الحقيقة عن ضريح السيدة زينب رضي الله عنها:
الحقيقة عن ضريح السيدة زينب رضي الله عنها

مهيب الأرنؤوطي Ýí 2007-02-17


Acirc;á ÇáÈíÊ Ýí ãÕÑ.<o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="TEXT-JUSTIFY: kashida; MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%"><span lang="AR-EG" style="FONT-SIZE: 16pt; FONT-FAMILY: &quot;Simplified Arabic&quot;; mso-ansi-font-size: 12.0pt"><o:p></o:p></span></p>
المزيد مثل هذا المقال :

<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="TEXT-JUSTIFY: kashida; MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%"><span lang="AR-EG" style="FONT-SIZE: 16pt; FONT-FAMILY: &quot;Simplified Arabic&quot;; mso-ansi-font-size: 12.0pt"><span style="mso-tab-count: 1">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span>æÞÏ ÓÈÞ áí Ãä ÞãÊ ÈãÑÇÌÚÉ ÊÇÑíÎíÉ ãæÖæÚíÉ æäÒíåÉ ÇÓÊÛÑÞÊ ÈÖÚ ÓäæÇÊ Úä ãæÖæÚ ÏÝä ÇáÓíÏÉ ÒíäÈ ÈäÊ ÇáÓíÏÉ ÝÇØãÉ ÇáÒåÑÇÁ æÇáÅãÇã Úáí Èä ÃÈí ØÇáÈ Ýí ãÕÑ æÞÏ ÊÈíä Ãäå ÍÊí ÇáÞÑä ÇáÚÇÔÑ ÇáåÌÑí (16 ÇáãíáÇÏí) áã íßä íæÌÏ ãÏÝä ááÓíÏÉ ÒíäÈ Ýí ãÕÑ.<o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="TEXT-JUSTIFY: kashida; MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%"><span lang="AR-EG" style="FONT-SIZE: 16pt; FONT-FAMILY: &quot;Simplified Arabic&quot;; mso-ansi-font-size: 12.0pt"><o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="TEXT-JUSTIFY: kashida; MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%"><strong><u><span lang="AR-EG" style="FONT-SIZE: 18pt; FONT-FAMILY: &quot;Simplified Arabic&quot;; mso-ansi-font-size: 14.0pt">æÇáÃÏáÉ Úáí Ðáß ßËíÑÉ åí:<o:p></o:p></span></u></strong></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="TEXT-JUSTIFY: kashida; MARGIN: 0cm 40.5pt 0pt 0cm; TEXT-INDENT: -22.5pt; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%; mso-list: l0 level1 lfo1; tab-stops: list 40.5pt"><span style="mso-bidi-font-size: 16.0pt"><span style="mso-list: Ignore"><font face="Times New Roman"><font size="3">1-</font><span style="FONT: 7pt &quot;Times New Roman&quot;">&nbsp; </span></font></span></span><span dir="rtl"><span lang="AR-EG" style="FONT-SIZE: 16pt; FONT-FAMILY: &quot;Simplified Arabic&quot;; mso-ansi-font-size: 12.0pt">ÇáÊÓÌíá ÇáæÍíÏ ÇáÐí ÓÌáå ÇáÊÇÑíÎ áÃæÇÎÑ ÃíÇã ÇáÓíÏÉ ÒíäÈ ÈäÊ ÇáÓíÏÉ ÝÇØãÉ ÇáÒåÑÇÁ æÇáÅãÇã Úáí Èä ÃÈí ØÇáÈ åæ ãÇ ÃæÑÏå ÇáãÄÑÎ Èä ÇáÃËíÑ¡ ÇáãÊæÝí Ýí ÓäÉ 630åÜ/1232ã Ýí ßÊÇÈå ÇáãæÓæÚí &quot;ÇáßÇãá Ýí ÇáÊÇÑíÎ&quot;¡ æÚäÏ ÍÏíËå Úä ÍæÇÏË ÓäÉ 61 åÜ ÈÃä ÇáÎáíÝÉ ÇáÃãæí íÒíÏ Èä ãÚÇæíÉ ÃãÑ ÇáäÚãÇä Èä ÈÔíÑ ÈÊÑÍíá ÇáÓíÏÉ ÒíäÈ æÑÝÇÞåÇ ãä ÇáÔÇã Åáí ÇáÍÌÇÒ æíÈÚË ãÚåã ÑÌáÇð ãä Ãåá ÇáÔÇã ÃãíäÇð ÕÇáÍÇð Ýí Îíá æÃÚæÇä ÝíÓíÑ Èåã Åáí ÇáãÏíäÉ ÇáãäæÑÉ.</span></span><span dir="ltr" style="mso-bidi-font-size: 16.0pt; mso-bidi-font-family: 'Simplified Arabic'"><o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="TEXT-JUSTIFY: kashida; MARGIN: 0cm 18pt 0pt 0cm; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%"><span lang="AR-EG" style="FONT-SIZE: 16pt; FONT-FAMILY: &quot;Simplified Arabic&quot;; mso-ansi-font-size: 12.0pt"><o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="TEXT-JUSTIFY: kashida; MARGIN: 0cm 40.5pt 0pt 0cm; TEXT-INDENT: -22.5pt; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%; mso-list: l0 level1 lfo1; tab-stops: list 40.5pt"><span style="mso-bidi-font-size: 16.0pt"><span style="mso-list: Ignore"><font face="Times New Roman"><font size="3">2-</font><span style="FONT: 7pt &quot;Times New Roman&quot;">&nbsp; </span></font></span></span><span dir="rtl"><span lang="AR-EG" style="FONT-SIZE: 16pt; FONT-FAMILY: &quot;Simplified Arabic&quot;; mso-ansi-font-size: 12.0pt">Ãä ÇáÓíÏÉ ÒíäÈ æÇáãÊæÝÇÉ Ýí äÍæ ÓäÉ 62åÜ/681ã¡ áã íßä ÂäÐÇß ãßÇä ÖÑíÍåÇ ÇáÍÇáí ÃÑÖÇð¡ Èá ßÇä ÌÒÁÇ ãä äåÑ Çáäíá¡ æåÐÇ ËÇÈÊ ÊÇÑíÎíÇð Ýí ÇáãÑÇÌÚ ÇáãÊÎÕÕÉ æÈÚÏ Ãä ÇäÊÞá äåÑ Çáäíá ãä åäÇ Ùá ãßÇäå ãáíÆÇð ÈÇáÈÑß æÇáãÓÊäÞÚÇÊ áãÏÉ äÍæ 300 ÓäÉ¡ ÝßÇä ÇáãßÇä ÇáÍÇáí áãÓÌÏ ÇáÓíÏÉ ÒíäÈ Ýí ÚÕÑ ÇáÏæáÉ ÇáÃãæíÉ ÌÒÁÇð ãä ÈÑßÉ ÞÇÑæä æåí ÇáÊí ÃÎÐÊ Ýí ÇáÊÞáÕ¡ æßÇäÊ ÈÞíÊåÇ ãæÌæÏÉ ÍÊí äåÇíÉ ÇáÞÑä ÇáÜ 19 ÈÅÓã ÈÑßÉ ÇáÈÛÇáÉ¡ ßãÇ Ãä ÈÑßÉ ÞÇÑæä ßÇäÊ Ýí ãæÓã ÇáÝíÖÇä ÊÊÕá ÈÈÑßÉ ÇáÝíá ÍíË ßÇäÊ ÊÓíÑ ÝíåãÇ ÇáãÑÇßÈ Ýí åÐÇ ÇáãæÓã¡ æáã ÊÓÊÚãá åÐå ÇáãäØÞÉ ááÓßä æÇáãÞÇÈÑ ÅáÇ Ýí ÚÕæÑ ãÊÃÎÑÉ äÊíÌÉ áÊÞæíÉ ÌÓæÑ ÔÇØÆ Çáäíá¡ ÝÊæÞÝ ÛãÑåÇ ÈãíÇÉ Çáäíá Ýí ãæÓã ÇáÝíÖÇä.</span></span><span dir="ltr" style="mso-bidi-font-size: 16.0pt; mso-bidi-font-family: 'Simplified Arabic'"><o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="TEXT-JUSTIFY: kashida; MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%"><span lang="AR-EG" style="FONT-SIZE: 16pt; FONT-FAMILY: &quot;Simplified Arabic&quot;; mso-ansi-font-size: 12.0pt"><o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="TEXT-JUSTIFY: kashida; MARGIN: 0cm 18pt 0pt 0cm; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%"><span lang="AR-EG" style="FONT-SIZE: 16pt; FONT-FAMILY: &quot;Simplified Arabic&quot;; mso-ansi-font-size: 12.0pt">æÞÏ ÐßÑ Úáí ÈÇÔÇ ãÈÇÑß Ýí ÇáÌÒÁ ÇáÃæá ãä ßÊÇÈÉ ÇáÎØØ ÇáÊæÝíÞíÉ Ãä ÎØ ÇáÓíÏÉ ÒíäÈ íÞÚ (Ýí ÚÕÑå) ÊÍÊ ãÓÊæí ÝíÖÇä äåÑ Çáäíá ÈãÞÏÇÑ ãä ãÊÑ Åáí ãÊÑ æËáË ÇáãÊÑ.<o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="TEXT-JUSTIFY: kashida; MARGIN: 0cm 18pt 0pt 0cm; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%"><span lang="AR-EG" style="FONT-SIZE: 16pt; FONT-FAMILY: &quot;Simplified Arabic&quot;; mso-ansi-font-size: 12.0pt"><o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="TEXT-JUSTIFY: kashida; MARGIN: 0cm 18pt 0pt 0cm; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%"><span lang="AR-EG" style="FONT-SIZE: 16pt; FONT-FAMILY: &quot;Simplified Arabic&quot;; mso-ansi-font-size: 12.0pt"><span style="mso-tab-count: 1">&nbsp;&nbsp; </span>æãä ÇáÊÞÇáíÏ ÇáËÇÈÊÉ Ýí ãÕÑ ãäÐ ÇáÚÕÑ ÇáÝÑÚæäí ÍÊí ÇáÚÕÑ ÇáÍÇÖÑ Ãä ÇáäÇÓ íÊÌäÈæä ÏÝä ãæÊÇåã Ýí ÇáãäÇØÞ ÇáÑØÈÉ ÇáÞÑíÈÉ ä ÔÇØÆ Çáäíá¡ ÝßÇäæÇ íÈÊÚÏæä Åáí ÍæÇÝ ÇáÕÍÇÑí ÇáÌÇÝÉ.<o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="TEXT-JUSTIFY: kashida; MARGIN: 0cm 18pt 0pt 0cm; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%"><span lang="AR-EG" style="FONT-SIZE: 16pt; FONT-FAMILY: &quot;Simplified Arabic&quot;; mso-ansi-font-size: 12.0pt"><o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="TEXT-JUSTIFY: kashida; MARGIN: 0cm 40.5pt 0pt 0cm; TEXT-INDENT: -22.5pt; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%; mso-list: l0 level1 lfo1; tab-stops: list 40.5pt"><span style="mso-bidi-font-size: 16.0pt"><span style="mso-list: Ignore"><font face="Times New Roman"><font size="3">3-</font><span style="FONT: 7pt &quot;Times New Roman&quot;">&nbsp; </span></font></span></span><span dir="rtl"><span lang="AR-EG" style="FONT-SIZE: 16pt; FONT-FAMILY: &quot;Simplified Arabic&quot;; mso-ansi-font-size: 12.0pt">Åä ËãÉ ÖÑíÍÇð ÈãÕÑ ááÓíÏÉ ÒíäÈ áã íÐßÑ ãØáÞÇð Ýí ÇáãÕÇÏÑ ÇáÊÇÑíÎíÉ ÓæÇÁ Ýí ÇáãÕÇÏÑ ÇáÚÇãÉ (æÈÚÖåÇ ãæÓæÚí)¡ æáÇ Ýí ÇáãÕÇÏÑ ÇáãÊÎÕÕÉ Ýí ãæÖæÚ ÇáÎØØ æÇáãÒÇÑÇÊ ÇáÞÇåÑíÉ¡ æáÇ Ýí ßÊÈ ÇáÑÍÇáÉ ÇáãÓáãíä ãËá ÇÈä ÌÈíÑ æãÍãÏ ÇáÚÈÏÑí.</span></span><span dir="ltr" style="mso-bidi-font-size: 16.0pt; mso-bidi-font-family: 'Simplified Arabic'"><o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="TEXT-JUSTIFY: kashida; MARGIN: 0cm 18pt 0pt 0cm; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%"><span lang="AR-EG" style="FONT-SIZE: 16pt; FONT-FAMILY: &quot;Simplified Arabic&quot;; mso-ansi-font-size: 12.0pt"><o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="TEXT-JUSTIFY: kashida; MARGIN: 0cm 40.5pt 0pt 0cm; TEXT-INDENT: -22.5pt; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%; mso-list: l0 level1 lfo1; tab-stops: list 40.5pt"><span style="mso-bidi-font-size: 16.0pt"><span style="mso-list: Ignore"><font face="Times New Roman"><font size="3">4-</font><span style="FONT: 7pt &quot;Times New Roman&quot;">&nbsp; </span></font></span></span><span dir="rtl"><span lang="AR-EG" style="FONT-SIZE: 16pt; FONT-FAMILY: &quot;Simplified Arabic&quot;; mso-ansi-font-size: 12.0pt">ÍÏË Ýí ÃæÇÎÑ ÚÕÑ ÏæáÉ ÇáããÇáíß ÇáÔÑÇßÓÉ Ãä äÔÃÉ ãÞæáÉ ÔÚÈíÉ ÈÃä ÇáÓíÏÉ ÒíäÈ ãÏÝæäÉ ÈÇáÞÇåÑÉ¡ æÞÏ ÞÇã ÈäÔÑ åÐå ÇáãÞæáÉ ØÇÆÝÉ ÇáÃÏÈÇÊíÉ æÇáãÏÇÍíä ÇáÐíä íÌæÈæä ÇáãÞÇåí æÇáãæÇáÏ ááÇÑÊÒÇÞ¡ æåÐå ÇáØÇÆÝÉ ßÇäÊ ÊÞæã ÈÊÃáíÝ ÇáãæÇæíá ÇáÊí ÊÌÐÈ ÇáäÇÓ Åáíåã¡ æáßä ÇÎÊáÝÊ ÇáÃÞÇæíá Ýí ÊÍÏíÏ ãßÇäåÇ¡ ÝßÇäÊ åäÇß ãÞæáÉ ÈÃä ÇáÓíÏÉ ÒíäÈ ÑÖí Çááå ÚäåÇ ãÏÝæäÉ ÈÞÈÑ ÞÑÈ ÞäÇØÑ ÇáÓÈÇÚ¡ æãÞæáÉ ÃÎÑí ÈÃäåÇ ãÏÝæäÉ ÈÞÈÑ Ýí ÌÈÇäÉ ÈÇÈ ÇáäÕÑ¡ æÞÏ ÃÑÌÚ åÐå ÇáÃÞÇæíá ãÄÑÎ ÇáãÒÇÑÇÊ ÇáãÓãí ÇÈä ÇáäÇÓÎ Åáí ÇáÑÄíÇ Ãí ÇáÍáã.</span></span><span dir="ltr" style="mso-bidi-font-size: 16.0pt; mso-bidi-font-family: 'Simplified Arabic'"><o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="TEXT-JUSTIFY: kashida; MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%"><span lang="AR-EG" style="FONT-SIZE: 16pt; FONT-FAMILY: &quot;Simplified Arabic&quot;; mso-ansi-font-size: 12.0pt"><o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="TEXT-JUSTIFY: kashida; MARGIN: 0cm 18pt 0pt 0cm; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%"><span dir="ltr" style="mso-bidi-font-size: 16.0pt; mso-bidi-font-family: 'Simplified Arabic'"><o:p><font face="Times New Roman" size="3"></font></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="TEXT-JUSTIFY: kashida; MARGIN: 0cm 40.5pt 0pt 0cm; TEXT-INDENT: -22.5pt; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%; mso-list: l0 level1 lfo1; tab-stops: list 40.5pt"><span style="mso-bidi-font-size: 16.0pt"><span style="mso-list: Ignore"><font face="Times New Roman"><font size="3">5-</font><span style="FONT: 7pt &quot;Times New Roman&quot;">&nbsp; </span></font></span></span><span dir="rtl"><span lang="AR-EG" style="FONT-SIZE: 16pt; FONT-FAMILY: &quot;Simplified Arabic&quot;; mso-ansi-font-size: 12.0pt">ÃãÇ Ãæá äÕ ãßÊæÈ íÚáä Úä äÓÈÉ åÐÇ ÇáÖÑíÍ Åáí ÇáÓíÏÉ ÒíäÈ ÝÞÏ æÑÏ Ýí ÍßÇíÉ ÓÌáåÇ ÇáÔíÎ ÚÈÏ ÇáæåÇÈ ÇáÔÚÑÇäí (ÇáãÊæÝí ÓäÉ 973åÜ/1565ã) Ýí ÈÚÖ ßÊÈå ãËá ßÊÇÈ Çáãää ÇáßÈÑí Ãí ÈÚÏ äÍæ ÊÓÚÉ ÞÑæä ãä æÝÇÉ ÇáÓíÏÉ ÒíäÈ!!</span></span><span dir="ltr" style="mso-bidi-font-size: 16.0pt; mso-bidi-font-family: 'Simplified Arabic'"><o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="TEXT-JUSTIFY: kashida; MARGIN: 0cm 36pt 0pt 0cm; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%"><span lang="AR-EG" style="FONT-SIZE: 16pt; FONT-FAMILY: &quot;Simplified Arabic&quot;; mso-ansi-font-size: 12.0pt"><o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="TEXT-JUSTIFY: kashida; MARGIN: 0cm 40.5pt 0pt 0cm; TEXT-INDENT: 31.5pt; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%"><span lang="AR-EG" style="FONT-SIZE: 16pt; FONT-FAMILY: &quot;Simplified Arabic&quot;; mso-ansi-font-size: 12.0pt">ÝÞÏ ÎÑÌÊ Ýí ÓäÉ 935åÜ/1528ã Ãä Íáã ÃÍÏ ÇáÃÔÎÇÕ æåæ Úáí ÇáÎæÇÕ ÈÃä ÇáÓíÏÉ ÒíäÈ ãÏÝæäÉ ÞÑÈ ÞäÇØÑ ÇáÓÈÇÚ¡ ÝÃÎÈÑ ÇáäÇÓ ÈÐáß æÃÕÈÍ íÏÇæã Úáí ÒíÇÑÉ åÐÇ ÇáÞÈÑ ÇáÈÓíØ æÊäÙíÝå æÇáÚäÇíÉ Èå¡ æåßÐÇ ÈÏà åÐÇ ÇáÖÑíÍ Ýí ÇáÇÒÏåÇÑ ÈÈØÁ¡ ÈíäãÇ ÃÎÐ ÇáÖÑíÍ ÇáãäÇÝÓ áå æÇáãæÌæÏ ÈÌÈÇäÉ ÈÇÈ ÇáäÕÑ Ýí ÇáÇäÏËÇÑ ÈÚÏ Ãä ÍÓã Úáí ÇáÎæÇÕ ÇáãäÇÝÓÉ ÈíäåãÇ.<o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="TEXT-JUSTIFY: kashida; MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%"><span lang="AR-EG" style="FONT-SIZE: 16pt; FONT-FAMILY: &quot;Simplified Arabic&quot;; mso-ansi-font-size: 12.0pt"><o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="TEXT-JUSTIFY: kashida; MARGIN: 0cm 40.5pt 0pt 0cm; TEXT-INDENT: -22.5pt; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%; mso-list: l0 level1 lfo1; tab-stops: list 40.5pt"><span style="mso-bidi-font-size: 16.0pt"><span style="mso-list: Ignore"><font face="Times New Roman"><font size="3">6-</font><span style="FONT: 7pt &quot;Times New Roman&quot;">&nbsp; </span></font></span></span><span dir="rtl"><span lang="AR-EG" style="FONT-SIZE: 16pt; FONT-FAMILY: &quot;Simplified Arabic&quot;; mso-ansi-font-size: 12.0pt">ÈÚÏ Ðáß ÇÈÊõÏöÆ Ýí ÊÃáíÝ ãÑæíÇÊ ÍÏíËÉ áÊÊÝÞ ãÚ ÇáæÖÚ ÇáÌÏíÏ ÈÛÑÖ ÊÏÚíãå¡ æÃÑÌÚæÇ åÐå ÇáãÑæíÇÊ Åáí ÚÕæÑ ÞÏíãÉ æÞÏ ÞÇã ÈåÐÇ ÇáÏæÑ ÍÓä ÞÇÓã Ýí ßÊíÈ ÃáÝå ÈÚäæÇä (ÇáÓíÏÉ ÒíäÈ æÃÎÈÇÑ ÇáÒíäÈÇÊ) æØÈÚÉ Ýí ËáÇË ØÈÚÇÊ Ýí ÓäæÇÊ 1929 æ 1933 æ 1934 áÇÞÊ ÑæÇÌÇð ÂäÐÇß¡ æáÇ ÊÒÇá ÃÕÏÇÄå ãæÌæÏÉ ÍÊí Çáíæã¡ ÇÏÚí Ýíå æÌæÏ ãÎØæØíä íäÊãíÇä Åáí ÇáÞÑæä ÇáåÌÑíÉ ÇáÃæáí ÝíåãÇ ÔÑÍ áÑÍáÉ ÇáÓíÏÉ ÒíäÈ Åáí åÐå ÇáãäØÞÉ¡ ÈíäãÇ åãÇ Ýí ÍÞíÞÉ ÇáÃãÑ ãÎÊáÝÇä æáÇ æÌæÏ áåãÇ (Ýí ÇáãÇÖí Ãæ Ýí ÇáÍÇÖÑ)¡ æåãÇ ÃÎÈÇÑ ÇáÒíäÈÇÊ¡ ááÚÈíÏáí!! æÑÍáÉ Çáßæåíäí!!.<o:p></o:p></span></span></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="TEXT-JUSTIFY: kashida; MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%"><span lang="AR-EG" style="FONT-SIZE: 16pt; FONT-FAMILY: &quot;Simplified Arabic&quot;; mso-ansi-font-size: 12.0pt"><o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="TEXT-JUSTIFY: kashida; MARGIN: 0cm 40.5pt 0pt 0cm; TEXT-INDENT: 31.5pt; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%"><span lang="AR-EG" style="FONT-SIZE: 16pt; FONT-FAMILY: &quot;Simplified Arabic&quot;; mso-ansi-font-size: 12.0pt">ÃãÇ ÈÇáäÓÈÉ ááãÎØæØ ÇáãÒÚæã ÇáÃæá ÝÞÏ ÐßÑ ÍÓä ÞÇÓã Ýí ßÊíÈå åÐÇ Ãä ÃÞæÇá ÇáÚÈíÏáí Ýí ãæÖæÚäÇ åÐÇ äÞáåÇ ÈÚÏ Ðáß ÇáÍÇÝÙ Èä ÚÓÇßÑ Ýí ãæÓæÚÊå ÇáÖÎãÉ ÇáãÓãÇÉ ÊÇÑíÎ ÏãÔÞ¡ æÞÏ ÞãÊ ÈãÑÇÌÚÊåÇ ÈÏÞÉ¡ æáã ÃÌÏ ÈåÇ åÐå ÇáÃÞæÇá ãä ÞÑíÈ Ãæ ãä ÈÚíÏ¡ ÃãÇ ÈÇáäÓÈÉ ááãÎØæØ ÇáãÒÚæã ÇáËÇäí ÝÞÏ ÐßÑ ÍÓä ÞÇÓã Ýí ßÊíÈå åÐÇ Ãä ÇáãÞÑíÒí ÊÍÏË Úä Çáßæåíäí Ýí ãæÓæÚÉ ÇáÊÑÇÌã ÇáãÓãÇÉ ÇáãÞÝí¡ æÞÏ ÞãÊ ÈãÑÇÌÚÊåÇ ÈÏÞÉ¡ æáã ÃÌÏ ÈåÇ Ãí ÐßÑ ááßæåíäí.</span><span lang="AR-EG" style="FONT-SIZE: 16pt; FONT-FAMILY: &quot;Simplified Arabic&quot;; mso-ansi-font-size: 12.0pt"><o:p>&nbsp;</o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="TEXT-JUSTIFY: kashida; MARGIN: 0cm 40.5pt 0pt 0cm; TEXT-INDENT: 31.5pt; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%"><span lang="AR-EG" style="FONT-SIZE: 16pt; FONT-FAMILY: &quot;Simplified Arabic&quot;; mso-ansi-font-size: 12.0pt">æíáÇÍÙ åäÇ Ãä ÍÓä ÞÇÓã ÞÏ ÇÎÊÇÑ ãæÓæÚÊíä ÖÎãÊíä áÊÃßíÏ ÃÞæÇáå ÛíÑ ÇáÕÇÏÞÉ¡ ÝÇáãæÓæÚÉ ÇáÃæáí ÊÊßæä ãä 65 ÃáÝ ãÌáÏÇð¡ æÇáãæÓæÚÉ ÇáËÇäíÉ ÊÊßæä ãä ËãÇäíÉ ãÌáÏÇÊ!! ÚáãÇð ÈÃäåãÇ ßÇäÇ Ýí ÍíÇÉ ÍÓä ÞÇÓã ãÎØæØÇÊ áã ÊØÈÚ¡ ÚáãÇð Êáß ÇáãÎØæØÊíä ÇáãÒÚæãÊíä ááÚÈíÏíáí æááßæåíäí áã íÑÏ ÐßÑåãÇ Ýí ãÄáÝÇÊ ÞÏÇãí ÇáãÄÑÎíä Úáí ãÏí ÇáÞÑæä ÇáãÇÖíÉ¡ Ýáæ ßÇäÇ ãæÌæÏíä áÐßÑåãÇ ÇáÚáÇãÉ ÇáãæÓæÚí ÊÞí ÇáÏíä ÇáãÞÑíÒí Ýí ßÊÇÈå (ÅãÊÇÚ ÇáÃÓãÇÚ ÈãÇ ááÑÓæá ãä ÇáÃäÈÇÁ æÇáÃãæÇá æÇáÍÝÏÉ æÇáãÊÇÚ)¡ ßãÇ Ãäå áã íÐßÑ ÃÍÏ ãä ÇáÈÇÍËíä ÇáãÍÏËíä (ÑÛã ßËÑÊåã Ýí ãÕÑ æÎÇÑÌåÇ áÏÑÌÉ ÇáÊäÇÝÓ) Ãäå ÞÑà åÐíä ÇáãÎØæØÊíä ÇáãÒÚæãÊíä æÇáÊÍÞÞ ãäåãÇ ÚáãÇð ÈÃä ÝåÇÑÓ ÇáãßÊÈÇÊ ÇáÚÇãÉ ÇáÊí ÈåÇ ãÎØæØÇÊ ÃÕÈÍÊ ãÚÑæÝÉ æãÊÏÇæáÉ æãÊÇÍÉ ÊãÇãÇð áÌãíÚ ÇáÈÇÍËíä Ïæä ÇáÍÇÌÉ Åáí ÇáÊÑÍÇá ßãÇ ßÇä íÍÏË ÓÇÈÞÇð¡ æáÞÏ ÞãÊ ÈãÑÇÌÚÉ ÞæÇÆã ÇáãÎØæØÇÊ Ýí ÓæÑíÇ æÝí ãÕÑ æÈÍËÇ ÚäåãÇ Ýáã ÃÌÏåãÇ¡ ÚáãÇð ÈÃä ßá ãÎØæØÇÊ ÇáÑÍáÇÊ ÇáÞÏíãÉ ÞÏ ÌÑí ÊÍÞíÞåÇ æØÈÚåÇ ÃßËÑ ãä ãÑÉ.<o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="TEXT-JUSTIFY: kashida; MARGIN: 0cm 40.5pt 0pt 0cm; TEXT-INDENT: 31.5pt; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%"><span lang="AR-EG" style="FONT-SIZE: 16pt; FONT-FAMILY: &quot;Simplified Arabic&quot;; mso-ansi-font-size: 12.0pt"><o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="TEXT-JUSTIFY: kashida; MARGIN: 0cm 40.5pt 0pt 0cm; TEXT-INDENT: 31.5pt; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%"><span lang="AR-EG" style="FONT-SIZE: 16pt; FONT-FAMILY: &quot;Simplified Arabic&quot;; mso-ansi-font-size: 12.0pt">æÅäí ÃÑí ãÇ äÔÑå ÍÓä ÞÇÓã åæ ÊÒæíÑ ÊÇÑíÎí ÈÛÑÖ ÅÖÝÇÁ ÊæËíÞ ÊÇÑíÎí áåÐÇ ÇáãæÖæÚ<span style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </span>ÈØÑíÞÉ íÕÚÈ ÊÚÞÈåÇ æÇáÊÍÞÞ ãäåÇ¡ ÈÇáÅÖÇÝÉ Åáí Ãäå áã íÊÈÚ ÚäÏ ÇáÊÚÇãá ãÚ åÐíä ÇáãÎØæØÊíä ÇáãÒÚæãÊíä ãÇ íÊÈÚå ãÍÞÞæÇ ÇáãÎØæØÇÊ ãä ÞæÇÚÏ æÃÓÓ ãÊÚÇÑÝ ÚáíåÇ.<o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="TEXT-JUSTIFY: kashida; MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%"><span lang="AR-EG" style="FONT-SIZE: 16pt; FONT-FAMILY: &quot;Simplified Arabic&quot;; mso-ansi-font-size: 12.0pt"><o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="TEXT-JUSTIFY: kashida; MARGIN: 0cm 40.5pt 0pt 0cm; TEXT-INDENT: -22.5pt; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%; mso-list: l0 level1 lfo1; tab-stops: list 40.5pt"><span style="mso-bidi-font-size: 16.0pt"><span style="mso-list: Ignore"><font face="Times New Roman"><font size="3">7-</font><span style="FONT: 7pt &quot;Times New Roman&quot;">&nbsp; </span></font></span></span><span dir="rtl"><span lang="AR-EG" style="FONT-SIZE: 16pt; FONT-FAMILY: &quot;Simplified Arabic&quot;; mso-ansi-font-size: 12.0pt">ãäØÞÉ Íí ÇáÓíÏÉ ÒíäÈ ÇáÍÇáí¡ ÈÇáÅÖÇÝÉ Åáí ßæäåÇ ÌÒÁÇð ãä äåÑ Çáäíá ÅÈÇä æÝÇÉ ÇáÓíÏÉ ÒíäÈ ÑÖí Çááå ÊÚÇáí ÚäåÇ¡ ÝÅäåÇ ßÇäÊ ÊÊäÇËÑ Íæá ÔÇØÆåÇ åäÇ ÇáßäÇÆÓ ÇáÞÈØíÉ ÇáÊí ßÇäÊ ÊÚÑÝ ÈßäÇÆÓ ÇáÍãÑÇÁ (ãËá ßäíÓÉ ÇáÒåÑí ÇáÔåíÑÉ)¡ ÑÛã ÇáãÚÑæÝ Úä ÇáÚÑÈ ÇáãÓáãíä Ýí ÇáÚÕæÑ ÇáÃæáí ãä ÇáÝÊÍ ÇáÅÓáÇãí Ãäåã ÇáÊÒãæÇ ÈÇáÓßäí Ýí ÃÍíÇÁ ÅÓáÇãíÉ ÎÇÕÉ Èåã (ÇáÝÓØÇØ-ÇáÚÓßÑ-ÇáÞØÇÆÚ-ÇáÞÇåÑÉ ÇáÝÇØãíÉ)¡ ßãÇ Ãäå ãä ÇáËÇÈÊ Ãä ÏÇÑ æÇáí ãÕÑ ÂäÐÇß ãÓáãÉ Èä ãÎáÏ ÇáÃäÕÇÑí ßÇäÊ Ýí ãÏíäÉ ÇáÝÓØÇØ ÚÇÕãÉ ãÕÑ ÂäÐÇß æáíÓ Ýí ÖæÇÍíåÇ (ÞÇá ãÄáÝæÇ ÇáãÎØæØ ÇáãÒÚæã æÇáÐíä Óãæå ÃÎÈÇÑ ÇáÒíäÈÇÊ Ãä ÇáÓíÏÉ ÒíäÈ ÏÝäÊ Ýí ÏÇÑ æÇáí ãÕÑ ÇáãÐßæÑ).<o:p></o:p></span></span></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="TEXT-JUSTIFY: kashida; MARGIN: 0cm 40.5pt 0pt 0cm; TEXT-INDENT: -22.5pt; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%; mso-list: l0 level1 lfo1; tab-stops: list 40.5pt"><span style="mso-bidi-font-size: 16.0pt"><span style="mso-list: Ignore"><font face="Times New Roman"><font size="3">8-</font><span style="FONT: 7pt &quot;Times New Roman&quot;">&nbsp; </span></font></span></span><span dir="rtl"><span lang="AR-EG" style="FONT-SIZE: 16pt; FONT-FAMILY: &quot;Simplified Arabic&quot;; mso-ansi-font-size: 12.0pt">Ýí ÇáÞÑä ÇáÜ 19 áÎÕ ÇáÚáÇãÉ Úáí ÈÇÔÇ ãÈÇÑß åÐÇ ÇáãæÖæÚ¡ ÚäÏ ÍÏíËå Úä ãÓÌÏ ÇáÓíÏÉ ÒíäÈ Ýí ÇáÌÒÁ ÇáÎÇãÓ ãä ÇáÎØØ ÇáÊæÞíÝíÉ Ýí Þæáå (Ëã Åäí áã ÃÑ Ýí ßÊÈ ÇáÊæÇÑíÎ Ãä ÇáÓíÏÉ ÒíäÈ ÈäÊ Úáí ÑÖí Çááå ÊÚÇáí ÚäåÇ ÌÇÁÊ Åáí ãÕÑ Ýí ÇáÍíÇÉ Ãæ ÈÚÏ ÇáããÇÊ)¡ æÇáãÞÕæÏ ÈÞæáå ÈÚÏ ÇáããÇÊ åæ äÞá ÑÝÇÊåÇ.</span></span><span dir="ltr" style="mso-bidi-font-size: 16.0pt; mso-bidi-font-family: 'Simplified Arabic'"><o:p></o:p></span></p>
اجمالي القراءات 136784

للمزيد يمكنك قراءة : اساسيات اهل القران
التعليقات (3)
1   تعليق بواسطة   رضا عبد الرحمن على     في   السبت ١٧ - فبراير - ٢٠٠٧ ١٢:٠٠ صباحاً
[2651]

لو رجعت السيدة زينب واخبرتهم بنفسها لن يصدقوها

الأخ الفاضل مهيب الأرنؤوطى مقال جميل أو خبر جميل , لكن صدقنى من يعبد الاضرحة ويتقرب من خلالها الى المولى عز وجل فلن يقتنع بأى شىء لأنه تربى على هذه الثقافة ..
أدلة واضحة كثيرة على نفى وجود السيدة زينب فى هذا المكان أو نفى زيارتها أساسا الى مصر من على مبارك وبصراحة أول مرة أعرف هذا الموضوع ..لكنه جميل فعلا
وبالنسبة للشيخ الشعرانى هذا موضوعه كبير لأنه كان يدعى أن له علاقة بالجن وكان يسخر الجن ويأمره أن يلبس فلان أو علان وله مسجد فى باب الشعرية موجود ..

2   تعليق بواسطة   نجلاء محمد     في   الأحد ١٨ - فبراير - ٢٠٠٧ ١٢:٠٠ صباحاً
[2719]

توضيح هام

الأخ الفاضل مهيب الأرنؤوطى نشكرك على نقلك لهذا البحث المفيد ولكن لى توضيح بسيط لا يؤثر على أهمية هذا البحث ..
لقد أصدر الدكتور أحمد صبحى منصور كتابين عام 1984 هما شخصية مصر بعد الفتح الإسلامى والبحث فى مصادر التاريخ الدينى ومن خلال كتاب شخصية مصر والذى كان مقررا على كليات جامعة الأزهر أورد الدكتور أحمد صبحى مبحث عن ضريح السيدة زينب وأنه ضريح مفترى وبالأدلة التاريخية .
وأرجو من الدكتور أحمد صبحى منصور أن يعيد نشر هذا الكتاب على الموقع حتى يستفيد جميع القراء منه وخاصة فى مبحث التمصير والتصدير ..
أى أن الدكتور أحمد صبحى منصور كتب فى هذه القضية ودرسها على طلاب جامعة الأزهر من عام 1984 ..

3   تعليق بواسطة   مهيب الأرنؤوطي     في   الإثنين ١٩ - فبراير - ٢٠٠٧ ١٢:٠٠ صباحاً
[2752]

هذا ما يحدث بالفعل

أخي الفاضل رضا علي:
جزاك الله تعالي كل الخير علي تعليقك القيم، وكما قلت أن التربية فعلاً هي المعول الأول علي تصرفات الإنسان حينما ينضج، والحمد لله تعالي أنه مكنني من إضافة معلومة إلي معلوماتك القيمة الغزيرة، أما بالنسبة للشيخ الشعراني فهو أعجوبة في حد ذاته، ومن الغريب فعلاً أن نجد من الطبقات المثقفة من يولعون به فضلاً عن الدهماء..... ألهمنا الله تعالي الرشد وسدد خطانا علي طريق فهم كتابه العظيم.

الأخت الفاضلة نجلاء
أشكرك علي متابعة الموضوع، وفي الحقيقة أنني لم أقرأ مقال الدكتور أحمد صبحي منصور فيما يتعلق بهذا الصدد، ولكن ذلك ليس بغريب علي الرجل، فلطالما أتحفنا وأفادنا بمعلوماته القيمة وأفكاره المستنيرة.......
ندعوا الله تعالي جميعاً أن يهدينا سواء السبيل ويثبتنا علي هداه.

أضف تعليق
لا بد من تسجيل الدخول اولا قبل التعليق
تاريخ الانضمام : 2006-08-18
مقالات منشورة : 15
اجمالي القراءات : 824,835
تعليقات له : 154
تعليقات عليه : 203
بلد الميلاد : Afghanistan
بلد الاقامة : Afghanistan