نوال السعداوي تفجر كارثة جديدة:
نوال السعداوي تفجر كارثة جديدة

مهيب الأرنؤوطي Ýí 2007-02-13


;Åáå íÞÏã ÇÓÊÞÇáÊå Ýí ÇÌÊãÇÚ ÇáÞãÉ&quot;¡ æÇáÊí ÊÓÈ ÝíåÇ ÇáÐÇÊ ÇáÅáåíÉ æÇáÃäÈíÇÁ æÇáãáÇÆßÉ Ïæä ÑãæÒ æÈÃÓãÇÆåã ÇáÍÞíÞíÉ äÔÑÊåÇ ãßÊÈÉ ãÏÈæáí Öãä ÅÚÇÏÉ äÔÑ ÃÚãÇáåÇ ÇáßÇãáÉ ÇáÊí ÊÕá Åáí 45 ÚãáÇð.<o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="TEXT-JUSTIFY: kashida; MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%"><span lang="AR-EG" style="FONT-SIZE: 16pt; FONT-FAMILY: &quot;Simplified Arabic&quot;; mso-ansi-font-size: 12.0pt"><o:p>&nbsp;</o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="TEXT-JUSTIFY: kashida; MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%"><span lang="AR-EG" style="FONT-SIZE: 16pt; FONT-FAMILY: &quot;Simplified Arabic&quot;; mso-ansi-font-size: 12.0pt"><span style="mso-tab-count: 1">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span>æÊÞæá ãÞÏãÉ ÇáãÓÑÍíÉ Ãä äæÇá ÈÏÃÊ ÇáßÊÇÈÉ ÝíåÇ ÞÈá ÔåÑ ãä ÍãáÉ ÇáÇÚÊÞÇáÇÊ ÇáÊí ÞÇã ÈåÇ ÇáÑÆíÓ ÇáÑÇÍá ÃäæÑ ÇáÓÇÏÇÊ Ýí ÓÈÊãÈÑ 1981¡ æÃä äæÇá ßÊÈÊ ÇáãÓÑÍíÉ ÈÇáÍÈÑ ÇáÓÑí Ýí ÇáãÚÊÞá¡ áßäåÇ ÞÑÑÊ ÍÑÞåÇ ãä ÔÏÉ ÇáÑÚÈ Ëã ßÊÈÊ ÑæÇíÉ &quot;ÓÞæØ ÇáÅãÇã&quot; ãä æÍí åÐå ÇáãÓÑÍíÉ.<o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="TEXT-JUSTIFY: kashida; MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%"><span lang="AR-EG" style="FONT-SIZE: 16pt; FONT-FAMILY: &quot;Simplified Arabic&quot;; mso-ansi-font-size: 12.0pt"><o:p>&nbsp;</o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="TEXT-JUSTIFY: kashida; MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%"><span lang="AR-EG" style="FONT-SIZE: 16pt; FONT-FAMILY: &quot;Simplified Arabic&quot;; mso-ansi-font-size: 12.0pt"><span style="mso-tab-count: 1">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span>æÊÖíÝ ÇáãÞÏãÉ Ãä äæÇá ÞÑÑÊ ßÊÇÈÉ ÇáãÓÑÍíÉ ÃËäÇÁ ÒíÇÑÊåÇ ááæáÇíÇÊ ÇáãÊÍÏÉ ÚäÏãÇ ÔÇåÏÊ ÑæÇíÊåÇ &quot;ÓÞæØ ÇáÅãÇã&quot; ÊÞÏãåÇ ãÌãæÚÉ ØáÈÉ ÃãÑíßíæä ßãÓÑÍíÉ¡ æÇáãÓÑÍíÉ áÇ ÊÍÏÏ ÇáãßÇä Ãæ ÇáÒãÇä æÊÖã ÔÎÕíÇÊ ÇáÃäÈíÇÁ ÅÈÑÇåíã æãæÓí æÚíÓí æãÍãÏ ÅÖÇÝÉ Åáí ÑÖæÇä ÍÇÑÓ ÇáÌäÉ ÇáÐí ÊÕæÑå äæÇá ßÓßÑÊíÑ ÎÇÕ ááÐÇÊ ÇáÅáåíÉ¡ ßãÇ ÕæÑÊ ÅÈáíÓ ÔÇÈÇð æÓíãÇð Ýí ÇáËáÇËíä ãä ÚãÑå¡ ÈíäãÇ ÞÏãÊ ÇáÅáå ßÑÌá Ýí ÇáÓÊíä ãä ÚãÑå æáÇ íÊÍÑß ãä ãßÇäå!! (ÓÈÍÇäå æÊÚÇáí ÚãÇ ÊÞæá æÚãÇ ÊÕÝ ÚáæÇð ßÈíÑÇð)¡ æíÑÊÏí ãáÇÈÓ Çáãáæß æãä Íæáå ÇáÌäæÏ¡ æÈÌÇäÈå ÈÍíÑÉ ãä ÇáãÇÁ æÃäåÇÑ ãä ÇáÎãÑ.<o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="TEXT-JUSTIFY: kashida; MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%"><span lang="AR-EG" style="FONT-SIZE: 16pt; FONT-FAMILY: &quot;Simplified Arabic&quot;; mso-ansi-font-size: 12.0pt"><o:p>&nbsp;</o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="TEXT-JUSTIFY: kashida; MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%"><span lang="AR-EG" style="FONT-SIZE: 16pt; FONT-FAMILY: &quot;Simplified Arabic&quot;; mso-ansi-font-size: 12.0pt"><span style="mso-tab-count: 1">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span>æÝí ÇÊÕÇá ÊáíÝæäí ãÚ ÇáÏßÊæÑÉ äæÇá ÇáÓÚÏÇæí ÃßÏÊ ÃäåÇ ßÊÈÊ ÇáãÓÑÍíÉ ÚÇã 1996¡ æáã ÊäÔÑ ãä ÞÈá æÓáãÊåÇ Ýí åÐå ÇáÃíÇã ááäÇÔÑ Öãä ÃÚãÇáåÇ ÇáßÇãáÉ ÈäÇÁ Úáí ÑÃí ÌåÇÊ ãÚíäÉ æÇáãÝÑæÖ ÃáÇ íÕÇÏÑæÇ ÇáÝßÑ æåÐÇ íÓãí ÍÌÇÈ ÇáÚÞá¡ æÃÖÇÝÊ &quot;ÃäÇ ÔÝÊ ßÊíÑ ãä ÇáÕÍÇÝÉ æßÝÑæäí ßËíÑ æÃäÇ ÞáÞÉ Úáí ãÓÊÞÈá ãÕÑ&quot;¡ ÝÇáãÝÑæÖ Ãä íäÇÞÔæÇ ÃÝßÇÑí áÇ Ãä íÕÇÏÑæåÇ.<o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="TEXT-JUSTIFY: kashida; MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%"><span lang="AR-EG" style="FONT-SIZE: 16pt; FONT-FAMILY: &quot;Simplified Arabic&quot;; mso-ansi-font-size: 12.0pt"><o:p>&nbsp;</o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="TEXT-JUSTIFY: kashida; MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%"><span lang="AR-EG" style="FONT-SIZE: 16pt; FONT-FAMILY: &quot;Simplified Arabic&quot;; mso-ansi-font-size: 12.0pt"><span style="mso-tab-count: 1">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span>æÇáÊÞíäÇ ÈÇáÍÇÌ ãÏÈæáí ÇáãÔåæÑ ÈäÔÑ ÇáßÊÈ ÇáããäæÚÉ æÇáãËíÑÉ ááÌÏá¡ æßÇä íÌáÓ ÈÌáÈÇÈå ÇáÔåíÑ ÈÌæÇÑ ÌäÇÍ ÏÇÑ ÇáäÔÑ ÇáÊí ÊÍãá ÇÓãå Ýí ãÏÎá ãÚÑÖ ÇáßÊÇÈ.<o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="TEXT-JUSTIFY: kashida; MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%"><span lang="AR-EG" style="FONT-SIZE: 16pt; FONT-FAMILY: &quot;Simplified Arabic&quot;; mso-ansi-font-size: 12.0pt"><o:p>&nbsp;</o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="TEXT-JUSTIFY: kashida; MARGIN: 0cm 36pt 0pt 0cm; TEXT-INDENT: -18pt; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%; mso-list: l0 level1 lfo1; tab-stops: list 36.0pt"><span style="FONT-FAMILY: Symbol; mso-bidi-font-size: 16.0pt; mso-bidi-font-family: Symbol; mso-fareast-font-family: Symbol"><span style="mso-list: Ignore"><font size="3">&middot;</font><span style="FONT: 7pt &quot;Times New Roman&quot;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></span></span><span dir="rtl"><span lang="AR-EG" style="FONT-SIZE: 16pt; FONT-FAMILY: &quot;Simplified Arabic&quot;; mso-ansi-font-size: 12.0pt">ÓÃáäÇå: Åíå ÑÃíß Ýí ÇáãÚÑÖ íÇ Úã ãÏÈæáí¿<o:p></o:p></span></span></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="TEXT-JUSTIFY: kashida; MARGIN: 0cm 36pt 0pt 0cm; TEXT-INDENT: -18pt; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%; mso-list: l1 level1 lfo2; tab-stops: list 36.0pt"><span style="mso-bidi-font-size: 16.0pt"><span style="mso-list: Ignore"><font face="Times New Roman"><font size="3">-</font><span style="FONT: 7pt &quot;Times New Roman&quot;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></font></span></span><span dir="rtl"><span lang="AR-EG" style="FONT-SIZE: 16pt; FONT-FAMILY: &quot;Simplified Arabic&quot;; mso-ansi-font-size: 12.0pt">Ãåå... Òí ßá ÓäÉ... ãÝíÔ äÙÇã Ãæ ÅÏÇÑÉ.<o:p></o:p></span></span></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="TEXT-JUSTIFY: kashida; MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%"><span lang="AR-EG" style="FONT-SIZE: 16pt; FONT-FAMILY: &quot;Simplified Arabic&quot;; mso-ansi-font-size: 12.0pt"><o:p>&nbsp;</o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="TEXT-JUSTIFY: kashida; MARGIN: 0cm 36pt 0pt 0cm; TEXT-INDENT: -18pt; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%; mso-list: l0 level1 lfo1; tab-stops: list 36.0pt"><span style="FONT-FAMILY: Symbol; mso-bidi-font-size: 16.0pt; mso-bidi-font-family: Symbol; mso-fareast-font-family: Symbol"><span style="mso-list: Ignore"><font size="3">&middot;</font><span style="FONT: 7pt &quot;Times New Roman&quot;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></span></span><span dir="rtl"><span lang="AR-EG" style="FONT-SIZE: 16pt; FONT-FAMILY: &quot;Simplified Arabic&quot;; mso-ansi-font-size: 12.0pt">ÊÝÊßÑ áíå¿<o:p></o:p></span></span></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="TEXT-JUSTIFY: kashida; MARGIN: 0cm 36pt 0pt 0cm; TEXT-INDENT: -18pt; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%; mso-list: l1 level1 lfo2; tab-stops: list 36.0pt"><span style="mso-bidi-font-size: 16.0pt"><span style="mso-list: Ignore"><font face="Times New Roman"><font size="3">-</font><span style="FONT: 7pt &quot;Times New Roman&quot;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></font></span></span><span dir="rtl"><span lang="AR-EG" style="FONT-SIZE: 16pt; FONT-FAMILY: &quot;Simplified Arabic&quot;; mso-ansi-font-size: 12.0pt">ÚÔÇä.... ãÝíÔ ÈÇÈ ãÎÕæÕ áÏÎæá ÇáäÇÔÑíä æÇáÈÖÇÚÉ ÈÊÊÃÎÑ... æÔÛáäÇ ÈíÊÚØá.<o:p></o:p></span></span></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="TEXT-JUSTIFY: kashida; MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%"><span lang="AR-EG" style="FONT-SIZE: 16pt; FONT-FAMILY: &quot;Simplified Arabic&quot;; mso-ansi-font-size: 12.0pt"><o:p>&nbsp;</o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="TEXT-JUSTIFY: kashida; MARGIN: 0cm 36pt 0pt 0cm; TEXT-INDENT: -18pt; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%; mso-list: l0 level1 lfo1; tab-stops: list 36.0pt"><span style="FONT-FAMILY: Symbol; mso-bidi-font-size: 16.0pt; mso-bidi-font-family: Symbol; mso-fareast-font-family: Symbol"><span style="mso-list: Ignore"><font size="3">&middot;</font><span style="FONT: 7pt &quot;Times New Roman&quot;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></span></span><span dir="rtl"><span lang="AR-EG" style="FONT-SIZE: 16pt; FONT-FAMILY: &quot;Simplified Arabic&quot;; mso-ansi-font-size: 12.0pt">Ýíå ßÊÈ ÇÊÕÇÏÑÊ ÇáÓäÉ Ïí ãä ÚäÏß¿<o:p></o:p></span></span></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="TEXT-JUSTIFY: kashida; MARGIN: 0cm 36pt 0pt 0cm; TEXT-INDENT: -18pt; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%; mso-list: l1 level1 lfo2; tab-stops: list 36.0pt"><span style="mso-bidi-font-size: 16.0pt"><span style="mso-list: Ignore"><font face="Times New Roman"><font size="3">-</font><span style="FONT: 7pt &quot;Times New Roman&quot;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></font></span></span><span dir="rtl"><span lang="AR-EG" style="FONT-SIZE: 16pt; FONT-FAMILY: &quot;Simplified Arabic&quot;; mso-ansi-font-size: 12.0pt">áÇ æÇááå.<o:p></o:p></span></span></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="TEXT-JUSTIFY: kashida; MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%"><span lang="AR-EG" style="FONT-SIZE: 16pt; FONT-FAMILY: &quot;Simplified Arabic&quot;; mso-ansi-font-size: 12.0pt"><o:p>&nbsp;</o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="TEXT-JUSTIFY: kashida; MARGIN: 0cm 36pt 0pt 0cm; TEXT-INDENT: -18pt; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%; mso-list: l0 level1 lfo1; tab-stops: list 36.0pt"><span style="FONT-FAMILY: Symbol; mso-bidi-font-size: 16.0pt; mso-bidi-font-family: Symbol; mso-fareast-font-family: Symbol"><span style="mso-list: Ignore"><font size="3">&middot;</font><span style="FONT: 7pt &quot;Times New Roman&quot;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></span></span><span dir="rtl"><span lang="AR-EG" style="FONT-SIZE: 16pt; FONT-FAMILY: &quot;Simplified Arabic&quot;; mso-ansi-font-size: 12.0pt">ãÓÑÍíÉ Ï.äæÇá ÇáÓÚÏÇæí... &quot;ÇáÅáå íÞÏã ÇÓÊÞÇáÊå Ýí ÇÌÊãÇÚ ÇáÞãÉ&quot;¿ ÈíÞæáæÇ Ãäåã ÕÇÏÑæåÇ¿<o:p></o:p></span></span></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="TEXT-JUSTIFY: kashida; MARGIN: 0cm 36pt 0pt 0cm; TEXT-INDENT: -18pt; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%; mso-list: l1 level1 lfo2; tab-stops: list 36.0pt"><span style="mso-bidi-font-size: 16.0pt"><span style="mso-list: Ignore"><font face="Times New Roman"><font size="3">-</font><span style="FONT: 7pt &quot;Times New Roman&quot;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></font></span></span><span dir="rtl"><span lang="AR-EG" style="FONT-SIZE: 16pt; FONT-FAMILY: &quot;Simplified Arabic&quot;; mso-ansi-font-size: 12.0pt">áÇ ÇáÍÞíÞÉ ÃäÇ Çááí ÃÚÏãÊå æÏÝäÊå ÈäÝÓí Ýí ÇáãØÈÚÉ.<o:p></o:p></span></span></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="TEXT-JUSTIFY: kashida; MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%"><span lang="AR-EG" style="FONT-SIZE: 16pt; FONT-FAMILY: &quot;Simplified Arabic&quot;; mso-ansi-font-size: 12.0pt"><o:p>&nbsp;</o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="TEXT-JUSTIFY: kashida; MARGIN: 0cm 36pt 0pt 0cm; TEXT-INDENT: -18pt; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%; mso-list: l0 level1 lfo1; tab-stops: list 36.0pt"><span style="FONT-FAMILY: Symbol; mso-bidi-font-size: 16.0pt; mso-bidi-font-family: Symbol; mso-fareast-font-family: Symbol"><span style="mso-list: Ignore"><font size="3">&middot;</font><span style="FONT: 7pt &quot;Times New Roman&quot;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></span></span><span dir="rtl"><span lang="AR-EG" style="FONT-SIZE: 16pt; FONT-FAMILY: &quot;Simplified Arabic&quot;; mso-ansi-font-size: 12.0pt">áíå íÇ Úã ãÏÈæáí¿<o:p></o:p></span></span></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="TEXT-JUSTIFY: kashida; MARGIN: 0cm 36pt 0pt 0cm; TEXT-INDENT: -18pt; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%; mso-list: l1 level1 lfo2; tab-stops: list 36.0pt"><span style="mso-bidi-font-size: 16.0pt"><span style="mso-list: Ignore"><font face="Times New Roman"><font size="3">-</font><span style="FONT: 7pt &quot;Times New Roman&quot;">&nbsp; </span></font></span></span><span dir="rtl"><span lang="AR-EG" style="FONT-SIZE: 16pt; FONT-FAMILY: &quot;Simplified Arabic&quot;; mso-ansi-font-size: 12.0pt">ÇáÍÞíÞÉ æÇÍÏ äÈåäí áå æÞÇá áí Ãä Ýíå ÓÈ ááÐ">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></span></span><span dir="rtl"><span lang="AR-EG" style="FONT-SIZE: 16pt; FONT-FAMILY: &quot;Simplified Arabic&quot;; mso-ansi-font-size: 12.0pt">íÚäí ÅÊßáÝ ßÇã¿<o:p></o:p></span></span></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="TEXT-JUSTIFY: kashida; MARGIN: 0cm 36pt 0pt 0cm; TEXT-INDENT: -18pt; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%; mso-list: l1 level1 lfo2; tab-stops: list 36.0pt"><span style="mso-bidi-font-size: 16.0pt"><span style="mso-list: Ignore"><font face="Times New Roman"><font size="3">-</font><span style="FONT: 7pt &quot;Times New Roman&quot;">&nbsp; </span></font></span></span><span dir="rtl"><span lang="AR-EG" style="FONT-SIZE: 16pt; FONT-FAMILY: &quot;Simplified Arabic&quot;; mso-ansi-font-size: 12.0pt">ãÔ ãåã ÇáÊßÇáíÝ¡ ÃäÇ ÈÇáØÈÚ ãä 2000 Åáí 3000 äÓÎÉ ãä ßÊÈ äæÇá ÇáÓÚÏÇæí¡ Çáãåã ãÇ ÃÛÖÈÔ ÑÈäÇ áÃä ÇáßÊÈ ßáå ÊÎÇÑíÝ<o:p></o:p></span></span></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="TEXT-JUSTIFY: kashida; MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%"><span lang="AR-EG" style="FONT-SIZE: 16pt; FONT-FAMILY: &quot;Simplified Arabic&quot;; mso-ansi-font-size: 12.0pt"><o:p>&nbsp;</o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="TEXT-JUSTIFY: kashida; MARGIN: 0cm 36pt 0pt 0cm; TEXT-INDENT: -18pt; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%; mso-list: l0 level1 lfo1; tab-stops: list 36.0pt"><span style="FONT-FAMILY: Symbol; mso-bidi-font-size: 16.0pt; mso-bidi-font-family: Symbol; mso-fareast-font-family: Symbol"><span style="mso-list: Ignore"><font size="3">&middot;</font><span style="FONT: 7pt &quot;Times New Roman&quot;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></span></span><span dir="rtl"><span lang="AR-EG" style="FONT-SIZE: 16pt; FONT-FAMILY: &quot;Simplified Arabic&quot;; mso-ansi-font-size: 12.0pt">Òí Åíå ÇáÊÎÇÑíÝ Ïí¿<o:p></o:p></span></span></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="TEXT-JUSTIFY: kashida; MARGIN: 0cm 36pt 0pt 0cm; TEXT-INDENT: -18pt; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%; mso-list: l1 level1 lfo2; tab-stops: list 36.0pt"><span style="mso-bidi-font-size: 16.0pt"><span style="mso-list: Ignore"><font face="Times New Roman"><font size="3">-</font><span style="FONT: 7pt &quot;Times New Roman&quot;">&nbsp; </span></font></span></span><span dir="rtl"><span lang="AR-EG" style="FONT-SIZE: 16pt; FONT-FAMILY: &quot;Simplified Arabic&quot;; mso-ansi-font-size: 12.0pt">íÚäí åí áÇ ÊäÊÞÏ ÇáãÌÊãÚ¡ æáßä ÊäÊÞÏ ÑÈäÇ!!... æåá Ïå ßáÇã íÓÊÇåá ÇáÏÈÍ... Ãí ßáÇã ÖÏ ÑÈäÇ æÇáÃäÈíÇÁ íÓÊÇåá ÇáÏÈÍ.<o:p></o:p></span></span></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="TEXT-JUSTIFY: kashida; MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%"><span lang="AR-EG" style="FONT-SIZE: 16pt; FONT-FAMILY: &quot;Simplified Arabic&quot;; mso-ansi-font-size: 12.0pt"><o:p>&nbsp;</o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="TEXT-JUSTIFY: kashida; MARGIN: 0cm 36pt 0pt 0cm; TEXT-INDENT: -18pt; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%; mso-list: l0 level1 lfo1; tab-stops: list 36.0pt"><span style="FONT-FAMILY: Symbol; mso-bidi-font-size: 16.0pt; mso-bidi-font-family: Symbol; mso-fareast-font-family: Symbol"><span style="mso-list: Ignore"><font size="3">&middot;</font><span style="FONT: 7pt &quot;Times New Roman&quot;">&nbsp;&nbsp; </span></span></span><span dir="rtl"><span lang="AR-EG" style="FONT-SIZE: 16pt; FONT-FAMILY: &quot;Simplified Arabic&quot;; mso-ansi-font-size: 12.0pt">áßä ÇáÏßÊæÑÉ äæÇá ÞÇáÊ Ýí &quot;ÇáÌÒíÑÉ&quot; Ãä ãÕÇÏÑÉ ÇáßÊÇÈ ÖÏ ÍÑíÉ ÇáÑÃí æÇáÊÚÈíÑ¡ æÃäÊ ãÚÑæÝ ÈäÔÑ ÇáããäæÚÇÊ.....ÅÒÇí ÊÊÈÑà ãä ßáÇã Òí Ïå¿¿<o:p></o:p></span></span></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="TEXT-JUSTIFY: kashida; MARGIN: 0cm 36pt 0pt 0cm; TEXT-INDENT: -18pt; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%; mso-list: l1 level1 lfo2; tab-stops: list 36.0pt"><span style="mso-bidi-font-size: 16.0pt"><span style="mso-list: Ignore"><font face="Times New Roman"><font size="3">-</font><span style="FONT: 7pt &quot;Times New Roman&quot;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></font></span></span><span dir="rtl"><span lang="AR-EG" style="FONT-SIZE: 16pt; FONT-FAMILY: &quot;Simplified Arabic&quot;; mso-ansi-font-size: 12.0pt">ÃäÇ ÚãÑí ãÇ äÔÑÊ ßÊÇÈÇð ÖÏ ÇáÏíä Ãæ ßÊÇÈÇð ááÌäÓ.... ÃäÇ ÈÚãá ÇáßÊÇÈ ÚÔÇä ÃÈäí ãÔ ÃåÏã.</span></span><span dir="ltr" style="mso-bidi-font-size: 16.0pt; mso-bidi-font-family: 'Simplified Arabic'"><o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="TEXT-JUSTIFY: kashida; MARGIN: 0cm 18pt 0pt 0cm; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%"><span lang="AR-EG" style="FONT-SIZE: 16pt; FONT-FAMILY: &quot;Simplified Arabic&quot;; mso-ansi-font-size: 12.0pt"><o:p>&nbsp;</o:p></span></p>
<ul style="MARGIN-TOP: 0cm" type="disc">
<li class="MsoNormal" dir="rtl" style="TEXT-JUSTIFY: kashida; MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%; mso-list: l0 level1 lfo1; tab-stops: list 36.0pt"><span lang="AR-EG" style="FONT-SIZE: 16pt; FONT-FAMILY: &quot;Simplified Arabic&quot;; mso-ansi-font-size: 12.0pt">áßä ÃäÊ ßÊÈÊ Åä Ïí ÇáØÈÚÉ ÇáËÇäíÉ ãä ÇáãÓÑÍíÉ... ãÚäí Ðáß Ãäß ÊÚÑÝ ãÖãæä ÇáØÈÚÉ ÇáÃæáí.</span><span dir="ltr" style="mso-bidi-font-size: 16.0pt; mso-bidi-font-family: 'Simplified Arabic'"><o:p></o:p></span></li>
</ul>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="TEXT-JUSTIFY: kashida; MARGIN: 0cm 36pt 0pt 0cm; TEXT-INDENT: -18pt; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%; mso-list: l1 level1 lfo2; tab-stops: list 36.0pt"><span style="mso-bidi-font-size: 16.0pt"><span style="mso-list: Ignore"><font face="Times New Roman"><font size="3">-</font><span style="FONT: 7pt &quot;Times New Roman&quot;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></font></span></span><span dir="rtl"><span lang="AR-EG" style="FONT-SIZE: 16pt; FONT-FAMILY: &quot;Simplified Arabic&quot;; mso-ansi-font-size: 12.0pt">ÃÓÊÛÝÑ Çááå ÇáÚÙíã åíÉ ÞÇáÊ ßÏÉ¿<o:p></o:p></span></span></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="TEXT-JUSTIFY: kashida; MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%"><span lang="AR-EG" style="FONT-SIZE: 16pt; FONT-FAMILY: &quot;Simplified Arabic&quot;; mso-ansi-font-size: 12.0pt"><o:p>&nbsp;</o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="TEXT-JUSTIFY: kashida; MARGIN: 0cm 36pt 0pt 0cm; TEXT-INDENT: -18pt; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%; mso-list: l0 level1 lfo1; tab-stops: list 36.0pt"><span style="FONT-FAMILY: Symbol; mso-bidi-font-size: 16.0pt; mso-bidi-font-family: Symbol; mso-fareast-font-family: Symbol"><span style="mso-list: Ignore"><font size="3">&middot;</font><span style="FONT: 7pt &quot;Times New Roman&quot;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></span></span><span dir="rtl"><span lang="AR-EG" style="FONT-SIZE: 16pt; FONT-FAMILY: &quot;Simplified Arabic&quot;; mso-ansi-font-size: 12.0pt">áÇ Ïå ãßÊæÈ Úáí ÛáÇÝ ÇáÃÚãÇá ÇáßÇãáÉ Çááí ÃäÊ äÔÑÊåÇ.<o:p></o:p></span></span></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="TEXT-JUSTIFY: kashida; MARGIN: 0cm 36pt 0pt 0cm; TEXT-INDENT: -18pt; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%; mso-list: l1 level1 lfo2; tab-stops: list 36.0pt"><span style="mso-bidi-font-size: 16.0pt"><span style="mso-list: Ignore"><font face="Times New Roman"><font size="3">-</font><span style="FONT: 7pt &quot;Times New Roman&quot;">&nbsp; </span></font></span></span><span dir="rtl"><span lang="AR-EG" style="FONT-SIZE: 16pt; FONT-FAMILY: &quot;Simplified Arabic&quot;; mso-ansi-font-size: 12.0pt">ÚãÑåÇ ãÇ ØÈÚÊå ÃÈÏÇð¡ ÔæÝ ÅÍäÇ Ýí Òãä ÇáÊÎÇÑíÝ... ÇáäÇÓ ÈÏÃÊ ÊáØÔ...ÇáßÇÊÈ ÎÑÌ Úä ÑÓÇáÊå æÈÏà íáÎÈØ!! ÇáäÞÏ ãÔ ãÚäÇå ÇäÊÞÇÏ ÑÈäÇ æÇáÑÓæá... íÚäí ãËáÇð ÃæáÇÏ ÍÇÑÊäÇ ØÈÚæåÇ ææÒÚæåÇ Ýí ÇáÓæÞ¡ ÑÛã Ãä Ýíå ÞÑÇÑ ÈãäÚåÇ ÕÇÏÑ ãä ÇáÃÒåÑ... æÃäÇ ÃÔÌÚ ãä Çááí ÓãÍæÇ ÈØÈÚåÇ¡ æÃÚÏãÊ ßÊÇÈíä ááÏßÊæÑÉ äæÇá &quot;ÓÞæØ ÇáÅãÇã&quot; æãÓÑÍíÉ &quot;ÇáÅáå íÞÏã ÇÓÊÞÇáÊå Ýí ÇÌÊãÇÚ ÇáÞãÉ&quot;</span></span><span dir="ltr" style="mso-bidi-font-size: 16.0pt; mso-bidi-font-family: 'Simplified Arabic'"><o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="TEXT-JUSTIFY: kashida; MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%"><span lang="AR-EG" style="FONT-SIZE: 16pt; FONT-FAMILY: &quot;Simplified Arabic&quot;; mso-ansi-font-size: 12.0pt"><o:p>&nbsp;</o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="TEXT-JUSTIFY: kashida; MARGIN: 0cm 36pt 0pt 0cm; TEXT-INDENT: -18pt; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%; mso-list: l0 level1 lfo1; tab-stops: list 36.0pt"><span style="FONT-FAMILY: Symbol; mso-bidi-font-size: 16.0pt; mso-bidi-font-family: Symbol; mso-fareast-font-family: Symbol"><span style="mso-list: Ignore"><font size="3">&middot;</font><span style="FONT: 7pt &quot;Times New Roman&quot;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></span></span><span dir="rtl"><span lang="AR-EG" style="FONT-SIZE: 16pt; FONT-FAMILY: &quot;Simplified Arabic&quot;; mso-ansi-font-size: 12.0pt">åá ÕÏÑÊ áß ÊæÌíåÇÊ ãä ÌåÇÊ ÃãäíÉ Ãæ ÏíäíÉ ÈÅÚÏÇã ÇáßÊÇÈ¿¿<o:p></o:p></span></span></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="TEXT-JUSTIFY: kashida; MARGIN: 0cm 36pt 0pt 0cm; TEXT-INDENT: -18pt; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%; mso-list: l1 level1 lfo2; tab-stops: list 36.0pt"><span style="mso-bidi-font-size: 16.0pt"><span style="mso-list: Ignore"><font face="Times New Roman"><font size="3">-</font><span style="FONT: 7pt &quot;Times New Roman&quot;">&nbsp; </span></font></span></span><span dir="rtl"><span lang="AR-EG" style="FONT-SIZE: 16pt; FONT-FAMILY: &quot;Simplified Arabic&quot;; mso-ansi-font-size: 12.0pt">ÃÈÏÇð..ÃäÇ ÚãáÊåÇ æãÍÏÔ íÚÑÝ ÛíÑ ÑÈäÇ ÈÓ &quot;åæ Çááí íÔåÏ&quot; æÈÚÏíä ÚÑÝÊ ÇáÃãä.... ÇáÌãÇÚÉ Ïæá ãÇ ßäæÔ ÚÇÑÝíä.<o:p></o:p></span></span></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="TEXT-JUSTIFY: kashida; MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%"><span lang="AR-EG" style="FONT-SIZE: 16pt; FONT-FAMILY: &quot;Simplified Arabic&quot;; mso-ansi-font-size: 12.0pt"><o:p>&nbsp;</o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="TEXT-JUSTIFY: kashida; MARGIN: 0cm 36pt 0pt 0cm; TEXT-INDENT: -18pt; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%; mso-list: l0 level1 lfo1; tab-stops: list 36.0pt"><span style="FONT-FAMILY: Symbol; mso-bidi-font-size: 16.0pt; mso-bidi-font-family: Symbol; mso-fareast-font-family: Symbol"><span style="mso-list: Ignore"><font size="3">&middot;</font><span style="FONT: 7pt &quot;Times New Roman&quot;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></span></span><span dir="rtl"><span lang="AR-EG" style="FONT-SIZE: 16pt; FONT-FAMILY: &quot;Simplified Arabic&quot;; mso-ansi-font-size: 12.0pt">ãä ÅãÊí ÊäÔÑ ááÏßÊæÑÉ äæÇá¿<o:p></o:p></span></span></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="TEXT-JUSTIFY: kashida; MARGIN: 0cm 36pt 0pt 0cm; TEXT-INDENT: -18pt; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%; mso-list: l1 level1 lfo2; tab-stops: list 36.0pt"><span style="mso-bidi-font-size: 16.0pt"><span style="mso-list: Ignore"><font face="Times New Roman"><font size="3">-</font><span style="FONT: 7pt &quot;Times New Roman&quot;">&nbsp; </span></font></span></span><span dir="rtl"><span lang="AR-EG" style="FONT-SIZE: 16pt; FONT-FAMILY: &quot;Simplified Arabic&quot;; mso-ansi-font-size: 12.0pt">ãä íÚäí ßÏÉ 26 ÓäÉ¡ æÃäÇ ÚÇÑÝåÇ åíÉ ãÔ ÚÇíÒÉ ÔåÑÉ¡ Ïå ÝßÑåÇ ÑÛã Ãä ÃÈÇåÇ Çááå íÑÍãå ßÇä ÔíÎ ÃÒåÑí åíÉ áåÇ ÝßÑ ãÏãÑ ÖÏ ÇáÏíä.<o:p></o:p></span></span></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="TEXT-JUSTIFY: kashida; MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%"><span lang="AR-EG" style="FONT-SIZE: 16pt; FONT-FAMILY: &quot;Simplified Arabic&quot;; mso-ansi-font-size: 12.0pt"><o:p>&nbsp;</o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="TEXT-JUSTIFY: kashida; MARGIN: 0cm 36pt 0pt 0cm; TEXT-INDENT: -18pt; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%; mso-list: l0 level1 lfo1; tab-stops: list 36.0pt"><span style="FONT-FAMILY: Symbol; mso-bidi-font-size: 16.0pt; mso-bidi-font-family: Symbol; mso-fareast-font-family: Symbol"><span style="mso-list: Ignore"><font size="3">&middot;</font><span style="FONT: 7pt &quot;Times New Roman&quot;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></span></span><span dir="rtl"><span lang="AR-EG" style="FONT-SIZE: 16pt; FONT-FAMILY: &quot;Simplified Arabic&quot;; mso-ansi-font-size: 12.0pt">ßÊÈ ÏßÊæÑÉ äæÇá ÈÊæÒÚ ßÇã íÇ Úã ãÏÈæáí¿<o:p></o:p></span></span></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="TEXT-JUSTIFY: kashida; MARGIN: 0cm 36pt 0pt 0cm; TEXT-INDENT: -18pt; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%; mso-list: l1 level1 lfo2; tab-stops: list 36.0pt"><span style="mso-bidi-font-size: 16.0pt"><span style="mso-list: Ignore"><font face="Times New Roman"><font size="3">-</font><span style="FONT: 7pt &quot;Times New Roman&quot;">&nbsp; </span></font></span></span><span dir="rtl"><span lang="AR-EG" style="FONT-SIZE: 16pt; FONT-FAMILY: &quot;Simplified Arabic&quot;; mso-ansi-font-size: 12.0pt">ßÊíÑ...åí ãäÊÔÑÉ Ýí ãÕÑ æÎÇÑÌ ãÕÑ æäÇÓ ÃÚÏÊ äÔÑ ÃÚãÇáåÇ æØÈÚÊ 36 ßÊÇÈÇð.... æßÇä Ýíå ßÇã ßÊÇÈ íÚäí ÇáÍÓÈÉ ßáåÇ 45 ßÊÇÈÇð!<o:p></o:p></span></span></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="TEXT-JUSTIFY: kashida; MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%"><span lang="AR-EG" style="FONT-SIZE: 16pt; FONT-FAMILY: &quot;Simplified Arabic&quot;; mso-ansi-font-size: 12.0pt"><o:p>&nbsp;</o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="TEXT-JUSTIFY: kashida; MARGIN: 0cm 18pt 0pt 0cm; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%"><span lang="AR-EG" style="FONT-SIZE: 16pt; FONT-FAMILY: &quot;Simplified Arabic&quot;; mso-ansi-font-size: 12.0pt">æÊÞæá ÇáÏßÊæÑÉ ÂãäÉ äÕíÑ ÃÓÊÇÐ ÇáÝáÓÝÉ æÇáÚÞíÏÉ ÈÌÇãÚÉ ÇáÃÒåÑ Ãä ÇáÃÏíÇä ÇáÓãÇæíÉ ÃÕÈÍÊ ãÈÇÍÉ ááÎæÖ æÇáÅÓÇÁÉ ÅáíåÇ ãä Þáíáí ÇáÚÞá æÇáãÚÑÝÉ æÐæí ÇáÎíÇáÇÊ ÇáãÑíÖÉ ÍÊí ÃäåÇ ÊÍæáÊ Åáí ãæÖÉ íÊÔÏÞ ÈåÇ ÃÕÍÇÈ ÇáÎíÇáÇÊ ÇáãÑíÖÉ ÝáÇ äÊÚÌÈ Ãä íßÓÑ åÄáÇÁ ßá ÇáÎØæØ ÇáÍãÑÇÁ Ýí ÇáÅÓÇÁÉ ÓæÇÁ ááãÞÏÓÇÊ Ãæ ááÐÇÊ ÇáÅáåíÉ ÊÍÊ ÇÏÚÇÁ ÍÑíÉ ÇáÅÈÏÇÚ æÇáÝßÑ æÇáÑÃí æåí ÏÚæÇÊ áÇ ÕáÉ áåÇ ÈÇáÅÈÏÇÚ. <o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="TEXT-JUSTIFY: kashida; MARGIN: 0cm 18pt 0pt 0cm; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%"><span lang="AR-EG" style="FONT-SIZE: 16pt; FONT-FAMILY: &quot;Simplified Arabic&quot;; mso-ansi-font-size: 12.0pt"><o:p>&nbsp;</o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="TEXT-JUSTIFY: kashida; MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%"><span lang="AR-EG" style="FONT-SIZE: 16pt; FONT-FAMILY: &quot;Simplified Arabic&quot;; mso-ansi-font-size: 12.0pt"><o:p>&nbsp;</o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="TEXT-JUSTIFY: kashida; MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%"><span lang="AR-EG" style="FONT-SIZE: 16pt; FONT-FAMILY: &quot;Simplified Arabic&quot;; mso-ansi-font-size: 12.0pt"><span style="mso-tab-count: 1">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span>æÃÖÇÝÊ Ãäå ÚáíäÇ ßÚáãÇÁ ãæÇÌåÉ Êáß ÇáÎÑÇÝÇÊ æÇáÎíÇáÇÊ ÇáãÑíÖÉ ÇáÊí ÊÎÑÌ ÚáíäÇ ãä æÞÊ Åáí ÂÎÑ ßÇáÌÑÇÏ ÇáåÇÆÌ ãä ÃæáÆß ÇáÐíä íÛÖÈæä ÚäÏãÇ äæÇÌååã æíÊåãæäÇ ÈÇáÊÔÏÏ Ýí ÅíÐÇÆäÇ¡ æÈÇáÍÌÑ Úáí ÅÈÏÇÚÇÊåã ßãÇ ÃääÇ äÚíÔ ÚÕÑÇð ãÑíÑÇð íÍÊÇÌ Åáí æÞÝÉ ãÚ ãåÇæíÓ ÇáÔåÑÉ æÇáãÇá æÊÌÇÑ ÇáÏíä æßäÊ ÃÊãäí ÃáÇ ÊÎÑÌ åÐå ÇáãÄáÝÇÊ æÇáßÊÈ Åáí ÇáÃÓæÇÞ ÈåÐå ÇáÕæÑÉ Ïæä Ãä íÊã ãÑÇÌÚÊåÇ ãä ÎáÇá ÇáãÄÓÓÇÊ ÇáÏíäíÉ ÇáÊí ÊÚíÔ Ýí ÛÝáÉ ãä ÃãÑåÇ æÝí äæã ÚãíÞ ÓãÍ áåÄáÇÁ ÈÇáÇÓÊÎÝÇÝ ÈÇáÅÓáÇã.<o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="TEXT-JUSTIFY: kashida; MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%"><span lang="AR-EG" style="FONT-SIZE: 16pt; FONT-FAMILY: &quot;Simplified Arabic&quot;; mso-ansi-font-size: 12.0pt"><o:p>&nbsp;</o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="TEXT-JUSTIFY: kashida; MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%"><span lang="AR-EG" style="FONT-SIZE: 16pt; FONT-FAMILY: &quot;Simplified Arabic&quot;; mso-ansi-font-size: 12.0pt"><span style="mso-tab-count: 1">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span>æÃæÖÍÊ Ãä äæÇá ÇáÓÚÏÇæí áä ÊÊæÞÝ Úä åÐå ÇáÅÓÇÁÇÊ ÅÐÇ áã íÊã ãæÇÌåÊåÇ ÈÕæÑÉ ÍÇÓãÉ¡ æíÑí ÇáÏßÊæÑ ãÕØÝí ÇáÔßÚÉ ÚÖæ ãÌãÚ ÇáÈÍæË ÇáÅÓáÇãíÉ Ãä ÇáÐíä íÓíÆæä ááÅÓáÇã íÊÍÕäæä ÈÔÚÇÑÇÊ ÍÑíÉ ÇáÅÈÏÇÚ áÃäå áãÇÐÇ íÞÊÕÑ ÇáÅÈÏÇÚ Úáí ÊæÌíå ÇáÅÓÇÁÉ ááÏíä ÇáÅÓáÇãí¡ Ýåí ÍãáÉ ãäÙãÉ ãä ÃÚÏÇÁ ÇáÏíä ÇáÅÓáÇãí ÇáãÊÑÈÍíä ãä ÇáÊÌÇÑÉ ÈÇáÏíä ÈßÇÈÇÊ ÊÓÆ ááÃäÈíÇÁ æÇáãÞÏÓÇÊ æááÐÇÊ ÇáÅáåíÉ¡ áßä ÇáÛÑÇÈÉ Ýí ÇáÃãÑ Ãä íäÔÑåÐÇ ÇáßÊÇÈ æíÚÑÖ Ýí ÏæÑ ÇáäÔÑ Ïæä ÇáÑÌæÚ Åáí ãÌãÚ ÇáÈÍæË ÇáÅÓáÇãíÉ æÝÞÇð ááÞÇäæä 103 áÓäÉ 1961 ÇáÐí íäÕ Ãä ÇáÌåÉ ÇáÑÓãíÉ ÇáæÍíÏÉ ÇáÏíäíÉ ÇáÊí íÍÞ áåÇ ãÑÇÌÚÉ ßÇÝÉ ÇáãÄáÝÇÊ æÇáßÊÈ ÇáÊí ÊæÒÚ Ýí ÇáÃÓæÇÞ ÇáãÕÑíÉ¡ Ýåá ÃÕÈÍÊ äæÇá ÇáÓÚÏÇæí æÇáÐíä Úáí ÔÇßáÊåÇ íÍãáæä äÝæÐÇ íÑåÈæä Èå ÇáÌåÇÊ ÇáÑÞÇÈíÉ¿¿.... æÞÇá Ãäå áÇ ÈÏ Ãä ÊÑÇÌÚ Êáß ÇáÌåÇÊ åÐå ÇáßÊÈ æÃä ÊÍæáåÇ Åáí ÌåÉ ÇáÇÎÊÕÇÕ æåæ ãÌãÚ ÇáÈÍæË ÇáÅÓáÇãíÉ Íí íÓÊØíÚ Ãä íãÇÑÓ ÏæÑå Ýí ÇáÞÖÇÁ Úáí åÐå ÇáÂÝÉ.<o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="TEXT-JUSTIFY: kashida; MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%"><span lang="AR-EG" style="FONT-SIZE: 16pt; FONT-FAMILY: &quot;Simplified Arabic&quot;; mso-ansi-font-size: 12.0pt"><o:p>&nbsp;</o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="TEXT-JUSTIFY: kashida; MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%"><span lang="AR-EG" style="FONT-SIZE: 16pt; FONT-FAMILY: &quot;Simplified Arabic&quot;; mso-ansi-font-size: 12.0pt"><span style="mso-tab-count: 1">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span>æÃßÏ ÇáÏßÊæÑ ÚÒÊ ÚØíÉ æßíá ßáíÉ ÃÕæá ÇáÏíä ÇáÃÓÈÞ Ãä Êáß ÇáãÓÑÍíÉ ÇáÊí ßÊÈÊåÇ äæÇá ÇáÓÚÏÇæí æÍãáÊ ÇÓã &quot;ÇáÅáå íÞÏã ÇÓÊÞÇáÊå Ýí ÇÌÊãÇÚ ÇáÞãÉ&quot; íãßä Ãä ÊÎÑÌåÇ Úä ÏÇÆÑÉ ÇáÅÓáÇã ÅÐÇ áã ÊÊÈ Úä åÐå ÇáÅÓÇÁÇÊ ÇáÊí ÊØáÞåÇ ãä Ííä áÂÎÑ æÊÚÈÑ ÝíåÇ ÇáÎØæØ ÇáÍãÑÇÁ¡ æááÃÓÝ áÏíäÇ ãä ÇáÞæÇäíä ÇáÊí íãßä Ãä ÊãäÚ ÃÕÍÇÈ ÇáÎíÇáÇÊ ÇáãÑíÖÉ áßä Ïæä ÌÏæí¡ ÝäÍä äÍÊÇÌ Åáí ÊÝÚíá åÐå ÇáÞæÇäíä æáíÓ Åáí ÊÔÑíÚÇÊ æÞæÇäíä ÃÎÑí æáÇ ÊÊÚÇÑÖ ÇáÚÞæÈÇÊ ãÚ ÇáÅÈÏÇÚ ÇáÐí íÊÍÕäæä Èå ßãÇ Ãä Úáí ÇáãÄÓÓÇÊ ÇáÏíäíÉ ãÓÆæáíÉ ÊÌÇå ÊÑß åÐå ÇáßÊÇÈÇÊ ÇáãÑíÖÉ ÇáÊí ÊÓÆ ááÅÓáÇã æÇáãÓáãíä.</span></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="TEXT-JUSTIFY: kashida; MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%"><span lang="AR-EG" style="FONT-SIZE: 16pt; FONT-FAMILY: &quot;Simplified Arabic&quot;; mso-ansi-font-size: 12.0pt"></span></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="TEXT-JUSTIFY: kashida; MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%"><span lang="AR-EG" style="FONT-SIZE: 16pt; FONT-FAMILY: &quot;Simplified Arabic&quot;; mso-ansi-font-size: 12.0pt">ÃãÇ ÈÚÏ:</span></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="TEXT-JUSTIFY: kashida; MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%"><span lang="AR-EG" style="FONT-SIZE: 16pt; FONT-FAMILY: &quot;Simplified Arabic&quot;; mso-ansi-font-size: 12.0pt">ÃÎí Ç áÞÇÑÆ ÇáßÑíã</span></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="TEXT-JUSTIFY: kashida; MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%"><span lang="AR-EG" style="FONT-SIZE: 16pt; FONT-FAMILY: &quot;Simplified Arabic&quot;; mso-ansi-font-size: 12.0pt">Åáí åÐÇ ÇáÍÏ æÕá ÇáÇÓÊÎÝÇÝ ÈÇáÏíä ããä íÏÚæä ÇáÊÞÏãíÉ æÇáÝßÑ ÇáãÓÊäíÑ¿¿... Åáí åÐÇ ÇáÍÏ ÈáÛ Èåã&nbsp;ÇáÅÓÝÇÝ Èá æÕá ÇáÃãÑ áÏÑÌÉ ÇáßÝÑ ÇáÈæÇÍ¿¿.... æÇáÛÑíÈ æÇáÚÌíÈ ÃääÇ äÌÏ ãä íÕÝÞ áåã ÏæãÇð ÈÍÌÉ ÑÝÖåã ááßåäæÊ ÇáãÐåÈí..... áÇ Íæá æáÇ ÞæÉ ÅáÇ ÈÇááå ÇáÚáí ÇáÚÙíã.</span></p>
اجمالي القراءات 38345

للمزيد يمكنك قراءة : اساسيات اهل القران
أضف تعليق
لا بد من تسجيل الدخول اولا قبل التعليق
تاريخ الانضمام : 2006-08-18
مقالات منشورة : 15
اجمالي القراءات : 810,505
تعليقات له : 154
تعليقات عليه : 203
بلد الميلاد : Afghanistan
بلد الاقامة : Afghanistan