ØÇÑÞ : ãÎØÆ ... ØíÈ Ïå áÝÙå Ýí ÇáãÕØáÍÇÊ ÅíÔ¿ ãÎØÆ .. ÇáßÇÝÑ ãÎØÆ æÇáãäÍÑÝ ãÎØÆ æÇáãÌÊåÏ ÎØÆðÇ ãÎØÆ ..<o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 0cm 0cm 0pt"><span lang="AR-DZ" style="font-weight: normal; font-size: 14pt; font-family: &quot;Simplified Arabic&quot;; mso-ansi-font-size: 12.0pt; mso-bidi-language: AR-DZ; mso-ansi-font-weight: bold">Ã. ÌãÇá : áà ÇáßÇÝÑ ÃßÈÑ ãä ÇáãäÍÑÝ ÃßÈÑ ãä ÇáãÎØÆ .. ÝÇåãäí <o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 0cm 0cm 0pt"><span lang="AR-DZ" style="font-weight: normal; font-size: 14pt; font-family: &quot;Simplified Arabic&quot;; mso-ansi-font-size: 12.0pt; mso-bidi-language: AR-DZ; mso-ansi-font-weight: bold">Ï. ØÇÑÞ : ãÎØÆ ÎØà ßÈíÑ ... æåÐÇ ÎØà æÓØ<o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 0cm 0cm 0pt"><span lang="AR-DZ" style="font-weight: normal; font-size: 14pt; font-family: &quot;Simplified Arabic&quot;; mso-ansi-font-size: 12.0pt; mso-bidi-language: AR-DZ; mso-ansi-font-weight: bold">Ã. ÌãÇá : íÇ ÓíÏí <o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 0cm 0cm 0pt"><span lang="AR-DZ" style="font-weight: normal; font-size: 14pt; font-family: &quot;Simplified Arabic&quot;; mso-ansi-font-size: 12.0pt; mso-bidi-language: AR-DZ; mso-ansi-font-weight: bold">Ï. ØÇÑÞ : ãÇåæ ÃäÇ ÚÇíÒ ÃÚÑÝ ÑÃíß íÇ ÃÓÊÇÐ ÌãÇá<o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 0cm 0cm 0pt"><span lang="AR-DZ" style="font-weight: normal; font-size: 14pt; font-family: &quot;Simplified Arabic&quot;; mso-ansi-font-size: 12.0pt; mso-bidi-language: AR-DZ; mso-ansi-font-weight: bold">Ã. ÌãÇá : íÇ ÓíÏí ÃäÊ ÊÚáã Ãä ÇáÓäÉ .. ÇÓãÍ áí ÈÞì .. ÅÐÇ ßÇäÊ ÃÍÇÏíË ÃÍÇÏ áÇ íÚãá ÈåÇ Ýí ÇáÚÞÇÆÏ ..<o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 0cm 0cm 0pt"><span lang="AR-DZ" style="font-weight: normal; font-size: 14pt; font-family: &quot;Simplified Arabic&quot;; mso-ansi-font-size: 12.0pt; mso-bidi-language: AR-DZ; mso-ansi-font-weight: bold">Ï. ØÇÑÞ : áÇ ÃÍÇÏíË ãÊæÇÊÑÉ ßáåÇ .. ÕÍíÍÉ ãÊæÇÊÑÉ ãÇ ÚáíåÇ ÎáÇÝ .. æÃäßÑåÇ ÕÇÍÈäÇ..<o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 0cm 0cm 0pt"><span lang="AR-DZ" style="font-weight: normal; font-size: 14pt; font-family: &quot;Simplified Arabic&quot;; mso-ansi-font-size: 12.0pt; mso-bidi-language: AR-DZ; mso-ansi-font-weight: bold">Ã. ÌãÇá : íÇ ÓíÏí ßíÝ ãÇ íßæä ÚáíåÇ ÎáÇÝ .. ÚáíåÇ ÃáÝ ÎáÇÝ .. <o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 0cm 0cm 0pt"><span lang="AR-DZ" style="font-weight: normal; font-size: 14pt; font-family: &quot;Simplified Arabic&quot;; mso-ansi-font-size: 12.0pt; mso-bidi-language: AR-DZ; mso-ansi-font-weight: bold">Ï. ØÇÑÞ : ãÇ Ýí ÍÏíË ãÇ ÚáíåÇ ÎáÇÝ¿<o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 0cm 0cm 0pt"><span lang="AR-DZ" style="font-weight: normal; font-size: 14pt; font-family: &quot;Simplified Arabic&quot;; mso-ansi-font-size: 12.0pt; mso-bidi-language: AR-DZ; mso-ansi-font-weight: bold">Ã. ÚÏäÇä : ßáåÇ ÚáíåÇ ÎáÇÝ ..<o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 0cm 0cm 0pt"><span lang="AR-DZ" style="font-weight: normal; font-size: 14pt; font-family: &quot;Simplified Arabic&quot;; mso-ansi-font-size: 12.0pt; mso-bidi-language: AR-DZ; mso-ansi-font-weight: bold">Ï. ØÇÑÞ : ßá ÇáÃÍÇÏíË<o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 0cm 0cm 0pt"><span lang="AR-DZ" style="font-weight: normal; font-size: 14pt; font-family: &quot;Simplified Arabic&quot;; mso-ansi-font-size: 12.0pt; mso-bidi-language: AR-DZ; mso-ansi-font-weight: bold">Ã. ÚÏäÇä : áíÓ ßá ÇáÃÍÇÏíË<o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 0cm 0cm 0pt"><span lang="AR-DZ" style="font-weight: normal; font-size: 14pt; font-family: &quot;Simplified Arabic&quot;; mso-ansi-font-size: 12.0pt; mso-bidi-language: AR-DZ; mso-ansi-font-weight: bold">Ï. ØÇÑÞ : ãÇÝíÔ ÍÏíË æÇÍÏ ÕÍíÍ<o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 0cm 0cm 0pt"><span lang="AR-DZ" style="font-weight: normal; font-size: 14pt; font-family: &quot;Simplified Arabic&quot;; mso-ansi-font-size: 12.0pt; mso-bidi-language: AR-DZ; mso-ansi-font-weight: bold">Ã. ÚÏäÇä : ÇÓãÍ áí ÃÊßáã Ýí åÐÇ ÇáãæÖæÚ<o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 0cm 0cm 0pt"><span lang="AR-DZ" style="font-weight: normal; font-size: 14pt; font-family: &quot;Simplified Arabic&quot;; mso-ansi-font-size: 12.0pt; mso-bidi-language: AR-DZ; mso-ansi-font-weight: bold">Ã. ÌãÇá ÇáÈäÇ : ÊÓÊÞá ÈÇáÊÔÑíÚ Ïæä ÇáÞÑÂä .. ÝÇåãäí .. íÚäí Êßæä ãÈíäÉ ááÞÑÂä ÝÝí åÐå ÇáÍÇáÉ ÈÏá ãÈíäÉ ááÞÑÂä .. ÝÇáÞÑÂä ãæÌæÏ .. æáã ÊÃÊ ÈÌÏíÏ .. ÊÃÊí ãÎÇáÝÉ ááÞÑÂä ãÓÊÍíá ÊÃÊí ãÎÇáÝÉ ááÞÑÂä ..<o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 0cm 0cm 0pt"><span lang="AR-DZ" style="font-weight: normal; font-size: 14pt; font-family: &quot;Simplified Arabic&quot;; mso-ansi-font-size: 12.0pt; mso-bidi-language: AR-DZ; mso-ansi-font-weight: bold">Ï. ØÇÑÞ : áà äÍä ÓäÃÊí ááÊÝÑíÞ Çááí ÊÃÊí ãßãáÉ ÊÃÊí ãÝÕáÉ .. <o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 0cm 0cm 0pt"><span lang="AR-DZ" style="font-weight: normal; font-size: 14pt; font-family: &quot;Simplified Arabic&quot;; mso-ansi-font-size: 12.0pt; mso-bidi-language: AR-DZ; mso-ansi-font-weight: bold">Ã. ÌãÇá : åÐå ÇáÚãáíÉ áæ ÃäÊ ÌÆÊ ÊÞæá áí íäÞÖæÇ ÇáÞÑÂä ÃÞæá áß äÚã ßÇÝÑ ..<o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 0cm 0cm 0pt"><span lang="AR-DZ" style="font-weight: normal; font-size: 14pt; font-family: &quot;Simplified Arabic&quot;; mso-ansi-font-size: 12.0pt; mso-bidi-language: AR-DZ; mso-ansi-font-weight: bold">Ï. ØÇÑÞ : ÃÓÊÇÐ ÌãÇá ÃäÊ ÞáÊ Ýí ÃÍÏ ãÞÇáÇÊß æÓÚÇÏÊß æÝÖíáÊß ÐßÑÊ Ãä 95% ãä ÇáÃÍÇÏíË ÃäÊ áÇ ÊÚÊÑÝ ÈåÇ ..<o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 0cm 0cm 0pt"><span lang="AR-DZ" style="font-weight: normal; font-size: 14pt; font-family: &quot;Simplified Arabic&quot;; mso-ansi-font-size: 12.0pt; mso-bidi-language: AR-DZ; mso-ansi-font-weight: bold">Ã. ÌãÇá : íÚäí ãÔ 95 <o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 0cm 0cm 0pt"><span lang="AR-DZ" style="font-weight: normal; font-size: 14pt; font-family: &quot;Simplified Arabic&quot;; mso-ansi-font-size: 12.0pt; mso-bidi-language: AR-DZ; mso-ansi-font-weight: bold">Ï. ØÇÑÞ : ÃäÊ ÞáÊåÇ ÈÇáäÕ .. ÃäÇ ÞÑÃÊåÇ .. æÃäÊ ÐßÑÊåÇ<o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 0cm 0cm 0pt"><span lang="AR-DZ" style="font-weight: normal; font-size: 14pt; font-family: &quot;Simplified Arabic&quot;; mso-ansi-font-size: 12.0pt; mso-bidi-language: AR-DZ; mso-ansi-font-weight: bold">Ã. ÌãÇá : ÃÛáÈíÉ ßÈíÑÉ <o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 0cm 0cm 0pt"><span lang="AR-DZ" style="font-weight: normal; font-size: 14pt; font-family: &quot;Simplified Arabic&quot;; mso-ansi-font-size: 12.0pt; mso-bidi-language: AR-DZ; mso-ansi-font-weight: bold">Ï. ØÇÑÞ : 95% <o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 0cm 0cm 0pt"><span lang="AR-DZ" style="font-weight: normal; font-size: 14pt; font-family: &quot;Simplified Arabic&quot;; mso-ansi-font-size: 12.0pt; mso-bidi-language: AR-DZ; mso-ansi-font-weight: bold">Ã. ÌãÇá : <span style="color: red">ãÚáÔ ÃÛáÈíÉ ßÈíÑÉ ãä ÇáÃÍÇÏíË áÇ íÚÊÏ ÈåÇ ÝÚáÇ .. áÃäå íÇ ÅãÇ ÖÚíÝÉ íÇ ÅãÇ ãæÖæÚÉ .. íÇ ÅãÇ ÃÍÇÏ .. æÇáÃÍÇÏ áÛáÈÉ ÇáÙä .. åæ íÞæá áß ÍÏíË ÕÍíÍ .. ÍÏíË ÕÍíÍ áíå¿ áíÓ ãÞØæÚÇ ÈÃäå ÕÍíÍ æáßäå <u>áÛáÈÉ ÇáÙä Ãäå ÕÍíÍ</u>.</span><o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 0cm 0cm 0pt"><span lang="AR-DZ" style="font-weight: normal; font-size: 14pt; font-family: &quot;Simplified Arabic&quot;; mso-ansi-font-size: 12.0pt; mso-bidi-language: AR-DZ; mso-ansi-font-weight: bold">Ï. ØÇÑÞ : ÈÓ ÃæÖÍ áÌãåæÑäÇ ÇáßÑíã æåÐÇ ãÕØáÍ ÓäÓÊÎÏãå ßËíÑÇ ÃíÖÇ .. ÍÏíË ÇáÃÍÇÏ æÇáÍÏíË ÇáãÊæÇÊÑ .. ÇáÍÏíË ÇáãÊæÇÊÑ ÊÚÑíÝå Ãäå ÇáÍÏíË ÇáÐí ÑæÇå ÚÏÏ ßÈíÑ ãä ÇáäÇÓ íÓÊÍíá Ãä íÊÝÞæÇ Èíäåã Úáì ÊÂãÑ ÈÇÎÊÕÇÑ æÌãÚ ßÈíÑ ãä ÇáäÇÓ äÞáå Úä ÌãÚ ßÈíÑ äÞáå Úä ÌãíÚ ßÈíÑ æåßÐÇ .. ÌãÚÇ ÌãÚÇ ÌãÚÇ... Åáì ÑÓæá Çááå Õáì Çááå Úáíå æÓáã .. åÐÇ ÇáÍÏíË äÓãíå ãÇÐÇ¿ .. äÓãíå ãÊæÇÊÑ .. åÐÇ áÇ Ôß Ýí ÕÍÊå áÃäå ãÓÊÍíá Ãä íÊÝÞæÇ Úáì ÇáßÐÈ Ãæ ÇáÊæÇØÄ Ýí ÇáßÐÈ .. ÍÏíË ÇáÃÍÇÏ åæ ÇáÍÏíË ÇáÐí Ýí ÇáÓáÓáÉ ÑæÇå ÚÏÏ áíÓ ãÊæÇÊÑ .. Ãí ÔíÁ áíÓ ãÊæÇÊÑ íÓãì ÃÍÇÏ .. ÈÚÏíä ÇáÃÍÇÏ íÃÊí ÏÑÌÇÊ ãä ÇáÃÍÇÏ .. Ýíå æÇÍÏ Úä æÇÍÏ Úä æÇÍÏ .. ÃÑÌæ Ãä ÃÍÏÇ íÙä Ãä ÌãíÚ ÃÍÇÏíË ÇáÃÍÇÏ åí æÇÍÏ Úä æÇÍÏ Úä æÇÍÏ .. áÇ áíÓÊ ßáåÇ åÐå .. íÚäí áæ 70 ÑææÇ Úä 70 ÑææÇ Úä 100 ÑææÇ Úä 50 æÈÚÏíä ÑææÇ Úä ËáÇËÉ .. ÃíÖÇ íÓãì ÃÍÇÏ .. æÇÖÍ .. Ýßá ÔíÁ áíÓ Ýíå ÇáÊæÇÊÑ åÐÇ äÓãíå ÃÍÇÏ .. íÈÞì ÈÚÏ Ðáß ÇáÃÍÇÏ ÏÑÌÇÊ .. ãäåÇ ÇáÃÍÇÏ ÇáãÔåæÑ Çááí Ýíå ÚÏÏ ßÈíÑ ÚÏÏ ßÈíÑ Úä ÚÏÏ Þáíá ãä ÇáÕÍÇÈÉ ãËáÇ .. äÓãíå ãÔåæÑ åÐÇ .. åÐÇ ãÔ ãÊæÇÊÑ åÐÇ áíÓ ãÊæÇÊÑ åá åÐÇ íÏÎá Öãä ÃÍÇÏíË ÇáÃÍÇÏ ÈÇáäÓÈÉ áÍÖÑÊß .. ÇáÃÍÇÏíË Çááí ãä åÐÇ ÇáäæÚ¿<o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 0cm 0cm 0pt"><span lang="AR-DZ" style="font-weight: normal; font-size: 14pt; font-family: &quot;Simplified Arabic&quot;; mso-ansi-font-size: 12.0pt; mso-bidi-language: AR-DZ; mso-ansi-font-weight: bold">Ã. ÌãÇá : íÇ ÓíÏí ÅÍäÇ äÃÎÏ ÇáãÊæÇÊÑ äÝÓå ÇáÐí ÑæÊå ãÌãæÚÉ Úä ãÌãæÚÉ Úä ãÌãæÚÉ .. ãÇ åæ ÇáÍÏíË ÇáãÊæÇÊÑ .. ÇáÏÌÇá .. ÇáãåÏí .. ÍÏíË ÇáÔÌÑÉ .. ÍæÖ ÇáÑÓæá .. ÈÓ ÍÇÌÇÊ áÇ ÞíãÉ áåÇ ãØáÞÇ æáÇ ÊÞÏã æáÇ ÊÄÎÑ Åíå ÇáÏÌÇá .. ÍÏíË Úä ÇáÏÌÇá .. ÍÏíË Úä ÇáãåÏí .. <o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 0cm 0cm 0pt"><span lang="AR-DZ" style="font-weight: normal; font-size: 14pt; font-family: &quot;Simplified Arabic&quot;; mso-ansi-font-size: 12.0pt; mso-bidi-language: AR-DZ; mso-ansi-font-weight: bold">Ï. ØÇÑÞ : ãÇ åæ ÕÍíÍ áÇ .. ÃÓÊÇÐ ÌãÇá .. áÇ áÇ ßÏå .. ÃäÇ ÏÑÓÊ ÔæíÉ Ýí Úáã ÇáÍÏíË .. ÚäÏäÇ ÃÓÊÇÐíä Ýí Úáã ÇáÍÏíË .. áÇ <o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 0cm 0cm 0pt"><span lang="AR-DZ" style="font-weight: normal; font-size: 14pt; font-family: &quot;Simplified Arabic&quot;; mso-ansi-font-size: 12.0pt; mso-bidi-language: AR-DZ; mso-ansi-font-weight: bold">Ã. ÌãÇá : íÇ ÓíÏí áÇ ÊÞÏã ÎíÑÇ ßáå ãä ÇáÛíÈ ÇáÐí áÇ ÌÏæì Ýíå ..<o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 0cm 0cm 0pt"><span lang="AR-DZ" style="font-weight: normal; font-size: 14pt; font-family: &quot;Simplified Arabic&quot;; mso-ansi-font-size: 12.0pt; mso-bidi-language: AR-DZ; mso-ansi-font-weight: bold">Ï. ØÇÑÞ : áÇ .. ÓÃÚØíßã ÇáÑÃí ÈÓ ÈÚÏ ãÇ äÓãÚ .. íÇ ÓíÏí íÇ ÃÓÊÇÐ ÌãÇá ÃÍÈ Ãä ÃÄßÏ áß Ãä Ãí ÏÇÑÓ áÃÈÓØ Úáã ÇáÍÏíË .. áÇ íÊÝÞ ãÚÇß æÓäËÈÊ åÐÇ ÈæÖæÍ ..<o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 0cm 0cm 0pt"><span lang="AR-DZ" style="font-weight: normal; font-size: 14pt; font-family: &quot;Simplified Arabic&quot;; mso-ansi-font-size: 12.0pt; mso-bidi-language: AR-DZ; mso-ansi-font-weight: bold">Ã. ÚÏäÇä : íÇ ÃÓÊÇÐ ØÇÑÞ .. <u><span style="color: red">äÍä ÞáäÇ Åä ÇáÓäÉ ÇáÍÞ áÇ ÊÊÚÇÑÖ ãÚ ÇáÞÑÂä ÇáßÑíã .. ÇáãÔßáÉ åí Ýí ÊÚÑíÝ ÇáÓäÉ ãÇ åí ÇáÓäÉ¿</span></u> åã íÞæáæä Åä ÇáÓäÉ ßá ãÇ ÞÇá Ãæ ÝÚá ÇáÑÓæá Õáì Çááå Úáíå æÓáã æÃÞÑå .. åÐÇ ÇáÊÚÑíÝ áíÓ ÕÍíÍÇ .. <span style="color: red">ÇáÓäÉ åí ÝÞØ ãÇ ÝÚáå Õáì Çááå Úáíå æÓáã ãÝÕáÇ Èå ÈÚÖ ßáíÇÊ ÇáäÕ ÇáÞÑÂäí ßÔÚÇÆÑ ÇáÚÈÇÏÇÊ ..<o:p></o:p></span></span></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 0cm 0cm 0pt"><span lang="AR-DZ" style="font-weight: normal; font-size: 14pt; font-family: &quot;Simplified Arabic&quot;; mso-ansi-font-size: 12.0pt; mso-bidi-language: AR-DZ; mso-ansi-font-weight: bold">Ï. ØÇÑÞ : ãóä ÚÑÝ ÇáÓäÉ ÈåÐÇ ÇáÊÚÑíÝ ¿<o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 0cm 0cm 0pt"><span lang="AR-DZ" style="font-weight: normal; font-size: 14pt; font-family: &quot;Simplified Arabic&quot;; mso-ansi-font-size: 12.0pt; mso-bidi-language: AR-DZ; mso-ansi-font-weight: bold">Ã. ÚÏäÇä : ÇáÞÑÂä .. ÇäÙÑ Åáì ÇáÞÑÂä.<o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 0cm 0cm 0pt"><span lang="AR-DZ" style="font-weight: normal; font-size: 14pt; font-family: &quot;Simplified Arabic&quot;; mso-ansi-font-size: 12.0pt; mso-bidi-language: AR-DZ; mso-ansi-font-weight: bold">Ï. ØÇÑÞ : ÇáÞÑÂä áã íÚÑÝ åÐÇ ÇáÊÚÑíÝ .. åÐÇ ÊÚÑíÝß ÃäÊ<o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 0cm 0cm 0pt"><span lang="AR-DZ" style="font-weight: normal; font-size: 14pt; font-family: &quot;Simplified Arabic&quot;; mso-ansi-font-size: 12.0pt; mso-bidi-language: AR-DZ; mso-ansi-font-weight: bold">Ã. ÚÏäÇä : ÓÃÚØíß ÇáÏáíá .. <o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 0cm 0cm 0pt"><span lang="AR-DZ" style="font-weight: normal; font-size: 14pt; font-family: &quot;Simplified Arabic&quot;; mso-ansi-font-size: 12.0pt; mso-bidi-language: AR-DZ; mso-ansi-font-weight: bold">Ï. ØÇÑÞ : åÇÊ ÇáÏáíá ..<o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 0cm 0cm 0pt"><span lang="AR-DZ" style="font-weight: normal; font-size: 14pt; font-family: &quot;Simplified Arabic&quot;; mso-ansi-font-size: 12.0pt; mso-bidi-language: AR-DZ; mso-ansi-font-weight: bold">Ã. ÚÏäÇä : ÚäÏãÇ ßÇä íÑíÏ ÃÍÏåã Ãä íÊÒæÌ ÃãÑÃÉ ÃÈíå ÞÈá Ãä íäÒá Þæá Çááå ÊÚÇáì {æáÇ ÊäßÍæÇ ãÇ äßÍ ÂÈÇÄßã ãä ÇáäÓÇÁ..} .. <span style="color: red">æßÇä Õáì Çááå Úáíå æÓáã íÞÑåã Úáì Ðáß .. åá åÐÇ ãä ÇáÓäÉ¿</span> <span style="color: red">åá ÚäÏãÇ áãÇ ßÇä ÃÍÏåã íÌãÚ ãÚ ÒæÌÊå ÃÎÊåÇ</span> .. <span style="color: red">ÞÈá Ãä íäÒá Þæá Çááå ÊÚÇáì ÈÊÍÑíã Ðáß .. åáÇ åÐÇ ãä ÇáÓäÉ¿</span> ÕáæÇ Úáì ÈíÊ ÇáãÞÏÓ 17 ÔåÑÇ ...<o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 0cm 0cm 0pt"><span lang="AR-DZ" style="font-weight: normal; font-size: 14pt; font-family: &quot;Simplified Arabic&quot;; mso-ansi-font-size: 12.0pt; mso-bidi-language: AR-DZ; mso-ansi-font-weight: bold">Ï. ØÇÑÞ : ÅíÔ íÚäí ãä ÇáÓäÉ .. ÞÈá ãÇ íäÒá ÇáäÕ .. ÞÈá ãÇ íäÒá ÇáÊÍÑíã .. ãÇ ßÇä ãä ÇáÓäÉ .. ÈÚÏ ãÇ ÃæÍí Åáì ÇáäÈí Õáì Çááå Úáíå æÓáã ÓæÇÁ ÈÞÑÂä Ãæ ÈÍÏíË ÕÇÑ ãä ÇáÓäÉ .. åá ÇáÎãÑ ÞÈá Ãä ÊÍÑã ßÇäÊ ÍÑÇãÇ¿ íÇ ÔÈÇÈ åá ÇáÎãÑ ÞÈá Ãä ÊÍÑã ßÇäÊ ÍÑÇãÇ¿ .. åá ÊÍÑíã ÇáÎãÑ ÌÇÁ Ýí ÇáÓäÉ ÞÈá .. æáÇ ÈÚÏ¿ íÇ ÓíÏí åÐå ãÓÃáÉ æÇÖÍÉ.<o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 0cm 0cm 0pt"><span lang="AR-DZ" style="font-weight: normal; font-size: 14pt; font-family: &quot;Simplified Arabic&quot;; mso-ansi-font-size: 12.0pt; mso-bidi-language: AR-DZ; mso-ansi-font-weight: bold">Ã. ÚÏäÇä : <span style="color: red">ÅÐä åÐÇ íÄßÏ ãÇ äÐåÈ Åáíå .. áæ ßÇä ßá ãÇ ÝÚáå Õáì Çááå Úáíå æÓáã áßÇä ÔÑÈ ÇáÎãÑ ãä ÇáÓäÉ ..<o:p></o:p></span></span></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 0cm 0cm 0pt"><span lang="AR-DZ" style="font-weight: normal; font-size: 14pt; font-family: &quot;Simplified Arabic&quot;; mso-ansi-font-size: 12.0pt; mso-bidi-language: AR-DZ; mso-ansi-font-weight: bold">Ï. ØÇÑÞ : ÃäÊ áíÔ ÊãÓß ÝÞØ ÇáÓäÉ ÇáÝÚáíÉ .. åÇÊ áí ÇáÓäÉ ÇáÞæáíÉ .. ÃäÊ ÊÚÊÑÝ ÈÇáÓäÉ ÇáÞæáíÉ æáÇ ÝÞØ ÇáÓäÉ ÇáÝÚáíÉ¿<o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 0cm 0cm 0pt"><span lang="AR-DZ" style="font-weight: normal; font-size: 14pt; font-family: &quot;Simplified Arabic&quot;; mso-ansi-font-size: 12.0pt; mso-bidi-language: AR-DZ; mso-ansi-font-weight: bold">Ã. ÚÏäÇä : <span style="color: red">ßá ÇáÑæÇíÇÊ ÇáÊí ÊÎÇáÝ ÇáäÕ ÇáÞÑÂäí ãåãÇ ßÇäÊ .. æãåãÇ ßÇä ÅÓäÇÏåÇ ÊÎÇáÝ ãÎÇáÝÉ ÕÑíÍÉ .. åí áíÓÊ ãä ÇáãäåÌ .. äÍä Èíä ÃíÏíäÇ ÇáãÆÇÊ íÇ ÃÓÊÇÐ...<o:p></o:p></span></span></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 0cm 0cm 0pt"><span lang="AR-DZ" style="font-weight: normal; font-size: 14pt; font-family: &quot;Simplified Arabic&quot;; mso-ansi-font-size: 12.0pt; mso-bidi-language: AR-DZ; mso-ansi-font-weight: bold">Ï. ØÇÑÞ : áÇ áÇ ÔæÝ .. ÃäÇ ÅäÓÇä ãåäÏÓ ÃÕáÇ .. ÝÚÞáí ãäÙã .. ÅÍäÇ ãÇ ÞÇÚÏíä äÊßáã ÍÊì ÇáÂä ÇáÑæÇíÇÊ ÇáÊí ÊÎÇáÝ ÇáÞÑÂä .. ÃäÇ ÃÓÃáß Úä ÇáÑæÇíÇÊ ÇáÊí ÊæÇÝÞ ÇáÞÑÂä Ãæ ÇáÑæÇíÇÊ ÇáÊí áã íÃÊ ÝíåÇ ÊÝÕíá Ýí ÇáÞÑÂä ..<o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 0cm 0cm 0pt"><span lang="AR-DZ" style="font-weight: normal; font-size: 14pt; font-family: &quot;Simplified Arabic&quot;; mso-ansi-font-size: 12.0pt; mso-bidi-language: AR-DZ; mso-ansi-font-weight: bold">Ã. ÚÏäÇä : Úáì ÇáÑÃÓ æÇáÚíä ..<o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 0cm 0cm 0pt"><span lang="AR-DZ" style="font-weight: normal; font-size: 14pt; font-family: &quot;Simplified Arabic&quot;; mso-ansi-font-size: 12.0pt; mso-bidi-language: AR-DZ; mso-ansi-font-weight: bold">Ï. ØÇÑÞ : ãÇ ÚäÏß ãÔßáÉ .. <o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 0cm 0cm 0pt"><span lang="AR-DZ" style="font-weight: normal; font-size: 14pt; font-family: &quot;Simplified Arabic&quot;; mso-ansi-font-size: 12.0pt; mso-bidi-language: AR-DZ; mso-ansi-font-weight: bold">Ã. ÚÏäÇä : ãÇ ÚäÏí ãÔßáÉ<o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 0cm 0cm 0pt"><span lang="AR-DZ" style="font-weight: normal; font-size: 14pt; font-family: &quot;Simplified Arabic&quot;; mso-ansi-font-size: 12.0pt; mso-bidi-language: AR-DZ; mso-ansi-font-weight: bold">Ï. ØÇÑÞ: ÍÏíË áãÇ íÞæá ÇáäÈí Õáì Çááå Úáíå æÓáã Åä ÕáÇÉ ÇáÝÌÑ ÑßÚÊíä .. <o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 0cm 0cm 0pt"><span lang="AR-DZ" style="font-weight: normal; font-size: 14pt; font-family: &quot;Simplified Arabic&quot;; mso-ansi-font-size: 12.0pt; mso-bidi-language: AR-DZ; mso-ansi-font-weight: bold">Ã. ÚÏäÇä : áÇ áÇ ÈÇáÚßÓ åÐå ÓäÉ äÍä äØÈÞ åÐå ÇáÓäÉ ..<o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 0cm 0cm 0pt"><span lang="AR-DZ" style="font-weight: normal; font-size: 14pt; font-family: &quot;Simplified Arabic&quot;; mso-ansi-font-size: 12.0pt; mso-bidi-language: AR-DZ; mso-ansi-font-weight: bold">Ï. ØÇÑÞ : ãÇ ÚäÏß ãÔßáÉ Ýí Ïí .. ØíÈ ÍÏíË áãÇ íÞæá Çáäí Õáì Çááå Úáíå æÓáã ÇáÞÖÇÁ æÇáÞÏÑ ãä ÃÑßÇä ÇáÅíãÇä .. <o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 0cm 0cm 0pt"><span lang="AR-DZ" style="font-weight: normal; font-size: 14pt; font-family: &quot;Simplified Arabic&quot;; mso-ansi-font-size: 12.0pt; mso-bidi-language: AR-DZ; mso-ansi-font-weight: bold">Ã. ÚÏäÇä : æáÇ ÚäÏí Ãí ãÔßáÉ Ýí ÇáãæÖæÚ <o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 0cm 0cm 0pt"><span lang="AR-DZ" style="font-weight: normal; font-size: 14pt; font-family: &quot;Simplified Arabic&quot;; mso-ansi-font-size: 12.0pt; mso-bidi-language: AR-DZ; mso-ansi-font-weight: bold">Ï. ØÇÑÞ : ãÇáåÇ ÚáÇÞÉ ÈÇáÓäÉ ÇáÚãáíÉ åÐå .. ÕÍ .. ÚÞíÏÉ åÐå .. ÇáÚÞíÏÉ ãÇåí Úãá<o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 0cm 0cm 0pt"><span lang="AR-DZ" style="font-weight: normal; font-size: 14pt; font-family: &quot;Simplified Arabic&quot;; mso-ansi-font-size: 12.0pt; mso-bidi-language: AR-DZ; mso-ansi-font-weight: bold">Ã. ÚÏäÇä : íÇ ÃÓÊÇÐ ØÇÑÞ äÍä ÞáäÇ ßá ãÇ áÇ íÎÇáÝ ÇáäÕ ÇáÞÑÂäí áÇ ãÔßáÉ Ýíå .. åÐå áÇ ÊÎÇáÝ ÇáäÕ ÇáÞÑÂäí.<o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 0cm 0cm 0pt"><span lang="AR-DZ" style="font-weight: normal; font-size: 14pt; font-family: &quot;Simplified Arabic&quot;; mso-ansi-font-size: 12.0pt; mso-bidi-language: AR-DZ; mso-ansi-font-weight: bold">Ï. ØÇÑÞ : ØíÈ ÅÍäÇ ÓÄÇáäÇ .. áíÓ åÐÇ .. ÓÄÇáäÇ ÇáÐí ÚäÏå ãÔßáÉ ÝíåÇ .. ãÇ ÑÃíß Ýíå¿<o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 0cm 0cm 0pt"><span lang="AR-DZ" style="font-weight: normal; font-size: 14pt; font-family: &quot;Simplified Arabic&quot;; mso-ansi-font-size: 12.0pt; mso-bidi-language: AR-DZ; mso-ansi-font-weight: bold">Ã. ÚÏäÇä : ãÔßáÉ Ãíä¿<o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 0cm 0cm 0pt"><span lang="AR-DZ" style="font-weight: normal; font-size: 14pt; font-family: &quot;Simplified Arabic&quot;; mso-ansi-font-size: 12.0pt; mso-bidi-language: AR-DZ; mso-ansi-font-weight: bold">Ï. ØÇÑÞ : ÇáÐí íÑÝÖ ÇáÓäÉ .. ãÇ åæ ÑÃíß Ýíå¿<o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 0cm 0cm 0pt"><span lang="AR-DZ" style="font-weight: normal; font-size: 14pt; font-family: &quot;Simplified Arabic&quot;; mso-ansi-font-size: 12.0pt; mso-bidi-language: AR-DZ; mso-ansi-font-weight: bold">Ã. ÚÏäÇä : ãÇÐÇ ÊÚäí ÈÇáÓäÉ¿ ÇáÓäÉ åí ÃÍÇÏíË¿<o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 0cm 0cm 0pt"><span lang="AR-DZ" style="font-weight: normal; font-size: 14pt; font-family: &quot;Simplified Arabic&quot;; mso-ansi-font-size: 12.0pt; mso-bidi-language: AR-DZ; mso-ansi-font-weight: bold">Ï. ØÇÑÞ : ÇáÓäÉ .. ÍÏíË ãÊæÇÊÑ ÕÍíÍ ËÈÊ Úä ÇáäÈí Õáì Çááå Úáíå æÓáã áÇ íÊÚÇÑÖ ãÚ ÇáÞÑÂä æáÇ íÄßÏ ÔíÆÇ Ýí ÇáÞÑÂä .. æÅäãÇ ÃäÔà ÔíÆÇ ÌÏíÏÇ..<o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 0cm 0cm 0pt"><span lang="AR-DZ" style="font-weight: normal; font-size: 14pt; font-family: &quot;Simplified Arabic&quot;; mso-ansi-font-size: 12.0pt; mso-bidi-language: AR-DZ; mso-ansi-font-weight: bold">Ã. ÚÏäÇä : Ìãíá .. ÇáÐí íÑÝÖå ÃÓãíå ãäÍÑÝ ..<o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 0cm 0cm 0pt"><span lang="AR-DZ" style="font-weight: normal; font-size: 14pt; font-family: &quot;Simplified Arabic&quot;; mso-ansi-font-size: 12.0pt; mso-bidi-language: AR-DZ; mso-ansi-font-weight: bold">Ï. ØÇÑÞ : ÝÈÇáÊÇáí ÇáÐí íÑÝÖ ÍÏíË Ãäå ãä ÃÑßÇä ÇáÅíãÇä ÇáÞÖÇÁ æÇáÞÏÑ åÐÇ .. ãÇÐÇ ÊÓãíå¿ ÊÓãíå ãäÍÑÝÇ.. ÓãÚÊã åÐÇ íÇ ÃÓÇÊÐÊí ÇáßÑÇã .. ÓäÃÎÐ ÑÃíßã æáßä ÈÚÏãÇ äÃÎÐ ÇÓÊØáÇÚ ÂÎÑ ãä ÇáÔÈÇÈ .. æÈÚÏíä äÑÌÚ Åáíßã .. <o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 0cm 0cm 0pt"><span lang="AR-DZ" style="font-weight: normal; font-size: 14pt; font-family: &quot;Simplified Arabic&quot;; mso-ansi-font-size: 12.0pt; mso-bidi-language: AR-DZ; mso-ansi-font-weight: bold">ÌåÒæÇ ÃÌåÒÊßã .. ÇáÓÄÇá ÈÓíØ ÌÏÇ æãÈÇÔÑ ÌÏÇ .. ßá ÇáÓäÉ ÇáÕÍíÍÉ .. ÍÏíËäÇ áíÓ Úä ÇáÓäÉ ÇáÖÚíÝÉ æáÇ ÍÓäÉ .. ÍÏíËäÇ Úä ÇáÍÏíË ÇáÕÍíÍ .. ßá ÇáÓäÉ ÇáÕÍíÍÉ ãáÒãÉ ááãÓáã .. ÚäÏßã ÇÎÊíÇÑíä .. ÃæÇÝÞ .. Ãæ áÇ ÃæÇÝÞ .. ÈÓíØÉ .. ÇáÐí íæÇÝÞ íÖÛØ ÇáÒÑ ÇáÃæá ÇáÐí áÇ íæÇÝÞ íÖÛØ ÇáÒÑ ÇáËÇäí .. <o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 0cm 0cm 0pt"><span lang="AR-DZ" style="font-weight: normal; font-size: 14pt; font-family: &quot;Simplified Arabic&quot;; mso-ansi-font-size: 12.0pt; mso-bidi-language: AR-DZ; mso-ansi-font-weight: bold"><o:p>&nbsp;</o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 0cm 0cm 0pt"><span lang="AR-DZ" style="font-weight: normal; font-size: 14pt; font-family: &quot;Simplified Arabic&quot;; mso-ansi-font-size: 12.0pt; mso-bidi-language: AR-DZ; mso-ansi-font-weight: bold"><o:p>&nbsp;</o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 0cm 0cm 0pt"><span lang="AR-DZ" style="font-weight: normal; font-size: 14pt; font-family: &quot;Simplified Arabic&quot;; mso-ansi-font-size: 12.0pt; mso-bidi-language: AR-DZ; mso-ansi-font-weight: bold">ßá ÇáÓäÉ ÇáÕÍíÍÉ ãáÒãÉ ááãÓáã :<o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 0cm 0cm 0pt"><span lang="AR-DZ" style="font-weight: normal; font-size: 14pt; font-family: &quot;Simplified Arabic&quot;; mso-ansi-font-size: 12.0pt; mso-bidi-language: AR-DZ; mso-ansi-font-weight: bold"><o:p>&nbsp;</o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 0cm 0cm 0pt"><span lang="AR-DZ" style="font-weight: normal; font-size: 14pt; font-family: &quot;Simplified Arabic&quot;; mso-ansi-font-size: 12.0pt; mso-bidi-language: AR-DZ; mso-ansi-font-weight: bold">- ÃæÇÝÞ 0 <o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 0cm 0cm 0pt"><span lang="AR-DZ" style="font-weight: normal; font-size: 14pt; font-family: &quot;Simplified Arabic&quot;; mso-ansi-font-size: 12.0pt; mso-bidi-language: AR-DZ; mso-ansi-font-weight: bold"><o:p>&nbsp;</o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 0cm 0cm 0pt"><span lang="AR-DZ" style="font-weight: normal; font-size: 14pt; font-family: &quot;Simplified Arabic&quot;; mso-ansi-font-size: 12.0pt; mso-bidi-language: AR-DZ; mso-ansi-font-weight: bold">- áÇ ÃæÇÝÞ 0 <o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 0cm 0cm 0pt"><span lang="AR-DZ" style="font-weight: normal; font-size: 14pt; font-family: &quot;Simplified Arabic&quot;; mso-ansi-font-size: 12.0pt; mso-bidi-language: AR-DZ; mso-ansi-font-weight: bold"><o:p>&nbsp;</o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 0cm 0cm 0pt"><span lang="AR-DZ" style="font-weight: normal; font-size: 14pt; font-family: &quot;Simplified Arabic&quot;; mso-ansi-font-size: 12.0pt; mso-bidi-language: AR-DZ; mso-ansi-font-weight: bold"><o:p>&nbsp;</o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 0cm 0cm 0pt"><span lang="AR-DZ" style="font-weight: normal; font-size: 14pt; font-family: &quot;Simplified Arabic&quot;; mso-ansi-font-size: 12.0pt; mso-bidi-language: AR-DZ; mso-ansi-font-weight: bold">ÈíäãÇ íÕæÊ ÇáÔÈÇÈ ãÔÇåÏíäÇ Ýí ÇáÊáíÝÒíæä ÊÓÊØíÚæä Ãä ÊÓÇåãæÇ ãÚäÇ Ýí ÈáæÑÉ ÇáÍÏíË Úä ÇáÓäÉ ÇáäÈæíÉ Èíä ÇáÚÞá æÇáäÞá .. ÈÅÌÇÈÊßã Úáì ÇáÓÄÇá ÇáÊÇáí .. ÅÐÇ .. æåÐÇ ãÍæÑ ÓäÃÊíå ãÍæÑ ÑÆíÓí .. ÅÐÇ ÊÚÇÑÖÊ ÇáÓäÉ ÇáäÈæíÉ ÇáÕÍíÍÉ ãÚ ÇáãäØÞ ÇáÚáãí ÇáÓáíã Ãæ ÇáÚÞá ÇáÓáíã .. ãÇÐÇ ÓÊÞÏãæä.. ÓÊÞÏã ÇáÓäÉ íÑÓá ÑÓÇáÉ </span><strong><font size="3"><span dir="ltr">SMS</span></font></strong><span lang="AR-DZ" style="font-weight: normal; font-size: 14pt; font-family: &quot;Simplified Arabic&quot;; mso-ansi-font-size: 12.0pt; mso-bidi-language: AR-DZ; mso-ansi-font-weight: bold"> ÑÞã 1 .. ÇáÐí ÓíÞÏã ÇáãäØÞ íÑÓá ÑÓÇáÉ ÈÑÞã 2 .. æÇáÐí íÑíÏ Ãä íÔÇÑßäÇ ÃíÖÇ æäÚÑÝ äÓÈÉ ÇáãÍÊÇÑíä íÑÓá ÑÓÇáÉ ÑÞã 3 ÝíåÇ .. ãÚäÇåÇ áÇ ÃÏÑí .. ÝÇáÐí áÇ íÏÑí íÑÓá 3 .. ÈÚÏ ÇáÝÇÕá ÓÃäÊÞá Åáì ãÔÇíÎäÇ ÇáÐíä íÑæä ÑÃíÇ ÂÎÑ .. æÃÓÊØáÚ ÃíÖÇ ÑÃí ÇáÔÈÇÈ æÊÕæíÊåã æäÊÇÆÌåã .. áßä ÈÚÏ áÍÙÇÊ Åä ÔÇÁ Çááå .. <o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 0cm 0cm 0pt"><span lang="AR-DZ" style="font-weight: normal; font-size: 14pt; font-family: &quot;Simplified Arabic&quot;; mso-ansi-font-size: 12.0pt; mso-bidi-language: AR-DZ; mso-ansi-font-weight: bold"><o:p>&nbsp;</o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 0cm 0cm 0pt"><span lang="AR-DZ" style="font-weight: normal; font-size: 14pt; font-family: &quot;Simplified Arabic&quot;; mso-ansi-font-size: 12.0pt; mso-bidi-language: AR-DZ; mso-ansi-font-weight: bold"><o:p>&nbsp;</o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 0cm 0cm 0pt"><span lang="AR-DZ" style="font-weight: normal; font-size: 14pt; font-family: &quot;Simplified Arabic&quot;; mso-ansi-font-size: 12.0pt; mso-bidi-language: AR-DZ; mso-ansi-font-weight: bold">ÅÐÇ ÊÚÇÑÖÊ ÇáÓäÉ ÇáÕÍíÍÉ ãÚ ÇáãäØÞ ÇáÓáíã ÝÓÃÞÏã ...<o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 0cm 0cm 0pt"><span lang="AR-DZ" style="font-weight: normal; font-size: 14pt; font-family: &quot;Simplified Arabic&quot;; mso-ansi-font-size: 12.0pt; mso-bidi-language: AR-DZ; mso-ansi-font-weight: bold"><o:p>&nbsp;</o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 0cm 0cm 0pt"><span lang="AR-DZ" style="font-weight: normal; font-size: 14pt; font-family: &quot;Simplified Arabic&quot;; mso-ansi-font-size: 12.0pt; mso-bidi-language: AR-DZ; mso-ansi-font-weight: bold">- ÇáÓäÉ 0 <o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 0cm 0cm 0pt"><span lang="AR-DZ" style="font-weight: normal; font-size: 14pt; font-family: &quot;Simplified Arabic&quot;; mso-ansi-font-size: 12.0pt; mso-bidi-language: AR-DZ; mso-ansi-font-weight: bold"><o:p>&nbsp;</o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 0cm 0cm 0pt"><span lang="AR-DZ" style="font-weight: normal; font-size: 14pt; font-family: &quot;Simplified Arabic&quot;; mso-ansi-font-size: 12.0pt; mso-bidi-language: AR-DZ; mso-ansi-font-weight: bold">- ÇáãäØÞ 0 <o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 0cm 0cm 0pt"><span lang="AR-DZ" style="font-weight: normal; font-size: 14pt; font-family: &quot;Simplified Arabic&quot;; mso-ansi-font-size: 12.0pt; mso-bidi-language: AR-DZ; mso-ansi-font-weight: bold"><o:p>&nbsp;</o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 0cm 0cm 0pt"><span lang="AR-DZ" style="font-weight: normal; font-size: 14pt; font-family: &quot;Simplified Arabic&quot;; mso-ansi-font-size: 12.0pt; mso-bidi-language: AR-DZ; mso-ansi-font-weight: bold">- áÇ ÃÏÑí 0<o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 0cm 0cm 0pt"><span lang="AR-DZ" style="font-weight: normal; font-size: 14pt; font-family: &quot;Simplified Arabic&quot;; mso-ansi-font-size: 12.0pt; mso-bidi-language: AR-DZ; mso-ansi-font-weight: bold"><o:p>&nbsp;</o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 0cm 0cm 0pt"><span lang="AR-DZ" style="font-weight: normal; font-size: 14pt; font-family: &quot;Simplified Arabic&quot;; mso-ansi-font-size: 12.0pt; mso-bidi-language: AR-DZ; mso-ansi-font-weight: bold"><o:p>&nbsp;</o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 0cm 0cm 0pt"><span lang="AR-DZ" style="font-weight: normal; font-size: 14pt; font-family: &quot;Simplified Arabic&quot;; mso-ansi-font-size: 12.0pt; mso-bidi-language: AR-DZ; mso-ansi-font-weight: bold"><o:p>&nbsp;</o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 0cm 0cm 0pt"><span lang="AR-DZ" style="font-weight: normal; font-size: 14pt; font-family: &quot;Simplified Arabic&quot;; mso-ansi-font-size: 12.0pt; mso-bidi-language: AR-DZ; mso-ansi-font-weight: bold">..........................................................<o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 0cm 0cm 0pt"><span lang="AR-DZ" style="font-weight: normal; font-size: 14pt; font-family: &quot;Simplified Arabic&quot;; mso-ansi-font-size: 12.0pt; mso-bidi-language: AR-DZ; mso-ansi-font-weight: bold">ÔßÑÇ áßã <o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 0cm 0cm 0pt"><span lang="AR-DZ" style="font-weight: normal; font-size: 14pt; font-family: &quot;Simplified Arabic&quot;; mso-ansi-font-size: 12.0pt; mso-bidi-language: AR-DZ; mso-ansi-font-weight: bold">ÃÑÍÈ Èßã ãÑÉ ÃÎÑì Ýí ÞäÇÉ ÇáÑÓÇáÉ æÈÑäÇãÌäÇ ÇáæÓØíÉ æÍÏíËäÇ Çáíæã Úä ÇáÓäÉ ÇáäÈæíÉ ÇáÔÑíÝÉ Èíä ÇáÚÞá æÇáäÞá .. äÍä ÈÏÃäÇ ÈÈÏÇíÇÊ ÈÓíØÉ ÌÏÇ .. ÃÐßÑ ÌãåæÑäÇ ÇáÐíä íÔÇ&"MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 0cm 0cm 0pt"><span lang="AR-DZ" style="font-weight: normal; font-size: 14pt; font-family: &quot;Simplified Arabic&quot;; mso-ansi-font-size: 12.0pt; mso-bidi-language: AR-DZ; mso-ansi-font-weight: bold">Ï. ØÇÑÞ : (ááÖíæÝ) ÈÚÏ ÅÐäßã ÃäÇ ÃÑíÏ Ãä ÃÑíßã ÇÓÊØáÇÚ Ãæ äÊÇÆÌ ÑÃí ÇáÔÈÇÈ .. <o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 0cm 0cm 0pt"><span lang="AR-DZ" style="font-weight: normal; font-size: 14pt; font-family: &quot;Simplified Arabic&quot;; mso-ansi-font-size: 12.0pt; mso-bidi-language: AR-DZ; mso-ansi-font-weight: bold">(ááÔÈÇÈ) ÓÄÇá ßäÊ ÓÃáÊßã ÅíÇå ÞÈá ÇáÝÇÕá .. ßá ÇáÓäÉ ÇáäÈæíÉ ÇáÕÍíÍÉ ãáÒãÉ ááãÓáã .. ßã ÇáäÓÈÉ ÇáÊí ÊÊæÞÚæä Ãä íÞæáæÇ ãáÒãÉ .. <o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 0cm 0cm 0pt"><span lang="AR-DZ" style="font-weight: normal; font-size: 14pt; font-family: &quot;Simplified Arabic&quot;; mso-ansi-font-size: 12.0pt; mso-bidi-language: AR-DZ; mso-ansi-font-weight: bold">ÇáÌãåæÑ : 100%<o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 0cm 0cm 0pt"><span lang="AR-DZ" style="font-weight: normal; font-size: 14pt; font-family: &quot;Simplified Arabic&quot;; mso-ansi-font-size: 12.0pt; mso-bidi-language: AR-DZ; mso-ansi-font-weight: bold">Ï. ØÇÑÞ : 100% ÊÊæÞÚæä .. ÇáäÊíÌÉ áíÓÊ ßÐáß .. ÇáÐíä ÞÇáæÇ Åä ßá ÇáÓäÉ ãáÒãÉ .. åã 79% æ 21% ÞÇáæÇ áíÓÊ ßá ÇáÓäÉ ãáÒãÉ .. <o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 0cm 0cm 0pt"><span lang="AR-DZ" style="font-weight: normal; font-size: 14pt; font-family: &quot;Simplified Arabic&quot;; mso-ansi-font-size: 12.0pt; mso-bidi-language: AR-DZ; mso-ansi-font-weight: bold">ÃÊßáã Úä ÇáÓäÉ ÇáÕÍíÍÉ .. ÝåÐå ãåãÊßã Ãä ÊÞäÚæåã í&" style="margin: 0cm 0cm 0pt"><span lang="AR-DZ" style="font-weight: normal; font-size: 14pt; font-family: &quot;Simplified Arabic&quot;; mso-ansi-font-size: 12.0pt; mso-bidi-language: AR-DZ; mso-ansi-font-weight: bold">ÃÍÏ ÇáÔÈÇÈ : ÈÓã Çááå ÇáÑÍãä ÇáÑÍíã .. ÃäÇ ßÇä Ýíå ãä ÇáÓÄÇá Ãäå ãáÒãÉ ßÚãá .. ÝÃäÇ ÞáÊ áÇ ÃæÇÝÞ ÚÔÇä ãÔ ßá ÇáÓäÉ áÇÒã ÃÚãáåÇ .. ÃÚãá ÈíåÇ .. áßä ÅÐÇ ßÇäÊ ÞÈæá .. Ýåí ØÈÚÇ ÓÃæÇÝÞ .. ..<o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 0cm 0cm 0pt"><span lang="AR-DZ" style="font-weight: normal; font-size: 14pt; font-family: &quot;Simplified Arabic&quot;; mso-ansi-font-size: 12.0pt; mso-bidi-language: AR-DZ; mso-ansi-font-weight: bold">Ï. ØÇÑÞ : ÝÃäÊ ÝåãÊ Ãäå åí ãáÒãÉ áß .. áßä ãÓÃáÉ ÊØÈÞ Ãæ áÇ ÊØÈÞ <o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 0cm 0cm 0pt"><span lang="AR-DZ" style="font-weight: normal; font-size: 14pt; font-family: &quot;Simplified Arabic&quot;; mso-ansi-font-size: 12.0pt; mso-bidi-language: AR-DZ; mso-ansi-font-weight: bold">ÇáÔÇÈ : åí Ïí ÇáäÞØÉ<o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 0cm 0cm 0pt"><span lang="AR-DZ" style="font-weight: normal; font-size: 14pt; font-family: &quot;Simplified Arabic&quot;; mso-ansi-font-size: 12.0pt; mso-bidi-language: AR-DZ; mso-ansi-font-weight: bold">Ï. ØÇÑÞ : ÅÐÇ ÝåãÊ åÐÇ .. ãÞÈæá åÐÇ ÇáÝåã. .... ÊÝÖá íÇ ÇÈäí.<o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 0cm 0cm 0pt"><span lang="AR-DZ" style="font-weight: normal; font-size: 14pt; font-family: &quot;Simplified Arabic&quot;; mso-ansi-font-size: 12.0pt; mso-bidi-language: AR-DZ; mso-ansi-font-weight: bold">ÃÍÏ ÇáÔÈÇÈ : ÈÓ ÃäÇ ßäÊ ÞÑÃÊ ßÊÇÈÇ ááÔíÎ ÇáÛÒÇáí ÇÓãå &quot;ÇáÝÞå Èíä Ãåá ÇáÓäÉ æÇáÍÏíË&quot; ßÇä ßÇÊÈ Ýí ÈÏÇíÉ ÇáÅÕÏÇÑ ÍÏíË Úä ÇáäÈí Õáì Çááå Úáíå æÓáã ÑæÇå ãÓáã ÍÏíË Úä ÚÇÆÔÉ ÈíÞæá ... ÍÏíË ÇáÚÔÑ ÑÖÚÇÊ ... ßÇä ÝíãÇ íÞÑà ãä ÇáÞÑÂä ÂíÇÊ ÇáÚÔÑ ÑÖÚÇÊ .. Ëã .. <o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 0cm 0cm 0pt"><span lang="AR-DZ" style="font-weight: normal; font-size: 14pt; font-family: &quot;Simplified Arabic&quot;; mso-ansi-font-size: 12.0pt; mso-bidi-language: AR-DZ; mso-ansi-font-weight: bold">Ï. ØÇÑÞ : ÝÃäÊ ÊÑì Ãäå Ýíå Óää ãäÓæÎÉ æÓää ..<o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 0cm 0cm 0pt"><span lang="AR-DZ" style="font-weight: normal; font-size: 14pt; font-family: &quot;Simplified Arabic&quot;; mso-ansi-font-size: 12.0pt; mso-bidi-language: AR-DZ; mso-ansi-font-weight: bold">ÇáÔÇÈ : ÝÇáÅãÇã ãÇáß íÚáÞ Úáì åÐÇ ÇáÍÏíË ãÚ Ãäå ãä ÍÏíË ãÓáã ÝíÞæá åÐÇ ããÇ áÇ íÚÊÏ Èå <o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 0cm 0cm 0pt"><span lang="AR-DZ" style="font-weight: normal; font-size: 14pt; font-family: &quot;Simplified Arabic&quot;; mso-ansi-font-size: 12.0pt; mso-bidi-language: AR-DZ; mso-ansi-font-weight: bold">Ï. ØÇÑÞ : ÝáíÓÊ ßá ÇáÓäÉ íÚäí ÝáíÓÊ ßá ÇáÃÍÇÏíË ÇáÊí æÑÏÊ ÍÊì áæ ßÇäÊ ÕÍíÍÉ áíÓÊ ãáÒãÉ áíå¿ áÃäå Ýíå Ýåã ÂÎÑ Ãæ ÃÏáÉ ÃÎÑì <o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 0cm 0cm 0pt"><span lang="AR-DZ" style="font-weight: normal; font-size: 14pt; font-family: &quot;Simplified Arabic&quot;; mso-ansi-font-size: 12.0pt; mso-bidi-language: AR-DZ; mso-ansi-font-weight: bold">ÇáÔÇÈ : Ãíæå ÈÇáÖÈØ ..<o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 0cm 0cm 0pt"><span lang="AR-DZ" style="font-weight: normal; font-size: 14pt; font-family: &quot;Simplified Arabic&quot;; mso-ansi-font-size: 12.0pt; mso-bidi-language: AR-DZ; mso-ansi-font-weight: bold">Ï. ØÇÑÞ : ÅÐä äÓÊØíÚ Ãä äÞæá Åä ÑÃí ÇáÔÈÇÈ .. ÅáÇ ÅÐÇ ßÇä Ýíå ÍÏ íÍÈ íÑÝÚ ÑÃíå .. Ãäßã ÊÚÊÈÑæä Ãä ÇáÓäÉ ÅÐÇ ßÇäÊ ÕÍíÍÉ æáíÓÊ áåÇ ãÚÇÑÖ æáíÓ áåÇ ãÝÓÑ .. ÝÇáãÓáã ãáÒã ÈåÇ áßä Ãä íØÈÞ Ãæ áÇ íØÈÞ ÝÐáß ÍÓÈ ÌåÏå .. Ýíå ÍÏ ÚäÏå ÑÃí ÂÎÑ ÛíÑ åÐÇ .. ØíÈ äÃÎÐ ÈäÊäÇ ÇáßÑíãÉ .. ÝæÞ ..<o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 0cm 0cm 0pt"><span lang="AR-DZ" style="font-weight: normal; font-size: 14pt; font-family: &quot;Simplified Arabic&quot;; mso-ansi-font-size: 12.0pt; mso-bidi-language: AR-DZ; mso-ansi-font-weight: bold">ÅÍÏì ÇáÝÊíÇÊ : ÈÓã Çááå ÇáÑÍãä ÇáÑÍíã .. ÞÇá ÑÓæá Çááå Õáì Çááå Úáíå æÓáã &quot;<span style="color: red">ÊÑßÊ Ýíßã ãÇ Åä ÊãÓßÊã Èå áä ÊÖáæÇ ÈÚÏí ÃÈÏÇ .. ßÊÇÈ Çááå <a style="mso-comment-reference: stn_1">æÓäÊí</a></span></span><span class="MsoCommentReference"><span dir="ltr" style="font-size: 8pt"><a language="JavaScript" class="msocomanchor" id="_anchor_1" onmouseover="msoCommentShow('_anchor_1','_com_1')" onmouseout="msoCommentHide('_com_1')" href="http://www.ahl-alquran.com/FCKeditor/editor/fckeditor.html?InstanceName=rte1&amp;Toolbar=Default#_msocom_1" name="_msoanchor_1"><span dir="rtl"><strong>[stn1]</strong></span></a><span style="display: none; mso-hide: all"><span style="mso-special-character: comment"><strong>&nbsp;</strong></span></span></span></span><span lang="AR-DZ" style="font-weight: normal; font-size: 14pt; font-family: &quot;Simplified Arabic&quot;; mso-ansi-font-size: 12.0pt; mso-bidi-language: AR-DZ; mso-ansi-font-weight: bold">&quot; ÝÅÍäÇ áæ ÊÑßäÇ ÔíÆÇ ãä ÇáÇËäíä ßÊÇÈ Çááå Ãæ ÓäÉ ÑÓæáå ÝÅä ÇáÖáÇáÉ æÇÞÚÉ áÇ Ôß .. Ýßæä äÍä äÞÈáåÇ Ãæ áÇ äÞÈáåÇ ÝÇáÃÚãÇá áíÓÊ ÈÇáÞÈæá ÇáÃÚãÇá ÈÇáÃÝÚÇá .. ãÔ ÔÑØ Åä ÃäÇ ÃÞÈáåÇ ÝÃßæä ÃäÇ ßÏå ßæíÓÉ .. áÇÒã ÃØÈÞåÇ ..<o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 0cm 0cm 0pt"><span lang="AR-DZ" style="font-weight: normal; font-size: 14pt; font-family: &quot;Simplified Arabic&quot;; mso-ansi-font-size: 12.0pt; mso-bidi-language: AR-DZ; mso-ansi-font-weight: bold">Ï. ØÇÑÞ : ÝÃäÊ ãÚ ÇáÐíä íÞÈáæä ÇáÓäÉ .. ÃäÊ ÊÞÈáí ÇáÓäÉ ãÇ ÚäÏß ...<o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 0cm 0cm 0pt"><span lang="AR-DZ" style="font-weight: normal; font-size: 14pt; font-family: &quot;Simplified Arabic&quot;; mso-ansi-font-size: 12.0pt; mso-bidi-language: AR-DZ; mso-ansi-font-weight: bold">ÇáÝÊÇÉ : ÃÞÈáåÇ ÇáÞÈæá ãÔ ÈÇáßáÇã .. ÇáÞÈæá ÈÇáÃÝÚÇá..<o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 0cm 0cm 0pt"><span lang="AR-DZ" style="font-weight: normal; font-size: 14pt; font-family: &quot;Simplified Arabic&quot;; mso-ansi-font-size: 12.0pt; mso-bidi-language: AR-DZ; mso-ansi-font-weight: bold">Ï. ØÇÑÞ : äÚã .. äÚã .. ÝÃäÊ ÞÈáÊíåÇ ãáÒãÉ ÈãÚäì ÇáÚãá .. áÃä ÈÚÖ ÇáäÇÓ ãÞÕÑíä ÝÃäÊ ãÇ ÝåãÊíåÇ ÈåÐÇ ÇáÝåã .. ØíÈ ÔßÑÇ áÔÈÇÈäÇ .. ÃäÇ ÃÑíÏ Ãä ÃÚØí æÞÊÇ ÔæíÉ áãÔÇíÎäÇ áÃääÇ ÙáãäÇåã .. ÃÓÊÇÐ Ï. ÔÑÝ ÇáÞÖÇÉ äÑÍÈ Èß ãÑÉ ÃÎÑì ÓÚíÏíä ÈæÌæÏß .. äÐßÑ ÇáãÔÇåÏíä ÏßÊæÑ ÔÑÝ .. åæ ÃÓÊÇÐ Ýí Úáã ÇáÍÏíË Ýí ÇáÌÇãÚÉ ÇáÃÑÏäíÉ æÃäÊ ÖíÝ ÚáíäÇ ÓãÚÊ åÐå ÇáÂÑÇÁ ÓãÚÊ ÂÑÇÁ ÃÓÇÊÐÊäÇ .. ÈÇÎÊÕÇÑ ÔÏíÏ ãÇ ÑÃíß¿<o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 0cm 0cm 0pt"><span lang="AR-DZ" style="font-weight: normal; font-size: 14pt; font-family: &quot;Simplified Arabic&quot;; mso-ansi-font-size: 12.0pt; mso-bidi-language: AR-DZ; mso-ansi-font-weight: bold">Ï. ÔÑÝ : ÈÇÎÊÕÇÑ ÔÏíÏ .. ÃÎæäÇ ÇáãåäÏÓ ÇáÑÝÇÚí (ÚÏäÇä) íÊßáã Ýí ãæÖæÚÇÊ ÛíÑ ÇáÓÄÇá ÇáÐí ÓÃáÊå ÅíÇå .. æåÑÈ .. ÍÏíË <o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 0cm 0cm 0pt"><span lang="AR-DZ" style="font-weight: normal; font-size: 14pt; font-family: &quot;Simplified Arabic&quot;; mso-ansi-font-size: 12.0pt; mso-bidi-language: AR-DZ; mso-ansi-font-weight: bold">Ã. ÚÏäÇä : ÃÚØäí ÝÑÕÉ ..<o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 0cm 0cm 0pt"><span lang="AR-DZ" style="font-weight: normal; font-size: 14pt; font-family: &quot;Simplified Arabic&quot;; mso-ansi-font-size: 12.0pt; mso-bidi-language: AR-DZ; mso-ansi-font-weight: bold">Ï. ØÇÑÞ : íßãá ÈÚÏíä ÃÚØíß ÝÑÕÉ Åä ÔÇÁ Çááå <o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 0cm 0cm 0pt"><span lang="AR-DZ" style="font-weight: normal; font-size: 14pt; font-family: &quot;Simplified Arabic&quot;; mso-ansi-font-size: 12.0pt; mso-bidi-language: AR-DZ; mso-ansi-font-weight: bold">Ï. ÔÑÝ : ÍÏíË ÇáÅíãÇä ÈÇáÞÏÑ ÍÏíË Þæáí .. æãÚ Ðáß ÝáÇÈÏ ãä ÞÈæá <o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 0cm 0cm 0pt"><span lang="AR-DZ" style="font-weight: normal; font-size: 14pt; font-family: &quot;Simplified Arabic&quot;; mso-ansi-font-size: 12.0pt; mso-bidi-language: AR-DZ; mso-ansi-font-weight: bold">Ã. ÚÏäÇä : ÃäÇ ãÇ ÃÊßáã Ýí ÇáÞæá æÇáÚãá ãÇ ÃÊßáã<o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 0cm 0cm 0pt"><span lang="AR-DZ" style="font-weight: normal; font-size: 14pt; font-family: &quot;Simplified Arabic&quot;; mso-ansi-font-size: 12.0pt; mso-bidi-language: AR-DZ; mso-ansi-font-weight: bold">Ï. ÔÑÝ : íÇ ÃÎí ÇáßÑíã ÃäÇ ãÇ ÊßáãÊ ÃäÇ .. ßÇä ããßä ÃÞÇØÚß .. Çááå íÌÒíß ÈÇáÎíÑ<o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 0cm 0cm 0pt"><span lang="AR-DZ" style="font-weight: normal; font-size: 14pt; font-family: &quot;Simplified Arabic&quot;; mso-ansi-font-size: 12.0pt; mso-bidi-language: AR-DZ; mso-ansi-font-weight: bold">Ï. ØÇÑÞ : ÓÃÚØíß ÝÑÕÉ ÃäÇ .. æÊÍÈ ÊäÇÞÔå ãÇ Ýí ãÔßáÉ<o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 0cm 0cm 0pt"><span lang="AR-DZ" style="font-weight: normal; font-size: 14pt; font-family: &quot;Simplified Arabic&quot;; mso-ansi-font-size: 12.0pt; mso-bidi-language: AR-DZ; mso-ansi-font-weight: bold">Ã. ÚÏäÇä : íÇ ÃÎí ÃäÇ ÃÊßáã Ãä ßá ãÇ íäÇÞÖ ÇáÞÑÂä ÇáßÑíã .. ßÇä ßÇä ..<o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 0cm 0cm 0pt"><span lang="AR-DZ" style="font-weight: normal; font-size: 14pt; font-family: &quot;Simplified Arabic&quot;; mso-ansi-font-size: 12.0pt; mso-bidi-language: AR-DZ; mso-ansi-font-weight: bold">Ï. ØÇÑÞ : åæ áã íÞÇØÚß ÝÃÚØå ÝÑÕÉ ..<o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 0cm 0cm 0pt"><span lang="AR-DZ" style="font-weight: normal; font-size: 14pt; font-family: &quot;Simplified Arabic&quot;; mso-ansi-font-size: 12.0pt; mso-bidi-language: AR-DZ; mso-ansi-font-weight: bold">Ï. ÔÑÝ : ßÇä ããßä ÃÞÇØÚß .. äÞÇØÚ Ýí ÇáãÑÇÊ ÇáÞÇÏãÉ .. ÅÐÇ ßÇä ÇáäÙÇã ÃäÊã ÊÞÇØÚã .. ÈäÞÇØÚ.. <o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 0cm 0cm 0pt"><span lang="AR-DZ" style="font-weight: normal; font-size: 14pt; font-family: &quot;Simplified Arabic&quot;; mso-ansi-font-size: 12.0pt; mso-bidi-language: AR-DZ; mso-ansi-font-weight: bold">Ã. ÚÏäÇä : ÃäÇ ÃÓÝ<o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 0cm 0cm 0pt"><span lang="AR-DZ" style="font-weight: normal; font-size: 14pt; font-family: &quot;Simplified Arabic&quot;; mso-ansi-font-size: 12.0pt; mso-bidi-language: AR-DZ; mso-ansi-font-weight: bold">Ï. ØÇÑÞ : ÍÇÔÇß<o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 0cm 0cm 0pt"><span lang="AR-DZ" style="font-weight: normal; font-size: 14pt; font-family: &quot;Simplified Arabic&quot;; mso-ansi-font-size: 12.0pt; mso-bidi-language: AR-DZ; mso-ansi-font-weight: bold">Ï. ÔÑÝ : ÅÐä åæ äåÇíÉ ßáÇãå Ãäå ÅÐä áÇÈÏ ãä ÞÈæá ÇáÓäÉ áÇ íãßä ÑÝÖåÇ ßáåÇ .. ßãÇä ÇáÃÓÊÇÐ ÌãÇá íÊßáã Ýí äÝÓ ÇáÅØÇÑ .. áßä ÇáãäÍÑÝ åá åæ .. ÈÇÎÊÕÇÑ .. ÅÐä ÃãÇ ÇáÓÄÇá ÇáÂä .. <o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 0cm 0cm 0pt"><span lang="AR-DZ" style="font-weight: normal; font-size: 14pt; font-family: &quot;Simplified Arabic&quot;; mso-ansi-font-size: 12.0pt; mso-bidi-language: AR-DZ; mso-ansi-font-weight: bold">Ï. ØÇÑÞ : áÇ ÑßÒ áí Úáì ãÇ ÞÇáå ÇáÃÓÇÊÐÉ .. <o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 0cm 0cm 0pt"><span lang="AR-DZ" style="font-weight: normal; font-size: 14pt; font-family: &quot;Simplified Arabic&quot;; mso-ansi-font-size: 12.0pt; mso-bidi-language: AR-DZ; mso-ansi-font-weight: bold">Ï. ÔÑÝ : ÇÎÊÕÇÑÇ ÃäÇ ÃÑíÏ ÔíÆÇ æÇÍÏðÇ .. <span style="color: red">ÑÝÖ ÇáÓäÉ ÈÇáßÇãá ÈÇáÌãáÉ åæ ÑÝÖ ááÞÑÂä ..<o:p></o:p></span></span></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 0cm 0cm 0pt"><span lang="AR-DZ" style="font-weight: normal; font-size: 14pt; font-family: &quot;Simplified Arabic&quot;; mso-ansi-font-size: 12.0pt; mso-bidi-language: AR-DZ; mso-ansi-font-weight: bold">Ï. ØÇÑÞ : ÐßÑÊ åÐÇ Ýí ÇáÈÏÇíÉ<o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 0cm 0cm 0pt"><span lang="AR-DZ" style="font-weight: normal; font-size: 14pt; font-family: &quot;Simplified Arabic&quot;; mso-ansi-font-size: 12.0pt; mso-bidi-language: AR-DZ; mso-ansi-font-weight: bold">Ï. ÔÑÝ : äÚã .. <span style="color: red">íÚäí åÐÇ åÑÈæÇ ãäå .. áã íÐßÑæÇ ßíÝ äÞÈá ÇáÞÑÂä ßáå .. æäÑÝÖ ÇáÓäÉ .. æÇáÞÑÂä íÞæá: {æãÇ ÂÊÇßã ÇáÑÓæá ÝÎÐæå} ÅÐä åã áã íÞÈáæÇ åÐå ÇáÂíÉ .. æÃØíÚæÇ Çááå æÇáÑÓæá .. <o:p></o:p></span></span></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 0cm 0cm 0pt"><span lang="AR-DZ" style="font-weight: normal; font-size: 14pt; font-family: &quot;Simplified Arabic&quot;; mso-ansi-font-size: 12.0pt; mso-bidi-language: AR-DZ; mso-ansi-font-weight: bold">Ï. ØÇÑÞ : ÏßÊæÑ ÃäÊ ÐßÑÊ åÐå .. Îáíäí ÃÓÃáß Úä ÑÃí ÇáÃÓÊÇÐ ÌãÇá ÇáÈäÇ .. ÇáÐí íÞæá ÅÐÇ ßÇä ÇáÍÏíË ãÊæÇÊÑÇ .. ææÇÖÍ ãÇ ÚäÏäÇ ãÔßáÉ ãÚÇå .. æÈÔÑØ Ãä áÇ íÏÎá Ýí ÇáÞÖÇíÇ ÇáÊí ÚáíåÇ ÎáÇÝ íÚäí .. Ýíå ÃÍÇÏíË ãÊæÇÊÑÉ ÛíÑ ÇáÊí ÐßÑåÇ ÃÓÊÇÐ ÌãÇá ... <o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 0cm 0cm 0pt"><span lang="AR-DZ" style="font-weight: normal; font-size: 14pt; font-family: &quot;Simplified Arabic&quot;; mso-ansi-font-size: 12.0pt; mso-bidi-language: AR-DZ; mso-ansi-font-weight: bold">Ï. ÔÑÝ : äÚã ÇáÃÍÇÏíË ÇáãÊæÇÊÑÉ <o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 0cm 0cm 0pt"><span lang="AR-DZ" style="font-weight: normal; font-size: 14pt; font-family: &quot;Simplified Arabic&quot;; mso-ansi-font-size: 12.0pt; mso-bidi-language: AR-DZ; mso-ansi-font-weight: bold">Ï. ØÇÑÞ : ÃÚØäÇ ÈÚÖ ÇáÃãËáÉ ãä ÇáÃÍÇÏíË ÇáÊí áÇ íãßä ÇáÇÓÊÛäÇÁ ÚäåÇ Ýí ÚãáäÇ ..<o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 0cm 0cm 0pt"><span lang="AR-DZ" style="font-weight: normal; font-size: 14pt; font-family: &quot;Simplified Arabic&quot;; mso-ansi-font-size: 12.0pt; mso-bidi-language: AR-DZ; mso-ansi-font-weight: bold">Ï. ÔÑÝ : <span style="color: red">ÎÇÕÉ ÈÇáãÚäì æÇáÃÍÇÏíË ÇáãÊæÇÊÑÉ æÇáÎÇÕÉ ÈÇáãÚäì æÈÚÖåÇ Ýí ÇáÚÞíÏÉ .. æãÇ ãÔßáÉ Ãä íßæä ÍÏíË ÇáÏÌÇá Ãæ ÇáãåÏí ãÊæÇÊÑÉ .. ãÇ ÇáãÔßáÉ .. <o:p></o:p></span></span></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 0cm 0cm 0pt"><span lang="AR-DZ" style="font-weight: normal; font-size: 14pt; font-family: &quot;Simplified Arabic&quot;; mso-ansi-font-size: 12.0pt; mso-bidi-language: AR-DZ; mso-ansi-font-weight: bold">Ã. ÌãÇá : (ÖÍß)<o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 0cm 0cm 0pt"><span lang="AR-DZ" style="font-weight: normal; font-size: 14pt; font-family: &quot;Simplified Arabic&quot;; mso-ansi-font-size: 12.0pt; mso-bidi-language: AR-DZ; mso-ansi-font-weight: bold">Ï. ØÇÑÞ : ÇÊÑßæäÇ ãä åÐÇ .. ÇÚØäÇ ÃãËáÉ åæ íÞæá áß ãÇ Ýí ÞÖíÉ ãåãÉ ..<o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 0cm 0cm 0pt"><span lang="AR-DZ" style="font-weight: normal; font-size: 14pt; font-family: &quot;Simplified Arabic&quot;; mso-ansi-font-size: 12.0pt; mso-bidi-language: AR-DZ; mso-ansi-font-weight: bold">Ï. ÔÑÝ : ãÇ ÇáãÔßáÉ Ãä Êßæä ãËáÇ åÐå ãåãÉ .. ÇáÚÞíÏÉ áíÓÊ ãåãÉ .. ÇáÚÞíÏÉ Ãåã ãä ÇáÚãá .. åÐå ÃÍÇÏíË Ýí ÇáÚÞíÏÉ ãÇ ÇáãÔßáÉ Ãä Êßæä <span style="color: red">ÃÍÇÏíË ÚÐÇÈ ÇáÞÈÑ ãÊæÇÊÑÉ ãÑæíÉ Úä ÃÑÈÚíä ÕÍÇÈí .. ãÇ ÇáãÔßáÉ Ãä Êßæä ãËáÇ ãä &quot;ßÐÈ Úáí ãÊÚãÏÇ ÝáíÊÈæà ãÞÚÏå ãä ÇáäÇÑ&quot; .. ãÇ ÇáãÔßáÉ Ãä íßæä ãÊæÇÊÑÇ..<o:p></o:p></span></span></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 0cm 0cm 0pt"><span lang="AR-DZ" style="font-weight: normal; font-size: 14pt; font-family: &quot;Simplified Arabic&quot;; mso-ansi-font-size: 12.0pt; mso-bidi-language: AR-DZ; mso-ansi-font-weight: bold">Ï. ØÇÑÞ : ÅÐä åí áíÓÊ ÝÞØ ÞÖÇíÇ ÞæáíÉ Ýíå ÞÖÇíÇ ÚÞÇÆÏíÉ æÝíå ÞÖÇíÇ Ýí ÇáÞæá .. áíÓÊ ÝÞØ Ýí ÇáÚãá ßãÇ ÐßÑ ÃÓÊÇÐ ÚÏäÇä ..<o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 0cm 0cm 0pt"><span lang="AR-DZ" style="font-weight: normal; font-size: 14pt; font-family: &quot;Simplified Arabic&quot;; mso-ansi-font-size: 12.0pt; mso-bidi-language: AR-DZ; mso-ansi-font-weight: bold">Ï. ÔÑÝ : ÃãÇ äÊßáã Úä ÇáÓÄÇá ÇáËÇäí æÇáÌãåæÑ .. ÃäÇ ÃÑì Ãä ÇáÌãåæÑ ÈÚÖåã ÇáÐíä ÕæÊæÇ ÈÃäå áÇ äÞÈá ÇáÓäÉ ÇáÕÍíÍÉ ãÇ ÝåãæÇ ÇáÓÄÇá ..<o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 0cm 0cm 0pt"><span lang="AR-DZ" style="font-weight: normal; font-size: 14pt; font-family: &quot;Simplified Arabic&quot;; mso-ansi-font-size: 12.0pt; mso-bidi-language: AR-DZ; mso-ansi-font-weight: bold">Ï. ØÇÑÞ : æÇÖÍ .. äÚã .. ãä ÎáÇá äÞÇÔí ãÚåã åÐÇ ÇÊÖÍ ÈÔßá æÇÖÍ .. <o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 0cm 0cm 0pt"><span lang="AR-DZ" style="font-weight: normal; font-size: 14pt; font-family: &quot;Simplified Arabic&quot;; mso-ansi-font-size: 12.0pt; mso-bidi-language: AR-DZ; mso-ansi-font-weight: bold">Ï. ÔÑÝ : Ýåã ÇÊÝÞæÇ ÌãíÚÇ ãÚ ÖÑæÑÉ ÞÈæá ÇáÓäÉ ÇáÕÍíÍÉ ÇáÊí áÇ íÚÇÑÖåÇ ãÇ åæ ÃÞæì ãäåÇ .. åÐÇ åæ ÇáÃãÑ ÈÇÎÊÕÇÑ ..<o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 0cm 0cm 0pt"><span lang="AR-DZ" style="font-weight: normal; font-size: 14pt; font-family: &quot;Simplified Arabic&quot;; mso-ansi-font-size: 12.0pt; mso-bidi-language: AR-DZ; mso-ansi-font-weight: bold">Ï. ØÇÑÞ : åæ íãßä ÈÓ ÇáÓÄÇá ßÇä íÍÊÇÌ ÕíÇÛÉ ÃÝÖá .. ÏßÊæÑ Úáí ÈÇÏÍÏÍ äÑÍÈ Èß ÃäÊ ÃÓÊÇÐ ÃÕæá ÇáÏíä Ýí ÌÇãÚÉ Çáãáß ÚÈÏ ÇáÚÒíÒ ãä ÌÏÉ ÝäÑÍÈ Èß .. ÊÚáíÞß Úáì ßáÇã ÇáÃÓÇÊÐÉ ÇáßÑÇã ..<o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 0cm 0cm 0pt"><span lang="AR-DZ" style="font-weight: normal; font-size: 14pt; font-family: &quot;Simplified Arabic&quot;; mso-ansi-font-size: 12.0pt; mso-bidi-language: AR-DZ; mso-ansi-font-weight: bold">Ï. Úáí : ÈÓã Çááå ÇáÑÍãä ÇáÑÍíã .. ÃæáÇ áÇ ÃÍÈ Ãä ÃÑÈØ ÇáÍÏíË ÈÇáÃÔÎÇÕ .. æÃäÇ åäÇ áÇ ÃÊßáã áÃäí ÅÚáÇãí æáÇ ÃÊßáã ÚáãíÇ .. ÃäÇ ÃÑíÏ Ãä ÃÊßáã ãä ãäØáÞ ÊÏíäí ÇáÔÎÕí .. ÝÃÞæá <span style="color: red">ÃÓÊÛÝÑ Çááå ããÇ ÓãÚÊ .. æÃÊÈÑà Åáì Çááå ãäå .. åÐÇ ÃæáÇ .. <o:p></o:p></span></span></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 0cm 0cm 0pt"><span lang="AR-DZ" style="font-weight: normal; font-size: 14pt; font-family: &quot;Simplified Arabic&quot;; mso-ansi-font-size: 12.0pt; mso-bidi-language: AR-DZ; mso-ansi-font-weight: bold">Ï. ØÇÑÞ : (ãáØÝÇ áÍÏÉ ÇáÍæÇÑ) ßá æÇÍÏ íÕáí ÑßÚÊíä ÈÚÏåÇ ÎáÇÕ ..<o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 0cm 0cm 0pt"><span lang="AR-DZ" style="font-weight: normal; font-size: 14pt; font-family: &quot;Simplified Arabic&quot;; mso-ansi-font-size: 12.0pt; mso-bidi-language: AR-DZ; mso-ansi-font-weight: bold">Ï. Úáí : ÇáÃãÑ ÇáËÇäí <span style="color: red">ÇáÃÕá Ýí ÇáÕáÉ ÈÇáÓäÉ ãËá ÇáÃÕá Ýí ÇáÕáÉ ÈÇáÞÑÂä æåæ ÃÕá ÚÞÏí ÈãÚäì ÂãäÇ ÈäÈÉ ÇáÑÓæá äÄãä Èßá ãÇ ÌÇÁ Úäå ãÇ ÕÍ</span> .. ÞÏ íÞÚ ÇáÎáÇÝ Ýí ÇáÊÕÍíÍ .. áÇ ÈÃÓ .. áßä Ãä íßæä ãÇ ÕÍ æÝÞ ÇáÞæÇÚÏ æÇáÔÑæØ æÇáÖæÇÈØ <span style="color: red">ÇáÊí åí ãÝÎÑÉ ÇáãÓáãíä Èíä ßá Ãåá ÇáÃÑÖ <a style="mso-comment-reference: stn_2">ÃÌãÚíä</a></span><span style="mso-comment-continuation: 2"> </span></span><span class="MsoCommentReference"><span lang="AR-SA" style="font-weight: normal; font-size: 8pt; font-family: &quot;Simplified Arabic&quot;; mso-ansi-font-weight: bold"><a language="JavaScript" class="msocomanchor" id="_anchor_2" onmouseover="msoCommentShow('_anchor_2','_com_2')" onmouseout="msoCommentHide('_com_2')" href="http://www.ahl-alquran.com/FCKeditor/editor/fckeditor.html?InstanceName=rte1&amp;Toolbar=Default#_msocom_2" name="_msoanchor_2"><span dir="rtl">[stn2]</span></a><span style="display: none; mso-hide: all"><span dir="ltr" style="mso-special-character: comment">&nbsp;</span></span></span></span><span lang="AR-DZ" style="font-weight: normal; font-size: 14pt; font-family: &quot;Simplified Arabic&quot;; mso-ansi-font-size: 12.0pt; mso-bidi-language: AR-DZ; mso-ansi-font-weight: bold">.. ÝåÐÇ ÃÕá Ýíå Îáá Ýí ÇáÇÚÊÞÇÏ .. áÃääÇ äÍä ãØÇáÈæä ÈÇáÇÚÊÞÇÏ ÇáíÞíäí ÈÃáæåíÉ Çááå æäÈæÉ ãÍãÏ Õáì Çááå Úáíå æÓáã .. ãÚ ãËá åÐÇ ÇáÞæá <span style="color: red">ÊæÞíÑ ááÑÓæá</span> Úáíå ÇáÕáÇÉ æÇáÓáÇã æáä ÊÈÞì ÞÖíÉ ÇáÇÊÈÇÚ æÌá ãÇ æÑÏ Úä ÇáäÈí Úáíå ÇáÕáÇÉ æÇáÓáÇã Ýí ÇáÂÏÇÈ æÇáÃÎáÇÞ æÇáãÚÇãáÇÊ <span style="color: red">ÇáÊí äÝÇÎÑ ÝíåÇ Ýí ÏíääÇ Èíä ÇáÃãã ßáåÇ..</span> æÇáÞÑÂä ÃóÓÓø ÃõÓõÓ ÇáÃÎáÇÞ .. áßä Ãíä ÇáÊØÈíÞ ÇáÚãáí .. æÃíä ÇáÊØÈíÞ ÇáãËÇáí ÃæÇáÐí åæ Ãßãá .. æáãÇÐÇ ÞÇá Çááå ÚÒ æÌá áäÇ {áóÞóÏú ßóÇäó áóßõãú Ýöí ÑóÓõæáö Çááøóåö ÃõÓúæóÉñ ÍóÓóäóÉñ áöãóäú ßóÇäó íóÑúÌõæ Çááøóåó æóÇáúíóæúãó ÇáúÂÎöÑó æóÐóßóÑó Çááøóåó ßóËöíÑÇð} (ÇáÃÍÒÇÈ:21) ÃÑíÏ Ãä ÃÞæá ÇáäÞØÉ ÇáÚÞÏíÉ ÇáÅíãÇäíÉ åí ÃääÇ <span style="color: red">ÅÐÇ ÕÍ ÇáÍÏíË æÕÍ ÚäÏ ãä íÚÑÝå ÝÇáÊÓáíã Èå åæ ÃÕá ÅíãÇäí</span> {æíÓáãæÇ ÊÓáíãÇ} .. <span style="color: red">æÎíÑ áí Ãä ÃæÕÝ ÈÃääí ãÊÍÌÑ Ãæ ÌÇåá Ãæ ÚÇÞá ãä Ãä ÃæÕÝ ÈÃäí ãÎÇáÝ áÓäÉ ÇáäÈí Õáì Çááå Úáíå æÓáã ÇáÊí ÊËÈÊ ÅíãÇä ÚÞíÏÊí..<o:p></o:p></span></span></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 0cm 0cm 0pt"><span lang="AR-DZ" style="font-weight: normal; font-size: 14pt; font-family: &quot;Simplified Arabic&quot;; mso-ansi-font-size: 12.0pt; mso-bidi-language: AR-DZ; mso-ansi-font-weight: bold">Ï. ØÇÑÞ : ÔßÑÇ ÏßÊæÑ<o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 0cm 0cm 0pt"><span lang="AR-DZ" style="font-weight: normal; font-size: 14pt; font-family: &quot;Simplified Arabic&quot;; mso-ansi-font-size: 12.0pt; mso-bidi-language: AR-DZ; mso-ansi-font-weight: bold">ÇáÌãåæÑ : (ÊÕÝíÞ)<o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 0cm 0cm 0pt"><span lang="AR-DZ" style="font-weight: normal; font-size: 14pt; font-family: &quot;Simplified Arabic&quot;; mso-ansi-font-size: 12.0pt; mso-bidi-language: AR-DZ; mso-ansi-font-weight: bold">Ï. ØÇÑÞ : ÔßÑÇ íÇ ÔÈÇÈ .. ÃÓÆáÉ ÓÑíÚÉ áÏßÊæÑ ÔÑÝ ÇáÞÖÇÉ ÈÍßã ÊÎÕÕß Ýí Úáã ÇáÍÏíË .. ÃÑíÏ Ãä ÃÓÃáß ÃÓÆáÉ ÑÆíÓíÉ æÃÑíÏ ÍÖÑÇÊßã Ãä ÊÚáÞæÇ ÚáíåÇ (ãÊæÌåÇ Åáì: Ã. ÚÏäÇä¡ Ã. ÌãÇá) ÈÚÏãÇ ÊÓãÚæåÇ.. ÃæáÇ ÇáÃÍÇÏíË ÈÓÑÚÉ .. <span style="color: red">ÇáÍÏíË ÇáÖÚíÝ áå Ãí ÍÌíÉ ¿<o:p></o:p></span></span></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 0cm 0cm 0pt"><span lang="AR-DZ" style="font-weight: normal; font-size: 14pt; color: red; font-family: &quot;Simplified Arabic&quot;; mso-ansi-font-size: 12.0pt; mso-bidi-language: AR-DZ; mso-ansi-font-weight: bold">Ï. ÔÑÝ : áíÓ áå ÃíÉ ÍÌíÉ <o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 0cm 0cm 0pt"><span lang="AR-DZ" style="font-weight: normal; font-size: 14pt; font-family: &quot;Simplified Arabic&quot;; mso-ansi-font-size: 12.0pt; mso-bidi-language: AR-DZ; mso-ansi-font-weight: bold">Ï. ØÇÑÞ : áíÓ áå ÍÌíÉ .. <span style="color: red">ÍÊì Ýí ÝÖÇÆá ÇáÃÚãÇá .. ÈÚÖ ÇáäÇÓ .. ÈÓ ÈÏäÇ ÊæÖíÍ .. ÈÚÖ ÇáäÇÓ ÞÇáæÇ Åä ÇáÍÏíË ÇáÖÚíÝ æßËíÑ ãä ÇáÎØÈÇÁ æßËíÑ ãä ÇáäÇÓ íÓÊÚãáæå Ýí ÇáÍË Úáì ÕáÇÉ ÇáÖÍì.. ÇáÍË Úáì ÇáÚãÑÉ .. Ãæ ÇáÍË Úáì ÇáÃÔíÇÁ ÇáÅíãÇäíÉ .. íÓÊÚãáæä ÍÏíËÇ ÖÚíÝÇ.. íÞæáæÇ ãÇ Ýí ÍÑÌ ãä ÇÓÊÚãÇá ÇáÍÏíË ÇáÖÚíÝ .. Ýí ÝÖÇÆá ÇáÃÚãÇá .. åá åÐÇ ÕÍíÍ¿<o:p></o:p></span></span></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 0cm 0cm 0pt"><span lang="AR-DZ" style="font-weight: normal; font-size: 14pt; font-family: &quot;Simplified Arabic&quot;; mso-ansi-font-size: 12.0pt; mso-bidi-language: AR-DZ; mso-ansi-font-weight: bold">Ï. ÔÑÝ : <span style="color: red">ÈÚÖåã ÞÇá íÌæÒ Ãæ íÓÊÍÈ ÇáÚãá ÈÇáÍÏíË ÇáÖÚíÝ ÈÔÑæØ .. áíÓ ãä ÛíÑ ÔÑæØ .. ãäåÇ Ãä áÇ íßæä ÖÚÝå ÔÏíÏ .. ãäåÇ Ãä íßæä ãäÏÑÌÇ ÊÍÊ ÃÕá ÚÇã</span> .. ÅÐä åæ <o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 0cm 0cm 0pt"><span lang="AR-DZ" style="font-weight: normal; font-size: 14pt; font-family: &quot;Simplified Arabic&quot;; mso-ansi-font-size: 12.0pt; mso-bidi-language: AR-DZ; mso-ansi-font-weight: bold">Ï. ØÇÑÞ : ÅíÔ åæ ãäÏÑÍ ÊÍÊ ÃÕá ÚÇã¿<o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 0cm 0cm 0pt"><span lang="AR-DZ" style="font-weight: normal; font-size: 14pt; font-family: &quot;Simplified Arabic&quot;; mso-ansi-font-size: 12.0pt; mso-bidi-language: AR-DZ; mso-ansi-font-weight: bold">Ï. ÔÑÝ : ÏÇÎá ÊÍÊ ÞÇÚÏÉ .. <o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 0cm 0cm 0pt"><span lang="AR-DZ" style="font-weight: normal; font-size: 14pt; font-family: &quot;Simplified Arabic&quot;; mso-ansi-font-size: 12.0pt; mso-bidi-language: AR-DZ; mso-ansi-font-weight: bold">Ï. Úáí : Ýí ÛíÑ ÇáÃÍßÇã ..<o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 0cm 0cm 0pt"><span lang="AR-DZ" style="font-weight: normal; font-size: 14pt; font-family: &quot;Simplified Arabic&quot;; mso-ansi-font-size: 12.0pt; mso-bidi-language: AR-DZ; mso-ansi-font-weight: bold">Ï. ÔÑÝ : ãËáÇ .. ÃÍÇÏíË ÊÍË Úáì ÞíÇã Çááíá .. ÌÇÁ ÍÏíË íÍË Úáì ÞíÇã áíáÉ ÇáÚíÏ .. ÝáíáÉ ÇáÚíÏ áíáÉ ãä ÇááíÇáí ÇáÊí ÊÏÎá Ýí ÞíÇã Çááíá ..<o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 0cm 0cm 0pt"><span lang="AR-DZ" style="font-weight: normal; font-size: 14pt; font-family: &quot;Simplified Arabic&quot;; mso-ansi-font-size: 12.0pt; mso-bidi-language: AR-DZ; mso-ansi-font-weight: bold">Ï. ØÇÑÞ : ÈÓ åÐÇ ÍÏíË ÖÚíÝ .. <o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 0cm 0cm 0pt"><span lang="AR-DZ" style="font-weight: normal; font-size: 14pt; font-family: &quot;Simplified Arabic&quot;; mso-ansi-font-size: 12.0pt; mso-bidi-language: AR-DZ; mso-ansi-font-weight: bold">Ï. ÔÑÝ : åÐÇ ÇáÍÏíË ÖÚíÝ<o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 0cm 0cm 0pt"><span lang="AR-DZ" style="font-weight: normal; font-size: 14pt; font-family: &quot;Simplified Arabic&quot;; mso-ansi-font-size: 12.0pt; mso-bidi-language: AR-DZ; mso-ansi-font-weight: bold">Ï. ØÇÑÞ : ÓÄÇá .. <span style="color: red">äÍÊÇÌ ÇáÃÍÇÏíË ÇáÖÚíÝÉ ..<o:p></o:p></span></span></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 0cm 0cm 0pt"><span lang="AR-DZ" style="font-weight: normal; font-size: 14pt; color: red; font-family: &quot;Simplified Arabic&quot;; mso-ansi-font-size: 12.0pt; mso-bidi-language: AR-DZ; mso-ansi-font-weight: bold">Ï. ÔÑÝ : áÇ äÍÊÇÌ ÇáÃÍÇÏíË ÇáÖÚíÝÉ ..<o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 0cm 0cm 0pt"><span lang="AR-DZ" style="font-weight: normal; font-size: 14pt; font-family: &quot;Simplified Arabic&quot;; mso-ansi-font-size: 12.0pt; mso-bidi-language: AR-DZ; mso-ansi-font-weight: bold">Ï. ØÇÑÞ : íÚäí áæ ÇÓÊÛäíäÇ ÚäåÇ .. åÇäÞæã Çááíá æåÇäÕáí .. íÚäí ããßä äÓÊÛäì ÚäåÇ ÊãÇãÇ..<o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 0cm 0cm 0pt"><span lang="AR-DZ" style="font-weight: normal; font-size: 14pt; font-family: &quot;Simplified Arabic&quot;; mso-ansi-font-size: 12.0pt; mso-bidi-language: AR-DZ; mso-ansi-font-weight: bold">Ï. ÔÑÝ : äÚã ..<span style="color: red">åÐÇ åæ ÇáÑÃí ÇáÑÇÌÍ ..</span><o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 0cm 0cm 0pt"><span lang="AR-DZ" style="font-weight: normal; font-size: 14pt; font-family: &quot;Simplified Arabic&quot;; mso-ansi-font-size: 12.0pt; mso-bidi-language: AR-DZ; mso-ansi-font-weight: bold">Ï. ØÇÑÞ : ãä ÈÇÈ Ãæáì ÇáÍÏíË ÇáãæÖæÚ ... .. ÇáÍÏíË ÇáãæÖæÚ ãÑÝæÖ ÊãÇãÇ ...<o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 0cm 0cm 0pt"><span lang="AR-DZ" style="font-weight: normal; font-size: 14pt; font-family: &quot;Simplified Arabic&quot;; mso-ansi-font-size: 12.0pt; mso-bidi-language: AR-DZ; mso-ansi-font-weight: bold">ØíÈ ÃÓÆáÉ ÓÑíÚÉ .. ØíÈ áæ ÇÎÊáÝ ÇáÚáãÇÁ Ýí ÊÕÍíÍ ÍÏíË .. ßÈÇÑ ÇáÚáãÇÁ .. ÌÇÁ ãËáÇ ÇÈä ÍÌÑ ÕÍÍå .. <span style="color: red">æÌÇÁ æÇÍÏ Òí ÇáÐåÈí äÝÓ ÇáÍÏíË ÖóÚøóÝå .. ãÇ ãæÞÝ ÇáãÓáãíä Ýí åÐå ÇáÍÇáÉ Ýí åÐÇ ÇáÍÏíË¿ <o:p></o:p></span></span></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 0cm 0cm 0pt"><span lang="AR-DZ" style="font-weight: normal; font-size: 14pt; font-family: &quot;Simplified Arabic&quot;; mso-ansi-font-size: 12.0pt; mso-bidi-language: AR-DZ; mso-ansi-font-weight: bold">Ï. ÔÑÝ : <span style="color: red">ÇáÃÍÇÏíË ÇáãÎÊáÝ ÝíåÇ Èíä ÚáãÇÁ ÇáÍÏíË ÇáãÊÎÕÕíä áÃäå ÞÏ íÎÇáÝ ÝíåÇ ÛíÑ ÇáãÊÎÕÕíä ..<o:p></o:p></span></span></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 0cm 0cm 0pt"><span lang="AR-DZ" style="font-weight: normal; font-size: 14pt; font-family: &quot;Simplified Arabic&quot;; mso-ansi-font-size: 12.0pt; mso-bidi-language: AR-DZ; mso-ansi-font-weight: bold">Ï. ØÇÑÞ : áÇ ÓÄÇáäÇ Úä ÇáãÊÎÕÕíä<o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 0cm 0cm 0pt"><span lang="AR-DZ" style="font-weight: normal; font-size: 14pt; font-family: &quot;Simplified Arabic&quot;; mso-ansi-font-size: 12.0pt; mso-bidi-language: AR-DZ; mso-ansi-font-weight: bold">Ï. ÔÑÝ : áÃäå ÞÏ íÏÎá ÛíÑ ÇáãÊÎÕÕ Ýí ÇáãæÖæÚ .. ÅÐÇ ÇÎÊáÝ ÇáÚáãÇÁ Ýí ÇáÍÏíË åá åæ ÕÍíÍ Ãæ ÛíÑ ÕÍíÍ .. <span style="color: red">ÝááãÓáã Ýíå ÓÚÉ ..</span> <o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 0cm 0cm 0pt"><span lang="AR-DZ" style="font-weight: normal; font-size: 14pt; font-family: &quot;Simplified Arabic&quot;; mso-ansi-font-size: 12.0pt; mso-bidi-language: AR-DZ; mso-ansi-font-weight: bold">Ï. ØÇÑÞ : íÞÏÑ íÃÎÏ Èå æíÞÏÑ ãÇ íÃÎÏ Èå .. <o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 0cm 0cm 0pt"><span lang="AR-DZ" style="font-weight: normal; font-size: 14pt; font-family: &quot;Simplified Arabic&quot;; mso-ansi-font-size: 12.0pt; mso-bidi-language: AR-DZ; mso-ansi-font-weight: bold">Ï. ÔÑÝ : ÅÐÇ ßÇä ØÇáÈ Úáã ÝíäÙÑ Ýí ÇáÃÏáÉ æíÑÌÍ ..<o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 0cm 0cm 0pt"><span lang="AR-DZ" style="font-weight: normal; font-size: 14pt; font-family: &quot;Simplified Arabic&quot;; mso-ansi-font-size: 12.0pt; mso-bidi-language: AR-DZ; mso-ansi-font-weight: bold">Ï. ØÇÑÞ : ÈÓ ÅÐÇ ãÇ ßÇä ÅäÓÇä ÚÇÏí ..<o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 0cm 0cm 0pt"><span lang="AR-DZ" style="font-weight: normal; font-size: 14pt; font-family: &quot;Simplified Arabic&quot;; mso-ansi-font-size: 12.0pt; mso-bidi-language: AR-DZ; mso-ansi-font-weight: bold">Ï. ÔÑÝ : <span style="color: red">ÅÐÇ ãÇ ßÇä ØÇáÈ Úáã .. íãßä Ãä íÃÎÐ ÈÇáÃÍæØ ÈÇáÃÝÖá .. áßä íÌæÒ Ãä áÇ íÃÎÐ Èå .. <o:p></o:p></span></span></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 0cm 0cm 0pt"><span lang="AR-DZ" style="font-weight: normal; font-size: 14pt; font-family: &quot;Simplified Arabic&quot;; mso-ansi-font-size: 12.0pt; mso-bidi-language: AR-DZ; mso-ansi-font-weight: bold">Ï. ØÇÑÞ : ØíÈ áæ ÍÏíËíä ÕÍíÍíä íÚäí ÇÊÝÞ ÚáãÇÁ ÇáÍÏíË Ãä åÐÇ ÍÏíË ÕÍíÍ æåÐÇ ÍÏíË ÕÍíÍ .. æÊÚÇÑÖ ÇáÍÏíËíä .. ãÇÐÇ äÝÚá¿ <o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 0cm 0cm 0pt"><span lang="AR-DZ" style="font-weight: normal; font-size: 14pt; font-family: &quot;Simplified Arabic&quot;; mso-ansi-font-size: 12.0pt; mso-bidi-language: AR-DZ; mso-ansi-font-weight: bold">Ï. ÔÑÝ : åÐÇ Úáã ãÎÊáÝ Ýí ÇáÍÏíË .. æáå ßÊÈ æÅáì ÂÎÑå ..<o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 0cm 0cm 0pt"><span lang="AR-DZ" style="font-weight: normal; font-size: 14pt; font-family: &quot;Simplified Arabic&quot;; mso-ansi-font-size: 12.0pt; mso-bidi-language: AR-DZ; mso-ansi-font-weight: bold">Ï. ØÇÑÞ : åÐÇ ÇÓãå åßÐÇ .. (Úáã ãÎÊáÝ ÇáÍÏíË) <o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 0cm 0cm 0pt"><span lang="AR-DZ" style="font-weight: normal; font-size: 14pt; font-family: &quot;Simplified Arabic&quot;; mso-ansi-font-size: 12.0pt; mso-bidi-language: AR-DZ; mso-ansi-font-weight: bold">Ï. ÔÑÝ : åÐÇ ÅÐÇ ÊÚÇÑÖ ÍÏíËÇä ÕÍíÍÇä .. ÃæáÇ äÃÎÐ ÈÇáäÓÎ ÇáÕÑíÍ ÅÐÇ ßÇä Ýíå äÓÎ ÕÑíÍ .. <o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 0cm 0cm 0pt"><span lang="AR-DZ" style="font-weight: normal; font-size: 14pt; font-family: &quot;Simplified Arabic&quot;; mso-ansi-font-size: 12.0pt; mso-bidi-language: AR-DZ; mso-ansi-font-weight: bold">Ï. ØÇÑÞ : <span style="color: red">ÇáäÓÎ íÚäí ÌÇÁ Ïáíá Úáì Ãä æÇÍÏ ÍÏË ÞÈá ÇáÂÎÑ æÈÇáÊÇáí Çááí Ýí ÇáÒãä ÇáÃÞÏã íáÛì æäÚãá ÈÂÎÑå ..<o:p></o:p></span></span></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 0cm 0cm 0pt"><span lang="AR-DZ" style="font-weight: normal; font-size: 14pt; font-family: &quot;Simplified Arabic&quot;; mso-ansi-font-size: 12.0pt; mso-bidi-language: AR-DZ; mso-ansi-font-weight: bold">Ï. ÔÑÝ : Åäí ßäÊ äåíÊßã Úä ÒíÇÑÉ ÇáÞÈæá ÃáÇ ÝÒæÑæåÇ .. ÎáÇÕ åÐÇ äÇÓÎ áåÐÇ .. æßáÇåãÇ ÕÍíÍ..<o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 0cm 0cm 0pt"><span lang="AR-DZ" style="font-weight: normal; font-size: 14pt; font-family: &quot;Simplified Arabic&quot;; mso-ansi-font-size: 12.0pt; mso-bidi-language: AR-DZ; mso-ansi-font-weight: bold">Ï. ØÇÑÞ : ÝÒíÇÑÉ ÇáÞÈæá ÌÇÆÒÉ...<o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 0cm 0cm 0pt"><span lang="AR-DZ" style="font-weight: normal; font-size: 14pt; font-family: &quot;Simplified Arabic&quot;; mso-ansi-font-size: 12.0pt; mso-bidi-language: AR-DZ; mso-ansi-font-weight: bold">Ï. ÔÑÝ : ÌÇÆÒÉ Èá åí ãÓÊÍÈÉ..<o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 0cm 0cm 0pt"><span lang="AR-DZ" style="font-weight: normal; font-size: 14pt; font-family: &quot;Simplified Arabic&quot;; mso-ansi-font-size: 12.0pt; mso-bidi-language: AR-DZ; mso-ansi-font-weight: bold">Ï. ØÇÑÞ : ÈÇáäÓÈÉ ááÑÌÇá æÇáäÓÇÁ .. ÈÓÑÚÉ ..<o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 0cm 0cm 0pt"><span lang="AR-DZ" style="font-weight: normal; font-size: 14pt; font-family: &quot;Simplified Arabic&quot;; mso-ansi-font-size: 12.0pt; mso-bidi-language: AR-DZ; mso-ansi-font-weight: bold">Ï. ÔÑÝ : <span style="color: red">äÚã ÈÇáäÓÈÉ ááÑÌÇá æÇáäÓÇÁ.. <u>ÅÐÇ ãÇ æÌÏäÇ äÓÎÇ ÕÑíÍÇ äáÌà Åáì ÇáÊæÝíÞ</u> ..</span> <o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 0cm 0cm 0pt"><span lang="AR-DZ" style="font-weight: normal; font-size: 14pt; font-family: &quot;Simplified Arabic&quot;; mso-ansi-font-size: 12.0pt; mso-bidi-language: AR-DZ; mso-ansi-font-weight: bold">Ï. ØÇÑÞ : äÍÇæá Ãä äÌÏ ØÑíÞÉ äæÝÞ Èíä ÇáÍÏíËíä ..<o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 0cm 0cm 0pt"><span lang="AR-DZ" style="font-weight: normal; font-size: 14pt; font-family: &quot;Simplified Arabic&quot;; mso-ansi-font-size: 12.0pt; mso-bidi-language: AR-DZ; mso-ansi-font-weight: bold">Ï. ÔÑÝ : <span style="color: red">æåÐÇ ãÌÇá æÇÓÚ ÌÏÇ ..</span><o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 0cm 0cm 0pt"><span lang="AR-DZ" style="font-weight: normal; font-size: 14pt; font-family: &quot;Simplified Arabic&quot;; mso-ansi-font-size: 12.0pt; mso-bidi-language: AR-DZ; mso-ansi-font-weight: bold">Ï. ØÇÑÞ : æåÐÇ ãÌÇá æÇÓÚ .. ØíÈ áæ ÌÇÁ æÇÍÏ æÞÇá ÃäÇ ÑÇÝÖåã ÇáÇËäíä..<o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 0cm 0cm 0pt"><span lang="AR-DZ" style="font-weight: normal; font-size: 14pt; font-family: &quot;Simplified Arabic&quot;; mso-ansi-font-size: 12.0pt; mso-bidi-language: AR-DZ; mso-ansi-font-weight: bold">Ï. ÔÑÝ : áÇ åÐÇ ãäåÌ ÎØà <o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 0cm 0cm 0pt"><span lang="AR-DZ" style="font-weight: normal; font-size: 14pt; font-family: &quot;Simplified Arabic&quot;; mso-ansi-font-size: 12.0pt; mso-bidi-language: AR-DZ; mso-ansi-font-weight: bold">Ï. ØÇÑÞ : Ýíå ÃÍÏ ÞÇá ÈåÐÇ¿<o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 0cm 0cm 0pt"><span lang="AR-DZ" style="font-weight: normal; font-size: 14pt; font-family: &quot;Simplified Arabic&quot;; mso-ansi-font-size: 12.0pt; mso-bidi-language: AR-DZ; mso-ansi-font-weight: bold">Ï. ÔÑÝ : ãäåÌ ÎØà åÐÇ ..<o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 0cm 0cm 0pt"><span lang="AR-DZ" style="font-weight: normal; font-size: 14pt; font-family: &quot;Simplified Arabic&quot;; mso-ansi-font-size: 12.0pt; mso-bidi-language: AR-DZ; mso-ansi-font-weight: bold">Ï. ØÇÑÞ : Ýíå ÃÍÏ ãä ÇáÚáãÇÁ ÓãÍ ÈåÐÇ ÅÐÇ ÇÚÊÑÖ ÇáÍÏíËÇä ãÚ ÈÚÖåãÇ ÃäÇ ÓÃÑÝÖ ßáÇ ÇáÍÏíËíä.<o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 0cm 0cm 0pt"><span lang="AR-DZ" style="font-weight: normal; font-size: 14pt; font-family: &quot;Simplified Arabic&quot;; mso-ansi-font-size: 12.0pt; mso-bidi-language: AR-DZ; mso-ansi-font-weight: bold">Ï. Úáí : ÅÐÇ ÊÚÇÑÖÇ ÝÓÞØ ÃÍÏåãÇ áÇ ßáÇåãÇ..<o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 0cm 0cm 0pt"><span lang="AR-DZ" style="font-weight: normal; font-size: 14pt; font-family: &quot;Simplified Arabic&quot;; mso-ansi-font-size: 12.0pt; mso-bidi-language: AR-DZ; mso-ansi-font-weight: bold">Ï. ØÇÑÞ : <span style="color: red">ÅÐÇ ÊÚÇÑÖÇ ÓÞØÇ ..<o:p></o:p></span></span></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 0cm 0cm 0pt"><span lang="AR-DZ" style="font-weight: normal; font-size: 14pt; font-family: &quot;Simplified Arabic&quot;; mso-ansi-font-size: 12.0pt; mso-bidi-language: AR-DZ; mso-ansi-font-weight: bold">Ï. ÔÑÝ : áÇ áÇ <o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 0cm 0cm 0pt"><span lang="AR-DZ" style="font-weight: normal; font-size: 14pt; font-family: &quot;Simplified Arabic&quot;; mso-ansi-font-size: 12.0pt; mso-bidi-language: AR-DZ; mso-ansi-font-weight: bold">Ï. ØÇÑÞ : <span style="color: red">ãÇ ÃÍÏ ÞÇá ÈåÐÇ</span> .. ÓÄÇáí ÈÓíØ .. ÓÄÇáí ÈÓíØ .. Ýíå äÇÓ ãÊÎÕÕíä Ýí ÇáØÈ .. Ýíå äÇÓ ãÊÎÕÕíä ÈÚáã ÇáÍÏíË Úáì ãÏì ÇáÒãÇä .. Ýíå ÃÍÏ ãä ÚáãÇÁ ÇáÍÏíË Úáì ãÏì ÇáÒãÇä ÞÇá ÅÐÇ ÊÚÇÑÖ ÍÏíËíä ÓÞØ ÇáÇËäíä .. <o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 0cm 0cm 0pt"><span lang="AR-DZ" style="font-weight: normal; font-size: 14pt; font-family: &quot;Simplified Arabic&quot;; mso-ansi-font-size: 12.0pt; mso-bidi-language: AR-DZ; mso-ansi-font-weight: bold">Ï. ÔÑÝ : áÇ ÃÐßÑ åÐÇ .. ãÇ ÃÍÏ ÞÇá ÈåÐÇ .. ãÈÇÔÑÉ .. áÇ íãßä<o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 0cm 0cm 0pt"><span lang="AR-DZ" style="font-weight: normal; font-size: 14pt; font-family: &quot;Simplified Arabic&quot;; mso-ansi-font-size: 12.0pt; mso-bidi-language: AR-DZ; mso-ansi-font-weight: bold">Ï. ØÇÑÞ : ãÇ Ýí ÃÍÏ ÞÇá ÈåÐÇ<o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 0cm 0cm 0pt"><span lang="AR-DZ" style="font-weight: normal; font-size: 14pt; font-family: &quot;Simplified Arabic&quot;; mso-ansi-font-size: 12.0pt; mso-bidi-language: AR-DZ; mso-ansi-font-weight: bold">Ï. ÔÑÝ : åÐÇ ãËá ÇáÞÇÖí ÇáÐí ÅÐÇ ÌÇÁå ÎÕãÇä ÝÇáÇËäíä Úáì ÇáÓÌä .. ãä ÛíÑ ãÇ íÓãÚåãÇ.<o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 0cm 0cm 0pt"><span lang="AR-DZ" style="font-weight: normal; font-size: 14pt; font-family: &quot;Simplified Arabic&quot;; mso-ansi-font-size: 12.0pt; mso-bidi-language: AR-DZ; mso-ansi-font-weight: bold">Ï. ØÇÑÞ : ÊãÇã ÊãÇã .. ØíÈ <o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 0cm 0cm 0pt"><span lang="AR-DZ" style="font-weight: normal; font-size: 14pt; font-family: &quot;Simplified Arabic&quot;; mso-ansi-font-size: 12.0pt; mso-bidi-language: AR-DZ; mso-ansi-font-weight: bold">Ï. ÔÑÝ : ÅÐÇ æÌÏäÇ ÊæÝíÞ .. ÅÐÇ æÌÏäÇ ÇáäÓÎ ÇáÖãäí .. <o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 0cm 0cm 0pt"><span lang="AR-DZ" style="font-weight: normal; font-size: 14pt; font-family: &quot;Simplified Arabic&quot;; mso-ansi-font-size: 12.0pt; mso-bidi-language: AR-DZ; mso-ansi-font-weight: bold">Ï. ØÇÑÞ : ÎáÇÕ íßÝíäí åÐÇ .. <o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 0cm 0cm 0pt"><span lang="AR-DZ" style="font-weight: normal; font-size: 14pt; font-family: &quot;Simplified Arabic&quot;; mso-ansi-font-size: 12.0pt; mso-bidi-language: AR-DZ; mso-ansi-font-weight: bold">Ï. ÔÑÝ : Ëã ÃÎíÑÇ ÇáÊÑÌíÍ .. <o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 0cm 0cm 0pt"><span lang="AR-DZ" style="font-weight: normal; font-size: 14pt; font-family: &quot;Simplified Arabic&quot;; mso-ansi-font-size: 12.0pt; mso-bidi-language: AR-DZ; mso-ansi-font-weight: bold">Ï. ØÇÑÞ : Ãä åÐÇ ÃÞæì ãä åÐÇ æåÐÇ ÃÕÍ ãä åÐÇ .. æåÐÇ ÔÛá ÚáãÇÁ ..<o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 0cm 0cm 0pt"><span lang="AR-DZ" style="font-weight: normal; font-size: 14pt; font-family: &quot;Simplified Arabic&quot;; mso-ansi-font-size: 12.0pt; mso-bidi-language: AR-DZ; mso-ansi-font-weight: bold">Ï. ÔÑÝ : <span style="color: red">æåÐÇ ãÌÇá æÇÓÚ ÃíÖÇ ..</span> <o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 0cm 0cm 0pt"><span lang="AR-DZ" style="font-weight: normal; font-size: 14pt; font-family: &quot;Simplified Arabic&quot;; mso-ansi-font-size: 12.0pt; mso-bidi-language: AR-DZ; mso-ansi-font-weight: bold">Ï. ØÇÑÞ : ÓÄÇá .. åá íãßä .. æÃäÇ ÞÑÃÊ åÐÇ Ýí ÈÚÖ ÇáßÊÈ .. Ýí ÏÑÇÓÊäÇ ááÍÏíË .. <span style="color: red">åá íãßä ááÍÏíË ÇáÕÍíÍ Ãä íäÓÎ ÇáÞÑÂä</span> ..<o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 0cm 0cm 0pt"><span lang="AR-DZ" style="font-weight: normal; font-size: 14pt; font-family: &quot;Simplified Arabic&quot;; mso-ansi-font-size: 12.0pt; mso-bidi-language: AR-DZ; mso-ansi-font-weight: bold">Ï. ÔÑÝ : <span style="color: red">åÐå ãÓÃáÉ ÎáÇÝíÉ æÇáÌãåæÑ .. íÞæá áÇ ..</span> <o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 0cm 0cm 0pt"><span lang="AR-DZ" style="font-weight: normal; font-size: 14pt; font-family: &quot;Simplified Arabic&quot;; mso-ansi-font-size: 12.0pt; mso-bidi-language: AR-DZ; mso-ansi-font-weight: bold">Ï. ØÇÑÞ : ãÓÊÍíá íäÓÎ .. <o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 0cm 0cm 0pt"><span lang="AR-DZ" style="font-weight: normal; font-size: 14pt; font-family: &quot;Simplified Arabic&quot;; mso-ansi-font-size: 12.0pt; mso-bidi-language: AR-DZ; mso-ansi-font-weight: bold">Ï. ÔÑÝ : ÇáÌãåæÑ Úáì ÛíÑ Ðáß ..<o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 0cm 0cm 0pt"><span lang="AR-DZ" style="font-weight: normal; font-size: 14pt; font-family: &quot;Simplified Arabic&quot;; mso-ansi-font-size: 12.0pt; mso-bidi-language: AR-DZ; mso-ansi-font-weight: bold">Ï. ØÇÑÞ : ãÚÙã ÚáãÇÁ ÇáãÓáãíä <o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 0cm 0cm 0pt"><span lang="AR-DZ" style="font-weight: normal; font-size: 14pt; font-family: &quot;Simplified Arabic&quot;; mso-ansi-font-size: 12.0pt; mso-bidi-language: AR-DZ; mso-ansi-font-weight: bold">Ï. ÔÑÝ : äÚã ÇáÌãåæÑ íÞæá ÛíÑ Ðáß .. </span><u><span lang="AR-DZ" style="font-size: 14pt; color: red; font-family: &quot;Simplified Arabic&quot;; mso-ansi-font-size: 12.0pt; mso-bidi-language: AR-DZ; mso-bidi-font-weight: bold"><strong>áÇ íÞæá ÈÌæÇÒ äÓÎ ÇáÓäÉ ááÞÑÂä .. æáßä ÈÚÖåã ÞÇá ÈåÐÇ .. æåí ÞÖíÉ ÎáÇÝíÉ .. <o:p></o:p></strong></span></u></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 0cm 0cm 0pt"><span lang="AR-DZ" style="font-weight: normal; font-size: 14pt; font-family: &quot;Simplified Arabic&quot;; mso-ansi-font-size: 12.0pt; mso-bidi-language: AR-DZ; mso-ansi-font-weight: bold">Ï. ØÇÑÞ : æÃäÊ ãÇ ÑÃíß¿ <o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 0cm 0cm 0pt"><span lang="AR-DZ" style="font-weight: normal; font-size: 14pt; font-family: &quot;Simplified Arabic&quot;; mso-ansi-font-size: 12.0pt; mso-bidi-language: AR-DZ; mso-ansi-font-weight: bold">Ï. ÔÑÝ : ÃäÇ ãÚ ÇáÌãåæÑ..<o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 0cm 0cm 0pt"><span lang="AR-DZ" style="font-weight: normal; font-size: 14pt; font-family: &quot;Simplified Arabic&quot;; mso-ansi-font-size: 12.0pt; mso-bidi-language: AR-DZ; mso-ansi-font-weight: bold">Ï. ØÇÑÞ : (ááÏßÊæÑ Úáí) ÑÃíß¿<o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 0cm 0cm 0pt"><span lang="AR-DZ" style="font-weight: normal; font-size: 14pt; font-family: &quot;Simplified Arabic&quot;; mso-ansi-font-size: 12.0pt; mso-bidi-language: AR-DZ; mso-ansi-font-weight: bold">Ï. Úáí : ãÚ ÇáÌãåæÑ .. <span style="color: red">æÇáÐíä ÞÇáæÇ ÈÇáäÓÎ ÚäÏãÇ Íáá ÇáÚáãÇÁ Þæáåã ÞÇáæÇ ÅäãÇ ãÂáå Åáì Ãäåã ÐßÑæÇ ÃäåÇ ÊÞííÏ ..<o:p></o:p></span></span></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 0cm 0cm 0pt"><span lang="AR-DZ" style="font-weight: normal; font-size: 14pt; font-family: &quot;Simplified Arabic&quot;; mso-ansi-font-size: 12.0pt; mso-bidi-language: AR-DZ; mso-ansi-font-weight: bold">Ï. ØÇÑÞ : ÓäÃÊí ááÊÞííÏ.. íÚäí åã ãÇ äÓÎæÇ æÅäãÇ ÞíÏæÇ .. åÐÇ ÇáÓÄÇá ÇáÐí ÈÚÏå .. åá íãßä ááÓäÉ Ãä ÊÞíÏ ÇáÞÑÂä¿ <o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 0cm 0cm 0pt"><span lang="AR-DZ" style="font-weight: normal; font-size: 14pt; font-family: &quot;Simplified Arabic&quot;; mso-ansi-font-size: 12.0pt; mso-bidi-language: AR-DZ; mso-ansi-font-weight: bold">Ï. ÔÑÝ : <span style="color: red">äÚã </span><o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 0cm 0cm 0pt"><span lang="AR-DZ" style="font-weight: normal; font-size: 14pt; font-family: &quot;Simplified Arabic&quot;; mso-ansi-font-size: 12.0pt; mso-bidi-language: AR-DZ; mso-ansi-font-weight: bold">Ï. ØÇÑÞ : ØÈÚÇ ÇáÊÞííÏ åäÇ ÅÍäÇ ÑÇÍ äÊßáã Úä ãÕØáÍÇÊ .. ÃÕæáíÉ Ãæ ÝÞåíÉ æÇÖÍÉ ÌÏÇ æáåÇ ÊÍÏíÏåÇ .. åÇ äÚØí ãËÇá .. áãÇ íÞæá Çááå ÓÈÍÇäå æÊÚÇáì {ÊÍÑíÑ ÑÞÈÉ} æíÞæá Ýí ÂíÉ ÃÎÑì {ÊÍÑíÑ ÑÞÈÉ ãÄãäÉ} Ýí åÐå ÇáÍÇáÉ ãÇ íÕíÑ äÍÑÑ ÃíÉ ÑÞÈÉ .. Ýí åÐå ÇáÍÇáÉ åäÇß ÞíÏ"rtl" style="margin: 0cm 0cm 0pt"><span lang="AR-DZ" style="font-weight: normal; font-size: 14pt; font-family: &quot;Simplified Arabic&quot;; mso-ansi-font-size: 12.0pt; mso-bidi-language: AR-DZ; mso-ansi-font-weight: bold">Ï. ÔÑÝ : <span style="color: red">áã ÊÐßÑ ÔÑæØÇ ááÓÇÑÞ .. ÌÇÁÊ ÇáÓäÉ ÝÍÏÏÊ åÐå ÇáÔÑæØ .. åÐÇ íÓãì ÊÞííÏÇ</span> ..<o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 0cm 0cm 0pt"><span lang="AR-DZ" style="font-weight: normal; font-size: 14pt; font-family: &quot;Simplified Arabic&quot;; mso-ansi-font-size: 12.0pt; mso-bidi-language: AR-DZ; mso-ansi-font-weight: bold">Ï. ØÇÑÞ : ÇáÓäÉ ÍÏÏÊ .. ÅÐÇ æÇÍÏ ÓÑÞ ÔíÆÇ ÈÓíØÇ ãÇ ÊÞØÚ íÏå .. áÇÒã ãÞÏÇÑ ãÚíä .. ÈÚÏíä ãä Ãíä ÊÞØÚ ÇáíÏ (ãä ÚäÏ ÇáßÊÝ .. ãä ÚäÏ ÇáßæÚ .. ãä ÚäÏ ÇáÑÓÛ) ÝÌÇÁÊ ÇáÓäÉ ãä ÚäÏ ÇáßÝ .. ÅÐä åÐÇ ÊÞííÏ .. åá åÐÇ ÊÞííÏ æáÇ ÔÑÍ¿<o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 0cm 0cm 0pt"><span lang="AR-DZ" style="font-weight: normal; font-size: 14pt; font-family: &quot;Simplified Arabic&quot;; mso-ansi-font-size: 12.0pt; mso-bidi-language: AR-DZ; mso-ansi-font-weight: bold">Ï. ÔÑÝ : <span style="color: red">ÊÞííÏ ..</span> <o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 0cm 0cm 0pt"><span lang="AR-DZ" style="font-weight: normal; font-size: 14pt; font-family: &quot;Simplified Arabic&quot;; mso-ansi-font-size: 12.0pt; mso-bidi-language: AR-DZ; mso-ansi-font-weight: bold">Ï. ØÇÑÞ : áíÔ ÓãíÊå ÊÞííÏÇ ãÇ ÓãíÊå ÔÑÍÇ¿ <o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 0cm 0cm 0pt"><span lang="AR-DZ" style="font-weight: normal; font-size: 14pt; font-family: &quot;Simplified Arabic&quot;; mso-ansi-font-size: 12.0pt; mso-bidi-language: AR-DZ; mso-ansi-font-weight: bold">Ï. Úáí : <span style="color: red">åæ áä íÞÈáå .. Óãíå ãÇ ÔÆÊ .. áÃä ÇáÑÇÝÖ ÓæÇÁ ÓãÇå ÊÞííÏÇ ÓãÇå äÓÎÇ åæ íÑÝÖå .. <o:p></o:p></span></span></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 0cm 0cm 0pt"><span lang="AR-DZ" style="font-weight: normal; font-size: 14pt; font-family: &quot;Simplified Arabic&quot;; mso-ansi-font-size: 12.0pt; mso-bidi-language: AR-DZ; mso-ansi-font-weight: bold">Ï. ØÇÑÞ : íÚäí åã ÑÇÝÖíä ßá ÍÇÌÉ .. <o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 0cm 0cm 0pt"><span lang="AR-DZ" style="font-weight: normal; font-size: 14pt; font-family: &quot;Simplified Arabic&quot;; mso-ansi-font-size: 12.0pt; mso-bidi-language: AR-DZ; mso-ansi-font-weight: bold">Ï. Úáí : åæ ÃÑíÏ ÈÓ Ãä ÃÖíÝ áß ÌãáÉ ÕÛíÑÉ Ýí åÐÇ ÇáãæÖæÚ .. ÚäÏãÇ äÚÈÑ .. ÍÊì ÊÚÈíÑß <span style="color: red">ÃäÇ ÃäÊÞÏå æÃÑÇå íÕÈ Ýí ÎÇäÉ Êåæíä ãßÇäÉ ÇáÓäÉ</span> .. &quot;áÓäÇ Ýí ÍÇÌÉ ááÃÍÇÏíË ÇáÖÚíÝÉ&quot;.. ÇáÃãÉ æÇáÚáãÇÁ ÇáÐíä ÑææÇ åÐÇ áã íßä Úä ÚÈË æáÇ Úä ÌåÇáÉ .. åÐå ÇáÃÍÇÏíË ÚäÏãÇ íäÙÑ <u><span style="color: red">Ýí ÃÓÇäíÏåÇ íÞæí ÈÚÖåÇ ÇáÈÚÖ</span></u> .. ÊÓÊÎÏã Ýí ÇáÊÑÌíÍ .. áåÇ Ýí ÝÖÇÆá ÇáÃÚãÇá ÔÑæØ .. ÃäÇ ÃÚáã Ãäß áÇ ÊÞÕÏ Ðáß .. áßä ÃÑÌæ ÚäÏãÇ äÊßáã Úä ãÚÇäí ÃÓÇÓíÉ Ýí ÇáÏíä Ãä äÏÞÞ Ýí ÇáÚÈÇÑÇÊ .. <o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 0cm 0cm 0pt"><span lang="AR-DZ" style="font-weight: normal; font-size: 14pt; font-family: &quot;Simplified Arabic&quot;; mso-ansi-font-size: 12.0pt; mso-bidi-language: AR-DZ; mso-ansi-font-weight: bold">Ï. ØÇÑÞ : äÚã .. äÚã .. äÕíÍÉ ãÞÈæáÉ æÚáì ÑÃÓäÇ .. <o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 0cm 0cm 0pt"><span lang="AR-DZ" style="font-weight: normal; font-size: 14pt; font-family: &quot;Simplified Arabic&quot;; mso-ansi-font-size: 12.0pt; mso-bidi-language: AR-DZ; mso-ansi-font-weight: bold">Ï. ØÇÑÞ : ÇáÓÄÇá ÇáÃÎíÑ .. æÈÚÏåÇ ÓÃäÊÞá Åáì ÃÓÇÊÐÊäÇ (Ã. ÚÏäÇä¡ Ã. ÌãÇá) ... åá íãßä ááÓäÉ Ãæ ÇáÃÍÇÏíË .. ÅÍäÇ äÓÊÚãá ßáãÉ ÇáÓäÉ åäÇ ÈãÚäì ÇáÃÍÇÏíË .. åá íãßä ááÓäÉ Ãä ÊäÔÆ ÍßãÇ ÌÏíÏÇ áã íÊØÑÞ Åáíå ÇáÞÑÂä ÌãáÉ Ãæ ÊÝÕáÇ ãä ÞÑíÈ Ãæ ãä ÈÚíÏ ..<o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 0cm 0cm 0pt"><span lang="AR-DZ" style="font-weight: normal; font-size: 14pt; font-family: &quot;Simplified Arabic&quot;; mso-ansi-font-size: 12.0pt; mso-bidi-language: AR-DZ; mso-ansi-font-weight: bold">Ï. ÔÑÝ : äÚã .. äÚã .. æåÐÇ íÏÎá ÊÍÊ {æãÇ ÂÊÇßã ÇáÑÓæá ÝÎÐæå..} <o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 0cm 0cm 0pt"><span lang="AR-DZ" style="font-weight: normal; font-size: 14pt; font-family: &quot;Simplified Arabic&quot;; mso-ansi-font-size: 12.0pt; mso-bidi-language: AR-DZ; mso-ansi-font-weight: bold">Ï. ØÇÑÞ : äÚã .. ãËá ÅíÔ¿<o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 0cm 0cm 0pt"><span lang="AR-DZ" style="font-weight: normal; font-size: 14pt; font-family: &quot;Simplified Arabic&quot;; mso-ansi-font-size: 12.0pt; mso-bidi-language: AR-DZ; mso-ansi-font-weight: bold">Ï. ÔÑÝ : íÚäí ãËáÇ .. <o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 0cm 0cm 0pt"><span lang="AR-DZ" style="font-weight: normal; font-size: 14pt; font-family: &quot;Simplified Arabic&quot;; mso-ansi-font-size: 12.0pt; mso-bidi-language: AR-DZ; mso-ansi-font-weight: bold">Ï. ØÇÑÞ : Ãæ ÏßÊæÑ Úáí ããßä Ãä ÊÔÇÑß Ýí ÇáÍæÇÑ ..<o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 0cm 0cm 0pt"><span lang="AR-DZ" style="font-weight: normal; font-size: 14pt; font-family: &quot;Simplified Arabic&quot;; mso-ansi-font-size: 12.0pt; mso-bidi-language: AR-DZ; mso-ansi-font-weight: bold">Ï. Úáí : ãËá ãÓÃáÉ <span style="color: red">ÇáÌãÚ Èíä ÇáãÑÃÉ æÎÇáÊåÇ .. æÚãÊåÇ .. ãÐßæÑÉ Ýí ÇáÍÏíË .</span><o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 0cm 0cm 0pt"><span lang="AR-DZ" style="font-weight: normal; font-size: 14pt; font-family: &quot;Simplified Arabic&quot;; mso-ansi-font-size: 12.0pt; mso-bidi-language: AR-DZ; mso-ansi-font-weight: bold">Ï. ØÇÑÞ : ÇáÌãÚ Èíä ÇáãÑÃÉ æÃÎÊåÇ ÍÑÇã ÈäÕ æÇÖÍ {æóÃóäú ÊóÌúãóÚõæÇ Èóíúäó ÇáúÃõÎúÊóíúäö} (ÇáäÓÇÁ: ãä ÇáÂíÉ23) <span style="color: red">áßä Ãä íÌãÚ ÇáÑÌá íÊÒæÌ ÇáãÑÃÉ æÎÇáÊåÇ Ýí äÝÓ ÇáæÞÊ .. åÐÇ ÍÑÇã</span> .. áßä åÐÇ ÇáãÍÑã <span style="color: red">ÛíÑ ãæÌæÏ Ýí ÇáÞÑÂä áßä ãæÌæÏ Ýí ÇáÓäÉ</span> .. áßä ÈÚÖ ÇáäÇÓ ÞÇáæÇ åÐÇ ãä ÈÇÈ ÇáÞíÇÓ .. áÃä ÇáÌãÚ Èíä ÇáãÑÃÉ æÃÎÊåÇ íæÌÏ ãÔÇßá ÃÓÑíÉ .. ÝÇáÌãÚ Èíä ÇáãÑÃÉ æÚãÊåÇ ÃíÖÇ íæÌÏ ãÔÇßá ÃÓÑíÉ ÝÇáÃÕá äãäÚ ÈÓÈÈ.. Ýåæ áã íäÔÆ ÍßãÇ ÌÏíÏÇ ÅäãÇ ÇÓÊÚãá ÇáÞÑÂä æÈäì Úáì ÝáÓÝÊå æãÞÇÕÏå ÍßãÇ .. <o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 0cm 0cm 0pt"><span lang="AR-DZ" style="font-weight: normal; font-size: 14pt; font-family: &quot;Simplified Arabic&quot;; mso-ansi-font-size: 12.0pt; mso-bidi-language: AR-DZ; mso-ansi-font-weight: bold">Ï. Úáí : áßä åäÇß ÔíÁ ÂÎÑ ÇáÞÕÉ ÇáãÔåæÑÉ ÇáãÑÃÉ ÇáÊí ÌÇÁÊ áÇÈä ãÓÚæÏ ÞÇáÊ ãÇáí ÃÓãÚß ÊáÚä ãä áã íáÚä Çááå .. áãÇ ßÇä íÐßÑ ÍÏíË ÇáäÈí Úáíå ÇáÕáÇÉ æÇáÓáÇã Ýí ÇáäÇãÕÉ æÇáãÊäãÕÉ æßÐÇ æÇáãÊÝáÌÇÊ ÈÇáÍÓä¡ ÞÇáÊ ÇÓÊÚÑÖÊ ÇáÞÑÂä ÝãÇ æÌÏÊå Ýíå .. ÞÇá æáßäí ÇÓÊÚÑÖÊå ÝæÌÏÊå .. ÞÇáÊ Ãíä ÑÍãß Çááå .. ÞÇá: {æãÇ ÂÊÇßã ÇáÑÓæá ÝÎÐæå..}<o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 0cm 0cm 0pt"><span lang="AR-DZ" style="font-weight: normal; font-size: 14pt; font-family: &quot;Simplified Arabic&quot;; mso-ansi-font-size: 12.0pt; mso-bidi-language: AR-DZ; mso-ansi-font-weight: bold">Ï. ØÇÑÞ : ÇáÍÏíË Úä ÇááæÇÊí áÚäåä ÇáäÈí Õáì Çááå Úáíå æÓáã ÇáäÇãÕÉ æÇáãÊäãÕÉ æÇáãÊÝáÌÉ æÛíÑåÇ.. <span style="color: red">åÐÇ ÇáÍÏíË áã íÃÊ áå ÃÕá Ýí ÇáÞÑÂä..</span> <o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 0cm 0cm 0pt"><span lang="AR-DZ" style="font-weight: normal; font-size: 14pt; font-family: &quot;Simplified Arabic&quot;; mso-ansi-font-size: 12.0pt; mso-bidi-language: AR-DZ; mso-ansi-font-weight: bold">Ï. Úáí : ÃÑíÏ Ãä ÃÖíÝ Ãä ÇáãÓÃáÉ åí ãÌÑÏ ÇáÍÏíË ÇáãÈÇÔÑ Ýí ÇáÍßã ÈãÇ ÞáÊå ÓÇÈÞÇ ãÑÉ ÃÎÑì .. ÅíãÇääÇ ÈÇáÑÓæá æäÈæÊå æãÇ ËÈÊ Úäå íÍÏË ÚäÏäÇ ÃÕáÇ ÚÇãÇ Ýí åÐÇ ÇáÅÓáÇã ãÓÃáÉ.. íÚäí ÇáÃÍßÇã åÐå ÒÇÆÏ ÃäÇ ÃÑíÏ Ãä ÃäÞá ÔÆ ÈÓíØ .. <o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 0cm 0cm 0pt"><span lang="AR-DZ" style="font-weight: normal; font-size: 14pt; font-family: &quot;Simplified Arabic&quot;; mso-ansi-font-size: 12.0pt; mso-bidi-language: AR-DZ; mso-ansi-font-weight: bold">Ï. ØÇÑÞ : ÂÎÑ ßáãÉ ÈÓ ÃäÇ ãÖØÑ äÃÎÐ ÇáÅÎæÉ.<o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 0cm 0cm 0pt"><span lang="AR-DZ" style="font-weight: normal; font-size: 14pt; font-family: &quot;Simplified Arabic&quot;; mso-ansi-font-size: 12.0pt; mso-bidi-language: AR-DZ; mso-ansi-font-weight: bold">Ï. Úáí : ÃäÇ ÃäÞá ÇáÕÍÇÈÉ æÇáÊÇÈÚíä ãÇÐÇ ßÇäæÇ íäÙÑæä¿ ãÇ ßÇäæÇ íÊßáãæä Ýí åÐå ÇáÃÍßÇã .. åÐå ãÓáãÇÊ .. ßÇäæÇ íäÙÑæä Åáì ãÇ åæ ÃÚÙã ãäåÇ .. <u><span style="color: red">ÚäÏãÇ äÞæá ËÈÊ Ãäåã ÊÈÑßæÇ ÈæÖæÁ ÇáäÈí Õáì Çááå Úáíå æÓáã ÚäÏãÇ äÚÑÝ Ãä ÇáÑÓæá Õáì Çááå Úáíå æÓáã ÈÕÞ Ýí Úíäí Úáí Èä ÃÈí ØÇáÈ ÝÔÝí ãä ÇáÑãÏ .. ÇÚÊÞÇÏäÇ Ýí åÐÇ åæ ÇÚÊÞÇÏ ÅíãÇäí .. <o:p></o:p></span></u></span></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 0cm 0cm 0pt"><span lang="AR-DZ" style="font-weight: normal; font-size: 14pt; font-family: &quot;Simplified Arabic&quot;; mso-ansi-font-size: 12.0pt; mso-bidi-language: AR-DZ; mso-ansi-font-weight: bold">Ï. ØÇÑÞ : ÈÓ åÐÇ áå ÃÕá Ãä ÇáäÈí Õáì Çááå Úáíå æÓáã Çááå ÓÈÍÇäå æÊÚÇáì ÐßÑå ÝÖáå æãßÇäÊå æÈÇáÊÇáí ÊÃÊí ãä åÐÇ ÇáÈÇÈ .. ÃäÇ ÃÑíÏ Ãä ÃÎÊã ÈÓÄÇá ÃÎíÑ ÈÇáäÓÈÉ áÍÖÑÇÊßã.<o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 0cm 0cm 0pt"><span lang="AR-DZ" style="font-weight: normal; font-size: 14pt; font-family: &quot;Simplified Arabic&quot;; mso-ansi-font-size: 12.0pt; mso-bidi-language: AR-DZ; mso-ansi-font-weight: bold">Ï. Úáí : åÐÇ ÅäßÇÑå ÓíÕÈÍ ãä ÈÇÈ Ãæáì Úáì ãÇ ÓãÚäÇ .. æíÕÈÍ ßá åÐÇ ãäßÑ ..<o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 0cm 0cm 0pt"><span lang="AR-DZ" style="font-weight: normal; font-size: 14pt; font-family: &quot;Simplified Arabic&quot;; mso-ansi-font-size: 12.0pt; mso-bidi-language: AR-DZ; mso-ansi-font-weight: bold">Ï. ØÇÑÞ : ÃäÇ ÃÑíÏ ãÓÃáÉ ÃßÈÑ ãä åÐÇ ÈßËíÑ ãä åÐÇ ßáå <span style="color: red">.. åá ããßä ááÍÏíË ÇáÔÑíÝ Ãæ ÇáÓäÉ Ãä íäÔÆ Ãæ íØÑÍ áäÇ ÞÖíÉ ÚÞÇÆÏíÉ áã íÐßÑåÇ ÇáÞÑÂä.<o:p></o:p></span></span></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 0cm 0cm 0pt"><span lang="AR-DZ" style="font-weight: normal; font-size: 14pt; font-family: &quot;Simplified Arabic&quot;; mso-ansi-font-size: 12.0pt; mso-bidi-language: AR-DZ; mso-ansi-font-weight: bold">Ï. ÔÑÝ : ÇáÍÏíË Ýí ÇáÚÞÇÆÏ ÇáäÈæíÉ ßËíÑÉ .. íÚäí ÅËÈÇÊ ÚÐÇÈ ÇáÞÈÑ ßãÇ ÐßÑäÇ .. <o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 0cm 0cm 0pt"><span lang="AR-DZ" style="font-weight: normal; font-size: 14pt; font-family: &quot;Simplified Arabic&quot;; mso-ansi-font-size: 12.0pt; mso-bidi-language: AR-DZ; mso-ansi-font-weight: bold">Ï. ØÇÑÞ : åÐÇ ÛíÑ ãæÌæÏ Ýí ÇáÞÑÂä.<o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 0cm 0cm 0pt"><span lang="AR-DZ" style="font-weight: normal; font-size: 14pt; font-family: &quot;Simplified Arabic&quot;; mso-ansi-font-size: 12.0pt; mso-bidi-language: AR-DZ; mso-ansi-font-weight: bold">Ï. ÔÑÝ : ãæÌæÏ Ýí ÇáÞÑÂä ÈÂíÇÊ ÛíÑ ÞØÚíÉ ÇáÏáÇáÉ .. ÝÌÇÁÊ Ýí ÇáÃÍÇÏíË ÇáäÈæíÉ ÇáãÊæÇÊÑÉ æÞØÚíÉ ÇáÏáÇáÉ .. <o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 0cm 0cm 0pt"><span lang="AR-DZ" style="font-weight: normal; font-size: 14pt; font-family: &quot;Simplified Arabic&quot;; mso-ansi-font-size: 12.0pt; mso-bidi-language: AR-DZ; mso-ansi-font-weight: bold">Ï. ØÇÑÞ : æÝíå ÃÍÇÏíË ÃÎÑì ÊßáãÊ Úä ÞÖÇíÇ ÚÞÇÆÏíÉ æÖÍÊåÇ æÈíäÊåÇ ÛíÑ ãæÌæÏÉ Ýí ÇáÞÑÂä.<o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 0cm 0cm 0pt"><span lang="AR-DZ" style="font-weight: normal; font-size: 14pt; font-family: &quot;Simplified Arabic&quot;; mso-ansi-font-size: 12.0pt; mso-bidi-language: AR-DZ; mso-ansi-font-weight: bold">Ï. ÔÑÝ : áÇÔß ÇáÞÏÑ ÇáÐí ÐßÑÊå ÞÈá Þáíá ãËÇá ÂÎÑ. <o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 0cm 0cm 0pt"><span lang="AR-DZ" style="font-weight: normal; font-size: 14pt; font-family: &quot;Simplified Arabic&quot;; mso-ansi-font-size: 12.0pt; mso-bidi-language: AR-DZ; mso-ansi-font-weight: bold">Ï. ØÇÑÞ : ÔßÑÇ áßã .. ÔßÑÇ áßã ..<o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 0cm 0cm 0pt"><span lang="AR-DZ" style="font-weight: normal; font-size: 14pt; font-family: &quot;Simplified Arabic&quot;; mso-ansi-font-size: 12.0pt; mso-bidi-language: AR-DZ; mso-ansi-font-weight: bold">Ï. ØÇÑÞ : äÈÏà ÈÃÓÊÇÐ ÌãÇá .. Ëã ÓäÚæÏ Åáíß .. <o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 0cm 0cm 0pt"><span lang="AR-DZ" style="font-weight: normal; font-size: 14pt; font-family: &quot;Simplified Arabic&quot;; mso-ansi-font-size: 12.0pt; mso-bidi-language: AR-DZ; mso-ansi-font-weight: bold">íÇ ÃÓÊÇÐ ÌãÇá .. ÅÐÇ ßÇäÊ ÇáÃÍÇÏíË ããßä Ãä ÊÔÑÍ áäÇ Ãæ ÊÖíÝ áäÇ ÚÞÇÆÏ æÇáÚÞíÏÉ Ãåã ãä ÇáÚãá .. áíÔ ÊÑÝÖ ÇáÍÏíË ÇáÚãáí ..<o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 0cm 0cm 0pt"><span lang="AR-DZ" style="font-weight: normal; font-size: 14pt; font-family: &quot;Simplified Arabic&quot;; mso-ansi-font-size: 12.0pt; mso-bidi-language: AR-DZ; mso-ansi-font-weight: bold">Ã. ÌãÇá : <span style="color: red">íÇ ÓíÏí ÇáÞÖíÉ ßáåÇ ÞÖíÉ ÇáËÈæÊ</span> .. åæ áãÇ ÇáÞÑÂä íÞæá ÃØíÚæÇ Çááå æÃØíÚæÇ ÇáÑÓæá .. ãÇ ßÇä áãÄãä Ãæ ãÄãäÉ ßÐÇ .. ßá åÐÇ ÅÍäÇ ÈäÓáã Èå .. <span style="color: red">áßä åÐÇ ÇáßáÇã ãäÞæá åÐå ÇáÑæÇíÇÊ ãäÞæáÉ æÇäßÊÈÊ ÈÚÏ 150 ÓäÉ .. ÝÞÖíÉ ÇáÓäÉ ÅËÈÇÊ ..<o:p></o:p></span></span></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 0cm 0cm 0pt"><span lang="AR-DZ" style="font-weight: normal; font-size: 14pt; font-family: &quot;Simplified Arabic&quot;; mso-ansi-font-size: 12.0pt; mso-bidi-language: AR-DZ; mso-ansi-font-weight: bold">Ï. ØÇÑÞ : ÇáÞÖíÉ ÃäÊ ÈÊÔßß ÞÇáåÇ ÇáÑÓæá Õáì Çááå Úáíå æÓáã Ãæ áÇ <o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 0cm 0cm 0pt"><span lang="AR-DZ" style="font-weight: normal; font-size: 14pt; font-family: &quot;Simplified Arabic&quot;; mso-ansi-font-size: 12.0pt; mso-bidi-language: AR-DZ; mso-ansi-font-weight: bold">Ã. ÌãÇá : <span style="color: red">áãÇ ÈÊÞæáí ÕÍíÍíÉ ÕÍíÍÉ ÅÒÇí</span>¿ <o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 0cm 0cm 0pt"><span lang="AR-DZ" style="font-weight: normal; font-size: 14pt; font-family: &quot;Simplified Arabic&quot;; mso-ansi-font-size: 12.0pt; mso-bidi-language: AR-DZ; mso-ansi-font-weight: bold">Ï. ØÇÑÞ : Ýíå ÚáãÇÁ ÊÊÈÚæÇ ÇáãÓÃáÉ<o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 0cm 0cm 0pt"><span lang="AR-DZ" style="font-weight: normal; font-size: 14pt; font-family: &quot;Simplified Arabic&quot;; mso-ansi-font-size: 12.0pt; mso-bidi-language: AR-DZ; mso-ansi-font-weight: bold">Ã. ÌãÇá : íÇ ÓíÏí åã ÇÚÊÈÑæÇ ÇáÓäÏ .. æÏå ãÔ Ïáíá ÇáÓäÏ .. <span style="color: red">ÇáãÊä åæ ÇáÃÕá Ýí åÐÇ ..</span> <o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 0cm 0cm 0pt"><span lang="AR-DZ" style="font-weight: normal; font-size: 14pt; font-family: &quot;Simplified Arabic&quot;; mso-ansi-font-size: 12.0pt; mso-bidi-language: AR-DZ; mso-ansi-font-weight: bold">Ï. ØÇÑÞ : ÓÄÇá ÃÎíÑ áÍÖÑÊß <o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 0cm 0cm 0pt"><span lang="AR-DZ" style="font-weight: normal; font-size: 14pt; font-family: &quot;Simplified Arabic&quot;; mso-ansi-font-size: 12.0pt; mso-bidi-language: AR-DZ; mso-ansi-font-weight: bold">Ã. ÌãÇá : áà ÈÓ ÃäÇ ÃÍÈ ÃÞæá áß ÍÇÌÉ ÊÇäíÉ.. <o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 0cm 0cm 0pt"><span lang="AR-DZ" style="font-weight: normal; font-size: 14pt; font-family: &quot;Simplified Arabic&quot;; mso-ansi-font-size: 12.0pt; mso-bidi-language: AR-DZ; mso-ansi-font-weight: bold">Ï. ØÇÑÞ : Úáì åÐå ÇáãÓÃáÉ .. ßã ÍÏíË ÊÚÊÑÝ Èå ÍÖÑÊß¿<o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 0cm 0cm 0pt"><span lang="AR-DZ" style="font-weight: normal; font-size: 14pt; font-family: &quot;Simplified Arabic&quot;; mso-ansi-font-size: 12.0pt; mso-bidi-language: AR-DZ; mso-ansi-font-weight: bold">Ã. ÌãÇá : ãÔ <span style="color: red">Úáì ßÇã ÍÏíË .. ÃÚÊÑÝ Èå .. ÝÇåãäí .. Ãí ÍÏíË áÇ íÎÇáÝ ÇáÞÑÂä æáÇ íÎÇáÝ ÇáãäØÞ íÈÞì ãÚÞæá Åä ÃäÇ ÃÞÈáå .. æÝíå ãÚÇííÑ.<o:p></o:p></span></span></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 0cm 0cm 0pt"><span lang="AR-DZ" style="font-weight: normal; font-size: 14pt; font-family: &quot;Simplified Arabic&quot;; mso-ansi-font-size: 12.0pt; mso-bidi-language: AR-DZ; mso-ansi-font-weight: bold">Ï. ØÇÑÞ : íÎÇáÝ ÈÃí ãÚíÇÑ .. ÈãÚíÇÑ ÌãÇá ÇáÈäÇ æáÇ ÈãÚíÇÑ ÚáãÇÁ ÇáÍÏíË æÚáãÇÁ ÇáÊÇÑíÎ .. <o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 0cm 0cm 0pt"><span lang="AR-DZ" style="font-weight: normal; font-size: 14pt; font-family: &quot;Simplified Arabic&quot;; mso-ansi-font-size: 12.0pt; mso-bidi-language: AR-DZ; mso-ansi-font-weight: bold">Ã. ÌãÇá : <span style="color: red">áà ÇáÚÞá íÇÓíÏí ..</span> áÇ ÊÞá åÐÇ .. ÇáÚÞá íÚäí ÂÑÇÁ ÈÊÔÊÌÑ æÝíå ÍÇÌÇÊ ãäØÞíÉ .. <o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 0cm 0cm 0pt"><span lang="AR-DZ" style="font-weight: normal; font-size: 14pt; font-family: &quot;Simplified Arabic&quot;; mso-ansi-font-size: 12.0pt; mso-bidi-language: AR-DZ; mso-ansi-font-weight: bold">Ï. ØÇÑÞ : íÇ ÃÓÊÇÐ ÌãÇá .. íÚäí ÂáÇÝ ÇáÚáãÇÁ ÇáÐíä ÏÑÓæÇ ÇáÍÏíË ßáåã ãÇ ÚäÏåã ÚÞæá .. <o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 0cm 0cm 0pt"><span lang="AR-DZ" style="font-weight: normal; font-size: 14pt; font-family: &quot;Simplified Arabic&quot;; mso-ansi-font-size: 12.0pt; mso-bidi-language: AR-DZ; mso-ansi-font-weight: bold">Ï. ÔÑÝ : ÚÈÑ ÇáÞÑæä æÇáÕÍÇÈÉ æÇáÊÇÈÚíä<o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 0cm 0cm 0pt"><span lang="AR-DZ" style="font-weight: normal; font-size: 14pt; font-family: &quot;Simplified Arabic&quot;; mso-ansi-font-size: 12.0pt; mso-bidi-language: AR-DZ; mso-ansi-font-weight: bold">Ç. ÌãÇá : ßÇäæÇ ÈíÄãäæÇ ÈÚÕÑåã íÇ ÃÎí..<o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 0cm 0cm 0pt"><span lang="AR-DZ" style="font-weight: normal; font-size: 14pt; font-family: &quot;Simplified Arabic&quot;; mso-ansi-font-size: 12.0pt; mso-bidi-language: AR-DZ; mso-ansi-font-weight: bold">Ï. ØÇÑÞ : ßáåã ÍÊì ÚáãÇÁ ÇáÍÏíË Ýí åÐÇ ÇáÒãÇä .. ßáåã ãÇ ÚäÏåã æãÇ ÚäÏåã ãäØÞ íÇ ÃÓÊÇÐ ÌãÇá .. ãÔ ãÚÞæá íÚäí ÃÞæá ÈÓ ÃäÇ ÚÞáí ÕÍ æÈÇÞí ÇáäÇÓ ÅÐÇ ãÇ æÇÝÞ ÚÞáí åã ÛáØ .. ãÇ ÊÑßÈ íÇ ÃÓÊÇÐ ÌãÇá .. ÃäÇ ÃÚÒß ÌÏÇ íÚäí .. ÈÓ åÐÇ ãÔ ÞÇÏÑ ÃÈáÚåÇáß .......<o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 0cm 0cm 0pt"><span lang="AR-DZ" style="font-weight: normal; font-size: 14pt; font-family: &quot;Simplified Arabic&quot;; mso-ansi-font-size: 12.0pt; mso-bidi-language: AR-DZ; mso-ansi-font-weight: bold">Ã. ÌãÇá : áæ Ýí ÇáÃÍÇÏíË æÇáÓäÉ ãÇ áÇ íÚÏ ÊÔÑíÚÇ .. ÝÇåãäí .. <o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 0cm 0cm 0pt"><span lang="AR-DZ" style="font-weight: normal; font-size: 14pt; font-family: &quot;Simplified Arabic&quot;; mso-ansi-font-size: 12.0pt; mso-bidi-language: AR-DZ; mso-ansi-font-weight: bold">Ï. ØÇÑÞ : ããßä äÖíÝ ÚÞíÏÉ .. ÇáÚÞíÏÉ ÃÞæì ãä ÇáÊÔÑíÚ ..<o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 0cm 0cm 0pt"><span lang="AR-DZ" style="font-weight: normal; font-size: 14pt; font-family: &quot;Simplified Arabic&quot;; mso-ansi-font-size: 12.0pt; mso-bidi-language: AR-DZ; mso-ansi-font-weight: bold">Ã. ÌãÇá : íÇ ÓíÏí ÇÕÈÑ Úáí .. æÞÇáß ãÇ ÌÇÁ Ýí ÇáÅãÇãÉ æÞíÇÏÉ ÇáÌíÔ ßá Ïå ãÇ íÚÏ ÊÔÑíÚÇ .. ÝÇåãäí .. ÃäÇ ÚäÏí Ïå Ãåã ãä Çááí ÃäÊ ÈÊÞæá Úáíå ÇáÚÈÇÏÉ .. ãä Ãä ÇáãÇäíßíÑ åÇ íÝÓÏ ÇáæÖæÁ .. Õá ÑßÚÊíä ÎÝÇÝ Úáíåã .. ßæä Ãä ÇáÑÓæá íÖÚ ãÈÇÏÆ ÓíÇÓíÉ ÇáÃãÉ æÝí ÇáÞíÇÏÉ .. Ïí ãåãÉ ÌÏÇ ..<o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 0cm 0cm 0pt"><span lang="AR-DZ" style="font-weight: normal; font-size: 14pt; font-family: &quot;Simplified Arabic&quot;; mso-ansi-font-size: 12.0pt; mso-bidi-language: AR-DZ; mso-ansi-font-weight: bold">Ï. ØÇÑÞ : ØíÈ Ýíå ÃÍÇÏíË ÕÍíÍÉ æÇÖÍÉ Ýí ÇáÞíÇÏÉ íÇ ÓíÏí.<o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 0cm 0cm 0pt"><span lang="AR-DZ" style="font-weight: normal; font-size: 14pt; font-family: &quot;Simplified Arabic&quot;; mso-ansi-font-size: 12.0pt; mso-bidi-language: AR-DZ; mso-ansi-font-weight: bold">Ã. ÌãÇá : ÞÇáß Ïå ãÇ íÚÏÔ ÊÔÑíÚÇ .. <o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 0cm 0cm 0pt"><span lang="AR-DZ" style="font-weight: normal; font-size: 14pt; font-family: &quot;Simplified Arabic&quot;; mso-ansi-font-size: 12.0pt; mso-bidi-language: AR-DZ; mso-ansi-font-weight: bold">Ï. ØÇÑÞ : ãíä Çááí ÞÇá ßÏå..<o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 0cm 0cm 0pt"><span lang="AR-DZ" style="font-weight: normal; font-size: 14pt; font-family: &quot;Simplified Arabic&quot;; mso-ansi-font-size: 12.0pt; mso-bidi-language: AR-DZ; mso-ansi-font-weight: bold">Ã. ÌãÇá : Çááí äÞá ÞÇá ßÏå ... ÇáÏÓÊæÑ ÞÇá ßÏå ..<o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 0cm 0cm 0pt"><span lang="AR-DZ" style="font-weight: normal; font-size: 14pt; font-family: &quot;Simplified Arabic&quot;; mso-ansi-font-size: 12.0pt; mso-bidi-language: AR-DZ; mso-ansi-font-weight: bold">Ï. ØÇÑÞ : ÃäÊã ãÇ ÊÚÏæå ÊÔÑíÚ .. <o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 0cm 0cm 0pt"><span lang="AR-DZ" style="font-weight: normal; font-size: 14pt; font-family: &quot;Simplified Arabic&quot;; mso-ansi-font-size: 12.0pt; mso-bidi-language: AR-DZ; mso-ansi-font-weight: bold">Ç. ÌãÇá : íÇ ÓíÏí ãÇ íÚÏÔ ÊÔÑíÚ .. ÝÇåãäí .. íÚäí åã ÞÇáæÇ Åä ÇáÍÇÌÇÊ ÇáÚÈÇÏíÉ ÊÚÏ ÊÔÑíÚ .. <o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 0cm 0cm 0pt"><span lang="AR-DZ" style="font-weight: normal; font-size: 14pt; font-family: &quot;Simplified Arabic&quot;; mso-ansi-font-size: 12.0pt; mso-bidi-language: AR-DZ; mso-ansi-font-weight: bold">Ï. ØÇÑÞ : ãíä ÞÇá åÐÇ ÇáßáÇã .. ãíä¿<o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 0cm 0cm 0pt"><span lang="AR-DZ" style="font-weight: normal; font-size: 14pt; font-family: &quot;Simplified Arabic&quot;; mso-ansi-font-size: 12.0pt; mso-bidi-language: AR-DZ; mso-ansi-font-weight: bold">Ã. ÌãÇá : ãÇ ÃäÇ ÞáÊ áß ÇáÞÑÇÝí ÞÇá åÐÇ æÇáÔíÎ ÔáÊæÊ ÞÇá åÐÇ ..<o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 0cm 0cm 0pt"><span lang="AR-DZ" style="font-weight: normal; font-size: 14pt; font-family: &quot;Simplified Arabic&quot;; mso-ansi-font-size: 12.0pt; mso-bidi-language: AR-DZ; mso-ansi-font-weight: bold">Ï. ØÇÑÞ : ÇáÞÑÇÝí ÞÇá Åä ÃÍÇÏíË ÇáÅãÇãÉ ãÔ ÕÍíÍÉ æáÇ ãÇåí ãÚÊÑÝ ÈåÇ .. ÇáÞÑÇÝí íÚÊÈÑ ÈÃÍÇÏíË ÇáÅãÇãÉ .. <o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 0cm 0cm 0pt"><span lang="AR-DZ" style="font-weight: normal; font-size: 14pt; font-family: &quot;Simplified Arabic&quot;; mso-ansi-font-size: 12.0pt; mso-bidi-language: AR-DZ; mso-ansi-font-weight: bold">Ã. ÌãÇá : ÞÇá ÅäåÇ áÇ ÊÚÏ ÊÔÑíÚÇ<o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 0cm 0cm 0pt"><span lang="AR-DZ" style="font-weight: normal; font-size: 14pt; font-family: &quot;Simplified Arabic&quot;; mso-ansi-font-size: 12.0pt; mso-bidi-language: AR-DZ; mso-ansi-font-weight: bold">Ï. ØÇÑÞ : íÇ ÓíÏí ãÇ ÞÇá åÐÇ .. ãÚáÔ .. Îáíäí ÃÎÊã ÈåÐÇ .. ãÚáÔ íÇ ÃÓÊÇÐ ÌãÇá .. ÃäÇ ÃÕÛÑ ãäß æÃÞá ãäß ÞÏÑÇ æãßÇäÉ æÚáãÇ ÈÓ ÃÞæá ÇáÞÑÇÝí ãÇ ÞÇá åÐÇ .. <o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 0cm 0cm 0pt"><span lang="AR-DZ" style="font-weight: normal; font-size: 14pt; font-family: &quot;Simplified Arabic&quot;; mso-ansi-font-size: 12.0pt; mso-bidi-language: AR-DZ; mso-ansi-font-weight: bold">Ã. ÌãÇá : ÚÝæÇ .. ÚÝæÇ .. ÃäÊ ÑÌá ãÊãßä .. áßä åÐå ÇáãÓÃáÉ <o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 0cm 0cm 0pt"><span lang="AR-DZ" style="font-weight: normal; font-size: 14pt; font-family: &quot;Simplified Arabic&quot;; mso-ansi-font-size: 12.0pt; mso-bidi-language: AR-DZ; mso-ansi-font-weight: bold">Ï. ØÇÑÞ : ÇáÞÑÇÝí ÞÇá ÇáäÈí Õáì Çááå Úáíå æÓáã íÊÕÑÝ ÃÍíÇäÇ ßäÈí æíÊÕÑÝ ÃÍíÇäÇ ßÞÇÆÏ ÏæáÉ .. ÝÅÐÇ ÊÕÑÝ ßäÈí ÝäÍä ãáÒãíä Èßá ÊÕÑÝÇÊå .. æÅÐÇ ÊÕÑÝ ßÞÇÆÏ ÏæáÉ ÝåÐå ÊÎÊáÝ ãä ÒãÇä áÒãÇä æÈÇáÊÇáí äÓÊØíÚ Ãä äÚíÏ ÇáäÙÑ ÝíåÇ .. åÐÇ ÇáÐí.. ÇáÞÑÇÝí æÞÇáå ÇáÌæíäí æÞÇáå ÇáãæÇÑÏí ..<o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 0cm 0cm 0pt"><span lang="AR-DZ" style="font-weight: normal; font-size: 14pt; font-family: &quot;Simplified Arabic&quot;; mso-ansi-font-size: 12.0pt; mso-bidi-language: AR-DZ; mso-ansi-font-weight: bold">Ã. ÌãÇá : ßáÇã Ìãíá ÃäÇ ÃÞæá Åä åÐÇ ÇáßáÇã ÎØà ãÇ æÖÚå ßÇáÅãÇãÉ Ãåã ÔíÁ áÃäå ãÇ ßÇä íãßä Ãä ÊÞÊáÚ ÇáÎáÇÝÉ æÊÊÍæá Åáì ãáß ÚÖæÏ áæ Ãäå ÇÚÊÈÑ Ãä ãÇ ÞÇáå ÇáÑÓæá Úä ÇáÅãÇãÉ ÊÔÑíÚ ãáÒã .. íÇ ÓíÏ åÐÇ ÑÃí ÝÞØ ãÌãæÚÉ æáíÓ ÑÃí ßá ÇáÚáãÇÁ .. æÇáÞÑÇÝí æÛíÑå íÞæáæä Åä ßá åÐå ÇáÃÍÇÏíË Úáì ÑÇÓäÇ ßíÝ äØÈÞåÇ åæ Çááí Ýíå ÊÝÕíá .. ÃÓÊÇÐ ÚÏäÇä ßáãÉ ÃÎíÑÉ áß..<o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 0cm 0cm 0pt"><span lang="AR-DZ" style="font-weight: normal; font-size: 14pt; font-family: &quot;Simplified Arabic&quot;; mso-ansi-font-size: 12.0pt; mso-bidi-language: AR-DZ; mso-ansi-font-weight: bold">Ã. ÚÏäÇä : áãÇÐÇ áÇ äÃÊí Åáì ÕáÈ ÇáãæÖæÚ .. åæ ÇáÃÓÊÇÐ ÈíÞæá áß ÃÚæÐ ÈÇááå ããÇ ÓãÚÊ .. Ýí ÕÍíÍ ãÓáã íÞæá ÃÈæ åÑíÑÉ ÓãÚÊ ÑÓæá Çááå Õáì Çááå Úáíå æÓáã íÞæá áÇ ÚÏæì <o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 0cm 0cm 0pt"><span lang="AR-DZ" style="font-weight: normal; font-size: 14pt; font-family: &quot;Simplified Arabic&quot;; mso-ansi-font-size: 12.0pt; mso-bidi-language: AR-DZ; mso-ansi-font-weight: bold">Ï. ØÇÑÞ : áÇ ÚÏæì æáÇ ØíÑå ..æÝÑ ãä ÇáãÌÒæã ÝÑÇÑß ãä ÇáÃÓÏ.<o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 0cm 0cm 0pt"><span lang="AR-DZ" style="font-weight: normal; font-size: 14pt; font-family: &quot;Simplified Arabic&quot;; mso-ansi-font-size: 12.0pt; mso-bidi-language: AR-DZ; mso-ansi-font-weight: bold">Ã. ÚÏäÇä : æÝí ÕÍíÍ ãÓáã íÞæá ÃÈæ åÑíÑÉ ÞÇá ÑÓæá Çááå áÇ íæÑÏ ããÑÖ Úáì ãÕÍ .. <o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 0cm 0cm 0pt"><span lang="AR-DZ" style="font-weight: normal; font-size: 14pt; font-family: &quot;Simplified Arabic&quot;; mso-ansi-font-size: 12.0pt; mso-bidi-language: AR-DZ; mso-ansi-font-weight: bold">Ï. ØÇÑÞ : äÚã ÕÍíÍ<o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 0cm 0cm 0pt"><span lang="AR-DZ" style="font-weight: normal; font-size: 14pt; font-family: &quot;Simplified Arabic&quot;; mso-ansi-font-size: 12.0pt; mso-bidi-language: AR-DZ; mso-ansi-font-weight: bold">Ã. ÚÏäÇä : Úáã ãÎÊáÝ ÇáÍÏíË ÇáÐí Êßáã Úäå ÇáÃÓÊÇÐ ÃÎÐå æÈÑÑ åÐíä ÇáÍÏíËíä .. ÃãÓß ÃÚÕÇÈß æÇÓãÚ ÇáÍÏíË ÇáÊÇáí Ýí ÕÍíÍ ãÓáã .. ÞÇá ÃÈæ åÑíÑÉ: ÞÇá ÑÓæá Çááå áÇ íæÑÏ ããÑÖ Úáì ãÕÍ.. ÝÞÇáæÇ íÇ ÃÈÇ åÑíÑÉ ßäÊ ÊÍÏËäÇ ÍÏíËÇ ÂÎÑ ÞÏ ÓßÊ Úäå .. ßäÊ ÊÞæá ÞÇá ÑÓæá Çááå Õáì Çááå Úáíå æÓáã áÇ íæÑÏ ããÑÖ Úáì ãÕÍ .. ÝÃäßÑ ÃÈæ åÑíÑÉ Ðáß æÛÖÈ æÑØä ÈÇáÍÈÔíÉ .. ÝÇÓãÍ áí Ãä ÃÓÃá ÇáÃÓÊÇÐ .. ÈÃí áÛÉ ÓíÑØä ÃÈæ åÑíÑÉ áæ ÓãÚ ÈÊÃæíáåã åÐÇ¿ <span style="color: red">íÇ ÃÓÊÇÐí Ýíå ÃÍÇÏíË áÇ íãßä Ãä íÞÈáåÇ ÚÞá Ãæ ãäØÞ .. Ýíå ÍÏíË íÞæá ÇáãÚæÐÊÇä áíÓÊÇ ãä ÇáÞÑÂä .. íÇ ÃÓÊÇÐ Ýíå ÍÏíË íÞæá íÃÊí Çááå íæã ÇáÞíÇãÉ Åáì ßá ãÓáã ÈíåæÏí Ãæ äÕÑÇäí ÝíÞæá åÐÇ ÝÏÇÄß ãä ÇáäÇÑ.. íÇ ÃÓÊÇÐ Ýíå ÍÏíË íÞæá íÄÊì ÈÃäÇÓ ãä ÇáãÓáãíä ÈÐäæÈ ÃãËÇá ÇáÌÈÇá ÝíÛÝÑåÇ Çááå áåã æíÖÚåÇ Úáì ÇáíåæÏ æÇáäÕÇÑì .. íÇ ÃÓÊÇÐ Ýíå åäÇß ÃÍÇÏíË áÇ íÞÈáåÇ ÚÞá æáÇ ãäØÞ æáÇ ÇáÞÑÂä </span>.. äÍä áÇääßÑ Ãí ÍÏíË íÊÝÞ ãÚ ÇáÞÑÂä ..áÇ ääßÑå .. åí ÇáÃÍÇÏíË ÇáÊí ËÈÊ ÚáãíÇ æãäØÞíÇ ÃäåÇ áÇ íãßä Ãä Êßæä ÕÍíÍÉ .. ÇáÓäÉ Úáì ÇáÑÃÓ æÇáÚíä <span style="color: red">æäÍä äÝÚá Ðáß ÊÞÏíÓÇ ááÓäÉ ÇáÔÑíÝÉ.</span><o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 0cm 0cm 0pt"><span lang="AR-DZ" style="font-weight: normal; font-size: 14pt; font-family: &quot;Simplified Arabic&quot;; mso-ansi-font-size: 12.0pt; mso-bidi-language: AR-DZ; mso-ansi-font-weight: bold">Ï. ØÇÑÞ : ÃÍÓäÊ ÃÍÓäÊ .. ÅÍäÇ ÇáÂä ÚäÏäÇ .. åÐÇ ãÍæÑäÇ ÇáÞÇÏã .. ÇÓãÍæÇ áí .. Ã. ÚÏäÇä .. åÐÇ ãÍæÑäÇ ÇáÞÇÏã.<o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 0cm 0cm 0pt"><span lang="AR-DZ" style="font-weight: normal; font-size: 14pt; font-family: &quot;Simplified Arabic&quot;; mso-ansi-font-size: 12.0pt; mso-bidi-language: AR-DZ; mso-ansi-font-weight: bold">Ã. ÚÏäÇä : ÃäÇ ÃÚØíÊßã ËáÇËÉ ÃãËáÉ <o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 0cm 0cm 0pt"><span lang="AR-DZ" style="font-weight: normal; font-size: 14pt; font-family: &quot;Simplified Arabic&quot;; mso-ansi-font-size: 12.0pt; mso-bidi-language: AR-DZ; mso-ansi-font-weight: bold">Ï. ØÇÑÞ : ÓäÊßáã Úä åÐÇ ÇáÐí <span style="color: red">ÓÃáÊå ÃÓÊÇÐ ÚÏäÇä æÃÓÆáÊß æÌíåå .. áãÇ íÊÚÇÑÖ ÇáÍÏíË ãÚ ÇáÚÞá .. íÊÚÇÑÖ ãÚ ÍÏíË ÂÎÑ ÕÍíÍ .. íÊÚÇÑÖ ãÚ ÚÞíÏÉ .. íÊÚÇÑÖ ãÚ ãÕÇáÍ ÇáÚÈÇÏ .. åÐÇ ãÍæÑäÇ ÇáÑÆíÓí ÇáËÇáË æÃÔßÑß Ãäß äÞáÊå .. áßä ÇáÃÍÇÏíË ÇáÕÍíÍÉ ÇáÊí áÇ ÊÊÚÇÑÖ ..<o:p></o:p></span></span></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 0cm 0cm 0pt"><span lang="AR-DZ" style="font-weight: normal; font-size: 14pt; font-family: &quot;Simplified Arabic&quot;; mso-ansi-font-size: 12.0pt; mso-bidi-language: AR-DZ; mso-ansi-font-weight: bold">Ã. ÚÏäÇä : Úáì ÇáÑÃÓ æÇáÚíä .. <o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 0cm 0cm 0pt"><span lang="AR-DZ" style="font-weight: normal; font-size: 14pt; font-family: &quot;Simplified Arabic&quot;; mso-ansi-font-size: 12.0pt; mso-bidi-language: AR-DZ; mso-ansi-font-weight: bold">Ï. ØÇÑÞ : ÃÓáãäÇ .. ÇÊÝÞäÇ ... ÅÐä åÇäÊ ÇáãÔßáÉ ÍÕÑäÇåÇ ãÚ ÇáÐí íÊÚÇÑÖ ãÚ ÇáÚÞá ãÚ ÇáãäØÞ ãÚ ßÐÇ .. æÓäÑì ÅÌÇÈÉ ÇáÃÓÇÊÐÉ ÇáßÑÇã ÚáíåÇ .. ÃãÇ ÇáÃÍÇÏíË ÇáÊí ÊÊßáã Úä ÇáÚÞíÏÉ .. ÊÊßáã Úä ßíÝ äÕáí .. (áÜ Ã. ÚÏäÇä æÃ. ÌãÇá) æÇááÇ ßíÝ åÇ äÕáí íÇ ÌãÇÚÉ .. ãÇ ÃÙä ÚäÏäÇ ÇÎÊáÇÝ ÚáíåÇ .. ÎÐæÇ ÃÌåÒÊßã æÕæÊæÇ ãÚí áæ ÓãÍÊã .. ÅÐÇ ÊÚÇÑÖÊ ÇáÓäÉ ÇáÍÏíËÉ .. ÍÏíË ÕÍíÍ .. ãÚ ãÇ åæ ËÇÈÊ ãä ãÕÇáÍ ÇáäÇÓ Çáíæã .. ÝíÌÈ ÊÞÏíã .. ÚäÏßã ÇÎÊíÇÑ .. ÇáÇÎÊíÇÑ ÇáÃæá ÇáÓäÉ ÇáäÈæíÉ .. ÇáÇÎÊíÇÑ ÇáËÇäí ãÕÇáÍ ÇáäÇÓ .. æããßä ÊÕæÊæÇ ÈÇÎÊíÇÑ ËÇáË .. áÇ ÃÏÑí .. ÓÄÇá ãÍíÑ .. ÝãÑÉ ÃÎÑì ÅÐÇ ÊÚÇÑÖÊ ÇáÓäÉ ÇáÕÍíÍÉ ÍÏíË ÕÍíÍ ãÚ ãÕÇáÍ ÇáäÇÓ Çááí æÇÖÍ Ãäå ãÇ íÎÊáÝ ÇáäÇÓ ÃäåÇ ãÕáÍÉ ãÇÐÇ ÓäÞÏã .. ÚäÏßã ËáÇËÉ ÇÎÊíÇÑÇÊ .. ÕæÊæÇ áæ ÓãÍÊã .. <o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 0cm 0cm 0pt"><span lang="AR-DZ" style="font-weight: normal; font-size: 14pt; font-family: &quot;Simplified Arabic&quot;; mso-ansi-font-size: 12.0pt; mso-bidi-language: AR-DZ; mso-ansi-font-weight: bold"><o:p>&nbsp;</o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 0cm 0cm 0pt"><span lang="AR-DZ" style="font-weight: normal; font-size: 14pt; font-family: &quot;Simplified Arabic&quot;; mso-ansi-font-size: 12.0pt; mso-bidi-language: AR-DZ; mso-ansi-font-weight: bold"><o:p>&nbsp;</o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 0cm 0cm 0pt"><span lang="AR-DZ" style="font-weight: normal; font-size: 14pt; font-family: &quot;Simplified Arabic&quot;; mso-ansi-font-size: 12.0pt; mso-bidi-language: AR-DZ; mso-ansi-font-weight: bold">ÅÐÇ ÊÚÇÑÖÊ ÇáÓäÉ ÇáÕÍíÍÉ ãÚ ãÕÇáÍ ÇáäÇÓ ÝíÌÈ ÊÞÏíã:<o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 0cm 0cm 0pt"><span lang="AR-DZ" style="font-weight: normal; font-size: 14pt; font-family: &quot;Simplified Arabic&quot;; mso-ansi-font-size: 12.0pt; mso-bidi-language: AR-DZ; mso-ansi-font-weight: bold"><o:p>&nbsp;</o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 0cm 0cm 0pt"><span lang="AR-DZ" style="font-weight: normal; font-size: 14pt; font-family: &quot;Simplified Arabic&quot;; mso-ansi-font-size: 12.0pt; mso-bidi-language: AR-DZ; mso-ansi-font-weight: bold">- ÇáÓäÉ 0 <o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 0cm 0cm 0pt"><span lang="AR-DZ" style="font-weight: normal; font-size: 14pt; font-family: &quot;Simplified Arabic&quot;; mso-ansi-font-size: 12.0pt; mso-bidi-language: AR-DZ; mso-ansi-font-weight: bold"><o:p>&nbsp;</o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 0cm 0cm 0pt"><span lang="AR-DZ" style="font-weight: normal; font-size: 14pt; font-family: &quot;Simplified Arabic&quot;; mso-ansi-font-size: 12.0pt; mso-bidi-language: AR-DZ; mso-ansi-font-weight: bold">- ãÕÇáÍ ÇáäÇÓ 0 <o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 0cm 0cm 0pt"><span lang="AR-DZ" style="font-weight: normal; font-size: 14pt; font-family: &quot;Simplified Arabic&quot;; mso-ansi-font-size: 12.0pt; mso-bidi-language: AR-DZ; mso-ansi-font-weight: bold"><o:p>&nbsp;</o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 0cm 0cm 0pt"><span lang="AR-DZ" style="font-weight: normal; font-size: 14pt; font-family: &quot;Simplified Arabic&quot;; mso-ansi-font-size: 12.0pt; mso-bidi-language: AR-DZ; mso-ansi-font-weight: bold">- áÇ ÃÏÑí 0<o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 0cm 0cm 0pt"><span lang="AR-DZ" style="font-weight: normal; font-size: 14pt; font-family: &quot;Simplified Arabic&quot;; mso-ansi-font-size: 12.0pt; mso-bidi-language: AR-DZ; mso-ansi-font-weight: bold"><o:p>&nbsp;</o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 0cm 0cm 0pt"><span lang="AR-DZ" style="font-weight: normal; font-size: 14pt; font-family: &quot;Simplified Arabic&quot;; mso-ansi-font-size: 12.0pt; mso-bidi-language: AR-DZ; mso-ansi-font-weight: bold"><o:p>&nbsp;</o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 0cm 0cm 0pt"><span lang="AR-DZ" style="font-weight: normal; font-size: 14pt; font-family: &quot;Simplified Arabic&quot;; mso-ansi-font-size: 12.0pt; mso-bidi-language: AR-DZ; mso-ansi-font-weight: bold">ÃÍÈ Ãä ÃÐßÑ ÌãåæÑ ÇáÑÓÇáÉ Ãäåã íÊÇÈÚæÇ ãÚäÇ æíÕæÊæÇ ãÚäÇ Åä ÃÍÈæÇ Úáì åÐÇ ÇáÓÄÇá .. ÅÐÇ ÊÚÇÑÖÊ ÇáÓäÉ ÇáÕÍíÍÉ ãÚ ÇáãäØÞ ÇáÓáíã ÝãÇÐÇ ÓÊÞÏãæä¿ <o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 0cm 0cm 0pt"><span lang="AR-DZ" style="font-weight: normal; font-size: 14pt; font-family: &quot;Simplified Arabic&quot;; mso-ansi-font-size: 12.0pt; mso-bidi-language: AR-DZ; mso-ansi-font-weight: bold">ÇáÐí íÞÏã ÇáÓäÉ ÇáÕÍíÍÉ .. íÑÓá ÈÑÓÇáÉ ÑÞã 1<o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 0cm 0cm 0pt"><span lang="AR-DZ" style="font-weight: normal; font-size: 14pt; font-family: &quot;Simplified Arabic&quot;; mso-ansi-font-size: 12.0pt; mso-bidi-language: AR-DZ; mso-ansi-font-weight: bold">ÇáÐí íÞÏã ÇáãäØÞ .. íÑÓá ÈÑÓÇáÉ ÑÞã 2<o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 0cm 0cm 0pt"><span lang="AR-DZ" style="font-weight: normal; font-size: 14pt; font-family: &quot;Simplified Arabic&quot;; mso-ansi-font-size: 12.0pt; mso-bidi-language: AR-DZ; mso-ansi-font-weight: bold">æÇáÐí ãÍÊÇÑ ÃíÖÇ íÔÇÑßäÇ ÈÇáÑÃí ÍÊì äÚÑÝ ÚÏÏ ÇáãÍÊÇÑíä íÑÓá ÈÑÓÇáÉ ÈÜ 3 áÇ ÃÏÑí.<o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 0cm 0cm 0pt"><span lang="AR-DZ" style="font-weight: normal; font-size: 14pt; font-family: &quot;Simplified Arabic&quot;; mso-ansi-font-size: 12.0pt; mso-bidi-language: AR-DZ; mso-ansi-font-weight: bold">ÊÕæíÊßã åæ Óíßæä ãÍæÑ ÍÏíËäÇ ÈÚÏ ÇáÝÇÕá Åä ÔÇÁ Çááå ..........................................<o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 0cm 0cm 0pt"><span lang="AR-DZ" style="font-weight: normal; font-size: 14pt; font-family: &quot;Simplified Arabic&quot;; mso-ansi-font-size: 12.0pt; mso-bidi-language: AR-DZ; mso-ansi-font-weight: bold"><o:p>&nbsp;</o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 0cm 0cm 0pt"><span lang="AR-DZ" style="font-weight: normal; font-size: 14pt; font-family: &quot;Simplified Arabic&quot;; mso-ansi-font-size: 12.0pt; mso-bidi-language: AR-DZ; mso-ansi-font-weight: bold">ÔßÑÇ áßã<o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 0cm 0cm 0pt"><span lang="AR-DZ" style="font-weight: normal; font-size: 14pt; font-family: &quot;Simplified Arabic&quot;; mso-ansi-font-size: 12.0pt; mso-bidi-language: AR-DZ; mso-ansi-font-weight: bold">æÃåáÇ Èßã æãÑÍÈÇ ãÚ ÞäÇÉ ÇáÑÓÇáÉ æÈÑäÇãÌ ÇáæÓØíÉ äÍä ääÇÞÔ ÞÖíÉ åÇãÉ ÇáÓäÉ ÇáäÈæíÉ ÇáÍÏíË ÇáÔÑíÝ <span style="color: red">Èíä ÇáÚÞá æÇáäÞá</span> .. Ãíä ÇáæÓØíÉ Ýí åÐå ÇáãÓÃáÉ¿ æÃÍÈ ÃÐßÑ ÌãåæÑäÇ ÇáßÑíã ÇáÐíä íÔÇåÏæä ÇáÈÑäÇãÌ .. Ãäåã íÓÊØíÚæä ÇáÊÕæíÊ Ýí åÐÇ ÇáãÍæÑ ÇáÃÎíÑ .. ÓÄÇá áÍÖÑÇÊßã åæ ßÇáÊÇáí .. ÅÐÇ ÊÚÇÑÖÊ ÇáÓäÉ ÇáÕÍíÍÉ ãÚ ÇáãäØÞ ÇáÓáíã .. ÅÐÇ ÍÏË åÐÇ Ýí Ùäßã .. ÝãÇÐÇ ÓÊÞÏãæä .. åá ÓÊÞÏãæä ÇáÓäÉ Ãã ÓÊÞÏãæä ÇáãäØÞ .. Ãã áÇ ÊÏÑæä .. ÇáÐí íÞÏã ÇáÓäÉ íÑÓá </span><strong><font size="3"><span dir="ltr">SMS</span></font></strong><span lang="AR-DZ" style="font-weight: normal; font-size: 14pt; font-family: &quot;Simplified Arabic&quot;; mso-ansi-font-size: 12.0pt; mso-bidi-language: AR-DZ; mso-ansi-font-weight: bold"> ÈÑÞã 1 .. ÇáÐí íÞÏã ÇáãäØÞ íÑÓá 2 .. ÇáÐí áÇ íÏÑí æíÑíÏ Ãä íÔÇÑßäÇ ÍÊì äÚÑÝ ÍÌã ÇáÐíä ãÍÊÇÑíä íÑÓá ÑÞã 3.<o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 0cm 0cm 0pt"><span lang="AR-DZ" style="font-weight: normal; font-size: 14pt; font-family: &quot;Simplified Arabic&quot;; mso-ansi-font-size: 12.0pt; mso-bidi-language: AR-DZ; mso-ansi-font-weight: bold">ÞÖíÉ ÇáãÍÊÇÑíä åÐå åí ãÍæÑ ÍÏíËäÇ Ýí ÇáãÍæÑ ÇáËÇáË .. ÃäÇ ÓÃáÊ ÇáÔÈÇÈ Ýí ÇáÞäÇÉ ÅÐÇ ÊÚÇÑÖÊ ÇáÓäÉ ÇáÕÍíÍÉ ãÚ ãÕÇáÍ ÇáäÇÓ ãÇÐ ÓÊÞÏãæä .. ÇáäÓÈ åí ßÇáÊÇáí .. <o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 0cm 0cm 0pt"><span lang="AR-DZ" style="font-weight: normal; font-size: 14pt; font-family: &quot;Simplified Arabic&quot;; mso-ansi-font-size: 12.0pt; mso-bidi-language: AR-DZ; mso-ansi-font-weight: bold">ÇáÐíä ÞÏãæÇ ÇáÓäÉ Úáì ÇáãÕáÍÉ 18% ÝÞØ<o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 0cm 0cm 0pt"><span lang="AR-DZ" style="font-weight: normal; font-size: 14pt; font-family: &quot;Simplified Arabic&quot;; mso-ansi-font-size: 12.0pt; mso-bidi-language: AR-DZ; mso-ansi-font-weight: bold">ÇáÐíä ÞÏãæÇ ãÕÇáÍ ÇáäÇÓ Úáì ÇáÓäÉ 17%<o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 0cm 0cm 0pt"><span lang="AR-DZ" style="font-weight: normal; font-size: 14pt; font-family: &quot;Simplified Arabic&quot;; mso-ansi-font-size: 12.0pt; mso-bidi-language: AR-DZ; mso-ansi-font-weight: bold">ÇáÐíä ÞÇáæÇ áÇ ÃÏÑí 65%<o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 0cm 0cm 0pt"><span lang="AR-DZ" style="font-weight: normal; font-size: 14pt; font-family: &quot;Simplified Arabic&quot;; mso-ansi-font-size: 12.0pt; mso-bidi-language: AR-DZ; mso-ansi-font-weight: bold">65% ÇÍÊÇÑæÇ .. ØíÈ ÝåÐÇ ØÈíÚí æáÃÌá ÇáæÞÊ ÃäÇ ãÖØÑ ÂÎÏ ÅÎæÇääÇ ÇáãÓÇäÏíä ÈÓÑÚÉ .. ãÇÐÇ ÓÊÞÏã æáãÇÐÇ¿<o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 0cm 0cm 0pt"><span lang="AR-DZ" style="font-weight: normal; font-size: 14pt; font-family: &quot;Simplified Arabic&quot;; mso-ansi-font-size: 12.0pt; mso-bidi-language: AR-DZ; mso-ansi-font-weight: bold">ÇáÔíÎ ÍÇãÏ : áæ ÍÏË åÐÇ æãÇ ÃÙäå íÍÏË ÝÃßíÏ åÐå ÇáãÕáÍÉ ÅãÇ ãÕáÍÉ ãåÏÑÉ ÃåÏÑåÇ ÇáÔÇÑÚ..<o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 0cm 0cm 0pt"><span lang="AR-DZ" style="font-weight: normal; font-size: 14pt; font-family: &quot;Simplified Arabic&quot;; mso-ansi-font-size: 12.0pt; mso-bidi-language: AR-DZ; mso-ansi-font-weight: bold">Ï. ØÇÑÞ : ãÕáÍÉ áÇ ÞíãÉ áåÇ ..<o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 0cm 0cm 0pt"><span lang="AR-DZ" style="font-weight: normal; font-size: 14pt; font-family: &quot;Simplified Arabic&quot;; mso-ansi-font-size: 12.0pt; mso-bidi-language: AR-DZ; mso-ansi-font-weight: bold">Ï. ÍãÏí : ßãÕáÍÉ ÇáÊÌÇÑ Ýí ÊÌÇÑÉ ÇáÎãÑ.. åÐå ãÕáÍÉ áÇ íäßÑåÇ ÃÍÏ áßä ÇáÔÇÑÚ ÃåÏÑåÇ .. æÅãÇ Ãä Êßæä ãÕáÍÉ ãÊæåãÉ .. íÙä æÇÍÏ ÃäåÇ ãÕáÍÉ áßäåÇ ÚäÏ ÇáÊÍÞíÞ áÇ ÊËÈÊ ÃäåÇ ãÕáÍÉ .. ÅÐÇ ÍÏË åÐÇ .. áßäå áÇ íÍÏË..<o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 0cm 0cm 0pt"><span lang="AR-DZ" style="font-weight: normal; font-size: 14pt; font-family: &quot;Simplified Arabic&quot;; mso-ansi-font-size: 12.0pt; mso-bidi-language: AR-DZ; mso-ansi-font-weight: bold">Ï. ÑÌÈ : ÃÞÏã ÇáÓäÉ .. ÇáÓäÉ ÊÞÏã Úáì ÇáãÕáÍÉ áÃäå áÇ íÊÕæÑ Ãä ÊÊÚÇÑÖ ÓäÉ ÕÍíÍÉ ãÞØæÚ ÈËÈæÊåÇ ãÚ ãÕáÍÉ ÍÞíÞíÉ ÚÇãÉ ááäÇÓ .. <o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 0cm 0cm 0pt"><span lang="AR-DZ" style="font-weight: normal; font-size: 14pt; font-family: &quot;Simplified Arabic&quot;; mso-ansi-font-size: 12.0pt; mso-bidi-language: AR-DZ; mso-ansi-font-weight: bold">Ï. ØÇÑÞ : ÝÊÞÏã ÇáÓäÉ ..<o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 0cm 0cm 0pt"><span lang="AR-DZ" style="font-weight: normal; font-size: 14pt; font-family: &quot;Simplified Arabic&quot;; mso-ansi-font-size: 12.0pt; mso-bidi-language: AR-DZ; mso-ansi-font-weight: bold">Ï. ÃÍãÏ : ÇáÓäÉ Ýí ÇáÃÕá ÅäãÇ ÌÇÁÊ áÊÍÞíÞ ãÕÇáÍ ÇáäÇÓ Ãæ ááÍÝÇÙ Úáì ãÕÇáÍ ÇáäÇÓ .. ÝáÇ íÚÞá Ãä ÊÊÚÇÑÖ ÓäÉ ÕÍíÍÉ ãÚ ãÕáÍÉ ÍÞíÞíÉ .. Åä ÍÏË ÔíÁ ãä ÇáÊÚÇÑÖ áÇÔß Ãäå Óíßæä åäÇß íÚäí Îáá Ýí ÇáãÕáÍÉ åá ÊÚÊÈÑ ÍÞíÞíÉ Ãã åí æåãíÉ.. <o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 0cm 0cm 0pt"><span lang="AR-DZ" style="font-weight: normal; font-size: 14pt; font-family: &quot;Simplified Arabic&quot;; mso-ansi-font-size: 12.0pt; mso-bidi-language: AR-DZ; mso-ansi-font-weight: bold">Ï. ØÇÑÞ : ÝÇáãÕáÍÉ ãÔßæß ÝíåÇ .. <o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 0cm 0cm 0pt"><span lang="AR-DZ" style="font-weight: normal; font-size: 14pt; font-family: &quot;Simplified Arabic&quot;; mso-ansi-font-size: 12.0pt; mso-bidi-language: AR-DZ; mso-ansi-font-weight: bold"><o:p>&nbsp;</o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 0cm 0cm 0pt"><span lang="AR-DZ" style="font-weight: normal; font-size: 14pt; font-family: &quot;Simplified Arabic&quot;; mso-ansi-font-size: 12.0pt; mso-bidi-language: AR-DZ; mso-ansi-font-weight: bold"><o:p>&nbsp;</o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 0cm 0cm 0pt"><span lang="AR-DZ" style="font-weight: normal; font-size: 14pt; font-family: &quot;Simplified Arabic&quot;; mso-ansi-font-size: 12.0pt; mso-bidi-language: AR-DZ; mso-ansi-font-weight: bold">Ï. ÃÍãÏ : ÝÇáãÕáÍÉ ÃßíÏ ãÔßæß ÝíåÇ ..<o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 0cm 0cm 0pt"><span lang="AR-DZ" style="font-weight: normal; font-size: 14pt; font-family: &quot;Simplified Arabic&quot;; mso-ansi-font-size: 12.0pt; mso-bidi-language: AR-DZ; mso-ansi-font-weight: bold">Ï. ØÇÑÞ : ÝÊÞÏã ÇáÓäÉ <o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 0cm 0cm 0pt"><span lang="AR-DZ" style="font-weight: normal; font-size: 14pt; font-family: &quot;Simplified Arabic&quot;; mso-ansi-font-size: 12.0pt; mso-bidi-language: AR-DZ; mso-ansi-font-weight: bold">Ï. ÃÍãÏ : åÐÇ ÅÐÇ ÊÚÇÑÖÊ ãÚ ÇáÓäÉ ÇáÕÍíÍÉ.. <o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 0cm 0cm 0pt"><span lang="AR-DZ" style="font-weight: normal; font-size: 14pt; font-family: &quot;Simplified Arabic&quot;; mso-ansi-font-size: 12.0pt; mso-bidi-language: AR-DZ; mso-ansi-font-weight: bold">Ï. ØÇÑÞ : áÃä ÇáæÞÊ ÖÇÞ ÃäÇ ãÖØÑ Ãä ÃØáÈ ãä ÃÓÇÊÐÊäÇ ÇáßÑÇã ßá æÇÍÏ íÞæá ÑÃíå Ýí ßá ãÇ ÓãÚ æíÚØíäí ÑÃíå Ýí åÐå ÇáãÓÃáÉ ÇáåÇãÉ .. Ãíä ÇáæÓØíÉ Èíä ÇáÚÞá æÇáäÞá .. åá äÑÝÖ ÇáÚÞá .. åá äÑÝÖ ÇáãäØÞ .. ÅÐÇ ÊÚÇÑÖ ãÚ ÇáÓäÉ¿ .. ãÇ ãæÞÝäÇ Ýí åÐå ÇáãÓÃáÉ ÈÇáÐÇÊ Ýí ÇáÞÖÇíÇ ÇáÊí ÃËÇÑåÇ ÇáÃÓÇÊÐÉ .. äÃÎÐ ÇáÃÓÊÇÐ ÔÑÝ ÊÝÖá.. <o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 0cm 0cm 0pt"><span lang="AR-DZ" style="font-weight: normal; font-size: 14pt; font-family: &quot;Simplified Arabic&quot;; mso-ansi-font-size: 12.0pt; mso-bidi-language: AR-DZ; mso-ansi-font-weight: bold">Ï. ÔÑÝ : ÈÓã Çááå .. <span style="color: red">ÃæáÇ ÇáÃÓÆáÉ ÃäÇ ÃÍÊÌ Úáì ØÑíÞÉ ÇáÇÓÆáÉ ... ÇáÓäÉ áÇ ÊÊÚÇÑÖ ãÚ ãÕÇáÍ ÇáäÇÓ æáÇ ãÚ ÇáãäØÞ ÇáÓáíã .. ÝÇáÓÄÇá åæ ÇáÐí ÌÚá åÐå ÇáäÊÇÆÌ .. <o:p></o:p></span></span></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 0cm 0cm 0pt"><span lang="AR-DZ" style="font-weight: normal; font-size: 14pt; font-family: &quot;Simplified Arabic&quot;; mso-ansi-font-size: 12.0pt; mso-bidi-language: AR-DZ; mso-ansi-font-weight: bold">Ï. ØÇÑÞ : ÝíÙä Ãäå ÊÚÇÑÖ..<o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 0cm 0cm 0pt"><span lang="AR-DZ" style="font-weight: normal; font-size: 14pt; font-family: &quot;Simplified Arabic&quot;; mso-ansi-font-size: 12.0pt; mso-bidi-language: AR-DZ; mso-ansi-font-weight: bold">Ï. ÔÑÝ : åÐÇ áíÓ ÊÚÇÑÖÇ .. áÃäå ÈÇÎÊÕÇÑ <span style="color: red">ßá ÔíÁ Ýíå ÞØÚí æÝíå Ùäí</span> .. ÇáäÞá Ýíå ÞØÚí..<o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 0cm 0cm 0pt"><span lang="AR-DZ" style="font-weight: normal; font-size: 14pt; font-family: &quot;Simplified Arabic&quot;; mso-ansi-font-size: 12.0pt; mso-bidi-language: AR-DZ; mso-ansi-font-weight: bold">Ï. ØÇÑÞ : ÔÑÍäÇå Ýí ÇáÈÏÇíÉ <o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 0cm 0cm 0pt"><span lang="AR-DZ" style="font-weight: normal; font-size: 14pt; font-family: &quot;Simplified Arabic&quot;; mso-ansi-font-size: 12.0pt; mso-bidi-language: AR-DZ; mso-ansi-font-weight: bold">Ï. ÔÑÝ : ÈÇáãäÇÓÈÉ ÇáÞÑÂä ÅäãÇ ËÈÊ ÈÍÏæÏå æÃáÝÇÙå ÈÇáäÞá .. ÈÇáäÞá ËÈÊ ÇáÞÑÂä .. <o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 0cm 0cm 0pt"><span lang="AR-DZ" style="font-weight: normal; font-size: 14pt; font-family: &quot;Simplified Arabic&quot;; mso-ansi-font-size: 12.0pt; mso-bidi-language: AR-DZ; mso-ansi-font-weight: bold">Ï. ØÇÑÞ : ßáãÉ ÃÎíÑÉ Ãíä ÇáÌãÚ Èíä ÇáÚÞá æÇáäÞá Ãíä ÇáæÓØíÉ Ýí åÐÇ¿ <o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 0cm 0cm 0pt"><span lang="AR-DZ" style="font-weight: normal; font-size: 14pt; font-family: &quot;Simplified Arabic&quot;; mso-ansi-font-size: 12.0pt; mso-bidi-language: AR-DZ; mso-ansi-font-weight: bold">Ï. ÔÑÝ : <span style="color: red">ÃæáÇ ÇáäÞá Ýíå ÇáÞØÚí æÝíå ÇáÙäí .. æÇáÚÞá Ýíå ÇáÞØÚí æÝíå ÇáÙäí</span> ... ÇáÞØÚí áÇ íÊÚÇÑÖ .. ÅÐÇ ÊÚÇÑÖ ÞØÚí ãÚ Ùäí .. ÝäÞÏã ÇáÞØÚí .. åÐÇ áÇÔß Ýíå .. æáßä <o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 0cm 0cm 0pt"><span lang="AR-DZ" style="font-weight: normal; font-size: 14pt; font-family: &quot;Simplified Arabic&quot;; mso-ansi-font-size: 12.0pt; mso-bidi-language: AR-DZ; mso-ansi-font-weight: bold">Ï. ØÇÑÞ : ÎáíäÇ äæÖÍ ÈÓ ÇáãÓÃáÉ ÈÇÎÊÕÇÑ .. ÓÃÚØíß æÞÊ .. ÅÐÇ ÍÏíË ÕÍíÍ 100% ãÚ ãäØÞ ÕÍíÍ 100% ãÓÊÍíá Ãä íÊÚÇÑÖÇ ... áÃä åÐÇ ãä Çááå æåÐÇ ãä Çááå .. ÝáÇ íãßä Ãä íÊÚÇÑÖÇ íÚäí áÇ ÇáÍÏíË äÝÓå Ýíå ãÔßáÉ æáÇ ÇáÚÞáí æÇáãäØÞ åÐÇ Ýíå ãÔßáÉ .. ãÓÊÍíá ÚÞáí íÞíäí ãÚ ÍÏíË íÞíäí æíÊÚÇÑÖÇ .. ÝßáäÇ ãÊÝÞíä ÃääÇ Ýí åÐå ÇáÍÇáÉ áÇ äÞÈá ÇáÊÚÇÑÖ .. ÅÐÇ ÍÏíË ÕÍíÍ ÃßíÏ ãÚ ãÕáÍÉ ãÍÊãáÉ ãÚ ãäØÞ ãÍÊãá ãÇ ÇáÐí íÞÏã¿ ÇáÍÏíË ÇáÕÍíÍ ÇáíÞíäí .. ÝÅÐÇ ßÇä ÇáÚßÓ.. ÅÐÇ ÚäÏí ãäØÞ ÕÍíÍ Óáíã Ãæ ÚäÏí ãÕáÍÉ æÇÖÍÉ áÇÔß ÝíåÇ .. æÚäÏí ÍÏíË ãÔßæß Ýí ÕÍÊå Ãæ ÍÏíË ÕÍíÍ áßä ãÔßæß Ýí Ýåãå .. ãÇÐÇ ÓäÞÏã¿ äÞÏã ãÕÇáÍ ÇáÚÈÇÏ æäÞÏã ÇáãäØÞ ÝåÐÇ ÎáÇÕÉ åÐå ÇáãÓÃáÉ .. ÃãÇ ÅÐÇ ßÇäæÇ ÇáÇËäíä ãÊæåãíä æÇáÇËäíä Ýíåã ãÔßáÉ ... <o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 0cm 0cm 0pt"><span lang="AR-DZ" style="font-weight: normal; font-size: 14pt; font-family: &quot;Simplified Arabic&quot;; mso-ansi-font-size: 12.0pt; mso-bidi-language: AR-DZ; mso-ansi-font-weight: bold">Ï. ÔÑÝ : ääÙÑ æäÌÊåÏ<o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 0cm 0cm 0pt"><span lang="AR-DZ" style="font-weight: normal; font-size: 14pt; font-family: &quot;Simplified Arabic&quot;; mso-ansi-font-size: 12.0pt; mso-bidi-language: AR-DZ; mso-ansi-font-weight: bold">Ï. ØÇÑÞ : äÔæÝ ãÕÇáÍ ÇáÚÈÇÏ æääÊÙÑ áãÇ íÊÖÍ ÇáÚáã Ãæ ÇáÚÞá ãÇ äÓÊÚÌá Ýí åÐå ÇáãÓÃáÉ .. ãÇ äÍä ãÓÊÚÌáíä .. åÐÇ ãÊæåã æåÐÇ ãÊæåã ..<o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 0cm 0cm 0pt"><span lang="AR-DZ" style="font-weight: normal; font-size: 14pt; font-family: &quot;Simplified Arabic&quot;; mso-ansi-font-size: 12.0pt; mso-bidi-language: AR-DZ; mso-ansi-font-weight: bold">Ï. ÔÑÝ : áßä ãÇ åæ ÇáãÓÊÍíá ÚÞáÇ .. ÇáãÓÊÍíá ÚÞáÇ åæ ãÇ ÇÊÝÞÊ Úáíå ßá ÇáÚÞæá Ãäå ãÓÊÍíá .. ÝÅä ÇÎÊáÝÊ ÇáÚÞæá æÇÍÏ íÞæá áí ãÓÊÍíá ææÇÍÏ íÞæá ããßä .. ÅÐä åÐÇ áíÓ ãÊÝÞ åÐÇ ÑÃí ÕÇÑ ÑÃí..<o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 0cm 0cm 0pt"><span lang="AR-DZ" style="font-weight: normal; font-size: 14pt; font-family: &quot;Simplified Arabic&quot;; mso-ansi-font-size: 12.0pt; mso-bidi-language: AR-DZ; mso-ansi-font-weight: bold">Ï. ØÇÑÞ : Ýí Úáã ÇáãäØÞ æÝí Úáã ÇáÝáÓÝÉ åäÇß ÃãæÑ ÇÊÝÞÊ ÚáíåÇ ÇáÚÞæá .. íÚäí Ýíå ãÕØáÍÇÊ ÚäÏ ÚáãÇÁ ÇáÝáÓÝÉ .. ÇáÏæÑ ÇáãÓÊÍíá .. ÈÛÖ ÇáäÙÑ Úä ÇáãÚäì .. åÐÇ ãÊÝÞ Úáíå ÚäÏ ÌãíÚ ÇáÚÞáÇÁ .. Ýí ÇáãÓáãíä æÛíÑåã ãÓÊÍíá íÃÊí ÍÏíË ÕÍíÍ Ãæ ÂíÉ ÊäÇÞÖ åÐÇ .. ãÓÊÍíá åÐÇ ãÇ Ýí ÏíääÇ åÐÇ ãÇ ãæÌæÏ Ýí ÏíäÇ .. ÇáÊäÇÞÖ Èíä ÇáÏíä æÇáÚÞá Ýí ÇáÃÏíÇä ÇáÃÎÑì æáíÓ Ýí ÏíäÇ..<o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 0cm 0cm 0pt"><span lang="AR-DZ" style="font-weight: normal; font-size: 14pt; font-family: &quot;Simplified Arabic&quot;; mso-ansi-font-size: 12.0pt; mso-bidi-language: AR-DZ; mso-ansi-font-weight: bold">Ï. ÔÑÝ : Ýí ÇáäåÇíÉ ÈÇÎÊÕÇÑ .. åÐÇ áÇ íãßä Ãä íßæä .. ãÇ íÐßÑå ÇáäÇÓ ãä ÇáÃãËáÉ åí ÃãËáÉ ÊÚÇÑÖ ÍÏíË ãÚ ÑÃí æáíÓ ãÚ ÇáÚÞá .. ÇáÚÞá ßáãÉ ÇáÚÞá áíÓ áå ãÑÌÚíÉ ÅáÇ ãÇ ÇÊÝÞ ÇáäÇÓ Úáíå ÝÅÐÇ ÇÎÊáÝ ÇáäÇÓ Ýíå ÝáÇ íãßä Ãä äÓãíå ÚÞá.<o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 0cm 0cm 0pt"><span lang="AR-DZ" style="font-weight: normal; font-size: 14pt; font-family: &quot;Simplified Arabic&quot;; mso-ansi-font-size: 12.0pt; mso-bidi-language: AR-DZ; mso-ansi-font-weight: bold">Ï. ØÇÑÞ : ÅÐÇ ßÇä ÇáäÇÓ ãÎÊáÝíä ÝäÞÏã ÇáãÕÇáÍ æäÞÏã ÇáÚÞá .. <o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 0cm 0cm 0pt"><span lang="AR-DZ" style="font-weight: normal; font-size: 14pt; font-family: &quot;Simplified Arabic&quot;; mso-ansi-font-size: 12.0pt; mso-bidi-language: AR-DZ; mso-ansi-font-weight: bold">Ï. ÔÑÝ : äÚã åÐÇ áÇÔß Ýíå åÐÇ<o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 0cm 0cm 0pt"><span lang="AR-DZ" style="font-weight: normal; font-size: 14pt; font-family: &quot;Simplified Arabic&quot;; mso-ansi-font-size: 12.0pt; mso-bidi-language: AR-DZ; mso-ansi-font-weight: bold">Ï. ØÇÑÞ : ÎÇÕÉ ÅÐÇ ÇÎÊáÝæÇ Ýí ÇáÍÏíË .. ÕÍíÍ Ãæ ÖÚíÝ Ãæ ßÐÇ ØÈÚÇ <o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 0cm 0cm 0pt"><span lang="AR-DZ" style="font-weight: normal; font-size: 14pt; font-family: &quot;Simplified Arabic&quot;; mso-ansi-font-size: 12.0pt; mso-bidi-language: AR-DZ; mso-ansi-font-weight: bold">Ï. ÔÑÝ : äÚã<o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 0cm 0cm 0pt"><span lang="AR-DZ" style="font-weight: normal; font-size: 14pt; font-family: &quot;Simplified Arabic&quot;; mso-ansi-font-size: 12.0pt; mso-bidi-language: AR-DZ; mso-ansi-font-weight: bold">Ï. ØÇÑÞ : ÔßÑÇ ÏßÊæÑ .. ÚáÞ ÃÓÊÇÐ ÚÏäÇä ..<o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 0cm 0cm 0pt"><span lang="AR-DZ" style="font-weight: normal; font-size: 14pt; font-family: &quot;Simplified Arabic&quot;; mso-ansi-font-size: 12.0pt; mso-bidi-language: AR-DZ; mso-ansi-font-weight: bold">Ã. ÚÏäÇä : <span style="color: red">íÇ ÓíÏí ÇáÓäÉ ÇáÔÑíÝÉ áÇ íãßäåÇ Ãä ÊÊÚÇÑÖ ãÚ ÇáÍÞ æáÇ ãÚ ÇáãäØÞ æáÇ ãÚ ÇáÚÞá æáÇ ãÚ ÇáÞÑÂä áãÇÐÇ¿ áÃä åí ãÓÊäÈØÞÉ ãä ÇáÞÑÂä ÇáßÑíã</span> .. Ãíä ÇáãÔßáÉ <span style="color: red">ÇáÃÍÇÏíË ÇáÊí íÞæáæä ÈÃäåÇ ßáåÇ ÕÍíÍÉ æíÞæáæä åÐå åí ÇáÓäÉ åÐå ÇáÃÍÇÏíË ÃäÇ ÃÚØíß ãÆÇÊ ÇáÃÍÇÏíË Ýí ÈÎÇÑí æÝí ãÓáã áÇ íÞÈáåÇ ÚÞá æáÇ íÞÈáåÇ ãäØÞ æÊÊÚÇÑÖ ãÚ ÇáÞÑÂä ÇáßÑíã .. æÃäÇ ãÓÊÚÏ ÃÚØíß ÂáÇÝ ÇáÃãËáÉ .. <o:p></o:p></span></span></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 0cm 0cm 0pt"><span lang="AR-DZ" style="font-weight: normal; font-size: 14pt; font-family: &quot;Simplified Arabic&quot;; mso-ansi-font-size: 12.0pt; mso-bidi-language: AR-DZ; mso-ansi-font-weight: bold">Ï. ØÇÑÞ : ÂáÇÝ ...<o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 0cm 0cm 0pt"><span lang="AR-DZ" style="font-weight: normal; font-size: 14pt; font-family: &quot;Simplified Arabic&quot;; mso-ansi-font-size: 12.0pt; mso-bidi-language: AR-DZ; mso-ansi-font-weight: bold">Ã. ÚÏäÇä : ÂáÇÝ ÇáÃãËáÉ <o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 0cm 0cm 0pt"><span lang="AR-DZ" style="font-weight: normal; font-size: 14pt; font-family: &quot;Simplified Arabic&quot;; mso-ansi-font-size: 12.0pt; mso-bidi-language: AR-DZ; mso-ansi-font-weight: bold">Ï. ØÇÑÞ : <span style="color: red">Þá ãÆÇÊ</span><o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 0cm 0cm 0pt"><span lang="AR-DZ" style="font-weight: normal; font-size: 14pt; font-family: &quot;Simplified Arabic&quot;; mso-ansi-font-size: 12.0pt; mso-bidi-language: AR-DZ; mso-ansi-font-weight: bold">Ã. ÚÏäÇä : <span style="color: red">áà ÈÇáÂáÇÝ æÃäÇ ÚäÏ ßáÇãí <o:p></o:p></span></span></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 0cm 0cm 0pt"><span lang="AR-DZ" style="font-weight: normal; font-size: 14pt; font-family: &quot;Simplified Arabic&quot;; mso-ansi-font-size: 12.0pt; mso-bidi-language: AR-DZ; mso-ansi-font-weight: bold">Ï. ØÇÑÞ : Ýíå ãÆÇÊ ãÔ ÂáÇÝ <o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 0cm 0cm 0pt"><span lang="AR-DZ" style="font-weight: normal; font-size: 14pt; font-family: &quot;Simplified Arabic&quot;; mso-ansi-font-size: 12.0pt; mso-bidi-language: AR-DZ; mso-ansi-font-weight: bold">Ã. ÚÏäÇä : <span style="color: red">áà ÈÇáÂáÇÝ ÃäÇ ÚäÏ ßáÇãí .. íÚäí ÇäÙÑ ãËáÇ .. ãËÇá ÕÛíÑ ..</span><o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 0cm 0cm 0pt"><span lang="AR-DZ" style="font-weight: normal; font-size: 14pt; font-family: &quot;Simplified Arabic&quot;; mso-ansi-font-size: 12.0pt; mso-bidi-language: AR-DZ; mso-ansi-font-weight: bold">Ï. ØÇÑÞ : ÈÏæä ÃãËáÉ áÃä ãÇ Ýí ÍÏ åÇíÑÏ Úáíß.<o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 0cm 0cm 0pt"><span lang="AR-DZ" style="font-weight: normal; font-size: 14pt; font-family: &quot;Simplified Arabic&quot;; mso-ansi-font-size: 12.0pt; mso-bidi-language: AR-DZ; mso-ansi-font-weight: bold">Ã. ÚÏäÇä : ÇáÑÌá ÇáØÇåÑ .. ÍÏíË ãÔåæÑ .. ÇáÑÌá ÇáØÇåÑ .. ÇáäÈí Õáì Çááå Úáíå æÓáã ÚäÏãÇ ÊÒæÌ ÈÎÏíÌÉ ßÇä ÚãÑåÇ ßÇä 40 ÓäÉ æÚãÑå åæ ßÇä 25 .. íÚäí ÊÞÑíÈÇ ÚÌæÒ æÈÞíÊ ãÚå Åáì Ãä ÞÇÑÈÊ ÇáÏÎæá Ýí ÇáÜ 70 áã íØÝ Ýí ÇááíáÉ áÇ Úáì ÇãÑÃÉ æáÇ ÚÔÑÉ æÈÞí ãÚåÇ æÊæÝíÊ ÑÖí Çááå ÚäåÇ æÈÞí Ïæä äÓÇÁ .. <span style="color: red">ßíÝ ÈÚÏ Ãä ÃÕÈÍ ÚãÑå 60 ÚÇãÇ ÃÕÈÍ íØæÝ Úáì ÅÍÏì ÚÔÑ ÇãÑÃÉ Ýí áíáÉ æÇÍÏÉ ßãÇ åæ Ýí ÕÍíÍ ãÓáã</span> .. Ãí ÚÞá .. ÇáÍÏíË ßÇä ÇáÑÌá íÊåã ÈÃã æáÏ ÑÓæá Çááå ÝÞÇá ÑÓæá Çááå áÚáí Èä ÃÈí ØÇáÈ ÇÐåÈ ÝÇÖÑÈ ÚäÞå ÝæÌÏå ãÌÈæÈ Åáì ÂÎÑå.. ÃáÇ íÓíÁ ááÑÓæá Õáì Çááå Úáíå æÓáã æáÒæÌÇÊå .. <o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 0cm 0cm 0pt"><span lang="AR-DZ" style="font-weight: normal; font-size: 14pt; font-family: &quot;Simplified Arabic&quot;; mso-ansi-font-size: 12.0pt; mso-bidi-language: AR-DZ; mso-ansi-font-weight: bold">Ï. ØÇÑÞ : ÅÐä ÇáãÚäì áÍÖÑÊß .. <o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 0cm 0cm 0pt"><span lang="AR-DZ" style="font-weight: normal; font-size: 14pt; font-family: &quot;Simplified Arabic&quot;; mso-ansi-font-size: 12.0pt; mso-bidi-language: AR-DZ; mso-ansi-font-weight: bold">Ã. ÚÏäÇä : íÇ ÓíÏí ÃÍÇÏíË ÈÇáÌãáÉ ÊÊÚÇÑÖ .. ÅÍäÇ íÇ ÓíÏí ßáãÊí ÇáÃÎíÑÉ<o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 0cm 0cm 0pt"><span lang="AR-DZ" style="font-weight: normal; font-size: 14pt; font-family: &quot;Simplified Arabic&quot;; mso-ansi-font-size: 12.0pt; mso-bidi-language: AR-DZ; mso-ansi-font-weight: bold">Ï. ØÇÑÞ : ÈÓ íÇ ÓíÏí ÃäÊ áæ ßãáÊ ÇáÍÏíË ßÇä íÞæá ßäÇ äÚÏå Õáì Çááå Úáíå æÓáã ÈÃÑÈÚíä ãäÇ .. ßãá ÇáÍÏíË .. ãÔ ÈÊÇÎÏ ÍÏíË æÊÇÎÏ ÌÒÁ ãäå ... íÇ ÃÓÊÇÐ ÚÏäÇä ÃäÊ ÚÇÞá æÚÇáã .. <span style="color: red">ãÇ íÕíÑ ÊÇÎÏ ÍÏíË æÊÞØÚå æÊÞæá åÐÇ åæ ÇáÍÏíË áÃäå åÇ íÓæí ÊÔæíÔ ÚäÏ ÇáäÇÓ .. æÎÇÕÉ Ýí äåÇíÉ ÇáÍáÞÉ .. <o:p></o:p></span></span></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 0cm 0cm 0pt"><span lang="AR-DZ" style="font-weight: normal; font-size: 14pt; font-family: &quot;Simplified Arabic&quot;; mso-ansi-font-size: 12.0pt; mso-bidi-language: AR-DZ; mso-ansi-font-weight: bold">Ï. ÔÑÝ : íÇ ÏßÊæÑ íÚäí ÇáÅÓÑÇÁ æÇáãÚÑÇÌ íÚÇÑÖ ÇáÚÞá Úáì ÑÃíå ..<o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 0cm 0cm 0pt"><span lang="AR-DZ" style="font-weight: normal; font-size: 14pt; font-family: &quot;Simplified Arabic&quot;; mso-ansi-font-size: 12.0pt; mso-bidi-language: AR-DZ; mso-ansi-font-weight: bold">Ã. ÚÏäÇä : ÃäÇ åÇÓÃá ÓÄÇá <o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 0cm 0cm 0pt"><span lang="AR-DZ" style="font-weight: normal; font-size: 14pt; font-family: &quot;Simplified Arabic&quot;; mso-ansi-font-size: 12.0pt; mso-bidi-language: AR-DZ; mso-ansi-font-weight: bold">Ï. ØÇÑÞ : ãÇ ÊÓÃá .. ÃäÊ Þæá ÑÃíß ÈÓ<o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 0cm 0cm 0pt"><span lang="AR-DZ" style="font-weight: normal; font-size: 14pt; font-family: &quot;Simplified Arabic&quot;; mso-ansi-font-size: 12.0pt; mso-bidi-language: AR-DZ; mso-ansi-font-weight: bold">Ã. ÚÏäÇä : ÑÃíí ÇáÃÎíÑ .. ßíÝ æåæ ÔÇÈ <o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 0cm 0cm 0pt"><span lang="AR-DZ" style="font-weight: normal; font-size: 14pt; font-family: &quot;Simplified Arabic&quot;; mso-ansi-font-size: 12.0pt; mso-bidi-language: AR-DZ; mso-ansi-font-weight: bold">Ï. ØÇÑÞ : ÑÃíß ÈÏæä ÃãËáÉ .. ãÇ ÑÃíß .. Ýí ÞÖíÉ ÇáÓäÉ Èíä ÇáÚÞá æÇáäÞá ..<o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 0cm 0cm 0pt"><span lang="AR-DZ" style="font-weight: normal; font-size: 14pt; font-family: &quot;Simplified Arabic&quot;; mso-ansi-font-size: 12.0pt; mso-bidi-language: AR-DZ; mso-ansi-font-weight: bold">Ã. ÚÏäÇä : äÍä áÇ äØáÞ ÇáÚÞá æáÇ ääßÑ ÇáäÞá .. </span><u><span lang="AR-DZ" style="font-size: 14pt; color: red; font-family: &quot;Simplified Arabic&quot;; mso-ansi-font-size: 12.0pt; mso-bidi-language: AR-DZ; mso-bidi-font-weight: bold"><strong>äÍä äÞæá ßá ãÇ íæÇÝÞ ÇáäÕ ÇáÞÑÂäí åæ ãä ÇáÓäÉ æäÍä ãÚå .. æßá ãÇ íÎÇáÝ ÇáäÕ ÇáÞÑÂäí ÅÍäÇ áÓäÇ ãÚå æÅä ßÇä ÕÍíÍÇ ..</strong></span></u><span lang="AR-DZ" style="font-weight: normal; font-size: 14pt; font-family: &quot;Simplified Arabic&quot;; mso-ansi-font-size: 12.0pt; mso-bidi-language: AR-DZ; mso-ansi-font-weight: bold"> <o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 0cm 0cm 0pt"><span lang="AR-DZ" style="font-weight: normal; font-size: 14pt; font-family: &quot;Simplified Arabic&quot;; mso-ansi-font-size: 12.0pt; mso-bidi-language: AR-DZ; mso-ansi-font-weight: bold">Ï. ØÇÑÞ : æÅÐÇ ÇáÓäÉ ÃäÔÃÊ ÍßãÇ ÌÏíÏÇ áíÓ Ýí ÇáÞÑÂä æáÇ íÊÚÇÑÖ ãÚ ÇáÞÑÂä¿<o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 0cm 0cm 0pt"><span lang="AR-DZ" style="font-weight: normal; font-size: 14pt; font-family: &quot;Simplified Arabic&quot;; mso-ansi-font-size: 12.0pt; mso-bidi-language: AR-DZ; mso-ansi-font-weight: bold">Ã. ÚÏäÇä : ãÓÊÍíá .. ãÓÊÍíá <o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 0cm 0cm 0pt"><span lang="AR-DZ" style="font-weight: normal; font-size: 14pt; font-family: &quot;Simplified Arabic&quot;; mso-ansi-font-size: 12.0pt; mso-bidi-language: AR-DZ; mso-ansi-font-weight: bold">Ï. ØÇÑÞ : ßíÝ ãÓÊÍíá ÐßÑæÇ ÃãËáÉ ÇáÌãÇÚÉ .. <o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 0cm 0cm 0pt"><span lang="AR-DZ" style="font-weight: normal; font-size: 14pt; font-family: &quot;Simplified Arabic&quot;; mso-ansi-font-size: 12.0pt; mso-bidi-language: AR-DZ; mso-ansi-font-weight: bold">Ã. ÚÏäÇä : ÃäÇ ÓÃÌíÈß Úáì åÐå ÇáÃÓÆáÉ .. <o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 0cm 0cm 0pt"><span lang="AR-DZ" style="font-weight: normal; font-size: 14pt; font-family: &quot;Simplified Arabic&quot;; mso-ansi-font-size: 12.0pt; mso-bidi-language: AR-DZ; mso-ansi-font-weight: bold">Ï. ØÇÑÞ : ÈáÇ ÌæÇÈ Úáì ÇáÃãËáÉ Ýí åÐå ÇáÍÇáÉ ....<o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 0cm 0cm 0pt"><span lang="AR-DZ" style="font-weight: normal; font-size: 14pt; font-family: &quot;Simplified Arabic&quot;; mso-ansi-font-size: 12.0pt; mso-bidi-language: AR-DZ; mso-ansi-font-weight: bold">Ã. ÚÏäÇä : Çááå íÞæá {æóäóÒøóáúäóÇ Úóáóíúßó ÇáúßöÊóÇÈó ÊöÈúíóÇäÇð áößõáøö ÔóíúÁò} (ÇáäÍá: ãä ÇáÂíÉ89) ÇáãíÊÊÇä æÇáÏãÇä æÌãÚ ÇáãÑÃÉ ãÚ ÎÇáÊåÇ æÃæÞÇÊ ÇáÕáÇÉ ßáåÇ ãÍÊæÇå Ýí ÃÚãÇÞ ÇáäÕ ÇáÞÑÂäí æÃäÇ ÃÚØíß ÇáÃãËáÉ æÇÍÏÉ æÇÍÏÉ .. <o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 0cm 0cm 0pt"><span lang="AR-DZ" style="font-weight: normal; font-size: 14pt; font-family: &quot;Simplified Arabic&quot;; mso-ansi-font-size: 12.0pt; mso-bidi-language: AR-DZ; mso-ansi-font-weight: bold">Ï. ØÇÑÞ : íÚäí Ýíå ÂíÉ Ýí ÇáÞÑÂä ÊÔíÑ Åáì åÐÇ æáã ÊÝÕá Èå .. <o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 0cm 0cm 0pt"><span lang="AR-DZ" style="font-weight: normal; font-size: 14pt; font-family: &quot;Simplified Arabic&quot;; mso-ansi-font-size: 12.0pt; mso-bidi-language: AR-DZ; mso-ansi-font-weight: bold">Ã. ÚÏäÇä : áÇ áÇ æÇÖÍÉ æÇÖÍÉ .. ÃÚØíß ÂíÉ æÇÍÏÉ ãËÇáÇ æÇÍÏÇ .. <o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 0cm 0cm 0pt"><span lang="AR-DZ" style="font-weight: normal; font-size: 14pt; font-family: &quot;Simplified Arabic&quot;; mso-ansi-font-size: 12.0pt; mso-bidi-language: AR-DZ; mso-ansi-font-weight: bold">Ï. ØÇÑÞ : ÈÚÏíä ãÚÇß .. ãËÇá æÇÍÏ..<o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 0cm 0cm 0pt"><span lang="AR-DZ" style="font-weight: normal; font-size: 14pt; font-family: &quot;Simplified Arabic&quot;; mso-ansi-font-size: 12.0pt; mso-bidi-language: AR-DZ; mso-ansi-font-weight: bold">Ã. ÚÏäÇä : ãËÇá æÇÍÏ<o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 0cm 0cm 0pt"><span lang="AR-DZ" style="font-weight: normal; font-size: 14pt; font-family: &quot;Simplified Arabic&quot;; mso-ansi-font-size: 12.0pt; mso-bidi-language: AR-DZ; mso-ansi-font-weight: bold">Ï. ØÇÑÞ : (ãÇÒÍÇ) ÇÍáÝ .......<o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 0cm 0cm 0pt"><span lang="AR-DZ" style="font-weight: normal; font-size: 14pt; font-family: &quot;Simplified Arabic&quot;; mso-ansi-font-size: 12.0pt; mso-bidi-language: AR-DZ; mso-ansi-font-weight: bold">Ã. ÚÏäÇä : {Þõáú áÇ ÃóÌöÏõ Ýöí ãóÇ ÃõæÍöíó Åöáóíøó ãõÍóÑøóãÇð Úóáóì ØóÇÚöãò íóØúÚóãõåõ ÅöáøóÇ Ãóäú íóßõæäó ãóíúÊóÉð Ãóæú ÏóãÇð ãóÓúÝõæÍÇð Ãóæú áóÍúãó ÎöäúÒöíÑò} (ÇáÃäÚÇã:145) åã ÞÇáæÇ Åä ÇáÓäÉ ÃÍáÊ áäÇ ÇáßÈÏ æÇáØÍÇá .. äÞæá áåã åá ÇáßÈÏ ÏãÇ ãÓÝæÍ .. ãæÌæÏ Ýí ÇáÞÑÂä íÇ ÃÎí .. Ýßá ãÇ åæ ãæÌæÏ Ýí ÇáÞÑÂä ..<o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 0cm 0cm 0pt"><span lang="AR-DZ" style="font-weight: normal; font-size: 14pt; font-family: &quot;Simplified Arabic&quot;; mso-ansi-font-size: 12.0pt; mso-bidi-language: AR-DZ; mso-ansi-font-weight: bold">Ï. ÔÑÝ : ÈäÕ åÐå ÇáÂíÉ ÇáßáÇÈ ÊÄßá .. <o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 0cm 0cm 0pt"><span lang="AR-DZ" style="font-weight: normal; font-size: 14pt; font-family: &quot;Simplified Arabic&quot;; mso-ansi-font-size: 12.0pt; mso-bidi-language: AR-DZ; mso-ansi-font-weight: bold">Ã. ÚÏäÇä : ÎÐ ÇáÏáíá ÎÐ ÇáÅÌÇÈÉ .. <o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 0cm 0cm 0pt"><span lang="AR-DZ" style="font-weight: normal; font-size: 14pt; font-family: &quot;Simplified Arabic&quot;; mso-ansi-font-size: 12.0pt; mso-bidi-language: AR-DZ; mso-ansi-font-weight: bold">Ï. ØÇÑÞ : ÎáÇÕ Ýß ÇÔÊÈÇß Ýß ÇÔÊÈÇß <o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 0cm 0cm 0pt"><span lang="AR-DZ" style="font-weight: normal; font-size: 14pt; font-family: &quot;Simplified Arabic&quot;; mso-ansi-font-size: 12.0pt; mso-bidi-language: AR-DZ; mso-ansi-font-weight: bold">Ï. ØÇÑÞ : (áÜ ÃÓÊÇÐ ÚÏäÇä) ÃäÊ ÊÃßá ÔÍã ÎäÒíÑ<o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 0cm 0cm 0pt"><span lang="AR-DZ" style="font-weight: normal; font-size: 14pt; font-family: &quot;Simplified Arabic&quot;; mso-ansi-font-size: 12.0pt; mso-bidi-language: AR-DZ; mso-ansi-font-weight: bold">Ã. ÚÏäÇä : áÃ<o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 0cm 0cm 0pt"><span lang="AR-DZ" style="font-weight: normal; font-size: 14pt; font-family: &quot;Simplified Arabic&quot;; mso-ansi-font-size: 12.0pt; mso-bidi-language: AR-DZ; mso-ansi-font-weight: bold">Ï. ØÇÑÞ : áíÔ¿<o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 0cm 0cm 0pt"><span lang="AR-DZ" style="font-weight: normal; font-size: 14pt; font-family: &quot;Simplified Arabic&quot;; mso-ansi-font-size: 12.0pt; mso-bidi-language: AR-DZ; mso-ansi-font-weight: bold">Ã. ÚÏäÇä : áÃäå ãÍÑã Ýí ÇáÞÑÂä <o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 0cm 0cm 0pt"><span lang="AR-DZ" style="font-weight: normal; font-size: 14pt; font-family: &quot;Simplified Arabic&quot;; mso-ansi-font-size: 12.0pt; mso-bidi-language: AR-DZ; mso-ansi-font-weight: bold">Ï. ØÇÑÞ : ÇáÞÑÂä ÞÇá áÍã ÎäÒíÑ .. ãÇ ÔÍã ÎäÒíÑ .. ÍíÑÊäÇ íÇ ÃÓÊÇÐ ÚÏäÇä .. ÃäÊ áíå ÏÇÆãÇ ÊÕÑ .. Ýíå áÛÉ ÚÑÈíÉ ÊÍßã ÇáÃãÑ ..<o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 0cm 0cm 0pt"><span lang="AR-DZ" style="font-weight: normal; font-size: 14pt; font-family: &quot;Simplified Arabic&quot;; mso-ansi-font-size: 12.0pt; mso-bidi-language: AR-DZ; mso-ansi-font-weight: bold">Ã. ÚÏäÇä : ÅÍäÇ äÕÏÞ Çááå æáÇ áà áãÇ íÞæá {æóäóÒøóáúäóÇ Úóáóíúßó ÇáúßöÊóÇÈó ÊöÈúíóÇäÇð áößõáøö ÔóíúÁò} (ÇáäÍá: ãä ÇáÂíÉ89) áãÇÐÇ áÇ äÑíÏ Ãä äÕÏÞ Çááå íÇ ÃÎí ..<o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 0cm 0cm 0pt"><span lang="AR-DZ" style="font-weight: normal; font-size: 14pt; font-family: &quot;Simplified Arabic&quot;; mso-ansi-font-size: 12.0pt; mso-bidi-language: AR-DZ; mso-ansi-font-weight: bold">Ï. ØÇÑÞ : íÇ ÓíÏí ÇáßÑíã ÇáÑÓæá Õáì Çááå Úáíå æÓáã ãÈíä æãÝÓÑ ááÞÑÂä .. ÔßÑÇ áß ÃÎí ßáãÊß ÇáÃÎíÑÉ .. ÃÓÊÇÐ ÌãÇá ßáãÊß ÇáÃÎíÑÉ..<o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 0cm 0cm 0pt"><span lang="AR-DZ" style="font-weight: normal; font-size: 14pt; font-family: &quot;Simplified Arabic&quot;; mso-ansi-font-size: 12.0pt; mso-bidi-language: AR-DZ; mso-ansi-font-weight: bold">Ã. ÌãÇá : ÇáÓäÉ äÝÓåÇ ÊÞÏíã ÇáãÕáÍÉ .. ÇáÓäÉ äÝÓåÇ .. íÚäí äÌã ÇáÏíä ÇáØæÝí Ýí ÇáÞÑä ÇáËÇãä ÚäÏãÇ ÝÓÑ ÍÏíË áÇ ÖÑÑ æáÇ ÖÑÇÑ .. ÇäÊåì Ãäå ÅÐÇ æÌÏ ÊÚÇÑÖ ãÚ ÇáäÕ æÇáãÕáÍÉ äÝÖá ÇáãÕáÍÉ áÃä ÇáãÕáÍÉ åí ÇáãÞÕÏ ÇáÃÓãì ááÔÇÑÚ ÈÏáíá ÇáÍÏíË áÇ ÖÑÑ æáÇ ÖÑÇÑ .. ÝáÇ íÊÕæÑ Ãä ÊæÌÏ ãäÇÝÇÉ ãÇ Èíä ÇáãÕÇáÍ æãÇ Èíä ÇáäÕ <o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 0cm 0cm 0pt"><span lang="AR-DZ" style="font-weight: normal; font-size: 14pt; font-family: &quot;Simplified Arabic&quot;; mso-ansi-font-size: 12.0pt; mso-bidi-language: AR-DZ; mso-ansi-font-weight: bold">Ï.ÔÑÝ : áÇ íÊÕæÑ æÌæÏå æáíÓ íÞÏã <o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 0cm 0cm 0pt"><span lang="AR-DZ" style="font-weight: normal; font-size: 14pt; font-family: &quot;Simplified Arabic&quot;; mso-ansi-font-size: 12.0pt; mso-bidi-language: AR-DZ; mso-ansi-font-weight: bold">Ï. ØÇÑÞ : æåÐå Úáì ÝßÑÉ ãÓÃáÉ ãÞÈæáÉ ãä ÚáãÇÁ .. Èä ÇáÞíã ÇáÌæÒíÉ íÞæá ÍíËãÇ ßÇäÊ ÇáãÕáÍÉ ÝËã ÔÑÚ Çááå .. ãÇ ÚäÏäÇ ãÔßáÉ áä ÊÊÚÇÑÖ ÇáãÕáÍÉ ..<o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 0cm 0cm 0pt"><span lang="AR-DZ" style="font-weight: normal; font-size: 14pt; font-family: &quot;Simplified Arabic&quot;; mso-ansi-font-size: 12.0pt; mso-bidi-language: AR-DZ; mso-ansi-font-weight: bold">Ï. ÔÑÝ : áÇ ÊÊÚÇÑÖ ..<o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 0cm 0cm 0pt"><span lang="AR-DZ" style="font-weight: normal; font-size: 14pt; font-family: &quot;Simplified Arabic&quot;; mso-ansi-font-size: 12.0pt; mso-bidi-language: AR-DZ; mso-ansi-font-weight: bold">Ï. ØÇÑÞ : áÇ ÊÊÚÇÑÖ ÇáãÕáÍÉ ÇáäÕíÉ ãÚ ÇáãÕáÍÉ ÇáÍÞíÞíÉ .. ßáãÉ ÃÎíÑÉ ááÃÓÊÇÐ ÇáÏßÊæÑ Úáí ÈÇÏÍÏÍ ..<o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 0cm 0cm 0pt"><span lang="AR-DZ" style="font-weight: normal; font-size: 14pt; font-family: &quot;Simplified Arabic&quot;; mso-ansi-font-size: 12.0pt; mso-bidi-language: AR-DZ; mso-ansi-font-weight: bold">Ï. Úáí : ÇáÇÚÊÑÇÖ ÇáÐí ÓãÚäÇå ãÈäí Úáì ÔíÆíä .. Úáì ÇáÚÞá æÚáì ÇáËÈæÊ .. ÝÅÐÇ ßÇä ÇáËÈæÊ ÇáÃÓÊÇÐ ÌãÇá ÐßÑ Ãä ÇáÓäÉ ßÊÈÊ ÈÚÏ 150 ÓäÉ .. æåÐÇ ãÑÊ ãÑæÑÇ ãÑÝæÖÇ ßáíÇ .. ÝÅÐÇ ßÇä ÇáËÈæÊ ÈÚÏ Ãä ÃÓÓ ÇáÚáãÇÁ ãäÐ ÚåÏ ÇáÑÓæá æÇáÕÍÇÈÉ .. ÇáäÞá æÔÑæØå æÖæÇÈØå æÚäÏäÇ ÚÔÑÇÊ ÇáÂáÇÝ ãä ÊÑÇÌã ÇáÑÌÇá æÇáäÞÏ æÇáÌÑÍ æÇáÊÚÏíá æÇáÞæÇÚÏ æÇáÖæÇÈØ æÊØÈíÞå .. <o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 0cm 0cm 0pt"><span lang="AR-DZ" style="font-weight: normal; font-size: 14pt; font-family: &quot;Simplified Arabic&quot;; mso-ansi-font-size: 12.0pt; mso-bidi-language: AR-DZ; mso-ansi-font-weight: bold">Ï. ØÇÑÞ : ÓÄÇá .. åá ÕÍíÍ ßÊÈÊ ÈÚÏ 150 ÓäÉ <o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 0cm 0cm 0pt"><span lang="AR-DZ" style="font-weight: normal; font-size: 14pt; font-family: &quot;Simplified Arabic&quot;; mso-ansi-font-size: 12.0pt; mso-bidi-language: AR-DZ; mso-ansi-font-weight: bold">Ï. Úáí : áíÓ ÕÍíÍÇ .. <o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 0cm 0cm 0pt"><span lang="AR-DZ" style="font-weight: normal; font-size: 14pt; font-family: &quot;Simplified Arabic&quot;; mso-ansi-font-size: 12.0pt; mso-bidi-language: AR-DZ; mso-ansi-font-weight: bold">Ï. ØÇÑÞ : ãÊì ßÊÈÊ ÇáÓäÉ¿<o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 0cm 0cm 0pt"><span lang="AR-DZ" style="font-weight: normal; font-size: 14pt; font-family: &quot;Simplified Arabic&quot;; mso-ansi-font-size: 12.0pt; mso-bidi-language: AR-DZ; mso-ansi-font-weight: bold">Ï. Úáí : <span style="color: red">ßÊÈÊ Ýí ÚåÏ ÇáäÈí Õáì Çááå Úáíå æÓáã ÈÚÖåÇ æÈÚÖåÇ</span> <o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoBodyText" dir="rtl" style="margin: 0cm 0cm 0pt"><span lang="AR-DZ" style="font-weight: normal; font-size: 14pt; font-family: &quot;Simplified Arabic&quot;; mso-ansi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-font-weight: bold">Ï. ØÇÑÞ : åÐÇ ÓÇãÍæäí ãÑÊ ÕÍíÍ ãÇ ßÇä íÌÈ Ãä ÊãÑ .. ßÊÈÊ Ýí ÚåÏ ÇáäÈí Õáì Çááå Úáíå æÓáã <o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 0cm 0cm 0pt"><span lang="AR-DZ" style="font-weight: normal; font-size: 14pt; font-family: &quot;Simplified Arabic&quot;; mso-ansi-font-size: 12.0pt; mso-bidi-language: AR-DZ; mso-ansi-font-weight: bold">Ï. Úáí : ßÊÈ ÈÚÖåÇ Ýí ÚåÏ ÇáäÈí Õáì Çááå Úáíå æÓáã æÇáÐí íÑíÏ Ãä íÑÌÚ <o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 0cm 0cm 0pt"><span lang="AR-DZ" style="font-weight: normal; font-size: 14pt; font-family: &quot;Simplified Arabic&quot;; mso-ansi-font-size: 12.0pt; mso-bidi-language: AR-DZ; mso-ansi-font-weight: bold">Ã. ÌãÇá : ßÊÈÊ æÏæäÊ<o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 0cm 0cm 0pt"><span lang="AR-DZ" style="font-weight: normal; font-size: 14pt; font-family: &quot;Simplified Arabic&quot;; mso-ansi-font-size: 12.0pt; mso-bidi-language: AR-DZ; mso-ansi-font-weight: bold">Ï. Úáí : íÚäí Ã. ÌãÇá íÓÊØíÚ Ãä íÑÌÚ áÚÔÑÇÊ ÇáßÊÈ ÇáãæËÞÉ ÇáãæÌæÏÉ ÈÇáäÕ<o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 0cm 0cm 0pt"><span lang="AR-DZ" style="font-weight: normal; font-size: 14pt; font-family: &quot;Simplified Arabic&quot;; mso-ansi-font-size: 12.0pt; mso-bidi-language: AR-DZ; mso-ansi-font-weight: bold">Ã. ÌãÇá : ÇáÃÕá ÚÏÏ ÇáßÊÈÉ <span style="color: red">áæ ßÇäÊ ßÊÈÊ áßÊÈåÇ ÃÈæ ÈßÑ æÚãÑ<o:p></o:p></span></span></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 0cm 0cm 0pt"><span lang="AR-DZ" style="font-weight: normal; font-size: 14pt; font-family: &quot;Simplified Arabic&quot;; mso-ansi-font-size: 12.0pt; mso-bidi-language: AR-DZ; mso-ansi-font-weight: bold">Ï. ØÇÑÞ : íÇ ÓíÏí åÐÇ ãæÖæÚ ÊÇäí <o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 0cm 0cm 0pt"><span lang="AR-DZ" style="font-weight: normal; font-size: 14pt; font-family: &quot;Simplified Arabic&quot;; mso-ansi-font-size: 12.0pt; mso-bidi-language: AR-DZ; mso-ansi-font-weight: bold">Ï. Úáí : ÏÚäí Ãßãá ÍÏíËí .. ÅÐÇ ßÇä ÇáËÈæÊ Èßá åÐå ÇáÞæÇÚÏ æÇáÖæÇÈØ æÇáÚÔÑÇÊ ãä ÇáãÍÏËíä ..<o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 0cm 0cm 0pt"><span lang="AR-DZ" style="font-weight: normal; font-size: 14pt; font-family: &quot;Simplified Arabic&quot;; mso-ansi-font-size: 12.0pt; mso-bidi-language: AR-DZ; mso-ansi-font-weight: bold">Ã. ÌãÇá : åá ÇÊÝÞæÇ ¿<o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 0cm 0cm 0pt"><span lang="AR-DZ" style="font-weight: normal; font-size: 14pt; font-family: &quot;Simplified Arabic&quot;; mso-ansi-font-size: 12.0pt; mso-bidi-language: AR-DZ; mso-ansi-font-weight: bold">Ï. Úáí : ÇäÊÙÑ ÔæíÉ áæ ÓãÍÊ .. áÇ ÊÞÇØÚäí .. ÚÔÑÇÊ æãÆÇÊ ãä ÇáÚáãÇÁ æÇáãÍÏËíä æÇáÊØÈíÞÇÊ ÇáÚãáíÉ ÇáßÈíÑÉ ÅÐÇ ßÇä åÐÇ ÈÌÑÉ Þáã áÇ íËÈÊ ÚäÏí ÈÏæä Ãä íßæä ÚäÏí ÇáÏáíá ÇáãäåÌí <span style="color: red">ÝÃÚÊÞÏ Ãä åÐÇ ßáÇã ãÚ ÇÍÊÑÇãäÇ áßá ãä íÞæáå áÇ ÞíãÉ áå</span> .. äÃÊí Åáì ÇáÚÞá .. Ãí ÚÞá åÐÇ ÇáÐí <span style="color: red">ÓíÍÇßã ÇáäÕ</span> . ÚÞá ÇáÔÎÕ ÇáÂä <span style="color: red">æÇáãÕáÍÉ ÇáÊí ÊÞÏÑ ÇáÂä</span> .. ÞÏ ÊÊÛíÑ ÈÚÏ ãÑÍáÉ .. ÊÊÛíÑ Ýí ÇáæÞÊ äÝÓå ÈÇÚÊÈÇÑ ÙÑÝ ÇáÔÎÕ äÝÓå .. ÝÃí ÚÞá <o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 0cm 0cm 0pt"><span lang="AR-DZ" style="font-weight: normal; font-size: 14pt; font-family: &quot;Simplified Arabic&quot;; mso-ansi-font-size: 12.0pt; mso-bidi-language: AR-DZ; mso-ansi-font-weight: bold">Ï. ØÇÑÞ : äÚã ÝÇáãÕÇáÍ ãÊÛíÑÉ .. <o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 0cm 0cm 0pt"><span lang="AR-DZ" style="font-weight: normal; font-size: 14pt; font-family: &quot;Simplified Arabic&quot;; mso-ansi-font-size: 12.0pt; mso-bidi-language: AR-DZ; mso-ansi-font-weight: bold">Ï. Úáí : ÃíÖÇ ÇáÚÞá åÐÇ ÇáÐí íÑíÏ Ãä íÌÚáå ÍßãÇ Úáì ÇáäÕ ÍÓÈ ãÇ ÓãÚÊ .. áÃäå íÞæá ãÇ íÊÚÇÑÖ ãÚ ÇáÞÑÂä .. ØíÈ ÇáÚáãÇÁ ÐßÑæÇ ÇáÊÚÇÑÖÇÊ æÐßÑæÇ æÌæå ÇáÌãÚ æÔÑÍæÇ Ðáß æÈíäæå .. ÃäÇ ÃÚØí ÈÓ ãËÇáÇ æÇÍÏÇ ÍÊì äÏÑß Ãä ÇáÚÞá ÃÕáÇ æÇáÝÊä ÇáÊí ÌÇÁÊ ÌÇÁÊ ÈÃãæÑ áíÓÊ ãä ãÓáãÇÊ ÇáäÕæÕ ÃÞÍãÊ Úáì ÇáÚÞá æÌÇÁÊ ÇáÑÏæÏ áÊÑÏ ÚáíåÇ .. ãËÇá áãÇ ÞÇá ÇáäÈí Úáíå ÇáÕáÇÉ æÇáÓáÇã ÍÏíË ÇáäÒæá .. <span style="color: red">íäÒá ÑÈäÇ Åáì ÇáÓãÇÁ ÇáÏäíÇ .. ÌÇÁ ÑÌá íÞæá ÃäÇ ÃßÝÑ ÈÑÈ íÒæá Úä ãßÇäå .. <o:p></o:p></span></span></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 0cm 0cm 0pt"><span lang="AR-DZ" style="font-weight: normal; font-size: 14pt; font-family: &quot;Simplified Arabic&quot;; mso-ansi-font-size: 12.0pt; mso-bidi-language: AR-DZ; mso-ansi-font-weight: bold">Ï. ØÇÑÞ : ãä ÇáÐí ÞÇá åÐÇ ..<o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 0cm 0cm 0pt"><span lang="AR-DZ" style="font-weight: normal; font-size: 14pt; font-family: &quot;Simplified Arabic&quot;; mso-ansi-font-size: 12.0pt; mso-bidi-language: AR-DZ; mso-ansi-font-weight: bold">Ï. Úáí : æÇÍÏ.. ÚÝæÇ .. ÞÇáå ááÝÖíá Èä ÚíÇÖ ... ÝÞÇá áå ÇáÝÖíá Èä ÚíÇÖ æÃäÇ ÃÄãä ÈÑÈ íÝÚá ãÇ íÔÇÁ .. æåÐÇ ÑÏ Íßíã íÏá Úáì Ãä ÇáÞÖíÉ ÇáÊÍßãíÉ ÇáÚÞáíÉ åí ÕÇÑÊ ãÍÇßãÉ Úáì ÇáäÕæÕ Èá ÍÇßãÉ Úáì æÇáÚíÇÐ ÈÇááå Úáì Çááå æÐÇÊå æÕÝÇÊå .. åÐÇ íãÊäÚ æåÐÇ áÇ íãÊäÚ ÈäÇÁ Úáì ÚÞá åÐÇ æÐÇß .. æÇáÃÕá ßãÇ ÞÇá Ãåá ÇáÚáã æáÇ ÊËÈÊ ÞÏã ÇáÅíãÇä ÅáÇ Úáì ÙåÑ ÇáÊÓáíã ..Ýãä áã íÞäÚ ÈÇáÊÓáíã Ýåãå ÍÑãå ÚÞáå Úä ÕÇÝí ÇáÊæÍíÏ æÎÇáÕ ÇáÇÚÊÞÇÏ .. . ÂÎÑ äÞØÉ áÇÈÏ Ãä ÃÞæáåÇ ÃíÖÇ .. æåí Ãä åÐÇ ÇáÅÌãÇÚ ÇáÚÇã .. ÃæÇáÛÇáÈíÉ ÇáÚÙãì ÚäÏãÇ íÊÍÏË ãÊÍÏËæä íÃÊæääÇ ÈÃÍÇÏ ãä ÇáÚáãÇÁ ßÃäãÇ áã íÞá ÈåÐÇ ÇáÞæá ÅáÇ åã .. æÅÐÇ ÌÆÊ ÈÃÍÏ ÓíÐßÑ áß ÇáØæÝí ãä åäÇ Åáì ÇáÕÈÍ æÓíÐßÑ áß ÝáÇä æÝáÇä Ýí ãÓÇÆá ãÚíäÉ .. <span style="color: red">æãÆÇÊ æÂáÇÝ ãä ÇáÚáãÇÁ æÇáÂÎÑíä ßÃäãÇ áÇ ÇÚÊÈÇÑ <a style="mso-comment-reference: stn_3">áÞæáåã </a></span></span><span class="MsoCommentReference"><span lang="AR-SA" style="font-weight: normal; font-size: 8pt; font-family: &quot;Simplified Arabic&quot;; mso-ansi-font-weight: bold"><a language="JavaScript" class="msocomanchor" id="_anchor_3" onmouseover="msoCommentShow('_anchor_3','_com_3')" onmouseout="msoCommentHide('_com_3')" href="http://www.ahl-alquran.com/FCKeditor/editor/fckeditor.html?InstanceName=rte1&amp;Toolbar=Default#_msocom_3" name="_msoanchor_3"><span dir="rtl">[stn3]</span></a><span style="display: none; mso-hide: all"><span dir="ltr" style="mso-special-character: comment">&nbsp;</span></span></span></span><span lang="AR-DZ" style="font-weight: normal; font-size: 14pt; font-family: &quot;Simplified Arabic&quot;; mso-ansi-font-size: 12.0pt; mso-bidi-language: AR-DZ; mso-ansi-font-weight: bold">.. æÇáãÓÃáÉ ÝíåÇ Ãä ÇáÓäÉ Ïíä æÊÚÙíã æÇáÑÓæá Ýí ÇáÞáæÈ æåÐÇ ÇáÞæá Ýí ÌãáÊå íäÞÕ Ðáß æíÖÚÝå ÍÊì æáæ áã íßä ÕÇÍÈå íÞÕÏ Ðáß.<o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 0cm 0cm 0pt"><span lang="AR-DZ" style="font-weight: normal; font-size: 14pt; font-family: &quot;Simplified Arabic&quot;; mso-ansi-font-size: 12.0pt; mso-bidi-language: AR-DZ; mso-ansi-font-weight: bold">Ï. ØÇÑÞ : ÔßÑÇ ãÇÔÇÁ Çááå Úáíß ÏßÊæÑ ÔßÑÇ .. ØíÈ ÃäÇ ÈæÏí ÃÓãÍ áßá æÇÍÏ Ýíßã Ãä íßãá .. ÃäÇ ßäÊ æÚÏÊßã ÞÈá ÇáÍáÞÉ ÃääÇ áä äÓÊØíÚ Ãä äÛØí ÇáãæÖæÚ æÃäÇ ÚäÏ æÚÏí íÚäí .. ÝÓÇãÍæäÇ .. ÝåÐÇ ÈÑäÇãÌ ÊáíÝÒíæäí åÐÇ áíÓ äÏæÉ ÚáãíÉ .. ÝÈÇáÊÃßíÏ áä äÓÊØíÚ Ãä äÛØíå æÎÇÕÉ Ãä ÇáæÞÊ ãÍÏæÏ .. áßääÇ íßÝíäÇ ÃääÇ ÝÊÍäÇ ÇáÈÇÈ ááÍæÇÑ æÇáÈÇÈ ãÝÊæÍ ÃÕáÇ .. áßä äÝÊÍå ÍÊì íØãÆä ÇáäÇÓ æíØãÆä ÇáÔÈÇÈ Ãä áæ ÓãÚæÇ ÑÃí áÇ íÊæåãæÇ Ãäå áÇ íæÌÏ áå ÑÏ ... æÅÐÇ ÓãÚæÇ ÑÃíðÇ ÂÎÑ áÇ íÊæåãæÇ ÈÃä áíÓ áå ÑÏ ... åäÇß ÂÑÇÁ ÚäÏ ÇáÚáãÇÁ <span style="color: red">áßä ÇÓãÚæÇ .. æÃäÇ ÃÊãäì Ãä ÚáãÇÁäÇ íËÞæÇ ÈÚÞæá ÇáÔÈÇÈ .. ÇáÔÈÇÈ ÓãÚæÇ .. íÓÊØíÚæÇ Ãä íÍßãæÇ íÓÊØíÚæÇ .. æÇááå åÐÇ ãÚå Ïáíá ÃÞæì åÐÇ ãÚå ÍÌÉ .. åÐÇ ãÚå ÚÇáã æÇÍÏ åÐÇ ãÚå ãÇÆÉ ÃáÝ .. íÓÊØíÚæÇ Ãä íÍßãæÇ</span> .. ÃäÇ ÃËÞ ÈÚÞæá ÇáÔÈÇÈ æÃÊãäì Ãä ääÒá.. ÈÚÖ ÇáäÇÓ ÚÇÊÈæäí ÞÇáæÇ áãÇÐÇ ÊØÑÍ åÐå ÇáÞÖÇíÇ ÇáÎáÇÝíÉ Úáì ÇáäÇÓ .. áÃäí ÃËÞ ÈÚÞæá ÇáÔÈÇÈ áÃäí ÃËÞ ÈÚÞæá ÇáÃãÉ áÃäí ÃËÞ Ãäå Ýí íæã ãä ÇáÃíÇã ããßä åÐå ÇáÔÈåÇÊ ÊÃÊí áÃí æÇÍÏ ãäåã íÓãÚåÇ Ãæ íÞÑÄåÇ Ýíßæä ÚäÏå ÑÏ íÓÚ .. <o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 0cm 0cm 0pt"><span lang="AR-DZ" style="font-weight: normal; font-size: 14pt; font-family: &quot;Simplified Arabic&quot;; mso-ansi-font-size: 12.0pt; mso-bidi-language: AR-DZ; mso-ansi-font-weight: bold">Ýí ÇáÎÊÇã ÃÓÊØíÚ Ãä ÃáÎÕ ÈÚÖ ÇáÞÖÇíÇ .. ÇáÊí ÇÊÝÞäÇ ÚáíåÇ æÈÚÖäÇ ÇÎÊáÝ ÚáíåÇ .. <span style="color: red">Çáßá ãÊÝÞ Úáì Ãä ÇáÑÓæá Õáì Çááå Úáíå æÓáã Úáì ÇáÑÃÓ æÇáÚíä </span>.. æÇáßá ãÊÝÞ Úáì Ãäå ÅÐÇ ËÈÊ Ãäå Ýíå ÔíÁ ÌÇÁ ãä ÇáÑÓæá Õáì Çááå Úáíå æÓáã äÓáã æÅáÇ äßæä ÛíÑ ãÓáãíä .. åæ ÇáßáÇã Úä ËÈÊ æáÇ ãÇ ËÈÊ .. ØíÈ ØÈÚÇ ÞÖíÉ ÇáËÈæÊ åÐå Ýíå Úáã ÍÏíË Øæíá ÚÑíÖ æÌÑÍ æÊÚÏíá Øæíá áåÇ ãÆÇÊ ÇáÂáÇÝ .. ãÆÇÊ ÇáÂáÇÝ ÈáÇ ãÈÇáÛÉ . . ãÆÇÊ ÇáÃáÇÝ ãä ÇáÚáãÇÁ æÚáã ãÎÊáÝ ÇáÍÏíË æÇáÞÖÇíÇ ÇáÊí ÐßÑåÇ ÇáÏßÊæÑ ÃäÇ ßäÊ ÃÊãäì áæ ÃäÇ ÃÑÏ ÚáíåÇ íÚäí ÃäÇ ÃÓÇÚÏ .. åÐå ÞÖÇíÇ ãÚÑæÝÉ íÚäí Úáì ÝßÑÉ .. ÍÏíË áÇ ÚÏæì æáÇ ØíÑÉ æÝÑ ãä ÇáãÌÒæã æÊÚáíÞÇÊ .. åÐå ãÑÊ ÚáíäÇ ÈßÊÈ ÇáÝÞå æßÊÈ ÇáÚáã æÅÐÇ ãÇÇÓÊÍÖÑåÇ æÇÍÏ Ýí áÍÙÉ ãÇ Êßæä ÍÌÉ Úáì ÇáØÑÝ ÇáÂÎÑ ØíÈ ÓääÇÞÔåÇ æäÝÕáåÇ æíßæä áåÇ ãÌáÓ ãÇ ÚäÏäÇ ÅÔßÇá ..<o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 0cm 0cm 0pt"><span lang="AR-DZ" style="font-weight: normal; font-size: 14pt; font-family: &quot;Simplified Arabic&quot;; mso-ansi-font-size: 12.0pt; mso-bidi-language: AR-DZ; mso-ansi-font-weight: bold">ÈÓ ÃÑÌæ Ãä íØãÆä ÇáÔÈÇÈ Åáì ÈÚÖ ÇáãÚÇäí ÇáÃÓÇÓíÉ.. Ãä Úáã ÇáÍÏíË ÎÏã <span style="color: red">æÃä ÇáÃãÉ ÊÝÊÎÑ ÇÝÊÎÇÑÇ ÚÙíãÇ Úáì ßá ÇáÃãã ÇáÃÎÑì .. ãÇ Ýí ÃãÉ äÞáÊ ÃÍÇÏíË äÈíåÇ Ãæ ÑÓæáåÇ ÈåÐÇ ÇáÓäÏ ÇáÏÞíÞ ßãÇ äÞáÊ Ýí <a style="mso-comment-reference: stn_4">ÃãÊäÇ </a></span></span><span class="MsoCommentReference"><span lang="AR-SA" style="font-weight: normal; font-size: 8pt; font-family: &quot;Simplified Arabic&quot;; mso-ansi-font-weight: bold"><a language="JavaScript" class="msocomanchor" id="_anchor_4" onmouseover="msoCommentShow('_anchor_4','_com_4')" onmouseout="msoCommentHide('_com_4')" href="http://www.ahl-alquran.com/FCKeditor/editor/fckeditor.html?InstanceName=rte1&amp;Toolbar=Default#_msocom_4" name="_msoanchor_4"><span dir="rtl">[stn4]</span></a><span style="display: none; mso-hide: all"><span dir="ltr" style="mso-special-character: comment">&nbsp;</span></span></span></span><span lang="AR-DZ" style="font-weight: normal; font-size: 14pt; font-family: &quot;Simplified Arabic&quot;; mso-ansi-font-size: 12.0pt; mso-bidi-language: AR-DZ; mso-ansi-font-weight: bold">.. æãÇ Ýí ÃãÉ ãä ÇáÃãã ÚäÏåÇ Úáã íÓãì Úáã ÇáÌÑÍ æÇáÊÚÏíá.. ãÔ ãæÌæÏ .. Ãäå æÇááå ãä ÞÇá æãÇ ÇáÏáíá æåá åæ ÖÚíÝ æáÇ ßÐÇ .. ßÇäÊ ÇáäÇÓ ÊÓÇÝÑ ãä ÃÌá åÐÇ .. ÃÑÌæ Ãä íØãÆäæÇ Ãäå ÇáÍÏíË áã íÃÊí åßÐÇ ÞÏÑÇ .. æáÇ ÇáÃãÉ áã ÊÏÞÞ Ýíå .. ÃÑÌæ Ãä íÚæÏæÇ áÃí ÏÑÇÓÉ ÈÓíØÉ Ýí åÐå ÇáÚáæã <span style="color: red">ÓíÌÏæÇ Ãäåã åÐÇ ãÝÎÑÉ ááÃãÉ.<o:p></o:p></span></span></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 0cm 0cm 0pt"><span lang="AR-DZ" style="font-weight: normal; font-size: 14pt; font-family: &quot;Simplified Arabic&quot;; mso-ansi-font-size: 12.0pt; mso-bidi-language: AR-DZ; mso-ansi-font-weight: bold">ÃÑíÏ Ãä ÃÎÊã ÈãÇ ÞÇáå ÓÇÏÊäÇ ÇáÚáãÇÁ æÇáßá ÇÊÝÞ Úáíå æåæ áÇ íãßä ãÓÊÍíá ÍÏíË ÕÍíÍ ãæËæÞ íÊÚÇÑÖ ãÚ ÇáãÕáÍÉ .. íÊÚÇÑÖ ãÚ ÇáãäØÞ .. íÊÚÇÑÖ ãÚ ÇáÚÞá íÊÚÇÑÖ ãÚ ÇáÊÇÑíÎ .. ãÓÊÍíá .. ãÓÊÍíá .. åÐÇ ãä ÑÓæá Çááå Õáì Çááå Úáíå æÓáã æåÐÇ ããÇ ÃæÌÏå Çááå ÓÈÍÇäå æÊÚÇáì Ýí ÚÞæáäÇ .. ãÓÊÍíá ÅÐÇ ßäÇ äÄãä Ãäå ãä Åáå æÇÍÏ Ãä íÊÚÇÑÖÇ ..<o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 0cm 0cm 0pt"><span lang="AR-DZ" style="font-weight: normal; font-size: 14pt; font-family: &quot;Simplified Arabic&quot;; mso-ansi-font-size: 12.0pt; mso-bidi-language: AR-DZ; mso-ansi-font-weight: bold">áßä ÅÐÇ ÊÚÇÑÖ ÃÍÏ ÇáØÑÝíä ãÚ ÇáÂÎÑ ÓäÞÏã ÇáÃæËÞ .. ÝÅÐÇ ÇáÚáã ÃæËÞ æÇáÍÏíË Ýíå äÙÑ ÓäÞÏã ÇáÚáã .. æÅÐÇ ÇáÚáã ÃæËÞ æÇáÚáã Ýíå äÙÑ ÓäÞÏã ÇáÍÏíË .. åá Ýíå ÃÍÏ íÎÊáÝ Úáì åÐÇ .. ÝåÐÇ ÇÊÝÇÞäÇ æáÚáåÇ ÇáæÓØíÉ ..<o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 0cm 0cm 0pt"><span lang="AR-DZ" style="font-weight: normal; font-size: 14pt; font-family: &quot;Simplified Arabic&quot;; mso-ansi-font-size: 12.0pt; mso-bidi-language: AR-DZ; mso-ansi-font-weight: bold">ÔßÑÇ áßã<o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 0cm 0cm 0pt"><span lang="AR-DZ" style="font-weight: normal; font-size: 14pt; font-family: &quot;Simplified Arabic&quot;; mso-ansi-font-size: 12.0pt; mso-bidi-language: AR-DZ; mso-ansi-font-weight: bold">æÇáÓáÇã Úáíßã æÑÍãÉ Çááå<o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 0cm 0cm 0pt"><span lang="AR-DZ" style="font-weight: normal; font-size: 14pt; font-family: &quot;Simplified Arabic&quot;; mso-ansi-font-size: 12.0pt; mso-bidi-language: AR-DZ; mso-ansi-font-weight: bold"><o:p>&nbsp;</o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 0cm 0cm 0pt"><span lang="AR-DZ" style="font-weight: normal; font-size: 14pt; font-family: &quot;Simplified Arabic&quot;; mso-ansi-font-size: 12.0pt; mso-bidi-language: AR-DZ; mso-ansi-font-weight: bold"><o:p>&nbsp;</o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 0cm 0cm 0pt"><span lang="AR-DZ" style="font-weight: normal; font-size: 14pt; font-family: &quot;Simplified Arabic&quot;; mso-ansi-font-size: 12.0pt; mso-bidi-language: AR-DZ; mso-ansi-font-weight: bold"><o:p>&nbsp;</o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 0cm 0cm 0pt"><font size="3"><strong><span dir="ltr" style="mso-bidi-language: AR-DZ">alwasateyah@alresalah.net</span><span lang="AR-DZ" style="font-weight: normal; font-size: 14pt; font-family: &quot;Simplified Arabic&quot;; mso-ansi-font-size: 12.0pt; mso-bidi-language: AR-DZ; mso-ansi-font-weight: bold"><o:p></o:p></span></strong></font></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 0cm 0cm 0pt"><span dir="ltr" style="mso-bidi-language: AR-DZ"><o:p><font size="3"><strong>&nbsp;</strong></font></o:p></span></p>
<div style="mso-element: comment-list"><font size="3"><strong><hr class="msocomoff" align="left" width="33%" size="1" />
</strong></font>
<div style="mso-element: comment">
<div language="JavaScript" class="msocomtxt" id="_com_1" onmouseover="msoCommentShow('_anchor_1','_com_1')" onmouseout="msoCommentHide('_com_1')"><span style="mso-comment-author: 's t n'"><a name="_msocom_1"></a></span>
<p class="MsoCommentText" dir="rtl" style="margin: 0cm 0cm 0pt"><span class="MsoCommentReference"><span dir="ltr" style="font-size: 8pt"><span style="mso-special-character: comment"><strong>&nbsp;</strong><a class="msocomoff" href="http://www.ahl-alquran.com/FCKeditor/editor/fckeditor.html?InstanceName=rte1&amp;Toolbar=Default#_msoanchor_1"><strong>[stn1]</strong></a></span></span></span><font size="2"><strong><span dir="ltr"> </span></strong><span lang="AR-DZ" style="font-weight: normal; font-family: &quot;Simplified Arabic&quot;; mso-bidi-language: AR-DZ; mso-ansi-font-weight: bold"><span style="mso-spacerun: yes">&nbsp;&nbsp;</span></span></font><span lang="AR-DZ" style="font-weight: normal; font-size: 14pt; font-family: &quot;Simplified Arabic&quot;; mso-bidi-language: AR-DZ; mso-ansi-font-weight: bold">ÃäÙÑ ÍÏíË ÑÒíÉ íæã ÇáÎãíÓ<o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoCommentText" dir="rtl" style="margin: 0cm 0cm 0pt"><span lang="AR-DZ" style="font-weight: normal; font-size: 14pt; font-family: &quot;Simplified Arabic&quot;; mso-bidi-language: AR-DZ; mso-ansi-font-weight: bold"><o:p>&nbsp;</o:p></span></p>
</div>
</div>
<div style="mso-element: comment">
<div language="JavaScript" class="msocomtxt" id="_com_2" onmouseover="msoCommentShow('_anchor_2','_com_2')" onmouseout="msoCommentHide('_com_2')"><span style="mso-comment-author: 's t n'"><a name="_msocom_2"></a></span>
<p class="MsoCommentText" dir="rtl" style="margin: 0cm 0cm 0pt"><span class="MsoCommentReference"><span lang="AR-SA" style="font-weight: normal; font-size: 8pt; font-family: &quot;Simplified Arabic&quot;; mso-ansi-font-weight: bold"><span dir="ltr" style="mso-special-character: comment">&nbsp;<a class="msocomoff" href="http://www.ahl-alquran.com/FCKeditor/editor/fckeditor.html?InstanceName=rte1&amp;Toolbar=Default#_msoanchor_2">[stn2]</a></span></span></span><span lang="AR-SA" style="font-weight: normal; font-family: &quot;Simplified Arabic&quot;; mso-ansi-font-weight: bold"><font size="2"> </font></span><span lang="AR-SA" style="font-weight: normal; font-size: 14pt; font-family: &quot;Simplified Arabic&quot;; mso-ansi-font-weight: bold">ãÚ ÇáÃÓÝ ÇáÚßÓ ÕÍíÍ áã íßä Ðáß ãÝÎÑÉ ááãÓáãíä Èá åæ ãåÒáÉ æ æÈÇá Úáì ÇáãÓáãíä¡ æÇáÏáíá åæ æÖÚ ÇáãÓáãíä ÇáãÒÑí...<o:p></o:p></span></p>
</div>
</div>
<div style="mso-element: comment">
<div language="JavaScript" class="msocomtxt" id="_com_3" onmouseover="msoCommentShow('_anchor_3','_com_3')" onmouseout="msoCommentHide('_com_3')"><span style="mso-comment-author: 's t n'"><a name="_msocom_3"></a></span>
<p class="MsoCommentText" dir="rtl" style="margin: 0cm 0cm 0pt"><span class="MsoCommentReference"><span lang="AR-SA" style="font-weight: normal; font-size: 8pt; font-family: &quot;Simplified Arabic&quot;; mso-ansi-font-weight: bold"><span dir="ltr" style="mso-special-character: comment">&nbsp;<a class="msocomoff" href="http://www.ahl-alquran.com/FCKeditor/editor/fckeditor.html?InstanceName=rte1&amp;Toolbar=Default#_msoanchor_3">[stn3]</a></span></span></span><span lang="AR-SA" style="font-weight: normal; font-size: 16pt; font-family: &quot;Simplified Arabic&quot;; mso-ansi-font-weight: bold"> íÞæá ÊÚÇáì: æóãóÇ íóÊøóÈöÚõ ÃóßúËóÑõåõãú ÅöáøóÇ ÙóäøðÇ Åöäøó ÇáÙøóäøó áóÇ íõÛúäöí ãöäú ÇáúÍóÞøö ÔóíúÆðÇ Åöäøó Çááøóåó Úóáöíãñ ÈöãóÇ íóÝúÚóáõæäó(36). íæäÓ.<o:p></o:p></span></p>
</div>
</div>
<div style="mso-element: comment">
<div language="JavaScript" class="msocomtxt" id="_com_4" onmouseover="msoCommentShow('_anchor_4','_com_4')" onmouseout="msoCommentHide('_com_4')"><span style="mso-comment-author: 's t n'"><a name="_msocom_4"></a></span>
<p class="MsoCommentText" dir="rtl" style="margin: 0cm 0cm 0pt"><span class="MsoCommentReference"><span lang="AR-SA" style="font-weight: normal; font-size: 8pt; font-family: &quot;Simplified Arabic&quot;; mso-ansi-font-weight: bold"><span dir="ltr" style="mso-special-character: comment">&nbsp;<a class="msocomoff" href="http://www.ahl-alquran.com/FCKeditor/editor/fckeditor.html?InstanceName=rte1&amp;Toolbar=Default#_msoanchor_4">[stn4]</a></span></span></span><span lang="AR-SA" style="font-weight: normal; font-size: 16pt; font-family: &quot;Simplified Arabic&quot;; mso-ansi-font-weight: bold"> ãÃÓÇÉ ÇáãÓáãíä Ýí äÙÑí ÈÊáß ÇáÑæÇíÇÊ ÇáãäÞæáÉ Ïæä ÚÞá...<o:p></o:p></span></p>
</div>
</div>
</div>
<p>&nbsp;</p>
اجمالي القراءات 24891

للمزيد يمكنك قراءة : اساسيات اهل القران
التعليقات (4)
1   تعليق بواسطة   زهير قوطرش     في   الجمعة ٠١ - فبراير - ٢٠٠٨ ١٢:٠٠ صباحاً
[15962]

الأخ ابراهيم

 حياك الله أخي ابراهيم . هل توافق معي  أن هؤلاء الذين يتغنون بالسنة القولية ،هم اناس عبثيون ،يضيعون وقت الامة بتفاهات ،كان من المفروض أن يستفاد منها في تدبر القرآن ،وممارسته واسقاطه على حياة الناس.أليس غريبا تمسكهم  بأرائهم العقيمة.هم يصرحون أنهم مع السنة التي توافق القرآن ،لماذا لاتأخذوا بالقرآن إذن ،سبحان الله. أحي الاستاذ عدنان رفاعي على مداخلته الكريمة ،لكن مالعمل !!!!!!


2   تعليق بواسطة   ابراهيم دادي     في   الأحد ٠٣ - فبراير - ٢٠٠٨ ١٢:٠٠ صباحاً
[16052]

شكرا لك الأستاذ زهير قوطرش على التعليق، وأنا لا أوافقك

شكرا لك الأستاذ زهير قوطرش على التعليق، وأنا لا أوافقك أن الذين يتغنون بالسنة هم أناس عبثيون ويضيعون الوقت، إنما هم أناس جادّون في تخدير الناس بما لم ينزل الله على رسوله لأغراض دنيوية وجمع للمال وكسب للجاه، إلا من رحم الله ويحسبون أنهم مهتدون ويحسنون صنعا في اتباع السبل التي فرقتهم عن سبيل الله. لأن الله تعالى يهدي الذين يجاهدون في سبيله وهو القرآن الصراط المستقيم لا غير.


3   تعليق بواسطة   عبدالمجيد سالم     في   الأربعاء ٢٥ - فبراير - ٢٠٠٩ ١٢:٠٠ صباحاً
[34889]

نقاش يعبر عن تخبط


أستاذنا الفاضل ابراهيم دادي نشكرك على نقل هذه المناظرة وفي رأيي مع أنه  نقاش يعبر عن تخبط إلا أنه يعطي أملا كبيرا في الأصلاح الديني ، فلنتخيل لو أن مكان جمال البنا هو أحمد صبحي منصور ، من المؤكد أن الوضع سيتغير تماما ، من المؤكد أنه كان سيقلب الطاولة فوق رؤوسهم .


هذا الحوار يثبت أن الغالبية مع الفطرة السليمة وضد التكفير ، وأن كل المجهود الوهابي ، لم يسفر عن شيئ سوى 10% فقط من العينة هي التي تعتبر منكر السنة كافر والباقي يعتبرونه إما مجتهد وإما منحرف ، وهذه النسبة من الممكن البناء عليها ،فلو قدر لأقطاب الفكر القرآني برامج جماهيرية منتظمة لأمكن الأصلاح الديني بسرعة ، ولأظهروا جهل الشيوخ وضعف حجتهم و رداءة بضاعتهم أمام القرآن الكريم فمتى نرى هذه البرامج ، فما زال النت يتعامل معه شريحة محدودة وهي ليست بالقليلة ، ولكن الغالبية من جماهيرنا لا تمل من مشاهدة التلفاز ، وتعطيه عيونها وأذنها وفمها . مع تحياتي .


4   تعليق بواسطة   احمد شعبان     في   الأربعاء ٢٥ - فبراير - ٢٠٠٩ ١٢:٠٠ صباحاً
[34900]

أخي الفاضل الأستاذ / إبراهيم دادي

تحية مباركة طيبة وبعد


أولا : شكرا لك يا أخي على نقل مادار في هذا الحوار .


ثانيا : لقد خطر ببالي أثناء القراءة ، ماذا لو كان زكريا بطرس حاضرا هذا اللقاء ، هل كان بوسع أحد من المتحاورين الذين يدافعون عن الباطل أن يستمر في قوله ، أم أن هذا الكلام مقصور على البسطاء من الناس للتأكيد على غسيل أدمغتهم . 


ثالثا : لمصلحة من !!!، هل يبغون بذلك عرض الحياة الدنيا ، إن كان الأمر كذلك فليلجأوا إلى مجال آخر غير الدين ، أما أنهم يصرون على أن مجال تدليسهم هو الدين ، فيجب أن نعتبرهم ممن يحاربون الله ورسوله ، ولا يريدون خيرا بهذه الأمة ، وحسابنا وحسابهم عند الله .


رابعا : يجب أن أنبه على أن الآية الكريمة التي تقول " ما آتاكم الرسول فخذوه ... " في سورة الحشر وخاصة بتوزيع الأسلاب والغنائم ، ومن المثير للدهشة أن تفسير الطبري يقول عنها أنها نسخت بآية الأنفال .


وأخيرا حسبي الله ونعم الوكيل .


والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته .  


أضف تعليق
لا بد من تسجيل الدخول اولا قبل التعليق
تاريخ الانضمام : 2006-07-11
مقالات منشورة : 516
اجمالي القراءات : 10,759,697
تعليقات له : 1,999
تعليقات عليه : 2,891
بلد الميلاد : ALGERIA
بلد الاقامة : ALGERIA