هوامش‏ ‏علي‏ ‏دفتر‏ ‏الواقع

طارق حجي Ýí 2008-09-08


e;ÌÇÆÑ&rlm;).&rlm;ÊÐßÑÊ&rlm; &rlm;Ðáß&rlm; &rlm;æÃäÇ&rlm; &rlm;ÃÔÇåÏ&rlm; &rlm;ÇÍÊÑÇÞ&rlm; &rlm;ÇáãÈäí&rlm; &rlm;ÇáÊÇÑíÎí&rlm; &rlm;áãÌáÓ&rlm; &rlm;ÇáÔæÑí&rlm; &rlm;æÇáÐí&rlm; &rlm;ÇÝÊÊÍ&rlm; &rlm;ÓäÉ&rlm; 1866 &rlm;ßãÌáÓ&rlm; &rlm;ÔæÑí&rlm; &rlm;ÇáÞæÇäíä&rlm; &rlm;æÇáÐí&rlm; &rlm;ÈäÊå&rlm; &rlm;ÏæáÉ&rlm; &rlm;ÇáÎÏíæí&rlm; &rlm;ÅÓãÇÚíá&rlm; &rlm;ÇáÝÐÉ&rlm; &rlm;ßãÇ&rlm; &rlm;ÈäÊ&rlm; &rlm;ÏÇÑ&rlm; &rlm;ÇáÃæÈÑÇ&rlm; &rlm;ÇáãÕÑíÉ&rlm; &rlm;ÇáÞÏíãÉ&rlm; &rlm;ÇáÊí&rlm; &rlm;ÃÌåÒ&rlm; &rlm;ÚáíåÇ&rlm; &rlm;ÍÑíÞ&rlm; &rlm;ããÇËá&rlm; &rlm;ááÐí&rlm; &rlm;ÃÌåÒ&rlm; &rlm;Úáí&rlm; &rlm;ãÈäí&rlm; &rlm;ãÌáÓ&rlm; &rlm;ÔæÑí&rlm; &rlm;ÇáÞæÇäíä&rlm; (&rlm;ãÌáÓ&rlm; &rlm;ÇáÔæÑí&rlm;).&rlm;ÅÐÇ&rlm; &rlm;áã&rlm; &rlm;íßä&rlm; &rlm;ãÇ&rlm; &rlm;ÍÏË&rlm; &rlm;ÈÝÚá&rlm; &rlm;ÝÇÚá&rlm;,&rlm;ÝÅä&rlm; &rlm;ÇáÅåãÇá&rlm; (&rlm;Ðáß&rlm; &rlm;ÇáÕäã&rlm; &rlm;ÇáãÕÑí&rlm; &rlm;ÇáÚÊíÏ&rlm;) &rlm;íßæä&rlm; &rlm;åæ&rlm; &rlm;ÇáÝÇÚá&rlm;...&rlm;æåæ&rlm; &rlm;ÃãÑ&rlm; &rlm;ÛíÑ&rlm; &rlm;ãÓÊÛÑÈ&rlm; &rlm;Ýí&rlm; &rlm;ÈáÏ&rlm; &rlm;áã&rlm; &rlm;ÊãÑ&rlm; &rlm;ÓäÉ&rlm; &rlm;ãä&rlm; &rlm;ÓäæÇÊå&rlm; &rlm;ÇáËáÇËíä&rlm; &rlm;ÇáÃÎíÑÉ&rlm; &rlm;Ïæä&rlm; &rlm;ÍÇÏË&rlm; &rlm;ãÃÓÇæí&rlm; &rlm;ßÍÑíÞ&rlm; &rlm;ÞØÇÑ&rlm; &rlm;ÇáÕÚíÏ&rlm; &rlm;æÍÑíÞ&rlm; &rlm;ÃÍÏ&rlm; &rlm;ÇáãÑÇßÒ&rlm; &rlm;ÇáËÞÇÝíÉ&rlm; &rlm;Ýí&rlm; &rlm;ÕÚíÏ&rlm; &rlm;ãÕÑ&rlm; &rlm;æÍÇÏË&rlm; &rlm;ÇáÚÈÇÑÉ&rlm; &rlm;ÇáãÃÓÇæí&rlm; &rlm;æßáåÇ&rlm; &rlm;ÍæÇÏË&rlm; &rlm;íÏÝÚåÇ&rlm; &rlm;ãä&rlm; &rlm;áÇ&rlm; &rlm;ÚáÇÞÉ&rlm; &rlm;áå&rlm; &rlm;ÈÇáÚÕÑ&rlm; &rlm;ÈÕÝÉ&rlm; &rlm;ÇáÞÖÇÁ&rlm; &rlm;æÇáÞÏÑ&rlm; &rlm;æßáåÇ&rlm; &rlm;Ýí&rlm; &rlm;ÇáÍÞíÞÉ&rlm; &rlm;ÍæÇÏË&rlm; &rlm;ßÇä&rlm; &rlm;ãä&rlm; &rlm;Çáããßä&rlm; &rlm;ÊÌäÈåÇ&rlm; &rlm;ÅáÇ&rlm; &rlm;Ãä&rlm; &rlm;æÌæÏ&rlm; &rlm;ÂáíÉ&rlm; &rlm;ÊÌäÈ&rlm; &rlm;ÍæÇÏË&rlm; &rlm;ßåÐå&rlm; &rlm;ÊÊØáÈ&rlm; &rlm;ÅÏÇÑÉ&rlm; &rlm;ÞíÇÏÇÊ&rlm; &rlm;ÅÏÇÑíÉ&rlm; &rlm;ãä&rlm; &rlm;äæÚ&rlm; &rlm;áÇ&rlm; &rlm;æÌæÏ&rlm; &rlm;áå&rlm; &rlm;Ýí&rlm; &rlm;ãÕÑ&rlm; &rlm;áÇ&rlm; &rlm;Ýí&rlm; &rlm;ÇáãÄÓÓÇÊ&rlm; &rlm;ÇáÍßæãíÉ&rlm; &rlm;æáÇ&rlm; &rlm;Ýí&rlm; &rlm;ÇáÞØÇÚ&rlm; &rlm;ÇáÚÇã&rlm; &rlm;æáÇ&rlm; &rlm;ÍÊí&rlm; &rlm;Ýí&rlm; &rlm;ÇáÞØÇÚ&rlm; &rlm;ÇáÎÇÕ&rlm;.&rlm; <br />
&rlm;* &rlm;áÇ&rlm; &rlm;Ôß&rlm; &rlm;ÚäÏí&rlm; &rlm;Ãä&rlm; &rlm;ÇáÃæáíÌÇÑßíÉ&rlm; &rlm;ÇáãÇáíÉ&rlm; &rlm;ÊÞæÏ&rlm; &rlm;ãåÇÒáÓÊÇä&rlm; &rlm;ÇáãÚÇÕÑÉ&rlm; &rlm;áÃÊæä&rlm; &rlm;ãä&rlm; &rlm;ÇáÝæÖí&rlm;...&rlm;ÝßãÇ&rlm; &rlm;ÞÇá&rlm; &rlm;ÇÈä&rlm; &rlm;ÎáÏæä&rlm; &rlm;ãäÐ&rlm; &rlm;ÞÑæä&rlm;,&rlm;ÝÅä&rlm; &rlm;ÇáÍÇßã&rlm; &rlm;ÅÐÇ&rlm; &rlm;ÊÇÌÑ&rlm; &rlm;ÝÓÏ&rlm; &rlm;ÇáÍßã&rlm; &rlm;æÈÇÑÊ&rlm; &rlm;ÇáÊÌÇÑÉ&rlm;.&rlm;ãäÐ&rlm; &rlm;ãäÊÕÝ&rlm; &rlm;ÊÓÚíäíÇÊ&rlm; &rlm;ÇáÞÑä&rlm; &rlm;ÇáãÇÖí&rlm; &rlm;æãåÇÒáÓÊÇä&rlm; &rlm;ÊÔåÏ&rlm; &rlm;æÇÍÏÇ&rlm; &rlm;ãä&rlm; &rlm;ÃÎØÑ&rlm; &rlm;ÝÕæá&rlm; &rlm;ÊÇÑíÎåÇ&rlm; &rlm;ÅÐ&rlm; &rlm;ÊÍæá&rlm; &rlm;Íßã&rlm; &rlm;ãåÇÒáÓÊÇä&rlm; &rlm;ÎáÇáåÇ&rlm; &rlm;ãä&rlm; &rlm;äÙÇã&rlm; &rlm;ÍÇßã&rlm; &rlm;ÝÑÏ&rlm; &rlm;ãÍÇØ&rlm; &rlm;ÈÈØÇäÉ&rlm; &rlm;ãä&rlm; &rlm;ÚÊÇÉ&rlm; &rlm;ÇáÈíÑæÞÑÇØíÉ&rlm; &rlm;ÇáÓíÇÓíÉ&rlm; &rlm;áäÙÇã&rlm; &rlm;Íßã&rlm; &rlm;ÝÑÏ&rlm; &rlm;ãÍÇØ&rlm; &rlm;ÈØÈÞÉ&rlm; &rlm;ÊÌÇÑ&rlm; &rlm;äåãÉ&rlm; &rlm;æÐÇÊ&rlm; &rlm;ãÍÕæá&rlm; &rlm;ËÞÇÝí&rlm; &rlm;æãÚÑÝí&rlm; &rlm;æÊÇÑíÎí&rlm; &rlm;ÈÇáÛ&rlm; &rlm;ÇáÖÍÇáÉ&rlm; &rlm;æÚÏíãÉ&rlm; &rlm;ÇáÍÓ&rlm; &rlm;ÇáÇÌÊãÇÚí&rlm; &rlm;æãä&rlm; &rlm;ÚÊÇÉ&rlm; &rlm;ÇáÝÇåãíä&rlm; &rlm;áÂáíÇÊ&rlm; &rlm;ÇáÇÍÊßÇÑ&rlm; &rlm;æÇáÇÓÊÍæÇÐ&rlm; &rlm;æÃÎíÑÇ&rlm; &rlm;ÝÅäåã&rlm; &rlm;ãä&rlm; &rlm;ÃÑÈÇÈ&rlm; &rlm;ÇáÝÓÇÏ&rlm; &rlm;æÇáÅÝÓÇÏ&rlm; &rlm;ÈÃÔßÇá&rlm; &rlm;ÑÈãÇ&rlm; &rlm;Êßæä&rlm; &rlm;ÇáÃßÈÑ&rlm; &rlm;æÇáÃÔÏ&rlm; &rlm;ÝÓÇÏÇ&rlm; &rlm;Ýí&rlm; &rlm;ÊÇÑíÎ&rlm; &rlm;ãåÇÒáÓÊÇä&rlm; &rlm;ÇáØæíá&rlm; (&rlm;äíÝ&rlm; &rlm;æÎãÓíä&rlm; &rlm;ÞÑäÇ&rlm;).&rlm;æáæ&rlm; &rlm;ßäÊ&rlm; &rlm;ãä&rlm; &rlm;ÞÇÏÉ&rlm; &rlm;ÇáÌãÇÚÉ&rlm; &rlm;ÇáãÍÙæÑÉ&rlm; &rlm;áÕáíÊ&rlm; -&rlm;íæãíÇ&rlm;- &rlm;ÕáÇÉ&rlm; &rlm;ÔßÑ&rlm; &rlm;ááå&rlm; &rlm;áÃä&rlm; &rlm;åÐå&rlm; &rlm;ÇáÃæáíÌÇÑßíÉ&rlm; &rlm;ÞÏ&rlm; &rlm;æÌÏÊ&rlm; &rlm;Ýí&rlm; &rlm;åÐÇ&rlm; &rlm;ÇáÚåÏ&rlm; &rlm;æáÃäåÇ&rlm; &rlm;ÝÚáÊ&rlm; &rlm;æÊÝÚá&rlm; &rlm;ãÇ&rlm; &rlm;íÚÈÏ&rlm; &rlm;ØÑíÞ&rlm; &rlm;ÇáÌãÇÚÉ&rlm; &rlm;áÍáãåÇ&rlm; &rlm;ÇáÊÇÑíÎí&rlm;.&rlm;æÚäÏãÇ&rlm; &rlm;ÊÞÚ&rlm; &rlm;ÇáÝÃÓ&rlm; &rlm;Ýí&rlm; &rlm;ÇáÑÃÓ&rlm;,&rlm;ÝÓíßæä&rlm; &rlm;Ðáß&rlm; &rlm;ãæÚÏ&rlm; &rlm;áÞÇÁ&rlm; &rlm;ÃÈäÇÁ&rlm; &rlm;æÈäÇÊ&rlm; &rlm;ãåÇÒáÓÊÇä&rlm; &rlm;ãÚ&rlm; &rlm;ÚÞæÏ&rlm; &rlm;ãä&rlm; &rlm;ÇáÝæÖí&rlm; &rlm;æÇáÇäåíÇÑ&rlm;...&rlm;áÊÊÚáã&rlm; &rlm;Ýíåã&rlm; &rlm;ÇáÌãÇÚÉ&rlm; -&rlm;ÛíÑ&rlm; &rlm;ÇáãÍÙæÑÉ&rlm; &rlm;æÞÊÆÐ&rlm;- &rlm;ÇáÍßã&rlm; &rlm;æÇáÓíÇÓÉ&rlm;...&rlm; <br />
&rlm;* &rlm;ÓÃáäí&rlm; &rlm;ÞÇÑÆ&rlm; &rlm;Úä&rlm; &rlm;ÃËÑ&rlm; &rlm;ÇáÊßÊíã&rlm; &rlm;æÇáÊÚÊíã&rlm; &rlm;ÇáÐí&rlm; &rlm;ãæÑÓ&rlm; &rlm;Úáí&rlm; &rlm;ÃæÓÚ&rlm; &rlm;äØÇÞ&rlm; &rlm;ãäÐ&rlm; &rlm;ÃíÇã&rlm; &rlm;ÞáíáÉ&rlm; &rlm;ÈåÏÝ&rlm; &rlm;ÚÏã&rlm; &rlm;ÐßÑ&rlm; &rlm;ÇÓã&rlm; &rlm;ÔÎÕ&rlm; &rlm;ãÚíä&rlm; &rlm;ÇÑÊÈØ&rlm; &rlm;ÇÓãå&rlm; &rlm;ÈÍÇÏËÉ&rlm; &rlm;ãÚíäÉ&rlm; &rlm;æÞÚÊ&rlm; &rlm;ÎÇÑÌ&rlm; &rlm;ãÕÑ&rlm;.&rlm;ÝßÇäÊ&rlm; &rlm;ÅÌÇÈÊí&rlm; &rlm;Åä&rlm; &rlm;ãÇ&rlm; &rlm;ÍÏË&rlm; &rlm;æíÍÏË&rlm; &rlm;ÑÓÎ&rlm; &rlm;ÚäÏ&rlm; &rlm;ÇáãÕÑííä&rlm; &rlm;Ãä&rlm; &rlm;ÇáÞÇäæä&rlm; &rlm;áÇ&rlm; &rlm;íØÈÞ&rlm; &rlm;ÅáÇ&rlm; &rlm;Úáí&rlm; &rlm;ãÇ&rlm; &rlm;áã&rlm; &rlm;Êßä&rlm; &rlm;ÚäÏå&rlm; &rlm;ÚÖáÇÊ&rlm; &rlm;ÓíÇÓíÉ&rlm; &rlm;ÊÏÇÝÚ&rlm; &rlm;Úäå&rlm; &rlm;æÊÍãíå&rlm; &rlm;Èá&rlm; &rlm;æÊÞØÚ&rlm; &rlm;ÇáÃáÓäÉ&rlm; &rlm;æÊÞÕÝ&rlm; &rlm;ÇáÃÞáÇã&rlm; &rlm;ÍÊí&rlm; &rlm;áÇ&rlm; &rlm;íÐßÑ&rlm; &rlm;ÇÓãå&rlm; &rlm;ÈÓæÁ&rlm;.&rlm; <br />
&rlm;* &rlm;ßãÇ&rlm; &rlm;Ãä&rlm; &rlm;æíáíÇã&rlm; &rlm;ÔßÓÈíÑ&rlm; -&rlm;ßãÇ&rlm; &rlm;ÞÇá&rlm; &rlm;æíäÓÊæä&rlm; &rlm;ÊÔÑÔá&rlm; &rlm;ÇáÚÙíã&rlm;- &rlm;Ãåã&rlm; &rlm;ãä&rlm; &rlm;ÇáÅãÈÑÇØæÑíÉ&rlm; &rlm;ÇáÈÑíØÇäíÉ&rlm;,&rlm;ÝÅä&rlm; &rlm;ãÍãæÏ&rlm; &rlm;ÏÑæíÔ&rlm; (&rlm;ßÇä&rlm; &rlm;æáÇ&rlm; &rlm;íÒÇá&rlm; &rlm;Ãåã&rlm; &rlm;ãä&rlm; &rlm;Ãí&rlm; &rlm;ãäÙãÉ&rlm; &rlm;ÝáÓØíäíÉ&rlm; 1942-2008) &rlm;ÚäÏãÇ&rlm; &rlm;ÊæÝí&rlm; &rlm;ÇáÚÙíã&rlm; &rlm;ãÍãæÏ&rlm; &rlm;ÏÑæíÔ&rlm; &rlm;ÊÞÇØÑÊ&rlm; &rlm;ãæÇÞÝ&rlm; &rlm;ÇáÊÚÙíã&rlm; &rlm;áå&rlm; &rlm;ãä&rlm; &rlm;ßÈÑíÇÊ&rlm; &rlm;ÇáÌÇãÚÇÊ&rlm; &rlm;æÃßÈÑ&rlm; &rlm;ÃÕÍÇÈ&rlm; &rlm;ÇáÚÞæá&rlm; &rlm;æÇáÃÞáÇã&rlm; &rlm;æØÇáÊ&rlm; &rlm;ÞÇãÉ&rlm; &rlm;ÇáÑÆíÓ&rlm; &rlm;ãÍãæÏ&rlm; &rlm;ÚÈÇÓ&rlm; &rlm;ÈãÇ&rlm; &rlm;ÝÚá&rlm; &rlm;æÞÇá&rlm; &rlm;Ýí&rlm; &rlm;ÍÞ&rlm; &rlm;ãÍãæÏ&rlm; &rlm;ÏÑæíÔ&rlm;...&rlm;æáßä&rlm; &rlm;ÇáãæÞÝ&rlm; &rlm;ÇáÌáá&rlm; &rlm;æÇáÌáíá&rlm; &rlm;ÔåÏ&rlm; &rlm;äÛãÉ&rlm; &rlm;äÔÇÒ&rlm; &rlm;æÇÍÏÉ&rlm; &rlm;ÚäÏãÇ&rlm; &rlm;ÇäÈÑí&rlm; &rlm;ÃÞÒÇã&rlm; (&rlm;ÃÔß&rlm; &rlm;Ãä&rlm; &rlm;ÈæÓÚ&rlm; &rlm;Ãí&rlm; &rlm;ãäåã&rlm; &rlm;ãØÇáÚÉ&rlm; &rlm;æÝåã&rlm; &rlm;ÕÝÍÉ&rlm; &rlm;æÇÍÏÉ&rlm; &rlm;ÈÃí&rlm; &rlm;ßÊÇÈ&rlm; &rlm;ÚÇáãí&rlm; &rlm;ÌÇÏ&rlm;) &rlm;æßáåã&rlm; &rlm;ãä&rlm; &rlm;ÃÒáÇã&rlm; &rlm;ÍãÇÓ&rlm; &rlm;íäåÔæä&rlm; &rlm;ÇÓã&rlm; &rlm;æÑÓã&rlm; &rlm;æÞíãÉ&rlm; &rlm;ÇáÚÙíã&rlm; &rlm;ãÍãæÏ&rlm; &rlm;ÏÑæíÔ&rlm;...&rlm;æåæ&rlm; &rlm;ãÇ&rlm; &rlm;ÃßÏ&rlm; &rlm;ãÇ&rlm; &rlm;äßÑÑå&rlm; &rlm;Ãä&rlm; &rlm;ãä&rlm; (&rlm;Êæåã&rlm;) &rlm;Ãäå&rlm; &rlm;æÍÏå&rlm; &rlm;ÇáÐí&rlm; &rlm;íãËá&rlm; &rlm;ÇáÍÞ&rlm; (&rlm;æßá&rlm; &rlm;ãä&rlm; &rlm;ÎáØ&rlm; &rlm;ÇáÏíä&rlm; &rlm;ÈÇáÓíÇÓÉ&rlm; &rlm;åæ&rlm; &rlm;ãä&rlm; &rlm;åÐå&rlm; &rlm;ÇáÝÆÉ&rlm;) &rlm;áÇ&rlm; &rlm;íãßä&rlm; &rlm;Ãä&rlm; &rlm;íÝåã&rlm; &rlm;Ãæ&rlm; &rlm;íÞÈá&rlm; &rlm;ÇáÊÚÏÏíÉ&rlm; &rlm;ÇáÊí&rlm; &rlm;åí&rlm; &rlm;ãä&rlm; &rlm;ÃÍÌÇÑ&rlm; &rlm;ÇáÒÇæíÉ&rlm; &rlm;áÃí&rlm; &rlm;ËÞÇÝÉÅäÓÇäíÉ&rlm; &rlm;ãÊÍÖÑÉ&rlm;...&rlm;æãä&rlm; &rlm;áÇ&rlm; &rlm;íÞÈá&rlm; &rlm;ÇáÊÚÏÏíÉ&rlm;,&rlm;áÇ&rlm; &rlm;íÞÈá&rlm; &rlm;ÊÏÇæá&rlm; &rlm;ÇáÓáØÉ&rlm;,&rlm;æãä&rlm; &rlm;áÇ&rlm; &rlm;íÞÈá&rlm; &rlm;ÊÏÇæá&rlm; &rlm;ÇáÓáØÉ&rlm; &rlm;áÇ&rlm; &rlm;íãßä&rlm; &rlm;ÊÕäíÝå&rlm; &rlm;Èíä&rlm; &rlm;ÇáÏíãæÞÑÇØííä&rlm;,&rlm;ÍÊí&rlm; &rlm;áæ&rlm; &rlm;æÕá&rlm; &rlm;Åáí&rlm; &rlm;ÇáÍßã&rlm; (&rlm;ãËá&rlm; &rlm;ÃÏæáÝ&rlm; &rlm;åÊáÑ&rlm;) &rlm;ãä&rlm; &rlm;ÎáÇá&rlm; &rlm;ÇäÊÎÇÈÇÊ&rlm; &rlm;ÏíãæÞÑÇØíÉ&rlm;...&rlm;áÞÏ&rlm; &rlm;ßÇäÊ&rlm; &rlm;ßáãÇÊ&rlm; &rlm;ÃÒáÇã&rlm; &rlm;ÍãÇÓ&rlm; &rlm;Úä&rlm; &rlm;ãÍãæÏ&rlm; &rlm;ÏÑæíÔ&rlm; &rlm;ØÈÞÉ&rlm; &rlm;ÌÏíÏÉ&rlm; &rlm;ÓãíßÉ&rlm; &rlm;ãä&rlm; &rlm;ØÈÞÇÊ&rlm; &rlm;ÇáÓÎÇã&rlm; &rlm;ÇáÍãÇÓí&rlm; (&rlm;ÑÇÌÚ&rlm; &rlm;ãÚäí&rlm; &rlm;ÓÎÇã&rlm; &rlm;Ýí&rlm; &rlm;ÇáÞÇãæÓ&rlm; &rlm;ÇáãÍíØ&rlm; &rlm;æáÓÇä&rlm; &rlm;ÇáÚÑÈ&rlm;).&rlm; <br />
&rlm;* &rlm;áÇ&rlm; &rlm;íÓÇæÑäí&rlm; &rlm;Ôß&rlm; &rlm;Ãä&rlm; &rlm;ãä&rlm; &rlm;áÇ&rlm; &rlm;íÑí&rlm; &rlm;Ãä&rlm; &rlm;ÞíÇÏÇÊ&rlm; &rlm;æÓíÇÓÇÊ&rlm; &rlm;æÊÕÑÝÇÊ&rlm; &rlm;ÍãÇÓ&rlm; &rlm;Ýí&rlm; &rlm;ÝáÓØíä&rlm; &rlm;åí&rlm; &rlm;ÖÝíÑÉ&rlm; &rlm;ãä&rlm; &rlm;ÇáÊÎáÝ&rlm; &rlm;æÇáãÇÖæíÉ&rlm; &rlm;æÇáÊÚÕÈ&rlm; &rlm;æãäÇÝÇÉ&rlm; &rlm;ÇáÊÍÖÑ&rlm; &rlm;æÇáÊãÏä&rlm; &rlm;åæ&rlm; &rlm;ÅäÓÇä&rlm; &rlm;ÊÍßãå&rlm; &rlm;ÛÑÇÆÒ&rlm; &rlm;ÈÏÇÆíÉ&rlm; &rlm;æÚÏæÇäíÉ&rlm; &rlm;ãÖÇÏÉ&rlm; &rlm;áßá&rlm; &rlm;ãÝÑÏÇÊ&rlm; &rlm;ÇáÚÕÑ&rlm;,&rlm;æÃä&rlm; &rlm;ÏæÇÝÚå&rlm; &rlm;áÇ&rlm; &rlm;ÚáÇÞÉ&rlm; &rlm;áåÇ&rlm; &rlm;ÈÇáÝßÑ&rlm; &rlm;æÇáÑÃí&rlm; &rlm;æÅäãÇ&rlm; &rlm;ÈÚæÇãá&rlm; &rlm;ÈÚÖåÇ&rlm; &rlm;ÓíßæáæÌí&rlm; (&rlm;äÝÓí&rlm;) &rlm;æÈÚÖåÇ&rlm; &rlm;ÓæÓíæáæÌí&rlm; (&rlm;ÇÌÊãÇÚí&rlm;)...&rlm;æíäØÈÞ&rlm; &rlm;ÐÇÊ&rlm; &rlm;ÇáÊÍáíá&rlm; &rlm;Úáí&rlm; &rlm;ãä&rlm; &rlm;íÑæÞ&rlm; &rlm;áå&rlm; &rlm;ÍÒÈ&rlm; &rlm;Çááå&rlm; &rlm;æÃÍãÏí&rlm; &rlm;äÌÇÏ&rlm; (&rlm;ÇáÐí&rlm; &rlm;íÓãíå&rlm; &rlm;Ãåá&rlm; &rlm;ÚÑÈÓÊÇä&rlm; &rlm;Ýí&rlm; &rlm;ÛÑÈ&rlm; &rlm;ÅíÑÇä&rlm; &rlm;ÃÍãÞí&rlm; &rlm;äÌÇÏ&rlm;)...&rlm;æßÐáß&rlm; &rlm;ÇáÐíä&rlm; &rlm;ÍÑß&rlm; &rlm;ÛÑÇÆÒåã&rlm; &rlm;ÇáÛÒæ&rlm; &rlm;ÇáÑæÓí&rlm; &rlm;áÌæÑÌíÇ&rlm;...&rlm;æÃÓÊØíÚ&rlm; &rlm;Ãä&rlm; &rlm;ÃÌÒã&rlm; &rlm;Ãääí&rlm; &rlm;ÃÚÑÝ&rlm; &rlm;ÑÃí&rlm; &rlm;åÄáÇÁ&rlm; &rlm;ÇáÛÑÇÆÒííä&rlm; &rlm;Ýí&rlm; &rlm;ãÓÇÆá&rlm; &rlm;ãËá&rlm;:&rlm; <br />
&rlm;- &rlm;Íá&rlm; &rlm;ÇáÕÑÇÚ&rlm; &rlm;ÇáÚÑÈí&rlm; &rlm;ÇáÅÓÑÇÆíáí&rlm; &rlm;ÈÇáÊÝÇæÖ&rlm;...&rlm; <br />
&rlm;- &rlm;æÖÚ&rlm; &rlm;ÇáÃÞáíÇÊ&rlm; &rlm;Ýí&rlm; &rlm;ÇáãÌÊãÚÇÊ&rlm; &rlm;ÇáäÇØÞÉ&rlm; &rlm;ÈÇáÚÑÈíÉ <br />
&rlm;- &rlm;æÖÚ&rlm; &rlm;ÇáãÑÃÉ&rlm; &rlm;Ýí&rlm; &rlm;ãÌÊãÚÇÊäÇ&rlm; &rlm;ÇáãÊÑÚÉ&rlm; &rlm;ÈÇáÊÎáÝ&rlm; &rlm;æÇáãÇÖæíÉ&rlm;...&rlm; <br />
æÝí&rlm; &rlm;ßËíÑ&rlm; &rlm;ÛíÑåÇ&rlm; &rlm;ãä&rlm; &rlm;ÇáãÓÇÆá&rlm;,&rlm;ÝäÍä&rlm; &rlm;äÚÑÝ&rlm; &rlm;ÇáÈæÊÞÉ&rlm; &rlm;ÇáÊí&rlm; &rlm;ÊÎÑÌ&rlm; &rlm;ãäåÇ&rlm; &rlm;ÃÝßÇÑåã&rlm; &rlm;ãËá&rlm;:&rlm; <br />
ÇáÛÑÇÆÒíÉ&rlm; &rlm;æÇáÔÚæÑ&rlm; &rlm;ÇáÚãíÞ&rlm; &rlm;ÈÇáÏæäíÉ&rlm; &rlm;æÇáÊÚÕÈ&rlm; &rlm;ÇáãÝÑØ&rlm; &rlm;æãÍÏæÏíÉ&rlm; &rlm;æåÒÇá&rlm; &rlm;Êßæíäåã&rlm; &rlm;ÇáÓíÇÓí&rlm; &rlm;æÛÑÞåã&rlm; &rlm;Ýí&rlm; &rlm;ÇáÍáã&rlm; &rlm;ÈãÇÖí&rlm; &rlm;áã&rlm; &rlm;íæÌÏ&rlm; &rlm;Ýí&rlm; &rlm;Ãí&rlm; &rlm;ÒãÇä&rlm; &rlm;æÃí&rlm; &rlm;ãßÇä&rlm;.&rlm; <br />
&rlm;* &rlm;Úáí&rlm; &rlm;äÞíÖ&rlm; &rlm;ãÚÙã&rlm; &rlm;ÇáãÍááíä&rlm; &rlm;ÇáÓíÇÓííä&rlm; &rlm;Ýí&rlm; &rlm;ÇáÈáÏÇä&rlm; &rlm;ÇáäÇØÞÉ&rlm; &rlm;ÈÇáÚÑÈíÉ&rlm;,&rlm;ÝÅääí&rlm; &rlm;áÇ&rlm; &rlm;ÃÊæÞÚ&rlm; &rlm;ÝæÒ&rlm; &rlm;ÈÇÑÇß&rlm; &rlm;ÃæÈÇãÇ&rlm; &rlm;Ýí&rlm; &rlm;ÊäÊÎÇÈÇÊ&rlm; &rlm;ÇáÑÆÇÓÉ&rlm; &rlm;ÇáÃãÑíßíÉ&rlm; &rlm;ÇáÞÇÏãÉ&rlm; &rlm;Ýí&rlm; &rlm;ÔåÑ&rlm; &rlm;äæÝãÈÑ&rlm; &rlm;ÇáãÞÈá&rlm;.&rlm;ÍÓÇÈÇÊí&rlm; (&rlm;æáíÓÊ&rlm; &rlm;ÃåæÇÆí&rlm;) &rlm;ÊÑÌÍ&rlm; &rlm;ÝæÒ&rlm; &rlm;ãÇßíä&rlm;.&rlm;ÇáÞæÉ&rlm; &rlm;ÇáÓíÇÓíÉ&rlm; &rlm;ÇáÝÇÚáÉ&rlm; &rlm;ÇáÊí&rlm; &rlm;ÃÝÑÒÊ&rlm; &rlm;Ýí&rlm; &rlm;ÓäæÇÊ&rlm; &rlm;ÑÆÇÓÉ&rlm; &rlm;ÑæäÇáÏ&rlm; &rlm;ÑíÌÇä&rlm; (1981-1989) &rlm;æÇáãÄÓÓÇÊ&rlm; &rlm;ÇáÊí&rlm; &rlm;ÊÞÝ&rlm; &rlm;æÑÇÁåÇ&rlm; &rlm;æÊÏÚãåÇ&rlm; &rlm;åí&rlm; &rlm;Ýí&rlm; &rlm;ÇÚÊÞÇÏí&rlm; &rlm;ÇáÊí&rlm; &rlm;ÓÊÕá&rlm; &rlm;ÈÌæä&rlm; &rlm;ãÇßíä&rlm; &rlm;Ýí&rlm; &rlm;ÔåÑ&rlm; &rlm;íäÇíÑ&rlm; &rlm;ÇáãÞÈá&rlm; &rlm;ÈÇáÈíÊ&rlm; &rlm;ÇáÃÈíÖ&rlm;.&rlm; <br />
&rlm;* &rlm;ÇáÑÆíÓ&rlm; &rlm;ÇáÃÓÏ&rlm; &rlm;íÚáä&rlm; &rlm;ÞÈá&rlm; &rlm;ÃíÇã&rlm; &rlm;æÞÈíá&rlm; &rlm;æÕæáå&rlm; &rlm;Åáí&rlm; &rlm;ÇáÚÇÕãÉ&rlm; &rlm;ÇáÑæÓíÉ&rlm; &rlm;ãæÓßæ&rlm; &rlm;ÊÃííÏå&rlm; &rlm;áãæÇÞÝ&rlm; &rlm;ÑæÓíÇ&rlm; &rlm;ãä&rlm; &rlm;ÌæÑÌíÇ&rlm; &rlm;æãä&rlm; &rlm;ÇáæáÇíÇÊ&rlm; &rlm;ÇáãÊÍÏÉ&rlm; &rlm;ÇáÃãÑíßíÉ&rlm; &rlm;æãä&rlm; &rlm;ÃæÑÈÇ&rlm;.&rlm;ÇáÎÈÑ&rlm; &rlm;ÅãÇ&rlm; &rlm;Ãä&rlm; &rlm;íÚáÞ&rlm; &rlm;Úáíå&rlm; &rlm;ÈÓÎÑíÉ&rlm; &rlm;ÝíÞÇá&rlm;: '&rlm;íÇ&rlm; &rlm;áÍÙ&rlm; &rlm;ÑæÓíÇ&rlm;'!! &rlm;æÅãÇ&rlm; &rlm;Ãä&rlm; &rlm;íÚáÞ&rlm; &rlm;Úáíå&rlm; &rlm;ÈÌÏíÉ&rlm; &rlm;ÝíÞÇá&rlm;: &rlm;ãÇ&rlm; &rlm;ÃÚÙã&rlm; &rlm;ÇáÚÑÈ&rlm; &rlm;Ýí&rlm; &rlm;ÇáÎíÇÑÇÊ&rlm; &rlm;æÇáÑåÇäÇÊ&rlm; &rlm;ÇáÎÇÓÑÉ&rlm; &rlm;ãä&rlm; &rlm;ÊÚÇØÝ&rlm; &rlm;ÇáÒÚíã&rlm; &rlm;ÇáÝáÓØíäí&rlm; &rlm;ÚÈÏ&rlm; &rlm;ÇáÞÇÏÑ&rlm; &rlm;ÇáÍÓíäí&rlm; &rlm;ãÚ&rlm; &rlm;åÊáÑ&rlm; &rlm;Åáí&rlm; &rlm;ÊÚÇØÝ&rlm; &rlm;ÇáÑÆíÓ&rlm; &rlm;ÇáÓæÑí&rlm; &rlm;ãäÐ&rlm; &rlm;ÃíÇã&rlm; &rlm;ãÚ&rlm; &rlm;ãæÓßæ&rlm;!...&rlm;ÅäåÇ&rlm; &rlm;ÎíÇÑÇÊ&rlm; &rlm;æÑåÇäÇÊ&rlm; &rlm;ÊÏá&rlm; &rlm;Úáí&rlm; &rlm;Ãä&rlm; &rlm;ÅÓÑÇÆíá&rlm; &rlm;ãÍÙæÙÉ&rlm; (&rlm;ÈÔßá&rlm; &rlm;ÎÑÇÝí&rlm;) &rlm;ÈÇáÍÇáÉ&rlm; &rlm;ÇáÚÞáíÉ&rlm; &rlm;æÇáÐåäíÉ&rlm; &rlm;áÎÕæãåÇ&rlm;.&rlm;ãäÐ&rlm; &rlm;ÃíÇã&rlm; &rlm;ÕÑÍ&rlm; &rlm;ÑÆíÓ&rlm; &rlm;ÓÇÈÞ&rlm; &rlm;áÌåÇÒ&rlm; &rlm;ÇáãæÓÇÏ&rlm; &rlm;ÇáÅÓÑÇÆíáí&rlm; &rlm;ÈÃä&rlm; &rlm;ÇáÑÆíÓ&rlm; &rlm;ÇáÅíÑÇäí&rlm; &rlm;ÃÍãÏí&rlm; &rlm;äÌÇÏ&rlm; &rlm;åæ&rlm; &rlm;ÖÑÈÉ&rlm; &rlm;ÍÙ&rlm; &rlm;áãÕáÍÉ&rlm; &rlm;ÅÓÑÇÆíá&rlm;(!!).&rlm; <br />
&rlm;* &rlm;ÞäÇÉ&rlm; &rlm;ÊáíÝÒíæä&rlm; &rlm;ÇáÌÒíÑÉ&rlm; &rlm;ÇáÊí&rlm; &rlm;íÏíÑåÇ&rlm; &rlm;ÔÇÈ&rlm; &rlm;ÝáÓØíäí&rlm; &rlm;ßÇä&rlm; &rlm;ãä&rlm; &rlm;ÇáãÓÆæáíä&rlm; &rlm;Úä&rlm; &rlm;ÅÚáÇã&rlm; &rlm;ãäÙãÉ&rlm; &rlm;ÍãÇÓ&rlm;(!!) &rlm;ÓæÝ&rlm; &rlm;íßÊÈ&rlm; &rlm;ÚäåÇ&rlm; &rlm;Ýí&rlm; &rlm;íæã&rlm; &rlm;ãä&rlm; &rlm;ÇáÃíÇã&rlm; &rlm;ÃäåÇ&rlm; &rlm;áã&rlm; &rlm;Êßä&rlm; &rlm;ÌåÇÒ&rlm; &rlm;ÅÚáÇã&rlm; &rlm;ÚÕÑí&rlm; &rlm;æáã&rlm; &rlm;Êßä&rlm; &rlm;ãÄÓÓÉ&rlm; &rlm;ËÞÇÝíÉ&rlm; &rlm;ÊÍÇæá&rlm; &rlm;Ãä&rlm; &rlm;ÊÚÇáÌ&rlm; &rlm;ÇáÍíÇÉ&rlm; &rlm;ÇáÅÚáÇãíÉ&rlm; &rlm;æÇáËÞÇÝíÉ&rlm; &rlm;æÇáÚÑÈíÉ&rlm; &rlm;ãä&rlm; &rlm;ÃÏÑÇäåÇ&rlm; &rlm;æÅäãÇ&rlm; &rlm;ßÇäÊ&rlm; &rlm;ãÍÖ&rlm; &rlm;ÊÔÎíÕ&rlm; &rlm;æÊÌÓíÏ&rlm; &rlm;ááÚÞáíÉ&rlm; &rlm;æÇáÐåäíÉ&rlm; &rlm;æÇáËÞÇÝÉ&rlm; &rlm;ÇáÚÑÈíÉ&rlm; &rlm;Ýí&rlm; &rlm;åÐÇ&rlm; &rlm;ÇáÒãä&rlm;: &rlm;ÎáØÉ&rlm; &rlm;ãä&rlm; &rlm;ÇáÝßÑ&rlm; &rlm;ÇáÞæãÌí&rlm; &rlm;ÇáÐí&rlm; &rlm;ÇäÊåí&rlm; &rlm;ÚÕÑå&rlm; &rlm;ãÚ&rlm; &rlm;ÅÖÇÝÇÊ&rlm; &rlm;ÃÓÇÓíÉ&rlm; &rlm;ãä&rlm; &rlm;ÇáÅÓáÇãæíÉ&rlm; &rlm;Ýí&rlm; &rlm;Ùá&rlm; &rlm;ãÇÏÉ&rlm; &rlm;ÎÇã&rlm; &rlm;æÇÓÚÉ&rlm; &rlm;ãä&rlm; &rlm;ÓæÓíæáæÌíÇ&rlm; &rlm;æÓíßæáæÌíÉ&rlm; &rlm;ÇáÏæäíÉ&rlm; &rlm;ÇáÊí&rlm; &rlm;ÊÌÚá&rlm; &rlm;ÃÕÍÇÈåÇ&rlm; &rlm;Ýí&rlm; &rlm;ÍÇáÉ&rlm; &rlm;ÑÌã&rlm; &rlm;ãÓÊãÑÉ&rlm; &rlm;ááÂÎÑíä&rlm; &rlm;ÈæÌå&rlm; &rlm;ÚÇã&rlm; &rlm;æááÃßËÑ&rlm; &rlm;ÊÞÏãÇ&rlm; &rlm;ÈæÌå&rlm; &rlm;ÎÇÕ&rlm;...&rlm;ÝãÇ&rlm; &rlm;áã&rlm; &rlm;íßä&rlm; &rlm;ÇáãÔÇåÏ&rlm; &rlm;ãÑíÖÇ&rlm; &rlm;ÈÊáß&rlm; &rlm;ÇáÃæÈÆÉ&rlm;,&rlm;ÝÅäå&rlm; &rlm;áÇ&rlm; &rlm;íãßä&rlm; &rlm;Ãä&rlm; &rlm;íÖíÚ&rlm; &rlm;ÏÞÇÆÞ&rlm; &rlm;Ýí&rlm; &rlm;ãÔÇåÏÉ&rlm; &rlm;ÞäÇÉ&rlm; &rlm;ÊáíÝÒíæäíÉ&rlm; &rlm;ÊÚãá&rlm; &rlm;Úáí&rlm; &rlm;æÊíÑÉ&rlm; &rlm;ÇáÏæäíÉ&rlm; &rlm;æÇáÃæÊÇÑ&rlm; &rlm;ÇáÃÎÑí&rlm; &rlm;ÇáÊí&rlm; &rlm;ÐßÑÊåÇ&rlm; (&rlm;ÇáãÔÇÚÑ&rlm; &rlm;ÇáÞæãÌíÉ&rlm; &rlm;æÇáÅÓáÇãæíÉ&rlm;).</p>
اجمالي القراءات 10116

للمزيد يمكنك قراءة : اساسيات اهل القران
أضف تعليق
لا بد من تسجيل الدخول اولا قبل التعليق
تاريخ الانضمام : 2007-11-14
مقالات منشورة : 15
اجمالي القراءات : 197,594
تعليقات له : 0
تعليقات عليه : 9
بلد الميلاد : Egypt
بلد الاقامة : Egypt