ولا تعلموهن الكتابة يعني النساء وعلموهن المغزل وسورة النور :
فقال لئن بلغت بنية العباس هذه وأنا حي لأتزوجنها

Brahim إبراهيم Daddi دادي Ýí 2007-01-21


de;å ÝáíÓÊÔÑ ÇãÑÃÉ Ëã áíÎÇáÝåÇ ÝÅä Ýí ÎáÇÝåÇ áÈÑßÉ</span></u>.<o:p></o:p></span></strong></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl"><strong style="mso-ansi-font-weight: normal"><span lang="AR-DZ" style="font-size: 13.5pt; font-family: 'Simplified Arabic'; mso-ansi-font-size: 12.0pt">ÇáÝÑÏæÓ ÈãÃËæÑ ÇáÎØÇÈ Ì 5 Õ 122.<o:p></o:p></span></strong></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl"><strong style="mso-ansi-font-weight: normal"><span lang="AR-DZ" style="font-size: 13.5pt; font-family: 'Simplified Arabic'; mso-ansi-font-size: 12.0pt"><o:p>&nbsp;</o:p></span></strong></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl"><strong style="mso-ansi-font-weight: normal"><span lang="AR-DZ" style="font-size: 14pt; font-family: 'Simplified Arabic'">3494 ÍÏËäÇ ÃÈæ Úáí ÇáÍÇÝÙ ÃäÈà ãÍãÏ Èä ãÍãÏ Èä ÓáíãÇä ÍÏËäÇ ÚÈÏ ÇáæåÇÈ Èä ÇáÖÍÇß ÍÏËäÇ ÔÚíÈ Èä ÅÓÍÇÞ Úä åÔÇã Èä ÚÑæÉ Úä ÃÈíå Úä ÚÇÆÔÉ ÑÖí Çááå ÚäåÇ ÞÇáÊ ÞÇá ÑÓæá Çááå<span style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </span>Õáì Çááå Úáíå æÓáã<span style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </span>Ëã <u><span style="color: red">áÇ ÊäÒáæåä ÇáÛÑÝ<span style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </span>æáÇ ÊÚáãæåä ÇáßÊÇÈÉ íÚäí ÇáäÓÇÁ æÚáãæåä ÇáãÛÒá æÓæÑÉ ÇáäæÑ</span></u> åÐÇ ÍÏíË ÕÍíÍ ÇáÅÓäÇÏ æáã íÎÑÌÇå.</span></strong><span dir="ltr" style="font-size: 14pt"><o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl"><strong style="mso-ansi-font-weight: normal"><span lang="AR-DZ" style="font-size: 14pt; font-family: 'Simplified Arabic'">ÇáãÓÊÏÑß Úáì ÇáÕÍíÍíä Ì 2 Õ 430. <o:p></o:p></span></strong></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl"><strong style="mso-ansi-font-weight: normal"><span lang="AR-DZ" style="font-size: 13.5pt; color: red; font-family: 'Simplified Arabic'; mso-ansi-font-size: 12.0pt"><o:p>&nbsp;</o:p></span></strong></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl"><strong style="mso-ansi-font-weight: normal"><span lang="AR-DZ" style="font-size: 14pt; font-family: 'Simplified Arabic'">1480 ÍÏËäÇ íÍíì Èä íÍíì ÞÇá ÞÑÃÊ Úáì ãÇáß Úä ÚÈÏ Çááå Èä íÒíÏ ãæáì ÇáÃÓæÏ Èä ÓÝíÇä Úä ÃÈí ÓáãÉ ÍÏËäÇ íÍíì Èä íÍíì ÞÇá ÞÑÃÊ Úáì ãÇáß Úä ÚÈÏ Çááå Èä íÒíÏ ãæáì ÇáÃÓæÏ Èä ÓÝíÇä Úä ÃÈí ÓáãÉ Èä ÚÈÏ ÇáÑÍãä Úä ÝÇØãÉ ÈäÊ ÞíÓ Ëã Ãä ÃÈÇ<span style="mso-spacerun: yes">&nbsp;&nbsp; </span>ÚãÑæ Èä ÍÝÕ<span style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </span>ØáÞåÇ ÇáÈÊÉ æåæ ÛÇÆÈ ÝÃÑÓá ÅáíåÇ æßíáå ÈÔÚíÑ ÝÓÎØÊå ÝÞÇá æÇááå ãÇ áß ÚáíäÇ ãä ÔíÁ ÝÌÇÁÊ ÑÓæá Çááå<span style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </span>Õáì Çááå Úáíå æÓáã<span style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </span>ÝÐßÑÊ Ðáß áå ÝÞÇá áíÓ áß Úáíå äÝÞÉ ÝÃãÑåÇ <u><span style="color: red">Ãä ÊÚÊÏ Ýí ÈíÊ Ãã ÔÑíß Ëã ÞÇá Êáß ÇãÑÃÉ íÛÔÇåÇ ÃÕÍÇÈí</span></u> ÇÚÊÏì Ëã Èä <span style="color: red">Ãã ãßÊæã ÝÅäå ÑÌá ÃÚãì ÊÖÚíä ËíÇÈß</span> ÝÅÐÇ ÍááÊ ÝÂÐäíäì ÞÇáÊ ÝáãÇ ÍááÊ ÐßÑÊ áå Ãä ãÚÇæíÉ Èä ÃÈí ÓÝíÇä æÃÈÇ Ìåã ÎØÈÇäí ÝÞÇá ÑÓæá Çááå<span style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </span>Õáì Çááå Úáíå æÓáã<span style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </span>ÃãÇ ÃÈæ Ìåã ÝáÇ íÖÚ ÚÕÇå Úä ÚÇÊÞå æÃãÇ ãÚÇæíÉ ÝÕÚáæß áÇ ãÇá áå ÃäßÍí ÃÓÇãÉ Èä ÒíÏ ÝßÑåÊå Ëã ÞÇá ÇäßÍí ÃÓÇãÉ ÝäßÍÊå ÝÌÚá Çááå Ýíå ÎíÑÇ æÇÛÊÈØÊ.<o:p></o:p></span></strong></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl"><strong style="mso-ansi-font-weight: normal"><span lang="AR-DZ" style="font-size: 14pt; font-family: 'Simplified Arabic'">ÕÍíÍ ãÓáã Ì 2 Õ 1114.<span style="color: black"><o:p></o:p></span></span></strong></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl"><strong style="mso-ansi-font-weight: normal"><span lang="AR-DZ" style="font-size: 14pt; color: black; font-family: 'Simplified Arabic'"><o:p>&nbsp;<strong style="mso-ansi-font-weight: normal"><span lang="AR-DZ" style="font-size: 14pt; color: black; font-family: 'Simplified Arabic'">1480 æÍÏËäÇ ÃÈæ ÈßÑ Èä ÃÈí ÔíÈÉ ÍÏËäÇ æßíÚ ÍÏËäÇ ÓÝíÇä Úä ÃÈí ÈßÑ Èä ÃÈí ÇáÌåã Èä ÕÎíÑ ÇáÚÏæí ÞÇá ÓãÚÊ ÝÇØãÉ ÈäÊ ÞíÓ ÊÞæá Ëã Åä ÒæÌåÇ ØáÞåÇ ËáÇËÇ Ýáã íÌÚá áåÇ ÑÓæá Çááå<span style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </span>Õáì Çááå Úáíå æÓáã<span style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </span>Óßäì æáÇ äÝÞÉ ÞÇáÊ ÞÇá áí ÑÓæá Çááå<span style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </span>Õáì Çááå Úáíå æÓáã<span style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </span>ÅÐÇ ÍááÊ ÝÂÐäíäì ÝÂÐäÊå ÝÎØÈåÇ ãÚÇæíÉ æÃÈæ Ìåã æÃÓÇãÉ Èä ÒíÏ ÝÞÇá ÑÓæá Çááå<span style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </span>Õáì Çááå Úáíå æÓáã<span style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </span></span></strong><strong style="mso-ansi-font-weight: normal"><span lang="AR-DZ" style="font-size: 14pt; color: red; font-family: 'Simplified Arabic'">ÃãÇ ãÚÇæíÉ ÝÑÌá ÊÑÈ áÇ ãÇá áå æÃãÇ ÃÈæ Ìåã ÝÑÌá ÖÑÇÈ ááäÓÇÁ</span></strong><strong style="mso-ansi-font-weight: normal"><span lang="AR-DZ" style="font-size: 14pt; color: black; font-family: 'Simplified Arabic'"> æáßä ÃÓÇãÉ Èä ÒíÏ ÝÞÇáÊ ÈíÏåÇ åßÐÇ ÃÓÇãÉ ÃÓÇãÉ ÝÞÇá áåÇ ÑÓæá Çááå<span style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </span>Õáì Çááå Úáíå æÓáã<span style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </span>ØÇÚÉ Çááå æØÇÚÉ ÑÓæáå ÎíÑ áß ÞÇáÊ ÝÊÒæÌÊå ÝÇÛÊÈØÊ.<o:p></o:p></span></strong></o:p></span></strong></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl"><strong style="mso-ansi-font-weight: normal"><span lang="AR-DZ" style="font-size: 14pt; color: black; font-family: 'Simplified Arabic'">ÕÍíÍ ãÓáã Ì 2<span style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </span>Õ 1119.<o:p></o:p></span></strong></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl"><strong style="mso-ansi-font-weight: normal"><span lang="AR-DZ" style="font-size: 13.5pt; color: red; font-family: 'Simplified Arabic'; mso-ansi-font-size: 12.0pt"><o:p>&nbsp;</o:p></span></strong></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl"><strong style="mso-ansi-font-weight: normal"><span lang="AR-DZ" style="font-size: 14pt; font-family: 'Simplified Arabic'">1433 ÍÏËäÇ ÃÈæ ÈßÑ Èä ÃÈí ÔíÈÉ æÚãÑæ ÇáäÇÞÏ æÇááÝÙ áÚãÑæ ÞÇáÇ ÍÏËäÇ ÓÝíÇä Úä ÇáÒåÑí Úä ÚÑæÉ Úä ÚÇÆÔÉ ÞÇáÊ ÌÇÁÊ ÇãÑÃÉ ÑÝÇÚÉ Åáì ÇáäÈí<span style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </span>Õáì Çááå Úáíå æÓáã<span style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </span>ÝÞÇáÊ ßäÊ ÚäÏ ÑÝÇÚÉ ÝØáÞäí ÝÈÊ ØáÇÞí ÝÊÒæÌÊ ÚÈÏ ÇáÑÍãä Èä ÇáÒÈíÑ <span style="color: red">æÇä ãÇ ãÚå ãËá<span style="mso-spacerun: yes">&nbsp;&nbsp; </span>åÏÈÉ<span style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </span>ÇáËæÈ </span>ÝÊÈÓã ÑÓæá Çááå<span style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </span>Õáì Çááå Úáíå æÓáã<span style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </span>ÝÞÇá <u><span style="color: red">ÃÊÑíÏíä Ãä ÊÑÌÚí Åáì ÑÝÇÚÉ áÇ ÍÊì ÊÐæÞí ÚÓíáÊå æíÐæÞ ÚÓíáÊß</span></u> ÞÇáÊ æÃÈæ ÈßÑ ÚäÏå æÎÇáÏ ÈÇáÈÇÈ íäÊÙÑ Ãä íÄÐä áå ÝäÇÏì íÇ ÃÈÇ ÈßÑ ÃáÇ ÊÓãÚ åÐå ãÇ ÊÌåÑ Èå ÚäÏ ÑÓæá Çááå<span style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </span>Õáì Çááå Úáíå æÓáã.<o:p></o:p></span></strong></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl"><strong style="mso-ansi-font-weight: normal"><span lang="AR-DZ" style="font-size: 14pt; font-family: 'Simplified Arabic'">ÕÍíÍ ãÓáã Ì 2 Õ 1055.<o:p></o:p></span></strong></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl"><strong style="mso-ansi-font-weight: normal"><span lang="AR-DZ" style="font-size: 14pt; color: blue; font-family: 'Simplified Arabic'">åá åÐÇ ããÇ ÃæÍì Çááå Åáì ÇáÑÓæá¿<o:p></o:p></span></strong></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl"><strong style="mso-ansi-font-weight: normal"><span lang="AR-DZ" style="font-size: 14pt; font-family: 'Simplified Arabic'"><o:p>&nbsp;<strong style="mso-ansi-font-weight: normal"><span lang="AR-DZ" style="font-size: 14pt; font-family: 'Simplified Arabic'"><span style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </span>2496 ÍÏËäÇ ÚÈÏ Çááå Èä ãÍãÏ ÍÏËäÇ ÓÝíÇä Úä ÇáÒåÑí Úä ÚÑæÉ Úä ÚÇÆÔÉ ÑÖí Çááå ÚäåÇ ÌÇÁÊ ÇãÑÃÉ ÑÝÇÚÉ ÇáÞÑÙí ÇáäÈí<span style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </span>Õáì Çááå Úáíå æÓáã<span style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </span>ÝÞÇáÊ ßäÊ ÚäÏ ÑÝÇÚÉ ÝØáÞäí ÝÃÈÊ ØáÇÞí ÝÊÒæÌÊ ÚÈÏ ÇáÑÍãä Èä ÇáÒÈíÑ <u>ÅäãÇ ãÚå ãËá<span style="mso-spacerun: yes">&nbsp;&nbsp; </span>åÏÈÉ<span style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </span>ÇáËæÈ</u> ÝÞÇá ÃÊÑíÏíä Ãä ÊÑÌÚí Åáì ÑÝÇÚÉ áÇ <u><span style="color: red">ÍÊì ÊÐæÞí ÚÓíáÊå æíÐæÞ ÚÓíáÊß æÃÈæ ÈßÑ ÌÇáÓ ÚäÏå æÎÇáÏ Èä ÓÚíÏ Èä ÇáÚÇÕ ÈÇáÈÇÈ íäÊÙÑ Ãä íÄÐä áå ÝÞÇá íÇ ÃÈÇ ÈßÑ ÃáÇ ÊÓãÚ Åáì åÐå ãÇ ÊÌåÑ Èå ÚäÏ ÇáäÈí<span style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </span>Õáì Çááå Úáíå æÓáã</span></u>.<o:p></o:p></span></strong></o:p></span></strong></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl"><strong style="mso-ansi-font-weight: normal"><span lang="AR-DZ" style="font-size: 14pt; font-family: 'Simplified Arabic'">ÕÍíÍ ÇáÈÎÇÑí Ì <span style="mso-spacerun: yes">&nbsp;</span>2 Õ 933. <o:p></o:p></span></strong></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl"><strong style="mso-ansi-font-weight: normal"><span lang="AR-DZ" style="font-size: 14pt; color: blue; font-family: 'Simplified Arabic'">Ãíä ÇáÍíÇÁ Ýí ÍÖÑÉ ÇáÑÓæá æ ÒæÌå Ãã ÇáãÄãäíä æ ÃÈæåÇ ÇáÕÏíÞ¿¿¿¿<o:p></o:p></span></strong></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl"><strong style="mso-ansi-font-weight: normal"><span lang="AR-DZ" style="font-size: 13.5pt; color: red; font-family: 'Simplified Arabic'; mso-ansi-font-size: 12.0pt"><o:p>&nbsp;<strong style="mso-ansi-font-weight: normal"><span lang="AR-DZ" style="font-size: 14pt; font-family: 'Simplified Arabic'">33246 ÍÏËäÇ æßíÚ ÞÇá ËäÇ ÚßÑãÉ Èä ÚãÇÑ Úä ÇíÇÓ Èä ÓáãÉ Èä ÇáÃßæÚ Úä ÇÈíå ÞÇá ÛÒæäÇ ãÚ ÃÈí åæÇÒä Úáì ÚåÏ ÇáäÈí Õáì Çááå Úáíå æÓáã ÝäÝáäí ÌÇÑíÉ ãä Èäí ÝÒÇÑÉ ãä ÃÌãá ÇáÚÑÈ ÚáíåÇ ÞÔÚ áåÇ ÝãÇ ßÔÝÊ áåÇ Úä ËæÈ ÍÊì ÞÏãÊ ÇáãÏíäÉ ÝáÞíäÇ ÇáäÈí Õáì Çááå Úáíå æÓáã æåæ ÈÇáÓæÞ <u><span style="color: red">ÝÞÇá ááå ÃÈæß åÈåÇ áí<span style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </span>ÝæåÈÊåÇ áå</span></u> ÞÇá ÝÈÚË ÈåÇ ÝÝÇÏì ÈåÇ ÃÓÇÑì ãä ÇáãÓáãíä ßÇäæÇ ÈãßÉ .<o:p></o:p></span></strong></o:p></span></strong></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl"><strong style="mso-ansi-font-weight: normal"><span lang="AR-DZ" style="font-size: 14pt; font-family: 'Simplified Arabic'">ãÕäÝ ÇÈä ÃÈí ÔíÈÉ Ì 6 Õ 495.<o:p></o:p></span></strong></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl"><strong style="mso-ansi-font-weight: normal"><span lang="AR-DZ" style="font-size: 13.5pt; font-family: 'Simplified Arabic'; mso-ansi-font-size: 12.0pt">26912 ÍÏËäÇ ÚÈÏ Çááå ÍÏËäí ÃÈì ËäÇ íÚÞæÈ ÞÇá ËäÇ ÃÈì Úä Èä ÅÓÍÇÞ ÞÇá æÍÏËäí ÍÓíä Èä ÚÈÏ Çááå Èä ÚÈÇÓ Úä ÚßÑãÉ ãæáì ÚÈÏ Çááå Èä ÚÈÇÓ Úä ÚÈÏ Çááå Èä ÚÈÇÓ Úä Ãã ÇáÝÖá ÈäÊ ÇáÍÑË Ëã Çä ÑÓæá Çááå<span style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </span>Õáì Çááå Úáíå æÓáã<span style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </span>ÑÃì<span style="mso-spacerun: yes">&nbsp;&nbsp; </span>Ãã ÍÈíÈ<span style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </span>ÈäÊ <o:p></o:p></span></strong></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl"><strong style="mso-ansi-font-weight: normal"><span lang="AR-DZ" style="font-size: 13.5pt; font-family: 'Simplified Arabic'; mso-ansi-font-size: 12.0pt">ÚÈÇÓ æåí ÝæÞ ÇáÝØíã ÞÇáÊ<span style="color: red"> ÝÞÇá áÆä ÈáÛÊ ÈäíÉ ÇáÚÈÇÓ åÐå æÃäÇ Íí áÃÊÒæÌäåÇ<o:p></o:p></span></span></strong></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl"><strong style="mso-ansi-font-weight: normal"><span lang="AR-DZ" style="font-size: 13.5pt; font-family: 'Simplified Arabic'; mso-ansi-font-size: 12.0pt">ãÓäÏ ÃÍãÏ Ì 6 Õ 338.<o:p></o:p></span></strong></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl"><strong style="mso-ansi-font-weight: normal"><span lang="AR-DZ" style="font-size: 13.5pt; font-family: 'Simplified Arabic'; mso-ansi-font-size: 12.0pt"><o:p>&nbsp;<strong style="mso-ansi-font-weight: normal"><span lang="AR-DZ" style="font-size: 13.5pt; color: blue; font-family: 'Simplified Arabic'; mso-ansi-font-size: 12.0pt">åá ÞÇá</span></strong><strong style="mso-ansi-font-weight: normal"><span lang="AR-DZ" style="font-size: 13.5pt; font-family: 'Simplified Arabic'; mso-ansi-font-size: 12.0pt">: <span style="color: red">áÆä ÈáÛÊ ÈäíÉ ÇáÚÈÇÓ åÐå æÃäÇ Íí áÃÊÒæÌäåÇ.</span> <span style="color: blue">ÞÈá äÒæá ÇáÂíÉ ÑÞã &quot;52&quot; ÇáÃÍÒÇÈ Ãã ÈÚÏåÇ¿¿¿<o:p></o:p></span></span></strong></o:p></span></strong></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl"><strong style="mso-ansi-font-weight: normal"><span lang="AR-DZ" style="font-size: 13.5pt; font-family: 'Simplified Arabic'; mso-ansi-font-size: 12.0pt"><o:p>&nbsp;<strong style="mso-ansi-font-weight: normal"><span lang="AR-DZ" style="font-size: 14pt; font-family: 'Simplified Arabic'">1989 ÍÏËäÇ ÎáÇÏ Èä íÍíì ÍÏËäÇ ÚÈÏ ÇáæÇÍÏ Èä Ãíãä Úä ÃÈíå Úä ÌÇÈÑ Èä ÚÈÏ Çááå ÑÖí Çááå ÚäåãÇ Ëã Ãä ÇãÑÃÉ ãä ÇáÃäÕÇÑ ÞÇáÊ áÑÓæá Çááå<span style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </span>Õáì Çááå Úáíå æÓáã<span style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </span>íÇ ÑÓæá Çááå ÃáÇ ÃÌÚá áß ÔíÆÇ ÊÞÚÏ Úáíå ÝÅä áí ÛáÇãÇ äÌÇÑÇ ÞÇá Åä ÔÆÊ ÞÇá ÝÚãáÊ áå ÇáãäÈÑ ÝáãÇ ßÇä íæã ÇáÌãÚÉ ÞÚÏ ÇáäÈí<span style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </span>Õáì Çááå Úáíå æÓáã<span style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </span>Úáì ÇáãäÈÑ ÇáÐí ÕäÚ <u><span style="color: red">ÝÕÇÍÊ ÇáäÎáÉ ÇáÊí ßÇä íÎØÈ ÚäÏåÇ ÍÊì ßÇÏÊ Ãä ÊäÔÞ ÝäÒá ÇáäÈí<span style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </span>Õáì Çááå Úáíå æÓáã<span style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </span>ÍÊì ÃÎÐåÇ ÝÖãåÇ Åáíå ÝÌÚáÊ ÊÆä Ãäíä ÇáÕÈí ÇáÐí íÓßÊ ÍÊì ÇÓÊÞÑÊ</span></u> <u><span style="color: red">ÞÇá ÈßÊ Úáì ãÇ ßÇäÊ ÊÓãÚ ãä ÇáÐßÑ</span></u>. <span style="mso-spacerun: yes">&nbsp;&nbsp;</span><o:p></o:p></span></strong></o:p></span></strong></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl"><strong style="mso-ansi-font-weight: normal"><span lang="AR-DZ" style="font-size: 14pt; font-family: 'Simplified Arabic'">ÕÍíÍ ÇáÈÎÇÑí Ì 2 Õ 738 .<o:p></o:p></span></strong></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl"><strong style="mso-ansi-font-weight: normal"><span lang="AR-DZ" style="font-size: 14pt; color: blue; font-family: 'Simplified Arabic'">ÇáäÎáÉ ÈßÊ ããÇ ßÇäÊ ÊÓãÚ ãä ÇáÐßÑ ÍÓÈ ÇáÑæÇíÉ¡ áßä ÇáãÓáãíä áÇ íÎÔÚæä æ áÇ íÈßæä æ áÇ ÊÞÔÚÑ ÌáæÏåã ÚäÏ ÓãÇÚåã ááÞÑÂä ÇáÚÙíã¡ Èá ÊÞÔÚÑ æ ÊÎÔÚ ÚäÏ ÓãÇÚ ÇáãÍÏËíä ÇáßÐÈ æ ÇáÈåÊÇä Úä ÑÓæá Çááå &quot; Úáíå ÃÕáí æ ÃÓáã&quot;.<o:p></o:p></span></strong></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl"><strong style="mso-ansi-font-weight: normal"><span lang="AR-DZ" style="font-size: 14pt; font-family: 'Simplified Arabic'"><o:p>&nbsp;</o:p></span></strong></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl"><strong style="mso-ansi-font-weight: normal"><span lang="AR-DZ" style="font-size: 14pt; font-family: 'Simplified Arabic'">2040 æÍÏËäÇ íÍíì Èä íÍíì ÞÇá ÞÑÃÊ Úáì ãÇáß Èä ÃäÓ Úä<span style="mso-spacerun: yes">&nbsp;&nbsp; </span>ÅÓÍÇÞ Èä ÚÈÏ Çááå<span style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </span>Èä ÃÈí ØáÍÉ Ãäå ÓãÚ ÃäÓ Èä ãÇáß íÞæá ÞÇá ÃÈæ ØáÍÉ áÃã Óáíã Ëã ÞÏ ÑÓæá Çááå<span style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </span>Õáì Çááå Úáíå æÓáã<span style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </span>ÖÚíÝÇ ÃÚÑÝ Ýíå ÇáÌæÚ Ýåá ÚäÏß ãä ÔíÁ ÝÞÇáÊ äÚã ÝÃÎÑÌÊ ÃÞÑÇÕÇ ãä ÔÚíÑ Ëã ÃÎÐÊ ÎãÇÑÇ áåÇ ÝáÝÊ ÇáÎÈÒ ÈÈÚÖå Ëã ÏÓÊå ÊÍÊ ËæÈí æÑÏÊäí ÈÈÚÖå Ëã ÃÑÓáÊäí Åáì ÑÓæá Çááå<span style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </span>Õáì Çááå Úáíå æÓáã<span style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </span>ÞÇá ÝÐåÈÊ Èå ÝæÌÏÊ ÑÓæá Çááå<span style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </span>Õáì Çááå Úáíå æÓáã<span style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </span>ÌÇáÓÇ Ýí ÇáãÓÌÏ æãÚå ÇáäÇÓ ÝÞãÊ Úáíåã ÝÞÇá ÑÓæá Çááå<span style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </span>Õáì Çááå Úáíå æÓáã<span style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </span><span style="color: red">ÃÑÓáß ÃÈæ ØáÍÉ ÞÇá ÝÞáÊ äÚã ÝÞÇá ÃáØÚÇã ÝÞáÊ äÚã</span> ÝÞÇá ÑÓæá Çááå<span style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </span>Õáì Çááå Úáíå æÓáã<span style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </span>áãä ãÚå ÞæãæÇ ÞÇá ÝÇäØáÞ æÇäØáÞÊ Èíä ÃíÏíåã ÍÊì ÌÆÊ ÃÈÇ ØáÍÉ ÝÃÎÈÑÊå ÝÞÇá ÃÈæ ØáÍÉ íÇ Ãã Óáíã ÞÏ ÌÇÁ ÑÓæá Çááå<span style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </span>Õáì Çááå Úáíå æÓáã<span style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </span>ÈÇáäÇÓ æáíÓ ÚäÏäÇ ãÇ äØÚãåã <span style="color: red">ÝÞÇáÊ Çááå æÑÓæáå ÃÚáã</span> ÞÇá ÝÇäØáÞ ÃÈæ ØáÍÉ ÍÊì áÞí ÑÓæá Çááå<span style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </span>Õáì Çááå Úáíå æÓáã<span style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </span>ÝÃÞÈá ÑÓæá Çááå<span style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </span>Õáì Çááå Úáíå æÓáã<span style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </span>ãÚå ÍÊì ÏÎáÇ ÝÞÇá ÑÓæá Çááå<span style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </span>Õáì Çááå Úáíå æÓáã<span style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </span><u><span style="color: red">åáãí ãÇ ÚäÏß íÇ Ãã Óáíã ÝÃÊÊ ÈÐáß ÇáÎÈÒ ÝÃãÑ Èå ÑÓæá Çááå<span style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </span>Õáì Çááå Úáíå æÓáã<span style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </span>ÝÝÊ æÚÕÑÊ Úáíå Ãã Óáíã ÚßÉ áåÇ ÝÃÏãÊå Ëã ÞÇá Ýíå ÑÓæá Çááå<span style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </span>Õáì Çááå Úáíå æÓáã<span style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </span>ãÇ ÔÇÁ Çááå Ãä íÞæá Ëã ÞÇá ÇÆÐä áÚÔÑÉ ÝÃÐä áåã ÝÃßáæÇ ÍÊì ÔÈÚæÇ Ëã ÎÑÌæÇ Ëã ÞÇá ÇÆÐä áÚÔÑÉ ÝÃÐä áåã ÝÃßáæÇ ÍÊì ÔÈÚæÇ Ëã ÎÑÌæÇ Ëã ÞÇá ÇÆÐä áÚÔÑÉ ÍÊì Ãßá ÇáÞæã ßáåã æÔÈÚæÇ æÇáÞæã ÓÈÚæä ÑÌáÇ Ãæ ËãÇäæä</span></u><span style="color: red">.<o:p></o:p></span></span></strong></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl"><strong style="mso-ansi-font-weight: normal"><span lang="AR-DZ" style="font-size: 14pt; font-family: 'Simplified Arabic'">ÕÍíÍ ãÓáã Ì 3 Õ 1612.<o:p></o:p></span></strong></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl"><strong style="mso-ansi-font-weight: normal"><span lang="AR-DZ" style="font-size: 13.5pt; color: red; font-family: 'Simplified Arabic'; mso-ansi-font-size: 12.0pt">æ ÈÚÏ åÐå ÇáÑæÇíÉ ÊÌÏæä Ãä ÇáäÈí íÔÊÑí ÞæÊ ÚíÇáå ÈÇáäÓíÆÉ ãä íåæÏí æ íÑåä ÚäÏå ÏÑÚå æ íãæÊ æ ÏÑÚå ãÑåæä ÚäÏå. ÊÚæÐ ÈÇááå ãä ÇáßÐÈÉ æ ÇáãÖáíä ÇáãÏáÓíä.<span style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </span><o:p></o:p></span></strong></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl"><strong style="mso-ansi-font-weight: normal"><span lang="AR-DZ" style="font-size: 13.5pt; font-family: 'Simplified Arabic'; mso-ansi-font-size: 12.0pt"><o:p>&nbsp;<strong style="mso-ansi-font-weight: normal"><span lang="AR-DZ" style="font-size: 14pt; font-family: 'Simplified Arabic'">1990 ÍÏËäÇ íæÓÝ Èä ÚíÓì ÍÏËäÇ ÃÈæ ãÚÇæíÉ ÍÏËäÇ ÇáÃÚãÔ Úä ÅÈÑÇåíã Úä ÇáÃÓæÏ Úä ÚÇÆÔÉ ÑÖí Çááå ÚäåãÇ ÞÇáÊ Ëã <span style="color: red">ÇÔÊÑì ÑÓæá Çááå<span style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </span>Õáì Çááå Úáíå æÓáã ãä ÒÝÑ ØÚÇãÇ ÈäÓíÆÉ æÑåäå ÏÑÚå</span>.<o:p></o:p></span></strong></o:p></span></strong></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl"><strong style="mso-ansi-font-weight: normal"><span lang="AR-DZ" style="font-size: 14pt; font-family: 'Simplified Arabic'">ÕÍíÍ ÇáÈÎÇÑí Ì 2 Õ 738 .<o:p></o:p></span></strong></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl"><strong style="mso-ansi-font-weight: normal"><span lang="AR-DZ" style="font-size: 14pt; font-family: 'Simplified Arabic'"><o:p>&nbsp;</o:p></span></strong></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl"><strong style="mso-ansi-font-weight: normal"><span lang="AR-DZ" style="font-size: 13.5pt; font-family: 'Simplified Arabic'; mso-ansi-font-size: 12.0pt"><span style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </span>4197 ÍÏËäÇ ÞÈíÕÉ ÍÏËäÇ ÓÝíÇä Úä ÇáÃÚãÔ Úä ÅÈÑÇåíã Úä ÇáÃÓæÏ Úä ÚÇÆÔÉ ÑÖí Çááå ÚäåÇ ÞÇáÊ Ëã ÊæÝí ÇáäÈí<span style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </span>Õáì Çááå Úáíå æÓáã<span style="mso-spacerun: yes">&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span><span style="color: red">æÏÑÚå<span style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </span>ãÑåæäÉ Ëã ÒÝÑ ÈËáÇËíä íÚäí ÕÇÚÇ ãä ÔÚíÑ</span>.<o:p></o:p></span></strong></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl"><strong style="mso-ansi-font-weight: normal"><span lang="AR-DZ" style="font-size: 13.5pt; font-family: 'Simplified Arabic'; mso-ansi-font-size: 12.0pt">ÕÍíÍ ÇáÈÎÇÑí Ì 4 Õ 1620.<o:p></o:p></span></strong></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl"><strong style="mso-ansi-font-weight: normal"><span lang="AR-DZ" style="font-size: 13.5pt; font-family: 'Simplified Arabic'; mso-ansi-font-size: 12.0pt"><o:p>&nbsp;<strong style="mso-ansi-font-weight: normal"><span lang="AR-DZ" style="font-size: 13.5pt; font-family: 'Simplified Arabic'; mso-ansi-font-size: 12.0pt">8871 ÍÏËäÇ ãÞÏÇã äÇ ÃÓÏ äÇ ÚÇÝíÉ Èä íÒíÏ Úä ãÌÇáÏ Úä ÇáÔÚÈí Úä ãÓÑæÞ Úä ÚÇÆÔÉ Ãäå ÏÎá ÚáíåÇ æåí ÊÈßí ÝÞÇá ãÇ íÈßíß ÝÞÇáÊ ãÇ ÃÔÇÁ Ãä ÃÈßí ÅáÇ ÈßíÊ ãÇÊ ÇáäÈí Õáì Çááå Úáíå æÓáã <u><span style="color: red">æáã íÔÈÚ ãä ÎÈÒ ÇáÈÑ ãÑÊíä íæãÇ </span></u>Ëã ÇäåÇÑÊ ÚáíåÇ ÇáÏäíÇ <u><span style="color: red">æáÞÏ ßäÇ ÃÑÈÚÉ ÃÔåÑ æãÇ áäÇ ØÚÇã ÅáÇ ÇáãÇÁ æÇáÊãÑ</span></u><span style="color: red"> <u>æáÞÏ ãÇÊ æÏÑÚå<span style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </span>ãÑåæäÉ ÍÊì ÃÝÊßåÇ ÃÈæ ÈßÑ</u></span><u>.</u><o:p></o:p></span></strong></o:p></span></strong></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl"><strong style="mso-ansi-font-weight: normal"><span lang="AR-DZ" style="font-size: 13.5pt; font-family: 'Simplified Arabic'; mso-ansi-font-size: 12.0pt">ÇáãÚÌã ÇáÇæÓØ Ì 8 Õ 359.<o:p></o:p></span></strong></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl"><strong style="mso-ansi-font-weight: normal"><span lang="AR-DZ" style="font-size: 13.5pt; font-family: 'Simplified Arabic'; mso-ansi-font-size: 12.0pt">ÈíäãÇ íÞæá ÇáÎÇáÞ ÓÈÍÇäå: æóÇÚúáóãõæÇ ÃóäøóãóÇ ÛóäöãúÊõãú ãöäú ÔóíúÁò ÝóÃóäøó áöáøóåö ÎõãõÓóåõ æóáöáÑøóÓõæáö.&quot; 41&quot; ÇáÃäÝÇá. æóæóÌóÏóßó ÚóÇÆöáðÇ ÝóÃóÛúäóì(8). ÇáÖÍì. ÝÍÓÈ åÐå ÇáÑæÇíÉ ÇáÊí Þíá ÝíåÇ Ãä ÇáÑÓæá ãÍãÏ &quot; Úáíå ÃÕáí æ ÃÓáã &quot; <span style="color: red">Ñåä ÏÑÚå ÚäÏ íåæÏí</span> ( åÐÇ Ìãíá áßæäå íÊÚÇãá ãÚ ÇáíåæÏ...) ãä ÃÌá 30 ÕÇÚÇ ãä ÇáÔÚíÑ ÞæÊÇ áÚíÇáå¡ íÝåã Ãä Çááå ÊÚÇáì áã íÕÏÞ Þæáå Ýí ÇáÂíÊíä ÇáÓÇáÝÊíä¡ æ Ãäå ÊÑßå ÚÇÆáÇ ãÓßíäÇ æ ãä Íæáå ÃÕÍÇÈå ÃÛäíÇÁ ÍÓÈ ÇáÑæÇíÇÊ ÝßÇä ÇáæÇÍÏ ãäåã ÈÅãßÇäå ÊÌåÒ ÇáÌíÔ áæÍÏå!!!!¿¿¿¿. æÑÓæá Çááå íÓÊáÝ ãä ÇáíåæÏí 30 ÕÇÚÇ ãä ÇáÔÚíÑ. ÊÚæÐ ÈÇááå ãä ÇáÎÐáÇä æ ÇáßÐÈ...<o:p></o:p></span></strong></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl"><strong style="mso-ansi-font-weight: normal"><span lang="AR-DZ" style="font-size: 13.5pt; font-family: 'Simplified Arabic'; mso-ansi-font-size: 12.0pt"><o:p>&nbsp;<strong style="mso-ansi-font-weight: normal"><span lang="AR-DZ" style="font-size: 14pt; font-family: 'Simplified Arabic'">2373 ÍÏËäÇ ãÓáã Èä ÅÈÑÇåíã ÍÏËäÇ åÔÇã ÍÏËäÇ ÞÊÇÏÉ Úä ÃäÓ ÑÖí Çááå Úäå ÞÇá Ëã æáÞÏ Ñåä ÇáäÈí<span style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </span>Õáì Çááå Úáíå æÓáã<span style="mso-spacerun: yes">&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span>ÏÑÚå<span style="mso-spacerun: yes">&nbsp;&nbsp; </span>ÔÚíÑ æãÔíÊ Åáì ÇáäÈí<span style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </span>Õáì Çááå Úáíå æÓáã<span style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </span>ÈÎÈÒ ÔÚíÑ æÅåÇáÉ ÓäÎÉ æáÞÏ ÓãÚÊå íÞæá <u><span style="color: red">ãÇ ÃÕÈÍ áÂá ãÍãÏ<span style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </span>Õáì Çááå Úáíå æÓáã<span style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </span>ÅáÇ ÕÇÚ æáÇ ÃãÓì æÅäåã áÊÓÚÉ ÃÈíÇÊ</span></u><span style="mso-spacerun: yes">&nbsp;&nbsp; </span>ÈÇÈ ãä Ñåä<span style="mso-spacerun: yes">&nbsp;&nbsp; </span>ÏÑÚå.<o:p></o:p></span></strong></o:p></span></strong></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl"><strong style="mso-ansi-font-weight: normal"><span lang="AR-DZ" style="font-size: 14pt; font-family: 'Simplified Arabic'">ÕÍíÍ ÇáÈÎÇÑí Ì 2 Õ 887 .<o:p></o:p></span></strong></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl"><strong style="mso-ansi-font-weight: normal"><span lang="AR-DZ" style="font-size: 13.5pt; font-family: 'Simplified Arabic'; mso-ansi-font-size: 12.0pt"><o:p>&nbsp;<strong style="mso-ansi-font-weight: normal"><span lang="AR-DZ" style="font-size: 14pt; font-family: 'Simplified Arabic'">æÚä ÇÈä ÚÈÇÓ ÞÇá ÎÑÌ ÇáäÈí<span style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </span>Õáì Çááå Úáíå æÓáã<span style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </span>Úáì ÃÕÍÇÈå ÐÇÊ íæã æÝí íÏå ÞØÚÉ ãä ÐåÈ ÝÞÇá áÚÈÏ Çááå Èä ÚãÑ ãÇ ßÇä ãÍãÏ ÞÇÆá áÑÈå áæ ãÇÊ æåÐå ÚäÏå ÝÞÓãåÇ ÞÈá Ãä íÞæã æÞÇá ãÇ íÓÑäí Ãä áÃÕÍÇÈ ãÍãÏ ãËá åÐÇ ÇáÌÈá æÃÔÇÑ Åáì ÃÍÏ ÐåÈÇ æÝÖÉ ÝíäÝÞåÇ Ýí ÓÈíá Çááå æíÊÑß ãäåÇ ÏíäÇÑÇ ÝÞÇá ÇÈä ÚÈÇÓ ÞÈÖ ÑÓæá Çááå<span style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </span>Õáì Çááå Úáíå æÓáã<span style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </span>íæã ÞÈÖ æáã íÏÚ ÏíäÇÑÇ æáÇ ÏÑåãÇ æáÇ ÚÈÏÇ æáÇ ÃãÉ <span style="color: red">æáÞÏ ÊÑß<span style="mso-spacerun: yes">&nbsp;&nbsp; </span><u>ÏÑÚå ãÑåæäÉ<span style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </span>Ëã ÑÌá ãä ÇáíåæÏ ÈËáÇËíä ÕÇÚÇ ãä ÔÚíÑ ßÇä íÃßá ãäåÇ æíØÚã ÚíÇáå</u></span> ÑæÇå ÇáØÈÑÇäí Ýí ÇáßÈíÑ æÑÌÇáå ãæËÞæä æÚä ÇÈä ÚÈÇÓ Ãä ÇáäÈí<span style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </span>Õáì Çááå Úáíå æÓáã<span style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </span>ÇáÊÝÊ Åáì ÃÍÏ ÝÞÇá æÇáÐí äÝÓí ÈíÏå ãÇ íÓÑäí Ãä ÃÍÏÇ ÊÍæá áÂá ãÍãÏ ÐåÈÇ ÃäÝÞå Ýí ÓÈíá Çááå ÃãæÊ íæã ÃãæÊ æÃÏÚ ãäå ÏíäÇÑíä ÅáÇ ÏíäÇÑíä <u><span style="color: red">ÃÚÏåãÇ áÏíä ßÇä Úáí</span></u> ÑæÇå ÇáØÈÑÇäí Ýí ÇáßÈíÑ æÑÌÇáå ËÞÇÊ æÑæÇå ÃÍãÏ.<o:p></o:p></span></strong></o:p></span></strong></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl"><strong style="mso-ansi-font-weight: normal"><span lang="AR-DZ" style="font-size: 14pt; font-family: 'Simplified Arabic'">ãÌãÚ ÇáÒæÇÆÏ Ì 3 Õ 123.<o:p></o:p></span></strong></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl"><strong style="mso-ansi-font-weight: normal"><span lang="AR-DZ" style="font-size: 13.5pt; font-family: 'Simplified Arabic'; mso-ansi-font-size: 12.0pt"><o:p>&nbsp;<strong style="mso-ansi-font-weight: normal"><span lang="AR-DZ" style="font-size: 14pt; font-family: 'Simplified Arabic'">5044 ÚÈÏ ÇáÑÍíã Èä åÇÑæä ÇáÛÓÇäí ÇáæÇÓØí Ê ÃÈæ åÔÇã Úä ÔÚÈÉ æÚÈÏ ÇáÚÒíÒ Èä ÃÈí ÑæÇÏ ÞÇá ÇáÏÇÑÞØäí ãÊÑæß ÇáÍÏíË íßÐÈ Ñæì Úäå ÇáÏãÔÞí æÅÓÍÇÞ Èä æåÈ æÛíÑåãÇ æÞÏ ÓÇÞ ÇÈä ÚÏí áå ÚÏÉ ÃÍÇÏíË ÇÓÊäßÑåÇ ãäåÇ Úä åÔÇã Èä ÍÓÇä Úä ÚßÑãÉ <u style="text-underline: red thick">Úä ÇÈä ÚÈÇÓ Úä ÚÇÆÔÉ ÞÇáÊ ÊæÝí ÑÓæá Çááå<span style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </span>Õáì Çááå Úáíå æÓáã<span style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </span>æÅä ÏÑÚå<span style="mso-spacerun: yes">&nbsp;&nbsp; </span>ãÑåæä<span style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </span>Ëã ÒÝÑ Ýí ËáÇËíä ÕÇÚÇ ÃÎÐå ØÚÇãÇ áÃåáå æáå Ýí ãÓäÏ ÚÈÏ Úä ÝÇÆÏ Úä ÇÈä ÃÈí ÃæÝì</u> ÞÇá ÌÇÁ ÃÚÑÇÈí ÝÞÇá íÇ ÑÓæá Çááå <u><span style="color: red">Ãåáßäí ÇáÔÈÞ æÇáÌæÚ ÞÇá ÇÐåÈ ÝÃæá ÇãÑÃÉ ÊáÞÇåÇ áíÓ áåÇ ÒæÌ Ýåí ÇãÑÃÊß ÝÏÎá äÎáÇ ÝÅÐÇ ÌÇÑíÉ ÊÍÊÑÝ ÝÞÇá ÇäÒáí ÝÞÏ ÒæÌäíß ÑÓæá Çááå </span></u><span style="mso-spacerun: yes">&nbsp;</span>Õáì Çááå Úáíå æÓáã<span style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </span>ÇáÍÏíË ÈØæáå æáå Úä ÚÈÏ ÇáÚÒíÒ Èä ÃÈí ÑæÇÏ Úä äÇÝÚ Úä ÇÈä ÚãÑ ãÑÝæÚÇ Åä åÐå ÇáÞáæÈ ÊÕÏà ßãÇ íÕÏà ÇáÍÏíÏ Þíá íÇ ÑÓæá Çááå ÝãÇ ÌáÇÄåÇ ÞÇá ÞÑÇÁÉ ÇáÞÑÂä ÑæÇå ÍÝÕ Èä ÛíÇË Úä ÚÈÏ ÇáÚÒíÒ ÞÇá ÞÇá ÑÓæá Çááå<span style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </span>Õáì Çááå Úáíå æÓáã ÝÐßÑå ãäÞØÚÇ.<o:p></o:p></span></strong></o:p></span></strong></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl"><strong style="mso-ansi-font-weight: normal"><span lang="AR-DZ" style="font-size: 14pt; color: red; font-family: 'Simplified Arabic'">ãíÒÇä ÇáÇÚÊÏÇá Ýí äÞÏ ÇáÑÌÇá Ì4 Õ 339.<o:p></o:p></span></strong></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl"><strong style="mso-ansi-font-weight: normal"><span lang="AR-DZ" style="font-size: 14pt; font-family: 'Simplified Arabic'"><o:p>&nbsp;<strong style="mso-ansi-font-weight: normal"><span lang="AR-DZ" style="font-size: 13.5pt; color: blue; font-family: 'Simplified Arabic'; mso-ansi-font-size: 12.0pt">åá ÇáäÓÇÁ ÎáÞåä Çááå áíÊãÊÚ Èåä ÇáÑÌÇá ÝÞØ¡ æ áíÓ áåä ãä ÇáÅÍÓÇÓ æ ÇáÍÈ æ ÇáßÑå ãÇ ááÑÌÇá¿! æ Ãäåä ãÓÎÑÇÊ áåã ßãÇ ÓÎÑ Çááå ááÅäÓÇä ÇáÎáíÝÉ Ýí ÇáÃÑÖ ßá ÔíÁ æ ãäåÇ ÇáÃäÚÇã ÝÞÇá ÊÚÇáì:</span></strong><strong style="mso-ansi-font-weight: normal"><span lang="AR-DZ" style="font-size: 13.5pt; font-family: 'Simplified Arabic'; mso-ansi-font-size: 12.0pt"> <span style="color: red">æóãöäú ÇáúÃóäúÚóÇãö ÍóãõæáóÉð æóÝóÑúÔðÇ</span> ßõáõæÇ ãöãøóÇ ÑóÒóÞóßõãú Çááøóåõ æóáóÇ ÊóÊøóÈöÚõæÇ ÎõØõæóÇÊö ÇáÔøóíúØóÇäö Åöäøóåõ áóßõãú ÚóÏõæøñ ãõÈöíäñ(142). ÇáÃäÚÇã.<o:p></o:p></span></strong></o:p></span></strong></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl"><strong style="mso-ansi-font-weight: normal"><span lang="AR-DZ" style="font-size: 13.5pt; font-family: 'Simplified Arabic'; mso-ansi-font-size: 12.0pt"><o:p></o:p></span></strong></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl"><strong style="mso-ansi-font-weight: normal"><span lang="AR-DZ" style="font-size: 14pt; font-family: 'Simplified Arabic'">ÓãÚÊ Úáí Èä ÃÍãÏ Èä Úáí Èä ÚãÑÇä ÇáÌÑÌÇäí íÞæá ÓãÚÊ ÃÈí íÞæá ÓãÚÊ ÚÈÏ ÇáÑÒÇÞ íÞæá <u style="text-underline: double"><span style="color: red">ãÇ ÑÃíÊ ÏæÇÈ<span style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </span>ÞØ ÃßÐÈ ãä ÃÕÍÇÈ ÇáÍÏíË</span></u><u><span style="color: red">.</span></u> <o:p></o:p></span></strong></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl"><strong style="mso-ansi-font-weight: normal"><span lang="AR-DZ" style="font-size: 14pt; font-family: 'Simplified Arabic'">ÇáßÇãá Ýí ÖÚÝÇÁ ÇáÑÌÇá Ì 5 Õ 313.<o:p></o:p></span></strong></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl"><strong style="mso-ansi-font-weight: normal"><span lang="AR-DZ" style="font-size: 14pt; color: blue; font-family: 'Simplified Arabic'">ÕÏÞ åÐÇ ÇáÑÌá æÞÇá ßáãÉ ÍÞ... <o:p></o:p></span></strong></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl"><strong style="mso-ansi-font-weight: normal"><span lang="AR-DZ" style="font-size: 14pt; font-family: 'Simplified Arabic'"><o:p>&nbsp;<strong style="mso-ansi-font-weight: normal"><u><span lang="AR-DZ" style="font-size: 14pt; color: red; font-family: 'Simplified Arabic'">ÈÔÑ ÇáãÚÊÒáí ÇáÐí ÊäÈà ÈäÙÑíÉ ÇáÅÓÊäÓÇÎ ãäÐ ÇáÞÑä ÇáËÇäí ááåÌÑÉ.<o:p></o:p></span></u></strong></o:p></span></strong></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl"><strong style="mso-ansi-font-weight: normal"><span lang="AR-DZ" style="font-size: 14pt; font-family: 'Simplified Arabic'">115 ÈÔÑ ßæÝí æíÞÇá ÈÛÏÇÏí ÇáÛÑãÇÁ ÃÈÇ Óåá ãä ßÈÇÑ ÇáãÚÊÒáÉ ÇäÊåÊ Åáíå ÑíÇÓÊåã ÈÈÛÏÇÏ ÊæÝí ÓäÉ ÚÔÑÉ æãÇÆÊíä ÞÇá ÇáÌÇÍÙ ßÇä íÞÚ Ýí ÍÞ ÃÈí ÇáåÐíá æÎÇáÏ ÇáãÚÊÒáÉ Ýí ãÓÃáÉ ÇáÞÏÑ æßÇä äÎÇÓÇ Ýí ÇáÑÞíÞ æßÇä íÞæá Åä Çááå áã ÃÕÍåãÇ ÔíÆÇ ãä ÇáÃÚÑÇÖ ßáåÇ æÅäãÇ åí ÝÚá ÇáäÇÓ æãä ãäÇßíÑå ÒÚãå Ãä ÇáÅäÓÇä í<u>ÞÏÑ Ãä <span style="color: red">íÌÚá áÛíÑå áæäÇ æØÚãÇ æÅÏÑÇßÇ æÓãÚÇ æäÙÑÇ ÈÇáÊæáÏ ÅÐÇ ÚÑÝ ÇäÊÙÇãåÇ</span></u>.<o:p></o:p></span></strong></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl"><strong style="mso-ansi-font-weight: normal"><span lang="AR-DZ" style="font-size: 14pt; font-family: 'Simplified Arabic'">áÓÇä ÇáãíÒÇä Ì <span style="mso-spacerun: yes">&nbsp;</span>2 Õ 33.<o:p></o:p></span></strong></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl"><strong style="mso-ansi-font-weight: normal"><span lang="AR-DZ" style="font-size: 14pt; font-family: 'Simplified Arabic'"><o:p>&nbsp;<strong style="mso-ansi-font-weight: normal"><span lang="AR-DZ" style="font-size: 14pt; color: blue; font-family: 'Simplified Arabic'">æÞÏ ÃËÈÊ ÇáÚáã ÇáÍÏíË¡ ãÇ Þíá Ãäå ãä ãäÇßíÑå:<span style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </span>ÒÚãå Ãä ÇáÅäÓÇä íÞÏÑ Ãä íÌÚá áÛíÑå áæäÇ æ ØÚãÇ æ ÅÏÑÇßÇ æÓãÚÇ æ äÙÑÇ ÈÇáÊæáÏ ÅÐÇ ÚÑÝ ÇäÊÙÇãåÇ.<span style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </span>æßÇä Ðáß ÞÈá ÓäÉ ÚÔÑ æ ãÇÆÊíä æ åÐÇ ÈÓÈÈ ÇÓÊÎÏÇãå ááÚÞá áÇ ÈÇáäÞá æÞÝá ÇáÚÞá ÈÇáÍÏíË ÇáãßÐæÈ.<o:p></o:p></span></strong></o:p></span></strong></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl"><strong style="mso-ansi-font-weight: normal"><span lang="AR-DZ" style="font-size: 14pt; color: blue; font-family: 'Simplified Arabic'"><span style="mso-spacerun: yes">&nbsp;</span>æÞÏ æÕá ÇáÚáã Åáì ßá Ðáß æ ÃßËÑ áÃäåã ÚÑÝæÇ ÇäÊÙÇãåÇ¡ æ ØÈÞæÇ ÃãÑ Çááå ÍíË íÞæá:</span></strong><strong style="mso-ansi-font-weight: normal"><span lang="AR-DZ" style="font-size: 14pt; font-family: 'Simplified Arabic'"> Þõáú ÓöíÑõæÇ Ýöí ÇáúÃóÑúÖö ÝóÇäúÙõÑõæÇ <span style="color: red">ßóíúÝó ÈóÏóÃó ÇáúÎóáúÞó Ëõãøó Çááøóåõ íõäÔöÆõ ÇáäøóÔúÃóÉó ÇáúÂÎöÑóÉó Åöäøó Çááøóåó Úóáóì ßõáøö ÔóíúÁò ÞóÏöíÑñ</span>(20) ÇáÚäßÈæÊ.<o:p></o:p></span></strong></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl"><strong style="mso-ansi-font-weight: normal"><u><span lang="mso-spacerun: yes">&nbsp; </span>Õáì Çááå Úáíå æÓáã ÞÇá Ëã ÎáÞ Çááå ÂÏã Úáì <span style="color: red">ÕæÑÊå Øæáå ÓÊæä ÐÑÇÚÇ</span> ÝáãÇ ÎáÞå ÞÇá Úáì ÃæáÆß äÝÑ ãä ÇáãáÇÆßÉ ÌáæÓ ÝÇÓÊãÚ ãÇ íÍíæäß ÝÅäåÇ ÊÍíÊß æÊÍíÉ ÐÑíÊß ÝÞÇá ÇáÓáÇã Úáíßã ÝÞÇáæÇ ÇáÓáÇã Çááå Çááå Ýßá ãä íÏÎá ÇáÌäÉ Úáì ÕæÑÉ ÂÏã <span style="color: red">Ýáã íÒá ÇáÎáÞ íäÞÕ ÈÚÏ ÍÊì ÇáÂä</span>.<o:p></o:p></u></strong></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl"><strong style="mso-ansi-font-weight: normal"><span lang="AR-DZ" style="font-size: 14pt; font-family: 'Simplified Arabic'">ÕÍíÍ ÇáÈÎÇÑí Ì 5 Õ 2299.<o:p></o:p></span></strong></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl"><strong style="mso-ansi-font-weight: normal"><span lang="AR-DZ" style="font-size: 14pt; font-family: 'Simplified Arabic'"><o:p>&nbsp;<strong style="mso-ansi-font-weight: normal"><span lang="AR-DZ" style="font-size: 14pt; color: blue; font-family: 'Simplified Arabic'">ÊÑì ßíÝ Êßæä äåÇíÉ Øæá Èäí ÂÏã Ýí ÇáãÓÊÞÈá¡ æäÍä äáÇÙ Ãä ÇáÔÈÇÈ Çáíæã íÒÏÇÏ ØæáÇ æáÇ íäÞÕ!!!<o:p></o:p></span></strong></o:p></span></strong></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl"><strong style="mso-ansi-font-weight: normal"><span lang="AR-DZ" style="font-size: 13.5pt; font-family: 'Simplified Arabic'; mso-ansi-font-size: 12.0pt"><o:p>&nbsp;<strong style="mso-ansi-font-weight: normal"><span lang="AR-DZ" style="font-size: 14pt; color: black; font-family: 'Simplified Arabic'">4944 ÍÏËäí ãÍãæÏ ÍÏËäÇ<span style="mso-spacerun: yes">&nbsp;&nbsp; </span>ÚÈÏ ÇáÑÒÇÞ<span style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </span>ÃÎÈÑäÇ ãÚãÑ Úä Èä ØÇæÓ Úä ÃÈíå Úä ÃÈí åÑíÑÉ ÞÇá Ëã ÞÇá ÓáíãÇä Èä ÏÇæÏ ÚáíåãÇ ÇáÓáÇã</span></strong><strong style="mso-ansi-font-weight: normal"><span lang="AR-DZ" style="font-size: 14pt; color: blue; font-family: 'Simplified Arabic'"> </span></strong><strong style="mso-ansi-font-weight: normal"><span lang="AR-DZ" style="font-size: 14pt; color: red; font-family: 'Simplified Arabic'">áÃØæÝä ÇááíáÉ ÈãÇÆÉ ÇãÑÃÉ ÊáÏ ßá ÇãÑÃÉ ÛáÇãÇ íÞÇÊá Ýí ÓÈíá Çááå</span></strong><strong style="mso-ansi-font-weight: normal"><span lang="AR-DZ" style="font-size: 14pt; color: blue; font-family: 'Simplified Arabic'"> </span></strong><strong style="mso-ansi-font-weight: normal"><span lang="AR-DZ" style="font-size: 14pt; color: black; font-family: 'Simplified Arabic'">ÝÞÇá áå Çáãáß Þá Åä ÔÇÁ Çááå Ýáã íÞá æäÓí ÝÃØÇÝ Èåä æáã ÊáÏ ãäåä ÅáÇ ÇãÑÃÉ äÕÝ ÅäÓÇä ÞÇá ÇáäÈí<span style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </span>Õáì Çááå Úáíå æÓáã áæ ÞÇá Åä ÔÇÁ Çááå áã íÍäË æßÇä ÃÑÌì áÍÇÌÊå.<o:p></o:p></span></strong></o:p></span></strong></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl"><strong style="mso-ansi-font-weight: normal"><span lang="AR-DZ" style="font-size: 14pt; color: black; font-family: 'Simplified Arabic'">ÕÍíÍ<span style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </span>ÇáÈÎÇÑí Ì 5 Õ 2007.<o:p></o:p></span></strong></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl"><strong style="mso-ansi-font-weight: normal"><span lang="AR-DZ" style="font-size: 13.5pt; font-family: 'Simplified Arabic'; mso-ansi-font-size: 12.0pt"><o:p>&nbsp;<strong style="mso-ansi-font-weight: normal"><span lang="AR-DZ" style="font-size: 13.5pt; color: blue; font-family: 'Simplified Arabic'; mso-ansi-font-size: 12.0pt">ãÇ ßÝÑ ÓáíãÇä æ áßä ÇáãÍÏËæä ßÝÑæÇ....<o:p></o:p></span></strong></o:p></span></strong></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl"><strong style="mso-ansi-font-weight: normal"><span lang="AR-DZ" style="font-size: 14pt; color: blue; font-family: 'Simplified Arabic'">80 ÍÏËäÇ ãÓÏÏ ËäÇ íÍíì Úä ÚÈíÏ Çááå ÍÏËäí äÇÝÚ Úä ÚÈÏ Çááå Èä ÚãÑ ÞÇá </span></strong><strong style="mso-ansi-font-weight: normal"><span lang="AR-DZ" style="font-size: 14pt; color: red; font-family: 'Simplified Arabic'">ßäÇ äÊæÖà äÍä æÇáäÓÇÁ Úáì ÚåÏ ÑÓæá Çááå<span style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </span>Õáì Çááå Úáíå æÓáã ãä ÅäÇÁ æÇÍÏ äÏáí Ýíå ÃíÏíäÇ.</span></strong><strong style="mso-ansi-font-weight: normal"><span lang="AR-DZ" style="font-size: 14pt; color: blue; font-family: 'Simplified Arabic'"><o:p></o:p></span></strong></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl"><strong style="mso-ansi-font-weight: normal"><span lang="AR-DZ" style="font-size: 14pt; color: blue; font-family: 'Simplified Arabic'"><o:p>&nbsp;<strong style="mso-ansi-font-weight: normal"><span lang="AR-DZ" style="font-size: 14pt; color: blue; font-family: 'Simplified Arabic'">78 ÍÏËäÇ ÚÈÏ Çááå Èä ãÍãÏ ÇáäÝíáí ËäÇ æßíÚ Úä ÃÓÇãÉ Èä ÒíÏ Úä Èä ÎÑÈæÒ Úä Ãã ÕÈíÉ ÇáÌåäíÉ ÞÇáÊ </span></strong><strong style="mso-ansi-font-weight: normal"><span lang="AR-DZ" style="font-size: 14pt; color: red; font-family: 'Simplified Arabic'">ÇÎÊáÝÊ íÏí æíÏ ÑÓæá Çááå<span style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </span>Õáì Çááå Úáíå æÓáã<span style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </span>Ýí ÇáæÖæÁ ãä ÅäÇÁ æÇÍÏ.<o:p></o:p></span></strong></o:p></span></strong></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl"><strong style="mso-ansi-font-weight: normal"><span lang="AR-DZ" style="font-size: 14pt; color: blue; font-family: 'Simplified Arabic'"><o:p>&nbsp;<strong style="mso-ansi-font-weight: normal"><span lang="AR-DZ" style="font-size: 14pt; color: black; font-family: 'Simplified Arabic'">81 ÍÏËäÇ ÃÍãÏ Èä íæäÓ ËäÇ ÒåíÑ Úä ÏÇæÏ Èä ÚÈÏ Çááå Í æËäÇ ãÓÏÏ ËäÇ ÃÈæ ÚæÇäÉ Úä ÏÇæÏ Èä ÚÈÏ Çááå Úä ÍãíÏ ÇáÍãíÑí ÞÇá áÞíÊ ÑÌáÇ ÕÍÈ ÇáäÈí<span style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </span>Õáì Çááå Úáíå æÓáã<span style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </span>ÃÑÈÚ Óäíä</span></strong><strong style="mso-ansi-font-weight: normal"><span lang="AR-DZ" style="font-size: 14pt; color: blue; font-family: 'Simplified Arabic'"> </span></strong><strong style="mso-ansi-font-weight: normal"><span lang="AR-DZ" style="font-size: 14pt; color: red; font-family: 'Simplified Arabic'">ßãÇ ÕÍÈå ÃÈæ åÑíÑÉ</span></strong><strong style="mso-ansi-font-weight: normal"><span lang="AR-DZ" style="font-size: 14pt; color: blue; font-family: 'Simplified Arabic'"> </span></strong><strong style="mso-ansi-font-weight: normal"><span lang="AR-DZ" style="font-size: 14pt; color: black; font-family: 'Simplified Arabic'">ÞÇá äåì ÑÓæá Çááå<span style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </span>Õáì Çááå Úáíå æÓáã<span style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </span>Ãä ÊÛÊÓá ÇáãÑÃÉ ÈÝÖá ÇáÑÌá Ãæ íÛÊÓá ÇáÑÌá ÈÝÖá ÇáãÑÃÉ ÒÇÏ ãÓÏÏ </span></strong><strong style="mso-ansi-font-weight: normal"><span lang="AR-DZ" style="font-size: 14pt; color: red; font-family: 'Simplified Arabic'">æáíÛÊÑÝÇ ÌãíÚÇ</span></strong><strong style="mso-ansi-font-weight: normal"><span lang="AR-DZ" style="font-size: 14pt; color: blue; font-family: 'Simplified Arabic'">.<o:p></o:p></span></strong></o:p></span></strong></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl"><strong style="mso-ansi-font-weight: normal"><span lang="AR-DZ" style="font-size: 14pt; color: black; font-family: 'Simplified Arabic'">Óää ÃÈí ÏÇæÏ Ì 1 Õ 20 æ ãÇ ÈÚÏåÇ.<span style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </span><o:p></o:p></span></strong></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl"><strong style="mso-ansi-font-weight: normal"><span lang="AR-DZ" style="font-size: 14pt; color: blue; font-family: 'Simplified Arabic'"><o:p>&nbsp;<strong style="mso-ansi-font-weight: normal"><span lang="AR-DZ" style="font-size: 14pt; color: blue; font-family: 'Simplified Arabic'">ÝÃíä ÇáæÑÚ¡ æ Ãíä ÇáÍÌÇÈ ÇáãÒÚæã æÃíä ÇáãÑÃÉ ßáåÇ ÚæÑÉ æ Ãíä....æ Ãíä¿<o:p></o:p></span></strong></o:p></span></strong></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl"><strong style="mso-ansi-font-weight: normal"><span lang="AR-DZ" style="font-size: 14pt; color: blue; font-family: 'Simplified Arabic'"><o:p>&nbsp;<strong style="mso-ansi-font-weight: normal"><u><span lang="AR-DZ" style="font-size: 14pt; color: red; font-family: 'Simplified Arabic'">ãÍÇæáÉ ÇäÊÍÇÑ ÇáÑÓæá¿<o:p></o:p></span></u></strong></o:p></span></strong></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl"><strong style="mso-ansi-font-weight: normal"><span lang="AR-DZ" style="font-size: 14pt; color: black; font-family: 'Simplified Arabic'">ÞÇá ÑÓæá Çááå Õáì Çááå Úáíå æÓáã ÃæãÎÑÌí åã ÞÇá æÑÞÉ äÚã áã íÃÊ ÃÍÏ ÞØ ÈãÇ ÌÆÊ Èå ÅáÇ ÚæÏí æÃæÐí æÅä íÏÑßäí íæãß ÃäÕÑß äÕÑÇ ãÄÒÑÇ<span style="mso-spacerun: yes">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span>Ëã áã íäÔÈ æÑÞÉ Ãä ÊæÝí æÝÊÑ ÇáæÍí ÝÊÑÉ ÍÊì ÍÒä ÑÓæá Çááå Õáì Çááå Úáíå æÓáã ÝíãÇ ÈáÛäÇ ÍÒäÇ ÛÏÇ ãäå ãÑÇÑÇ</span></strong><strong style="mso-ansi-font-weight: normal"><span lang="AR-DZ" style="font-size: 14pt; color: blue; font-family: 'Simplified Arabic'"> </span></strong><strong style="mso-ansi-font-weight: normal"><u><span lang="AR-DZ" style="font-size: 14pt; color: red; font-family: 'Simplified Arabic'">ßí íÊÑÏì ãä ÑÄæÓ ÔæÇåÞ ÇáÌÈÇá ÝßáãÇ ÃæÝí ÈÐÑæÉ ÌÈá ßí<span style="mso-spacerun: yes">&nbsp;&nbsp; </span>íáÞí äÝÓå<span style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </span>ãäåÇ ÊÈÏÇ áå ÌÈÑíá</span></u></strong><strong style="mso-ansi-font-weight: normal"><span lang="AR-DZ" style="font-size: 14pt; color: blue; font-family: 'Simplified Arabic'"> </span></strong><strong style="mso-ansi-font-weight: normal"><span lang="AR-DZ" style="font-size: 14pt; color: black; font-family: 'Simplified Arabic'">Õáì Çááå Úáíå æÓáã ÝÞÇá íÇ ãÍãÏ Åäß ÑÓæá Çááå ÍÞÇ ÝíÓßä áÐáß ÌÃÔå æÊÞÑ äÝÓå ÝíÑÌÚ</span></strong><strong style="mso-ansi-font-weight: normal"><span lang="AR-DZ" style="font-size: 14pt; color: blue; font-family: 'Simplified Arabic'"><span style="mso-spacerun: yes">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></span></strong><strong style="mso-ansi-font-weight: normal"><span lang="AR-DZ" style="font-size: 14pt; color: red; font-family: 'Simplified Arabic'">ÝÅÐÇ ØÇá Úáíå ÝÊÑÉ ÇáæÍí ÛÏÇ áãËá Ðáß ÝÅÐÇ ÃæÝì ÈÐÑæÉ ÌÈá ÊÈÏÇ áå ÌÈÑíá</span></strong><strong style="mso-ansi-font-weight: normal"><span lang="AR-DZ" style="font-size: 14pt; color: blue; font-family: 'Simplified Arabic'"> </span></strong><strong style="mso-ansi-font-weight: normal"><span lang="AR-DZ" style="font-size: 14pt; color: black; font-family: 'Simplified Arabic'">Úáíå ÇáÓáÇã ÝíÞæá áå ãËá Ðáß æÇááÝÙ áÍÏíË ÍÓíä Èä ãåÏí ÃÎÑÌå ÇáÈÎÇÑí æãÓáã ãä ÍÏíË ÚÈÏ ÇáÑÒÇÞ.<o:p></o:p></span></strong></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl"><strong style="mso-ansi-font-weight: normal"><span lang="AR-DZ" style="font-size: 14pt; color: black; font-family: 'Simplified Arabic'">ÇÚÊÞÇÏ Ãåá ÇáÓäÉ Ì 4 Õ 758.<o:p></o:p></span></strong></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl"><strong style="mso-ansi-font-weight: normal"><span lang="AR-DZ" style="font-size: 14pt; color: blue; font-family: 'Simplified Arabic'"><o:p>&nbsp;<strong style="mso-ansi-font-weight: normal"><span lang="AR-DZ" style="font-size: 14pt; color: blue; font-family: 'Simplified Arabic'">ÍÓÈ ÇáÑæÇíÉ áÞÏ ÍÙí ÇáÑÓæá &quot; Úáíå ÃÕáí æ ÃÓáã&quot; ÈÑÚÇíÉ ÌÈÑíá Úáíå ÇáÓáÇã áæáÇå áÊÑÏì ãä ÝæÞ ÇáÔæÇåÞ... æãÇ Ùáã ãä ÇÞÊÏì Èå áßä áíÚáã ÇáãÞÊÏí Ãä ÌÈÑíá áä íÊÈÏì áå... <o:p></o:p></span></strong></o:p></span></strong></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl"><strong style="mso-ansi-font-weight: normal"><span lang="AR-DZ" style="font-size: 14pt; color: blue; font-family: 'Simplified Arabic'"><o:p>&nbsp;<strong style="mso-ansi-font-weight: normal"><span lang="AR-DZ" style="font-size: 14pt; color: black; font-family: 'Simplified Arabic'">3233 ÍÏËäÇ<span style="mso-spacerun: yes">&nbsp;&nbsp; </span>íÍíì Èä ÈßíÑ Úä<span style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </span>ÇááíË Úä ÚÈÏ ÇáÚÒíÒ Èä ÃÈí ÓáãÉ Úä ÚÈÏ Çááå Èä ÇáÝÖá Úä ÇáÃÚÑÌ Úä ÃÈí åÑíÑÉ ÑÖí Çááå Úäå ÞÇá Ëã ÈíäãÇ ÒÝÑ íÚÑÖ ÓáÚÊå ÃÚØí ÈåÇ ÔíÆÇ ßÑåå ÝÞÇá áÇ æÇáÐí ÇÕØÝì ãæÓì Úáì ÇáÈÔÑ ÝÓãÚå ÑÌá ãä ÇáÃäÕÇÑ ÝÞÇã ÝáØã æÌåå æÞÇá ÊÞæá æÇáÐí ÇÕØÝì ãæÓì Úáì ÇáÈÔÑ æÇáäÈí<span style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </span>Õáì Çááå Úáíå æÓáã<span style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </span>Èíä ÃÙåÑäÇ ÝÐåÈ Åáíå ÝÞÇá ÃÈÇ ÇáÞÇÓã Åä áí ÐãÉ æÚåÏÇ ÝãÇ ÈÇá ÝáÇä áØã æÌåí ÝÞÇá áã áØãÊ æÌåå ÝÐßÑå ÝÛÖÈ ÇáäÈí<span style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </span>Õáì Çááå Úáíå æÓáã ÍÊì ÑÄì Ýí æÌåå Ëã ÞÇá</span></strong><strong style="mso-ansi-font-weight: normal"><span lang="AR-DZ" style="font-size: 14pt; color: blue; font-family: 'Simplified Arabic'"> </span></strong><strong style="mso-ansi-font-weight: normal"><span lang="AR-DZ" style="font-size: 14pt; color: red; font-family: 'Simplified Arabic'">áÇ ÊÝÖáæÇ Èíä ÃäÈíÇÁ Çááå</span></strong><strong style="mso-ansi-font-weight: normal"><span lang="AR-DZ" style="font-size: 14pt; color: blue; font-family: 'Simplified Arabic'"> </span></strong><strong style="mso-ansi-font-weight: normal"><span lang="AR-DZ" style="font-size: 14pt; color: black; font-family: 'Simplified Arabic'">ÝÅäå íäÝÎ Ýí ÇáÕæÑ ÝíÕÚÞ ãä Ýí ÇáÓãÇæÇÊ æãä Ýí ÇáÃÑÖ ÅáÇ ãä ÔÇÁ Çááå Ëã íäÝÎ Ýíå ÃÎÑì ÝÃßæä Ãæá ãä ÈÚË </span></strong><strong style="mso-ansi-font-weight: normal"><u><span lang="AR-DZ" style="font-size: 14pt; color: red; font-family: 'Simplified Arabic'">ÝÅÐÇ ãæÓì ÂÎÐ ÈÇáÚÑÔ ÝáÇ ÃÏÑí ÃÍæÓÈ ÈÕÚÞÊå íæã ÇáØæÑ Ãã ÈÚË ÞÈáí</span></u></strong><strong style="mso-ansi-font-weight: normal"><span lang="AR-DZ" style="font-size: 14pt; color: blue; font-family: 'Simplified Arabic'"> </span></strong><strong style="mso-ansi-font-weight: normal"><span lang="AR-DZ" style="font-size: 14pt; color: black; font-family: 'Simplified Arabic'">æáÇ ÃÞæá Åä ÃÍÏÇ ÃÝÖá ãä íæäÓ Èä ãÊì.<o:p></o:p></span></strong></o:p></span></strong></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl"><strong style="mso-ansi-font-weight: normal"><span lang="AR-DZ" style="font-size: 14pt; color: black; font-family: 'Simplified Arabic'">ÕÍíÍ ÇáÈÎÇÑí Ì 3 Õ 1254.<o:p></o:p></span></strong></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl"><strong style="mso-ansi-font-weight: normal"><span lang="AR-DZ" style="font-size: 14pt; color: blue; font-family: 'Simplified Arabic'"><o:p>&nbsp;<strong style="mso-ansi-font-weight: normal"><span lang="AR-DZ" style="font-size: 14pt; color: black; font-family: 'Simplified Arabic'">1498 æÍÏËäí ÒåíÑ Èä ÍÑÈ ÍÏËäí ÅÓÍÇÞ Èä ÚíÓì ÍÏËäÇ ãÇáß Úä Óåíá Úä ÃÈíå Úä ÃÈí åÑíÑÉ Ãä ÓÚÏ Èä ÚÈÇÏÉ ÞÇá Ëã íÇ ÑÓæá Çááå Åä æÌÏÊ ãÚ ÇãÑÃÊí ÑÌáÇ </span></strong><strong style="mso-ansi-font-weight: normal"><span lang="AR-DZ" style="font-size: 14pt; color: red; font-family: 'Simplified Arabic'">ÃÃãåáå ÍÊì ÂÊì ÈÃÑÈÚÉ ÔåÏÇÁ ÞÇá äÚã</span></strong><strong style="mso-ansi-font-weight: normal"><span lang="AR-DZ" style="font-size: 14pt; color: blue; font-family: 'Simplified Arabic'">.<span style="mso-spacerun: yes">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span><o:p></o:p></span></strong></o:p></span></strong></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl"><strong style="mso-ansi-font-weight: normal"><span lang="AR-DZ" style="font-size: 14pt; color: black; font-family: 'Simplified Arabic'">ÕÍíÍ ãÓáã Ì 2 Õ 1135.<o:p></o:p></span></strong></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl"><strong style="mso-ansi-font-weight: normal"><span lang="AR-DZ" style="font-size: 14pt; color: blue; font-family: 'Simplified Arabic'"><o:p>&nbsp;<strong style="mso-ansi-font-weight: normal"><span lang="AR-DZ" style="font-size: 14pt; color: black; font-family: 'Simplified Arabic'">605 ÃÈæ ÚÈíÏÉ Úä ÌÇÈÑ ÞÇá ÓÃá ÓÚÏ Èä ÚÈÇÏÉ ÑÓæá Çááå Õáì Çááå Úáíå æÓáã ÝÞÇá ÃÑÃíÊ áæ æÌÏÊ ãÚ ÇãÑÃÊí</span></strong><strong style="mso-ansi-font-weight: normal"><span lang="AR-DZ" style="font-size: 14pt; color: blue; font-family: 'Simplified Arabic'"> </span></strong><strong style="mso-ansi-font-weight: normal"><span lang="AR-DZ" style="font-size: 14pt; color: red; font-family: 'Simplified Arabic'">ÑÌáÇ Ããåáå ÍÊì ÂÊí ÈÃÑÈÚÉ ÝÞÇá áå ÑÓæá Çááå Õáì Çááå Úáíå æÓáã äÚã.<o:p></o:p></span></strong></o:p></span></strong></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl"><strong style="mso-ansi-font-weight: normal"><span lang="AR-DZ" style="font-size: 14pt; color: black; font-family: 'Simplified Arabic'">ãÓäÏ ÇáÅãÇã<span style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </span>ÇáÑÈíÚ Èä ÍÈíÈ Ì1 Õ 238.<o:p></o:p></span></strong></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl"><strong style="mso-ansi-font-weight: normal"><span lang="AR-DZ" style="font-size: 14pt; color: blue; font-family: 'Arabic Transparent'"><o:p>&nbsp;<strong style="mso-ansi-font-weight: normal"><span style="font-size: 14pt; color: blue; mso-bidi-font-family: 'Times New Roman'"><span style="mso-list: Ignore">1.<span style="font: 7pt 'Times New Roman'">&nbsp; </span></span></span></strong><span dir="rtl"><strong style="mso-ansi-font-weight: normal"><span lang="AR-DZ" style="font-size: 14pt; color: blue; font-family: 'Simplified Arabic'">ãÇ åí ÇáÞíãÉ ÇáÚáãíÉ áãËá åÐÇ ÇáÍÏíË¿<o:p></o:p></span></strong></span></o:p></span></strong></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="text-indent: -18pt; margin-right: 36pt; tab-stops: list 36.0pt; mso-list: l0 level1 lfo1"><strong style="mso-ansi-font-weight: normal"><span style="font-size: 14pt; color: blue; mso-bidi-font-family: 'Times New Roman'"><span style="mso-list: Ignore">2.<span style="font: 7pt 'Times New Roman'">&nbsp; </span></span></span></strong><span dir="rtl"><strong style="mso-ansi-font-weight: normal"><span lang="AR-DZ" style="font-size: 14pt; color: blue; font-family: 'Simplified Arabic'">åá íãßä Ãä ÊäÊÙÑ ÃÏáÉ ÇáÅËÈÇÊ Åáì Ííä ÑÌæÚ ÇáÒæÌ¿ </span></strong></span><span dir="ltr" style="font-size: 14pt; color: blue"><o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="text-indent: -18pt; margin-right: 36pt; tab-stops: list 36.0pt; mso-list: l0 level1 lfo1"><strong style="mso-ansi-font-weight: normal"><span style="font-size: 14pt; color: blue; mso-bidi-font-family: 'Times New Roman'"><span style="mso-list: Ignore">3.<span style="font: 7pt 'Times New Roman'">&nbsp; </span></span></span></strong><span dir="rtl"><strong style="mso-ansi-font-weight: normal"><span lang="AR-DZ" style="font-size: 14pt; color: blue; font-family: 'Simplified Arabic'">ãÇ åæ ÇáÍßã áæ áã íÌÏ ÇáÔåæÏ¿</span></strong></span><span dir="ltr" style="font-size: 14pt; color: blue"><o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="text-indent: -18pt; margin-right: 36pt; tab-stops: list 36.0pt; mso-list: l0 level1 lfo1"><strong style="mso-ansi-font-weight: normal"><span style="font-size: 14pt; color: blue; mso-bidi-font-family: 'Times New Roman'"><span style="mso-list: Ignore">4.<span style="font: 7pt 'Times New Roman'">&nbsp; </span></span></span></strong><span dir="rtl"><strong style="mso-ansi-font-weight: normal"><span lang="AR-DZ" style="font-size: 14pt; color: blue; font-family: 'Simplified Arabic'">Åä ÕÍ åÐÇ ÇáÍÏíË Ýåá åæ ÈÏíá áÂíÉ ÇááÚÇä¿</span></strong></span><span dir="ltr" style="font-size: 14pt; color: blue"><o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl"><strong style="mso-ansi-font-weight: normal"><span lang="AR-DZ" style="font-size: 14pt; color: blue; font-family: 'Simplified Arabic'"><o:p>&nbsp;<strong style="mso-ansi-font-weight: normal"><span lang="AR-DZ" style="font-size: 14pt; font-family: 'Simplified Arabic'">ÐßÑ ÇáÅÎÈÇÑ Úä ÞÊá åÐå ÇáÃãÉ Èä Õáì</span></strong><span lang="AR-DZ" dir="ltr" style="font-size: 14pt"> </span><strong style="mso-ansi-font-weight: normal"><span lang="AR-DZ" style="font-size: 14pt; font-family: 'Simplified Arabic'">Çááå Úáíå æÓáã 6742 ÃÎÈÑäÇ ÇáÍÓä Èä ÓÝíÇä ÞÇá ÍÏËäÇ ÔíÈÇä Èä ÝÑæÎ ÞÇá ÍÏËäÇ</span></strong><span lang="AR-DZ" dir="ltr" style="font-size: 14pt"> </span><strong style="mso-ansi-font-weight: normal"><span lang="AR-DZ" style="font-size: 14pt; font-family: 'Simplified Arabic'">ÚãÇÑÉ Èä ÒÇÐÇä ÞÇá ÞÇá ÍÏËäÇ ËÇÈÊ Úä ÃäÓ Èä ãÇáß ÞÇá Ëã <span style="color: red">ÇÓÊÃÐä ãáß ÇáÞØÑ ÑÈå Ãä</span></span></strong><span lang="AR-DZ" dir="ltr" style="font-size: 14pt; color: red"> </span><strong style="mso-ansi-font-weight: normal"><span lang="AR-DZ" style="font-size: 14pt; color: red; font-family: 'Simplified Arabic'">íÒæÑ ÇáäÈí</span></strong><strong style="mso-ansi-font-weight: normal"><span lang="AR-DZ" style="font-size: 14pt; font-family: 'Simplified Arabic'"> Õáì Çááå Úáíå æÓáã ÝÃÐä áå ÝßÇä Ýí íæã Ãã ÓáãÉ ÝÞÇá ÇáäÈí Õáì Çááå</span></strong><span lang="AR-DZ" dir="ltr" style="font-size: 14pt"> </span><strong style="mso-ansi-font-weight: normal"><span lang="AR-DZ" style="font-size: 14pt; font-family: 'Simplified Arabic'">Úáíå æÓáã ÇÍÝÙí ÚáíäÇ ÇáÈÇÈ áÇ íÏÎá ÚáíäÇ ÃÍÏ ÝÈíäÇ åí Úáì ÇáÈÇÈ ÅÐ ÌÇÁ ÇáÍÓíä</span></strong><span lang="AR-DZ" dir="ltr" style="font-size: 14pt"> </span><strong style="mso-ansi-font-weight: normal"><span lang="AR-DZ" style="font-size: 14pt; font-family: 'Simplified Arabic'">Èä Úáí ÝÙÝÑ ÝÇÞÊÍã ÝÝÊÍ ÇáÈÇÈ ÝÏÎá ÝÌÚá íÊæËÈ Úáì ÙåÑ ÇáäÈí Õáì Çááå Úáíå <span style="color: red">æÓáã</span></span></strong><span lang="AR-DZ" dir="ltr" style="font-size: 14pt; color: red"> </span><strong style="mso-ansi-font-weight: normal"><span lang="AR-DZ" style="font-size: 14pt; color: red; font-family: 'Simplified Arabic'">æÌÚá ÇáäÈí íÊáËãå æíÞÈáå ÝÞÇá áå Çáãáß ÃÊÍÈå ÞÇá äÚã ÞÇá ÃãÇ Åä ÃãÊß ÓÊÞÊáå Åä</span></strong><span lang="AR-DZ" dir="ltr" style="font-size: 14pt; color: red"> </span><strong style="mso-ansi-font-weight: normal"><span lang="AR-DZ" style="font-size: 14pt; color: red; font-family: 'Simplified Arabic'">ÔÆÊ ÃÑíÊß ÇáãßÇä ÇáÐí íÞÊá Ýíå ÞÇá</span></strong><span lang="AR-DZ" dir="ltr" style="font-size: 14pt; color: red"> </span><strong style="mso-ansi-font-weight: normal"><span lang="AR-DZ" style="font-size: 14pt; color: red; font-family: 'Simplified Arabic'">äÚã ÝÞÈÖ ÞÈÖÉ ãä ÇáãßÇä ÇáÐí íÞÊá Ýíå ÝÃÑÇå</span></strong><span lang="AR-DZ" dir="ltr" style="font-size: 14pt; color: red"> </span><strong style="mso-ansi-font-weight: normal"><span lang="AR-DZ" style="font-size: 14pt; color: red; font-family: 'Simplified Arabic'">ÅíÇå ÝÌÇÁå ÈÓåáÉ Ãæ ÊÑÇÈ ÃÍãÑ ÝÃÎÐÊå Ãã ÓáãÉ ÝÌÚáÊå Ýí ËæÈåÇ ÞÇá ËÇÈÊ ßäÇ äÞæá</span></strong><span lang="AR-DZ" dir="ltr" style="font-size: 14pt; color: red"> </span><strong style="mso-ansi-font-weight: normal"><span lang="AR-DZ" style="font-size: 14pt; color: red; font-family: 'Simplified Arabic'">ÅäåÇ ßÑÈáÇÁ</span></strong><span dir="ltr" style="font-size: 14pt">.</span><strong style="mso-ansi-font-weight: normal"><span lang="AR-DZ" style="font-size: 14pt; font-family: 'Simplified Arabic'">ÕÍíÍ ÇÈä ÍÈÇä Ì 15 Õ 142</span></strong><span dir="ltr" style="font-size: 14pt">.<br style="mso-special-character: line-break" />
</span><strong style="mso-ansi-font-weight: normal"><span lang="AR-DZ" style="font-size: 14pt; color: blue; font-family: 'Simplified Arabic'"><o:p></o:p></span></strong></o:p></span></strong></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl"><strong style="mso-ansi-font-weight: normal"><span lang="AR-DZ" style="font-size: 14pt; color: blue; font-family: 'Simplified Arabic'">Ýåá åÐÇ Çáãáß ßÇä íÚáã ÇáÛíÈ¿</span></strong><strong style="mso-ansi-font-weight: normal"><span lang="AR-DZ" style="font-size: 14pt; font-family: 'Simplified Arabic'"> <span style="color: blue">ÈíäãÇ íÞæá ÚáÇã ÇáÛíæÈ</span></span></strong><span dir="ltr" style="font-size: 14pt; color: blue">:</span><strong style="mso-ansi-font-weight: normal"><span lang="AR-DZ" style="font-size: 14pt; color: blue; font-family: 'Simplified Arabic'"><o:p></o:p></span></strong></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl"><strong style="mso-ansi-font-weight: normal"><span lang="AR-DZ" style="font-size: 14pt; color: blue; font-family: 'Simplified Arabic'">ÚóÇáöãõ ÇáúÛóíúÈö ÝóáóÇ </span></strong><strong style="mso-ansi-font-weight: normal"><u><span lang="AR-DZ" style="font-size: 14pt; color: red; font-family: 'Simplified Arabic'">íõÙúåöÑõ Úóáóì ÛóíúÈöåö ÃóÍóÏðÇ</span></u></strong><strong style="mso-ansi-font-weight: normal"><span lang="AR-DZ" style="font-size: 14pt; color: blue; font-family: 'Simplified Arabic'">(26). ÇáÌä.<o:p></o:p></span></strong></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl"><strong style="mso-ansi-font-weight: normal"><span lang="AR-DZ" style="font-size: 14pt; color: red; font-family: 'Simplified Arabic'">Þõáú</span></strong><span lang="AR-DZ" dir="ltr" style="font-size: 14pt; color: red"> </span><strong style="mso-ansi-font-weight: normal"><span lang="AR-DZ" style="font-size: 14pt; color: red; font-family: 'Simplified Arabic'">áóÇ Ãóãúáößõ áöäóÝúÓöí äóÝúÚðÇ æóáóÇ ÖóÑøðÇ ÅöáøóÇ ãóÇ ÔóÇÁó Çááøóåõ æóáóæú</span></strong><span lang="AR-DZ" dir="ltr" style="font-size: 14pt; color: red"> </span><strong style="mso-ansi-font-weight: normal"><span lang="AR-DZ" style="font-size: 14pt; color: red; font-family: 'Simplified Arabic'">ßõäÊõ ÃóÚúáóãõ ÇáúÛóíúÈó áóÇÓúÊóßúËóÑúÊõ ãöäú ÇáúÎóíúÑö æóãóÇ ãóÓøóäöí ÇáÓøõæÁõ</span></strong><span lang="AR-DZ" dir="ltr" style="font-size: 14pt; color: red"> </span><strong style="mso-ansi-font-weight: normal"><span lang="AR-DZ" style="font-size: 14pt; color: red; font-family: 'Simplified Arabic'">Åöäú ÃóäóÇ ÅöáøóÇ äóÐöíÑñ æóÈóÔöíÑñ áöÞóæúãò íõÄúãöäõæäó</span></strong><strong style="mso-ansi-font-weight: normal"><span lang="AR-DZ" style="font-size: 14pt; font-family: 'Simplified Arabic'">(188) ÇáÃÚÑÇÝ</span></strong><span dir="ltr" style="font-size: 14pt">.</span><strong style="mso-ansi-font-weight: normal"><span lang="AR-DZ" style="font-size: 14pt; font-family: 'Simplified Arabic'"><o:p></o:p></span></strong></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl"><strong style="mso-ansi-font-weight: normal"><span lang="AR-DZ" style="font-size: 14pt; font-family: 'Simplified Arabic'"><o:p>&nbsp;<strong style="mso-ansi-font-weight: normal"><span lang="AR-DZ" style="font-size: 14pt; font-family: 'Simplified Arabic'">788 ÍÏËäÇ ÃÈæ ÈßÑ Èä ÃÈí ÔíÈÉ æÃÈæ ßÑíÈ ÞÇáÇ ÍÏËäÇ ÃÈæ ÃÓÇãÉ Úä åÔÇã Úä ÃÈíå Úä ÚÇÆÔÉ Ãä ÇáäÈí<span style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </span>Õáì Çááå Úáíå æÓáã<span style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </span>Ëã<span style="mso-spacerun: yes">&nbsp;&nbsp; </span>ÓãÚ ÑÌáÇ <span style="mso-spacerun: yes">&nbsp;&nbsp;</span>ÞÑà ãä Çááíá <u><span style="color: red">ÝÞÇá íÑÍãå Çááå áÞÏ ÃÐßÑäí ßÐÇ æßÐÇ ÂíÉ ßäÊ ÃÓÞØÊåÇ ãä ÓæÑÉ ßÐÇ æßÐÇ</span>.<o:p></o:p></u></span></strong></o:p></span></strong></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl"><strong style="mso-ansi-font-weight: normal"><span lang="AR-DZ" style="font-size: 14pt; font-family: 'Simplified Arabic'">788 æÍÏËäÇ Èä äãíÑ ÍÏËäÇ ÚÈÏÉ æÃÈæ ãÚÇæíÉ Úä åÔÇã Úä ÃÈíå Úä ÚÇÆÔÉ ÞÇáÊ Ëã ßÇä ÇáäÈí<span style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </span>Õáì Çááå Úáíå æÓáã<span style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </span>íÓÊãÚ ÞÑÇÁÉ ÑÌá Ýí ÇáãÓÌÏ ÝÞÇá <span style="color: red">ÑÍãå Çááå áÞÏ ÃÐßÑäí ÂíÉ ßäÊ ÃäÓíÊåÇ.</span><o:p></o:p></span></strong></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl"><strong style="mso-ansi-font-weight: normal"><span lang="AR-DZ" style="font-size: 14pt; font-family: 'Simplified Arabic'">ÕÍíÍ ãÓáã Ì 1 Õ 543.<o:p></o:p></span></strong></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl"><strong style="mso-ansi-font-weight: normal"><span lang="AR-DZ" style="font-size: 14pt; font-family: 'Simplified Arabic'"><o:p>&nbsp;<strong style="mso-ansi-font-weight: normal"><span lang="AR-DZ" style="font-size: 14pt; font-family: 'Simplified Arabic'">æÚä ÇáÇÓÞÚ ÇáÈßÑí Ãä ÇáäÈí Õáì Çááå Úáíå æÓáã ÌÇÁåã Ýí ÕÝÉ ÇáãåÇÌÑíä ÝÓÃáå ÑÌá Ãí ÂíÉ Ýí ÇáÞÑÂä ÃÚÙã ÝÞÇá ÇáäÈí Õáì Çááå Úáíå æÓáã Çááå áÇ Åáå ÅáÇ åæ ÇáÍí ÇáÞíæã áÇ ÊÃÎÐå ÓäÉ æáÇ äæã ÍÊì ÇäÞÖÊ ÇáÂíÉ ÑæÇå ÇáØÈÑÇäí æÝí ÑÇæ áã íÓã æÞÏ æËÞ æÈÞíÉ ÑÌÇáå ËÞÇÊ<span style="mso-spacerun: yes">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span>æÚä ÈÑíÏÉ ÞÇá ÈáÛäí Ãä ãÚÇÐ Èä ÌÈá <u><span style="color: red">ÃÎÐ ÇáÔíØÇä</span></u><span style="color: red"> Úáì ÚåÏ ÑÓæá Çááå</span> Õáì Çááå Úáíå æÓáã ÝÃÊíÊå ÝÞáÊ ÈáÛäì <span style="color: red">Ãäß <u>ÃÎÐÊ ÇáÔíØÇä</u></span> Úáì ÚåÏ ÑÓæá Çááå Õáì Çááå Úáíå æÓáã <span style="color: red">ÞÇá äÚã Öã Åáì ÑÓæá Çááå Õáì Çááå Úáíå æÓáã ÊãÑ ÇáÕÏÞÉ ÝÌÚáÊå Ýí ÛÑÝÉ áí ÝßäÊ ÃÌÏ Ýíå ßá íæã äÞÕÇäÇ ÝÔßæÊ Ðáß Åáì ÑÓæá Çááå Õáì Çááå Úáíå æÓáã ÝÞÇá áí åæ Úãá ÇáÔíØÇä ÝÇÑÕÏå ÞÇá ÝÑÕÏÊå áíáÇ ÝáãÇ ÐåÈ åæä ãä Çááíá ÃÞÈá Úáì ÕæÑÉ ÇáÝíá ÝáãÇ ÇäÊåì Åáì ÇáÈÇÈ ÏÎá ãä Îáá ÇáÈÇÈ ÕæÑÊå ÝÏäÇ ãä ÇáÊãÑ ÝÌÚá íáÊÞãÉ ÝÔÏÏÊ Úáì ËíÇÈí ÝÊæÓØÊå ÝÞáÊ ÃÔåÏ Ãä áÇ Åáå ÅáÇ Çááå æÃä ãÍãÏÇ ÚÈÏå æÑÓæáå íÇ ÚÏæ Çááå æËÈÊ Åáì ÊãÑ ÇáÕÏÞÉ ÝÃÎÐÊå æßÇäæÇ ÃÍÞ Èå ãäß áÃÑÝÚäß Åáì ÑÓæá Çááå Õáì Çááå Úáíå æÓáã ÝíÝÖÍß ÝÚÇåÏäí Ãä áÇ íÚæÏ ÝÛÏæÊ Åáì ÑÓæá Çááå Õáì Çááå Úáíå æÓáã ÝÞÇá ãÇ ÝÚá ÃÓíÑß ÝÞáÊ ÚÇåÏäí Ãä áÇ íÚæÏ ÞÇá Åäå ÚÇÆÏ ÝÇÑÕÏå ÝÑÕÏÊå ÇááíáÉ ÇáËÇäíÉ ÝÕäÚ ãËá Ðáß æÕäÚÊ ãËá Ðáß æÚÇåÏäí Ãä áÇ íÚæÏ ÝÎáíÊ ÓÈíáå Ëã ÛÏæÊ Åáì ÑÓæá Çááå Õáì Çááå Úáíå æÓáã áÃÎÈÑå ÝÅÐÇ ãäÇÏíå íäÇÏí Ãíä ãÚÇÐ ÝÞÇá áí íÇ ãÚÇÐ ãÇ ÝÚá ÃÓíÑß ÝÃÎÈÑÊå ÝÞÇá áí Åäå ÚÇÆÏ ÝÇÑÕÏå ÝÑÕÏÊå ÇááíáÉ ÇáËÇáËÉ ÝÕäÚ ãËá Ðáß æÕäÚÊ ãËá Ðáß ÝÞáÊ íÇ ÚÏæ Çááå ÚÇåÏÊäí ãÑÊíä æåÐå ÇáËÇáËÉ áÃÑÝÚäß Åáì ÑÓæá Çááå Õáì Çááå Úáíå æÓáã ÝíÝÖÍß ÝÞÇá Åäí ÔíØÇä Ðæ ÚíÇá </span>æãÇ ÃÊíÊß ÅáÇ ãä äÕíÈíä æáæ ÃÕÈÊ ÔíÆÇ Ïæäå ãÇ ÃÊíÊß æáÞÏ ßäÇ Ýí ãÏíäÊßã åÐå ÍÊì ÈÚË ÕÇÍÈßã <span style="color: red">ÝáãÇ äÒáÊ Úáíå ÂíÊÇä ÃäÝÑÊäÇ ãäåÇ ÝæÞÚäÇ ÈäÕíÈíä æáÇ íÞÑÂä Ýí ÈíÊ ÅáÇ áã íáÌ Ýíå ÇáÔíØÇä ËáÇËÇ ÝÇä ÎáíÊ ÓÈíáí ÚáãÊßåãÇ ÞáÊ äÚã</span> ÞÇá ÂíÉ ÇáßÑÓí æÎÇÊãÉ ÓæÑÉ ÇáÈÞÑÉ Âãä ÇáÑÓæá Åáì ÂÎÑåÇ ÝÎáíÊ ÓÈíáå Ëã ÛÏæÊ Åáì ÑÓæá Çááå Õáì Çááå Úáíå æÓáã áÃÎÈÑå ÝÇÐÇ ãäÇÏíå íäÇÏí Ãíä ãÚÇÐ Èä ÌÈá ÝáãÇ ÏÎáÊ Úáíå ÞÇá áí ãÇ ÝÚá ÃÓíÑß ÞáÊ ÚÇåÏäí Ãä&quot; style=&quot;FONT-SIZE: 14pt; COLOR: blue; FONT-FAMILY: 'Simplified Arabic'&quot;&gt;æ ÇáÓáÇã Úáíßã æ ßá ÚÇã æ ÃäÊã ÈÎíÑ.<o:p></o:p></span></strong></o:p></span></strong></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl"><strong style="mso-ansi-font-weight: normal"><span lang="AR-DZ" style="font-size: 14pt; font-family: 'Simplified Arabic'"><o:p><span dir="ltr" style="font-size: 14pt"><o:p></o:p></span></o:p></span></strong></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl"><span dir="ltr"><o:p>&nbsp;</o:p></span></p>
اجمالي القراءات 14235

للمزيد يمكنك قراءة : اساسيات اهل القران
أضف تعليق
لا بد من تسجيل الدخول اولا قبل التعليق
تاريخ الانضمام : 2006-07-11
مقالات منشورة : 528
اجمالي القراءات : 10,938,991
تعليقات له : 2,000
تعليقات عليه : 2,891
بلد الميلاد : ALGERIA
بلد الاقامة : ALGERIA