وما أرسلنا من رسول .. أو من هم الأمازيغ؟ VII

عبد الرحمان حواش Ýí 2009-07-23


t-align: justify"><strong><span lang="AR-DZ" style="font-align: justify"><strong><span lang="AR-DZ" style="font-size: 16pt; font-family: &quot;Arabic Transparent&quot;; mso-bidi-language: AR-DZ">- <u>ÇáÃãÇÒíÜÜÛ</u></span></strong><span lang="AR-DZ" style="font-size: 16pt; font-family: &quot;Arabic Transparent&quot;; mso-bidi-language: AR-DZ"> : åã ÃäÇÓ ãä ÐÑíÉ ÁÇÏã æäæÍ <strong><em>( ... ÅäÇ ÎáÞäÇßã ãä ÐßÑ æÃäËì æÌÚáäÇßã ÔÚæÈÇ æÞÈÇÆá áÊÚÇÑÝæÇ <u>Åä ÃßÑãßã ÚäÏ Çááå ÃÊÞÇßã </u>...) </em></strong>ÇáÍÌÑÇÊ 13.<o:p></o:p></span></span></strong></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 0cm 0cm 0pt; direction: rtl; unicode-bidi: embed; text-align: justify"><span lang="AR-DZ" style="font-size: 16pt; font-family: &quot;Arabic Transparent&quot;; mso-bidi-language: AR-DZ">- <strong><u>åäÇ áÝÊÉ</u> :<span style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </span>&quot; áÊÚÇÑÝæÇ &quot;</strong>: áíÓ ãÚäÇå ÇáÊÚÇÑÝ ßãÇ íÝÓÑå ÇáÈÚÖ&nbsp;</span><span lang="FR" dir="ltr" style="font-size: 16pt; mso-bidi-language: AR-DZ; mso-bidi-font-family: 'Arabic Transparent'">!</span><span lang="AR-DZ" style="font-size: 16pt; font-family: &quot;Arabic Transparent&quot;; mso-bidi-language: AR-DZ"> Ýáæ ßÇä Ðáß ÇáãÚäì áÞÇá<span style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </span>ÓÈÍÇäå æÊÚÇáì &ndash; áÊÊÚÇÑÝæÇ- æÅäãÇ åæ ÇáÊÝÑÚ <strong><em>( ÐÑíÉ ÈÚÖåÇ ãä ÈÚÖ)</em></strong> Âá ÚãÑÇä ( ÚÑæÞ &ndash; ÌÐæÚ &ndash; ÃÛÕÇä- ÃÚÑÇÝ æÃæÑÇÞ ) <strong><em>( ... æÚáì ÇáÃÚÑÇÝ ÑÌÇá...)</em></strong>ÇáÃÚÑÇÝ 46.<strong><em> </em></strong>æåæ ãÇ äÓãíå ÇáÂä: </span><em><span lang="FR" dir="ltr" style="font-size: 16pt; mso-bidi-language: AR-DZ; mso-bidi-font-family: 'Arabic Transparent'">la g&eacute;n&eacute;tique</span></em><em><span lang="AR-DZ" style="font-size: 16pt; font-family: &quot;Arabic Transparent&quot;; mso-bidi-language: AR-DZ">- </span></em><span lang="AR-DZ" style="font-size: 16pt; font-family: &quot;Arabic Transparent&quot;; mso-bidi-language: AR-DZ">Úáã ÇáæÑÇËÉ<em> </em></span><em><span lang="FR" dir="ltr" style="font-size: 16pt; mso-bidi-language: AR-DZ; mso-bidi-font-family: 'Arabic Transparent'">genetic</span></em><span lang="AR-DZ" style="font-size: 16pt; font-family: &quot;Arabic Transparent&quot;; mso-bidi-language: AR-DZ">.<o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 0cm 0cm 0pt; direction: rtl; unicode-bidi: embed; text-align: justify"><span lang="AR-DZ" style="font-size: 16pt; font-family: &quot;Arabic Transparent&quot;; mso-bidi-language: AR-DZ">- Ëã ßÇä ÇÇÎÊáÇÝ ÇáÃáÓäÉ æÇáÃáæÇä <strong><em>( æãä ÁÇíÇÊå ... æÇÎÊáÇÝ ÃáÓäÊßã æÃáæÇäßã ...)</em></strong> ÇáÑæã 22.<o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 0cm 0cm 0pt; direction: rtl; unicode-bidi: embed; text-align: justify"><strong><span lang="AR-DZ" style="font-size: 16pt; font-family: &quot;Arabic Transparent&quot;; mso-bidi-language: AR-DZ">- <u>ÇáÃãÇÒíÜÛ</u></span></strong><span lang="AR-DZ" style="font-size: 16pt; font-family: &quot;Arabic Transparent&quot;; mso-bidi-language: AR-DZ"> åã <strong>ÇáÈÑÈÑ¡ </strong>ÇáÐíä åã ÓßÇä ÔãÇá ÅÝÑíÞíÇ ÇáÃÕáíæä¡ ãä ÇáÈÍÑ ÇáÃÍãÑ ÔÑÞÇ Åáì ÇáãÍíØ ÇáÃØáÓí ÛÑÈÇ¡ ÈãÇ Ýíå ÌÒÑ <strong>ÇáßÇäÇÑí</strong>¡ æãä ÇáÈÍÑ ÇáÃÈíÖ ÇáãÊæÓØ ÔãÇáÇ Åáì ÊÎæã ÇáäíÌÑ &ndash; æÇáÊÔÇÖ ¡ æÇáÓæÏÇä ÌäæÈÇ¡ ÈãÇ Ýíå ÇáÕÍÑÇÁ ÇáÛÑÈíÉæãæÑíØÇäíÇ. ÓßÇäåÇ ßáåã ÈÑÈÑ æíÊßáãæä ÇááÓÇä ÇáÈÑÈÑí ãÚ ÈÚÖ ÇáÅÎÊáÇÝ ÇáØÝíÝ Ýí áåÌÇÊåã ¡ æÐáß ÈÍßã ÈÚÏ ÈÚÖåã Úä ÈÚÖ ¡ æÈÍßã ÇáÍæÇÌÒ ÇáØÈíÚíÉ ¡ æÇáÅäÚÒÇá ÇáÅÌÊãÇÚí æÇáÅÏÇÑí. ÃãÇ ÇáÐíä ÊäÇÓæÇ áÓÇäåã ÇáÃÕáí ÇáÈÑÈÑí¡ ÕÇÑæÇ íÊÍÏËæä ÈÎáíØ ãä ÇáÈÑÈÑíÉ æãä ÇáÚÑÈíÉ ÇáÏøÇÑÌÉ ÝÕÇÑæÇ<em><span style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </span></em></span><em><span lang="FR" dir="ltr" style="font-size: 16pt; mso-bidi-language: AR-DZ; mso-bidi-font-family: 'Arabic Transparent'">- Arabophones &ndash;</span></em><em><span lang="AR-DZ" style="font-size: 16pt; font-family: &quot;Arabic Transparent&quot;; mso-bidi-language: AR-DZ"><o:p></o:p></span></em></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 0cm 0cm 0pt; direction: rtl; unicode-bidi: embed; text-align: justify"><span lang="AR-DZ" style="font-size: 16pt; font-family: &quot;Arabic Transparent&quot;; mso-bidi-language: AR-DZ">- ãä Ãíä ÌÇÁÊ åÐå ÇáÊÓãíÉ¡ <strong>ÇáÈÑÈÑ. </strong>ÝåÐå ÇáÊÓãíÉ ÌÇÁÊ ãä ÇáÅÛÑíÞ<strong> </strong>æÇáÑæãÇä¡ ÅÐ ßÇäæÇ<strong> </strong>íáÞÈæäåã ÈÜ: </span><em><span lang="FR" dir="ltr" style="font-size: 16pt; mso-bidi-language: AR-DZ; mso-bidi-font-family: 'Arabic Transparent'">barbare &ndash; barbaric-</span></em><em><span lang="FR" style="font-size: 16pt; font-family: &quot;Arabic Transparent&quot;; mso-bidi-language: AR-DZ"> </span></em><strong><span lang="AR-DZ" style="font-size: 16pt; font-family: &quot;Arabic Transparent&quot;; mso-bidi-language: AR-DZ">( ÈÇáÊÝÎíã )</span></strong><span lang="AR-DZ" style="font-size: 16pt; font-family: &quot;Arabic Transparent&quot;; mso-bidi-language: AR-DZ"> æÇáÊí ãÚäÇåÇ ÇáÃÕáí: <strong>ÇáÃÌÇäÈ</strong> ÈÇáäÓÈÉ Åáíåã . Ëã ÇÓÊÚãáæåÇ ÊÌÇæÒðÇ Ýí æÕÝ ÛíÑåã ÈÇáÝÙÇÙÉ æÇáÌáÝ ¡ ÎÇÕÉ æÃäåã áÇ íÚæä ßáÇãåã. ÝÇáÐí áÇ íÝåã áÓÇä ÛíÑå íáÞÈå ÈÇá </span><em><span lang="FR" dir="ltr" style="font-size: 16pt; mso-bidi-language: AR-DZ; mso-bidi-font-family: 'Arabic Transparent'">barbare</span></em><span lang="AR-DZ" style="font-size: 16pt; font-family: &quot;Arabic Transparent&quot;; mso-bidi-language: AR-DZ"><span style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </span><u>ÈÇáÊÝÎíã</u> æåæ ãÑÇÏÝ ááÑØÇäÉ :</span><em><span lang="FR" dir="ltr" style="font-size: 16pt; mso-bidi-language: AR-DZ; mso-bidi-font-family: 'Arabic Transparent'">baragouin &ndash; charabia- jargon &ndash; gibberish-</span></em><em><span lang="AR-DZ" style="font-size: 16pt; font-family: &quot;Arabic Transparent&quot;; mso-bidi-language: AR-DZ">.</span></em><span lang="AR-DZ" style="font-size: 16pt; font-family: &quot;Arabic Transparent&quot;; mso-bidi-language: AR-DZ"> ßãÇ ÌÇÁ¡ ÍÓÈ ÊÚáíÞ ÇáÃÓÊÇÐ ãÍãÏ ÇáÍÏÇÏ : Ãäø ÓßÇä ãäØÞÉ ÇáæÇÍÇÊ &ndash; Ýí áíÈíÇ-áÏíåã áÛÉ íÓãæäåÇ: <strong>ÑØÇäÉ&nbsp;</strong></span><span lang="FR" dir="ltr" style="font-size: 16pt; mso-bidi-language: AR-DZ; mso-bidi-font-family: 'Arabic Transparent'">!</span><span lang="AR-DZ" style="font-size: 16pt; font-family: &quot;Arabic Transparent&quot;; mso-bidi-language: AR-DZ"> ÝÛíÑåã åæ ÇáÐí ÓãÇåÇ ßÐáß¡ æåí ßáãÉ ãÑÇÏÝÉ æÔÇÑÍÉ áßáãÉ </span><em><span lang="FR" dir="ltr" style="font-size: 16pt; mso-bidi-language: AR-DZ; mso-bidi-font-family: 'Arabic Transparent'">barbare</span></em><span lang="AR-DZ" style="font-size: 16pt; font-family: &quot;Arabic Transparent&quot;; mso-bidi-language: AR-DZ"> ( ÈÇáÊÝÎíã ) áÃä ÇáÓßÇä ÇáãÌÇæÑíä áåã æÇáÐíä äÓæÇ áÓÇäåã æáÇ íÚæä ÍÏíËåã ÝÓãæåÇ : <strong>ÑØÇäÉ.</strong> æãÑÇÏÝå Ýí áÓÇä ÇáÞÑÁÇä: ÇáÚÌã Ãæ <strong>ÇáÃÚÇÌã</strong>. ÝÇáÚÑÈíÉ </span><em><span lang="FR" dir="ltr" style="font-size: 16pt; mso-bidi-language: AR-DZ; mso-bidi-font-family: 'Arabic Transparent'">( urbi)</span></em><span lang="FR" style="font-size: 16pt; font-family: &quot;Arabic Transparent&quot;; mso-bidi-language: AR-DZ"> </span><span lang="AR-DZ" style="font-size: 16pt; font-family: &quot;Arabic Transparent&quot;; mso-bidi-language: AR-DZ">&ndash;ãËáÇ- ÈÇáäÓÈÉ ááßÑÏí¡ æÇáÏÑÒí¡ æÇáÈÑÈÑí¡æ...æ... <strong>ÃÚÇÌã</strong> æÇáÚßÓ ßÐáß ÈÇáäÓÈÉ áãä áÓÇäå ÛíÑ áÓÇä ÇáÞÑÁÇä&nbsp;</span><span lang="FR" dir="ltr" style="font-size: 16pt; mso-bidi-language: AR-DZ; mso-bidi-font-family: 'Arabic Transparent'">!</span><span lang="AR-DZ" style="font-size: 16pt; font-family: &quot;Arabic Transparent&quot;; mso-bidi-language: AR-DZ"><o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 0cm 0cm 0pt; direction: rtl; unicode-bidi: embed; text-align: justify"><span lang="AR-DZ" style="font-size: 16pt; font-family: &quot;Arabic Transparent&quot;; mso-bidi-language: AR-DZ">- ßÇä ÇáÑæãÇä¡ íáÞÈæä ÍÊì ÛíÑ ÇáÈÑÈÑ &ndash;ßÐáß- (ÈÜÇáÊÝÎíã) </span><em><span lang="FR" dir="ltr" style="font-size: 16pt; mso-bidi-language: AR-DZ; mso-bidi-font-family: 'Arabic Transparent'">&ndash; barbare &ndash;</span></em><em><span lang="FR" style="font-size: 16pt; font-family: &quot;Arabic Transparent&quot;; mso-bidi-language: AR-DZ"> </span></em><span lang="AR-DZ" style="font-size: 16pt; font-family: &quot;Arabic Transparent&quot;; mso-bidi-language: AR-DZ">ßÇáÌÑãÇäííä¡ æÇáÕÞÇáÈÉ¡ æÛíÑåã ãä ÇáÔãÇáííä æÇáÃÓíæíÜíä ÇáÐíä åÇÌãæÇ ÇáÃãÈÑÇØæÑíÉ ÇáÑæãÇäíÉ æÛÒóæåÇ Ýí ÚåÏ ãÇ &ndash; æíÚäæä Ãäåã Þæã åãóÌ&nbsp;</span><span lang="FR" dir="ltr" style="font-size: 16pt; mso-bidi-language: AR-DZ; mso-bidi-font-family: 'Arabic Transparent'">!</span><span lang="AR-DZ" style="font-size: 16pt; font-family: &quot;Arabic Transparent&quot;; mso-bidi-language: AR-DZ"><o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 0cm 0cm 0pt; direction: rtl; unicode-bidi: embed; text-align: justify"><span lang="AR-DZ" style="font-size: 16pt; font-family: &quot;Arabic Transparent&quot;; mso-bidi-language: AR-DZ">- ÝÈãÇ Ãä ßáãÉ </span><em><span lang="FR" dir="ltr" style="font-size: 16pt; mso-bidi-language: AR-DZ; mso-bidi-font-family: 'Arabic Transparent'">barbare</span></em><span lang="AR-DZ" style="font-size: 16pt; font-family: &quot;Arabic Transparent&quot;; mso-bidi-language: AR-DZ"> ÈÇááÇÊíäíÉ &ndash;æãÇ ÊÕÑÝ ãäåÇ- ÊäØÞ <strong>ÈÇáÊÝÎíã</strong> ÃãÇ ÈáÓÇä ÇáÞÑÁÇä </span><em><span lang="FR" dir="ltr" style="font-size: 16pt; mso-bidi-language: AR-DZ; mso-bidi-font-family: 'Arabic Transparent'">(urbi)</span></em><span lang="AR-DZ" style="font-size: 16pt; font-family: &quot;Arabic Transparent&quot;; mso-bidi-language: AR-DZ"> ÇáÐí íÞáø æáÇ íõáÌà Ýíå ßËíÑðÇ Åáì ÇáÊÝÎíã ÝíäØÞ åßÐÇ <strong>ÈÑÈÑ</strong> ÈÏæäå.<o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 0cm 0cm 0pt; direction: rtl; unicode-bidi: embed; text-align: justify"><span lang="AR-DZ" style="font-size: 16pt; font-family: &quot;Arabic Transparent&quot;; mso-bidi-language: AR-DZ"><o:p>&nbsp;</o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 0cm 0cm 0pt; direction: rtl; unicode-bidi: embed; text-align: justify"><span lang="AR-DZ" style="font-size: 16pt; font-family: &quot;Arabic Transparent&quot;; mso-bidi-language: AR-DZ"><o:p></o:p></span><span lang="AR-DZ" style="font-size: 16pt; font-family: &quot;Arabic Transparent&quot;; mso-bidi-language: AR-DZ"><o:p>&nbsp;</o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 0cm 0cm 0pt; direction: rtl; unicode-bidi: embed; text-align: justify"><span lang="AR-DZ" style="font-size: 16pt; font-family: &quot;Arabic Transparent&quot;; mso-bidi-language: AR-DZ">- áäÚáã Ãä ÇáÃÑæÈííä íÝÑÞæä Èíä ÇáßáãÊíä<em> </em></span><em><span lang="FR" dir="ltr" style="font-size: 16pt; mso-bidi-language: AR-DZ; mso-bidi-font-family: 'Arabic Transparent'">barbare barbaric</span></em><em><span lang="AR-DZ" style="font-size: 16pt; font-family: &quot;Arabic Transparent&quot;; mso-bidi-language: AR-DZ"> æ</span></em><em><span lang="FR" dir="ltr" style="font-size: 16pt; mso-bidi-language: AR-DZ; mso-bidi-font-family: 'Arabic Transparent'">berb&egrave;re-berber</span></em><em><span lang="AR-DZ" style="font-size: 16pt; font-family: &quot;Arabic Transparent&quot;; mso-bidi-language: AR-DZ">- </span></em><span lang="AR-DZ" style="font-size: 16pt; font-family: &quot;Arabic Transparent&quot;; mso-bidi-language: AR-DZ">Ýí ÇáäØÞ: ÊÝÎíã æÚÏãå¡ æßÐÇ Ýí ÇáäÓÎ ßãÇ äÑì. ÝÍíä íÞÕÏæä ÇáÌäÓ ÝáÇ ÊÝÎíã æíßÊÈæä </span><span lang="FR" dir="ltr" style="font-size: 16pt; mso-bidi-language: AR-DZ; mso-bidi-font-family: 'Arabic Transparent'">berb&egrave;re</span><span lang="AR-DZ" style="font-size: 16pt; font-family: &quot;Arabic Transparent&quot;; mso-bidi-language: AR-DZ">. æÍíä íÞÕÏæä ÇáÌáÝ æÛíÑÇáãÊÍÖøÑ <strong>ÞÈÇáÊÝÎíã</strong> (</span><em><span lang="FR" dir="ltr" style="font-size: 16pt; mso-bidi-language: AR-DZ; mso-bidi-font-family: 'Arabic Transparent'">emphatique- emphatic</span></em><span lang="AR-DZ" style="font-size: 16pt; font-family: &quot;Arabic Transparent&quot;; mso-bidi-language: AR-DZ"> ) æíßÊÈæä </span><em><span lang="FR" dir="ltr" style="font-size: 16pt; mso-bidi-language: AR-DZ; mso-bidi-font-family: 'Arabic Transparent'">barbare</span></em><em><span lang="AR-DZ" style="font-size: 16pt; font-family: &quot;Arabic Transparent&quot;; mso-bidi-language: AR-DZ">.<o:p></o:p></span></em></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 0cm 0cm 0pt; direction: rtl; unicode-bidi: embed; text-align: justify"><span lang="AR-DZ" style="font-size: 16pt; font-family: &quot;Arabic Transparent&quot;; mso-bidi-language: AR-DZ">- ãÊì Óãì ÇáÈÑÈÑ ÃäÝÓåã<span style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </span><strong>ÃãÇÒíÛ</strong> æÚÏáæÇ Úä ÊÓãíÉ <strong>ÇáÈÑÈÑ</strong>.&nbsp;</span><span lang="FR" dir="ltr" style="font-size: 16pt; mso-bidi-language: AR-DZ; mso-bidi-font-family: 'Arabic Transparent'">!?</span><span lang="AR-DZ" style="font-size: 16pt; font-family: &quot;Arabic Transparent&quot;; mso-bidi-language: AR-DZ"> <o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 0cm 0cm 0pt; direction: rtl; unicode-bidi: embed; text-align: justify"><span lang="AR-DZ" style="font-size: 16pt; font-family: &quot;Arabic Transparent&quot;; mso-bidi-language: AR-DZ">- ÓãæÇ ÃäÝÓåã &ndash;ßÐáß- ÍíäãÇ ÈÏà ÇáÅÑåÇÈ æÇáÅÑåÇÈíæä Ýí ÇáÏæá ÇáÅÓáÇãíÉ¡ ÝÕÇÑÊ æÓÇÆá ÇáÅÚáÇã¡ æÍÊì ÈÚÖ ÇáãÔÇÆÎ ãä Êáßã ÇáÏæá¡ íáÞÈæä ÇáÅÑåÇÈííä æÇáÅÑåÇÈ: <strong>ÈÇáÈÑÈÑ</strong> <strong>æÈÇáÈÑÈÑíÉ</strong> ( ãä ÛíÑ ÊÝÎíã ) æßãÑÇÏÝ ááæÍÔíÉ æÇáåãÌíÉ æÛíÑ Ðáß ãä ÇáÃÚãÇá ÇáÛíÑ ÅäÓÇäíÉ&nbsp;</span><span lang="FR" dir="ltr" style="font-size: 16pt; mso-bidi-language: AR-DZ; mso-bidi-font-family: 'Arabic Transparent'">!</span><span lang="AR-DZ" style="font-size: 16pt; font-family: &quot;Arabic Transparent&quot;; mso-bidi-language: AR-DZ"> æÐáß ÈÕÝÉ ÅÑÇÏíÉ æØÚäðÇ Ýí <strong>ÃÕÇáÉ ÇáÈÑÈÑ</strong>.<o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 0cm 0cm 0pt; direction: rtl; unicode-bidi: embed; text-align: justify"><span lang="AR-DZ" style="font-size: 16pt; font-family: &quot;Arabic Transparent&quot;; mso-bidi-language: AR-DZ">- ÝÍíäÆÐ ÑÌÚ åÄáÇÁ Åáì ÊÓãíÊåã ÇáÚÊíÞÉ ãäÐ ÞÑæä æÞÑæä&nbsp;</span><span lang="FR" dir="ltr" style="font-size: 16pt; mso-bidi-language: AR-DZ; mso-bidi-font-family: 'Arabic Transparent'">!</span><span lang="AR-DZ" style="font-size: 16pt; font-family: &quot;Arabic Transparent&quot;; mso-bidi-language: AR-DZ"> æåí: <strong>ÇáÃãÇÒíÛ æÇáÃãÇÒíÛíÉ.<o:p></o:p></strong></span></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 0cm 0cm 0pt; direction: rtl; unicode-bidi: embed; text-align: justify"><span lang="AR-DZ" style="font-size: 16pt; font-family: &quot;Arabic Transparent&quot;; mso-bidi-language: AR-DZ">- ÈÞíÊ åÐå ÇáÊÓãíÉ Åáì íæãäÇ åÐÇ ãÓÊÚãáÉ (Ïæä <u>ÇáÈÑÈÑ</u>: ÇáÊÓãíÉ ÇáÍÏíËÉ)¡ ÚäÏ ÇáÈÑÈÑ <strong>ÇáÊæÇÑÞ </strong>ÓßÇä ÇáÕÍÑÇÁ ÇáßÈÑì ÇáÌÒÇÆÑíÉ ÅÐ íÓãæä ÃäÝÓåã Åáì Çáíæã <strong>ÃãÇåÇÛ¡<span style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </span>ÆãÇåÇÛä</strong>¡ ÚáãÇð æÃäåã áÇ íäØÞæä ÈÍÑÝ ÇáÒÇí= <strong>ÃãÇÒÇÛ ÆãÇÒÇÛä</strong></span><span lang="FR" dir="ltr" style="font-size: 16pt; mso-bidi-language: AR-DZ; mso-bidi-font-family: 'Arabic Transparent'"><o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 0cm 0cm 0pt; direction: rtl; unicode-bidi: embed; text-align: justify"><span lang="AR-DZ" style="font-size: 16pt; font-family: &quot;Arabic Transparent&quot;; mso-bidi-language: AR-DZ">- ÊæÌÏ ÃíÖÇ åÐå<span style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </span>ÇáÊÓãíÉ &ndash;æãä ÞÑæä- Ýí &quot;<strong>ÛÏÇãÓ</strong>&quot; ÈáíÈÜíÇ ÇáÛÑÈíÉ . íäÙÑ: ÇáÞÇãæÓ <strong>ÊæÇÑÞ- ÝÑäÓí</strong> ÇáÌÒÁ ÇáËÇäí¡ ÇáÕÝÍÉ 674 ááÃÈ </span><em><span lang="FR" dir="ltr" style="font-size: 16pt; mso-bidi-language: AR-DZ; mso-bidi-font-family: 'Arabic Transparent'">de Foucault</span></em><span lang="AR-DZ" style="font-size: 16pt; font-family: &quot;Arabic Transparent&quot;; mso-bidi-language: AR-DZ"> ÇáãÊæÝì1914.<o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 0cm 0cm 0pt; direction: rtl; unicode-bidi: embed; text-align: justify"><span lang="AR-DZ" style="font-size: 16pt; font-family: &quot;Arabic Transparent&quot;; mso-bidi-language: AR-DZ">- æãÚäì <strong>ÃãÇåÇÛ Ãæ ÃãÇÒíÛ</strong> : <strong>ÇáãÑÁ ÇáÍÑ</strong>- æ<strong>ÇáãÑÁ ÇáäÈíá</strong>.<o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 0cm 0cm 0pt; direction: rtl; unicode-bidi: embed; text-align: justify"><span lang="AR-DZ" style="font-size: 16pt; font-family: &quot;Arabic Transparent&quot;; mso-bidi-language: AR-DZ">- íÈÞì ãÇ åí ÇáÕáÉ Èíä ÇáÃãÇÒíÛ æÇáÚäæÇä: <strong><em>&quot; æãÇ ÃÑÓáäÇ ãä ÑÓæá ÅáÇ ÈáÓÇä Þæãå áíÈíøä áåã &quot;.&nbsp;</em></strong></span><span lang="FR" dir="ltr" style="font-size: 16pt; mso-bidi-language: AR-DZ; mso-bidi-font-family: 'Arabic Transparent'">?</span><span lang="AR-DZ" style="font-size: 16pt; font-family: &quot;Arabic Transparent&quot;; mso-bidi-language: AR-DZ"><o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 0cm 0cm 0pt; direction: rtl; unicode-bidi: embed; text-align: justify"><span lang="AR-DZ" style="font-size: 16pt; font-family: &quot;Arabic Transparent&quot;; mso-bidi-language: AR-DZ">- ÇáÕáÉ åí æÃä ßáãÉ </span><em><span lang="FR" dir="ltr" style="font-size: 16pt; mso-bidi-language: AR-DZ; mso-bidi-font-family: 'Arabic Transparent'">zygote- zygot</span></em><span lang="AR-DZ" style="font-size: 16pt; font-family: &quot;Arabic Transparent&quot;; mso-bidi-language: AR-DZ"> ãÚäÇåÇ Ýí Úáã ÇáÃÍíÇÁ: ( ÈÇáÊÞÑíÈ) ÇáÎáíÉ ÇáÃÕáíÉ ÇáÃæøáíÉ áßá ßÇÆä Íí... æÊÕÑÝ ãäåÇ æÈäÝÓ ÇáÌÑÓ ÇááÝÙÜí</span><em><span lang="FR" dir="ltr" style="font-size: 16pt; mso-bidi-language: AR-DZ; mso-bidi-font-family: 'Arabic Transparent'"> homozygote</span></em><em><span lang="FR" style="font-size: 16pt; font-family: &quot;Arabic Transparent&quot;; mso-bidi-language: AR-DZ"> </span></em><em><span lang="AR-DZ" style="font-size: 16pt; font-family: &quot;Arabic Transparent&quot;; mso-bidi-language: AR-DZ">. æ</span></em><em><span lang="FR" dir="ltr" style="font-size: 16pt; mso-bidi-language: AR-DZ; mso-bidi-font-family: 'Arabic Transparent'">homo</span></em><span lang="AR-DZ" style="font-size: 16pt; font-family: &quot;Arabic Transparent&quot;; mso-bidi-language: AR-DZ">- ãÚäÇå ãæÇÒ¡ò æãÚäÇåÇ ( ÇáÊÞÑíÈí) áÞÇÍ ÈíÜÜÜÜÜÜä ãÔÇÆÌ </span><em><span lang="FR" dir="ltr" style="font-size: 16pt; mso-bidi-language: AR-DZ; mso-bidi-font-family: 'Arabic Transparent'">gam&egrave;te &ndash; gamete</span></em><span lang="AR-DZ" style="font-size: 16pt; font-family: &quot;Arabic Transparent&quot;; mso-bidi-language: AR-DZ"> ÐæÇÊ ÎÕÇÆÕ ããÇËáÉ ãÊæÇÒíÉ æíÈíøäåÇ ÇáÞÇãæÓ ÇáÝÑäÓí:</span><em><span lang="FR" dir="ltr" style="font-size: 16pt; mso-bidi-language: AR-DZ; mso-bidi-font-family: 'Arabic Transparent'">Robert</span></em><span lang="AR-DZ" style="font-size: 16pt; font-family: &quot;Arabic Transparent&quot;; mso-bidi-language: AR-DZ"> ÈÜ: <strong>ÔÎÕ ÎÇáÕ</strong> ÍÑø : </span><em><span lang="FR" dir="ltr" style="font-size: 16pt; mso-bidi-language: AR-DZ; mso-bidi-font-family: 'Arabic Transparent'">&laquo;&nbsp; un individu pur&nbsp;&raquo;</span></em><span lang="AR-DZ" style="font-size: 16pt; font-family: &quot;Arabic Transparent&quot;; mso-bidi-language: AR-DZ">.<o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 0cm 0cm 0pt; direction: rtl; unicode-bidi: embed; text-align: justify"><span lang="AR-DZ" style="font-size: 16pt; font-family: &quot;Arabic Transparent&quot;; mso-bidi-language: AR-DZ">- ÃÑÌæ Ãääí ÈåÐå ÇáÎáÇÕÉ ÇáãÊæÇÖÚÉ ÈíøäÊ ÔíÆÇ ãä ãÚäì <strong>ÇáÃãÇÒíÛ </strong>.<o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 0cm 0cm 0pt; direction: rtl; unicode-bidi: embed; text-align: justify"><span lang="AR-DZ" style="font-size: 16pt; font-family: &quot;Arabic Transparent&quot;; mso-bidi-language: AR-DZ">- æÃÔßÑ ÇáÏßÊæÑ <strong>ÓÚÏ ÇáÏíä ÅÈÑÇåíã </strong>Úáì ÊÕÏøíå áÏÑÇÓÉ Çáãáá æÇáäøÍá <strong><em>( ... ÅäÇ ÎáÞäÇßã ãä ÐßÑ æÃäËì æÌÚáäÇßã ÔÚæÈÇ æÞÈÇÆá áÊÚÇÑÝæÇ Åä ÃßÑãßã ÚäÏÇááå ÃÊÞÇßã ...) </em></strong>ÇáÍÌÑÇÊ 13. æÃÔßÑå ÎÇÕÉ<strong> </strong>Ãä ÃÊÇÍ áí ÇáÝÑÕÉ¡ æÃËÇÑ Ýíø ÇáÔåíÉ¡ ááÊØÝá Ýí ÊÈíÇä ãåíøÊåã. <strong><em><span style="mso-spacerun: yes">&nbsp;&nbsp;</span><o:p></o:p></em></strong></span></p>
<p><strong><em><span lang="AR-DZ" dir="rtl" style="font-size: 16pt; font-family: &quot;Arabic Transparent&quot;; mso-bidi-language: AR-DZ; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-ansi-language: FR; mso-fareast-language: FR; mso-ascii-font-family: Arial; mso-hansi-font-family: Arial"><span style="mso-spacerun: yes">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span>æÇááå<span style="mso-spacerun: yes">&nbsp;</span>ÇÚáÜÜã<span style="mso-spacerun: yes">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></span></em></strong></p>
اجمالي القراءات 6585

للمزيد يمكنك قراءة : اساسيات اهل القران
أضف تعليق
لا بد من تسجيل الدخول اولا قبل التعليق
تاريخ الانضمام : 2009-02-11
مقالات منشورة : 99
اجمالي القراءات : 1,989,288
تعليقات له : 141
تعليقات عليه : 381
بلد الميلاد : الجزائر
بلد الاقامة : الجزائر