دعوة لمناقشة صاحب كتاب: ‏(السنة في كتابات أعداء الإسلام).

Brahim إبراهيم Daddi دادي Ýí 2008-06-05


l;áÚäÇíÉ ÈÇáÞÑÂä æÇáÓäÉ æÏÝÚÇ</span><span lang="AR-SA" dir="ltr" style="font-size: 17pt; font-family: Verdana; mso-bidi-font-weight: bold; mso-bidi-font-family: 'Traditional Arabic'"> </span><span lang="AR-SA" style="font-size: 17pt; font-family: &quot;Traditional Arabic&quot;; mso-bidi-font-weight: bold; mso-ascii-font-family: Verdana; mso-hansi-font-family: Verdana">áÔÈåÇÊ <font color="#ff0000">ÃÚÏÇÁ ÇáÅÓáÇã ÚäåãÇ¡</font> æÞÏ ÃÚÊÈÑ ÇáÞÑÂäííä ãä ÃÚÏÇÁ ÇáÅÓáÇã</span></strong><span lang="AR-SA" style="font-weight: normal; font-size: 18pt; font-family: &quot;Arabic Transparent&quot;; mso-ansi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-font-weight: bold"> áÖãåã ãÚ ÇáÚáãÇäííä æÇáãáÍÏíä æÇááÇÏíäíä¡ áÐÇ ÃÑÏÊ Ãä íÌÊåÏ ßá ãäÇ áíÑÏ Úáì ãÞÇá ÇáÏßÊæÑ<span style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </span>æíÝäÏ ãÇ Ýíå ãä ÊäÇÞÖ æÝåã ÎÇØÆ áÂíÇÊ Çááå ÇáÊí ÇÓÊÔåÏ ÈåÇ¡ æÇÚÊÈÑåÇ ÇáÏáíá ÇáÞÇØÚ Úáì ÍÌíÉ ÇáÓäÉ æÃäåÇ ãä ÇáæÍí¡ æÃäÇ ÈÏæÑí ÓæÝ ÃßÊÈ ÊÚáíÞÇ Úáì åÐÇ ÇáãÞÇá ÈÚÏ ÞÑÇÁÉ ÊÚáíÞÇÊ ÇáãÊÏÎáíä¡ æÃÑÌæ ãä ÃÚÒÇÆí ÇáÞÑÂäííä æãä ÇáÌãíÚ ÇÍÊÑÇã ÃÏÈ ÇáäÞÏ æÇáÍæÇÑ¡ áäÊÚáã ßíÝ äÌÇÏá ÛíÑäÇ ÈÇáÊí åí ÃÍÓä. íÃãÑ ÇáÎÇáÞ ÞÇÆáÇ: <span style="color: blue">( ÇÏúÚõ Åöáóì ÓóÈöíáö ÑóÈøößó ÈöÇáúÍößúãóÉö æóÇáúãóæúÚöÙóÉö ÇáúÍóÓóäóÉö æóÌóÇÏöáúåõãú ÈöÇáøóÊöí åöíó ÃóÍúÓóäõ Åöäøó ÑóÈøóßó åõæó ÃóÚúáóãõ Èöãóäú Öóáøó Úóäú ÓóÈöíáöåö æóåõæó ÃóÚúáóãõ ÈöÇáúãõåúÊóÏöíäó(125).ÇáäÍá).<o:p></o:p></span></span></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 0cm 0cm 0pt"><span lang="AR-SA" style="font-weight: normal; font-size: 18pt; font-family: &quot;Arabic Transparent&quot;; mso-ansi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-font-weight: bold">æÞÏ ßÊÈÊ ÈÚÖ ÇáÝÞÑÇÊ Èáæä ÎÇÕ æ æÖÚÊ ÊÍÊ ÈÚÖåÇ ÇáÎØ áÃæÌå ÚäÇíÉ ÇáÞÇÑÆ áåÇ áíÈÏí ÑÃíå ÝíåÇ. <o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 0cm 0cm 0pt"><span lang="AR-SA" style="font-weight: normal; font-size: 18pt; font-family: &quot;Arabic Transparent&quot;; mso-ansi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-font-weight: bold"><o:p>&nbsp;</o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 0cm 0cm 0pt"><span lang="AR-SA" style="font-weight: normal; font-size: 18pt; font-family: &quot;Arabic Transparent&quot;; mso-ansi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-font-weight: bold">æåÐÇ ÇáãÞÇá åæ ÚÈÇÑÉ Úä ÚÑÖ áßÊÇÈ ÃáøÝå ÇáÏßÊæÑ </span><span lang="AR-DZ" style="font-weight: normal; font-size: 18pt; font-family: &quot;Arabic Transparent&quot;; mso-ansi-font-size: 12.0pt; mso-bidi-language: AR-DZ; mso-ansi-font-weight: bold">ÚãÇÏ ÇáÓíÏ ÇáÔÑÈíäí </span><span lang="AR-SA" style="font-weight: normal; font-size: 18pt; font-family: &quot;Arabic Transparent&quot;; mso-ansi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-font-weight: bold">ÊÍÊ ÚäæÇä: </span><span lang="AR-DZ" style="font-weight: normal; font-size: 18pt; font-family: &quot;Arabic Transparent&quot;; mso-ansi-font-size: 12.0pt; mso-bidi-language: AR-DZ; mso-ansi-font-weight: bold">&rlm;(<span style="color: red">ÇáÓäÉ Ýí <u style="text-underline: double">ßÊÇÈÇÊ ÃÚÏÇÁ ÇáÅÓáÇã</u></span>) &rlm;æÞÏ æÖÚ áå ÊÞÏíãÇ ÇáÏßÊæÑ </span><span lang="AR-SA" style="font-size: 17pt; font-family: &quot;Traditional Arabic&quot;; mso-bidi-font-weight: bold; mso-ascii-font-family: Verdana; mso-hansi-font-family: Verdana"><strong>ÚÈÏ ÇáãåÏí ÚÈÏ ÇáÞÇÏÑ ÚÈÏ ÇáåÇÏí ÃÓÊÇÐ ÇáÍÏíË ÈÌÇãÚÉ ÇáÃÒåÑ¡ æåæ (ÕÇÍÈ ÑÖÇÚÉ ÇáßÈíÑ)...</strong></span><span dir="ltr" style="font-size: 17pt; color: blue; font-family: Verdana; mso-bidi-font-weight: bold; mso-bidi-font-family: 'Traditional Arabic'"><span lang="AR-DZ" style="font-weight: normal; font-size: 18pt; color: blue; font-family: &quot;Arabic Transparent&quot;; mso-ansi-font-size: 12.0pt; mso-bidi-language: AR-DZ; mso-ansi-font-weight: bold"><o:p></o:p></span></span></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 0cm 0cm 0pt"><span lang="AR-DZ" style="font-weight: normal; font-size: 18pt; font-family: &quot;Arabic Transparent&quot;; mso-ansi-font-size: 12.0pt; mso-bidi-language: AR-DZ; mso-ansi-font-weight: bold"><o:p>&nbsp;</o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 0cm 0cm 0pt"><span lang="AR-DZ" style="font-weight: normal; font-size: 18pt; font-family: &quot;Arabic Transparent&quot;; mso-ansi-font-size: 12.0pt; mso-bidi-language: AR-DZ; mso-ansi-font-weight: bold">æåÐÇ ÑÇÈØ ãÕÏÑ ÇáãÞÇá: <o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 0cm 0cm 0pt"><span lang="AR-DZ" style="font-weight: normal; font-size: 18pt; font-family: &quot;Arabic Transparent&quot;; mso-ansi-font-size: 12.0pt; mso-bidi-language: AR-DZ; mso-ansi-font-weight: bold"><o:p>&nbsp;</o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 0cm 0cm 0pt"><span style="font-weight: normal; mso-bidi-language: AR-DZ; mso-ansi-font-weight: bold"><font face="Arabic Transparent" size="5"><u><font color="#800080"><a href="http://www.eltwhed.com/vb/showthread.php?t=3619">http://www.eltwhed.com/vb/showthread.php?t=3619</a></font></u></font></span></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 0cm 0cm 0pt"><span style="font-weight: normal; mso-bidi-language: AR-DZ; mso-ansi-font-weight: bold"><font face="Arabic Transparent" size="5"></font></span></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 0cm 0cm 0pt"><span style="font-weight: normal; mso-bidi-language: AR-DZ; mso-ansi-font-weight: bold"><a href="http://www.eltwhed.com/vb/forumdisplay.php?f=32"><strong style="mso-bidi-font-weight: normal"><span dir="ltr"><font face="Times New Roman" size="3"></font></span></strong></a></span><span lang="AR-DZ" style="font-weight: normal; font-size: 18pt; font-family: &quot;Arabic Transparent&quot;; mso-ansi-font-size: 12.0pt; mso-bidi-language: AR-DZ; mso-ansi-font-weight: bold"><o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 0cm 0cm 0pt"><span lang="AR-DZ" style="font-weight: normal; font-size: 18pt; font-family: &quot;Arabic Transparent&quot;; mso-ansi-font-size: 12.0pt; mso-bidi-language: AR-DZ; mso-ansi-font-weight: bold"><o:p>&nbsp;</o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 0cm 0cm 0pt"><span lang="AR-DZ" style="font-weight: normal; font-size: 18pt; font-family: &quot;Arabic Transparent&quot;; mso-ansi-font-size: 12.0pt; mso-bidi-language: AR-DZ; mso-ansi-font-weight: bold">ÇáÏßÊæÑ </span><strong><span lang="AR-SA" style="font-size: 17pt; font-family: &quot;Traditional Arabic&quot;; mso-bidi-font-weight: bold; mso-ascii-font-family: Verdana; mso-hansi-font-family: Verdana">ÚãÇÏ ÇáÓíÏ ÇáÔÑÈíäí<span style="color: blue"> </span></span><span lang="AR-DZ" style="font-weight: normal; font-size: 18pt; font-family: &quot;Arabic Transparent&quot;; mso-ansi-font-size: 12.0pt; mso-bidi-language: AR-DZ; mso-ansi-font-weight: bold"><o:p></o:p></span></strong></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 0cm 0cm 0pt"><span lang="AR-DZ" style="font-weight: normal; font-size: 18pt; font-family: &quot;Arabic Transparent&quot;; mso-ansi-font-size: 12.0pt; mso-bidi-language: AR-DZ; mso-ansi-font-weight: bold"><o:p>&nbsp;</o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" style="font-size: 17pt; color: red; font-family: &quot;Traditional Arabic&quot;; mso-bidi-font-weight: bold; mso-ascii-font-family: Verdana; mso-hansi-font-family: Verdana">ØæÇÆÝ<span lang="AR-SA" dir="ltr" style="font-size: 17pt; color: red; font-family: Verdana; mso-bidi-font-weight: bold; mso-bidi-font-family: 'Traditional Arabic'"> </span><span lang="AR-SA" style="font-size: 17pt; color: red; font-family: &quot;Traditional Arabic&quot;; mso-bidi-font-weight: bold; mso-ascii-font-family: Verdana; mso-hansi-font-family: Verdana">ÇáÞÑÂäííä</span><span lang="AR-SA" style="font-size: 17pt; color: blue; font-family: &quot;Traditional Arabic&quot;; mso-bidi-font-weight: bold; mso-ascii-font-family: Verdana; mso-hansi-font-family: Verdana">.. æÇáãÓÊÔÑÞíä.. æÇáãáÍÏíä ... æÇááÇÏíäíä... æÛíÑåã</span><span dir="ltr" style="font-size: 17pt; color: blue; font-family: Verdana; mso-bidi-font-weight: bold; mso-bidi-font-family: 'Traditional Arabic'"><strong>.</strong></span><strong><span lang="AR-SA" style="font-size: 17pt; color: blue; font-family: &quot;Traditional Arabic&quot;; mso-bidi-font-weight: bold; mso-ascii-font-family: Verdana; mso-hansi-font-family: Verdana">æÓäÖÚå áßã</span><span lang="AR-SA" dir="ltr" style="font-size: 17pt; color: blue; font-family: Verdana; mso-bidi-font-weight: bold; mso-bidi-font-family: 'Traditional Arabic'"> </span><span lang="AR-SA" style="font-size: 17pt; color: blue; font-family: &quot;Traditional Arabic&quot;; mso-bidi-font-weight: bold; mso-ascii-font-family: Verdana; mso-hansi-font-family: Verdana">åäÇ Ýí ÚÏÉ ãÔÇÑßÇÊ ãÊÊÇáíÉ... æäÓÃá Çááå ÚÒ æÌá Ãä íäÝÚßã Èå ÌãíÚÇ... æÃä íÌÒí</span><span lang="AR-SA" dir="ltr" style="font-size: 17pt; color: blue; font-family: Verdana; mso-bidi-font-weight: bold; mso-bidi-font-family: 'Traditional Arabic'"> </span><span lang="AR-SA" style="font-size: 17pt; color: blue; font-family: &quot;Traditional Arabic&quot;; mso-bidi-font-weight: bold; mso-ascii-font-family: Verdana; mso-hansi-font-family: Verdana">ÇáÏßÊæÑ ÚãÇÏ ÎíÑ ÇáÌÒÇÁ Úáì ßÊÇÈå ÇáÚÙíã æÃÈÍÇËå ÇáããÊÚÉ</span></strong><span dir="ltr" style="font-size: 17pt; color: blue; font-family: Verdana; mso-bidi-font-weight: bold; mso-bidi-font-family: 'Traditional Arabic'"><strong>.</strong></span><strong><span lang="AR-SA" style="font-size: 17pt; color: blue; font-family: &quot;Traditional Arabic&quot;; mso-bidi-font-weight: bold; mso-ascii-font-family: Verdana; mso-hansi-font-family: Verdana">æÃÊÑßßã ÇáÂä ãÚ</span><span lang="AR-SA" dir="ltr" style="font-size: 17pt; color: blue; font-family: Verdana; mso-bidi-font-weight: bold; mso-bidi-font-family: 'Traditional Arabic'"> </span><span lang="AR-SA" style="font-size: 17pt; color: blue; font-family: &quot;Traditional Arabic&quot;; mso-bidi-font-weight: bold; mso-ascii-font-family: Verdana; mso-hansi-font-family: Verdana">ÇáßÊÇÈ</span><span dir="ltr" style="font-size: 17pt; color: blue; font-family: Verdana; mso-bidi-font-weight: bold; mso-bidi-font-family: 'Traditional Arabic'">:</span></strong><span dir="ltr" style="font-size: 17pt; color: black; font-family: Verdana; mso-bidi-font-weight: bold; mso-bidi-font-family: 'Traditional Arabic'"><br />
<strong>================</strong></span><strong><span lang="AR-SA" style="font-size: 17pt; color: black; font-family: &quot;Traditional Arabic&quot;; mso-bidi-font-weight: bold; mso-ascii-font-family: Verdana; mso-hansi-font-family: Verdana">ÇáØÈÚÉ</span><span lang="AR-SA" dir="ltr" style="font-size: 17pt; color: black; font-family: Verdana; mso-bidi-font-weight: bold; mso-bidi-font-family: 'Traditional Arabic'"> </span><span lang="AR-SA" style="font-size: 17pt; color: black; font-family: &quot;Traditional Arabic&quot;; mso-bidi-font-weight: bold; mso-ascii-font-family: Verdana; mso-hansi-font-family: Verdana">ÇáÃæáì</span></strong><span dir="ltr" style="font-size: 17pt; color: black; font-family: Verdana; mso-bidi-font-weight: bold; mso-bidi-font-family: 'Traditional Arabic'"><br />
<strong>1422 </strong></span><span lang="AR-SA" style="font-size: 17pt; color: black; font-family: &quot;Traditional Arabic&quot;; mso-bidi-font-weight: bold; mso-ascii-font-family: Verdana; mso-hansi-font-family: Verdana"><strong>åÜ - <st1:metricconverter productid="2002 ã" w:st="on">2002 ã</st1:metricconverter></strong></span><span dir="ltr" style="font-size: 17pt; color: black; font-family: Verdana; mso-bidi-font-weight: bold; mso-bidi-font-family: 'Traditional Arabic'"><span lang="AR-SA" style="font-size: 17pt; color: black; font-family: &quot;Traditional Arabic&quot;; mso-bidi-font-weight: bold; mso-ascii-font-family: Verdana; mso-hansi-font-family: Verdana"><strong>ÑÞã ÇáÅíÏÇÚ ÈÏÇÑ ÇáßÊÈ ÇáãÕÑíÉ</strong></span><span dir="ltr" style="font-size: 17pt; color: black; font-family: Verdana; mso-bidi-font-weight: bold; mso-bidi-font-family: 'Traditional Arabic'"><br />
<strong>14185 / 2001</strong></span><strong><span lang="AR-SA" style="font-size: 17pt; color: black; font-family: &quot;Traditional Arabic&quot;; mso-bidi-font-weight: bold; mso-ascii-font-family: Verdana; mso-hansi-font-family: Verdana">ÇáÊÑÞíã</span><span lang="AR-SA" dir="ltr" style="font-size: 17pt; color: black; font-family: Verdana; mso-bidi-font-weight: bold; mso-bidi-font-family: 'Traditional Arabic'"> </span><span lang="AR-SA" style="font-size: 17pt; color: black; font-family: &quot;Traditional Arabic&quot;; mso-bidi-font-weight: bold; mso-ascii-font-family: Verdana; mso-hansi-font-family: Verdana">ÇáÏæáí</span></strong><span dir="ltr" style="font-size: 17pt; color: black; font-family: Verdana; mso-bidi-font-weight: bold; mso-bidi-font-family: 'Traditional Arabic'"><br />
<strong>977-336-052-0</strong></span><strong><span lang="AR-SA" style="font-size: 17pt; color: black; font-family: &quot;Traditional Arabic&quot;; mso-bidi-font-weight: bold; mso-ascii-font-family: Verdana; mso-hansi-font-family: Verdana">ÞÇá Çááå ÚÒ</span><span lang="AR-SA" dir="ltr" style="font-size: 17pt; color: black; font-family: Verdana; mso-bidi-font-weight: bold; mso-bidi-font-family: 'Traditional Arabic'"> </span><span lang="AR-SA" style="font-size: 17pt; color: black; font-family: &quot;Traditional Arabic&quot;; mso-bidi-font-weight: bold; mso-ascii-font-family: Verdana; mso-hansi-font-family: Verdana">æÌá</span></strong><span dir="ltr" style="font-size: 17pt; color: black; font-family: Verdana; mso-bidi-font-weight: bold; mso-bidi-font-family: 'Traditional Arabic'"><strong>:<br />
} </strong></span><strong><span lang="AR-SA" style="font-size: 17pt; color: black; font-family: &quot;Traditional Arabic&quot;; mso-bidi-font-weight: bold; mso-ascii-font-family: Verdana; mso-hansi-font-family: Verdana">ÝóáÇó æóÑóÈøößó áÇó íõÄúãöäõæäó ÍóÊøóì íõÍóßøöãõæßó ÝöíãóÇ ÔóÌóÑó</span><span lang="AR-SA" dir="ltr" style="font-size: 17pt; color: black; font-family: Verdana; mso-bidi-font-weight: bold; mso-bidi-font-family: 'Traditional Arabic'"> </span><span lang="AR-SA" style="font-size: 17pt; color: black; font-family: &quot;Traditional Arabic&quot;; mso-bidi-font-weight: bold; mso-ascii-font-family: Verdana; mso-hansi-font-family: Verdana">Èóíúäóåõã Ëõã</span></strong><span dir="ltr" style="font-size: 17pt; color: black; font-family: Verdana; mso-bidi-font-weight: bold; mso-bidi-font-family: 'Traditional Arabic'"><strong><span lang="AR-SA" style="font-size: 17pt; color: black; font-family: &quot;Traditional Arabic&quot;; mso-bidi-font-weight: bold; mso-ascii-font-family: Verdana; mso-hansi-font-family: Verdana">áÇó íóÌöÏõæÇ Ýöí ÃóäúÝõÓöåöãú ÍóÑóÌðÇ ãöãøóÇ ÞóÖóíúÊó</span><span lang="AR-SA" dir="ltr" style="font-size: 17pt; color: black; font-family: Verdana; mso-bidi-font-weight: bold; mso-bidi-font-family: 'Traditional Arabic'"> </span><span lang="AR-SA" style="font-size: 17pt; color: black; font-family: &quot;Traditional Arabic&quot;; mso-bidi-font-weight: bold; mso-ascii-font-family: Verdana; mso-hansi-font-family: Verdana">æóíõÓóáøöãõæÇ ÊóÓúáöíãðÇ{ (1</span></strong><span dir="ltr" style="font-size: 17pt; color: black; font-family: Verdana; mso-bidi-font-weight: bold; mso-bidi-font-family: 'Traditional Arabic'"><strong>)</strong></span><strong><span lang="AR-SA" style="font-size: 17pt; color: black; font-family: &quot;Traditional Arabic&quot;; mso-bidi-font-weight: bold; mso-ascii-font-family: Verdana; mso-hansi-font-family: Verdana">æÞÇá ÑÓæá Çááå Õáì Çááå Úáíå</span><span lang="AR-SA" dir="ltr" style="font-size: 17pt; color: black; font-family: Verdana; mso-bidi-font-weight: bold; mso-bidi-font-family: 'Traditional Arabic'"> </span><span lang="AR-SA" style="font-size: 17pt; color: black; font-family: &quot;Traditional Arabic&quot;; mso-bidi-font-weight: bold; mso-ascii-font-family: Verdana; mso-hansi-font-family: Verdana">æÓáã</span></strong><span dir="ltr" style="font-size: 17pt; color: black; font-family: Verdana; mso-bidi-font-weight: bold; mso-bidi-font-family: 'Traditional Arabic'"><br />
<br />
<strong>} </strong></span><strong><span lang="AR-SA" style="font-size: 17pt; color: black; font-family: &quot;Traditional Arabic&quot;; mso-bidi-font-weight: bold; mso-ascii-font-family: Verdana; mso-hansi-font-family: Verdana">íõæÔößõ ÇáÑóÌõáõ ãõÊøóßöÆðÇ Úóáì ÃÑöíßóÊöåö ¡ íõÍóÏøöËõ</span><span lang="AR-SA" dir="ltr" style="font-size: 17pt; color: black; font-family: Verdana; mso-bidi-font-weight: bold; mso-bidi-font-family: 'Traditional Arabic'"> </span><span lang="AR-SA" style="font-size: 17pt; color: black; font-family: &quot;Traditional Arabic&quot;; mso-bidi-font-weight: bold; mso-ascii-font-family: Verdana; mso-hansi-font-family: Verdana">ÈóÍóÏöíË</span></strong><span dir="ltr" style="font-size: 17pt; color: black; font-family: Verdana; mso-bidi-font-weight: bold; mso-bidi-font-family: 'Traditional Arabic'"><strong><span lang="AR-SA" style="font-size: 17pt; color: black; font-family: &quot;Traditional Arabic&quot;; mso-bidi-font-weight: bold; mso-ascii-font-family: Verdana; mso-hansi-font-family: Verdana">ãöäú ÍóÏöíËí ÝóíóÞõæáõ : ÈóíúäóäóÇ æóÈóíúäóßõãú ßöÊóÇÈõ Çááåö</span><span lang="AR-SA" dir="ltr" style="font-size: 17pt; color: black; font-family: Verdana; mso-bidi-font-weight: bold; mso-bidi-font-family: 'Traditional Arabic'"> </span><span lang="AR-SA" style="font-size: 17pt; color: black; font-family: &quot;Traditional Arabic&quot;; mso-bidi-font-weight: bold; mso-ascii-font-family: Verdana; mso-hansi-font-family: Verdana">¡</span></strong><span dir="ltr" style="font-size: 17pt; color: black; font-family: Verdana; mso-bidi-font-weight: bold; mso-bidi-font-family: 'Traditional Arabic'"><strong><span lang="AR-SA" style="font-size: 17pt; color: black; font-family: &quot;Traditional Arabic&quot;; mso-bidi-font-weight: bold; mso-ascii-font-family: Verdana; mso-hansi-font-family: Verdana">ÝóãóÇ æóÌóÏúäóÇ Ýöíåö ãöäú ÍóáÇóá ÇÓúÊóÍúáóáúäóÇåõ ¡</span></strong><span dir="ltr" style="font-size: 17pt; color: black; font-family: Verdana; mso-bidi-font-weight: bold; mso-bidi-font-family: 'Traditional Arabic'"><strong> </strong></span><strong><span lang="AR-SA" style="font-size: 17pt; color: black; font-family: &quot;Traditional Arabic&quot;; mso-bidi-font-weight: bold; mso-ascii-font-family: Verdana; mso-hansi-font-family: Verdana">æãóÇ æóÌóÏúäóÇ</span><span lang="AR-SA" dir="ltr" style="font-size: 17pt; color: black; font-family: Verdana; mso-bidi-font-weight: bold; mso-bidi-font-family: 'Traditional Arabic'"> </span><span lang="AR-SA" style="font-size: 17pt; color: black; font-family: &quot;Traditional Arabic&quot;; mso-bidi-font-weight: bold; mso-ascii-font-family: Verdana; mso-hansi-font-family: Verdana">Ýöíåö ãöäú ÍóÑóÇãò ÍóÑøóãúäóÇåõ ¡ ÃóáÇó æÅäøó</span></strong><span dir="ltr" style="font-size: 17pt; color: black; font-family: Verdana; mso-bidi-font-weight: bold; mso-bidi-font-family: 'Traditional Arabic'"><strong><span lang="AR-SA" style="font-size: 17pt; color: black; font-family: &quot;Traditional Arabic&quot;; mso-bidi-font-weight: bold; mso-ascii-font-family: Verdana; mso-hansi-font-family: Verdana">ãóÇ ÍóÑøóãó ÑóÓõæáõ Çááåö</span><span lang="AR-SA" dir="ltr" style="font-size: 17pt; color: black; font-family: Verdana; mso-bidi-font-weight: bold; mso-bidi-font-family: 'Traditional Arabic'"> </span><span lang="AR-SA" style="font-size: 17pt; color: black; font-family: &quot;Traditional Arabic&quot;; mso-bidi-font-weight: bold; mso-ascii-font-family: Verdana; mso-hansi-font-family: Verdana">ãöËúáõ ãóÇ ÍóÑøóã Çááåõ { (2</span></strong><span dir="ltr" style="font-size: 17pt; color: black; font-family: Verdana; mso-bidi-font-weight: bold; mso-bidi-font-family: 'Traditional Arabic'"><strong>)</strong></span><span lang="AR-SA" style="font-size: 17pt; color: blue; font-family: &quot;Traditional Arabic&quot;; mso-bidi-font-weight: bold; mso-ascii-font-family: Verdana; mso-hansi-font-family: Verdana"><strong>ÅåÏÇÁ</strong></span><span dir="ltr" style="font-size: 17pt; color: black; font-family: Verdana; mso-bidi-font-weight: bold; mso-bidi-font-family: 'Traditional Arabic'"><br />
<strong>* </strong></span><strong><span lang="AR-SA" style="font-size: 17pt; color: black; font-family: &quot;Traditional Arabic&quot;; mso-bidi-font-weight: bold; mso-ascii-font-family: Verdana; mso-hansi-font-family: Verdana">Åáì</span><span lang="AR-SA" dir="ltr" style="font-size: 17pt; color: black; font-family: Verdana; mso-bidi-font-weight: bold; mso-bidi-font-family: 'Traditional Arabic'"> </span><span lang="AR-SA" style="font-size: 17pt; color: black; font-family: &quot;Traditional Arabic&quot;; mso-bidi-font-weight: bold; mso-ascii-font-family: Verdana; mso-hansi-font-family: Verdana">æÇáÏíøó : ÇááÐíä ÑÈíÇäí Úáì ãÇÆÏÉ ÇáÞÑÂä ¡ æÃÑÔÏÇäí áÏÑæÈ ÇáÎíÑ ¡ ææåÈÇäí ááÃÒåÑ</span><span lang="AR-SA" dir="ltr" style="font-size: 17pt; color: black; font-family: Verdana; mso-bidi-font-weight: bold; mso-bidi-font-family: 'Traditional Arabic'"> </span><span lang="AR-SA" style="font-size: 17pt; color: black; font-family: &quot;Traditional Arabic&quot;; mso-bidi-font-weight: bold; mso-ascii-font-family: Verdana; mso-hansi-font-family: Verdana">æÇáÚáã ¡ æÃÏÈÇ ¡ æÚáãÇ ¡ æÕÈÑÇ ¡ æÇÍÊÓÈÇ ¡ æÏÝÚÇäí ááÈÍË ÏÝÚðÇ ¡ æÃäÝÞÇ ßá ãÑÊÎÕ</span><span lang="AR-SA" dir="ltr" style="font-size: 17pt; color: black; font-family: Verdana; mso-bidi-font-weight: bold; mso-bidi-font-family: 'Traditional Arabic'"> </span><span lang="AR-SA" style="font-size: 17pt; color: black; font-family: &quot;Traditional Arabic&quot;; mso-bidi-font-weight: bold; mso-ascii-font-family: Verdana; mso-hansi-font-family: Verdana">æÛÇá ÇÓÃá Çááå ÚÒ æÌá ¡ Ãä íÈÇÑß ÝíåãÇ ¡ æíÑÒÞäí ÈÑøóåãÇ ¡ æÃä íãÏø Ýí ÚãÑåãÇ ¡</span><span lang="AR-SA" dir="ltr" style="font-size: 17pt; color: black; font-family: Verdana; mso-bidi-font-weight: bold; mso-bidi-font-family: 'Traditional Arabic'"> </span><span lang="AR-SA" style="font-size: 17pt; color: black; font-family: &quot;Traditional Arabic&quot;; mso-bidi-font-weight: bold; mso-ascii-font-family: Verdana; mso-hansi-font-family: Verdana">æíÍÓä ÎÇÊãåãÇ ¡ æÃä íÌÚá Ðáß Ýí ãíÒÇä ÍÓäÇÊåãÇ íæã ÇáÞíÇãÉ</span></strong><span dir="ltr" style="font-size: 17pt; color: black; font-family: Verdana; mso-bidi-font-weight: bold; mso-bidi-font-family: 'Traditional Arabic'"><strong>.<br />
* </strong></span><strong><span lang="AR-SA" style="font-size: 17pt; color: black; font-family: &quot;Traditional Arabic&quot;; mso-bidi-font-weight: bold; mso-ascii-font-family: Verdana; mso-hansi-font-family: Verdana">Åáì ãÔÇíÎí</span><span lang="AR-SA" dir="ltr" style="font-size: 17pt; color: black; font-family: Verdana; mso-bidi-font-weight: bold; mso-bidi-font-family: 'Traditional Arabic'"> </span><span lang="AR-SA" style="font-size: 17pt; color: black; font-family: &quot;Traditional Arabic&quot;; mso-bidi-font-weight: bold; mso-ascii-font-family: Verdana; mso-hansi-font-family: Verdana">æÃÓÇÊÐÊí ÈßáíÉ ÃÕæá ÇáÏíä ÈÇáÞÇåÑÉ ¡ æÃÎÕ ãäåã ÈÇáÐßÑ ÇáÓÇÏÉ ÇáÃÓÇÊÐÉ ÃÕÍÇÈ</span><span lang="AR-SA" dir="ltr" style="font-size: 17pt; color: black; font-family: Verdana; mso-bidi-font-weight: bold; mso-bidi-font-family: 'Traditional Arabic'"> </span><span lang="AR-SA" style="font-size: 17pt; color: black; font-family: &quot;Traditional Arabic&quot;; mso-bidi-font-weight: bold; mso-ascii-font-family: Verdana; mso-hansi-font-family: Verdana">ÇáÝÖíáÉ ¡ ÇáÏßÊæÑ ÇáÔíÎ ÅÓãÇÚíá ÚÈÏ ÇáÎÇáÞ ÇáÏÝÊÇÑ¡ æÇáÏßÊæÑ ÇáÔíÎ ÚÈÏ ÇáãåÏí</span><span lang="AR-SA" dir="ltr" style="font-size: 17pt; color: black; font-family: Verdana; mso-bidi-font-weight: bold; mso-bidi-font-family: 'Traditional Arabic'"> </span><span lang="AR-SA" style="font-size: 17pt; color: black; font-family: &quot;Traditional Arabic&quot;; mso-bidi-font-weight: bold; mso-ascii-font-family: Verdana; mso-hansi-font-family: Verdana">ÚÈÏ ÇáÞÇÏÑ ¡ æÇáÏßÊæÑ ÇáÔíÎ Øå ÇáÏÓæÞí ÍÈíÔí ¡ ÇÓÃá Çááå ÚÒ æÌá Ãä íÈÇÑß Ýí</span><span lang="AR-SA" dir="ltr" style="font-size: 17pt; color: black; font-family: Verdana; mso-bidi-font-weight: bold; mso-bidi-font-family: 'Traditional Arabic'"> </span><span lang="AR-SA" style="font-size: 17pt; color: black; font-family: &quot;Traditional Arabic&quot;; mso-bidi-font-weight: bold; mso-ascii-font-family: Verdana; mso-hansi-font-family: Verdana">ãÔÇíÎí æÃÓÇÊÐÊí ÌãíÚðÇ ¡ æÇä íäÝÚ Èåã ÇáÅÓáÇã æÇáãÓáãíä</span></strong><span dir="ltr" style="font-size: 17pt; color: black; font-family: Verdana; mso-bidi-font-weight: bold; mso-bidi-font-family: 'Traditional Arabic'"><strong> .<br />
* </strong></span><strong><span lang="AR-SA" style="font-size: 17pt; color: black; font-family: &quot;Traditional Arabic&quot;; mso-bidi-font-weight: bold; mso-ascii-font-family: Verdana; mso-hansi-font-family: Verdana">Åáì ÒæÌí: Ãã ÕáÇÍ</span><span lang="AR-SA" dir="ltr" style="font-size: 17pt; color: black; font-family: Verdana; mso-bidi-font-weight: bold; mso-bidi-font-family: 'Traditional Arabic'"> </span><span lang="AR-SA" style="font-size: 17pt; color: black; font-family: &quot;Traditional Arabic&quot;; mso-bidi-font-weight: bold; mso-ascii-font-family: Verdana; mso-hansi-font-family: Verdana">ÇáÏíä ÇáÊí áã ÊÏÎÑ ÌåÏðÇ Ýí ãÓÇÚÏÊí¡ ÝæÇÕáÊ ãÚ Çááíá ÈÇáäåÜÜÇÑ º áÃÌá ÅÎÜÑÇÌ åÐÇ</span><span lang="AR-SA" dir="ltr" style="font-size: 17pt; color: black; font-family: Verdana; mso-bidi-font-weight: bold; mso-bidi-font-family: 'Traditional Arabic'"> </span><span lang="AR-SA" style="font-size: 17pt; color: black; font-family: &quot;Traditional Arabic&quot;; mso-bidi-font-weight: bold; mso-ascii-font-family: Verdana; mso-hansi-font-family: Verdana">ÇáßÊÇÈ ÝÈÜÇÑß Çááå ÚÒ æÌá ÝíåÇ ¡ æÝí æáÏí ÕáÇÍ ÇáÏíä</span></strong><span dir="ltr" style="font-size: 17pt; color: black; font-family: Verdana; mso-bidi-font-weight: bold; mso-bidi-font-family: 'Traditional Arabic'"><strong> .<br />
* </strong></span><strong><span lang="AR-SA" style="font-size: 17pt; color: black; font-family: &quot;Traditional Arabic&quot;; mso-bidi-font-weight: bold; mso-ascii-font-family: Verdana; mso-hansi-font-family: Verdana">Åáì ÅÎæÊí: ÇáÐíä</span><span lang="AR-SA" dir="ltr" style="font-size: 17pt; color: black; font-family: Verdana; mso-bidi-font-weight: bold; mso-bidi-font-family: 'Traditional Arabic'"> </span><span lang="AR-SA" style="font-size: 17pt; color: black; font-family: &quot;Traditional Arabic&quot;; mso-bidi-font-weight: bold; mso-ascii-font-family: Verdana; mso-hansi-font-family: Verdana">æÝÑæÇ áí ÓÈõá ÇáÑÇÍÉ áÃÊÝÑÛ áØáÈ ÇáÚá㺠ÝÈÇÑß Çááå ÚÒ æÌá Ýíåã</span></strong><span dir="ltr" style="font-size: 17pt; color: black; font-family: Verdana; mso-bidi-font-weight: bold; mso-bidi-font-family: 'Traditional Arabic'"><strong> .<br />
* </strong></span><strong><span lang="AR-SA" style="font-size: 17pt; color: black; font-family: &quot;Traditional Arabic&quot;; mso-bidi-font-weight: bold; mso-ascii-font-family: Verdana; mso-hansi-font-family: Verdana">Åáì ßá ãä</span><span lang="AR-SA" dir="ltr" style="font-size: 17pt; color: black; font-family: Verdana; mso-bidi-font-weight: bold; mso-bidi-font-family: 'Traditional Arabic'"> </span><span lang="AR-SA" style="font-size: 17pt; color: black; font-family: &quot;Traditional Arabic&quot;; mso-bidi-font-weight: bold; mso-ascii-font-family: Verdana; mso-hansi-font-family: Verdana">äÕÍäí ÝÃÍÓä ÇáäÕíÍÉ¡ æßÇä ÚæäðÇ áí Úáì ÅÎÑÇÌ åÐÇ ÇáßÊÇÈ</span></strong><span dir="ltr" style="font-size: 17pt; color: black; font-family: Verdana; mso-bidi-font-weight: bold; mso-bidi-font-family: 'Traditional Arabic'"><strong> .<br />
* </strong></span><strong><span lang="AR-SA" style="font-size: 17pt; color: black; font-family: &quot;Traditional Arabic&quot;; mso-bidi-font-weight: bold; mso-ascii-font-family: Verdana; mso-hansi-font-family: Verdana">Åáì ßá åÄáÇÁ ÃåÏí</span><span lang="AR-SA" dir="ltr" style="font-size: 17pt; color: black; font-family: Verdana; mso-bidi-font-weight: bold; mso-bidi-font-family: 'Traditional Arabic'"> </span><span lang="AR-SA" style="font-size: 17pt; color: black; font-family: &quot;Traditional Arabic&quot;; mso-bidi-font-weight: bold; mso-ascii-font-family: Verdana; mso-hansi-font-family: Verdana">ÈÇßæÑÉ ÃÈÍÇËí _ æåí åÐÇ ÇáßÊÇÈ</span></strong><span dir="ltr" style="font-size: 17pt; color: black; font-family: Verdana; mso-bidi-font-weight: bold; mso-bidi-font-family: 'Traditional Arabic'"><strong> .</strong></span><span lang="AR-SA" style="font-size: 17pt; color: blue; font-family: &quot;Traditional Arabic&quot;; mso-bidi-font-weight: bold; mso-ascii-font-family: Verdana; mso-hansi-font-family: Verdana"><strong>ÊÞÏíã</strong></span><span dir="ltr" style="font-size: 17pt; color: black; font-family: Verdana; mso-bidi-font-weight: bold; mso-bidi-font-family: 'Traditional Arabic'"><strong><span lang="AR-SA" style="font-size: 17pt; color: black; font-family: &quot;Traditional Arabic&quot;; mso-bidi-font-weight: bold; mso-ascii-font-family: Verdana; mso-hansi-font-family: Verdana">ÈÓã Çááå ÇáÑÍãä ÇáÑÍíã ÇáÍãÏ Çááå ÑÈ ÇáÚÇáãíä¡</span><span lang="AR-SA" dir="ltr" style="font-size: 17pt; color: black; font-family: Verdana; mso-bidi-font-weight: bold; mso-bidi-font-family: 'Traditional Arabic'"> </span><span lang="AR-SA" style="font-size: 17pt; color: black; font-family: &quot;Traditional Arabic&quot;; mso-bidi-font-weight: bold; mso-ascii-font-family: Verdana; mso-hansi-font-family: Verdana">æÇáÕáÇÉ æÇáÓáÇã Úáì ÓíÏäÇ ãÍãÏ æÚáì Âáå æÃÕÍÇÈå æÇáÊÇÈÚíä ¡ æãä ÊÈÚåã ÈÅÍÓÇä Åáì</span><span lang="AR-SA" dir="ltr" style="font-size: 17pt; color: black; font-family: Verdana; mso-bidi-font-weight: bold; mso-bidi-font-family: 'Traditional Arabic'"> </span><span lang="AR-SA" style="font-size: 17pt; color: black; font-family: &quot;Traditional Arabic&quot;; mso-bidi-font-weight: bold; mso-ascii-font-family: Verdana; mso-hansi-font-family: Verdana">íæã ÇáÏíä</span></strong><span dir="ltr" style="font-size: 17pt; color: black; font-family: Verdana; mso-bidi-font-weight: bold; mso-bidi-font-family: 'Traditional Arabic'"><strong> .</strong></span><span lang="AR-SA" style="font-size: 17pt; color: black; font-family: &quot;Traditional Arabic&quot;; mso-bidi-font-weight: bold; mso-ascii-font-family: Verdana; mso-hansi-font-family: Verdana"><strong>æÈÚÏ¡</strong></span><span dir="ltr" style="font-size: 17pt; color: black; font-family: Verdana; mso-bidi-font-weight: bold; mso-bidi-font-family: 'Traditional Arabic'"><strong><span lang="AR-SA" style="font-size: 17pt; color: black; font-family: &quot;Traditional Arabic&quot;; mso-bidi-font-weight: bold; mso-ascii-font-family: Verdana; mso-hansi-font-family: Verdana">ÝÅä ÇáÞÑÂä ÇáßÑíã æÇáÓäÉ ÇáäÈæíÉ ÃÓÇÓ ÇáÅÓáÇã æíäÈæÚå ¡</span><span lang="AR-SA" dir="ltr" style="font-size: 17pt; color: black; font-family: Verdana; mso-bidi-font-weight: bold; mso-bidi-font-family: 'Traditional Arabic'"> </span><span lang="AR-SA" style="font-size: 17pt; color: black; font-family: &quot;Traditional Arabic&quot;; mso-bidi-font-weight: bold; mso-ascii-font-family: Verdana; mso-hansi-font-family: Verdana">æáÞÏ ÍÙíÇ ÈÇåÊãÇã ÇáÃãÉ ÇáÅÓáÇãíÉ ÇåÊãÇãðÇ ãäÞØÚ ÇáäÙíÑ ¡ ÝÎÏãÇ ãä ßá äÇÍíÉ¡</span><span lang="AR-SA" dir="ltr" style="font-size: 17pt; color: black; font-family: Verdana; mso-bidi-font-weight: bold; mso-bidi-font-family: 'Traditional Arabic'"> </span><span lang="AR-SA" style="font-size: 17pt; color: black; font-family: &quot;Traditional Arabic&quot;; mso-bidi-font-weight: bold; mso-ascii-font-family: Verdana; mso-hansi-font-family: Verdana">æÈÐáÊ ÇáÌåæÏ Ýí ÊÞÑíÈåãÇ ãä ßá ÒÇæíÉ</span></strong><span dir="ltr" style="font-size: 17pt; color: black; font-family: Verdana; mso-bidi-font-weight: bold; mso-bidi-font-family: 'Traditional Arabic'"><strong>.</strong></span><strong><span lang="AR-SA" style="font-size: 17pt; color: black; font-family: &quot;Traditional Arabic&quot;; mso-bidi-font-weight: bold; mso-ascii-font-family: Verdana; mso-hansi-font-family: Verdana">æãä ÈÇÈ ÇáÚäÇíÉ ÈÇáÞÑÂä æÇáÓäÉ ÏÝÚ</span><span lang="AR-SA" dir="ltr" style="font-size: 17pt; color: black; font-family: Verdana; mso-bidi-font-weight: bold; mso-bidi-font-family: 'Traditional Arabic'"> </span><span lang="AR-SA" style="font-size: 17pt; color: black; font-family: &quot;Traditional Arabic&quot;; mso-bidi-font-weight: bold; mso-ascii-font-family: Verdana; mso-hansi-font-family: Verdana">ÔÈåÇÊ ÃÚÏÇÁ ÇáÅÓáÇã ÚäåãÇ ¡ ÝÅä ÃÚÏÇÁ ÇáÅÓáÇã íÍÇÑÈæä ÇáÅÓáÇã ãä ßËíÑ ãä</span><span lang="AR-SA" dir="ltr" style="font-size: 17pt; color: black; font-family: Verdana; mso-bidi-font-weight: bold; mso-bidi-font-family: 'Traditional Arabic'"> </span><span lang="AR-SA" style="font-size: 17pt; color: black; font-family: &quot;Traditional Arabic&quot;; mso-bidi-font-weight: bold; mso-ascii-font-family: Verdana; mso-hansi-font-family: Verdana">ÇáäæÇÍí¡ æßÇä äÕíÈ ÇáÞÑÂä æÇáÓäÉ ßÈíÑ¡ Ýåã íÍÇæáæä ÅËÇÑÉ ÔÈåÇÊ¡ æíÍÇæáæä ÇäÊÞÇÏ</span><span lang="AR-SA" dir="ltr" style="font-size: 17pt; color: black; font-family: Verdana; mso-bidi-font-weight: bold; mso-bidi-font-family: 'Traditional Arabic'"> </span><span lang="AR-SA" style="font-size: 17pt; color: black; font-family: &quot;Traditional Arabic&quot;; mso-bidi-font-weight: bold; mso-ascii-font-family: Verdana; mso-hansi-font-family: Verdana">ÇáÞÑÂä æÇáÓäÉ ¡ </span><span lang="AR-SA" style="font-size: 17pt; color: red; font-family: &quot;Traditional Arabic&quot;; mso-bidi-font-weight: bold; mso-ascii-font-family: Verdana; mso-hansi-font-family: Verdana">æäÕíÈ ÇáÓäÉ ãä ÇÝÊÑÇÁÇÊåã ÃßÈÑ</span><span lang="AR-SA" style="font-size: 17pt; color: black; font-family: &quot;Traditional Arabic&quot;; mso-bidi-font-weight: bold; mso-ascii-font-family: Verdana; mso-hansi-font-family: Verdana">¡ </span><span lang="AR-SA" style="font-size: 17pt; color: red; font-family: &quot;Traditional Arabic&quot;; mso-bidi-font-weight: bold; mso-ascii-font-family: Verdana; mso-hansi-font-family: Verdana">Ýåã Úáì Øæá ÇáÊÇÑíÎ íÍÇæáæä</span><span lang="AR-SA" dir="ltr" style="font-size: 17pt; color: red; font-family: Verdana; mso-bidi-font-weight: bold; mso-bidi-font-family: 'Traditional Arabic'"> </span><span lang="AR-SA" style="font-size: 17pt; color: red; font-family: &quot;Traditional Arabic&quot;; mso-bidi-font-weight: bold; mso-ascii-font-family: Verdana; mso-hansi-font-family: Verdana">ÇÎÊáÇÞ ÇáÃÈÇØíá Úáì ÇáÓäÉ ÇáäÈæíÉ æÚáãÇÁ ÇáÅÓáÇã áåã ÈÇáãÑÕÇÏ¡ íÝäÏæä ÇÝÊÑÇÁÇÊåã</span><span lang="AR-SA" dir="ltr" style="font-size: 17pt; color: red; font-family: Verdana; mso-bidi-font-weight: bold; mso-bidi-font-family: 'Traditional Arabic'"> </span><span lang="AR-SA" style="font-size: 17pt; color: red; font-family: &quot;Traditional Arabic&quot;; mso-bidi-font-weight: bold; mso-ascii-font-family: Verdana; mso-hansi-font-family: Verdana">¡ æíÈíäæä ßÐÈåã æÒæÑåã</span></strong><span dir="ltr" style="font-size: 17pt; color: red; font-family: Verdana; mso-bidi-font-weight: bold; mso-bidi-font-family: 'Traditional Arabic'"><strong>.</strong></span><strong><span lang="AR-SA" style="font-size: 17pt; color: black; font-family: &quot;Traditional Arabic&quot;; mso-bidi-font-weight: bold; mso-ascii-font-family: Verdana; mso-hansi-font-family: Verdana">æÝí ÃíÇãäÇ åÐå ØÛì ÇáßÝÑ¡ æÃËÇÑ Ãåáå æÃÐäÇÈåã ÇáßËíÑ</span><span lang="AR-SA" dir="ltr" style="font-size: 17pt; color: black; font-family: Verdana; mso-bidi-font-weight: bold; mso-bidi-font-family: 'Traditional Arabic'"> </span><span lang="AR-SA" style="font-size: 17pt; color: black; font-family: &quot;Traditional Arabic&quot;; mso-bidi-font-weight: bold; mso-ascii-font-family: Verdana; mso-hansi-font-family: Verdana">ãä ÇáÔÈåÇÊ ÇáÊì åí Ýí ÍÞíÞÉ ÇáÃãÑ ÇÝÊÑÇÁÇÊ æÃßÇÐíÈ ¡ ÌÇÁæÇ ÈÃßÇÐíÈ ÓÇÈÞíåã</span><span lang="AR-SA" dir="ltr" style="font-size: 17pt; color: black; font-family: Verdana; mso-bidi-font-weight: bold; mso-bidi-font-family: 'Traditional Arabic'"> </span><span lang="AR-SA" style="font-size: 17pt; color: black; font-family: &quot;Traditional Arabic&quot;; mso-bidi-font-weight: bold; mso-ascii-font-family: Verdana; mso-hansi-font-family: Verdana">æäÓÌæÇ Úáì ãäæÇáåÇ </span><span lang="AR-SA" style="font-size: 17pt; color: red; font-family: &quot;Traditional Arabic&quot;; mso-bidi-font-weight: bold; mso-ascii-font-family: Verdana; mso-hansi-font-family: Verdana">æíÍÑÝæä ÇáäÕ áíÚØí ÛíÑ ãÚäÇå¡ æíÈÊÑæä ÇáäÕ áíÝíÏ ÛíÑ ÇáãÑÇÏ</span><span lang="AR-SA" dir="ltr" style="font-size: 17pt; color: red; font-family: Verdana; mso-bidi-font-weight: bold; mso-bidi-font-family: 'Traditional Arabic'"> </span><span lang="AR-SA" style="font-size: 17pt; color: red; font-family: &quot;Traditional Arabic&quot;; mso-bidi-font-weight: bold; mso-ascii-font-family: Verdana; mso-hansi-font-family: Verdana">ãäå</span><span lang="AR-SA" style="font-size: 17pt; color: black; font-family: &quot;Traditional Arabic&quot;; mso-bidi-font-weight: bold; mso-ascii-font-family: Verdana; mso-hansi-font-family: Verdana">¡ æÅÐÇ æÌÏæÇ ÍÏíËðÇ ÕÍíÍðÇ áÇ íæÇÝÞ ÃåæÇÁåã ÇÏÚæÇ Ãäå áÇ íæÇÝÞ ÇáÚÞá¡ íÑíÏæä</span><span lang="AR-SA" dir="ltr" style="font-size: 17pt; color: black; font-family: Verdana; mso-bidi-font-weight: bold; mso-bidi-font-family: 'Traditional Arabic'"> </span><span lang="AR-SA" style="font-size: 17pt; color: black; font-family: &quot;Traditional Arabic&quot;; mso-bidi-font-weight: bold; mso-ascii-font-family: Verdana; mso-hansi-font-family: Verdana">ÚÞáåã ÇáÐí íÈÛÖ ÇáÍÞ æÇáÅÓáÇã</span></strong><span dir="ltr" style="font-size: 17pt; color: black; font-family: Verdana; mso-bidi-font-weight: bold; mso-bidi-font-family: 'Traditional Arabic'"><strong> .</strong></span><strong><span lang="AR-SA" style="font-size: 17pt; color: red; font-family: &quot;Traditional Arabic&quot;; mso-bidi-font-weight: bold; mso-ascii-font-family: Verdana; mso-hansi-font-family: Verdana">æÅÐÇ æÌÏæÇ ÍÏíËðÇ ÖÚíÝðÇ Ãæ ãæÖæÚðÇ íæÇÝÞ</span><span lang="AR-SA" dir="ltr" style="font-size: 17pt; color: red; font-family: Verdana; mso-bidi-font-weight: bold; mso-bidi-font-family: 'Traditional Arabic'"> </span><span lang="AR-SA" style="font-size: 17pt; color: red; font-family: &quot;Traditional Arabic&quot;; mso-bidi-font-weight: bold; mso-ascii-font-family: Verdana; mso-hansi-font-family: Verdana">ãÑÇÏåã ÇÏÚæÇ ÕÍÊå æËÈæÊå</span></strong><span dir="ltr" style="font-size: 17pt; color: black; font-family: Verdana; mso-bidi-font-weight: bold; mso-bidi-font-family: 'Traditional Arabic'"><strong> .</strong></span><strong><span lang="AR-SA" style="font-size: 17pt; color: black; font-family: &quot;Traditional Arabic&quot;; mso-bidi-font-weight: bold; mso-ascii-font-family: Verdana; mso-hansi-font-family: Verdana">Åä ØÇÆÝÉ ãä Ãåá ÇáßÝÑ æÃÊÈÇÚåã ÑÇÍæÇ íËíÑæä</span><span lang="AR-SA" dir="ltr" style="font-size: 17pt; color: black; font-family: Verdana; mso-bidi-font-weight: bold; mso-bidi-font-family: 'Traditional Arabic'"> </span><span lang="AR-SA" style="font-size: 17pt; color: black; font-family: &quot;Traditional Arabic&quot;; mso-bidi-font-weight: bold; mso-ascii-font-family: Verdana; mso-hansi-font-family: Verdana">ÇáÇÝÊÑÇÁÇÊ æÇáÃÈÇØíá ÖÏ ÇáÓäÉ ÇáäÈæíÉ¡ íÙäæä Ãäåã ÈÐáß íÈÚÏæäåÇ ãä ÍíÇÉ</span><span lang="AR-SA" dir="ltr" style="font-size: 17pt; color: black; font-family: Verdana; mso-bidi-font-weight: bold; mso-bidi-font-family: 'Traditional Arabic'"> </span><span lang="AR-SA" style="font-size: 17pt; color: black; font-family: &quot;Traditional Arabic&quot;; mso-bidi-font-weight: bold; mso-ascii-font-family: Verdana; mso-hansi-font-family: Verdana">ÇáãÓáãíä¡ </span><span lang="AR-SA" style="font-size: 17pt; color: red; font-family: &quot;Traditional Arabic&quot;; mso-bidi-font-weight: bold; mso-ascii-font-family: Verdana; mso-hansi-font-family: Verdana">æÌåá åÄáÇÁ Ãä ÇáÅÓáÇã ÈãÕÏÑíå ÇáÞÑÂä æÇáÓäÉ íÍÝØå Çááå¡ æíæÝÞ áå ãä</span><span lang="AR-SA" dir="ltr" style="font-size: 17pt; color: red; font-family: Verdana; mso-bidi-font-weight: bold; mso-bidi-font-family: 'Traditional Arabic'"> </span><span lang="AR-SA" style="font-size: 17pt; color: red; font-family: &quot;Traditional Arabic&quot;; mso-bidi-font-weight: bold; mso-ascii-font-family: Verdana; mso-hansi-font-family: Verdana">Ãåá ÇáÚáã ãä íÒæÏ Úäå¡ æíÈíä ÇáÍÞ æÇáÕæÇÈ¡ æíÈØá ÇáÈÇØá ãåãÇ ßËÑ æÒÇÏ</span></strong><span dir="ltr" style="font-size: 17pt; color: red; font-family: Verdana; mso-bidi-font-weight: bold; mso-bidi-font-family: 'Traditional Arabic'"><strong> .</strong></span><strong><span lang="AR-SA" style="font-size: 17pt; color: black; font-family: &quot;Traditional Arabic&quot;; mso-bidi-font-weight: bold; mso-ascii-font-family: Verdana; mso-hansi-font-family: Verdana">æÇáÍãÏ ááå åíà Çááå ÊÈÇÑß ÊÚÇáì ááÓäÉ ÇáäÈæíÉ Ýí ÃíÇãäÇ åÐå ÚÏÏðÇ ãä Ãåá</span><span lang="AR-SA" dir="ltr" style="font-size: 17pt; color: black; font-family: Verdana; mso-bidi-font-weight: bold; mso-bidi-font-family: 'Traditional Arabic'"> </span><span lang="AR-SA" style="font-size: 17pt; color: black; font-family: &quot;Traditional Arabic&quot;; mso-bidi-font-weight: bold; mso-ascii-font-family: Verdana; mso-hansi-font-family: Verdana">ÇáÚáã íÈíäæä ÇáÍÞ æíÈØáæä ÇáÈÇØá ¡ ÊÍÏËæÇ æßÊÈæÇ¡ æÍÇÖÑæÇ æÎØÈæÇ¡ æÓíÙáæä Úáì</span><span lang="AR-SA" dir="ltr" style="font-size: 17pt; color: black; font-family: Verdana; mso-bidi-font-weight: bold; mso-bidi-font-family: 'Traditional Arabic'"> </span><span lang="AR-SA" style="font-size: 17pt; color: black; font-family: &quot;Traditional Arabic&quot;; mso-bidi-font-weight: bold; mso-ascii-font-family: Verdana; mso-hansi-font-family: Verdana">åÐÇ ÇáäåÌ Åáì Ãä íÑË Çááå ÇáÃÑÖ æãä ÚáíåÇ</span></strong><span dir="ltr" style="font-size: 17pt; color: black; font-family: Verdana; mso-bidi-font-weight: bold; mso-bidi-font-family: 'Traditional Arabic'"><strong> .</strong></span><strong><span lang="AR-SA" style="font-size: 17pt; color: black; font-family: &quot;Traditional Arabic&quot;; mso-bidi-font-weight: bold; mso-ascii-font-family: Verdana; mso-hansi-font-family: Verdana">æãä åÄáÇÁ ÇáãÏÇÝÚíä Úä ÇáÓäÉ</span><span lang="AR-SA" dir="ltr" style="font-size: 17pt; color: black; font-family: Verdana; mso-bidi-font-weight: bold; mso-bidi-font-family: 'Traditional Arabic'"> </span><span lang="AR-SA" style="font-size: 17pt; color: black; font-family: &quot;Traditional Arabic&quot;; mso-bidi-font-weight: bold; mso-ascii-font-family: Verdana; mso-hansi-font-family: Verdana">ÇáäÈæíÉ ÇáÃÎ ÇáÈÇÍË / ÚãÇÏ ÇáÔÑÈíäí ¡ ÝÝí ßÊÇÈå ÇáÓäÉ ÇáäÈæíÉ Ýí ßÊÇÈÇÊ ÃÚÏÇÁ</span><span lang="AR-SA" dir="ltr" style="font-size: 17pt; color: black; font-family: Verdana; mso-bidi-font-weight: bold; mso-bidi-font-family: 'Traditional Arabic'"> </span><span lang="AR-SA" style="font-size: 17pt; color: black; font-family: &quot;Traditional Arabic&quot;; mso-bidi-font-weight: bold; mso-ascii-font-family: Verdana; mso-hansi-font-family: Verdana">ÇáÅÓáÇã ÇÓÊÚÑÖ ÃÞæÇá ÃÚÏÇÁ ÇáÓäÉ ÇáäÈæíÉ ¡ æÚÒÇ ßá Þæá áÕÇÍÈå ¡ æÐßÑ ãÕÏÑ ßá</span><span lang="AR-SA" dir="ltr" style="font-size: 17pt; color: black; font-family: Verdana; mso-bidi-font-weight: bold; mso-bidi-font-family: 'Traditional Arabic'"> </span><span lang="AR-SA" style="font-size: 17pt; color: black; font-family: &quot;Traditional Arabic&quot;; mso-bidi-font-weight: bold; mso-ascii-font-family: Verdana; mso-hansi-font-family: Verdana">Þæá¡ æßÑ Úáì ßá Þæá ÈãÇ ÃÈÇä ßÐÈåã æÇÝÊÑÇÁåã</span></strong><span dir="ltr" style="font-size: 17pt; color: black; font-family: Verdana; mso-bidi-font-weight: bold; mso-bidi-font-family: 'Traditional Arabic'"><strong> .</strong></span><strong><span lang="AR-SA" style="font-size: 17pt; color: black; font-family: &quot;Traditional Arabic&quot;; mso-bidi-font-weight: bold; mso-ascii-font-family: Verdana; mso-hansi-font-family: Verdana">áÞÏ ÇÓÊÚÑÖ _ æÝÞå Çááå _ ÔÈååã</span><span lang="AR-SA" dir="ltr" style="font-size: 17pt; color: black; font-family: Verdana; mso-bidi-font-weight: bold; mso-bidi-font-family: 'Traditional Arabic'"> </span><span lang="AR-SA" style="font-size: 17pt; color: black; font-family: &quot;Traditional Arabic&quot;; mso-bidi-font-weight: bold; mso-ascii-font-family: Verdana; mso-hansi-font-family: Verdana">¡ æÑÏ ÚáíåÇ ÈÇáÏáíá ÇáÞÇØÚ æÇáÈÑåÇä ÇáÓÇØÚ¡ æåæ ãä Ãåá ÇáÍÏíË ÇáäÈæí ÇáÔÑíÝ¡</span><span lang="AR-SA" dir="ltr" style="font-size: 17pt; color: black; font-family: Verdana; mso-bidi-font-weight: bold; mso-bidi-font-family: 'Traditional Arabic'"> </span><span lang="AR-SA" style="font-size: 17pt; color: black; font-family: &quot;Traditional Arabic&quot;; mso-bidi-font-weight: bold; mso-ascii-font-family: Verdana; mso-hansi-font-family: Verdana">æåÐÇ ãßäå ãä ÅíÑÇÏ ÇáÏáíá ãä ßÊÈ ÇáÓäÉ ÇáãØåÑÉ¡ íÚÒæ ÇáÍÏíË áãÕÏÑå ¡ æíÈíä ÕÍÊå</span><span lang="AR-SA" dir="ltr" style="font-size: 17pt; color: black; font-family: Verdana; mso-bidi-font-weight: bold; mso-bidi-font-family: 'Traditional Arabic'"> </span><span lang="AR-SA" style="font-size: 17pt; color: black; font-family: &quot;Traditional Arabic&quot;; mso-bidi-font-weight: bold; mso-ascii-font-family: Verdana; mso-hansi-font-family: Verdana">æËÈæÊå¡ æáå ÏÑÇíÉ ÈÇááÛÉ ¡ æÍÓ ÈÃÏÈåÇ¡ æåÐÇ ãßäå ÈÝÖá Çááå ãä ÅÈÑÇÒ ÇáÍÞ Ýí</span><span lang="AR-SA" dir="ltr" style="font-size: 17pt; color: black; font-family: Verdana; mso-bidi-font-weight: bold; mso-bidi-font-family: 'Traditional Arabic'"> </span><span lang="AR-SA" style="font-size: 17pt; color: black; font-family: &quot;Traditional Arabic&quot;; mso-bidi-font-weight: bold; mso-ascii-font-family: Verdana; mso-hansi-font-family: Verdana">ÇáãæÖæÚ ÇáÐí íÏÑÓå</span></strong><span dir="ltr" style="font-size: 17pt; color: black; font-family: Verdana; mso-bidi-font-weight: bold; mso-bidi-font-family: 'Traditional Arabic'"><strong> .</strong></span><strong><span lang="AR-SA" style="font-size: 17pt; color: red; font-family: &quot;Traditional Arabic&quot;; mso-bidi-font-weight: bold; mso-ascii-font-family: Verdana; mso-hansi-font-family: Verdana">æÃíÖÇ ááÃÎ ÚãÇÏ äÝÓ Øæíá Ýí ÊÊÈÚ ãÇ Þíá Úä ÇáÓäÉ ÇáäÈæíÉ</span><span lang="AR-SA" dir="ltr" style="font-size: 17pt; color: red; font-family: Verdana; mso-bidi-font-weight: bold; mso-bidi-font-family: 'Traditional Arabic'"> </span><span lang="AR-SA" style="font-size: 17pt; color: red; font-family: &quot;Traditional Arabic&quot;; mso-bidi-font-weight: bold; mso-ascii-font-family: Verdana; mso-hansi-font-family: Verdana">ãä ÃÚÏÇÆåÇ¡ æÏÑÇíÉ ÈÊäÇÞá ÇÝÊÑÇÁÇÊåã ¡ ããÇ ãßäå ãä ÅÈÑÇÒ ÊÇÑíÎ ÇáÔÈåÉ Ëã ÏÍÖåÇ</span></strong><span dir="ltr" style="font-size: 17pt; color: red; font-family: Verdana; mso-bidi-font-weight: bold; mso-bidi-font-family: 'Traditional Arabic'"><strong> .</strong></span><strong><span lang="AR-SA" style="font-size: 17pt; color: black; font-family: &quot;Traditional Arabic&quot;; mso-bidi-font-weight: bold; mso-ascii-font-family: Verdana; mso-hansi-font-family: Verdana">æÃÓÃá Çááå Ãä íÊÞÈá ãä ÇáÃÎ ÚãÇÏ Úãáå¡ æÃä íäÝÚ Èå ÇáÅÓá&amp;Ccedi&quot; /&gt;<span lang="AR-SA" style="font-size: 17pt; color: blue; font-family: &quot;Traditional Arabic&quot;; mso-bidi-font-weight: bold; mso-ascii-font-family: Verdana; mso-hansi-font-family: Verdana"><strong>Ã. Ï. ÚÈÏ ÇáãåÏí ÚÈÏ ÇáÞÇÏÑ ÚÈÏ ÇáåÇÏí</strong></span><span dir="ltr" style="font-size: 17pt; color: blue; font-family: Verdana; mso-bidi-font-weight: bold; mso-bidi-font-family: 'Traditional Arabic'"><strong><span lang="AR-SA" style="font-size: 17pt; color: blue; font-family: &quot;Traditional Arabic&quot;; mso-bidi-font-weight: bold; mso-ascii-font-family: Verdana; mso-hansi-font-family: Verdana">ÃÓÊÇÐ ÇáÍÏíË ÈÌÇãÚÉ ÇáÃÒåÑ</span><span lang="AR-SA" dir="ltr" style="font-size: 17pt; color: blue; font-family: Verdana; mso-bidi-font-weight: bold; mso-bidi-font-family: 'Traditional Arabic'"> </span></strong><span dir="ltr" style="font-size: 17pt; color: black; font-family: Verdana; mso-bidi-font-weight: bold; mso-bidi-font-family: 'Traditional Arabic'"><strong><span lang="AR-SA" style="font-size: 17pt; color: black; font-family: &quot;Traditional Arabic&quot;; mso-bidi-font-weight: bold; mso-ascii-font-family: Verdana; mso-hansi-font-family: Verdana">ÇáÍãÏ ááå ÑÈ ÇáÚÇáãíä¡ ÔÑÚ áäÇ</span><span lang="AR-SA" dir="ltr" style="font-size: 17pt; color: black; font-family: Verdana; mso-bidi-font-weight: bold; mso-bidi-font-family: 'Traditional Arabic'"> </span><span lang="AR-SA" style="font-size: 17pt; color: black; font-family: &quot;Traditional Arabic&quot;; mso-bidi-font-weight: bold; mso-ascii-font-family: Verdana; mso-hansi-font-family: Verdana">ÏíäÇð ÞæíãÇð¡ æåÏÇäÇ ÕÑÇØÇð ãÓÊÞíãÇð¡ æÃÓÈÛ ÚáíäÇ äÚãå ÙÇåÑÉ æÈÇØäÉ¡ æåæ ÇááØíÝ</span><span lang="AR-SA" dir="ltr" style="font-size: 17pt; color: black; font-family: Verdana; mso-bidi-font-weight: bold; mso-bidi-font-family: 'Traditional Arabic'"> </span><span lang="AR-SA" style="font-size: 17pt; color: black; font-family: &quot;Traditional Arabic&quot;; mso-bidi-font-weight: bold; mso-ascii-font-family: Verdana; mso-hansi-font-family: Verdana">ÇáÎÈíÑ¡ ÇáÍãÏ ááå ÑÈ ÇáÚÇáãíä ÇáÐì åÏÇäÇ æÚáøóãäÇ¡ æãäøó ÚáíäÇ¡ æÊÝÖá ÈÈáæÛ</span><span lang="AR-SA" dir="ltr" style="font-size: 17pt; color: black; font-family: Verdana; mso-bidi-font-weight: bold; mso-bidi-font-family: 'Traditional Arabic'"> </span><span lang="AR-SA" style="font-size: 17pt; color: black; font-family: &quot;Traditional Arabic&quot;; mso-bidi-font-weight: bold; mso-ascii-font-family: Verdana; mso-hansi-font-family: Verdana">ÇáãÑÇÏ ãä ÎÏãÉ ÓäÉ ÓíÏ ÇáãÔÑøöÚíä¡ ÇáÊì </span><span lang="AR-SA" style="font-size: 17pt; color: red; font-family: &quot;Traditional Arabic&quot;; mso-bidi-font-weight: bold; mso-ascii-font-family: Verdana; mso-hansi-font-family: Verdana">ÝÓÑÊ ÇáßÊÇÈ ÇáßÑíã¡ æÈíäÊå ááäÇÓ¡ æÍíÇð</span><span lang="AR-SA" dir="ltr" style="font-size: 17pt; color: red; font-family: Verdana; mso-bidi-font-weight: bold; mso-bidi-font-family: 'Traditional Arabic'"> </span><span lang="AR-SA" style="font-size: 17pt; color: red; font-family: &quot;Traditional Arabic&quot;; mso-bidi-font-weight: bold; mso-ascii-font-family: Verdana; mso-hansi-font-family: Verdana">ÈæÍì¡ æäæÑÇð ÈäæÑ¡ ÝÇßÊãá ÈåãÇ ÇáÏíä ÇáÞæíã¡ æÇáÕÑÇØ ÇáãÓÊÞíã </span></strong><span dir="ltr" style="font-size: 17pt; color: black; font-family: Verdana; mso-bidi-font-weight: bold; mso-bidi-font-family: 'Traditional Arabic'"><strong><span style="mso-spacerun: yes">&nbsp;</span></strong></span><strong><span lang="AR-SA" style="font-size: 17pt; color: black; font-family: &quot;Traditional Arabic&quot;; mso-bidi-font-weight: bold; mso-ascii-font-family: Verdana; mso-hansi-font-family: Verdana">Çááåã áß</span><span lang="AR-SA" dir="ltr" style="font-size: 17pt; color: black; font-family: Verdana; mso-bidi-font-weight: bold; mso-bidi-font-family: 'Traditional Arabic'"> </span><span lang="AR-SA" style="font-size: 17pt; color: black; font-family: &quot;Traditional Arabic&quot;; mso-bidi-font-weight: bold; mso-ascii-font-family: Verdana; mso-hansi-font-family: Verdana">ÇáÍãÏ ßáå¡ æáß Çáãáß ßáå¡ æÈíÏß ÇáÎíÑ ßáå¡ æÅáíß íÑÌÚ ÇáÃãÑ ßáå¡ ÃäÊ ÑÈ</span><span lang="AR-SA" dir="ltr" style="font-size: 17pt; color: black; font-family: Verdana; mso-bidi-font-weight: bold; mso-bidi-font-family: 'Traditional Arabic'"> </span><span lang="AR-SA" style="font-size: 17pt; color: black; font-family: &quot;Traditional Arabic&quot;; mso-bidi-font-weight: bold; mso-ascii-font-family: Verdana; mso-hansi-font-family: Verdana">ÇáÚÇáãíä¡ ÓÈÍÇä&amp;s&quot; style=&quot;font-size: 17pt; color: black; font-family: &quot;Traditional Arabic&quot;; mso-bidi-font-weight: bold; mso-ascii-font-family: Verdana; mso-hansi-font-family: Verdana&quot;&gt;ááÚÇáãíä¡ áíßæä ÃãíäÇð Úáì æÍíå¡ ãÈíäÇð áßÊÇÈå¡ ÎÇÊãÇð áÃäÈíÇÆå æÑÓáå¡ æáÊÞæã Èå</span><span lang="AR-SA" dir="ltr" style="font-size: 17pt; color: black; font-family: Verdana; mso-bidi-font-weight: bold; mso-bidi-font-family: 'Traditional Arabic'"> </span><span lang="AR-SA" style="font-size: 17pt; color: black; font-family: &quot;Traditional Arabic&quot;; mso-bidi-font-weight: bold; mso-ascii-font-family: Verdana; mso-hansi-font-family: Verdana">ÇáÍÌÉ Úáì åÐå ÇáÃãÉ Åáì íæã ÇáÏíä</span></strong><span dir="ltr" style="font-size: 17pt; color: black; font-family: Verdana; mso-bidi-font-weight: bold; mso-bidi-font-family: 'Traditional Arabic'"><strong> </strong></span><strong><span lang="AR-SA" style="font-size: 17pt; color: red; font-family: &quot;Traditional Arabic&quot;; mso-bidi-font-weight: bold; mso-ascii-font-family: Verdana; mso-hansi-font-family: Verdana">Çááåã Õá æÓáã</span><span lang="AR-SA" style="font-size: 17pt; color: black; font-family: &quot;Traditional Arabic&quot;; mso-bidi-font-weight: bold; mso-ascii-font-family: Verdana; mso-hansi-font-family: Verdana"> æÈÇÑß Úáíå¡ æÚáì Âáå¡ æÕÍÈå</span><span lang="AR-SA" dir="ltr" style="font-size: 17pt; color: black; font-family: Verdana; mso-bidi-font-weight: bold; mso-bidi-font-family: 'Traditional Arabic'"> </span><span lang="AR-SA" style="font-size: 17pt; color: black; font-family: &quot;Traditional Arabic&quot;; mso-bidi-font-weight: bold; mso-ascii-font-family: Verdana; mso-hansi-font-family: Verdana">ÇáÈÑÑÉ ÇáÃæÝíÇÁ¡ ÃÆãÉ ÇáÏíä¡ æÕÝæÉ ÇáÎáÞ ÈÚÏ ÇáÃäÈíÇÁ æÇáãÑÓáíä</span></strong><span dir="ltr" style="font-size: 17pt; color: black; font-family: Verdana; mso-bidi-font-weight: bold; mso-bidi-font-family: 'Traditional Arabic'"><strong> </strong></span><strong><span lang="AR-SA" style="font-size: 17pt; color: red; font-family: &quot;Traditional Arabic&quot;; mso-bidi-font-weight: bold; mso-ascii-font-family: Verdana; mso-hansi-font-family: Verdana">æÑÖí Çááå</span><span lang="AR-SA" dir="ltr" style="font-size: 17pt; color: red; font-family: Verdana; mso-bidi-font-weight: bold; mso-bidi-font-family: 'Traditional Arabic'"> </span><span lang="AR-SA" style="font-size: 17pt; color: red; font-family: &quot;Traditional Arabic&quot;; mso-bidi-font-weight: bold; mso-ascii-font-family: Verdana; mso-hansi-font-family: Verdana">Úãä ÊÈÚ ÓäÊåã</span><span lang="AR-SA" style="font-size: 17pt; color: black; font-family: &quot;Traditional Arabic&quot;; mso-bidi-font-weight: bold; mso-ascii-font-family: Verdana; mso-hansi-font-family: Verdana">¡ æÓáß ØÑíÞÊåã¡ æÇÞÊÝì ÃËÑåã¡ æäÕÑåã Åáì íæã ÇáÏíä</span></strong><span dir="ltr" style="font-size: 17pt; color: black; font-family: Verdana; mso-bidi-font-weight: bold; mso-bidi-font-family: 'Traditional Arabic'"><strong> </strong></span><strong><span lang="AR-SA" style="font-size: 17pt; color: black; font-family: &quot;Traditional Arabic&quot;; mso-bidi-font-weight: bold; mso-ascii-font-family: Verdana; mso-hansi-font-family: Verdana">ËÜã</span><span lang="AR-SA" dir="ltr" style="font-size: 17pt; color: black; font-family: Verdana; mso-bidi-font-weight: bold; mso-bidi-font-family: 'Traditional Arabic'"> </span><span lang="AR-SA" style="font-size: 17pt; color: black; font-family: &quot;Traditional Arabic&quot;; mso-bidi-font-weight: bold; mso-ascii-font-family: Verdana; mso-hansi-font-family: Verdana">ÃãÜÜÇ ÈÚÜÜÜÏ</span></strong><span dir="ltr" style="font-size: 17pt; color: black; font-family: Verdana; mso-bidi-font-weight: bold; mso-bidi-font-family: 'Traditional Arabic'"><strong><span lang="AR-SA" style="font-size: 17pt; color: black; font-family: &quot;Traditional Arabic&quot;; mso-bidi-font-weight: bold; mso-ascii-font-family: Verdana; mso-hansi-font-family: Verdana">ÝÅä Çááå</span><span lang="AR-SA" dir="ltr" style="font-size: 17pt; color: black; font-family: Verdana; mso-bidi-font-weight: bold; mso-bidi-font-family: 'Traditional Arabic'"> </span><span lang="AR-SA" style="font-size: 17pt; color: black; font-family: &quot;Traditional Arabic&quot;; mso-bidi-font-weight: bold; mso-ascii-font-family: Verdana; mso-hansi-font-family: Verdana">ÈÚË ÓíÏäÇ ãÍãÏÇð</span><span lang="AR-SA" dir="ltr" style="font-size: 17pt; color: black; font-family: Verdana; mso-bidi-font-weight: bold; mso-bidi-font-family: 'Traditional Arabic'"> </span><span lang="AR-SA" style="font-size: 17pt; color: black; font-family: &quot;Traditional Arabic&quot;; mso-bidi-font-weight: bold; mso-ascii-font-family: Verdana; mso-hansi-font-family: Verdana">Úáì ÝÊÑÉ ãä ÇáÑÓá¡ áíßæä åÏÇíÉ</span><span lang="AR-SA" dir="ltr" style="font-size: 17pt; color: black; font-family: Verdana; mso-bidi-font-weight: bold; mso-bidi-font-family: 'Traditional Arabic'"> </span><span lang="AR-SA" style="font-size: 17pt; color: black; font-family: &quot;Traditional Arabic&quot;; mso-bidi-font-weight: bold; mso-ascii-font-family: Verdana; mso-hansi-font-family: Verdana">ááÈÔÑ ÌãíÚÇð¡ æáíÎÑÌ Èå ÇáäÇÓ ãä ÇáÙáãÇÊ Åáì ÇáäæÑ¡ <font color="#ff0000">æÃäÒá Úáíå</font> </span><span lang="AR-SA" style="font-size: 17pt; color: red; font-family: &quot;Traditional Arabic&quot;; mso-bidi-font-weight: bold; mso-ascii-font-family: Verdana; mso-hansi-font-family: Verdana">æÍííä ÚÙíãíä</span></strong><span dir="ltr" style="font-size: 17pt; color: black; font-family: Verdana; mso-bidi-font-weight: bold; mso-bidi-font-family: 'Traditional Arabic'"><strong> : </strong></span><strong><span lang="AR-SA" style="font-size: 17pt; color: red; font-family: &quot;Traditional Arabic&quot;; mso-bidi-font-weight: bold; mso-ascii-font-family: Verdana; mso-hansi-font-family: Verdana">ÃæáåãÇ : ßÊÇÈ Çááå</span><span lang="AR-SA" dir="ltr" style="font-size: 17pt; color: red; font-family: Verdana; mso-bidi-font-weight: bold; mso-bidi-font-family: 'Traditional Arabic'"> </span><span lang="AR-SA" style="font-size: 17pt; color: red; font-family: &quot;Traditional Arabic&quot;; mso-bidi-font-weight: bold; mso-ascii-font-family: Verdana; mso-hansi-font-family: Verdana">ÇáÐì æÕÝå ÈÞæáå </span><span lang="AR-SA" style="font-size: 17pt; color: black; font-family: &quot;Traditional Arabic&quot;; mso-bidi-font-weight: bold; mso-ascii-font-family: Verdana; mso-hansi-font-family: Verdana">: {æóÅöäøóåõ áóßöÊóÇÈñ ÚóÒöíÒñ (41) áÇó</span><span lang="AR-SA" dir="ltr" style="font-size: 17pt; color: black; font-family: Verdana; mso-bidi-font-weight: bold; mso-bidi-font-family: 'Traditional Arabic'"> </span><span lang="AR-SA" style="font-size: 17pt; color: black; font-family: &quot;Traditional Arabic&quot;; mso-bidi-font-weight: bold; mso-ascii-font-family: Verdana; mso-hansi-font-family: Verdana">íóÃúÊöíåö ÇáúÈóÇØöáõ ãöäú Èóíúäö íóÏóíúåö æóáÇó ãöäú ÎóáúÝöåö ÊóäúÒöíáñ ãöäú</span><span lang="AR-SA" dir="ltr" style="font-size: 17pt; color: black; font-family: Verdana; mso-bidi-font-weight: bold; mso-bidi-font-family: 'Traditional Arabic'"> </span><span lang="AR-SA" style="font-size: 17pt; color: black; font-family: &quot;Traditional Arabic&quot;; mso-bidi-font-weight: bold; mso-ascii-font-family: Verdana; mso-hansi-font-family: Verdana">Íóßöíãò ÍóãöíÏò}(1) æÞÇá ÊÚÇáì : {æóßóÐóáößó ÃóæúÍóíúäóÇ Åöáóíúßó ÑõæÍðÇ ãöäú</span><span lang="AR-SA" dir="ltr" style="font-size: 17pt; color: black; font-family: Verdana; mso-bidi-font-weight: bold; mso-bidi-font-family: 'Traditional Arabic'"> </span><span lang="AR-SA" style="font-size: 17pt; color: black; font-family: &quot;Traditional Arabic&quot;; mso-bidi-font-weight: bold; mso-ascii-font-family: Verdana; mso-hansi-font-family: Verdana">ÃóãúÑöäóÇ ãóÇ ßõäúÊó ÊóÏúÑöí ãóÇ ÇáúßöÊóÇÈõ æóáÇó ÇáÅöíãóÇäõ æóáóßöäú</span><span lang="AR-SA" dir="ltr" style="font-size: 17pt; color: black; font-family: Verdana; mso-bidi-font-weight: bold; mso-bidi-font-family: 'Traditional Arabic'"> </span><span lang="AR-SA" style="font-size: 17pt; color: black; font-family: &quot;Traditional Arabic&quot;; mso-bidi-font-weight: bold; mso-ascii-font-family: Verdana; mso-hansi-font-family: Verdana">ÌóÚóáúäóÇåõ äõæÑðÇ äóåúÏöí Èöåö ãóäú äóÔóÇÁõ ãöäú ÚöÈóÇÏöäóÇ æóÅöäøóßó áóÊóåúÏöí</span><span lang="AR-SA" dir="ltr" style="font-size: 17pt; color: black; font-family: Verdana; mso-bidi-font-weight: bold; mso-bidi-font-family: 'Traditional Arabic'"> </span><span lang="AR-SA" style="font-size: 17pt; color: black; font-family: &quot;Traditional Arabic&quot;; mso-bidi-font-weight: bold; mso-ascii-font-family: Verdana; mso-hansi-font-family: Verdana">Åöáóì ÕöÑóÇØò ãõÓúÊóÞöíãò}(1)</span><span lang="AR-SA" dir="ltr" style="font-size: 17pt; color: black; font-family: Verdana; mso-bidi-font-weight: bold; mso-bidi-font-family: 'Traditional Arabic'"> </span></strong><span dir="ltr" style="font-size: 17pt; color: black; font-family: Verdana; mso-bidi-font-weight: bold; mso-bidi-font-family: 'Traditional Arabic'"><strong><span lang="AR-SA" style="font-size: 17pt; color: black; font-family: &quot;Traditional Arabic&quot;; mso-bidi-font-weight: bold; mso-ascii-font-family: Verdana; mso-hansi-font-family: Verdana">ËÇäíåãÇ : </span><span lang="AR-SA" style="font-size: 17pt; color: red; font-family: &quot;Traditional Arabic&quot;; mso-bidi-font-weight: bold; mso-ascii-font-family: Verdana; mso-hansi-font-family: Verdana">ÇáÓäÉ ÇáÛÑÇÁ¡ æÇáÊì åì ÇáÈíÇä áßÊÇÈ</span><span lang="AR-SA" dir="ltr" style="font-size: 17pt; color: red; font-family: Verdana; mso-bidi-font-weight: bold; mso-bidi-font-family: 'Traditional Arabic'"> </span><span lang="AR-SA" style="font-size: 17pt; color: red; font-family: &quot;Traditional Arabic&quot;; mso-bidi-font-weight: bold; mso-ascii-font-family: Verdana; mso-hansi-font-family: Verdana">Çááå</span><span lang="AR-SA" dir="ltr" style="font-size: 17pt; color: black; font-family: Verdana; mso-bidi-font-weight: bold; mso-bidi-font-family: 'Traditional Arabic'"> </span><span lang="AR-SA" style="font-size: 17pt; color: black; font-family: &quot;Traditional Arabic&quot;; mso-bidi-font-weight: bold; mso-ascii-font-family: Verdana; mso-hansi-font-family: Verdana">¡ æåÐÇ ÇáÈíÇä ÃÓäÏå ÑÈ ÇáÚÒÉ Åáì äÈíå</span><span lang="AR-SA" dir="ltr" style="font-size: 17pt; color: black; font-family: Verdana; mso-bidi-font-weight: bold; mso-bidi-font-family: 'Traditional Arabic'"> </span><span lang="AR-SA" style="font-size: 17pt; color: black; font-family: &quot;Traditional Arabic&quot;; mso-bidi-font-weight: bold; mso-ascii-font-family: Verdana; mso-hansi-font-family: Verdana">¡ ÝÞÇá ÊÚÇáì : {</span><span lang="AR-SA" style="font-size: 17pt; color: red; font-family: &quot;Traditional Arabic&quot;; mso-bidi-font-weight: bold; mso-ascii-font-family: Verdana; mso-hansi-font-family: Verdana">æóÃóäúÒóáúäóÇ</span><span lang="AR-SA" dir="ltr" style="font-size: 17pt; color: red; font-family: Verdana; mso-bidi-font-weight: bold; mso-bidi-font-family: 'Traditional Arabic'"> </span><span lang="AR-SA" style="font-size: 17pt; color: red; font-family: &quot;Traditional Arabic&quot;; mso-bidi-font-weight: bold; mso-ascii-font-family: Verdana; mso-hansi-font-family: Verdana">Åöáóíúßó <u><span style="background: yellow; mso-highlight: yellow">ÇáÐøößúÑó</span></u> áöÊõÈóíøöäó áöáäøóÇÓö <span style="background: yellow; mso-highlight: yellow">ãóÇ äõÒøöáó Åöáóíúåöãú</span> æóáóÚóáøóåõãú</span><span lang="AR-SA" dir="ltr" style="font-size: 17pt; color: red; font-family: Verdana; mso-bidi-font-weight: bold; mso-bidi-font-family: 'Traditional Arabic'"> </span><span lang="AR-SA" style="font-size: 17pt; color: red; font-family: &quot;Traditional Arabic&quot;; mso-bidi-font-weight: bold; mso-ascii-font-family: Verdana; mso-hansi-font-family: Verdana">íóÊóÝóßøóÑõæäó}</span><span lang="AR-SA" style="font-size: 17pt; color: black; font-family: &quot;Traditional Arabic&quot;; mso-bidi-font-weight: bold; mso-ascii-font-family: Verdana; mso-hansi-font-family: Verdana">(2) æÞÇá ÊÚÇáì : {</span><span lang="AR-SA" style="font-size: 17pt; color: red; font-family: &quot;Traditional Arabic&quot;; mso-bidi-font-weight: bold; mso-ascii-font-family: Verdana; mso-hansi-font-family: Verdana">æóãóÇ ÃóäúÒóáúäóÇ <span style="background: yellow; mso-highlight: yellow">Úóáóíúßó ÇáúßöÊóÇÈó</span></span><span lang="AR-SA" style="font-size: 17pt; color: black; font-family: &quot;Traditional Arabic&quot;; mso-bidi-font-weight: bold; mso-ascii-font-family: Verdana; mso-hansi-font-family: Verdana"> ÅöáÇøó</span><span lang="AR-SA" dir="ltr" style="font-size: 17pt; color: black; font-family: Verdana; mso-bidi-font-weight: bold; mso-bidi-font-family: 'Traditional Arabic'"> </span><span lang="AR-SA" style="font-size: 17pt; color: black; font-family: &quot;Traditional Arabic&quot;; mso-bidi-font-weight: bold; mso-ascii-font-family: Verdana; mso-hansi-font-family: Verdana">áöÊõÈóíøöäó áóåõãõ ÇáøóÐöí ÇÎúÊóáóÝõæÇ Ýöíåö æóåõÏðì æóÑóÍúãóÉð áöÞóæúãò</span><span lang="AR-SA" dir="ltr" style="font-size: 17pt; color: black; font-family: Verdana; mso-bidi-font-weight: bold; mso-bidi-font-family: 'Traditional Arabic'"> </span><span lang="AR-SA" style="font-size: 17pt; color: black; font-family: &quot;Traditional Arabic&quot;; mso-bidi-font-weight: bold; mso-ascii-font-family: Verdana; mso-hansi-font-family: Verdana">íõÄúãöäõæäó}(3)</span><span lang="AR-SA" dir="ltr" style="font-size: 17pt; color: black; font-family: Verdana; mso-bidi-font-weight: bold; mso-bidi-font-family: 'Traditional Arabic'"> </span></strong><span dir="ltr" style="font-size: 17pt; color: black; font-family: Verdana; mso-bidi-font-weight: bold; mso-bidi-font-family: 'Traditional Arabic'"><strong><span lang="AR-SA" style="font-size: 17pt; color: black; font-family: &quot;Traditional Arabic&quot;; mso-bidi-font-weight: bold; mso-ascii-font-family: Verdana; mso-hansi-font-family: Verdana">ææÕÝ ÑÈ ÇáÚÒÉ åÐÇ ÇáÈíÇä ÈÃäå ãäÒá ãä ÚäÏå</span><span lang="AR-SA" dir="ltr" style="font-size: 17pt; color: black; font-family: Verdana; mso-bidi-font-weight: bold; mso-bidi-font-family: 'Traditional Arabic'"> </span><span lang="AR-SA" style="font-size: 17pt; color: black; font-family: &quot;Traditional Arabic&quot;; mso-bidi-font-weight: bold; mso-ascii-font-family: Verdana; mso-hansi-font-family: Verdana">ÝÞÇá : {</span><span lang="AR-SA" style="font-size: 17pt; color: red; font-family: &quot;Traditional Arabic&quot;; mso-bidi-font-weight: bold; mso-ascii-font-family: Verdana; mso-hansi-font-family: Verdana">ÝóÅöÐóÇ</span><span lang="AR-SA" dir="ltr" style="font-size: 17pt; color: red; font-family: Verdana; mso-bidi-font-weight: bold; mso-bidi-font-family: 'Traditional Arabic'"> </span><span lang="AR-SA" style="font-size: 17pt; color: red; font-family: &quot;Traditional Arabic&quot;; mso-bidi-font-weight: bold; mso-ascii-font-family: Verdana; mso-hansi-font-family: Verdana">ÞóÑóÃúäóÇåõ ÝóÇÊøóÈöÚú ÞõÑúÁóÇäóåõ(18)Ëõãøó Åöäøó ÚóáóíúäóÇ ÈóíóÇäóåõ</span><span lang="AR-SA" style="font-size: 17pt; color: black; font-family: &quot;Traditional Arabic&quot;; mso-bidi-font-weight: bold; mso-ascii-font-family: Verdana; mso-hansi-font-family: Verdana">}(4)</span></strong><span dir="ltr" style="font-size: 17pt; color: black; font-family: Verdana; mso-bidi-font-weight: bold; mso-bidi-font-family: 'Traditional Arabic'"><strong> </strong></span><strong><span lang="AR-SA" style="font-size: 17pt; color: black; font-family: &quot;Traditional Arabic&quot;; mso-bidi-font-weight: bold; mso-ascii-font-family: Verdana; mso-hansi-font-family: Verdana">ææÕÝ</span><span lang="AR-SA" dir="ltr" style="font-size: 17pt; color: black; font-family: Verdana; mso-bidi-font-weight: bold; mso-bidi-font-family: 'Traditional Arabic'"> </span><span lang="AR-SA" style="font-size: 17pt; color: black; font-family: &quot;Traditional Arabic&quot;; mso-bidi-font-weight: bold; mso-ascii-font-family: Verdana; mso-hansi-font-family: Verdana">åÐÇ ÇáÈíÇä ÈÃäå æÍì íæÍì ÝÞÇá</span><span dir="ltr" style="font-size: 17pt; color: black; font-family: Verdana; mso-bidi-font-weight: bold; mso-bidi-font-family: 'Traditional Arabic'"> : {</span><span lang="AR-SA" style="font-size: 17pt; color: black; font-family: &quot;Traditional Arabic&quot;; mso-bidi-font-weight: bold; mso-ascii-font-family: Verdana; mso-hansi-font-family: Verdana">æóãóÇ íóäúØöÜÜÜÜÞõ Úóäö</span><span lang="AR-SA" dir="ltr" style="font-size: 17pt; color: black; font-family: Verdana; mso-bidi-font-weight: bold; mso-bidi-font-family: 'Traditional Arabic'"> </span><span lang="AR-SA" style="font-size: 17pt; color: black; font-family: &quot;Traditional Arabic&quot;; mso-bidi-font-weight: bold; mso-ascii-font-family: Verdana; mso-hansi-font-family: Verdana">Çáúåóæóì(3)</span><span lang="AR-SA" style="font-size: 17pt; color: red; font-family: &quot;Traditional Arabic&quot;; mso-bidi-font-weight: bold; mso-ascii-font-family: Verdana; mso-hansi-font-family: Verdana">Åöäú åõæó ÅöáÇøó æóÍúíñ íõæÍóì</span><span lang="AR-SA" style="font-size: 17pt; color: black; font-family: &quot;Traditional Arabic&quot;; mso-bidi-font-weight: bold; mso-ascii-font-family: Verdana; mso-hansi-font-family: Verdana">} (5)</span><span lang="AR-SA" dir="ltr" style="font-size: 17pt; color: black; font-family: Verdana; mso-bidi-font-weight: bold; mso-bidi-font-family: 'Traditional Arabic'"> </span></strong><span dir="ltr" style="font-size: 17pt; color: black; font-family: Verdana; mso-bidi-font-weight: bold; mso-bidi-font-family: 'Traditional Arabic'"><span lang="AR-SA" style="font-size: 17pt; color: black; font-family: &quot;Traditional Arabic&quot;; mso-bidi-font-weight: bold; mso-ascii-font-family: Verdana; mso-hansi-font-family: Verdana"><strong>æÈåÐÇ ÇáÈíÇä¡ </strong><a style="mso-comment-reference: IP4_1; mso-comment-date: 20080605T2016"><strong>ßÇäÊ ÚáÇÞÉ</strong></a></span><span style="mso-comment-continuation: 1"><span lang="AR-SA" dir="ltr" style="font-size: 17pt; color: black; font-family: Verdana; mso-bidi-font-weight: bold; mso-bidi-font-family: 'Traditional Arabic'"><strong> </strong></span></span><span style="mso-comment-continuation: 1"><span lang="AR-SA" style="font-size: 17pt; color: black; font-family: &quot;Traditional Arabic&quot;; mso-bidi-font-weight: bold; mso-ascii-font-family: Verdana; mso-hansi-font-family: Verdana"><strong>ÇáÞÑÂä ÇáßÑíã ÈÇáÓäÉ ÇáãØåÑÉ</strong></span></span><span class="MsoCommentReference"><span lang="AR-SA" style="font-weight: normal; font-size: 8pt; font-family: &quot;Arabic Transparent&quot;; mso-ansi-font-weight: bold"><a language="JavaScript" class="msocomanchor" id="_anchor_1" onmouseover="msoCommentShow('_anchor_1','_com_1')" onmouseout="msoCommentHide('_com_1')" href="http://www.ahl-alquran.com/FCKeditor/editor/fckeditor.html?InstanceName=rte1&amp;Toolbar=Default#_msocom_1" name="_msoanchor_1"><span dir="rtl">[IP41]</span></a><span dir="ltr" style="mso-special-character: comment">&nbsp;</span></span></span><strong><span lang="AR-SA" style="font-size: 17pt; color: black; font-family: &quot;Traditional Arabic&quot;; mso-bidi-font-weight: bold; mso-ascii-font-family: Verdana; mso-hansi-font-family: Verdana">¡ ÚáÇÞÉ ãÊáÇÒãÉ áÇ íäÝÕá ÃÍÏåãÇ Úä ÇáÂÎѺ ÝÇáÓäÉ</span><span lang="AR-SA" dir="ltr" style="font-size: 17pt; color: black; font-family: Verdana; mso-bidi-font-weight: bold; mso-bidi-font-family: 'Traditional Arabic'"> </span><span lang="AR-SA" style="font-size: 17pt; color: black; font-family: &quot;Traditional Arabic&quot;; mso-bidi-font-weight: bold; mso-ascii-font-family: Verdana; mso-hansi-font-family: Verdana">ÇáãØåÑÉ ßÇáÑæÍ ááÈÏä¡ æÇáäæÑ ááÚíä¡ </span><span lang="AR-SA" style="font-size: 17pt; background: yellow; color: red; font-family: &quot;Traditional Arabic&quot;; mso-bidi-font-weight: bold; mso-ascii-font-family: Verdana; mso-hansi-font-family: Verdana; mso-highlight: yellow">Èá Åä ÇáÖÑæÑÉ ÅáíåÇ ÃßËÑ</span><span lang="AR-SA" style="font-size: 17pt; color: black; font-family: &quot;Traditional Arabic&quot;; mso-bidi-font-weight: bold; mso-ascii-font-family: Verdana; mso-hansi-font-family: Verdana"> ãä ÖÑæÑÉ ÇáÈÏä Åáì</span><span lang="AR-SA" dir="ltr" style="font-size: 17pt; color: black; font-family: Verdana; mso-bidi-font-weight: bold; mso-bidi-font-family: 'Traditional Arabic'"> </span><span lang="AR-SA" style="font-size: 17pt; color: black; font-family: &quot;Traditional Arabic&quot;; mso-bidi-font-weight: bold; mso-ascii-font-family: Verdana; mso-hansi-font-family: Verdana">ÑæÍå¡ æÇáÚíä Åáì äæÑåÇ</span></strong><span dir="ltr" style="font-size: 17pt; color: black; font-family: Verdana; mso-bidi-font-weight: bold; mso-bidi-font-family: 'Traditional Arabic'"><strong> </strong></span><strong><span lang="AR-SA" style="font-size: 17pt; color: black; font-family: &quot;Traditional Arabic&quot;; mso-bidi-font-weight: bold; mso-ascii-font-family: Verdana; mso-hansi-font-family: Verdana">æÈÇáÞÑÂä æÇáÓäÉ ãÚÇð ÞÇã ÈäÇÁ ÇáÅÓáÇã¡ æÊÃÓÓÊ ÏæáÉ</span><span lang="AR-SA" dir="ltr" style="font-size: 17pt; color: black; font-family: Verdana; mso-bidi-font-weight: bold; mso-bidi-font-family: 'Traditional Arabic'"> </span><span lang="AR-SA" style="font-size: 17pt; color: black; font-family: &quot;Traditional Arabic&quot;; mso-bidi-font-weight: bold; mso-ascii-font-family: Verdana; mso-hansi-font-family: Verdana">ÇáÅÓáÇã¡ </span><span lang="AR-SA" style="font-size: 17pt; color: red; font-family: &quot;Traditional Arabic&quot;; mso-bidi-font-weight: bold; mso-ascii-font-family: Verdana; mso-hansi-font-family: Verdana">æÇÓÊãÏÊ ãäåÌåÇ ãä ÇáãÕÏÑíä ãÚÇ</span><span lang="AR-SA" style="font-size: 17pt; color: black; font-family: &quot;Traditional Arabic&quot;; mso-bidi-font-weight: bold; mso-ascii-font-family: Verdana; mso-hansi-font-family: Verdana">ð</span></strong><span dir="ltr" style="font-size: 17pt; color: black; font-family: Verdana; mso-bidi-font-weight: bold; mso-bidi-font-family: 'Traditional Arabic'"><strong> </strong></span><strong><span lang="AR-SA" style="font-size: 17pt; color: black; font-family: &quot;Traditional Arabic&quot;; mso-bidi-font-weight: bold; mso-ascii-font-family: Verdana; mso-hansi-font-family: Verdana">æÞÏ ßÇäÊ ÃãÉ ÇáÅÓáÇã ÍÊì æÝÇÉ</span><span lang="AR-SA" dir="ltr" style="font-size: 17pt; color: black; font-family: Verdana; mso-bidi-font-weight: bold; mso-bidi-font-family: 'Traditional Arabic'"> </span><span lang="AR-SA" style="font-size: 17pt; color: black; font-family: &quot;Traditional Arabic&quot;; mso-bidi-font-weight: bold; mso-ascii-font-family: Verdana; mso-hansi-font-family: Verdana">ÇáäÈì</span><span lang="AR-SA" dir="ltr" style="font-size: 17pt; color: black; font-family: Verdana; mso-bidi-font-weight: bold; mso-bidi-font-family: 'Traditional Arabic'"> </span><span lang="AR-SA" style="font-size: 17pt; color: black; font-family: &quot;Traditional Arabic&quot;; mso-bidi-font-weight: bold; mso-ascii-font-family: Verdana; mso-hansi-font-family: Verdana">¡ æÕÏÑ ãä ÚÕÑ ÕÍÇÈÊå ÃãÉð¡ Úáì ãäåÌ æÇÍÏ Ýì ÇáÊÓáíã áäÕæÕ </span><span lang="AR-SA" style="font-size: 17pt; background: yellow; color: red; font-family: &quot;Traditional Arabic&quot;; mso-bidi-font-weight: bold; mso-ascii-font-family: Verdana; mso-hansi-font-family: Verdana; mso-highlight: yellow">ÇáæÍííä ÇáßÊÇÈ</span><span lang="AR-SA" dir="ltr" style="font-size: 17pt; background: yellow; color: red; font-family: Verdana; mso-bidi-font-weight: bold; mso-bidi-font-family: 'Traditional Arabic'; mso-highlight: yellow"> </span><span lang="AR-SA" style="font-size: 17pt; background: yellow; color: red; font-family: &quot;Traditional Arabic&quot;; mso-bidi-font-weight: bold; mso-ascii-font-family: Verdana; mso-hansi-font-family: Verdana; mso-highlight: yellow">æÇáÓäÉ</span><span lang="AR-SA" style="font-size: 17pt; color: black">¡ æÓäÉ äÈíå</span></strong><span dir="ltr" style="font-size: 17pt; color: black; font-family: Verdana; mso-bidi-font-weight: bold; mso-bidi-font-family: 'Traditional Arabic'"><strong> </strong></span><strong><span lang="AR-SA" style="font-size: 17pt; color: black; font-family: &quot;Traditional Arabic&quot;; mso-bidi-font-weight: bold; mso-ascii-font-family: Verdana; mso-hansi-font-family: Verdana">Úáì åÐÇ ÇáãäåÌ ÓÇÑ ÇáÕÍÇÈÉ</span><span lang="AR-SA" dir="ltr" style="font-size: 17pt; color: black; font-family: Verdana; mso-bidi-font-weight: bold; mso-bidi-font-family: 'Traditional Arabic'"> </span><span lang="AR-SA" style="font-size: 17pt; color: black; font-family: &quot;Traditional Arabic&quot;; mso-bidi-font-weight: bold; mso-ascii-font-family: Verdana; mso-hansi-font-family: Verdana">ÇáßÑÇã¡ æãä ÈÚÏåã ãä ÇáÊÇÈÚíä áåã ÈÅÍÓÇä¡ </span><span lang="AR-SA" style="font-size: 17pt; color: red; font-family: &quot;Traditional Arabic&quot;; mso-bidi-font-weight: bold; mso-ascii-font-family: Verdana; mso-hansi-font-family: Verdana">Åáì Ãä ÈÏÃÊ ÇáÃÞæÇá ÇáÔÇÐÉ¡ æÇáÇÊÌÇåÇÊ</span><span lang="AR-SA" dir="ltr" style="font-size: 17pt; color: red; font-family: Verdana; mso-bidi-font-weight: bold; mso-bidi-font-family: 'Traditional Arabic'"> </span><span lang="AR-SA" style="font-size: 17pt; color: red; font-family: &quot;Traditional Arabic&quot;; mso-bidi-font-weight: bold; mso-ascii-font-family: Verdana; mso-hansi-font-family: Verdana">ÇáãäÍÑÝÉ ÊÙåÑ Ýì ÓÇÍÉ ÇáÅÓáÇã¡ ÝÙåÑ ÇáßáÇã Ýì ÇáÞÏÑ</span><span lang="AR-SA" style="font-size: 17pt; color: black; font-family: &quot;Traditional Arabic&quot;; mso-bidi-font-weight: bold; mso-ascii-font-family: Verdana; mso-hansi-font-family: Verdana">¡ æÇáæÚÏ æÇáæÚíÏ¡ æÇáØÚä Ýì</span><span lang="AR-SA" dir="ltr" style="font-size: 17pt; color: black; font-family: Verdana; mso-bidi-font-weight: bold; mso-bidi-font-family: 'Traditional Arabic'"> </span><span lang="AR-SA" style="font-size: 17pt; color: black; font-family: &quot;Traditional Arabic&quot;; mso-bidi-font-weight: bold; mso-ascii-font-family: Verdana; mso-hansi-font-family: Verdana">ÇáÕÍÇÈÉ¡ æÇáßáÇã Ýì ÕÝÇÊ Çááå</span><span lang="AR-SA" dir="ltr" style="font-size: 17pt; color: black; font-family: Verdana; mso-bidi-font-weight: bold; mso-bidi-font-family: 'Traditional Arabic'"> </span><span lang="AR-SA" style="font-size: 17pt; color: black; font-family: &quot;Traditional Arabic&quot;; mso-bidi-font-weight: bold; mso-ascii-font-family: Verdana; mso-hansi-font-family: Verdana">æÛíÑ Ðáß</span></strong><span dir="ltr" style="font-size: 17pt; color: black; font-family: Verdana; mso-bidi-font-weight: bold; mso-bidi-font-family: 'Traditional Arabic'"><strong> </strong></span><strong><span lang="AR-SA" style="font-size: 17pt; color: black; font-family: &quot;Traditional Arabic&quot;; mso-bidi-font-weight: bold; mso-ascii-font-family: Verdana; mso-hansi-font-family: Verdana">ÝÊÈäì Ðáß ÃÞæÇã æäÕÑæÇ Êáß ÇáÃÞæÇá</span><span lang="AR-SA" dir="ltr" style="font-size: 17pt; color: black; font-family: Verdana; mso-bidi-font-weight: bold; mso-bidi-font-family: 'Traditional Arabic'"> </span><span lang="AR-SA" style="font-size: 17pt; color: black; font-family: &quot;Traditional Arabic&quot;; mso-bidi-font-weight: bold; mso-ascii-font-family: Verdana; mso-hansi-font-family: Verdana">æÚÖÏæåÇ¡ </span><span lang="AR-SA" style="font-size: 17pt; color: red; font-family: &quot;Traditional Arabic&quot;; mso-bidi-font-weight: bold; mso-ascii-font-family: Verdana; mso-hansi-font-family: Verdana">ÝÊßæäÊ ãä Ðáß ÝÑÞ æäÍá¡ æÇÍÊÏã Èíäåã ÇáÎáÇÝ</span><span lang="AR-SA" style="font-size: 17pt; color: black; font-family: &quot;Traditional Arabic&quot;; mso-bidi-font-weight: bold; mso-ascii-font-family: Verdana; mso-hansi-font-family: Verdana">¡ æÇÔÊÏ ÇáäÒÇÚ¡ æÈÏÃÊ</span><span lang="AR-SA" dir="ltr" style="font-size: 17pt; color: black; font-family: Verdana; mso-bidi-font-weight: bold; mso-bidi-font-family: 'Traditional Arabic'"> </span><span lang="AR-SA" style="font-size: 17pt; color: black; font-family: &quot;Traditional Arabic&quot;; mso-bidi-font-weight: bold; mso-ascii-font-family: Verdana; mso-hansi-font-family: Verdana">ÇáÝõÑÞÉ¡ ÝáÌÃÊ ßá ÝÑÞÉ Åáì ÇáÞÑÂä ÇáßÑíã áÊäÕÑ ÃÝßÇÑåÇ æÊÚÖÏ ÃÞæÇáåÇ¡ ÝÃÚÌÒåã</span><span lang="AR-SA" dir="ltr" style="font-size: 17pt; color: black; font-family: Verdana; mso-bidi-font-weight: bold; mso-bidi-font-family: 'Traditional Arabic'"> </span><span lang="AR-SA" style="font-size: 17pt; color: black; font-family: &quot;Traditional Arabic&quot;; mso-bidi-font-weight: bold; mso-ascii-font-family: Verdana; mso-hansi-font-family: Verdana">ÇáÞÑÂä Ãä íÌÏæÇ Ýíå ãÇ íÏÚã Ðáß ÇáÈÇØẠÝÓáØæÇ Úáíå ãÚÇæá ÇáÊÃæíá¡ Ëã ÇäÊÞáæÇ</span><span lang="AR-SA" dir="ltr" style="font-size: 17pt; color: black; font-family: Verdana; mso-bidi-font-weight: bold; mso-bidi-font-family: 'Traditional Arabic'"> </span><span lang="AR-SA" style="font-size: 17pt; color: black; font-family: &quot;Traditional Arabic&quot;; mso-bidi-font-weight: bold; mso-ascii-font-family: Verdana; mso-hansi-font-family: Verdana">Åáì ÇáÓäÉ áíÌÏæÇ ÝíåÇ ãÇ íÊãäæä¡ Ýáã íÝáÍæÇ¡ </span><span lang="AR-SA" style="font-size: 17pt; color: red; font-family: &quot;Traditional Arabic&quot;; mso-bidi-font-weight: bold; mso-ascii-font-family: Verdana; mso-hansi-font-family: Verdana">ÝæÖÚÊ åäÇáß ÃÍÇÏíË¡ æØÚä Ýì ÃÎÑì¡</span><span lang="AR-SA" dir="ltr" style="font-size: 17pt; color: red; font-family: Verdana; mso-bidi-font-weight: bold; mso-bidi-font-family: 'Traditional Arabic'"> </span><span lang="AR-SA" style="font-size: 17pt; color: red; font-family: &quot;Traditional Arabic&quot;; mso-bidi-font-weight: bold; mso-ascii-font-family: Verdana; mso-hansi-font-family: Verdana">æÍõÑøöÝó ßËíÑ ãäåÇ</span><span lang="AR-SA" style="font-size: 17pt; color: black; font-family: &quot;Traditional Arabic&quot;; mso-bidi-font-weight: bold; mso-ascii-font-family: Verdana; mso-hansi-font-family: Verdana">¡ æÊÌÇÓÑÊ ÇáÚÞæá Úáì äÕæÕ ÇáæÍì¡ ÝæÇÌåÊåÇ ÈÇáÑøöÏ æÇáÊßÐíÈ</span><span lang="AR-SA" dir="ltr" style="font-size: 17pt; color: black; font-family: Verdana; mso-bidi-font-weight: bold; mso-bidi-font-family: 'Traditional Arabic'"> </span><span lang="AR-SA" style="font-size: 17pt; color: black; font-family: &quot;Traditional Arabic&quot;; mso-bidi-font-weight: bold; mso-ascii-font-family: Verdana; mso-hansi-font-family: Verdana">æÇáÊÍÑíÝ æÇáÊÈÏíá</span></strong><span dir="ltr" style="font-size: 17pt; color: black; font-family: Verdana; mso-bidi-font-weight: bold; mso-bidi-font-family: 'Traditional Arabic'"><strong><span lang="AR-SA" style="font-size: 17pt; color: black; font-family: &quot;Traditional Arabic&quot;; mso-bidi-font-weight: bold; mso-ascii-font-family: Verdana; mso-hansi-font-family: Verdana">æßÇä áÂÑÇÁ Êáß ÇáÝÑÞ Ýì ÇáÕÍÇÈÉ¡ æäÙÑÊåã Åáì ÇáÍÏíË</span><span lang="AR-SA" dir="ltr" style="font-size: 17pt; color: black; font-family: Verdana; mso-bidi-font-weight: bold; mso-bidi-font-family: 'Traditional Arabic'"> </span><span lang="AR-SA" style="font-size: 17pt; color: black; font-family: &quot;Traditional Arabic&quot;; mso-bidi-font-weight: bold; mso-ascii-font-family: Verdana; mso-hansi-font-family: Verdana">æÇáãÍÏËíä¡ æÑãíåã ÅíÇåã ÈÍãá ÇáßÐÈ¡ æÑæÇíÉ ÇáãÊäÇÞÖ¡ æÐãåã æãÈÇáÛÊåã Ýì</span><span lang="AR-SA" dir="ltr" style="font-size: 17pt; color: black; font-family: Verdana; mso-bidi-font-weight: bold; mso-bidi-font-family: 'Traditional Arabic'"> </span><span lang="AR-SA" style="font-size: 17pt; color: black; font-family: &quot;Traditional Arabic&quot;; mso-bidi-font-weight: bold; mso-ascii-font-family: Verdana; mso-hansi-font-family: Verdana">ÇäÊÞÇÕåã¡ ÃßÈÑ ÇáÃËÑ ÝíãÇ ÃËíÑ Íæá ÇáÓäÉ ÇáäÈæíÉ ãä ÔÈåÇÊ æÞÏ ãåÏÊ Êáß ÇáÝÑÞ</span><span lang="AR-SA" dir="ltr" style="font-size: 17pt; color: black; font-family: Verdana; mso-bidi-font-weight: bold; mso-bidi-font-family: 'Traditional Arabic'"> </span><span lang="AR-SA" style="font-size: 17pt; color: black; font-family: &quot;Traditional Arabic&quot;; mso-bidi-font-weight: bold; mso-ascii-font-family: Verdana; mso-hansi-font-family: Verdana">æÚáì ÑÃÓåÇ ÇáãÚÊÒáÉ ÇáÓÈíá¡ æÝÊÍæÇ ÇáÈÇÈ Úáì ãÕÑÇÚíå¡ ÝæáÌ ãäå ßËíÑ ãä ÃÚÏÇÁ åÐÇ</span><span lang="AR-SA" dir="ltr" style="font-size: 17pt; color: black; font-family: Verdana; mso-bidi-font-weight: bold; mso-bidi-font-family: 'Traditional Arabic'"> </span><span lang="AR-SA" style="font-size: 17pt; color: black; font-family: &quot;Traditional Arabic&quot;; mso-bidi-font-weight: bold; mso-ascii-font-family: Verdana; mso-hansi-font-family: Verdana">ÇáÏíä ãä ÇáíåæÏ æÇáäÕÇÑì</span></strong><span dir="ltr" style="font-size: 17pt; color: black; font-family: Verdana; mso-bidi-font-weight: bold; mso-bidi-font-family: 'Traditional Arabic'"><strong><span lang="AR-SA" style="font-size: 17pt; background: yellow; color: red; font-family: &quot;Traditional Arabic&quot;; mso-bidi-font-weight: bold; mso-ascii-font-family: Verdana; mso-hansi-font-family: Verdana; mso-highlight: yellow">æÅÐÇ ßÇäÊ Ýì ÇáÞÑä ÇáËÇäì ÇáåÌÑì åÈÊ ÃÚÇÕíÑ ÚÇÊíÉ</span><span lang="AR-SA" dir="ltr" style="font-size: 17pt; background: yellow; color: red; font-family: Verdana; mso-bidi-font-weight: bold; mso-bidi-font-family: 'Traditional Arabic'; mso-highlight: yellow"> </span><span lang="AR-SA" style="font-size: 17pt; background: yellow; color: red; font-family: &quot;Traditional Arabic&quot;; mso-bidi-font-weight: bold; mso-ascii-font-family: Verdana; mso-hansi-font-family: Verdana; mso-highlight: yellow">ÊåÏÝ Åáì ÇáÅØÇÍÉ ÈÇáÓäÉ¡ æÅÈÚÇÏ ÇáãÓáãíä ÚäåÇ¡ æÊÔßíßåã Ýì ØÑÞ äÞáåÇ æÑæÇÊåÇ</span><span dir="ltr" style="font-size: 17pt; background: yellow; color: red; font-family: Verdana; mso-bidi-font-weight: bold; mso-bidi-font-family: 'Traditional Arabic'; mso-highlight: yellow"> ...</span><span lang="AR-SA" style="font-size: 17pt; background: yellow; color: red; font-family: &quot;Traditional Arabic&quot;; mso-bidi-font-weight: bold; mso-ascii-font-family: Verdana; mso-hansi-font-family: Verdana; mso-highlight: yellow">¡ ÝÞÏ ßÇäÊ Ýì ÇáÞÑä ÇáËÇäì ÃíÖÇð ÇáÚáÇãÇÊ ÇáÈÇÑÒÉ Ýì ØÑíÞ ÑÚÇíÉ ÇáÓäÉ ÇáäÈæíÉ</span><span lang="AR-SA" dir="ltr" style="font-size: 17pt; background: yellow; color: red; font-family: Verdana; mso-bidi-font-weight: bold; mso-bidi-font-family: 'Traditional Arabic'; mso-highlight: yellow"> </span><span lang="AR-SA" style="font-size: 17pt; background: yellow; color: red; font-family: &quot;Traditional Arabic&quot;; mso-bidi-font-weight: bold; mso-ascii-font-family: Verdana; mso-hansi-font-family: Verdana; mso-highlight: yellow">ÇáßÑíãÉ æÊæËíÞåÇ</span><span lang="AR-SA" style="font-size: 17pt; color: red; font-family: &quot;Traditional Arabic&quot;; mso-bidi-font-weight: bold; mso-ascii-font-family: Verdana; mso-hansi-font-family: Verdana"> </span><span lang="AR-SA" style="font-size: 17pt; color: black; font-family: &quot;Traditional Arabic&quot;; mso-bidi-font-weight: bold; mso-ascii-font-family: Verdana; mso-hansi-font-family: Verdana">... </span><span lang="AR-SA" style="font-size: 17pt; background: yellow; color: red; font-family: &quot;Traditional Arabic&quot;; mso-bidi-font-weight: bold; mso-ascii-font-family: Verdana; mso-hansi-font-family: Verdana; mso-highlight: yellow">æÞíÖ Çááå</span><span lang="AR-SA" dir="ltr" style="font-size: 17pt; background: yellow; color: red; font-family: Verdana; mso-bidi-font-weight: bold; mso-bidi-font-family: 'Traditional Arabic'; mso-highlight: yellow"> </span><span lang="AR-SA" style="font-size: 17pt; background: yellow; color: red; font-family: &quot;Traditional Arabic&quot;; mso-bidi-font-weight: bold; mso-ascii-font-family: Verdana; mso-hansi-font-family: Verdana; mso-highlight: yellow">ÃÆãÉ ßÈÇÑÇð Ýì åÐÇ ÇáÞÑä¡ æÞÝæÇ Ýì æÌå åÐå</span><span lang="AR-SA" dir="ltr" style="font-size: 17pt; background: yellow; color: red; font-family: Verdana; mso-bidi-font-weight: bold; mso-bidi-font-family: 'Traditional Arabic'; mso-highlight: yellow"> </span><span lang="AR-SA" style="font-size: 17pt; background: yellow; color: red; font-family: &quot;Traditional Arabic&quot;; mso-bidi-font-weight: bold; mso-ascii-font-family: Verdana; mso-hansi-font-family: Verdana; mso-highlight: yellow">ÇáÃÚÇÕíÑ íÑÏæä ßíÏåÇ¡ ÍÊì ÇÑÊÏÊ ÓåÇã ÇáÚÇÈËíä Åáì äÍæÑåã¡ æÃÕÈÍÊ ÐßÑÇåã Ýì ßÊÈ</span><span lang="AR-SA" dir="ltr" style="font-size: 17pt; background: yellow; color: red; font-family: Verdana; mso-bidi-font-weight: bold; mso-bidi-font-family: 'Traditional Arabic'; mso-highlight: yellow"> </span><span lang="AR-SA" style="font-size: 17pt; background: yellow; color: red; font-family: &quot;Traditional Arabic&quot;; mso-bidi-font-weight: bold; mso-ascii-font-family: Verdana; mso-hansi-font-family: Verdana; mso-highlight: yellow">ÇáÑÌÇá ÊåíÌ ãÔÇÚÑ ÇáÛÖÈ äÍæåã¡ æÇáÓÎØ Úáíåã ãä ßá ÛíæÑ Úáì Ïíäå¡ ÌÒÇÁ ÅËãåã</span><span lang="AR-SA" dir="ltr" style="font-size: 17pt; background: yellow; color: red; font-family: Verdana; mso-bidi-font-weight: bold; mso-bidi-font-family: 'Traditional Arabic'; mso-highlight: yellow"> </span><span lang="AR-SA" style="font-size: 17pt; background: yellow; color: red; font-family: &quot;Traditional Arabic&quot;; mso-bidi-font-weight: bold; mso-ascii-font-family: Verdana; mso-hansi-font-family: Verdana; mso-highlight: yellow">æÇÝÊÑÇÆåã Úáì äÈíäÇ</span><span lang="AR-SA" dir="ltr" style="font-size: 17pt; background: yellow; color: red; font-family: Verdana; mso-bidi-font-weight: bold; mso-bidi-font-family: 'Traditional Arabic'; mso-highlight: yellow"> </span><span lang="AR-SA" style="font-size: 17pt; background: yellow; color: red; font-family: &quot;Traditional Arabic&quot;; mso-bidi-font-weight: bold; mso-ascii-font-family: Verdana; mso-hansi-font-family: Verdana; mso-highlight: yellow">¡ æãÇ ÃÞÏãæÇ Úáíå ãä ÊÔæíå ÓäÊå ÇáãØåÑÉ</span></strong><span dir="ltr" style="font-size: 17pt; color: red; font-family: Verdana; mso-bidi-font-weight: bold; mso-bidi-font-family: 'Traditional Arabic'"><strong> </strong></span><strong><span lang="AR-SA" style="font-size: 17pt; color: black; font-family: &quot;Traditional Arabic&quot;; mso-bidi-font-weight: bold; mso-ascii-font-family: Verdana; mso-hansi-font-family: Verdana">æãÇ ÃÔÈå</span><span lang="AR-SA" dir="ltr" style="font-size: 17pt; color: black; font-family: Verdana; mso-bidi-font-weight: bold; mso-bidi-font-family: 'Traditional Arabic'"> </span><span lang="AR-SA" style="font-size: 17pt; color: black; font-family: &quot;Traditional Arabic&quot;; mso-bidi-font-weight: bold; mso-ascii-font-family: Verdana; mso-hansi-font-family: Verdana">ÇááíáÉ ÈÇáÈÇÑÍÉ ßãÇ íÞæáæä!¡ </span><span lang="AR-SA" style="font-size: 17pt; color: red; font-family: &quot;Traditional Arabic&quot;; mso-bidi-font-weight: bold; mso-ascii-font-family: Verdana; mso-hansi-font-family: Verdana">ÝÞÏ äÈÊÊ äÇÈÊÉ Ýì ÚÕÑäÇ ÇáÍÏíË ÊÔßß Ýì ÇáÓäÉ¡ Ýì</span><span lang="AR-SA" dir="ltr" style="font-size: 17pt; color: red; font-family: Verdana; mso-bidi-font-weight: bold; mso-bidi-font-family: 'Traditional Arabic'"> </span><span lang="AR-SA" style="font-size: 17pt; color: red; font-family: &quot;Traditional Arabic&quot;; mso-bidi-font-weight: bold; mso-ascii-font-family: Verdana; mso-hansi-font-family: Verdana">åÌãÉ ÔÑÓÉ ÛÇÔãÉ¡ áã äÓãÚ ÈãËáåÇ ãä ÞÈá</span><span lang="AR-SA" style="font-size: 17pt; color: black; font-family: &quot;Traditional Arabic&quot;; mso-bidi-font-weight: bold; mso-ascii-font-family: Verdana; mso-hansi-font-family: Verdana">¡ åÌãÉ ÊßÇÊÝÊ áåÇ ßá Þæì ÇáÔÑ æÇáÈÛì ãä</span><span lang="AR-SA" dir="ltr" style="font-size: 17pt; color: black; font-family: Verdana; mso-bidi-font-weight: bold; mso-bidi-font-family: 'Traditional Arabic'"> </span><span lang="AR-SA" style="font-size: 17pt; color: black; font-family: &quot;Traditional Arabic&quot;; mso-bidi-font-weight: bold; mso-ascii-font-family: Verdana; mso-hansi-font-family: Verdana">ÇáÔíæÚííä ÇáãáÇÍÏÉ¡ æÇáÕáíÈííä¡ æÇáÕåÇíäÉ¡ æÏÚÇÉ ÇááÇÏíäíÉ ãä ÇáÚáãÇäííä¡</span><span lang="AR-SA" dir="ltr" style="font-size: 17pt; color: black; font-family: Verdana; mso-bidi-font-weight: bold; mso-bidi-font-family: 'Traditional Arabic'"> </span><span lang="AR-SA" style="font-size: 17pt; color: black; font-family: &quot;Traditional Arabic&quot;; mso-bidi-font-weight: bold; mso-ascii-font-family: Verdana; mso-hansi-font-family: Verdana">æÇáÈåÇÆííä¡ æÇáÞÇÏíÇäííä¡ æÛíÑåã ããä íÌãÚåã ãÚÓßÑ ÇáÚÏÇÁ ááÅÓáÇã æÃåáå¡ </span><span lang="AR-SA" style="font-size: 17pt; background: yellow; color: red; font-family: &quot;Traditional Arabic&quot;; mso-bidi-font-weight: bold; mso-ascii-font-family: Verdana; mso-hansi-font-family: Verdana; mso-highlight: yellow">æÒÚãÊ</span><span lang="AR-SA" dir="ltr" style="font-size: 17pt; background: yellow; color: red; font-family: Verdana; mso-bidi-font-weight: bold; mso-bidi-font-family: 'Traditional Arabic'; mso-highlight: yellow"> </span><span lang="AR-SA" style="font-size: 17pt; background: yellow; color: red; font-family: &quot;Traditional Arabic&quot;; mso-bidi-font-weight: bold; mso-ascii-font-family: Verdana; mso-hansi-font-family: Verdana; mso-highlight: yellow">åÐå ÇáäÇÈÊÉ Ãä ÇáÓäÉ ÍÑÝÊ æÈÏáÊ ... æÃä ÃÓÓ ÊæËíÞåÇ ßÇäÊ æÇåíÉ æÔßáíÉ¡ æáã ÊäåÖ</span><span lang="AR-SA" dir="ltr" style="font-size: 17pt; background: yellow; color: red; font-family: Verdana; mso-bidi-font-weight: bold; mso-bidi-font-family: 'Traditional Arabic'; mso-highlight: yellow"> </span><span lang="AR-SA" style="font-size: 17pt; background: yellow; color: red; font-family: &quot;Traditional Arabic&quot;; mso-bidi-font-weight: bold; mso-ascii-font-family: Verdana; mso-hansi-font-family: Verdana; mso-highlight: yellow">ÈÚÈÁ ÇáÍÝÇÙ ÚáíåÇ</span></strong><span dir="ltr" style="font-size: 17pt; color: black; font-family: Verdana; mso-bidi-font-weight: bold; mso-bidi-font-family: 'Traditional Arabic'"><strong><span lang="AR-SA" style="font-size: 17pt; color: black; font-family: &quot;Traditional Arabic&quot;; mso-bidi-font-weight: bold; mso-ascii-font-family: Verdana; mso-hansi-font-family: Verdana">æãä ÇáãÄÓÝ ÍÞÇð Ãä íßæä ãä Èíä ÃÈäÇÁ ÇáÅÓáÇã ãä íÒÚã ÈÕÑíÍ</span><span lang="AR-SA" dir="ltr" style="font-size: 17pt; color: black; font-family: Verdana; mso-bidi-font-weight: bold; mso-bidi-font-family: 'Traditional Arabic'"> </span><span lang="AR-SA" style="font-size: 17pt; color: black; font-family: &quot;Traditional Arabic&quot;; mso-bidi-font-weight: bold; mso-ascii-font-family: Verdana; mso-hansi-font-family: Verdana">ÇááÝÙ : </span><span lang="AR-SA" style="font-size: 17pt; color: red; font-family: &quot;Traditional Arabic&quot;; mso-bidi-font-weight: bold; mso-ascii-font-family: Verdana; mso-hansi-font-family: Verdana">áÇ ÍÌÉ Ýì ÇáÓäÉ¡ ÅäãÇ ÇáÍÌÉ Ýì ÇáÞÑÂä æÍÏå Ïæä ÓæÇå¡</span><span lang="AR-SA" style="font-size: 17pt; color: black; font-family: &quot;Traditional Arabic&quot;; mso-bidi-font-weight: bold; mso-ascii-font-family: Verdana; mso-hansi-font-family: Verdana"> æÞÏ æÌÏäÇ ÈÚÖÇð ãä</span><span lang="AR-SA" dir="ltr" style="font-size: 17pt; color: black; font-family: Verdana; mso-bidi-font-weight: bold; mso-bidi-font-family: 'Traditional Arabic'"> </span><span lang="AR-SA" style="font-size: 17pt; color: black; font-family: &quot;Traditional Arabic&quot;; mso-bidi-font-weight: bold; mso-ascii-font-family: Verdana; mso-hansi-font-family: Verdana">åÄáÇÁ Ýì áÇåæÑ ÈÈÇßÓÊÇä¡ æÓãÊ äÝÓåÇ ÌãÇÚÉ ÇáÞÑÂä¡ æåì ÃÚÏì ÃÚÏÇÆå¡ ÅÐ ÊÊåÌã Úáì</span><span lang="AR-SA" dir="ltr" style="font-size: 17pt; color: black; font-family: Verdana; mso-bidi-font-weight: bold; mso-bidi-font-family: 'Traditional Arabic'"> </span><span lang="AR-SA" style="font-size: 17pt; color: black; font-family: &quot;Traditional Arabic&quot;; mso-bidi-font-weight: bold; mso-ascii-font-family: Verdana; mso-hansi-font-family: Verdana">ÊÝÓíÑå æåì áÇ ÊÚÑÝ ãä ÇáÚÑÈíÉ ÍÑÝÇð æÇÍÏÇð¡ æÊÚÊãÏ Úáì ÊÑÇÌã ÔÇÆåÉæÊÚÊÈÑ ãÇ</span><span lang="AR-SA" dir="ltr" style="font-size: 17pt; color: black; font-family: Verdana; mso-bidi-font-weight: bold; mso-bidi-font-family: 'Traditional Arabic'"> </span><span lang="AR-SA" style="font-size: 17pt; color: black; font-family: &quot;Traditional Arabic&quot;; mso-bidi-font-weight: bold; mso-ascii-font-family: Verdana; mso-hansi-font-family: Verdana">ÝíåÇ åæ ÇáÍÌÉ ãä ÛíÑ ÇÍÊíÇÌ áÓäÉ ÑÓæá Çááå</span></strong><span dir="ltr" style="font-size: 17pt; color: black; font-family: Verdana; mso-bidi-font-weight: bold; mso-bidi-font-family: 'Traditional Arabic'"><strong> </strong></span><strong><span lang="AR-SA" style="font-size: 17pt; color: black; font-family: &quot;Traditional Arabic&quot;; mso-bidi-font-weight: bold; mso-ascii-font-family: Verdana; mso-hansi-font-family: Verdana">æÅä åÄáÇÁ Åä ÇÓÊÞÇã áåã ØÑíÞåã</span><span lang="AR-SA" dir="ltr" style="font-size: 17pt; color: black; font-family: Verdana; mso-bidi-font-weight: bold; mso-bidi-font-family: 'Traditional Arabic'"> </span><span lang="AR-SA" style="font-size: 17pt; color: black; font-family: &quot;Traditional Arabic&quot;; mso-bidi-font-weight: bold; mso-ascii-font-family: Verdana; mso-hansi-font-family: Verdana">áÃÏì Ðáß Åáì Ãä íÕÇÈ ÇáÞÑÂä ÈãÇ ÃÕíÈÊ Èå ÇáßÊÈ ÇáÓÇÈÞÉ¡ ÅÐ ÇÚÊÑÇåÇ ÇáÊÛííÑ</span><span lang="AR-SA" dir="ltr" style="font-size: 17pt; color: black; font-family: Verdana; mso-bidi-font-weight: bold; mso-bidi-font-family: 'Traditional Arabic'"> </span><span lang="AR-SA" style="font-size: 17pt; color: black; font-family: &quot;Traditional Arabic&quot;; mso-bidi-font-weight: bold; mso-ascii-font-family: Verdana; mso-hansi-font-family: Verdana">æÇáÊÈÏíá ÈÓÈÈ ÇáÊÑÇÌã¡ æÖÇÚ ÇáÃÕá</span></strong><span dir="ltr" style="font-size: 17pt; background: yellow; color: black; font-family: &quot;Traditional Arabic&quot;; mso-bidi-font-weight: bold; mso-ascii-font-family: Verdana; mso-hansi-font-family: Verdana; mso-highlight: yellow">ÅÓáÇãì ... ÅáΡ æÞÏ ÞãÊ ÈÕÍÈÉ ÈÚÖåã¡ ááÇØáÇÚ Úáì ÃÍæÇáåã æÃÓÇáíÈåã Ýì ÇáßíÏ</span><span lang="AR-SA" dir="ltr" style="font-size: 17pt; background: yellow; color: blue; font-family: Verdana; mso-bidi-font-weight: bold; mso-bidi-font-family: 'Traditional Arabic'; mso-highlight: yellow"> </span><span lang="AR-SA" style="font-size: 17pt; background: yellow; color: blue; font-family: &quot;Traditional Arabic&quot;; mso-bidi-font-weight: bold; mso-ascii-font-family: Verdana; mso-hansi-font-family: Verdana; mso-highlight: yellow">ááÓäÉ ÇáãØåÑÉ¡ æÑÃíÊ ßíÝ íÎØØæä æíäÓÞæä ãÚ ÈÚÖåã ÇáÈÚÖ¡ æÑÃíÊ ßíÝ íÓÊãÏæä</span><span lang="AR-SA" dir="ltr" style="font-size: 17pt; background: yellow; color: blue; font-family: Verdana; mso-bidi-font-weight: bold; mso-bidi-font-family: 'Traditional Arabic'; mso-highlight: yellow"> </span><span lang="AR-SA" style="font-size: 17pt; background: yellow; color: blue; font-family: &quot;Traditional Arabic&quot;; mso-bidi-font-weight: bold; mso-ascii-font-family: Verdana; mso-hansi-font-family: Verdana; mso-highlight: yellow">ÇáãÚæäÉ ããä íßíÏæä áÏíääÇ æáÃãÊäÇ ÇáÅÓáÇãíÉ áíá äåÇÑ ãä ÃÚÏÇÁ ÇáÅÓáÇã ÇáÙÇåÑíä¡</span><span lang="AR-SA" dir="ltr" style="font-size: 17pt; background: yellow; color: blue; font-family: Verdana; mso-bidi-font-weight: bold; mso-bidi-font-family: 'Traditional Arabic'; mso-highlight: yellow"> </span><span lang="AR-SA" style="font-size: 17pt; background: yellow; color: blue; font-family: &quot;Traditional Arabic&quot;; mso-bidi-font-weight: bold; mso-ascii-font-family: Verdana; mso-hansi-font-family: Verdana; mso-highlight: yellow">ÝÇáÊÞæÇ ÌãíÚÇð Úáì åÌæã ÔÑÓ ÛÇÔã Úáì ÇáÓäÉ ÇáãØåÑÉ</span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></strong><span dir="ltr" style="font-size: 17pt; color: black; font-family: Verdana; mso-bidi-font-weight: bold; mso-bidi-font-family: 'Traditional Arabic'"><strong><span lang="AR-SA" style="font-size: 17pt; color: black; font-family: &quot;Traditional Arabic&quot;; mso-bidi-font-weight: bold; mso-ascii-font-family: Verdana; mso-hansi-font-family: Verdana">æãä ÇáæÇÖÍ Ãä ÇáãÄÇãÑÇÊ</span><span lang="AR-SA" dir="ltr" style="font-size: 17pt; color: black; font-family: Verdana; mso-bidi-font-weight: bold; mso-bidi-font-family: 'Traditional Arabic'"> </span><span lang="AR-SA" style="font-size: 17pt; color: black; font-family: &quot;Traditional Arabic&quot;; mso-bidi-font-weight: bold; mso-ascii-font-family: Verdana; mso-hansi-font-family: Verdana">ÇáÚÏÇÆíÉ ááÅÓáÇã ÊáÈÓ Ýì ßá ÚÕÑ áÈæÓåÇ¡ </span><span lang="AR-SA" style="font-size: 17pt; color: red; font-family: &quot;Traditional Arabic&quot;; mso-bidi-font-weight: bold; mso-ascii-font-family: Verdana; mso-hansi-font-family: Verdana">Ýåì Ííä íßæä ÇáãÓáãæä ÃÞæíÇÁ ÊÃÎÐ ØÑíÞ</span><span lang="AR-SA" dir="ltr" style="font-size: 17pt; color: red; font-family: Verdana; mso-bidi-font-weight: bold; mso-bidi-font-family: 'Traditional Arabic'"> </span><span lang="AR-SA" style="font-size: 17pt; color: red; font-family: &quot;Traditional Arabic&quot;; mso-bidi-font-weight: bold; mso-ascii-font-family: Verdana; mso-hansi-font-family: Verdana">ÇáÊåÏíã ÇáÝßÑì æÇáÎáÞì¡ æÇáÇÌÊãÇÚì¡ æÍíä íßæäæä ÖÚÝÇÁ ÊÊÎÐ ØÑíÞ ÇáÍÑÈ æÇáÊÌãÚ</span><span lang="AR-SA" style="font-size: 17pt; color: black; font-family: &quot;Traditional Arabic&quot;; mso-bidi-font-weight: bold; mso-ascii-font-family: Verdana; mso-hansi-font-family: Verdana">¡</span><span lang="AR-SA" dir="ltr" style="font-size: 17pt; color: black; font-family: Verdana; mso-bidi-font-weight: bold; mso-bidi-font-family: 'Traditional Arabic'"> </span><span lang="AR-SA" style="font-size: 17pt; color: black; font-family: &quot;Traditional Arabic&quot;; mso-bidi-font-weight: bold; mot: ; style: ">ÃÚÏÇÄå¡ ãä ÍíË Ãäåã áÇ ÚáÇÞÉ áåã ÈåÐÇ ÇáÊÎÑíÈ æÇáÊåÏíã</span></strong><span dir="ltr" style="font-size: 17pt; color: red; font-family: Verdana; mso-bidi-font-weight: bold; mso-bidi-font-family: 'Traditional Arabic'"><strong><span lang="AR-SA" style="font-size: 17pt; color: red; font-family: &quot;Traditional Arabic&quot;; mso-bidi-font-weight: bold; mso-ascii-font-family: Verdana; mso-hansi-font-family: Verdana">æÇáÐì íãßä Ãä ÃÞÑÑå</span><span lang="AR-SA" dir="ltr" style="font-size: 17pt; color: red; font-family: Verdana; mso-bidi-font-weight: bold; mso-bidi-font-family: 'Traditional Arabic'"> </span><span lang="AR-SA" style="font-size: 17pt; color: red; font-family: &quot;Traditional Arabic&quot;; mso-bidi-font-weight: bold; mso-ascii-font-family: Verdana; mso-hansi-font-family: Verdana">åäÇ ... Ãä Úáá ÇáÃãÉ æÃÏæÇÁåÇ¡ áÇ ÊÃÊíåÇ ãä ÇáÎÇÑÌ ÈãÞÏÇÑ ãÇ ÊÃÊíåÇ ãä ÇáÏÇÎá¡</span><span lang="AR-SA" dir="ltr" style="font-size: 17pt; color: red; font-family: Verdana; mso-bidi-font-weight: bold; mso-bidi-font-family: 'Traditional Arabic'"> </span><span lang="AR-SA" style="font-size: 17pt; color: red; font-family: &quot;Traditional Arabic&quot;; mso-bidi-font-weight: bold; mso-ascii-font-family: Verdana; mso-hansi-font-family: Verdana">æãä äÝÓåÇ ÞÈá ÛíÑåÇ</span></strong><span dir="ltr" style="font-size: 17pt; color: black; font-family: Verdana; mso-bidi-font-weight: bold; mso-bidi-font-family: 'Traditional Arabic'"><strong> </strong></span><strong><span lang="AR-SA" style="font-size: 17pt; color: black; font-family: &quot;Traditional Arabic&quot;; mso-bidi-font-weight: bold; mso-ascii-font-family: Verdana; mso-hansi-font-family: Verdana">æááå ÏÑ ãä ÞÇá : ãÇ ÃÎÔì Úáì ÇáãÓáãíä ÅáÇ ãä ÇáãÓáãíä¡</span><span lang="AR-SA" dir="ltr" style="font-size: 17pt; color: black; font-family: Verdana; mso-bidi-font-weight: bold; mso-bidi-font-family: 'Traditional Arabic'"> </span><span lang="AR-SA" style="font-size: 17pt; color: black; font-family: &quot;Traditional Arabic&quot;; mso-bidi-font-weight: bold; mso-ascii-font-family: Verdana; mso-hansi-font-family: Verdana">ãÇ ÃÎÔì ãä ÇáÃÌÇäÈ ßãÇ ÃÎÔì ãä ÇáãÓáãíä¡ æåæ ßáÇã ÃÕÇÈ ßÈÏ ÇáÍÞíÞÉ(1)</span></strong><span dir="ltr" style="font-size: 17pt; color: black; font-family: Verdana; mso-bidi-font-weight: bold; mso-bidi-font-family: 'Traditional Arabic'"><strong> </strong></span><strong><span lang="AR-SA" style="font-size: 17pt; background: yellow; color: red; font-family: &quot;Traditional Arabic&quot;; mso-bidi-font-weight: bold; mso-ascii-font-family: Verdana; mso-hansi-font-family: Verdana; mso-highlight: yellow">ÝÇáÎØÑ ÇáÃßÈÑ ãä åÐÇ ÇáåÌæã ÇáÔÑÓ Úáì ÇáÓäÉ ÇáãØåÑÉ Ýì ÚÕÑäÇ íÃÊì ããä</span><span lang="AR-SA" dir="ltr" style="font-size: 17pt; background: yellow; color: red; font-family: Verdana; mso-bidi-font-weight: bold; mso-bidi-font-family: 'Traditional Arabic'; mso-highlight: yellow"> </span><span lang="AR-SA" style="font-size: 17pt; background: yellow; color: red; font-family: &quot;Traditional Arabic&quot;; mso-bidi-font-weight: bold; mso-ascii-font-family: Verdana; mso-hansi-font-family: Verdana; mso-highlight: yellow">íäÊÓÈæä Åáì ÇáÅÓáÇã¡ ããä åã ãä ÌáÏÊäÇ¡ æíÊßáãæä ÈÃáÓäÊäÇ¡ æåÐÇ ãÇ ÏÝÚäì Åáì</span><span lang="AR-SA" dir="ltr" style="font-size: 17pt; background: yellow; color: red; font-family: Verdana; mso-bidi-font-weight: bold; mso-bidi-font-family: 'Traditional Arabic'; mso-highlight: yellow"> </span><span lang="AR-SA" style="font-size: 17pt; background: yellow; color: red; font-family: &quot;Traditional Arabic&quot;; mso-bidi-font-weight: bold; mso-ascii-font-family: Verdana; mso-hansi-font-family: Verdana; mso-highlight: yellow">ÇÎÊíÇÑ ãæÖæÚ åÐÇ ÇáßÊÇÈ $ÇáÓäÉ ÇáäÈæíÉ Ýì ßÊÇÈÇÊ ÃÚÏÇÁ ÇáÅÓáÇã Ýì ÇáßÊÇÈÇÊ</span><span lang="AR-SA" dir="ltr" style="font-size: 17pt; background: yellow; color: red; font-family: Verdana; mso-bidi-font-weight: bold; mso-bidi-font-family: 'Traditional Arabic'; mso-highlight: yellow"> </span><span lang="AR-SA" style="font-size: 17pt; background: yellow; color: red; font-family: &quot;Traditional Arabic&quot;; mso-bidi-font-weight: bold; mso-ascii-font-family: Verdana; mso-hansi-font-family: Verdana; mso-highlight: yellow">ÇáÚÑÈíÉ</span></strong><span dir="ltr" style="font-size: 17pt; color: black; font-family: Verdana; mso-bidi-font-weight: bold; mso-bidi-font-family: 'Traditional Arabic'"><strong><span lang="AR-SA" style="font-size: 17pt; color: black; font-family: &quot;Traditional Arabic&quot;; mso-bidi-font-weight: bold; mso-ascii-font-family: Verdana; mso-hansi-font-family: Verdana">æÞÏ åÏÝÊ ãä ßÊÇÈÊå Åáì ÚÏÉ ÃåÏÇÝ ãäåÇ</span></strong><span dir="ltr" style="font-size: 17pt; color: black; font-family: Verdana; mso-bidi-font-weight: bold; mso-bidi-font-family: 'Traditional Arabic'"><strong> :</strong></span><strong><span lang="AR-SA" style="font-size: 17pt; color: black; font-family: &quot;Traditional Arabic&quot;; mso-bidi-font-weight: bold; mso-ascii-font-family: Verdana; mso-hansi-font-family: Verdana">ÃæáÇð : </span><span lang="AR-SA" style="font-size: 17pt; color: red; font-family: &quot;Traditional Arabic&quot;; mso-bidi-font-weight: bold; mso-ascii-font-family: Verdana; mso-hansi-font-family: Verdana">ßËÑÉ ÇáÃÚÇÕíÑ</span><span lang="AR-SA" dir="ltr" style="font-size: 17pt; color: red; font-family: Verdana; mso-bidi-font-weight: bold; mso-bidi-font-family: 'Traditional Arabic'"> </span><span lang="AR-SA" style="font-size: 17pt; color: red; font-family: &quot;Traditional Arabic&quot;; mso-bidi-font-weight: bold; mso-ascii-font-family: Verdana; mso-hansi-font-family: Verdana">ÇáÊì ÊåÈ Ýì æÌå ÇáÓäÉ ÇáäÈæíÉ ãä ÌãíÚ ÃäÍÇÁ ÇáÏäíÇ¡ ãÓÊåÏÝÉ ãÍæ ÃËÑåÇ¡ æÞáÚ</span><span lang="AR-SA" dir="ltr" style="font-size: 17pt; color: red; font-family: Verdana; mso-bidi-font-weight: bold; mso-bidi-font-family: 'Traditional Arabic'"> </span><span lang="AR-SA" style="font-size: 17pt; color: red; font-family: &quot;Traditional Arabic&quot;; mso-bidi-font-weight: bold; mso-ascii-font-family: Verdana; mso-hansi-font-family: Verdana">ÌÐæÑåÇ¡ ÍÊì íÝÞÏ ÇáãÓáãæä ÇáÕæÑÉ ÇáÊØÈíÞíÉ ÇáÍÞíÞíÉ áÍíÇÉ ÑÓæá Çááå</span><span dir="ltr" style="font-size: 17pt; color: red; font-family: Verdana; mso-bidi-font-weight: bold; mso-bidi-font-family: 'Traditional Arabic'"> e</span><span lang="AR-SA" style="font-size: 17pt; color: red; font-family: &quot;Traditional Arabic&quot;; mso-bidi-font-weight: bold; mso-ascii-font-family: Verdana; mso-hansi-font-family: Verdana">¡ æÈÐáß</span><span lang="AR-SA" dir="ltr" style="font-size: 17pt; color: red; font-family: Verdana; mso-bidi-font-weight: bold; mso-bidi-font-family: 'Traditional Arabic'"> </span><span lang="AR-SA" style="font-size: 17pt; color: red; font-family: &quot;Traditional Arabic&quot;; mso-bidi-font-weight: bold; mso-ascii-font-family: Verdana; mso-hansi-font-family: Verdana">íÝÞÏ ÇáÅÓáÇã ÃßÈÑ ÚäÇÕÑ ÞæÊå</span></strong><span dir="ltr" style="font-size: 17pt; color: black; font-family: Verdana; mso-bidi-font-weight: bold; mso-bidi-font-family: 'Traditional Arabic'"><strong><span lang="AR-SA" style="font-size: 17pt; color: black; font-family: &quot;Traditional Arabic&quot;; mso-bidi-font-weight: bold; mso-ascii-font-family: Verdana; mso-hansi-font-family: Verdana">ÝÃÍÈÈÊ Ãä Êßæä áì ãÔÇÑßÉ Ýì ÕÏ Êáß ÇáÃÚÇÕíÑ¡</span><span lang="AR-SA" dir="ltr" style="font-size: 17pt; color: black; font-family: Verdana; mso-bidi-font-weight: bold; mso-bidi-font-family: 'Traditional Arabic'"> </span><span lang="AR-SA" style="font-size: 17pt; color: black; font-family: &quot;Traditional Arabic&quot;; mso-bidi-font-weight: bold; mso-ascii-font-family: Verdana; mso-hansi-font-family: Verdana">æÅíÞÇÝ ÒÍÝåÇ ãÚ ãä ÈÐáæÇ ÌåæÏÇð Ýì ÇáÏÝÇÚ Úä ÇáÓäÉ áÍãÇíÉ ÍÕäåÇ ãä ÇáÊåÏíã</span><span lang="AR-SA" dir="ltr" style="font-size: 17pt; color: black; font-family: Verdana; mso-bidi-font-weight: bold; mso-bidi-font-family: 'Traditional Arabic'"> </span><span lang="AR-SA" style="font-size: 17pt; color: black; font-family: &quot;Traditional Arabic&quot;; mso-bidi-font-weight: bold; mso-ascii-font-family: Verdana; mso-hansi-font-family: Verdana">æÇáÊÎÑíÈ¡ ÑÇÌíÇð ÈÐáß ÇáãËæÈÉ ãä Çááå ÊÚÇáì</span></strong><span dir="ltr" style="font-size: 17pt; color: black; font-family: Verdana; mso-bidi-font-weight: bold; mso-bidi-font-family: 'Traditional Arabic'"><strong> </strong></span><strong><span lang="AR-SA" style="font-size: 17pt; color: black; font-family: &quot;Traditional Arabic&quot;; mso-bidi-font-weight: bold; mso-ascii-font-family: Verdana; mso-hansi-font-family: Verdana">ËÇäíÇð : </span><span lang="AR-SA" style="font-size: 17pt; background: yellow; color: red; font-family: &quot;Traditional Arabic&quot;; mso-bidi-font-weight: bold; mso-ascii-font-family: Verdana; mso-hansi-font-family: Verdana; mso-highlight: yellow">ÈíÇä Ãä ÇáÓäÉ ÍÌÉ áÇ</span><span lang="AR-SA" dir="ltr" style="font-size: 17pt; background: yellow; color: red; font-family: Verdana; mso-bidi-font-weight: bold; mso-bidi-font-family: 'Traditional Arabic'; mso-highlight: yellow"> </span><span lang="AR-SA" style="font-size: 17pt; background: yellow; color: red; font-family: &quot;Traditional Arabic&quot;; mso-bidi-font-weight: bold; mso-ascii-font-family: Verdana; mso-hansi-font-family: Verdana; mso-highlight: yellow">äÒÇÚ ÝíåÇ Èíä ÇáãÓáãíä¡ æÃäåÇ ÖÑæÑÉ ÏíäíÉ¡ æãä ÃäßÑ ÍÌíÊåÇ ÈÔÑæØåÇ ÇáãÚÑæÝÉ Ýì</span><span lang="AR-SA" dir="ltr" style="font-size: 17pt; background: yellow; color: red; font-family: Verdana; mso-bidi-font-weight: bold; mso-bidi-font-family: 'Traditional Arabic'; mso-highlight: yellow"> </span><span lang="AR-SA" style="font-size: 17pt; background: yellow; color: red; font-family: &quot;Traditional Arabic&quot;; mso-bidi-font-weight: bold; mso-ascii-font-family: Verdana; mso-hansi-font-family: Verdana; mso-highlight: yellow">ÇáÃÕæá ßÝÑ¡ æÎÑÌ Úä ÏÇÆÑÉ ÇáÅÓáÇã</span></strong><span dir="ltr" style="font-size: 17pt; color: black; font-family: Verdana; mso-bidi-font-weight: bold; mso-bidi-font-family: 'Traditional Arabic'"><strong> </strong></span><strong><span lang="AR-SA" style="font-size: 17pt; color: black; font-family: &quot;Traditional Arabic&quot;; mso-bidi-font-weight: bold; mso-ascii-font-family: Verdana; mso-hansi-font-family: Verdana">ËÇáËÇð : </span><span lang="AR-SA" style="font-size: 17pt; color: blue; font-family: &quot;Traditional Arabic&q" style="font-size: 17pt; color: black; font-family: &quot;Traditional Arabic&quot;; mso-bidi-font-weight: bold; mso-ascii-font-family: Verdana; mso-hansi-font-family: Verdana">ä</span></strong><span dir="ltr" style="font-size: 17pt; color: black; font-family: Verdana; mso-bidi-font-weight: bold; mso-bidi-font-family: 'Traditional Arabic'"><strong> </strong></span><strong><span lang="AR-SA" style="font-size: 17pt; color: black; font-family: &quot;Traditional Arabic&quot;; mso-bidi-font-weight: bold; mso-ascii-font-family: Verdana; mso-hansi-font-family: Verdana">ÑÇÈÚÇð </span><span lang="AR-SA" style="font-size: 17pt; color: red; font-family: &quot;Traditional Arabic&quot;; mso-bidi-font-weight: bold; mso-ascii-font-family: Verdana; mso-hansi-font-family: Verdana">: ÅÑÇÏÉ ÇáÅÓåÇã Ýì ßÔÝ</span><span lang="AR-SA" dir="ltr" style="font-size: 17pt; color: red; font-family: Verdana; mso-bidi-font-weight: bold; mso-bidi-font-family: 'Traditional Arabic'"> </span><span lang="AR-SA" style="font-size: 17pt; color: red; font-family: &quot;Traditional Arabic&quot;; mso-bidi-font-weight: bold; mso-ascii-font-family: Verdana; mso-hansi-font-family: Verdana">ÇáÞäÇÚ Úä ÃÓÇáíÈ¡ æÍÞíÞÉ ÃÚÏÇÁ ÇáÓäÉ</span><span lang="AR-SA" style="font-size: 17pt; color: black; font-family: &quot;Traditional Arabic&quot;; mso-bidi-font-weight: bold; mso-ascii-font-family: Verdana; mso-hansi-font-family: Verdana">¡ ãä Ãåá ÇáÃåæÇÁ æÇáÈÏÚ ÞÏíãÇð¡ ãä ÇáÎæÇÑÌ¡</span><span lang="AR-SA" dir="ltr" style="font-size: 17pt; color: black; font-family: Verdana; mso-bidi-font-weight: bold; mso-bidi-font-family: 'Traditional Arabic'"> </span><span lang="AR-SA" style="font-size: 17pt; color: black; font-family: &quot;Traditional Arabic&quot;; mso-bidi-font-weight: bold; mso-ascii-font-family: Verdana; mso-hansi-font-family: Verdana">æÇáÔíÚÉ¡ æÇáãÚÊÒáÉ¡ æãä ÃÍíÇ ÝßÑåã Ýì ÇáÚÕÑ ÇáÍÏíË ãä ÇáãÓÊÔÑÞíä¡ æÃÐíÇáåã ãä</span><span lang="AR-SA" dir="ltr" style="font-size: 17pt; color: black; font-family: Verdana; mso-bidi-font-weight: bold; mso-bidi-font-family: 'Traditional Arabic'"> </span><span lang="AR-SA" style="font-size: 17pt; color: black; font-family: &quot;Traditional Arabic&quot;; mso-bidi-font-weight: bold; mso-ascii-font-family: Verdana; mso-hansi-font-family: Verdana">ÏÚÇÉ ÇááÇÏíäíÉ ãä ÇáÚáãÇäííä¡ æÇáÈåÇÆííä¡ æÇáÞÇÏíÇäííä ... ÝáÇ íÚÑÝ ÇáÅÓáÇã ãä</span><span lang="AR-SA" dir="ltr" style="font-size: 17pt; color: black; font-family: Verdana; mso-bidi-font-weight: bold; mso-bidi-font-family: 'Traditional Arabic'"> </span><span lang="AR-SA" style="font-size: 17pt; color: black; font-family: &quot;Traditional Arabic&quot;; mso-bidi-font-weight: bold; mso-ascii-font-family: Verdana; mso-hansi-font-family: Verdana">áÇ íÚÑÝ ÇáÌÇåáíÉ¡ æáÇ íÓÊÈíä ÇáÍÞ Ãæ ÇáÑÔÏ ãä áã íÊÈíä ÇáÈÇØá Ãæ ÇáÛì ßÐáß áÇ</span><span lang="AR-SA" dir="ltr" style="font-size: 17pt; color: black; font-family: Verdana; mso-bidi-font-weight: bold; mso-bidi-font-family: 'Traditional Arabic'"> </span><span lang="AR-SA" style="font-size: 17pt; color: black; font-family: &quot;Traditional Arabic&quot;; mso-bidi-font-weight: bold; mso-ascii-font-family: Verdana; mso-hansi-font-family: Verdana">íäÇÝÍ Úä ÇáÅÓáÇã ãä áã íÚÑÝ ÃÚÏÇÁå æãÍÇÑÈíå¡ æãä áã íÏÑÓ ÎØØåã¡ æÃÓÇáíÈåã¡ æáÇ</span><span lang="AR-SA" dir="ltr" style="font-size: 17pt; color: black; font-family: Verdana; mso-bidi-font-weight: bold; mso-bidi-font-family: 'Traditional Arabic'"> </span><span lang="AR-SA" style="font-size: 17pt; color: black; font-family: &quot;Traditional Arabic&quot;; mso-bidi-font-weight: bold; mso-ascii-font-family: Verdana; mso-hansi-font-family: Verdana">íÞÏÑ Úáì ÇáÍÑÈ ãä áã íÊÚÑÝ ÃÑÖ ÇáãÚÑßÉ æÅäåÇ ãÚÑßÉ áíÓÊ ÃÞá ãä ÇáãÚÇÑß ÇáÍÑÈíÉ</span><span lang="AR-SA" dir="ltr" style="font-size: 17pt; color: black; font-family: Verdana; mso-bidi-font-weight: bold; mso-bidi-font-family: 'Traditional Arabic'"> </span><span lang="AR-SA" style="font-size: 17pt; color: black; font-family: &quot;Traditional Arabic&quot;; mso-bidi-font-weight: bold; mso-ascii-font-family: Verdana; mso-hansi-font-family: Verdana">ÇáÊì ÎÇÖåÇ ÇáãÓáãæä¡ æáÇ íÒÇáæä Ýì ÈÚ&Ouml;&quot;&gt; </span><span lang="AR-SA" style="font-size: 17pt; background: yellow; color: red; font-family: &quot;Traditional Arabic&quot;; mso-bidi-font-weight: bold; mso-ascii-font-family: Verdana; mso-hansi-font-family: Verdana; mso-highlight: yellow">æÇáÝßÑ æÇáæÌÏÇä æåì - áÚãÑì - ÃÚÒ Úáì Çááå ¡ æÃÚÒ ÚáíäÇ ãä ÇáÃÑÖ æÇáÊÑÇÈ¿</span><span lang="AR-SA" style="font-size: 17pt; color: black; font-family: &quot;Traditional Arabic&quot;; mso-bidi-font-weight: bold; mso-ascii-font-family: Verdana; mso-hansi-font-family: Verdana"> </span><span lang="AR-SA" style="font-size: 17pt; background: yellow; color: red; font-family: &quot;Traditional Arabic&quot;; mso-bidi-font-weight: bold; mso-ascii-font-family: Verdana; mso-hansi-font-family: Verdana; mso-highlight: yellow">æáÇ</span><span lang="AR-SA" dir="ltr" style="font-size: 17pt; background: yellow; color: red; font-family: Verdana; mso-bidi-font-weight: bold; mso-bidi-font-family: 'Traditional Arabic'; mso-highlight: yellow"> </span><span lang="AR-SA" style="font-size: 17pt; background: yellow; color: red; font-family: &quot;Traditional Arabic&quot;; mso-bidi-font-weight: bold; mso-ascii-font-family: Verdana; mso-hansi-font-family: Verdana; mso-highlight: yellow">íÎÇáÌäÇ ÐÑÉ ãä Ôß Ãä ÇáÔÑÇß ÇáÊì äÕÈÊ ÔÑåÇ æßíÏåÇ ãä ÔÈåÇÊ ÓÇÞØÉ¡ æØÚæä æÇåíÉ¡</span><span lang="AR-SA" dir="ltr" style="font-size: 17pt; background: yellow; color: red; font-family: Verdana; mso-bidi-font-weight: bold; mso-bidi-font-family: 'Traditional Arabic'; mso-highlight: yellow"> </span><span lang="AR-SA" style="font-size: 17pt; background: yellow; color: red; font-family: &quot;Traditional Arabic&quot;; mso-bidi-font-weight: bold; mso-ascii-font-family: Verdana; mso-hansi-font-family: Verdana; mso-highlight: yellow">ÛíÑ ãÓÊäÏÉ Åáì Ïáíá¡ æáÇ ÞÇÆãÉ Úáì ÈÑåÇä¡ æÅäãÇ åì ãÌÑÏ Þæáñ ÞÇáå¡ æÇÝÊÑÇÁñ</span><span lang="AR-SA" dir="ltr" style="font-size: 17pt; background: yellow; color: red; font-family: Verdana; mso-bidi-font-weight: bold; mso-bidi-font-family: 'Traditional Arabic'; mso-highlight: yellow"> </span><span lang="AR-SA" style="font-size: 17pt; background: yellow; color: red; font-family: &quot;Traditional Arabic&quot;; mso-bidi-font-weight: bold; mso-ascii-font-family: Verdana; mso-hansi-font-family: Verdana; mso-highlight: yellow">ÇÝÊÑÇå¡ ÃäÇÓ ÓÇÏÑæä Ýì Ûíåã¡ ááÊÔßíß Ýì ÍÌíÉ ÇáÓäÉ¡ æÇáÊäÝíÑ ãä ÇáÊãÓß ÈåÇ¡</span><span lang="AR-SA" dir="ltr" style="font-size: 17pt; background: yellow; color: red; font-family: Verdana; mso-bidi-font-weight: bold; mso-bidi-font-family: 'Traditional Arabic'; mso-highlight: yellow"> </span><span lang="AR-SA" style="font-size: 17pt; background: yellow; color: red; font-family: &quot;Traditional Arabic&quot;; mso-bidi-font-weight: bold; mso-ascii-font-family: Verdana; mso-hansi-font-family: Verdana; mso-highlight: yellow">æÇáÇåÊÏÇÁ ÈåÏíåÇ¡ áíÊÓäì áåã ÇáÞÖÇÁ ÚáíåÇ ÃæáÇð¡ Ëã íÎáÕæÇ ãäåÇ ááÞÖÇÁ Úáì</span><span lang="AR-SA" dir="ltr" style="font-size: 17pt; background: yellow; color: red; font-family: Verdana; mso-bidi-font-weight: bold; mso-bidi-font-family: 'Traditional Arabic'; mso-highlight: yellow"> </span><span lang="AR-SA" style="font-size: 17pt; background: yellow; color: red; font-family: &quot;Traditional Arabic&quot;; mso-bidi-font-weight: bold; mso-ascii-font-family: Verdana; mso-hansi-font-family: Verdana; mso-highlight: yellow">ÇáÞÑÂä ËÇäíÇð</span><span lang="AR-SA" style="font-size: 17pt; color: black; font-family: &quot;Traditional Arabic&quot;; mso-bidi-font-weight: bold; mso-ascii-font-family: Verdana; mso-hansi-font-family: Verdana">¡ æÈÐáß íÊÍÞÞ áåã ãä åÏã ÇáÏíä ãÇ íäÔÏæä¡ æÞÏ ÃÎÈÑäÇ Çááå</span><span dir="ltr" style="font-size: 17pt; color: black; font-family: Verdana; mso-bidi-font-weight: bold; mso-bidi-font-family: 'Traditional Arabic'"><span style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </span></span><span lang="AR-SA" style="font-size: 17pt; color: black; font-family: &quot;Traditional Arabic&quot;; mso-bidi-font-weight: bold; mso-ascii-font-family: Verdana; mso-hansi-font-family: Verdana">ÈÐáß ÅÐ</span><span lang="AR-SA" dir="ltr" style="font-size: 17pt; color: black; font-family: Verdana; mso-bidi-font-weight: bold; mso-bidi-font-family: 'Traditional Arabic'"> </span><span lang="AR-SA" style="font-size: 17pt; color: black; font-family: &quot;Traditional Arabic&quot;; mso-bidi-font-weight: bold; mso-ascii-font-family: Verdana; mso-hansi-font-family: Verdana">íÞæá ÊÚÇáì : {æóáÇó íóÒóÇáõæäó íõÞóÇÊöáõæäóßõãú ÍóÊøóì íóÑõÏøõæßõãú Úóäú</span><span lang="AR-SA" dir="ltr" style="font-size: 17pt; color: black; font-family: Verdana; mso-bidi-font-weight: bold; mso-bidi-font-family: 'Traditional Arabic'"> </span><span lang="AR-SA" style="font-size: 17pt; color: black; font-family: &quot;Traditional Arabic&quot;; mso-bidi-font-weight: bold; mso-ascii-font-family: Verdana; mso-hansi-font-family: Verdana">Ïöíäößõãú Åöäö ÇÓúÊóØóÇÚõæÇ}(1) æáßä æÅä ÓóÚóæÇ ãÇ Ããßäåã¡ Ýáä íÕáæÇ Åáì åÏÝåã</span><span lang="AR-SA" dir="ltr" style="font-size: 17pt; color: black; font-family: Verdana; mso-bidi-font-weight: bold; mso-bidi-font-family: 'Traditional Arabic'"> </span><span lang="AR-SA" style="font-size: 17pt; color: black; font-family: &quot;Traditional Arabic&quot;; mso-bidi-font-weight: bold; mso-ascii-font-family: Verdana; mso-hansi-font-family: Verdana">ÇáãäÔæÏ¡ æÛÇíÊåã ÇáãØáæÈÉ¡ </span><span lang="AR-SA" style="font-size: 17pt; color: red; font-family: &quot;Traditional Arabic&quot;; mso-bidi-font-weight: bold; mso-ascii-font-family: Verdana; mso-hansi-font-family: Verdana">Èá ÓíÙáæä íÊÎÈØæä ÊÎÈØÇð ÚÔæÇÆíÇð Ýì ãÊÇåÇÊ ãÙáãÉ</span><span lang="AR-SA" dir="ltr" style="font-size: 17pt; color: red; font-family: Verdana; mso-bidi-font-weight: bold; mso-bidi-font-family: 'Traditional Arabic'"> </span><span lang="AR-SA" style="font-size: 17pt; color: red; font-family: &quot;Traditional Arabic&quot;; mso-bidi-font-weight: bold; mso-ascii-font-family: Verdana; mso-hansi-font-family: Verdana">ßËíÑÉ ÇáÇáÊæÇÁ ÕÚÈÉ ÇáãÎÑÌ¡ Åáì Ãä íãæÊæÇ ÛíÙÇð æßãÏÇð æÍÞÏÇð</span><span lang="AR-SA" style="font-size: 17pt; color: black; font-family: &quot;Traditional Arabic&quot;; mso-bidi-font-weight: bold; mso-ascii-font-family: Verdana; mso-hansi-font-family: Verdana">º áÃä Çááå</span><span dir="ltr" style="font-size: 17pt; color: black; font-family: Verdana; mso-bidi-font-weight: bold; mso-bidi-font-family: 'Traditional Arabic'"><span style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </span></span><span lang="AR-SA" style="font-size: 17pt; color: black; font-family: &quot;Traditional Arabic&quot;; mso-bidi-font-weight: bold; mso-ascii-font-family: Verdana; mso-hansi-font-family: Verdana">ÊßÝá</span><span lang="AR-SA" dir="ltr" style="font-size: 17pt; color: black; font-family: Verdana; mso-bidi-font-weight: bold; mso-bidi-font-family: 'Traditional Arabic'"> </span><span lang="AR-SA" style="font-size: 17pt; color: black; font-family: &quot;Traditional Arabic&quot;; mso-bidi-font-weight: bold; mso-ascii-font-family: Verdana; mso-hansi-font-family: Verdana">ÈÍÝÙ Ïíäå ãä ßá ãä íÑíÏå ÈÓæÁ¡ æÍÝÙ Ãåáå ãä ßá ãä íÑíÏåã ÈÔÑ¡ ßãÇ íÏá Úáì Ðáß</span><span lang="AR-SA" dir="ltr" style="font-size: 17pt; color: black; font-family: Verdana; mso-bidi-font-weight: bold; mso-bidi-font-family: 'Traditional Arabic'"> </span><span lang="AR-SA" style="font-size: 17pt; color: black; font-family: &quot;Traditional Arabic&quot;; mso-bidi-font-weight: bold; mso-ascii-font-family: Verdana; mso-hansi-font-family: Verdana">Þæáå ÊÚÇáì : {íõÑöíÏõæäó Ãóäú íõØúÝöÆõæÇ äõæÑó Çááøóåö ÈöÃóÝúæóÇåöåöãú æóíóÃúÈóì</span><span lang="AR-SA" dir="ltr" style="font-size: 17pt; color: black; font-family: Verdana; mso-bidi-font-weight: bold; mso-bidi-font-family: 'Traditional Arabic'"> </span><span lang="AR-SA" style="font-size: 17pt; color: black; font-family: &quot;Traditional Arabic&quot;; mso-bidi-font-weight: bold; mso-ascii-font-family: Verdana; mso-hansi-font-family: Verdana">Çááøóåõ ÅöáÇøó Ãóäú íõÊöãøó äõæÑóåõ æóáóæú ßóÑöåó ÇáúßóÇÝöÑõæäó(32)åõæó ÇáøóÐöí</span><span lang="AR-SA" dir="ltr" style="font-size: 17pt; color: black; font-family: Verdana; mso-bidi-font-weight: bold; mso-bidi-font-family: 'Traditional Arabic'"> </span><span lang="AR-SA" style="font-size: 17pt; color: black; font-family: &quot;Traditional Arabic&quot;; mso-bidi-font-weight: bold; mso-ascii-font-family: Verdana; mso-hansi-font-family: Verdana">ÃóÑúÓóáó ÑóÓõæáóåõ ÈöÇáúåõÏóì æóÏöíäö ÇáúÍóÞøö áöíõÙúåöÑóåõ Úóáóì ÇáÏøöíäö</span><span lang="AR-SA" dir="ltr" style="font-size: 17pt; color: black; font-family: Verdana; mso-bidi-font-weight: bold; mso-bidi-font-family: 'Traditional Arabic'"> </span><span lang="AR-SA" style="font-size: 17pt; color: black; font-family: &quot;Traditional Arabic&quot;; mso-bidi-font-weight: bold; mso-ascii-font-family: Verdana; mso-hansi-font-family: Verdana">ßõáøöåö æóáóæú ßóÑöåó ÇáúãõÔúÑößõæäó}(2)</span><span lang="AR-SA" dir="ltr" style="font-size: 17pt; color: black; font-family: Verdana; mso-bidi-font-weight: bold; mso-bidi-font-family: 'Traditional Arabic'"> </span></strong><span dir="ltr" style="font-size: 17pt; color: black; font-family: Verdana; mso-bidi-font-weight: bold; mso-bidi-font-family: 'Traditional Arabic'"><strong><span lang="AR-SA" style="font-size: 17pt; color: black; font-family: &quot;Traditional Arabic&quot;; mso-bidi-font-weight: bold; mso-ascii-font-family: Verdana; mso-hansi-font-family: Verdana">æãÇ ÔÃä ÔÑÇÐã ÇáÈÛì - ÞÏíãÇð</span><span lang="AR-SA" dir="ltr" style="font-size: 17pt; color: black; font-family: Verdana; mso-bidi-font-weight: bold; mso-bidi-font-family: 'Traditional Arabic'"> </span><span lang="AR-SA" style="font-size: 17pt; color: black; font-family: &quot;Traditional Arabic&quot;; mso-bidi-font-weight: bold; mso-ascii-font-family: Verdana; mso-hansi-font-family: Verdana">æÍÏíËÇð - æãÍÇæáÇ&amp;Ecir&quot;AR-SA&quot; style=&quot;font-size: 17pt; color: black; font-family: &quot;Traditional Arabic&quot;; mso-bidi-font-weight: bold; mso-ascii-font-family: Verdana; mso-hansi-font-family: Verdana&quot;&gt;æÞÇáÊåã ÇáßÇÐÈÉ¡ ÅäãÇ íÙáãæä ÃäÝÓåã æÏíäåã¡ ÞÇá ÊÚÇáì : {æóÓóíóÚúáóãõ ÇáøóÐöíäó</span><span lang="AR-SA" dir="ltr" style="font-size: 17pt; color: black; font-family: Verdana; mso-bidi-font-weight: bold; mso-bidi-font-family: 'Traditional Arabic'"> </span><span lang="AR-SA" style="font-size: 17pt; color: black; font-family: &quot;Traditional Arabic&quot;; mso-bidi-font-weight: bold; mso-ascii-font-family: Verdana; mso-hansi-font-family: Verdana">ÙóáóãõæÇ Ãóíøó ãõäúÞóáóÈò íóäúÞóáöÈõæäó}(3)</span><span lang="AR-SA" dir="ltr" style="font-size: 17pt; color: black; font-family: Verdana; mso-bidi-font-weight: bold; mso-bidi-font-family: 'Traditional Arabic'"> </span></strong><span dir="ltr" style="font-size: 17pt; color: black; font-family: Verdana; mso-bidi-font-weight: bold; mso-bidi-font-family: 'Traditional Arabic'"><strong><span lang="AR-SA" style="font-size: 17pt; color: blue; font-family: &quot;Traditional Arabic&quot;; mso-bidi-font-weight: bold; mso-ascii-font-family: Verdana; mso-hansi-font-family: Verdana">ÎØÜÜÉ</span><span lang="AR-SA" dir="ltr" style="font-size: 17pt; color: blue; font-family: Verdana; mso-bidi-font-weight: bold; mso-bidi-font-family: 'Traditional Arabic'"> </span><span lang="AR-SA" style="font-size: 17pt; color: blue; font-family: &quot;Traditional Arabic&quot;; mso-bidi-font-weight: bold; mso-ascii-font-family: Verdana; mso-hansi-font-family: Verdana">ÇáÈÍÜÜË</span><span dir="ltr" style="font-size: 17pt; color: blue; font-family: Verdana; mso-bidi-font-weight: bold; mso-bidi-font-family: 'Traditional Arabic'"> :</span></strong><span dir="ltr" style="font-size: 17pt; color: black; font-family: Verdana; mso-bidi-font-weight: bold; mso-bidi-font-family: 'Traditional Arabic'"><strong><span lang="AR-SA" style="font-size: 17pt; color: black; font-family: &quot;Traditional Arabic&quot;; mso-bidi-font-weight: bold; mso-ascii-font-family: Verdana; mso-hansi-font-family: Verdana">äÙÑÇð áÊÚÏÏ ÌæÇäÈ ÇáãæÖæÚ æÊÔÚÈåÇ¡ æßËÑÉ ÇáÔõÈå æÊÏÇÎáåÇ¡</span><span lang="AR-SA" dir="ltr" style="font-size: 17pt; color: black; font-family: Verdana; mso-bidi-font-weight: bold; mso-bidi-font-family: 'Traditional Arabic'"> </span><span lang="AR-SA" style="font-size: 17pt; color: black; font-family: &quot;Traditional Arabic&quot;; mso-bidi-font-weight: bold; mso-ascii-font-family: Verdana; mso-hansi-font-family: Verdana">ÝÞÏ ÊäæÚÊ ãÕÇÏÑå¡ ããÇ ÍÊã Úáìøó ãØÇáÚÉ ÇáÚÏíÏ ãä ÇáßÊÈ Ýì ÃäæÇÚ ÇáÚáæã ÇáãÎÊáÝÉ¡</span><span lang="AR-SA" dir="ltr" style="font-size: 17pt; color: black; font-family: Verdana; mso-bidi-font-weight: bold; mso-bidi-font-family: 'Traditional Arabic'"> </span><span lang="AR-SA" style="font-size: 17pt; color: black; font-family: &quot;Traditional Arabic&quot;; mso-bidi-font-weight: bold; mso-ascii-font-family: Verdana; mso-hansi-font-family: Verdana">æÊÌãíÚ ÇáãÇÏÉ ÇáÚáãíÉ ãä ãÙÇäåÇ¡ íÓÊæì Ýì Ðáß ßÊÈ ÇáåÌæã Úáì ÇáÓäÉ ÇáãØåÑÉ¡ Ãæ</span><span lang="AR-SA" dir="ltr" style="font-size: 17pt; color: black; font-family: Verdana; mso-bidi-font-weight: bold; mso-bidi-font-family: 'Traditional Arabic'"> </span><span lang="AR-SA" style="font-size: 17pt; color: black; font-family: &quot;Traditional Arabic&quot;; mso-bidi-font-weight: bold; mso-ascii-font-family: Verdana; mso-hansi-font-family: Verdana">æÎÇÊãÉ</span></strong><span dir="ltr" style="font-size: 17pt; color: black; font-family: Verdana; mso-bidi-font-weight: bold; mso-bidi-font-family: 'Traditional Arabic'"><strong> : </strong></span><strong><span lang="AR-SA" style="font-size: 17pt; color: black; font-family: &quot;Traditional Arabic&quot;; mso-bidi-font-weight: bold; mso-ascii-font-family: Verdana; mso-hansi-font-family: Verdana">ÃãÜÇ ÇáãÞÏãÜÉ ÝÞÜÏ ÖãäÊåÜÇ : ÓÈÈ ÇÎÊíÇÑ ÇáãæÖæÚ¡ æÃåãíÊå¡ æÎØÉ</span><span lang="AR-SA" dir="ltr" style="font-size: 17pt; color: black; font-family: Verdana; mso-bidi-font-weight: bold; mso-bidi-font-family: 'Traditional Arabic'"> </span><span lang="AR-SA" style="font-size: 17pt; color: black; font-family: &quot;Traditional Arabic&quot;; mso-bidi-font-weight: bold; mso-ascii-font-family: Verdana; mso-hansi-font-family: Verdana">ÇáÈÍË æãäåÌ ÇáÈÍË Ýíå</span></strong><span dir="ltr" style="font-size: 17pt; color: black; font-family: Verdana; mso-bidi-font-weight: bold; mso-bidi-font-family: 'Traditional Arabic'"><strong><span lang="AR-SA" style="font-size: 17pt; color: black; font-family: &quot;Traditional Arabic&quot;; mso-bidi-font-weight: bold; mso-ascii-font-family: Verdana; mso-hansi-font-family: Verdana">ÃãÇ ÇáÊãåíÏ ÝÝíå ÎãÓÉ ãÈÇÍË</span></strong><span dir="ltr" style="font-size: 17pt; color: black; font-family: Verdana; mso-bidi-font-weight: bold; mso-bidi-font-family: 'Traditional Arabic'"><strong> : </strong></span><strong><span lang="AR-SA" style="font-size: 17pt; color: black; font-family: &quot;Traditional Arabic&quot;; mso-bidi-font-weight: bold; mso-ascii-font-family: Verdana; mso-hansi-font-family: Verdana">ÇáãÈÍË ÇáÃæá:ßáãÉ Ýì</span><span lang="AR-SA" dir="ltr" style="font-size: 17pt; color: black; font-family: Verdana; mso-bidi-font-weight: bold; mso-bidi-font-family: 'Traditional Arabic'"> </span><span lang="AR-SA" style="font-size: 17pt; color: black; font-family: &quot;Traditional Arabic&quot;; mso-bidi-font-weight: bold; mso-ascii-font-family: Verdana; mso-hansi-font-family: Verdana">ÇáÇÕØáÇÍãÚÑÝÉ ÇáÝæÇÑÞ Èíä ÇáãÚÇäì ÇááÛæíÉ æÇáãÚÇäì ÇáÇÕØáÇÍíÉ</span></strong><span dir="ltr" style="font-size: 17pt; color: black; font-family: Verdana; mso-bidi-font-weight: bold; mso-bidi-font-family: 'Traditional Arabic'"><strong> .</strong></span><strong><span lang="AR-SA" style="font-size: 17pt; color: black; font-family: &quot;Traditional Arabic&quot;; mso-bidi-font-weight: bold; mso-ascii-font-family: Verdana; mso-hansi-font-family: Verdana">ÇáãÈÍË</span><span lang="AR-SA" dir="ltr" style="font-size: 17pt; color: black; font-family: Verdana; mso-bidi-font-weight: bold; mso-bidi-font-family: 'Traditional Arabic'"> </span><span lang="AR-SA" style="font-size: 17pt; color: black; font-family: &quot;Traditional Arabic&quot;; mso-bidi-font-weight: bold; mso-ascii-font-family: Verdana; mso-hansi-font-family: Verdana">ÇáËÇäì : ÇáÊÚÑíÝ ÈÇáÓäÉ Ýì ãÕØáÍ ÚáãÇÆåÇ æÊÍÊå ËáÇËÉ ãØÇáÈ</span></strong><span dir="ltr" style="font-size: 17pt; color: black; font-family: Verdana; mso-bidi-font-weight: bold; mso-bidi-font-family: 'Traditional Arabic'"><strong> : </strong></span><strong><span lang="AR-SA" style="font-size: 17pt; color: black; font-family: &quot;Traditional Arabic&quot;; mso-bidi-font-weight: bold; mso-ascii-font-family: Verdana; mso-hansi-font-family: Verdana">ÇáãØáÈ ÇáÃæá</span><span dir="ltr" style="font-size: 17pt; color: black; font-family: Verdana; mso-bidi-font-weight: bold; mso-bidi-font-family: 'Traditional Arabic'"> : </span><span lang="AR-SA" style="font-size: 17pt; color: black; font-family: &quot;Traditional Arabic&quot;; mso-bidi-font-weight: bold; mso-ascii-font-family: Verdana; mso-hansi-font-family: Verdana">ÇáÊÚÑíÝ ÈÇáÓäÜÉ æÇáÍÏíË ÝÜì ÇááÛÜÉ</span></strong><span dir="ltr" style="font-size: 17pt; color: black; font-family: Verdana; mso-bidi-font-weight: bold; mso-bidi-font-family: 'Traditional Arabic'"><strong><span lang="AR-SA" style="font-size: 17pt; color: black; font-family: &quot;Traditional Arabic&quot;; mso-bidi-font-weight: bold; mso-ascii-font-family: Verdana; mso-hansi-font-family: Verdana">ÇáãØáÈ ÇáËÇäì : ÇáÊÚÑíÝ ÈÇáÓäÜÉ</span><span lang="AR-SA" dir="ltr" style="font-size: 17pt; color: black; font-family: Verdana; mso-bidi-font-weight: bold; mso-bidi-font-family: 'Traditional Arabic'"> </span><span lang="AR-SA" style="font-size: 17pt; color: black; font-family: &quot;Traditional Arabic&quot;; mso-bidi-font-weight: bold; mso-ascii-font-family: Verdana; mso-hansi-font-family: Verdana">æÇáÍÏíË Ýì ÇáÇÕØáÇÍ</span></strong><span dir="ltr" style="font-size: 17pt; color: black; font-family: Verdana; mso-bidi-font-weight: bold; mso-bidi-font-family: 'Traditional Arabic'"><strong> </strong></span><strong><span lang="AR-SA" style="font-size: 17pt; color: black; font-family: &quot;Traditional Arabic&quot;; mso-bidi-font-weight: bold; mso-ascii-font-family: Verdana; mso-hansi-font-family: Verdana">ÇáãØáÈ ÇáËÇáË : ÔÈåÜÉ ÍÜæá ÇáÊÓãíÜÉ æÇáÜÑÏ ÚáíåÜÇ</span></strong><span dir="ltr" style="font-size: 17pt; color: black; font-family: Verdana; mso-bidi-font-weight: bold; mso-bidi-font-family: 'Traditional Arabic'"><strong> </strong></span><strong><span lang="AR-SA" style="font-size: 17pt; color: black; font-family: &quot;Traditional Arabic&quot;; mso-bidi-font-weight: bold; mso-ascii-font-family: Verdana; mso-hansi-font-family: Verdana">ÇáãÈÍË ÇáËÇáË : ÇáÍÏíË ÇáäÈæì ÈÇáÓäÏ ÇáãÊÕá ãä ÎÕÇÆÕ ÇáÃãÉ ÇáÅÓáÇãíÉ</span></strong><span dir="ltr" style="font-size: 17pt; color: black; font-family: Verdana; mso-bidi-font-weight: bold; mso-bidi-font-family: 'Traditional Arabic'"><strong> </strong></span><strong><span lang="AR-SA" style="font-size: 17pt; color: black; font-family: &quot;Traditional Arabic&quot;; mso-bidi-font-weight: bold; mso-ascii-font-family: Verdana; mso-hansi-font-family: Verdana">ÇáãÈÍË ÇáÑÇÈÚ : ÇáÍÏíÜÜË ÇáäÈÜÜæì ÊÇÑíÜÜÎ ÇáÅÓÜÜáÇã</span></strong><span dir="ltr" style="font-size: 17pt; color: black; font-family: Verdana; mso-bidi-font-weight: bold; mso-bidi-font-family: 'Traditional Arabic'"><strong> </strong></span><strong><span lang="AR-SA" style="font-size: 17pt; color: black; font-family: &quot;Traditional Arabic&quot;; mso-bidi-font-weight: bold; mso-ascii-font-family: Verdana; mso-hansi-font-family: Verdana">ÇáãÈÍË ÇáÎÇãÓ</span><span dir="ltr" style="font-size: 17pt; color: black; font-family: Verdana; mso-bidi-font-weight: bold; mso-bidi-font-family: 'Traditional Arabic'"> : </span><span lang="AR-SA" style="font-size: 17pt; color: black; font-family: &quot;Traditional Arabic&quot;; mso-bidi-font-weight: bold; mso-ascii-font-family: Verdana; mso-hansi-font-family: Verdana">ÏÑÇÓÉ ÇáÍÏíË ÖÑæÑÉ áÇÒãÉ áØÇáÈ ÇáÚáã</span></strong><span dir="ltr" style="font-size: 17pt; color: black; font-family: Verdana; mso-bidi-font-weight: bold; mso-bidi-font-family: 'Traditional Arabic'"><strong><span lang="AR-SA" style="font-size: 17pt; color: black; font-family: &quot;Traditional Arabic&quot;; mso-bidi-font-weight: bold; mso-ascii-font-family: Verdana; mso-hansi-font-family: Verdana">ÃãÇ ÇáÃÈæÇÈ Ýåì</span></strong><span dir="ltr" style="font-size: 17pt; color: black; font-family: Verdana; mso-bidi-font-weight: bold; mso-bidi-font-family: 'Traditional Arabic'"><strong> : </strong></span><strong><span lang="AR-SA" style="font-size: 17pt; color: black; font-family: &quot;Traditional Arabic&quot;; mso-bidi-font-weight: bold; mso-ascii-font-family: Verdana; mso-hansi-font-family: Verdana">ÇáÈÇÈ ÇáÃæá</span><span dir="ltr" style="font-size: 17pt; color: black; font-family: Verdana; mso-bidi-font-weight: bold; mso-bidi-font-family: 'Traditional Arabic'"> : </span><span lang="AR-SA" style="font-size: 17pt; color: black; font-family: &quot;Traditional Arabic&quot;; mso-bidi-font-weight: bold; mso-ascii-font-family: Verdana; mso-hansi-font-family: Verdana">ÇáÊÚÑíÝ ÈÃÚÏÇÁ ÇáÓäÉ ÇáäÈæíÉ¡ æÝíå ÊãåíÏ æÃÑÈÚÉ ÝÕæá</span></strong><span dir="ltr" style="font-size: 17pt; color: black; font-family: Verdana; mso-bidi-font-weight: bold; mso-bidi-font-family: 'Traditional Arabic'"><strong> : </strong></span><strong><span lang="AR-SA" style="font-size: 17pt; color: black; font-family: &quot;Traditional Arabic&quot;; mso-bidi-font-weight: bold; mso-ascii-font-family: Verdana; mso-hansi-font-family: Verdana">ÇáÊãåíÜÜÏ : æÝíå</span><span lang="AR-SA" dir="ltr" style="font-size: 17pt; color: black; font-family: Verdana; mso-bidi-font-weight: bold; mso-bidi-font-family: 'Traditional Arabic'"> </span><span lang="AR-SA" style="font-size: 17pt; color: black; font-family: &quot;Traditional Arabic&quot;; mso-bidi-font-weight: bold; mso-ascii-font-family: Verdana; mso-hansi-font-family: Verdana">ÇáÊÚÑíÝ ÈÃÚÏÇÁ áÛÉð æÔÑÚÇð</span></strong><span dir="ltr" style="font-size: 17pt; color: black; font-family: Verdana; mso-bidi-font-weight: bold; mso-bidi-font-family: 'Traditional Arabic'"><strong> </strong></span><strong><span lang="AR-SA" style="font-size: 17pt; color: black; font-family: &quot;Traditional Arabic&quot;; mso-bidi-font-weight: bold; mso-ascii-font-family: Verdana; mso-hansi-font-family: Verdana">ÇáÝÕá ÇáÃæá : ÃÚÏÇÁ ÇáÓäÉ ÇáäÈæíÉ ãä Ãåá ÇáÃåæÇÁ</span><span lang="AR-SA" dir="ltr" style="font-size: 17pt; color: black; font-family: Verdana; mso-bidi-font-weight: bold; mso-bidi-font-family: 'Traditional Arabic'"> </span><span lang="AR-SA" style="font-size: 17pt; color: black; font-family: &quot;Traditional Arabic&quot;; mso-bidi-font-weight: bold; mso-ascii-font-family: Verdana; mso-hansi-font-family: Verdana">æÇáÈÏÚ ÞÏíãÇð (ÇáÎæÇÑÌ¡ æÇáÔíÚÉ¡ æÇáãÚÊÒáÉ</span></strong><span dir="ltr" style="font-size: 17pt; color: black; font-family: Verdana; mso-bidi-font-weight: bold; mso-bidi-font-family: 'Traditional Arabic'"><strong>) </strong></span><strong><span lang="AR-SA" style="font-size: 17pt; color: black; font-family: &quot;Traditional Arabic&quot;; mso-bidi-font-weight: bold; mso-ascii-font-family: Verdana; mso-hansi-font-family: Verdana">ÇáÝÕá ÇáËÇäì : ÃÚÏÇÁ ÇáÓäÉ</span><span lang="AR-SA" dir="ltr" style="font-size: 17pt; color: black; font-family: Verdana; mso-bidi-font-weight: bold; mso-bidi-font-family: 'Traditional Arabic'"> </span><span lang="AR-SA" style="font-size: 17pt; color: black; font-family: &quot;Traditional Arabic&quot;; mso-bidi-font-weight: bold; mso-ascii-font-family: Verdana; mso-hansi-font-family: Verdana">ÇáäÈæíÉ ãä ÇáãÓÊÔÑÞíä</span></strong><span dir="ltr" style="font-size: 17pt; color: black; font-family: Verdana; mso-bidi-font-weight: bold; mso-bidi-font-family: 'Traditional Arabic'"><strong><span lang="AR-SA" style="font-size: 17pt; color: black; font-family: &quot;Traditional Arabic&quot;; mso-bidi-font-weight: bold; mso-ascii-font-family: Verdana; mso-hansi-font-family: Verdana">ÇáÝÕá ÇáËÇáË : ÃÚÏÇÁ ÇáÓäÉ ÇáäÈæíÉ ãä Ãåá ÇáÃåæÇÁ</span><span lang="AR-SA" dir="ltr" style="font-size: 17pt; color: black; font-family: Verdana; mso-bidi-font-weight: bold; mso-bidi-font-family: 'Traditional Arabic'"> </span><span lang="AR-SA" style="font-size: 17pt; color: black; font-family: &quot;Traditional Arabic&quot;; mso-bidi-font-weight: bold; mso-ascii-font-family: Verdana; mso-hansi-font-family: Verdana">æÇáÈÏÚ ÍÏíËÇð (ÇáÚáãÇäíÉ¡ æÇáÈåÇÆíÉ¡ æÇáÞÇÏíÇäíÉ</span></strong><span dir="ltr" style="font-size: 17pt; color: black; font-family: Verdana; mso-bidi-font-weight: bold; mso-bidi-font-family: 'Traditional Arabic'"><strong>) .</strong></span><strong><span lang="AR-SA" style="font-size: 17pt; color: black; font-family: &quot;Traditional Arabic&quot;; mso-bidi-font-weight: bold; mso-ascii-font-family: Verdana; mso-hansi-font-family: Verdana">ÇáÝÕá ÇáÑÇÈÚ : ÃåÏÇÝ</span><span lang="AR-SA" dir="ltr" style="font-size: 17pt; color: black; font-family: Verdana; mso-bidi-font-weight: bold; mso-bidi-font-family: 'Traditional Arabic'"> </span><span lang="AR-SA" style="font-size: 17pt; color: black; font-family: &quot;Traditional Arabic&quot;; mso-bidi-font-weight: bold; mso-ascii-font-family: Verdana; mso-hansi-font-family: Verdana">ÃÚÏÇÁ Çá&Aring;&quot; style=&quot;font-size: 17pt; color: black; font-family: &quot;Traditional Arabic&quot;; mso-bidi-font-weight: bold; mso-ascii-font-family: Verdana; mso-hansi-font-family: Verdana&quot;&gt;Ýì ÇáÊÔßíß Ýì ÍÌíÉ ÎÈÑ ÇáÂÍÇÏ</span></strong><span dir="ltr" style="font-size: 17pt; color: black; font-family: Verdana; mso-bidi-font-weight: bold; mso-bidi-font-family: 'Traditional Arabic'"><strong> . </strong></span><strong><span lang="AR-SA" style="font-size: 17pt; color: black; font-family: &quot;Traditional Arabic&quot;; mso-bidi-font-weight: bold; mso-ascii-font-family: Verdana; mso-hansi-font-family: Verdana">ÇáÝÕá ÇáËÇáË : æÓíáÊåã Ýì ÇáØÚä Ýì ÑæÇÉ</span><span lang="AR-SA" dir="ltr" style="font-size: 17pt; color: black; font-family: Verdana; mso-bidi-font-weight: bold; mso-bidi-font-family: 'Traditional Arabic'"> </span><span lang="AR-SA" style="font-size: 17pt; color: black; font-family: &quot;Traditional Arabic&quot;; mso-bidi-font-weight: bold; mso-ascii-font-family: Verdana; mso-hansi-font-family: Verdana">ÇáÓäÉ ÇáãØåÑÉ</span></strong><span dir="ltr" style="font-size: 17pt; color: black; font-family: Verdana; mso-bidi-font-weight: bold; mso-bidi-font-family: 'Traditional Arabic'"><strong> .</strong></span><strong><span lang="AR-SA" dir="ltr" style="font-size: 17pt; color: black; font-family: Verdana; mso-bidi-font-weight: bold; mso-bidi-font-family: 'Traditional Arabic'"> </span><span lang="AR-SA" style="font-size: 17pt; color: black; font-family: &quot;Traditional Arabic&quot;; mso-bidi-font-weight: bold; mso-ascii-font-family: Verdana; mso-hansi-font-family: Verdana">ÇáÓÇÏÓ</span><span dir="ltr" style="font-size: 17pt; color: black; font-family: Verdana; mso-bidi-font-weight: bold; mso-bidi-font-family: 'Traditional Arabic'"> : </span><span lang="AR-SA" style="font-size: 17pt; color: black; font-family: &quot;Traditional Arabic&quot;; mso-bidi-font-weight: bold; mso-ascii-font-family: Verdana; mso-hansi-font-family: Verdana">æÓíáÊåã Ýì ÇáÇÚÊãÇÏ Úáì ãÕÇÏÑ ÛíÑ ãÚÊÈÑÉ Ýì ÇáÊÃÑíÎ ááÓäÉ æÑæÇÊåÇ</span></strong><span dir="ltr" style="font-size: 17pt; color: black; font-family: Verdana; mso-bidi-font-weight: bold; mso-bidi-font-family: 'Traditional Arabic'"><strong> .</strong></span><strong><span lang="AR-SA" style="font-size: 17pt; color: black; font-family: &quot;Traditional Arabic&quot;; mso-bidi-font-weight: bold; mso-ascii-font-family: Verdana; mso-hansi-font-family: Verdana">ÇáÈÇÈ ÇáËÇáË : äãÇÐÌ ãä ÇáÃÍÇÏíË ÇáÕÍíÍÉ ÇáãØÚæä ÝíåÇ æÇáÌæÇÈ ÚäåÇ æíÔÊãá</span><span lang="AR-SA" dir="ltr" style="font-size: 17pt; color: black; font-family: Verdana; mso-bidi-font-weight: bold; mso-bidi-font-family: 'Traditional Arabic'"> </span><span lang="AR-SA" style="font-size: 17pt; color: black; font-family: &quot;Traditional Arabic&quot;; mso-bidi-font-weight: bold; mso-ascii-font-family: Verdana; mso-hansi-font-family: Verdana">Úáì ÊãåíÏ æÚÔÑÉ ÝÕæá</span></strong><span dir="ltr" style="font-size: 17pt; color: black; font-family: Verdana; mso-bidi-font-weight: bold; mso-bidi-font-family: 'Traditional Arabic'"><strong> : </strong></span><strong><span lang="AR-SA" style="font-size: 17pt; color: black; font-family: &quot;Traditional Arabic&quot;; mso-bidi-font-weight: bold; mso-ascii-font-family: Verdana; mso-hansi-font-family: Verdana">ÇáÊãåíÏ æíÊÖãä ÈíÇä</span></strong><span dir="ltr" style="font-size: 17pt; color: black; font-family: Verdana; mso-bidi-font-weight: bold; mso-bidi-font-family: 'Traditional Arabic'"><strong> : </strong></span><strong><span lang="AR-SA" style="font-size: 17pt; color: black; font-family: &quot;Traditional Arabic&quot;; mso-bidi-font-weight: bold; mso-ascii-font-family: Verdana; mso-hansi-font-family: Verdana">Ã- ØÈíÚÉ äÞÏ ÇáÃÍÇÏíË</span><span lang="AR-SA" dir="ltr" style="font-size: 17pt; color: black; font-family: Verdana; mso-bidi-font-weight: bold; mso-bidi-font-family: 'Traditional Arabic'"> </span><span lang="AR-SA" style="font-size: 17pt; color: black; font-family: &quot;Traditional Arabic&quot;; mso-bidi-font-weight: bold; mso-ascii-font-family: Verdana; mso-hansi-font-family: Verdana">ÇáÕÍíÍÉ ÚäÏ ÃÚÏÇÆåÇ</span></strong><span dir="ltr" style="font-size: 17pt; color: black; font-family: Verdana; mso-bidi-font-weight: bold; mso-bidi-font-family: 'Traditional Arabic'"><span lang="AR-SA" style="font-size: 17pt; color: black; font-family: &quot;Traditional Arabic&quot;; mso-bidi-font-weight: bold; mso-ascii-font-family: Verdana; mso-hansi-font-family: Verdana"><strong>È- ØÈíÚÉ ÇáÃÍÇÏíË ÇáÕÍíÍÉ ÇáãØÚæä ÝíåÇ</strong></span><span dir="ltr" style="font-size: 17pt; color: black; font-family: Verdana; mso-bidi-font-weight: bold; mso-bidi-font-family: 'Traditional Arabic'"><strong><span lang="AR-SA" style="font-size: 17pt; color: black; font-family: &quot;Traditional Arabic&quot;; mso-bidi-font-weight: bold; mso-ascii-font-family: Verdana; mso-hansi-font-family: Verdana">ÇáÝÕá ÇáÃæá</span><span dir="ltr" style="font-size: 17pt; color: black; font-family: Verdana; mso-bidi-font-weight: bold; mso-bidi-font-family: 'Traditional Arabic'"> : </span><span lang="AR-SA" style="font-size: 17pt; color: black; font-family: &quot;Traditional Arabic&quot;; mso-bidi-font-weight: bold; mso-ascii-font-family: Verdana; mso-hansi-font-family: Verdana">ÍÏíË $ÅäãÇ ÇáÃÚãÇá ÈÇáäíÇÊ</span></strong><span dir="ltr" style="font-size: 17pt; color: black; font-family: Verdana; mso-bidi-font-weight: bold; mso-bidi-font-family: 'Traditional Arabic'"><strong> .</strong></span><strong><span lang="AR-SA" style="font-size: 17pt; color: black; font-family: &quot;Traditional Arabic&quot;; mso-bidi-font-weight: bold; mso-ascii-font-family: Verdana; mso-hansi-font-family: Verdana">ÇáÝÕá ÇáËÇäì : ÍÏíË ÃäÒá ÇáÞÑÂä Úáì ÓÈÚÉ ÃÍÑÝ</span></strong><span dir="ltr" style="font-size: 17pt; color: black; font-family: Verdana; mso-bidi-font-weight: bold; mso-bidi-font-family: 'Traditional Arabic'"><strong> .</strong></span><strong><span lang="AR-SA" style="font-size: 17pt; color: black; font-family: &quot;Traditional Arabic&quot;; mso-bidi-font-weight: bold; mso-ascii-font-family: Verdana; mso-hansi-font-family: Verdana">ÇáÝÕá ÇáËÇáË : ÃÍÇÏíË ÑÄíÉ Çááå</span><span lang="AR-SA" dir="ltr" style="font-size: 17pt; color: black; font-family: Verdana; mso-bidi-font-weight: bold; mso-bidi-font-family: 'Traditional Arabic'"> </span><span lang="AR-SA" style="font-size: 17pt; color: black; font-family: &quot;Traditional Arabic&quot;; mso-bidi-font-weight: bold; mso-ascii-font-family: Verdana; mso-hansi-font-family: Verdana">æãÍÇÌÉ ÂÏã ãæÓì ÚáíåãÇ ÇáÓáÇã</span><span lang="AR-SA" dir="ltr" style="font-size: 17pt; color: black; font-family: Verdana; mso-bidi-font-weight: bold; mso-bidi-font-family: 'Traditional Arabic'"> </span><span lang="AR-SA" style="font-size: 17pt; color: black; font-family: &quot;Traditional Arabic&quot;; mso-bidi-font-weight: bold; mso-ascii-font-family: Verdana; mso-hansi-font-family: Verdana">æÇáÔÝÇÚÉ</span></strong><span dir="ltr" style="font-size: 17pt; color: black; font-family: Verdana; mso-bidi-font-weight: bold; mso-bidi-font-family: 'Traditional Arabic'"><strong> .</strong></span><strong><span lang="AR-SA" style="font-size: 17pt; color: black; font-family: &quot;Traditional Arabic&quot;; mso-bidi-font-weight: bold; mso-ascii-font-family: Verdana; mso-hansi-font-family: Verdana">ÇáÝÕá ÇáÑÇÈÚ : ÃÍÇÏíË ÙåæÑ ÇáãåÏì æÎÑæÌ ÇáÏÌÇá æäÒæá ÇáãÓíÍ</span><span lang="AR-SA" dir="ltr" style="font-size: 17pt; color: black; font-family: Verdana; mso-bidi-font-weight: bold; mso-bidi-font-family: 'Traditional Arabic'"> </span><span lang="AR-SA" style="font-size: 17pt; color: black; font-family: &quot;Traditional Arabic&quot;; mso-bidi-font-weight: bold; mso-ascii-font-family: Verdana; mso-hansi-font-family: Verdana">Úáíå ÇáÓáÇã</span></strong><span dir="ltr" style="font-size: 17pt; color: black; font-family: Verdana; mso-bidi-font-weight: bold; mso-bidi-font-family: 'Traditional Arabic'"><strong> .</strong></span><strong><span lang="AR-SA" style="font-size: 17pt; color: black; font-family: &quot;Traditional Arabic&quot;; mso-bidi-font-weight: bold; mso-ascii-font-family: Verdana; mso-hansi-font-family: Verdana">ÇáÝÕá ÇáÎÇãÓ : ÍÏíË ÚÐÇÈ ÇáÞÈÑ æäÚíãå</span></strong><span dir="ltr" style="font-size: 17pt; color: black; font-family: Verdana; mso-bidi-font-weight: bold; mso-bidi-font-family: 'Traditional Arabic'"><strong> .</strong></span><strong><span lang="AR-SA" style="font-size: 17pt; color: black; font-family: &quot;Traditional Arabic&quot;; mso-bidi-font-weight: bold; mso-ascii-font-family: Verdana; mso-hansi-font-family: Verdana">ÇáÝÕá ÇáÓÇÏÓ</span><span dir="ltr" style="font-size: 17pt; color: black; font-family: Verdana; mso-bidi-font-weight: bold; mso-bidi-font-family: 'Traditional Arabic'"> : </span><span lang="AR-SA" style="font-size: 17pt; color: black; font-family: &quot;Traditional Arabic&quot;; mso-bidi-font-weight: bold; mso-ascii-font-family: Verdana; mso-hansi-font-family: Verdana">ÃÍÇÏíË ÎáæÉ ÇáäÈì</span><span lang="AR-SA" dir="ltr" style="font-size: 17pt; color: black; font-family: Verdana; mso-bidi-font-weight: bold; mso-bidi-font-family: 'Traditional Arabic'"> </span><span lang="AR-SA" style="font-size: 17pt; color: black; font-family: &quot;Traditional Arabic&quot;; mso-bidi-font-weight: bold; mso-ascii-font-family: Verdana; mso-hansi-font-family: Verdana">ÈÇãÑÃÉ ãä ÇáÃäÕÇÑ¡ æäæã ÇáäÈì</span><span lang="AR-SA" dir="ltr" style="font-size: 17pt; color: black; font-family: Verdana; mso-bidi-font-weight: bold; mso-bidi-font-family: 'Traditional Arabic'"> </span><span lang="AR-SA" style="font-size: 17pt; color: black; font-family: &quot;Traditional Arabic&quot;; mso-bidi-font-weight: bold; mso-ascii-font-family: Verdana; mso-hansi-font-family: Verdana">ÚäÏ Ãã Óáíã¡ æÃã ÍóÑóÇã</span><span lang="AR-SA" dir="ltr" style="font-size: 17pt; color: black; font-family: Verdana; mso-bidi-font-weight: bold; mso-bidi-font-family: 'Traditional Arabic'"> </span><span lang="AR-SA" style="font-size: 17pt; color: black; font-family: &quot;Traditional Arabic&quot;; mso-bidi-font-weight: bold; mso-ascii-font-family: Verdana; mso-hansi-font-family: Verdana">¡</span><span lang="AR-SA" dir="ltr" style="font-size: 17pt; color: black; font-family: Verdana; mso-bidi-font-weight: bold; mso-bidi-font-family: 'Traditional Arabic'"> </span><span lang="AR-SA" style="font-size: 17pt; color: black; font-family: &quot;Traditional Arabic&quot;; mso-bidi-font-weight: bold; mso-ascii-font-family: Verdana; mso-hansi-font-family: Verdana">æÍÏíË ÓÍÑ ÇáäÈì</span></strong><span dir="ltr" style="font-size: 17pt; color: black; font-family: Verdana; mso-bidi-font-weight: bold; mso-bidi-font-family: 'Traditional Arabic'"><strong> </strong></span><strong><span lang="AR-SA" style="font-size: 17pt; color: black; font-family: &quot;Traditional Arabic&quot;; mso-bidi-font-weight: bold; mso-ascii-font-family: Verdana; mso-hansi-font-family: Verdana">ÇáÝÕá ÇáÓÇÈÚ : ÍÏíË ÑÖÇÚÉ ÇáßÈíÑ ¡ ÔÈåÜÜÇÊ ÇáØÇÚäíÜä</span><span lang="AR-SA" dir="ltr" style="font-size: 17pt; color: black; font-family: Verdana; mso-bidi-font-weight: bold; mso-bidi-font-family: 'Traditional Arabic'"> </span><span lang="AR-SA" style="font-size: 17pt; color: black; font-family: &quot;Traditional Arabic&quot;; mso-bidi-font-weight: bold; mso-ascii-font-family: Verdana; mso-hansi-font-family: Verdana">ÝíÜå æÇáÜÑÏ ÚáíåÜÇ</span></strong><span dir="ltr" style="font-size: 17pt; color: black; font-family: Verdana; mso-bidi-font-weight: bold; mso-bidi-font-family: 'Traditional Arabic'"><strong><span lang="AR-SA" style="font-size: 17pt; color: black; font-family: &quot;Traditional Arabic&quot;; mso-bidi-font-weight: bold; mso-ascii-font-family: Verdana; mso-hansi-font-family: Verdana">ÇáÝÕá ÇáËÇãä : ÍÏíË æÞæÚ ÇáÐÈÇÈ Ýì ÇáÅäÇÁ</span></strong><span dir="ltr" style="font-size: 17pt; color: black; font-family: Verdana; mso-bidi-font-weight: bold; mso-bidi-font-family: 'Traditional Arabic'"><strong> .</strong></span><strong><span lang="AR-SA" style="font-size: 17pt; color: black; font-family: &quot;Traditional Arabic&quot;; mso-bidi-font-weight: bold; mso-ascii-font-family: Verdana; mso-hansi-font-family: Verdana">ÇáÝÕá</span><span lang="AR-SA" dir="ltr" style="font-size: 17pt; color: black; font-family: Verdana; mso-bidi-font-weight: bold; mso-bidi-font-family: 'Traditional Arabic'"> </span><span lang="AR-SA" style="font-size: 17pt; color: black; font-family: &quot;Traditional Arabic&quot;; mso-bidi-font-weight: bold; mso-ascii-font-family: Verdana; mso-hansi-font-family: Verdana">ÇáÊÇÓÚ : ËãÑÇÊ æäÊÇÆÜÌ ÇáÍÏíÜË ÇáÕÍíÜÍ</span></strong><span dir="ltr" style="font-size: 17pt; color: black; font-family: Verdana; mso-bidi-font-weight: bold; mso-bidi-font-family: 'Traditional Arabic'"><strong> </strong></span><strong><span lang="AR-SA" style="font-size: 17pt; color: black; font-family: &quot;Traditional Arabic&quot;; mso-bidi-font-weight: bold; mso-ascii-font-family: Verdana; mso-hansi-font-family: Verdana">ÇáÝÕá ÇáÚÇÔÑ : ãÖÇÑ ÑÏ ÇáÃÍÇÏíË</span><span lang="AR-SA" dir="ltr" style="font-size: 17pt; color: black; font-family: Verdana; mso-bidi-font-weight: bold; mso-bidi-font-family: 'Traditional Arabic'"> </span><span lang="AR-SA" style="font-size: 17pt; color: black; font-family: &quot;Traditional Arabic&quot;; mso-bidi-font-weight: bold; mso-ascii-font-family: Verdana; mso-hansi-font-family: Verdana">ÇáäÈæíÉ ÇáÕÍíÍÉ</span></strong><span dir="ltr" style="font-size: 17pt; color: black; font-family: Verdana; mso-bidi-font-weight: bold; mso-bidi-font-family: 'Traditional Arabic'"><strong> </strong></span><strong><span lang="AR-SA" style="font-size: 17pt; color: black; font-family: &quot;Traditional Arabic&quot;; mso-bidi-font-weight: bold; mso-ascii-font-family: Verdana; mso-hansi-font-family: Verdana">ÇáÎÇÊãÉ : æÝíåÇ äÊÇÆÌ åÐå ÇáÏÑÇÓÉ¡ æãÞÊÑÍÇÊ¡ æÊæÕíÇÊ¡</span><span lang="AR-SA" dir="ltr" style="font-size: 17pt; color: black; font-family: Verdana; mso-bidi-font-weight: bold; mso-bidi-font-family: 'Traditional Arabic'"> </span><span lang="AR-SA" style="font-size: 17pt; color: black; font-family: &quot;Traditional Arabic&quot;; mso-bidi-font-weight: bold; mso-ascii-font-family: Verdana; mso-hansi-font-family: Verdana">æÇáÝåÇÑÓ ÇáÚáãíÉ ááÈÍË</span></strong><span dir="ltr" style="font-size: 17pt; color: black; font-family: Verdana; mso-bidi-font-weight: bold; mso-bidi-font-family: 'Traditional Arabic'"><strong><span lang="AR-SA" style="font-size: 17pt; color: black; font-family: &quot;Traditional Arabic&quot;; mso-bidi-font-weight: bold; mso-ascii-font-family: Verdana; mso-hansi-font-family: Verdana">åÐÇ æáã ÃÊÚÑÖ áÊÍÑíÑ ãÈÍË Ãæ ãØáÈ ÅáÇ ÈÚÏ Ãä ÑÌÚÊ Åáì</span><span lang="AR-SA" dir="ltr" style="font-size: 17pt; color: black; font-family: Verdana; mso-bidi-font-weight: bold; mso-bidi-font-family: 'Traditional Arabic'"> </span><span lang="AR-SA" style="font-size: 17pt; color: black; font-family: &quot;Traditional Arabic&quot;; mso-bidi-font-weight: bold; mso-ascii-font-family: Verdana; mso-hansi-font-family: Verdana">ãÇ Ããßääì ÇáÅØáÇÚ Úáíå : ãä ÇáßÊÈ ÇáãÄáÝÉ Ýíå ßÈíÑåÇ æÕÛíÑåÇ : ÝÞÏ íæÌÏ Ýì</span><span lang="AR-SA" dir="ltr" style="font-size: 17pt; color: black; font-family: Verdana; mso-bidi-font-weight: bold; mso-bidi-font-family: 'Traditional Arabic'"> </span><span lang="AR-SA" style="font-size: 17pt; color: black; font-family: &quot;Traditional Arabic&quot;; mso-bidi-font-weight: bold; mso-ascii-font-family: Verdana; mso-hansi-font-family: Verdana">ÇáÕÛíÑ¡ ãÇáÇ íæÌÏ Ýì ÇáßÈíÑ¡ æíÓÊæì Ýì Ðáß ßÊÈ ÇáåÌæã Úáì ÇáÓäÉ Ãæ ÇáÏÝÇÚ ÚäåÇ</span></strong><span dir="ltr" style="font-size: 17pt; color: black; font-family: Verdana; mso-bidi-font-weight: bold; mso-bidi-font-family: 'Traditional Arabic'"><strong> </strong></span><strong><span lang="AR-SA" style="font-size: 17pt; color: black; font-family: &quot;Traditional Arabic&quot;; mso-bidi-font-weight: bold; mso-ascii-font-family: Verdana; mso-hansi-font-family: Verdana">æáã ÃßÊÈ ÔíÆÇð ÅáÇ ÈÚÏ Ãä ÇÚÊÞÏ ÕÍÊå¡ æÇØãÆä Åáíå¡ ÛíÑ ãÊÃËÑ ÈÑÃì ÃÍÏ -ããä</span><span lang="AR-SA" dir="ltr" style="font-size: 17pt; color: black; font-family: Verdana; mso-bidi-font-weight: bold; mso-bidi-font-family: 'Traditional Arabic'"> </span><span lang="AR-SA" style="font-size: 17pt; color: black; font-family: &quot;Traditional Arabic&quot;; mso-bidi-font-weight: bold; mso-ascii-font-family: Verdana; mso-hansi-font-family: Verdana">ßÊÈ Ýíå- ßÇÆäÇð ãä ßÇä¡ ãÚÇÕÑÇð Ãæ ÛíÑ ãÚÇÕÑ¡ æáã ÃÊÑÏÏ Ý&amp;igravute; ÇáÈÍË ÍÞå¡ æÅÊãÇã ÇáÝÇÆÏÉ¡ æÒíÇÏÉ ÇáÅíÖÇÍ¡ æÚÏã æÞæÚ ÇáäÇÙÑ Ýì</span><span lang="AR-SA" dir="ltr" style="font-size: 17pt; color: black; font-family: Verdana; mso-bidi-font-weight: bold; mso-bidi-font-family: 'Traditional Arabic'"> </span><span lang="AR-SA" style="font-size: 17pt; color: black; font-family: &quot;Traditional Arabic&quot;; mso-bidi-font-weight: bold; mso-ascii-font-family: Verdana; mso-hansi-font-family: Verdana">ÇááÈÓ</span></strong><span dir="ltr" style="font-size: 17pt; color: black; font-family: Verdana; mso-bidi-font-weight: bold; mso-bidi-font-family: 'Traditional Arabic'"><strong> </strong></span><strong><span lang="AR-SA" style="font-size: 17pt; color: black; font-family: &quot;Traditional Arabic&quot;; mso-bidi-font-weight: bold; mso-ascii-font-family: Verdana; mso-hansi-font-family: Verdana">æÅÐÇ ßÇäÊ ÇáÏÑÇÓÉ ÇáãæÖæÚíÉ ÇáÕÇÏÞÉ åì Êáß ÇáÊì ÊÚÊãÏ Úáì ÇáäÕæÕ</span><span lang="AR-SA" dir="ltr" style="font-size: 17pt; color: black; font-family: Verdana; mso-bidi-font-weight: bold; mso-bidi-font-family: 'Traditional Arabic'"> </span><span lang="AR-SA" style="font-size: 17pt; color: black; font-family: &quot;Traditional Arabic&quot;; mso-bidi-font-weight: bold; mso-ascii-font-family: Verdana; mso-hansi-font-family: Verdana">æÇáæËÇÆÞ ÝÞÏ ÇáÊÒãÊ Ýí åÐÇ ÇáßÊÇÈ -Åáì ÍÏ ßÈíÑ- ÈÅíÑÇÏåÇ ßÔæÇåÏ æÏáÇÆá Úáì ãÇ</span><span lang="AR-SA" dir="ltr" style="font-size: 17pt; color: black; font-family: Verdana; mso-bidi-font-weight: bold; mso-bidi-font-family: 'Traditional Arabic'"> </span><span lang="AR-SA" style="font-size: 17pt; color: black; font-family: &quot;Traditional Arabic&quot;; mso-bidi-font-weight: bold; mso-ascii-font-family: Verdana; mso-hansi-font-family: Verdana">ÚÇáÌÊå ãä ÝßÑ æãÈÇÏÆ</span></strong><span dir="ltr" style="font-size: 17pt; color: black; font-family: Verdana; mso-bidi-font-weight: bold; mso-bidi-font-family: 'Traditional Arabic'"><strong>...</strong></span><strong><span lang="AR-SA" style="font-size: 17pt; color: black; font-family: &quot;Traditional Arabic&quot;; mso-bidi-font-weight: bold; mso-ascii-font-family: Verdana; mso-hansi-font-family: Verdana">ãäåÌì Ýì ÇáÈÍË</span></strong><span dir="ltr" style="font-size: 17pt; color: black; font-family: Verdana; mso-bidi-font-weight: bold; mso-bidi-font-family: 'Traditional Arabic'"><strong> : <br />
1- </strong></span><strong><span lang="AR-SA" style="font-size: 17pt; color: black; font-family: &quot;Traditional Arabic&quot;; mso-bidi-font-weight: bold; mso-ascii-font-family: Verdana; mso-hansi-font-family: Verdana">ßá ãÇ ÚÑÖÊå Ýì ÇáßÊÇÈ ãä ÔÈå</span><span lang="AR-SA" dir="ltr" style="font-size: 17pt; color: black; font-family: Verdana; mso-bidi-font-weight: bold; mso-bidi-font-family: 'Traditional Arabic'"> </span><span lang="AR-SA" style="font-size: 17pt; color: black; font-family: &quot;Traditional Arabic&quot;; mso-bidi-font-weight: bold; mso-ascii-font-family: Verdana; mso-hansi-font-family: Verdana">æãØÇÚä Ãåá ÇáÒíÛ æÇáåæì ÞÏíãÇð æÍÏíËÇð¡ ÇáãÊÖãäÉ ÇáØÚä Ýì ÇáÓäÉ ÇáäÈæíÉ ÇáãØåÑÉ</span><span lang="AR-SA" style="font-size: 17pt; background: yellow; color: red; font-family: &quot;Traditional Arabic&quot;; mso-bidi-font-weight: bold; mso-ascii-font-family: Verdana; mso-hansi-font-family: Verdana; mso-highlight: yellow">¡</span><span lang="AR-SA" dir="ltr" style="font-size: 17pt; background: yellow; color: red; font-family: Verdana; mso-bidi-font-weight: bold; mso-bidi-font-family: 'Traditional Arabic'; mso-highlight: yellow"> </span><span lang="AR-SA" style="font-size: 17pt; background: yellow; color: red; font-family: &quot;Traditional Arabic&quot;; mso-bidi-font-weight: bold; mso-ascii-font-family: Verdana; mso-hansi-font-family: Verdana; mso-highlight: yellow">ÝÅäì ÞÑäÊ Ðáß ÈÇáÑÏ ÇáÍÇÓã ÇáÐì íÈíä ÈØáÇä æÒíÝ Êáß ÇáÔõÈå æÇáãØÇÚä ãÚÊãÏÇð Ýì</span><span lang="AR-SA" dir="ltr" style="font-size: 17pt; background: yellow; color: red; font-family: Verdana; mso-bidi-font-weight: bold; mso-bidi-font-family: 'Traditional Arabic'; mso-highlight: yellow"> </span><span lang="AR-SA" style="font-size: 17pt; background: yellow; color: red; font-family: &quot;Traditional Arabic&quot;; mso-bidi-font-weight: bold; mso-ascii-font-family: Verdana; mso-hansi-font-family: Verdana; mso-highlight: yellow">Ðáß Úáì äÞæá ãä ßÊÈ Ãåá ÇáÓäÉ æÇáÌãÇÚÉ ÞÏíãÇð æÍÏíËÇð¡ ÝÚÇáÌÊ ÇáÝßÑÉ ÈÇáÝßÑÉ</span><span lang="AR-SA" dir="ltr" style="font-size: 17pt; background: yellow; color: red; font-family: Verdana; mso-bidi-font-weight: bold; mso-bidi-font-family: 'Traditional Arabic'; mso-highlight: yellow"> </span><span lang="AR-SA" style="font-size: 17pt; background: yellow; color: red; font-family: &quot;Traditional Arabic&quot;; mso-bidi-font-weight: bold; mso-ascii-font-family: Verdana; mso-hansi-font-family: Verdana; mso-highlight: yellow">ææÖÍÊ Þæá ÇáÅãÇã ÈÞæá ÅãÇã ÂÎÑ</span><span lang="AR-SA" style="font-size: 17pt; color: black; font-family: &quot;Traditional Arabic&quot;; mso-bidi-font-weight: bold; mso-ascii-font-family: Verdana; mso-hansi-font-family: Verdana">¡ ÝÅä ßÇä ãä ÌåÏ Ýì åÐÇ ÇáßÊÇÈ ÝÅäãÇ åæ ËãÑÉ</span><span lang="AR-SA" dir="ltr" style="font-size: 17pt; color: black; font-family: Verdana; mso-bidi-font-weight: bold; mso-bidi-font-family: 'Traditional Arabic'"> </span><span lang="AR-SA" style="font-size: 17pt; color: black; font-family: &quot;Traditional Arabic&quot;; mso-bidi-font-weight: bold; mso-ascii-font-family: Verdana; mso-hansi-font-family: Verdana">ÇáæÞæÝ Úáì ÃßÊÇÝ ÇáÚáãÇÁ¡ </span><span lang="AR-SA" style="font-size: 17pt; color: red; font-family: &quot;Traditional Arabic&quot;; mso-bidi-font-weight: bold; mso-ascii-font-family: Verdana; mso-hansi-font-family: Verdana">æäÊÇÌ ÇáãÑÈíä ÇáÐíä ÑÈæäÇ ÕÛÇÑðÇ¡ æÍãáæäÇ ßÈÇÑÇð¡</span><span lang="AR-SA" dir="ltr" style="font-size: 17pt; color: black; font-family: Verdana; mso-bidi-font-weight: bold; mso-bidi-font-family: 'Traditional Arabic'"> </span><span lang="AR-SA" style="font-size: 17pt; color: black; font-family: &quot;Traditional Arabic&quot;; mso-bidi-font-weight: bold; mso-ascii-font-family: Verdana; mso-hansi-font-family: Verdana">æÇáãäÉ ááå æÍÏå¡ æåæ æáì ÇáÌÒÇÁ æÔßÑ Çááå ááÚáãÇÁ ÈÐáåã</span></strong><span dir="ltr" style="font-size: 17pt; color: black; font-family: Verdana; mso-bidi-font-weight: bold; mso-bidi-font-family: 'Traditional Arabic'"><strong> <br />
2- </strong></span><strong><span lang="AR-SA" style="font-size: 17pt; color: black; font-family: &quot;Traditional Arabic&quot;; mso-bidi-font-weight: bold; mso-ascii-font-family: Verdana; mso-hansi-font-family: Verdana">ÈíäÊ ãæÇÖÚ</span><span lang="AR-SA" dir="ltr" style="font-size: 17pt; color: black; font-family: Verdana; mso-bidi-font-weight: bold; mso-bidi-font-family: 'Traditional Arabic'"> </span><span lang="AR-SA" style="font-size: 17pt; color: black; font-family: &quot;Traditional Arabic&quot;; mso-bidi-font-weight: bold; mso-ascii-font-family: Verdana; mso-hansi-font-family: Verdana">ÇáÂíÇÊ ÇáÊì æÑÏÊ Ýì ÇáßÊÇÈ ÈÐßÑ ÇÓã ÇáÓæÑÉ æÑÞã ÇáÂíÉ Ýì ÇáåÇãÔ¡ ãÚ æÖÚ ÇáÂíÉ</span><span lang="AR-SA" dir="ltr" style="font-size: 17pt; color: black; font-family: Verdana; mso-bidi-font-weight: bold; mso-bidi-font-family: 'Traditional Arabic'"> </span><span lang="AR-SA" style="font-size: 17pt; color: black; font-family: &quot;Traditional Arabic&quot;; mso-bidi-font-weight: bold; mso-ascii-font-family: Verdana; mso-hansi-font-family: Verdana">Èíä ÞæÓíä</span></strong><span dir="ltr" style="font-size: 17pt; color: black; font-family: Verdana; mso-bidi-font-weight: bold; mso-bidi-font-family: 'Traditional Arabic'"><strong> <br />
3- </strong></span><strong><span lang="AR-SA" style="font-size: 17pt; color: black; font-family: &quot;Traditional Arabic&quot;; mso-bidi-font-weight: bold; mso-ascii-font-family: Verdana; mso-hansi-font-family: Verdana">ÚÒæÊ ÇáÃÍÇÏíË ÇáÊì ÃæÑÏÊåÇ Ýì ÇáßÊÇÈ Åáì ãÕÇÏÑåÇ ÇáÃÕáíÉ ãä</span><span lang="AR-SA" dir="ltr" style="font-size: 17pt; color: black; font-family: Verdana; mso-bidi-font-weight: bold; mso-bidi-font-family: 'Traditional Arabic'"> </span><span lang="AR-SA" style="font-size: 17pt; color: black; font-family: &quot;Traditional Arabic&quot;; mso-bidi-font-weight: bold; mso-ascii-font-family: Verdana; mso-hansi-font-family: Verdana">ßÊÈ ÇáÓäÉ ÇáãÚÊãÏÉ¡ </span><span lang="AR-SA" style="font-size: 17pt; color: red; font-family: &quot;Traditional Arabic&quot;; mso-bidi-font-weight: bold; mso-ascii-font-family: Verdana; mso-hansi-font-family: Verdana">ÝÅä ßÇä ÇáÍÏíË Ýì ÇáÕÍíÍíä Ãæ ÃÍÏåãÇ</span><span lang="AR-SA" style="font-size: 17pt; color: black; font-family: &quot;Traditional Arabic&quot;; mso-bidi-font-weight: bold; mso-ascii-font-family: Verdana; mso-hansi-font-family: Verdana"> ÇßÊÝíÊ ÈÇáÚÒæ ÅáíåãÇ¡</span><span lang="AR-SA" dir="ltr" style="font-size: 17pt; color: black; font-family: Verdana; mso-bidi-font-weight: bold; mso-bidi-font-family: 'Traditional Arabic'"> </span><span lang="AR-SA" style="font-size: 17pt; color: black; font-family: &quot;Traditional Arabic&quot;; mso-bidi-font-weight: bold; mso-ascii-font-family: Verdana; mso-hansi-font-family: Verdana">ÈÐßÑ ÇÓã ÇáßÊÇÈ¡ æÇÓã ÇáÈÇÈ¡ æÐßÑ ÇáÌÒÁ æÇáÕÝÍÉ æÑÞã ÇáÍÏíË ãÚ ÇáÈíÇä ÛÇáÈÇð</span><span lang="AR-SA" dir="ltr" style="font-size: 17pt; color: black; font-family: Verdana; mso-bidi-font-weight: bold; mso-bidi-font-family: 'Traditional Arabic'"> </span><span lang="AR-SA" style="font-size: 17pt; color: black; font-family: &quot;Traditional Arabic&quot;; mso-bidi-font-weight: bold; mso-ascii-font-family: Verdana; mso-hansi-font-family: Verdana">áÏÑÌÉ ÇáÍÏíË ãä ÎáÇá </span><span lang="AR-SA" style="font-size: 17pt; color: red; font-family: &quot;Traditional Arabic&quot;; mso-bidi-font-weight: bold; mso-ascii-font-family: Verdana; mso-hansi-font-family: Verdana">ÃÞæÇá Ãåá ÇáÚáã ÈÇáÍÏíË</span><span lang="AR-SA" style="font-size: 17pt; color: black; font-family: &quot;Traditional Arabic&quot;; mso-bidi-font-weight: bold; mso-ascii-font-family: Verdana; mso-hansi-font-family: Verdana">¡ Åä ßÇä ÇáÍÏíË ãä ÛíÑ ÇáÕÍíÍíä¡</span><span lang="AR-SA" dir="ltr" style="font-size: 17pt; color: black; font-family: Verdana; mso-bidi-font-weight: bold; mso-bidi-font-family: 'Traditional Arabic'"> </span><span lang="AR-SA" style="font-size: 17pt; color: black; font-family: &quot;Traditional Arabic&quot;; mso-bidi-font-weight: bold; mso-ascii-font-family: Verdana; mso-hansi-font-family: Verdana">æÇÞÊÕÑÊ Úáì ÇáÊÎÑíÌ ãä ßÊÈ ÇáÓää ÇáÃÑÈÚÉ ÅÐÇ ßÇä ÇáÍÏíË Ýì ÛíÑ ÇáÕÍíÍíä¡ æÝíãÇ</span><span lang="AR-SA" dir="ltr" style="font-size: 17pt; color: black; font-family: Verdana; mso-bidi-font-weight: bold; mso-bidi-font-family: 'Traditional Arabic'"> </span><span lang="AR-SA" style="font-size: 17pt; color: black; font-family: &quot;Traditional Arabic&quot;; mso-bidi-font-weight: bold; mso-ascii-font-family: Verdana; mso-hansi-font-family: Verdana">ÚÏÇ Ðáß ÇÞÊÕÑ Úáì ãÇ íÝíÏ ËÈæÊ ÇáÍÏíË Ãæ ÑÏå</span></strong><span dir="ltr" style="font-size: 17pt; color: black; font-family: Verdana; mso-bidi-font-weight: bold; mso-bidi-font-family: 'Traditional Arabic'"><strong> <br />
4- </strong></span><strong><span lang="AR-SA" style="font-size: 17pt; color: red; font-family: &quot;Traditional Arabic&quot;; mso-bidi-font-weight: bold; mso-ascii-font-family: Verdana; mso-hansi-font-family: Verdana">ÇÚÊãÏÊ Ýì ÇáÊÎÑíÌ ãä</span><span lang="AR-SA" dir="ltr" style="font-size: 17pt; color: red; font-family: Verdana; mso-bidi-font-weight: bold; mso-bidi-font-family: 'Traditional Arabic'"> </span><span lang="AR-SA" style="font-size: 17pt; color: red; font-family: &quot;Traditional Arabic&quot;; mso-bidi-font-weight: bold; mso-ascii-font-family: Verdana; mso-hansi-font-family: Verdana">ÇáÕÍíÍíä Úáì ØÈÚÊì ÇáÈÎÇÑì (ÈÔÑÍ ÝÊÍ ÇáÈÇÑì) áÇÈä ÍÌÑ¡ æÇáãäåÇÌ ÔÑÍ ãÓáã ááäææì¡</span><span lang="AR-SA" dir="ltr" style="font-size: 17pt; color: red; font-family: Verdana; mso-bidi-font-weight: bold; mso-bidi-font-family: 'Traditional Arabic'"> </span><span lang="AR-SA" style="font-size: 17pt; color: red; font-family: &quot;Traditional Arabic&quot;; mso-bidi-font-weight: bold; mso-ascii-font-family: Verdana; mso-hansi-font-family: Verdana">áÕÍÉ ãÊæä ÇáÃÍÇÏíË Ýì ÇáÔÑÍíä¡ æáÕÍÉ ÚÑÖåãÇ Úáì ÃÕæá ÇáÕÍíÍíä¡ æÊÓåíáÇð ááÞÇÑÆ</span><span lang="AR-SA" dir="ltr" style="font-size: 17pt; color: red; font-family: Verdana; mso-bidi-font-weight: bold; mso-bidi-font-family: 'Traditional Arabic'"> </span><span lang="AR-SA" style="font-size: 17pt; color: red; font-family: &quot;Traditional Arabic&quot;; mso-bidi-font-weight: bold; mso-ascii-font-family: Verdana; mso-hansi-font-family: Verdana">áßËÑÉ ÊÏÇæá Êáß ÇáÔÑæÍ¡ æÅÊãÇãÇð ááÝÇÆÏÉ ÈÇáÇØáÇÚ Úáì ÝÞå ÇáÍÏíË ÇáãÎÑÌ</span></strong><span dir="ltr" style="font-size: 17pt; color: black; font-family: Verdana; mso-bidi-font-weight: bold; mso-bidi-font-family: 'Traditional Arabic'"><strong> <br />
5- </strong></span><strong><span lang="AR-SA" style="font-size: 17pt; color: black; font-family: &quot;Traditional Arabic&quot;; mso-bidi-font-weight: bold; mso-ascii-font-family: Verdana; mso-hansi-font-family: Verdana">ÇáÊÒãÊ ÚäÏ ÇáäÞá ãä Ãì ãÑÌÚ¡ Ãæ ÇáÇÓÊÝÇÏÉ ãäå ÇáÅÔÇÑÉ Åáì ÑÞã ÌÒÆå æÕÝÍÊå</span><span lang="AR-SA" dir="ltr" style="font-size: 17pt; color: black; font-family: Verdana; mso-bidi-font-weight: bold; mso-bidi-font-family: 'Traditional Arabic'"> </span><span lang="AR-SA" style="font-size: 17pt; color: black; font-family: &quot;Traditional Arabic&quot;; mso-bidi-font-weight: bold; mso-ascii-font-family: Verdana; mso-hansi-font-family: Verdana">ÈÇáÅÖÇÝÉ Åáì ÐßÑ ØÈÚÇÊ ÇáãÑÇÌÚ Ýì ÇáÝåÑÓÊ</span></strong><span dir="ltr" style="font-size: 17pt; color: black; font-family: Verdana; mso-bidi-font-weight: bold; mso-bidi-font-family: 'Traditional Arabic'"><strong> <br />
6- </strong></span><strong><span lang="AR-SA" style="font-size: 17pt; color: black; font-family: &quot;Traditional Arabic&quot;; mso-bidi-font-weight: bold; mso-ascii-font-family: Verdana; mso-hansi-font-family: Verdana">ÚäÏ ÇáäÞá ãä ÝÊÍ ÇáÈÇÑì¡ Ãæ</span><span lang="AR-SA" dir="ltr" style="font-size: 17pt; color: black; font-family: Verdana; mso-bidi-font-weight: bold; mso-bidi-font-family: 'Traditional Arabic'"> </span><span lang="AR-SA" style="font-size: 17pt; color: black; font-family: &quot;Traditional Arabic&quot;; mso-bidi-font-weight: bold; mso-ascii-font-family: Verdana; mso-hansi-font-family: Verdana">ÇáãäåÇÌ ÔÑÍ ãÓáã ááäææì ÃÐßÑ ÑÞã ÇáÌÒÁ æÇáÕÝÍÉ æÑÞã ÇáÍÏíË ÇáæÇÑÏ Ýíå ÇáßáÇã</span><span lang="AR-SA" dir="ltr" style="font-size: 17pt; color: black; font-family: Verdana; mso-bidi-font-weight: bold; mso-bidi-font-family: 'Traditional Arabic'"> </span><span lang="AR-SA" style="font-size: 17pt; color: black; font-family: &quot;Traditional Arabic&quot;; mso-bidi-font-weight: bold; mso-ascii-font-family: Verdana; mso-hansi-font-family: Verdana">ÇáãäÞæá¡ ÊíÓíÑÇð ááæÕæá Åáì ÇáßáÇã ÇáãäÞæá¡ äÙÑÇð áÇÎÊáÇÝ ÑÞã ÇáÕÝÍÇÊ ÊÈÚÇð</span><span lang="AR-SA" dir="ltr" style="font-size: 17pt; color: black; font-family: Verdana; mso-bidi-font-weight: bold; mso-bidi-font-family: 'Traditional Arabic'"> </span><span lang="AR-SA" style="font-size: 17pt; color: black; font-family: &quot;Traditional Arabic&quot;; mso-bidi-font-weight: bold; mso-ascii-font-family: Verdana; mso-hansi-font-family: Verdana">ááØÈÚÇÊ ÇáãÊÚÏÏÉ</span></strong><span dir="ltr" style="font-size: 17pt; color: black; font-family: Verdana; mso-bidi-font-weight: bold; mso-bidi-font-family: 'Traditional Arabic'"><br />
<strong>7- </strong></span><strong><span lang="AR-SA" style="font-size: 17pt; color: black; font-family: &quot;Traditional Arabic&quot;; mso-bidi-font-weight: bold; mso-ascii-font-family: Verdana; mso-hansi-font-family: Verdana">ÇßÊÝíÊ Ýì ÊÑÇÌã ÇáÃÚáÇã ãä ÇáÕÍÇÈÉ ÈÐßÑ ãÕÇÏÑ ÊÑÇÌãåã</span><span lang="AR-SA" dir="ltr" style="font-size: 17pt; color: black; font-family: Verdana; mso-bidi-font-weight: bold; mso-bidi-font-family: 'Traditional Arabic'"> </span><span lang="AR-SA" style="font-size: 17pt; color: black; font-family: &quot;Traditional Arabic&quot;; mso-bidi-font-weight: bold; mso-ascii-font-family: Verdana; mso-hansi-font-family: Verdana">ÈÐßÑ ÑÞã ÇáÌÒÁ æÇáÕÝÍÉ æÑÞã ÇáÊÑÌãÉ¡ </span><span lang="AR-SA" style="font-size: 17pt; color: red; font-family: &quot;Traditional Arabic&quot;; mso-bidi-font-weight: bold; mso-ascii-font-family: Verdana; mso-hansi-font-family: Verdana">æáã ÃÊÑÌã áåã áÚÏÇáÊåã ÌãíÚÇð¡ æáã ÃÎÇáÝ Ýì</span><span lang="AR-SA" dir="ltr" style="font-size: 17pt; color: red; font-family: Verdana; mso-bidi-font-weight: bold; mso-bidi-font-family: 'Traditional Arabic'"> </span><span lang="AR-SA" style="font-size: 17pt; color: red; font-family: &quot;Traditional Arabic&quot;; mso-bidi-font-weight: bold; mso-ascii-font-family: Verdana; mso-hansi-font-family: Verdana">Ðáß ÅáÇ Ýì ÇáÞáíá ÚäÏãÇ ÊÞÊÖì ÇáÊÑÌãÉ ÇáÏÝÇÚ ÖÏ ÔÈåÉ</span></strong><span dir="ltr" style="font-size: 17pt; color: black; font-family: Verdana; mso-bidi-font-weight: bold; mso-bidi-font-family: 'Traditional Arabic'"><strong> <br />
8- </strong></span><strong><span lang="AR-SA" style="font-size: 17pt; color: black; font-family: &quot;Traditional Arabic&quot;; mso-bidi-font-weight: bold; mso-ascii-font-family: Verdana; mso-hansi-font-family: Verdana">ÊÑÌãÊ áßËíÑ ãä</span><span lang="AR-SA" dir="ltr" style="font-size: 17pt; color: black; font-family: Verdana; mso-bidi-font-weight: bold; mso-bidi-font-family: 'Traditional Arabic'"> </span><span lang="AR-SA" style="font-size: 17pt; color: black; font-family: &quot;Traditional Arabic&quot;; mso-bidi-font-weight: bold; mso-ascii-font-family: Verdana; mso-hansi-font-family: Verdana">ÇáÃÚáÇã ÇáÐíä ÌÑì äÞá ÔíÁ ãä ßáÇãåã¡ ãÚ ÐßÑ ãÕÇÏÑ ÊÑÇÌãåã¡ ÈÐßÑ ÑÞã ÇáÌÒÁ</span><span lang="AR-SA" dir="ltr" style="font-size: 17pt; color: black; font-family: Verdana; mso-bidi-font-weight: bold; mso-bidi-font-family: 'Traditional Arabic'"> </span><span lang="AR-SA" style="font-size: 17pt; color: black; font-family: &quot;Traditional Arabic&quot;; mso-bidi-font-weight: bold; mso-ascii-font-family: Verdana; mso-hansi-font-family: Verdana">æÇáÕÝÍÉ æÑÞã ÇáÊÑÌãÉ</span></strong><span dir="ltr" style="font-size: 17pt; color: black; font-family: Verdana; mso-bidi-font-weight: bold; mso-bidi-font-family: 'Traditional Arabic'"><strong> <br />
9- </strong></span><strong><span lang="AR-SA" style="font-size: 17pt; color: black; font-family: &quot;Traditional Arabic&quot;; mso-bidi-font-weight: bold; mso-ascii-font-family: Verdana; mso-hansi-font-family: Verdana">ÔÑÍÊ ÇáãÝÑÏÇÊ ÇáÛÑíÈÉ ÇáÊì æÑÏÊ Ýì ÈÚÖ ÇáÃÍÇÏíË</span><span lang="AR-SA" dir="ltr" style="font-size: 17pt; color: black; font-family: Verdana; mso-bidi-font-weight: bold; mso-bidi-font-family: 'Traditional Arabic'"> </span><span lang="AR-SA" style="font-size: 17pt; color: black; font-family: &quot;Traditional Arabic&quot;; mso-bidi-font-weight: bold; mso-ascii-font-family: Verdana; mso-hansi-font-family: Verdana">ãÓÊÚíäÇð Ýì Ðáß ÈßÊÈ ÛÑíÈ ÇáÍÏíË¡ æãÚÇÌã ÇááÛÉ¡ æÔÑæÍ ÇáÍÏíË</span></strong><span dir="ltr" style="font-size: 17pt; color: black; font-family: Verdana; mso-bidi-font-weight: bold; mso-bidi-font-family: 'Traditional Arabic'"><strong> </strong></span><strong><span lang="AR-SA" style="font-size: 17pt; color: black; font-family: &quot;Traditional Arabic&quot;; mso-bidi-font-weight: bold; mso-ascii-font-family: Verdana; mso-hansi-font-family: Verdana">Ëã ÎÊãÊ ÇáßÊÇÈ</span><span lang="AR-SA" dir="ltr" style="font-size: 17pt; color: black; font-family: Verdana; mso-bidi-font-weight: bold; mso-bidi-font-family: 'Traditional Arabic'"> </span><span lang="AR-SA" style="font-size: 17pt; color: black; font-family: &quot;Traditional Arabic&quot;; mso-bidi-font-weight: bold; mso-ascii-font-family: Verdana; mso-hansi-font-family: Verdana">ÈÝåÇÑÓ ÓÈÚÉ åì</span></strong><span dir="ltr" style="font-size: 17pt; color: black; font-family: Verdana; mso-bidi-font-weight: bold; mso-bidi-font-family: 'Traditional Arabic'"><strong>: <br />
1- </strong></span><span lang="AR-SA" style="font-size: 17pt; color: black; font-family: &quot;Traditional Arabic&quot;; mso-bidi-font-weight: bold; mso-ascii-font-family: Verdana; mso-hansi-font-family: Verdana"><strong>ÝåÜÜÑÓ ÇáÂíÇÊ ÇáÞÑÂäíÜÜÉ</strong></span><span dir="ltr" style="font-size: 17pt; color: black; font-family: Verdana; mso-bidi-font-weight: bold; mso-bidi-font-family: 'Traditional Arabic'"><br />
<strong>2- </strong></span><strong><span lang="AR-SA" style="font-size: 17pt; color: black; font-family: &quot;Traditional Arabic&quot;; mso-bidi-font-weight: bold; mso-ascii-font-family: Verdana; mso-hansi-font-family: Verdana">ÝåÜÜÑÓ ÇáÃÍÇÏíË æÇáÂËÜÇÑ</span></strong><span dir="ltr" style="font-size: 17pt; color: black; font-family: Verdana; mso-bidi-font-weight: bold; mso-bidi-font-family: 'Traditional Arabic'"><strong> <br />
3- </strong></span><strong><span lang="AR-SA" style="font-size: 17pt; color: black; font-family: &quot;Traditional Arabic&quot;; mso-bidi-font-weight: bold; mso-ascii-font-family: Verdana; mso-hansi-font-family: Verdana">ÝåÜÑÓ ÇáÃÚáÇã ÇáãÊÑÌã áåã</span></strong><span dir="ltr" style="font-size: 17pt; color: black; font-family: Verdana; mso-bidi-font-weight: bold; mso-bidi-font-family: 'Traditional Arabic'"><strong> <br />
4- </strong></span><span lang="AR-SA" style="font-size: 17pt; color: black; font-family: &quot;Traditional Arabic&quot;; mso-bidi-font-weight: bold; mso-ascii-font-family: Verdana; mso-hansi-font-family: Verdana"><strong>ÝåÜÜÜÑÓ ÇáÃÔÚÜÜÜÜÇÑ</strong></span><span dir="ltr" style="font-size: 17pt; color: black; font-family: Verdana; mso-bidi-font-weight: bold; mso-bidi-font-family: 'Traditional Arabic'"><br />
<strong>5- </strong></span><strong><span lang="AR-SA" style="font-size: 17pt; color: black; font-family: &quot;Traditional Arabic&quot;; mso-bidi-font-weight: bold; mso-ascii-font-family: Verdana; mso-hansi-font-family: Verdana">ÝåÑÓ ÇáÞÈÇÆá</span><span lang="AR-SA" dir="ltr" style="font-size: 17pt; color: black; font-family: Verdana; mso-bidi-font-weight: bold; mso-bidi-font-family: 'Traditional Arabic'"> </span><span lang="AR-SA" style="font-size: 17pt; color: black; font-family: &quot;Traditional Arabic&quot;; mso-bidi-font-weight: bold; mso-ascii-font-family: Verdana; mso-hansi-font-family: Verdana">æÇáÈáÏÇä æÇáÝÑÞ</span></strong><span dir="ltr" style="font-size: 17pt; color: black; font-family: Verdana; mso-bidi-font-weight: bold; mso-bidi-font-family: 'Traditional Arabic'"><strong> <br />
6- </strong></span><strong><span lang="AR-SA" style="font-size: 17pt; color: black; font-family: &quot;Traditional Arabic&quot;; mso-bidi-font-weight: bold; mso-ascii-font-family: Verdana; mso-hansi-font-family: Verdana">ÝåÑÓ ÇáãÕÇÏÑ æÇáãÑÇÌÜÜÚ</span></strong><span dir="ltr" style="font-size: 17pt; color: black; font-family: Verdana; mso-bidi-font-weight: bold; mso-bidi-font-family: 'Traditional Arabic'"><strong> <br />
7- </strong></span><strong><span lang="AR-SA" style="font-size: 17pt; color: black; font-family: &quot;Traditional Arabic&quot;; mso-bidi-font-weight: bold; mso-ascii-font-family: Verdana; mso-hansi-font-family: Verdana">ÝåÑÓ ÇáãæÖæÚÇÊ ÇáÊì</span><span lang="AR-SA" dir="ltr" style="font-size: 17pt; color: black; font-family: Verdana; mso-bidi-font-weight: bold; mso-bidi-font-family: 'Traditional Arabic'"> </span><span lang="AR-SA" style="font-size: 17pt; color: black; font-family: &quot;Traditional Arabic&quot;; mso-bidi-font-weight: bold; mso-ascii-font-family: Verdana; mso-hansi-font-family: Verdana">ÇÔÊãá ÚáíåÇ ÇáßÊÇÈ</span></strong><span dir="ltr" style="font-size: 17pt; color: black; font-family: Verdana; mso-bidi-font-weight: bold; mso-bidi-font-family: 'Traditional Arabic'"><strong><span lang="AR-SA" style="font-size: 17pt; color: black; font-family: &quot;Traditional Arabic&quot;; mso-bidi-font-weight: bold; mso-ascii-font-family: Verdana; mso-hansi-font-family: Verdana">åÐÇ æÅäì -íÚáã Çááå- ãÇ ÝÑØÊ æáÇ ÊæÇäíÊ æáÇ ßÇä ãäì ãíá</span><span lang="AR-SA" dir="ltr" style="font-size: 17pt; color: black; font-family: Verdana; mso-bidi-font-weight: bold; mso-bidi-font-family: 'Traditional Arabic'"> </span><span lang="AR-SA" style="font-size: 17pt; color: black; font-family: &quot;Traditional Arabic&quot;; mso-bidi-font-weight: bold; mso-ascii-font-family: Verdana; mso-hansi-font-family: Verdana">Åáì ßÓá Ãæ Ñßæä Åáì ÑÇÍÉ¡ ÝÅä ÝÇÊäì ÔÆ Ýì ÃËäÇÁ ÇáßÊÇÈÉ¡ Ãæ áã ÃÐßÑ ÃãÑÇð ßÇä</span><span lang="AR-SA" dir="ltr" style="font-size: 17pt; color: black; font-family: Verdana; mso-bidi-font-weight: bold; mso-bidi-font-family: 'Traditional Arabic'"> </span><span lang="AR-SA" style="font-size: 17pt; color: black; font-family: &quot;Traditional Arabic&quot;; mso-bidi-font-weight: bold; mso-ascii-font-family: Verdana; mso-hansi-font-family: Verdana">íäÈÛì ÐßÑå¡ Ãæ ØÑà Úáìøó Óåæ Ãæ äÓíÇä¡ ÝåÐÇ áÃä Úãá ÇáÅäÓÇä áÇ íÎáæÇ ãä äÞÕ ãåãÇ</span><span lang="AR-SA" dir="ltr" style="font-size: 17pt; color: black; font-family: Verdana; mso-bidi-font-weight: bold; mso-bidi-font-family: 'Traditional Arabic'"> </span><span lang="AR-SA" style="font-size: 17pt; color: black; font-family: &quot;Traditional Arabic&quot;; mso-bidi-font-weight: bold; mso-ascii-font-family: Verdana; mso-hansi-font-family: Verdana">ßÇäÊ ÚäÇíÊå æÚÐÑì Ýì Ðáß Ãä ÇáßãÇá ÇáãØáÞ ááå</span></strong><span dir="ltr" style="font-size: 17pt; color: black; font-family: Verdana; mso-bidi-font-weight: bold; mso-bidi-font-family: 'Traditional Arabic'"><strong> </strong></span><strong><span lang="AR-SA" style="font-size: 17pt; color: red; font-family: &quot;Traditional Arabic&quot;; mso-bidi-font-weight: bold; mso-ascii-font-family: Verdana; mso-hansi-font-family: Verdana">ÝãÇ ßÇä Ýì ÇáßÊÇÈ ãä</span><span lang="AR-SA" dir="ltr" style="font-size: 17pt; color: red; font-family: Verdana; mso-bidi-font-weight: bold; mso-bidi-font-family: 'Traditional Arabic'"> </span><span lang="AR-SA" style="font-size: 17pt; color: red; font-family: &quot;Traditional Arabic&quot;; mso-bidi-font-weight: bold; mso-ascii-font-family: Verdana; mso-hansi-font-family: Verdana">ÕæÇÈò¡ Ýåæ ãä Çááå</span><span lang="AR-SA" dir="ltr" style="font-size: 17pt; color: red; font-family: Verdana; mso-bidi-font-weight: bold; mso-bidi-font-family: 'Traditional Arabic'"> </span><span lang="AR-SA" style="font-size: 17pt; color: red; font-family: &quot;Traditional Arabic&quot;; mso-bidi-font-weight: bold; mso-ascii-font-family: Verdana; mso-hansi-font-family: Verdana">æÈÊæÝíÞå¡ æãÇ ßÇä ãä ÎØà Ýãä äÝÓì¡ æãä ÇáÔíØÇä¡ æÇááå ÈÑìÁ</span><span lang="AR-SA" dir="ltr" style="font-size: 17pt; color: red; font-family: Verdana; mso-bidi-font-weight: bold; mso-bidi-font-family: 'Traditional Arabic'"> </span><span lang="AR-SA" style="font-size: 17pt; color: red; font-family: &quot;Traditional Arabic&quot;; mso-bidi-font-weight: bold; mso-ascii-font-family: Verdana; mso-hansi-font-family: Verdana">ãäå </span><u><span lang="AR-SA" style="font-size: 17pt; background: yellow; color: blue; font-family: &quot;Traditional Arabic&quot;; mso-bidi-font-weight: bold; mso-ascii-font-family: Verdana; mso-hansi-font-family: Verdana; mso-highlight: yellow">æÑÓæáå</span></u><span lang="AR-SA" style="font-size: 17pt; color: black; font-family: &quot;Traditional Arabic&quot;; mso-bidi-font-weight: bold; mso-ascii-font-family: Verdana; mso-hansi-font-family: Verdana">¡ </span><u><span lang="AR-SA" style="font-size: 17pt; background: yellow; color: red; font-family: &quot;Traditional Arabic&quot;; mso-bidi-font-weight: bold; mso-ascii-font-family: Verdana; mso-hansi-font-family: Verdana; mso-highlight: yellow">æááå</span></u><u><span lang="AR-SA" style="font-size: 17pt; background: yellow; color: black; font-family: &quot;Traditional Arabic&quot;; mso-bidi-font-weight: bold; mso-ascii-font-family: Verdana; mso-hansi-font-family: Verdana; mso-highlight: yellow"> </span></u><u><span lang="AR-SA" style="font-size: 17pt; background: yellow; color: red; font-family: &quot;Traditional Arabic&quot;; mso-bidi-font-weight: bold; mso-ascii-font-family: Verdana; mso-hansi-font-family: Verdana; mso-highlight: yellow">æÍÏå</span></u><span lang="AR-SA" style="font-size: 17pt; background: yellow; color: red; font-family: &quot;Traditional Arabic&quot;; mso-bidi-font-weight: bold; mso-ascii-font-family: Verdana; mso-hansi-font-family: Verdana; mso-highlight: yellow"> ÇáßãÇá æÇáÚÒÉ æÇáÌáÇá</span></strong><span dir="ltr" style="font-size: 17pt; color: black; font-family: Verdana; mso-bidi-font-weight: bold; mso-bidi-font-family: 'Traditional Arabic'"><strong><span lang="AR-SA" style="font-size: 17pt; color: black; font-family: &quot;Traditional Arabic&quot;; mso-bidi-font-weight: bold; mso-ascii-font-family: Verdana; mso-hansi-font-family: Verdana">æÝì ÇáÎÊÇã : ÃÍãÏ Çááå - ÓÈÍÇäå</span><span lang="AR-SA" dir="ltr" style="font-size: 17pt; color: black; font-family: Verdana; mso-bidi-font-family: 'Traditional Arabic'">ÔíÎäÇ ÇáÃÓÊÇÐ ÇáÏßÊæÑ ÅÓãÇÚíá ÚÈÏ ÇáÎÇáÞ ÇáÏÝÊÇÑ ¡ ÇáÐì ÃÍÇØäì ÈäÕÇÆÍå¡</span><span lang="AR-SA" dir="ltr" style="font-size: 17pt; color: black; font-family: Verdana; mso-bidi-font-weight: bold; mso-bidi-font-family: 'Traditional Arabic'"> </span><span lang="AR-SA" style="font-size: 17pt; color: black; font-family: &quot;Traditional Arabic&quot;; mso-bidi-font-weight: bold; mso-ascii-font-family: Verdana; mso-hansi-font-family: Verdana">æÊæÌíåÇÊå ÇáÓÏíÏÉ¡ æÅÑÔÇÏÇÊå ÇáÚÏíÏÉ¡ ÍÊì ÎÑÌ åÐÇ ÇáßÊÇÈ Åáì ÍíÒ ÇáæÌæÏ¡ ÝÇÓÃá</span><span lang="AR-SA" dir="ltr" style="font-size: 17pt; color: black; font-family: Verdana; mso-bidi-font-weight: bold; mso-bidi-font-family: 'Traditional Arabic'"> </span><span lang="AR-SA" style="font-size: 17pt; color: black; font-family: &quot;Traditional Arabic&quot;; mso-bidi-font-weight: bold; mso-ascii-font-family: Verdana; mso-hansi-font-family: Verdana">Çááå</span><span lang="AR-SA" dir="ltr" style="font-size: 17pt; color: black; font-family: Verdana; mso-bidi-font-weight: bold; mso-bidi-font-family: 'Traditional Arabic'"> </span><span lang="AR-SA" style="font-size: 17pt; color: black; font-family: &quot;Traditional Arabic&quot;; mso-bidi-font-weight: bold; mso-ascii-font-family: Verdana; mso-hansi-font-family: Verdana">Ãä íÈÇÑß Ýì Ïíäå¡ æÈÏäå¡ æÃåáå¡ ææáÏå¡ æÃä íÌÒíå Úäì æÚä ÇáÅÓáÇã ÎíÑ</span><span lang="AR-SA" dir="ltr" style="font-size: 17pt; color: black; font-family: Verdana; mso-bidi-font-weight: bold; mso-bidi-font-family: 'Traditional Arabic'"> </span><span lang="AR-SA" style="font-size: 17pt; color: black; font-family: &quot;Traditional Arabic&quot;; mso-bidi-font-weight: bold; mso-ascii-font-family: Verdana; mso-hansi-font-family: Verdana">ÇáÌÒÇÁ</span></strong><span dir="ltr" style="font-size: 17pt; color: black; font-family: Verdana; mso-bidi-font-weight: bold; mso-bidi-font-family: 'Traditional Arabic'"><strong><span lang="AR-SA" style="font-size: 17pt; color: black; font-family: &quot;Traditional Arabic&quot;; mso-bidi-font-weight: bold; mso-ascii-font-family: Verdana; mso-hansi-font-family: Verdana">æáÇ íÝæÊäì Ýì åÐÇ ÇáãÞÇã Ãä ÃÞÏã ÔßÑì ÃíÖÇð : áßá ãä ÃÝÇÏäì ãä ãÔÇíÎì</span><span lang="AR-SA" dir="ltr" style="font-size: 17pt; color: black; font-family: Verdana; mso-bidi-font-weight: bold; mso-bidi-font-family: 'Traditional Arabic'"> </span><span lang="AR-SA" style="font-size: 17pt; color: black; font-family: &quot;Traditional Arabic&quot;; mso-bidi-font-weight: bold; mso-ascii-font-family: Verdana; mso-hansi-font-family: Verdana">æÒãáÇÆì ÈßÊÇÈ¡ Ãæ ÅÑÔÇÏ¡ Ãæ Ãì äæÚ ãä ÇáãÓÇÚÏÉ</span></strong><span dir="ltr" style="font-size: 17pt; color: black; font-family: Verdana; mso-bidi-font-weight: bold; mso-bidi-font-family: 'Traditional Arabic'"><strong> ... </strong></span><strong><span lang="AR-SA" style="font-size: 17pt; color: black; font-family: &quot;Traditional Arabic&quot;; mso-bidi-font-weight: bold; mso-ascii-font-family: Verdana; mso-hansi-font-family: Verdana">Çááåã ÊÞÈá åÐÇ ÇáÚãá</span><span lang="AR-SA" dir="ltr" style="font-size: 17pt; color: black; font-family: Verdana; mso-bidi-font-weight: bold; mso-bidi-font-family: 'Traditional Arabic'"> </span><span lang="AR-SA" style="font-size: 17pt; color: black; font-family: &quot;Traditional Arabic&quot;; mso-bidi-font-weight: bold; mso-ascii-font-family: Verdana; mso-hansi-font-family: Verdana">ÎÇáÕÇð áæÌåß ÇáßÑíã Çááåã ÇÌÚáäì ÌäÏÇð ãä ÌäæÏ ßÊÇÈß¡ ÌäÏÇð ãä ÌäæÏ ÓäÉ äÈíß</span><span lang="AR-SA" dir="ltr" style="font-size: 17pt; color: black; font-family: Verdana; mso-bidi-font-weight: bold; mso-bidi-font-family: 'Traditional Arabic'"> </span><span lang="AR-SA" style="font-size: 17pt; color: black; font-family: &quot;Traditional Arabic&quot;; mso-bidi-font-weight: bold; mso-ascii-font-family: Verdana; mso-hansi-font-family: Verdana">¡</span><span lang="AR-SA" dir="ltr" style="font-size: 17pt; color: black; font-family: Verdana; mso-bidi-font-weight: bold; mso-bidi-font-family: 'Traditional Arabic'"> </span><span lang="AR-SA" style="font-size: 17pt; color: black; font-family: &quot;Traditional Arabic&quot;; mso-bidi-font-weight: bold; mso-ascii-font-family: Verdana; mso-hansi-font-family: Verdana">Çááåã áÇ ÊÚÐÈ áÓÇäÇð íÎÈÑ Úäß¡ æáÇ ÚíäÇð ÊäÙÑ Åáì Úáæã ÊÏá Úáíß¡ æáÇ ÞÏãÇð ÊãÔì</span><span lang="AR-SA" dir="ltr" style="font-size: 17pt; color: black; font-family: Verdana; mso-bidi-font-weight: bold; mso-bidi-font-family: 'Traditional Arabic'"> </span><span lang="AR-SA" style="font-size: 17pt; color: black; font-family: &quot;Traditional Arabic&quot;; mso-bidi-font-weight: bold; mso-ascii-font-family: Verdana; mso-hansi-font-family: Verdana">Åáì ÎÏãÊß¡ æáÇ íÏÇð ÊßÊÈ ÍÏíË ÑÓæáß¡ ÝÈÚÒÊß áÇ ÊÏÎáäì ÇáäÇÑ¡ ÝÞÏ Úáã ÃåáåÇ Ãäì</span><span lang="AR-SA" dir="ltr" style="font-size: 17pt; color: black; font-family: Verdana; mso-bidi-font-weight: bold; mso-bidi-font-family: 'Traditional Arabic'"> </span><span lang="AR-SA" style="font-size: 17pt; color: black; font-family: &quot;Traditional Arabic&quot;; mso-bidi-font-weight: bold; mso-ascii-font-family: Verdana; mso-hansi-font-family: Verdana">ßäÊ ÃÐÈ Úä Ïíäß <span style="background: yellow; mso-highlight: yellow">Çááåã Âãíä</span>¡</span></strong><span dir="ltr" style="font-size: 17pt; color: black; font-family: Verdana; mso-bidi-font-weight: bold; mso-bidi-font-family: 'Traditional Arabic'"><strong> </strong></span><span lang="AR-SA" style="font-size: 17pt; color: black; font-family: &quot;Traditional Arabic&quot;; mso-bidi-font-weight: bold; mso-ascii-font-family: Verdana; mso-hansi-font-family: Verdana"><strong>æÇáÍãÏ ááå ÑÈ ÇáÚÇáãíä</strong></span><span dir="ltr" style="font-size: 17pt; color: black; font-family: Verdana; mso-bidi-font-weight: bold; mso-bidi-font-family: 'Traditional Arabic'"><strong><span lang="AR-SA" style="font-size: 17pt; color: black; font-family: &quot;Traditional Arabic&quot;; mso-bidi-font-weight: bold; mso-ascii-font-family: Verdana; mso-hansi-font-family: Verdana">æÕáÜì Çááå ÚáÜì</span><span lang="AR-SA" dir="ltr" style="font-size: 17pt; color: black; font-family: Verdana; mso-bidi-font-weight: bold; mso-bidi-font-family: 'Traditional Arabic'"> </span><span lang="AR-SA" style="font-size: 17pt; color: black; font-family: &quot;Traditional Arabic&quot;; mso-bidi-font-weight: bold; mso-ascii-font-family: Verdana; mso-hansi-font-family: Verdana">ÓíÏäÜÇ æãæáÇäÜÇ</span></strong><span dir="ltr" style="font-size: 17pt; color: black; font-family: Verdana; mso-bidi-font-weight: bold; mso-bidi-font-family: 'Traditional Arabic'"><span lang="AR-SA" style="font-size: 17pt; color: black; font-family: &quot;Traditional Arabic&quot;; mso-bidi-font-weight: bold; mso-ascii-font-family: Verdana; mso-hansi-font-family: Verdana"><strong>ãÍãÜÜÏ æÚáÜÜì ÂáÜÜå æÕÍÈÜÜå æÓáÜÜã</strong></span><span dir="ltr" style="font-size: 17pt; color: blue; font-family: Verdana; mso-bidi-font-weight: bold; mso-bidi-font-family: 'Traditional Arabic'"><strong><span lang="AR-SA" style="font-size: 17pt; color: blue; font-family: &quot;Traditional Arabic&quot;; mso-bidi-font-weight: bold; mso-ascii-font-family: Verdana; mso-hansi-font-family: Verdana">ÇáÑÇÌì</span><span lang="AR-SA" dir="ltr" style="font-size: 17pt; color: blue; font-family: Verdana; mso-bidi-font-weight: bold; mso-bidi-font-family: 'Traditional Arabic'"> </span><span lang="AR-SA" style="font-size: 17pt; color: blue; font-family: &quot;Traditional Arabic&quot;; mso-bidi-font-weight: bold; mso-ascii-font-family: Verdana; mso-hansi-font-family: Verdana">ÚÝæ ÑÈå ÇáÛÝæÑ</span></strong><span dir="ltr" style="font-size: 17pt; color: blue; font-family: Verdana; mso-bidi-font-weight: bold; mso-bidi-font-family: 'Traditional Arabic'"><strong> </strong></span><strong><span lang="AR-SA" style="font-size: 17pt; color: blue; font-family: &quot;Traditional Arabic&quot;; mso-bidi-font-weight: bold; mso-ascii-font-family: Verdana; mso-hansi-font-family: Verdana">ÚãÇÏ ÇáÓíÏ ãÍãÏ ÅÓãÇÚíá</span><span lang="AR-SA" dir="ltr" style="font-size: 17pt; color: blue; font-family: Verdana; mso-bidi-font-weight: bold; mso-bidi-font-family: 'Traditional Arabic'"> </span><span lang="AR-SA" style="font-size: 17pt; color: blue; font-family: &quot;Traditional Arabic&quot;; mso-bidi-font-weight: bold; mso-ascii-font-family: Verdana; mso-hansi-font-family: Verdana">ÇáÔÑÈíäì</span></strong><span dir="ltr" style="font-size: 17pt; color: black; font-family: Verdana; mso-bidi-font-weight: bold; mso-bidi-font-family: 'Traditional Arabic'"><br />
<br />
<strong>2</strong></span><strong><span lang="AR-SA" style="font-size: 17pt; color: red; font-family: &quot;Traditional Arabic&quot;; mso-bidi-font-weight: bold; mso-ascii-font-family: Verdana; mso-hansi-font-family: Verdana">æÝíå ÎãÓÉ ãÈÇÍË</span></strong><span dir="ltr" style="font-size: 17pt; color: red; font-family: Verdana; mso-bidi-font-weight: bold; mso-bidi-font-family: 'Traditional Arabic'"><strong> : <br />
1- </strong></span><strong><span lang="AR-SA" style="font-size: 17pt; color: red; font-family: &quot;Traditional Arabic&quot;; mso-bidi-font-weight: bold; mso-ascii-font-family: Verdana; mso-hansi-font-family: Verdana">ÇáãÈÍË ÇáÃæá : ßáãÉ Ýì ÇáÇÕØáÇÍ. ãÚÑÝÉ ÇáÝæÇÑÞ Èíä ÇáãÚÇäì ÇááÛæíÉ</span><span lang="AR-SA" dir="ltr" style="font-size: 17pt; color: red; font-family: Verdana; mso-bidi-font-weight: bold; mso-bidi-font-family: 'Traditional Arabic'"> </span><span lang="AR-SA" style="font-size: 17pt; color: red; font-family: &quot;Traditional Arabic&quot;; mso-bidi-font-weight: bold; mso-ascii-font-family: Verdana; mso-hansi-font-family: Verdana">æÇáãÚÇäì ÇáÇÕØáÇÍíÉ</span></strong><span dir="ltr" style="font-size: 17pt; color: red; font-family: Verdana; mso-bidi-font-weight: bold; mso-bidi-font-family: 'Traditional Arabic'"><strong> <br />
2- </strong></span><strong><span lang="AR-SA" style="font-size: 17pt; color: red; font-family: &quot;Traditional Arabic&quot;; mso-bidi-font-weight: bold; mso-ascii-font-family: Verdana; mso-hansi-font-family: Verdana">ÇáãÈÍË ÇáËÇäì : ÇáÊÚÑíÝ ÈÇáÓäÉ Ýì ãÕØáÍ ÚáãÇÆåÇ</span></strong><span dir="ltr" style="font-size: 17pt; color: red; font-family: Verdana; mso-bidi-font-weight: bold; mso-bidi-font-family: 'Traditional Arabic'"><strong> .<br />
3- </strong></span><strong><span lang="AR-SA" style="font-size: 17pt; color: red; font-family: &quot;Traditional Arabic&quot;; mso-bidi-font-weight: bold; mso-ascii-font-family: Verdana; mso-hansi-font-family: Verdana">ÇáãÈÍË ÇáËÇáË : ÇáÍÏíË ÇáäÈæì ÈÇáÓäÏ ÇáãÊÕá ãä ÎÕÇÆÕ ÇáÃãÉ</span><span lang="AR-SA" dir="ltr" style="font-size: 17pt; color: red; font-family: Verdana; mso-bidi-font-weight: bold; mso-bidi-font-family: 'Traditional Arabic'"> </span><span lang="AR-SA" style="font-size: 17pt; color: red; font-family: &quot;Traditional Arabic&quot;; mso-bidi-font-weight: bold; mso-ascii-font-family: Verdana; mso-hansi-font-family: Verdana">ÇáÅÓáÇãíÉ</span></strong><span dir="ltr" style="font-size: 17pt; color: red; font-family: Verdana; mso-bidi-font-weight: bold; mso-bidi-font-family: 'Traditional Arabic'"><br />
<strong>4- </strong></span><strong><span lang="AR-SA" style="font-size: 17pt; color: red; font-family: &quot;Traditional Arabic&quot;; mso-bidi-font-weight: bold; mso-ascii-font-family: Verdana; mso-hansi-font-family: Verdana">ÇáãÈÍÜË ÇáÑÇÈÚ : ÇáÍÏíÜÜË ÇáäÈÜæì ÊÇÑíÜÜÎ ÇáÅÓÜÜáÇã</span></strong><span dir="ltr" style="font-size: 17pt; color: red; font-family: Verdana; mso-bidi-font-weight: bold; mso-bidi-font-family: 'Traditional Arabic'"><strong> .<br />
5- </strong></span><strong><span lang="AR-SA" style="font-size: 17pt; color: red; font-family: &quot;Traditional Arabic&quot;; mso-bidi-font-weight: bold; mso-ascii-font-family: Verdana; mso-hansi-font-family: Verdana">ÇáãÈÍË ÇáÎÇãÓ : ÏÑÇÓÉ ÇáÍÏíË ÖÑæÑÉ áÇÒãÉ áØÇáÈ ÇáÚáã</span><span dir="ltr" style="font-size: 17pt; color: red; font-family: Verdana; mso-bidi-font-weight: bold; mso-bidi-font-family: 'Traditional Arabic'"> .</span></strong><span dir="ltr" style="font-size: 17pt; color: black; font-family: Verdana; mso-bidi-font-weight: bold; mso-bidi-font-family: 'Traditional Arabic'"><span lang="AR-SA" style="font-size: 17pt; color: blue; font-family: &quot;Traditional Arabic&quot;; mso-bidi-font-weight: bold; mso-ascii-font-family: Verdana; mso-hansi-font-family: Verdana"><strong>ÇáãÈÍÜË ÇáÃæá</strong></span><span dir="ltr" style="font-size: 17pt; color: blue; font-family: Verdana; mso-bidi-font-weight: bold; mso-bidi-font-family: 'Traditional Arabic'"><strong><span lang="AR-SA" style="font-size: 17pt; color: blue; font-family: &quot;Traditional Arabic&quot;; mso-bidi-font-weight: bold; mso-ascii-font-family: Verdana; mso-hansi-font-family: Verdana">ßáãÜÜÉ ÝÜì</span><span lang="AR-SA" dir="ltr" style="font-size: 17pt; color: blue; font-family: Verdana; mso-bidi-font-weight: bold; mso-bidi-font-family: 'Traditional Arabic'"> </span><span lang="AR-SA" style="font-size: 17pt; color: blue; font-family: &quot;Traditional Arabic&quot;; mso-bidi-font-weight: bold; mso-ascii-font-family: Verdana; mso-hansi-font-family: Verdana">ÇáÇÕØÜÜáÇÍ</span></strong><span dir="ltr" style="font-size: 17pt; color: blue; font-family: Verdana; mso-bidi-font-weight: bold; mso-bidi-font-family: 'Traditional Arabic'"><strong><span lang="AR-SA" style="font-size: 17pt; color: blue; font-family: &quot;Traditional Arabic&quot;; mso-bidi-font-weight: bold; mso-ascii-font-family: Verdana; mso-hansi-font-family: Verdana">ãÚÑÝÉ ÇáÝæÇÑÞ Èíä ÇáãÚÇäì ÇááÛæíÉ æÇáãÚÇäì</span><span lang="AR-SA" dir="ltr" style="font-size: 17pt; color: blue; font-family: Verdana; mso-bidi-font-weight: bold; mso-bidi-font-family: 'Traditional Arabic'"> </span><span lang="AR-SA" style="font-size: 17pt; color: blue; font-family: &quot;Traditional Arabic&quot;; mso-bidi-font-weight: bold; mso-ascii-font-family: Verdana; mso-hansi-font-family: Verdana">ÇáÇÕØáÇÍíÉ</span></strong><span dir="ltr" style="font-size: 17pt; color: black; font-family: Verdana; mso-bidi-font-weight: bold; mso-bidi-font-family: 'Traditional Arabic'"><strong><span lang="AR-SA" style="font-size: 17pt; color: black; font-family: &quot;Traditional Arabic&quot;; mso-bidi-font-weight: bold; mso-ascii-font-family: Verdana; mso-hansi-font-family: Verdana">ãÚÑÝÉ ÇáÝæÇÑÞ Èíä ÇáãÚÇäì Ýì ÇááÛÉ æÈíäåÇ Ýì ÇáÇÕØáÇÍ</span><span lang="AR-SA" dir="ltr" style="font-size: 17pt; color: black; font-family: Verdana; mso-bidi-font-weight: bold; mso-bidi-font-family: 'Traditional Arabic'"> </span><span lang="AR-SA" style="font-size: 17pt; color: black; font-family: &quot;Traditional Arabic&quot;; mso-bidi-font-weight: bold; mso-ascii-font-family: Verdana; mso-hansi-font-family: Verdana">ãÈÍË Ýì ÛÇíÉ ÇáÃåãíÉ¡ áÇ ÓíãÇ æÞÏ ÙåÑ ÇáÎáØ Èíä åÐå ÇáãÚÇäì ÚäÏ ÃÚÏÇÁ ÇáÅÓáÇã</span><span lang="AR-SA" dir="ltr" style="font-size: 17pt; color: black; font-family: Verdana; mso-bidi-font-weight: bold; mso-bidi-font-family: 'Traditional Arabic'"> </span><span lang="AR-SA" style="font-size: 17pt; color: black; font-family: &quot;Traditional Arabic&quot;; mso-bidi-font-weight: bold; mso-ascii-font-family: Verdana; mso-hansi-font-family: Verdana">æÇáÓäÉ ÇáãØåÑÉ Ýì åÌæãåã Úáì ÇáÓäÉ¡ Ýåã </span><span lang="AR-SA" style="font-size: 17pt; color: red; font-family: &quot;Traditional Arabic&quot;; mso-bidi-font-weight: bold; mso-ascii-font-family: Verdana; mso-hansi-font-family: Verdana">áÇ íßÇÏæä íåÊãæä ÈãÚÑÝÉ Êáß ÇáÝÑæÞ¡ ÅãÇ</span><span lang="AR-SA" dir="ltr" style="font-size: 17pt; color: red; font-family: Verdana; mso-bidi-font-weight: bold; mso-bidi-font-family: 'Traditional Arabic'"> </span><span lang="AR-SA" style="font-size: 17pt; color: red; font-family: &quot;Traditional Arabic&quot;; mso-bidi-font-weight: bold; mso-ascii-font-family: Verdana; mso-hansi-font-family: Verdana">Úä Ìåá íÌÑåã Åáì ÇÓæà ÇáÃÍßÇã æÃÊÚÓ ÇáäÊÇÆÌ ÈÅäßÇÑ ÍÌíÉ ÇáÓäÉ ÇáãØåÑÉ¡ æÅãÇ Úä</span><span lang="AR-SA" dir="ltr" style="font-size: 17pt; color: red; font-family: Verdana; mso-bidi-font-weight: bold; mso-bidi-font-family: 'Traditional Arabic'"> </span><span lang="AR-SA" style="font-size: 17pt; color: red; font-family: &quot;Traditional Arabic&quot;; mso-bidi-font-weight: bold; mso-ascii-font-family: Verdana; mso-hansi-font-family: Verdana">Úáã ãÊÚãÏ áÇ íåÊãæä æáÇ íÈíäæä ÇáÝæÇÑÞ Èíä ÇáãÚÇäì Ýì ÇááÛÉ æÈíäåÇ Ýì ÇáÇÕØáÇÍ</span><span lang="AR-SA" dir="ltr" style="font-size: 17pt; color: red; font-family: Verdana; mso-bidi-font-weight: bold; mso-bidi-font-family: 'Traditional Arabic'"> </span><span lang="AR-SA" style="font-size: 17pt; color: red; font-family: &quot;Traditional Arabic&quot;; mso-bidi-font-weight: bold; mso-ascii-font-family: Verdana; mso-hansi-font-family: Verdana">ÈÞÕÏ ÊÖáíá ÇáÞÇÑÆ æÊÔßíßå Ýì ÍÌíÉ ÇáÓäÉ ÇáãØåÑÉ æãÕÏÑíÊåÇ ÇáÊÔÑíÚíÉ</span><span lang="AR-SA" style="font-size: 17pt; color: black; font-family: &quot;Traditional Arabic&quot;; mso-bidi-font-weight: bold; mso-ascii-font-family: Verdana; mso-hansi-font-family: Verdana">(1</span></strong><span dir="ltr" style="font-size: 17pt; color: black; font-family: Verdana; mso-bidi-font-weight: bold; mso-bidi-font-family: 'Traditional Arabic'"><strong>). </strong></span><strong><span lang="AR-SA" style="font-size: 17pt; color: black; font-family: &quot;Traditional Arabic&quot;; mso-bidi-font-weight: bold; mso-ascii-font-family: Verdana; mso-hansi-font-family: Verdana">íÞæá</span><span lang="AR-SA" dir="ltr" style="font-size: 17pt; color: black; font-family: Verdana; mso-bidi-font-weight: bold; mso-bidi-font-family: 'Traditional Arabic'"> </span><span lang="AR-SA" style="font-size: 17pt; color: black; font-family: &quot;Traditional Arabic&quot;; mso-bidi-font-weight: bold; mso-ascii-font-family: Verdana; mso-hansi-font-family: Verdana">ÃÈæ åáÇá ÇáÚÓßÑì(2) Ýì ßÊÇÈå (ÇáÝÑæÞ Ýì ÇááÛÉ</span></strong><span dir="ltr" style="font-size: 17pt; color: black; font-family: Verdana; mso-bidi-font-weight: bold; mso-bidi-font-family: 'Traditional Arabic'"><strong>) : <br />
&quot;</strong></span><strong><span lang="AR-SA" style="font-size: 17pt; color: black; font-family: &quot;Traditional Arabic&quot;; mso-bidi-font-weight: bold; mso-ascii-font-family: Verdana; mso-hansi-font-family: Verdana">ÇáÝÑÞ Èíä ÇáÇÓã ÇáÚÑÝì</span><span lang="AR-SA" dir="ltr" style="font-size: 17pt; color: black; font-family: Verdana; mso-bidi-font-weight: bold; mso-bidi-font-family: 'Traditional Arabic'"> </span><span lang="AR-SA" style="font-size: 17pt; color: black; font-family: &quot;Traditional Arabic&quot;; mso-bidi-font-weight: bold; mso-ascii-font-family: Verdana; mso-hansi-font-family: Verdana">æÇáÇÓã ÇáÔÑÚì : Ãä ÇáÇÓã ÇáÔÑÚì ãÇ äÞá Úä ÃÕáå Ýì ÇááÛÉ ÝÓãì Èå ÝÚá Ãæ Íßã ÍÏË</span><span lang="AR-SA" dir="ltr" style="font-size: 17pt; color: black; font-family: Verdana; mso-bidi-font-weight: bold; mso-bidi-font-family: 'Traditional Arabic'"> </span><span lang="AR-SA" style="font-size: 17pt; color: black; font-family: &quot;Traditional Arabic&quot;; mso-bidi-font-weight: bold; mso-ascii-font-family: Verdana; mso-hansi-font-family: Verdana">Ýì ÇáÔÑÚ äÍæ ÇáÕáÇÉ æÇáÒßÇÉ æÇáÕæã æÇáßÝÑ æÇáÅíãÇä æÇáÅÓáÇã æãÇ íÞÑÈ ãä Ðáß¡</span><span lang="AR-SA" dir="ltr" style="font-size: 17pt; color: black; font-family: Verdana; mso-bidi-font-weight: bold; mso-bidi-font-family: 'Traditional Arabic'"> </span><span lang="AR-SA" style="font-size: 17pt; color: black; font-family: &quot;Traditional Arabic&quot;; mso-bidi-font-weight: bold; mso-ascii-font-family: Verdana; mso-hansi-font-family: Verdana">æßÇäÊ åÐå ÃÓãÇÁ ÊÌÑì ÞÈá ÇáÔÑÚ Úáì ÃÔíÇÁ¡ Ëã ÌÑÊ Ýì ÇáÔÑÚ Úáì ÃÔíÇÁ ÃÎÑ¡ æßËÑ</span><span lang="AR-SA" dir="ltr" style="font-size: 17pt; color: black; font-family: Verdana; mso-bidi-font-weight: bold; mso-bidi-font-family: 'Traditional Arabic'"> </span><span lang="AR-SA" style="font-size: 17pt; color: black; font-family: &quot;Traditional Arabic&quot;; mso-bidi-font-weight: bold; mso-ascii-font-family: Verdana; mso-hansi-font-family: Verdana">ÇÓÊÚãÇáåÇ ÍÊì ÕÇÑÊ ÍÞíÞÉ ÝíåÇ¡ æÕÇÑ ÇÓÊÚãÇáåÇ Úáì ÇáÃÕá ãÌÇÒÇð¡ ÃáÇ ÊÑì Ãä</span><span lang="AR-SA" dir="ltr" style="font-size: 17pt; color: black; font-family: Verdana; mso-bidi-font-weight: bold; mso-bidi-font-family: 'Traditional Arabic'"> </span><span lang="AR-SA" style="font-size: 17pt; color: black; font-family: &quot;Traditional Arabic&quot;; mso-bidi-font-weight: bold; mso-ascii-font-family: Verdana; mso-hansi-font-family: Verdana">ÇÓÊÚãÇá (ÇáÕáÇÉ) Çáíæã Ýì ÇáÏÚÇÁ ãÌÇÒ¡ æßÇä åæ ÇáÃÕá. æÇáÇÓÜÜÜã ÇáÚÑÝì ãÇ äÞá Úä</span><span lang="AR-SA" dir="ltr" style="font-size: 17pt; color: black; font-family: Verdana; mso-bidi-font-weight: bold; mso-bidi-font-family: 'Traditional Arabic'"> </span><span lang="AR-SA" style="font-size: 17pt; color: black; font-family: &quot;Traditional Arabic&quot;; mso-bidi-font-weight: bold; mso-ascii-font-family: Verdana; mso-hansi-font-family: Verdana">ÈÇÈå ÈÚÑÝ ÇáÇÓÊÚãÜÇá äÍæ ÞæáäÇ (ÏÇÈÉ) æÐáß Ãäå ÞÏ ÕÇÑ Ýì ÇáÚÑÝ ÇÓãÇð áÈÚÖ ãÇ íÏÈ</span><span lang="AR-SA" dir="ltr" style="font-size: 17pt; color: black; font-family: Verdana; mso-bidi-font-weight: bold; mso-bidi-font-family: 'Traditional Arabic'"> </span><span lang="AR-SA" style="font-size: 17pt; color: black; font-family: &quot;Traditional Arabic&quot;; mso-bidi-font-weight: bold; mso-ascii-font-family: Verdana; mso-hansi-font-family: Verdana">æßÇä Ýì ÇáÃÕá ÇÓãÇð áÌãíÚå</span></strong><span dir="ltr" style="font-size: 17pt; color: black; font-family: Verdana; mso-bidi-font-weight: bold; mso-bidi-font-family: 'Traditional Arabic'"><strong>.</strong></span><strong><span lang="AR-SA" style="font-size: 17pt; color: black; font-family: &quot;Traditional Arabic&quot;; mso-bidi-font-weight: bold; mso-ascii-font-family: Verdana; mso-hansi-font-family: Verdana">æÚäÏ ÇáÝÞåÇÁ Ãäå ÅÐÇ æÑÏ Úä Çááå</span><span lang="AR-SA" dir="ltr" style="font-size: 17pt; color: black; font-family: Verdana; mso-bidi-font-weight: bold; mso-bidi-font-family: 'Traditional Arabic'"> </span><span lang="AR-SA" style="font-size: 17pt; color: black; font-family: &quot;Traditional Arabic&quot;; mso-bidi-font-weight: bold; mso-ascii-font-family: Verdana; mso-hansi-font-family: Verdana">ÎØÇÈ ÞÏ æÞÚ Ýì</span><span lang="AR-SA" dir="ltr" style="font-size: 17pt; color: black; font-family: Verdana; mso-bidi-font-weight: bold; mso-bidi-font-family: 'Traditional Arabic'"> </span><span lang="AR-SA" style="font-size: 17pt; color: black; font-family: &quot;Traditional Arabic&quot;; mso-bidi-font-weight: bold; mso-ascii-font-family: Verdana; mso-hansi-font-family: Verdana">ÇááÛÉ áÔÆ æÇÓÊÚãá Ýì ÇáÚÑÝ áÛíÑå¡ ææÖÚ Ýì ÇáÔÑÚ áÂÎÑ¡ ÝÇáæÇÌÈ Íãáå Úáì ãÇ æÖÚ Ýì</span><span lang="AR-SA" dir="ltr" style="font-size: 17pt; color: black; font-family: Verdana; mso-bidi-font-weight: bold; mso-bidi-font-family: 'Traditional Arabic'"> </span><span lang="AR-SA" style="font-size: 17pt; color: black; font-family: &quot;Traditional Arabic&quot;; mso-bidi-font-weight: bold; mso-ascii-font-family: Verdana; mso-hansi-font-family: Verdana">ÇáÔÑÚº áÃä ãÇ æÖÚ áå Ýì ÇááÛÉ ÞÏ ÇäÊÞá Úäå¡ æåæ ÇáÃÕá ÝíãÇ ÇÓÊÚãá Ýíå ÈÇáÚÑÝ</span><span lang="AR-SA" dir="ltr" style="font-size: 17pt; color: black; font-family: Verdana; mso-bidi-font-weight: bold; mso-bidi-font-family: 'Traditional Arabic'"> </span><span lang="AR-SA" style="font-size: 17pt; color: black; font-family: &quot;Traditional Arabic&quot;; mso-bidi-font-weight: bold; mso-ascii-font-family: Verdana; mso-hansi-font-family: Verdana">Ãæáì ÈÐáß æÅä ßÇä ÇáÎØÇÈ Ýì ÇáÚÑÝ áÔÆ æÝì ÇááÛÉ ÈÎáÇÝå æÌÈ Íãáå Úáì ÇáÚÑÝ¡ áÃäå</span><span lang="AR-SA" dir="ltr" style="font-size: 17pt; color: black; font-family: Verdana; mso-bidi-font-weight: bold; mso-bidi-font-family: 'Traditional Arabic'"> </span><span lang="AR-SA" style="font-size: 17pt; color: black; font-family: &quot;Traditional Arabic&quot;; mso-bidi-font-weight: bold; mso-ascii-font-family: Verdana; mso-hansi-font-family: Verdana">Ãæáì¡ ßãÇ Ãä ÇááÝÙ ÇáÔÑÚì íÍãáå Úáì ãÇ ÚÏá Úäå¡ æÅÐÇ ÍÕá ÇáßáÇã ãÓÊÚãáÇð Ýì</span><span lang="AR-SA" dir="ltr" style="font-size: 17pt; color: black; font-family: Verdana; mso-bidi-font-weight: bold; mso-bidi-font-family: 'Traditional Arabic'"> </span><span lang="AR-SA" style="font-size: 17pt; color: black; font-family: &quot;Traditional Arabic&quot;; mso-bidi-font-weight: bold; mso-ascii-font-family: Verdana; mso-hansi-font-family: Verdana">ÇáÔÑíÚÉ Ãæáì Úáì ãÇ ÐßÑ ÞÈá¡ æÌãíÚ ÃÓãÇÁ ÇáÔÑÚ ÊÍÊÇÌ Åáì ÈíÇä äÍæ Þæáå ÊÚÇáì</span><span dir="ltr" style="font-size: 17pt; color: black; font-family: Verdana; mso-bidi-font-weight: bold; mso-bidi-font-family: 'Traditional Arabic'"> : {</span><span lang="AR-SA" style="font-size: 17pt; color: black; font-family: &quot;Traditional Arabic&quot;; mso-bidi-font-weight: bold; mso-ascii-font-family: Verdana; mso-hansi-font-family: Verdana">æóÃóÞöíãõæÇ ÇáÕøóáÇÉó æóÁóÇÊõæÇ ÇáÒøóßóÇÉ}(1) ÅÐ ÞÏ ÚÑÝ ÈÏáíá Ãäå ÃÑíÏ ÈåÇ ÛíÑ</span><span lang="AR-SA" dir="ltr" style="font-size: 17pt; color: black; font-family: Verdana; mso-bidi-font-weight: bold; mso-bidi-font-family: 'Traditional Arabic'"> </span><span lang="AR-SA" style="font-size: 17pt; color: black; font-family: &quot;Traditional Arabic&quot;; mso-bidi-font-weight: bold; mso-ascii-font-family: Verdana; mso-hansi-font-family: Verdana">ãÇ æÖÚÊ áå Ýì ÇááÛÉ¡ æÐáß Úáì ÖÑÈíä ÃÍÏåãÇ íÑÇÏ Èå ãÇ áã íæÖÚ áå ÇáÈÊÉ äÍæ</span><span lang="AR-SA" dir="ltr" style="font-size: 17pt; color: black; font-family: Verdana; mso-bidi-font-weight: bold; mso-bidi-font-family: 'Traditional Arabic'"> </span><span lang="AR-SA" style="font-size: 17pt; color: black; font-family: &quot;Traditional Arabic&quot;; mso-bidi-font-weight: bold; mso-ascii-font-family: Verdana; mso-hansi-font-family: Verdana">ÇáÕáÇÉ æÇáÒßÇÉ¡ æÇáËÇäì íÑÇÏ Èå ãÇ æÖÚ áå Ýì ÇááÛÉ áßäå ÞÏ ÌÚá ÇÓãÇð Ýì ÇáÔÑÚ</span><span lang="AR-SA" dir="ltr" style="font-size: 17pt; color: black; font-family: Verdana; mso-bidi-font-weight: bold; mso-bidi-font-family: 'Traditional Arabic'"> </span><span lang="AR-SA" style="font-size: 17pt; color: black; font-family: &quot;Traditional Arabic&quot;; mso-bidi-font-weight: bold; mso-ascii-font-family: Verdana; mso-hansi-font-family: Verdana">áãÇ íÞÚ ãäå Úáì æÌå ãÎÕæÕ¡ Ãæ íÈáÛ ÍÏÇð</span><span lang="AR-SA" dir="ltr" style="font-size: 17pt; color: black; font-family: Verdana; mso-bidi-font-weight: bold; mso-bidi-font-family: 'Traditional Arabic'"> </span><span lang="AR-SA" style="font-size: 17pt; color: black; font-family: &quot;Traditional Arabic&quot;; mso-bidi-font-weight: bold; mso-ascii-font-family: Verdana; mso-hansi-font-family: Verdana">ãÎÕæÕÇð ÝÕÇÑ ßÃäå ãÓÊÚãá Ýì ÛíÑ ãÇ æÖÚ</span><span lang="AR-SA" dir="ltr" style="font-size: 17pt; color: black; font-family: Verdana; mso-bidi-font-weight: bold; mso-bidi-font-family: 'Traditional Arabic'"> </span><span lang="AR-SA" style="font-size: 17pt; color: black; font-family: &quot;Traditional Arabic&quot;; mso-bidi-font-weight: bold; mso-ascii-font-family: Verdana; mso-hansi-font-family: Verdana">áå æÐáß äÍæ ÇáÕíÇã æÇáæÖæÁ æãÇ ÔÇßáå&quot;(2</span></strong><span dir="ltr" style="font-size: 17pt; color: black; font-family: Verdana; mso-bidi-font-weight: bold; mso-bidi-font-family: 'Traditional Arabic'"><strong>).</strong></span><strong><span lang="AR-SA" style="font-size: 17pt; color: black; font-family: &quot;Traditional Arabic&quot;; mso-bidi-font-weight: bold; mso-ascii-font-family: Verdana; mso-hansi-font-family: Verdana">ÝÇááßáãÉ ÅÐä ãÚäíÇä¡ ãÚäì áÛæì¡</span><span lang="AR-SA" dir="ltr" style="font-size: 17pt; color: black; font-family: Verdana; mso-bidi-font-weight: bold; mso-bidi-font-family: 'Traditional Arabic'"> </span><span lang="AR-SA" style="font-size: 17pt; color: black; font-family: &quot;Traditional Arabic&quot;; mso-bidi-font-weight: bold; mso-ascii-font-family: Verdana; mso-hansi-font-family: Verdana">æãÚäì ÔÑÚì¡ Ãì ÏáÇáÉ áÛæíÉ æÏáÇáÉ ÇÕØáÇÍíÉ¡ æÞÏ íßæä ÇáãÚäì ÇáÇÕØáÇÍì ÈÚíÏÇð Úä</span><span lang="AR-SA" dir="ltr" style="font-size: 17pt; color: black; font-family: Verdana; mso-bidi-font-weight: bold; mso-bidi-font-family: 'Traditional Arabic'"> </span><span lang="AR-SA" style="font-size: 17pt; color: black; font-family: &quot;Traditional Arabic&quot;; mso-bidi-font-weight: bold; mso-ascii-font-family: Verdana; mso-hansi-font-family: Verdana">ÇáãÚäì ÇááÛæì¡ Èá ÞÏ Êßæä ÇáßáãÉ áåÇ ÃßËÑ ãä ãÚäì Ýì ÇááÛÉ æÃßËÑ ãä ãÚäì Ýì</span><span lang="AR-SA" dir="ltr" style="font-size: 17pt; color: black; font-family: Verdana; mso-bidi-font-weight: bold; mso-bidi-font-family: 'Traditional Arabic'"> </span><span lang="AR-SA" style="font-size: 17pt; color: black; font-family: &quot;Traditional Arabic&quot;; mso-bidi-font-weight: bold; mso-ascii-font-family: Verdana; mso-hansi-font-family: Verdana">ÇáÇÕØáÇÍ </span><span lang="AR-SA" style="font-size: 17pt; color: red; font-family: &quot;Traditional Arabic&quot;; mso-bidi-font-weight: bold; mso-ascii-font-family: Verdana; mso-hansi-font-family: Verdana">ßßáãÉ &quot;ÇáÓäÉ&quot; ãËáÇð. Ýåì ÝÖáÇð Úä ãÚÇäíåÇ ÇááÛæíÉ ÇáãÊÚÏÏÉ¡ æÇáÊì ÓíÃÊì</span><span lang="AR-SA" dir="ltr" style="font-size: 17pt; color: red; font-family: Verdana; mso-bidi-font-weight: bold; mso-bidi-font-family: 'Traditional Arabic'"> </span><span lang="AR-SA" style="font-size: 17pt; color: red; font-family: &quot;Traditional Arabic&quot;; mso-bidi-font-weight: bold; mso-ascii-font-family: Verdana; mso-hansi-font-family: Verdana">ÐßÑåÇ¡ áåÇ ÃßËÑ ãä ãÚäì ÇÕØáÇÍì ÚäÏ ÇáãÍÏËíä¡ æÇáÝÞåÇÁ¡ æÇáÃÕæáííä ßãÇ ÓíÃÊì</span></strong><span dir="ltr" style="font-size: 17pt; color: black; font-family: Verdana; mso-bidi-font-weight: bold; mso-bidi-font-family: 'Traditional Arabic'"><strong>. </strong></span><strong><span lang="AR-SA" style="font-size: 17pt; color: blue; font-family: &quot;Traditional Arabic&quot;; mso-bidi-font-weight: bold; mso-ascii-font-family: Verdana; mso-hansi-font-family: Verdana">ÝÇáÐì áÇ íÚÑÝ åÐå ÇáÝæÇÑÞ ÇáÇÕØáÇÍíÉ áÇ Ôß æÇÞÚ Ýì ÇáÎØá æÓæÝ íÖá ÖáÇáÇð</span><span lang="AR-SA" dir="ltr" style="font-size: 17pt; color: blue; font-family: Verdana; mso-bidi-font-weight: bold; mso-bidi-font-family: 'Traditional Arabic'"> </span><span lang="AR-SA" style="font-size: 17pt; color: blue; font-family: &quot;Traditional Arabic&quot;; mso-bidi-font-weight: bold; mso-ascii-font-family: Verdana; mso-hansi-font-family: Verdana">ãÈíäÇð¡ æåÐå ÇáÝæÇÑÞ ÇÓÊÛáåÇ ÃÚÏÇÁ ÇáÅÓáÇã æÇáÓäÉ ÇáãØåÑÉ ÇÓÊÛáÇáÇð ÈÔÚÇð íäÈÆ</span><span lang="AR-SA" dir="ltr" style="font-size: 17pt; color: blue; font-family: Verdana; mso-bidi-font-weight: bold; mso-bidi-font-family: 'Traditional Arabic'"> </span><span lang="AR-SA" style="font-size: 17pt; color: blue; font-family: &quot;Traditional Arabic&quot;; mso-bidi-font-weight: bold; mso-ascii-font-family: Verdana; mso-hansi-font-family: Verdana">Úä ÍÞÏåã ÇáÏÝíä Úáì ÇáÅÓáÇã æÃåáå¡ ÝäÑÇåã Ýì åÌæãåã Úáì ÇáÓäÉ ÇáãØåÑÉ íÑßÒæä Úáì</span><span lang="AR-SA" dir="ltr" style="font-size: 17pt; color: blue; font-family: Verdana; mso-bidi-font-weight: bold; mso-bidi-font-family: 'Traditional Arabic'"> </span><span lang="AR-SA" style="font-size: 17pt; color: blue; font-family: &quot;Traditional Arabic&quot;; mso-bidi-font-weight: bold; mso-ascii-font-family: Verdana; mso-hansi-font-family: Verdana">ÈÚÖ ãÚÇäíåÇ ÇááÛæíÉ Ãæ ÇáÇÕØáÇÍíÉ ãåãáíä Úä Ìåá ÊÇÑÉð¡ æÚä Úáã ÊÇÑÉ ÃÎÑì ÈÇÞì</span><span lang="AR-SA" dir="ltr" style="font-size: 17pt; color: blue; font-family: Verdana; mso-bidi-font-weight: bold; mso-bidi-font-family: 'Traditional Arabic'"> </span><span lang="AR-SA" style="font-size: 17pt; color: blue; font-family: &quot;Traditional Arabic&quot;; mso-bidi-font-weight: bold; mso-ascii-font-family: Verdana; mso-hansi-font-family: Verdana">ãÚÇäíåÇ ÇáÇÕØáÇÍíÉ ÈÛíÉ ÇáæÕæá Åáì åÏÝåã æÛÇíÊåã ãä ÇáÊÔßíß Ýì ÍÌíÊåÇ æÚÏã ÇáÚãá</span><span lang="AR-SA" dir="ltr" style="font-size: 17pt; color: blue; font-family: Verdana; mso-bidi-font-weight: bold; mso-bidi-font-family: 'Traditional Arabic'"> </span><span lang="AR-SA" style="font-size: 17pt; color: blue; font-family: &quot;Traditional Arabic&quot;; mso-bidi-font-weight: bold; mso-ascii-font-family: Verdana; mso-hansi-font-family: Verdana">ÈåÇ æãä Ðáß ÊÑßíÒåã Úáì ãÚäì ÇáÓäÉ Ýì ÇÕØáÇÍ ÇáÝÞåÇÁ æåì ãÇ áíÓ ÈæÇÌÈ ããÇ íãÏÍ</span><span lang="AR-SA" dir="ltr" style="font-size: 17pt; color: blue; font-family: Verdana; mso-bidi-font-weight: bold; mso-bidi-font-family: 'Traditional Arabic'"> </span><span lang="AR-SA" style="font-size: 17pt; color: blue; font-family: &quot;Traditional Arabic&quot;; mso-bidi-font-weight: bold; mso-ascii-font-family: Verdana; mso-hansi-font-family: Verdana">ÝÇÚáåÇ æáÇ íÐã ÊÇÑßåÇ(3). æåÐÇ ÇáÊÚãíã Ýì ÊÚÑíÝ ÇáÓäÉ ãÍÖ ÇáÖáÇá(4)¡ ÅÐ Ýíå ÕÜÑÝ</span><span lang="AR-SA" dir="ltr" style="font-size: 17pt; color: blue; font-family: Verdana; mso-bidi-font-weight: bold; mso-bidi-font-family: 'Traditional Arabic'"> </span><span lang="AR-SA" style="font-size: 17pt; color: blue; font-family: &quot;Traditional Arabic&quot;; mso-bidi-font-weight: bold; mso-ascii-font-family: Verdana; mso-hansi-font-family: Verdana">áåÐå ÇáßáãÉ Úä ãÚäÇåÇ ÇáÇÕØáÇÍì ÚäÏ ÑÌÇá ÇáÃÕæá æÚáì ÃäåÇ ãÕÏÑ ÊÔÑíÚì ãÓÊÞá</span><span lang="AR-SA" dir="ltr" style="font-size: 17pt; color: blue; font-family: Verdana; mso-bidi-font-weight: bold; mso-bidi-font-family: 'Traditional Arabic'"> </span><span lang="AR-SA" style="font-size: 17pt; color: blue; font-family: &quot;Traditional Arabic&quot;; mso-bidi-font-weight: bold; mso-ascii-font-family: Verdana; mso-hansi-font-family: Verdana">ãáÇÒã ááÞÑÂä ÇáßÑíã Ýì ÇáÇÍÊÌÇÌ¡ æÃä ÇáÃÍßÇã ÇáÊßáíÝíÉ ÇáÎãÓÉ ÊÏæÑ ÝíåÇ¡ ßãÇ</span><span lang="AR-SA" dir="ltr" style="font-size: 17pt; color: blue; font-family: Verdana; mso-bidi-font-weight: bold; mso-bidi-font-family: 'Traditional Arabic'"> </span><span lang="AR-SA" style="font-size: 17pt; color: blue; font-family: &quot;Traditional Arabic&quot;; mso-bidi-font-weight: bold; mso-ascii-font-family: Verdana; mso-hansi-font-family: Verdana">ÊÏæÑ Ýì ÇáÞÑÂä ÇáßÑíã ÈÇáÊãÇã</span><span lang="AR-SA" style="font-size: 17pt; color: black; font-family: &quot;Traditional Arabic&quot;; mso-bidi-font-weight: bold; mso-ascii-font-family: Verdana; mso-hansi-font-family: Verdana">(1</span></strong><span dir="ltr" style="font-size: 17pt; color: black; font-family: Verdana; mso-bidi-font-weight: bold; mso-bidi-font-family: 'Traditional Arabic'"><strong>).</strong></span><strong><span lang="AR-SA" style="font-size: 17pt; color: black; font-family: &quot;Traditional Arabic&quot;; mso-bidi-font-weight: bold; mso-ascii-font-family: Verdana; mso-hansi-font-family: Verdana">æãä ÇáãÚÇäì ÇááÛæíÉ ÇáÊì íÑßÒ ÚáíåÇ ÃÚÏÇÁ</span><span lang="AR-SA" dir="ltr" style="font-size: 17pt; color: black; font-family: Verdana; mso-bidi-font-weight: bold; mso-bidi-font-family: 'Traditional Arabic'"> </span><span lang="AR-SA" style="font-size: 17pt; color: black; font-family: &quot;Traditional Arabic&quot;; mso-bidi-font-weight: bold; mso-ascii-font-family: Verdana; mso-hansi-font-family: Verdana">ÇáÅÓáÇã Ýì ÊÚÑíÝåã ÈÇáÓäÉ ãÚäÇåÇ ÇáæÇÑÏ ÈãÚäì ÇáØÑíÞÉ æÇáÓíÑÉ¡ ÍÓäÉ ßÇäÊ Ãæ</span><span lang="AR-SA" dir="ltr" style="font-size: 17pt; color: black; font-family: Verdana; mso-bidi-font-weight: bold; mso-bidi-font-family: 'Traditional Arabic'"> </span><span lang="AR-SA" style="font-size: 17pt; color: black; font-family: &quot;Traditional Arabic&quot;; mso-bidi-font-weight: bold; mso-ascii-font-family: Verdana; mso-hansi-font-family: Verdana">ÓíÆÉ¡ æíÚÈÑæä Úä Ðáß ÇáãÚäì ÈÇáÚÇÏÉ æÇáÚÑÝ ßãÇ ÞÇá ÇáãÓÊÔÑÞ ÌæáÏ ÊÓíåÑ (2</span><span dir="ltr" style="font-size: 17pt; color: black; font-family: Verdana; mso-bidi-font-weight: bold; mso-bidi-font-family: 'Traditional Arabic'">) : &quot;</span><span lang="AR-SA" style="font-size: 17pt; color: black; font-family: &quot;Traditional Arabic&quot;; mso-bidi-font-weight: bold; mso-ascii-font-family: Verdana; mso-hansi-font-family: Verdana">ÇáÓäÉ åì ÌãÇÚ ÇáÚÇÏÇÊ æÇáÊÞÇáíÏ ÇáæÑÇËíÉ Ýì ÇáãÌÊãÚ ÇáÚÑÈì ÇáÌÇåáìº ÝäÞáÊ Åáì</span><span lang="AR-SA" dir="ltr" style="font-size: 17pt; color: black; font-family: Verdana; mso-bidi-font-weight: bold; mso-bidi-font-family: 'Traditional Arabic'"> </span><span lang="AR-SA" style="font-size: 17pt; color: black; font-family: &quot;Traditional Arabic&quot;; mso-bidi-font-weight: bold; mso-ascii-font-family: Verdana; mso-hansi-font-family: Verdana">ÇáÅÓáÇã¡ ÝÃÕÇÈåÇ ÊÚÏíá ÌæåÑì ÚäÏ ÇäÊÞÇáåÇ¡ Ëã ÃäÔà ÇáãÓáãæä ãä ÇáãÃËæÑ ãä</span><span lang="AR-SA" dir="ltr" style="font-size: 17pt; color: black; font-family: Verdana; mso-bidi-font-weight: bold; mso-bidi-font-family: 'Traditional Arabic'"> </span><span lang="AR-SA" style="font-size: 17pt; color: black; font-family: &quot;Traditional Arabic&quot;; mso-bidi-font-weight: bold; mso-ascii-font-family: Verdana; mso-hansi-font-family: Verdana">ÇáãÐÇåÈ æÇáÃÞæÇá æÇáÃÝÚÇá æÇáÚÇÏÇÊ áÃÞÏã Ìíá ãä ÃÌíÇá ÇáãÓáãíä ÓäÉ ÌÏíÏÉ&quot;(3</span><span dir="ltr" style="font-size: 17pt; color: black; font-family: Verdana; mso-bidi-font-weight: bold; mso-bidi-font-family: 'Traditional Arabic'">). </span><span lang="AR-SA" style="font-size: 17pt; color: black; font-family: &quot;Traditional Arabic&quot;; mso-bidi-font-weight: bold; mso-ascii-font-family: Verdana; mso-hansi-font-family: Verdana">æÊÇÈÚå Úáì Ðáß ÓÇÆÑ ãä ÌÇÁ ÈÚÏå ãä ÇáãÓÊÔÜÜÑÞíä(4</span></strong><span dir="ltr" style="font-size: 17pt; color: black; font-family: Verdana; mso-bidi-font-weight: bold; mso-bidi-font-family: 'Traditional Arabic'"><strong>).</strong></span><strong><span lang="AR-SA" style="font-size: 17pt; color: black; font-family: &quot;Traditional Arabic&quot;; mso-bidi-font-weight: bold; mso-ascii-font-family: Verdana; mso-hansi-font-family: Verdana">æÑÏÏ åÐÇ ÇáßáÇã ÇáÏßÊæÑ</span><span lang="AR-SA" dir="ltr" style="font-size: 17pt; color: black; font-family: Verdana; mso-bidi-font-weight: bold; mso-bidi-font-family: 'Traditional Arabic'"> </span><span lang="AR-SA" style="font-size: 17pt; color: black; font-family: &quot;Traditional Arabic&quot;; mso-bidi-font-weight: bold; mso-ascii-font-family: Verdana; mso-hansi-font-family: Verdana">Úáì ÍÓä ÚÈÏ ÇáÞÇÏÑ(5) Ýì ßÊÇÈå $äÙÑÉ ÚÇãÉ Ýì ÊÇÑíÎ ÇáÝÞå ÇáÅÓáÇãì ÝÞÇá : &quot;æßÇä</span><span lang="AR-SA" dir="ltr" style="font-size: 17pt; color: black; font-family: Verdana; mso-bidi-font-weight: bold; mso-bidi-font-family: 'Traditional Arabic'"> </span><span lang="AR-SA" style="font-size: 17pt; color: black; font-family: &quot;Traditional Arabic&quot;; mso-bidi-font-weight: bold; mso-ascii-font-family: Verdana; mso-hansi-font-family: Verdana">ãÚäì ÇáÓäÉ ãæÌæÏÇð Ýì ÇáÃæÓÇØ ÇáÚÑÈíÉ ÞÏíãÇð¡ æíÑÇÏ Èå ÇáØÑíÞ ÇáÕÍíÍ Ýì ÇáÍíÇÉ</span><span lang="AR-SA" dir="ltr" style="font-size: 17pt; color: black; font-family: Verdana; mso-bidi-font-weight: bold; mso-bidi-font-family: 'Traditional Arabic'"> </span><span lang="AR-SA" style="font-size: 17pt; color: black; font-family: &quot;Traditional Arabic&quot;; mso-bidi-font-weight: bold; mso-ascii-font-family: Verdana; mso-hansi-font-family: Verdana">ááÝÑÏ æááÌãÇÚÉ¡ æáã íÎÊÑÚ ÇáãÓáãæä åÐÇ ÇáãÚäì¡ Èá ßÇä ãÚÑæÝÇð Ýì ÇáÌÇåáíÉ¡ æßÇä</span><span lang="AR-SA" dir="ltr" style="font-size: 17pt; color: black; font-family: Verdana; mso-bidi-font-weight: bold; mso-bidi-font-family: 'Traditional Arabic'"> </span><span lang="AR-SA" style="font-size: 17pt; color: black; font-family: &quot;Traditional Arabic&quot;; mso-bidi-font-weight: bold; mso-ascii-font-family: Verdana; mso-hansi-font-family: Verdana">íÓãì ÚäÏåã ÓäÉ åÐå ÇáÊÞÇáíÏ ÇáÚÑÈíÉ æãÇ æÇÝÞ ÚÇÏÉ ÇáÃÓáÇÝ. æÞÏ ÈÞì åÐÇ ÇáãÚäì Ýì</span><span lang="AR-SA" dir="ltr" style="font-size: 17pt; color: black; font-family: Verdana; mso-bidi-font-weight: bold; mso-bidi-font-family: 'Traditional Arabic'"> </span><span lang="AR-SA" style="font-size: 17pt; color: black; font-family: &quot;Traditional Arabic&quot;; mso-bidi-font-weight: bold; mso-ascii-font-family: Verdana; mso-hansi-font-family: Verdana">ÇáÅÓáÇã Ýì ÇáãÏÇÑÓ ÇáÞÏíãÉ Ýì ÇáÍÌÇÒ¡ æÝì ÇáÚÑÇÞ ÃíÖÇð¡ </span><span lang="AR-SA" style="font-size: 17pt; color: blue; font-family: &quot;Traditional Arabic&quot;; mso-bidi-font-weight: bold; mso-ascii-font-family: Verdana; mso-hansi-font-family: Verdana">ÈåÐÇ ÇáãÚäì ÇáÚÇã íÚäì</span><span lang="AR-SA" dir="ltr" style="font-size: 17pt; color: blue; font-family: Verdana; mso-bidi-font-weight: bold; mso-bidi-font-family: 'Traditional Arabic'"> </span><span lang="AR-SA" style="font-size: 17pt; color: blue; font-family: &quot;Traditional Arabic&quot;; mso-bidi-font-weight: bold; mso-ascii-font-family: Verdana; mso-hansi-font-family: Verdana">ÇáÚãá ÇáÞÇÆã¡ æÇáÃãÑ ÇáãÌÊãÚ Úáíå Ýì ÇáÃæÓÇØ ÇáÅÓáÇãíÉ æÇáãËá ÇáÃÚáì ááÓáæß</span><span lang="AR-SA" dir="ltr" style="font-size: 17pt; color: blue; font-family: Verdana; mso-bidi-font-weight: bold; mso-bidi-font-family: 'Traditional Arabic'"> </span><span lang="AR-SA" style="font-size: 17pt; color: blue; font-family: &quot;Traditional Arabic&quot;; mso-bidi-font-weight: bold; mso-ascii-font-family: Verdana; mso-hansi-font-family: Verdana">ÇáÕÍíÍ ãä ÛíÑ Ãä íÎÊÕ Ðáß ÈÓäÉ ÇáäÈì</span><span lang="AR-SA" dir="ltr" style="font-size: 17pt; color: black; font-family: Verdana; mso-bidi-font-weight: bold; mso-bidi-font-family: 'Traditional Arabic'"> </span><span lang="AR-SA" style="font-size: 17pt; color: black; font-family: &quot;Traditional Arabic&quot;; mso-bidi-font-weight: bold; mso-ascii-font-family: Verdana; mso-hansi-font-family: Verdana">æÃÎíÑÇð ÍÏÏ åÐÇ ÇáãÚäì¡ æÌÚáÊ ÇáÓäÉ</span><span lang="AR-SA" dir="ltr" style="font-size: 17pt; color: black; font-family: Verdana; mso-bidi-font-weight: bold; mso-bidi-font-family: 'Traditional Arabic'"> </span><span lang="AR-SA" style="font-size: 17pt; color: black; font-family: &quot;Traditional Arabic&quot;; mso-bidi-font-weight: bold; mso-ascii-font-family: Verdana; mso-hansi-font-family: Verdana">ãÞÕæÑÉ Úáì ÓäÉ </span><span lang="AR-SA" style="font-size: 17pt; color: blue; font-family: &quot;Traditional Arabic&quot;; mso-bidi-font-weight: bold; mso-ascii-font-family: Verdana; mso-hansi-font-family: Verdana">ÇáÑÓæá</span><span lang="AR-SA" dir="ltr" style="font-size: 17pt; color: blue; font-family: Verdana; mso-bidi-font-weight: bold; mso-bidi-font-family: 'Traditional Arabic'"> </span><span lang="AR-SA" style="font-size: 17pt; color: blue; font-family: &quot;Traditional Arabic&quot;; mso-bidi-font-weight: bold; mso-ascii-font-family: Verdana; mso-hansi-font-family: Verdana">æíÑÌÚ åÐÇ ÇáÊÍÏíÏ Åáì ÃæÇÎÑ </span><span lang="AR-SA" style="font-size: 17pt; color: red; font-family: &quot;Traditional Arabic&quot;; mso-bidi-font-weight: bold; mso-ascii-font-family: Verdana; mso-hansi-font-family: Verdana">ÇáÞÑä ÇáËÇäì ÇáåÌÑì</span><span lang="AR-SA" style="font-size: 17pt; color: blue; font-family: &quot;Traditional Arabic&quot;; mso-bidi-font-weight: bold; mso-ascii-font-family: Verdana; mso-hansi-font-family: Verdana">¡ ÈÓÈÈ</span><span lang="AR-SA" dir="ltr" style="font-size: 17pt; color: blue; font-family: Verdana; mso-bidi-font-weight: bold; mso-bidi-font-family: 'Traditional Arabic'"> </span><span lang="AR-SA" style="font-size: 17pt; color: blue; font-family: &quot;Traditional Arabic&quot;; mso-bidi-font-weight: bold; mso-ascii-font-family: Verdana; mso-hansi-font-family: Verdana">ØÑíÞÉ ÇáÅãÇã ÇáÔÇÝÚì </span><span lang="AR-SA" style="font-size: 17pt; color: red; font-family: &quot;Traditional Arabic&quot;; mso-bidi-font-weight: bold; mso-ascii-font-family: Verdana; mso-hansi-font-family: Verdana">ÇáÊì ÎÇáÝ ÈåÇ</span><span lang="AR-SA" style="font-size: 17pt; color: blue; font-family: &quot;Traditional Arabic&quot;; mso-bidi-font-weight: bold; mso-ascii-font-family: Verdana; mso-hansi-font-family: Verdana"> ÇáÇÕØáÇÍ ÇáÞÏíã</span><span lang="AR-SA" style="font-size: 17pt; color: black; font-family: &quot;Traditional Arabic&quot;; mso-bidi-font-weight: bold; mso-ascii-font-family: Verdana; mso-hansi-font-family: Verdana">(1</span></strong><span dir="ltr" style="font-size: 17pt; color: black; font-family: Verdana; mso-bidi-font-weight: bold; mso-bidi-font-family: 'Traditional Arabic'"><strong>).</strong></span><strong><span lang="AR-SA" style="font-size: 17pt; color: black; font-family: &quot;Traditional Arabic&quot;; mso-bidi-font-weight: bold; mso-ascii-font-family: Verdana; mso-hansi-font-family: Verdana">æÃÞÜæá : äÚã¡ áÝÙ</span><span lang="AR-SA" dir="ltr" style="font-size: 17pt; color: black; font-family: Verdana; mso-bidi-font-weight: bold; mso-bidi-font-family: 'Traditional Arabic'"> </span><span lang="AR-SA" style="font-size: 17pt; color: black; font-family: &quot;Traditional Arabic&quot;; mso-bidi-font-weight: bold; mso-ascii-font-family: Verdana; mso-hansi-font-family: Verdana">ÇáÓäÉ æãÚäÇåÇ ßÇä ãÚÑæÝÇð Ýì áÛÉ ÇáÚÑÈ ÞÈá ÇáÅÓáÇã æáã íÎÊÑÚ ÇáãÓáãæä åÐå ÇáßáãÉ</span><span lang="AR-SA" dir="ltr" style="font-size: 17pt; color: black; font-family: Verdana; mso-bidi-font-weight: bold; mso-bidi-font-family: 'Traditional Arabic'"> </span><span lang="AR-SA" style="font-size: 17pt; color: black; font-family: &quot;Traditional Arabic&quot;; mso-bidi-font-weight: bold; mso-ascii-font-family: Verdana; mso-hansi-font-family: Verdana">æáÇ ãÚäÇåÇ¡ æáßä áíÓ ÇáÃãÑ ßãÇ ÒÚã ÇáãÓÊÔÑÞæä æÇáÏßÊæÑ Úáì ÍÓä ÚÈÏ ÇáÞÇÏÑ ãä </span><span lang="AR-SA" style="font-size: 17pt; color: red; font-family: &quot;Traditional Arabic&quot;; mso-bidi-font-weight: bold; mso-ascii-font-family: Verdana; mso-hansi-font-family: Verdana">Ãä</span><span lang="AR-SA" dir="ltr" style="font-size: 17pt; color: red; font-family: Verdana; mso-bidi-font-weight: bold; mso-bidi-font-family: 'Traditional Arabic'"> </span><span lang="AR-SA" style="font-size: 17pt; color: red; font-family: &quot;Traditional Arabic&quot;; mso-bidi-font-weight: bold; mso-ascii-font-family: Verdana; mso-hansi-font-family: Verdana">ãÚäì ÇáÓÜÜäÉ Ýì ÕÏÑ ÇáÅÓáÇã ÇáÚÇÏÉ æÇáÚÑÝ(2) ÇáÌÇåáì¡ Ãæ ÃäåÇ ÇáØÑíÞ ÇáÕÍíÍ ÝÞØ</span><u><span lang="AR-SA" style="font-size: 17pt; color: black; font-family: &quot;Traditional Arabic&quot;; mso-bidi-font-weight: bold; mso-ascii-font-family: Verdana; mso-hansi-font-family: Verdana">¡</span></u><u><span lang="AR-SA" dir="ltr" style="font-size: 17pt; color: black; font-family: Verdana; mso-bidi-font-weight: bold; mso-bidi-font-family: 'Traditional Arabic'"> </span></u><u><span lang="AR-SA" style="font-size: 17pt; color: red; font-family: &quot;Traditional Arabic&quot;; mso-bidi-font-weight: bold; mso-ascii-font-family: Verdana; mso-hansi-font-family: Verdana">æÅäãÇ ÊÔãá ÇáØÑíÞ ÇáÕÍíÍ æÛíÑ ÇáÕÍíÍ</span></u><span lang="AR-SA" style="font-size: 17pt; color: red; font-family: &quot;Traditional Arabic&quot;; mso-bidi-font-weight: bold; mso-ascii-font-family: Verdana; mso-hansi-font-family: Verdana"> Úáì ÑÃì ÌãåæÑ ÚáãÇÁ ÇááÛÉ¡ æíÄíÏåã Ýì</span><span lang="AR-SA" dir="ltr" style="font-size: 17pt; color: red; font-family: Verdana; mso-bidi-font-weight: bold; mso-bidi-font-family: 'Traditional Arabic'"> </span><span lang="AR-SA" style="font-size: 17pt; color: red; font-family: &quot;Traditional Arabic&quot;; mso-bidi-font-weight: bold; mso-ascii-font-family: Verdana; mso-hansi-font-family: Verdana">ÇáÅØáÇÞ ÇáÞÑÂä ÇáßÑíã¡ æÇáÃÍÇÏíË ÇáäÈæíÉ¡ æÇáÃÔÚÇÑ ÇáÌÇåáíÉ Úáì ãÇ ÓíÃÊì</span><span dir="ltr" style="font-size: 17pt; color: red; font-family: Verdana; mso-bidi-font-weight: bold; mso-bidi-font-family: 'Traditional Arabic'">.</span></strong><strong><span dir="ltr" style="font-size: 17pt; color: black; font-family: Verdana; mso-bidi-" style="font-size: 17pt; color: black; font-family: &quot;Traditional Arabic&quot;; mso-bidi-font-weight: bold; mso-ascii-font-family: Verdana; mso-hansi-font-family: Verdana">ÈÇáÓäÉ¡ </span><span lang="AR-SA" style="font-size: 17pt; color: red; font-family: &quot;Traditional Arabic&quot;; mso-bidi-font-weight: bold; mso-ascii-font-family: Verdana; mso-hansi-font-family: Verdana">ÝåÐå ÇáßáãÉ ÇäÊÞáÊ ãä ãÚäÇåÇ ÇááÛæì Åáì ÇáãÚäì ÇáÇÕØáÇÍì (ÓäÉ ÑÓæá Çááå</span><span lang="AR-SA" dir="ltr" style="font-size: 17pt; color: red; font-family: Verdana; mso-bidi-font-weight: bold; mso-bidi-font-family: 'Traditional Arabic'"> </span><span lang="AR-SA" style="font-size: 17pt; color: red; font-family: &quot;Traditional Arabic&quot;; mso-bidi-font-weight: bold; mso-ascii-font-family: Verdana; mso-hansi-font-family: Verdana">ÇáÔÇãáÉ áÃÞæÇáå æÃÝÚÇáå æÊÞÑíÑÇÊå æÕÝÇÊå ÇáÎöáúÞöíÉ æÇáÎõÜáõÞöíÉ </span><span lang="AR-SA" style="font-size: 17pt; color: black; font-family: &quot;Traditional Arabic&quot;; mso-bidi-font-weight: bold; mso-ascii-font-family: Verdana; mso-hansi-font-family: Verdana">...) </span><span lang="AR-SA" style="font-size: 17pt; color: red; font-family: &quot;Traditional Arabic&quot;; mso-bidi-font-weight: bold; mso-ascii-font-family: Verdana; mso-hansi-font-family: Verdana">æåì ÈåÐÇ</span><span lang="AR-SA" dir="ltr" style="font-size: 17pt; color: red; font-family: Verdana; mso-bidi-font-weight: bold; mso-bidi-font-family: 'Traditional Arabic'"> </span><span lang="AR-SA" style="font-size: 17pt; color: red; font-family: &quot;Traditional Arabic&quot;; mso-bidi-font-weight: bold; mso-ascii-font-family: Verdana; mso-hansi-font-family: Verdana">ÇáãÚäì ãÕÏÑ ÊÔÑíÚì ãáÇÒã ááÞÑÂä ÇáßÑíã áÇ íäÝß ÃÍÏåãÇ Úä ÇáÂÎÑ</span><span dir="ltr" style="font-size: 17pt; color: red; font-family: Verdana; mso-bidi-font-weight: bold; mso-bidi-font-family: 'Traditional Arabic'">.</span></strong><strong><span dir="ltr" style="font-size: 17pt; color: black; font-family: Verdana; mso-bidi-font-weight: bold; mso-bidi-font-family: 'Traditional Arabic'"> </span><span lang="AR-SA" style="font-size: 17pt; color: black; font-family: &quot;Traditional Arabic&quot;; mso-bidi-font-weight: bold; mso-ascii-font-family: Verdana; mso-hansi-font-family: Verdana">æåÐÇ ÇáãÚäì</span><span lang="AR-SA" dir="ltr" style="font-size: 17pt; color: black; font-family: Verdana; mso-bidi-font-weight: bold; mso-bidi-font-family: 'Traditional Arabic'"> </span><span lang="AR-SA" style="font-size: 17pt; color: black; font-family: &quot;Traditional Arabic&quot;; mso-bidi-font-weight: bold; mso-ascii-font-family: Verdana; mso-hansi-font-family: Verdana">ÇáÇÕØáÇÍì áßáãÉ ÇáÓäÉ ßÇä ãÍÏÏÇð æãÚáæãÇð Ýì ÕÏÑ ÇáÅÓáÇã æÇáäÈì</span><span lang="AR-SA" dir="ltr" style="font-size: 17pt; color: black; font-family: Verdana; mso-bidi-font-weight: bold; mso-bidi-font-family: 'Traditional Arabic'"> </span><span lang="AR-SA" style="font-size: 17pt; color: black; font-family: &quot;Traditional Arabic&quot;; mso-bidi-font-weight: bold; mso-ascii-font-family: Verdana; mso-hansi-font-family: Verdana">Èíä ÙåÑÇäì</span><span lang="AR-SA" dir="ltr" style="font-size: 17pt; color: black; font-family: Verdana; mso-bidi-font-weight: bold; mso-bidi-font-family: 'Traditional Arabic'"> </span><span lang="AR-SA" style="font-size: 17pt; color: black; font-family: &quot;Traditional Arabic&quot;; mso-bidi-font-weight: bold; mso-ascii-font-family: Verdana; mso-hansi-font-family: Verdana">ÃÕÍÇÈå</span><span dir="ltr" style="font-size: 17pt; color: black; font-family: Verdana; mso-bidi-font-weight: bold; mso-bidi-font-family: 'Traditional Arabic'"> (3) </span><span lang="AR-SA" style="font-size: 17pt; color: red; font-family: &quot;Traditional Arabic&quot;; mso-bidi-font-weight: bold; mso-ascii-font-family: Verdana; mso-hansi-font-family: Verdana">æáíÓ ÇáÃãÑ ßãÇ ÒÚã ÇáÏßÊæÑ ÍÓä ÊÇÈÚÇð ááãÓÊÔÑÞíä Ãä åÐÇ ÇáãÚäì</span><span lang="AR-SA" dir="ltr" style="font-size: 17pt; color: red; font-family: Verdana; mso-bidi-font-weight: bold; mso-bidi-font-family: 'Traditional Arabic'"> </span><span lang="AR-SA" style="font-size: 17pt; color: red; font-family: &quot;Traditional Arabic&quot;; mso-bidi-font-weight: bold; mso-ascii-font-family: Verdana; mso-hansi-font-family: Verdana">ÇáÇÕØáÇÍì ááÓäÉ ÊÍÏÏ Ýì ÂæÇÎÑ ÇáÞÑä ÇáËÇäì ÇáåÌÑì</span></strong><span dir="ltr" style="font-size: 17pt; color: black; font-family: Verdana; mso-bidi-font-weight: bold; mso-bidi-font-family: 'Traditional Arabic'"><strong>....</strong></span><strong><span lang="AR-SA" style="font-size: 17pt; background: yellow; color: black; font-family: &quot;Traditional Arabic&quot;; mso-bidi-font-weight: bold; mso-ascii-font-family: Verdana; mso-hansi-font-family: Verdana; mso-highlight: yellow">æãä ÇáãÚÇäì ÇááÛæíÉ</span><span lang="AR-SA" dir="ltr" style="font-size: 17pt; background: yellow; color: black; font-family: Verdana; mso-bidi-font-weight: bold; mso-bidi-font-family: 'Traditional Arabic'; mso-highlight: yellow"> </span><span lang="AR-SA" style="font-size: 17pt; background: yellow; color: black; font-family: &quot;Traditional Arabic&quot;; mso-bidi-font-weight: bold; mso-ascii-font-family: Verdana; mso-hansi-font-family: Verdana; mso-highlight: yellow">ÇáÊì íÑßÒ ÚáíåÇ ÃÚÏÇÁ ÇáÅÓáÇã Ýì ÊÚÑíÝåã ÈÇáÓäÉ ãÚäÇåÇ ÇáæÇÑÏ ÈãÚäì ÇáØÑíÞÉ¡ Ëã</span><span lang="AR-SA" dir="ltr" style="font-size: 17pt; background: yellow; color: black; font-family: Verdana; mso-bidi-font-weight: bold; mso-bidi-font-family: 'Traditional Arabic'; mso-highlight: yellow"> </span><span lang="AR-SA" style="font-size: 17pt; background: yellow; color: black; font-family: &quot;Traditional Arabic&quot;; mso-bidi-font-weight: bold; mso-ascii-font-family: Verdana; mso-hansi-font-family: Verdana; mso-highlight: yellow">íÚÑÝæä ÇáÓäÉ ÇáäÈæíɺ ÈÃäåÇ ÇáØÑíÞÉ ÇáÚãáíÉ Ãæ ÇáÓäÉ ÇáÚãáíÉ¡ ÃãÇ ÃÞæÇáå</span><span lang="AR-SA" dir="ltr" style="font-size: 17pt; background: yellow; color: black; font-family: Verdana; mso-bidi-font-weight: bold; mso-bidi-font-family: 'Traditional Arabic'; mso-highlight: yellow"> </span><span lang="AR-SA" style="font-size: 17pt; background: yellow; color: black; font-family: &quot;Traditional Arabic&quot;; mso-bidi-font-weight: bold; mso-ascii-font-family: Verdana; mso-hansi-font-family: Verdana; mso-highlight: yellow">æÊÞÑíÑÇÊå æÕÝÇÊå</span><span lang="AR-SA" dir="ltr" style="font-size: 17pt; background: yellow; color: black; font-family: Verdana; mso-bidi-font-weight: bold; mso-bidi-font-family: 'Traditional Arabic'; mso-highlight: yellow"> </span><span lang="AR-SA" style="font-size: 17pt; background: yellow; color: black; font-family: &quot;Traditional Arabic&quot;; mso-bidi-font-weight: bold; mso-ascii-font-family: Verdana; mso-hansi-font-family: Verdana; mso-highlight: yellow">ÝáíÓÊ ãä ÇáÓäÉ¡ æÅØáÇÞ áÝÙ ÍÏíË Ãæ ÓäÉ Úáì Ðáß ÅäãÇ åæ Ýì</span><span lang="AR-SA" dir="ltr" style="font-size: 17pt; background: yellow; color: black; font-family: Verdana; mso-bidi-font-weight: bold; mso-bidi-font-family: 'Traditional Arabic'; mso-highlight: yellow"> </span><span lang="AR-SA" style="font-size: 17pt; background: yellow; color: black; font-family: &quot;Traditional Arabic&quot;; mso-bidi-font-weight: bold; mso-ascii-font-family: Verdana; mso-hansi-font-family: Verdana; mso-highlight: yellow">äÙÑåã ÇÕØáÇÍ ãÓÊÍÏË ãä ÇáãÍÏËíä æáÇ ÊÚÑÝå ÇááÛÉ æáÇ íÓÊÚãá Ýì ÃÏÈåÇ¡ åßÐÇ ÒÚã</span><span lang="AR-SA" dir="ltr" style="font-size: 17pt; background: yellow; color: black; font-family: Verdana; mso-bidi-font-weight: bold; mso-bidi-font-family: 'Traditional Arabic'; mso-highlight: yellow"> </span><span lang="AR-SA" style="font-size: 17pt; background: yellow; color: black; font-family: &quot;Traditional Arabic&quot;; mso-bidi-font-weight: bold; mso-ascii-font-family: Verdana; mso-hansi-font-family: Verdana; mso-highlight: yellow">ãÍãæÏ ÃÈæ Ñíå(1) Ýì ßÊÇÈå (ÃÖæÇÁ Úáì ÇáÓäÉ ÇáãÍãÏíÉ)(2) ÊÈÚÇð ááÏßÊæÑ ÊæÝíÞ</span><span lang="AR-SA" dir="ltr" style="font-size: 17pt; background: yellow; color: black; font-family: Verdana; mso-bidi-font-weight: bold; mso-bidi-font-family: 'Traditional Arabic'; mso-highlight: yellow"> </span><span lang="AR-SA" style="font-size: 17pt; background: yellow; color: black; font-family: &quot;Traditional Arabic&quot;; mso-bidi-font-weight: bold; mso-ascii-font-family: Verdana; mso-hansi-font-family: Verdana; mso-highlight: yellow">ÕÏÞì</span><span lang="AR-SA" style="font-size: 17pt; color: black; font-family: &quot;Traditional Arabic&quot;; mso-bidi-font-weight: bold; mso-ascii-font-family: Verdana; mso-hansi-font-family: Verdana">(3</span></strong><span dir="ltr" style="font-size: 17pt; color: black; font-family: Verdana; mso-bidi-font-weight: bold; mso-bidi-font-family: 'Traditional Arabic'"><strong>).</strong></span><strong><span lang="AR-SA" style="font-size: 17pt; color: black; font-family: &quot;Traditional Arabic&quot;; mso-bidi-font-weight: bold; mso-ascii-font-family: Verdana; mso-hansi-font-family: Verdana">æÝì Ðáß ÃíÖÇð íÞæá ÇáÏßÊæÑ ÇáãåäÏÓ ãÍãÏ ÔÍÑæÑ(4) Ýì ßÊÇÈå (ÇáßÊÇÈ</span><span lang="AR-SA" dir="ltr" style="font-size: 17pt; color: black; font-family: Verdana; mso-bidi-font-weight: bold; mso-bidi-font-family: 'Traditional Arabic'"> </span><span lang="AR-SA" style="font-size: 17pt; color: black; font-family: &quot;Traditional Arabic&quot;; mso-bidi-font-weight: bold; mso-ascii-font-family: Verdana; mso-hansi-font-family: Verdana">æÇáÞÑÂä ÞÑÇÁÉ ãÚÇÕÑÉ¡ &quot;Åä ãÇ ÇÕØáÍ Úáì ÊÓãíÊå ÈÇáÓäÉ ÇáäÈæíÉ ÅäãÇ åæ ÍíÇÉ ÇáäÈì</span><span lang="AR-SA" dir="ltr" style="font-size: 17pt; color: black; font-family: Verdana; mso-bidi-font-weight: bold; mso-bidi-font-family: 'Traditional Arabic'"> </span><span lang="AR-SA" style="font-size: 17pt; color: black; font-family: &quot;Traditional Arabic&quot;; mso-bidi-font-weight: bold; mso-ascii-font-family: Verdana; mso-hansi-font-family: Verdana">ßäÈì æßÇÆä ÅäÓÇäì ÚÇÔ ÍíÇÊå Ýì ÇáæÇÞÚ¡ Èá Ýì ÇáÕãíã ãäå¡ æáíÓ Ýì ÚÇáã Çáæåã</span></strong><span dir="ltr" style="font-size: 17pt; color: black; font-family: Verdana; mso-bidi-font-weight: bold; mso-bidi-font-family: 'Traditional Arabic'"><strong>&quot;. </strong></span><strong><span lang="AR-SA" style="font-size: 17pt; color: black; font-family: &quot;Traditional Arabic&quot;; mso-bidi-font-weight: bold; mso-ascii-font-family: Verdana; mso-hansi-font-family: Verdana">æÝì ãæÖÚ ÂÎÑ íÞæá : &quot;ãä åäÇ íÃÊì ÇáÊÚÑíÝ ÇáÎÇØÆ ÈÑÃíäÇ ááÓäÉ ÇáäÈæíÉ ÈÃäåÇ</span><span lang="AR-SA" dir="ltr" style="font-size: 17pt; color: black; font-family: Verdana; mso-bidi-font-weight: bold; mso-bidi-font-family: 'Traditional Arabic'"> </span><span lang="AR-SA" style="font-size: 17pt; color: black; font-family: &quot;Traditional Arabic&quot;; mso-bidi-font-weight: bold; mso-ascii-font-family: Verdana; mso-hansi-font-family: Verdana">ßá ãÇ ÕÏÑ Úä ÇáäÈì</span><span lang="AR-SA" dir="ltr" style="font-size: 17pt; color: black; font-family: Verdana; mso-bidi-font-weight: bold; mso-bidi-font-family: 'Traditional Arabic'"> </span><span lang="AR-SA" style="font-size: 17pt; color: black; font-family: &quot;Traditional Arabic&quot;; mso-bidi-font-weight: bold; mso-ascii-font-family: Verdana; mso-hansi-font-family: Verdana">ãä Þæá æãä ÝÚá Ãæ ÃãÑ Ãæ äåì Ãæ ÅÞÑÇÑ. ÚáãÇð </span><span lang="AR-SA" style="font-size: 17pt; color: red; font-family: &quot;Traditional Arabic&quot;; mso-bidi-font-weight: bold; mso-ascii-font-family: Verdana; mso-hansi-font-family: Verdana">ÈÃä åÐÇ</span><span lang="AR-SA" dir="ltr" style="font-size: 17pt; color: red; font-family: Verdana; mso-bidi-font-weight: bold; mso-bidi-font-family: 'Traditional Arabic'"> </span><span lang="AR-SA" style="font-size: 17pt; color: red; font-family: &quot;Traditional Arabic&quot;; mso-bidi-font-weight: bold; mso-ascii-font-family: Verdana; mso-hansi-font-family: Verdana">ÇáÊÚÑíÝ ááÓäÉ áíÓ ÊÚÑíÝ ÇáäÈì</span><span lang="AR-SA" dir="ltr" style="font-size: 17pt; color: red; font-family: Verdana; mso-bidi-font-weight: bold; mso-bidi-font-family: 'Traditional Arabic'"> </span><span lang="AR-SA" style="font-size: 17pt; color: red; font-family: &quot;Traditional Arabic&quot;; mso-bidi-font-weight: bold; mso-ascii-font-family: Verdana; mso-hansi-font-family: Verdana">äÝÓå¡ æÈÇáÊÇáì Ýåæ ÞÇÈá ááäÞÇÔ æÇáÃÎÐ æÇáÑÏ æåÐÇ</span><span lang="AR-SA" dir="ltr" style="font-size: 17pt; color: red; font-family: Verdana; mso-bidi-font-weight: bold; mso-bidi-font-family: 'Traditional Arabic'"> </span><span lang="AR-SA" style="font-size: 17pt; color: red; font-family: &quot;Traditional Arabic&quot;; mso-bidi-font-weight: bold; mso-ascii-font-family: Verdana; mso-hansi-font-family: Verdana">ÇáÊÚÑíÝ ßÇä ÓÈÈÇð Ýì ÊÍäíØ ÇáÅÓáÇã¡ ÚáãÇð ÈÃä ÇáäÈì</span><span lang="AR-SA" dir="ltr" style="font-size: 17pt; color: red; font-family: Verdana; mso-bidi-font-weight: bold; mso-bidi-font-family: 'Traditional Arabic'"> </span><span lang="AR-SA" style="font-size: 17pt; color: red; font-family: &quot;Traditional Arabic&quot;; mso-bidi-font-weight: bold; mso-ascii-font-family: Verdana; mso-hansi-font-family: Verdana">æÕÍÇÈÊå áã íÚÑÝæÇ ÇáÓäÉ</span><span lang="AR-SA" dir="ltr" style="font-size: 17pt; color: red; font-family: Verdana; mso-bidi-font-weight: bold; mso-bidi-font-family: 'Traditional Arabic'"> </span><span lang="AR-SA" style="font-size: 17pt; color: red; font-family: &quot;Traditional Arabic&quot;; mso-bidi-font-weight: bold; mso-ascii-font-family: Verdana; mso-hansi-font-family: Verdana">ÈåÐÇ ÇáÔßá¡ æÊÕÑÝÇÊ ÚãÑ Èä ÇáÎØÇÈ ÊÄßÏ Ðáß&quot;</span><span lang="AR-SA" style="font-size: 17pt; color: black; font-family: &quot;Traditional Arabic&quot;; mso-bidi-font-weight: bold; mso-ascii-font-family: Verdana; mso-hansi-font-family: Verdana">(5</span></strong><span dir="ltr" style="font-size: 17pt; color: black; font-family: Verdana; mso-bidi-font-weight: bold; mso-bidi-font-family: 'Traditional Arabic'"><strong>).</strong></span><strong><span lang="AR-SA" style="font-size: 17pt; background: yellow; color: black; font-family: &quot;Traditional Arabic&quot;; mso-bidi-font-weight: bold; mso-ascii-font-family: Verdana; mso-hansi-font-family: Verdana; mso-highlight: yellow">æíÞæá äíÇÒì ÚÒ ÇáÏíä(6</span><span dir="ltr" style="font-size: 17pt; background: yellow; color: black; font-family: Verdana; mso-bidi-font-weight: bold; mso-bidi-font-family: 'Traditional Arabic'; mso-highlight: yellow">) : &quot;</span><span lang="AR-SA" style="font-size: 17pt; background: yellow; color: black; font-family: &quot;Traditional Arabic&quot;; mso-bidi-font-weight: bold; mso-ascii-font-family: Verdana; mso-hansi-font-family: Verdana; mso-highlight: yellow">ÑÌÇá ÇáÏíä Ýì ÇáÞÑä ÇáËÇáË ÇáåÌÑì ÚÑÝæÇ ÇáÓäÉ æÃÖÇÝæÇ ÅáíåÇ ÃãæÑÇð åì ãä</span><span lang="AR-SA" dir="ltr" style="font-size: 17pt; background: yellow; color: black; font-family: Verdana; mso-bidi-font-weight: bold; mso-bidi-font-family: 'Traditional Arabic'; mso-highlight: yellow"> </span><span lang="AR-SA" style="font-size: 17pt; background: yellow; color: black; font-family: &quot;Traditional Arabic&quot;; mso-bidi-font-weight: bold; mso-ascii-font-family: Verdana; mso-hansi-font-family: Verdana; mso-highlight: yellow">ÇÌÊåÇÏåã¡ ÝÞÏ ÞÇáæÇ Ýì ÊÚÑíÝåÇ : &quot;åì ßá ãÇ ÃõËöÑó Úä ÇáäÈì</span><span lang="AR-SA" dir="ltr" style="font-size: 17pt; background: yellow; color: black; font-family: Verdana; mso-bidi-font-weight: bold; mso-bidi-font-family: 'Traditional Arabic'; mso-highlight: yellow"> </span><span lang="AR-SA" style="font-size: 17pt; background: yellow; color: black; font-family: &quot;Traditional Arabic&quot;; mso-bidi-font-weight: bold; mso-ascii-font-family: Verdana; mso-hansi-font-family: Verdana; mso-highlight: yellow">ãä Þæá Ãæ ÝÚá Ãæ</span><span lang="AR-SA" dir="ltr" style="font-size: 17pt; background: yellow; color: black; font-family: Verdana; mso-bidi-font-weight: bold; mso-bidi-font-family: 'Traditional Arabic'; mso-highlight: yellow"> </span><span lang="AR-SA" style="font-size: 17pt; background: yellow; color: black; font-family: &quot;Traditional Arabic&quot;; mso-bidi-font-weight: bold; mso-ascii-font-family: Verdana; mso-hansi-font-family: Verdana; mso-highlight: yellow">ÊÞÑíÑ Ãæ ÕÝÉ ÎöáúÞöíÉ Ãæ ÎõÜáõÜÞöíÉ Ãæ ÓíÑÉ ÓæÇÁ ßÇä Ðáß ÞÈá ÇáÈÚËÉ &quot;ßÊÍäËå Ýì</span><span lang="AR-SA" dir="ltr" style="font-size: 17pt; background: yellow; color: black; font-family: Verdana; mso-bidi-font-weight: bold; mso-bidi-font-family: 'Traditional Arabic'; mso-highlight: yellow"> </span><span lang="AR-SA" style="font-size: 17pt; background: yellow; color: black; font-family: &quot;Traditional Arabic&quot;; mso-bidi-font-weight: bold; mso-ascii-font-family: Verdana; mso-hansi-font-family: Verdana; mso-highlight: yellow">ÛÇÑ ÍÑÇÁ&quot; Ãã ÈÚÏåÇ. æåÐÇ ÇáÊÚÑíÝ ÇáãæÓÚ ÇáÐì ÃÊì Ýì ÚÕÑ ãÊÃÎÑ Úä ÚÕÑ ÇáÑÓæá</span><span lang="AR-SA" dir="ltr" style="font-size: 17pt; background: yellow; color: black; font-family: Verdana; mso-bidi-font-weight: bold; mso-bidi-font-family: 'Traditional Arabic'; mso-highlight: yellow"> </span><span lang="AR-SA" style="font-size: 17pt; background: yellow; color: black; font-family: &quot;Traditional Arabic&quot;; mso-bidi-font-weight: bold; mso-ascii-font-family: Verdana; mso-hansi-font-family: Verdana; mso-highlight: yellow">æÕÍÇÈÊå ÞÏ ÌÑ ÇáÈáÇÁ Úáì ÇáÅÓáÇã æÝì ãæÖÚ ÂÎÑ íÞæá : &quot;æÅä ÃÛáÈ ÇáÐíä ÃÏÎáæÇ</span><span lang="AR-SA" dir="ltr" style="font-size: 17pt; background: yellow; color: black; font-family: Verdana; mso-bidi-font-weight: bold; mso-bidi-font-family: 'Traditional Arabic'; mso-highlight: yellow"> </span><span lang="AR-SA" style="font-size: 17pt; background: yellow; color: black; font-family: &quot;Traditional Arabic&quot;; mso-bidi-font-weight: bold; mso-ascii-font-family: Verdana; mso-hansi-font-family: Verdana; mso-highlight: yellow">ÃÍÇÏíË ÇáÑÓæá</span><span lang="AR-SA" dir="ltr" style="font-size: 17pt; background: yellow; color: black; font-family: Verdana; mso-bidi-font-weight: bold; mso-bidi-font-family: 'Traditional Arabic'; mso-highlight: yellow"> </span><span lang="AR-SA" style="font-size: 17pt; background: yellow; color: black; font-family: &quot;Traditional Arabic&quot;; mso-bidi-font-weight: bold; mso-ascii-font-family: Verdana; mso-hansi-font-family: Verdana; mso-highlight: yellow">æÃÝÚÇáå æÊÕÑÝÇÊå ÇáÎÇÕÉ Ýì ÇáÏíä ÝÚáæåÇ æåã íÚáãæä Ãäåã íÝÚáæä</span><span lang="AR-SA" dir="ltr" style="font-size: 17pt; background: yellow; color: black; font-family: Verdana; mso-bidi-font-weight: bold; mso-bidi-font-family: 'Traditional Arabic'; mso-highlight: yellow"> </span><span lang="AR-SA" style="font-size: 17pt; background: yellow; color: black; font-family: &quot;Traditional Arabic&quot;; mso-bidi-font-weight: bold; mso-ascii-font-family: Verdana; mso-hansi-font-family: Verdana; mso-highlight: yellow">ÇáããäæÚ¡ æíÞÚæä Ýì ÇáãÚÕíÉ¡ áßä Çáåæì æÇáÔíØÇä ßÇäÇ ÃÞæì ãä ÇáÅíãÇä Ýì Êáß</span><span lang="AR-SA" dir="ltr" style="font-size: 17pt; background: yellow; color: black; font-family: Verdana; mso-bidi-font-weight: bold; mso-bidi-font-family: 'Traditional Arabic'; mso-highlight: yellow"> </span><span lang="AR-SA" style="font-size: 17pt; background: yellow; color: black; font-family: &quot;Traditional Arabic&quot;; mso-bidi-font-weight: bold; mso-ascii-font-family: Verdana; mso-hansi-font-family: Verdana; mso-highlight: yellow">ÇáÝÊÑÉ¡ ÝÝÚá ÇáÔíØÇä ãÇ íÑíÏ&quot;(</span><span lang="AR-SA" style="font-size: 17pt; color: black; font-family: &quot;Traditional Arabic&quot;; mso-bidi-font-weight: bold; mso-ascii-font-family: Verdana; mso-hansi-font-family: Verdana">1</span></strong><span dir="ltr" style="font-size: 17pt; color: black; font-family: Verdana; mso-bidi-font-weight: bold; mso-bidi-font-family: 'Traditional Arabic'"><strong>).</strong></span><strong><span lang="AR-SA" style="font-size: 17pt; color: black; font-family: &quot;Traditional Arabic&quot;; mso-bidi-font-weight: bold; mso-ascii-font-family: Verdana; mso-hansi-font-family: Verdana">æãä ÇáãÚÇäì ÇááÛæíÉ ÇáÊì íÑßÒæä ÚáíåÇ Ýì</span><span lang="AR-SA" dir="ltr" style="font-size: 17pt; color: black; font-family: Verdana; mso-bidi-font-weight: bold; mso-bidi-font-family: 'Traditional Arabic'"> </span><span lang="AR-SA" style="font-size: 17pt; color: black; font-family: &quot;Traditional Arabic&quot;; mso-bidi-font-weight: bold; mso-ascii-font-family: Verdana; mso-hansi-font-family: Verdana">ÊÔßíßåã Ýì ÇáÓäÉ ÇáãØåÑÉ ãÚäÇåÇ ÇáæÇÑÏ Ýì ÇáÞÑÂä ÇáßÑíã ÈãÚäì ÃãÑ Çááå</span><span lang="AR-SA" dir="ltr" style="font-size: 17pt; color: black; font-family: Verdana; mso-bidi-font-weight: bold; mso-bidi-font-family: 'Traditional Arabic'"> </span><span lang="AR-SA" style="font-size: 17pt; color: black; font-family: &quot;Traditional Arabic&quot;; mso-bidi-font-weight: bold; mso-ascii-font-family: Verdana; mso-hansi-font-family: Verdana">æäåíå</span><span lang="AR-SA" dir="ltr" style="font-size: 17pt; color: black; font-family: Verdana; mso-bidi-font-weight: bold; mso-bidi-font-family: 'Traditional Arabic'"> </span><span lang="AR-SA" style="font-size: 17pt; color: black; font-family: &quot;Traditional Arabic&quot;; mso-bidi-font-weight: bold; mso-ascii-font-family: Verdana; mso-hansi-font-family: Verdana">æÓÇÆÑ ÃÍßÇãå æØÑíÞÊå¡æíÞæáæä: áÇ ÓäÉ Óæì ÓäÉ Çááå</span><span lang="AR-SA" dir="ltr" style="font-size: 17pt; color: black; font-family: Verdana; mso-bidi-font-weight: bold; mso-bidi-font-family: 'Traditional Arabic'"> </span><span lang="AR-SA" style="font-size: 17pt; color: black; font-family: &quot;Traditional Arabic&quot;; mso-bidi-font-weight: bold; mso-ascii-font-family: Verdana; mso-hansi-font-family: Verdana">ÇáæÇÑÏÉ Ýì ßÊÇÈå ÇáÚÒíÒ¡</span><span lang="AR-SA" dir="ltr" style="font-size: 17pt; color: black; font-family: Verdana; mso-bidi-font-weight: bold; mso-bidi-font-family: 'Traditional Arabic'"> </span><span lang="AR-SA" style="font-size: 17pt; color: black; font-family: &quot;Traditional Arabic&quot;; mso-bidi-font-weight: bold; mso-ascii-font-family: Verdana; mso-hansi-font-family: Verdana">æÃäå ãÓÊÍíá Ãä íßæä áÑÓæá Çááå ÓäÉ¡ æíßæä ááå</span><span lang="AR-SA" dir="ltr" style="font-size: 17pt; color: black; font-family: Verdana; mso-bidi-font-weight: bold; mso-bidi-font-family: 'Traditional Arabic'"> </span><span lang="AR-SA" style="font-size: 17pt; color: black; font-family: &quot;Traditional Arabic&quot;; mso-bidi-font-weight: bold; mso-ascii-font-family: Verdana; mso-hansi-font-family: Verdana">ÓäÉ¡ ÝíÔÑß ÇáÑÓæá äÝÓå ãÚ Çááå</span></strong><span dir="ltr" style="font-size: 17pt; color: black; font-family: Verdana; mso-bidi-font-weight: bold; mso-bidi-font-family: 'Traditional Arabic'"><strong> </strong></span><strong><span lang="AR-SA" style="font-size: 17pt; color: black; font-family: &quot;Traditional Arabic&quot;; mso-bidi-font-weight: bold; mso-ascii-font-family: Verdana; mso-hansi-font-family: Verdana">æÝì Ðáß íÞæá ãÍãÏ äÌíÈ(2) Ýì ßÊÇÈå (ÇáÕáÇÉ) : ÇáÞÑÂä æãÇ Ýíå ãä ÂíÇÊ åæ</span><span lang="AR-SA" dir="ltr" style="font-size: 17pt; color: black; font-family: Verdana; mso-bidi-font-weight: bold; mso-bidi-font-family: 'Traditional Arabic'"> </span><span lang="AR-SA" style="font-size: 17pt; color: black; font-family: &quot;Traditional Arabic&quot;; mso-bidi-font-weight: bold; mso-ascii-font-family: Verdana; mso-hansi-font-family: Verdana">ÓäÉ Çááå ÇáÊì ÓäåÇ æÝÑÖåÇ äÙÇãÇð ááæÌæÏ¡ æÇÊÈÚåÇ Çááå äÝÓåº </span><span lang="AR-SA" style="font-size: 17pt; color: red; font-family: &quot;Traditional Arabic&quot;; mso-bidi-font-weight: bold; mso-ascii-font-family: Verdana; mso-hansi-font-family: Verdana">Ýåì ÓäÉ</span><span lang="AR-SA" style="font-size: 17pt; color: black; font-family: &quot;Traditional Arabic&quot;; mso-bidi-font-weight: bold; mso-ascii-font-family: Verdana; mso-hansi-font-family: Verdana"> </span><span lang="AR-SA" style="font-size: 17pt; color: red; font-family: &quot;Traditional Arabic&quot;; mso-bidi-font-weight: bold; mso-ascii-font-family: Verdana; mso-hansi-font-family: Verdana">Çááå</span><span dir="ltr" style="font-size: 17pt; color: red; font-family: Verdana; mso-bidi-font-weight: bold; mso-bidi-font-family: 'Traditional Arabic'"> ... </span><span lang="AR-SA" style="font-size: 17pt; color: red; font-family: &quot;Traditional Arabic&quot;; mso-bidi-font-weight: bold; mso-ascii-font-family: Verdana; mso-hansi-font-family: Verdana">æáíÓ ãä ÇáãÚÞæá Ãä íßæä ááÑÓæá ÓäÉ æíßæä ááå ÓäÉ¡ ÝíÔÑß ÇáÑÓæá äÝÓå ãÚ Çááå</span><span lang="AR-SA" dir="ltr" style="font-size: 17pt; color: red; font-family: Verdana; mso-bidi-font-weight: bold; mso-bidi-font-family: 'Traditional Arabic'"> </span><span lang="AR-SA" style="font-size: 17pt; color: red; font-family: &quot;Traditional Arabic&quot;; mso-bidi-font-weight: bold; mso-ascii-font-family: Verdana; mso-hansi-font-family: Verdana">æíßæä áßáÇåãÇ ÓäÉ ÎÇÕÉ æåæ ÃãÑ ãÓÊÍíá Ãä íÍÕá ãä ãÄãä æãä ÑÓæá Úáì ÇáÃÎÕ¡ ÝãÇ</span><span lang="AR-SA" dir="ltr" style="font-size: 17pt; color: red; font-family: Verdana; mso-bidi-font-weight: bold; mso-bidi-font-family: 'Traditional Arabic'"> </span><span lang="AR-SA" style="font-size: 17pt; color: red; font-family: &quot;Traditional Arabic&quot;; mso-bidi-font-weight: bold; mso-ascii-font-family: Verdana; mso-hansi-font-family: Verdana">ßÇä áÈÔÑò ÂÊÇå Çááå ÇáßÊÇÈ æÇáÍßã æÇáäÈæÉ Ãä íÊÑß Íßã Çááå æÓäÊå¡ æíØáÈ ãä ÇáäÇÓ</span><span lang="AR-SA" dir="ltr" style="font-size: 17pt; color: red; font-family: Verdana; mso-bidi-font-weight: bold; mso-bidi-font-family: 'Traditional Arabic'"> </span><span lang="AR-SA" style="font-size: 17pt; color: red; font-family: &quot;Traditional Arabic&quot;; mso-bidi-font-weight: bold; mso-ascii-font-family: Verdana; mso-hansi-font-family: Verdana">Ãä ÊÊÈÚ ãÇ íÓäå åæ ãä ÃÍßÇã¡ æáíÓ Ðáß Åä ÍóÕõáó ÅáÇ ÇÓÊßÈÇÑÇð Ýì ÇáÃÑÖ¡ æÊÚÇáò</span><span lang="AR-SA" dir="ltr" style="font-size: 17pt; color: red; font-family: Verdana; mso-bidi-font-weight: bold; mso-bidi-font-family: 'Traditional Arabic'"> </span><span lang="AR-SA" style="font-size: 17pt; color: red; font-family: &quot;Traditional Arabic&quot;; mso-bidi-font-weight: bold; mso-ascii-font-family: Verdana; mso-hansi-font-family: Verdana">Úáì Çááå</span><span lang="AR-SA" style="font-size: 17pt; color: black; font-family: &quot;Traditional Arabic&quot;; mso-bidi-font-weight: bold; mso-ascii-font-family: Verdana; mso-hansi-font-family: Verdana">. íÞæá Çááå ÊÚÇáì: {<span style="background: yellow; mso-highlight: yellow">ãóÇ ßóÇäó áöÈóÔóÑò Ãóäú íõÄúÊöíóåõ Çááøóåõ</span></span><span lang="AR-SA" dir="ltr" style="font-size: 17pt; background: yellow; color: black; font-family: Verdana; mso-bidi-font-weight: bold; mso-bidi-font-family: 'Traditional Arabic'; mso-highlight: yellow"> </span><span lang="AR-SA" style="font-size: 17pt; background: yellow; color: black; font-family: &quot;Traditional Arabic&quot;; mso-bidi-font-weight: bold; mso-ascii-font-family: Verdana; mso-hansi-font-family: Verdana; mso-highlight: yellow">ÇáúßöÊóÇÈó æóÇáúÍõßúãó æóÇáäøõÈõæøóÉó Ëõãøó íóÞõæáó áöáäøóÇÓö ßõæäõæÇ ÚöÈóÇÏðÇ</span><span lang="AR-SA" dir="ltr" style="font-size: 17pt; background: yellow; color: black; font-family: Verdana; mso-bidi-font-weight: bold; mso-bidi-font-family: 'Traditional Arabic'; mso-highlight: yellow"> </span><span lang="AR-SA" style="font-size: 17pt; background: yellow; color: black; font-family: &quot;Traditional Arabic&quot;; mso-bidi-font-weight: bold; mso-ascii-font-family: Verdana; mso-hansi-font-family: Verdana; mso-highlight: yellow">áöí ãöäú Ïõæäö Çááøóåö æóáóßöäú ßõæäõæÇ ÑóÈøóÇäöíøöíäó ÈöãóÇ ßõäúÊõãú</span><span lang="AR-SA" dir="ltr" style="font-size: 17pt; background: yellow; color: black; font-family: Verdana; mso-bidi-font-weight: bold; mso-bidi-font-family: 'Traditional Arabic'; mso-highlight: yellow"> </span><span lang="AR-SA" style="font-size: 17pt; background: yellow; color: black; font-family: &quot;Traditional Arabic&quot;; mso-bidi-font-weight: bold; mso-ascii-font-family: Verdana; mso-hansi-font-family: Verdana; mso-highlight: yellow">ÊõÚóáøöãõæäó ÇáúßöÊóÇÈó æóÈöãóÇ ßõäúÊõãú ÊóÏúÑõÓõæäó}(3) {ÝóáóãøóÇ ÌóÇÁóåõãú</span><span lang="AR-SA" dir="ltr" style="font-size: 17pt; background: yellow; color: black; font-family: Verdana; mso-bidi-font-weight: bold; mso-bidi-font-family: 'Traditional Arabic'; mso-highlight: yellow"> </span><span lang="AR-SA" style="font-size: 17pt; background: yellow; color: black; font-family: &quot;Traditional Arabic&quot;; mso-bidi-font-weight: bold; mso-ascii-font-family: Verdana; mso-hansi-font-family: Verdana; mso-highlight: yellow">äóÐöíÑñ ãóÇ ÒóÇÏóåõãú ÅöáÇ äõÝõæÑðÇ ÇÓúÊößúÈóÇÑðÇ Ýöí ÇáÃóÑúÖö æóãóßúÑó</span><span lang="AR-SA" dir="ltr" style="font-size: 17pt; background: yellow; color: black; font-family: Verdana; mso-bidi-font-weight: bold; mso-bidi-font-family: 'Traditional Arabic'; mso-highlight: yellow"> </span><span lang="AR-SA" style="font-size: 17pt; background: yellow; color: black; font-family: &quot;Traditional Arabic&quot;; mso-bidi-font-weight: bold; mso-ascii-font-family: Verdana; mso-hansi-font-family: Verdana; mso-highlight: yellow">ÇáÓøóíøöÆö æóáÇó íóÍöíÞõ ÇáúãóßúÑõ ÇáÓøóíøöÆõ ÅöáÇøó ÈöÃóåúáöåö Ýóåóáú</span><span lang="AR-SA" dir="ltr" style="font-size: 17pt; background: yellow; color: black; font-family: Verdana; mso-bidi-font-weight: bold; mso-bidi-font-family: 'Traditional Arabic'; mso-highlight: yellow"> </span><span lang="AR-SA" style="font-size: 17pt; background: yellow; color: black; font-family: &quot;Traditional Arabic&quot;; mso-bidi-font-weight: bold; mso-ascii-font-family: Verdana; mso-hansi-font-family: Verdana; mso-highlight: yellow">íóäúÙõÑõæäó ÅöáÇøó ÓõäøóÉó ÇáÃóæøóáöíäó Ýóáóäú ÊóÌöÏó áöÓõäøóÉö Çááøóåö</span><span lang="AR-SA" dir="ltr" style="font-size: 17pt; background: yellow; color: black; font-family: Verdana; mso-bidi-font-weight: bold; mso-bidi-font-family: 'Traditional Arabic'; mso-highlight: yellow"> </span><span lang="AR-SA" style="font-size: 17pt; background: yellow; color: black; font-family: &quot;Traditional Arabic&quot;; mso-bidi-font-weight: bold; mso-ascii-font-family: Verdana; mso-hansi-font-family: Verdana; mso-highlight: yellow">ÊóÈúÏöíáÇð æóáóäú ÊóÌöÏó áöÓõäøóÉö Çááøóåö ÊóÍúæöíáÇð</span><span lang="AR-SA" style="font-size: 17pt; color: black; font-family: &quot;Traditional Arabic&quot;; mso-bidi-font-weight: bold; mso-ascii-font-family: Verdana; mso-hansi-font-family: Verdana">}(4). æåÐÇ íÄßÏ æÌæÈ ÇáÑÌæÚ</span><span lang="AR-SA" dir="ltr" style="font-size: 17pt; color: black; font-family: Verdana; mso-bidi-font-weight: bold; mso-bidi-font-family: 'Traditional Arabic'"> </span><span lang="AR-SA" style="font-size: 17pt; color: black; font-family: &quot;Traditional Arabic&quot;; mso-bidi-font-weight: bold; mso-ascii-font-family: Verdana; mso-hansi-font-family: Verdana">áßÊÇÈ Çááå æÍÏå ÌãÇÚ ÓäÉ Çááå(5) ÃåÜ</span></strong><span dir="ltr" style="font-size: 17pt; color: black; font-family: Verdana; mso-bidi-font-weight: bold; mso-bidi-font-family: 'Traditional Arabic'"><strong><span lang="AR-SA" style="font-size: 17pt; color: red; font-family: &quot;Traditional Arabic&quot;; mso-bidi-font-weight: bold; mso-ascii-font-family: Verdana; mso-hansi-font-family: Verdana">æÝì Ðáß ÃíÖÇð íÞæá ÃÍãÏ ÕÈÍì ãäÕæÑ(1</span><span dir="ltr" style="font-size: 17pt; color: red; font-family: Verdana; mso-bidi-font-weight: bold; mso-bidi-font-family: 'Traditional Arabic'">) </span><span lang="AR-SA" style="font-size: 17pt; color: red; font-family: &quot;Traditional Arabic&quot;; mso-bidi-font-weight: bold; mso-ascii-font-family: Verdana; mso-hansi-font-family: Verdana">Ýì ßÊÇÈå (ÍÏ ÇáÑÏÉ) ãÚÑÝÇð ÈÇáÓäÉ ÇáÍÞíÞíÉ</span><span lang="AR-SA" style="font-size: 17pt; color: black; font-family: &quot;Traditional Arabic&quot;; mso-bidi-font-weight: bold; mso-ascii-font-family: Verdana; mso-hansi-font-family: Verdana"> </span><span lang="AR-SA" style="font-size: 17pt; color: red; font-family: &quot;Traditional Arabic&quot;; mso-bidi-font-weight: bold; mso-ascii-font-family: Verdana; mso-hansi-font-family: Verdana">ÞÇÆáÇð </span><span lang="AR-SA" style="font-size: 17pt; color: black; font-family: &quot;Traditional Arabic&quot;; mso-bidi-font-weight: bold; mso-ascii-font-family: Verdana; mso-hansi-font-family: Verdana">: &quot;<span style="background: yellow; mso-highlight: yellow">ÓäÉ Çááå ÊÚÇáì åì ÓäÉ ÑÓæáå</span></span><span lang="AR-SA" dir="ltr" style="font-size: 17pt; background: yellow; color: black; font-family: Verdana; mso-bidi-font-weight: bold; mso-bidi-font-family: 'Traditional Arabic'; mso-highlight: yellow"> </span><span lang="AR-SA" style="font-size: 17pt; background: yellow; color: black; font-family: &quot;Traditional Arabic&quot;; mso-bidi-font-weight: bold; mso-ascii-font-family: Verdana; mso-hansi-font-family: Verdana; mso-highlight: yellow">Úáíå ÇáÓáÇã ...¡ Çááå ÊÚÇáì íäÒá ÇáÔÑÚ æÍíÇð¡ æÇáÑÓæá íÈáÛå æíäÝÐå¡ æíßæä ÇáäÈì</span><span lang="AR-SA" dir="ltr" style="font-size: 17pt; background: yellow; color: black; font-family: Verdana; mso-bidi-font-weight: bold; mso-bidi-font-family: 'Traditional Arabic'; mso-highlight: yellow"> </span><span lang="AR-SA" style="font-size: 17pt; background: yellow; color: black; font-family: &quot;Traditional Arabic&quot;; mso-bidi-font-weight: bold; mso-ascii-font-family: Verdana; mso-hansi-font-family: Verdana; mso-highlight: yellow">Ãæá ÇáäÇÓ ØÇÚÉ æÇÊÈÇÚÇð áÃæÇãÑ Çááå ÊÚÇáì. æÇááå ÊÚÇáì ÃãÑ ÇáäÈì ÈÃä íÞæá {Åöäú</span><span lang="AR-SA" dir="ltr" style="font-size: 17pt; background: yellow; color: black; font-family: Verdana; mso-bidi-font-weight: bold; mso-bidi-font-family: 'Traditional Arabic'; mso-highlight: yellow"> </span><span lang="AR-SA" style="font-size: 17pt; background: yellow; color: black; font-family: &quot;Traditional Arabic&quot;; mso-bidi-font-weight: bold; mso-ascii-font-family: Verdana; mso-hansi-font-family: Verdana; mso-highlight: yellow">ÃóÊøóÈöÚõ ÅöáÇøó ãóÇ íõæÍóì Åöáóíøó}(2) æÇáÅíãÇä ÈÇáÑÓæá ãÚäÇå ÇáÅíãÇä Èßá ãÇ</span><span lang="AR-SA" dir="ltr" style="font-size: 17pt; background: yellow; color: black; font-family: Verdana; mso-bidi-font-weight: bold; mso-bidi-font-family: 'Traditional Arabic'; mso-highlight: yellow"> </span><span lang="AR-SA" style="font-size: 17pt; background: yellow; color: black; font-family: &quot;Traditional Arabic&quot;; mso-bidi-font-weight: bold; mso-ascii-font-family: Verdana; mso-hansi-font-family: Verdana; mso-highlight: yellow">äÒá Úáíå ãä ÇáÞÑÂä æÇáÅíãÇä ÈÃäå ÇÊÈÚ Ðáß ÇáæÍì æØÈÞå¡ æßÇä Ãæá ÇáäÇÓ ÅíãÇäÇð Èå</span><span lang="AR-SA" dir="ltr" style="font-size: 17pt; background: yellow; color: black; font-family: Verdana; mso-bidi-font-weight: bold; mso-bidi-font-family: 'Traditional Arabic'; mso-highlight: yellow"> </span><span lang="AR-SA" style="font-size: 17pt; background: yellow; color: black; font-family: &quot;Traditional Arabic&quot;; mso-bidi-font-weight: bold; mso-ascii-font-family: Verdana; mso-hansi-font-family: Verdana; mso-highlight: yellow">æÊäÝíÐÇð áå</span><span lang="AR-SA" style="font-size: 17pt; color: black; font-family: &quot;Traditional Arabic&quot;; mso-bidi-font-weight: bold; mso-ascii-font-family: Verdana; mso-hansi-font-family: Verdana">(3)</span><span lang="AR-SA" dir="ltr" style="font-size: 17pt; color: black; font-family: Verdana; mso-bidi-font-weight: bold; mso-bidi-font-family: 'Traditional Arabic'"> </span></strong><span dir="ltr" style="font-size: 17pt; color: black; font-family: Verdana; mso-bidi-font-weight: bold; mso-bidi-font-family: 'Traditional Arabic'"><strong><span lang="AR-SA" style="font-size: 17pt; color: black; font-family: &quot;Traditional Arabic&quot;; mso-bidi-font-weight: bold; mso-ascii-font-family: Verdana; mso-hansi-font-family: Verdana">æíÞæá ÞÇÓã ÃÍãÏ(4) Ýì ßÊÇÈå (ÅÚÇÏÉ ÊÞííã ÇáÍÏíË) : &quot;Åäå</span><span lang="AR-SA" dir="ltr" style="font-size: 17pt; color: black; font-family: Verdana; mso-bidi-font-weight: bold; mso-bidi-font-family: 'Traditional Arabic'"> </span><span lang="AR-SA" style="font-size: 17pt; color: black; font-family: &quot;Traditional Arabic&quot;; mso-bidi-font-weight: bold; mso-ascii-font-family: Verdana; mso-hansi-font-family: Verdana">ÈÇáäÙÑ Åáì ÇÓÊÎÏÇã ßáãÊì ÇáÓäÉ æÇáÍÏíË Ýì ÇáÞÑÂä æÇáÐì íÚØíäÇ ãÚáæãÇÊ ÔíÞÉ¡ äÌÏ</span><span lang="AR-SA" dir="ltr" style="font-size: 17pt; color: black; font-family: Verdana; mso-bidi-font-weight: bold; mso-bidi-font-family: 'Traditional Arabic'"> </span><span lang="AR-SA" style="font-size: 17pt; color: black; font-family: &quot;Traditional Arabic&quot;; mso-bidi-font-weight: bold; mso-ascii-font-family: Verdana; mso-hansi-font-family: Verdana">Ãä ßáãÉ &quot;ÓäÉ&quot; ÊÔíÑ Ýì ÇáÞÑÂä Åáì ÇáäÙÇã Ãæ ÇáäÇãæÓ ÇáÂáåì æÅáì ãËÇá ÇáÃãã</span><span lang="AR-SA" dir="ltr" style="font-size: 17pt; color: black; font-family: Verdana; mso-bidi-font-weight: bold; mso-bidi-font-family: 'Traditional Arabic'"> </span><span lang="AR-SA" style="font-size: 17pt; color: black; font-family: &quot;Traditional Arabic&quot;; mso-bidi-font-weight: bold; mso-ascii-font-family: Verdana; mso-hansi-font-family: Verdana">ÇáÓÇÈÞÉ ÇáÊì áÞíÊ ãÕíÑåÇ. </span><span lang="AR-SA" style="font-size: 17pt; color: red; font-family: &quot;Traditional Arabic&quot;; mso-bidi-font-weight: bold; mso-ascii-font-family: Verdana; mso-hansi-font-family: Verdana">Ýáã íÔÑ ÇáÞÑÂä Åáì Ãä ÇáÓäÉ åì Óáæß ÇáäÈì¡ æåÐÇä</span><span lang="AR-SA" dir="ltr" style="font-size: 17pt; color: red; font-family: Verdana; mso-bidi-font-weight: bold; mso-bidi-font-family: 'Traditional Arabic'"> </span><span lang="AR-SA" style="font-size: 17pt; color: red; font-family: &quot;Traditional Arabic&quot;; mso-bidi-font-weight: bold; mso-ascii-font-family: Verdana; mso-hansi-font-family: Verdana">ÇáÇÓÊÎÏÇãÇä ÊÔíÑ ÅáíåãÇ ÇáÂíÊÇä ÇáÊÇáíÊÇä</span><span dir="ltr" style="font-size: 17pt; color: red; font-family: Verdana; mso-bidi-font-weight: bold; mso-bidi-font-family: 'Traditional Arabic'"> :</span></strong><strong><span dir="ltr" style="font-size: 17pt; color: black; font-family: Verdana; mso-bidi-font-weight: bold; mso-bidi-font-family: 'Traditional Arabic'"> <br />
{</span><span lang="AR-SA" style="font-size: 17pt; background: yellow; color: black; font-family: &quot;Traditional Arabic&quot;; mso-bidi-font-weight: bold; mso-ascii-font-family: Verdana; mso-hansi-font-family: Verdana; mso-highlight: yellow">ÓõäøóÉó Çááøóåö ÇáøóÊöí ÞóÏú</span><span lang="AR-SA" dir="ltr" style="font-size: 17pt; background: yellow; color: black; font-family: Verdana; mso-bidi-font-weight: bold; mso-bidi-font-family: 'Traditional Arabic'; mso-highlight: yellow"> </span><span lang="AR-SA" style="font-size: 17pt; background: yellow; color: black; font-family: &quot;Traditional Arabic&quot;; mso-bidi-font-weight: bold; mso-ascii-font-family: Verdana; mso-hansi-font-family: Verdana; mso-highlight: yellow">ÎóáóÊú ãöäú ÞóÈúáõ æóáóäú ÊóÌöÏó áöÓõäøóÉö Çááøóåö ÊóÈúÏöíáÇð}(5) {Þõáú</span><span lang="AR-SA" dir="ltr" style="font-size: 17pt; background: yellow; color: black; font-family: Verdana; mso-bidi-font-weight: bold; mso-bidi-font-family: 'Traditional Arabic'; mso-highlight: yellow"> </span><span lang="AR-SA" style="font-size: 17pt; background: yellow; color: black; font-family: &quot;Traditional Arabic&quot;; mso-bidi-font-weight: bold; mso-ascii-font-family: Verdana; mso-hansi-font-family: Verdana; mso-highlight: yellow">áöáøóÐöíäó ßóÝóÑõæÇ Åöäú íóäúÊóåõæÇ íõÛúÝóÑú áóåõãú ãóÇ ÞóÏú ÓóáóÝó æóÅöäú</span><span lang="AR-SA" dir="ltr" style="font-size: 17pt; background: yellow; color: black; font-family: Verdana; mso-bidi-font-weight: bold; mso-bidi-font-family: 'Traditional Arabic'; mso-highlight: yellow"> </span><span lang="AR-SA" style="font-size: 17pt; background: yellow; color: black; font-family: &quot;Traditional Arabic&quot;; mso-bidi-font-weight: bold; mso-ascii-font-family: Verdana; mso-hansi-font-family: Verdana; mso-highlight: yellow">íóÚõæÏõæÇ ÝóÞóÏú ãóÖóÊú ÓõäøóÉõ ÇáÃóæøóáöíäó</span><span lang="AR-SA" style="font-size: 17pt; color: black; font-family: &quot;Traditional Arabic&quot;; mso-bidi-font-weight: bold; mso-ascii-font-family: Verdana; mso-hansi-font-family: Verdana">}(6)</span><span lang="AR-SA" dir="ltr" style="font-size: 17pt; color: black; font-family: Verdana; mso-bidi-font-weight: bold; mso-bidi-font-family: 'Traditional Arabic'"> </span></strong><span dir="ltr" style="font-size: 17pt; color: black; font-family: Verdana; mso-bidi-font-weight: bold; mso-bidi-font-family: 'Traditional Arabic'"><strong><span lang="AR-SA" style="font-size: 17pt; color: red; font-family: &quot;Traditional Arabic&quot;; mso-bidi-font-weight: bold; mso-ascii-font-family: Verdana; mso-hansi-font-family: Verdana">ÝßáãÉ &quot;ÍÏíË&quot; ÇÓÊÎÏãÊ Ýì</span><span lang="AR-SA" dir="ltr" style="font-size: 17pt; color: red; font-family: Verdana; mso-bidi-font-weight: bold; mso-bidi-font-family: 'Traditional Arabic'"> </span><span lang="AR-SA" style="font-size: 17pt; color: red; font-family: &quot;Traditional Arabic&quot;; mso-bidi-font-weight: bold; mso-ascii-font-family: Verdana; mso-hansi-font-family: Verdana">ÇáÞÑÂä ÈãÚäì &quot;ÇáÃÎÈÇÑ&quot; æ&quot;ÇáÞÕÕ&quot; æ&quot;ÇáÑÓÇáÉ&quot; æ&quot;ÇáÔÆ&quot; æÞÏ ÐßÑÊ ÓÊÇð æËáÇËíä ãÑÉ Ýì</span><span lang="AR-SA" dir="ltr" style="font-size: 17pt; color: red; font-family: Verdana; mso-bidi-font-weight: bold; mso-bidi-font-family: 'Traditional Arabic'"> </span><span lang="AR-SA" style="font-size: 17pt; color: red; font-family: &quot;Traditional Arabic&quot;; mso-bidi-font-weight: bold; mso-ascii-font-family: Verdana; mso-hansi-font-family: Verdana">ãæÇÖÚ áÛæíÉ ãÎÊáÝÉ¡ æáÇ íÔíÑ Ãì ãäåÇ Åáì ãÇ íÚÑÝ ÈÇáÍÏíË ÇáäÈæì. ÝÚáì ÇáÚßÓ æÑÏÊ</span><span lang="AR-SA" dir="ltr" style="font-size: 17pt; color: red; font-family: Verdana; mso-bidi-font-weight: bold; mso-bidi-font-family: 'Traditional Arabic'"> </span><span lang="AR-SA" style="font-size: 17pt; color: red; font-family: &quot;Traditional Arabic&quot;; mso-bidi-font-weight: bold; mso-ascii-font-family: Verdana; mso-hansi-font-family: Verdana">Ýì ÚÔÑÉ ãæÇÖÚ ãä ÇáÂíÇÊ ÇáÈíäÇÊ ÊÔíÑ Åáì ÇáÞÑÂä æÊÓÊÈÚÏ ÈÔÏÉ Ãì ÍÏíË Åáì ÌÇäÈ</span><span lang="AR-SA" dir="ltr" style="font-size: 17pt; color: red; font-family: Verdana; mso-bidi-font-weight: bold; mso-bidi-font-family: 'Traditional Arabic'"> </span><span lang="AR-SA" style="font-size: 17pt; color: red; font-family: &quot;Traditional Arabic&quot;; mso-bidi-font-weight: bold; mso-ascii-font-family: Verdana; mso-hansi-font-family: Verdana">ÇáÞÑÂä ãäåÇ åÐå ÇáÂíÇÊ</span><span lang="AR-SA" style="font-size: 17pt; color: black; font-family: &quot;Traditional Arabic&quot;; mso-bidi-font-weight: bold; mso-ascii-font-family: Verdana; mso-hansi-font-family: Verdana"> {<span style="background: yellow; mso-highlight: yellow">Çááøóåõ äóÒøóáó ÃóÍúÓóäó ÇáúÍóÏöíËö ßöÊóÇÈðÇ</span></span><span lang="AR-SA" dir="ltr" style="font-size: 17pt; background: yellow; color: black; font-family: Verdana; mso-bidi-font-weight: bold; mso-bidi-font-family: 'Traditional Arabic'; mso-highlight: yellow"> </span><span lang="AR-SA" style="font-size: 17pt; background: yellow; color: black; font-family: &quot;Traditional Arabic&quot;; mso-bidi-font-weight: bold; mso-ascii-font-family: Verdana; mso-hansi-font-family: Verdana; mso-highlight: yellow">ãõÊóÔóÇÈöåðÇ}(7) {æóãöäó ÇáäøóÇÓö ãóäú íóÔúÊóÑöí áóåúæó ÇáúÍóÏöíËö áöíõÖöáøó</span><span lang="AR-SA" dir="ltr" style="font-size: 17pt; background: yellow; color: black; font-family: Verdana; mso-bidi-font-weight: bold; mso-bidi-font-family: 'Traditional Arabic'; mso-highlight: yellow"> </span><span lang="AR-SA" style="font-size: 17pt; background: yellow; color: black; font-family: &quot;Traditional Arabic&quot;; mso-bidi-font-weight: bold; mso-ascii-font-family: Verdana; mso-hansi-font-family: Verdana; mso-highlight: yellow">Úóäú ÓóÈöíáö Çááøóåö ÈöÛóíúÑö Úöáúãò æóíóÊøóÎöÐóåóÇ åõÒõæðÇ ÃõæáóÆößó áóåõãú</span><span lang="AR-SA" dir="ltr" style="font-size: 17pt; background: yellow; color: black; font-family: Verdana; mso-bidi-font-weight: bold; mso-bidi-font-family: 'Traditional Arabic'; mso-highlight: yellow"> </span><span lang="AR-SA" style="font-size: 17pt; background: yellow; color: black; font-family: &quot;Traditional Arabic&quot;; mso-bidi-font-weight: bold; mso-ascii-font-family: Verdana; mso-hansi-font-family: Verdana; mso-highlight: yellow">ÚóÐóÇÈñ ãõåöíäñ</span><span lang="AR-SA" style="font-size: 17pt; color: black; font-family: &quot;Traditional Arabic&quot;; mso-bidi-font-weight: bold; mso-ascii-font-family: Verdana; mso-hansi-font-family: Verdana">}(1</span></strong><span dir="ltr" style="font-size: 17pt; color: black; font-family: Verdana; mso-bidi-font-weight: bold; mso-bidi-font-family: 'Traditional Arabic'"><strong>).</strong></span><strong><span lang="AR-SA" style="font-size: 17pt; color: black; font-family: &quot;Traditional Arabic&quot;; mso-bidi-font-weight: bold; mso-ascii-font-family: Verdana; mso-hansi-font-family: Verdana">åÐÇ æÇáÐì ÒÚãå ÃÚÏÇÁ ÇáÓäÉ ÇáãØåÑÉ Ýì ÊÚÑíÝåã ÈÇáÓäÉ</span><span lang="AR-SA" dir="ltr" style="font-size: 17pt; color: black; font-family: Verdana; mso-bidi-font-weight: bold; mso-bidi-font-family: 'Traditional Arabic'"> </span><span lang="AR-SA" style="font-size: 17pt; color: black; font-family: &quot;Traditional Arabic&quot;; mso-bidi-font-weight: bold; mso-ascii-font-family: Verdana; mso-hansi-font-family: Verdana">ÇáäÈæíÉ ãä ÃäåÇ ÇáØÑíÞÉ ÇáÚãáíÉ Ãæ ÇáÓäÉ ÇáÚãáíÉ¡ Ãæ åì ÓäÉ Çááå</span></strong><span dir="ltr" style="font-size: 17pt; color: black; font-family: Verdana; mso-bidi-font-weight: bold; mso-bidi-font-family: 'Traditional Arabic'"><strong>.</strong></span><strong><span lang="AR-SA" style="font-size: 17pt; color: black; font-family: &quot;Traditional Arabic&quot;; mso-bidi-font-weight: bold; mso-ascii-font-family: Verdana; mso-hansi-font-family: Verdana">æÃä ÊÚÑíÝ</span><span lang="AR-SA" dir="ltr" style="font-size: 17pt; color: black; font-family: Verdana; mso-bidi-font-weight: bold; mso-bidi-font-family: 'Traditional Arabic'"> </span><span lang="AR-SA" style="font-size: 17pt; color: black; font-family: &quot;Traditional Arabic&quot;; mso-bidi-font-weight: bold; mso-ascii-font-family: Verdana; mso-hansi-font-family: Verdana">ÇáÓäÉ ÇáäÈæíÉ ÈÃäåÇ ßá ãÇ ÕÏÑ Úä ÇáäÈì</span><span lang="AR-SA" dir="ltr" style="font-size: 17pt; color: black; font-family: Verdana; mso-bidi-font-weight: bold; mso-bidi-font-family: 'Traditional Arabic'"> </span><span lang="AR-SA" style="font-size: 17pt; color: black; font-family: &quot;Traditional Arabic&quot;; mso-bidi-font-weight: bold; mso-ascii-font-family: Verdana; mso-hansi-font-family: Verdana">ãä Þæá Ãæ ÝÚá Ãæ ÊÞÑíÑ Ãæ ÕÝÉ</span><span dir="ltr" style="font-size: 17pt; color: black; font-family: Verdana; mso-bidi-font-weight: bold; mso-bidi-font-family: 'Traditional Arabic'"> ... </span><span lang="AR-SA" style="font-size: 17pt; color: black; font-family: &quot;Traditional Arabic&quot;; mso-bidi-font-weight: bold; mso-ascii-font-family: Verdana; mso-hansi-font-family: Verdana">ÇÕØáÇÍ ãÓÊÍÏË ãä ÇáãÍÏËíä æáã íÚÑÝå ÇáäÈì</span><span lang="AR-SA" dir="ltr" style="font-size: 17pt; color: black; font-family: Verdana; mso-bidi-font-weight: bold; mso-bidi-font-family: 'Traditional Arabic'"> </span><span lang="AR-SA" style="font-size: 17pt; color: black; font-family: &quot;Traditional Arabic&quot;; mso-bidi-font-weight: bold; mso-ascii-font-family: Verdana; mso-hansi-font-family: Verdana">æáÇ ÃÕÍÇÈå</span><span lang="AR-SA" dir="ltr" style="font-size: 17pt; color: black; font-family: Verdana; mso-bidi-font-weight: bold; mso-bidi-font-family: 'Traditional Arabic'"> </span><span lang="AR-SA" style="font-size: 17pt; color: black; font-family: &quot;Traditional Arabic&quot;; mso-bidi-font-weight: bold; mso-ascii-font-family: Verdana; mso-hansi-font-family: Verdana">Èá ßÇä åÐÇ ÇáÊÚÑíÝ</span><span lang="AR-SA" dir="ltr" style="font-size: 17pt; color: black; font-family: Verdana; mso-bidi-font-weight: bold; mso-bidi-font-family: 'Traditional Arabic'"> </span><span lang="AR-SA" style="font-size: 17pt; color: black; font-family: &quot;Traditional Arabic&quot;; mso-bidi-font-weight: bold; mso-ascii-font-family: Verdana; mso-hansi-font-family: Verdana">ÓÈÈÇð Ýì ÊÍäíØ ÇáÅÓáÇã</span></strong><span dir="ltr" style="font-size: 17pt; color: black; font-family: Verdana; mso-bidi-font-weight: bold; mso-bidi-font-family: 'Traditional Arabic'"><strong>. </strong></span><strong><span lang="AR-SA" style="font-size: 17pt; color: blue; font-family: &quot;Traditional Arabic&quot;; mso-bidi-font-weight: bold; mso-ascii-font-family: Verdana; mso-hansi-font-family: Verdana">åÐÇ ÇáÒÚã ÇáßÇÐÈ ÅäãÇ íÏá Úáì ãÇ ÓÈÞ æÃä ÐßÑÊå ãä Ãä</span><span lang="AR-SA" dir="ltr" style="font-size: 17pt; color: blue; font-family: Verdana; mso-bidi-font-weight: bold; mso-bidi-font-family: 'Traditional Arabic'"> </span><span lang="AR-SA" style="font-size: 17pt; color: blue; font-family: &quot;Traditional Arabic&quot;; mso-bidi-font-weight: bold; mso-ascii-font-family: Verdana; mso-hansi-font-family: Verdana">åÄáÇÁ ÇáÃÚÏÇÁ íÎáØæä Èíä ÇáãÚÇäì Ýì ÇááÛÉ æÈíäåÇ Ýì ÇáÇÕØáÇÍ¡ æáÇ íåÊãæä</span><span lang="AR-SA" dir="ltr" style="font-size: 17pt; color: blue; font-family: Verdana; mso-bidi-font-weight: bold; mso-bidi-font-family: 'Traditional Arabic'"> </span><span lang="AR-SA" style="font-size: 17pt; color: blue; font-family: &quot;Traditional Arabic&quot;; mso-bidi-font-weight: bold; mso-ascii-font-family: Verdana; mso-hansi-font-family: Verdana">ÈãÚÑÝÊåÇ æáÇ ÈÈíÇäåÇ ÅãÇ Úä Ìåá¡ æÅãÇ Úä Úáã ÈÞÕÏ ÎÏÇÚ ÇáÞÇÑÆ æÊÖáíáå æÊÔßíßå Ýì</span><span lang="AR-SA" dir="ltr" style="font-size: 17pt; color: blue; font-family: Verdana; mso-bidi-font-weight: bold; mso-bidi-font-family: 'Traditional Arabic'"> </span><span lang="AR-SA" style="font-size: 17pt; color: blue; font-family: &quot;Traditional Arabic&quot;; mso-bidi-font-weight: bold; mso-ascii-font-family: Verdana; mso-hansi-font-family: Verdana">ÍÌíÉ ÇáÓäÉ æÝì ÚáãÇÆåÇ ÇáÐíä ÞíÏåã ÑÈ ÇáÚÒÉ áÍÝÙåÇ ãä ÇáÊÛííÑ æÇáÊÈÏíá ÊãÇãÇð</span><span lang="AR-SA" dir="ltr" style="font-size: 17pt; color: blue; font-family: Verdana; mso-bidi-font-weight: bold; mso-bidi-font-family: 'Traditional Arabic'"> </span><span lang="AR-SA" style="font-size: 17pt; color: blue; font-family: &quot;Traditional Arabic&quot;; mso-bidi-font-weight: bold; mso-ascii-font-family: Verdana; mso-hansi-font-family: Verdana">ÈÊãÇã¡ ßãÇ ÞíÖ áßÊÇÈå ÇáÚÒíÒ ãä íÍÝÙå ãä ÇáÚáãÇÁ ÇáÃÝÐÇÐ</span></strong><span dir="ltr" style="font-size: 17pt; color: black; font-family: Verdana; mso-bidi-font-weight: bold; mso-bidi-font-family: 'Traditional Arabic'"><strong>.</strong></span><strong><span lang="AR-SA" style="font-size: 17pt; color: black; font-family: &quot;Traditional Arabic&quot;; mso-bidi-font-weight: bold; mso-ascii-font-family: Verdana; mso-hansi-font-family: Verdana">áÐÇ ßÇä áÒÇãÇð</span><span lang="AR-SA" dir="ltr" style="font-size: 17pt; color: black; font-family: Verdana; mso-bidi-font-weight: bold; mso-bidi-font-family: 'Traditional Arabic'"> </span><span lang="AR-SA" style="font-size: 17pt; color: black; font-family: &quot;Traditional Arabic&quot;; mso-bidi-font-weight: bold; mso-ascii-font-family: Verdana; mso-hansi-font-family: Verdana">ÚáíäÇ ÈíÇä ÇáÝæÇÑÞ Èíä ãÚÇäì (ÇáÓäÉ æÇáÍÏíË) Ýì ÇááÛÉ æÈíäåÇ Ýì ÇáÇÕØáÇÍ¡ ÍíË</span><span lang="AR-SA" dir="ltr" style="font-size: 17pt; color: black; font-family: Verdana; mso-bidi-font-weight: bold; mso-bidi-font-family: 'Traditional Arabic'"> </span><span lang="AR-SA" style="font-size: 17pt; color: blue; font-family: &quot;Traditional Arabic&quot;; mso-bidi-font-weight: bold; mso-ascii-font-family: Verdana; mso-hansi-font-family: Verdana">ÓíÊÖÍ ÌáíÇð ÕÏÞ ãÇ ÐßÑÊå ãä ÎáØåã æÚÏã ÇåÊãÇãåã ÈÊáß ÇáÝæÇÑÞ Úä Ìåá ÊÇÑÉ¡ æÚä</span><span lang="AR-SA" dir="ltr" style="font-size: 17pt; color: blue; font-family: Verdana; mso-bidi-font-weight: bold; mso-bidi-font-family: 'Traditional Arabic'"> </span><span lang="AR-SA" style="font-size: 17pt; color: blue; font-family: &quot;Traditional Arabic&quot;; mso-bidi-font-weight: bold; mso-ascii-font-family: Verdana; mso-hansi-font-family: Verdana">Úáã ÊÇÑÉ ÃÎÑì¡ ßãÇ ÓíÊÖÍ Ãä ÇáÓäÉ ÇáäÈæíÉ ÈÊÚÑíÝåÇ ÇáãÚáæã ÚäÏ ÇáãÍÏËíä</span><span lang="AR-SA" dir="ltr" style="font-size: 17pt; color: blue; font-family: Verdana; mso-bidi-font-weight: bold; mso-bidi-font-family: 'Traditional Arabic'"> </span><span lang="AR-SA" style="font-size: 17pt; color: blue; font-family: &quot;Traditional Arabic&quot;; mso-bidi-font-weight: bold; mso-ascii-font-family: Verdana; mso-hansi-font-family: Verdana">æÇáÃÕæáííä æÇáÝÞåÇÁ¡ ßÇä ãÞÕæÏÇð ãä ÇáäÈì</span><span lang="AR-SA" dir="ltr" style="font-size: 17pt; color: black; font-family: Verdana; mso-bidi-font-weight: bold; mso-bidi-font-family: 'Traditional Arabic'"> </span><span lang="AR-SA" style="font-size: 17pt; color: black; font-family: &quot;Traditional Arabic&quot;; mso-bidi-font-weight: bold; mso-ascii-font-family: Verdana; mso-hansi-font-family: Verdana">æãÚáæãÇð ááÕÍÇÈÉ - ÑÖæÇä Çááå Úáíåã</span><span lang="AR-SA" dir="ltr" style="font-size: 17pt; color: black; font-family: Verdana; mso-bidi-font-weight: bold; mso-bidi-font-family: 'Traditional Arabic'"> </span><span lang="AR-SA" style="font-size: 17pt; color: black; font-family: &quot;Traditional Arabic&quot;; mso-bidi-font-weight: bold; mso-ascii-font-family: Verdana; mso-hansi-font-family: Verdana">ÃÌãÚíä - </span><span lang="AR-SA" style="font-size: 17pt; background: yellow; color: red; font-family: &quot;Traditional Arabic&quot;; mso-bidi-font-weight: bold; mso-ascii-font-family: Verdana; mso-hansi-font-family: Verdana; mso-highlight: yellow">æÃä åÐÇ ÇáÊÚÑíÝ ááÓäÉ ÇáãØåÑÉ ßÇä ÓÈÈÇð Ýì ÚÒÉ ÇáÅÓáÇã æÃåáå¡ æáíÓ</span><span lang="AR-SA" dir="ltr" style="font-size: 17pt; background: yellow; color: red; font-family: Verdana; mso-bidi-font-weight: bold; mso-bidi-font-family: 'Traditional Arabic'; mso-highlight: yellow"> </span><span lang="AR-SA" style="font-size: 17pt; background: yellow; color: red; font-family: &quot;Traditional Arabic&quot;; mso-bidi-font-weight: bold; mso-ascii-font-family: Verdana; mso-hansi-font-family: Verdana; mso-highlight: yellow">ÓÈÈÇð Ýì ÊÍäíØå ßãÇ íÒÚã ÃÚÏÇÁõ ÇáÅÓáÇã</span></strong><span dir="ltr" style="font-size: 17pt; color: black; font-family: Verdana; mso-bidi-font-weight: bold; mso-bidi-font-family: 'Traditional Arabic'"><strong><span lang="AR-SA" style="font-size: 17pt; color: black; font-family: &quot;Traditional Arabic&quot;; mso-bidi-font-weight: bold; mso-ascii-font-family: Verdana; mso-hansi-font-family: Verdana">ßãÇ ÓíÊÖÍ ÃíÖÇð Ãä ãÕØáÍ ÇáÓäÉ</span><span lang="AR-SA" dir="ltr" style="font-size: 17pt; color: black; font-family: Verdana; mso-bidi-font-weight: bold; mso-bidi-font-family: 'Traditional Arabic'"> </span><span lang="AR-SA" style="font-size: 17pt; color: black; font-family: &quot;Traditional Arabic&quot;; mso-bidi-font-weight: bold; mso-ascii-font-family: Verdana; mso-hansi-font-family: Verdana">æãÕØáÍ ÇáÍÏíË ßÇäÇ ãÊÑÇÏÝíä Òãä ÇáäÈæÉ ÇáãÈÇÑßÉ æÒãä ÇáÕÍÇÈÉ</span><span lang="AR-SA" dir="ltr" style="font-size: 17pt; color: black; font-family: Verdana; mso-bidi-font-weight: bold; mso-bidi-font-family: 'Traditional Arabic'"> </span><span lang="AR-SA" style="font-size: 17pt; color: black; font-family: &quot;Traditional Arabic&quot;; mso-bidi-font-weight: bold; mso-ascii-font-family: Verdana; mso-hansi-font-family: Verdana">Ýãä ÈÚÏåã ãä</span><span lang="AR-SA" dir="ltr" style="font-size: 17pt; color: black; font-family: Verdana; mso-bidi-font-weight: bold; mso-bidi-font-family: 'Traditional Arabic'"> </span><span lang="AR-SA" style="font-size: 17pt; color: black; font-family: &quot;Traditional Arabic&quot;; mso-bidi-font-weight: bold; mso-ascii-font-family: Verdana; mso-hansi-font-family: Verdana">ÇáÊÇÈÚíä æÊÇÈÚíåã</span><span lang="AR-SA" dir="ltr" style="font-size: 17pt; color: black; font-family: Verdana; mso-bidi-font-weight: bold; mso-bidi-font-family: 'Traditional Arabic'"> </span><span lang="AR-SA" style="font-size: 17pt; color: black; font-family: &quot;Traditional Arabic&quot;; mso-bidi-font-weight: bold; mso-ascii-font-family: Verdana; mso-hansi-font-family: Verdana">æÚáì Ðáß ÚáãÇÁ ÇáÔÑÚ ÇáÍäíÝ¡ ÎáÇÝÇð áÃÚÏÇÁ ÇáÅÓáÇã ÇáÒÇÚãíä</span><span dir="ltr" style="font-size: 17pt; color: black; font-family: Verdana; mso-bidi-font-weight: bold; mso-bidi-font-family: 'Traditional Arabic'"> : </span><span lang="AR-SA" style="font-size: 17pt; color: black; font-family: &quot;Traditional Arabic&quot;; mso-bidi-font-weight: bold; mso-ascii-font-family: Verdana; mso-hansi-font-family: Verdana">Ãä ãÕØáÍ ÇáÓäÉ ÛíÑ ãÕØáÍ ÇáÍÏíË¡ æÃäåãÇ íÌÈ Ãä íßæäÇ ãÊãíÒíä Úä ÈÚÖåãÇ ÝÅáì</span><span lang="AR-SA" dir="ltr" style="font-size: 17pt; color: black; font-family: Verdana; mso-bidi-font-weight: bold; mso-bidi-font-family: 'Traditional Arabic'"> </span><span lang="AR-SA" style="font-size: 17pt; color: black; font-family: &quot;Traditional Arabic&quot;; mso-bidi-font-weight: bold; mso-ascii-font-family: Verdana; mso-hansi-font-family: Verdana">ÈíÇä Ðáß</span></strong><span dir="ltr" style="font-size: 17pt; color: black; font-family: Verdana; mso-bidi-font-weight: bold; mso-bidi-font-family: 'Traditional Arabic'"><strong>.<br />
<br />
=====<br />
<br />
(1) </strong></span><strong><span lang="AR-SA" style="font-size: 17pt; color: black; font-family: &quot;Traditional Arabic&quot;; mso-bidi-font-weight: bold; mso-ascii-font-family: Verdana; mso-hansi-font-family: Verdana">ÇáÂíÉ 65 ãä ÓæÑÉ ÇáäÓÇÁ</span></strong><span dir="ltr" style="font-size: 17pt; color: black; font-family: Verdana; mso-bidi-font-weight: bold; mso-bidi-font-family: 'Traditional Arabic'"><strong> <br />
(2) </strong></span><strong><span lang="AR-SA" style="font-size: 17pt; color: black; font-family: &quot;Traditional Arabic&quot;; mso-bidi-font-weight: bold; mso-ascii-font-family: Verdana; mso-hansi-font-family: Verdana">ÇäÙÑ</span><span lang="AR-SA" dir="ltr" style="font-size: 17pt; color: black; font-family: Verdana; mso-bidi-font-weight: bold; mso-bidi-font-family: 'Traditional Arabic'"> </span><span lang="AR-SA" style="font-size: 17pt; color: black; font-family: &quot;Traditional Arabic&quot;; mso-bidi-font-weight: bold; mso-ascii-font-family: Verdana; mso-hansi-font-family: Verdana">ÊÎÑíÌå Õ 228 </span></strong><span dir="ltr" style="font-size: 17pt; color: black; font-family: Verdana; mso-bidi-font-weight: bold; mso-bidi-font-family: 'Traditional Arabic'"><strong><span style="mso-spacerun: yes">&nbsp;</span><br />
(1) </strong></span><span lang="AR-SA" style="font-size: 17pt; color: black; font-family: &quot;Traditional Arabic&quot;; mso-bidi-font-weight: bold; mso-ascii-font-family: Verdana; mso-hansi-font-family: Verdana"><strong>ÇáÂíÊÇä 41¡ 42 ãä ÓæÑÉ ÝÕáÊ</strong></span><span dir="ltr" style="font-size: 17pt; color: black; font-family: Verdana; mso-bidi-font-weight: bold; mso-bidi-font-family: 'Traditional Arabic'"><br />
<strong>(2) </strong></span><strong><span lang="AR-SA" style="font-size: 17pt; color: black; font-family: &quot;Traditional Arabic&quot;; mso-bidi-font-weight: bold; mso-ascii-font-family: Verdana; mso-hansi-font-family: Verdana">ÇáÂíÉ 52 ãä ÓæÑÉ</span><span lang="AR-SA" dir="ltr" style="font-size: 17pt; color: black; font-family: Verdana; mso-bidi-font-weight: bold; mso-bidi-font-family: 'Traditional Arabic'"> </span><span lang="AR-SA" style="font-size: 17pt; color: black; font-family: &quot;Traditional Arabic&quot;; mso-bidi-font-weight: bold; mso-ascii-font-family: Verdana; mso-hansi-font-family: Verdana">ÇáÔæÑì</span></strong><span dir="ltr" style="font-size: 17pt; color: black; font-family: Verdana; mso-bidi-font-weight: bold; mso-bidi-font-family: 'Traditional Arabic'"><br />
<strong>(1) </strong></span><strong><span lang="AR-SA" style="font-size: 17pt; color: black; font-family: &quot;Traditional Arabic&quot;; mso-bidi-font-weight: bold; mso-ascii-font-family: Verdana; mso-hansi-font-family: Verdana">ÇáÂíÉ 44 ãä ÓæÑÉ ÇáäÍá</span></strong><span dir="ltr" style="font-size: 17pt; color: black; font-family: Verdana; mso-bidi-font-weight: bold; mso-bidi-font-family: 'Traditional Arabic'"><strong> <br />
(2) </strong></span><strong><span lang="AR-SA" style="font-size: 17pt; color: black; font-family: &quot;Traditional Arabic&quot;; mso-bidi-font-weight: bold; mso-ascii-font-family: Verdana; mso-hansi-font-family: Verdana">ÇáÂíÉ 64 ãä ÓæÑÉ ÇáäÍá</span></strong><span dir="ltr" style="font-size: 17pt; color: black; font-family: Verdana; mso-bidi-font-weight: bold; mso-bidi-font-family: 'Traditional Arabic'"><strong> <br />
(3) </strong></span><span lang="AR-SA" style="font-size: 17pt; color: black; font-family: &quot;Traditional Arabic&quot;; mso-bidi-font-weight: bold; mso-ascii-font-family: Verdana; mso-hansi-font-family: Verdana"><strong>ÇáÂíÊÇä 18¡ 19 ãä ÓæÑÉ ÇáÞíÇãÉ</strong></span><span dir="ltr" style="font-size: 17pt; color: black; font-family: Verdana; mso-bidi-font-weight: bold; mso-bidi-font-family: 'Traditional Arabic'"><br />
<strong>(4) </strong></span><strong><span lang="AR-SA" style="font-size: 17pt; color: black; font-family: &quot;Traditional Arabic&quot;; mso-bidi-font-weight: bold; mso-ascii-font-family: Verdana; mso-hansi-font-family: Verdana">ÇáÂíÊÇä 3¡ 4 ãä ÓæÑÉ ÇáäÌã</span></strong><span dir="ltr" style="font-size: 17pt; color: black; font-family: Verdana; mso-bidi-font-weight: bold; mso-bidi-font-family: 'Traditional Arabic'"><strong> <br />
(1) </strong></span><strong><span lang="AR-SA" style="font-size: 17pt; color: black; font-family: &quot;Traditional Arabic&quot;; mso-bidi-font-weight: bold; mso-ascii-font-family: Verdana; mso-hansi-font-family: Verdana">áãÇÐÇ</span><span lang="AR-SA" dir="ltr" style="font-size: 17pt; color: black; font-family: Verdana; mso-bidi-font-weight: bold; mso-bidi-font-family: 'Traditional Arabic'"> </span><span lang="AR-SA" style="font-size: 17pt; color: black; font-family: &quot;Traditional Arabic&quot;; mso-bidi-font-weight: bold; mso-ascii-font-family: Verdana; mso-hansi-font-family: Verdana">ÊÃÎÑ ÇáãÓáãæä æÊÞÏã ÛíÑåã¿ áÔßíÈ ÃÑÓáÇä Õ 67 </span></strong><span dir="ltr" style="font-size: 17pt; color: black; font-family: Verdana; mso-bidi-font-weight: bold; mso-bidi-font-family: 'Traditional Arabic'"><br />
<strong>(1) </strong></span><strong><span lang="AR-SA" style="font-size: 17pt; color: black; font-family: &quot;Traditional Arabic&quot;; mso-bidi-font-weight: bold; mso-ascii-font-family: Verdana; mso-hansi-font-family: Verdana">ÌÒÁ ãä ÇáÂíÉ 217 ãä ÓæÑÉ</span><span lang="AR-SA" dir="ltr" style="font-size: 17pt; color: black; font-family: Verdana; mso-bidi-font-weight: bold; mso-bidi-font-family: 'Traditional Arabic'"> </span><span lang="AR-SA" style="font-size: 17pt; color: black; font-family: &quot;Traditional Arabic&quot;; mso-bidi-font-weight: bold; mso-ascii-font-family: Verdana; mso-hansi-font-family: Verdana">ÇáÈÞÑÉ</span></strong><span dir="ltr" style="font-size: 17pt; color: black; font-family: Verdana; mso-bidi-font-weight: bold; mso-bidi-font-family: 'Traditional Arabic'"><br />
<strong>(2) </strong></span><span lang="AR-SA" style="font-size: 17pt; color: black; font-family: &quot;Traditional Arabic&quot;; mso-bidi-font-weight: bold; mso-ascii-font-family: Verdana; mso-hansi-font-family: Verdana"><strong>ÇáÂíÊÇä 32¡ 33 ãä ÓæÑÉ ÇáÊæÈÉ</strong></span><span dir="ltr" style="font-size: 17pt; color: black; font-family: Verdana; mso-bidi-font-weight: bold; mso-bidi-font-family: 'Traditional Arabic'"><br />
<strong>(3) </strong></span><strong><span lang="AR-SA" style="font-size: 17pt; color: black; font-family: &quot;Traditional Arabic&quot;; mso-bidi-font-weight: bold; mso-ascii-font-family: Verdana; mso-hansi-font-family: Verdana">ÌÒÁ ãä ÇáÂíÉ 227 ãä ÓæÑÉ</span><span lang="AR-SA" dir="ltr" style="font-size: 17pt; color: black; font-family: Verdana; mso-bidi-font-weight: bold; mso-bidi-font-family: 'Traditional Arabic'"> </span><span lang="AR-SA" style="font-size: 17pt; color: black; font-family: &quot;Tradi; mso-bidi-font-family: 'Traditional Arabic'; mso-bidi-font-weight: bold"><strong><br />
(2) </strong></span><strong><span lang="AR-SA" style="font-size: 17pt; color: black; font-family: &quot;Traditional Arabic&quot;; mso-bidi-font-weight: bold; mso-ascii-font-family: Verdana; mso-hansi-font-family: Verdana">ÃÈæ åáÇá ÇáÚÓßÑì : åæ ÇáÍÓä Èä ÚÈÏ Çááå Èä Óåá Èä ÓÚíÏ Èä íÍíì Èä ãåÑÇä ÇáÚÓßÑì¡</span><span lang="AR-SA" dir="ltr" style="font-size: 17pt; color: black; font-family: Verdana; mso-bidi-font-weight: bold; mso-bidi-font-family: 'Traditional Arabic'"> </span><span lang="AR-SA" style="font-size: 17pt; color: black; font-family: &quot;Traditional Arabic&quot;; mso-bidi-font-weight: bold; mso-ascii-font-family: Verdana; mso-hansi-font-family: Verdana">áÛæì¡ ãÝÓÑ¡ ÔÇÚÑ¡ ÃÏíÈ ãä ãÕäÝÇÊå áÍä ÇáÎÇÕÉ¡ æÇáÊÎáíÕ Ýì ÇááÛÉ¡ æÇáÝÑæÞ¡</span><span lang="AR-SA" dir="ltr" style="font-size: 17pt; color: black; font-family: Verdana; mso-bidi-font-weight: bold; mso-bidi-font-family: 'Traditional Arabic'"> </span><span lang="AR-SA" style="font-size: 17pt; color: black; font-family: &quot;Traditional Arabic&quot;; mso-bidi-font-weight: bold; mso-ascii-font-family: Verdana; mso-hansi-font-family: Verdana">æÇáãÍÇÓä Ýì ÊÝÓíÑ ÇáÞÑÂä¡ ÊæÝì ÈÚÏ ÓäÉ 395åÜ áå ÊÑÌãÉ Ýì : ØÈÞÇÊ ÇáãÝÓÑíä</span><span lang="AR-SA" dir="ltr" style="font-size: 17pt; color: black; font-family: Verdana; mso-bidi-font-weight: bold; mso-bidi-font-family: 'Traditional Arabic'"> </span><span lang="AR-SA" style="font-size: 17pt; color: black; font-family: &quot;Traditional Arabic&quot;; mso-bidi-font-weight: bold; mso-ascii-font-family: Verdana; mso-hansi-font-family: Verdana">ááÓíæØì¡ Õ 33 ÑÞã 29¡ æØÈÞÇÊ ÇáãÝÓÑíä ááÏÇæÏì 1 /138 ÑÞã 131¡ æãÚÌã ÇáÃÏÈÇÁ</span><span lang="AR-SA" dir="ltr" style="font-size: 17pt; color: black; font-family: Verdana; mso-bidi-font-weight: bold; mso-bidi-font-family: 'Traditional Arabic'"> </span><span lang="AR-SA" style="font-size: 17pt; color: black; font-family: &quot;Traditional Arabic&quot;; mso-bidi-font-weight: bold; mso-ascii-font-family: Verdana; mso-hansi-font-family: Verdana">ááÓíæØì 3 /135¡ æãÚÌã ÇáãÄáÝíä áÚãÑ ßÍÇáÉ 3 /240 0</span></strong><span dir="ltr" style="font-size: 17pt; color: black; font-family: Verdana; mso-bidi-font-weight: bold; mso-bidi-font-family: 'Traditional Arabic'"><br />
<strong>(1) </strong></span><strong><span lang="AR-SA" style="font-size: 17pt; color: black; font-family: &quot;Traditional Arabic&quot;; mso-bidi-font-weight: bold; mso-ascii-font-family: Verdana; mso-hansi-font-family: Verdana">ÌÒÁ ãä ÇáÂíÉ 43 ãä</span><span lang="AR-SA" dir="ltr" style="font-size: 17pt; color: black; font-family: Verdana; mso-bidi-font-weight: bold; mso-bidi-font-family: 'Traditional Arabic'"> </span><span lang="AR-SA" style="font-size: 17pt; color: black; font-family: &quot;Traditional Arabic&quot;; mso-bidi-font-weight: bold; mso-ascii-font-family: Verdana; mso-hansi-font-family: Verdana">ÓæÑÉ ÇáÈÞÑÉ</span></strong><span dir="ltr" style="font-size: 17pt; color: black; font-family: Verdana; mso-bidi-font-weight: bold; mso-bidi-font-family: 'Traditional Arabic'"><strong> <br />
(2) </strong></span><span lang="AR-SA" style="font-size: 17pt; color: black; font-family: &quot;Traditional Arabic&quot;; mso-bidi-font-weight: bold; mso-ascii-font-family: Verdana; mso-hansi-font-family: Verdana"><strong>ÇáÝÑæÞ Ýì ÇááÛÉ Õ 56 0</strong></span><span dir="ltr" style="font-size: 17pt; color: black; font-family: Verdana; mso-bidi-font-weight: bold; mso-bidi-font-family: 'Traditional Arabic'"><br />
<strong>(3) </strong></span><strong><span lang="AR-SA" style="font-size: 17pt; color: black; font-family: &quot;Traditional Arabic&quot;; mso-bidi-font-weight: bold; mso-ascii-font-family: Verdana; mso-hansi-font-family: Verdana">ÇáÈÍÑ ÇáãÍíØ ááÒÑßÔì 1 /284¡</span><span lang="AR-SA" dir="ltr" style="font-size: 17pt; color: black; font-family: Verdana; mso-bidi-font-weight: bold; mso-bidi-font-family: 'Traditional Arabic'"> </span><span lang="AR-SA" style="font-size: 17pt; color: black; font-family: &quot;Traditional Arabic&quot;; mso-bidi-font-weight: bold; mso-ascii-font-family: Verdana; mso-hansi-font-family: Verdana">æÅÑÔÇÏ ÇáÝÍæá ááÔæßÇäì 1 /155¡ æÃÕæá ÇáÝÞå ááÔíÎ ãÍãÏ ÇáÎÖÑì Õ 54¡ æÃÕæá ÇáÝÞå</span><span lang="AR-SA" dir="ltr" style="font-size: 17pt; color: black; font-family: Verdana; mso-bidi-font-weight: bold; mso-bidi-font-family: 'Traditional Arabic'"> </span><span lang="AR-SA" style="font-size: 17pt; color: black; font-family: &quot;Traditional Arabic&quot;; mso-bidi-font-weight: bold; mso-ascii-font-family: Verdana; mso-hansi-font-family: Verdana">ááÔíÎ ÚÈÏ ÇáæåÇÈ ÎáÇÝ Õ 111 </span></strong><span dir="ltr" style="font-size: 17pt; color: black; font-family: Verdana; mso-bidi-font-weight: bold; mso-bidi-font-family: 'Traditional Arabic'"><br />
<strong>(4) </strong></span><strong><span lang="AR-SA" style="font-size: 17pt; color: black; font-family: &quot;Traditional Arabic&quot;; mso-bidi-font-weight: bold; mso-ascii-font-family: Verdana; mso-hansi-font-family: Verdana">ÇäÙÑ ÊÚãíã ãÍãæÏ ÃÈæ Ñíå áÐáß Ýì ÃÖæÇÁ Úáì</span><span lang="AR-SA" dir="ltr" style="font-size: 17pt; color: black; font-family: Verdana; mso-bidi-font-weight: bold; mso-bidi-font-family: 'Traditional Arabic'"> </span><span lang="AR-SA" style="font-size: 17pt; color: black; font-family: &quot;Traditional Arabic&quot;; mso-bidi-font-weight: bold; mso-ascii-font-family: Verdana; mso-hansi-font-family: Verdana">ÇáÓäÉ Õ 38 </span></strong><span dir="ltr" style="font-size: 17pt; color: black; font-family: Verdana; mso-bidi-font-weight: bold; mso-bidi-font-family: 'Traditional Arabic'"><br />
<strong>(1) </strong></span><strong><span lang="AR-SA" style="font-size: 17pt; color: black; font-family: &quot;Traditional Arabic&quot;; mso-bidi-font-weight: bold; mso-ascii-font-family: Verdana; mso-hansi-font-family: Verdana">ÖæÇÈØ ÇáÑæÇíÉ ÚäÏ ÇáãÍÏËíä Õ 25¡ 26 ÈÊÕÑÝ</span></strong><span dir="ltr" style="font-size: 17pt; color: black; font-family: Verdana; mso-bidi-font-weight: bold; mso-bidi-font-family: 'Traditional Arabic'"><strong> <br />
(2) </strong></span><strong><span lang="AR-SA" style="font-size: 17pt; color: black; font-family: &quot;Traditional Arabic&quot;; mso-bidi-font-weight: bold; mso-ascii-font-family: Verdana; mso-hansi-font-family: Verdana">ÌæáÏ</span><span lang="AR-SA" dir="ltr" style="font-size: 17pt; color: black; font-family: Verdana; mso-bidi-font-weight: bold; mso-bidi-font-family: 'Traditional Arabic'"> </span><span lang="AR-SA" style="font-size: 17pt; color: black; font-family: &quot;Traditional Arabic&quot;; mso-bidi-font-weight: bold; mso-ascii-font-family: Verdana; mso-hansi-font-family: Verdana">ÊÓíåÑ : ãÓÊÔÑÞ ãÌÑì íåæÏì¡ ÑÍá Åáì ÓæÑíÉ æÝáÓØíä æãÕÑ¡ æáÇÒã ÈÚÖ ÚáãÇÁ ÇáÃÒåÑáå ÊÕÇäíÝ ÈÇááÛÇÊ ÇáÃáãÇäíÉ æÇáÅäßáíÒíÉ æÇáÝÑäÓíÉ ÊÑÌã ÈÚÖåÇ Åáì Ç&quot;AR-SA&quot; dir=&quot;ltr&quot; style=&quot;font-size: 17pt; color: black; font-family: Verdana; mso-bidi-font-family: 'Traditional Arabic'; mso-bidi-font-weight: bold&quot;&gt; </span><span lang="AR-SA" style="font-size: 17pt; color: black; font-family: &quot;Traditional Arabic&quot;; mso-bidi-font-weight: bold; mso-ascii-font-family: Verdana; mso-hansi-font-family: Verdana">ÇáÅÓáÇãì&quot; æ&quot;ÇáÚÞíÏÉ æÇáÔÑíÚÉ Ýì ÇáÅÓáÇã&quot; æ &quot;ÝÖÇÆÍ ÇáÈÇØäíÉ&quot; æÛíÑ Ðáß ãÇÊ ÓäÉ</span><span dir="ltr" style="font-size: 17pt; color: black; font-family: Verdana; mso-bidi-font-weight: bold; mso-bidi-font-family: 'Traditional Arabic'"> 1921</span><span lang="AR-SA" style="font-size: 17pt; color: black; font-family: &quot;Traditional Arabic&quot;; mso-bidi-font-weight: bold; mso-ascii-font-family: Verdana; mso-hansi-font-family: Verdana">ã áå ÊÑÌãÉ Ýì: ÇáÃÚáÇã ááÒÑßáì 1 /284¡ æÇáÇÓÊÔÑÇÞ ááÏßÊæÑ/ ááÓÈÇÚì Õ 31-32¡</span><span lang="AR-SA" dir="ltr" style="font-size: 17pt; color: black; font-family: Verdana; mso-bidi-font-weight: bold; mso-bidi-font-family: 'Traditional Arabic'"> </span><span lang="AR-SA" style="font-size: 17pt; color: black; font-family: &quot;Traditional Arabic&quot;; mso-bidi-font-weight: bold; mso-ascii-font-family: Verdana; mso-hansi-font-family: Verdana">æÃÑÇÁ ÇáãÓÊÔÑÞíä Íæá ÇáÞÑÂä æÊÝÓíÑå ááÏßÊæÑ ÚãÑ ÅÈÑÇåíã 1 /161 - 162 0</span></strong><span dir="ltr" style="font-size: 17pt; color: black; font-family: Verdana; mso-bidi-font-weight: bold; mso-bidi-font-family: 'Traditional Arabic'"><br />
<strong>(3) </strong></span><span lang="AR-SA" style="font-size: 17pt; color: black; font-family: &quot;Traditional Arabic&quot;; mso-bidi-font-weight: bold; mso-ascii-font-family: Verdana; mso-hansi-font-family: Verdana"><strong>ÇáÚÞíÏÉ æÇáÔÑíÚÉ Ýì ÇáÅÓáÇã Õ 49¡ 251 </strong></span><span dir="ltr" style="font-size: 17pt; color: black; font-family: Verdana; mso-bidi-font-weight: bold; mso-bidi-font-family: 'Traditional Arabic'"><br />
<strong>(4) </strong></span><strong><span lang="AR-SA" style="font-size: 17pt; color: black; font-family: &quot;Traditional Arabic&quot;; mso-bidi-font-weight: bold; mso-ascii-font-family: Verdana; mso-hansi-font-family: Verdana">ÏÇÆÑÉ ÇáãÚÇÑÝ ÇáÅÓáÇãíÉ 7 /330¡</span><span lang="AR-SA" dir="ltr" style="font-size: 17pt; color: black; font-family: Verdana; mso-bidi-font-weight: bold; mso-bidi-font-family: 'Traditional Arabic'"> </span><span lang="AR-SA" style="font-size: 17pt; color: black; font-family: &quot;Traditional Arabic&quot;; mso-bidi-font-weight: bold; mso-ascii-font-family: Verdana; mso-hansi-font-family: Verdana">æÇäÙÑ ÏÑÇÓÇÊ Ýì ÇáÍÏíË ááÏßÊæÑ ÇáÃÚÙãì 1 /5-11¡ æãäåÌíÉ ÌãÚ ÇáÓäÉ æÌãÚ ÇáÃäÇÌíá</span><span lang="AR-SA" dir="ltr" style="font-size: 17pt; color: black; font-family: Verdana; mso-bidi-font-weight: bold; mso-bidi-font-family: 'Traditional Arabic'"> </span><span lang="AR-SA" style="font-size: 17pt; color: black; font-family: &quot;Traditional Arabic&quot;; mso-bidi-font-weight: bold; mso-ascii-font-family: Verdana; mso-hansi-font-family: Verdana">ááÏßÊæÑÉ ÚÒíÉ Úáì Øå Õ 62¡ 122¡ 123 </span></strong><span dir="ltr" style="font-size: 17pt; color: black; font-family: Verdana; mso-bidi-font-weight: bold; mso-bidi-font-family: 'Traditional Arabic'"><br />
<strong>(5) </strong></span><strong><span lang="AR-SA" style="font-size: 17pt; color: black; font-family: &quot;Traditional Arabic&quot;; mso-bidi-font-weight: bold; mso-ascii-font-family: Verdana; mso-hansi-font-family: Verdana">Úáì ÍÓä ÚÈÏ ÇáÞÇÏÑ : ÃÓÊÇÐ ÊÇÑíÎ</span><span lang="AR-SA" dir="ltr" style="font-size: 17pt; color: black; font-family: Verdana; mso-bidi-font-weight: bold; mso-bidi-font-family: 'Traditional Arabic'"> </span><span lang="AR-SA" style="font-size: 17pt; color: black; font-family: &quot;Traditional Arabic&quot;; mso-bidi-font-weight: bold; mso-ascii-font-family: Verdana; mso-hansi-font-family: Verdana">ÇáÊÔÑíÚ ÇáÅÓáÇãì¡ ÍÇÕá Úáì ÇáÚÇáãíÉ Ýì ÇáÝáÓÝÉ ãä ÃáãÇäíÇ¡ æãÌÇÒ ãä ßáíÉ ÃÕæá</span><span lang="AR-SA" dir="ltr" style="font-size: 17pt; color: black; font-family: Verdana; mso-bidi-font-weight: bold; mso-bidi-font-family: 'Traditional Arabic'"> </span><span lang="AR-SA" style="font-size: 17pt; color: black; font-family: &quot;Traditional Arabic&quot;; mso-bidi-font-weight: bold; mso-ascii-font-family: Verdana; mso-hansi-font-family: Verdana">ÇáÏíä Ýì ÞÓã ÇáÊÇÑíΡ æÚãíÏ ßáíÉ ÇáÔÑíÚÉ ÈÇáÃÒåÑ ÇáÔÑíÝ ÓÇÈÞÇð¡ ãä ãÄáÝÇÊå</span><span dir="ltr" style="font-size: 17pt; color: black; font-family: Verdana; mso-bidi-font-weight: bold; mso-bidi-font-family: 'Traditional Arabic'"> : </span><span lang="AR-SA" style="font-size: 17pt; color: black; font-family: &quot;Traditional Arabic&quot;; mso-bidi-font-weight: bold; mso-ascii-font-family: Verdana; mso-hansi-font-family: Verdana">äÙÑÉ ÚÇãÉ Ýì ÊÇÑíÎ ÇáÝÞå ÇáÅÓáÇãì</span></strong><span dir="ltr" style="font-size: 17pt; color: black; font-family: Verdana; mso-bidi-font-weight: bold; mso-bidi-font-family: 'Traditional Arabic'"><br />
<strong>(1) </strong></span><strong><span lang="AR-SA" style="font-size: 17pt; color: black; font-family: &quot;Traditional Arabic&quot;; mso-bidi-font-weight: bold; mso-ascii-font-family: Verdana; mso-hansi-font-family: Verdana">äÙÑÉ ÚÇãÉ Ýì ÊÇÑíÎ ÇáÝÞå ÇáÅÓáÇãì Õ</span><span dir="ltr" style="font-size: 17pt; color: black; font-family: Verdana; mso-bidi-font-weight: bold; mso-bidi-font-family: 'Traditional Arabic'"> 122</span><span lang="AR-SA" style="font-size: 17pt; color: black; font-family: &quot;Traditional Arabic&quot;; mso-bidi-font-weight: bold; mso-ascii-font-family: Verdana; mso-hansi-font-family: Verdana">¡ </span></strong><span dir="ltr" style="font-size: 17pt; color: black; font-family: Verdana; mso-bidi-font-weight: bold; mso-bidi-font-family: 'Traditional Arabic'"><strong>123 0<br />
(2) </strong></span><strong><span lang="AR-SA" style="font-size: 17pt; color: blue; font-family: &quot;Traditional Arabic&quot;; mso-bidi-font-weight: bold; mso-ascii-font-family: Verdana; mso-hansi-font-family: Verdana">íÕÍ ÊÚÑíÝ ÇáÓäÉ ÈÇáÚÇÏÉ æÇáÚÑÝ¡ æáßä ÇáãÑÇÏ ÈÇáÚÇÏÉ Ýì åÐå</span><span lang="AR-SA" dir="ltr" style="font-size: 17pt; color: blue; font-family: Verdana; mso-bidi-font-weight: bold; mso-bidi-font-family: 'Traditional Arabic'"> </span><span lang="AR-SA" style="font-size: 17pt; color: blue; font-family: &quot;Traditional Arabic&quot;; mso-bidi-font-weight: bold; mso-ascii-font-family: Verdana; mso-hansi-font-family: Verdana">ÇáÍÇáÉ ÚÇÏÉ ÇáÑÓæá</span><span lang="AR-SA" dir="ltr" style="font-size: 17pt; color: blue; font-family: Verdana; mso-bidi-font-weight: bold; mso-bidi-font-family: 'Traditional Arabic'"> </span><span lang="AR-SA" style="font-size: 17pt; color: blue; font-family: &quot;Traditional Arabic&quot;; mso-bidi-font-weight: bold; mso-ascii-font-family: Verdana; mso-hansi-font-family: Verdana">Ãì ãÇ Úãáå Ãæ ÃÞÑå Ãæ ÑÂå Ýáã íäßÑå¡ æåì Ýì åÐå ÇáÍÇáÉ ãä</span><span lang="AR-SA" dir="ltr" style="font-size: 17pt; color: blue; font-family: Verdana; mso-bidi-font-weight: bold; mso-bidi-font-family: 'Traditional Arabic'"> </span><span lang="AR-SA" style="font-size: 17pt; color: blue; font-family: &quot;Traditional Arabic&quot;; mso-bidi-font-weight: bold; mso-ascii-font-family: Verdana; mso-hansi-font-family: Verdana">ÇáÏíä ßãÇ ÊØáÞ ÃíÖÇð Úáì ÇáÓíÑÉ ÇáÚãáíÉ áÍíÇÉ ÇáÕÍÇÈÉ</span><span lang="AR-SA" dir="ltr" style="font-size: 17pt; color: blue; font-family: Verdana; mso-bidi-font-weight: bold; mso-bidi-font-family: 'Traditional Arabic'"> </span><span lang="AR-SA" style="font-size: 17pt; color: blue; font-family: &quot;Traditional Arabic&quot;; mso-bidi-font-weight: bold; mso-ascii-font-family: Verdana; mso-hansi-font-family: Verdana">æáÇ ÊÚäì ÇáÚÇÏÉ æÇáÚÑÝ</span><span lang="AR-SA" dir="ltr" style="font-size: 17pt; color: blue; font-family: Verdana; mso-bidi-font-weight: bold; mso-bidi-font-family: 'Traditional Arabic'"> </span><span lang="AR-SA" style="font-size: 17pt; color: blue; font-family: &quot;Traditional Arabic&quot;; mso-bidi-font-weight: bold; mso-ascii-font-family: Verdana; mso-hansi-font-family: Verdana">ÇáÓÇÆÏ Ýì ÇáÌÇåáíÉ ßãÇ íæåãå ßáÇã ÌæáÏ ÊÓíåÑ æãä ÞÇá ÈÞæáå</span><span lang="AR-SA" style="font-size: 17pt; color: black; font-family: &quot;Traditional Arabic&quot;; mso-bidi-font-weight: bold; mso-ascii-font-family: Verdana; mso-hansi-font-family: Verdana"> ÇäÙÑ:ÍÌíÉ ÇáÓäÉ</span><span lang="AR-SA" dir="ltr" style="font-size: 17pt; color: black; font-family: Verdana; mso-bidi-font-weight: bold; mso-bidi-font-family: 'Traditional Arabic'"> </span><span lang="AR-SA" style="font-size: 17pt; color: black; font-family: &quot;Traditional Arabic&quot;; mso-bidi-font-weight: bold; mso-ascii-font-family: Verdana; mso-hansi-font-family: Verdana">ááÏßÊæÑ ÚÈÏ ÇáÛäì ÚÈÏ ÇáÎÇáÞ Õ49-51¡ æÇáãÏÎá Åáì ÇáÓäÉ ÇáäÈæíÉ áÃÓÊÇÐäÇ ÇáÝÇÖá</span><span lang="AR-SA" dir="ltr" style="font-size: 17pt; color: black; font-family: Verdana; mso-bidi-font-weight: bold; mso-bidi-font-family: 'Traditional Arabic'"> </span><span lang="AR-SA" style="font-size: 17pt; color: black; font-family: &quot;Traditional Arabic&quot;; mso-bidi-font-weight: bold; mso-ascii-font-family: Verdana; mso-hansi-font-family: Verdana">ÇáÏßÊæÑ ÚÈÏ ÇáãåÏì ÚÈÏÇáÞÇÏÑ Õ25¡26</span></strong><span dir="ltr" style="font-size: 17pt; color: black; font-family: Verdana; mso-bidi-font-weight: bold; mso-bidi-font-family: 'Traditional Arabic'"><strong> .<br />
(3) </strong></span><strong><span lang="AR-SA" style="font-size: 17pt; color: black; font-family: &quot;Traditional Arabic&quot;; mso-bidi-font-weight: bold; mso-ascii-font-family: Verdana; mso-hansi-font-family: Verdana">ÓÊÃÊì ÇáÃÍÇÏíË ÇáÊì ÊÔåÏ ÈÐáß ÇäÙÑ</span><span dir="ltr" style="font-size: 17pt; color: black; font-family: Verdana; mso-bidi-font-weight: bold; mso-bidi-font-family: 'Traditional Arabic'"> : </span><span lang="AR-SA" style="font-size: 17pt; color: black; font-family: &quot;Traditional Arabic&quot;; mso-bidi-font-weight: bold; mso-ascii-font-family: Verdana; mso-hansi-font-family: Verdana">Õ 43¡ 44¡ 45</span></strong><span dir="ltr" style="font-size: 17pt; color: black; font-family: Verdana; mso-bidi-font-weight: bold; mso-bidi-font-family: 'Traditional Arabic'"><strong> .<br />
(1) </strong></span><strong><span lang="AR-SA" style="font-size: 17pt; color: red; font-family: &quot;Traditional Arabic&quot;; mso-bidi-font-weight: bold; mso-ascii-font-family: Verdana; mso-hansi-font-family: Verdana">ãÍãæÏ ÃÈæ Ñíå</span><span lang="AR-SA" style="font-size: 17pt; color: black; font-family: &quot;Traditional Arabic&quot;; mso-bidi-font-weight: bold; mso-ascii-font-family: Verdana; mso-hansi-font-family: Verdana"> : </span><span lang="AR-SA" style="font-size: 17pt; color: blue; font-family: &quot;Traditional Arabic&quot;; mso-bidi-font-weight: bold; mso-ascii-font-family: Verdana; mso-hansi-font-family: Verdana">ßÇÊÈ ãÕÑì ßÇä ãäÊÓÈÇð Åáì ÇáÃÒåÑ Ýì ÕÏÑ</span><span lang="AR-SA" dir="ltr" style="font-size: 17pt; color: blue; font-family: Verdana; mso-bidi-font-weight: bold; mso-bidi-font-family: 'Traditional Arabic'"> </span><span lang="AR-SA" style="font-size: 17pt; color: blue; font-family: &quot;Traditional Arabic&quot;; mso-bidi-font-weight: bold; mso-ascii-font-family: Verdana; mso-hansi-font-family: Verdana">ÔÈÇÈå¡ ÝáãÇ ÇäÊÞá Åáì ãÑÍáÉ ÇáËÇäæíÉ ÇáÃÒåÑíÉ ÃÚíÇå Ãä íäÌÍ ÝíåÇ¡ ÃßËÑ ãä ãÑÉ¡</span><span lang="AR-SA" dir="ltr" style="font-size: 17pt; color: blue; font-family: Verdana; mso-bidi-font-weight: bold; mso-bidi-font-family: 'Traditional Arabic'"> </span><span lang="AR-SA" style="font-size: 17pt; color: blue; font-family: &quot;Traditional Arabic&quot;; mso-bidi-font-weight: bold; mso-ascii-font-family: Verdana; mso-hansi-font-family: Verdana">ÝÚãá ãÕÍÍÇð ááÃÎØÇÁ ÇáãØÈÚíÉ ÈÌÑíÏÉ Ýì ÈáÏå¡ Ëã ãæÙÝÇð Ýì ÏÇÆÑÉ ÇáÈáÏíÉ ÍÊì ÃÍíá</span><span lang="AR-SA" dir="ltr" style="font-size: 17pt; color: blue; font-family: Verdana; mso-bidi-font-weight: bold; mso-bidi-font-family: 'Traditional Arabic'"> </span><span lang="AR-SA" style="font-size: 17pt; color: blue; font-family: &quot;Traditional Arabic&quot;; mso-bidi-font-weight: bold; mso-ascii-font-family: Verdana; mso-hansi-font-family: Verdana">Åáì ÇáÊÞÇÚÏ ãä ãÕäÝÇÊå ÇáÊì ØÚä ÝíåÇ Ýì ÇáÓäÉ æÇáÕÍÇÈÉ¡ ÃÖæÇÁ Úáì ÇáÓäÉ¡ æÞÕÉ</span><span lang="AR-SA" dir="ltr" style="font-size: 17pt; color: blue; font-family: Verdana; mso-bidi-font-weight: bold; mso-bidi-font-family: 'Traditional Arabic'"> </span><span lang="AR-SA" style="font-size: 17pt; color: blue; font-family: &quot;Traditional Arabic&quot;; mso-bidi-font-weight: bold; mso-ascii-font-family: Verdana; mso-hansi-font-family: Verdana">ÇáÍÏíË ÇáãÍãÏì¡ ÔíÎ ÇáãÖíÑÉ (ÃÈæ åÑíÑÉ)</span><span lang="AR-SA" style="font-size: 17pt; color: black; font-family: &quot;Traditional Arabic&quot;; mso-bidi-font-weight: bold; mso-ascii-font-family: Verdana; mso-hansi-font-family: Verdana"> ÇäÙÑ : ÇáÓäÉ æãßÇäÊåÇ Ýì ÇáÊÔÑíÚ ááÏßÊæÑ</span><span lang="AR-SA" dir="ltr" style="font-size: 17pt; color: black; font-family: Verdana; mso-bidi-font-weight: bold; mso-bidi-font-family: 'Traditional Arabic'"> </span><span lang="AR-SA" style="font-size: 17pt; color: black; font-family: &quot;Traditional Arabic&quot;; mso-bidi-font-weight: bold; mso-ascii-font-family: Verdana; mso-hansi-font-family: Verdana">ÇáÓÈÇÚì Õ 466 </span></strong><span dir="ltr" style="font-size: 17pt; color: black; font-family: Verdana; mso-bidi-font-weight: bold; mso-bidi-font-family: 'Traditional Arabic'"><br />
<strong>(2) </strong></span><span lang="AR-SA" style="font-size: 17pt; color: black; font-family: &quot;Traditional Arabic&quot;; mso-bidi-font-weight: bold; mso-ascii-font-family: Verdana; mso-hansi-font-family: Verdana"><strong>ÃÖæÇÁ Úáì ÇáÓäÉ Õ 39 </strong></span><span dir="ltr" style="font-size: 17pt; color: black; font-family: Verdana; mso-bidi-font-weight: bold; mso-bidi-font-family: 'Traditional Arabic'"><br />
<strong>(3) </strong></span><strong><span lang="AR-SA" style="font-size: 17pt; color: black; font-family: &quot;Traditional Arabic&quot;; mso-bidi-font-weight: bold; mso-ascii-font-family: Verdana; mso-hansi-font-family: Verdana">ÇáÏßÊæÑ ÊæÝíÞ ÕÏÞì : åæ</span><span lang="AR-SA" dir="ltr" style="font-size: 17pt; color: black; font-family: Verdana; mso-bidi-font-weight: bold; mso-bidi-font-family: 'Traditional Arabic'"> </span><span lang="AR-SA" style="font-size: 17pt; color: black; font-family: &quot;Traditional Arabic&quot;; mso-bidi-font-weight: bold; mso-ascii-font-family: Verdana; mso-hansi-font-family: Verdana">ÇáÏßÊæÑ ãÍãÏ ÊæÝíÞ ÕÏÞì ØÈíÈ ÈãÕáÍÉ ÇáÓÌæä ÈÇáÞÇåÑÉ¡ ßÊÈ ãÞÇáÇÊ Ýì ãÌáÉ ÇáãäÇÑ</span><span lang="AR-SA" dir="ltr" style="font-size: 17pt; color: black; font-family: Verdana; mso-bidi-font-weight: bold; mso-bidi-font-family: 'Traditional Arabic'"> </span><span lang="AR-SA" style="font-size: 17pt; color: black; font-family: &quot;Traditional Arabic&quot;; mso-bidi-font-weight: bold; mso-ascii-font-family: Verdana; mso-hansi-font-family: Verdana">ÈÚäæÇä &quot;ÇáÅÓáÇã åæ ÇáÞÑÂä æÍÏå&quot; ãÇÊ ÓäÉ 1920ã¡ ÊÑÌã áå ÇáÔíÎ ãÍãÏ ÑÔíÏ ÑÖÇ Ýì</span><span lang="AR-SA" dir="ltr" style="font-size: 17pt; color: black; font-family: Verdana; mso-bidi-font-weight: bold; mso-bidi-font-family: 'Traditional Arabic'"> </span><span lang="AR-SA" style="font-size: 17pt; color: black; font-family: &quot;Traditional Arabic&quot;; mso-bidi-font-weight: bold; mso-ascii-font-family: Verdana; mso-hansi-font-family: Verdana">ãÌáÉ ÇáãäÇÑ ÇáãÌáÏ 21/483 æãÇ ÈÚÏåÇ¡ æÇäÙÑ : ãÌáÉ ÇáãäÇÑ ÇáãÌáÏ 11 /774</span></strong><span dir="ltr" style="font-size: 17pt; color: black; font-family: Verdana; mso-bidi-font-weight: bold; mso-bidi-font-family: 'Traditional Arabic'"><strong> .<br />
(4) </strong></span><strong><span lang="AR-SA" style="font-size: 17pt; color: black; font-family: &quot;Traditional Arabic&quot;; mso-bidi-font-weight: bold; mso-ascii-font-family: Verdana; mso-hansi-font-family: Verdana">ãÍãÏ ÔÍÑæÑ : ßÇÊÈ ÓæÑì ãÚÇÕÑ¡ ÍÇÕá Úáì ÇáÏßÊæÑÇå Ýì ÇáåäÏÓÉ ãä ÇáÌÇãÚÉ ÇáÞæãíÉ</span><span lang="AR-SA" dir="ltr" style="font-size: 17pt; color: black; font-family: Verdana; mso-bidi-font-weight: bold; mso-bidi-font-family: 'Traditional Arabic'"> </span><span lang="AR-SA" style="font-size: 17pt; color: black; font-family: &quot;Traditional Arabic&quot;; mso-bidi-font-weight: bold; mso-ascii-font-family: Verdana; mso-hansi-font-family: Verdana">ÇáÅíÑáäÏíÉ Ýì ÏÈáä ãä ãÄáÝÇÊå : ÇáßÊÇÈ æÇáÞÑÂä ÞÑÇÁÉ ãÚÇÕÑÉ¡ æÇáÅÓáÇã æÇáÅíãÇä</span><span lang="AR-SA" dir="ltr" style="font-size: 17pt; color: black; font-family: Verdana; mso-bidi-font-weight: bold; mso-bidi-font-family: 'Traditional Arabic'"> </span><span lang="AR-SA" style="font-size: 17pt; color: black; font-family: &quot;Traditional Arabic&quot;; mso-bidi-font-weight: bold; mso-ascii-font-family: Verdana; mso-hansi-font-family: Verdana">ãäÙæãÉ ÇáÞíã¡ æÇáÏæáÉ æÇáãÌÊãÚ</span></strong><span dir="ltr" style="font-size: 17pt; color: black; font-family: Verdana; mso-bidi-font-weight: bold; mso-bidi-font-family: 'Traditional Arabic'"><br />
<strong>(5) </strong></span><strong><span lang="AR-SA" style="font-size: 17pt; color: black; font-family: &quot;Traditional Arabic&quot;; mso-bidi-font-weight: bold; mso-ascii-font-family: Verdana; mso-hansi-font-family: Verdana">ÇáßÊÇÈ æÇáÞÑÂä ÞÑÇÁÉ ãÚÇÕÑÉ Õ 546-548</span></strong><span dir="ltr" style="font-size: 17pt; color: black; font-family: Verdana; mso-bidi-font-weight: bold; mso-bidi-font-family: 'Traditional Arabic'"><strong> <br />
(6) </strong></span><strong><span lang="AR-SA" style="font-size: 17pt; color: black; font-family: &quot;Traditional Arabic&quot;; mso-bidi-font-weight: bold; mso-ascii-font-family: Verdana; mso-hansi-font-family: Verdana">äíÇÒì ÚÒ ÇáÏíä : ßÇÊÈ ÓæÑì ãÚÇÕÑ¡ åÇÌÑ Åáì ÃãÑíßÇ ãä ãÄáÝÇÊå : ÅäÐÇÑ</span><span lang="AR-SA" dir="ltr" style="font-size: 17pt; color: black; font-family: Verdana; mso-bidi-font-weight: bold; mso-bidi-font-family: 'Traditional Arabic'"> </span><span lang="AR-SA" style="font-size: 17pt; color: black; font-family: &quot;Traditional Arabic&quot;; mso-bidi-font-weight: bold; mso-ascii-font-family: Verdana; mso-hansi-font-family: Verdana">ãä ÇáÓãÇÁ¡ æÏíä ÇáÓáØÇä¡ ÇáÐì ÒÚã Ýíå </span><span lang="AR-SA" style="font-size: 17pt; color: blue; font-family: &quot;Traditional Arabic&quot;; mso-bidi-font-weight: bold; mso-ascii-font-family: Verdana; mso-hansi-font-family: Verdana">Ãä ÇáÓäÉ ÇáãØåÑÉ æÖÚåÇ ÃÆãÉ ÇáãÓáãíä ãä</span><span lang="AR-SA" dir="ltr" style="font-size: 17pt; color: blue; font-family: Verdana; mso-bidi-font-weight: bold; mso-bidi-font-family: 'Traditional Arabic'"> </span><span lang="AR-SA" style="font-size: 17pt; color: blue; font-family: &quot;Traditional Arabic&quot;; mso-bidi-font-weight: bold; mso-ascii-font-family: Verdana; mso-hansi-font-family: Verdana">ÇáÝÞåÇÁ æÇáãÍÏËíä áÊËÈíÊ ãáß ÇáÓáØÇä æãÚÇæíÉ</span><span lang="AR-SA" dir="ltr" style="font-size: 17pt; color: blue; font-family: Verdana; mso-bidi-font-weight: bold; mso-bidi-font-family: 'Traditional Arabic'"> </span><span lang="AR-SA" style="font-size: 17pt; color: blue; font-family: &quot;Traditional Arabic&quot;; mso-bidi-font-weight: bold; mso-ascii-font-family: Verdana; mso-hansi-font-family: Verdana">æÕÇÑ Úáì ÏÑÈå ÚáãÇÁ ÇáãÓáãíä Åáì</span><span lang="AR-SA" dir="ltr" style="font-size: 17pt; color: blue; font-family: Verdana; mso-bidi-font-weight: bold; mso-bidi-font-family: 'Traditional Arabic'"> </span><span lang="AR-SA" style="font-size: 17pt; color: blue; font-family: &quot;Traditional Arabic&quot;; mso-bidi-font-weight: bold; mso-ascii-font-family: Verdana; mso-hansi-font-family: Verdana">íæãäÇ åÐÇ</span></strong><span dir="ltr" style="font-size: 17pt; color: black; font-family: Verdana; mso-bidi-font-weight: bold; mso-bidi-font-family: 'Traditional Arabic'"><strong> <br />
(1) </strong></span><span lang="AR-SA" style="font-size: 17pt; color: black; font-family: &quot;Traditional Arabic&quot;; mso-bidi-font-weight: bold; mso-ascii-font-family: Verdana; mso-hansi-font-family: Verdana"><strong>ÅäÐÇÑ ãä ÇáÓãÇÁ Õ 40¡ 111 </strong></span><span dir="ltr" style="font-size: 17pt; color: black; font-family: Verdana; mso-bidi-font-weight: bold; mso-bidi-font-family: 'Traditional Arabic'"><br />
<strong>(2) </strong></span><strong><span lang="AR-SA" style="font-size: 17pt; color: black; font-family: &quot;Traditional Arabic&quot;; mso-bidi-font-weight: bold; mso-ascii-font-family: Verdana; mso-hansi-font-family: Verdana">ãÍãÏ äÌíÈ ßÇÊÈ ãÚÇÕÑ ãä</span><span lang="AR-SA" dir="ltr" style="font-size: 17pt; color: black; font-family: Verdana; mso-bidi-font-weight: bold; mso-bidi-font-family: 'Traditional Arabic'"> </span><span lang="AR-SA" style="font-size: 17pt; color: black; font-family: &quot;Traditional Arabic&quot;; mso-bidi-font-weight: bold; mso-ascii-font-family: Verdana; mso-hansi-font-family: Verdana">ãÄáÝÇÊå (ÇáÕáÇÉ) ÃäßÑ Ýíå ÇáÓäÉ ÇáãØåÑÉ¡ æÒÚã Ãä ÊÝÇÕíá ÇáÕáÇÉ æÇÑÏÉ Ýì ÇáÞÑÂä</span><span lang="AR-SA" dir="ltr" style="font-size: 17pt; color: black; font-family: Verdana; mso-bidi-font-weight: bold; mso-bidi-font-family: 'Traditional Arabic'"> </span><span lang="AR-SA" style="font-size: 17pt; color: black; font-family: &quot;Traditional Arabic&quot;; mso-bidi-font-weight: bold; mso-ascii-font-family: Verdana; mso-hansi-font-family: Verdana">ÇáßÑíãæÇáßÊÇÈ ÕÇÏÑ Úä äÏæÉ ÃäÕÇÑ ÇáÞÑÂä¡ äÔÑ ÏÇÆÑÉ ÇáãÚÇÑÝ ÇáÚáãíÉ ÇáÅÓáÇãíÉ</span></strong><span dir="ltr" style="font-size: 17pt; color: black; font-family: Verdana; mso-bidi-font-weight: bold; mso-bidi-font-family: 'Traditional Arabic'"><strong> <br />
(3) </strong></span><strong><span lang="AR-SA" style="font-size: 17pt; color: black; font-family: &quot;Traditional Arabic&quot;; mso-bidi-font-weight: bold; mso-ascii-font-family: Verdana; mso-hansi-font-family: Verdana">ÇáÂíÉ 79 ãä ÓæÑÉ Âá ÚãÑÇä</span></strong><span dir="ltr" style="font-size: 17pt; color: black; font-family: Verdana; mso-bidi-font-weight: bold; mso-bidi-font-family: 'Traditional Arabic'"><strong> <br />
(4) </strong></span><span lang="AR-SA" style="font-size: 17pt; color: black; font-family: &quot;Traditional Arabic&quot;; mso-bidi-font-weight: bold; mso-ascii-font-family: Verdana; mso-hansi-font-family: Verdana"><strong>ÇáÂíÊÇä 42¡ 43 ãä ÓæÑÉ ÝÇØÑ</strong></span><span dir="ltr" style="font-size: 17pt; color: black; font-family: Verdana; mso-bidi-font-weight: bold; mso-bidi-font-family: 'Traditional Arabic'"><br />
<strong>(5) </strong></span><span lang="AR-SA" style="font-size: 17pt; color: black; font-family: &quot;Traditional Arabic&quot;; mso-bidi-font-weight: bold; mso-ascii-font-family: Verdana; mso-hansi-font-family: Verdana"><strong>ÇáÕáÇÉ Õ 276¡ 277 </strong></span><span dir="ltr" style="font-size: 17pt; color: black; font-family: Verdana; mso-bidi-font-weight: bold; mso-bidi-font-family: 'Traditional Arabic'"><br />
<strong>(1) </strong></span><strong><span lang="AR-SA" style="font-size: 17pt; background: yellow; color: blue; font-family: &quot;Traditional Arabic&quot;; mso-bidi-font-weight: bold; mso-ascii-font-family: Verdana; mso-hansi-font-family: Verdana; mso-highlight: yellow">ÃÍãÏ ÕÈÍì ãäÕæÑ ÊÎÑÌ Ýì ÇáÃÒåÑ æÍÕá Úáì ÇáÚÇáãíÉ Ýì</span><span lang="AR-SA" dir="ltr" style="font-size: 17pt; background: yellow; color: blue; font-family: Verdana; mso-bidi-font-weight: bold; mso-bidi-font-family: 'Traditional Arabic'; mso-highlight: yellow"> </span><span lang="AR-SA" style="font-size: 17pt; background: yellow; color: blue; font-family: &quot;Traditional Arabic&quot;; mso-bidi-font-weight: bold; mso-ascii-font-family: Verdana; mso-hansi-font-family: Verdana; mso-highlight: yellow">ÇáÊÇÑíÎ ãä ÇáÌÇãÚÉ æÊÈÑà ãä ÇáÓäÉ ÝÊÈÑÃÊ ãäå ÇáÌÇãÚÉ¡ ÓÇÝÑ Åáì ÃãÑíßÇ æÚãá ãÚ</span><span lang="AR-SA" dir="ltr" style="font-size: 17pt; background: yellow; color: blue; font-family: Verdana; mso-bidi-font-weight: bold; mso-bidi-font-family: 'Traditional Arabic'; mso-highlight: yellow"> </span><span lang="AR-SA" style="font-size: 17pt; background: yellow; color: blue; font-family: &quot;Traditional Arabic&quot;; mso-bidi-font-weight: bold; mso-ascii-font-family: Verdana; mso-hansi-font-family: Verdana; mso-highlight: yellow">ÇáãÊäÈÆ ÑÔÇÏ ÎáíÝÉ¡ íÍÇÖÑ ÈÇáÌÇãÚÉ ÇáÃãÑíßíÉ ÈãÕÑ¡ æãÏíÑ ÑæÇÞ Èä ÎáÏæä ÈÇáãÞØã</span><span lang="AR-SA" dir="ltr" style="font-size: 17pt; background: yellow; color: blue; font-family: Verdana; mso-bidi-font-weight: bold; mso-bidi-font-family: 'Traditional Arabic'; mso-highlight: yellow"> </span><span lang="AR-SA" style="font-size: 17pt; background: yellow; color: blue; font-family: &quot;Traditional Arabic&quot;; mso-bidi-font-weight: bold; mso-ascii-font-family: Verdana; mso-hansi-font-family: Verdana; mso-highlight: yellow">ãä ãÕäÝÇÊå : ÇáÃäÈíÇÁ Ýì ÇáÞÑÂä¡ æÇáãÓáã ÇáÚÇÕì¡ æÚÐÇÈ ÇáÞÈÑ æÇáËÚÈÇä ÇáÃÞÑÚ¡</span><span lang="AR-SA" dir="ltr" style="font-size: 17pt; background: yellow; color: blue; font-family: Verdana; mso-bidi-font-weight: bold; mso-bidi-font-family: 'Traditional Arabic'; mso-highlight: yellow"> </span><span lang="AR-SA" style="font-size: 17pt; background: yellow; color: blue; font-family: &quot;Traditional Arabic&quot;; mso-bidi-font-weight: bold; mso-ascii-font-family: Verdana; mso-hansi-font-family: Verdana; mso-highlight: yellow">æáãÇÐÇ ÇáÞÑÂä¡ ÈÇÓã ãÓÊÚÇÑ æåæ ÚÈÏ Çááå ÇáÎáíÝÉ ÇäÙÑ ÞÕÊå åæ æÑÔÇÏ ÎáíÝÉ Ýì</span><span lang="AR-SA" dir="ltr" style="font-size: 17pt; background: yellow; color: blue; font-family: Verdana; mso-bidi-font-weight: bold; mso-bidi-font-family: 'Traditional Arabic'; mso-highlight: yellow"> </span><span lang="AR-SA" style="font-size: 17pt; background: yellow; color: blue; font-family: &quot;Traditional Arabic&quot;; mso-bidi-font-weight: bold; mso-ascii-font-family: Verdana; mso-hansi-font-family: Verdana; mso-highlight: yellow">ßÊÇÈì ãÓíáãÉ Ýì ãÓÌÏ ÊæÓÇä¡ æÇáÏÝÇÚ Úä ÇáÓäÉ ÇáÌÒÁ ÇáÃæá ãä ÓáÓÉ &quot;ÇáÅÓáÇã</span><span lang="AR-SA" dir="ltr" style="font-size: 17pt; background: yellow; color: blue; font-family: Verdana; mso-bidi-font-weight: bold; mso-bidi-font-family: 'Traditional Arabic'; mso-highlight: yellow"> </span><span lang="AR-SA" style="font-size: 17pt; background: yellow; color: blue; font-family: &quot;Traditional Arabic&quot;; mso-bidi-font-weight: bold; mso-ascii-font-family: Verdana; mso-hansi-font-family: Verdana; mso-highlight: yellow">æÇÓÊãÑÇÑ ÇáãÄÇãÑÉ ßáÇåãÇ áÝÖíáÉ ÇáÃÓÊÇÐ ÇáÏßÊæÑ Øå ÍÈíÔì</span></strong><span dir="ltr" style="font-size: 17pt; background: yellow; color: blue; font-family: Verdana; mso-bidi-font-weight: bold; mso-bidi-font-family: 'Traditional Arabic'; mso-highlight: yellow"><br />
<strong>(2) </strong></span><strong><span lang="AR-SA" style="font-size: 17pt; background: yellow; color: blue; font-family: &quot;Traditional Arabic&quot;; mso-bidi-font-weight: bold; mso-ascii-font-family: Verdana; mso-hansi-font-family: Verdana; mso-highlight: yellow">ÌÒÁ ãä ÇáÂíÉ 9</span><span lang="AR-SA" dir="ltr" style="font-size: 17pt; background: yellow; color: blue; font-family: Verdana; mso-bidi-font-weight: bold; mso-bidi-font-family: 'Traditional Arabic'; mso-highlight: yellow"> </span><span lang="AR-SA" style="font-size: 17pt; background: yellow; color: blue; font-family: &quot;Traditional Arabic&quot;; mso-bidi-font-weight: bold; mso-ascii-font-family: Verdana; mso-hansi-font-family: Verdana; mso-highlight: yellow">ãä ÓæÑÉ ÇáÃÍÞÇÝ</span></strong><span dir="ltr" style="font-size: 17pt; background: yellow; color: blue; font-family: Verdana; mso-bidi-font-weight: bold; mso-bidi-font-family: 'Traditional Arabic'; mso-highlight: yellow"><br />
<strong>(3) </strong></span><strong><span lang="AR-SA" style="font-size: 17pt; background: yellow; color: blue; font-family: &quot;Traditional Arabic&quot;; mso-bidi-font-weight: bold; mso-ascii-font-family: Verdana; mso-hansi-font-family: Verdana; mso-highlight: yellow">ÍÏ ÇáÑÏÉ Õ</span><span lang="AR-SA" style="font-size: 17pt; color: black; font-family: &quot;Traditional Arabic&quot;; mso-bidi-font-weight: bold; mso-ascii-font-family: Verdana; mso-hansi-font-family: Verdana"> 40 </span></strong><span dir="ltr" style="font-size: 17pt; color: black; font-family: Verdana; mso-bidi-font-weight: bold; mso-bidi-font-family: 'Traditional Arabic'"><br />
<strong>(4) </strong></span><strong><span lang="AR-SA" style="font-size: 17pt; color: black; font-family: &quot;Traditional Arabic&quot;; mso-bidi-font-weight: bold; mso-ascii-font-family: Verdana; mso-hansi-font-family: Verdana">ÞÇÓã ÃÍãÏ ßÇÊÈ ãÇáíÒì ãÚÇÕÑ¡</span><span lang="AR-SA" dir="ltr" style="font-size: 17pt; color: black; font-family: Verdana; mso-bidi-font-weight: bold; mso-bidi-font-family: 'Traditional Arabic'"> </span><span lang="AR-SA" style="font-size: 17pt; color: black; font-family: &quot;Traditional Arabic&quot;; mso-bidi-font-weight: bold; mso-ascii-font-family: Verdana; mso-hansi-font-family: Verdana">æÑÆíÓ ÇáÍÒÈ ÇáÇÔÊÑÇßì ÇáãÇáíÒì -ÓÇÈÞÇð- ãä ãÄáÝÇÊå: ÅÚÇÏÉ ÊÞííã ÇáÍÏíË¡ ÃäßÑ</span><span lang="AR-SA" dir="ltr" style="font-size: 17pt; color: black; font-family: Verdana; mso-bidi-font-weight: bold; mso-bidi-font-family: 'Traditional Arabic'"> </span><span lang="AR-SA" style="font-size: 17pt; color: black; font-family: &quot;Traditional Arabic&quot;; mso-bidi-font-weight: bold; mso-ascii-font-family: Verdana; mso-hansi-font-family: Verdana">Ýíå ÍÌíÉ ÇáÓäÉ ÇáãØåÑÉ</span></strong><span dir="ltr" style="font-size: 17pt; color: black; font-family: Verdana; mso-bidi-font-weight: bold; mso-bidi-font-family: 'Traditional Arabic'"><strong> <br />
(5) </strong></span><span lang="AR-SA" style="font-size: 17pt; color: black; font-family: &quot;Traditional Arabic&quot;; mso-bidi-font-weight: bold; mso-ascii-font-family: Verdana; mso-hansi-font-family: Verdana"><strong>ÇáÂíÉ 23 ãä ÓæÑÉ ÇáÝÊÍ</strong></span><span dir="ltr" style="font-size: 17pt; color: black; font-family: Verdana; mso-bidi-font-weight: bold; mso-bidi-font-family: 'Traditional Arabic'"><br />
<strong>(6) </strong></span><strong><span lang="AR-SA" style="font-size: 17pt; color: black; font-family: &quot;Traditional Arabic&quot;; mso-bidi-font-weight: bold; mso-ascii-font-family: Verdana; mso-hansi-font-family: Verdana">ÇáÂíÉ 38 ãä ÓæÑÉ</span><span lang="AR-SA" dir="ltr" style="font-size: 17pt; color: black; font-family: Verdana; mso-bidi-font-weight: bold; mso-bidi-font-family: 'Traditional Arabic'"> </span><span lang="AR-SA" style="font-size: 17pt; color: black; font-family: &quot;Traditional Arabic&quot;; mso-bidi-font-weight: bold; mso-ascii-font-family: Verdana; mso-hansi-font-family: Verdana">ÇáÃäÝÇá</span></strong><span dir="ltr" style="font-size: 17pt; color: black; font-family: Verdana; mso-bidi-font-weight: bold; mso-bidi-font-family: 'Traditional Arabic'"><strong> <br />
(7) </strong></span><strong><span lang="AR-SA" style="font-size: 17pt; color: black; font-family: &quot;Traditional Arabic&quot;; mso-bidi-font-weight: bold; mso-ascii-font-family: Verdana; mso-hansi-font-family: Verdana">ÌÒÁ ãä ÇáÂíÉ 23 ãä ÓæÑÉ ÇáÒãÑ</span></strong><span dir="ltr" style="font-size: 17pt; color: black; font-family: Verdana; mso-bidi-font-weight: bold; mso-bidi-font-family: 'Traditional Arabic'"><strong> <br />
(19) </strong></span><strong><span lang="AR-SA" style="font-size: 17pt; color: black; font-family: &quot;Traditional Arabic&quot;; mso-bidi-font-weight: bold; mso-ascii-font-family: Verdana; mso-hansi-font-family: Verdana">ÇáÂíÉ 6 ãä ÓæÑÉ áÞãÇä¡</span><span lang="AR-SA" dir="ltr" style="font-size: 17pt; color: black; font-family: Verdana; mso-bidi-font-weight: bold; mso-bidi-font-family: 'Traditional Arabic'"> </span><span lang="AR-SA" style="font-size: 17pt; color: black; font-family: &quot;Traditional Arabic&quot;; mso-bidi-font-weight: bold; mso-ascii-font-family: Verdana; mso-hansi-font-family: Verdana">æÇäÙÑ : ÅÚÇÏÉ ÊÞííã ÇáÍÏíË Õ 77¡ 78¡ æÇÓÊÔåÇÏå ÈÜåÐå ÇáÂíÉ Úáì Ãä áÝÙ ÇáÍÏíË åæ</span><span lang="AR-SA" dir="ltr" style="font-size: 17pt; color: black; font-family: Verdana; mso-bidi-font-weight: bold; mso-bidi-font-family: 'Traditional Arabic'"> </span><span lang="AR-SA" style="font-size: 17pt; color: black; font-family: &quot;Traditional Arabic&quot;; mso-bidi-font-weight: bold; mso-ascii-font-family: Verdana; mso-hansi-font-family: Verdana">ÇáÞÑÂä ÇÓÊÔåÇÏ ÈÇØá ÝÜ (áåæ ÇáÍÏíË) åäÇ ÇáÃÞÇÕíÕ æÇáÃÓÇØíÑ¡ ÇäÙÑ : ÊÝÓíÑ ÇáÞÑÂä</span><span lang="AR-SA" dir="ltr" style="font-size: 17pt; color: black; font-family: Verdana; mso-bidi-font-weight: bold; mso-bidi-font-family: 'Traditional Arabic'"> </span><span lang="AR-SA" style="font-size: 17pt; color: black; font-family: &quot;Traditional Arabic&quot;; mso-bidi-font-weight: bold; mso-ascii-font-family: Verdana; mso-hansi-font-family: Verdana">ÇáÚÙíã áÇÈä ßËíÑ 3/441 </span></strong><span dir="ltr" style="font-size: 17pt; color: black; font-family: Verdana; mso-bidi-font-weight: bold; mso-bidi-font-family: 'Traditional Arabic'"><br />
<br />
<strong>.......<o:p></o:p></strong></span></strong></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 0cm 0cm 0pt"><strong><span dir="ltr" style="font-size: 17pt; color: black; font-family: Verdana; mso-bidi-font-weight: bold; mso-bidi-font-family: 'Traditional Arabic'">__________________</span><span dir="ltr" style="font-size: 17pt; color: red; font-family: Verdana; mso-bidi-font-weight: bold; mso-bidi-font-family: 'Traditional Arabic'"><o:p></o:p></span></strong></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 0cm 0cm 0pt; text-align: center" align="center"><strong><span lang="AR-SA" style="font-size: 17pt; color: red; font-family: &quot;Traditional Arabic&quot;; mso-bidi-font-weight: bold; mso-ascii-font-family: Verdana; mso-hansi-font-family: Verdana">ÇáÝÑÕÉ áÇ ÊÃúÊí ÅáÇ ãÑÉð æÇÍÏÉ.. ÝÇÛúÊóäöã ÝÑÕÊß.. æÇÈÍËú</span><span lang="AR-SA" dir="ltr" style="font-size: 17pt; color: red; font-family: Verdana; mso-bidi-font-weight: bold; mso-bidi-font-family: 'Traditional Arabic'"> </span><span lang="AR-SA" style="font-size: 17pt; color: red; font-family: &quot;Traditional Arabic&quot;; mso-bidi-font-weight: bold; mso-ascii-font-family: Verdana; mso-hansi-font-family: Verdana">Úä ÇáÍÞíÞÉ</span><span dir="ltr" style="font-size: 17pt; color: red; font-family: Verdana; mso-bidi-font-weight: bold; mso-bidi-font-family: 'Traditional Arabic'">!<o:p></o:p></span></strong></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 0cm 0cm 0pt"><span lang="AR-DZ" style="font-weight: normal; font-size: 18pt; font-family: &quot;Arabic Transparent&quot;; mso-ansi-font-size: 12.0pt; mso-bidi-language: AR-DZ; mso-ansi-font-weight: bold"><o:p>&nbsp;</o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 0cm 0cm 0pt"><span lang="AR-DZ" style="font-weight: normal; font-size: 18pt; font-family: &quot;Arabic Transparent&quot;; mso-ansi-font-size: 12.0pt; mso-bidi-language: AR-DZ; mso-ansi-font-weight: bold">ÃäÊåì ãÞÇá ÇáÏßÊæÑ ÚãÇÏ ÇáÓíÏ ÇáÔÑÈíäí. ÝãÇ Þæáßã ÃÚÒÇÆí ÇáÞÑÇÁ¿</span></p>
<p><span dir="ltr" style="mso-bidi-language: AR-DZ"><o:p></o:p></span></p>
<p>&nbsp;</p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 0cm 0cm 0pt">&nbsp;</p>
<div style="mso-element: comment-list"><hr class="msocomoff" align="left" width="33%" size="1" />
<div style="mso-element: comment">
<div language="JavaScript" class="msocomtxt" id="_com_1" onmouseover="msoCommentShow('_anchor_1','_com_1')" onmouseout="msoCommentHide('_com_1')"><span style="mso-comment-author: 'Intel Pentium 4'"><a name="_msocom_1"></a></span>
<p class="MsoCommentText" dir="rtl" style="margin: 0cm 0cm 0pt"><span class="MsoCommentReference"><span dir="ltr" style="font-size: 8pt"><span style="mso-special-character: comment"><font face="Times New Roman"><strong>&nbsp;</strong></font><a class="msocomoff" href="http://www.ahl-alquran.com/FCKeditor/editor/fckeditor.html?InstanceName=rte1&amp;Toolbar=Default#_msoanchor_1"><font face="Times New Roman"><strong>[IP41]</strong></font></a></span></span></span><strong><font size="2"><span lang="AR-SA" style="font-family: &quot;Arabic Transparent&quot;; mso-bidi-font-weight: bold">ãÑÈØ ÇáÝÑÓ íßãä Ýí Ãä ÇáÓäÉ ÇáãÒÚæãÉ ÛíÑ ãØåÑÉ¡ æÐáß ÇáÐí ÃÃËÇÑ ÇáãÎáÕíä ãä Ãåá<span style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </span>ÇáÞÑÂä.</span><span dir="ltr" style="mso-bidi-font-weight: bold"><o:p></o:p></span></font></strong></p>
<p class="MsoCommentText" dir="rtl" style="margin: 0cm 0cm 0pt"><span dir="ltr"><o:p><strong><font face="Times New Roman" size="2">&nbsp;</font></strong></o:p></span></p>
</div>
</div>
</div>
<p>&nbsp;</p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 0cm 0cm 0pt"><span lang="AR-DZ" style="font-weight: normal; font-size: 18pt; font-family: &quot;Arabic Transparent&quot;; mso-ansi-font-size: 12.0pt; mso-bidi-language: AR-DZ; mso-ansi-font-weight: bold">æäÍä Úáì ÇÓÊÚÏÇÏ áãäÇÞÔÉ ÇáÏßÊæÑ ÚãÇÏ ÇáÓíÏ ÇáÔÑÈíäí æãä ãÚå ãä ÔíæÎå ÃãËÇá ÇáÏßÊæÑ </span><span lang="AR-SA" style="font-size: 17pt; font-family: &quot;Traditional Arabic&quot;; mso-bidi-font-weight: bold; mso-ascii-font-family: Verdana; mso-hansi-font-family: Verdana"><strong>ÚÈÏ ÇáãåÏí ÚÈÏ ÇáÞÇÏÑ ÚÈÏ ÇáåÇÏí¡ ÔÑíØÉ Ãä íæÇÕáæÇ ÇáäÞÇÔ ãÚäÇ ÝßÑ ÈÝßÑ¡ æÍÌÉ ÈÍÌÉ¡ Åáì Ãä íÊÈíä ÇáÍÞ ãä ÇáÈÇØá áÃä Çááå ÊÚÇáì íÞæá : <span style="color: red">ÅöäøóÇ äóÍúäõ äóÒøóáúäóÇ ÇáÐøößúÑó æóÅöäøóÇ áóåõ áóÍóÇÝöÙõæäó</span>(9). ÇáÍÌÑ. ÝáÇ íÎÊáÝ ÚÇÞáÇä Ãä ÇáÐßÑ åæ ÇáÞÑÂä ÇáÚÙíã ÇáãäÒá Úáì ÎÇÊã ÇáÃäÈíÇÁ æÇáãÑÓáíä ãÍãÏ (Úáíå ÇáÕáÇÉ æÇáÓáÇã) áÇ ÛíÑ¡ áÃä ÇáÏßÊæÑ </strong></span><span lang="AR-DZ" style="font-weight: normal; font-size: 18pt; font-family: &quot;Arabic Transparent&quot;; mso-ansi-font-size: 12.0pt; mso-bidi-language: AR-DZ; mso-ansi-font-weight: bold">ÚãÇÏ ÇáÓíÏ ÇáÔÑÈíäí </span><span lang="AR-SA" style="font-size: 17pt; font-family: &quot;Traditional Arabic&quot;; mso-bidi-font-weight: bold; mso-ascii-font-family: Verdana; mso-hansi-font-family: Verdana"><strong>ÃÔÇÑ Ýí ÈÏÇíÉ ãÞÇáå Ãä ÇáÐßÑ åí ÇáÓäÉ.!!!!<o:p></o:p></strong></span></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 0cm 0cm 0pt"><span lang="AR-SA" style="font-size: 17pt; font-family: &quot;Traditional Arabic&quot;; mso-bidi-font-weight: bold; mso-ascii-font-family: Verdana; mso-hansi-font-family: Verdana"><strong>æÇáÓáÇã Úáíßã.</strong></span><span dir="ltr" style="font-size: 17pt; font-family: Verdana; mso-bidi-font-weight: bold; mso-bidi-font-family: 'Traditional Arabic'"><o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 0cm 0cm 0pt">&nbsp;</p>
اجمالي القراءات 16488

للمزيد يمكنك قراءة : اساسيات اهل القران
التعليقات (21)
1   تعليق بواسطة   خالد حسن     في   الخميس ٠٥ - يونيو - ٢٠٠٨ ١٢:٠٠ صباحاً
[22429]

مرحبا

أفضل رد عليهم


أن يتعلمو أولا قبول الآخر ثم يأتوا ليكتبوا الكتب والمقالات , فهم يكتبون ولا يريدون لأحد أن يناقشهم ولا ينقدهم يظنون كلامهم قرآن


ثانيا : إذا أراد شخص مناقشة شخص مخالف له بالرأي أو بالفكر فلا يجب على الأول أن يأتي بأقوال علماء لا يعترف بهم الشخص الثاني


مثلا إذا أردت أن تناقش رجل يعتنق الديانة اليهودية فلا تستطيع أن تقيم عليه الحجة من القرآن , لماذا ؟ لأنه بكل بساطة لا يؤمن بالقرآن ,


فيجب عليك في هذه الحالة  أن تقنعه بالعقل أولا ثم من خلال كتبه وتناقضها واختلافها فهكذا تقيم عليه الحجة وهكذا تكون المناقشة .


 أخونا الدكتور عماد الشربيني لا يجب عليك أن تحتج بأقوال علماء ومفسرين لا نعترف بهم وليس لهم الهالة أو التقديس الذي عندكم ولا يجوز لك أن تفسر السنة من خلال فهم العلماء لأننا لا نعترف بهم ونرجع آراءهم الى أنه وجهة نظر وليس كلام منزل , فهو جهد عقلي ليس إلا .


 يا أستاذ الشربيني أن  أهل القرآن بينوا وسيبينوا لك  -من خلال الموقع وغيره - اختلاف كتبكم وتناقضها وتشكيك بعضها لبعض  وذلك تصدى له الدكتور أحمد صبحي منصور وغيرهم من المطاردين الذين أرهبهم مفهوم الدين الاسلامي الذي تدعون , وهذا أبسط مثال أسوقه اليك في مناقضتكم القرآن(( لا إكراه في الدين ))  وهذا مثال عملي وواقعي  وليس مثال نظري وأدبي مخزن ومحشو  في بطون الكتب , فإذا اردت أن تقيم علينا الحجة فعليك أن تتصدى للقرآن وتبين اختلافه وتناقضه


وهيهات في ذلك إلا اذا استعنت بكتاب السيوطي ( علوم القرآن ) الذي القرآن والاسلام براء منه .


2   تعليق بواسطة   Brahim إبراهيم Daddi دادي     في   الخميس ٠٥ - يونيو - ٢٠٠٨ ١٢:٠٠ صباحاً
[22433]

شكرا لك أخي الكريم خالد حسن على التعليق وإبداء رأيك،

شكرا لك أخي الكريم خالد حسن على التعليق وإبداء رأيك، وأنا أقول بما أن الله تعالى أمر رسوله محمد ( عليه السلام) قائلا له: يَاأَيُّهَا الرَّسُولُ بَلِّغْ مَا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ وَإِنْ لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنْ النَّاسِ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ(67). المائدة.

ِوبما أن الرسول هو أسوتنا فما علينا إلا أن نجاهد في سبيل الله فنبلغ ما نزّل على محمد وهو الحق، ولم يحدثنا الله ولم ينذرنا إلا بأحسن الحديث كتابا لا غير.

تحياتي.


3   تعليق بواسطة   Brahim إبراهيم Daddi دادي     في   الخميس ٠٥ - يونيو - ٢٠٠٨ ١٢:٠٠ صباحاً
[22434]

أعزائي القراء معذرة على الخلط الذي وقع في نص المقال،

أعزائي القراء معذرة على الخلط الذي وقع في نص المقال، وقد نبهني إليه الدكتور أحمد مشكورا،   وذلك خارج عن نطاقي وقد أعدت لصق المقال مرة أخرى لكن مع الأسف لم يفد، لذى أكرر اعتذاري لكم وعندكم الرابط لمصدر المقال لمن يريد أن يقراه من مصدره.

تحياتي.


4   تعليق بواسطة   طلعت خيري المنياوي     في   الخميس ٠٥ - يونيو - ٢٠٠٨ ١٢:٠٠ صباحاً
[22438]

اهل الحديثاهل الحديث

ان ستراتيجية اهل الحديث تشابه ستراتيجة اهل الكتاب بالوقوف اما الكتب السماويه حيث يتخذون من الاحاديث المنسوبه الى الانبياء وسيله من اجل اثبات دنهم الذي يريدونه لاالذي يريده الله معتمدين على التاريخ والتراث لنقل الاكاذيب

قال اللهوَلَمَّا جَاءهُمْ رَسُولٌ مِّنْ عِندِ اللّهِ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَهُمْ نَبَذَ فَرِيقٌ مِّنَ الَّذِينَ أُوتُواْ الْكِتَابَ كِتَابَ اللّهِ وَرَاء ظُهُورِهِمْ كَأَنَّهُمْ لاَ يَعْلَمُونَ{101} وَاتَّبَعُواْ مَا تَتْلُواْ الشَّيَاطِينُ عَلَى مُلْكِ سُلَيْمَانَ وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانُ وَلَـكِنَّ الشَّيْاطِينَ كَفَرُواْ يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَوعندما جاء النبي بالتنزيل على اهل الكتاب تركوا كتاب الله وراء ظهورهم وهو تعبير على عدم الاخذ به \\ وتبعوا ماتتلوا العلماء الشياطين علماء الحديث

الاحاديث المنسوبه على النبي سليمان وما كفر سليمان لاكن العلماء الذين كفروا الذين يعلمون الناس الكذب الذي يسحر عقول الناس ويصدهم عن سبيل لله

طبعا هذه ستراتيجة المجرمين الذين يتخذون من الحديث المكذوب على النبي للتلاعب بعواطف الناس لتكوين قاعده لهم تقدم لهم دعما سياسيا او ماديا

بالفتوى الفاسده


5   تعليق بواسطة   طلعت خيري المنياوي     في   الجمعة ٠٦ - يونيو - ٢٠٠٨ ١٢:٠٠ صباحاً
[22439]

لماذا هذا التهديد

لماذا يهدد الله النبي عندما يخالف قول الله او ياتي بقول ما قاله الله


وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضَ الْأَقَاوِيلِ{44} لَأَخَذْنَا مِنْهُ بِالْيَمِينِ{45} ثُمَّ لَقَطَعْنَا مِنْهُ الْوَتِينَ{46} فَمَا مِنكُم مِّنْ أَحَدٍ عَنْهُ حَاجِزِينَ{47}ولما هدد الله النبي عندما اراد ان يسيس الدين من اجل مصلحة الاسلام ويفتري غير هذا القران \\ اي بان يقول قولا في القران خارج التنزيلرفض الله سبحانه \\ حيث قال اللهوَإِن كَادُواْ لَيَفْتِنُونَكَ عَنِ الَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ لِتفْتَرِيَ عَلَيْنَا غَيْرَهُ وَإِذاً لاَّتَّخَذُوكَ خَلِيلاً{73} وَلَوْلاَ أَن ثَبَّتْنَاكَ لَقَدْ كِدتَّ تَرْكَنُ إِلَيْهِمْ شَيْئاً قَلِيلاً{74} إِذاً لَّأَذَقْنَاكَ ضِعْفَ الْحَيَاةِ وَضِعْفَ الْمَمَاتِ ثُمَّ لاَ تَجِدُ لَكَ عَلَيْنَا نَصِيرا


وهذا تهديد اخر لما اراد النبي  ان يطرد ضعفاء المسلمين رغربه من سادات قريش من ان يجلسو بجانب النبي ليسمعوا كلام الله


حتى يسلموا  هو شبه تيس للدين بحسن نيه ان يدخل المشركين في الاسلام


فرد الله فقال


{وَلاَ تَطْرُدِ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُم بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ مَا عَلَيْكَ مِنْ حِسَابِهِم مِّن شَيْءٍ وَمَا مِنْ حِسَابِكَ عَلَيْهِم مِّن شَيْءٍ فَتَطْرُدَهُمْ فَتَكُونَ مِنَ الظَّالِمِينَ }الأنعام52


اذن اين السنه التي شرعها النبي  اذا كان متمسك بالقران


ان الله يامر النبي باتباع القران


{اتَّبِعْ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ لا إِلَـهَ إِلاَّ هُوَ وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ }الأنعام106


{وَاتَّبِعْ مَا يُوحَى إِلَيْكَ وَاصْبِرْ حَتَّىَ يَحْكُمَ اللّهُ وَهُوَ خَيْرُ الْحَاكِمِينَ }يونس109


 


{وَاتَّبِعْ مَا يُوحَى إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيراً }الأحزاب2


فكيف ياتي النبي بما يسمى بالسنه النبويه  ثم ينسبها الى الاسلام


 


 


 


6   تعليق بواسطة   شريف احمد     في   الجمعة ٠٦ - يونيو - ٢٠٠٨ ١٢:٠٠ صباحاً
[22443]

نرجوا أن يجيب تلك الدعوة

أخي الفاضل إبراهيم دادي، تحية طيبة وبعد:


إن الدكتور عماد الشربيني والدكتور إسماعيل الدفتار، والدكتور عبد المهدي عبد القادر ومن يحذون حذوهم لم يكونوا ظواهر غريبة تستحق الإنتباه، بل هي ظواهر مألوفة تماماً وأن الذي يسبح ضد تيارهم هم الغرباء في العالم الإسلامي..!!..وقد تم الرد علي ما يقولونه ضمناً في هذا الموقع مرات ومرات، وبالتالي فقد ظهر بما لا يدع مجالاً للشك تلك الأباطيل التي يدعونها تماماً وبالتالي فلا داعي لإثارتها مرة أخري حيث إنها أثيرت مرارا كما قلت، كما آمل أن يستجيب الدكتور عماد للدعوة ويأتينا محاوراً وإن كنت أعتقد أن هذا لن يحدث بعد الذي حدث من مناقشات مع القرآنيين والدكتور عبد المهدي عبد القادر فكانت حجة القرآنيين قوية وكانوا يتسمون بالهدوء، أما حجة الدكتور عبد المهدي فكانت ضعيفة وكان يتسم بالعصبية والغضب غير المبرر.


دمت أخي الحبيب بخير


7   تعليق بواسطة   زهير قوطرش     في   الجمعة ٠٦ - يونيو - ٢٠٠٨ ١٢:٠٠ صباحاً
[22445]

أخي العزيز ابراهيم دادي

 تحياتي القلبية لك ،ولمساهمتك هذه والتي تبين عقم هذا المنطق ،الذي يتبنى  مفهوم وحي السنة،كم كنت أتمنى على الأخ الشربيني الذي أفنى صحته ووقته بالرد على اهل القرآن وعلى الذين يؤمنون بان لله سنة واحدة ،وكتابا واحدا ووحيا واحدا .لو انه تدبر القرآن ،وأخرج ما فيه من كنوز ،يفيد به  شباب الاسلام الذين ضللوا بوحي السنة والاحاديث الموضوعة والتي لفقت ونسبت الى رسولنا (ص)  الكريم . فيكون بذلك قد كسب ثواب الدنيا والأخرة  .ردي عليه  ,هو رد احد شباب أهل القرآن  ،على هؤلاء  عندما قال ..إذا كان  اصحاب الديانات الارضية ،قد قسموا الاحاديث المزعومة الى ثلاثين نوعا ،وأخذوا فقط بما يتطابق معناها مع كتاب الله ،فلماذا هذا اللف والدوران ..لماذا لايأخذوا الآيات مباشرة من  كتاب الله .أليس هذا أجدى وانفع للأمة . لا أعتقد أنه يوجد تعليق عليهم افضل من هذا ..... ولكن من واجبنا أن نقول لهم ...يا أخوتنا تعالوا الى كلمة سواء فيما بيننا  ألا نعبد إلا الله وحده لاشريك له ،وان لانؤمن إلا بوحي الله وسنة الله التي لا تتبدل ولا تتغير ، وان نتبع الرسول في بلاغه وتبليغه آيات الله ،وأن نحتذي  به كونه كان قرآنا يمشي على الأرض .فأن اصروا على شركهم ،  فنقول لهم هداكم الله ، اشهدوا أننا  لانؤمن إلا بوحي الله وسنة الله وكتاب الله الذي نزل على رسولنا ونبينا  الكريم  ولا نتبع إلا سنة رسولنا القرآنية  والتي هي من وحي الله  .


8   تعليق بواسطة   ناصر العبد     في   الجمعة ٠٦ - يونيو - ٢٠٠٨ ١٢:٠٠ صباحاً
[22446]

ردا على كتاب د عماد 1

السلام عليكم جميعااستاذي العزيز ابراهيم بعد التحية اللائقة لشخصكم النبيلاسمح لي بان اقول رايي المتواضع فى هذه المقاله او هذا الكتاب والذي يعتقد مؤلفه بانه قد قام بالدفاع عن الاسلام والمسلمين من اصحاب الفكر القرآني المسالم الذي يدعوا الى الله تعالى بالحكمة والموعظة الحسنة,1_ العنوان السنة فى كتابات اعداء الاسلام.هذا العنوان لا يمت للاسلام الذي حفظه المولى سبحانه وتعالي لان الاسلام كدين ليس له اعداء فالاولى كان عليه ان يعدل عنوانه الى السنة فى كتابات اعداء المسلمين.ولنعد الي القول بان هناك فارق كبير بين المسلمين كبشر ونحن منهم نخطئ ونصيب وبين الاسلام كدين اكبر واعظم واسمي من فهم كل المسلمين فنحن كبشر نجتهد ونخطئ ونصيب اما الاسلام فهو اكبر من هذا كله. 2_ الدكتورعماد يقول طوائف القرانيين نقول كما قال اساتذتى الكرام سابقا باننا مسلمون فقط وان النسب الي القرآن الكريم لهو من اسمي الانساب ويامرحي به نسب وهو شرف لا ينكره اى انسان مسلم مهما كان اتجاهه الفكري لفهم دينه وبالنسبة للفظ طائفة وتعريفها نقول بان هذا التعريف لا ينطبق علينا لان الطائفة هى مجموعة من البشر يتقابلون وجها لوجه ويكون لديهم نفس المصالح المشتركة من اجتماعهم سويا وعليكم بمراجعة القرآن الكريم للتاكد ونحن لا نعرف بعضنا بعضا الا من خلال ما ينشر فقط.3_استشهاد د عماد بالاية الكريمة رقم 65 من سورة النساء ببداية كتابه فى غير محلها تماما وذلك لان الاية الكريمة تتحدث الى وعن المنافقين وليس الي او عن المؤمنين والدليل بالرجوع الي الايات الكريمة السابقة من الاية رقم 60 مرورا بهذه الاية الكريمة الى الاية رقم 69 من سورة النساء نجد ان الايات تتحدث عن المنافقين.يرجي مراجعة الايات الكريمة للتاكد.وان كان سيادة الدكتور عماد لا يعرف كيفية الاستشهاد بالايات القرانية وهو دكتور فى جامعة الازهر ولا مقدم رسالته او كتابه وذلك للرد على مخالفيه الراي فهذه والله لمصيبة فانى اعتقد ان استشهاده بهذه الاية الكريمة كمن يستشهد بـ ويل للمصلين ويقف. 4_ الاستشهاد بحديث الاريكة اقول بانكم يا استاذنا العزيز لم تقرأو اخر ما توصل له الباحثون فى مجال تخصصكم وهو الحديث كما اعتقد او كما تسمونها السنة,وان كنتم كذلك بمعنى عدم قراءة اخر ما توصل له الباحثون فى مجال تخصصكم فهذه مصيبة اخري فهذا اقرب الي التعالي على التعلم واكتساب المزيد من المعرفة منه الى التواضع ومراجعة النفس فى حالة ثبوت خطأ ما ادافع عنه او الرد على من اثبت انكم على باطل فى استشهادكم بحديث الاريكة وهو بحث قيم لاستاذنا القدير الاستاذ عبدالفتاح عساكر والذي اثبت ان هذا الحديث حديث باطل باطل باطل واليكم الرابط التالي للتأكد http://www.ahl-alquran.com/arabic/show_article.php?main_id=1242 وان كنتم استاذنا او غيركم قد قمتم بالرد علي الاستاذ عساكر لاثبات خطأه فى بحثه علي بطلان حديث الاريكة فنرجوا افادتنا حتى لا نحتج ببحث الاستاذ عساكر ببطلان حديثكم الاريكة.5_ قول د عماد من باب العناية بالقرآن والسنة دفع شبهات اعداء الاسلام عنهما,نقول بان القرآن ليس بحاجة الينا للعناية به لان الذي انزله هو سبحانه وتعالي حافظه على مر الزمن وفى كل مكان واما السنة فيجب الاعتراف منا ومنكم بتعريف جامع مانع للسنة النبوية,فالسنة لدينا هى سنة الله تعالي واما ما تقصدونه سنة النبي عليه اصلي واسلم فاننا نسميها الاسوة الحسنة له عليه اصلي واسلم والاسوة الحسنة استاذنا لا يمكن ان تاتى بما يخالف القرآن الكريم لا لفظ او معنى. 6_قولكم ويحاولون انتقاد القرآن والسنة,من اين لك هذا الافتراء على اصحاب الفكر القرآنى يا دكتور من فيهم يحاول انتقاد القرآن؟؟؟؟؟؟؟لا نملك الا القول حسبنا الله وحده علي هذا الافتراء.


9   تعليق بواسطة   ناصر العبد     في   الجمعة ٠٦ - يونيو - ٢٠٠٨ ١٢:٠٠ صباحاً
[22447]

ردا على كتاب د عماد 2

7_قلتم فهم على طول التاريخ يحاولون اختلاق الاباطيل علي السنة النبوية.نقول بان الافتراءات والاباطيل على ما تدعونه السنة ليست من لدي اعداءكم او اعداء القرآن والسنة كما سميتموهم ولكنها من كتبكم المقدسة والتى لها قدسية القران او اقل بقليل فى القدسية وان اردتم الدليل على هذا الكلام عليكم بتقوى الله تعالي فيما تقرأون من الكتب المقدسة لديكم قدسية القرآن.وبها من الاباطيل والافتراءات على الله تعالي وكتبه ورسله واليوم الاخر ما يشيب له الولدان,فاصحاب الفكر القرانى لا يصدقون تلك الافتراءات على الله وكتبه وملائكته ورسله مثلكم بل العكس هو الصحيح انتم الذين تدافعون عن تلك الاباطيل والافتراءات بالباطل مما يعطى الفرصة لمن يريد ان يشوه رسالة المرسل رحمة للعالمين بان يكون له الحق فيما يقول لاقامته الحجة عليكم ومن خلال اكاذيب الكتب المقدسة لديكم. التقديم للدكتور عبدالمهدي 1_استاذنا د عبدالمهدى حضرتك لم تلتزم باوامر القران فى كيفية الصلاة على النبي عليه اصلي واسلم فليس هناك اوامر قرانية تقول لنا ان نصلي على سيدنا محمد عليه اصلي واسلم وعلى اهل بيته وعلى اصحابه وعلى تابعيهم ....الخ,فماذا تقول؟2_د عبدالمهدى يقول وبذلت الجهود فى تقريبهما من كل زاوية اشارة الى القرآن والسنة.اذن هذا اعتراف صريح يا دكتور بان هناك فجوة بين القران والسنة والا ما الداعي لبذل الجهود للتقريب بينهم من كل زاوية؟؟؟؟؟ لان التقريب يكون بين متباعدين او متخاصمين او مختلفين وليس بين متكاملين.


قول د عماد عن السنة وتعريفها بعد ان استشهد بالايات القرانية (وسنعود للتعليق عليها لاحقا) الاتى كانت علاقة القرآن الكريم بالسنة المطهرة، علاقة متلازمة لا ينفصل أحدهما عن الآخر؛ فالسنة المطهرة كالروح للبدن، والنور للعين، بل إن الضرورة إليها أكثر من ضرورة البدن إلى روحه، والعين إلى نورها0

وبالقرآن والسنة معاً قام بناء الإسلام، وتأسست دولة الإسلام، واستمدت منهجها من المصدرين معاً0 وقول د عماد السابق هذا مناقض تماما لما ذكر مقدم  الكتاب د عبدالمهدي  فقال الاخير بان هناك جهود بذلت ومازالت للتقريب بين القران والسنة من كل زاوية فمن الاصدق فيهم يا تري داعى التقريب من كل زاوية ام داعى التلازم لا الانفصال؟؟؟؟


10   تعليق بواسطة   ناصر العبد     في   الجمعة ٠٦ - يونيو - ٢٠٠٨ ١٢:٠٠ صباحاً
[22448]

ردا على كتاب د عماد 3

بالنسبة للايات القرانية 1 الاية رقم 44 من سورة النحل الدكتور الجليل نسي كلمتين فى بداية الاية الكريمة وهما (بالبينات والزبر) واذا كان استشهد بالاية كاملة لكان وجب عليه ان يتتبع الموضوع من بدايته اى من الاية السابقه الاية رقم 43 من سورة النحل ولللاسف الشديد هذا اسلوب ابعد ما يكون اسلوب اناس باحثين اكاديميين فما بالنا بمن يدافع عن دين كما يدعى انه يدافع عنه؟؟؟ لذا وجب احترام عقلية القارئ. ومن هنا ايضا لي بعض الاسئلة على الاية رقم 44 من سورة النحل حسب استشهاده بها اين هو ذلك التبيين (غير القران ) والذي من المفروض ان يكون معرفا بالاتى هذا كتاب تبيين الرسول عليه اصلي واسلم ما نزل للناس من ربهم؟؟؟وان كان قد وجد ذلك الكتاب فاين هو الان؟اوبما انه لا وجود لذلك الكتاب التبييني فان هذا لهو دليل اخر على اتهام الرسول المبلغ عليه اصلي واسلم بانه قد اخفي تبيينه للناس لما نزل اليهم.ونحن نقول حسبنا الله تعالي على هذا الافتراء على رسول الله تعالى.وبالنسبة الى معنى الذكر فى الاية الكريمة فالمقصود بها القران فقط لا غير والدليل من نفس الاية بمعنى ان الاية تشير الا ان هناك ما قد نزل( الفعل للمجهول) الى الناس اى ان الله تعالى قد اوحى الى رجال قبل رسوله عليه السلام بالبينات والزبر ولذلك جاء الامر الالهي بسؤال اهل الذكر اي اؤلئك الذين اوحى الله اليهم السابقين على رسول الله ولذلك انزل الله تعالى القرآن ليبين لهم رسوله ما قد نزل الى السابقين عليه لان القران مهيمن على ماقبله من كتب.واذا كان هناك تبيين من رسول الله لهذا القران فلماذا تجرأ المسلمون من بعده عليه السلام وقاموا بتبيين القران اى تفسيره اوليست السنة لديكم هى الشارحة والموضحة للقران؟ اكتفى الان وساعود لاحقا ان شاء الواحد الاحد.


11   تعليق بواسطة   محمد البرقاوي     في   الجمعة ٠٦ - يونيو - ٢٠٠٨ ١٢:٠٠ صباحاً
[22449]

يهرفون بما لا يعرفون

السلام عليكم.

أولا أتوجه بالتحية الطيبة العطرة للأستاذ إبراهيم دادي الذي لا يعلم معزته في قلبي إلا الله تعالى لما يقدمه لي من نصائح و توجيهات حكيمة من شخصه الكريم و نفس الحال و التقدير مني لجميع كتاب رواد و كتاب أهل القرآن الطيبين. كما أنه لزام علي أن أحترم جهود الأستاذ إبراهيم دادي فيما يراه صحيحا لمقاومة الباطل المفترى بإسم السنة المخالفة للقرآن الكريم و التي لحسوا أو سحروا من خلالها عقول البسطاء و أعموا عيونهم و جمدوا عقولهم بأن افهموهم بأنه لا ملجأ و لا منجى من عذاب الله تعالى إلا باتباع السنة حتى و إن كانت كما يزعمون قاضية على كتاب الله تعالى, و من ذلك يكون المنطلق و التساؤل : هل أن حديث البشر النسبي بنسبية العقل البشري يكون قادرا على القضاء على كتاب إلهي حكيم هو القرآن الكريم و الذي هو بدوره مهيمن على ما سبقه من الشرائع و المناهج الربانية السابقة في كتب الأولين, ألا يعتبر تقديسهم المفرط للسنة تقديسا مبالغا فيه حتى أصبح متعارضا كليا مع قوله تعالى ( وَمَآ أَنْزَلْنَا عَلَيْكَ ٱلْكِتَـٰبَ إِلاَّ لِتُبَيِّنَ لَهُمُ ٱلَّذِى ٱخْتَلَفُواْ فِيهِ وَهُدًى وَرَحْمَةً لِّقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ - النحل - 64 ) و الضلال يكون بهجر القرآن الكريم و ليس بهجر السنة ( إِنَّآ أَنزَلْنَا عَلَيْكَ ٱلْكِتَـٰبَ لِلنَّـاسِ بِٱلْحَق فَـمَنِ ٱهْتَـدَىٰ فَلِنَفْسِهِ وَمَن ضَـلَّ فَإنَّمَا يَضِلُّ عَلَيْهَا وَمَآ أَنتَ عَلَيْهِم بِوَكِـيلٍ - الزمر - 41 ) و الدعوة للإكتفاء بالقرآن الكريم ليست بدعة أو دعوة الدكتور أحمد أو دعوة القرآنيين بل هي دعوة من الله تعالى أولا ( أَوَلَمْ يَكْفِهِمْ أَنَّآ أَنزَلْنَا عَلَيْكَ ٱلْكِتَـٰبَ يُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ إِنَّ فِى ذٰلِكَ لَرَحْمَةً وَذِكْرَىٰ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ - العنكبوت - 51 ) و الحكم بين الناس يكون بسلطان القرآن و حكمه ( إِنَّآ أَنزَلْنَا إِلَيْكَ ٱلْكِتَـٰبَ بِٱلْحَقِّ لِتَحْكُمَ بَيْنَ ٱلنَّاسِ بِمَآ أَرَاكَ ٱللَّهُ وَلاَ تَكُنْ لِّلْخَآئِنِينَ خَصِيماً - النساء - 105 ) و أخيرا و ليس أخرا هل أن الأنبياء السابقين يحكمون بهواهم و آرائهم أم بحكم الله تعالى ( إِنَّآ أَنزَلْنَا ٱلتَّوْرَاةَ فِيهَا هُدًى وَنُورٌ يَحْكُمُ بِهَا ٱلنَّبِيُّونَ ٱلَّذِينَ أَسْلَمُواْ لِلَّذِينَ هَادُواْ وَٱلرَّبَّانِيُّونَ وَٱلأَحْبَارُ بِمَا ٱسْتُحْفِظُواْ مِن كِتَابِ ٱللَّهِ وَكَانُواْ عَلَيْهِ شُهَدَآءَ فَلاَ تَخْشَوُاْ ٱلنَّاسَ وَٱخْشَوْنِ وَلاَ تَشْتَرُواْ بِآيَاتِي ثَمَناً قَلِيلاً وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَآ أَنزَلَ ٱللَّهُ فَأُوْلَـٰئِكَ هُمُ ٱلْكَافِرُونَ - المائدة - 44 ) و الله تعالى أقر بأن الرسل لهم صحف منزلة من عند الله تعالى و ليس لكل نبي سنة خاصة بها ( إِنَّ هَذَا لَفِي الصُّحُفِ الْأُولَى (18) صُحُفِ إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى (19) - الأعلى ). أستاذ إبراهيم دادي أظن أن مناقشة أمثال الدكتور عبد المهدي مطلوبة لنشر الدعوة القرآنية الإصلاحية السليمة لتنوير المسلمين و لكن النقاش مع أصحاب السنة يكون كمن يحرث الصحراء و أؤيد أن تكمل مسيرة مقالاتك المتميزة حول التراث و الفكر التراثي لأن مناقشة الأشخاص الحاملين للفكر يفسره من في قلوبهم مرض بأننا نكره أشخاصا معينين و ما أظن تسجيل قناة دريم2 حول إعتقال القرآنيين عن ذلك ببعيد لما قال الشيخ عبد المهدي أن الدكتور أحمد بعث له تهديدات بالقتل و أن القرآنيين سيبدؤون بالتصفية الجسدية لمخالفيهم, و إن أنسى فلن أنسى وقاحة الشيخ عبد المهدي لما قال أن البخاري هو أكثر علما من الدكتور أحمد صبحي و من جميع المسلمين و أتساءل هل يستطيع البخاري أن يفتي في القرن الحادي و العشرين حول القضايا التي نعيشها حاليا كالإستنساخ و تأجير الأرحام التي لم تكن موجودة في عصر البخاري حتى يصبح أعلم الناس بالإسلام و حال المسلمين. أقترح على الأزهر الشريف أن يكون متشددا في قانون التقاعد و يكون الشرط أن الشيخ الذي يهرف بما لا يعرف و الذي يدعونا لعصور البخاري و سنة الصحابة التي تبقى إجتهادا خاصا بعصرهم, أن يحيلوه على التقاعد لأنه سبب عظيم لإمكانية حدوث تلوث فكري عفن يهدد عقول المسلمين كما يعرقل المنهج التقدمي و الإصلاحي للإسلام عبر رسالة القرآن. تحياتي أستاذي الفاضل إبراهيم دادي و تحياتي للجميع.


12   تعليق بواسطة   ناصر العبد     في   الجمعة ٠٦ - يونيو - ٢٠٠٨ ١٢:٠٠ صباحاً
[22460]

ردا على كتاب د عماد 4

2_تذكرت الاتي وهو خاص بالاية الاولي والتى تتصدر الكتاب وهى الاية 65 من سورة النساء(فَلاَ وَرَبِّكَ لاَ يُؤْمِنُونَ حَتَّىَ يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لاَ يَجِدُواْ فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُواْ تَسْلِيمًا) من هؤلاء الذين لا يؤمنون حتى يحكموا رسول الله فيما شجر بينهم؟ الاجابة على هذا السؤال فى الايات السابقة على هذه الاية الكريمة.وسؤال اخر كيف يحكم رسول الله عليه اصلي واسلم بعد موته بين الذين يكون بينهم شجار؟ اوليس من الاولى انه كان يحكم بين صحابته لما نشبت الفتنة الكبري ؟هذه الاسئلة الافتراضية على اعتبار ان الدكنور عماد قد استشهد بالاية الكريمة للدلالة على صحة موقفه.واعيد الكلام له وللدكتور عبدالمهدي_ علي اعتبار انه هو مقدم الكتاب_ ان استشهادكم فى غير محله اطلاقا.لان المقصود بجمع الاشارة فى الاية الكريمة هم المنافقين.الان عودة الى الكتاب يقول د عماد وقد كانت أمة الإسلام حتى وفاة النبى e، وصدر من عصر صحابته أمةً، على منهج واحد فى التسليم لنصوص الوحيين الكتاب والسنة، وعدم التقدم بين يديهما، ولم يعارضوا نصاً ولم يحرفوه، ولم يقبلوا قول كائنٍ من كان، إذا خالف كتاب الله U، وسنة نبيه e0

السؤال ماهو الوحي الثاني بعد القران؟ السنة مما ذكرتم فى قولكم السابق دليل اخر على ان السنة ليست من الوحي او كما ذكرتم احد الوحيين لان الله تعالي قد تكفل بحفظ وحيه الوحيد الى نبيه عليه اصلي واسلم وهو القران والا ما قمت اصلا بمهمة الدفاع عن السنة والذود عنها لان بهذا الدفاع البشري لوحي الهي لهو اكبر دليل على ان الشئ موضوع الدفاع ليس بالهي. وهل ذكرتم لنا من قام بالدفاع عن القران ممن حرفوه على افتراض انه احد الوحيين وليس هو الوحي الوحيد؟ واين هو التحريف فى القرآن؟ واما قولكم الاتى ثم انتقلوا إلى السنة ليجدوا فيها ما يتمنون، فلم يفلحوا، فوضعت هنالك أحاديث، وطعن فى أخرى، وحُرِّفَ كثير منها، وتجاسرت العقول على نصوص الوحى، فواجهتها بالرِّد والتكذيب والتحريف والتبديل0 هذا الكلام دليل اخر على ان السنة احد الوحيين كما تدعون ليس من الوحي بشئ لانكم اعترفتم بان فيها الاحاديث الموضوعة ومطعون فى احاديث اخري وحُرِّفَ كثير منها اوليس هذا اعتراف صريح وواضح بان وحيكم الثانى طالته يد التحريف؟؟؟؟ فاين هو الله تعالي من هذا التحريف لوحيه الثانى على رسوله؟ كيف يحفظ الله جل فى علاه وحي واحد فقط ويترك الثانى للتحريف كما ذكرتم سابقا؟؟ واما قولكم ومن المؤسف حقاً أن يكون من بين أبناء الإسلام من يزعم بصريح اللفظ : لا حجة فى السنة، إنما الحجة فى القرآن وحده دون سواه، الى قولكم وإن هؤلاء إن استقام لهم طريقهم لأدى ذلك إلى أن يصاب القرآن بما أصيبت به الكتب السابقة، كيف بالله عليكم ان القرآن سيصاب بما اصيبت به الكتب السابقة وذلك من بعد القرن الثانى الهجري كما ذكرتم فى ديباجة الكتاب؟ فهل تلك الاصابة للقران ستتم الان او لاحقا؟؟؟ نستغفر الله تعالى من هذا الطعن البين في حفظ الله تعالى لكتابه المجيد.واصدق كلام لكم قراته للان هو القول الاتى والذى يمكن أن أقرره هنا ... أن علل الأمة وأدواءها، لا تأتيها من الخارج بمقدار ما تأتيها من الداخل، ومن نفسها قبل غيرها0.


13   تعليق بواسطة   ناصر العبد     في   الجمعة ٠٦ - يونيو - ٢٠٠٨ ١٢:٠٠ صباحاً
[22468]

ردا على د عماد 5

قلتم (سنة رسول الله e الشاملة لأقواله وأفعاله وتقريراته وصفاته الخِلْقِية والخُـلُقِية ...) وهى بهذا المعنى مصدر تشريعى ملازم للقرآن الكريم لا ينفك أحدهما عن الآخر.اوليس كلامكم هذا استاذنا فيه طعن فى الله تعالى ورسوله؟فكيف بالله عليكم ان لا ينفك احدهما عن الاخر وتطول يد التحريف لاحدهم؟واما قولكم الاتى أن هؤلاء الأعداء يخلطون بين المعانى فى اللغة وبينها فى الاصطلاح، ولا يهتمون بمعرفتها ولا ببيانها إما عن جهل، وإما عن علم بقصد خداع القارئ وتضليله وتشكيكه فى حجية السنة وفى علمائها الذين قيدهم رب العزة لحفظها من التغيير والتبديل تماماً بتمام، كما قيض لكتابه العزيز من يحفظه من العلماء الأفذاذ كيف هذا الكلام يا دكتور ؟؟ ان الله تعالى هو الحافظ لكتابه وليس العلماء هم الذين يحفظون القران من التبديل والتحريف.ام ان القران لديكم معرض للتحريف والتبديل ان لم يقم العلماء بالحفاظ عليه من التحريف كما تزعمون ؟اللهم انى ابرأ اليك من هذا الافتراء عليك سبحانك فى حفظك لقرآنك المجيد.


استاذي العزيز ابراهيم دادى اسف للاطالة وارجو منكم ومن اساتذتى واخوتى ان ينبهونى لاخطائي فى الرد على د عماد


واللهم  اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون احسنه


14   تعليق بواسطة   Brahim إبراهيم Daddi دادي     في   السبت ٠٧ - يونيو - ٢٠٠٨ ١٢:٠٠ صباحاً
[22505]

الأخ طلعت خيري المنياوي الفاضل،

الأخ طلعت خيري المنياوي الفاضل، شكرا على إثراء المقال والإدلاء بدلوك، نصرة لكتاب الله تعالى. بما أن الله سبحانه لم يأخذ الرسول باليمين ولم يقطع منه الوتين فإنه عليه الصلاة والسلام لم يتقول على الله قيد أنملة، إذن فكل رواية تخالف كتاب الله تعالى فإنما هي من افتراء أعداء الله. فشكرا لك مرة أخرى.

الأخ الكريم شريف أحمد شكرا على مداخلتك والإدلاء بدلوك، فعلا الغرباء هم من يخالفون التيار المنحرف عن دين الله وصراطه المستقيم، لكن ما علينا إلا أن نذكر لعل الذكرى تنفع المؤمنين، فيستفيقوا من غفلتهم وتعقل قلوبهم، فنحن نخاف عليهم هذا اليوم: (يَوْمَئِذٍ يَتَذَكَّرُ الْإِنْسَانُ وَأَنَّى لَهُ الذِّكْرَى(23)) الفجر.

فشكرا لك.


15   تعليق بواسطة   Brahim إبراهيم Daddi دادي     في   السبت ٠٧ - يونيو - ٢٠٠٨ ١٢:٠٠ صباحاً
[22506]

أخي العزيز زهير قطرش تحية مباركة طيبة، شكرا جزيلا أخي ناصر العبد

أخي العزيز زهير قطرش تحية مباركة طيبة، جزاك رب العزة على جهودك وجهادك في سبيل الله، أنا محتار مثلك، كيف يترك هؤلاء المشايخ كتابا لم يأته الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من عزيز حكيم؟ ويتبعون كُتبا كتبتها أيدي البشر من وحي الشياطين وأعداء الله، وأوهموهم أنها تبيانا لما أنزل من الذكر، فمن هذا الموقع المبارك نُشهد الله والملائكة والناس أجميع أننا نذكرهم بأيام الله وأن الله تعالى سوف يسألهم عما كانوا يعملون، فعليهم أن يستعدوا للإجابة ليوم الفرقان يوم يعض الظالم على يديه. يقول الرسول: وَيَوْمَ تَشَقَّقُ السَّمَاءُ بِالْغَمَامِ وَنُزِّلَ الْمَلَائِكَةُ تَنزِيلًا(25)الْمُلْكُ يَوْمَئِذٍ الْحَقُّ لِلرَّحْمَانِ وَكَانَ يَوْمًا عَلَى الْكَافِرِينَ عَسِيرًا(26)وَيَوْمَ يَعَضُّ الظَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ يَقُولُ يَالَيْتَنِي اتَّخَذْتُ مَعَ الرَّسُولِ سَبِيلًا(27)يَاوَيْلَتِي لَيْتَنِي لَمْ أَتَّخِذْ فُلَانًا خَلِيلًا(28)لَقَدْ أَضَلَّنِي عَنْ الذِّكْرِ بَعْدَ إِذْ جَاءَنِي وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِلْإِنسَانِ خَذُولًا(29)وَقَالَ الرَّسُولُ يَارَبِّ إِنَّ قَوْمِي اتَّخَذُوا هَذَا الْقُرْآنَ مَهْجُورًا(30).الفرقان.


أخي العزيز ناصر العبد سلام الله عليكم،

يقول تعالى: وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا رَجُلَيْنِ أَحَدُهُمَا أَبْكَمُ لَا يَقْدِرُ عَلَى شَيْءٍ وَهُوَ كَلٌّ عَلَى مَوْلَاهُ أَيْنَمَا يُوَجِّهُّ لَا يَأْتِ بِخَيْرٍ هَلْ يَسْتَوِي هُوَ وَمَنْ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَهُوَ عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ(76).النحل.شكرا جزيلا أخي ناصر العبد على مداخلاتك المبينة لغفلة الشيوخ عن ذكر الله وما جاء فيه من الوعيد لمن يكفر به، فهم يعشُون عن ذكر الرحمن فقيّد الله لهم شيطانا فهو لهم قرين، يقول تعالى:

وَمَنْ يَعْشُ عَنْ ذِكْرِ الرَّحْمَانِ نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانًا فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ(36).الزخرف.

الر كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ إِلَيْكَ لِتُخْرِجَ النَّاسَ مِنْ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ بِإِذْنِ رَبِّهِمْ إِلَى صِرَاطِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ(1).إبراهيم.

الحق أقول لقد بينت الكثير من تناقضاتهم وتأويلهم حسب هواهم لآيات الذكر الحكيم المنزل على رسوله وخاتم النبيين، فلا يسعنا إلا أن ندعو الله تعالى أن يهدينا ويهديهم إلى الصراط المستقيم.وَيَرَى الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ الَّذِي أُنزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ هُوَ الْحَقَّ وَيَهْدِي إِلَى صِرَاطِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ(6).سباء.

فالذي أنزل على الرسول هو كتاب واحد لا شريك له فمن أين جاؤوا بأن الذكر هو السنة؟ فلو كان مع الكتاب شيء آخر لتغيرت الصيغة في الآية.

قُلْ كُلٌّ مُتَرَبِّصٌ فَتَرَبَّصُوا فَسَتَعْلَمُونَ مَنْ أَصْحَابُ الصِّرَاطِ السَّوِيِّ وَمَنْ اهْتَدَى(135).طه.


16   تعليق بواسطة   Brahim إبراهيم Daddi دادي     في   السبت ٠٧ - يونيو - ٢٠٠٨ ١٢:٠٠ صباحاً
[22507]

أخي العزيز محمد البرقاوي تحية طيبة،

أخي العزيز محمد البرقاوي تحية طيبة، فعلا هناك محبة في الله بيننا، وبين جميع أهل القرآن، وأرجو أن نلقى الله تعالى ونحن على ذلك لنكون من الأخلاء المتقين يومئذ.

شكرا لك على المجهود المبذول في سبيل الله، الأسف الشديد هو ضلال أتباع الدين الأرضي المختلق ويظن أتباعه أنهم مهتدون، وأنهم يحسنون صنعهم وأنهم يخرجون الناس من الظلمات إلى النور، بينما هم يدعون الناس إلى الظلمات والتباع أولياء الطاغوت لأن النور هو القرآن والآيات والذكر الحكيم لا غير.

فإذا كان ما بين دفتي (الصحاح) وحي من الله كما يدعي بذلك المشايخ، فنرجو منهم أن يعلنوا في المنابر عن جواز: رضاعة الكبير، والدخول على غير المحارم والنوم في حجورهن اقتداء بالسنة المفتراة على الرسول ظلما وعدوانا، وعشرة النساء لثلاث ليلي وبعدها إن شاء تزايدا وإن شاء تتاركا، والقائمة طويلة مما افتروا على الرسول في كتبهم المقدسة لديهم والتي تقضي على القرآن أحيانا بتحريم ما أحل الله وتحليل ما حرم الله وتبديل وتغير أحكام الله تعالى، فهم والعياذ بالله يكفرون بما أنزل الله ويؤمنون بما دس في صحاحهم. بينما يقول تعالى: فَلَا تَخْشَوْا النَّاسَ وَاخْشَوْنِي وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُوْلَئِكَ هُمْ الْكَافِرُونَ(44). المائدة.

ختاما شكرا لكل من قرأ، وجزيل الشكر لمن قرأ وأدلى دلوه ولو بينه وبين نفسه، وفتح قلبه ليعقل ويبصر ليميز الحق من الباطل. ويوم الدين نشهد على بعضنا البعض. (فَالَّذِينَ آمَنُوا بِهِ وَعَزَّرُوهُ وَنَصَرُوهُ وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنزِلَ مَعَهُ أُوْلَئِكَ هُمْ الْمُفْلِحُونَ)."157" الأعراف.

ختاما يقول المولى تعالى: قُلْ يَاأَيُّهَا النَّاسُ إِنَّمَا أَنَا لَكُمْ نَذِيرٌ مُبِينٌ(49)فَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ(50)وَالَّذِينَ سَعَوْا فِي آيَاتِنَا مُعَاجِزِينَ أُوْلَئِكَ أَصْحَابُ الْجَحِيمِ(51)وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ وَلَا نَبِيٍّ إِلَّا إِذَا تَمَنَّى أَلْقَى الشَّيْطَانُ فِي أُمْنِيَّتِهِ فَيَنْسَخُ اللَّهُ مَا يُلْقِي الشَّيْطَانُ ثُمَّ يُحْكِمُ اللَّهُ آيَاتِهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ(52)لِيَجْعَلَ مَا يُلْقِي الشَّيْطَانُ فِتْنَةً لِلَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ وَالْقَاسِيَةِ قُلُوبُهُمْ وَإِنَّ الظَّالِمِينَ لَفِي شِقَاقٍ بَعِيدٍ(53)وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ فَيُؤْمِنُوا بِهِ فَتُخْبِتَ لَهُ قُلُوبُهُمْ وَإِنَّ اللَّهَ لَهَادِ الَّذِينَ آمَنُوا إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ(54)وَلَا يَزَالُ الَّذِينَ كَفَرُوا فِي مِرْيَةٍ مِنْهُ حَتَّى تَأْتِيَهُمْ السَّاعَةُ بَغْتَةً أَوْ يَأْتِيَهُمْ عَذَابُ يَوْمٍ عَقِيمٍ(55)الْمُلْكُ يَوْمَئِذٍ لِلَّهِ يَحْكُمُ بَيْنَهُمْ فَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فِي جَنَّاتِ النَّعِيمِ(56)وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا فَأُوْلَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُهِينٌ(57). الحج.

والسلام على من اتبع الهدى.


17   تعليق بواسطة   يحي فوزي نشاشبي     في   الأحد ٠٨ - يونيو - ٢٠٠٨ ١٢:٠٠ صباحاً
[22573]

الوحي الثاني

بسم الله الرحمن الرحيم

اطلعت على المقال الذي تفضل به الدكتور عماد السيد الشربيني – أستاذ الحديث بجامعة الأزهر الذي قال فيه إنه يرد على طوائف القرآنيين والمستشرقين والملحدين واللادينيين وغيرهم ، علما أن الدكتور عبد المهدي عبد القادر عبد الهادي صاحب فتوى إرضاع الكبير هو الذي قدم للدكتور عماد السيد الشربيني مؤلف كتاب (( السنة في كتابات أعداء الإسلام )) .

وأنا أرى رأي الأستاذ دادي الذي ذكر القراء إلى الإلتزام بأدب الحوار وسعة الصدر . وإني أعتبر أن موضوع الإلتزام بأدب الحوار والترفع وعدم الإنزلاق إلى أسفل هو في حد ذاته أهم ما يمكن أن نكتسبه في هذا الموضوع وفي أي موضوع ، ولأني مع ذلك الرأي الذي يصفنا نحن المسلمين المتلقين القرآن بأننا ما زلنا نعاني من مجاعة يرثى لها في هذا المجال . وبالمناسبة فإني وفي هذه العجالة أنصح القراء عندما يكونون جادين في الأمر أي أمر تدبر رسالة الله إلينا أن يطلعوا على كتاب أرجو أن يعجبهم وهو لمؤلفه الدكتور : طه جابر فياض العلواني ، عنوانه : أدب الإختلاف في الإسلام .

ومراجعه هي التالية :

حقوق الطبع محفوظة لرئاسة المحاكم الشرعية والشؤون الدينية بدولة قطر .

دار الشهاب للطباعة والنشر – عمار قرفي - المنطقة الصناعية – حي كشيدة – باتنة – ( الجزائر ) :

وإليكم فقرة من الكتاب لعلها تليق كمقدمة لنقاش كتاب الدكتور: عماد السيد الشربيني وهي في صفحة 26 :


18   تعليق بواسطة   يحي فوزي نشاشبي     في   الأحد ٠٨ - يونيو - ٢٠٠٨ ١٢:٠٠ صباحاً
[22575]

الوحي الثاني

المقبول والمردود من الإختلافقضت مشيئة الله تعالى خلق الناس بعقول ومدارك متباينة ، إلى جانب اختلاف الألسنة والألوان والتصورات والأفكار ، وكل تلك الأمور تفضي إلى تعدد الآراء والأحكام ، وتختلف باختلاف قائليها ، وإذا كان اختلاف ألسنتنا وألواننا ومظاهر خلقنا آية من آيات الله تعالى ، فإن اختلاف مداركنا وعقولنا وما تثمره تلك المدارك والعقول آية من آيات الله تعالى كذلك ، ودليل من أدلة قدرته البالغة ، وإن إعمار الكون وازدهار الوجود وقيام الحياة لا يتحقق أي منها لو أن البشر خلقوا سواسية في كل شئ ، وكل ميسر لما خلق له ((ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة ، ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم )). - هود : 118- 119 –

إن الاختلاف الذي وقع في سلف هذه الأمة – ولا يزال واقعا – جزء من هذه الظاهرة الطبيعية ، فإن لم يتجاوز الاختلاف حدوده بل التزمت آدابه كان ظاهرة إيجابية كثيرة الفوائد . ( انتهت الفقرة المستقاة من الكتاب المشار إليه أعلاه ) .ورجوعا إلى مقال أستاذ الحديث بجامعة الأزهر الدكتور عماد السيد الشربيني : فبعد اطلاعي - بكل تواضع - على مقاله اندهشت أيما اندهاش عندما فهمت أن المقصود أن هناك رأيين اثنين :

01) الرأي الأول أن الله العلي القدير أنزل على عبده محمد ورسوله وحيين اثنين عظيمين :( القرآن والسنة الغراء ) وسبب المفاجأة لأني كنت أجهل هذا ، ولأني كنت أسمع دائما وأفهم مع الذين فهموا الآية العظيمة حيث يقر الله قائلا : (( إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون )) – سورة الحجر آيــة رقم ( 09 ). وسبب اندهاشي الآخر أو تساؤلي هو أن الاعتقاد الذي ينبغي أن نضع فيه كل ثقل ثقتنا هو أن الله لا يخلف وعده وأنه فعلا هو الحافظ لما نزّل علينا وإلينا من وحيه أي القرآن . والدليل القاطع هو أن ما يضمه المصحف بين دفتيه هو ذلك الحديث الذي أنزله الله على عبده ورسوله منذ 15 قرنا، (وَاتَّبِعُوا أَحْسَنَ مَا أُنْزِلَ إِلَيْكُمْ). وأن جميع مسلمي الكون في كل الأزمان كانوا ولا يزالون يتمتعون بقراءة وتدبر هذه الوثيقة الموثقة من لدن الخالق نفسه .

وعليه فإذا كانت الحقيقة تصرخ وتؤكد بأن الوحي الأول وهو القرآن نجا فعلا من أي اعتداء أو انتهاك ، فلماذا لم ينج توأمه الوحي الثاني على رأي من يقول به ويعتقده ؟

وإذا كان هناك شاك في أن الوحي الثاني ( حسب رأي المؤمنين به ) لم ينج كما نجا شقيقه ، فالدليل هو أمامنا ونحن غارقون فيه إلى الذقن ومنذ حوالي 13 قرنا وإلى ما شاء الله .

نعم إن السنة الغراء (وهي الوحي كما ما يراه أستاذ الحديث – حسب ما فهمت ) إن هذه السنة ( التي يسميها غراء ) لم تنج من العدوان عليها والإنتهاك والتحريف . ( ويمكن أن نبني جملة على غرار الآية التي يقول فيها الله ( ولو كان من عند غير الله) فنقول: لو كان الوحي الثاني الذي يؤمن به أستاذ الحديث الدكتور عماد السيد الشربيني من عند الله لما وجدنا فيه اختلافا كثيرا.


19   تعليق بواسطة   يحي فوزي نشاشبي     في   الأحد ٠٨ - يونيو - ٢٠٠٨ ١٢:٠٠ صباحاً
[22576]

الوحي الثاني

فعندما يكون الوحيان الإثنان متفقين أو متكاملين أو ( متشارحين – إن جاز التعبير ) عندما يشرح كل منهما الآخر ويزيده وضوحا وتألقا ، وعندما يكون كل منهما مبينا للآخر فلا يبقى أي مجال لأي اختلاف بله الخلاف لأنه لا يبقى أي أثر لأي مشكل أو أي تناقض أو أي ارتباك .وفي الحالة الأخرى عندما يأتي مثلا القرآن غير مطابق أو غير موافق لما في الوحي الثاني ( المسمى السنة المطهرة ) فإن التناقض لأمر وارد بل هي حالة واقعة وليس لوقعتها كاذبة ، بل هي خافضة رافعة ، وأصبحنا أزواجا ثلاثة فأصحاب الوحيين الإثنين ما أصحاب الوحيين وأصحاب الحديث المنسوب إلى الرسول بما فيه الهجائي والمصطدم بالقرآن ما أصحاب الحديث والسابقون السابقون أولئك القرآنيون الطامحون والطامعون أن يكونوا من المقربين الذين هداهم الله سبله لأنهم جاهدوا فيه .وعليه فعندما ندافع عن الوحي الفريد ( أي القرآن وحده لا شريك له ) نكون حتما فعلنا ذلك على حساب الوحي الثاني الذي سماه مؤلف الكتاب السنة الغراء لأن الإختلاف والتناقض بين الوحيين لا مفر منه .وأما إذا نصرنا الوحي الثاني ( السنة الغراء كما يراه مؤلف الكتاب ) على الرغم من كونها مصطدمة بالوحي الأول ( القرآن العظيم ) ومكبلة له ومحولة قليلا أو كثيرا آياته بلا فعل ولا مفعول ولا نفع اللهم إلا للتبرك بتلاوتها والخلود إلى الإطمئنان بأنها إن أصبحت بائدة فالعزاء يكمن في الاعتقاد بأنها كانت في عهد ما سائدة . نعم عندما نكون فعلنا ذلك ويكون ذلك كذلك سنكون حتما فعلناه على حساب الوحي الأول ( القرآن العظيم ) .ويمكن أن يكون التصريح القوي المباشر هو :01) إما أن يكون هنا وحي واحد لا شريك له ولا مثيل ولا شبيه ولا موازي وهو القرآن العظيم . ففي هذه الحالة لا مجال ولا يسمح مطلقا لأي حديث أو موقف أو تصرف آخر عندما يكون متناقضا معه .02) وإما أن يكون هناك وحيان اثنان لا ثالث لهما حسب رأي فضيلة الدكتور عماد السيد الشربيني ، ونحن نوافق فضيلة الدكتور في كل ما يراه شريطة أن لا يبقى أدنى أثر لأدنى تناقض أو اختلاف أو اصطدام بينهما ، لأننا في هذه الحالة نكون فعلا وحتما مصدقين بالوحي الأول وهو القرآن الذي أنزله الله وغير شاكين وغير متوجسين شيئا بالنسبة للوحي الثاني ( أي السنة المطهرة ) لأنها في هذه الحالة تكون حقا وفعلا مطهرة .03) أما إذا كانت الحالة غير ما ذكر وهي فعلا غير ما ذكر فمن الصعب جدا أن يحصل الوفاق ويسود الإطمئنان ، ومع ذلك فلا مجال لأي ارتباك أو غضب أو إذهاب النفس حسرات ما دام الأمر جادا وما دام كل إنسان مسؤولا وما دام كل إنسان حرا .04) وأما إذا تسرب شك لأي قارئ أمام هذا الطرح فليعلم أن مصدره يكمن في بطون الصحاح ولنضرب مثلا فهناك عدة روايات أو افتراءات حسب رأي آخر أو عدة أحاديث أو فتاوى نسبت إلى الرسول يعني إنها من الوحي الثاني حسب مؤلف الكتاب علما أن أستاذه هو وهو فضيلة الدكتور عبد المهدي عبد القادر عبد الهادي يعتقد حسب ما سمعت منه أن كل ما يوجد بين دفتي كتاب صحيح البخاري هو من الوحي ، وكافر من يشك في ذلك .


20   تعليق بواسطة   يحي فوزي نشاشبي     في   الأحد ٠٨ - يونيو - ٢٠٠٨ ١٢:٠٠ صباحاً
[22577]

الوحي الثاني

فالسؤال الكبير يوجه إليه أو إليهما معا مؤلف الكتاب وأستاذه صاحب إرضاع أو رضاعة الرجل الكبير : السؤال هل نتخذ من الروايات التالية قدوة وتكون لنا أسوة حسنة ؟ وهي كما يلي :

01) التبرك ببول رسول الله الذي صلى عليه هو والملائكة.

02) انتهاك حرمة أزواج النبي بشتى الإفتراءات .

03) اتهام محمد الرسول بكل وقاحة وبأنه كان يقبل عائشة وهو صائم ، بل أكثــر من ذلك كان يقبلها وهو صائم ويمص لسانها وهو صائم .

04) اتهام الرسول بأنه شكا لجبرائيل ضعف الوقعا ( أي ضعفه الجنسي) فأمره جبرائيل بأكل الهريسة .

05) اتهام النبي بأنه كان يطوف على نسائه في الساعة الواحدة من الليل والنهار وهي إحدى عشر إلخ ...

06) اتهام الرسول أنه كان يباشر زوجته عائشة وهي حائض .( الآية :

07) اتهام الرسول بأنه كان يخلو بالنساء ويتغزل فيهن إلخ ...

08) اتهام الرسول بأنه كان ينام عند امرأة تدعى ( أم سليم ) وكانت هي تغتنم فرصة نومه لتحرص على جمع عرقه وشعره في قارورة إلخ ...

09) اتهام الرسول بأنه كان يدخل على امرأة متزوجة وينام في حجرها وكانت هي تفلي رأسه من القمل إلخ ..

10) انتهاك حرمة الرسول في خصوصياته وحتى في كيفية اغتساله من الجنابة مع زوجته إلخ ..

11) اتهام عائشة زوجة النبي بأنها لم تتحرج وتعرت أمام رجلين اثنين إلخ ..

12) اتهام الرسول وزوجته معا بالإستهتار بأهم عبادة في الدين وهي الصلاة وفي أن عائشة كانت تمد رجليها في قبلة زوجها وهو يصلي ثم لا تجمعهما إلا بعد أن يغمزها هو، وهو يصلي الخ ..


21   تعليق بواسطة   Brahim إبراهيم Daddi دادي     في   الخميس ١٢ - يونيو - ٢٠٠٨ ١٢:٠٠ صباحاً
[22793]

أخي العزيز الأستاذ يحي فوزي تسلم أناملك،

أخي العزيز الأستاذ يحي فوزي تسلم أناملك، وجزاك ربك بالفوز العظيم يوم تقوم الأشهاد.

لقد جاهدت بفكرك وقلمك وما تزال، فأرجو أن تنشط كذلك في التدبر في أحسن الحديث، لأننا أهل القرآن  بصدد فتح باب التأصيل القرآني، وأنا أعلم أن لديك ما تثير به النقاش، لنتعلم جميعا من كتاب الله، على يد أستاذنا الدكتور أحمد صبحي منصور حفظه الله ونصره.

فشكرا لك على الجهود التي تبذل محاولا كسر أقفال القلوب لعلها تعقل وتبصر.


وقريبا بعون الله تعالى أضع بين يدي القراء الكرام تعليقي الأخير على الموضوع مع وضع الحديث الذي يستدلون به كحجة على وجود كتاب شريك لكتاب الله تعالى، وهو حديث صاحب الأريكة لنرى من هم رواة هذا الحديث الذي يعتقد الشيوخ صحته رغم أنه غير موجود في صحيحهم.


أضف تعليق
لا بد من تسجيل الدخول اولا قبل التعليق
تاريخ الانضمام : 2006-07-11
مقالات منشورة : 530
اجمالي القراءات : 11,028,451
تعليقات له : 2,000
تعليقات عليه : 2,891
بلد الميلاد : ALGERIA
بلد الاقامة : ALGERIA