الاحتراف الدينى يناقض الاسلام.

آحمد صبحي منصور Ýí 2009-02-03


g;&rlm; &rlm;ãä&rlm; &rlm;íØãÍ&rlm; &rlm;Ýì &rlm;ÇáæÕæá&rlm; &rlm;ÅáíåÇ&rlm;.&rlm; <br />
æáÞÏ&rlm; &rlm;ÊÍæá&rlm; &rlm;Ïíä&rlm; &rlm;Çááå&rlm; &rlm;ÊÚÇáì &rlm;ÇáÐì &rlm;äÒá&rlm; &rlm;Ýì &rlm;ÑÓÇáÇÊå&rlm; &rlm;ÇáÓãÇæíÉ&rlm; &rlm;Åáì &rlm;ßåäæÊ&rlm;, &rlm;ÊÍæá&rlm; &rlm;Èå&rlm; &rlm;ãä&rlm; &rlm;ÅÓáÇã&rlm; &rlm;áæÌå&rlm; &rlm;ááå&rlm; &rlm;ÊÚÇáì &rlm;Åáì &rlm;ãÇ&rlm; &rlm;íÔÈå ÇáíåæÏíÉ&rlm; &rlm;æÇáäÕÑÇäíÉ&rlm; æ ÇáÓäíÉ æ ÇáÔíÚÉ æ ÇáÊÕæÝ æÇáÞÇÏíÇäíÉ æ ÇáÈåÇÆíÉ, &rlm;ÍíË&rlm; &rlm;ÇáßåäæÊ&rlm; &rlm;æÇáÃÍÈÇÑ&rlm; &rlm;æÇáÑåÈÇä&rlm; æÇáÔíæÎ æÇáÃÆãÉ æ ÇáÈÇÈæÇÊ æ ÇáÞÏíÓíä æÇáÃæáíÇÁ æÇáãÚÇÈÏ æÇáãÒÇÑÇÊ æ ÇáÃÚíÇÏ æ ÇáãæÇáÏ . &rlm; &rlm;äÒá&rlm; &rlm;ÇáÞÑÂä&rlm; &rlm;ÑÓÇáÉ&rlm; &rlm;ÎÇÊãÉ&rlm; &rlm;ãä&rlm; &rlm;Çááå&rlm; &rlm;ÊÚÇáì &rlm;áÃåá&rlm; &rlm;ÇáÃÑÖ&rlm;, &rlm;áÊÌÚá&rlm; &rlm;ÇáÚáÇÞÉ&rlm; &rlm;ãÈÇÔÑÉ&rlm; &rlm;Èíä&rlm; &rlm;Çááå&rlm; ÊÚÇáì &rlm;æÇáäÇÓ&rlm;, &rlm;ÝÇááå&rlm; &rlm;ÊÚÇáì &rlm;ÃÞÑÈ&rlm; &rlm;Åáì &rlm;ÇáäÇÓ&rlm; &rlm;ãä&rlm; &rlm;ÍÈá&rlm; &rlm;ÇáæÑíÏ&rlm;, &rlm;æÅÐÇ&rlm; &rlm;ÓÃá&rlm; &rlm;ÚÈÇÏå&rlm; &rlm;Úäå&rlm; &rlm;ÊÚÇáì &rlm;ÝÅäå&rlm; &rlm;ÞÑíÈ&rlm; &rlm;íÌíÈ&rlm; &rlm;ÏÚæÉ&rlm; &rlm;ÇáÏÇÚì &rlm;ÅÐÇ&rlm; &rlm;ÏÚÇå&rlm;, &rlm;æÃäå&rlm; &rlm;ãÇ&rlm; &rlm;ãä&rlm; &rlm;ÏÇÈÉ&rlm; &rlm;ÅáÇ&rlm; &rlm;åæ&rlm; &rlm;ãÓíØÑ&rlm; &rlm;ÚáíåÇ&rlm;, &rlm;íÑÒÞåÇ&rlm; &rlm;ÍíË&rlm; &rlm;ßÇäÊ&rlm;, &rlm;æÃäå&rlm; &rlm;ÊÚÇáì &rlm;áÇ&rlm; &rlm;íÔÑß&rlm; &rlm;Ýì &rlm;Íßãå&rlm; &rlm;ÃÍÏÇ&rlm; &rlm;ãä&rlm; &rlm;ÇáäÇÓ&rlm;, &rlm;æÃäå&rlm; &rlm;æÍÏå&rlm; &rlm;ÊÚÇáì &rlm;ÇáãÚÈæÏ&rlm;, &rlm;æáíÓ&rlm; &rlm;áÚÈÇÏå&rlm; &rlm;ãä&rlm; &rlm;Ïæäå&rlm; &rlm;æáì &rlm;æáÇ&rlm; &rlm;äÕíÑ&rlm; &rlm;ÓæÇå&rlm; &rlm;Ìá&rlm; &rlm;æÚáÇ&rlm; ¡ æÈÇáÊÇáì &rlm;ÝáÇ&rlm; &rlm;ÍÇÌÉ&rlm; &rlm;áÃì &rlm;ßåäæÊ&rlm; &rlm;ãÞÏÓ&rlm; &rlm;ãä&rlm; &rlm;ÃÔÎÇÕ&rlm; &rlm;Ãæ&rlm; &rlm;ãä&rlm; &rlm;ØæÇÆÝ&rlm; &rlm;Ãæ&rlm; &rlm;ãä&rlm; &rlm;ãÄÓÓÇÊ&rlm;.. &rlm;æáßä&rlm; &rlm;ãÇ&rlm; &rlm;áÈË&rlm; &rlm;Ãä&rlm; &rlm;ÚÑÝ&rlm; &rlm;ÇáãÓáãæä&rlm; &rlm;ÇáßåäæÊ&rlm; &rlm;æÊÞÏíÓ&rlm; &rlm;ÇáÃæáíÇÁ&rlm; &rlm;æÇáØæÇÆÝ&rlm;.. &rlm;ãÇ&rlm; &rlm;áÈË&rlm; &rlm;Ãä&rlm; &rlm;ÚÑÝ&rlm; &rlm;ÇáãÓáãæä&rlm; &rlm;ÇáÇÍÊÑÇÝ&rlm; &rlm;ÇáÏíäí&rlm;.. &rlm;ÍÏË åÐÇ ÍÈä åÌÑ ÇáãÓáãæä ÇáÇÓáÇã æ ÇÈÊÏÚæÇ áåã ÏíÇäÇÊ ÇÑÖíÉ ÊÞæã Úáì ÃÓÇÓ ÇáÇÍÊÑÇÝ ÇáÏíäì ØáÈÇ ááãÇá æ ÇáÌÇå æ ÇáÓáØÉ. <br />
æÝì ÇáÇÍÊÑÇÝ ÇáÏíäì ÊÌÏ ãÄÓÓÇÊ ßÇáÃÒåÑ ÌÚáåÇ ÇáÞÇäæä ÇáãÕÑì ãÄÓÓÉ ãÏäíÉ íÚíä ÇáÑÆíÓ ÇáãÕÑì ÔíÎåÇ æáßä ãÇ áÈË ÇáÝÓÇÏ ãÚ ÇáÇÓÊÈÏÇÏ Çä ÊÍæáÊ Çáì ãÄÓÓÉ ÏíäíÉ ÊäÇÝÓ ÇáÝÇÊíßÇä ¡ æÃÕÈÍ ÔíÎ ÇáÃÒåÑ íäÇÝÓ ÇáÈÇÈÇ ÍíË íÒÚã ÃÕÍÇÈ ÇáãÄÓÓÇÊ ÇáßåäæÊíÉ Ãä Çááå Ìá æÚáÇ åæ ÇáÐì íÎÊÇÑ ÇáÈÇÈÇ ãä Èíä ßÈÇÑ ÇáßåäæÊ ¡ æíÚÞÏæä áÇÎÊíÇÑå ( ÞÑÚÉ ) ÈÖã ÇáÞÇÝ ¡ æåì Úáì ÑÇì ÇáãÕÑííä :ÍÑßÉ (ÞÑÚÉ ) ÈÝÊÍ ÇáÞÇÝ ¡æåÐå (ÇáÞÑÚÉ ) åì ßÐÈ ÇÈä ÇÝÊÑÇÁ ÇÈä ÖáÇá ÇÈä ÎÏÇÚ ÇÈä ÖÍß Úáì ÇáÐÞæä. <br />
2 Ü ÇáÇÓáÇã áå æËíÞÉ ÇáÇåíÉ æÇÍÏÉ ÃæßÊÇÈ ÇáÇåì æÇÍÏ åæ ÇáÞÑÂä ÇáßÑíã ¡ æÞÏ ÌÚáå Çááå ÊÚÇáì ãíÓøÑÇ ááÐßÑ ¡ Çì ãä ÇáÓåá Ãä íÝåãå ßá ãä ÃÑÇÏ Ãä íåÊÏì Èå ¡ æãä Çáããßä áÃì ÅäÓÇä Ãä íÞÑà æ íÝåã ÇáÞÑÂä ÈÓåæáÉ Ýì ãíÏÇä ÇáåÏÇíÉ ÍíË ÇáæÖæÍ áÇ ãËíá áå . æãÚ Ðáß ÝÝì ÇáÞÑÂä ÇáßÑíã ãÓÊæíÇÊ ááÊÚãÞ æ ÇáÈÍË ÊÓÊáÒã ãÞÏÑÉ Úáì ÇáÈÍË æÇÓÊÚÏÇÏÇ áå æ ÊÝÑÛÇ Ýì ÓÈíáå . <br />
æÇáÈÇÍËæä äæÚÇä : ãäåã ãä íÈÍË ØÇáÈÇ ááåÏÇíÉ ¡ æÃæáÆß åã ÇáÑÇÓÎæä Ýì ÇáÚáã ¡ æãäåã ãä íÈÍË áíÝÑÖ ÑÄíÊå Úáì ÇáÞÑÂä Ãæ áíåÏã ÇáÇÓáÇã ÈÇáÊÍÑíÝ Ýì ÇáãÚÇäì æÇäÊÞÇÁ ãÇ íÑíÏ æÊÌÇåá ãÇ áÇ íÑíÏ . æÈíäãÇ íÒÏÇÏ ÇáÈÇÍË ÇáãÄãä ÈÈÍËå ÇáÞÑÂäì ÚáãÇ æåÏÇíÉ ÝÇä ÇáãÊáÇÚÈ ÈÇáÞÑÂä áÇ íÒÏÇÏ ÈÚãáå ÅáÇ ÖáÇáÇ. æÝì ßá ÇáÃÍæÇá ÝáíÓ ÇáÈÇÍË åäÇ Ãæ åäÇß ããËáÇ áÏíä Çááå Ãæ äÇØÞÇ ÈÇÓã Çááå ¡ åæ íÚÈÑ Úä äÝÓå æÇÌÊåÇÏå ¡ æåÏÇíÊå Ãæ ÖáÇáå . <br />
æÝì ãÌÇá ÇáÇÍÊÑÇÝ ÇáÏíäì ÝÇáÈÇÍË ÇáÑÇÓÎ Ýì ÇáÚáã ÇáÐì íÈÛì ÇáåÏÇíÉ æ íÓÚì áåÇ ãáÊÒãÇ ÈØÇÚÉ Çááå Ìá æÚáÇ Ü áÇ íØáÈ ãä ÇáäÇÓ ÃÌÑÇ áÃäå íÚáã Çäå áÇ ãÌÇá ááÇÍÊÑÇÝ ÇáÏíäì Ýì ÇáÇÓáÇã . ÃãÇ ÇáÈÇÍË ÇáÊÇÈÚ áÏíä ÃÑÖì ÝãåãÊå ÇÍÊÑÇÝíÉ ¡ ÊÊãËá Ýì Ãä íÔÊÑì ÈÂíÇÊ Çááå Ìá æÚáÇ ËãäÇ ÞáíáÇ ¡ áíÞæá ááäÇÓ ãÇ íÍÈæä ¡ æáíÝÊì ááãÓÊÈÏíä ÈãÇ íÑíÏæä . æãÌÇá ÇáÇÍÊÑÇÝ ÇáÏíäì æÇÓÚ æÚÑíÖ . íÈÏà ÈÇáÊßÓÈ ÈÞÑÇÁÉ ÇáÞÑÂä Úáì ÇáãÞÇÈÑ æÓÑÇÏÞÇÊ ÇáÚÒÇÁ æÇáãæÇßÈ æÇáÇÍÊÝÇáÇÊ Çáì ÇÓÊÛáÇá ÇáÏíä ááæÕæá Çáì ÇáÍßã ÃæááÇÍÊÝÇÙ Èå. ßá ãäåã íÔÊÑì ÈÂíÇÊ Çááå Ìá æÚáÇ ËãäÇ ÞáíáÇ ãÊÍÏíÇ äåì Çááå Ìá æÚáÇ æÃæÇãÑå :( ÇáÈÞÑÉ 41 ¡ 79 ¡ 174 ¡ Âá ÚãÑÇä 77 ¡ 187 ¡ 199 ÇáãÇÆÏÉ 44 ¡ ÇáÊæÈÉ 9 ¡ ÇáäÍá 95 ). æãåãÇ ÈáÛ Ðáß ÇáËãä ÇÑÊÝÇÚÇ ÝÓíÙá ËãäÇ ÞáíáÇ ÈÇáäÓÈÉ áãÇ íäÊÙÑ ÕÇÍÈå ãä ÚÐÇÈ åÇÆá íæã ÇáÏíä . <br />
3 Ü Åä ÇáÇÍÊÑÇÝ ÇáÏíäì Ãåã ãáÇãÍ ÇáÊäÇÞÖ Èíä ÇáÇÓáÇã æÃÏíÇä ÇáãÓáãíä ÇáÃÑÖíÉ. <br />
æäÊæÞÝ åäÇ ãÚ ÚÏÇÁ ÇáÇÓáÇã ááÇÍÊÑÇÝ ÇáÏíäì ÇáÐì ÃÕÈÍ Ãåã ãáÇãÍ ÇáÊÏíä Ýì ÃÏíÇä ÇáãÓáãíä ÇáÃÑÖíÉ. <br />
<br />
ÇáÅÓáÇã&rlm; &rlm;ÖÏ&rlm; &rlm;ÇáÇÍÊÑÇÝ&rlm; &rlm;ÇáÏíäì &rlm;ãä&rlm; &rlm;ÍíË&rlm; &rlm;ÇáãÈÏÃ&rlm; &rlm;æãä&rlm; &rlm;ÍíË&rlm; &rlm;ÇáÊÇÑíÎ&rlm;.&rlm; <br />
&rlm;(1) &rlm;ÝÇáÃäÈíÇÁ&rlm; &rlm;ÑÓá&rlm; &rlm;Çááå&rlm; &rlm;ÊÚÇáì &rlm;ÃÈÚÏ&rlm; &rlm;ÇáäÇÓ&rlm; &rlm;Úä&rlm; &rlm;ÇáÇÍÊÑÇÝ&rlm; &rlm;ÇáÏíäí&rlm;, &rlm;ÈÑÛã&rlm; &rlm;æÙíÝÉ&rlm; &rlm;ÇáäÈæÉ&rlm; &rlm;æÇáÑÓÇáÉ&rlm;, &rlm;ÝÇáäÈì &rlm;áíÓ&rlm; &rlm;Úáíå&rlm; &rlm;ÅáÇ&rlm; &rlm;ÅÈáÇÛ&rlm; &rlm;ÇáÑÓÇáÉ&rlm;, &rlm;æãä&rlm; &rlm;ÇåÊÏì &rlm;ÝáäÝÓå&rlm;, &rlm;æãä&rlm; &rlm;Öá&rlm; &rlm;ÝÚáì &rlm;äÝÓå&rlm;, &rlm;Ëã&rlm; &rlm;åæ&rlm; &rlm;áÇ&rlm; &rlm;íÃÎÐ&rlm; &rlm;ÃÌÑÇ&rlm; &rlm;ãä&rlm; &rlm;ÇáäÇÓ&rlm;, &rlm;æáÇ&rlm; &rlm;íÏÚì &rlm;áäÝÓå&rlm; &rlm;ÌÇåÇ&rlm; &rlm;ÏíäíÇ&rlm; &rlm;Ãæ&rlm; &rlm;ÏäíæíÇ&rlm; &rlm;ÈÓÈÈ&rlm; &rlm;ÇáäÈæÉ&rlm;, &rlm;ÅÐ&rlm; &rlm;áÇ&rlm; &rlm;íÏÚì &rlm;Ãä&rlm; &rlm;áÏíå&rlm; &rlm;ÎÒÇÆä&rlm; &rlm;Çááå&rlm; &rlm;æáÇ&rlm; &rlm;íÚáã&rlm; &rlm;ÇáÛíÈ&rlm; &rlm;æáÇ&rlm; &rlm;íÏÚì &rlm;Ãäå&rlm; &rlm;ãáß&rlm; (&rlm;ÇáÇäÚÇã&rlm; 50) &rlm;æáÇ&rlm; &rlm;íÏÚì &rlm;Ãäå&rlm; &rlm;íãáß&rlm; &rlm;áäÝÓå&rlm; &rlm;Ãæ&rlm; &rlm;áÛíÑå&rlm; &rlm;äÝÚÇ&rlm; &rlm;æáÇ&rlm; &rlm;ÖÑÇ&rlm; &rlm;ÅáÇ&rlm; &rlm;ãÇ&rlm; &rlm;ÔÇÁ&rlm; &rlm;Çááå&rlm; (&rlm;ÇáÇÚÑÇÝ&rlm; 188) &rlm;æÛÇíÉ&rlm; &rlm;ãÇ&rlm; &rlm;åäÇáß&rlm; &rlm;Ãäå&rlm; &rlm;ÈÔÑ&rlm; &rlm;æáßä&rlm; &rlm;íæÍì &rlm;Åáíå&rlm; (&rlm;ÇáßåÝ&rlm; 110) &rlm;æåÐÇ&rlm; &rlm;ÇáæÍì &rlm;íÒíÏ&rlm; &rlm;ãä&rlm; &rlm;ãÓÆæáíÊå&rlm; &rlm;ÃãÇã&rlm; &rlm;Çááå&rlm; &rlm;ÊÚÇáì &rlm;íæã&rlm; &rlm;ÇáÞíÇãÉ&rlm;, &rlm;ÅÐ&rlm; &rlm;íßæä&rlm; &rlm;ÍÓÇÈ&rlm; &rlm;ÇáÃäÈíÇÁ&rlm; &rlm;íÚÏá&rlm; &rlm;ÍÓÇÈ&rlm; &rlm;ÇáÃãã&rlm; &rlm;ÇáÈÔÑíÉ&rlm; &rlm;ÌãíÚÇ&rlm; (&rlm;ÇáÇÚÑÇÝ&rlm; 6).&rlm; <br />
&rlm;(2) &rlm;æäÝì &rlm;ÇáÇÍÊÑÇÝ&rlm; &rlm;ÇáÏíäì &rlm;Úä&rlm; &rlm;ÇáÃäÈíÇÁ&rlm; &rlm;æËíÞ&rlm; &rlm;ÇáÕáÉ&rlm; &rlm;ÈÚÞíÏÉ&rlm; &rlm;ÇáÅÓáÇã&rlm;, &rlm;ÍÊì &rlm;áÇ&rlm; &rlm;íßæä&rlm; &rlm;ÇáÃäÈíÇÁ&rlm; &rlm;æÇÓØÉ&rlm; &rlm;Èíä&rlm; &rlm;ÇáäÇÓ&rlm; &rlm;æÑÈ&rlm; &rlm;ÇáäÇÓ&rlm;, &rlm;æÍÊì &rlm;Êßæä&rlm; &rlm;ÚÞÇÆÏ&rlm; &rlm;ÇáäÇÓ&rlm; &rlm;ÎÇáÕÉ&rlm; &rlm;Ýì &rlm;ÇáÇÚÊÞÇÏ&rlm; &rlm;Ýì &rlm;ÃáæåíÉ&rlm; &rlm;Çááå&rlm; &rlm;ÊÚÇáì &rlm;æÍÏå&rlm; &rlm;ÈáÇ&rlm; &rlm;æÇÓØÉ&rlm; &rlm;Ãæ&rlm; &rlm;æÓíáÉ&rlm; &rlm;íÒÚãæä&rlm; &rlm;ÃäåÇ&rlm; &rlm;ÊÞÑÈåã&rlm; &rlm;ááå&rlm; &rlm;ÒáÝí&rlm;, &rlm;ÝÅÐÇ&rlm; &rlm;ßÇä&rlm; &rlm;ÇáäÈì &rlm;áíÓ&rlm; &rlm;áå&rlm; &rlm;ãä&rlm; &rlm;ÇáÃãÑ&rlm; &rlm;ÔíÁ&rlm; (&rlm;Âá&rlm; &rlm;ÚãÑÇä&rlm; 128), &rlm;æÅÐÇ&rlm; &rlm;ßÇä&rlm; &rlm;ÓíÊÎÇÕã&rlm; &rlm;ãÚ&rlm; &rlm;ÃÚÏÇÆå&rlm; &rlm;ÃãÇã&rlm; &rlm;Çááå&rlm; &rlm;ÊÚÇáì &rlm;íæã&rlm; &rlm;ÇáÞíÇãÉ&rlm; &rlm;Úáì &rlm;ÏÑÌÉ&rlm; &rlm;ÇáãÓÇæÇÉ&rlm; &rlm;Èíäå&rlm; &rlm;æÈíäåã&rlm; (&rlm;ÇáÒãÑ&rlm;-31), &rlm;æÅÐÇ&rlm; &rlm;ßÇä&rlm; &rlm;ÓíÍÇÓÈ&rlm; &rlm;ÃãÇã&rlm; &rlm;Çááå&rlm; &rlm;ÊÚÇáì &rlm;íæã&rlm; &rlm;ÇáÞíÇãÉ&rlm; &rlm;ãËá&rlm; &rlm;Þæãå&rlm; &rlm;ÊãÇãÇ&rlm; (&rlm;ÇáÒÎÑÝ&rlm; 44), &rlm;æÅÐÇ&rlm; &rlm;ßÇä&rlm; &rlm;áÇ&rlm; &rlm;íÓÊØíÚ&rlm; &rlm;Ãä&rlm; &rlm;íÍãá&rlm; &rlm;ÔíÆÇ&rlm; &rlm;Ýì &rlm;ÇáÍÓÇÈ&rlm; &rlm;Úä&rlm; &rlm;ÃÕÍÇÈå&rlm; &rlm;æáÇ&rlm; &rlm;íÓÊØíÚ&rlm; &rlm;ÃÕÍÇÈå&rlm; &rlm;ÈÇáãËá&rlm; &rlm;Ãä&rlm; &rlm;íÍãáæÇ&rlm; &rlm;Úäå&rlm; &rlm;ÔíÆÇ&rlm; &rlm;ãä&rlm; &rlm;ÍÓÇÈå&rlm; (&rlm;ÇáÃäÚÇã&rlm; 52), &rlm;æÅÐÇ&rlm; &rlm;ßÇä&rlm; &rlm;áÇ&rlm; &rlm;íäÝÚ&rlm; &rlm;íæã&rlm; &rlm;ÇáÞíÇãÉ&rlm; &rlm;ÃæáÇÏå&rlm; &rlm;æáÇ&rlm; &rlm;Ãåáå&rlm; &rlm;æáÇ&rlm; &rlm;ÃÞÇÑÈå&rlm; (&rlm;áÞãÇä&rlm; 33, &rlm;ÚÈÓ&rlm; 34), &rlm;ÅÐÇ&rlm; &rlm;ßÇä&rlm; &rlm;ÇáÃãÑ&rlm; &rlm;ßÐáß&rlm; &rlm;ÈÇáäÓÈÉ&rlm; &rlm;ááäÈì &rlm;ÝÅä&rlm; &rlm;ÇáæÍì &rlm;ÇáÅáåì &rlm;áå&rlm; &rlm;ÈÇáÑÓÇáÉ&rlm; &rlm;áÇ&rlm; &rlm;íÒíÏ&rlm; &rlm;ÔíÆÇ&rlm; &rlm;Ýì &rlm;ÈÔÑíÊå&rlm;, &rlm;ÅÐ&rlm; &rlm;íÙá&rlm; &rlm;ÈÔÑÇ&rlm; &rlm;æÊÙá&rlm; &rlm;ÇáÃáæåíÉ&rlm; &rlm;ááå&rlm; &rlm;æÍÏå&rlm;, &rlm;áÇ&rlm; &rlm;íÔÇÑßå&rlm; &rlm;ÝíåÇ&rlm; &rlm;ÃÍÏ&rlm; &rlm;ãä&rlm; &rlm;ÎáÞå&rlm;, &rlm;ØÇáãÇ&rlm; &rlm;ßÇä&rlm; &rlm;ÇáÇäÈíÇÁ&rlm; - &rlm;æåã&rlm; &rlm;ÕÝæÉ&rlm; &rlm;ÇáÎáÞ&rlm; - &rlm;ãÍÕæÑíä&rlm; &rlm;Ýì &rlm;ÏÇÆÑÉ&rlm; &rlm;ÇáÈÔÑíÉ&rlm;, &rlm;ãÇ&rlm; &rlm;Úáíåã&rlm; &rlm;ÅáÇ&rlm; &rlm;ÇáÈáÇÛ&rlm;, &rlm;æáÇ&rlm; &rlm;íÃÎÐæä&rlm; &rlm;Úáì &rlm;åÐÇ&rlm; &rlm;ÇáÈáÇÛ&rlm; &rlm;ÃÌÑÇ&rlm; &rlm;ãä&rlm; &rlm;ÇáÈÔÑ&rlm;.&rlm; <br />
æÈÚÏ&rlm; &rlm;ÇáÃäÈíÇÁ&rlm; &rlm;ÝãÌÇá&rlm; &rlm;ÇáÏÚæÉ&rlm; &rlm;ãÝÊæÍ&rlm; &rlm;ÃãÇã&rlm; &rlm;ßá&rlm; &rlm;ÅäÓÇä&rlm; &rlm;áíÏÚæ&rlm; &rlm;Åáì &rlm;Çááå&rlm; &rlm;ÊÚÇáì &rlm;Úáì &rlm;ÈÕíÑÉ&rlm; &rlm;ãÊÈÚÇ&rlm; &rlm;ØÑíÞ&rlm; &rlm;ÇáäÈì &rlm;Úáíå&rlm; &rlm;ÇáÓáÇã&rlm; (&rlm;íæÓÝ&rlm; 108) &rlm;æáßä&rlm; &rlm;ÅÐÇ&rlm; &rlm;ØáÈ&rlm; &rlm;ãä&rlm; &rlm;ÇáäÇÓ&rlm; &rlm;ÃÌÑÇ&rlm; &rlm;Úáì &rlm;åÐå&rlm; &rlm;ÇáÏÚæÉ&rlm; &rlm;ÝÞÏ&rlm; &rlm;Öá&rlm; &rlm;Úä&rlm; &rlm;ÇáåÏí&rlm;, &rlm;ÝÇááå&rlm; &rlm;ÊÚÇáì &rlm;íÞæá&rlm; &rlm;ãÍÐÑÇ&rlm; &rlm;ãä&rlm; &rlm;ÇáÇÍÊÑÇÝ&rlm; &rlm;ÇáÏíäí&quot;&rlm;ÇÊÈÚæÇ&rlm; &rlm;ãä&rlm; &rlm;áÇ&rlm; &rlm;íÓÃáßã&rlm; &rlm;ÃÌÑÇ&rlm; &rlm;æåã&rlm; &rlm;ãåÊÏæä&quot;(&rlm;íÓ&rlm; 21) &rlm;æãÌÇá&rlm; &rlm;ÇáÚáã&rlm; &rlm;ÈÇáÏíä&rlm; &rlm;ãÝÊæÍ&rlm; &rlm;ÃãÇã&rlm; &rlm;ÇáÌãíÚ&rlm;, &rlm;æáíÓ&rlm; &rlm;ÍßÑÇ&rlm; &rlm;Úáì &rlm;ÃÍÏ&rlm;, &rlm;æßá&rlm; &rlm;ÅäÓÇä&rlm; &rlm;íÎØíÁ&rlm; &rlm;Ýì &rlm;Íßãå&rlm; &rlm;æíÕíÈ&rlm;, &rlm;æÇáÞÑÂä&rlm; &rlm;íÍßã&rlm; &rlm;Úáì &rlm;ÇáÌãíÚ&rlm;, &rlm;æÇáÚÈÑÉ&rlm; &rlm;Ýì &rlm;ÇáÝÊæì &rlm;áíÓÊ&rlm; &rlm;ÈÇáÞÇÆá&rlm; &rlm;æÅäãÇ&rlm; &rlm;ÈãÏì &rlm;ÇÞÊÑÇÈ&rlm; &rlm;Þæáå&rlm; &rlm;ãä&rlm; &rlm;ÇáÍÞ&rlm;, &rlm;æÇáÝÊæì &rlm;áíÓÊ&rlm; &rlm;ãáÒãÉ&rlm;, &rlm;æáÐÇ&rlm; &rlm;Þíá &rlm;: &rlm;ßáÇãäÇ&rlm; &rlm;ÕæÇÈ&rlm; &rlm;íÍÊãá&rlm; &rlm;ÇáÎØÃ&rlm;, &rlm;æßáÇã&rlm; &rlm;ÛíÑäÇ&rlm; &rlm;ÎØÃ&rlm; &rlm;íÍÊãá&rlm; &rlm;ÇáÕæÇÈ&rlm;.&rlm; <br />
&rlm;(3) &rlm;æÇáÅÓáÇã&rlm; - &rlm;ÃíÖÇ&rlm; - &rlm;ÖÏ&rlm; &rlm;ÊÇÑíÎ&rlm; &rlm;ÇáÇÍÊÑÇÝ&rlm; &rlm;ÇáÏíäì &rlm;ÇáÐì &rlm;ÓÈÞ&rlm; &rlm;äÒæá&rlm; &rlm;ÇáÞÑÂä&rlm; &rlm;Ãæ&rlm; &rlm;ÚÇÕÑ&rlm; &rlm;äÒæáå&rlm;.&rlm; <br />
ÝÝì &rlm;ÞÕÕ&rlm; &rlm;ÇáÃäÈíÇÁ&rlm; &rlm;Ýì &rlm;ÇáÞÑÂä&rlm;, &rlm;ßÇä&rlm; &rlm;Ãåã&rlm; &rlm;ÎÕæã&rlm; &rlm;ÇáÍÞ&rlm; &rlm;åã&rlm; &rlm;ÇáãÊÑÝæä&rlm; &rlm;ÇáÐíä&rlm; &rlm;íÚÈÏæä&rlm; &rlm;ÇáÊÞáíÏ&rlm;, &rlm;æÃÚæÇäåã&rlm; &rlm;ãä&rlm; (&rlm;ÑÌÇá&rlm; &rlm;ÇáÏíä&rlm;) &rlm;ÇáÐíä&rlm; &rlm;íÈÑÑæä&rlm; &rlm;áåã&rlm; &rlm;ÃæÖÇÚåã&rlm; &rlm;ÇáÇÌÊãÇÚíÉ&rlm; &rlm;ÇáÙÇáãÉ&rlm;, &rlm;æíÞæãæä&rlm; &rlm;ÈÊÍÑíÝ&rlm; &rlm;ÇáÏíä&rlm; &rlm;ÇáãÊæÇÑË&rlm; &rlm;áíÑÖì &rlm;Úä&rlm; &rlm;Ðáß&rlm; &rlm;ÇáÙáã&rlm; &rlm;ÇáÇÌÊãÇÚì &rlm;æÇáÝÓÇÏ&rlm; &rlm;ÇáÎáÞí&rlm;, &rlm;æÚÌáÊ&rlm; &rlm;ÂíÇÊ&rlm; &rlm;ÇáÞÑÂä&rlm; &rlm;ÈÇáåÌæã&rlm; &rlm;Úáì &rlm;ÃæáÆß&rlm; &rlm;ÇáãÊÑÝíä&rlm; &rlm;ÇáãßÐÈíä&rlm; &rlm;æÏæÑåã&rlm; &rlm;Ýì &rlm;ÊÏãíÑ&rlm; &rlm;ÇáãÌÊãÚ&rlm; (&rlm;ÇáÅÓÑÇÁ&rlm; 16) &rlm;áÃäåã&rlm; &rlm;ÏÇÆãÇ&rlm; &rlm;íßÐÈæä&rlm; &rlm;ÇáÑÓá&rlm; (&rlm;ÇáÃäÚÇã&rlm; 122, &rlm;ÇáÒÎÑÝ&rlm; 23), &rlm;ßãÇ&rlm; &rlm;ÃæÖÍÊ&rlm; &rlm;ÂíÇÊ&rlm; &rlm;ÇáÞÑÂä&rlm; &rlm;ÏæÑ&rlm; &rlm;ÚáãÇÁ&rlm; &rlm;ÇáÓæÁ&rlm; &rlm;Ãæ&rlm; (&rlm;ÑÌÇá&rlm; &rlm;ÇáÏíä&rlm;) &rlm;ÇáÐíä&rlm; &rlm;íÎÏÚæä&rlm; &rlm;ÇáãÓÊÖÚÝíä&rlm; &rlm;æíÍãáæäåã&rlm; &rlm;Úáì &rlm;ÇáßÝÑ&rlm; &rlm;ÈÇáÍÞ&rlm; (&rlm;ÇáÔÚÑÇÁ&rlm; 99), (&rlm;ÇáÇÍÒÇÈ&rlm; 66-68). &rlm; <br />
ßãÇ&rlm; &rlm;ÃæÖÍ&rlm; &rlm;ÇáÞÑÂä&rlm; &rlm;æÙíÝÉ&rlm; &rlm;ÇáÇÍÊÑÇÝ&rlm; &rlm;ÇáÏíäì &rlm;Ýì &rlm;ÃäåÇ&rlm; &rlm;ÊÍæíá&rlm; &rlm;ÇáÏíä&rlm; &rlm;Åáì &rlm;ÓáÚÉ&rlm; &rlm;ãÚÑæÖÉ&rlm; &rlm;ááÈíÚ&rlm; &rlm;æÇáÔÑÇÁ&rlm;, &rlm;æáÐáß&rlm; &rlm;ÊßÑÑ&rlm; &rlm;Þæáå&rlm; &rlm;ÊÚÇáì (&rlm;æáÇ&rlm; &rlm;ÊÔÊÑæÇ&rlm; &rlm;ÈÂíÇÊì &rlm;ËãäÇ&rlm; &rlm;ÞáíáÇ&rlm;: &rlm;ÇáÈÞÑÉ&rlm; 41, &rlm;ÇáãÇÆÏÉ&rlm; 44) &rlm;æÊæÚÏ&rlm; &rlm;Çááå&rlm; &rlm;ÊÚÇáì &rlm;ãä&rlm; &rlm;íÍæá&rlm; &rlm;ÇáÏíä&rlm; &rlm;Åáì &rlm;ÊÌÇÑÉ&rlm; &rlm;æÇÍÊÑÇÝ&rlm;, &rlm;ÈÃä&rlm; &rlm;Çááå&rlm; &rlm;Ìá&rlm; &rlm;æÚáÇ&rlm; &rlm;Óíßæä&rlm; &rlm;ÎÕãÇ&rlm; &rlm;áå&rlm; &rlm;íæã&rlm; &rlm;ÇáÞíÇãÉ&rlm;, &rlm;æáä&rlm; &rlm;íäÙÑ&rlm; &rlm;Åáíå&rlm; &rlm;æáä&rlm; &rlm;íÒßíå&rlm;, &rlm;æÓíáÞì &rlm;ÃÔÏ&rlm; &rlm;ÇáÚÐÇÈ&rlm; (&rlm;ÇáÈÞÑÉ&rlm; 174, &rlm;Âá&rlm; &rlm;ÚãÑÇä&rlm; 77).&rlm; <br />
æÊÍÏË&rlm; &rlm;ÇáÞÑÂä&rlm; &rlm;ÇáßÑíã&rlm; &rlm;ÚãÇ&rlm; &rlm;ßÇä&rlm; &rlm;íÝÚáå&rlm; &rlm;ÈÚÖ&rlm; &rlm;ãÍÊÑÝì &rlm;ÇáÊÏíä&rlm; &rlm;ãä&rlm; &rlm;Ãåá&rlm; &rlm;ÇáßÊÇÈ&rlm;, &rlm;æÊæÚÏ&rlm; &rlm;ãä&rlm; &rlm;íßÊÈæä&rlm; &rlm;ÇáßÊÇÈ&rlm; &rlm;ÈÃíÏíåã&rlm; &rlm;Ëã&rlm; &rlm;íÞæáæä&rlm; &rlm;åÐÇ&rlm; &rlm;ãä&rlm; &rlm;ÚäÏ&rlm; &rlm;Çááå&rlm; &rlm;áíÔÊÑæÇ&rlm; &rlm;Èå&rlm; &rlm;ËãäÇ&rlm; &rlm;ÞáíáÇ&rlm;, &rlm;æáíÈíÚæÇ&rlm; &rlm;Õßæß&rlm; &rlm;ÇáÛÝÑÇä&rlm; &rlm;æÞÕæÑ&rlm; &rlm;ÇáÌäÉ&rlm; &rlm;ááÓÐÌ&rlm;, &rlm;æíÒÚãæä&rlm; &rlm;Ãäåã&rlm; &rlm;ÓíÎÑÌæäåã&rlm; &rlm;ãä&rlm; &rlm;ÇáäÇÑ&rlm; &rlm;ÅÐÇ&rlm; &rlm;ÏÎáæåÇ&rlm;, &rlm;æíÄßÏ&rlm; &rlm;ÇáÞÑÂä&rlm; &rlm;Úáì &rlm;Ãä&rlm; &rlm;ãä&rlm; &rlm;íÏÎá&rlm; &rlm;ÇáäÇÑ&rlm; &rlm;áä&rlm; &rlm;íÎÑÌ&rlm; &rlm;ãäåÇ&rlm; &rlm;ÃÈÏÇ&rlm; (&rlm;ÇáÈÞÑÉ&rlm; 79- Âá&rlm; &rlm;ÚãÑÇä&rlm; 24).&rlm; <br />
ßãÇ&rlm; &rlm;ÊÍÏË&rlm; &rlm;ÇáÞÑÂä&rlm; &rlm;Úä&rlm; &rlm;ßËíÑ&rlm; &rlm;ãä&rlm; &rlm;ÇáÃÍÈÇÑ&rlm; &rlm;æÇáÑåÈÇä&rlm; &rlm;ÇáÐíä&rlm; &rlm;íÃßáæä&rlm; &rlm;ÃãæÇá&rlm; &rlm;ÇáäÇÓ&rlm; &rlm;ÈÇáÈÇØá&rlm; &rlm;æíÕÏæä&rlm; &rlm;Úä&rlm; &rlm;ÓÈíá&rlm; &rlm;Çááå&rlm; &rlm;æíßäÒæä&rlm; &rlm;ÇáÐåÈ&rlm; &rlm;æÇáÝÖÉ&rlm;, &rlm;æÊæÚÏåã&rlm; &rlm;ÈÇáÚÐÇÈ&rlm; (&rlm;ÇáÊæÈÉ&rlm; 34), &rlm;æßíÝ&rlm; &rlm;ÍæáæÇ&rlm; &rlm;ÃäÝÓåã&rlm; &rlm;ÃÑÈÇÈÇ&rlm; &rlm;ãä&rlm; &rlm;Ïæä&rlm; &rlm;Çááå&rlm; (&rlm;ÇáÊæÈÉ&rlm; 31) &rlm;ÊÃÓíÓÇ&rlm; &rlm;Úáì &rlm;Ðáß&rlm; &rlm;ÇáÇÍÊÑÇÝ&rlm; &rlm;ÇáÏíäí&rlm;, &rlm;æáÐáß&rlm; &rlm;ÏÚÇ&rlm; &rlm;Çááå&rlm; &rlm;Ãåá&rlm; &rlm;ÇáßÊÇÈ&rlm; &rlm;áÅÎáÇÕ&rlm; &rlm;ÇáÏíä&rlm; &rlm;ááå&rlm; &rlm;æÍÏå&rlm;, &rlm;æÃáÇ&rlm; &rlm;íÊÎÐ&rlm; &rlm;ÈÚÖåã&rlm; &rlm;ÈÚÖÇ&rlm; &rlm;ÃÑÈÇÈÇ&rlm; &rlm;ãä&rlm; &rlm;Ïæä&rlm; &rlm;Çááå&rlm; (&rlm;Âá&rlm; &rlm;ÚãÑÇä&rlm; 64).&rlm; <br />
Ãì &rlm;Ãä&rlm; &rlm;ÇáÞÑÂä&rlm; &rlm;ÇáßÑíã&rlm; &rlm;Ýì &rlm;ÍÏíËå&rlm; &rlm;Ýì &rlm;äÕÍ&rlm; &rlm;Ãåá&rlm; &rlm;ÇáßÊÇÈ&rlm;, &rlm;ÃæÖÍ&rlm; &rlm;Ãä&rlm; &rlm;ÇáÇÍÊÑÇÝ&rlm; &rlm;ÇáÏíäì &rlm;íÖÝì &rlm;ÇáÊÞÏíÓ&rlm; &rlm;Úáì &rlm;ãä&rlm; &rlm;íÌÚáæä&rlm; &rlm;ÃäÝÓåã&rlm; &rlm;ÑÌÇá&rlm; &rlm;ÇáÏíä&rlm;, &rlm;æáíÓ&rlm; &rlm;Ýì &rlm;ÑÓÇáÇÊ&rlm; &rlm;ÇáÓãÇÁ&rlm; &rlm;æÌæÏ&rlm; &rlm;áãÇ&rlm; &rlm;íÓãì &rlm;ÈÑÌÇá&rlm; &rlm;ÇáÏíä&rlm;, &rlm;ßãÇ&rlm; &rlm;áíÓ&rlm; &rlm;Ýì &rlm;Ïíä&rlm; &rlm;Çááå&rlm; &rlm;ÊÚÇáì &rlm;ßåäæÊ&rlm; &rlm;Ãæ&rlm; &rlm;æÇÓØÉ&rlm; &rlm;Èíä&rlm; &rlm;ÇáäÇÓ&rlm; &rlm;æÑÈ&rlm; &rlm;ÇáäÇÓ&rlm;, &rlm;æãä&rlm; &rlm;ÇáØÈíÚì &rlm;Ãä&rlm; &rlm;åÐÇ&rlm; &rlm;ÇáÍÏíË&rlm; &rlm;ãæÌå&rlm; &rlm;áäÇ&rlm; &rlm;äÍä&rlm; &rlm;ÇáãÓáãíä&rlm; &rlm;ÃíÖÇ&rlm;, &rlm;ßì &rlm;áÇ&rlm; &rlm;äÞÚ&rlm; &rlm;ÝíãÇ&rlm; &rlm;æÞÚ&rlm; &rlm;Ýíå&rlm; &rlm;Ãåá&rlm; &rlm;ÇáßÊÇÈ&rlm;, &rlm;æáßääÇ&rlm; &rlm;æÞÚäÇ&rlm; &rlm;ÝíãÇ&rlm; &rlm;ÍÐÑ&rlm; &rlm;ãäå&rlm; &rlm;ÇáÞÑÂä&rlm;.&rlm; <br />
&rlm;(4) &rlm;æÚáì &rlm;ÚßÓ&rlm; &rlm;ÇáÇÍÊÑÇÝ&rlm; &rlm;ÇáÏíäì &rlm;ÇáÐì &rlm;íÌãÚ&rlm; &rlm;ÇáÃãæÇá&rlm; &rlm;æÇáÌÇå&rlm; &rlm;ÈÇÓã&rlm; &rlm;ÇáÏíä&rlm; &rlm;æÇáÊÌÇÑÉ&rlm; &rlm;Èå&rlm;, &rlm;ÝÅä&rlm; &rlm;ÇáãÄãä&rlm; &rlm;ÇáÍÞ&rlm; &rlm;ãØÇáÈ&rlm; &rlm;ÈÃä&rlm; &rlm;íÏÝÚ&rlm; &rlm;ÃãæÇáå&rlm; &rlm;ÇÈÊÛÇÁ&rlm; &rlm;ãÑÖÇÉ&rlm; &rlm;Çááå&rlm; &rlm;Ýì &rlm;ÇáÒßÇÉ&rlm;, &rlm;æÝì &rlm;ÇáÕÏÞÉ&rlm; &rlm;Úáì &rlm;Ðæì &rlm;ÇáÍÞæÞ&rlm; &rlm;ãä&rlm; &rlm;ÇáÓÇÆá&rlm; &rlm;æÇáãÍÑæã&rlm; &rlm;æÇáÃÞÇÑÈ&rlm; &rlm;æÇáíÊÇãì &rlm;æÃÈäÇÁ&rlm; &rlm;ÇáÓÈíá&rlm;, &rlm;æÝÞ&rlm; &rlm;ãÇ&rlm; &rlm;ÔÑÚ&rlm; &rlm;Çááå&rlm; &rlm;ÊÚÇáì &rlm;Ýì &rlm;ãÓÊÍÞì &rlm;ÇáÕÏÞÉ&rlm; &rlm;ÇáÊØæÚíÉ&rlm; (&rlm;ÇáÈÞÑÉ&rlm; 215) &rlm;æÇáÒßÇÉ&rlm; &rlm;ÇáÑÓãíÉ&rlm; (&rlm;ÇáÊæÈÉ&rlm; 60) &rlm;æåæ&rlm; &rlm;ÃíÖÇ&rlm; &rlm;ãØÇáÈ&rlm; &rlm;ÈÃä&rlm; &rlm;íÌÇåÏ&rlm; &rlm;Ýì &rlm;ÓÈíá&rlm; &rlm;Çááå&rlm; &rlm;ÈÇáäÝÓ&rlm; &rlm;æÇáãÇá&rlm;, (&rlm;æÌÇåÏæÇ&rlm; &rlm;ÈÃãæÇáßã&rlm; &rlm;æÃäÝÓßã&rlm; &rlm;Ýì &rlm;ÓÈíá&rlm; &rlm;Çááå&rlm;: &rlm;ÇáÊæÈÉ&rlm; 41) (&rlm;æÊÌÇåÏæä&rlm; &rlm;Ýì &rlm;ÓÈíá&rlm; &rlm;Çááå&rlm; &rlm;ÈÃãæÇáßã&rlm; &rlm;æÃäÝÓßã&rlm;: &rlm;ÇáÕÝ&rlm; 11). æÇáÌåÇÏ íÊÖãä ÇáÞÊÇá Ýì ÓÈíá Çááå ÊÚÇáì áÕÏ ÇáÚÏæÇä æ áíÓ ááÚÏæÇä ¡ ááÏÝÇÚ Úä ÇáäÝÓ æ áíÓ áÈÏÁ ÍÑÈ Úáì ãä áã íÚÊÏ Úáí ÇáãÓáãíä ( ÇáÈÞÑÉ 190: 194 ¡286 )¡ &rlm;æÝì &rlm;ßá&rlm; &rlm;ÇáÂíÇÊ&rlm; &rlm;ÇáÞÑÂäíÉ&rlm; &rlm;ÇáÊì &rlm;ÊÍÖ&rlm; &rlm;Úáì &rlm;ÇáÌåÇÏ&rlm; &rlm;ÈÇáÃãæÇá&rlm; &rlm;æÇáÃäÝÓ&rlm; &rlm;Ýì &rlm;ÓÈíá&rlm; &rlm;Çááå&rlm;, &rlm;ßÇäÊ&rlm; &rlm;ÇáÃãæÇá&rlm; &rlm;ãÞÏãÉ&rlm; &rlm;Úáì &rlm;ÇáÃäÝÓ&rlm; &rlm;áÊÃßíÏ&rlm; &rlm;Ãä&rlm; &rlm;ÇáÅÓáÇã&rlm; &rlm;íÝÑÖ&rlm; &rlm;Úáì &rlm;ÇáãÄãä&rlm; &rlm;Ãä&rlm; &rlm;íÚØì &rlm;ÇáÃãæÇá&rlm; &rlm;Ýì &rlm;ÓÈíá&rlm; &rlm;Çááå&rlm;, &rlm;áÇ&rlm; &rlm;Ãä&rlm; &rlm;íÊßÓÈ&rlm; &rlm;ÇáÃãæÇá&rlm; &rlm;ÈÇáÊÌÇÑÉ&rlm; &rlm;Ýì &rlm;Ïíä&rlm; &rlm;Çááå&rlm;.&rlm; <br />
æÍÊì &rlm;Ýì &rlm;ÇáÛÒæÇÊ&rlm; &rlm;äÒáÊ&rlm; &rlm;ÓæÑÉ&rlm; &rlm;ÇáÃäÝÇá&rlm; &rlm;ÈÚÏ&rlm; &rlm;ÛÒæÉ&rlm; &rlm;ÈÏÑ&rlm; &rlm;Êäåì &rlm;Úä&rlm; &rlm;ÇáÊäÇÒÚ&rlm; &rlm;Ýì &rlm;ãæÖæÚ&rlm; &rlm;ÇáÛäÇÆã&rlm;, &rlm;æÇáÃäÝÇá&rlm; &rlm;åì &rlm;ÇáÛäÇÆã&rlm;, &rlm;æÊÍÐÑ&rlm; &rlm;ÇáãÄãäíä&rlm; &rlm;ãä&rlm; &rlm;Ãä&rlm; &rlm;íßæä&rlm; &rlm;åÏÝåã&rlm; &rlm;ãä&rlm; &rlm;ÇáÌåÇÏ&rlm; &rlm;åæ&rlm; &rlm;ÇáãÊÇÚ&rlm; &rlm;ÇáÏäíæí&rlm;, &rlm;æáã&rlm; &rlm;íÓÊæÚÈ&rlm; &rlm;ÇáãÄãäæä&rlm; &rlm;åÐÇ&rlm; &rlm;ÇáÏÑÓ&rlm; &rlm;ÝÇäåÒãæÇ&rlm; &rlm;Ýì &rlm;ÛÒæÉ&rlm; &rlm;ÃÍÏ&rlm; &rlm;ÈÓÈÈ&rlm; &rlm;ÇáÛäÇÆã&rlm;, &rlm;æäÒáÊ&rlm; &rlm;ÂíÇÊ&rlm; &rlm;ÓæÑÉ&rlm; &rlm;Âá&rlm; &rlm;ÚãÑÇä&rlm; &rlm;ÊÄßÏ&rlm; &rlm;Úáì &rlm;äÝÓ&rlm; &rlm;ÇáÊÍÐíÑ&rlm; (&rlm;Âá&rlm; &rlm;ÚãÑÇä&rlm; 152) &rlm;æÈÚÏåÇ&rlm; &rlm;ÊÚáã&rlm; &rlm;ÇáãÄãäæä&rlm; &rlm;ÇáÏÑÓ&rlm;; &rlm;Ãä&rlm; &rlm;íßæä&rlm; &rlm;ÇáÌåÇÏ&rlm; &rlm;Ýì &rlm;ÓÈíá&rlm; &rlm;Çááå&rlm; &rlm;æÇÈÊÛÇÁ&rlm; &rlm;ãÑÖÇÉ&rlm; &rlm;Çááå&rlm;, &rlm;æáíÓ&rlm; &rlm;áåÏÝ&rlm; &rlm;Ïäíæí&rlm;, &rlm;Ýáã&rlm; &rlm;íÊßÑÑ&rlm; &rlm;ãäåã&rlm; &rlm;ÎØÃ&rlm; &rlm;ÛÒæÉ&rlm; &rlm;ÃÍÏ&rlm; &rlm;Ýì &rlm;ÇáÛÒæÇÊ&rlm; &rlm;ÇáÊÇáíÉ&rlm; &rlm;Ýì &rlm;ÚåÏ&rlm; &rlm;ÇáäÈí&rlm;.&rlm; <br />
&rlm;(5) &rlm;æåÇÌã&rlm; &rlm;ÇáÞÑÂä&rlm; &rlm;ÇáÇÍÊÑÇÝ&rlm; &rlm;ÇáÏíäì &rlm;Ýì &rlm;ÞÑíÔ&rlm;, &rlm;æÃæÖÍ&rlm; &rlm;Ãäå&rlm; &rlm;ÇáÓÈÈ&rlm; &rlm;ÇáÍÞíÞì &rlm;æÑÇÁ&rlm; &rlm;ÚäÇÏ&rlm; &rlm;ÇáãÔÑßíä&rlm;, &rlm;ÝÇáãÔÑßæä&rlm; &rlm;Ýì &rlm;ÍÞíÞÉ&rlm; &rlm;ÇáÃãÑ&rlm; &rlm;íÚáãæä&rlm; &rlm;Ãä&rlm; &rlm;ãÇ&rlm; &rlm;ÌÇÁ&rlm; &rlm;Èå&rlm; &rlm;ãÍãÏ&rlm; &rlm;Úáíå&rlm; &rlm;ÇáÓáÇã&rlm; &rlm;åæ&rlm; &rlm;ÇáåÏí&rlm;, &rlm;æáßä&rlm; &rlm;ãÕÇáÍåã&rlm; &rlm;ÇáÊÌÇÑíÉ&rlm; &rlm;ÇáãÑÊÈØÉ&rlm; &rlm;ÈÇáÇÍÊÑÇÝ&rlm; &rlm;ÇáÏíäì &rlm;åì &rlm;ÇáÓÈÈ&rlm; &rlm;Ýì &rlm;ÚäÇÏåã&rlm; (&quot;æÞÇáæÇ&rlm; &rlm;Åä&rlm; &rlm;äÊÈÚ&rlm; &rlm;ÇáåÏì &rlm;ãÚß&rlm; &rlm;äÊÎØÝ&rlm; &rlm;ãä&rlm; &rlm;ÃÑÖäÇ&rlm;): &rlm;ÇáÞÕÕ&rlm; 57' &rlm;Ýåã&rlm; &rlm;íÚáãæä&rlm; &rlm;Ãäå&rlm; (&rlm;åÏí&rlm;), &rlm;æáßä&rlm; &rlm;ãßÇäÊåã&rlm; &rlm;Ýì &rlm;ÇáÌÒíÑÉ&rlm; &rlm;ÇáÚÑÈíÉ&rlm; &rlm;ÞÇãÊ&rlm; &rlm;Úáì &rlm;ÃÓÇÓ&rlm; &rlm;ÇáÈíÊ&rlm; &rlm;ÇáÍÑÇã&rlm;, &rlm;æãÇ&rlm; &rlm;ÃÞÇãÊå&rlm; &rlm;ÞÈÇÆá&rlm; &rlm;ÇáÚÑÈ&rlm; &rlm;Íæá&rlm; &rlm;ÇáßÚÈÉ&rlm; &rlm;ãä&rlm; &rlm;ÃÕäÇã&rlm;, &rlm;æÞíÇãåã&rlm; &rlm;Úáì &rlm;ÑÚÇíÉ&rlm; &rlm;åÐå&rlm; &rlm;ÇáÃÕäÇã&rlm; &rlm;ÌÚá&rlm; &rlm;ØÑíÞåã&rlm; &rlm;ÂãäÇ&rlm; &rlm;Èíä&rlm; &rlm;Çáíãä&rlm; &rlm;æÇáÔÇã&rlm; &rlm;Ýì &rlm;ÑÍáÊì &rlm;ÇáÔÊÇÁ&rlm; &rlm;æÇáÕíÝ&rlm;, &rlm;æÅÐÇ&rlm; &rlm;ÇÊÈÚæÇ&rlm; &rlm;ÇáÞÑÂä&rlm; &rlm;Ýáä&rlm; &rlm;íßæä&rlm; &rlm;ááÃÕäÇã&rlm; &rlm;ÈÞÇÁ&rlm; &rlm;Íæá&rlm; &rlm;ÇáßÚÈÉ&rlm;, &rlm;æÈÇáÊÇáì &rlm;ÓÊÞØÚ&rlm; &rlm;ÇáÞÈÇÆá&rlm; &rlm;ÇáÚÑÈíÉ&rlm; &rlm;Úáíåã&rlm; &rlm;ÇáØÑíÞ&rlm; &rlm;ÃãÇã&rlm; &rlm;ÑÍáÊì &rlm;ÇáÔÊÇÁ&rlm; &rlm;æÇáÕíÝ&rlm;, &rlm;æÓÊåÏÏ&rlm; &rlm;ãßÇäÊåã&rlm; &rlm;æãæÖÚåã&rlm; &rlm;Ýì &rlm;ãßÉ&rlm; &rlm;æÎÇÑÌåÇ&rlm;, &rlm;æáåÐÇ&rlm; &rlm;ÑÝÖæÇ&rlm; &rlm;Ãä&rlm; &rlm;íÊÈÚæÇ&rlm; &rlm;ÇáåÏì &rlm;ãÚ&rlm; &rlm;ÇáäÈì &rlm;ÍÊì &rlm;áÇ&rlm; &rlm;íÊÎØÝåã&rlm; &rlm;ÇáäÇÓ&rlm; &rlm;ãä&rlm; &rlm;ÃÑÖåã&rlm;, &rlm;æÈãÚäì &rlm;ÂÎÑ&rlm; &rlm;ÝÅä&rlm; &rlm;ÇÍÊÑÇÝåã&rlm; &rlm;ÇáÏíäì &rlm;ãä&rlm; &rlm;æÌæÏåã&rlm; &rlm;Íæá&rlm; &rlm;ÇáßÚÈÉ&rlm; &rlm;ÃÞäÚåã&rlm; &rlm;ÈÇáÈÇØá&rlm; &rlm;Ãä&rlm; &rlm;ÑÒÞåã&rlm; &rlm;íßãä&rlm; &rlm;Ýì &rlm;ÊßÐíÈåã&rlm; &rlm;ááÞÑÂä&rlm;, &rlm;áÐáß&rlm; &rlm;ÞÇá&rlm; &rlm;ÊÚÇáì &rlm;áåã&rlm; &rlm;(æÊÌÚáæä&rlm; &rlm;ÑÒÞßã&rlm; &rlm;Ãäßã&rlm; &rlm;ÊßÐÈæä&rlm; ): &rlm;ÇáæÇÞÚÉ&rlm; 82 &rlm; <br />
&rlm;(&rlm;È&rlm;)&rlm; æãä&rlm; &rlm;ÎáÇá&rlm; &rlm;ÇáÇÍÊÑÇÝ&rlm; &rlm;ÇáÏíäì &rlm;äÓÊØíÚ&rlm; &rlm;ÅÚÇÏå&rlm; &rlm;ÞÑÇÁÉ&rlm; &rlm;ÊÇÑíÎ&rlm; &rlm;ÇáãÓáãíä&rlm; &rlm;ÞÑÇÁÉ&rlm; &rlm;ÕÍíÍÉ&rlm;.&rlm; <br />
&rlm;1- &rlm;ÝÚÊÇÉ&rlm; &rlm;ÇáÇÍÊÑÇÝ&rlm; &rlm;ÇáÏíäì &rlm;Ýì &rlm;ãßÉ&rlm; &rlm;ßÇäæÇ&rlm; &rlm;ÇáÃãæííä&rlm; &rlm;æÈäì &rlm;ÚÈÏ ÔãÓ ÇáÐíä ßÇäæÇ &rlm;ÞÇÏÉ&rlm; &rlm;ÑÍáÊì &rlm;ÇáÔÊÇÁ&rlm; &rlm;æÇáÕíÝ&rlm;, &rlm;ÈÇáÅÖÇÝÉ&rlm; &rlm;Åáì &rlm;Úã&rlm; &rlm;ÇáäÈí&rlm;, &rlm;ÇáÚÈÇÓ&rlm; &rlm;Èä&rlm; &rlm;ÚÈÏ&rlm; &rlm;ÇáãØáÈ&rlm;, &rlm;ÇáÞÇÆã&rlm; &rlm;Úáì &rlm;ÓÞÇíÉ&rlm; &rlm;ÇáÈíÊ&rlm; &rlm;ÇáÍÑÇã&rlm;. &rlm;æÞÏ&rlm; &rlm;Ùá&rlm; &rlm;ÇáÚÈÇÓ&rlm; &rlm;Ýì &rlm;ãßÉ&rlm;, &rlm;æÔÇÑß&rlm; &rlm;ãÚ&rlm; &rlm;ÇáãÔÑßíä&rlm; &rlm;Ýì &rlm;ÛÒæÉ&rlm; &rlm;ÈÏÑ&rlm; &rlm;ÖÏ&rlm; &rlm;ÇáãÄãäíä&rlm;, &rlm;ææÞÚ&rlm; &rlm;Ýì &rlm;ÇáÃÓÑ&rlm;. &rlm;æÙáÊ&rlm; &rlm;ÒÚÇãÉ&rlm; &rlm;ãßÉ&rlm; &rlm;ÈÚÏ&rlm; &rlm;ÇáåÌÑÉ&rlm; &rlm;Èíä&rlm; &rlm;ÃÈì &rlm;ÓÝíÇä&rlm; &rlm;æÇáÚÈÇÓ&rlm;, &rlm;æÍíä&rlm; &rlm;ÃÏÑß&rlm; &rlm;ÇáÚÈÇÓ&rlm; &rlm;Ãä&rlm; &rlm;ãáß&rlm; &rlm;ÇÈä&rlm; &rlm;ÇÎíå&rlm; &rlm;ãÍãÏ&rlm; &rlm;ÞÏ&rlm; &rlm;ÇÓÊÞÑ&rlm;, &rlm;ÏÎá&rlm; &rlm;Ýì &rlm;ÇáÅÓáÇã&rlm; &rlm;ÞÈíá&rlm; &rlm;ÝÊÍ&rlm; &rlm;ãßÉ&rlm;, &rlm;æÃÞäÚ&rlm; &rlm;ÕÏíÞå&rlm; &rlm;ÃÈÇ&rlm; &rlm;ÓÝíÇä&rlm; &rlm;ÈÇáÏÎæá&rlm; &rlm;Ýì &rlm;ÇáÅÓáÇã&rlm; &rlm;æÌíÔ&rlm; &rlm;ÇáãÓáãíä&rlm; &rlm;íÒÍÝ&rlm; &rlm;äÍæ&rlm; &rlm;ãßÉ&rlm;. &rlm;æÔÚÑ&rlm; &rlm;ÇáÚÈÇÓ&rlm; &rlm;æÃÈæ&rlm; &rlm;ÓÝíÇä&rlm; &rlm;ÈÇáÖíÞ&rlm; &rlm;ÚäÏãÇ&rlm; &rlm;Êæáì &rlm;ÃÈæ&rlm; &rlm;ÈßÑ&rlm; &rlm;ÇáÎáÇÝÉ&rlm;, &rlm;æßÇä&rlm; &rlm;ÃÈæ&rlm; &rlm;ÓÝíÇä&rlm; &rlm;íãÊÚÖ&rlm; &rlm;áÃä&rlm; &rlm;ÇáÎáÇÝÉ&rlm; &rlm;äÇáåÇ&rlm; &rlm;ÑÌá&rlm; &rlm;ãä&rlm; &rlm;ÃÞá&rlm; &rlm;ÈíæÊ&rlm; &rlm;ÞÑíÔ&rlm; &rlm;ãßÇäÉ&rlm;, &rlm;æßÇä&rlm; &rlm;ÇáÚÈÇÓ&rlm; &rlm;íÍÑÖ&rlm; &rlm;Úáì &rlm;Èä&rlm; &rlm;ÃÈì &rlm;ØÇáÈ&rlm; &rlm;Úáì &rlm;ØáÈ&rlm; &rlm;ÇáÎáÇÝÉ&rlm;, &rlm;æåãÇ&rlm; &rlm;ãÚÇ&rlm; (&rlm;ÇáÚÈÇÓ&rlm; &rlm;æÃÈæ&rlm; &rlm;ÓÝíÇä&rlm;) &rlm;ÚÇÔÇ&rlm; &rlm;ÃÛáÈ&rlm; &rlm;ÚãÑåãÇ&rlm; &rlm;Ýì &rlm;ÇáÇÍÊÑÇÝ&rlm; &rlm;ÇáÏíäí&rlm;, &rlm;æáÇ&rlm; &rlm;íÝåãÇä&rlm; &rlm;ÇáÅÓáÇã&rlm; &rlm;ÈãËá&rlm; &rlm;ãÇ&rlm; &rlm;ßÇä&rlm; &rlm;íÝåãå&rlm; &rlm;Úáì &rlm;æÃÈæ&rlm; &rlm;ÈßÑ&rlm; &rlm;æÚãÑ&rlm; &rlm;æÈÞíÉ&rlm; &rlm;ÇáãÏÑÓÉ&rlm; &rlm;ÇáäÈæíÉ&rlm;.&rlm; <br />
&rlm;2- &rlm;æÝì &rlm;ÇáæÞÊ&rlm; &rlm;ÇáÐì &rlm;ÇÖãÍá&rlm; &rlm;Ýíå&rlm; &rlm;ÕæÊ&rlm; &rlm;ÇáÇÍÊÑÇÝ&rlm; &rlm;ÇáÏíäì &rlm;Ýì &rlm;ãßÉ&rlm; &rlm;ÈÚÏ&rlm; &rlm;ÏÎæá&rlm; &rlm;ÃåáåÇ&rlm; &rlm;Ýì &rlm;ÇáÅÓáÇã&rlm; &rlm;ÃÝæÇÌÇ&rlm;, &rlm;ÝÅä&rlm; &rlm;ÕæÊ&rlm; &rlm;ÇáÇÍÊÑÇÝ&rlm; &rlm;ÇáÏíäì &rlm;ÚáÇ&rlm; &rlm;Ýì &rlm;äÌÏ&rlm; &rlm;ãä&rlm; &rlm;ÎáÇá&rlm; &rlm;ÍÑßÇÊ&rlm; &rlm;ÇáÑÏÉ&rlm; &rlm;æÇÏÚÇÁÇÊ&rlm; &rlm;ÇáäÈæÉ&rlm;, &rlm;æßÇä&rlm; &rlm;ÅÎãÇÏ&rlm; &rlm;ÍÑßÇÊ&rlm; &rlm;ÇáÑÏÉ&rlm; &rlm;ÃÓÑÚ&rlm; &rlm;ØÑíÞ&rlm; &rlm;ÚÇÏ&rlm; &rlm;Èå&rlm; &rlm;ÇáÃãæíæä&rlm; &rlm;Åáì &rlm;ÇáÞíÇÏÉ&rlm; &rlm;æÇáÕÝ&rlm; &rlm;ÇáÃæá&rlm; &rlm;Ýì &rlm;ÞíÇÏÉ ÇáãÓáãíä &rlm;, &rlm;ÈÚÏ&rlm; &rlm;Ãä&rlm; &rlm;ßÇäæÇ&rlm; &rlm;ÞÈáÇ&rlm; &rlm;Ýì &rlm;ÇáÕÝ&rlm; &rlm;ÇáÃæá&rlm; &rlm;ÖÏ&rlm; &rlm;ÇáÅÓáÇã&rlm;. &rlm;ÝÇáÃãæíæä&rlm; &rlm;ÈãÇ&rlm; &rlm;áÏíåã&rlm; &rlm;ãä&rlm; &rlm;ãåÇÑÉ&rlm; &rlm;ÍÑÈíÉ&rlm; &rlm;æßÝÇÁÇÊ&rlm; &rlm;ÞíÇÏíÉ&rlm; &rlm;æÎÈÑÉ&rlm; &rlm;ÈÇáØÑÞ&rlm; &rlm;ÇáÊÌÇÑíÉ&rlm;, &rlm;æÍÑÕ&rlm; &rlm;Úáì &rlm;ÇáÒÚÇãÉ&rlm; &rlm;æÇáÑÆÇÓÉ&rlm; &rlm;ÊæáæÇ&rlm; &rlm;ÞíÇÏÇÊ&rlm; &rlm;ÇáÌíæÔ&rlm; &rlm;ÇáÊì &rlm;ÃÎãÏÊ&rlm; &rlm;ÍÑßÇÊ&rlm; &rlm;ÇáÑÏÉ&rlm; &rlm;Ýì &rlm;äÌÏ&rlm; &rlm;æÛíÑåÇ&rlm;. &rlm;æáã&rlm; &rlm;íÌÏæÇ&rlm; &rlm;áåã&rlm; &rlm;ãäÇÝÓÇ&rlm; &rlm;Ýì &rlm;ÇáÞíÇÏÉ&rlm; &rlm;Èíä&rlm; &rlm;ßÈÇÑ&rlm; &rlm;ÇáÕÍÇÈÉ&rlm; &rlm;æÇáÓÇÈÞíä&rlm; &rlm;Ýì &rlm;ÇáÅÓáÇã&rlm;, &rlm;áÃä&rlm; &rlm;ÇáÊäÇÝÓ&rlm; &rlm;Úáì &rlm;ÇáÒÚÇãÉ&rlm; &rlm;æÇáÌÇå&rlm; &rlm;áã&rlm; &rlm;íßä&rlm; &rlm;ããÇ&rlm; &rlm;ÊÚáãæå&rlm; &rlm;Ýì &rlm;ãÏÑÓÉ&rlm; &rlm;ÎÇÊã&rlm; &rlm;ÇáäÈííä&rlm; &rlm;Úáíå&rlm; &rlm;ÇáÓáÇã&rlm;. &rlm;æÇäÊåÊ&rlm; &rlm;ÍÑßÉ&rlm; &rlm;ÇáÑÏÉ&rlm; &rlm;ÈÃä&rlm; &rlm;ÃÕÈÍ&rlm; &rlm;ÇáÐíä&rlm; &rlm;ÃÓáãæÇ&rlm; &rlm;ÈÇáÃãÓ&rlm; &rlm;ÞÇÏÉ&rlm; &rlm;ãäÊÕÑíä&rlm; &rlm;áÌíæÔ&rlm; &rlm;ÇáãÓáãíä&rlm; &rlm;æÒÚãÇÁ&rlm; &rlm;íÔÇÑ&rlm; &rlm;áåã&rlm; &rlm;ÈÇáÈäÇä&rlm;. &rlm; <br />
&rlm;3- &rlm;æÎÔì &rlm;ÃÈæ&rlm; &rlm;ÈßÑ&rlm; &rlm;Ýì &rlm;ÎáÇÝÊå&rlm; &rlm;Ãä&rlm; &rlm;ÊÚæÏ&rlm; &rlm;ÞÈÇÆá&rlm; &rlm;äÌÏ&rlm; &rlm;ááËæÑÉ&rlm; &rlm;æÇáÑÏÉ&rlm;, &rlm;ÝÃÑÇÏ&rlm; &rlm;Ãä&rlm; &rlm;íÕÏÑ&rlm; &rlm;ÔæßÊåã&rlm; &rlm;ÇáÍÑÈíÉ&rlm; &rlm;Åáì &rlm;ÎÇÑÌ&rlm; &rlm;ÇáÌÒíÑÉ&rlm; &rlm;ÇáÚÑÈíÉ&rlm;. &rlm;ÝßÇäÊ&rlm; &rlm;ÇáÝÊæÍÇÊ&rlm; &rlm;ÇáÚÑÈíÉ&rlm; &rlm;Ýì &rlm;ÇáÔÇã&rlm; &rlm;æÇáÚÑÇÞ&rlm; &rlm;æÅíÑÇä&rlm; &rlm;æãÕÑ&rlm;, æåì ÇáÊì ÍãáÊ ÇáÇÓáÇã ãÚ ÊäÇÞÖåÇ ãÚ ÔÑíÚÊå ÇáÊì Êäåì Úä ÇáÇÚÊÏÇÁ Úáì ÇáÛíÑ . áÐÇ ßÇä&rlm; &rlm;ÃÛáÈ&rlm; &rlm;ÇáãÔÇÑßíä&rlm; &rlm;Ýí ÇáÝÊæÍÇÊ ÇáÚÑÈíÉ &rlm;ãä&rlm; &rlm;ÇáÞÈÇÆá&rlm; &rlm;ÇáäÌÏíÉ&rlm; &rlm;ÇáÊì &rlm;ÓÈÞ&rlm; &rlm;æÇÑÊÏÊ&rlm; &rlm;Ëã&rlm; &rlm;ÃÚíÏÊ&rlm; &rlm;ááÇÓáÇã&rlm;, &rlm;æßÇä&rlm; &rlm;ÃÛáÈ&rlm; &rlm;ÇáÞÇÏÉ&rlm; &rlm;ãä&rlm; &rlm;ÇáÃãæííä&rlm; &rlm;ÇáÐíä&rlm; &rlm;ßÇäæÇ&rlm; &rlm;ÈÇáÃãÓ&rlm; &rlm;ÃÔÏ&rlm; &rlm;ÇáäÇÓ&rlm; &rlm;ÚÏÇæÉ&rlm; &rlm;ááÐíä&rlm; &rlm;ÂãäæÇ&rlm;, &rlm;Ëã&rlm; &rlm;ÃÕÈÍæÇ&rlm; &rlm;ÞÇÏÉ&rlm; &rlm;áåã&rlm;. &rlm;æÃÓÝÑÊ&rlm; &rlm;ÇáÝÊæÍÇÊ&rlm; &rlm;Úä&rlm; &rlm;Êßæíä&rlm; &rlm;ÇãÈÑÇØæÑíÉ&rlm; &rlm;ÊãÊÏ&rlm; &rlm;ãä&rlm; &rlm;ÔÑÞ&rlm; &rlm;ÅíÑÇä&rlm; &rlm;Åáì &rlm;ÛÑÈ&rlm; &rlm;ÈÑÞÉ&rlm; &rlm;Ýì &rlm;ÔãÇá&rlm; &rlm;ÃÝÑíÞíÇ&rlm;, &rlm;æãä&rlm; &rlm;ÂÓíÇ&rlm; &rlm;ÇáÕÛÑì &rlm;ÔãÇáÇ&rlm; &rlm;Åáì &rlm;Çáíãä&rlm; &rlm;ÌäæÈÇ&rlm;. &rlm; <br />
æÞÏ&rlm; &rlm;æÞÚ&rlm; &rlm;ÞáÈ&rlm; &rlm;ÇáÈáÇÏ&rlm; &rlm;ÇáãÝÊæÍÉ&rlm; &rlm;ÊÍÊ&rlm; &rlm;ÓíØÑÉ&rlm; &rlm;ÇáÃãæííä&rlm; æÍáÝÇÆåã ããä ÏÎá Ýì ÇáÇÓáÇã ÍÏíËÇ ¡ ÝÝì &rlm; &rlm;ÎáÇÝÉ&rlm; &rlm;ÚãÑ&rlm; &rlm;Íßã&rlm; &rlm;ãÚÇæíÉ&rlm; &rlm;ÇáÔÇã&rlm; &rlm;æÍßã&rlm; &rlm;ÚãÑæ&rlm; &rlm;Èä&rlm; &rlm;ÇáÚÇÕ&rlm; &rlm;ãÕÑ&rlm; &rlm;æÔãÇá&rlm; &rlm;ÃÝÑíÞíÇ&rlm;. &rlm;æÊãßä&rlm; &rlm;ÚãÑ&rlm; &rlm;ãä&rlm; &rlm;ÖÈØ&rlm; &rlm;ÃÍæÇá&rlm; &rlm;ÇáÏæáÉ&rlm; &rlm;æãäÚ&rlm; &rlm;ÇáÚÑÈ&rlm; &rlm;ãä&rlm; &rlm;ÇáÇÓÊãÊÇÚ&rlm; &rlm;ÈÎíÑÇÊ&rlm; &rlm;ÇáÝÊæÍÇÊ&rlm;, &rlm;æãä&rlm; &rlm;ÇáÙáã&rlm;.. &rlm;æÊÈÏáÊ&rlm; &rlm;ÇáÃÍæÇá&rlm; &rlm;Ýì &rlm;ÎáÇÝÉ&rlm; &rlm;ÚËãÇä&rlm; &rlm;ÇáÃãæì &rlm;ÇáÃÕá&rlm;. &rlm; <br />
&rlm;4- &rlm;æÝì &rlm;ÎáÇÝÉ&rlm; &rlm;ÚËãÇä&rlm; &rlm;ÚÇÏ&rlm; &rlm;ááÙåæÑ&rlm; &rlm;ÏæÑ&rlm; &rlm;ÇáÇÍÊÑÇÝ&rlm; &rlm;ÇáÏíäì &rlm;ÝÃÏì &rlm;Åáì &rlm;ãÇ&rlm; &rlm;íÚÑÝ&rlm; &rlm;ÈÇáÝÊäÉ&rlm; &rlm;ÇáßÈÑì &rlm;ÇáÊì &rlm;ÃÓÝÑÊ&rlm; &rlm;Úä&rlm; &rlm;ÞÊá&rlm; &rlm;ÚËãÇä&rlm;, &rlm;æÇáÊì &rlm;áÇ&rlm; &rlm;ÊÒÇá&rlm; &rlm;ÊáÇÒã&rlm; &rlm;ÊÇÑíÎ&rlm; &rlm;ÇáãÓáãíä&rlm; &rlm;ÍÊì &rlm;ÇáÂä&rlm;, &rlm;æÊÓÝß&rlm; &rlm;ÏãÇÁåã&rlm;, &rlm;æÊÄÎÑåã&rlm; &rlm;æÊÈÇÚÏ&rlm; &rlm;Èíäåã&rlm; &rlm;æÈíä&rlm; &rlm;ÇáÅÓáÇã&rlm; &rlm;ÇáÐì &rlm;ÚÑÝå&rlm; &rlm;ÎÇÊã&rlm; &rlm;ÇáäÈííä&rlm; &rlm;Úáíå&rlm; &rlm;ÇáÓáÇã&rlm;. &rlm; <br />
æÇáÇÍÊÑÇÝ&rlm; &rlm;ÇáÏíäì &rlm;ÇáÐì &rlm;ÃÔÚá&rlm; &rlm;ÇáÝÊäÉ&rlm; &rlm;ÇáßÈÑì &rlm;ÊãËá&rlm; &rlm;Ýì &rlm;ÇáÎÑæÌ&rlm; &rlm;Úä&rlm; &rlm;ãäåÌ&rlm; &rlm;ÇáÅÓáÇã&rlm; &rlm;ãä&rlm; &rlm;ÍíË&rlm; &rlm;ÇáÚáÇÞÉ&rlm; &rlm;ÈÇáËÑæÉ&rlm; &rlm;æÇáÃãæÇá&rlm;, &rlm;ÝÇáãÇá&rlm; - &rlm;Ýì &rlm;ÔÑíÚÉ&rlm; &rlm;ÇáÅÓáÇã&rlm; - &rlm;íäÈÛì &rlm;Ãä&rlm; &rlm;íßÊÓÈå&rlm; &rlm;ÇáÅäÓÇä&rlm; &rlm;ÈÇáÍáÇá&rlm;, &rlm;æíäÝÞå&rlm; &rlm;Ýì &rlm;ÇáÍáÇá&rlm; &rlm;ÈáÇ&rlm; &rlm;ÓÑÝ&rlm; &rlm;æáÇ&rlm; &rlm;ÊÑÝ&rlm;, &rlm;æåæ&rlm; &rlm;íÖÍì &rlm;ÈåÐÇ&rlm; &rlm;ÇáãÇá&rlm; &rlm;Ýì &rlm;ÓÈíá&rlm; &rlm;Çááå&rlm; &rlm;æÝì &rlm;ÇáÕÏÞÉ&rlm; &rlm;ÇáÊØæÚíÉ&rlm; &rlm;æÇáÒßÇÉ&rlm; &rlm;ÇáÑÓãíÉ&rlm;, &rlm;æíäÇÞÖ&rlm; &rlm;Ðáß&rlm; &rlm;ãÇ&rlm; &rlm;ÇÚÊÇÏå&rlm; &rlm;ÇáÏÇÎáæä&rlm; &rlm;Ýì &rlm;ÇáÅÓáÇã&rlm; &rlm;ÍÏíËÇ&rlm; &rlm;ãä&rlm; &rlm;ÇáÃãæííä&rlm; &rlm;æÃÚÑÇÈ&rlm; &rlm;äÌÏ&rlm;, &rlm;æÞÏ&rlm; &rlm;ÃãÖæÇ&rlm; &rlm;ÃÛáÈ&rlm; &rlm;ÃÚãÇÑåã&rlm; &rlm;ÅãÇ&rlm; &rlm;Ýì &rlm;ÇáÇÍÊÑÇÝ&rlm; &rlm;ÇáÏíäì &rlm;Ãæ&rlm; &rlm;ÈÇáÓáÈ&rlm; &rlm;æÇáäåÈ&rlm;, &rlm;æáÐáß&rlm; &rlm;ßÇä&rlm; &rlm;ÓåáÇ&rlm; &rlm;Úáíåã&rlm; - &rlm;ÈÚÏ&rlm; &rlm;ÇÛÊíÇá&rlm; &rlm;ÚãÑ&rlm; &rlm;Èä&rlm; &rlm;ÇáÎØÇÈ&rlm; &rlm;æãÌíÁ&rlm; &rlm;ÚËãÇä&rlm; &rlm;ÈÔÎÕíÊå&rlm; &rlm;ÇáÖÚíÝÉ&rlm; &rlm;æÚÌÒå&rlm; &rlm;Úä&rlm; &rlm;ÅÍßÇã&rlm; &rlm;ÞÈÖÊå&rlm; &rlm;Úáì &rlm;ÇáÃãæÑ&rlm; - &rlm;Ãä&rlm; &rlm;íÞÚæÇ&rlm; &rlm;Ýì &rlm;ÝÎ&rlm; &rlm;ÇáÊåÇáß&rlm; &rlm;Úáì &rlm;ÌãÚ&rlm; &rlm;ÇáÃãæÇá&rlm; &rlm;æÙáã&rlm; &rlm;Ãåá&rlm; &rlm;ÇáÈáÇÏ&rlm; &rlm;ÇáãÝÊæÍÉ&rlm; &rlm;Ýì &rlm;ÓÈíá&rlm; &rlm;ÇáËÑÇÁ&rlm; &rlm;ÇáÓÑíÚ&rlm;, &rlm;Ëã&rlm; &rlm;ÇÎÊáÇÝåã&rlm; &rlm;ÝíãÇ&rlm; &rlm;Èíäåã&rlm; &rlm;ÇÎÊáÇÝÇ&rlm; &rlm;íæÞÚåã&rlm; &rlm;Ýì &rlm;ÍÑÈ&rlm; &rlm;ÃåáíÉ&rlm;, &rlm;ÇÕØáÍäÇ&rlm; &rlm;Úáì &rlm;ÇáÊÞáíá&rlm; &rlm;ãä&rlm; &rlm;ÔÃäåÇ&rlm; &rlm;ÊÍÊ&rlm; &rlm;ÇÓã&rlm; &rlm;ÃäåÇ&rlm; &rlm;ÇáÝÊäÉ&rlm; &rlm;ÇáßÈÑí&rlm;. &rlm;áÞÏ&rlm; &rlm;ÓíØÑ&rlm; &rlm;ÇáÃãæíæä&rlm; &rlm;Úáì &rlm;ÇáÎáíÝÉ&rlm; &rlm;ÚËãÇä&rlm; &rlm;Èä&rlm; &rlm;ÚÝÇä&rlm; &rlm;ÇáÃãæí&rlm;, &rlm;æßÏÓæÇ&rlm; &rlm;ÇáÃãæÇá&rlm; &rlm;Ýì &rlm;Ùá&rlm; &rlm;Íßãå&rlm;, &rlm;ããÇ&rlm; &rlm;ÃËÇÑ&rlm; &rlm;ÇáÈÞíÉ&rlm; &rlm;ÇáÈÇÞíÉ&rlm; &rlm;ãä&rlm; &rlm;ãÏÑÓÉ&rlm; &rlm;ÇáäÈì &rlm;ãÍãÏ&rlm; &rlm;Úáíå&rlm; &rlm;ÇáÓáÇã&rlm; &rlm;æÚáì &rlm;ÑÃÓåã&rlm; &rlm;Úáì &rlm;æÇÈä&rlm; &rlm;ãÓÚæÏ&rlm; &rlm;æÚãÇÑ&rlm;, &rlm;æÃæáÆß&rlm; &rlm;ÍÇÝÙæÇ&rlm; &rlm;Úáì &rlm;ÊÚÇáíã&rlm; &rlm;ÇáãÏÑÓÉ&rlm; &rlm;ÇáäÈæíÉ&rlm;, &rlm;æáã&rlm; &rlm;íÛÑÞæÇ&rlm; &rlm;Ýì &rlm;ÃãæÇÌ&rlm; &rlm;ÇáËÑÇÁ&rlm; &rlm;ÈÇáÍÞ&rlm; &rlm;Ãæ&rlm; &rlm;ÈÇáÈÇØá&rlm;, &rlm;ÈíäãÇ&rlm; &rlm;ÛÑÞ&rlm; &rlm;Ýì &rlm;ÇÎÊÈÇÑ&rlm; &rlm;ÇáËÑæÉ&rlm; &rlm;ÂÎÑæä&rlm; &rlm;ãä&rlm; &rlm;äÝÓ&rlm; &rlm;ÇáãÏÑÓÉ&rlm; &rlm;ÇáäÈæíÉ&rlm;, &rlm;ßÇä&rlm; &rlm;ãäåã&rlm; &rlm;ÇáÒÈíÑ&rlm; &rlm;Èä&rlm; &rlm;ÇáÚæÇã&rlm; &rlm;æØáÍÉ&rlm; &rlm;Èä&rlm; &rlm;ÚÈíÏ&rlm; &rlm;Çááå&rlm;, &rlm;æÞÏ&rlm; &rlm;ÃæÑÏ&rlm; &rlm;ãÍãÏ&rlm; &rlm;Èä&rlm; &rlm;ÓÚÏ&rlm; &rlm;Ýì &rlm;ØÈÞÇÊå&rlm; &rlm;ÇáßÈÑì &rlm;ãÇ&rlm; &rlm;ÊÑßå&rlm; &rlm;ßá&rlm; &rlm;ãä&rlm; &rlm;ÇáÒÈíÑ&rlm;, &rlm;æØáÍÉ&rlm;, &rlm;æßÇä&rlm; &rlm;ÞäÇØíÑ&rlm; &rlm;ãÞäØÑÉ&rlm; &rlm;ãä&rlm; &rlm;ÇáÐåÈ&rlm; &rlm;æÇáÃãæÇá&rlm; &rlm;ÇáÓÇÆáÉ&rlm; &rlm;æÇáÚÞÇÑÇÊ&rlm;.. &rlm;ÈíäãÇ&rlm; &rlm;ßÇäÊ&rlm; &rlm;ÊÑßÉ&rlm; &rlm;Úáì &rlm;Èä&rlm; &rlm;ÃÈì &rlm;ØÇáÈ&rlm; &rlm;ÚÏÉ&rlm; &rlm;ãÆÇÊ&rlm; &rlm;ãä&rlm; &rlm;ÇáÏÑÇåã&rlm;, &rlm;åÐÇ&rlm; &rlm;Ýì &rlm;ÇáæÞÊ&rlm; &rlm;ÇáÐì &rlm;ÊãÊáíÁ&rlm; &rlm;Ýíå&rlm; &rlm;äÝæÓ&rlm; &rlm;ÇáÃÚÑÇÈ&rlm; &rlm;ÎÕæÕÇ&rlm; &rlm;ãä&rlm; &rlm;äÌÏ&rlm; &rlm;ÈÇáÍäÞ&rlm;, &rlm;ÍíË&rlm; &rlm;Êã&rlm; &rlm;ÇáÝÊÍ&rlm; &rlm;ÈÓæÇÚÏåã&rlm;, &rlm;æáßä&rlm; &rlm;ÊãÊÚ&rlm; &rlm;ÈËãÇÑ&rlm; &rlm;ÇáÝÊÍ&rlm; &rlm;ÃÚíÇä&rlm; &rlm;ÇáÞÑÔííä&rlm; &rlm;ãä&rlm; &rlm;Èäì &rlm;ÃãíÉ&rlm; &rlm;æÍÏåã&rlm;.. &rlm;æÒÇÏ&rlm; &rlm;Ýì &rlm;ÛÖÈåã&rlm; &rlm;ÊÍßã&rlm; &rlm;ÇáÃãæííä&rlm; &rlm;Ýì &rlm;ÎáÇÝÉ&rlm; &rlm;ÚËãÇä&rlm; &rlm;æÓíØÑÊåã&rlm; &rlm;Úáíå&rlm; &rlm;Ýì &rlm;ÇáãÏíäÉ&rlm; &rlm;ãä&rlm; &rlm;ÎáÇá&rlm; &rlm;ÓßÑÊíÑå&rlm; &rlm;ÇáÎÇÕ&rlm; &rlm;ãÑæÇä&rlm; &rlm;Èä&rlm; &rlm;ÇáÍßã&rlm;, &rlm;æÓíØÑÊåã&rlm; &rlm;Úáì &rlm;ÇáÃãÕÇÑ&rlm; &rlm;ãä&rlm; &rlm;ÎáÇá&rlm; &rlm;ãÚÇæíÉ&rlm; &rlm;æÚãÑæ&rlm; &rlm;æÇÈä&rlm; &rlm;ÃÈì &rlm;ÇáÓÑÍ&rlm;, &rlm;æÛíÑåã&rlm;. &rlm; <br />
Ëã&rlm; &rlm;ßÇäÊ&rlm; &rlm;ÞÖíÉ&rlm; &rlm;ÇáÓæÇÏ&rlm; &rlm;åì &rlm;ÇáÞÔÉ&rlm; &rlm;ÇáÊì &rlm;ÞÕãÊ&rlm; &rlm;ÙåÑ&rlm; &rlm;ÇáÈÚíÑ&rlm;. &rlm; <br />
æÃÑÖ&rlm; &rlm;ÇáÓæÇÏ&rlm;, &rlm;åì &rlm;ÇáÃÑÖ&rlm; &rlm;ÇáÒÑÇÚíÉ&rlm; &rlm;Ýì &rlm;ÌäæÈ&rlm; &rlm;ÇáÚÑÇÞ&rlm; &rlm;æÇáÊì &rlm;ÊÞÚ&rlm; &rlm;ÔãÇá&rlm; &rlm;äÌÏ&rlm;, &rlm;æßÇä&rlm; &rlm;ÃÚÑÇÈ&rlm; &rlm;äÌÏ&rlm; &rlm;íÊØáÚæä&rlm; &rlm;áÇãÊáÇßåÇ&rlm;, &rlm;áÃäåã&rlm; &rlm;ÇáÐíä&rlm; &rlm;ÝÊÍæåÇ&rlm; &rlm;æáÃäåÇ&rlm; &rlm;ÊÌÇæÑåã&rlm;, &rlm;æßÇäæÇ&rlm; &rlm;íÍáãæä&rlm; &rlm;ÈÇãÊáÇßåÇ&rlm; &rlm;æåã&rlm; &rlm;Ýì &rlm;ÇáÈÇÏíÉ&rlm;, &rlm;æáÃä&rlm; &rlm;ÃÔÑÇÝ&rlm; &rlm;ÞÑíÔ&rlm; &rlm;ÞÏ&rlm; &rlm;ÇÓÊæáæÇ&rlm; &rlm;Úáì &rlm;ÃÛáÈ&rlm; &rlm;ÇáËãÇÑ&rlm;, &rlm;æáã&rlm; &rlm;íÈÞ&rlm; &rlm;ááÃÚÑÇÈ&rlm; &rlm;ÇáäÌÏííä&rlm; &rlm;ÅáÇ&rlm; &rlm;ÓæÇÏ&rlm; &rlm;ÇáÚÑÇÞ&rlm;. &rlm;æáßä&rlm; &rlm;ÇáÃãæííä&rlm; &rlm;ÝÇÌÃæåã&rlm; &rlm;ÈÃä&rlm; &rlm;ÇáÓæÇÏ&rlm; &rlm;ÈÓÊÇä&rlm; &rlm;ÞÑíÔ&rlm;, &rlm;ÝÓÏæÇ&rlm; &rlm;Úáì &rlm;ÇáÃÚÑÇÈ&rlm; &rlm;ßá&rlm; &rlm;ÇáãäÇÝÐ&rlm;, &rlm;æßÇä&rlm; &rlm;Ðáß&rlm; &rlm;ÇáäÒÇÚ&rlm; &rlm;åæ&rlm; &rlm;ÃÕá&rlm; &rlm;ÇáÝÊäÉ&rlm; &rlm;ÇáßÈÑí&rlm;, &rlm;Êáß&rlm; &rlm;ÇáÊì &rlm;ÊãÎÖÊ&rlm; &rlm;Úä&rlm; &rlm;ÞÊá&rlm; &rlm;ÚËãÇä&rlm; &rlm;Ëã&rlm; &rlm;ÊÚííä&rlm; &rlm;ÚáíÇ&rlm; &rlm;ÎáíÝÉ&rlm;, &rlm;Ëã&rlm; &rlm;ÎÑæÌ&rlm; &rlm;ÇáÃãæííä&rlm; &rlm;Úáì &rlm;ÎáÇÝÉ&rlm; &rlm;Úáì &rlm;æÎÑæÌ&rlm; &rlm;ÇáÒÈíÑ&rlm; &rlm;æØáÍÉ&rlm; &rlm;æãÚåãÇ&rlm; &rlm;ÚÇÆÔÉ&rlm;, &rlm;æãÇÍÏË&rlm; &rlm;ãä&rlm; &rlm;ãæÇÞÚ&rlm; &rlm;ÇáÌãá&rlm; &rlm;æÕÝíä&rlm;, &rlm;Ëã&rlm; &rlm;ÎÑæÌ&rlm; &rlm;ÃÚÑÇÈ&rlm; &rlm;äÌÏ&rlm; &rlm;ãä&rlm; &rlm;ÃÚæÇä&rlm; &rlm;Úáì &rlm;Úáíå&rlm; &rlm;Ýì &rlm;ãæÖæÚ&rlm; &rlm;ÇáÊÍßíã&rlm;, &rlm;æÃÕÈÍ&rlm; &rlm;ÇÓãåã&rlm; &rlm;ÇáÎæÇÑÌ&rlm;, &rlm;æåã&rlm; &rlm;ÇáÐíä&rlm; &rlm;ÞÊáæÇ&rlm; &rlm;ÚáíÇ&rlm;, &rlm;æÙáæÇ&rlm; &rlm;Ýì &rlm;ÕÑÇÚ&rlm; &rlm;ãÚ&rlm; &rlm;ÇáÃãæííä&rlm; &rlm;Ííä&rlm; &rlm;ÃÓÓ&rlm; &rlm;ÇáÃãæíæä&rlm; &rlm;ãáßåã&rlm; &rlm;ÇáæÑÇËì &rlm;ÇáÐì &rlm;ÇÍÊÑÝ&rlm; &rlm;ÇáÇÓáÇã&rlm; &rlm;æÇÊÎÐå&rlm; &rlm;ÓÈíáÇ&rlm; &rlm;ááÝÊæÍÇÊ&rlm;, &rlm;æßÇäÊ&rlm; &rlm;ÇáÃãæÇá&rlm; &rlm;åì &rlm;ÇáåÏÝ&rlm; &rlm;ÇáÓíÇÓì &rlm;ãä&rlm; &rlm;ÇáÝÊæÍÇÊ&rlm; &rlm;ÇáÃãæíÉ&rlm;, &rlm;ÍÊì &rlm;Ãäåã&rlm; &rlm;ÃÑÛãæÇ&rlm; &rlm;ãä&rlm; &rlm;íÏÎá&rlm; &rlm;Ýì &rlm;ÇáÇÓáÇã&rlm; &rlm;Úáì &rlm;ÏÝÚ&rlm; &rlm;ÇáÌÒíÉ&rlm; &rlm;ÔÃäå&rlm; &rlm;ÔÃä&rlm; &rlm;ãä&rlm; &rlm;ÈÞì &rlm;Úáì &rlm;Ïíäå&rlm;. &rlm; <br />
&rlm;5- &rlm;æÇáÇÍÊÑÇÝ&rlm; &rlm;ÇáÏíäì &rlm;ÇáÐì &rlm;ÏÝÚ&rlm; &rlm;ÇáÃãæííä&rlm; &rlm;ááÝÊÍ&rlm; &rlm;æÇáÛÒæ&rlm; &rlm;ÈÇÓã&rlm; &rlm;ÇáÇÓáÇã&rlm; &rlm;ÝíãÇ&rlm; &rlm;Èíä&rlm; &rlm;ÇáåäÏ&rlm; &rlm;æÇáÃäÏáÓ&rlm;, &rlm;åæ&rlm; &rlm;äÝÓå&rlm; &rlm;ÇáÐì &rlm;ÏÝÚ&rlm; &rlm;ÇáÃãæííä&rlm; &rlm;áÇÞÇãÉ&rlm; &rlm;ãÐÇÈÍ&rlm; &rlm;áÂá&rlm; &rlm;ÇáÈíÊ&rlm; &rlm;Ýì &rlm;ßÑÈáÇÁ&rlm;, &rlm;æáÃÈäÇÁ&rlm; &rlm;ÇáãåÇÌÑíä&rlm; &rlm;æÇáÃäÕÇÑ&rlm; &rlm;Ýì &rlm;ÇáãÏíäÉ&rlm;, &rlm;æåæ&rlm; &rlm;ÇáÐì &rlm;ÏÝÚåã&rlm; &rlm;Åáì &rlm;ÇäÊåÇß&rlm; &rlm;ÍÑãÉ&rlm; &rlm;ÇáÈíÊ&rlm; &rlm;ÇáÍÑÇã&rlm; &rlm;ÃËäÇÁ&rlm; &rlm;ÍÕÇÑ&rlm; &rlm;ÇÈä&rlm; &rlm;ÇáÒÈíÑ&rlm;, &rlm;æßá&rlm; &rlm;Êáß&rlm; &rlm;ÇáÝæÇÌÚ&rlm; &rlm;ÍÏËÊ&rlm; &rlm;Ýì &rlm;ÎáÇÝÉ&rlm; &rlm;íÒíÏ&rlm; &rlm;Èä&rlm; &rlm;ãÚÇæíÉ&rlm;, &rlm;Ãæá&rlm; &rlm;ÎáíÝÉ&rlm; &rlm;íÑË&rlm; &rlm;ÇáÍßã&rlm; &rlm;ÈÇáÞæÉ&rlm; &rlm;æÇáÇÓÊÈÏÇÏ&rlm;.&rlm; <br />
æÇáÇÍÊÑÇÝ&rlm; &rlm;ÇáÏíäì &rlm;ÇáÃãæì &rlm;åæ&rlm; &rlm;ÇáÐì &rlm;ÏÝÚ&rlm; &rlm;ÈÇáÃãæííä&rlm; &rlm;Åáì &rlm;ÅÞÇãÉ&rlm; &rlm;ãÐÇÈÍ&rlm; &rlm;ÃÎÑì &rlm;ááËÇÆÑíä&rlm; &rlm;Úáíåã&rlm;, &rlm;ÇáÃÞá&rlm; &rlm;ÔÃäÇ&rlm; &rlm;ãä&rlm; &rlm;Âá&rlm; &rlm;ÇáÈíÊ&rlm; &rlm;æÇáãåÇÌÑíä&rlm; &rlm;æÇáÃäÕÇÑ&rlm;, &rlm;ãËá&rlm; &rlm;ÇáãæÇáì &rlm;æÇáÔíÚÉ&rlm; &rlm;æÇáÃÞÈÇØ&rlm; &rlm;Ýì &rlm;ãÕÑ&rlm;, &rlm;æÇáÎæÇÑÌ&rlm; &rlm;ãä&rlm; &rlm;ÇáÃÚÑÇÈ &rlm;.. &rlm;æÇáËÇÆÑæä&rlm; &rlm;Úáì &rlm;ÇáÃãæííä&rlm; &rlm;ÞÇÈáæÇ&rlm; &rlm;ÇÍÊÑÇÝåã&rlm; &rlm;ÇáÏíäì &rlm;ÈÇÍÊÑÇÝ&rlm; &rlm;ÂÎÑ&rlm;, &rlm;ÍíË&rlm; &rlm;ÇÕØÈÛÊ&rlm; &rlm;ÇáËæÑÇÊ&rlm; &rlm;ÖÏ&rlm; &rlm;ÇáÃãæííä&rlm; &rlm;ÈÕÈÛÇÊ&rlm; &rlm;ÏíäíÉ&rlm; &rlm;ãÎÊáÝÉ&rlm;, &rlm;ßÇáÃãÑ&rlm; &rlm;ÈÇáãÚÑæÝ&rlm; &rlm;æÇáäåì &rlm;Úä&rlm; &rlm;ÇáãäßÑ&rlm;, &rlm;æÍÞæÞ&rlm; &rlm;Âá&rlm; &rlm;ÇáÈíÊ&rlm;, &rlm;æÊßÝíÑ&rlm; &rlm;ãÑÊßÈ&rlm; &rlm;ÇáßÈíÑÉ&rlm;.. &rlm;æÃÏì &rlm;Ðáß&rlm; &rlm;Åáì &rlm;ÊÍæá&rlm; &rlm;ÇáËæÑÇÊ&rlm; &rlm;ÇáÚÓßÑíÉ&rlm; &rlm;Åáì &rlm;ØæÇÆÝ&rlm; &rlm;ÏíäíÉ&rlm; &rlm;æãÐÇåÈ&rlm; &rlm;ÝßÑíÉ&rlm;, &rlm;áÃä&rlm; &rlm;ßá&rlm; &rlm;ÝÑíÞ&rlm; &rlm;ÍÇæá&rlm; &rlm;ÊÚÖíÏ&rlm; &rlm;ãÐåÈå&rlm; &rlm;ÈÇáÏíä&rlm;, &rlm;Ãæ&rlm; &rlm;ÃæÌÏ&rlm; &rlm;áå&rlm; (&rlm;ÑÌÇá&rlm; &rlm;Ïíä&rlm;) &rlm;íÝáÓÝæä&rlm; &rlm;áå&rlm; &rlm;ÃÑÖíÉ&rlm; &rlm;ÝßÑíÉ&rlm; &rlm;ÚÞíÏíÉ&rlm;, &rlm;ÊÈíÍ&rlm; &rlm;áå&rlm; &rlm;ÇáËæÑÉ&rlm; &rlm;æÓÝß&rlm; &rlm;ÇáÏãÇÁ&rlm; &rlm;æÇÓÊÍáÇá&rlm; &rlm;ÇáÃãæÇá&rlm;, &rlm;æíÙåÑ&rlm; &rlm;Ðáß&rlm; &rlm;ÌáíÇ&rlm; &rlm;áÏì &rlm;ÇáÎæÇÑÌ&rlm; &rlm;æÇáÔíÚÉ&rlm; &rlm;ÈÑÛã&rlm; &rlm;ãÇ&rlm; &rlm;ÈíäåãÇ&rlm; &rlm;ãä&rlm; &rlm;ÊäÇÞÖ&rlm; &rlm;ÔÏíÏ&rlm; &rlm;Ýì &rlm;ÇáÂÑÇÁ&rlm; &rlm;ÇáÓíÇÓíÉ&rlm;, &rlm;ÍíË&rlm; &rlm;íãËá&rlm; &rlm;ÇáÎæÇÑÌ&rlm; &rlm;ÃÞÕì &rlm;ÇáÑÇÏíßÇáíÉ&rlm; &rlm;ÇáÌãåæÑíÉ&rlm;, &rlm;æíãËá&rlm; &rlm;ÇáÔíÚÉ&rlm; &rlm;ÃÞÕì &rlm;Çáíãíä&rlm; &rlm;ÇáãÍÇÝÙ&rlm; &rlm;ãä&rlm; &rlm;ÇáãáßíÉ&rlm; &rlm;ÇáãÞÏÓÉ&rlm; &rlm;ÇáßåäæÊíÉ&rlm; &rlm;áÂá&rlm; &rlm;ÇáÈíÊ&rlm;. &rlm; <br />
Úáì &rlm;Ãä&rlm; &rlm;ÇäÔÛÇá&rlm; &rlm;ÇáÃãæííä&rlm; &rlm;ÈÇáÍßã&rlm; &rlm;æÇáÕÑÇÚ&rlm; &rlm;ÇáÍÑÈì &rlm;ÏÇÎá&rlm; &rlm;ÇáÏæáÉ&rlm; &rlm;æÎÇÑÌåÇ&rlm;, &rlm;ãÚ&rlm; &rlm;ÓÐÇÌÉ&rlm; &rlm;ÇáÍÑßÉ&rlm; &rlm;ÇáÚáãíÉ&rlm; &rlm;Ýì &rlm;ÈÏÇíÊåÇ&rlm;, &rlm;ßá&rlm; &rlm;Ðáß&rlm; &rlm;áã&rlm; &rlm;íÓãÍ&rlm; &rlm;ááÇÍÊÑÇÝ&rlm; &rlm;ÇáÏíäì &rlm;ÇáÃãæì &rlm;Ãä&rlm; &rlm;íÓÝÑ&rlm; &rlm;Úä&rlm; &rlm;æÌåå&rlm; &rlm;Ýì &rlm;ãÐÇåÈ&rlm; &rlm;ÝßÑíÉ&rlm; &rlm;ãÓÊÞÑÉ&rlm;, &rlm;æáÐáß&rlm; &rlm;ÝÅä&rlm; &rlm;ÇáÇÍÊÑÇÝ&rlm; &rlm;ÇáÏíäì &rlm;ÇáÃãæì &rlm;ÚÈÑ&rlm; &rlm;Úä&rlm; &rlm;äÝÓå&rlm; &rlm;ÈÕæÊ&rlm; &rlm;ÚÇá&rlm; &rlm;ãä&rlm; &rlm;ÎáÇá&rlm; &rlm;ÇáãÚÇÑß&rlm; &rlm;æÇáÇÖØåÇÏÇÊ&rlm; &rlm;ÇáÏíäíÉ&rlm; &rlm;æÇáÚäÕÑíÉ&rlm;, &rlm;æÎÝÊ&rlm; &rlm;ÕæÊå&rlm; &rlm;Ýì &rlm;ÇáÊÃÕíá&rlm; &rlm;ÇáÝßÑí&rlm;, &rlm;Ýáã&rlm; &rlm;íÊÈÞ&rlm; &rlm;ãä&rlm; &rlm;ÊÑÇË&rlm; &rlm;ÇáÃãæííä&rlm; &rlm;ÇáÝßÑì &rlm;ÅáÇ&rlm; &rlm;ãÐåÈ&rlm; &rlm;ÇáãÑÌÆÉ&rlm;, &rlm;æÇÖØåÇÏ&rlm; &rlm;ÇáÞÇÆáíä&rlm; &rlm;ÈÇáÍÑíÉ&rlm; &rlm;ÇáÝÑÏíÉ&rlm; &rlm;æãÓÆæáíÉ&rlm; &rlm;ÇáÙÇáã&rlm; &rlm;Úä&rlm; &rlm;Ùáãå&rlm;, &rlm;ÍíË&rlm; &rlm;ÇÚÊäÞÊ&rlm; &rlm;ÇáÏæáÉ&rlm; &rlm;ÇáÃãæíÉ&rlm; &rlm;ãÐåÈ&rlm; &rlm;ÇáÌÈÑíÉ&rlm;, &rlm;æÝÓÑÊ&rlm; &rlm;ãä&rlm; &rlm;ÎáÇáå&rlm; &rlm;ãÇ&rlm; &rlm;ÊÝÚáå&rlm; &rlm;ãä&rlm; &rlm;Ùáã&rlm; &rlm;æÓÝß&rlm; &rlm;ááÏãÇÁ&rlm;, &rlm;ÈÃä&rlm; &rlm;Ðáß&rlm; &rlm;ÞÏÑ&rlm; &rlm;áÇ&rlm; &rlm;ÝßÇß&rlm; &rlm;ãäå&rlm;, &rlm;æÇÖØåÏÊ&rlm; &rlm;ÇáÞÇÆáíä&rlm; &rlm;ÈãÓÆæáíÊåã&rlm; &rlm;Úä&rlm; &rlm;ÇáÙáã&rlm;, &rlm;æÃÓãÊåã&rlm; &rlm;ÇáÞÏÑíÉ&rlm;.. &rlm;ßá&rlm; &rlm;Ðáß&rlm; &rlm;åæ&rlm; &rlm;ãÇ&rlm; &rlm;ÊÈÞì &rlm;ãä&rlm; &rlm;ÇáÊÃÕíá&rlm; &rlm;ÇáÝßÑì &rlm;ááÇÍÊÑÇÝ&rlm; &rlm;ÇáÏíäì &rlm;ÇáÃãæí&rlm;, &rlm;æåæ&rlm; &rlm;Þáíá&rlm; &rlm;æÊÇÝå&rlm; &rlm;ÈÇáäÓÈÉ&rlm; &rlm;ááÊÃÕíá&rlm; &rlm;ÇáÝßÑì &rlm;áÎÕæã&rlm; &rlm;ÇáÃãæííä&rlm;, &rlm;ãä&rlm; &rlm;ÇáÔíÚÉ&rlm; &rlm;æÇáÎæÇÑÌ&rlm;.&rlm; <br />
&rlm;6- &rlm;æÇáÊÃÕíá&rlm; &rlm;ÇáÝßÑì &rlm;ááÇÍÊÑÇÝ&rlm; &rlm;ÇáÏíäì &rlm;áÏì &rlm;ÇáÔíÚÉ&rlm; &rlm;ÈÏÃ&rlm; &rlm;ãÈßÑÇ&rlm;, &rlm;ÝÇáÔíÚÉ&rlm; &rlm;ÇáÓÈÃíÉ&rlm; &rlm;ÈÏÃÊ&rlm; &rlm;Ýì &rlm;ÎáÇÝÉ&rlm; &rlm;Úáí&rlm;, &rlm;æÇÒÏÇÏ&rlm; &rlm;ÇáÊÔíÚ&rlm; &rlm;ÈãÐÈÍÉ&rlm; &rlm;ßÑÈáÇÁ&rlm;, &rlm;æÇÔÊÏ&rlm; &rlm;ÈãÞÊá&rlm; &rlm;ÇáËæÇÑ&rlm; &rlm;ãä&rlm; &rlm;äÓá&rlm; &rlm;ÇáÍÓíä&rlm; &rlm;ÎáÇá&rlm; &rlm;ÇáÏæáÉ&rlm; &rlm;ÇáÃãæíÉ&rlm;, &rlm;æÊÝää&rlm; &rlm;ÇáÔíÚÉ&rlm; &rlm;Ýì &rlm;ÇáÊÞíÉ&rlm; &rlm;æÇáÏÚæÉ&rlm; &rlm;ÇáÓÑíÉ&rlm; &rlm;æÊßæíä&rlm; &rlm;ÇáÎáÇíÇ&rlm; &rlm;ÊÍÊ&rlm; &rlm;ÇáÃÑÖ&rlm;, &rlm;æÇÍÏì &rlm;åÐå&rlm; &rlm;ÇáÏÚæÇÊ&rlm; &rlm;ÑÝÚÊ&rlm; &rlm;áæÇÁ&rlm; &rlm;ÇáÏÚæÉ&rlm; &rlm;ááæÕì &rlm;ãä&rlm; &rlm;Âá&rlm; &rlm;ãÍãÏ&rlm;, &rlm;ÍÊì &rlm;áÇ&rlm; &rlm;íÊÚÑÝ&rlm; &rlm;ÇáÃãæíæä&rlm; &rlm;Úáì &rlm;ÑÃÓ&rlm; &rlm;ÇáÏÚæÉ&rlm;, &rlm;æÈØÑíÞÉ&rlm; &rlm;ÛÇãÖÉ&rlm; &rlm;ÇäÊÞáÊ&rlm; &rlm;ÇáÏÚæÉ&rlm; &rlm;ãä&rlm; &rlm;ÕÇÍÈåÇ&rlm; &rlm;ÇáÚáæì &rlm;Åáì &rlm;ÍÝíÏ&rlm; &rlm;ÚÈÏ&rlm; &rlm;Çááå&rlm; &rlm;Èä&rlm; &rlm;ÚÈÇÓ&rlm;, &rlm;æßÐáß&rlm; &rlm;ÃÞÇã&rlm; &rlm;ÇáÔíÚÉ&rlm; &rlm;ÏæáÉ&rlm; &rlm;ááÚÈÇÓííä&rlm;, &rlm;æÇßÊÔÝæÇ&rlm; &rlm;Ðáß&rlm; &rlm;ÈÚÏ&rlm; &rlm;ÝæÇÊ&rlm; &rlm;ÇáÃæÇä&rlm;, &rlm;æÊÍæá&rlm; &rlm;ÇáÔíÚÉ&rlm; &rlm;Åáì &rlm;ÎäÏÞ&rlm; &rlm;ÇáãÞÇæãÉ&rlm; &rlm;ÇáÐì &rlm;ßÇäæÇ&rlm; &rlm;Ýíå&rlm; &rlm;ãä&rlm; &rlm;ÞÈá&rlm;, &rlm;æÊßÑÑÊ&rlm; &rlm;ËæÑÇÊåã&rlm; &rlm;æËæÑÇÊ&rlm; &rlm;ÇáÚáæííä&rlm; &rlm;ÖÏ&rlm; &rlm;ÃÈäÇÁ&rlm; &rlm;ÚãæãÊåã&rlm; &rlm;ÇáÚÈÇÓííä&rlm;, &rlm;æÈÚÖ&rlm; &rlm;åÐå&rlm; &rlm;ÇáËæÑÇÊ&rlm; &rlm;ÃÞÇãÊ&rlm; &rlm;áåÇ&rlm; &rlm;ÏæáÇ&rlm; &rlm;Ýì &rlm;ÔÑÞ&rlm; &rlm;ÅíÑÇä&rlm; &rlm;æÝì &rlm;ÔãÇá&rlm; &rlm;ÃÝÑíÞíÇ&rlm; &rlm;æãÕÑ&rlm; (&rlm;ÇáÎáÇÝÉ&rlm; &rlm;ÇáÝÇØãíÉ&rlm;) &rlm;ßãÇ&rlm; &rlm;äÌÍ&rlm; &rlm;ÃÚÑÇÈ&rlm; &rlm;äÌÏ&rlm; &rlm;Ýì &rlm;ÅÞÇãÉ&rlm; &rlm;ËæÑÇÊ&rlm; &rlm;æÏæá&rlm; &rlm;ÊÍÊ&rlm; &rlm;ÔÚÇÑ&rlm; &rlm;ÇáÒäÌ&rlm; &rlm;ÊÇÑÉ&rlm; &rlm;æÇáÞÑÇãØÉ&rlm; &rlm;ÊÇÑÉ&rlm; &rlm;ÃÎÑí&rlm;, &rlm;æäÔÑæÇ&rlm; &rlm;ÇáÎÑÇÈ&rlm; &rlm;æÃäåÇÑ&rlm; &rlm;ÇáÏãÇÁ&rlm; &rlm;ÝíãÇ&rlm; &rlm;Èíä&rlm; &rlm;ÇáÚÑÇÞ&rlm; &rlm;æÇáÔÇã&rlm; &rlm;æØÑíÞ&rlm; &rlm;ÇáÍÌÇÌ&rlm; &rlm;æÇáÍÌÇÒ&rlm;. &rlm; <br />
Úáì &rlm;Ãä&rlm; &rlm;ÇáÊÃÕíá&rlm; &rlm;ÇáÝßÑì &rlm;áåÐÇ&rlm; &rlm;ÇáÇÍÊÑÇÝ&rlm; &rlm;ÇáÏíäì &rlm;ÇáÚÈÇÓì &rlm;æÇáÔíÚì &rlm;æÇáÎÇÑÌì &rlm;ßÇä&rlm; &rlm;ÚÇáì &rlm;ÇáÕæÊ&rlm; &rlm;íãÇËá&rlm; &rlm;ÖÌíÌ&rlm; &rlm;ÇáãÚÇÑß&rlm; &rlm;Èíä&rlm; &rlm;ÇáÝÑÞÇÁ&rlm; &rlm;æÇáãÊÕÇÑÚíä&rlm;, &rlm;æÓÇÚÏ&rlm; &rlm;Úáíå&rlm; &rlm;Ãä&rlm; &rlm;ÇáÊÃÕíá&rlm; &rlm;ÇáÝßÑì &rlm;ááÔíÚÉ&rlm; &rlm;ÈÏÃ&rlm; &rlm;ãÈßÑÇ&rlm; &rlm;ÞÈá&rlm; &rlm;ÇáÏæáÉ&rlm; &rlm;ÇáÃãæíÉ&rlm; &rlm;äÝÓåÇ&rlm;, &rlm;Ëã&rlm; &rlm;ÔåÏ&rlm; &rlm;ÚÕÑ&rlm; &rlm;ÇáÊÏæíä&rlm;, &rlm;æÓÇÚÏ&rlm; &rlm;Úáì &rlm;ÊæØíÏå&rlm; &rlm;Øæá&rlm; &rlm;ÇáÝÊÑÉ&rlm; &rlm;ÇáÚÈÇÓíÉ&rlm;, &rlm;æÊØæÑ&rlm; &rlm;ÇáÝßÑ&rlm; &rlm;æÇáÚÞÇÆÏ&rlm; &rlm;æÇáÍÑßÉ&rlm; &rlm;ÇáÚáãíÉ&rlm; &rlm;æÇáÝßÑíÉ&rlm; &rlm;Ýì &rlm;åÐå&rlm; &rlm;ÇáãÑÍáÉ&rlm;, &rlm;ãÚ&rlm; &rlm;æÌæÏ&rlm; &rlm;ãäÇÙÑÇÊ&rlm; &rlm;æÊÝÑÚÇÊ&rlm; &rlm;ÚáãíÉ&rlm; &rlm;æãÏÇÑÓ&rlm; &rlm;ÝßÑíÉ&rlm; &rlm;ãÎÊáÝÉ&rlm; &rlm;ßãÇ&rlm; &rlm;ÓÇÚÏ&rlm; &rlm;Úáíå&rlm; &rlm;ÇÚÊãÇÏ&rlm; &rlm;ÇáÔíÚÉ&rlm; &rlm;Ëã&rlm; &rlm;ÇáÚÈÇÓííä&rlm; &rlm;Úáì &rlm;Ðáß&rlm; &rlm;ÇáÝßÑ&rlm; &rlm;Ýì &rlm;ÅÞÇãÉ&rlm; &rlm;ÇáÏæáÉ&rlm; &rlm;æÊæØíÏåÇ&rlm; &rlm;ßãÇ&rlm; &rlm;ßÇäæÇ&rlm; &rlm;íÚÊãÏæä&rlm; &rlm;Úáì &rlm;Ðáß&rlm; &rlm;ÇáÝßÑ&rlm; &rlm;Ýì &rlm;ÇáÏÚæÉ&rlm; &rlm;ááÏæáÉ&rlm; &rlm;ÇáãÑÊÞÈÉ&rlm;, &rlm;æÊÑßÒÊ&rlm; &rlm;ÇáãÑÌÚíÉ&rlm; &rlm;áåÐÇ&rlm; &rlm;ÇáÝßÑ&rlm; &rlm;Ýì &rlm;ÊÃáíÝ&rlm; &rlm;ÇáÃÍÇÏíË&rlm; &rlm;æäÔÑ&rlm; &rlm;ÇáäÈæÁÇÊ&rlm; &rlm;æÔÑÇÁ&rlm; &rlm;ÇáÝÞåÇÁ&rlm; &rlm;æÊßæíä&rlm; &rlm;ãÇ&rlm; &rlm;íÚÑÝ&rlm; &rlm;ÈÝÞåÇÁ&rlm; &rlm;ÇáÓáØÉ&rlm; &rlm;æßåäæÊ&rlm; &rlm;ÇáÇÓÊÈÏÇÏ&rlm;. &rlm; <br />
æÝì &rlm;åÐÇ&rlm; &rlm;ÇáÚÕÑ&rlm; &rlm;ÇáÚÈÇÓì &rlm;Êã&rlm; &rlm;ÊÏæíä&rlm; &rlm;ÇáÝßÑ&rlm; &rlm;æÇáÊÑÇË&rlm;, &rlm;æÊã&rlm; &rlm;ÇÚÊãÇÏ&rlm; &rlm;ÇáãÕØáÍÇÊ&rlm;, &rlm;æÊã&rlm; &rlm;ÊÞäíä&rlm; &rlm;ÔÑíÚÉ&rlm; &rlm;ÇáãÓáãíä&rlm; &rlm;ÈÃÓÓ&rlm; &rlm;ÊÔÑíÚíÉ&rlm; &rlm;æãÕØáÍÇÊ&rlm; &rlm;æÃÍßÇã&rlm; &rlm;ÊÎÇáÝ&rlm; &rlm;ÔÑíÚÉ&rlm; &rlm;ÇáÇÓáÇã&rlm;, &rlm;ÇáÊì &rlm;ÍÝÙåÇ&rlm; &rlm;Çááå&rlm; &rlm;ÊÚÇáì &rlm;Ýì &rlm;ÇáÞÑÂä&rlm;, &rlm;æÇáÊì &rlm;ØÈÞåÇ&rlm; &rlm;ÎÇÊã&rlm; &rlm;ÇáäÈííä&rlm; &rlm;Úáíå&rlm; &rlm;ÇáÓáÇã&rlm;,&rlm;Ýì &rlm;åÐÇ&rlm; &rlm;ÇáÅØÇÑ&rlm; &rlm;ÇÎÊÑÚæÇ&rlm; &rlm;ãÕØáÍ&rlm; &rlm;ÇáäÓÎ&rlm; &rlm;ÈãÚäì &rlm;ÇáÍÐÝ&rlm; &rlm;æÇáÅáÛÇÁ&rlm; &rlm;ááÃÍßÇã&rlm; &rlm;ÇáÞÑÂäíÉ&rlm; &rlm;ÇáÊì &rlm;áÇ&rlm; &rlm;ÊÊÝÞ&rlm; &rlm;ãÚ&rlm; &rlm;ÔÑíÚÊåã&rlm;, &rlm;ãÚ&rlm; &rlm;Ãä&rlm; &rlm;ãÚäì &rlm;ÇáäÓÎ&rlm; &rlm;Ýì &rlm;ÇáÞÑÂä&rlm; &rlm;æÝì &rlm;ÇááÛÉ&rlm; &rlm;ÇáÚÑÈíÉ&rlm; &rlm;åæ&rlm; &rlm;ÇáßÊÇÈÉ&rlm; &rlm;ÇáÅËÈÇÊ&rlm;, &rlm;æáíÓ&rlm; &rlm;ÇáÍÐÝ&rlm; &rlm;æÇáÅáÛÇÁ&rlm; &rlm;æãÇáã&rlm; &rlm;íÌÏæå&rlm; &rlm;Ýì &rlm;ÇáÞÑÂä&rlm; &rlm;ãæÇÝÞÇ&rlm; &rlm;áãÇ&rlm; &rlm;íÑíÏæä&rlm;, &rlm;ÇÎÊÑÚæÇ&rlm; &rlm;áå&rlm; &rlm;ÍÏíËÇ&rlm; &rlm;æäÓÈæå&rlm; &rlm;ááäÈí&rlm;, &rlm;æãÚ&rlm; &rlm;ÊÃßíÏ&rlm; &rlm;ÇáÞÑÂä&rlm; &rlm;Úáì &rlm;Ãä&rlm; &rlm;ÇáäÈì &rlm;áÇ&rlm; &rlm;íÚáã&rlm; &rlm;ÇáÛíÈ&rlm;, &rlm;ÝÞÏ&rlm; &rlm;ÃÖÇÝæÇ&rlm; &rlm;Úáã&rlm; &rlm;ÇáÛíÈ&rlm; &rlm;ááäÈí&rlm;, &rlm;æäÔÑæÇ&rlm; &rlm;ßËíÑÇ&rlm; &rlm;ãä&rlm; &rlm;ÇáäÈæÁÇÊ&rlm; &rlm;æÇáÏÚæÇÊ&rlm; &rlm;ÇáÓíÇÓíÉ&rlm; &rlm;ÇáãÐåÈíÉ&rlm; &rlm;ÇáÊì &rlm;ÊÈÔÑ&rlm; &rlm;ÈÝáÇä&rlm; &rlm;ÎáíÝÉ&rlm;, &rlm;æäÓÈæÇ&rlm; &rlm;Ðáß&rlm; &rlm;ááäÈí&rlm;. &rlm;æÈåÐÇ&rlm; &rlm;ÇÊÓÚÊ&rlm; &rlm;ÇáÝÌæÉ&rlm; &rlm;Èíä&rlm; &rlm;ÝßÑ&rlm; &rlm;ÇáãÓáãíä&rlm; &rlm;æÔÑíÚÉ&rlm; &rlm;ÇáÇÓáÇã&rlm; &rlm;æÚÞÇÆÏå&rlm; &rlm;ÇáãÍÝæÙÉ&rlm; &rlm;Ýì &rlm;ÇáÞÑÂä&rlm; &rlm;ÇáßÑíã&rlm;.&rlm; <br />
&rlm;7- &rlm;æÎáÇá&rlm; &rlm;åÐÇ&rlm; &rlm;ÇáÈÍÑ&rlm; &rlm;ÇáãÊáÇØã&rlm; &rlm;ãä&rlm; &rlm;ÝßÑ&rlm; &rlm;ÇáÇÍÊÑÇÝ&rlm; &rlm;ÇáÏíäí&rlm;, &rlm;ÇÔÊÏ&rlm; &rlm;ÇáÔÞÇÞ&rlm; &rlm;Úáì &rlm;ãÓÊæì &rlm;ÇáÃÕæá&rlm;!! &rlm;æÚáì &rlm;ãÓÊæì &rlm;ÇáÃØÑÇÝ&rlm; &rlm;æÇáÝÑæÚ&rlm;. &rlm;æÃÞíãÊ&rlm; &rlm;ãÕØáÍÇÊ&rlm; &rlm;ÊÚÒÒ&rlm; &rlm;åÐÇ&rlm; &rlm;ÇáÎáÇÝ&rlm;, &rlm;æåì &rlm;ãÕØáÍÇÊ&rlm; &rlm;áÇ&rlm; &rlm;ÊãÊ&rlm; &rlm;ÈÕáÉ&rlm; &rlm;áãÕØáÍÇÊ&rlm; &rlm;ÇáÞÑÂä&rlm;, &rlm;æáã&rlm; &rlm;Êßä&rlm; &rlm;ãÚÑæÝÉ&rlm; &rlm;Ýì &rlm;ÚÕÑ&rlm; &rlm;ÇáäÈì &rlm;Úáíå&rlm; &rlm;ÇáÓáÇã&rlm;. &rlm;ÝÇáËÇÆÑæä&rlm; &rlm;Úáì &rlm;ÇáÎáÇÝÉ&rlm; &rlm;ÇáÚÈÇÓíÉ&rlm;, &rlm;æÇáÐíä&rlm; &rlm;ßÇäæÇ&rlm; &rlm;ãä&rlm; &rlm;ÞÈá&rlm; &rlm;ÔíÚÊåÇ&rlm; &rlm;æíÍÓÈæä&rlm; &rlm;Ãä&rlm; &rlm;Çáãáß&rlm; &rlm;ÓíÊÍæá&rlm; &rlm;Åáì &rlm;æÇÍÏ&rlm; &rlm;ãä&rlm; &rlm;ÃÈäÇÁ&rlm; &rlm;ÇáÍÓíä&rlm; &rlm;Ãæ&rlm; &rlm;ÐÑíÉ&rlm; &rlm;Úáí&rlm;, &rlm;æÇäÔÞæÇÚáì &rlm;ÇáÏæáÉ&rlm; &rlm;ÇáÚÈÇÓíÉ&rlm; &rlm;æÍÇÑÈæåÇ&rlm; &rlm;ÇÍÊÝÙæÇ&rlm; &rlm;áÃäÝÓåã&rlm; &rlm;ÈáÞÈ&rlm; &rlm;æãÕØáÍ&rlm; &rlm;ÇáÔíÚÉ&rlm;, &rlm;ÈíäãÇ&rlm; &rlm;ÞÇã&rlm; &rlm;ÇáÚÈÇÓíæä&rlm; &rlm;æÚáãÇÄåã&rlm; &rlm;ÈÇÑÓÇÁ&rlm; &rlm;ãÕØáÍ&rlm; &rlm;ÇáÓäÉ&rlm; &rlm;ÊãííÒÇ&rlm; &rlm;áåã&rlm; &rlm;Úä&rlm; &rlm;ÇáÔíÚÉ&rlm;, &rlm;æÞÕÏæÇ&rlm; &rlm;Ãäåã&rlm; &rlm;ÇáÓÇÆÑæä&rlm; &rlm;Úáì &rlm;ÓäÉ&rlm; &rlm;ÇáäÈì &rlm;ãÍãÏ&rlm;. &rlm;æÎáÇá&rlm; &rlm;åÐÇ&rlm; &rlm;ÇáãÕØáÍ&rlm; &rlm;ÇÎÊÑÚæÇ&rlm; &rlm;ÇáÇÍÇÏíË&rlm; &rlm;ÇáãäÓæÈÉ&rlm; &rlm;ááäÈì &rlm;ÇáÊì &rlm;ÊÄßÏ&rlm; &rlm;ÃÍÞíÊåã&rlm; &rlm;Ýì &rlm;ÇáÎáÇÝÉ&rlm;, &rlm;æÍÞæÞåã&rlm; &rlm;Ýì &rlm;ÇáÇÓÊÈÏÇÏ&rlm; &rlm;ÇáÓíÇÓì &rlm;æÃä&rlm; &rlm;íãáßæÇ&rlm; &rlm;ÇáÃÑÖ&rlm; &rlm;æãä&rlm; &rlm;ÚáíåÇ&rlm;, &rlm;æÃä&rlm; &rlm;íÏæã&rlm; &rlm;ãáßåã&rlm; &rlm;Åáì &rlm;ÞíÇã&rlm; &rlm;ÇáÓÇÚÉ&rlm;, &rlm;åÐÇ&rlm; &rlm;ãÚ&rlm; &rlm;Ãä&rlm; &rlm;ãÕØáÍ&rlm; &rlm;ÇáÓäÉ&rlm; &rlm;Ýì &rlm;ÇáÞÑÂä&rlm; &rlm;íÚäì &rlm;ÇáÔÑÚ&rlm; &rlm;Ãæ&rlm; &rlm;ÇáãäåÇÌ&rlm;,&rlm;æíÃÊì &rlm;ãäÓæÈÇ&rlm; &rlm;ááå&rlm; &rlm;ÊÚÇáì &rlm;ÈÇÚÊÈÇÑå&rlm; &rlm;ÕÇÍÈ&rlm; &rlm;ÇáÔÑÚ&rlm; &rlm;æÈÇÚÊÈÇÑå&rlm; &rlm;ÕÇÍÈ&rlm; &rlm;ÇáãäåÇÌ&rlm; &rlm;Ýì &rlm;ÇáÊÚÇãá&rlm; &rlm;ãÚ&rlm; &rlm;ÇáãÔÑßíä&rlm;, &rlm;æÇÞÑÃ&rlm; &rlm;Úáì &rlm;ÓÈíá&rlm; &rlm;ÇáãËÇá&rlm; (&rlm;ãÇ&rlm; &rlm;ßÇä&rlm; &rlm;Úáì &rlm;ÇáäÈì &rlm;ãä&rlm; &rlm;ÍÑÌ&rlm; &rlm;ÝíãÇ&rlm; &rlm;ÝÑÖ&rlm; &rlm;Çááå&rlm; &rlm;áå&rlm;, &rlm;ÓäÉ&rlm; &rlm;Çááå&rlm; &rlm;Ýì &rlm;ÇáÐíä&rlm; &rlm;ÎáæÇ&rlm; &rlm;ãä&rlm; &rlm;ÞÈá&rlm;, &rlm;æßÇä&rlm; &rlm;ÃãÑ&rlm; &rlm;Çááå&rlm; &rlm;ÞÏÑÇ&rlm; &rlm;ãÞÏæÑÇ&rlm;: &rlm;ÇáÃÍÒÇÈ&rlm; 38) &rlm;Ãì &rlm;Ãä&rlm; &rlm;ÓäÉ&rlm; &rlm;Çááå&rlm; &rlm;åì &rlm;ÝÑÖ&rlm; &rlm;Çááå&rlm; &rlm;æÚáì &rlm;ÇáäÈì &rlm;Ãä&rlm; &rlm;íäÝÐåÇ&rlm; &rlm;æÇáÑÓæá&rlm; &rlm;ÞÏæÉ&rlm; &rlm;Ýì &rlm;ÊäÝíÐ&rlm; &rlm;ÓäÉ&rlm; &rlm;Çááå&rlm;, &rlm;æäÍä&rlm; &rlm;äÞÊÏì &rlm;Èå&rlm; &rlm;Ýì &rlm;ØÇÚÊå&rlm; &rlm;áÃæÇãÑ&rlm; &rlm;ÑÈå&rlm;, &rlm;íÞæá&rlm; &rlm;ÊÚÇáì &rlm;áÞÏ&rlm; &rlm;ßÇä&rlm; &rlm;áßã&rlm; &rlm;Ýì &rlm;ÑÓæá&rlm; &rlm;Çááå&rlm; &rlm;ÃÓæÉ&rlm; &rlm;ÍÓäÉ&rlm; : &rlm;ÇáÇÍÒÇÈ&rlm; 21 &rlm;áã&rlm; &rlm;íÞá&rlm; &rlm;ÓäÉ&rlm; &rlm;ÍÓäÉ&rlm;, &rlm;áÃä&rlm; &rlm;ÇáÓäÉ&rlm; &rlm;ÊäÓÈ&rlm; &rlm;ááå&rlm; &rlm;áÃäåÇ&rlm; &rlm;ÔÑÚ&rlm; &rlm;Çááå&rlm; &rlm;æÏíäå&rlm; &rlm;æÃæÇãÑå&rlm;, &rlm;æÇáÃäÈíÇÁ&rlm; &rlm;ÞÏæÉ&rlm; &rlm;Ýì &rlm;ÇáØÇÚÉ&rlm; &rlm;æÇáÇãÊËÇá&rlm;.&rlm; <br />
ÅÐä&rlm; &rlm;ÇÎÊáÝæÇ&rlm; &rlm;Úáì &rlm;ÇáãÓÊæì &rlm;ÇáÑÃÓì &rlm;Åáì &rlm;ÔíÚÉ&rlm; &rlm;æÓäÉ&rlm;, &rlm;æßáÇåãÇ&rlm; &rlm;ÇÍÊÑÝ&rlm; &rlm;ÇáÊÏíä&rlm; &rlm;ãä&rlm; &rlm;ÃÌá&rlm; &rlm;ÇáÓíÇÓÉ&rlm; &rlm;æÇáÇÑÊÒÇÞ&rlm;. &rlm;æÚáì &rlm;ÇáãÓÊæíÇÊ&rlm; &rlm;ÇáÝÑÚíÉ&rlm;, &rlm;ÇÎÊáÝ&rlm; &rlm;ÇáÝÞåÇÁ&rlm; &rlm;ÏÇÎá&rlm; &rlm;ÇáÈíÊ&rlm; &rlm;ÇáÓäì &rlm;Åáì &rlm;ãÐÇåÈ&rlm;, &rlm;ßãÇ&rlm; &rlm;ÇÎÊáÝ&rlm; &rlm;ÇáÔíÚÉ&rlm; &rlm;Åáì &rlm;ØæÇÆÝ&rlm; &rlm;æÝÑÞ&rlm;, &rlm;ßãÇ&rlm; &rlm;ÇÎÊáÝ&rlm; &rlm;ÇáÎæÇÑÌ&rlm; &rlm;Çáì &rlm;ØæÇÆÝ&rlm; &rlm;æÝÑÞ&rlm;.. &rlm;æáßä&rlm; &rlm;ÃÎØÑ&rlm; &rlm;ãÇ&rlm; &rlm;Ýì &rlm;ÇáÃãÑ&rlm; &rlm;Ãäå&rlm; &rlm;Ýì &rlm;ÇáÚÕÑ&rlm; &rlm;ÇáÚÈÇÓì &rlm;ÊÈáæÑÊ&rlm; &rlm;ÇáÍÑßÉ&rlm; &rlm;ÇáÚáãíÉ&rlm; &rlm;ÇáÝßÑíÉ&rlm; &rlm;æÊã&rlm; &rlm;ÊÏæíäåÇ&rlm;, &rlm;æÙåÑ&rlm; &rlm;ÝíåÇ&rlm; &rlm;ÃÆãÉ&rlm; &rlm;Úáæã&rlm; &rlm;ÇáÝÞå&rlm; &rlm;æÇááÛÉ&rlm; &rlm;æÇáßáÇã&rlm; &rlm;æÇáÊÝÓíÑ&rlm; &rlm;æÇáÍÏíË&rlm; &rlm;æÇáÚÞÇÆÏ&rlm; &rlm;æÇáÝáÓÝÇÊ&rlm;.. &rlm;æÅä&rlm; &rlm;Ðáß&rlm; &rlm;ÌãíÚå&rlm; &rlm;ßÇä&rlm; &rlm;Ýì &rlm;ÊÃßíÏ&rlm; &rlm;ÇáÇÍÊÑÇÝ&rlm; &rlm;ÇáÏíäí&rlm;, &rlm;ÝÇáÏæáÉ&rlm; &rlm;ÇáÚÈÇÓíÉ&rlm; (&rlm;æÇáÝÇØãíÉ&rlm;) &rlm;ÊÊÎÐ&rlm; &rlm;ãä&rlm; &rlm;ÞÑÇÈÊåÇ&rlm; &rlm;ááäÈì &rlm;ÓäÏÇ&rlm; &rlm;ááÍßã&rlm;, &rlm;æÊÍßã&rlm; &rlm;ÇáäÇÓ&rlm; &rlm;ÈÇáÙáã&rlm; &rlm;æÇáÞåÑ&rlm; &rlm;Úáì &rlm;ÃÓÇÓ&rlm; &rlm;ÃäåÇ&rlm; &rlm;Êãáß&rlm; &rlm;ÇáÃÑÖ&rlm; &rlm;æãä&rlm; &rlm;ÚáíåÇ&rlm;, &rlm;æáÏíåÇ&rlm; &rlm;ÊÑÇË&rlm; &rlm;ãÕäæÚ&rlm; &rlm;ãäÓæÈ&rlm; &rlm;ááäÈì &rlm;íÄßÏ&rlm; &rlm;Ãä&rlm; &rlm;Ðáß&rlm; &rlm;åæ&rlm; &rlm;ÇáÇÓáÇã&rlm; &rlm;æÚáãÇÁ&rlm; &rlm;ÇáÏæáÉ&rlm; &rlm;ÇáÐíä&rlm; &rlm;íÚíÔæä&rlm; &rlm;Ýì &rlm;ßäÝåÇ&rlm; &rlm;íäÍÊæä&rlm; &rlm;áåÇ&rlm; &rlm;ãä&rlm; &rlm;ÇáÃÍÇÏíË&rlm; &rlm;æÇáÝÊÇæì &rlm;ãÇ&rlm; &rlm;íßÑÓ&rlm; &rlm;ÇáÇÓÊÈÏÇÏ&rlm;, &rlm;æãä&rlm; &rlm;íÊÎáÝ&rlm; &rlm;ãä&rlm; &rlm;ÇáÚáãÇÁ&rlm; &rlm;Úä&rlm; &rlm;ãÓÇäÏÉ&rlm; &rlm;ÇáÏæáÉ&rlm; &rlm;ãÕíÑå&rlm; &rlm;ÇáÇÖØåÇÏ&rlm;, &rlm;æÞÏ&rlm; &rlm;ãÇÊ&rlm; &rlm;ÃÈæ&rlm; &rlm;ÍäíÝå&rlm; &rlm;ãÓãæãÇ&rlm;, &rlm;æÊÚÑÖ&rlm; &rlm;ãÇáß&rlm; &rlm;ááÊÚÐíÈ&rlm; &rlm;áÃäåãÇ&rlm; &rlm;ÎÇáÝÇ&rlm; &rlm;åæì &rlm;ÇáÏæáÉ&rlm;. &rlm;æÊÚÑÖ&rlm; &rlm;ÇÈä&rlm; &rlm;ÍäÈá&rlm; &rlm;áÊÚÐíÈ&rlm; &rlm;ÃÔÏ&rlm; &rlm;áÃäå&rlm; &rlm;ÎÇáÝ&rlm; &rlm;ÇáÏæáÉ&rlm; &rlm;Ýì &rlm;ÑÃì &rlm;íÎÕ&rlm; &rlm;ÇáÞÑÂä&rlm;, &rlm;æáíÓ&rlm; &rlm;ÑÃíÇ&rlm; &rlm;ÓíÇÓíÇ&rlm;, &rlm;ÝãÇ&rlm; &rlm;ÈÇáß&rlm; &rlm;ÅÐÇ&rlm; &rlm;ÊÚÑÖ&rlm; &rlm;ÝÞíå&rlm; &rlm;áÇäÊÞÇÏ&rlm; &rlm;ÇáÙáã&rlm; &rlm;ÇáÐì &rlm;íÌÑì &rlm;Úáì &rlm;ÞÏã&rlm; &rlm;æÓÇÞ&rlm; &rlm;ÊÍÊ&rlm; &rlm;ÔÚÇÑ&rlm; &rlm;ÇáÅÓáÇã&rlm;. &rlm; <br />
æßÇáÚÇÏÉ&rlm; &rlm;ÝÅä&rlm; &rlm;ÇáËæÇÑ&rlm; &rlm;ÇáÐíä&rlm; &rlm;ÍãáæÇ&rlm; &rlm;ÇáÓáÇÍ&rlm; &rlm;ÖÏ&rlm; &rlm;ÇáÏæáÉ&rlm; &rlm;ÇáÚÈÇÓíÉ&rlm;, &rlm;ßÇáÒäÌ&rlm; &rlm;æÇáÞÑÇãØÉ&rlm; &rlm;æØæÇÆÝ&rlm; &rlm;ÇáÔíÚÉ&rlm; &rlm;æÇáãæÇáì &rlm;ÇáÝÑÓ&rlm; &rlm;ÕÈÛæÇ&rlm; &rlm;ËæÑÇÊåã&rlm; &rlm;ÈÇáÏíä&rlm; &rlm;ÇáÐì &rlm;íÕá&rlm; &rlm;ÃÍíÇäÇ&rlm; &rlm;áÇÏÚÇÁ&rlm; &rlm;ÇáäÈæÉ&rlm; &rlm;Ãæ&rlm; &rlm;ÇáãåÏíÉ&rlm;, &rlm;Ãì &rlm;ÍÇÑÈæÇ&rlm; &rlm;ÇÍÊÑÇÝ&rlm; &rlm;ÇáÚÈÇÓííä&rlm; &rlm;ÇáÏíäì &rlm;ÈÇÍÊÑÇÝ&rlm; &rlm;ÂÎÑ&rlm; &rlm;ããÇËá&rlm;, &rlm;æÕÈÛæÇ&rlm; &rlm;ËæÑÊåã&rlm; &rlm;ÇáÚÓßÑíÉ&rlm; &rlm;ÈÕÈÛÉ&rlm; &rlm;ÏíäíÉ&rlm;, &rlm;æßÇäÊ&rlm; &rlm;ËæÑÊÇ&rlm; &rlm;ÇáÒäÌ&rlm; &rlm;æÇáÞÑÇãØÉ&rlm; &rlm;Ýì &rlm;ÇáÞÑä&rlm; &rlm;ÇáËÇáË&rlm; &rlm;ÇáåÌÑì &rlm;ÃÝÙÚ&rlm; &rlm;ÑÏ&rlm; &rlm;ÝÚá&rlm; &rlm;ááÙáã&rlm; &rlm;ÇáÚÈÇÓí&rlm;, &rlm;æÃÓÝÑÊÇ&rlm; &rlm;Úä&rlm; &rlm;ÞÊá&rlm; &rlm;ÇßËÑ&rlm; &rlm;ãä&rlm; &rlm;ãáíæäì &rlm;ÅäÓÇä&rlm;. &rlm; <br />
æÊáß&rlm; &rlm;ÇáÙÑæÝ&rlm; &rlm;ÇáãÊÃÌÌÉ&rlm; &rlm;ÈÇáÕÑÇÚ&rlm; &rlm;ÃÏÊ&rlm; &rlm;Åáì &rlm;ÙåæÑ&rlm; &rlm;äæÚ&rlm; &rlm;ÌÏíÏ&rlm; &rlm;ãä&rlm; &rlm;ÇáÇÍÊÑÇÝ&rlm; &rlm;ÇáÏíäí&rlm;, &rlm;íÊÎÝÝ&rlm; &rlm;ãä&rlm; &rlm;ÇáØãæÍ&rlm; &rlm;ÇáÓíÇÓí&rlm;, &rlm;æíÑÖì &rlm;ÈÇáåæÇä&rlm; &rlm;æÈãÇ&rlm; &rlm;ÊíÓÑ&rlm; &rlm;ãä&rlm; &rlm;ÇáÇÑÊÒÇÞ&rlm; &rlm;ÈÇáÏíä&rlm; &rlm;Ýì &rlm;ãÞÇÈá&rlm; &rlm;Ãä&rlm; &rlm;íäÔÑ&rlm; &rlm;ÚÞÇÆÏå&rlm;, &rlm;Èíä&rlm; &rlm;ØæÇÆÝ&rlm; &rlm;ÇáãÌÊãÚ&rlm; &rlm;ÈÚíÏÇ&rlm; &rlm;Úä&rlm; &rlm;ÇáÞÕæÑ&rlm; &rlm;æÇáÎáÝÇÁ&rlm; &rlm;æÇáÓáÇØíä&rlm; &rlm;æÇáÚáãÇÁ&rlm; &rlm;æÇáÝÞåÇÁ&rlm;.. &rlm;æåÐÇ&rlm; &rlm;åæ&rlm; &rlm;ÊíÇÑ&rlm; &rlm;ÇáÊÕæÝ&rlm; &rlm;ÇáÐì &rlm;ÙåÑ&rlm; &rlm;ÇÈÊÏÇÁ&rlm; &rlm;ãä&rlm; &rlm;ÇáÞÑÂä&rlm; &rlm;ÇáËÇáË&rlm; &rlm;ÇáåÌÑí&rlm;. &rlm; <br />
áÞÏ&rlm; &rlm;ÊãÎÖÊ&rlm; &rlm;ØÞæÓ&rlm; &rlm;ÇáÊÕæÝ&rlm; &rlm;æÚÞÇÆÏå&rlm; &rlm;Úä&rlm; &rlm;ÝÇÆÏÉ&rlm; &rlm;áÔíæÎ&rlm; &rlm;ÇáÊÕæÝ&rlm;, &rlm;ãÇÏíÉ&rlm; &rlm;æãÇáíÉ&rlm; &rlm;æãÚäæíÉ&rlm;, &rlm;ãÚ&rlm; &rlm;ÑÇÍÉ&rlm; &rlm;ÏÚÉ&rlm; &rlm;æÓßæä&rlm;, &rlm;æáÏíåã&rlm; &rlm;Çáåæì &rlm;íÔÑÚ&rlm; &rlm;áåã&rlm; &rlm;ßá&rlm; &rlm;ãÇ&rlm; &rlm;íÔÇÁæä&rlm; &rlm;ãä&rlm; &rlm;ÇäÍÑÇÝ&rlm; &rlm;ÎáÞì &rlm;Ãæ&rlm; &rlm;ÅäÓÇäì &rlm;Ãæ&rlm; &rlm;Ïíäí&rlm;, &rlm;æãä&rlm; &rlm;ÎáÇá&rlm; &rlm;ÇáÊÕæÝ&rlm; &rlm;ÇáÐì &rlm;ÊÓíÏ&rlm; &rlm;æÓíØÑ&rlm; &rlm;ÇÓÊØÇÚ&rlm; &rlm;ÇáÕæÝíÉ&rlm; &rlm;ÇÖØåÇÏ&rlm; &rlm;ÇáãäßÑíä&rlm; &rlm;Úáíåã&rlm; &rlm;ãä&rlm; &rlm;ÇáÝÞåÇÁ&rlm; &rlm;Ëã&rlm; &rlm;åÈØæÇ&rlm; &rlm;ÈÇáÍÑßÉ&rlm; &rlm;ÇáÚáãíÉ&rlm; &rlm;Åáì &rlm;ÇáÊÞáíÏ&rlm; &rlm;ÝÇáÌãæÏ&rlm;, &rlm;ÝÇáÊÃÎÑ&rlm;, &rlm;æÐáß&rlm; &rlm;Ýì &rlm;æÞÊ&rlm; &rlm;ÇÓÊØÇÚÊ&rlm; &rlm;Ýíå&rlm; &rlm;ÃæÑÈÇ&rlm; - &rlm;ÇáÚÏæ&rlm; &rlm;ÇáÊÇÑíÎì &rlm;ááãÓáãíä&rlm; - &rlm;Ãä&rlm; &rlm;ÊÊÞÏã&rlm; &rlm;æÊäåÖ&rlm;, &rlm;Ëã&rlm; &rlm;ÕÍæäÇ&rlm; &rlm;Ýì &rlm;ÇáäåÇíÉ&rlm; &rlm;Úáì &rlm;ÍãáÉ&rlm; &rlm;äÇÈáíæä&rlm; &rlm;ÈæäÇÈÑÊ&rlm; &rlm;ÊÞÊÍã&rlm; &rlm;ÚáíäÇ&rlm; &rlm;ÃÈæÇÈäÇ&rlm;. &rlm;æÈÚÏåÇ&rlm; &rlm;ÈÏÃÊ&rlm; &rlm;ÍÑßÊÇä&rlm; &rlm;ááäåÖÉ&rlm;, &rlm;ÍÑßÉ&rlm; &rlm;Ýì &rlm;ãÕÑ&rlm; &rlm;ÈÏÃåÇ&rlm; &rlm;ãÍãÏ&rlm; &rlm;Úáì &rlm;Ýì &rlm;ÅÞÇãÉ&rlm; &rlm;ÇáÏæáÉ&rlm; &rlm;ÇáÍÏíËÉ&rlm; &rlm;Ýì &rlm;ãÕÑ&rlm; &rlm;Úáì &rlm;ÇáäãØ&rlm; &rlm;ÇáÃæÑÈí&rlm;, &rlm;æÍÑßÉ&rlm; &rlm;ÇÍÊÑÇÝ&rlm; &rlm;Ïíäì &rlm;ÓíÇÓì &rlm;Ýì &rlm;ãäØÞÉ&rlm; &rlm;äÌÏ&rlm;, &rlm;ÊÍÊ&rlm; &rlm;ÇØÇÑ&rlm; &rlm;ÇáÝßÑ&rlm; &rlm;ÇáæåÇÈì &rlm;ÇáÓáÝì &rlm;ÇáÍäÈáì &rlm;æÃÓÞØÊ&rlm; &rlm;ãÕÑ&rlm; &rlm;Ýì &rlm;ÚåÏ&rlm; &rlm;ãÍãÏ&rlm; &rlm;Úáì &rlm;ÇáÏæáÉ&rlm; &rlm;ÇáÓÚæÏíÉ&rlm; &rlm;ÇáæåÇÈíÉ&rlm; &rlm;ÇáÃæáí&rlm;, &rlm;æÞÇãÊ&rlm; &rlm;ÇáÏæáÉ&rlm; &rlm;ÇáÓÚæÏíÉ&rlm; &rlm;ááãÑÉ&rlm; &rlm;ÇáËÇäíÉ&rlm; &rlm;ÎáÇá&rlm; &rlm;ÇáÞÑä&rlm; &rlm;ÇáÊÇÓÚ&rlm; &rlm;ÚÔÑ&rlm; &rlm;æãÇáÈË&rlm; &rlm;Ãä&rlm; &rlm;ÓÞØÊ&rlm;, &rlm;Ëã&rlm; &rlm;ÃÚÇÏ&rlm; &rlm;ÊßæíäåÇ&rlm; &rlm;ááãÑÉ&rlm; &rlm;ÇáËÇáËÉ&rlm; &rlm;ÚÈÏ&rlm; &rlm;ÇáÚÒíÒ&rlm; &rlm;Âá&rlm; &rlm;ÓÚæÏ&rlm; &rlm;ÝíãÇ&rlm; &rlm;Èíä&rlm; (1902 - 1926) &rlm;æáÇÊÒÇá&rlm; &rlm;ÍÊì &rlm;ÇáÂä&rlm;, &rlm;æÃíÞä&rlm; &rlm;ÚÈÏ&rlm; &rlm;ÇáÚÒíÒ&rlm; &rlm;Âá&rlm; &rlm;ÓÚæÏ&rlm; &rlm;Ãäå&rlm; &rlm;áÇ&rlm; &rlm;ÈÞÇÁ&rlm; &rlm;áÏæáÊå&rlm; &rlm;ÈÏæä&rlm; &rlm;ÇáÇÚÊãÇÏ&rlm; &rlm;Úáì &rlm;ãÕÑ&rlm;, &rlm;ÎÕæÕÇ&rlm; &rlm;æÃä&rlm; &rlm;ÃÚÏÇÁå&rlm; &rlm;ÇáÔíÚÉ&rlm; &rlm;íÊÑßÒæä&rlm; &rlm;Úáì &rlm;ÍÏæÏå&rlm; &rlm;Ýì &rlm;ÇáÚÑÇÞ&rlm; &rlm;æÅíÑÇä&rlm; &rlm;æÇáíãä&rlm;, &rlm;ßãÇ&rlm; &rlm;íÊÑßÒæä&rlm; &rlm;ÏÇÎá&rlm; &rlm;ÏæáÊå&rlm; &rlm;Ýì &rlm;ÇáÍÌÇÒ&rlm; &rlm;æÇáãäØÞÉ&rlm; &rlm;ÇáÔÑÞíÉ&rlm;, &rlm;áÐáß&rlm; &rlm;Úãá&rlm; &rlm;Úáì &rlm;ÈË&rlm; &rlm;ÇáÏÚæÉ&rlm; &rlm;ÇáÓáÝíÉ&rlm; &rlm;Ýì &rlm;ãÕÑ&rlm; &rlm;áßì &rlm;Êßæä&rlm; &rlm;ãÕÑ&rlm; &rlm;ÚãÞÇ&rlm; &rlm;ÇÓÊÑÇÊíÌíÇ&rlm; &rlm;ááÏæáÉ&rlm; &rlm;ÇáÓÚæÏíÉ&rlm;, &rlm;æåßÐÇ&rlm; &rlm;ÇÓÊØÇÚ&rlm; &rlm;ÇÈä&rlm; &rlm;ÓÚæÏ&rlm; &rlm;ÊÍæíá&rlm; &rlm;ÇáÊÏíä&rlm; &rlm;ÇáãÕÑì &rlm;ÇáÞÇÆã&rlm; &rlm;Úáì &rlm;ÇáÇÚÊÏÇá&rlm; &rlm;æÇáÓãÇÍÉ&rlm; &rlm;æÇáÕÈÑ&rlm;, &rlm;Åáì &rlm;ÊÏíä&rlm; &rlm;æåÇÈì &rlm;ãÊØÑÝ&rlm; &rlm;íÞæã&rlm; &rlm;Úáì &rlm;ÇáÊØÑÝ&rlm; &rlm;æÓÝß&rlm; &rlm;ÇáÏãÇÁ&rlm;, &rlm;ÅÐ&rlm; &rlm;Úä&rlm; &rlm;ØÑíÞ&rlm; &rlm;ÃÚæÇäå&rlm; &rlm;Ýì &rlm;ãÕÑ&rlm; &rlm;Êã&rlm; &rlm;ÅäÔÇÁ&rlm; &rlm;ÍÑßÉ&rlm; &rlm;ÇáÅÎæÇä&rlm; &rlm;ÇáãÓáãíä&rlm; &rlm;ÓäÉ&rlm; 1928, &rlm;æÊãßäÊ&rlm; &rlm;ÎáÇá&rlm; &rlm;ÚÔÑíä&rlm; &rlm;ÚÇãÇ&rlm; &rlm;ãä&rlm; &rlm;ÅäÔÇÁ&rlm; &rlm;ÎãÓíä&rlm; &rlm;ÃáÝ&rlm; &rlm;ÔÚÈÉ&rlm; &rlm;áåÇ&rlm; &rlm;Ýì &rlm;ÇáÚãÑÇä&rlm; &rlm;ÇáãÕÑí&rlm;, &rlm;æÃÓåãÊ&rlm; &rlm;Ýì &rlm;ÇÔÚÇá&rlm; &rlm;ËæÑÉ&rlm; &rlm;ÇáÌíÔ&rlm; &rlm;ÓäÉ&rlm; 1952, &rlm;Ëã&rlm; &rlm;ÇÎÊáÝÊ&rlm; &rlm;ãÚåÇ&rlm;, &rlm;ÝåÇÌÑ&rlm; &rlm;ÃÑÈÇÈ&rlm; &rlm;ÇáÅÎæÇä&rlm; &rlm;Åáì &rlm;ÇáÓÚæÏíÉ&rlm;, &rlm;Ëã&rlm; &rlm;ÚÇÏæÇ&rlm; &rlm;ÅáíåÇ&rlm; &rlm;ÈÚÏ&rlm; &rlm;ÚÕÑ&rlm; &rlm;ÚÈÏ&rlm; &rlm;ÇáäÇÕÑ&rlm; &rlm;ÍíË&rlm; &rlm;ÃÊíÍ&rlm; &rlm;áåã&rlm; - &rlm;æÍÊì &rlm;ÇáÂä&rlm; - &rlm;ÇáÓíØÑÉ&rlm; &rlm;Úáì &rlm;ÃÌåÒÉ&rlm; &rlm;ÇáÅÚáÇã&rlm; &rlm;æÇáËÞÇÝÉ&rlm; &rlm;æÇáÊÚáíã&rlm; &rlm;æÇáãÄÓÓÇÊ&rlm; &rlm;ÇáÏíäíÉ&rlm;, &rlm;æãä&rlm; &rlm;ÎáÇá&rlm; &rlm;åÐå&rlm; &rlm;ÇáÓíØÑÉ&rlm; &rlm;äÔÑæÇ&rlm; &rlm;ÇáÇÍÊÑÇÝ&rlm; &rlm;ÇáÏíäì &rlm;ÇáæåÇÈì &rlm;Úáì &rlm;Ãäå&rlm; (&rlm;ÕÍíÍ&rlm; &rlm;ÇáÅÓáÇã&rlm;) &rlm;æåã&rlm; &rlm;íØãÍæä&rlm; &rlm;Åáì &rlm;ÇáÍßã&rlm; &rlm;Úáì &rlm;äÝÓ&rlm; &rlm;ÇáÓäÉ&rlm; &rlm;ÇáÊì &rlm;ßÇä&rlm; &rlm;íÍßã&rlm; &rlm;ÈåÇ&rlm; &rlm;ÇáÎáÝÇÁ&rlm; &rlm;ÇáÚÈÇÓíæä&rlm;, &rlm;ÍíË&rlm; &rlm;ßÇä&rlm; &rlm;ÇáÎáíÝÉ&rlm; &rlm;åæ&rlm; (&rlm;ÇáÑÇÚí&rlm;) &rlm;æäÍä&rlm; (&rlm;ÇáÑÚíÉ&rlm;), &rlm;æÍíË&rlm; &rlm;ßÇä&rlm; &rlm;ÇáÎáíÝÉ&rlm; &rlm;ÓáØÇä&rlm; &rlm;Çááå&rlm; &rlm;Ýì &rlm;ÃÑÖå&rlm; &rlm;íãáß&rlm; &rlm;ÇáÃÑÖ&rlm; &rlm;æãä&rlm; &rlm;ÚáíåÇ&rlm;, &rlm;æáíÓ&rlm; &rlm;áÃÍÏ&rlm; &rlm;Ãä&rlm; &rlm;íÍÇÓÈå&rlm;, &rlm;æáßä&rlm; &rlm;Çááå&rlm; &rlm;ÝÞØ&rlm; &rlm;åæ&rlm; &rlm;ÇáÐì &rlm;íÍÇÓÈå&rlm; &rlm;ÚãÇ&rlm; &rlm;íÝÚá&rlm; &rlm;ÈÇáÑÚíÉ&rlm; &rlm;Ãæ&rlm; &rlm;ÇáãæÇÔì &rlm;ÇáÊì &rlm;íãÊáßåÇ&rlm;.. &rlm; <br />
æãä&rlm; &rlm;ÇáãÄßÏ&rlm; &rlm;Ãä&rlm; &rlm;åÐå&rlm; &rlm;ÇáÔÑíÚÉ&rlm; &rlm;ÊÎÇáÝ&rlm; &rlm;ÔÑíÚÉ&rlm; &rlm;ÇáÅÓáÇã&rlm; &rlm;ÇáãæËÞÉ&rlm; &rlm;ÈÇáÞÑÂä&rlm;.. &rlm;æáÐáß&rlm; &rlm;áÇ&rlm; &rlm;äãá&rlm; &rlm;ãä&rlm; &rlm;ÇáÞæá&rlm; &rlm;ÈÃä&rlm; &rlm;ÍÞ&rlm; &rlm;ÇáãÚÑÝÉ&rlm; &rlm;åæ&rlm; &rlm;ÇáÝÑíÖÉ&rlm; &rlm;ÇáÛÇÆÈÉ&rlm;.. &rlm;ÝÅÐÇ&rlm; &rlm;ÚÑÝäÇ&rlm; &rlm;æÚÞáäÇ&rlm;, &rlm;Ããßä&rlm; &rlm;Ãä&rlm; &rlm;ääÌæ&rlm; &rlm;ãä&rlm; &rlm;ÈÑÇËä&rlm; &rlm;ÇáÇÍÊÑÇÝ&rlm; &rlm;ÇáÏíäí&rlm;, &rlm;ÓæÇÁ&rlm; &rlm;ßÇä&rlm; &rlm;Ðáß&rlm; &rlm;ÇáÇÍÊÑÇÝ&rlm; &rlm;ÕæÝíÇ&rlm; &rlm;Ãã&rlm; &rlm;ÓáÝíÇ&rlm; &rlm;Ãã&rlm; &rlm;ÅÎæÇäíÇ&rlm;.&rlm; <br />
</p>
اجمالي القراءات 16140

للمزيد يمكنك قراءة : اساسيات اهل القران
التعليقات (10)
1   تعليق بواسطة   مهندس نورالدين محمد     في   الثلاثاء ٠٣ - فبراير - ٢٠٠٩ ١٢:٠٠ صباحاً
[33842]

رجاء من الله

رجاء وتوسل الى الله أن يطيل في عمرك يادكتور أحمد وأن يحفظ لك صحتك وأن يجزيك عنا خيرا في الدنيا والاخرة


2   تعليق بواسطة   sara hamid     في   الأربعاء ٠٤ - فبراير - ٢٠٠٩ ١٢:٠٠ صباحاً
[33861]

فالنمت على فكر اهل القران اهون من ان نموت معتقدين بان اية الرجم اكلتها دجاجة في بيت عائشة

يا اخوتي هل يعقل هذا ايات الله تعالى تاكلها دجاجة من تحت فراش زوجة الرسول ---هل يريدون ان نموت معتقدين بنقصان كتاب الله تعالى الذي حفظ كتابه ونموت مؤمنين بحد الردة  ---انؤمن بحكم لم ينزله الله تعالى في كتابه ونفتريه نحن على خالق الاكوان-----


هل هناك كفر بعد هذا الكفر--حسبي الله ونعم الوكيل--كلما افتح قناة وجدت رجلا ملتحي وفوق راسه طرحة وهو يعلك في كلام ليس فيه اي فائدة ولا يدخل العقل يقول قال فلان -حدثنا فلان وعلان ---يهدرون المال العام في بث حلقات تافهة لا تودي ولا تجيب


اما عن تحفيظ القران حدث ولا حرج انهم يلحنون ولا يرتلون---لقد نجحوا انها التجارة بالدين---والا ما معنى ان ياتوان ب5 شباب يرتلون القران جماعيا لنتعلم منهم نحن المشاهدون--------ما هذا الهراء ---حاشا كلام الله تعالى --سامحني يا رب واغفر لي


انها افعال تخرج الواحد منا عن صوابه وكذالك عن التفخيم والترقيق والغنة عند النون هل علم جبريل عليه السلام الرسول الكريم حيث انه قارن النون بغنة يا اخواني حتى كتاب الله تعالى اوجدوا له احكام لقرائته حتى يسترزقون من ورائه


الحمد لله وحده الذي انار عقولنا


3   تعليق بواسطة   أيمن عباس     في   الأربعاء ٠٤ - فبراير - ٢٠٠٩ ١٢:٠٠ صباحاً
[33863]

الاحتراف الديني صناعة قريشية.

إن الاحتراف له أصول وخبرات متراكمة ولقد أجاد القريشيون في الماضي البعيد قبل نزول القرآن على الرسول عليه السلام بزمن بعيد فن احتراف الاتجار بالدين وبمعتقدات العرب، لم يكن القريشيين أصحاب مهارات في البناء والتشييد أو الزراعة كسائر الحضارات المجاورة لهم في اليمن وفارس والفنيقيين،لذلك احترفوا التجارة وبرعوا فيها وكانت اكثر أنواع التجارة ربحاً هي الاتجار بالعقائد الدينية لدى القبائل العربية،وساعدهم على ذلك وجود البيت الحرام عندهم، وفي عالمنا المعاصر مازالت هذه الوظيفة تقوم بها العائلة المالكة بالسعودية، فهم أحفاد القريشيين وفي موسم الحج يربحون مئات المليارات سنوياً وكذلك العمرة ويعتبرون أنفسهم أرباب الدين وحراسه فهل يعقل أناس بهذا التاريخ الطويل في احتراف الاتجار بالدين أن يتركوا كل هذه المكاسب والمكانة ويرجعوا إلى صحيح الدين والاكتفاء بما جاء في القرآن من منع التجارة بالدين ؟.


4   تعليق بواسطة   عمار نجم     في   الأربعاء ٠٤ - فبراير - ٢٠٠٩ ١٢:٠٠ صباحاً
[33865]

سورة قريش

بسم الله الرحمن الرحيم

لِإِيلَافِ قُرَيْشٍ *  إِيلَافِهِمْ رِحْلَةَ الشِّتَاءِ وَالصَّيْفِ  *  فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ  *  الَّذِي أَطْعَمَهُمْ مِنْ جُوعٍ وَآَمَنَهُمْ مِنْ خَوْفٍ  *


5   تعليق بواسطة   محمد عبدالرحمن محمد     في   الأربعاء ٠٤ - فبراير - ٢٠٠٩ ١٢:٠٠ صباحاً
[33869]

احتراف البحث العلمي يؤيده الإسلام

أشكرك دكتور صبحي على هذا المقال الذي يعيد للأذهان فضل البحث العلمي  في كشف الحقائق  جلية واضحة لمن يلتبس عليه الأمر في فهم واستيعاب الأمور ،  ومن خلال هذا المقال أصّلْتَ  لحقيقة دينينة يقررها الكتاب العزيز القرآن  ألا وهى أن الاحتراف الديني أو الكهنوت الديني الذي يرفضه الاسلام ويحذر منه من خلال الكثير من الآيات المحكمات , هذا عن الاحتراف الديني, أما عن احتراف البحث العلمي والتأمل في الكون وخلق السموات والأرض، والتعارف بين الشعوب على  أساس التعاون وتبادل العلوم والخبرات  والتعاون على البر والنقوى كما أمر القرآن , فهو من أسس وقواعد الإسلام  وأرى أن الغرب  وجميع الأمم المتقدمة تعمل بهذا المبدأ  القرآني والإسلامي , والسؤال الآن  هل الأولوية للبحث العلمي في العلوم الطبيعية هى الأهم أم في كتابات إصلاحية حقيقية  لبعض الكتاب والمفكرين ممن يكتبون على موقعكم الطيب , والذين يملكون إلى جانب كتاباتهم الاصلاحية تخصصاً علمياً  يمكن أن يحققوا فيه مجالا من النجاح  ؟


6   تعليق بواسطة   مهندس نورالدين محمد     في   الأربعاء ٠٤ - فبراير - ٢٠٠٩ ١٢:٠٠ صباحاً
[33881]

الطريقان معا

الاخ الاستاذ محمود :  لابديل عن السير بالطريقين معا.....     وبنفس الاهتمام والاندفاع .


7   تعليق بواسطة   نورا الحسيني     في   الخميس ٠٥ - فبراير - ٢٠٠٩ ١٢:٠٠ صباحاً
[33910]

الفتوى عن طريق الموبايل.

الكاتب الكبير/ الدكتور أحمد صبحي.


 موضوع الاحتراف الديني منتشر بشدة في مجتمعاتنا المتأسلمة هذه الأيام، ومما يثير الدهشة والعجب إستخدام أحد الشيوخ المودرن إحدى شركات الموبايل لإنشاء خط ساخن لبيع الفتاوى عن طريق الموبايل، وسعر الدقيقة خمسة جنيه مصرى،لقد تم لقاء مع هذا الشيخ المودرن على إحدى القنوات الأرضية المصرية وسأله المذيع عن آخر أخباره وشركة الفتوى التي يملكها، لم ينكر وقال بالنص (أيوه أنا مخبيش حاجه زي كده أنا فاتح شركة للإفتاء عن طريق الموبايل ،والحمد لله أنا كنت ساكن في حي السيدة زينب وربنا فتحها على وأسكن الآن في أبراج المعادي) والجدير بالذكر أن هذا الشيخ من خريج الأزهر كما قال في البرنامج وكان وقتها يلبس بدلة أحدث موديل وكان حليق الذقن، وبعد عدة شهور شاهدته على إحدى الفضائيات العربية ملتحياً ويرتدى زى رجال الدين(عدة الشغل الرسمى) أو بمعنى آخر عدة النصب!!!!. 


8   تعليق بواسطة   لطفية سعيد     في   الجمعة ١٣ - فبراير - ٢٠٠٩ ١٢:٠٠ صباحاً
[34329]

العاقبة للمتقين

{تِلْكَ الدَّارُ الْآخِرَةُ نَجْعَلُهَا لِلَّذِينَ لَا يُرِيدُونَ عُلُوّاً فِي الْأَرْضِ وَلَا فَسَاداً وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ }القصص )83بالطبع لو تدبرنا الآية القرآنية السابقة :التي تجعل الدار الآخرة للذين لايريدون علوا في الأرض ولا فسادا وتجعل العاقبة للمتقين وحدهم . وسمات المتقين موجودة في آيات كثيرة لمن أراد أن يتدبر., ‏حيث لا‏ ‏كهنوت‏ ‏ولا أحبار‏ ‏ولا رهبان‏ ولا شيوخ ولا أئمة ولا بابوات ولا قديسين ولاأ ولياء .
9   تعليق بواسطة   عبدالمجيد سالم     في   السبت ١٤ - فبراير - ٢٠٠٩ ١٢:٠٠ صباحاً
[34359]

التجارة القاتلة

الأحتراف الديني يناقض الإسلام وهذا ما فهمانه من  مقال الدكتور أحمد .. حيث أن القرآن الكريم منع النبي نفسه أن يأخذ أجرا على دعوته حيث قال


1 - { اتَّبِعُوا مَن لاَّ يَسْأَلُكُمْ أَجْراً وَهُم مُّهْتَدُونَ } يس21


2 - { إِنَّمَا الحَيَاةُ الدُّنْيَا لَعِبٌ وَلَهْوٌ وَإِن تُؤْمِنُوا وَتَتَّقُوا يُؤْتِكُمْ أُجُورَكُمْ وَلَا يَسْأَلْكُمْ أَمْوَالَكُمْ } محمد36


وكما انه لا توجد واسطة بين الفرد وربه (1 - { وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ ..} البقرة186 .


ورسالة الإسلام قامت لمحاربة من يحترف التجارة بالدين حيث كانت قريش تحترف هذه التجارة إلى أن وصلت لقمة الصد عن سبيل الله واحتلت البيت الحرام تمنع من تريد عن الحج .


الاحتراف الديني يناقض رسالة الإسلام من أولها لآخرها وهذا ما فهمناه كما أن كل الأنبياء كانت معركتهم الحقيقة مع من يتاجرون بالدين ..


ولكن الذي حدث بعد موت النبي عليه الصلاة والسلام أن أستطاع المتاجرين بالدين  السيطرة على مقاليد الأمور وعلى هذا سار تاريخ المسلمين من أول الأمويين وأستطاع المتاجرين بالدين تبديل مفهوم الإسلام نفسه من دين للرحمة والسلام إلى دين للعنف وكانت النتيجة كما نرى الآن ..


إلى أن وصلنا إلى آخر الجماعات المتاجرة بالدين وهي جماعة الأخوان المسلمين التي من المؤكد أنها ستذيق الشعوب كل ألوان القتل والتعذيب ..


10   تعليق بواسطة   فتحي مرزوق     في   الأربعاء ١٨ - فبراير - ٢٠٠٩ ١٢:٠٠ صباحاً
[34516]

الأحتراف الديني سبب بلاء المسلمين

ها هو يثبت كل يوم أن الأحتراف الديني سبب بلاء المسلمين ، هاهم علماء الأزهر والذين يحترفون الدين ويتكسبون منه ماديا ومعنويا ، ها هم يصرون على أن يبتعدوا عن القرآن الكريم ، ها هم ينتصرون لرأيهم بخصوص عدم وجود شاهدين على الطلاق مع أن القرآن يلزم ذلك ويجعله من ضمن آليات الأيمان بالله واليوم الآخر يقول الله سبحانه وتعالى( يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاء فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِن بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَن يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُّبَيِّنَةٍ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْراً{1} فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِّنكُمْ وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ ذَلِكُمْ يُوعَظُ بِهِ مَن كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجاً }الطلاق2)


أضف تعليق
لا بد من تسجيل الدخول اولا قبل التعليق
تاريخ الانضمام : 2006-07-05
مقالات منشورة : 4620
اجمالي القراءات : 45,665,238
تعليقات له : 4,804
تعليقات عليه : 13,772
بلد الميلاد : Egypt
بلد الاقامة : United State

مشروع نشر مؤلفات احمد صبحي منصور

محاضرات صوتية

قاعة البحث القراني

باب دراسات تاريخية

باب القاموس القرآنى

باب علوم القرآن

باب تصحيح كتب

باب مقالات بالفارسي