مساجد الله ومساجد البشر.

خالد صالح Ýí 2007-03-02


;íÓÉ,ÊÌáÓ ÇáÚÇÆáÉ ßáåÇ Ýì ÕÝ æÇÍÏ ,ßá íÍãá ÃäÌíáå áíÞÑÇ ãäå æíÏæä ÇáãáÇÍÙÇÊ,ØÈÚÇ áíÓ Ýì ßá ÇáØæÇÆÝ!Ãæ ßíÝ ÊÐåÈ ÇáÚÇÆáÉ ÇáãäÊãíÉ áØÇÆÝÉ ÇáÓíÎ ÓæíÇ ááãÚÈÏ æíÝÊÑÔæä ÇáÇÑÖ ÈÌæÇÑ ÈÚÖ ÌÇáÓæä Ýì ÎÔæÚ íÓÊãÚæä áÇíÇÊ ßÊÇÈåã ÇáãÞÏÓ!ßíÝ íÌÊãÚ ÇáÈåÇÆíæä ÓæíÇ ÇáÚÇÆáÉ ßáåÇ ãÚ ÚÇÆáÇÊ ÃÎÑì Ýì ÒíäÉ ææÞÇÑ íÞÑÇæä ßÊÈ ÕáæÇÊåã ÈÎÔæÚ !Ãæ íÊÌãÚ ÇáåäÏæÓ ÓæíÇ Ýì ãÚÈÏ ßÑíÔäÇ íäÔÏæä áÑÈåã ÇäÇÔíÏ ÇáÍãÏ æÇáãÌÏ.<o:p></o:p></span></strong></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="DIRECTION: rtl; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: right"><strong><span lang="AR-EG" style="FONT-SIZE: 14pt; mso-bidi-language: AR-EG">ÃãÇßä ÇáÚÈÇÏÉ ÇáÊì ÒÑÊåÇ ãÈÇä ÈÓíØÉ ÃäíÞÉ äÙíÝÉ ÊÍÝåÇ ÛÇáÈÇ ÍÏÇÆÞ ÕÛíÑÉ ÌÏÇ,ÑÈãÇ áíßÊãá ÇáãÔåÏ ãÔåÏ ÇáÈÍË Úä ÇáÝÑÏæÓ ÇáÑæÍì ÇáãÝÞæÏ!<o:p></o:p></span></strong></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="DIRECTION: rtl; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: right"><strong><span lang="AR-EG" style="FONT-SIZE: 14pt; mso-bidi-language: AR-EG">ÃãÇßä ÇáÚÈÇÏÉ Ãæ ãÓÇÌÏ ÇáÇÏíÇä ÇáãäÓæÈÉ ááÇÓáÇã ÛÇáÈÇ ãåãáÉ Çáì ÍÏ ãÇ,ÏæÑÇÊ ãíÇå ÊÝæÍ ÑæÇÆÍåÇ ÇáßÑíåÉ áÈÚÏ ÃãÊÇÑ æßÃä ÇáäÇÓ ÚÏãæÇ ÏæÑÇÊ ÇáãíÇå ÈÈíæÊåã ÝÌÇÄæÇ ÌãÇÚÇÊ æÒÑÝÇÊ áÈíæÊ Çááå áÞÖÇÁ ÍÇÌÇÊåã,íÐåÈ ÇáßËíÑæä ÇáíåÇ Ýì ÍÇáÉ ÊËíÑ ÇáÔÝÞÉ ãä äÇÍíÉ ÇáäÙÇÝÉ ÇáÔÎÕíÉ Çæ ãäÙÑåã ÇáÚÇã,ÛÇáÈÇ ãÑÊÏíä ËíÇÈ ÈíÖÇÁ ÌáÇáíÈ ßÃä åÐÇ åæ íæäÝæÑã ÇáÕáÇÉ Çæ ÇáËíÇÈ ÇáãíÑì ááÚÈÇÏÉ¿!ÈÚÖåã íÍãáÇ ÓÈÍÇ æåÐÇ ÃíÖÇ áÏì ÇáÈÚÖ ÌÒÁÇ ãä íæäÝæÑã ÇáÕáÇÉ,ÊÊÓáá ÈÚÖä ãä ÇáäÓÇÁ Úáì ÃÓÊíÍÇÁ ãä ÈÇÈ ÎáÝì ÖíÞ ßÃäå ÈÇÈ ÇáÎÏÇãíä Çáì ÞÇÚÉ ÖíÞÉ ÕÛíÑÉ ÚáæíÉ Ýì ÇáãÓÌÏ..<o:p></o:p></span></strong></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="DIRECTION: rtl; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: right"><strong><span lang="AR-EG" style="FONT-SIZE: 14pt; mso-bidi-language: AR-EG">ÎØíÈ ÇáãÓÌÏ ÛÇáÈÇ ÃäÓÇä ÈÓíØ íãáß ÍäÌÑÉ ÚÇáíÉ æßÃäå íÑíÏ Ãä íÓãÚ ÇáÕã Ãæ ÇáÇãæÇÊ,ÎØÈÊå ÛÇáÈÇ ãÚÑæÝ ÓáÝÇ ãÇÐÇ Êßæä Ýãä ÇæáåÇ Çáì ÃÎÑåÇ ÚäÚÇäÇÊ,ÊÊÍÏË Úä ÃÓÇØíÑ ÈÔÑíÉ ãÇ ÃäÒá Çááå ÈåÇ ãä ÓáØÇä ÊÚÑÝæäåÇ ÌãíÚÇ,ÞáíáÇ ãÇ ÊÓãÚ ÐßÑÇ ááå ÝåäÇ ÊÓãÚ ÐßÑ ãÍãÏÇ ,Çá ÈíÊå,ÕÍÇÈÊå,ÇáÊÇÈÚíä ,ÊÇÈÚ ÇáÊÇÈÚíä,ßÑÇãÇÊ åÐÇ ãÚÌÒÇÊ ÐÇß,åÑÊáÉ Ýì ÇáÓíÇÓÉ ÈáÇ ÈÕíÑÉ æáÇÝåã ,ÔÍä ãÑÚÈ áãÔÇÚÑ ÇáßÑÇåíÉ ÊÍÊ ßá ÇáíÝØ!!<o:p></o:p></span></strong></p>
<p dir="rtl" style="DIRECTION: rtl; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: right"><strong><span lang="AR-EG" style="FONT-SIZE: 14pt; mso-bidi-language: AR-EG">Ýì æÞÊ ãÇ ÞáÊ ÏÚäì ÃÈÍË Úä æÙíÝÉ ÇáãÓÌÏ ,ÇáÇÎÊáÇØ Ýì ÇáãÓÇÌÏ,ÃãÇãÉ ÇáÕáÇÉ,ÇÏÇÈ ÒíÇÑÉ ÇáãÓÇÌÏ Ýì ßÊÇÈ Çááå ÇáÚÒíÒ ÇáÍßíã ÇáÐì(</span></strong><strong><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 14pt; FONT-FAMILY: 'Arabic Transparent'">áÇ íÇÊíå ÇáÈÇØá ãä Èíä íÏíå æáÇ ãä ÎáÝå ÊäÒíá ãä Íßíã ÍãíÏ) </span></strong><strong><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 14pt">ÓæÑÉ 41 - ÂíÉ 42<o:p></o:p></span></strong></p>
<p dir="rtl" style="DIRECTION: rtl; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: right"><strong><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 14pt">æÙíÝÉ ÇáãÓÌÏ Ýì ÇáÃÓáÇã:<o:p></o:p></span></strong></p>
<p dir="rtl" style="DIRECTION: rtl; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: right"><strong><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 14pt">(</span></strong><strong><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 14pt; FONT-FAMILY: 'Arabic Transparent'">æÇä ÇáãÓÇÌÏ ááå ÝáÇ ÊÏÚæÇ ãÚ Çááå ÇÍÏÇ) </span></strong><strong><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 14pt">ÓæÑÉ 72 - ÂíÉ 18<o:p></o:p></span></strong></p>
<p dir="rtl" style="DIRECTION: rtl; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: right"><strong><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 14pt">(</span></strong><strong><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 14pt; FONT-FAMILY: 'Arabic Transparent'">Ýí ÈíæÊ ÇÐä Çááå Çä ÊÑÝÚ æíÐßÑ ÝíåÇ ÇÓãå íÓÈÍ áå ÝíåÇ ÈÇáÛÏæ æÇáÇÕÇá) </span></strong><strong><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 14pt">ÓæÑÉ 24 - ÂíÉ 36<o:p></o:p></span></strong></p>
<p dir="rtl" style="DIRECTION: rtl; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: right"><strong><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 14pt">(</span></strong><strong><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 14pt; FONT-FAMILY: 'Arabic Transparent'">æÇÐ ÌÚáäÇ ÇáÈíÊ ãËÇÈÉ ááäÇÓ æÇãäÇ æÇÊÎÐæÇ ãä ãÞÇã ÇÈÑÇåíã ãÕáì æÚåÏäÇ Çáì ÇÈÑÇåíã æÇÓãÇÚíá Çä ØåÑÇ ÈíÊí ááØÇÆÝíä æÇáÚÇßÝíä æÇáÑßÚ ÇáÓÌæÏ )</span></strong><strong><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 14pt"> ÓæÑÉ 2 - ÂíÉ 125<o:p></o:p></span></strong></p>
<p dir="rtl" style="DIRECTION: rtl; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: right"><strong><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 14pt">ÇáãÓÇÌÏ ßãÇ äÑì ÈíæÊ Çááå ÈäíÊ áíÏÚæ ÝíåÇ ÇáäÇÓ Çááå æÍÏå áÇäÈíÇ æáÇ æáíÇ ,ÃãÇßä áÊÓÈíÍ ÑÈäÇ ÊÈÇÑß æÊÚÇáì æÍÏå! ÚÈÇÏÊå æÍÏå ,ÊÐßÑå æÍÏå,ÇäåÇ áíÓÊ ÓÇÍÇÊ ááãäÇÞÔÇÊ ÇáÓíÇÓíÉ æáÇ ááÌÏá ÇáÝÞåì ,áíÓÊ ÓÇÍÇÊ ááÏÚÇíÉ áÝÑíÞ ÓíÇÓì ãÇ ÍÊì æÇä ÒÚã Ãäå ÇÓáÇãíÇ,ÇäåÇ áíÓÊ ÓÇÍÇÊ ááßÑÇåíÉ æÏÚÇæì ÇáÚäÝ ,Èá æÇÍÇÊ ÓáÇã .<o:p></o:p></span></strong></p>
<p dir="rtl" style="DIRECTION: rtl; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: right"><strong><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 14pt">ÇÐÇ æÙíÝÉ ÇáãÓÌÏ Ýì ÇáÇÓáÇã ÈÈÓÇØÉ Çäå ÓÇÍÉ ÇáÓÌæÏ ÇáÚÈÇÏÉ ÇáÊÞÑÈ Çáì Çááå æÍÏå .<o:p></o:p></span></strong></p>
<p dir="rtl" style="DIRECTION: rtl; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: right"><strong><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 14pt">ÃÏÇÈ ÒíÇÑÉ ÇáãÓÇÌÏ:<o:p></o:p></span></strong></p>
<p dir="rtl" style="DIRECTION: rtl; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: right"><strong><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 14pt">(</span></strong><strong><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 14pt; FONT-FAMILY: 'Arabic Transparent'">íÇ Èäí ÇÏã ÎÐæÇ ÒíäÊßã ÚäÏ ßá ãÓÌÏ æßáæÇ æÇÔÑÈæÇ æáÇ ÊÓÑÝæÇ Çäå áÇ íÍÈ ÇáãÓÑÝíä )</span></strong><strong><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 14pt"> ÓæÑÉ 7 - ÂíÉ 31<o:p></o:p></span></strong></p>
<p dir="rtl" style="DIRECTION: rtl; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: right"><strong><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 14pt">ãÇ ÃÝåãå ÔÎÕíÇ ãä ÃÎÐ ÇáÒíäÉ ,åæ ÇáäÙÇÝÉ ÇáÔÎÕíÉ ÇáßÇãáÉ,ÃÑÊÏÇÁ ÃÝÖá ÇáËíÇÈ ÇááÇÆÞÉ,æåÐå ßáåÇ ÇãæÑÇ ÊÊã Ýì ÈíÊ ÇáÇäÓÇä ÞÈá Ãä íÐåÈ Çáì ÇáãÓÌÏ,ÕÏÞÇ áÇ ÇÏÑì ÈÇáÖÈØ ãÇÓÑ ÊáåÝ ÇáäÇÓ Úáì ÞÖÇÁ ÍæÇÌÆåã Ýì ÏæÑÇÊ ãíÇå ÇáãÓÇÌÏ! ÈÍíË ÊÕÈÍ ÑæÇÆÍ ÇáãÓÇÌÏ ÎÇÕÉ Ýì ÇíÇã ÇáÌãÚÉ æÇæÞÇÊ ÕáæÇÊ ÇáÌãÇÚÉ áÇÊØÇÞ!<o:p></o:p></span></strong></p>
<p dir="rtl" style="DIRECTION: rtl; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: right"><strong><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 14pt">ÇáÇÎÊáÇØ Ýì ÇáãÓÇÌÏ:<o:p></o:p></span></strong></p>
<p dir="rtl" style="DIRECTION: rtl; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: right"><strong><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 14pt">íÈÏæ Çä ÇáãÓáãæä æÍÏåã åã ÇáãåÏÏæä ÈÃäÝÌÇÑ ãÔÇÚÑåã ÇáÌäÓíÉ ÃËäÇÁ ÇáÕáÇÉ áæ ÊÕÇÏÝ æÌæÏ ÃãÑÇÉ æÓØåã,áã ÃÑì Ýì ßÊÇÈ Çááå ÃíÉ æÇÍÏÉ ÊÏÚæ ááÝÕá Èíä ÇáÌäÓíä æÞÊ ÇáÕáÇÉ,Èá Úáì ÇáÚßÓ ÑÈäÇ ÓÈÍÇäå æÊÚÇáì íÞæá (</span></strong><strong><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 14pt; FONT-FAMILY: 'Arabic Transparent'">æÇáãÄãäæä æÇáãÄãäÇÊ ÈÚÖåã ÇæáíÇÁ ÈÚÖ íÇãÑæä ÈÇáãÚÑæÝ æíäåæä Úä ÇáãäßÑ æíÞíãæä ÇáÕáÇÉ æíÄÊæä ÇáÒßÇÉ æíØíÚæä Çááå æÑÓæáå ÇæáÆß ÓíÑÍãåã Çááå Çä Çááå ÚÒíÒ Íßíã) </span></strong><strong><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 14pt">ÓæÑÉ 9 - ÂíÉ 71 æãä ÇáæÇÖÍ Çä ÊæÇÌÏ ÇáäÓÇÁ ãÚ ÇÒæÇÌåä Ýì ÇáãÓÇÌÏ ÈÌæÇÑ ÈÚÖÇ ßÇä ãÚÊÇÏÇ Ýì Òãä ÇáäÈì(</span></strong><strong><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 14pt; FONT-FAMILY: 'Arabic Transparent'">æáÇ ÊÈÇÔÑæåä æÇäÊã ÚÇßÝæä Ýí ÇáãÓÇÌÏ)</span></strong><strong><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 14pt"> ÓæÑÉ 2 - ÂíÉ 187,áÐÇ áÇ ÃÏÑì áãÇÐÇ áÇÊÐåÈ ÇáÚÇÆáÉ ÇáãÓáãÉ ßáåÇ Ýì ÒíäÉ áÇÆÞÉ áÕáÇÉ ÇáÌãÚÉ ãËáÇ æíÌáÓæä ÈÌæÇÑ ÈÚÖåã íÐßÑæä Çááå æíÓÈÍæäå ãÊÏÇÑÓíä ßÊÇÈ ÑÈåã¿<o:p></o:p></span></strong></p>
<p dir="rtl" style="DIRECTION: rtl; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: right"><strong><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 14pt">ÃãÇãÉ ÇáÕáÇÉ:<o:p></o:p></span></strong></p>
<p dir="rtl" style="DIRECTION: rtl; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: right"><strong><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 14pt">áÇíæÌÏ Ýì ßÊÇÈ ÑÈäÇ ãÇíãäÚ ÃãÑÃÉ ãÄåáÉ ãä Ãä ÊÄã ÇáÕáÇÉ æÊáÞì ÎØÈÉ ÇáÌãÚÉ (</span></strong><strong><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 14pt; FONT-FAMILY: 'Arabic Transparent'">æÇáãÄãäæä æÇáãÄãäÇÊ ÈÚÖåã ÇæáíÇÁ ÈÚÖ íÇãÑæä ÈÇáãÚÑæÝ æíäåæä Úä ÇáãäßÑ æíÞíãæä ÇáÕáÇÉ æíÄÊæä ÇáÒßÇÉ æíØíÚæä Çááå æÑÓæáå ÇæáÆß ÓíÑÍãåã Çááå Çä Çááå ÚÒíÒ Íßíã) </span></strong><strong><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 14pt">ÓæÑÉ 9 - ÂíÉ <span style="mso-spacerun: yes">&nbsp;</span>71 æáæ ßÇä ËãÉ ãÇäÚÇ áÐßÑå ÑÈäÇ(</span></strong><strong><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 14pt; FONT-FAMILY: 'Arabic Transparent'">áÇ íÖá ÑÈí æáÇ íäÓì)</span></strong><strong><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 14pt"> ÓæÑÉ 20 - ÂíÉ 52<o:p></o:p></span></strong></p>
<p dir="rtl" style="DIRECTION: rtl; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: right"><strong><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 14pt">æááå ÊÑÌÚ ÇáÃãæÑ<o:p></o:p></span></strong></p>
<p dir="rtl" style="DIRECTION: rtl; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: right"><strong><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 14pt"><o:p>&nbsp;</o:p></span></strong></p>
<p dir="rtl" style="DIRECTION: rtl; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: right"><strong><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 14pt"><o:p>&nbsp;</o:p></span></strong></p>
<p dir="rtl" style="DIRECTION: rtl; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: right"><strong><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 14pt"><o:p>&nbsp;</o:p></span></strong></p>
<p dir="rtl" style="DIRECTION: rtl; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: right"><strong><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 14pt"><o:p>&nbsp;</o:p></span></strong></p>
<p dir="rtl" style="DIRECTION: rtl; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: right"><strong><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 14pt"><o:p>&nbsp;</o:p></span></strong></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="DIRECTION: rtl; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: right"><strong><span lang="AR-EG" style="FONT-SIZE: 14pt; mso-bidi-language: AR-EG"><o:p>&nbsp;</o:p></span></strong></p>
اجمالي القراءات 17861

للمزيد يمكنك قراءة : اساسيات اهل القران
التعليقات (16)
1   تعليق بواسطة   Inactive User     في   السبت ٠٣ - مارس - ٢٠٠٧ ١٢:٠٠ صباحاً
[3465]

أخى خالد شكرا لك

أخى الكريم الأستاذ الفاضل خالد صالح
تحياتى لكم
قرأت مقالتك وسعدت بها أيما سعادة فهى دليل قاطع على عقل واع فاهم مستنير , وشخصية متدبرة فى كتاب الله تعالى فقهت منه الكثير , وخبرة واسعة , شكرا لك صديقنا الكريم وبانتظار المزيد من إجتهاداتك الجميلة

2   تعليق بواسطة   آية محمد     في   السبت ٠٣ - مارس - ٢٠٠٧ ١٢:٠٠ صباحاً
[3472]

رائع يا أستاذ خالد صالح

والله العظيم فكر أكثر من رائع... كنت أسمع بعض الرجال "زمان" يقولون أنهم نفسهم فى الولد الذكر حتى يذهب معهم إلى المسجد لصلاة الجمعة!! فعلا أعجب جدا بالمسيحيين وهم يتعبدون كالأسرة الواحدة وكم أتمنى أن أذهب مع زوجى وأولادى للعبادة فى المسجد كما نفعل فى البيت.

وكم أتمنى أن تكون خطبة الجمعة فيها ما يفيد الأمة ويصلح من حالها. والله أن أعرف ناس مقربيين يتجنبون الخطبة ويذهبون فقط للصلاة من شدة إستفزاز الخطبة لهم لدرجة الشعور بالرغبة فى ضرب الخطيب!!!

3   تعليق بواسطة   AMAL ( HOPE )     في   السبت ٠٣ - مارس - ٢٠٠٧ ١٢:٠٠ صباحاً
[3473]

الاخ خالد صالح المحترم , بعد التحية

طاب يومك
مقالتك واقعية وعقلانية وجميلة , وبتصوري , ان الناس كل الناس , محتاجة لمقالات تناقش طرق ممارسة الافعال والاعمال اليومية بكل اخلاص للرب اولا , ثم لاخيهم الانسان . الرب يحب الانسان ووفر له كل مستلزمات الراحة واعطاه عقلا لاكتشاف المزيد والمزيد. الرب لا يرهب الانسان ولا يطلب منه اكثر من طاقته , ولكن علماء الدين هم الذين يحاولون ارهاب الناس بكل الوسائل ليضمنوا ديمومة سلطتهم , ولا يفكروا بحكم الرب .
وعندما قرأت الاسطر التالية من مقالتك:
((يبدو ان المسلمين وحدهم هم المهددون بأنفجار مشاعرهم الجنسية أثناء الصلاة لو تصادف وجود أمراة وسطهم)).
اريد ان اضيف اليها, واقول ليس في وقت الصلاة فقط , ولكن في اي مكان , لماذا يوحي ان مشاعر الاخوة المسلمين الجنسية تنفجر , بمجرد تواجد اي انثى بالقرب منهم , اليس هذا ظلما بحق الرجل قبل ان يشمل هذا الظلم المرأة . وكما يوجد رجال مرضى جنسيا , ايضا توجد نساء على شاكلتهم , وهؤلاء من الاقلية القليلة جدا, والغير الطبيعين, المتواجدين في كلة ملة ودين وطائفة وفي كل زمان ومكان , ولذلك يجب ان يتغير المفهوم ( اذا اجتمع اثنان كان الشيطان ثالثهما ( لا ادري مصدر العبارة الاخيرة ) .
طاب يومك

4   تعليق بواسطة   Inactive User     في   السبت ٠٣ - مارس - ٢٠٠٧ ١٢:٠٠ صباحاً
[3475]

الأخت الفاضلة آية محمد أبو المجد

بعد التحية
إبتداءاً من اليوم لن نرضى منك بالتعليقات فقط وسوف ننتظر منك مقالات قوية وخطيرة مثل ذلك المقال المبدع الذى قرأناه لك على شباب مصر وكنا هنا أولى به أن ينشر هنا قبل أى موقع آخر ولا ايه رأيك ؟؟
إتضح ايها السادة أن الأخت آية محمد أبو المجد تكتب مقالات رائعة وقوية جداً وتتدبر فى كتاب الله العظيم بطريقة جميلة ومتحضرة للغاية , لذلك لن نكتفى منها بالتعليقات وسننتظر المقالات يا آية فلا تترددى
شكرا لك ونعتز بك دائمأ ونفخر بكتاباتك القيمة وآرائك المستنيرة كما أدعوك لنقل مشروع إحياء القرآن إلى موقعك العزيز أهل القرآن وسوف تجدين تأييد أحاراً من الجميع
شكرا لك

5   تعليق بواسطة   Inactive User     في   السبت ٠٣ - مارس - ٢٠٠٧ ١٢:٠٠ صباحاً
[3476]

صديقى الغالى منذر وأختى أمل هوب

ننتظر منك المزيد
أشعر من تعليقاتك بسعة أفقك وقوة معلوماتك , بارك الله فيك , كما أوجه نفس النداء للأخت الكريمة أمل هوب التى أعتقد أن لديها الكثير لكى تكتبه فى مقالات إبداعية من اسلوبها القوى الجذاب

6   تعليق بواسطة   AMAL ( HOPE )     في   السبت ٠٣ - مارس - ٢٠٠٧ ١٢:٠٠ صباحاً
[3478]

السيدة اية محمد المحترمة , بعد التحية

طاب يومك
بصراحة , كنت قد بطلت قراءة ردودك وتعليقاتك في الموقع منذ فترة , ولا ادري كيف قرأت ردك هذا , من الجائز , كنت قد انسجمت مع موضوع المقالة , لانه بحق جميل , فقرأت تعليقك , وبصراحة فرحت بتعليقك , ولاول مرة تواجهين الحقيقة وتقوليها بعلو صوتك وهذا جميل جدا منك , تشكرين عليه.
لا توجد قاعدة تقول ان كل المسيحيين ملائكة ولا كذلك المسلميين , في كل كل جماعة ترين الصالح والطالح ,
وما عجبني في الموقع هو , اني احس كلهم من الناس المثقفة وتحاول الاصلاح ( ان جاز التعبير ) وتبيان الخلل ووجهات النظر سواء اتفقوا ام لا .
الذي اريد قوله وعلى سبيل المثال, لو اردت ان اثبت ان ما اقوم به صحيحا , لا يجوز ابدا ان اناقش ( اقول مثلا ) تصرفاتك واتهجم عليها وابين انها خطأ لاثبت ان تصرفي صحيح , هذا ليس مقبولا من اي احد . الذي اريد ان اوصله لك , كثيرا ما تقسيين بحكمك على المسيحية وعلى كتابها , وانت التي فضلت العيش في بلد ليس مسلما وفضلتيه على البلاد الاسلامية , اليس هذا اعتراف ضمني منك على ان حكهم عادل , والمواطنوون متساوون بالحقوق والواجبات .
ثقي بالله ( وليس من طبعي ن احلف ) , لو تخيلت نفسك لحظة سيدة قبطية وعشت ما تعانيه عندما يغرر بابنتها المراهقة بالجنس وما الى ذلك , كنت دافعت عن الاقباط الذين , لا تقبلي ان تعترفي بانهم مظلومون وهم سكان مصر الاصليين.
طاب يومك بخير

7   تعليق بواسطة   آية محمد     في   السبت ٠٣ - مارس - ٢٠٠٧ ١٢:٠٠ صباحاً
[3480]

الأخ الدكتور حسن

أشكر لك سيدي تقديرك والذى أعتز به جدا. أنا دائما أكتب متخفية بس خلاص إتفضحت :)

لقد كتبت بعض المواضيع وكلها ضمن مشروع إحياء القرآن. كما صممت رسائل بريدية و Slides لإحياء القرآن فى قلوب الأقارب والأصدقاء. لم أري إستجابة بعد ولكن لا يأس مع الحياة :)

أنتم هنا فى موقع أهل القرآن تحيون القرآن بكرة وعشيا ولكن فى الخارج لا يدركون إلا التخلف والجهل لذلك وجدت أنهم فى حاجة لما يعيد لهم وعيهم. ومن هنا بدأت هذا المشروع الفردي الصغير والذي أتمنى أن يصبح مركزا فى يوم من الأيام لينشر الأخلاق السوية الحميدة... مجرد أحلام. وأتمنى أن يصبح مشروع إحياء القرآن جزء من موقع أهل القرآن. وإذا أردتم سأشرح لكم الفكرة بالتفصيل.8   تعليق بواسطة   Inactive User     في   السبت ٠٣ - مارس - ٢٠٠٧ ١٢:٠٠ صباحاً
[3483]

أختى آية محمد

إن رواق أهل القرآن سيكون أكبر خطوة لإحياء القرآن العظيم فى قلوب الناس , ويمكنك إدراج مشروك ( إحياء القرآن الكريم ) كأحد أعمدة رواق أهل القرآن , كما ارجو أن تعنبرى أننى أول المشتركين معك فى هذا المشروع على أن تفومى بإلقاء الضوء عليه مع تفاصيل أخرى لأحلامك فى إحياء القرآن العظيم فى نفوس الناس , وإننى أعنى بكلمة ( الناس ) كل الناس لأن القرآن نزل للعالمين
شكرا لك

9   تعليق بواسطة   آية محمد     في   السبت ٠٣ - مارس - ٢٠٠٧ ١٢:٠٠ صباحاً
[3485]

الأخت أمل... توضيح

أولا، أحب أن أشكرك على كتابتك لي.

ثانيا، أنا لم أتوقف عن قراءة تعليقاتك لما فيها من خفة ظل وللإستفادة أيضا.

ثالثا، أنا دائما والحمد لله أقول الحق وبصوت عالى ولو على رقبتى. وفى الحقيقة أن سبب وجودنا جميعا هنا فى موقع أهل القرآن هو فقط قول الحقيقة :)

رابعا والاهم،أنا لا أتحامل على الأقباط ولا على المسيحيين. عندما يقول المرء الحقيقة يعتقد المتلقي أنه يتحامل عليه وهذا تماما ما يحدث بينى وبين الأقارب. كثيرا ما يعتقدون أننى أتحامل علي المسلميين وأترأف باليهود.

على فكرة أنا أدخل على موقع أقباط متحدون كل يوم وأقرأ السب واللعن لرسول الله والذي ينعتوه بأفظع الألفاظ ومع ذلك ياأمل أعطيهم كل الحق لما رأوه من ظلم وذل من الشعب المصري. أما الآن فهم لهم كامل الحرية والسلطة، ولكن فعلا فى الماضي كانوا معذبون فى الأرض.

أتذكر وأنا فى الثانوي (كنت مزاوغة من الحصة) وكنت أتمشى بجانب فصول الإبتدائي ورأيت طفلة صغيرة فى عمر إبنتى دانة (5 سنوات) تبكى خارج الفصل. إقتربت منها لأسألها عما بها وإذا بولد صغير يقفز أمامى ويقول لى "متكلميهاش دي مسيحية"! كانت هذه هى بداية شعورى بمأساة المسيحين المصريين.

كنت أشعر بالضيق عندما يجبر الطلبة المسيحيين (فى دروس القراءة) على حفظ القرآن وتجد مثلا المدرسة تتلذذ بذلهم أثناء الحصة ليسمعونا "لقد كفر الذين قالوا أن الله ثالث ثلاثة". فعلا يا أمل كنت أشعر بالحزن وأضع نفسى مكانهم. ولهذا عشت طول عمري أحب المسيحيين وأتقرب لهم وأدخل كنائسهم... حتى أننى كنت أحتفظ بصليب جاءنى هدية من القدس من صديق مسيحي...

فقط أردت أن تعرفى لأي درجة أنا أحب المسيحين ولكن أكره الظلم سواء كان إسلامي أو مسيحيى!

من ثلاثة أيام بالضبط قابلت على MSN صديقة قبطية كانت (إنتيم) أيام الجامعة لم أكلمها أو أراها منذ 9 سنوات. كنا 4 فتيات وهى المسيحية الوحيدة بيننا. ولم يفرقنا دين أبدا وعندما كلمتها من ثلاثة أيام شعرت فى كلامها بإختلاف. قلت لها ماذا حدث؟ سألتنى "الأول...إنتى لسه لسعه زي زمان ولا إتغيرتي!". وعندما أيقنت أنى لم أتغير مع تغير المجتمع المصري قالت لى أن مصر إتغيرت ولا تستطيع أن تتعامل مع المسلميين مثل زمان وأنها خسرت كل صديقاتها المسلمات لأن أزواجهن - ببساطة - لا يحبذون هذه الصداقة وأهلها أيضا ينظرون للمسلميين على أنهم شياطيين. فى آخر الحديث قالت أنها سعيدة أنها وجدت مصري لم يتغير بعد!!

فقط عزيزتى أمل أردت أن أوضح لكى أننى مع الحق وأكره التحامل والظلم وأعتذر لكي يا سيدتى أن كنت فظة معك من قبل ولكن والله أنا فقط أشفق على المسلميين الآن كما أشفقت على الأقباط من قبل.

شكرا...

10   تعليق بواسطة   ايمان خلف     في   السبت ٠٣ - مارس - ٢٠٠٧ ١٢:٠٠ صباحاً
[3487]


السلام عليكم ورحمة الله
الأخ الرحالة خالد: سعدت أيما سعادة وأنا أقرأ مقالكم الواقعى .
وأكثر ما أعجبنى ما ذكرته عن تجمع الأسر من جميع الطوئف والملل أثناء الصلاة ، حقا نفسى أنا كمان أجلس بجانب زوجى وأطفالى جنبا الى جنب يوم الجمعة ، لكننا ننفصل زوجى وأبنى فى مكان ، وأنا وأبنتى فى مكان ضيق تجلس السيدات فوق بعضهن البعض ، وسأروى لك مشهد أخر لابد أن تشد رحالك اليه لتسجله ضمن جولاتك .
أسكن فى إحدى المدن الجديدة القريبة من القاهرة ، وبها تصميمات المساجد رائعة غاية فى الذوق مع الكثر من المساحات الخضراء التى المفترض أنها تزرع بالورود والشجر وبعض المساحات المرصوفة لصلاة العيد .
ولكن جميع مساجد المدينة وهنا أعمم عن قصد لأننا صلينا فيها تقريبا، أئمة المساجد معظمهم يعملون فى وظائف أخرى غير المساجد لتحسين الدخل فينوب أبنة أو زميلة بالذهاب الى المسجد لإقامة الصلاة أو رفع الأذان فكم من الأخطاء التى يقع فيها النائب هذا وحتى الإمام ومقيم الشعائر حاجه تغيظ .
وبعد الصلاة تتحول ساحة المسجد الداخلية الى مجالس حوار عن المساكن والعمائر والسباكين ومبيضى المحارة وعمال المجارى
أما مصلى الحريم فحدث ولا حرج من الحوارات الجانبية وجلسات النميمة والتباهى بالملابس وأحدث الموبيلات والجانب الاخر يتكلمون فى ( الأعمال ) أى الزوج المربوط والفتاه المسحورة والسيدة التى لا تنجب واللى فاتها قطر الجواز
وجانب أخر بعض العراقيات الللاوا تى فررن من نار الأمريكان وسيوف التناحر الطائفى طلبا للأمان فى مصر والحديث عن غلاء الشقق السكنية حتى أن بعض المصريين يقومون بتوفير بعض أشياء لهن من عمل وبعض مستلزمات البيت وأحب أن أذكر هنا نقطة وهو أننى رأيت أن المسلم السنى يعيش مع المسلم الشيعى فى سكن واحد وصلاة واحدة عكس ما تصورة لنا وسائل الإعلام.
أما المساحة الخضراء المخصصة للورود فمزروعة بالجرجير وبعض الخضروات التى تساعد الإمام على العيشة مثل الملوخية والطماطم والباذنجان فسعرة فى مصر 4 جنية مصرى
أما يوم الجمعة فهو يوم السوق فساحة المسجد تكتظ ببائعى الفواكة والخضروات والاسماك والطيور طبعا لآنه يوم التسوق والصلاة
والسيدات الذين يفترشون الارض بملابس أشى خمارات وجوارب وإسدالات على الموضة وسواكات ومحافظ وروائح
أما الشحاذون فحدث فلا حرج إنهم يتعلقون بقدميك ويديك وجلبابك وسيارتك
هذا يوم بسيط من أيام الجمعة وكذلك يوم الاثنين يوم البخارى كما يطلق عليه زوجى لأن فضيلة الأستاذ أو الأستاذة التى تعطى الدرس لا يتحدث الا بالبخارى .
اللهم أحفظنا من البخارى وعياله
ودمتم بود
ايمان خلف


11   تعليق بواسطة   ايمان خلف     في   السبت ٠٣ - مارس - ٢٠٠٧ ١٢:٠٠ صباحاً
[3488]

تابع ..

نسيت جزء مهم جدا
الخطبة خطبة الجمعة
يقف الخطيب يحكى شبه قصص رعب على شويه حكايات على شويه مواعظ على شويه بخاريات ولو يحفظ آيتين كويس والجلوس أما مشغول بقراءة فى ورقة الاذكار أو نائم وغلبه النعاس والإمام يلم كلمه من هنا وكلمه من هناك وكان الله حليم ستار

12   تعليق بواسطة   عثمان محمد علي     في   السبت ٠٣ - مارس - ٢٠٠٧ ١٢:٠٠ صباحاً
[3490]

الدين والتدين

أخى الحبيب خالد صالح.هذه هى المره ألاولى التى أقرأ لحضرتك مقال مع قرأئتى لتعليقاتك السابقه .واتمنى ان تمدنا بالمزيد والمزيد من المقالات الناقده البناءه لإصلاح حال المسلمين .ودعنى اشكر حضرتك جدا وأحييك على هذه الرساله الإصلاحيه وعلى ما فيها من مقارنات حول حقيقة بيوت الله فى الآرض وبين مساجد المسلمين .وهنا اتذكر ان هذا الفارق هو تعبير ايضا عن حقيقة الدين وبين التدين .حيث ان الدين يسمو ويرتقى بالإنسان ويزكيه ويجعله يهتم بما حوله من كائنات ومخلوقات ويهتم به ويعدل معه .اما التدين فلآنه إتخذ خطا مخالفا ومغايرا عما جاء فى الدين منذ وفاة النبى محمد عليه الصلاة والسلام وحتى يومنا هذا فلابد ان تكون النتيجه مغايره ايضا لماجاء فى الدين ولما كان عليه النبى عليه السلام من تطبيقات ملتزمة بالدين.ومنها المساجد والغريب يا صديقى العزيز ان المسلمين يحملون معهم تخلفهم التدينى اينما رحلوا واينما حلوا .واذكر هنا شىء بسيط وهو فى يوم من الأيام وانا هنا فى كندا كنت محتاج قوى ادخل الحمام للتبول وكان معى أحد الآخوه المصرين فأسـاذنته علشان ادخل مطعم ادخل الحمام ونشترى اى حاجه نأكلها سويا .فقال لى ليه تعالى نروح المسجد بجوار المطعم مصادفة نصلى المغرب .فقبلت (مع انى لا أدخل المساجد منذ عام 1987نهائيا).المهم قضيت حاجتى وذهبت لمكان الوضوء ومن عده لصالة الصلاه .واقسم لكم ان هذا المسجد رغم وجوده فى كندا وفى ارقى منطقه بمدينة مونتريال إلا انه اسوأ وأقذر من اى زاويه او مسجد فى اى منطقه عشوائيه فى اى قريه او عزبه او نجع فى اى دوله عربيه حتى لو كانت الصومال على وضعها الحالى ....فهذا يا دصيقى هو الفارق بين الدين والتدين فالمسلمين (إلا من رحم ربى ) غرقوا فى اوحال التدين ألأرضى وتركوا الدين الذى يرقى بهم ويعلوا بهم ويسموا بهم .ولك خالص شكرى وتقديرى على المقاله وفى إنتظار روائع التجديد الفكرى من حضرتك....
___________واستسمحك أن اذكر للأستاذه ايه ابو المجد .انى اضم صوتى للدكتور حسن عمر ,وفى إنتظار كتاباتك وتفصيلات عن مشروعك العظيم.وانوه انى كتبت تصحيح للعنوان البريدى لك على شباب مصر قبل ان أقرأ هذه المقاله واعرف ان حضرتك صاحبة المقاله هناك..ولك جزيل الشكر .وسعيد بالتقارب الذى حدث بينك وبين الآستاذه امال .وتحياتى للجميع.

13   تعليق بواسطة   AMAL ( HOPE )     في   السبت ٠٣ - مارس - ٢٠٠٧ ١٢:٠٠ صباحاً
[3491]

الاخت اية محمد المحترمة , بعد التحية

طاب يومك
اشكرك من كل قلبي لردك الواضح والمريح والممتع , ولتدم المحبة وتنتشرفي كافة انحاء المعمورة . واود ان انبهك ان الاخ محمد منصور قد كتب اسم الوالد خطأ في رده اليك في مقالته ( وافلس كثير من الاطباء) , لقد نبهته قبل ايام للخطا المطبعي ولكن الواضح ليس له وقت , فرجعت ومسحت ما كتبت عن تصحيح اسم الوالد في عنوان الرد.
( ملاحظة, كنت اقرأ فقط ردودك القصيرة على المقالات )
تقبلي تحياتي.
وطاب يومك بألف خير

14   تعليق بواسطة   AMAL ( HOPE )     في   السبت ٠٣ - مارس - ٢٠٠٧ ١٢:٠٠ صباحاً
[3492]

الاخ د. حسن احمد عمر المحترم , اشكرك

طاب يومك
شكرا لك , لتشجيعك الجميع للكتابة , ولكن حقيقة لا اجد نفسي في كتابة المقالات , وكفاية علي القراءة وبعض التعليقات هنا وهناك .
طاب يومك بألف خير

15   تعليق بواسطة   خالد صالح     في   الثلاثاء ٠٦ - مارس - ٢٠٠٧ ١٢:٠٠ صباحاً
[3661]

شكر

شكرا الله لكم جميعالطفكم البالغ ومشاعركم الطيبة.

16   تعليق بواسطة   زهير قوطرش     في   الثلاثاء ٠٦ - مارس - ٢٠٠٧ ١٢:٠٠ صباحاً
[3677]


الأخ خالد رغم أنني حديث العهد يأهل القرآن ، لكن وأقسم لك بأني عندماقرأت مقالتك، شعرت وكما شعر الأخرون ممن قرأوها ,وكأنك تعبر عما كان يدور في نفسي منذ زمن طويل، وكنت دائما أتسأل ، لماذا منعنا العائلة من تذهب للصلاة معاً. لماذا منعت المراة من صلاة الجمعة بجانب الرجل.لماذا ونحن نملك كتاباً يأمرنا بالنظافة وأنهامن الايمان،ونحن في الواق ابعد الناس عن ذلك؟اليس هذا برأيك نوعاً من النفاق؟ وأنت تعلم ما للمنافقين من عذاب يوم الحساب.وشكراً

أضف تعليق
لا بد من تسجيل الدخول اولا قبل التعليق
تاريخ الانضمام : 2006-09-25
مقالات منشورة : 9
اجمالي القراءات : 139,443
تعليقات له : 52
تعليقات عليه : 55
بلد الميلاد : Egypt
بلد الاقامة : South africaفيديو مختار
https://www.youtube.com/watch?v=QY00qLJMir4