أَوَلَمْ يَكْفِهِمْ أَنَّا أَنْزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ يُتْلَى عَل

Brahim إبراهيم Daddi دادي Ýí 2008-09-28


amp;quot;Arabic Transparent&quot;; mso-bidi-language: Aamp; quot: "><o:p>&nbsp;</o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 0cm 0cm 0pt"><span lang="AR-DZ" style="font-weight: normal; font-size: 16pt; font-family: &quot;Arabic Transparent&quot;; mso-bidi-language: AR-DZ; mso-ansi-font-weight: bold">áãä áÇ íÚáã ãä åæ ÇáÈÎÇÑí:<o:p></o:p></span></p>
المزيد مثل هذا المقال :

<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 0cm 0cm 0pt"><span lang="AR-SA" style="font-weight: normal; font-size: 16pt; font-family: &quot;Arabic Transparent&quot;; mso-ansi-font-weight: bold; mso-ansi-language: FR"><o:p>&nbsp;</o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 0cm 0cm 0pt"><span lang="AR-SA" style="font-weight: normal; font-size: 16pt; font-family: &quot;Arabic Transparent&quot;; mso-ansi-font-weight: bold; mso-ansi-language: FR">Ü åæ <span style="color: red">ãÍãÏ Èä ÅÓãÇÚíá Èä ÅÈÑÇåíã Èä ÇáãÛíÑÉ Èä ÈÑÏÒÈÉ ÇáÈÎÇÑí ÇáÌÚÝÑ æÈÑÏÒÈÉ ãÌæÓí ãÇÊ ÚáíåÇ æÇáãÛíÑÉ Èä ÈÑÏÒÈÉ ÃÓáã Úáì íÏí ÇáäÚãÇä ÇáÈÎÇÑí</span> ÇáÌÚÝí æÇáí ÈÎÇÑì æåæ ÌÏ ÚÈÏ Çááå Èä ãÍãÏ Èä ÚÈÏ Çááå ÇáãÓäÏí æ æáÏ ãÍãÏ Èä ÅÓãÇÚíá íæã ÇáÌãÚÉ ÈÚÏ ÕáÇÉ ÇáÌãÚÉ áËáÇË ÚÔÑÉ áíáÉ ÎáÊ ãä ÔæÇá ÓäÉ <u style="text-underline: double"><span style="color: red">ÃÑÈÚ æÊÓÚíä æãÇÆÉ</span></u> 194åÜ æÊæÝí áíáÉ ÇáÓÈÊ Ëã ÕáÇÉ ÇáÚÔÇÁ áíáÉ ÇáÝØÑ æÏÝä íæã ÇáÝØÑ ÈÚÏ ÇáÙåÑ ãÓÊåá ÔæÇá ãä ÔåæÑ ÓäÉ <u style="text-underline: double"><span style="color: red">ÓÊ æÎãÓíä æãÇÆÊíä</span></u></span><span lang="AR-SA" style="font-weight: normal; font-size: 16pt; font-family: &quot;Arabic Transparent&quot;; mso-ansi-font-weight: bold"> 256 åÜ. Ãí Ãäå ÚÇÔ Ýí ÇáÍíÇÉ ÇáÏäíÇ 62 ÓäÉ...áäÓáã ÌÏáÇ Ãä Çááå ÊÚÇáì ÞÏ ÃßÑãå ßãÇ ÃßÑã íÍí Úáíå ÇáÓáÇã ÕÈíÇ¡ æßãÇ ÌÚá ÃíÖÇ ÚíÓì Úáíå ÇáÓáÇã íÊßáã Ýí ÇáãåÏ ÕÈíÇ¡ ÃÞæá áäÓáã Åä Çááå ÊÚÇáì ÞÏ ÝÖá ãÍãÏ Èä ÅÓãÇÚíá ( ÇáÈÎÇÑí) Úáì ßËíÑ ããä ÎáÞ ÊÝÖíáÇ Ýåá íãßä Ãä íÌãÚ æíÍÝÙ Çáßã ÇáåÇÆá ãä ÇáÑæÇíÇÊ æíÊãßä ãä ÊÏæíäåÇ¿¿¿ Ïæä Ãä äÍÓÈ ÇáÝÊÑÉ ÇáÒãäíÉ ÇáÊí Þíá Ãäå ßÇä íÖÑÈ ÃßÈÇÏ ÇáÅÈá ãä ÃÌá ÍÏíË æÇÍÏ¡ æÏæä Ãä äÍÓÈ ÃæÞÇÊ áÈÇÓå æãÚÇÔå.<span style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </span><o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 0cm 0cm 0pt"><span lang="AR-DZ" style="font-weight: normal; font-size: 16pt; font-family: &quot;Arabic Transparent&quot;; mso-bidi-language: AR-DZ; mso-ansi-font-weight: bold"><o:p>&nbsp;</o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 0cm 0cm 0pt"><span lang="AR-DZ" style="font-weight: normal; font-size: 16pt; font-family: &quot;Arabic Transparent&quot;; mso-bidi-language: AR-DZ; mso-ansi-font-weight: bold">Ü ßá ÇáãÄãäíä ÈÇááå æÍÏå áÇ ÔÑíß áå¡ íÚáãæä Ãä Çááå ÊÚÇáì ÞÏ ÃäÒá ÑÓÇáÉ Úáì ÎÇÊã ÇáÃäÈíÇÁ ãÍãÏ (Úáíå æÚáì ÌãíÚ ÇáÃäÈíÇÁ æÇáãÑÓáíä ÃÒßì ÇáÓáÇã¡) ÓãÇåÇ ÃÍÓä ÇáÍÏíË ßÊÇÈÇ¡ æÌÚáå ãåíãäÇ Úáì ÓÇÆÑ ÇáßÊÈ ÇáãäÒáÉ ãä ÞÈá¡ æÊæáì ÇáÎÇáÞ ÍÝÙå ÈäÝÓå¡ æÊÍÏì Èå ÎáÞå ãä ÇáÌä æ ÇáÅäÓ Ãä íÃÊæÇ ÈÓæÑÉ ãä ãËáå Ãæ ÈÚÔÑ ÓæÑ ãËáå¡ (</span><strong><span lang="AR-DZ" style="font-size: 16pt; color: red; font-family: &quot;Arabic Transparent&quot;; mso-bidi-language: AR-DZ; mso-ansi-font-weight: normal; mso-bidi-font-weight: bold">Ãóãú íóÞõæáõæäó<u style="text-underline: double"> ÇÝúÊóÑóÇåõ</u> Þõáú ÝóÃúÊõæÇ ÈöÚóÔúÑö ÓõæóÑò</span><span lang="AR-DZ" style="font-size: 16pt; font-family: &quot;Arabic Transparent&quot;; mso-bidi-language: AR-DZ; mso-ansi-font-weight: normal; mso-bidi-font-weight: bold"> <span style="color: red">ãöËúáöåö <u style="text-underline: double">ãõÝúÊóÑóíóÇÊò</u></span></span></strong><span lang="AR-DZ" style="font-weight: normal; font-size: 16pt; font-family: &quot;Arabic Transparent&quot;; mso-bidi-language: AR-DZ; mso-ansi-font-weight: bold"> </span><span lang="AR-DZ" style="font-size: 16pt; color: red; font-family: &quot;Arabic Transparent&quot;; mso-bidi-language: AR-DZ; mso-ansi-font-weight: normal; mso-bidi-font-weight: bold"><strong>æóÇÏúÚõæÇ ãóäú ÇÓúÊóØóÚúÊõãú ãöäú Ïõæäö Çááøóåö Åöäú ßõäÊõãú ÕóÇÏöÞöíäó</strong></span><span lang="AR-DZ" style="font-weight: normal; font-size: 16pt; font-family: &quot;Arabic Transparent&quot;; mso-bidi-language: AR-DZ; mso-ansi-font-weight: bold">(13)). åæÏ. æÈãÇ Ãä Çááå ÊÚÇáì ÞÏ ÝÊÍ ÈÇÈ ÇáÊÍÏí æÌÚáå íÊáì Ýí ÇáÕáÇÉ æíÊÚÈÏ Èå¡ æÞÏ ãÑÚáíå ÞÑæäÇ æÈÞí ãÍÝæÙÇ áã íÃÊå ÇáÈÇØá ãä Èíä íÏíå æáÇ ãä ÎáÝå ÑÛã ÇáãÍÇæáÇÊ áÊäÝíÐ ÇáÊÍÏí¡ æÇÎÊáÇÞ ÑæÇíÇÊ ÊÏÚí Ãä ÇáÂíÉ ßÐÇ äÓÎÊ ( ÈãÝåæã ÇáÍÐÝ ÇáÐí åæ ãÎÇáÝ ááÊÚÈíÑ ÇáÞÑÂäí) æÈÞí ÍßãåÇ¡ æÃÎÑì ÈÞíÊ ãßÊæÈÉ æÊÊáì ÂäÇÁ Çááíá æÇáäåÇÑ¡ áßäåÇ ÌãÏÊ æÚØá ãÝÚæáåÇ æÇäÊåÊ ÕáÇÍíÊåÇ ÈÍÏíË ÈÔÑí äÓÈ ßÐÈÇ æÒæÑÇ Åáì ãÈáÛ ÑÓÇáÉ ÑÈå¡ ÇáÐí áã íÊÞæá Úáíå æáã íÍÏ Úä ãÇ ÃäÒá Úáíå ÞíÏ ÃäãáÉ¡ áÃäå ÃãÑ ÈÇáÇÓÊãÓÇß Èå æÚÏã ÇÊÈÇÚ åæì ÇáãÝÓÏíä Ýí ÇáÃÑÖ.... æÃäåÇ ÖÇÚÊ ÂíÇÊ ãä ÇáÞÑÂä ÈÚÏ ãæÊ ÇáÑÓæá ßÇäÊ ÊÊáì¡ æåæ ÇáÐí ÞÇá Úä ÑÈå ÓÈÍÇäå: </span><u><span lang="AR-DZ" style="font-size: 16pt; color: red; font-family: &quot;Arabic Transparent&quot;; mso-bidi-language: AR-DZ; mso-ansi-font-weight: normal; mso-bidi-font-weight: bold"><strong>Çáúíóæúãó íóÆöÓó ÇáøóÐöíäó ßóÝóÑõæÇ ãöäú Ïöíäößõãú ÝóáóÇ ÊóÎúÔóæúåõãú æóÇÎúÔóæúäöí Çáúíóæúãó ÃóßúãóáúÊõ áóßõãú Ïöíäóßõãú æóÃóÊúãóãúÊõ Úóáóíúßõãú äöÚúãóÊöí æóÑóÖöíÊõ áóßõãú ÇáúÅöÓúáóÇãó ÏöíäðÇ</strong></span></u><span lang="AR-DZ" style="font-weight: normal; font-size: 16pt; font-family: &quot;Arabic Transparent&quot;; mso-bidi-language: AR-DZ; mso-ansi-font-weight: bold"> Ýóãóäú ÇÖúØõÑøó Ýöí ãóÎúãóÕóÉò ÛóíúÑó ãõÊóÌóÇäöÝò áöÅöËúãò ÝóÅöäøó Çááøóåó ÛóÝõæÑñ ÑóÍöíãñ(3). ÇáãÇÆÏÉ.<o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 0cm 0cm 0pt"><span lang="AR-DZ" style="font-weight: normal; font-size: 16pt; font-family: &quot;Arabic Transparent&quot;; mso-bidi-language: AR-DZ; mso-ansi-font-weight: bold"><o:p>&nbsp;</o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 0cm 0cm 0pt"><span lang="AR-DZ" style="font-weight: normal; font-size: 16pt; font-family: &quot;Arabic Transparent&quot;; mso-bidi-language: AR-DZ; mso-ansi-font-weight: bold">Ü ÑÌÇÆí åæ Ãä íÔÑÍ áäÇ <strong><font color="#ff0000">ÇáãÎáÕæä ÇáÚÈÇÏÉ áßÊÇÈ ÇáÈÎÇÑí</font></strong> <strong><font color="#ff0000">æÛíÑå ãä ÇáßÊÈ</font></strong> ÇáÊí ßÊÈÊåÇ ÃíÏí ÇáÈÔÑ æÞÇáæÇ åí ãä ÚäÏ Çááå¡ ÎÇÕÉ ÇáÐíä ÞÇáæÇ Ãä ãÇ Èíä ÏÝÊí ÇáÈÎÇÑí åæ æÍí íæÍì ( æãÇ íäØÞ Úä Çáåæì)¡ ÝÅä ßÇä Ðáß ßÐáß ÝÃÑÌæ Ãä íÔÑÍæÇ áäÇ ãÚäì ÇáÇÎÊáÇÝ ÇáßËíÑ æÇáÊäÇÞÖÇÊ ÇáÊÇáíÉ Ýí ÇáÈÎÇÑí: <o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 0cm 30pt 0pt 0cm; text-indent: -18pt; mso-list: l0 level1 lfo1; tab-stops: list 30.0pt"><span style="font-weight: normal; font-size: 16pt; mso-bidi-language: AR-DZ; mso-ansi-font-weight: bold; mso-fareast-font-family: Arial; mso-bidi-font-family: Arial"><span style="mso-list: Ignore">1.<span style="font: 7pt &quot;Times New Roman&quot;">&nbsp;&nbsp; </span></span></span><span dir="rtl"><span lang="AR-DZ" style="font-weight: normal; font-size: 16pt; font-family: &quot;Arabic Transparent&quot;; mso-bidi-language: AR-DZ; mso-ansi-font-weight: bold">äÌÏ Ýí ßÊÇÈ ÇáÈÎÇÑí ÇÎÊáÇÝÇ ßËíÑÇ Èíä ÑæÇíÇÊå¡ ÝãÇ ãÚäì Ðáß¿</span></span><span dir="ltr" style="font-size: 16pt; mso-bidi-language: AR-DZ"><o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 0cm 30pt 0pt 0cm; text-indent: -18pt; mso-list: l0 level1 lfo1; tab-stops: list 30.0pt"><span style="font-weight: normal; font-size: 16pt; mso-bidi-language: AR-DZ; mso-ansi-font-weight: bold; mso-fareast-font-family: Arial; mso-bidi-font-family: Arial"><span style="mso-list: Ignore">2.<span style="font: 7pt &quot;Times New Roman&quot;">&nbsp;&nbsp; </span></span></span><span dir="rtl"><span lang="AR-DZ" style="font-weight: normal; font-size: 16pt; font-family: &quot;Arabic Transparent&quot;; mso-bidi-language: AR-DZ; mso-ansi-font-weight: bold">äÌÏ Ýí ßÊÇÈ ÇáÈÎÇÑí ÊäÇÞÖÇ Èíä ÇáÕÝÍÉ ÇáæÇÍÏÉ¡ ÝãÇ ãÚäì Ðáß¿</span></span><span dir="ltr" style="font-size: 16pt; mso-bidi-language: AR-DZ"><o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 0cm 30pt 0pt 0cm; text-indent: -18pt; mso-list: l0 level1 lfo1; tab-stops: list 30.0pt"><span style="font-weight: normal; font-size: 16pt; mso-bidi-language: AR-DZ; mso-ansi-font-weight: bold; mso-fareast-font-family: Arial; mso-bidi-font-family: Arial"><span style="mso-list: Ignore">3.<span style="font: 7pt &quot;Times New Roman&quot;">&nbsp;&nbsp; </span></span></span><span dir="rtl"><span lang="AR-DZ" style="font-weight: normal; font-size: 16pt; font-family: &quot;Arabic Transparent&quot;; mso-bidi-language: AR-DZ; mso-ansi-font-weight: bold">äÌÏ Ýí ÈÚÖ äÓÎ ÇáÈÎÇÑí ãÇ áÇ äÌÏå Ýí ÇáÈÚÖ ÇáÂÎÑ¡ ÝãÇ ãÚäì Ðáß¿</span></span><span dir="ltr" style="font-size: 16pt; mso-bidi-language: AR-DZ"><o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 0cm 30pt 0pt 0cm; text-indent: -18pt; mso-list: l0 level1 lfo1; tab-stops: list 30.0pt"><span style="font-weight: normal; font-size: 16pt; mso-bidi-language: AR-DZ; mso-ansi-font-weight: bold; mso-fareast-font-family: Arial; mso-bidi-font-family: Arial"><span style="mso-list: Ignore">4.<span style="font: 7pt &quot;Times New Roman&quot;">&nbsp;&nbsp; </span></span></span><span dir="rtl"><span lang="AR-DZ" style="font-weight: normal; font-size: 16pt; font-family: &quot;Arabic Transparent&quot;; mso-bidi-language: AR-DZ; mso-ansi-font-weight: bold">äÌÏ ãÍãÏ Èä ÅÓãÇÚíá ( ÇáÈÎÇÑí) áã íáÊÒã ÈãÇ ÃáÒã Èå äÝÓå ÍíË ÞÇá: <span style="color: blue">ãä ÞáÊ Ýíå ãäßÑ ÇáÍÏíË </span></span></span><span lang="AR-SA" style="font-weight: normal; font-size: 16pt; color: blue; font-family: &quot;Arabic Transparent&quot;; mso-ansi-font-weight: bold; mso-ansi-language: FR">ÝáÇ ÊÍá ÑæÇíÉ ÍÏíËå</span><span lang="AR-DZ" style="font-weight: normal; font-size: 16pt; font-family: &quot;Arabic Transparent&quot;; mso-bidi-language: AR-DZ; mso-ansi-font-weight: bold">. ÃåÜ. <span style="mso-spacerun: yes">&nbsp;</span>ÝãÇ ÇáÓÈÈ Ýí ÚÏã ÇáÊÒÇã ãÍãÏ Èä ÅÓãÇÚíá ( ÇáÈÎÇÑí) ÈãÇ ÃáÒã Èå äÝÓå¿ åá åæ ÇáÔÑå Ýí ØáÈ ÇáÍÏíË Ãã ãÇÐÇ¿ </span><span dir="ltr" style="font-size: 16pt; mso-bidi-language: AR-DZ"><o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 0cm 30pt 0pt 0cm; text-indent: -18pt; mso-list: l0 level1 lfo1; tab-stops: list 30.0pt"><span style="font-weight: normal; font-size: 16pt; mso-bidi-language: AR-DZ; mso-ansi-font-weight: bold; mso-fareast-font-family: Arial; mso-bidi-font-family: Arial"><span style="mso-list: Ignore">5.<span style="font: 7pt &quot;Times New Roman&quot;">&nbsp;&nbsp; </span></span></span><span dir="rtl"><span lang="AR-DZ" style="font-weight: normal; font-size: 16pt; font-family: &quot;Arabic Transparent&quot;; mso-bidi-language: AR-DZ; mso-ansi-font-weight: bold">åá íÚÞá Ãä íÃÊí ãÍãÏ Èä ÅÓãÇÚíá ÈÚÏ æÝÇÉ ÇáäÈí ÈÍæÇáí ÞÑäíä ãä ÇáÒãä ÝíÌãÚ ÇáÑæÇíÇÊ ãä ÃÝæÇå ÇáÞÕÇÕíä æÇáÓßÇÑì ÇáãäÇÝÞíä¡ <span style="color: blue">ÝÑÇÌÊ ÈÐáß ÊÌÇÑÉ ÇáÑæÇíÉ Úä ÇáäÈí ÝÃÕÈÍÊ Ãí ÇáÑæÇíÇÊ ÊÈÇÚ æÊÔÊÑì Èíä ÇáäÇÓ</span>¡ æßáãÇ ßÇäÊ ÇáÑæÇíÉ ãÊäÇÞÖÉ ááÞÑÂä Ãæ ÝíåÇ ãÇ íÌãÏ ÇáÚÞá æíÞÝá ÇáÞáÈ Êßæä ÃÛáì æãØáæÈÉ ÃßËÑ. </span></span><span dir="ltr" style="font-size: 16pt; mso-bidi-language: AR-DZ"><o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 0cm 0cm 0pt"><span lang="AR-DZ" style="font-weight: normal; font-size: 16pt; font-family: &quot;Arabic Transparent&quot;; mso-bidi-language: AR-DZ; mso-ansi-font-weight: bold"><o:p>&nbsp;</o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 0cm 0cm 0pt"><span lang="AR-DZ" style="font-weight: normal; font-size: 16pt; font-family: &quot;Arabic Transparent&quot;; mso-bidi-language: AR-DZ; mso-ansi-font-weight: bold">æáãä íÑíÏ ÃÏáÉ Úáì Ðáß ÝáÏíäÇ ãÇ äËÈÊ Êáß ÇáÊäÇÞÖÇÊ Ýí ßÊÇÈ ÇáÈÎÇÑí¡ æããÇ Ýíå ãä ÇáÇÎÊáÇÝ ÇáßËíÑ ÇáßËíÑ¡ ÝåÐÇ íÏá Úáì Ãä ßÊÇÈ ÇáÈÎÇÑí íÍãá Èíä ÏÝÊíå ÇáÛË æÇáÓãíä¡ æÇáßÐÈ æÇáÊÏáíÓ æÇáÝÓÞ æÇáÖáÇá¡ æÈåÐÇ ÝáÇ íãßä Ãä íÚÊÈÑ ãÇ Ýíå æÍí ãä Çááå ÞÏ ÃæÍí æÃõäÒá Úáì ÑÓæáå¡ áÃä ÇáÑÓæá Úáíå ÇáÓáÇã ßÇä íÈáÛ ãÇ ÃäÒá Åáíå ãä ÑÈå ãä ÇáæÍí¡ æÊæáì Çáãæáì ÊÚÇáì ÍÝÙå Ýí ÇáÍíä ãä ßíÏ ÇáãÖáíä ÇáãäÇÝÞíä¡ áÐáß äÌÏå ÓÈÍÇäå íÊÍÏì ÎáÞå Ãä íÃÊæÇ ÈãËáå. íÞæá ÊÚÇáì: </span><span lang="AR-DZ" style="font-size: 16pt; color: red; font-family: &quot;Arabic Transparent&quot;; mso-bidi-language: AR-DZ; mso-ansi-font-weight: normal; mso-bidi-font-weight: bold"><strong>Þõáú áóÆöäú ÇÌúÊóãóÚóÊú ÇáúÅöäÓõ æóÇáúÌöäøõ Úóáóì Ãóäú íóÃúÊõæÇ ÈöãöËúáö åóÐóÇ ÇáúÞõÑúÂäö áóÇ íóÃúÊõæäó ÈöãöËúáöåö æóáóæú ßóÇäó ÈóÚúÖõåõãú áöÈóÚúÖò ÙóåöíÑðÇ</strong></span><span lang="AR-DZ" style="font-weight: normal; font-size: 16pt; font-family: &quot;Arabic Transparent&quot;; mso-bidi-language: AR-DZ; mso-ansi-font-weight: bold">(88).ÇáÅÓÑÇÁ.<o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 0cm 0cm 0pt"><span lang="AR-DZ" style="font-weight: normal; font-size: 16pt; font-family: &quot;Arabic Transparent&quot;; mso-bidi-language: AR-DZ; mso-ansi-font-weight: bold">ãÇ ÏÇã ÇáÙÇåÑ Ãä ÇáÅäÓ ÞÏ ÑÝÚæÇ ÇáÊÍÏí æÍÇæáæÇ Ãä íÃÊæÇ ÈãËáå æåí Êáß ÇáÃÞæÇá æÇáÑæÇíÇÊ ÇáãäÓæÈÉ Åáì ÇáÑÓæá Úáíå ÇáÓáÇã¡ ÝÇáÓÄÇá ÇáßÈíÑ åæ åá Ãä ãÚÔÑ ÇáÌä ÑÝÚæÇ åã ßÐáß ÇáÊÍÏí¿ æåá ÇáÌä åã ßÐáß áã íßÝåã ãÇ ÃäÒá Çááå ãä ÇáÞÑÂä Úáì ÇáÑÓæá áíÈáÛå ááÚÇáãíä¿ íÞæá ÇáÍÞ ÊÚÇáì: </span><u style="text-underline: double"><span lang="AR-DZ" style="font-size: 16pt; color: red; font-family: &quot;Arabic Transparent&quot;; mso-bidi-language: AR-DZ; mso-ansi-font-weight: normal; mso-bidi-font-weight: bold"><strong>Ãóæóáóãú íóßúÝöåöãú ÃóäøóÇ ÃóäúÒóáúäóÇ Úóáóíúßó ÇáúßöÊóÇÈó íõÊúáóì Úóáóíúåöãú</strong></span></u><span lang="AR-DZ" style="font-weight: normal; font-size: 16pt; font-family: &quot;Arabic Transparent&quot;; mso-bidi-language: AR-DZ; mso-ansi-font-weight: bold"> </span><span lang="AR-DZ" style="font-size: 16pt; color: red; font-family: &quot;Arabic Transparent&quot;; mso-bidi-language: AR-DZ; mso-ansi-font-weight: normal; mso-bidi-font-weight: bold"><strong>Åöäøó Ýöí Ðóáößó áóÑóÍúãóÉð æóÐößúÑóì áöÞóæúãò íõÄúãöäõæäó</strong></span><span lang="AR-DZ" style="font-weight: normal; font-size: 16pt; font-family: &quot;Arabic Transparent&quot;; mso-bidi-language: AR-DZ; mso-ansi-font-weight: bold">(51).ÇáÚÊßÈæÊ.<o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 0cm 0cm 0pt"><span lang="AR-DZ" style="font-weight: normal; font-size: 16pt; font-family: &quot;Arabic Transparent&quot;; mso-bidi-language: AR-DZ; mso-ansi-font-weight: bold"><o:p>&nbsp;</o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 0cm 0cm 0pt"><span lang="AR-DZ" style="font-weight: normal; font-size: 16pt; font-family: &quot;Arabic Transparent&quot;; mso-bidi-language: AR-DZ; mso-ansi-font-weight: bold"><span style="mso-spacerun: yes">&nbsp;</span>Ýáæ ßÇä ãÇ Èíä ÏÝÊí ÇáÈÎÇÑí æÍí ãä Çááå¡ áÊæáì Çááå ÍÝÙå ßãÇ ÍÝÙ ÃÍÓä ÇáÍÏíË (ÇáÞÑÂä)....ÅÐä Êßæä ÇáäÊíÌÉ Ãä ãÇ Èíä ÏÝÊí ÇáÈÎÇÑí ÅäãÇ åæ Þæá ÇáÈÔÑ ÇáÐí íÍÊãá ÇáÕæÇÈ æÇáÎØá ÝÚáì Ãæáí ÇáÃáÈÇÈ Ãä íÚæÏæÇ Åáì ßÊÇÈ Çááå ÊÚÇáì áÃäå íÞæá Úäå ÓÈÍÇäå: <span style="color: red"><span lang="AR-DZ" dir="rtl" style="font-size: 16pt; color: red; font-family: &quot;Arabic Transparent&quot;; mso-bidi-language: AR-DZ; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-ansi-language: EN-US; mso-ascii-font-family: Arial; mso-hansi-font-family: Arial; mso-fareast-language: EN-US"><strong>Çááøóåõ äóÒøóáó ÃóÍúÓóäó ÇáúÍóÏöíËö ßöÊóÇÈðÇ ãõÊóÔóÇÈöåðÇ ãóËóÇäöíó ÊóÞúÔóÚöÑøõ ãöäúåõ ÌõáõæÏõ ÇáøóÐöíäó íóÎúÔóæúäó ÑóÈøóåõãú Ëõãøó Êóáöíäõ ÌõáõæÏõåõãú æóÞõáõæÈõåõãú Åöáóì ÐößúÑö Çááøóåö Ðóáößó åõÏóì Çááøóåö íóåúÏöí Èöåö ãóäú íóÔóÇÁõ æóãóäú íõÖúáöáú Çááøóåõ ÝóãóÇ áóåõ ãöäú åóÇÏ</strong></span></span>(23). ÇáÒãÑ.<o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 0cm 0cm 0pt"><span lang="AR-DZ" style="font-weight: normal; font-size: 16pt; font-family: &quot;Arabic Transparent&quot;; mso-bidi-language: AR-DZ; mso-ansi-font-weight: bold"><o:p>&nbsp;</o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 0cm 0cm 0pt"><span lang="AR-DZ" style="font-weight: normal; font-size: 16pt; font-family: &quot;Arabic Transparent&quot;; mso-bidi-language: AR-DZ; mso-ansi-font-weight: bold">ÊÞÈá Çááå ãä ÇáãÎáÕíä ÕíÇãåã æßá Úãá ÊÞÑÈæÇ Èå Åáíå æÍÏå¡ æÚíÏ ÇáÌãíÚ ãÈÇÑß æÇáÓáÇã Úáíßã.<o:p></o:p></span></p>
اجمالي القراءات 24317

للمزيد يمكنك قراءة : اساسيات اهل القران
التعليقات (4)
1   تعليق بواسطة   محمد البرقاوي     في   الأحد ٢٨ - سبتمبر - ٢٠٠٨ ١٢:٠٠ صباحاً
[27461]

حتى التناقض وجدوا له تفسيرا

السلام عليكم.


مرحبا بالأستاذي إبراهيم دادي و بأبحاثه المتميزه لإبراز ضخامة ضحالة صحيح البخاري و تناقضاته العجيبة و الغريبة. و إن تسأل جمهور البخاري عن تلك التناقضات المرعبة فسيقولون أنها تخفيف و رحمة من الله تعالى بنا و علينا. أقسمت عليهم أن يصفوا لي حال من يزعم أن المطر ينزل و بعد دقيقة يقول المطر لم ينزل، بالطبع هو إنسان معتوه و مجنون و بالعودة لصحيح البخاري أتساءل عن أي إنسان عادي يقرأ البخاري باعتباره جميع أقوال و أفعال النبي محمد عليه السلام بفرض صحتها كلها. و عندما نسأل ذلك أن يصف لنا النبي محمد عليه، فإنه من منطلق منطق البخاري فسيقول إن نبيكم إنسان متناقض و مضطرب - حاشاه طبعا - لأن الله تعالى زكّى عقل نبيه محمد عليه السلام فقال ( ما أنت بنعمة ربك بمجنون ). و ليسمح لي الأستاذ إبراهيم بملاحظة و هي أن هنالك فارق واضح بين كلمتي الصيام و الصوم لأن الصوم حسب ما فهمناه من القرآن الكريم هو الإمساك عن الكلام مثل قول الله تعالى في سورة مريم ( إني نذرت للرحمان صوما فلن أكلم اليوم إنسيا ) و الله تعالى يقول أيضا ( يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام ... ) أي الإمساك عن شهوتي الفرج و البطن. و الله أعلم. و شكرا لسيدي الكريم إبراهيم دادي على مقالاته المتميزة.


2   تعليق بواسطة   سليماني سليمان     في   الأربعاء ٠١ - أكتوبر - ٢٠٠٨ ١٢:٠٠ صباحاً
[27568]

بلى ...... إنه تدبر القرآن

سلام قولا من رب رحيم


السلام عليكم و رحمة الله تعالى و بركاته


أَوَلَمْ يَكْفِهِمْ أَنَّا أَنْزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ يُتْلَى عَلَيْهِمْ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَرَحْمَةً وَذِكْرَى لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ    (51).العتكبوت.


القرآن كتاب أحكمت آياته تم فصلت من لدن حكيم خبير  فالحكيم أنزل علينا الكتاب يتلى علينا بالحق فما ظهر لنا أنه غامض غير مفهوم فهو مفصل في الكتاب و مبين و الدليل"  إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم )) 159 + 160 – البقرة  فالكتاب هو بينات و بيان البينات مبين في الكتاب ...إذن و جب علينا بذل الجهد في استخراج تلك البينات ....و هذا مقصد التدبر "كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته و ليتذكر أولوا الألباب" 29 سورة ص


3   تعليق بواسطة   سامر الغنام     في   الخميس ٠٢ - أكتوبر - ٢٠٠٨ ١٢:٠٠ صباحاً
[27578]

كَبُرَ مَقْتًا عِندَ اللَّهِ أَن تَقُولُوا مَا لَا تَفْعَلُونَ

 اخوتي الاكارم يامن تبحثون عن الحق  انه في الكتاب وكل ما خارج الكتاب هو الضلال ونعود ونستمع أكاذيب بخاري وغيره ممن يريدون ان ينبؤون الله بما لايعلم ويريدون ان يقولوا على الله ما لايعلمون ويعود مأيدي الاحاديث ويقولون ان الرسول بين لنا القران والبيان هو عدم الكتمان وليس الشرح


وَإِذَ أَخَذَ اللّهُ مِيثَاقَ الَّذِينَ أُوتُواْ الْكِتَابَ لَتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ وَلاَ تَكْتُمُونَهُ فَنَبَذُوهُ وَرَاء ظُهُورِهِمْ وَاشْتَرَوْاْ بِهِ ثَمَناً قَلِيلاً فَبِئْسَ مَا يَشْتَرُونَ


ولكن ما يحزن هنا في هذا الموقع ان الاغلبية العظمة تكذب على الله ويقولون ما لايفعلون فهم يقولون بأفواههم انهم يتبعون القران وحده وانا اشهد عليهم يوم القيامة بأن كل ما يكتبون وكل طقوسهم من خارج الكتاب اتمنى من كل قلبي ان يراقب كل واحد نفسه هل ما يعمل من طقوس وعبادات وتحريم وتحليل هو من هذا الكتاب المبين المفصل الغير مفرط به من شيئ ام اننا نكمل ما نراه فراغات في القران بسلفيلنتا الباطلة


الَّذِينَ جَعَلُوا الْقُرْآنَ عِضِينَ


مَا جَعَلَ اللّهُ مِن بَحِيرَةٍ وَلاَ سَآئِبَةٍ وَلاَ وَصِيلَةٍ وَلاَ حَامٍ وَلَـكِنَّ الَّذِينَ كَفَرُواْ يَفْتَرُونَ عَلَى اللّهِ الْكَذِبَ وَأَكْثَرُهُمْ لاَ يَعْقِلُونَ


والسلام عليكم


 


4   تعليق بواسطة   محمد صادق     في   الأربعاء ٠٨ - أكتوبر - ٢٠٠٨ ١٢:٠٠ صباحاً
[27919]

الأخ الكريم إبراهيم دادى

أخى الحبيب الأستاذ إبرهيم


حياك اللــه وأدام عليك نعمه وزادك علما


لقد كرثت بعض الوقت فى الماضى  لمثل هذا البحث ولكن توقفت لإنشغالى بمواضيع أخرى من القرءآن الكريم إستجدت فى ذلك الوقت، وانت الآن فتحت هذا الباب مرة ثانيه فجزاك اللــه كل خير.


لو سمحتم لى أن أوجه لك وللباحثين ولنفسى سؤال :


كم من"  سامرى " تسرب إلى صفوف المسلمين منذ وفاة الرسول الأمين الصادق؟ وما كان تأثير هذا السامرى على عقيدة الأمة أو بمعنى آخر على عقيدة أمة محمد عليه السلام؟


أخى وحبيبى إبراهيم ارجو ان تتقبل منى كل تحية وتقدير ونحن علىموعدنا بالإتصال الدائم كما تعودنا واللــه يوفقكم لما فيه الخير ويشملك برضاه....


 


أضف تعليق
لا بد من تسجيل الدخول اولا قبل التعليق
تاريخ الانضمام : 2006-07-11
مقالات منشورة : 531
اجمالي القراءات : 11,057,268
تعليقات له : 2,000
تعليقات عليه : 2,891
بلد الميلاد : ALGERIA
بلد الاقامة : ALGERIA