محاولة تحقيـق رؤية الهــلال من كتاب اللــه

عبد الرحمان حواش Ýí 2009-08-12


e;ÓÆáÉ Úáì &ndash; <u><strong>Ãåá ÇáÞÑÁÇä-</strong></u> æÃØáÈ ãäåã ÇáÅÌÇÈÉ <u><strong>&ndash; ÝßÑíÇ &ndash;</strong></u> ÚáíåÇ.<o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 0cm 0cm 0pt; direction: rtl; unicode-bidi: embed; text-align: justify"><span lang="AR-DZ" style="font-size: 16pt; font-family: &quot;Arabic Transparent&quot;; mso-bidi-language: AR-DZ">1)- åá Çááå ÝÑÖ ÚáíäÇ ÕíÇã ÔåÑ: ËáÇËíä íæãÇ- <strong>ßãÇ ÇÊÝÞ</strong>&nbsp;</span><span lang="FR" dir="ltr" style="font-size: 16pt; mso-bidi-language: AR-DZ; mso-bidi-font-family: 'Arabic Transparent'"><font face="Arial">!?</font></span><span lang="AR-DZ" style="font-size: 16pt; font-family: &quot;Arabic Transparent&quot;; mso-bidi-language: AR-DZ"> Ãã ÝÑÖ ÚáíäÇ ÕíÇã ÔåÑ ãÚáæã-<u><strong>åæ ÑãÖÇä</strong></u><span style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </span>ãä Ãæáå Åáì ÂÎÑå&nbsp;</span><span lang="FR" dir="ltr" style="font-size: 16pt; mso-bidi-language: AR-DZ; mso-bidi-font-family: 'Arabic Transparent'"><font face="Arial">!?</font></span><span lang="AR-DZ" style="font-size: 16pt; font-family: &quot;Arabic Transparent&quot;; mso-bidi-language: AR-DZ"><o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 0cm 0cm 0pt; direction: rtl; unicode-bidi: embed; text-align: justify"><span lang="AR-DZ" style="font-size: 16pt; font-family: &quot;Arabic Transparent&quot;; mso-bidi-language: AR-DZ">2)- åá Çááå ØáÈ ãäÇ ÕíÇã 30 íæãÇ Ãæ 29 íæãÇ &ndash;<strong>ÍÞøÇð</strong>-&nbsp;</span><span lang="FR" dir="ltr" style="font-size: 16pt; mso-bidi-language: AR-DZ; mso-bidi-font-family: 'Arabic Transparent'"><font face="Arial">?</font></span><span lang="AR-DZ" style="font-size: 16pt; font-family: &quot;Arabic Transparent&quot;; mso-bidi-language: AR-DZ"> Ýãä Ãíä ÌÇÁ åÐÇä ÇáÚÏÏÇä&nbsp;</span><span lang="FR" dir="ltr" style="font-size: 16pt; mso-bidi-language: AR-DZ; mso-bidi-font-family: 'Arabic Transparent'"><font face="Arial">!?</font></span><span lang="AR-DZ" style="font-size: 16pt; font-family: &quot;Arabic Transparent&quot;; mso-bidi-language: AR-DZ"><o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 0cm 0cm 0pt; direction: rtl; unicode-bidi: embed; text-align: justify"><span lang="AR-DZ" style="font-size: 16pt; font-family: &quot;Arabic Transparent&quot;; mso-bidi-language: AR-DZ">3) ÅÐÇ ÇÚÊÈÑäÇ ÇáÍÏíË :&quot; <strong>ÕæãæÇ áÑÄíÊå æÇÝØÑæÇ áÑÄíÊå</strong>&nbsp;</span><span lang="FR" dir="ltr" style="font-size: 16pt; mso-bidi-language: AR-DZ; mso-bidi-font-family: 'Arabic Transparent'"><font face="Arial">!</font></span><span lang="AR-DZ" style="font-size: 16pt; font-family: &quot;Arabic Transparent&quot;; mso-bidi-language: AR-DZ"> &quot; ÕÍíÍðÇ æÃÎÐäÇ ÇáÚãá Èå<span style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </span>( ÈÕÝÉ ÊÚÈÏíÉ ) Ýåá ÇáÓáÝíæä ÇáÐíä íÕÑæä Úáì ÇáÚãá Èå ¡ åá íØÈÞæäå <u><strong>&ndash; ÍÞíÞÉ -&nbsp;</strong></u></span><span><font face="Arial">?</font>ÈÑÄíÊåã Åáì ÇáÓãÇÁ&nbsp;</span><span lang="FR" dir="ltr" style="font-size: 16pt; mso-bidi-language: AR-DZ; mso-bidi-font-family: 'Arabic Transparent'"><font face="Arial">?</font></span><span lang="AR-DZ" style="font-size: 16pt; font-family: &quot;Arabic Transparent&quot;; mso-bidi-language: AR-DZ"><o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 0cm 0cm 0pt; direction: rtl; unicode-bidi: embed; text-align: justify"><u><span lang="AR-DZ" style="font-size: 16pt; font-family: &quot;Arabic Transparent&quot;; mso-bidi-language: AR-DZ"><strong>-ãÍÇæáÉ ÇáÌæÇÈ Úáì ÇáÊÓÇÄá ÇáÃæá:<o:p></o:p></strong></span></u></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 0cm 0cm 0pt; direction: rtl; unicode-bidi: embed; text-align: justify"><span lang="AR-DZ" style="font-size: 16pt; font-family: &quot;Arabic Transparent&quot;; mso-bidi-language: AR-DZ">ÝÇááå ÓÈÍÇäå æÊÚÇáì ÝÑÖ ÚáíäÇ ÕíÇã <strong>ÔåÑ ÑãÖÇä¡</strong> ÇáÔåÑ ÇáÐí Èíä <strong>ÔÚÈÇä </strong>æ <strong>ÔæÇá</strong>¡ ÅÐÇ ßÇä Ðáß &ndash;ßÐáß- Ýáã äÃßá ãå Çáíæãíä ÇáÃæáíä æäÚæøÖåãÇ &ndash; áÇ ÔÚæÑíÇ- Èíæãíä ãä ÔåÑ<span style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </span>ÔæÇá- ÈÏÚæì ÃääÇ áã<span style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </span>äÑ ÇáåáÇá&nbsp;</span><span lang="FR" dir="ltr" style="font-size: 16pt; mso-bidi-language: AR-DZ; mso-bidi-font-family: 'Arabic Transparent'"><font face="Arial">!?</font></span><span lang="AR-DZ" style="font-size: 16pt; font-family: &quot;Arabic Transparent&quot;; mso-bidi-language: AR-DZ"> ( ÕæãæÇ áÑÄíÊå æÇÝØÑæÇ áÑÄíÊå... äÍä Þæã ... ) Åáì ÂÎÑ ãÇ ÌÇÁ Ýí ÇáÍÏíË&nbsp;</span><span lang="FR" dir="ltr" style="font-size: 16pt; mso-bidi-language: AR-DZ; mso-bidi-font-family: 'Arabic Transparent'"><font face="Arial">!?</font></span><span lang="AR-DZ" style="font-size: 16pt; font-family: &quot;Arabic Transparent&quot;; mso-bidi-language: AR-DZ">...<o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 0cm 0cm 0pt; direction: rtl; unicode-bidi: embed; text-align: justify"><span lang="AR-DZ" style="font-size: 16pt; font-family: &quot;Arabic Transparent&quot;; mso-bidi-language: AR-DZ">- ÇáÔåÑ ãæÌæÏ. æÞÚ ÇáÅÞÊÑÇä ÈÚÏõ&nbsp;</span><span lang="FR" dir="ltr" style="font-size: 16pt; mso-bidi-language: AR-DZ; mso-bidi-font-family: 'Arabic Transparent'"><font face="Arial">!</font></span><span lang="AR-DZ" style="font-size: 16pt; font-family: &quot;Arabic Transparent&quot;; mso-bidi-language: AR-DZ"> Åä áã äÜÑå<span style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </span>ÝáÚæÇãá ËáÇËÉ: ÊáæË ãÍíØå- ÃÔÚÉ ÇáÔãÓ Íæáå- ÑÞøÊÜå Ýí ÇáÓÇÚÇÊ ÇáÃæáì ãä ÇÞÊÑÇäöå ÒÏ Úáì Ðáß Ûíã Ãæ ÓÍÇÈ&nbsp;</span><span lang="FR" dir="ltr" style="font-size: 16pt; mso-bidi-language: AR-DZ; mso-bidi-font-family: 'Arabic Transparent'"><font face="Arial">!</font></span><span lang="AR-DZ" style="font-size: 16pt; font-family: &quot;Arabic Transparent&quot;; mso-bidi-language: AR-DZ"><o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 0cm 0cm 0pt; direction: rtl; unicode-bidi: embed; text-align: justify"><span lang="AR-DZ" style="font-size: 16pt; font-family: &quot;Arabic Transparent&quot;; mso-bidi-language: AR-DZ">- ÅÐÇ<span style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </span>ÕãäÇ ßÐáß¡ Ýåá ÕãäÇ <strong>ÔåÑ ÑãÖÇä</strong> ßãÇ ÃãÑäÇ<span style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </span>æÃæÌÈ ÚáíäÇ ÓÈÍÇäå æÊÚÇáì&nbsp;</span><span lang="FR" dir="ltr" style="font-size: 16pt; mso-bidi-language: AR-DZ; mso-bidi-font-family: 'Arabic Transparent'"><font face="Arial">?</font></span><span> Ãã äÍä ÕãäÇ <strong>ÑãÖÇä</strong><strong><em> </em></strong>ÅáÇ ÌÒÁÇð ãäå æÈÖÚÇ ãä <strong>ÔæÇá&nbsp;</strong></span><span lang="FR" dir="ltr" style="font-size: 16pt; mso-bidi-language: AR-DZ; mso-bidi-font-family: 'Arabic Transparent'"><font face="Arial">!?</font></span><span lang="AR-DZ" style="font-size: 16pt; font-family: &quot;Arabic Transparent&quot;; mso-bidi-language: AR-DZ"><o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 0cm 0cm 0pt; direction: rtl; unicode-bidi: embed; text-align: justify"><span lang="AR-DZ" style="font-size: 16pt; font-family: &quot;Arabic Transparent&quot;; mso-bidi-language: AR-DZ">- ÅÐÇð ÝÇáÕæã 29/æ30 íæãÇð ÝÍÓÈ áíÓ ÔåÑ <strong>ÑãÖÇä&nbsp;</strong></span><span lang="FR" dir="ltr" style="font-size: 16pt; mso-bidi-language: AR-DZ; mso-bidi-font-family: 'Arabic Transparent'"><font face="Arial">!</font></span><span lang="AR-DZ" style="font-size: 16pt; font-family: &quot;Arabic Transparent&quot;; mso-bidi-language: AR-DZ"> ÅäãÇ åæ <strong>ÑãÖÇä</strong><span style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </span>ÕãäÇå äÇÞÕÇð Ãæ ÒÏäÇ áå ãä ÔæÇá&nbsp;</span><span lang="FR" dir="ltr" style="font-size: 16pt; mso-bidi-language: AR-DZ; mso-bidi-font-family: 'Arabic Transparent'"><font face="Arial">!</font></span><span lang="AR-DZ" style="font-size: 16pt; font-family: &quot;Arabic Transparent&quot;; mso-bidi-language: AR-DZ"><o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 0cm 0cm 0pt; direction: rtl; unicode-bidi: embed; text-align: justify"><span><strong>- ÈÑÈßã- </strong>åá äÍä Ýí <strong>ÇáÞÑä ÇáæÇÍÏ æÇáÚÔÑíä&nbsp;</strong></span><span lang="FR" dir="ltr" style="font-size: 16pt; mso-bidi-language: AR-DZ; mso-bidi-font-family: 'Arabic Transparent'"><font face="Arial">?</font></span><span lang="AR-DZ" style="font-size: 16pt; font-family: &quot;Arabic Transparent&quot;; mso-bidi-language: AR-DZ"> Ãã<span style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </span>Ýí <strong>ÞÑä ÇáÕÍÇÈÉ¡ </strong>ÝÇáÕÍÇÈÉ íÍÞø áåã Ãä íÕæãæÇ æíÝØÑæÇ áÑÄíÊå. áÃä áíÓ áåã ãÚÑÝÉ ÈÇáÝáß æáÇ <strong>ÈÇáãÑÕÏ</strong> &ndash;ÊãÇãÇ-<o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 0cm 0cm 0pt; direction: rtl; unicode-bidi: embed; text-align: justify"><span lang="AR-DZ" style="font-size: 16pt; font-family: &quot;Arabic Transparent&quot;; mso-bidi-language: AR-DZ">- <u><strong>áÝÊÜÜÉ</strong></u> Ýí Þæáå ÊÚÇáì <strong><em>( ... Ýãä ÔåÏ ãäßã ÇáÔåÑ ÝáíÕãå ...) </em></strong>ÇáÈÞÑÉ 185 . ÝÔåÇÏÉ ÇáÔåÑ åäÇ: ÍÖæÑå Ãä ßäÇ Úáì ÞíÏ ÇáÍíÇÉ &ndash; <strong>ÇáÛíÈ æÇáÔåÇÏÉ-</strong> áÇ ÑÄíÉ ÇáåáÇá ßãÇ íÚÊÞÏ ÇáÚÇãíæä.<o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 0cm 0cm 0pt; direction: rtl; unicode-bidi: embed; text-align: justify"><span lang="AR-DZ" style="font-size: 16pt; font-family: &quot;Arabic Transparent&quot;; mso-bidi-language: AR-DZ">- <strong><u>ÃãÇ ãÍÇæáÉ ÇáÌæÇÈ Úáì ÇáÊÓÇÄá ÇáËÇäí</u>:<o:p></o:p></strong></span></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 0cm 0cm 0pt; direction: rtl; unicode-bidi: embed; text-align: justify"><span lang="AR-DZ" style="font-size: 16pt; font-family: &quot;Arabic Transparent&quot;; mso-bidi-language: AR-DZ">- ÇáÚÏÏÇä Ýí ÊÞæíã ãÏÉ ÕíÇã ÔåÑ ÑãÖÇä ÎÇØÆÉ . Ýãä ÕÇã 29 íæãÇ ÝÞÏ <strong>ÃäÞÕå äÕÝ íæã</strong><span style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </span>æÃãÇ ãä ÕÇã 30 íæãÇ ÝÞÏ <strong><span style="mso-spacerun: yes">&nbsp;</span>ÒÇÏå äÕÝ íæã </strong><span style="mso-spacerun: yes">&nbsp;</span>ãä ÔæÇá ãÇ ÃäÒá Çááå ÈåÇ ãä ÓáØÇä .<o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 0cm 0cm 0pt; direction: rtl; unicode-bidi: embed; text-align: justify"><span lang="AR-DZ" style="font-size: 16pt; font-family: &quot;Arabic Transparent&quot;; mso-bidi-language: AR-DZ">- æ<strong>ÃãÇ ÇáÍÞíÞÉ </strong>Ýåí áÇ 30 æáÇ 29 íæãÇ .<o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 0cm 0cm 0pt; direction: rtl; unicode-bidi: embed; text-align: justify"><span lang="AR-DZ" style="font-size: 16pt; font-family: &quot;Arabic Transparent&quot;; mso-bidi-language: AR-DZ">- <strong>ÃãÇ ÇáÕæÇÈ </strong>Ýåæ </span><span lang="FR" dir="ltr" style="font-size: 16pt; mso-bidi-language: AR-DZ; mso-bidi-font-family: 'Arabic Transparent'"><font face="Arial">29,1/2</font></span><span lang="AR-DZ" style="font-size: 16pt; font-family: &quot;Arabic Transparent&quot;; mso-bidi-language: AR-DZ">¡ áÃä ÏæÑÉ ÇáÞãÑ Úáì ßæßÈ ÇáÃÑÖ ÍÓÈ ÇáÖÈØ ÇáÝáßí ÇáÚÇáãí åí 29 íæãÇ æã 12 ÓÇÚÉ æ 44 ÏÞíÞÉ æ 3 ËæÇä &ndash; åßÐÇ íÌÈ Ãä äÕæã &ndash; áÇ&nbsp;</span><span lang="AR-DZ" style="font-size: 16pt; font-family: &quot;Arabic Transparent&quot;; mso-bidi-language: AR-DZ">ÃÞá æáÇ ÃßËÑ. æåÐÇ ÇáÖÈØ íõáÒãå ÚáíäÇ Þæáå ÊÚÇáì: <strong><em>( ÈÃíåÇ ÇáÐíä ÁÇãäæÇ ßÊÈ Úáíßã ÇáÕíÇã ...<u> ÃíÇãÇð ãÚÏæÏÇÊ</u> ... <u>ÔåÑ ÑãÖÇä</u>)</em></strong></span><font size="5"><span lang="AR-DZ" style="font-family: &quot;Arabic Transparent&quot;; mso-bidi-language: AR-DZ; mso-bidi-font-size: 14.0pt"> ÇáÈÞÑÉ 185/183.</span><span lang="AR-DZ" style="font-size: 16pt; font-family: &quot;Arabic Transparent&quot;; mso-bidi-language: AR-DZ"><o:p></o:p></span></font></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 0cm 0cm 0pt; direction: rtl; unicode-bidi: embed; text-align: justify"><span lang="AR-DZ" style="font-size: 16pt; font-family: &quot;Arabic Transparent&quot;; mso-bidi-language: AR-DZ">-<strong>äáÇÍÙ </strong>: <strong>ÃíÇãÇð<span style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </span>ãÚÏæÏÇÊ </strong>ÓÈÞ ÐßÑåÇ ÞÈá ÐßÑ <strong>ÔåÑ ÑãÖÇä<em> </em></strong>. æßÇä ÐßÑ ÔåÑ ÑãÖÇä íßÝí&nbsp;</span><span lang="FR" dir="ltr" style="font-size: 16pt; mso-bidi-language: AR-DZ; mso-bidi-font-family: 'Arabic Transparent'"><font face="Arial">!</font></span><span lang="AR-DZ" style="font-size: 16pt; font-family: &quot;Arabic Transparent&quot;; mso-bidi-language: AR-DZ"> æáßä Çááå &ndash; <strong>ÇáÚáíã ÇáÎÈíÑ-</strong> - ÇáãÔÑøÚ- åæ ÇáÐí ÃäÒá ÚáíäÇ åÐÇ <strong>ÇáßÊÇÈ ÇáãÈíä </strong>æÁÇíÇÊå<span style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </span><strong>ÇáÈíäÇÊ¡<span style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </span>ÇáãÈíøäÇÊ.<o:p></o:p></strong></span></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 0cm 0cm 0pt; direction: rtl; unicode-bidi: embed; text-align: justify"><u><span lang="AR-DZ" style="font-size: 16pt; font-family: &quot;Arabic Transparent&quot;; mso-bidi-language: AR-DZ"><strong><em>- áÝÊÉ:</em></strong></span></u><span><strong><em> </em>ÃíÇãÇð ãÚÏæÏÇÊ</strong> &ndash; ÌãáÉ ãÚÊÑÖÉ &ndash; æáíÓÊ ÌãáÉ ( ãÝÚæá Èå ) áÊÊÞÜæÇ ÝáÇ íÛÑäøÜäÇ ÈÇááå<span style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </span>ÇáÛÑæÑ. æÞÇá: <strong>ÃíÇãÇ ãÚÏæÏÇÊ</strong>¡ æáã íßÊÝ ÈÐßÑ ÔåÑ ÑãÖÇä æÈÓ.<o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 0cm 0cm 0pt; direction: rtl; unicode-bidi: embed; text-align: justify"><span lang="AR-DZ" style="font-size: 16pt; font-family: &quot;Arabic Transparent&quot;; mso-bidi-language: AR-DZ">- <strong>æÃãÇ ãÍÇæáÉ<span style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </span>ÇáÌæÇÈ Úáì ÇáÊÓÇÄá ÇáËÇáË:<o:p></o:p></strong></span></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 0cm 0cm 0pt; direction: rtl; unicode-bidi: embed; text-align: justify"><span><strong>- </strong>ÅÐÇ ÇÚÊÈÑäÇ ÇáÍÏíË <strong>&quot;ÕæãæÇ áÑÄíÊå æÇÝØÑæÇ áÑÄíÊå...&quot;<span style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </span></strong>ÕÍíÍÇ&nbsp;</span><span lang="FR" dir="ltr" style="font-size: 16pt; mso-bidi-language: AR-DZ; mso-bidi-font-family: 'Arabic Transparent'"><font face="Arial">!!</font></span><span lang="AR-DZ" style="font-size: 16pt; font-family: &quot;Arabic Transparent&quot;; mso-bidi-language: AR-DZ"> Ýåá äÍä äØÈøÞå ÍÞ ÊØÈíÞå&nbsp;</span><span lang="FR" dir="ltr" style="font-size: 16pt; mso-bidi-language: AR-DZ; mso-bidi-font-family: 'Arabic Transparent'"><font face="Arial">!?</font></span><span lang="AR-DZ" style="font-size: 16pt; font-family: &quot;Arabic Transparent&quot;; mso-bidi-language: AR-DZ"> ÇáÎØÇÈ &ndash; ØÈÚÇ- áÚÇãÉ <strong>ÇáãÓáãíä ÇáãÄãäíä </strong>ÇáÐíä ßÊÈ Çááå Úáíåã ÇáÕíÇã ßãÇ ßÊÈå Úáì ÇáÐíä ãä ÞÈáåã¡&nbsp;ÃÞæá: áÇ æÃáÝ áÇ&nbsp;</span><span lang="FR" dir="ltr" style="font-size: 16pt; mso-bidi-language: AR-DZ; mso-bidi-font-family: 'Arabic Transparent'"><font face="Arial">!!</font></span><span lang="AR-DZ" style="font-size: 16pt; font-family: &quot;Arabic Transparent&quot;; mso-bidi-language: AR-DZ"> æåÄáÇÁ ÇáãÄãäæä ÇáÐíä ÚÏÏåã ÈÇáãáÇííä ãä ÛíÑ ãÈÇáÛÉ¡ æÃÞÕÏ ÇáÐíä íæÌÏæä Ýí <strong>ãÑÇÕÏ ÇáÚÇáã ÇáÅÓáÇãí</strong> æÇáãæÌæÏíä &ndash;ßÐáß- Ýí ÃÍÖÇä <strong>ÇáÌãÚíÇÊ ÇáÝáßíÉ ÇáåÇæíÉ</strong> ÇáãäÊÔÑÉ Ýí ßËíÑ ãä ÇáãÏä æÇáÞÑì ÇáÚÇáãíÉ ÇáÅÓáÇãíÉ æÛíÑåã ßËíÑæä. Ýåá åÄáÇÁ ãÑÇÕÏ æÌãÚíÇÊ æ...æ... áÇ ÊßÝí Ãä äÄãä ÈåÇ æÈÑÄíÊåÇ áÐáß ÇáÅÞÊÑÇä ÈÇáÏÞíÞÉ æÇáËÇäíÉ&nbsp;</span><span lang="FR" dir="ltr" style="font-size: 16pt; mso-bidi-language: AR-DZ; mso-bidi-font-family: 'Arabic Transparent'"><font face="Arial">!</font></span><span> &ndash;ÎÇÕÉ- æÃäåã ÃßËÑ ãäÇ ÅíãÇäÇ æíÞíäÇ ÈÇááå ÊÚÇáì&ndash;ÎÇÕÉ- æÃä Çááå ãÏÍåã ÈÃæáí ÇáÃáÈÇÈ<span style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </span>Ýí ÁÇíÉ ÁÇá ÚãÑÇä <font size="5">192/190-</font><strong><em>( Åä Ýí ÎáÞ ÇáÓãÇæÇÊ æÇáÃÑÖ ...<u> áÂíÇÊ áÃæáí ÇáÃáÈÇÈ</u> ... <u>æíÊÝßÑæä</u> <u>Ýí ÎáÞ ÇáÓãÇæÇÊ æÇáÃÑÖ ÑÈäÇ ãÇ ÎáÞÊ åÐÇ ÈÇØáÇ ÓÈÍÇäß ÝÞäÇ ÚÐÇÈ<span style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </span>ÇáäÇÑ...) .</u></em></strong>æåÄáÇÁ ÌÏíÑæä ÈÃä äÃãäåã &ndash;ÎÇÕÉ- æÃä ÔíÇØíä ÇáÅäÓ æÇáÌä áã íÒíÏæÇ ááÍÏíË: ( ÕæãæÇ áÑÄíÊå æÇÝØÑæÇ áÑÄíÊå <u><strong>ÈÃã ÃÚíäßã</strong></u> Ãæ ... <u><strong>ÈÇáÚíä ÇáãÌÑÏÉ</strong></u>.)<span style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </span>ÚáãÇð Ãä ÇáãäÙÇÑ ÇáÝáßí &ndash; Ãæ ÇáÃÑÕÏÉ- <strong>áÇ ÊÎÊáÞå æÅäãÇ ÊßÈøÑå</strong> ÝÞØ &ndash; áÊÈÕÑå ÇáÚíä æÊÊíÞä ÈÇáÅÞÊÑÇä. &ndash;æÎÇÕÉ- æåÐÇ ÇáÃåã¡ åæ Ãä ÝÞåäÇ ÈÇÎÊáÇÝ ãÐÇåÈå íæÌÈ &ndash; æíÇááÃÓÝ-<u><strong>ÔåÇÏÉ</strong></u> <u><strong>ÇËäíä Ãæ ËáÇËÉ ÝÞØ </strong></u>áÍãá ÞØÑ &ndash;Èá ÃÞØÇÑ- ÅÓáÇãíÉ &ndash; ÈßÇãáåÇ- Úáì ÔåÇÏÊåã &ndash; ÈÔÑØ Ãä íßæäæÇ ãÓáãíä &ndash; ÌÛÑÇÝííä æíÔåÏæÇ &ndash;ÝÞØ- Ãä áÇ Åáå ÅáÇ Çááå &ndash; ãÍãÏ ÑÓæá Çááå&nbsp;</span><span lang="FR" dir="ltr" style="font-size: 16pt; mso-bidi-language: AR-DZ; mso-bidi-font-family: 'Arabic Transparent'"><font face="Arial">!</font></span><span lang="AR-DZ" style="font-size: 16pt; font-family: &quot;Arabic Transparent&quot;; mso-bidi-language: AR-DZ"> æÈóÓ&nbsp;</span><span lang="FR" dir="ltr" style="font-size: 16pt; mso-bidi-language: AR-DZ; mso-bidi-font-family: 'Arabic Transparent'"><font face="Arial">!</font></span><span lang="AR-DZ" style="font-size: 16pt; font-family: &quot;Arabic Transparent&quot;; mso-bidi-language: AR-DZ"> ÝíÍãá ÇáÞØÑ Ãæ ÇáÃÞØÇÑ áÈÏà ÇáÕíÇã Ãæ áÅäåÇÆå ÈÕÝÉ ÑÓãíÉ¡ åÐÇ æáæ ßÇäæÇ ãÛÑÖíä Ýí ÔåÇÏÊåã&nbsp;</span><span lang="FR" dir="ltr" style="font-size: 16pt; mso-bidi-language: AR-DZ; mso-bidi-font-family: 'Arabic Transparent'"><font face="Arial">!</font></span><span lang="AR-DZ" style="font-size: 16pt; font-family: &quot;Arabic Transparent&quot;; mso-bidi-language: AR-DZ"> Ãæ ÞÇÕÏíä ÇáÔåÑÉ- ÝÍÓÈ -&nbsp;</span><span lang="FR" dir="ltr" style="font-size: 16pt; mso-bidi-language: AR-DZ; mso-bidi-font-family: 'Arabic Transparent'"><font face="Arial">!</font></span><span lang="AR-DZ" style="font-size: 16pt; font-family: &quot;Arabic Transparent&quot;; mso-bidi-language: AR-DZ"> Ãæ ÇáÊáÇÚÈ ÈÇáÏíä&nbsp;</span><span lang="FR" dir="ltr" style="font-size: 16pt; mso-bidi-language: AR-DZ; mso-bidi-font-family: 'Arabic Transparent'"><font face="Arial">!</font></span><span lang="AR-DZ" style="font-size: 16pt; font-family: &quot;Arabic Transparent&quot;; mso-bidi-language: AR-DZ"> Ãæ &ndash; æáã áÇ&nbsp;</span><span lang="FR" dir="ltr" style="font-size: 16pt; mso-bidi-language: AR-DZ; mso-bidi-font-family: 'Arabic Transparent'"><font face="Arial">!</font></span><span> &ndash; ÞÏ íßæäæÇ ãÑÊÒÞÉ Úáì ÍÓÇÈ ÇáãßíÏíä ááÅÓáÇã&nbsp;</span><span lang="FR" dir="ltr" style="font-size: 16pt; mso-bidi-language: AR-DZ; mso-bidi-font-family: 'Arabic Transparent'"><font face="Arial">!</font></span><span lang="AR-DZ" style="font-size: 16pt; font-family: &quot;Arabic Transparent&quot;; mso-bidi-language: AR-DZ"><o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 0cm 0cm 0pt; direction: rtl; unicode-bidi: embed; text-align: justify"><span lang="AR-DZ" style="font-size: 16pt; font-family: &quot;Arabic Transparent&quot;; mso-bidi-language: AR-DZ">- ÝáäÑÌÚ ááÃÑÔíÝ äÌÏ: æÃäåã ãÑÇÊ æãÑÇÊ &ndash; ÓÈÞæÇ ÑÄíÊå ÍÊì ÞÈá Ãä íßæä ÇáÅÞÊÑÇä. æÓÈÞåã áÑÄíÊå - ßÐÈÇ æÒæÑÇð &ndash; ÈÈÖÚ ÓÇÚÇÊ ÝÞØ¡ ÈÚÏ ÇáÅÞÊÑÇä( Ýí ÇáæÞÊ Ãäå ÊÓÊÍíá ÑÄíÊå ÞÈá 16 ÓÇÚÉ &ndash; Åä áã ÊÎÜäøí ÇáÐÇßÑÉ . æåÐå ÇáÅÝÊÑÇÁÇÊ æÇáÎÒÚÈáÇÊ ÊÚÏ ÈÇáãÆÇÊ æÇáãÆÇÊ ÚÈÑ ÇáÃÞØÇÑ ÇáÅÓáÇãíÉ æÝí ÇáÞÑä ÇáÚÔÑíä&nbsp;</span><span lang="FR" dir="ltr" style="font-size: 16pt; mso-bidi-language: AR-DZ; mso-bidi-font-family: 'Arabic Transparent'"><font face="Arial">!?</font></span><span lang="AR-DZ" style="font-size: 16pt; font-family: &quot;Arabic Transparent&quot;; mso-bidi-language: AR-DZ"> æÇáÚÇáã ÇáãáÍÏ íÓÎÑ æíåÒà æíÖÍß ÚáíäÇ Ýí ÌãíÚ åÐå ÇáÍÇáÇÊ Úáì ÊáÇÚÈäÇ ÈÔÚíÑÉ Çááå æÚáì ãÓÊæÇäÇ Ýí ÊØÈíÞ ÏíääÇ<span style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </span>ÇáÍäíÝ .<o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 0cm 0cm 0pt; direction: rtl; unicode-bidi: embed; text-align: justify"><u><span lang="AR-DZ" style="font-size: 16pt; font-family: &quot;Arabic Transparent&quot;; mso-bidi-language: AR-DZ"><strong><em>áÝÊÜÉ:</em></strong></span></u><span lang="AR-DZ" style="font-size: 16pt; font-family: &quot;Arabic Transparent&quot;; mso-bidi-language: AR-DZ"> Úáì ÐßÑ ÖÍß ÇáÚÇáã ÚáíäÇ&nbsp;</span><span lang="FR" dir="ltr" style="font-size: 16pt; mso-bidi-language: AR-DZ; mso-bidi-font-family: 'Arabic Transparent'"><font face="Arial">!</font></span><span lang="AR-DZ" style="font-size: 16pt; font-family: &quot;Arabic Transparent&quot;; mso-bidi-language: AR-DZ"> Ãáã äÊäÈå æÃääÇ ÅÐÇ ÚãáäÇ Ýí ÊÃÑíÎäÇ ÈÇáÔåæÑ ÇáÞãÑíÉ Ííä äßÊÈ æäÓÌá ÚÞæÏÇ¡ æäÖÈØ ÃÍßÇãÇ¡ ÝäÞæá: Çáíæã ßÐÇ ãÜÜÜÜä ÔåÑ ßÐÇ&nbsp;</span><span lang="AR-DZ" style="font-size: 16pt; font-family: &quot;Arabic Transparent&quot;; mso-bidi-language: AR-DZ">( ÇáÍÓÇÈ ÇáÔãÓí) ÇáãæÇÝÞ áíæã ßÐÇ æÔåÑ ßÐÇ ( ÇáÍÓÇÈ ÇáÞãÑí ÇáåÌÑí) ÇáÐí äÚÊãÏå Úáì ÑÄíÊäÇ ááåáÇá ÈÇáÚíä ÇáãÌÑÏÉ&nbsp;</span><span lang="FR" dir="ltr" style="font-size: 16pt; mso-bidi-language: AR-DZ; mso-bidi-font-family: 'Arabic Transparent'"><font face="Arial">!</font></span><span lang="AR-DZ" style="font-size: 16pt; font-family: &quot;Arabic Transparent&quot;; mso-bidi-language: AR-DZ"> Ýåá äÍä ÕÇÆÈæä Ýí ÊÃÑíÎäÇ&nbsp;</span><span lang="FR" dir="ltr" style="font-size: 16pt; mso-bidi-language: AR-DZ; mso-bidi-font-family: 'Arabic Transparent'"><font face="Arial">!?</font></span><span lang="AR-DZ" style="font-size: 16pt; font-family: &quot;Arabic Transparent&quot;; mso-bidi-language: AR-DZ"><o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 0cm 0cm 0pt; direction: rtl; unicode-bidi: embed; text-align: justify"><span lang="AR-DZ" style="font-size: 16pt; font-family: &quot;Arabic Transparent&quot;; mso-bidi-language: AR-DZ">ÅÐÇ ÞáäÇ ãËáÇ: ÇáãæÇÝÞ áíæã 1 ÔæÇá¡ ÃáíÓ ÇáÍÞíÞÉ ÇáÚÇáãíÉ ( ÍÓÈ ÇáÍÓÇÈ ÇáÝáßí ÇáÚÇáãí ÇáãÖÈæØ) äÞæá íæÇÝÞ áÜ .... æåæ <strong>áÇ íæÇÝÞ&nbsp;</strong></span><span><font face="Arial"><strong>!</strong></font></span><span><strong> </strong><span style="mso-spacerun: yes">&nbsp;</span>ÃáíÓ åæ Çáíæã 3 ÔæÇá&nbsp;</span><span lang="FR" dir="ltr" style="font-size: 16pt; mso-bidi-language: AR-DZ; mso-bidi-font-family: 'Arabic Transparent'"><font face="Arial">?</font></span><span lang="AR-DZ" style="font-size: 16pt; font-family: &quot;Arabic Transparent&quot;; mso-bidi-language: AR-DZ"> æáíÓ 1 ÔæÇá&nbsp;</span><span lang="FR" dir="ltr" style="font-size: 16pt; mso-bidi-language: AR-DZ; mso-bidi-font-family: 'Arabic Transparent'"><font face="Arial">?</font></span><span lang="FR" style="font-size: 16pt; font-family: &quot;Arabic Transparent&quot;; mso-bidi-language: AR-DZ"> </span><span lang="AR-DZ" style="font-size: 16pt; font-family: &quot;Arabic Transparent&quot;; mso-bidi-language: AR-DZ">ÃáÇ íÖÍß ÚáíäíÇ ÇáÚÇáã ÇáãáÍÏ ÈÔÏÞí Ýíå&nbsp;</span><span lang="FR" dir="ltr" style="font-size: 16pt; mso-bidi-language: AR-DZ; mso-bidi-font-family: 'Arabic Transparent'"><font face="Arial">!</font></span><span lang="AR-DZ" style="font-size: 16pt; font-family: &quot;Arabic Transparent&quot;; mso-bidi-language: AR-DZ"><span style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </span>Ãíä ÚÞæáäÇ ÃíåÇ ÇáãÄãäæä&nbsp;</span><span lang="FR" dir="ltr" style="font-size: 16pt; mso-bidi-language: AR-DZ; mso-bidi-font-family: 'Arabic Transparent'"><font face="Arial">!?</font></span><span lang="AR-DZ" style="font-size: 16pt; font-family: &quot;Arabic Transparent&quot;; mso-bidi-language: AR-DZ"><o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" align="center" style="margin: 0cm 0cm 0pt; direction: rtl; unicode-bidi: embed; text-align: center"><span lang="AR-DZ" style="font-size: 16pt; font-family: &quot;Arabic Transparent&quot;; mso-bidi-language: AR-DZ"><strong><em>- ÈÚÜÖ<span style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </span>ÇáÊæÖíÍ &ndash;<o:p></o:p></em></strong></span></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 0cm 0cm 0pt; direction: rtl; unicode-bidi: embed; text-align: justify"><span lang="AR-DZ" style="font-size: 16pt; font-family: &quot;Arabic Transparent&quot;; mso-bidi-language: AR-DZ">ÔåÑ ÑãÖÇä ãä ÓäÉ 2009 íÞÚ ÇáÅÞÊÑÇä Ýíå íæã ÇáÎãíÓ 20 ÃæÊ ÚáÜÜì ÇáÓÇÚÉ</span><span lang="FR" dir="ltr" style="font-size: 16pt; mso-bidi-language: AR-DZ; mso-bidi-font-family: 'Arabic Transparent'"><font face="Arial">10.02 </font></span><span><span style="mso-spacerun: yes">&nbsp;</span>ÈÇáÊæÞíÊ ÇáÚÇáãí <font face="Arial"><em>G.M.T.</em></font></span><span lang="AR-DZ" style="font-size: 16pt; font-family: &quot;Arabic Transparent&quot;; mso-bidi-language: AR-DZ">. ÝÇáãÄãäæä ÃíäãÇ ßÇäæÇ íÌÈ Ãä íÔÑÚæÇ Ýí ÇáÕíÇã¡ æíãÓßæÇ Úä ÇáÃßá æÇáÔÑÈ æÇáãÈÇÔÑÉ ãä Êáß ÇáÏÞíÞÉ . <strong><u>ÝÇáÌÒÇÆÑ</u><span style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </span></strong>ãËáÇ : ÒÇÆÏ ÓÇÚÉ- <u><strong>ãÕÑ </strong></u>ÒÇÆÏ ÓÇÚÇÊíä-<u><strong>ãßÉ</strong></u> ÒÇíÏ 3 Ó- <u><strong>ÇáæáÇíÇÊ ÇáãÊÍÏÉ</strong></u> äÇÞÕ 5 Ãæ 6 ÓÇÚÇÊ æåáãø<span style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </span>ÌÑøÇ. áÃä ÇáÊí ÞÈáåÇ -æáæ ÓÇÚÉ æÇÍÏÉ- åí ãä ÃæÇÎÑ ÔåÑ ÔÚÈÇä æÇááå áã íÑÎÕ áäÇ Ãä äÖíÝ áÑãÖÇä íæãÇð ãÇ ãä ÔåÑ ãÇ&nbsp;</span><span lang="FR" dir="ltr" style="font-size: 16pt; mso-bidi-language: AR-DZ; mso-bidi-font-family: 'Arabic Transparent'"><font face="Arial">!</font></span><span lang="AR-DZ" style="font-size: 16pt; font-family: &quot;Arabic Transparent&quot;; mso-bidi-language: AR-DZ"> ÝáäÕã ÇáÏåÑ ßáå æáßä <strong>ÑãÖÇä</strong> åæ <strong>ÑãÖÇä</strong> ãä Ãæá ÏÞíÞÉ ãäå Åáì ÂÎÑ ÏÞíÞÉ Ýíå .<o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 0cm 0cm 0pt; direction: rtl; unicode-bidi: embed; text-align: justify"><span lang="AR-DZ" style="font-size: 16pt; font-family: &quot;Arabic Transparent&quot;; mso-bidi-language: AR-DZ">- ÈãÇ ÃääÇ<span style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </span>ÓäÔÑÚ Ýí ÇáÕíÇã ÇÈÊÏÇÁ ãä ÇáÓÇÚÉ ÇáÚÇÔÑÉ<span style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </span>ÝáÐáß ÞÇá áäÇ Ëã Ã<strong>ÊãæÇ ÇáÕíÇã Åáì Çááíá</strong>. æáã íÞá ÝÕæãæÇ¡ ÚáãÇð ãäå ( æåæ ÇáÐí ÌÚá Çááíá æÇáäåÇÑ æÌÚá ÇáÔãÓ æÇáÞãÑ) æÃä ÇáÅÞÊÑÇä ÞÏ íßæä Ýí æÓØ ÇáäåÇÑ . æåÐÇ ÇáÅÊãÇã áå ãÛÒì ÂÎÑ æåæ Ãä äÊã ÕíÇã ÔåÑ ÑãÖÇä ßÇãáÇ &ndash; 29 íæã ÒÇÆÏ 12 ÓÇÚÉ ÒÇÆÏ 44 ÏÞíÞÉ .<o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 0cm 0cm 0pt; direction: rtl; unicode-bidi: embed; text-align: justify"><span lang="AR-DZ" style="font-size: 16pt; font-family: &quot;Arabic Transparent&quot;; mso-bidi-language: AR-DZ">- ÝáÇ Ãßá íæã ÇáÎãíÓ ãä ÇáÚÇÔÑÉ Åáì æÞÊ ÇáÝØæÑ áÃääÇ ÓäÎÑã ÑãÖÇä ÈäÕÝ íæã . ÝäÕæã 29 íæãÇ ÝÞØ ßãÇ<span style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </span>ÈíäÊ. æáÇ íãÓß ßÐáß ãä ÝÌÑ íæã ÇáÎãíÓ áÃääÇ äßæä <u><strong>ÞÏ ÕãäÇ 30 íæãÇ. áÇ </strong></u></span><u><span lang="FR" dir="ltr" style="font-size: 16pt; mso-bidi-language: AR-DZ; mso-bidi-font-family: 'Arabic Transparent'"><font face="Arial"><strong>29. 12. 44.</strong></font></span></u><span lang="AR-DZ" style="font-size: 16pt; font-family: &quot;Arabic Transparent&quot;; mso-bidi-language: AR-DZ">.<o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 0cm 0cm 0pt; direction: rtl; unicode-bidi: embed; text-align: justify"><span lang="AR-DZ" style="font-size: 16pt; font-family: &quot;Arabic Transparent&quot;; mso-bidi-language: AR-DZ"><o:p>&nbsp;</o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 0cm 0cm 0pt; direction: rtl; unicode-bidi: embed; text-align: justify"><span lang="AR-DZ" style="font-size: 16pt; font-family: &quot;Arabic Transparent&quot;; mso-bidi-language: AR-DZ">- æÃãÇ <strong>ÇáÚíÏ</strong> ÝÓíßæä &ndash; ÈÍæá Çááå &ndash; ÇáÅÞÊÑÇä Ýíå íæã ÇáÌãÚÉ 18 ÓÈÊãÈÑ Úáì ÇáÓÇÚÉ ÇáÚÇáãíÉ </span><span><font face="Arial"><em>(G.M.T.)</em></font></span><span lang="FR" style="font-size: 16pt; font-family: &quot;Arabic Transparent&quot;; mso-bidi-language: AR-DZ"> </span><span lang="FR" dir="ltr" style="font-size: 16pt; mso-bidi-language: AR-DZ; mso-bidi-font-family: 'Arabic Transparent'"><font face="Arial">18.44</font></span><span> ÒÇÆÏ<span style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </span>ßÐáß Ãæ äÇÞÕ ÍÓÈ ßá ÈáÏ Ãæ ÞØÑ¡ ÍÓÈ ãæÞÚå ãä ÇáÎØæØ ÇáØæáíÉ - <font face="Arial"><em>Longitude</em></font></span><span lang="AR-DZ" style="font-size: 16pt; font-family: &quot;Arabic Transparent&quot;; mso-bidi-language: AR-DZ"> .<o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 0cm 0cm 0pt; direction: rtl; unicode-bidi: embed; text-align: justify"><span lang="AR-DZ" style="font-size: 16pt; font-family: &quot;Arabic Transparent&quot;; mso-bidi-language: AR-DZ">-åäÇ íÊÌáì ÈæÖæÍ &ndash;ßÐáß &ndash; Þæáå ÊÚÇáì : <strong><em>( ... Ëã ÃÊãæÇ ÇáÕíÇã Åáì Çááíá ...) <o:p></o:p></em></strong></span></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 0cm 0cm 0pt; direction: rtl; unicode-bidi: embed; text-align: justify"><span lang="AR-DZ" style="font-size: 16pt; font-family: &quot;Arabic Transparent&quot;; mso-bidi-language: AR-DZ">- ÝÅä ÈÞí ááÅÝØÇÑ ãËáÇ ËáÇËÉ ÓÇÚÇÊ -æåí ÑÈÚ ÇáäåÇÑ- ÇÚÊÈÇÑÇð æÃä ÇáäåÇÑ 12 ÓÇÚÉ¡ ÝäÈÞì ãÇÓßíä æäÒíÏ Êáßã ÇáÓÇÚÇÊ ÇáËáÇËÉ &ndash; ÑÎÕÉ ãä Çááå ÍÓÈ ÁÇíÊí ÇáÃÚÑÇÝ </span><span lang="AR-DZ" style="font-family: &quot;Arabic Transparent&quot;; mso-bidi-language: AR-DZ; mso-bidi-font-size: 14.0pt"><font size="5">142 </font></span><span lang="AR-DZ" style="font-size: 16pt; font-family: &quot;Arabic Transparent&quot;; mso-bidi-language: AR-DZ">æÇáÞÕÕ </span><span lang="AR-DZ" style="font-family: &quot;Arabic Transparent&quot;; mso-bidi-language: AR-DZ; mso-bidi-font-size: 14.0pt"><font size="5">27</font></span><span lang="AR-DZ" style="font-size: 16pt; font-family: &quot;Arabic Transparent&quot;; mso-bidi-language: AR-DZ"> ÇááÊíä ÈíäÊÇ æÃä ÇáÅÊãÇã¡ íÞÚ ÈÇáÑÈÚ ÝÅÐÇ ßÇä ÃßËÑ ãä Ðáß ÈÃä ßÇä ÂÎÑ ÔåÑ ÇáÕíÇã<span style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </span>Úáì ÇáËÇãäÉ Ãæ ÇáÚÇÔÑÉ ÕÈÇÍÇ ÝäãÓß Åáì Ðáß ÇáÍíä Ëã äÝØÑ Ýí ÇáÏÞíÞÉ ÇáÊí<span style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </span>íäÊåí Ýíå ÑãÖÇä ÍÓÈ ãæÞÚäÇ ãä ÇáÊæÞíÊ ÇáÚÇáãí.<o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" align="center" style="margin: 0cm 0cm 0pt; direction: rtl; unicode-bidi: embed; text-align: center"><span lang="AR-DZ" style="font-size: 18pt; font-family: &quot;Arabic Transparent&quot;; mso-bidi-language: AR-DZ"><strong>ÅÐÇð ÝãÇ åæ<span style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </span>ÇáÍÜÜáø<o:p></o:p></strong></span></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 0cm 0cm 0pt; direction: rtl; unicode-bidi: embed; text-align: justify"><span lang="AR-DZ" style="font-size: 16pt; font-family: &quot;Arabic Transparent&quot;; mso-bidi-language: AR-DZ">-ÓäÍÇæá ãÚÇ Ãä äÓÊæÍíå ãä ßÊÇÈ Çááå &ndash;æÎÇÕÉ- ãä ÇáÊÚÈíÑ ÈÞæáå ÊÚÇáì: <strong><em>( ... Ëã ÃÊãæÇ ÇáÕíÇã Åáì Çáíá ) </em></strong><span style="mso-spacerun: yes">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span><o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 0cm 0cm 0pt; direction: rtl; unicode-bidi: embed; text-align: justify"><span lang="AR-DZ" style="font-size: 16pt; font-family: &quot;Arabic Transparent&quot;; mso-bidi-language: AR-DZ">- ãÇ ãÍá : <u><strong>ËÜã</strong></u> åäÇ&nbsp;</span><span lang="FR" dir="ltr" style="font-size: 16pt; mso-bidi-language: AR-DZ; mso-bidi-font-family: 'Arabic Transparent'"><font face="Arial">?</font></span><span lang="AR-DZ" style="font-size: 16pt; font-family: &quot;Arabic Transparent&quot;; mso-bidi-language: AR-DZ"> Ýí ÇáæÞÊ ¡ Ãä Çááå ÊÚÇáì ÇÓÊÑÓá Ýí ÇáãæÖæÚ ãä ÞæáÜÜÜå <strong><em>( ... ÝÇáÇä ÈÇÔÑæåä ... æßáæÇ æÇÔÑÈæÇ ÍÊì íÊÈíä áßã ÇáÎíØ<span style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </span>ÇáÃÈíÖ ãÜÜÜä ÇáÎíØ</em></strong></span><span><strong><em><span style="mso-spacerun: yes">&nbsp;</span>ÇáÃÓæÏ ãä ÇáÝÌÑ Ëã ÃÊãæÇ ÇáÕíÇã<span style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </span>Åáì Çáíá ...) </em></strong><font size="5">ÇáÈÞÑÉ 187. ßÇä ãä ÇáãÝÑæÖ Ãä íÞæá ÓÈÍÇäå æÊÚÇáì </font></span><span lang="AR-DZ" style="font-size: 16pt; font-family: &quot;Arabic Transparent&quot;; mso-bidi-language: AR-DZ">ÈÚÏ Ðáß<span style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </span>ÝÕæãæÇ ÈÝÇÁ<span style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </span>ÇáÊÑÊíÈ<span style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </span>æÇáÊÚÞíÈ¡ Ãæ æÕæãæÇ<span style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </span>ÈæÇæ ÇáÚØÝ<span style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </span>áÃäø <strong>Ëã</strong> : ÊÝíÏ ÇáÚØÝ ãÚ ÇáÊøÑíøË<span style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </span>æÇáãåáÉ&nbsp;</span><span lang="FR" dir="ltr" style="font-size: 16pt; mso-bidi-language: AR-DZ; mso-bidi-font-family: 'Arabic Transparent'"><font face="Arial">!</font></span><span lang="AR-DZ" style="font-size: 16pt; font-family: &quot;Arabic Transparent&quot;; mso-bidi-language: AR-DZ"> ÝãÇ ãÍáåÇ<span style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </span>ÅÐÇð åäÇ&nbsp;</span><span lang="FR" dir="ltr" style="font-size: 16pt; mso-bidi-language: AR-DZ; mso-bidi-font-family: 'Arabic Transparent'"><font face="Arial">!?</font></span><span lang="FR" style="font-size: 16pt; font-family: &quot;Arabic Transparent&quot;; mso-bidi-language: AR-DZ"> </span><span lang="AR-DZ" style="font-size: 16pt; font-family: &quot;Arabic Transparent&quot;; mso-bidi-language: AR-DZ"><o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 0cm 0cm 0pt; direction: rtl; unicode-bidi: embed; text-align: justify"><span lang="AR-DZ" style="font-size: 16pt; font-family: &quot;Arabic Transparent&quot;; mso-bidi-language: AR-DZ">- Åä Çááå ÓÈÍÇäå æÊÚÇáì ÇÓÊÚãá : <u><strong>ËÜãø</strong></u> áÃä ÈÏà ÇáÕæã ÞÏ íßæä ãÈÇÔÑÉ ÈÚÏ ÇáÝÌÑ ÅÐÇ ßÇä ÇáÅÞÊÑÇä áíáÇ ( ÇáÎíØ ÇáÃÈíÖ...) æÞÏ íßæä ßãÇ åæ ÍÇá<span style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </span>ÑãÖÇä ÇáãÞÈá ÚáíäÇ ÈÏà ÇáÕæã ãÈÇÔÑÉ ÈÚÏ ÇáÅÞÊÑÇä æåæ ÇÈÊÏÇÁ ãä ÇáÓÇÚÉ </span><span lang="FR" dir="ltr" style="font-size: 16pt; mso-bidi-language: AR-DZ; mso-bidi-font-family: 'Arabic Transparent'"><font face="Arial">12 02</font></span><span lang="AR-DZ" style="font-size: 16pt; font-family: &quot;Arabic Transparent&quot;; mso-bidi-language: AR-DZ"> æáÐáß ÇÓÊÚãá Çááå <strong>Ëã</strong> ÚæÖÇ Úä ÇáÝÇÁ.<o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 0cm 0cm 0pt; direction: rtl; unicode-bidi: embed; text-align: justify"><span lang="AR-DZ" style="font-size: 16pt; font-family: &quot;Arabic Transparent&quot;; mso-bidi-language: AR-DZ">- æÃãÇ <strong>ÃÊãæÇ</strong>¡ ÝÌÇÁ Ýí ãæÖÚíä ãä ßÊÇÈ Çááå æÇáÊí ÊÝíÏ &ndash;ãäØÞíÇ- ÅÊãÇã ÔÆ ÞÏ ÓÈÞ Ãä ÃõäÌÒ ÝãÇ ãÍáåÇ ÅÐÇð åäÇ&nbsp;</span><span lang="FR" dir="ltr" style="font-size: 16pt; mso-bidi-language: AR-DZ; mso-bidi-font-family: 'Arabic Transparent'"><font face="Arial">!?</font></span><span lang="AR-DZ" style="font-size: 16pt; font-family: &quot;Arabic Transparent&quot;; mso-bidi-language: AR-DZ"><o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 0cm 0cm 0pt; direction: rtl; unicode-bidi: embed; text-align: justify"><span lang="AR-DZ" style="font-size: 16pt; font-family: &quot;Arabic Transparent&quot;; mso-bidi-language: AR-DZ">- <strong>ÃÊãæ</strong>Ç Ýí ßÊÇÈ Çááå ÌÇÁ ÈãÚäì ÊßãöáÉ ¡ æÇáÊßãáÉ ÊÃÊí ãäØÞíÇ ÈÚÏ äÕÝ ÇáÔÆ ÝãÇ ÝæÞ æÌÇÁÊ Ýí ÇáÞÑÁÇä ÈãÚäì ÇáÊßãáÉ¡æáßä ÈÚÏ ÇáËáÇË ÃÑÈÇÚ </span><span lang="FR" dir="ltr" style="font-size: 16pt; mso-bidi-language: AR-DZ; mso-bidi-font-family: 'Arabic Transparent'"><font face="Arial"><span style="mso-spacerun: yes">&nbsp;</span>&frac34;</font></span><span lang="AR-DZ" style="font-size: 16pt; font-family: &quot;Arabic Transparent&quot;; mso-bidi-language: AR-DZ"><span>&nbsp; </span>Ãæ ÈÚÏ </span><span lang="FR" dir="ltr" style="font-size: 16pt; mso-bidi-language: AR-DZ; mso-bidi-font-family: 'Arabic Transparent'"><font face="Arial">75%</font></span><span lang="AR-DZ" style="font-size: 16pt; font-family: &quot;Arabic Transparent&quot;; mso-bidi-language: AR-DZ"> ãä ÇáÔÆ ÇáÐí ÔÑÚ Ýíå ¡ ÝÅä ÇáÅÊãÇã íßæä ÈÇáÑÈÚ Ãæ<span style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </span>ÈÜ: </span><span lang="FR" dir="ltr" style="font-size: 16pt; mso-bidi-language: AR-DZ; mso-bidi-font-family: 'Arabic Transparent'"><font face="Arial">25%</font></span><span lang="AR-DZ" style="font-size: 16pt; font-family: &quot;Arabic Transparent&quot;; mso-bidi-language: AR-DZ"> ÝÞØ &ndash; ÍÓÈ ÊÍÏíÏ ÇáÞÑÁÇä áå </span><span lang="AR-DZ" style="font-size: 16pt; font-family: &quot;Arabic Transparent&quot;; mso-bidi-language: AR-DZ">æÈíøäå Çááå áäÇ ÈÇáÃÑÞÇã¡ Ýí ãæÖÛíä ÇËäíä ãä ßÊÇÈ Çááå<span style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </span>æÈíäåÇ Ýí ßáÇ<span style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </span>ÇáÂíÊíä ÈÃäåÇ Êßæä ÈÇáÑÈÚ. <strong><em>( áæ ßÇä ãä ÛäÏ ÛíÑ Çááå áæÌÏæÇ Ýíå ÇÎÊáÇÝÇ ßËíÑÇ ) .<o:p></o:p></em></strong></span></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 0cm 0cm 0pt; direction: rtl; unicode-bidi: embed; text-align: justify"><span><strong><em>-</em></strong> ÌÇÁ ÊÞÏíÑ ÇáÅÊãÇã Ýí ÇáÞÑÁÇä<span style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </span>ÅÐ ÇáÞÑÁÇä íÝÓÑ ÈÚÖå ÈÚÖÇ . <strong><em>( ... Ëã Åä ÚáíÜäÇ ÈíÇäå...) </em></strong><font size="5">ÇáÞíÇãÉ 19- </font></span><span lang="AR-DZ" style="font-size: 16pt; font-family: &quot;Arabic Transparent&quot;; mso-bidi-language: AR-DZ">ÌÇÁ Ýí ÁÇíÉ ÇáÃÚÑÇÝ </span><span><font size="5">142 </font><strong><em>( ææÇÚÏäÇ ãæÓì ËáÇËíä áíáÉ <u>æÃÊããäÇå</u>Ç ÈÚÔÑ ÝÊã ãíÞÇÊ ÑÈå ÃÑÈÚíä áíáÉ ...) </em></strong>æÌÇÁ Ýí ÓæÑÉ ÇáÞÕÕ </span><span><font size="5">27</font><strong><em>( ... Úáì Ãä ÊÇÌÑäí <u>ËãÇäí ÍÌÌ ÝÅä ÃÊããÊ ÚÔÑ</u>Ç Ýãä ÚäÏß ...) </em></strong>äÑì Ãäå : 30<span style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </span>ÇáÅÊãÇã åæ 40. æäÑì ËãÇäíÉ æÇáÅÊãÇã åí <strong>ÚÔÑÉ</strong> : ßÊÇÈ ãÈíä æÁÇíÇÊ ãÈíäÇÊ <strong>ÓÈÍÇäß ãÇ ÃÚÙã ÔÃäß&nbsp;</strong></span><span lang="FR" dir="ltr" style="font-size: 16pt; mso-bidi-language: AR-DZ; mso-bidi-font-family: 'Arabic Transparent'"><font face="Arial">!</font></span><span lang="AR-DZ" style="font-size: 16pt; font-family: &quot;Arabic Transparent&quot;; mso-bidi-language: AR-DZ"><o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" align="center" style="margin: 0cm 0cm 0pt; direction: rtl; unicode-bidi: embed; text-align: center">&nbsp;</p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" align="center" style="margin: 0cm 0cm 0pt; direction: rtl; unicode-bidi: embed; text-align: center"><span lang="AR-DZ" style="font-size: 16pt; font-family: &quot;Arabic Transparent&quot;; mso-bidi-language: AR-DZ"><strong><em>- ÇáÎÜÜÜáÇÕÜÜÉ-<o:p></o:p></em></strong></span></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 0cm 0cm 0pt; direction: rtl; unicode-bidi: embed; text-align: justify"><span lang="AR-DZ" style="font-size: 16pt; font-family: &quot;Arabic Transparent&quot;; mso-bidi-language: AR-DZ">- ÝÇááå -ÓÈÍÇäå æÊÚÇáì- ÝÑÖ ÚáíäÇ Õæã ÔåÑ <strong>ÑãÖÇä</strong> æÞÜÜÇá Ýíå : <strong><em>( ... ÃíÇãÇ ãÚÏæÏÇÊ ...) .<o:p></o:p></em></strong></span></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 0cm 0cm 0pt; direction: rtl; unicode-bidi: embed; text-align: justify"><span><strong><em>-</em></strong> ÇáÔåÑ ÇáÞãÑí ßãÇ ÍÞÞå Úáã ÇáÝáß<strong><em> ( æÇáÔãÓ æÇáÞãÑ ÍÓÈÇäÇ ÐÜÜáß ÊÞÏíÑ ÇáÚÒíÒ ÇáÚáíã ) </em></strong><font size="5">ÇáÃäÚÇã 96</font></span><span lang="AR-DZ" style="font-size: 16pt; font-family: &quot;Arabic Transparent&quot;; mso-bidi-language: AR-DZ"> ãÏÊå ( ÍÓÇÈå ) 29 íæãÇ æ 12 ÓÇÚÉ æ44 ÏÞíÞÉ. Çð ÝÅÐÇ <strong><u>ÕãäÇ ÔåÑ ÑãÖÇä ÍÞ Õæãå</u> <span style="mso-spacerun: yes">&nbsp;</span></strong>ÝíÌÈ Ãä äÕæãå <strong>ßÇãáÇ æÛíÑ äÇÞÕ</strong>¡<span style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </span>ãä Ãæá ÏÞíÞÉ ÇÞÊÑÇäå Åáì ÂÎÑ ÏÞíÞÉ Ýíå¡ ãä <strong>ÛíÑ Ãä äÒíÏ áå</strong> íæãÇð Ãæ äÕÝå ¡ãä ÔÚÈÇä <strong>æãä ÛíÑ Ãä äõÎÑã ãä Ãæáå íæãðÇ</strong>ð æíæãíä æäÒíÏåãÇ áå Ýí ÂÎÑå ãä ÔåÑ ÔæÇá. æÔåÑ <u><strong>ÑãÖÇä</strong></u> ßÛíÑå ãä ÇáÔåæÑ: 29 íæãÇ æäÕÝ¡ ÝáÇ 29 íæãÇ æáÇ<span style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </span>30 íæãÇ <strong><em>( ... æÇáÞãÑ ÞÏÑäÇå ãäÇÒá áÊÚáãæÇ ÚÏÏ<span style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </span>ÇáÓäíä æÇáÍÓÇÈ ). ( ãÇ ÎáÞ Çááå Ðáß ÅáÇ ÈÇáÍÞ äÝÕá ÇáÂíÇÊ áÞæã íÚáãæä) </em></strong></span><span lang="AR-DZ" style="font-family: &quot;Arabic Transparent&quot;; mso-bidi-language: AR-DZ; mso-bidi-font-size: 14.0pt"><font size="5">íæäÓ 5.<o:p></o:p></font></span></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 0cm 0cm 0pt; direction: rtl; unicode-bidi: embed; text-align: justify"><span lang="AR-DZ" style="font-family: &quot;Arabic Transparent&quot;; mso-bidi-language: AR-DZ; mso-bidi-font-size: 14.0pt"><font size="5">- ÝÅÐÇ ÇäÊåì ÍÓÇÈ<span style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </span>ÇáÔåÑ ÞÈá ãæÚÏ ÇáÝØæÑ ÈËáÇËÉ ÓÇÚÇÊ ÝãÇ Ïæä Ðáß<span style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </span><strong>ÒÏäÇåÇ ÅãÓÇßÇ</strong> ÅáÜÜì Çááíá ( ÑÎÕÉ ãä Çááå) ÈÞæáå : <strong><em>( .... <u>ËÜã<span style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </span>ÃÊãæÇ </u>ÇáÕíÇã Åáì Çááíá...) <o:p></o:p></em></strong></font></span></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 0cm 0cm 0pt; direction: rtl; unicode-bidi: embed; text-align: justify"><span><font size="5"><strong><em>- </em></strong>ÇãÇ ÅÐÇ ßÇä ÇáÅÞÊÑÇä ( ÔæÇá) áíáÇ ¡ ÞÈá ÇáÝÌÑ æáæ<span style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </span>ÈÏÞÇÆÞ <strong>ÃÕÈÍäÇ ãÚðíøÏíä<span style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </span>áÃäå ÔæÇá</strong> ÝáÇ íÌæÒ áäÇ ÚÞáíÇð æáÇãäØÞíÇ Ãä äÕæãå áÃä ÇáÕæã &ndash;ßãÇ ÊÞÏã- <strong>ÃíÇãÇ ãÚÏæÏÇÊ ( ÔåÑ ÑãÖÇä)</strong>.<o:p></o:p></font></span></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" align="center" style="margin: 0cm 0cm 0pt; direction: rtl; unicode-bidi: embed; text-align: center"><u><span lang="AR-DZ" style="font-size: 18pt; font-family: &quot;Arabic Transparent&quot;; mso-bidi-language: AR-DZ"><strong><em>æÇááÜÜå<span style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </span>ÃÚáÜÜÜã<o:p></o:p></em></strong></span></u></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" align="center" style="margin: 0cm 18pt 0pt 0cm; direction: rtl; unicode-bidi: embed; text-align: center"><strong><em>&nbsp;</em></strong></p>
اجمالي القراءات 10661

للمزيد يمكنك قراءة : اساسيات اهل القران
أضف تعليق
لا بد من تسجيل الدخول اولا قبل التعليق
تاريخ الانضمام : 2009-02-11
مقالات منشورة : 99
اجمالي القراءات : 1,854,197
تعليقات له : 141
تعليقات عليه : 381
بلد الميلاد : الجزائر
بلد الاقامة : الجزائر