إعجاز الترتيب القرآني في العدد 1593

عبدالله جلغوم Ýí 2009-08-29


uml; ÈíäåÇ ÃÚÏÇÏÇ ááÂíÇÊ Ýí ÓæÑ ÇáÞÑÂä ÇáßÑíã ¿<o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 0cm 0cm 0pt; mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto"><span lang="AR-SA" style="font-size: 18pt; color: black; font-family: &quot;Traditional Arabic&quot;; mso-ascii-font-family: 'Arial Black'; mso-hansi-font-family: 'Arial Black'">ÚÏÏ ÇáÃÚÏÇÏ ÇáÃæáíÉ Ýí ÓáÓáÉ</span><span lang="AR-SA" dir="ltr" style="font-size: 18pt; color: black; font-family: &quot;Arial Black&quot;; mso-bidi-font-family: 'Traditional Arabic'"> </span><span lang="AR-SA" style="font-size: 18pt; color: black; font-family: &quot;Traditional Arabic&quot;; mso-ascii-font-family: 'Arial Black'; mso-hansi-font-family: 'Arial Black'">ÇáÃÚÏÇÏ 1 &ndash; 114 åæ 30 ÚÏÏÇ ¡ ãÌãæÚåÇ <span style="color: #ff0000">1593</span> . åÐå ÇáÍÞíÞÉ ãæÌæÏÉ ÞÈá äÒæá ÇáÞÑÂä</span><span lang="AR-SA" dir="ltr" style="font-size: 18pt; color: black; font-family: &quot;Arial Black&quot;; mso-bidi-font-family: 'Traditional Arabic'"> </span><span lang="AR-SA" style="font-size: 18pt; color: black; font-family: &quot;Traditional Arabic&quot;; mso-ascii-font-family: 'Arial Black'; mso-hansi-font-family: 'Arial Black'">æãÇÒÇáÊ ¡ áÇ ãÌÇá ááÊÔßíß ÝíåÇ</span><span lang="AR-SA" dir="ltr" style="font-size: 18pt; color: black; font-family: &quot;Arial Black&quot;; mso-bidi-font-family: 'Traditional Arabic'"> </span><span lang="AR-SA" style="font-size: 18pt; color: black; font-family: &quot;Traditional Arabic&quot;; mso-ascii-font-family: 'Arial Black'; mso-hansi-font-family: 'Arial Black'">ÇÓÊÎÏã ÇáÞÑÂä ãä Èíä åÐå</span><span lang="AR-SA" dir="ltr" style="font-size: 18pt; color: black; font-family: &quot;Arial Black&quot;; mso-bidi-font-family: 'Traditional Arabic'"> </span><span lang="AR-SA" style="font-size: 18pt; color: black; font-family: &quot;Traditional Arabic&quot;; mso-ascii-font-family: 'Arial Black'; mso-hansi-font-family: 'Arial Black'">ÇáÃÚÏÇÏ 17 ÚÏÏÇ ¡ ãÌãæÚåÇ <span style="color: #ff0000">681</span> . æÊÑß 13 ÚÏÏÇ<span style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </span>ãÌãæÚåÇ <span style="color: #ff0000">912</span> .<o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 0cm 0cm 0pt; mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto"><span lang="AR-SA" style="font-size: 18pt; color: black; font-family: &quot;Traditional Arabic&quot;; mso-ascii-font-family: 'Arial Black'; mso-hansi-font-family: 'Arial Black'">( ÇáÚÏÏ 681 íÓÇæí 3 &times; 227 ¡ æÇáÚÏÏ 912 = 8 &times; 114 . åÐÇ ãæÖæÚ ÂÎÑ )<span style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </span>. ãÇ ÃæÏ ØÑÍå Ýí åÐå ÇáãÞÇáÉ :<o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 0cm 0cm 0pt; mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto"><span lang="AR-SA" style="font-size: 18pt; color: black; font-family: &quot;Traditional Arabic&quot;; mso-ascii-font-family: 'Arial Black'; mso-hansi-font-family: 'Arial Black'">ãÇ æÌå ÇáÅÚÌÇÒ ÇáÚÏÏí Ýí åÐå ÇáÞÓãÉ ¿ÞÓãÉ ÇáÃÚÏÇÏ ÇáÃæáíÉ ÇáËáÇËíä Åáì ãÌãæÚÊíä ¡ ãÌãæÚåãÇ 681 æ 912 ¿ </span><span dir="ltr" style="font-size: 18pt; color: #7b9133; font-family: Tahoma; mso-bidi-font-family: 'Traditional Arabic'"><br />
</span><span lang="AR-SA" style="font-size: 18pt; color: black; font-family: &quot;Traditional Arabic&quot;; mso-ascii-font-family: 'Arial Black'; mso-hansi-font-family: 'Arial Black'">åá åí ããÇ íÞÏÑ Úáíå ÇáÈÔÑ æããÇ íãßä Ãä íÞÚ Ýí Ãí ßÊÇÈ ¿ åá åí ãä</span><span lang="AR-SA" dir="ltr" style="font-size: 18pt; color: black; font-family: &quot;Arial Black&quot;; mso-bidi-font-family: 'Traditional Arabic'"> </span><span lang="AR-SA" style="font-size: 18pt; color: black; font-family: &quot;Traditional Arabic&quot;; mso-ascii-font-family: 'Arial Black'; mso-hansi-font-family: 'Arial Black'">ÇáÚÈË ßãÇ íÕÝåÇ ÈÚÖ ÑÇÝÖí ÇáÅÚÌÇÒ ÇáÚÏÏí ¿ åá ÊÃÊí ãËá åÐå ÇáÞÓãÉ Ïæä ÊÏÈíÑ</span><span lang="AR-SA" dir="ltr" style="font-size: 18pt; color: black; font-family: &quot;Arial Black&quot;; mso-bidi-font-family: 'Traditional Arabic'"> </span><span lang="AR-SA" style="font-size: 18pt; color: black; font-family: &quot;Traditional Arabic&quot;; mso-ascii-font-family: 'Arial Black'; mso-hansi-font-family: 'Arial Black'">æÊÞÏíÑ ÚÙíãíä ¿<o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 0cm 0cm 0pt; mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto"><span lang="AR-SA" style="font-size: 18pt; color: black; font-family: &quot;Traditional Arabic&quot;; mso-ascii-font-family: 'Arial Black'; mso-hansi-font-family: 'Arial Black'">áäÊÃãá ÑÇÆÚÉ ÇáÊÑÊíÈ ÇáÞÑÂäí Ýí ÞÓãÉ ÇáÚÏÏ 1593 Åáì 681 æ 912 :<o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 0cm 0cm 0pt; mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto"><span lang="AR-SA" style="font-size: 18pt; color: black; font-family: &quot;Traditional Arabic&quot;; mso-ascii-font-family: 'Arial Black'; mso-hansi-font-family: 'Arial Black'">Åä ÕÝ ÇáÚÏÏíä 912 æ 681 ¡ ÇáÚÏÏíä ÇááÐíä ÊãÊ ÞÓãÉ ÇáÚÏÏ 1593 ÅáíåãÇ íÚØíäÇ ÇáÚÏÏ 912681 . åÐÇ ÇáÚÏÏ íÓÇæí <span style="color: #ff0000">3951 &times; 231 </span>.<o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 0cm 0cm 0pt; mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto"><span lang="AR-SA" style="font-size: 18pt; color: black; font-family: &quot;Traditional Arabic&quot;; mso-ascii-font-family: 'Arial Black'; mso-hansi-font-family: 'Arial Black'">ÊÃãáæÇ ÇáÚÏÏíä 3951 æ 231 ÌíÏÇ .. ãÇÐÇ ÊáÇÍÙæä ¿<o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 0cm 0cm 0pt; mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto"><span lang="AR-SA" style="font-size: 18pt; color: black; font-family: &quot;Traditional Arabic&quot;; mso-ascii-font-family: 'Arial Black'; mso-hansi-font-family: 'Arial Black'">ÇáÚÏÏ <span style="color: #ff0000">3951</span> åæ ãÚßæÓ ÇáÚÏÏ 1593 ÇáÐí åæ ãÌãæÚ ÇáÚÏÏíä 681 æ 912..<o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 0cm 0cm 0pt; mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto"><span lang="AR-SA" style="font-size: 18pt; color: black; font-family: &quot;Traditional Arabic&quot;; mso-ascii-font-family: 'Arial Black'; mso-hansi-font-family: 'Arial Black'">ãÇÐÇ Úä ÇáÚÏÏ 231 ¿ <o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 0cm 0cm 0pt; mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto"><span lang="AR-SA" style="font-size: 18pt; color: black; font-family: &quot;Traditional Arabic&quot;; mso-ascii-font-family: 'Arial Black'; mso-hansi-font-family: 'Arial Black'">ÇáÚÏÏ <span style="color: #ff0000">231</span> ¡ åæ ÍÇÕá ØÑÍ ÇáÚÏÏíä 681 æ 912 ..<o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 0cm 0cm 0pt; mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto"><span lang="AR-SA" style="font-size: 18pt; color: black; font-family: &quot;Traditional Arabic&quot;; mso-ascii-font-family: 'Arial Black'; mso-hansi-font-family: 'Arial Black'">æÓÄÇáí åäÇ : åá íãßä ÞÓãÉ ÇáÚÏÏ 1593 Åáì ÚÏÏíä ÂÎÑíä ÊÑÈØåãÇ ãËá åÐå</span><span lang="AR-SA" dir="ltr" style="font-size: 18pt; color: black; font-family: &quot;Arial Black&quot;; mso-bidi-font-family: 'Traditional Arabic'"> </span><span lang="AR-SA" style="font-size: 18pt; color: black; font-family: &quot;Traditional Arabic&quot;; mso-ascii-font-family: 'Arial Black'; mso-hansi-font-family: 'Arial Black'">ÇáÚáÇÞÉ ÇáãÍßãÉ ÇáÝÑíÏÉ ÇáÊí áÇ íãßä Ãä ÊÊæÝÑ Ýí ÛíÑåãÇ ¿ áãÇÐÇ áÇ íÌÑÈ ÑÇÝÖæ ÇáÅÚÌÇÒ ÇáÚÏÏí Ãä íÈÍËæÇ Úä ÚÏÏíä ÂÎÑíä ÊÑÈØåãÇ ãËá åÐå ÇáÚáÇÞÉ ÇáÑÇÆÚÉ ¿</span><span lang="AR-SA" dir="ltr" style="font-size: 18pt; color: black; font-family: &quot;Arial Black&quot;; mso-bidi-font-family: 'Traditional Arabic'"> </span><span lang="AR-SA" style="font-size: 18pt; color: black; font-family: &quot;Traditional Arabic&quot;; mso-ascii-font-family: 'Arial Black'; mso-hansi-font-family: 'Arial Black'">æíËÈÊæÇ ááäÇÓ Ãä ãËá åÐÇ åæ ããÇ íÞÏÑæä Úáíå ¿ æÈÐáß íæÌåæä ááÅÚÌÇÒ ÇáÚÏÏí<o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 0cm 0cm 0pt; mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto"><span lang="AR-SA" style="font-size: 18pt; color: black; font-family: &quot;Traditional Arabic&quot;; mso-ascii-font-family: 'Arial Black'; mso-hansi-font-family: 'Arial Black'">ÖÑÈÉ</span><span lang="AR-SA" dir="ltr" style="font-size: 18pt; color: black; font-family: &quot;Arial Black&quot;; mso-bidi-font-family: 'Traditional Arabic'"> </span><span lang="AR-SA" style="font-size: 18pt; color: black; font-family: &quot;Traditional Arabic&quot;; mso-ascii-font-family: 'Arial Black'; mso-hansi-font-family: 'Arial Black'">ÞÇÖíÉ ¿ áä íÝÚáæÇ Ðáß ¡ áÃäåã áä íÌÏæÇ .. ÍÊì áæ ÇÓÊÚÇäæÇ ÈÇáÌä ..<o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" align="center" style="margin: 0cm 0cm 0pt; text-align: center; mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto"><span lang="AR-SA" style="font-size: 18pt; color: black; font-family: &quot;Traditional Arabic&quot;; mso-ascii-font-family: 'Arial Black'; mso-hansi-font-family: 'Arial Black'">áÃä åÐå ÇáÞÓãÉ Ýí ÇÓÊÎÏÇã ÇáÞÑÂä ááÃÚÏÇÏ ÇáÃæáíÉ áíÓÊ Ýí ãÊäÇæá</span><span lang="AR-SA" dir="ltr" style="font-size: 18pt; color: black; font-family: &quot;Arial Black&quot;; mso-bidi-font-family: 'Traditional Arabic'"> </span><span lang="AR-SA" style="font-size: 18pt; color: black; font-family: &quot;Traditional Arabic&quot;; mso-ascii-font-family: 'Arial Black'; mso-hansi-font-family: 'Arial Black'">ÇáÈÔÑ ¿ æáíÓÊ æáíÏÉ ãÕÇÏÝÉ ÚãíÇÁ ¡ Ãæ ÇÌÊåÇÏ ÈÔÑí ¡ æáÇ íãßä ÊÝÓíÑåÇ ÅáÇ Ãä íßæä ÊÑÊíÈ ÓæÑ ÇáÞÑÂä æÂíÇÊå ÊÑÊíÈÇ ÅáåíÇ ãÍßãÇ. <o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 0cm 0cm 0pt; mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto"><span lang="AR-SA" style="font-size: 18pt; color: black; font-family: &quot;Traditional Arabic&quot;; mso-ascii-font-family: 'Arial Black'; mso-hansi-font-family: 'Arial Black'">( ãáÇÍÙÉ : ãÇ ÐßÑÊå åæ ãÌÑÏ ãáÇÍÙÉ ÈÓíØÉ ãÞÊØÚÉ ãä ÏÑÇÓÉ : ÇáÃÚÏÇÏ ÇáÃæáíÉ ÇáãÓÊÎÏãÉ ÃÚÏÇÏÇ ááÂíÇÊ Ýí ÓæÑ ÇáÞÑÂä ÇáßÑíã ¡ æÊÔíÑ Åáì Ãä ÇáÚáÇÞÇÊ ÇáÑíÇÖíÉ Èíä ÓæÑ ÇáÞÑÂä æÂíÇÊå áÇ ÊÊæÞÝ ÚäÏ ãÌÑÏ ÚÏÏ ãÇ æãÖÇÚÝÇÊå ) <o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" align="center" style="margin: 0cm 0cm 0pt; text-align: center; mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto"><span lang="AR-SA" style="font-size: 18pt; color: black; font-family: &quot;Traditional Arabic&quot;; mso-ascii-font-family: 'Arial Black'; mso-hansi-font-family: 'Arial Black'"><span style="mso-spacerun: yes">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></span><span dir="ltr" style="font-size: 18pt; color: #7b9133; font-family: Tahoma; mso-bidi-font-family: 'Traditional Arabic'"><span style="mso-spacerun: yes">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span><span style="mso-spacerun: yes">&nbsp;</span><o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 0cm 0cm 0pt; mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto"><span lang="AR-SA" style="font-size: 18pt; color: black; font-family: &quot;Traditional Arabic&quot;; mso-ascii-font-family: 'Arial Black'; mso-hansi-font-family: 'Arial Black'"><o:p>&nbsp;</o:p></span></p>
<p>&nbsp;</p>
اجمالي القراءات 18239

للمزيد يمكنك قراءة : اساسيات اهل القران
التعليقات (5)
1   تعليق بواسطة   مراد الخولى     في   الأربعاء ٠٢ - سبتمبر - ٢٠٠٩ ١٢:٠٠ صباحاً
[41824]

سؤال بسيط

أولا أهلا بك ثانى فى هذا الموقع الكريم. وأرجو أن لا تلتفت لبعض السخفاء هنا. فقد تم طرد بعضهم, وبعضهم قد ترك الموقع بعد ان تم الهجوم عليهم. المهم أريد ان أسألك ما هى الأعداد الأولية التى تتكلم عنها (30 ) ؟


 


2   تعليق بواسطة   عبدالله جلغوم     في   الأربعاء ٠٢ - سبتمبر - ٢٠٠٩ ١٢:٠٠ صباحاً
[41825]

الأعداد الأولية

الأخ الفاضل مراد


سلام عليك


الأعداد الأولية في السلسلة من 1 - 114 ثلاثون عددا ، استخدم القرآن منها للدلالة على اعداد الايات في سوره 17 عددا وترك 13 ..


مثلا العدد 3 استخدم للدلالة على عدد الايات في سور العصر والكوثر والنصر ، العدد 31 استخدم للدلالة على عدد الايات في سورة الإنسان .


العدد 23 لم يستخدم أي لا توجد سورة مؤلفة من 23 آية ..


( ما ذكرته هنا هو ملاحظة مقتطعة من بحث طويل زاخر بالمفاجآت )


ترتيب الأعداد الأولية الـ 17 تصاعديا ( وهي المستخدمة في القرآن أعدادا للآيات ومجموعها 681 ) : ( 681 = 4 × 227 )

3 /5 / 7 / 11 /13 / 17 / 19 / 29 / 31 / 37 / 43 / 53 / 59 / 73 / 83 / 89 / 109 .
الأعداد الأولية الـ 13 من بين سلسلة الأعداد 1-114 ، غير المستخدمة في القرآن . هي :

2/23/41/47/61/67/71/79/97/101/103/107/113 .

إن مجموعها هو : 912 . ( 912 = 8 × 114 ) .


3   تعليق بواسطة   عثمان محمد علي     في   الأربعاء ٠٢ - نوفمبر - ٢٠١٦ ١٢:٠٠ صباحاً
[83570]

استاذ محمد الهادى - نحن لا نؤمن بالروايات .


استاذ محمد الهادى -المحترم - للتذكرة --ضمن شروط النشر على هذا الموقع المبارك فى المقالات الدينية الا نستشهد برواية او حديث كدليل دينى ،والا نحاول بشكل أو بآخر أن نُثبت صحتها ، لأن أهل القرآن يا أخى الكريم لا يؤمنون بالتراث ولا بالروايات كدين ،بل على العكس يؤمنون انها ضد الدين ومناقضة للقرآن الكريم ومخالفة له ،ووضعها اعداء النبى والرسالة واتباع الشياطين من المجرمين ليصدوا بها عن سبيل الله ...... ومن هنا اقول محاولة حضرتك (العددية )) التى تريد أن تُثبت بها صحة رواية ( سورة الإخلاص تعادل ثلث القرآن ) لا مكان لها هُنا فأرجو أن تحذفها ... وأن نلتزم جميعا بشروط النشر على الموقع .. تحياتى وإحترامى .4   تعليق بواسطة   صلاح الدنارى     في   الأربعاء ٠٢ - نوفمبر - ٢٠١٦ ١٢:٠٠ صباحاً
[83571]

عفارم عليك دكتور عثمان


 


كان من الواضح أنها محاولة للشوشرة على الموقع لأنه يعرف شروط الكتابة أو النشر. 


5   تعليق بواسطة   صلاح الدنارى     في   الأربعاء ٠٢ - نوفمبر - ٢٠١٦ ١٢:٠٠ صباحاً
[83572]

ما هذه الخزعبلات العددية؟!!


لا شرح من أين أتت هذه الأرقام ، وأيضا لا وجود لحساب الجمل الوهمى. الذى أعرفه هو حساب الجمل التقليدى مثل ابجدهوز وحساب الجمل الذى اخترعه العلماء المبنى على ورود الحروف فى القرأن الكريم.

أضف تعليق
لا بد من تسجيل الدخول اولا قبل التعليق
تاريخ الانضمام : 2008-07-04
مقالات منشورة : 63
اجمالي القراءات : 1,683,004
تعليقات له : 228
تعليقات عليه : 370
بلد الميلاد : jordan
بلد الاقامة : jordan