مش بقانا بنخاف يا نورهان .

عثمان محمد علي Ýí 2011-02-05


ion-subscribed-container hid"><span class="subscription-options-button subscription-expander yt-uix-expander yt-uix-expander-collapsed" data-expander-action="yt.www.subscriptions.button.toggleMenu"><span class="yt-uix-expander-head yt-rounded"><button class="yt-uix-expander-arrow master-sprite" onclick="return false;"></button><span class="yt-alert yt-alert-success yt-alert-small yt-alert-naked yt-rounded"><img alt="Alert icon" class="icon master-sprite" src="http://s.ytimg.com/yt/img/pixel-vfl3z5WfW.gif" /><span class="yt-alert-content"><strong>Subscribed</strong></span></span></span></span></span> </span></div>
المزيد مثل هذا المقال :

<div class="hid subscription-menu-expandable subscription-menu" id="subscription-button-module-menu">
<div class="subscription-menu-not-logged-in">
<strong><a href="https://www.google.com/accounts/ServiceLogin?uilel=3&amp;service=youtube&amp;passive=true&amp;continue=http%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fsignin%3Faction_handle_signin%3Dtrue%26nomobiletemp%3D1%26hl%3Den_US%26next%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.youtube.com%252Fwatch%253Fv%253DIB7fhvgaYYk%2526feature%253Dplayer_embedded&amp;hl=en_US&amp;ltmpl=sso"><font color="#0033cc">Sign In</font></a> or <a href="https://www.google.com/accounts/LogoutWarning?continue=http%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fcreate_account%3Fnext%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.youtube.com%252Fwatch%253Fv%253DIB7fhvgaYYk%2526feature%253Dplayer_embedded&amp;ltmpl=sso&amp;service=youtube&amp;hl=en_US"><font color="#0033cc">Sign Up</font></a> now! </strong></div>
</div>
<div class="collapsed" id="watch-more-from-user">
<div class="yt-rounded" id="watch-channel-discoverbox">
<span id="watch-channel-loading"><strong>Loading...</strong></span></div>
</div>
<p>
<!-- end watch-headline-container --></p>
<div id="watch-video-container">
<div id="watch-video">
<SCRIPT>
if (window.yt.timing) {
yt.timing.tick('bf');
}
</SCRIPT> <div class="flash-player" id="watch-player" style="background: none transparent scroll repeat 0% 0%">
<SCRIPT>
(function() {
var isIE = /*@cc_on!@*/false;
var swfHTML = (isIE) ? "<object height=\"39" + "0\" width=\"64" + "0\" classid=\"clsid:D27CDB6E-AE6D-11cf-96B8-444553540000\" id=\"movie_player\" ><param name=\"movie\" value=\"http:\/\/s.ytimg.com\/yt\/swfbin\/watch_as3-vflMkPRJq.swf\"><param name=\"flashvars\" value=\"rv.2.thumbnailUrl=http%3A%2F%2Fi4.ytimg.com%2Fvi%2FGZsMhnE4cqo%2Fdefault.jpg&rv.7.length_seconds=271&rv.0.url=http%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DaFBPhh0cFCM&rv.0.view_count=4690&enablecsi=1&rv.2.title=%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%86%D8%A7%D9%86%D8%A9+%D8%B1%D8%BA%D8%AF%D8%A9&rv.4.rating=&rv.3.view_count=963&iv_close_button=0&rv.0.length_seconds=340&rv.4.thumbnailUrl=http%3A%2F%2Fi3.ytimg.com%2Fvi%2FVUAujeV0Lf8%2Fdefault.jpg&fmt_url_map=35%7Chttp%3A%2F%2Fv4.lscache8.c.youtube.com%2Fvideoplayback%3Fsparams%3Did%252Cexpire%252Cip%252Cipbits%252Citag%252Calgorithm%252Cburst%252Cfactor%252Coc%253AU0dYS1lRT19FSkNNOF9RS1ND%26fexp%3D901029%252C907051%252C900304%26algorithm%3Dthrottle-factor%26itag%3D35%26ipbits%3D0%26burst%3D40%26sver%3D3%26signature%3DA5AE24067D8BE9DF118BB61AA3A9053CDAE1CC95.9073CA8A6038701992034B49720DEEC2A9B2DB30%26expire%3D1296961200%26key%3Dyt1%26ip%3D0.0.0.0%26factor%3D1.25%26id%3D201edf86f81a6189%2C34%7Chttp%3A%2F%2Fv9.lscache2.c.youtube.com%2Fvideoplayback%3Fsparams%3Did%252Cexpire%252Cip%252Cipbits%252Citag%252Calgorithm%252Cburst%252Cfactor%252Coc%253AU0dYS1lRT19FSkNNOF9RS1ND%26fexp%3D901029%252C907051%252C900304%26algorithm%3Dthrottle-factor%26itag%3D34%26ipbits%3D0%26burst%3D40%26sver%3D3%26signature%3D26ACBA924A0E5FAE95EAC69EC39A96889D8B8AF5.225C2E7748033E1B60FCA6DABA26BE36245BE625%26expire%3D1296961200%26key%3Dyt1%26ip%3D0.0.0.0%26factor%3D1.25%26id%3D201edf86f81a6189%2C18%7Chttp%3A%2F%2Fv12.lscache1.c.youtube.com%2Fvideoplayback%3Fsparams%3Did%252Cexpire%252Cip%252Cipbits%252Citag%252Calgorithm%252Cburst%252Cfactor%252Coc%253AU0dYS1lRT19FSkNNOF9RS1ND%26fexp%3D901029%252C907051%252C900304%26algorithm%3Dthrottle-factor%26itag%3D18%26ipbits%3D0%26burst%3D40%26sver%3D3%26signature%3DB38B6D58DDD8A4B43AA16220F704FA4A0563057D.6E09E64C8312CF7EDA611ABFD31B87C78D185F14%26expire%3D1296961200%26key%3Dyt1%26ip%3D0.0.0.0%26factor%3D1.25%26id%3D201edf86f81a6189%2C5%7Chttp%3A%2F%2Fv2.lscache8.c.youtube.com%2Fvideoplayback%3Fsparams%3Did%252Cexpire%252Cip%252Cipbits%252Citag%252Calgorithm%252Cburst%252Cfactor%252Coc%253AU0dYS1lRT19FSkNNOF9RS1ND%26fexp%3D901029%252C907051%252C900304%26algorithm%3Dthrottle-factor%26itag%3D5%26ipbits%3D0%26burst%3D40%26sver%3D3%26signature%3D22A60A60B85ECFA5F0C066ED4BD4D6D12A3D7311.4D621E31A4A6DDAAB9FD3CFC5D95BE23A592C6DA%26expire%3D1296961200%26key%3Dyt1%26ip%3D0.0.0.0%26factor%3D1.25%26id%3D201edf86f81a6189&csi_page_type=watch&keywords=%D8%A8%D9%82%D9%8A%D9%86%D8%A7%2C%D8%A8%D9%86%D8%AE%D8%A7%D9%81%2C%D9%88%D9%86%D8%B3%D9%84%D9%85%2C%D8%B9%D9%84%D8%B4%D8%A7%D9%86%2C%D8%AC%D8%A7%D9%87%D9%84%D9%8A%D9%86%2C%D8%A8%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82%D9%86%D8%A7%2Cwww.facebook.com%2Fanamasrykader&cr=CA&rv.1.url=http%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3D91VacZbl6kQ&rv.6.thumbnailUrl=http%3A%2F%2Fi2.ytimg.com%2Fvi%2F5yyoHL9QSuM%2Fdefault.jpg&iv3_module=http%3A%2F%2Fs.ytimg.com%2Fyt%2Fswfbin%2Fiv3_module-vflwZx1VL.swf&fmt_list=35%2F854x480%2F9%2F0%2F115%2C34%2F640x360%2F9%2F0%2F115%2C18%2F640x360%2F9%2F0%2F115%2C5%2F320x240%2F7%2F0%2F0&rv.7.id=46_eNazlojQ&iv_storage_server=http%3A%2F%2Fwww.google.com%2Freviews%2Fy%2F&creator=Anamasrykader&rv.0.rating=&watermark=http%3A%2F%2Fs.ytimg.com%2Fyt%2Fswf%2Flogo-vfl_bP6ud.swf%2Chttp%3A%2F%2Fs.ytimg.com%2Fyt%2Fswf%2Fhdlogo-vfloR6wva.swf&rv.6.author=EngAmrSerag&rv.3.title=%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%84%D9%87+%D8%A5%D9%84%D9%8A+%D8%AD%D8%B3%D9%86%D9%8A+%D9%85%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%83&rv.5.id=PChRcG48O34&iv_load_policy=1&rv.0.id=aFBPhh0cFCM&sdetail=f%3Aplayer_embedded%2Cp%3Awww.ahl-alqu&rv.7.view_count=1575&rv.5.url=http%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DPChRcG48O34&rv.6.length_seconds=51&sourceid=r&timestamp=1296937788&rv.0.author=waleedmwaleed&rv.3.thumbnailUrl=http%3A%2F%2Fi4.ytimg.com%2Fvi%2F7q0bDjoWFds%2Fdefault.jpg&rv.2.author=AlankaboutMedia&rv.6.url=http%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3D5yyoHL9QSuM&fmt_map=35%2F854x480%2F9%2F0%2F115%2C34%2F640x360%2F9%2F0%2F115%2C18%2F640x360%2F9%2F0%2F115%2C5%2F320x240%2F7%2F0%2F0&showpopout=1&hl=en_US&iv_module=http%3A%2F%2Fs.ytimg.com%2Fyt%2Fswfbin%2Fiv_module-vflX1FYSG.swf&iv_logging_level=3&endscreen_module=http%3A%2F%2Fs.ytimg.com%2Fyt%2Fswfbin%2Fendscreen-vfl3i0_8W.swf&rv.5.length_seconds=288&rv.0.thumbnailUrl=http%3A%2F%2Fi2.ytimg.com%2Fvi%2FaFBPhh0cFCM%2Fdefault.jpg&rv.7.author=FREEHUMANTY&referrer=http%3A%2F%2Fwww.ahl-alquran.com%2Farabic%2Fshow_article.php%3Fmain_id%3D6847&leanback_module=http%3A%2F%2Fs.ytimg.com%2Fyt%2Fswfbin%2Fleanback_module-vfl971qQG.swf&rv.1.length_seconds=59&rv.3.id=7q0bDjoWFds&rv.2.id=GZsMhnE4cqo&rv.2.length_seconds=69&t=vjVQa1PpcFPnjJZs-twXPDpuAx7H7eSH379hxdk37eM%3D&rv.6.id=5yyoHL9QSuM&rv.6.view_count=9801&rv.3.author=shehab2000&rv.4.id=VUAujeV0Lf8&fexp=901029%2C907051%2C900304&rv.4.author=yousefahmed&rv.7.thumbnailUrl=http%3A%2F%2Fi1.ytimg.com%2Fvi%2F46_eNazlojQ%2Fdefault.jpg&allow_embed=1&vq=auto&rv.2.rating=&rv.7.title=%D9%84%D8%B9%D9%84+%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%AF%D8%B9%D9%89+%D9%8A%D8%B1%D8%AF+%D8%B9%D9%84%D9%89+%D9%85%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%83+%D9%81%D9%89+%D8%B0%D9%83%D8%B1%D9%89+23+%D9%8A%D9%88%D9%84%D9%8A%D9%88+%D9%83%D8%B1%D8%A7%D9%85%D8%A9+%D9%85%D8%B5%D8%B1&iv_enabled_features=TS&rv.1.id=91VacZbl6kQ&rv.6.title=%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D8%B7%D9%87+%D9%81+%D8%AE%D8%AF%D9%85%D9%87+%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B9%D8%A8+%D9%88%D8%AA%D9%87%D9%8A%D9%8A%D8%B5%D9%87&rv.4.length_seconds=68&rv.1.thumbnailUrl=http%3A%2F%2Fi2.ytimg.com%2Fvi%2F91VacZbl6kQ%2Fdefault.jpg&rv.5.view_count=11612&length_seconds=318&feature=player_embedded&enablejsapi=1&plid=AASbjtwu7mdorbqf&fmt_stream_map=35%7Chttp%3A%2F%2Fv4.lscache8.c.youtube.com%2Fvideoplayback%3Fsparams%3Did%252Cexpire%252Cip%252Cipbits%252Citag%252Calgorithm%252Cburst%252Cfactor%252Coc%253AU0dYS1lRT19FSkNNOF9RS1ND%26fexp%3D901029%252C907051%252C900304%26algorithm%3Dthrottle-factor%26itag%3D35%26ipbits%3D0%26burst%3D40%26sver%3D3%26signature%3DA5AE24067D8BE9DF118BB61AA3A9053CDAE1CC95.9073CA8A6038701992034B49720DEEC2A9B2DB30%26expire%3D1296961200%26key%3Dyt1%26ip%3D0.0.0.0%26factor%3D1.25%26id%3D201edf86f81a6189%7C%7Ctc.v4.cache8.c.youtube.com%2C34%7Chttp%3A%2F%2Fv9.lscache2.c.youtube.com%2Fvideoplayback%3Fsparams%3Did%252Cexpire%252Cip%252Cipbits%252Citag%252Calgorithm%252Cburst%252Cfactor%252Coc%253AU0dYS1lRT19FSkNNOF9RS1ND%26fexp%3D901029%252C907051%252C900304%26algorithm%3Dthrottle-factor%26itag%3D34%26ipbits%3D0%26burst%3D40%26sver%3D3%26signature%3D26ACBA924A0E5FAE95EAC69EC39A96889D8B8AF5.225C2E7748033E1B60FCA6DABA26BE36245BE625%26expire%3D1296961200%26key%3Dyt1%26ip%3D0.0.0.0%26factor%3D1.25%26id%3D201edf86f81a6189%7C%7Ctc.v9.cache2.c.youtube.com%2C18%7Chttp%3A%2F%2Fv12.lscache1.c.youtube.com%2Fvideoplayback%3Fsparams%3Did%252Cexpire%252Cip%252Cipbits%252Citag%252Calgorithm%252Cburst%252Cfactor%252Coc%253AU0dYS1lRT19FSkNNOF9RS1ND%26fexp%3D901029%252C907051%252C900304%26algorithm%3Dthrottle-factor%26itag%3D18%26ipbits%3D0%26burst%3D40%26sver%3D3%26signature%3DB38B6D58DDD8A4B43AA16220F704FA4A0563057D.6E09E64C8312CF7EDA611ABFD31B87C78D185F14%26expire%3D1296961200%26key%3Dyt1%26ip%3D0.0.0.0%26factor%3D1.25%26id%3D201edf86f81a6189%7C%7Ctc.v12.cache1.c.youtube.com%2C5%7Chttp%3A%2F%2Fv2.lscache8.c.youtube.com%2Fvideoplayback%3Fsparams%3Did%252Cexpire%252Cip%252Cipbits%252Citag%252Calgorithm%252Cburst%252Cfactor%252Coc%253AU0dYS1lRT19FSkNNOF9RS1ND%26fexp%3D901029%252C907051%252C900304%26algorithm%3Dthrottle-factor%26itag%3D5%26ipbits%3D0%26burst%3D40%26sver%3D3%26signature%3D22A60A60B85ECFA5F0C066ED4BD4D6D12A3D7311.4D621E31A4A6DDAAB9FD3CFC5D95BE23A592C6DA%26expire%3D1296961200%26key%3Dyt1%26ip%3D0.0.0.0%26factor%3D1.25%26id%3D201edf86f81a6189%7C%7Ctc.v2.cache8.c.youtube.com&tmi=1&rv.5.rating=&rv.4.url=http%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DVUAujeV0Lf8&rv.1.author=1919443&rv.1.rating=&rv.4.title=%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%8A%D8%AE+%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%BA%D8%A7%D9%85%D8%B3%D9%8A+%D9%8A%D8%A8%D9%83%D9%8A+%D9%84%D9%84%D9%81%D9%84%D8%B3%D8%B7%D9%8A%D9%86%D9%8A+%D8%A7%D9%84%D8%B0%D9%8A+%D8%B1%D9%81%D8%B9+%D9%8A%D8%AF%D9%87+%D9%84%D9%84%D8%AA%D8%B4%D8%A7%D9%87%D8%AF&rv.5.thumbnailUrl=http%3A%2F%2Fi1.ytimg.com%2Fvi%2FPChRcG48O34%2Fdefault.jpg&rv.3.rating=&rv.0.title=%D9%81%D9%89+%D8%B8%D9%84%D9%85+%D8%A7%D9%83%D8%AA%D8%B1+%D9%85%D9%86+%D9%83%D8%AF%D9%87%D8%9F%D8%9F%D8%9F&rv.7.rating=&rv.3.url=http%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3D7q0bDjoWFds&rv.2.url=http%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DGZsMhnE4cqo&rv.7.url=http%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3D46_eNazlojQ&rv.2.view_count=251368&rv.4.view_count=506417&rv.1.view_count=28886&rv.5.title=%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A8%D8%B9%D8%A9+%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%88%D9%84%D9%89+-+%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AD%D8%B1%D8%B4+%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%86%D8%B3%D9%89+%D9%81%D9%89+%D8%B9%D9%8A%D8%AF+%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B7%D8%B1&rv.6.rating=&sk=vE7mRbkDHs6l_5XPISAUlMvhqwMQXOchC&rv.1.title=%D8%A8%D9%84%D8%B7%D8%AC%D9%8A%D8%A9+%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D8%B7%D8%A9+%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D8%A9+.mp4&video_id=IB7fhvgaYYk&rv.3.length_seconds=88&rv.5.author=smazagangi\"><param name=\"allowscriptaccess\" value=\"always\"><param name=\"allowfullscreen\" value=\"true\"><param name=\"bgcolor\" value=\"#000000\">\n\n\n\n <div class=\"yt-alert yt-alert-error yt-alert-player yt-rounded\">\n <img src=\"\/\/s.ytimg.com\/yt\/img\/pixel-vfl3z5WfW.gif\" class=\"icon master-sprite\" alt=\"Alert icon\">\n\n <div class=\"yt-alert-content\">\n You need Adobe Flash Player to watch this video. <br> <a href=\"http:\/\/get.adobe.com\/flashplayer\/\">Download it from Adobe.<\/a>\n\n <\/div>\n\n <\/div>\n<\/object>" : "<embed height=\"39" + "0\" width=\"64" + "0\" type=\"application\/x-shockwave-flash\" src=\"http:\/\/s.ytimg.com\/yt\/swfbin\/watch_as3-vflMkPRJq.swf\" id=\"movie_player\" flashvars=\"rv.2.thumbnailUrl=http%3A%2F%2Fi4.ytimg.com%2Fvi%2FGZsMhnE4cqo%2Fdefault.jpg&rv.7.length_seconds=271&rv.0.url=http%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DaFBPhh0cFCM&rv.0.view_count=4690&enablecsi=1&rv.2.title=%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%86%D8%A7%D9%86%D8%A9+%D8%B1%D8%BA%D8%AF%D8%A9&rv.4.rating=&rv.3.view_count=963&iv_close_button=0&rv.0.length_seconds=340&rv.4.thumbnailUrl=http%3A%2F%2Fi3.ytimg.com%2Fvi%2FVUAujeV0Lf8%2Fdefault.jpg&fmt_url_map=35%7Chttp%3A%2F%2Fv4.lscache8.c.youtube.com%2Fvideoplayback%3Fsparams%3Did%252Cexpire%252Cip%252Cipbits%252Citag%252Calgorithm%252Cburst%252Cfactor%252Coc%253AU0dYS1lRT19FSkNNOF9RS1ND%26fexp%3D901029%252C907051%252C900304%26algorithm%3Dthrottle-factor%26itag%3D35%26ipbits%3D0%26burst%3D40%26sver%3D3%26signature%3DA5AE24067D8BE9DF118BB61AA3A9053CDAE1CC95.9073CA8A6038701992034B49720DEEC2A9B2DB30%26expire%3D1296961200%26key%3Dyt1%26ip%3D0.0.0.0%26factor%3D1.25%26id%3D201edf86f81a6189%2C34%7Chttp%3A%2F%2Fv9.lscache2.c.youtube.com%2Fvideoplayback%3Fsparams%3Did%252Cexpire%252Cip%252Cipbits%252Citag%252Calgorithm%252Cburst%252Cfactor%252Coc%253AU0dYS1lRT19FSkNNOF9RS1ND%26fexp%3D901029%252C907051%252C900304%26algorithm%3Dthrottle-factor%26itag%3D34%26ipbits%3D0%26burst%3D40%26sver%3D3%26signature%3D26ACBA924A0E5FAE95EAC69EC39A96889D8B8AF5.225C2E7748033E1B60FCA6DABA26BE36245BE625%26expire%3D1296961200%26key%3Dyt1%26ip%3D0.0.0.0%26factor%3D1.25%26id%3D201edf86f81a6189%2C18%7Chttp%3A%2F%2Fv12.lscache1.c.youtube.com%2Fvideoplayback%3Fsparams%3Did%252Cexpire%252Cip%252Cipbits%252Citag%252Calgorithm%252Cburst%252Cfactor%252Coc%253AU0dYS1lRT19FSkNNOF9RS1ND%26fexp%3D901029%252C907051%252C900304%26algorithm%3Dthrottle-factor%26itag%3D18%26ipbits%3D0%26burst%3D40%26sver%3D3%26signature%3DB38B6D58DDD8A4B43AA16220F704FA4A0563057D.6E09E64C8312CF7EDA611ABFD31B87C78D185F14%26expire%3D1296961200%26key%3Dyt1%26ip%3D0.0.0.0%26factor%3D1.25%26id%3D201edf86f81a6189%2C5%7Chttp%3A%2F%2Fv2.lscache8.c.youtube.com%2Fvideoplayback%3Fsparams%3Did%252Cexpire%252Cip%252Cipbits%252Citag%252Calgorithm%252Cburst%252Cfactor%252Coc%253AU0dYS1lRT19FSkNNOF9RS1ND%26fexp%3D901029%252C907051%252C900304%26algorithm%3Dthrottle-factor%26itag%3D5%26ipbits%3D0%26burst%3D40%26sver%3D3%26signature%3D22A60A60B85ECFA5F0C066ED4BD4D6D12A3D7311.4D621E31A4A6DDAAB9FD3CFC5D95BE23A592C6DA%26expire%3D1296961200%26key%3Dyt1%26ip%3D0.0.0.0%26factor%3D1.25%26id%3D201edf86f81a6189&csi_page_type=watch&keywords=%D8%A8%D9%82%D9%8A%D9%86%D8%A7%2C%D8%A8%D9%86%D8%AE%D8%A7%D9%81%2C%D9%88%D9%86%D8%B3%D9%84%D9%85%2C%D8%B9%D9%84%D8%B4%D8%A7%D9%86%2C%D8%AC%D8%A7%D9%87%D9%84%D9%8A%D9%86%2C%D8%A8%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82%D9%86%D8%A7%2Cwww.facebook.com%2Fanamasrykader&cr=CA&rv.1.url=http%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3D91VacZbl6kQ&rv.6.thumbnailUrl=http%3A%2F%2Fi2.ytimg.com%2Fvi%2F5yyoHL9QSuM%2Fdefault.jpg&iv3_module=http%3A%2F%2Fs.ytimg.com%2Fyt%2Fswfbin%2Fiv3_module-vflwZx1VL.swf&fmt_list=35%2F854x480%2F9%2F0%2F115%2C34%2F640x360%2F9%2F0%2F115%2C18%2F640x360%2F9%2F0%2F115%2C5%2F320x240%2F7%2F0%2F0&rv.7.id=46_eNazlojQ&iv_storage_server=http%3A%2F%2Fwww.google.com%2Freviews%2Fy%2F&creator=Anamasrykader&rv.0.rating=&watermark=http%3A%2F%2Fs.ytimg.com%2Fyt%2Fswf%2Flogo-vfl_bP6ud.swf%2Chttp%3A%2F%2Fs.ytimg.com%2Fyt%2Fswf%2Fhdlogo-vfloR6wva.swf&rv.6.author=EngAmrSerag&rv.3.title=%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%84%D9%87+%D8%A5%D9%84%D9%8A+%D8%AD%D8%B3%D9%86%D9%8A+%D9%85%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%83&rv.5.id=PChRcG48O34&iv_load_policy=1&rv.0.id=aFBPhh0cFCM&sdetail=f%3Aplayer_embedded%2Cp%3Awww.ahl-alqu&rv.7.view_count=1575&rv.5.url=http%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DPChRcG48O34&rv.6.length_seconds=51&sourceid=r&timestamp=1296937788&rv.0.author=waleedmwaleed&rv.3.thumbnailUrl=http%3A%2F%2Fi4.ytimg.com%2Fvi%2F7q0bDjoWFds%2Fdefault.jpg&rv.2.author=AlankaboutMedia&rv.6.url=http%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3D5yyoHL9QSuM&fmt_map=35%2F854x480%2F9%2F0%2F115%2C34%2F640x360%2F9%2F0%2F115%2C18%2F640x360%2F9%2F0%2F115%2C5%2F320x240%2F7%2F0%2F0&showpopout=1&hl=en_US&iv_module=http%3A%2F%2Fs.ytimg.com%2Fyt%2Fswfbin%2Fiv_module-vflX1FYSG.swf&iv_logging_level=3&endscreen_module=http%3A%2F%2Fs.ytimg.com%2Fyt%2Fswfbin%2Fendscreen-vfl3i0_8W.swf&rv.5.length_seconds=288&rv.0.thumbnailUrl=http%3A%2F%2Fi2.ytimg.com%2Fvi%2FaFBPhh0cFCM%2Fdefault.jpg&rv.7.author=FREEHUMANTY&referrer=http%3A%2F%2Fwww.ahl-alquran.com%2Farabic%2Fshow_article.php%3Fmain_id%3D6847&leanback_module=http%3A%2F%2Fs.ytimg.com%2Fyt%2Fswfbin%2Fleanback_module-vfl971qQG.swf&rv.1.length_seconds=59&rv.3.id=7q0bDjoWFds&rv.2.id=GZsMhnE4cqo&rv.2.length_seconds=69&t=vjVQa1PpcFPnjJZs-twXPDpuAx7H7eSH379hxdk37eM%3D&rv.6.id=5yyoHL9QSuM&rv.6.view_count=9801&rv.3.author=shehab2000&rv.4.id=VUAujeV0Lf8&fexp=901029%2C907051%2C900304&rv.4.author=yousefahmed&rv.7.thumbnailUrl=http%3A%2F%2Fi1.ytimg.com%2Fvi%2F46_eNazlojQ%2Fdefault.jpg&allow_embed=1&vq=auto&rv.2.rating=&rv.7.title=%D9%84%D8%B9%D9%84+%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%AF%D8%B9%D9%89+%D9%8A%D8%B1%D8%AF+%D8%B9%D9%84%D9%89+%D9%85%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%83+%D9%81%D9%89+%D8%B0%D9%83%D8%B1%D9%89+23+%D9%8A%D9%88%D9%84%D9%8A%D9%88+%D9%83%D8%B1%D8%A7%D9%85%D8%A9+%D9%85%D8%B5%D8%B1&iv_enabled_features=TS&rv.1.id=91VacZbl6kQ&rv.6.title=%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D8%B7%D9%87+%D9%81+%D8%AE%D8%AF%D9%85%D9%87+%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B9%D8%A8+%D9%88%D8%AA%D9%87%D9%8A%D9%8A%D8%B5%D9%87&rv.4.length_seconds=68&rv.1.thumbnailUrl=http%3A%2F%2Fi2.ytimg.com%2Fvi%2F91VacZbl6kQ%2Fdefault.jpg&rv.5.view_count=11612&length_seconds=318&feature=player_embedded&enablejsapi=1&plid=AASbjtwu7mdorbqf&fmt_stream_map=35%7Chttp%3A%2F%2Fv4.lscache8.c.youtube.com%2Fvideoplayback%3Fsparams%3Did%252Cexpire%252Cip%252Cipbits%252Citag%252Calgorithm%252Cburst%252Cfactor%252Coc%253AU0dYS1lRT19FSkNNOF9RS1ND%26fexp%3D901029%252C907051%252C900304%26algorithm%3Dthrottle-factor%26itag%3D35%26ipbits%3D0%26burst%3D40%26sver%3D3%26signature%3DA5AE24067D8BE9DF118BB61AA3A9053CDAE1CC95.9073CA8A6038701992034B49720DEEC2A9B2DB30%26expire%3D1296961200%26key%3Dyt1%26ip%3D0.0.0.0%26factor%3D1.25%26id%3D201edf86f81a6189%7C%7Ctc.v4.cache8.c.youtube.com%2C34%7Chttp%3A%2F%2Fv9.lscache2.c.youtube.com%2Fvideoplayback%3Fsparams%3Did%252Cexpire%252Cip%252Cipbits%252Citag%252Calgorithm%252Cburst%252Cfactor%252Coc%253AU0dYS1lRT19FSkNNOF9RS1ND%26fexp%3D901029%252C907051%252C900304%26algorithm%3Dthrottle-factor%26itag%3D34%26ipbits%3D0%26burst%3D40%26sver%3D3%26signature%3D26ACBA924A0E5FAE95EAC69EC39A96889D8B8AF5.225C2E7748033E1B60FCA6DABA26BE36245BE625%26expire%3D1296961200%26key%3Dyt1%26ip%3D0.0.0.0%26factor%3D1.25%26id%3D201edf86f81a6189%7C%7Ctc.v9.cache2.c.youtube.com%2C18%7Chttp%3A%2F%2Fv12.lscache1.c.youtube.com%2Fvideoplayback%3Fsparams%3Did%252Cexpire%252Cip%252Cipbits%252Citag%252Calgorithm%252Cburst%252Cfactor%252Coc%253AU0dYS1lRT19FSkNNOF9RS1ND%26fexp%3D901029%252C907051%252C900304%26algorithm%3Dthrottle-factor%26itag%3D18%26ipbits%3D0%26burst%3D40%26sver%3D3%26signature%3DB38B6D58DDD8A4B43AA16220F704FA4A0563057D.6E09E64C8312CF7EDA611ABFD31B87C78D185F14%26expire%3D1296961200%26key%3Dyt1%26ip%3D0.0.0.0%26factor%3D1.25%26id%3D201edf86f81a6189%7C%7Ctc.v12.cache1.c.youtube.com%2C5%7Chttp%3A%2F%2Fv2.lscache8.c.youtube.com%2Fvideoplayback%3Fsparams%3Did%252Cexpire%252Cip%252Cipbits%252Citag%252Calgorithm%252Cburst%252Cfactor%252Coc%253AU0dYS1lRT19FSkNNOF9RS1ND%26fexp%3D901029%252C907051%252C900304%26algorithm%3Dthrottle-factor%26itag%3D5%26ipbits%3D0%26burst%3D40%26sver%3D3%26signature%3D22A60A60B85ECFA5F0C066ED4BD4D6D12A3D7311.4D621E31A4A6DDAAB9FD3CFC5D95BE23A592C6DA%26expire%3D1296961200%26key%3Dyt1%26ip%3D0.0.0.0%26factor%3D1.25%26id%3D201edf86f81a6189%7C%7Ctc.v2.cache8.c.youtube.com&tmi=1&rv.5.rating=&rv.4.url=http%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DVUAujeV0Lf8&rv.1.author=1919443&rv.1.rating=&rv.4.title=%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%8A%D8%AE+%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%BA%D8%A7%D9%85%D8%B3%D9%8A+%D9%8A%D8%A8%D9%83%D9%8A+%D9%84%D9%84%D9%81%D9%84%D8%B3%D8%B7%D9%8A%D9%86%D9%8A+%D8%A7%D9%84%D8%B0%D9%8A+%D8%B1%D9%81%D8%B9+%D9%8A%D8%AF%D9%87+%D9%84%D9%84%D8%AA%D8%B4%D8%A7%D9%87%D8%AF&rv.5.thumbnailUrl=http%3A%2F%2Fi1.ytimg.com%2Fvi%2FPChRcG48O34%2Fdefault.jpg&rv.3.rating=&rv.0.title=%D9%81%D9%89+%D8%B8%D9%84%D9%85+%D8%A7%D9%83%D8%AA%D8%B1+%D9%85%D9%86+%D9%83%D8%AF%D9%87%D8%9F%D8%9F%D8%9F&rv.7.rating=&rv.3.url=http%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3D7q0bDjoWFds&rv.2.url=http%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DGZsMhnE4cqo&rv.7.url=http%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3D46_eNazlojQ&rv.2.view_count=251368&rv.4.view_count=506417&rv.1.view_count=28886&rv.5.title=%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A8%D8%B9%D8%A9+%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%88%D9%84%D9%89+-+%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AD%D8%B1%D8%B4+%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%86%D8%B3%D9%89+%D9%81%D9%89+%D8%B9%D9%8A%D8%AF+%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B7%D8%B1&rv.6.rating=&sk=vE7mRbkDHs6l_5XPISAUlMvhqwMQXOchC&rv.1.title=%D8%A8%D9%84%D8%B7%D8%AC%D9%8A%D8%A9+%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D8%B7%D8%A9+%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D8%A9+.mp4&video_id=IB7fhvgaYYk&rv.3.length_seconds=88&rv.5.author=smazagangi\" allowscriptaccess=\"always\" allowfullscreen=\"true\" bgcolor=\"#000000\" \/><noembed>\n\n\n\n <div class=\"yt-alert yt-alert-error yt-alert-player yt-rounded\">\n <img src=\"\/\/s.ytimg.com\/yt\/img\/pixel-vfl3z5WfW.gif\" class=\"icon master-sprite\" alt=\"Alert icon\">\n\n <div class=\"yt-alert-content\">\n You need Adobe Flash Player to watch this video. <br> <a href=\"http:\/\/get.adobe.com\/flashplayer\/\">Download it from Adobe.<\/a>\n\n <\/div>\n\n <\/div>\n<\/noembed>";
document.write(swfHTML);
})();
</SCRIPT> <object classid="clsid:D27CDB6E-AE6D-11cf-96B8-444553540000" height="390" id="movie_player" width="640"><param name="_cx" value="16933" /><param name="_cy" value="10319" /><param name="FlashVars" value="" /><param name="Movie" value="http://s.ytimg.com/yt/swfbin/watch_as3-vflMkPRJq.swf" /><param name="Src" value="http://s.ytimg.com/yt/swfbin/watch_as3-vflMkPRJq.swf" /><param name="WMode" value="Window" /><param name="Play" value="0" /><param name="Loop" value="-1" /><param name="Quality" value="High" /><param name="SAlign" value="LT" /><param name="Menu" value="-1" /><param name="Base" value="" /><param name="AllowScriptAccess" value="always" /><param name="Scale" value="NoScale" /><param name="DeviceFont" value="0" /><param name="EmbedMovie" value="0" /><param name="BGColor" value="000000" /><param name="SWRemote" value="" /><param name="MovieData" value="" /><param name="SeamlessTabbing" value="1" /><param name="Profile" value="0" /><param name="ProfileAddress" value="" /><param name="ProfilePort" value="0" /><param name="AllowNetworking" value="all" /><param name="AllowFullScreen" value="true" />
<div class="yt-alert yt-alert-error yt-alert-player yt-rounded">
<img alt="Alert icon" class="icon master-sprite" src="//s.ytimg.com/yt/img/pixel-vfl3z5WfW.gif" />
<div class="yt-alert-content">
You need Adobe Flash Player to watch this video. <a href="http://get.adobe.com/flashplayer/"><br />
Download it from Adobe.</a></div>
</div>
</object></div>
<!-- begin watch-video-extra --> <div id="watch-video-extra">
&nbsp;</div>
<!-- end watch-video-extra --> </div>
</div>
<p>
<!-- begin watch-main-container --></p>
<div id="watch-main-container">
<div id="watch-main">
<div id="watch-panel">
<div class="yt-alert yt-alert-warn yt-rounded" id="flash10-promo-div" style="display: none">
<img alt="Alert icon" class="icon master-sprite" src="http://s.ytimg.com/yt/img/pixel-vfl3z5WfW.gif" />
<div class="yt-alert-content">
Upgrade to Flash Player 10 for improved playback performance. <a href="http://www.adobe.com/go/getflashplayer/" onmousedown="urchinTracker('/Events/VideoWatch/GetFlashUpgrade');"><font color="#0033cc">Upgrade Now</font></a> or <a href="http://help.youtube.com/support/youtube/bin/answer.py?answer=95402"><font color="#0033cc">More Info</font></a>.</div>
<button class="close master-sprite" onclick="_hidediv(this.parentNode);">close</button></div>
<div id="watch-actions">
<div id="watch-actions-right">
<span class="watch-view-count"><font color="#333333"><strong><font size="5">1,551</font></strong> </font></span><button aria-pressed="false" class="yt-uix-tooltip yt-uix-tooltip-reverse master-sprite yt-uix-button yt-uix-tooltip" data-button-action="yt.www.watch.watch5.stats" id="watch-insight-button" onclick=";return false;" role="button" title="Show video statistics"><img alt="" class="yt-uix-button-icon-watch-insight" src="http://s.ytimg.com/yt/img/pixel-vfl3z5WfW.gif" /></button></div>
<span class="yt-uix-button-group"><button aria-pressed="false" class="master-sprite start yt-uix-tooltip-reverse yt-uix-button yt-uix-tooltip" closure_uid_md8kb9="4" data-button-action="yt.www.watch.watch5.like" data-tooltip="I like this" data-tooltip-timer="94334803" data-tooltip-title="I like this" id="watch-like" onclick=";return false;" role="button" title="I like this"><img alt="" class="yt-uix-button-icon-watch-like" src="http://s.ytimg.com/yt/img/pixel-vfl3z5WfW.gif" /> <span class="yt-uix-button-content">Like</span></button><button aria-pressed="false" class="master-sprite end yt-uix-tooltip-reverse yt-uix-button yt-uix-tooltip" data-button-action="yt.www.watch.watch5.unlike" id="watch-unlike" onclick=";return false;" role="button" title="I dislike this"><img alt="" class="yt-uix-button-icon-watch-unlike" src="http://s.ytimg.com/yt/img/pixel-vfl3z5WfW.gif" /></button></span> <span class="yt-uix-button-group addto-container show-label watch" data-feature="watch" data-video-ids="IB7fhvgaYYk" dir="ltr"><button aria-pressed="false" class="master-sprite start yt-uix-tooltip-reverse yt-uix-button yt-uix-tooltip" data-button-action="yt.www.addtomenu.add" onclick=";return false;" role="button" title="Add to queue"><img alt="" class="yt-uix-button-icon-addto" src="http://s.ytimg.com/yt/img/pixel-vfl3z5WfW.gif" /> <span class="yt-uix-button-content"><span class="addto-label">Add to</span></span></button><button aria-pressed="false" class="end yt-uix-tooltip-masked yt-uix-tooltip-reverse yt-uix-button yt-uix-tooltip" closure_uid_md8kb9="3" data-button-action="" data-button-menu-id="shared-addto-menu" data-tooltip="Add to favorites or playlist" data-tooltip-timer="94334604" data-tooltip-title="Add to favorites or playlist" onclick=";return false;" role="button" title="Add to favorites or playlist"><img alt="" class="yt-uix-button-arrow" src="http://s.ytimg.com/yt/img/pixel-vfl3z5WfW.gif" /></button></span><button aria-pressed="false" class="yt-uix-tooltip-reverse yt-uix-button yt-uix-tooltip" closure_uid_md8kb9="2" data-button-action="yt.www.watch.watch5.share" data-tooltip="Share this video" data-tooltip-timer="94334465" data-tooltip-title="Share this video" id="watch-share" onclick=";return false;" role="button" title="Share this video"><span class="yt-uix-button-content">Share</span></button><button aria-pressed="false" class="yt-uix-tooltip-reverse yt-uix-button yt-uix-tooltip" closure_uid_md8kb9="1" data-button-action="yt.www.watch.watch5.embed" data-tooltip="Get video embed code" data-tooltip-timer="94334855" data-tooltip-title="Get video embed code" id="watch-embed" onclick=";return false;" role="button" title="Get video embed code"><span class="yt-uix-button-content">Embed</span></button><button aria-pressed="false" class="master-sprite yt-uix-tooltip-reverse yt-uix-button yt-uix-tooltip" data-button-action="yt.www.watch.watch5.flag" id="watch-flag" onclick=";return false;" role="button" title="Flag as inappropriate"><img alt="" class="yt-uix-button-icon-watch-flag" src="http://s.ytimg.com/yt/img/pixel-vfl3z5WfW.gif" /></button>
<div class="hid" id="watch-actions-share">
<div class="watch-actions-share">
<div class="watch-actions-share-head">
<img class="watch-actions-share-link-icon" src="http://s.ytimg.com/yt/img/pixel-vfl3z5WfW.gif" /> <input class="watch-actions-share-input" />
<div class="watch-actions-share-options" onclick="yt.www.watch.watch5.updateShareURL();">
<label><input class="watch-actions-share-short" type="checkbox" /> Short URL </label></div>
</div>
<button aria-pressed="false" class="watch-share-button yt-uix-button" onclick="yt.window.popup('/share_inline?v=IB7fhvgaYYk', {height:350, width:450, scrollbars:true});;return false;" role="button"><img alt="" class="yt-uix-button-icon-watch-share icn_share_promoted_email" src="http://s.ytimg.com/yt/img/pixel-vfl3z5WfW.gif" /> <span class="yt-uix-button-content">Email</span></button><button aria-pressed="false" class="watch-share-button yt-uix-button" onclick="yt.tracking.share('ORKUT', 'IB7fhvgaYYk', 'en_CA');yt.window.popup('http:\/\/www.orkut.com\/FavoriteVideos.aspx?u=http%3A\/\/www.youtube.com\/watch%3Fv%3DIB7fhvgaYYk%26feature%3Dshare', {height:650, width:1024, scrollbars:true});;return false;" role="button"><img alt="" class="yt-uix-button-icon-watch-share icn_share_promoted_orkut" src="http://s.ytimg.com/yt/img/pixel-vfl3z5WfW.gif" /> <span class="yt-uix-button-content">orkut</span></button><button aria-pressed="false" class="watch-share-button yt-uix-button" onclick="yt.tracking.share('MYSPACE', 'IB7fhvgaYYk', 'en_CA');yt.window.popup('http:\/\/www.myspace.com\/Modules\/PostTo\/Pages\/?t=%D8%A8%D9%82%D9%8A%D9%86%D8%A7%20%D8%A8%D9%86%D8%AE%D8%A7%D9%81%20%D9%88%D9%86%D8%B3%D9%84%D9%85%20%D8%B9%D9%84%D8%B4%D8%A7%D9%86%20%D8%AC%D8%A7%D9%87%D9%84%D9%8A%D9%86%20%D8%A8%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82%D9%86%D8%A7...wmv&amp;u=http%3A\/\/www.youtube.com\/watch%3Fv%3DIB7fhvgaYYk%26feature%3Dshare&amp;l=1', {height:650, width:1024, scrollbars:true});;return false;" role="button"><img alt="" class="yt-uix-button-icon-watch-share icn_share_promoted_myspace" src="http://s.ytimg.com/yt/img/pixel-vfl3z5WfW.gif" /> <span class="yt-uix-button-content">Myspace</span></button><button aria-pressed="false" class="watch-share-button yt-uix-button" onclick="yt.tracking.share('LIVE SPACES', 'IB7fhvgaYYk', 'en_CA');yt.window.popup('http:\/\/spaces.live.com\/BlogIt.aspx?Title=YouTube - %D8%A8%D9%82%D9%8A%D9%86%D8%A7%20%D8%A8%D9%86%D8%AE%D8%A7%D9%81%20%D9%88%D9%86%D8%B3%D9%84%D9%85%20%D8%B9%D9%84%D8%B4%D8%A7%D9%86%20%D8%AC%D8%A7%D9%87%D9%84%D9%8A%D9%86%20%D8%A8%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82%D9%86%D8%A7...wmv&amp;SourceURL=http%3A\/\/www.youtube.com\/watch%3Fv%3DIB7fhvgaYYk%26feature%3Dshare', {height:650, width:1024, scrollbars:true});;return false;" role="button"><img alt="" class="yt-uix-button-icon-watch-share icn_share_promoted_livespaces" src="http://s.ytimg.com/yt/img/pixel-vfl3z5WfW.gif" /> <span class="yt-uix-button-content">Live Spaces</span></button><button aria-pressed="false" class="watch-share-button yt-uix-button" onclick="yt.tracking.share('BLOGGER', 'IB7fhvgaYYk', 'en_CA');yt.window.popup('http:\/\/www.blogger.com\/blog-this.g?n=%D8%A8%D9%82%D9%8A%D9%86%D8%A7%20%D8%A8%D9%86%D8%AE%D8%A7%D9%81%20%D9%88%D9%86%D8%B3%D9%84%D9%85%20%D8%B9%D9%84%D8%B4%D8%A7%D9%86%20%D8%AC%D8%A7%D9%87%D9%84%D9%8A%D9%86%20%D8%A8%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82%D9%86%D8%A7...wmv&amp;source=youtube&amp;b=%3Ciframe%20width%3D%22425%22%20height%3D%22344%22%20src%3D%22http%3A\/\/www.youtube.com\/embed\/IB7fhvgaYYk%3Ffs%3D1%22%20frameborder%3D%220%22%20allowfullscreen%3E%3C\/iframe%3E&amp;eurl=http%3A\/\/i2.ytimg.com\/vi\/IB7fhvgaYYk\/hqdefault.jpg', {height:468, width:768, scrollbars:true});;return false;" role="button"><img alt="" class="yt-uix-button-icon-watch-share icn_share_promoted_blogger" src="http://s.ytimg.com/yt/img/pixel-vfl3z5WfW.gif" /> <span class="yt-uix-button-content">Blogger</span></button><button aria-pressed="false" class="watch-share-button yt-uix-button" onclick="yt.tracking.share('STUMBLEUPON', 'IB7fhvgaYYk', 'en_CA');yt.window.popup('http:\/\/www.stumbleupon.com\/submit?url=http%3A\/\/www.youtube.com\/watch%3Fv%3DIB7fhvgaYYk%26feature%3Dshare&amp;title=%D8%A8%D9%82%D9%8A%D9%86%D8%A7%20%D8%A8%D9%86%D8%AE%D8%A7%D9%81%20%D9%88%D9%86%D8%B3%D9%84%D9%85%20%D8%B9%D9%84%D8%B4%D8%A7%D9%86%20%D8%AC%D8%A7%D9%87%D9%84%D9%8A%D9%86%20%D8%A8%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82%D9%86%D8%A7...wmv', {height:650, width:1024, scrollbars:true});;return false;" role="button"><img alt="" class="yt-uix-button-icon-watch-share icn_share_promoted_stumbleupon" src="http://s.ytimg.com/yt/img/pixel-vfl3z5WfW.gif" /> <span class="yt-uix-button-content">StumbleUpon</span></button><button aria-pressed="false" class="watch-share-button yt-uix-button" onclick="yt.tracking.share('DIGG', 'IB7fhvgaYYk', 'en_CA');yt.window.popup('http:\/\/digg.com\/submit?phase=2&amp;url=http%3A\/\/www.youtube.com\/watch%3Fv%3DIB7fhvgaYYk%26feature%3Dshare&amp;title=%D8%A8%D9%82%D9%8A%D9%86%D8%A7%20%D8%A8%D9%86%D8%AE%D8%A7%D9%81%20%D9%88%D9%86%D8%B3%D9%84%D9%85%20%D8%B9%D9%84%D8%B4%D8%A7%D9%86%20%D8%AC%D8%A7%D9%87%D9%84%D9%8A%D9%86%20%D8%A8%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82%D9%86%D8%A7...wmv&amp;bodytext=%D8%A8%D9%85%D8%A7%20%D8%A7%D9%86%20%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D8%B7%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D8%A9%20%D8%BA%D9%8A%D8%B1%D8%AA%20%D8%B4%D8%B9%D8%A7%D8%B1%D9%87%D8%A7%20%D9%85%D9%86%20%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D8%B7%D8%A9%20%D9%81%D9%89%20%D8%AE%D8%AF%D9%85%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B9%D8%A8%20%D9%84%D9%84%D8%B4%D8%B1%D8%B7%D8%A9%20%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B9%D8%A8%20%D9%81%D9%89%20%D8%AE%D8%AF%D9%85%D8%A9%20%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%AF%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%20%0D%0A%D9%8A%D8%A8%D9%82%D9%89%20%D9%86%D9%84%D9%82%D9%8A%20%D9%86%D8%B8%D8%B1%D8%A9%20%D8%B9%D9%84%D9%89%20%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%20%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%89%20%D8%A7%D8%AD%D9%86%D8%A7%20%D8%AA%D8%AD%D8%AA%20%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%AF%D8%AA%D9%87%20%0D%0A%0D%0A%D9%85%D9%86%20%D9%82%D8%B5%D9%8A%D8%AF%D8%A9%20%D9%85%D8%B4%20%D8%A8%D8%A7%D9%82%D9%8A%20%D9%85%D9%86%D9%89%20%D9%84%D8%AC%D9%85%D8%A7%D9%84%20%D8%A8%D8%AE%D9%8A%D8%AA%20%0D%0A%D8%BA%D9%86%D8%A7%D8%A1%20%D8%A7%D8%AD%D9%85%D8%AF%20%D8%B3%D8%B9%D8%AF%20%D9%85%D9%86%20%D9%81%D9%8A%D9%84%D9%85%20%D8%AF%D9%83%D8%A7%D9%86%20%D8%B4%D8%AD%D8%A7%D8%AA%D8%A9&amp;topic=videos_people', {height:650, width:1024, scrollbars:true});;return false;" role="button"><img alt="" class="yt-uix-button-icon-watch-share icn_share_promoted_digg" src="http://s.ytimg.com/yt/img/pixel-vfl3z5WfW.gif" /> <span class="yt-uix-button-content">Digg</span></button><button aria-pressed="false" class="watch-share-button yt-uix-button" onclick="yt.tracking.share('REDDIT', 'IB7fhvgaYYk', 'en_CA');yt.window.popup('http:\/\/reddit.com\/submit?url=http%3A\/\/www.youtube.com\/watch%3Fv%3DIB7fhvgaYYk%26feature%3Dshare&amp;title=%D8%A8%D9%82%D9%8A%D9%86%D8%A7%20%D8%A8%D9%86%D8%AE%D8%A7%D9%81%20%D9%88%D9%86%D8%B3%D9%84%D9%85%20%D8%B9%D9%84%D8%B4%D8%A7%D9%86%20%D8%AC%D8%A7%D9%87%D9%84%D9%8A%D9%86%20%D8%A8%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82%D9%86%D8%A7...wmv', {height:650, width:1024, scrollbars:true});;return false;" role="button"><img alt="" class="yt-uix-button-icon-watch-share icn_share_promoted_reddit" src="http://s.ytimg.com/yt/img/pixel-vfl3z5WfW.gif" /> <span class="yt-uix-button-content">reddit</span></button><button aria-pressed="false" class="watch-share-button yt-uix-button" onclick="yt.tracking.share('TUMBLR', 'IB7fhvgaYYk', 'en_CA');yt.window.popup('http:\/\/www.tumblr.com\/share?v=3&amp;u=http%3A\/\/www.youtube.com\/watch%3Fv%3DIB7fhvgaYYk%26feature%3Dshare', {height:650, width:1024, scrollbars:true});;return false;" role="button"><img alt="" class="yt-uix-button-icon-watch-share icn_share_promoted_tumblr" src="http://s.ytimg.com/yt/img/pixel-vfl3z5WfW.gif" /> <span class="yt-uix-button-content">tumblr.</span></button></div>
</div>
<div class="clear">
&nbsp;</div>
</div>
<div class="collapsed" id="watch-actions-area-container">
<div class="yt-rounded" id="watch-actions-area">
Loading...</div>
</div>
<div class="hid" id="watch-actions-error">
<div class="yt-alert yt-alert-error yt-alert-small yt-alert-naked yt-rounded">
<img alt="Alert icon" class="icon master-sprite" src="http://s.ytimg.com/yt/img/pixel-vfl3z5WfW.gif" />
<div class="yt-alert-content">
This feature is not available right now. Please try again later.</div>
</div>
</div>
<div class="hid" id="watch-actions-close">
<div class="close">
<img class="master-sprite close-button" onclick="yt.www.watch.watch5.hide();" src="http://s.ytimg.com/yt/img/pixel-vfl3z5WfW.gif" /></div>
</div>
<div class="hid" id="watch-actions-logged-out">
<strong><a href="https://www.google.com/accounts/ServiceLogin?uilel=3&amp;service=youtube&amp;passive=true&amp;continue=http%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fsignin%3Faction_handle_signin%3Dtrue%26nomobiletemp%3D1%26hl%3Den_US%26next%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.youtube.com%252Fwatch%253Fv%253DIB7fhvgaYYk%2526feature%253Dplayer_embedded&amp;hl=en_US&amp;ltmpl=sso"><font color="#0033cc">Sign In</font></a> or <a href="https://www.google.com/accounts/LogoutWarning?continue=http%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fcreate_account%3Fnext%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.youtube.com%252Fwatch%253Fv%253DIB7fhvgaYYk%2526feature%253Dplayer_embedded&amp;ltmpl=sso&amp;service=youtube&amp;hl=en_US"><font color="#0033cc">Sign Up</font></a> now! </strong></div>
<div class="yt-rounded" id="watch-info">
<div class="watch-expander yt-uix-expander yt-uix-expander-animated yt-uix-expander-collapsed" data-expander-action="yt.www.watch.watch5.handleToggleDescription" id="watch-description">
<div class="watch-expander-head yt-uix-expander-head yt-rounded">
<button class="yt-uix-expander-arrow master-sprite" onclick="return false;"></button>
<div class="watch-expander-head-content">
<div class="watch-info-description">
<div class="watch-info-description-head">
<a class="watch-description-username" href="http://www.youtube.com/user/Anamasrykader" onclick="yt.events.stopPropagation(event);"><strong><font color="#0033cc">Anamasrykader</font></strong></a> <span class="watch-description-separator"><font color="#cccccc">|</font></span> <span class="watch-video-date" id="eow-date-short"><font color="#999999">August 07, 2010 </font></span><span class="watch-description-separator"><font color="#cccccc">|</font></span> <span class="watch-likes-dislikes"><span class="likes"><font color="#006600">7</font></span><font color="#999999"> likes, </font><span class="dislikes"><font color="#cc0000">0</font></span><font color="#999999"> dislikes </font></span></div>
<p dir="rtl" id="eow-description-short">
ÈãÇ Çä ÇáÔÑØÉ ÇáãÕÑíÉ ÛíÑÊ ÔÚÇÑåÇ ãä ÇáÔÑØÉ Ýì ÎÏãÉ ÇáÔÚÈ ááÔÑØÉ æÇáÔÚÈ Ýì ÎÏ...</p>
</div>
</div>
</div>
<div class="watch-expander-body yt-uix-expander-body">
<div id="watch-description-body">
<div class="watch-info-description">
<div class="watch-info-description-head">
<a class="watch-description-username" href="http://www.youtube.com/user/Anamasrykader" onclick="yt.events.stopPropagation(event);"><strong><font color="#0033cc">Anamasrykader</font></strong></a> <span class="watch-description-separator"><font color="#cccccc">|</font></span> <span class="watch-video-date" id="eow-date"><font color="#999999">August 07, 2010 </font></span><span class="watch-description-separator"><font color="#cccccc">|</font></span> <span class="watch-likes-dislikes"><span class="likes"><font color="#006600">7</font></span><font color="#999999"> likes, </font><span class="dislikes"><font color="#cc0000">0</font></span><font color="#999999"> dislikes </font></span></div>
<p dir="rtl" id="eow-description">
ÈãÇ Çä ÇáÔÑØÉ ÇáãÕÑíÉ ÛíÑÊ ÔÚÇÑåÇ ãä ÇáÔÑØÉ Ýì ÎÏãÉ ÇáÔÚÈ ááÔÑØÉ æÇáÔÚÈ Ýì ÎÏãÉ ÓíÇÏÉ ÇáÞÇäæä<br />
íÈÞì äáÞí äÙÑÉ Úáì ÇáÞÇäæä Çááì ÇÍäÇ ÊÍÊ ÓíÇÏÊå<br />
<br />
ãä ÞÕíÏÉ ãÔ ÈÇÞí ãäì áÌãÇá ÈÎíÊ<br />
ÛäÇÁ ÇÍãÏ ÓÚÏ ãä Ýíáã ÏßÇä ÔÍÇÊÉ</p>
<div id="watch-description-extras">
<h4>
Category:</h4>
<p id="eow-category">
<a href="http://www.youtube.com/news"><font color="#0033cc">News &amp; Politics</font></a></p>
<h4>
Tags:</h4>
<ul class="watch-info-tag-list" id="eow-tags">
<li>
<a href="http://www.youtube.com/results?search_query=%D8%A8%D9%82%D9%8A%D9%86%D8%A7&amp;search=tag"><font color="#0033cc" size="2">ÈÞíäÇ</font></a><font size="2"> </font></li>
<li>
<a href="http://www.youtube.com/results?search_query=%D8%A8%D9%86%D8%AE%D8%A7%D9%81&amp;search=tag"><font color="#0033cc" size="2">ÈäÎÇÝ</font></a><font size="2"> </font></li>
<li>
<a href="http://www.youtube.com/results?search_query=%D9%88%D9%86%D8%B3%D9%84%D9%85&amp;search=tag"><font color="#0033cc" size="2">æäÓáã</font></a><font size="2"> </font></li>
<li>
<a href="http://www.youtube.com/results?search_query=%D8%B9%D9%84%D8%B4%D8%A7%D9%86&amp;search=tag"><font color="#0033cc" size="2">ÚáÔÇä</font></a><font size="2"> </font></li>
<li>
<a href="http://www.youtube.com/results?search_query=%D8%AC%D8%A7%D9%87%D9%84%D9%8A%D9%86&amp;search=tag"><font color="#0033cc" size="2">ÌÇåáíä</font></a><font size="2"> </font></li>
<li>
<a href="http://www.youtube.com/results?search_query=%D8%A8%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82%D9%86%D8%A7&amp;search=tag"><font color="#0033cc" size="2">ÈÍÞæÞäÇ</font></a><font size="2"> </font></li>
<li>
<a href="http://www.youtube.com/results?search_query=www.facebook.com/anamasrykader&amp;search=tag"><font color="#0033cc" size="2">www.facebook.com/anamasrykader</font></a><font size="2"> </font></li>
</ul>
</div>
</div>
</div>
</div>
</div>
<div class="clearR">
&nbsp;</div>
</div>
<div id="watch-discussion">
<div data-disallow-ratings="False" data-owner-viewing="" data-type="everything" id="comments-view">
<div class="watch-comment-share-area yt-rounded hid" id="watch-comment-share-area">
<div class="close">
<font size="2"><img class="master-sprite close-button" onclick="yt.www.comments.watch5.cancelShare(this);return false;" src="http://s.ytimg.com/yt/img/pixel-vfl3z5WfW.gif" /></font></div>
<div class="watch-comment-share-content">
<div>
Link to this comment:</div>
<div>
<input class="watch-actions-share-input" /></div>
<div>
<span>Share to:</span> <img action="yt.window.popup('http:\/\/www.facebook.com\/sharer.php?u=http%3A\/\/www.youtube.com\/comment%3Flc%3D_COMMENT_ID_', {height:440, width:620, scrollbars:true});" alt="" class="icon-watch-comment-share icn_share_promoted_facebook" src="http://s.ytimg.com/yt/img/pixel-vfl3z5WfW.gif" title="Facebook" /> <img action="yt.window.popup('http:\/\/twitter.com\/share?url=http%3A\/\/www.youtube.com\/comment%3Flc%3D_COMMENT_ID_&amp;text=Check%20out%20this%20comment%20%22_COMMENT_TEXT_%22&amp;via=youtube', {height:650, width:1024, scrollbars:true});" alt="" class="icon-watch-comment-share icn_share_promoted_twitter" src="http://s.ytimg.com/yt/img/pixel-vfl3z5WfW.gif" title="Twitter" /> <img action="yt.window.popup('http:\/\/www.myspace.com\/Modules\/PostTo\/Pages\/?u=http%3A\/\/www.youtube.com\/comment%3Flc%3D_COMMENT_ID_&amp;l=1', {height:650, width:1024, scrollbars:true});" alt="" class="icon-watch-comment-share icn_share_promoted_myspace" src="http://s.ytimg.com/yt/img/pixel-vfl3z5WfW.gif" title="Myspace" /></div>
</div>
</div>
<div class="comments-section">
<a class="comments-section-see-all" href="http://www.youtube.com/comment_servlet?all_comments=1&amp;v=IB7fhvgaYYk">see all</a>
<h4>
All Comments <span class="comments-section-stat">(3)</span></h4>
<div id="comments-post">
<form class="input-collapsed" id="comments-post-form">
<textarea class="comments-textarea" onblur="_removeclass(_gel('comments-post-form'), 'input-focused');" onfocus="_addclass(_gel('comments-post-form'), 'input-focused');">Respond to this video...</textarea>
<div class="yt-alert yt-alert-warn yt-rounded" id="comments-post-form-alert">
<img alt="Alert icon" class="icon master-sprite" src="http://s.ytimg.com/yt/img/pixel-vfl3z5WfW.gif" />
<div class="yt-alert-content" id="comments-post-form-alert-text">
<a href="https://www.google.com/accounts/ServiceLogin?uilel=3&amp;service=youtube&amp;passive=true&amp;continue=http%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fsignin%3Faction_handle_signin%3Dtrue%26nomobiletemp%3D1%26hl%3Den_US%26next%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.youtube.com%252Fwatch%253Fv%253DIB7fhvgaYYk%2526feature%253Dplayer_embedded&amp;hl=en_US&amp;ltmpl=sso"><font color="#0033cc">Sign In</font></a> or <a href="https://www.google.com/accounts/LogoutWarning?continue=http%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fcreate_account%3Fnext%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.youtube.com%252Fwatch%253Fv%253DIB7fhvgaYYk%2526feature%253Dplayer_embedded&amp;ltmpl=sso&amp;service=youtube&amp;hl=en_US"><font color="#0033cc">Sign Up</font></a> now to post a comment!</div>
</div>
<div class="clearR">
&nbsp;</div>
</form>
</div>
<ul class="comment-list">
<li class="comment current" data-author="kh77aled" data-author-viewing="" data-blocked="" data-flagged="False" data-id="m0HzYQG9Vu-ib0regueJy5j8kFTSCOBd36aBP2VJzNg" data-pending="0" data-removed="False" data-score="0">
<div class="content">
<div class="comment-text" dir="rtl">
<p>
ÃßÈÑ ÓÈÈ áÊÑÇÌÚ ÇáãÕÑíæä Ýí ÌãíÚ ÇáãÌÇáÇÊ ... Ãäåã áÇ íÚÑÝæä ÔíÆÇ&#65279; Úä ËÞÇÝÉ ÇáÊÍÇáÝ</p>
<p>
- ßíÝ Êßæä ÊÍÇáÝ</p>
<p>
- ßíÝ ÊÖã æÊÍÔÏ&#65279; ÇáÍáÝÇÁ ÇáÌÏÏ</p>
<p>
- ßíÝ ÊÍÇÝÙ Úáì ÊÍÇáÝß ãä ÇáãßÇÆÏ æÇáãÕÇÚÈ</p>
<p>
ËÞÇÝÉ ÇáÊÍÇáÝ ÊßÇÏ Êßæä ãÚÏæãå æáÇ æÌæÏ áåÇ ÚäÏ ÇáãÕÑííä .</p>
<p>
æáÇ ÓÈíá ááÊÞÏã ÅáÇ ÈÃä ÊÓæÏ æ ÊÚæÏ ËÞÇÝÉ ÇáÊÍÇáÝ ãÑå ÃÎÑì .</p>
</div>
<div class="metadata-inline">
<a class="author" href="http://www.youtube.com/user/kh77aled" title="kh77aled"><font color="#4272db">kh77aled</font></a> <span class="time">4 months ago</span></div>
</div>
<div class="metadata">
<a class="author" href="http://www.youtube.com/user/kh77aled" title="kh77aled"><font color="#4272db">kh77aled</font></a> <span class="time">4 months ago</span></div>
</li>
<li class="comment" data-author="muhamielnas" data-author-viewing="" data-blocked="" data-flagged="False" data-id="m0HzYQG9Vu_dnpQEl0iUw0iTmfboVzK2GzCaBYQ0pDg" data-pending="0" data-removed="False" data-score="1">
<div class="content">
<div class="comment-text" dir="rtl">
<p>
ããÊÇÒ ããÊÇÒ ããÊÇÒ æÝÚáÇ ÝíÏíæ ÑÇÆÚ</p>
<p>
ßá&#65279; ÇáÊÞÏíÑ&#65279; æÇáÃÍÊÑÇã áÃÈäÊí ÇáÞÏíÑÉ</p>
<p>
ÇáÚÞíÏ</p>
<p>
ÚãÑ ÚÝíÝí</p>
</div>
<div class="metadata-inline">
<a class="author" href="http://www.youtube.com/user/muhamielnas" title="muhamielnas"><font color="#4272db">muhamielnas</font></a> <span class="time">4 months ago</span></div>
</div>
<div class="metadata">
<a class="author" href="http://www.youtube.com/user/muhamielnas" title="muhamielnas"><font color="#4272db">muhamielnas</font></a> <span class="time">4 months ago</span></div>
</li>
<li class="comment" data-author="shehab2000" data-author-viewing="" data-blocked="" data-flagged="False" data-id="m0HzYQG9Vu9ahhuVCXq9d_fqG6lnyp-_7w_xL73yqWA" data-pending="0" data-removed="False" data-score="0">
&nbsp;</li>
</ul>
</div>
</div>
</div>
</div>
</div>
</div>
اجمالي القراءات 11024

للمزيد يمكنك قراءة : اساسيات اهل القران
التعليقات (3)
1   تعليق بواسطة   عثمان محمد علي     في   السبت ٠٥ - فبراير - ٢٠١١ ١٢:٠٠ صباحاً
[55773]

كل اللى تمنيتيه حصل يا نورهان .

كل اللى تمنيتيه حصل والحمد لله يا نورهان ..خلاص معدش فى خوف إلا من الله الواحد الأحد ..


خلاص مش حتكونى غريبة فى بلدك .. خلاص من حقك انك تبدعى وتبدعى ،وتتفوقى وتوصلى السماء بتفوقك ، انت وكل أبناء مصر .المستقبل للكفاءات وليس للبلطجية أولاد البلطجية الكبار والصغار .. المستقبل بتاعكم أنتم .المستقبل بتاع أبناء مصر الأحرار ... ربنا يحميكم .


2   تعليق بواسطة   محمد عبد المجيد     في   الأحد ٠٦ - فبراير - ٢٠١١ ١٢:٠٠ صباحاً
[55779]

مصر الجديدة

فيديو يحكي قصة مصر في ثلاثين عاما


لكنه يحكي أيضا عن ثورة شبابية غيرت وجه التاريخ


فيديو أفضل من كل قوى المعارضة، أليس كذلك؟


 


محمد عبد المجيد


أوسلو  النرويج


3   تعليق بواسطة   نورا الحسيني     في   الإثنين ٠٧ - فبراير - ٢٠١١ ١٢:٠٠ صباحاً
[55833]

فضيحتهم مدوية وعالمية

إلى الأمام شباب مصر وفخرها استمروا في فضح هذا الطاغية سفاك دماء المصريين هو  ومساعديه من الشرطة التي أذلت الشعب وعذبته وأهانته فالفضيحة لهم عالمية ولا يمكن لهم أن يخفوها عن العالم مهما ضربوا وقتلوا الصحفيين والإعلاميين الشرفاء


أضف تعليق
لا بد من تسجيل الدخول اولا قبل التعليق