أتقوا شر الشعب إذا غضب:
سلامة البرادعي مسئولية مبارك شخصيا

عمر عفيفي Ýí 2010-02-18


lt;/o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 0cm 0cm 10pt; line-height: normal; mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto"><b><span lang="AR-EG" style="font-size: 14pt; font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-bidi-language: AR-EG">ÚæÏÉ ÇáÈÑÇÏÚí áÃÑÖ ÇáæØä æÊØáÚ ÇáãÕÑííä áå Úáí Ãäå ÇáãÎáÕ ÇáãäÊÙÑ áãÇ íáÇÞæå ãä ÝÞÑ æÝÓÇÏ æÙáã æåæÇä Úáí ÃíÏí ÇáäÙÇã ÇáÍÇáí ÈÇÊÊ ÊÔßá ÊåÏíÏÇð ÎØíÑÇð áíÓ Úáí ÈÞÇÁ Ãæ ÅãÊÏÇÏ ÇáäÙÇã ÝÍÓÈ Èá æÚáí ãÕÇáÍ æÃØãÇÚ Ïæá ÃÎÑí ßËíÑÉ ÈÇáãäØÞÉ Úáí ÑÃÓåÇ ÅÓÑÇÆíá .</span></b><span lang="AR-SA" style="font-size: 12pt; font-family: &quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'"><o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 0cm 0cm 10pt; line-height: normal; mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto"><b><span lang="AR-EG" style="font-size: 14pt; font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-bidi-language: AR-EG">ÝÇ ÅÓÑÇÆíá ÊÚáã ÌíÏÇð Ãä ÇáÈÑÇÏÚí Ãæ ÛíÑå áä íÍÞÞ ááßíÇä ÇáÕåíæäí 1% ããÇ ÞÏãå æíÞÏãå æÓíÞÏãå ÇáäÙÇã ÇáÍÇáí ÇáÐí ÃÕÈÍÊ ÅÓÑÇÆíá Ãæá ãä íÍÇÝÙ Úáí ÈÞÇÄå æÅÓÊãÑÇÑå Ýí ÓÏÉ ÇáÍßã Ýí ãÕÑ ¡ æÊÓÊÎÏã ÅÓÑÇÆíá ßá ãÇ áÏíåÇ ãä ÅãßÇäÇÊ æÅÊÕÇáÇÊ ææÓÇÆá ÅÚáÇã ÚÇáãí æáæÈí íåæÏí ÈÇáæáÇíÇÊ ÇáãÊÍÏÉ ÇáÇãÑíßíÉ æÅæÑæÈÇ áãÓÇÚÏÉ åÐÇ ÇáäÙÇã Ýí ÇáÈÞÇÁ Úáí ÞíÏ ÇáÍíÇå ÑÛã Ãäå ãíÊ ÃßáíäßíÇð ¡æÐáß áíÓ ÍÈÇð Ýí ÓæÇÏ Úíäíå æáßä ÍÈÇð Ýí ãÕÇáÍåÇ &nbsp;ÇáÊí ÊÊÚÇÑÖ ÈÇáØÈÚ ãÚ ãÕÇáÍ ÇáãÕÑííä ÃæáÇ æÇáÚÑÈ ËÇäíÇð ¡æÇáÅíÑÇäííä ËÇáËÇð ¡ æíÈÏæ Ãä ÇáÖÛæØ ÇáÔÏíÏÉ ÇáÊí ãÇÑÓåÇ ÇááæÈí ÇáÕåíæäí ÃËÑÊ Ýí ÓíÇÓÉ ÇáÅÏÇÑÉ ÇáÂãÑíßíÉ ÇáÍÇáíå áÍÏ ÃäåÇ ÊÎáÊ æÊÑÇÌÚÊ Úä ÊÃííÏ ÇáÊÛííÑ ÇáÏíãÞÑÇØí æÍÞæÞ ÇáÇäÓÇä ÈÔßá æÇÖÍ áÇ íÎÝí Úáí ÃÍÏ .</span></b><span lang="AR-SA" style="font-size: 12pt; font-family: &quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'"><o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 0cm 0cm 10pt; line-height: normal; mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto"><b><span lang="AR-EG" style="font-size: 14pt; font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-bidi-language: AR-EG">æáÚá ÇáãÚÇÏáÉ ÇáÈÓíØÉ ÇáÊÇáíå ÊæÖÍ ãÏí ÑÚÈ ÅÓÑÇÆíá ãä æÕæá Ãí ÔÎÕ æØäí ãËá ÇáÏßÊæÑ ÇáÈÑÇÏÚí Ãæ ÛíÑå ááÍßã Ýí ãÕÑ </span></b><span lang="AR-SA" style="font-size: 12pt; font-family: &quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'"><o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 0cm 0cm 10pt; line-height: normal; mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto"><b><span lang="AR-EG" style="font-size: 14pt; font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-bidi-language: AR-EG">80 ãáíæä ãÕÑí+ ÍßæãÉ æØäíå ÏíãÞÑÇØíÉ + æÍÏå æØäíå ÍÞíÞíÉ + ãæÇÑÏ ãÕÑ ÇáãÇÏíå + æÍÏå ÚÑÈíå æÓæÞ ÚÑÈíå ãÔÊÑßå = <u>Ïæáå ÚÙãí Þæíå ÊÓãí ãÕÑ </u>íÚãá ÇáÌãíÚ áåÇ ÃáÝ ÍÓÇÈ æÍÓÇÈ .</span></b><span lang="AR-SA" style="font-size: 12pt; font-family: &quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'"><o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 0cm 0cm 10pt; line-height: normal; mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto"><b><span lang="AR-EG" style="font-size: 14pt; font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-bidi-language: AR-EG">æáÂä ãä ÇáÈÏíåíÇÊ Ãä ÊÍÑíÑ ÇáÞÏÓ æÝáÓØíä íÈÏà ãä ÊÍÑíÑ ÇáÞÇåÑÉ ãä ÇáÝÓÇÏ æÔÝÇÁåÇ ãä ÃäÝáæÇäÒÇ ÇáÊæÑíË ÇáÊí ÃÕÇÈÊ ÇáÌÓÏ ÇáãÕÑí æÚØáÊ ßá æÙÇÆÝå ÇáÍíæíå ÝáÇ ÈÏ Ãä ÊÞÝ ÅÓÑÇÆíá æãä æÑÇÁ ÅÓÑÇÆíá áßí ÊÙá ãÕÑ Úáí ÍÇáåÇ æíÙá Ðáß ÇáäÙÇã Ãæ ÅãÊÏÇÏå ãÓÊãÑÇð áíÎÏã ÇáãÕÇáÍ ÇáÂÓÑÇÆíáíå ÈÚíäíå æÈáÇ ÊÝßíÑ .</span></b><span lang="AR-SA" style="font-size: 12pt; font-family: &quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'"><o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 0cm 0cm 10pt; line-height: normal; mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto"><b><span lang="AR-EG" style="font-size: 14pt; font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-bidi-language: AR-EG">&nbsp;ÇáÓÄÇá ÇáåÇã ÇáÂä </span></b><span lang="AR-SA" style="font-size: 12pt; font-family: &quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'"><o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 0cm 0cm 10pt; line-height: normal; mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto"><b><span lang="AR-EG" style="font-size: 14pt; font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-bidi-language: AR-EG">ãä íÍãí Ããä æÓáÇãÉ ÇáÏßÊæÑ ÇáÈÑÇÏÚí Ýí ãÕÑ ¿¿¿</span></b><span lang="AR-SA" style="font-size: 12pt; font-family: &quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'"><o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 0cm 0cm 10pt; line-height: normal; mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto"><b><span lang="AR-EG" style="font-size: 14pt; font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-bidi-language: AR-EG">æáÇÈÏ Ãä äÑÏ Úáí Ðáß ÇáÓÄÇá ÇáåÇã !! æãä ÇáÂä !! ÍÊí áÇíÍÏË ãÇ áÇ ÊÍãÏ ÚÞÈÇå áÇ ÞÏÑ Çááå áÂääÇ ÓäÏÝÚ ÌãíÚÇð ÇáËãä æäÏÎá Ýí äÝÞ ãÙáã áÇ íÚáã äåÇíÊå ÛíÑ Çááå .</span></b><span lang="AR-SA" style="font-size: 12pt; font-family: &quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'"><o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 0cm 0cm 10pt; line-height: normal; mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto"><b><span lang="AR-EG" style="font-size: 14pt; font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-bidi-language: AR-EG">Ýãä ÇáãÚáæã æÝÞÇð ááÞÇäæä ÇáãÕÑí æÞÇäæä åíÆÉ ÇáÔÑØÉ ÑÞã 109 áÓäÉ 1971 Ýí ãÇÏÊå ÇáÇæáí </span></b><span lang="AR-SA" style="font-size: 12pt; font-family: &quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'"><o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 0cm 0cm 10pt; line-height: normal; mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto"><b><i><u><span lang="AR-EG" style="font-size: 14pt; font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-bidi-language: AR-EG">ãÇÏÉ ([1]): ÇáÔÑØÉ åíÆÉ ãÏäíÉ äÙÇãíÉ ÈæÒÇÑÉ ÇáÏÇÎáíÉ ÑÆíÓåÇ ÇáÃÚáì ÑÆíÓ ÇáÌãåæÑíÉ¡ æÊÄÏí æÙÇÆÝåÇ æÊÈÇÔÑ ÇÎÊÕÇÕåÇ ÈÑÆÇÓÉ æÒíÑ ÇáÏÇÎáíÉ æÊÍÊ ÞíÇÏÊå¡ æåæ ÇáÐí íÕÏÑ ÇáÞÑÇÑÇÊ ÇáãäÙãÉ áÌãíÚ ÔÆæäåÇ æäÙã ÚãáåÇ.</span></u></i></b><span lang="AR-SA" style="font-size: 12pt; font-family: &quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'"><o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 0cm 0cm 10pt; line-height: normal; mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto"><b><span lang="AR-EG" style="font-size: 14pt; font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-bidi-language: AR-EG">æäÑí æÈäÕ ÇáÞÇäæä Ãä ÇáÓíÏ ÑÆíÓ ÇáÌãåæÑíÉ åæ ÇáÑÆíÓ ÇáÂÚáí ááÔÑØÉ æíÊáæå æÒíÑ ÇáÏÇÎáíå æáÃä ãä ÇáãÚáæã ááßÇÝå Ãäå áÇíÊã Ýí ÇáÏÇÎáíå Ãí ÔÆ ÅáÇ ÈÃæÇãÑ ÝÃä ÓáÇãÉ ÇáÈÑÇÏÚí æÓáÇãÉ ÍíÇÊå ãÓÆæáíå ÑÆíÓ ÇáÌãåæÑíÉ ææÒíÑ ÇáÏÇÎáíå æåÐÇ ÃãÑ áÇ íÞÈá Ãí Ôß &nbsp;.</span></b><span lang="AR-SA" style="font-size: 12pt; font-family: &quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'"><o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 0cm 0cm 10pt; line-height: normal; mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto"><b><span lang="AR-EG" style="font-size: 14pt; font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-bidi-language: AR-EG">æáÅä ÇáÈÑÇÏÚí áíÓ Úáí åæí ãÕÇáÍ ÅÓÑÇÆíá æÃØãÇÚåÇ æÎØØåÇ ¡ ÝÍíÇÊå ãä ÇáãÍÊãá ÌÏÇ Ãä Êßæä&nbsp; Ýí ÎØÑ ÔÏíÏ æáÇ ÈÏ Ãä íÊã ÊÃãíäåÇ ÈÔßá ÌÇÏ æÍÇÓã ¡ ÎÇÕÉ Ãä ááãæÓÇÏ ÇáÂÓÑÇÆíáí ÓæÇÈÞ ÚÏíÏÉ áÇ ÊÎÝí Úáí ÃÍÏ æíãßä Ãä ÊÑÊßÈ ÍãÇÞå ÈÔßá Ãæ ÈÃÎÑ áÊÛæÕ ãÕÑ Ýí ãÔÇßá ÃßËÑ ããÇ åí Ýíå æØÈÚÇ áÕÇáÍ ÅÓÑÇÆíá.</span></b><span lang="AR-SA" style="font-size: 12pt; font-family: &quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'"><o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 0cm 0cm 10pt; line-height: normal; mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto"><b><span lang="AR-EG" style="font-size: 14pt; font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-bidi-language: AR-EG">æáÇ íäÈÛí Ãä íÎÔí ÇáÈÑÇÏÚí ãä ÍÑÇÓÊå ãä ÇáÇãä ÇáãÕÑí áÇäåã ÓæÇÁ Çãäæå Ãã áÇ ¡ Ýåæ ÊÍÊ ÇáãÑÇÞÈÉ ÇáãÓÊãÑÉ 24 ÓÇÚå Ýí Çáíæã æåæ ÃãÑ áÇíÍÊÇÌ Åáí ãÝåæãíå Ãæ íÍÊãá ÇáÔß æÇÍÏ Ýí Çáãáíæä .</span></b><span lang="AR-SA" style="font-size: 12pt; font-family: &quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'"><o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 0cm 0cm 10pt; line-height: normal; mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto"><b><span lang="AR-EG" style="font-size: 14pt; font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-bidi-language: AR-EG">æäÍä äÍÐÑ ÇáäÙÇã ÇáãÕÑí ãä ÍÏæË Ãí ãßÑæå ÃíÇ ßÇä íãÓ ÇáÈÑÇÏÚí æÓáÇãÊå æÍíÇÊå æäÍãá ÇáÑÆíÓ ÇáÃÚáí ááÔÑØå ÇáãÕÑíå ÇáÓíÏ ÍÓäí ãÈÇÑß ææÒíÑ ÏÇÎáíÊå æÇáÓíÏ ÌãÇá ãÈÇÑß ÇáãÓÆæáíå ßÇãáå ¡ ßãÇ ÃääÇ äÍÐÑ ßá ãä ÊÓæá áå äÝÓå ãä ÃÎÊÑÇÞ ÇáÓíÇÏÉ æÇáÇãä ÇáÞæãí ÇáãÕÑí &nbsp;áÃÑÊßÇÈ Ãí ÍãÇÞå ãä åÐÇ ÇáäæÚ ÈÃíÏí ãÃÌæÑå Ãæ ÎÇÑÌíå áÂä ËãäåÇ Óíßæä ÛÇáíÇð æáä ÊãÑ ÈÓáÇã Èá ÓÊßæä ÇáÞÔå ÇáÊí ÓÊÞÓã ãÚÇåÏÉ ÇáÓáÇã æßÇãÈ ÏíÝíÏ æÃÊÞæÇ ÔÑ ÇáÔÚÈ ÇáãÕÑí ÅÐÇ ÛÖÈ . </span></b><span lang="AR-SA" style="font-size: 12pt; font-family: &quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'"><o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 0cm 0cm 10pt; line-height: normal; mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto"><b><span lang="AR-EG" style="font-size: 14pt; font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-bidi-language: AR-EG">ßãÇ íäÈÛí Ãä ÊÚáã ÇáÞæí ÇáÚÙãí æÃÞÕÏ ÃãÑíßÇ ÊÍÏíÏÇ Ãä Ãí ãßÑæå ãä åÐÇ ÇáäæÚ ÓíÞáÈ ÇáãæÇÒíä ÑÃÓÇ Úáí ÚÞÈ æáä íãÑ ÈÓáÇã ãËáãÇ ãÑ ÊÓãíã ÚÑÝÇÊ ¡ ÃÛÊíÇá ÈäÇÒíÑ ÈæÊæ ¡ æÊÝÌíÑ ÇáÍÑíÑí ¡ &nbsp;æ ÇáãÈÍæÍ ãÄÎÑÇð Ýí ÇáÇãÇÑÇÊ æÛíÑåã æÛíÑåã ÇáßËíÑæä ¡ æÚáíåÇ Ãä ÊäÕÍ ÕÏíÞåÇ ÇáÍãíã ÍÓÊí ãÈÇÑß æÍáíÝÊåÇ ÅÓÑÇÆíá Ãä Ðáß ÎØ ÃÍãÑ áÇ íäÈÛí ÇáÇÞÊÑÇÈ ãäå Ãæ ãÌÑÏ ÇáÊÝßíÑ Ýíå áÃä Ðáß Óíßæä Ýí ÛíÑ ÕÇáÍ ÃãÑíßÇ æãÕÇáÍåÇ.</span></b><span lang="AR-SA" style="font-size: 12pt; font-family: &quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'"><o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 0cm 0cm 10pt; line-height: normal; mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto"><b><span lang="AR-EG" style="font-size: 14pt; font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-bidi-language: AR-EG">æÚáí ÃãÑíßÇ Ãä ÊÚáã ÃäåÇ ÊÑÇåä Úáí ÇáÍÕÇä ÇáÎÓÑÇä æÇáãÑíÖ æÇáÐí áä íÓÊØíÚ Ãä íßãá Ýí ÇáÍáÈå ÃßËÑ ãä Ðáß æáä íÓÊØíÚ ÇáÇÓÊãÑÇÑ Ýí ÍãÇíÉ ãÕÇáÍåÇ Ýáä íÓÊØíÚ Ãä íÞÖí Úáí ÍãÇÓ æáÇ ÍÒÈ Çááå æáä íÓÊØíÚ Ãä íæÇÌå ÅíÑÇä áÇäå Ýí ÇáÍÞíÞÉ ÛíÑ ÞÇÏÑ Úáí ÝÚá ÔÆ æÃäÙÑæÇ áãæßÈå ßã åæ ÎÇÆÝ æãÑÚæÈ ãä ÔÚÈå æíÎÊÝí ÎáÝ ãáíæä æäÕÝ ÌäÏí Ããä ãÑßÒí æÃáÇáÇÝ ÇáãÏÑÚÇÊ&nbsp; ÏÝÚ ÇáÔÚÈ ÇáÇãÑíßí ËãäåÇ ãä ÎáÇá ÇáãÚæäå ÇáãÔÆæãå ¡ æáÇÈÏ Ãä ÊÞÑà ÇáãæÞÝ ÞÑÃå ÕÍíÍå Ãä ÃÑÇÏÊ Ãä ÊÍÇÝÙ Úáí ãÕÇáÍåÇ ÇáÊí ÈÇÊÊ Úáí ÇáãÍß ÌÑÇÁ ÓíÇÓÇÊåÇ Ýí ÇáãäØÞÉ . </span></b><span lang="AR-SA" style="font-size: 12pt; font-family: &quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'"><o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 0cm 0cm 10pt; line-height: normal; mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto"><b><span lang="AR-EG" style="font-size: 14pt; font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-bidi-language: AR-EG">ÃÊãäí ãä Çááå Ãä Ãßæä ãÎØÆÇð áßä ÍÓí ÇáÇãäí ÈÍßã Úãáí ÇáÓÇÈÞ ßÖÇÈØ ÔÑØÉ íÑÛãäí Úáí ÃÊÎÇÐ ÇáÍíØå æÇáÍÐÑ æãÇ ÃÌãá Ãä íÝØä ÇáÑÆíÓ ÇáÇÚáí ááÔÑØå Ãä ÇáæÞÇíå ÎíÑÇð ãä ÇáÚáÇÌ áÂä ÇáÚáÇÌ Óíßæä ãßáÝ æãÏãÑ æËãäå ÈÇåÙ æáÇ íäÈÛí Çä íÓÊãÚ áäÕÇÆÍ ÇáãÑÇåÞíä æÇáÕÛÇÑ æßÝÇäÇ ãÇ äÍä Ýíå</span></b><span lang="AR-SA" style="font-size: 12pt; font-family: &quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'"><o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 0cm 0cm 10pt; line-height: normal; mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto"><b><span lang="AR-EG" style="font-size: 14pt; font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-bidi-language: AR-EG">Çááåã ÝÇÔåÏ Ãäí ÞÏ ÍÐÑÊ </span></b><span lang="AR-SA" style="font-size: 12pt; font-family: &quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'"><o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" align="center" style="margin: 0cm 0cm 10pt; line-height: normal; text-align: center; mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto"><b><span dir="ltr" style="font-size: 14pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-ascii-font-family: Calibri; mso-hansi-font-family: Calibri; mso-bidi-font-family: 'Times New Roman'"><font face="Calibri">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </font></span></b><b><span lang="AR-EG" style="font-size: 14pt; font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-bidi-language: AR-EG">ÇáÚÞíÏ /ÚãÑ ÚÝíÝí</span></b><span lang="AR-SA" style="font-size: 12pt; font-family: &quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'"><o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" align="right" style="margin: 0cm 0cm 10pt; line-height: normal; text-align: left; mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto"><b><span lang="AR-EG" style="font-size: 14pt; font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-bidi-language: AR-EG">ÈÇÍË ÒÇÆÑ ÈÌÇãÚÉ ÌæÑÌ ÊÇæä </span></b><span lang="AR-SA" style="font-size: 12pt; font-family: &quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'"><o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" align="right" style="margin: 0cm 0cm 10pt; line-height: normal; text-align: left; mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto"><b><span lang="AR-SA" style="font-size: 14pt; font-family: &quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'"><a href="mailto:afifiomar3@hotmail.com"><span lang="EN-US" dir="ltr" style="color: blue; font-family: &quot;Calibri&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-bidi-font-size: 11.0pt">afifiomar3@hotmail.com</span></a></span></b><span lang="AR-SA" style="font-size: 12pt; font-family: &quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'"><o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 0cm 0cm 10pt"><span dir="ltr"><o:p><font face="Calibri" size="3">&nbsp;</font></o:p></span></p>
<p>&nbsp;</p>
اجمالي القراءات 11292

للمزيد يمكنك قراءة : اساسيات اهل القران
التعليقات (2)
1   تعليق بواسطة   Mohamed Awadalla     في   الخميس ١٨ - فبراير - ٢٠١٠ ١٢:٠٠ صباحاً
[45853]

why is only one would run for election?

I do not know if they could be that stupid and harm him, but in the same time I wish we would have so many to run for this election, because what could happened if something bad happened to this man?


2   تعليق بواسطة   لطفية سعيد     في   الجمعة ١٩ - فبراير - ٢٠١٠ ١٢:٠٠ صباحاً
[45869]

لو حدث مكروه للبردعي

لو حدث مكروه للبردعي  لكان ذلك عار لن يغتفر، ولن يمحوه سيناريوهات الاعتذارات  الجاهزة  التي تقال في مثل تلك الظروف ، ونحب أن ننبه السادة المسئولين   إلى أن نظرية المؤامرة نظرية سارية المفعول ، وسوف يذكر التاريخ بحروف من ...... حجم التزييف والتزوير .


أضف تعليق
لا بد من تسجيل الدخول اولا قبل التعليق
تاريخ الانضمام : 2008-08-31
مقالات منشورة : 10
اجمالي القراءات : 150,540
تعليقات له : 0
تعليقات عليه : 9
بلد الميلاد : Egypt
بلد الاقامة : Egypt