ثقافة ما بعد بعد الحرب

سامر إسلامبولي Ýí 2007-01-20


de;Ñ<span style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </span>Ýíå<span style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </span>ØæÇá ÍíÇÊå<span style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </span>ÍÓÈ<span style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </span>ãÚØíÇÊ<span style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </span>ÇáæÇÞÚ æãÓÊáÒãÇÊå, ÝÇáÌåÇÏ áÇ íÚäí<span style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </span>ÇáÞÊÇá , æÅäãÇ íÚäí ÈÐá ÇáÌåÏ ÈæÓíáÉ ãÚíäÉ íÍÏÏåÇ<span style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </span>ÇáåÏÝ ,ÝÇáåÏÝ åæ<span style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </span>ÇáÐí íÍÏÏ ÕæÑÉ ÇáÌåÇÏ ,æßá ÌåÇÏ Ýí æÞÊå åæ ÃßÈÑ,<span style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </span>æÇáÞÊÇá åæ ÃÍÏ ÕæÑ ÇáÌåÇÏ<span style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </span>Ýí ÇáæÇÞÚ ÚäÏãÇ íÓÊáÒã Ðáß ,æåæ ÃãÑ ãÄÞÊ<span style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </span>æÚÇÑÖ<span style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </span>æáíÓ ÃÕáÇð Ýí<span style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </span>ÇáÚáÇÞÇÊ<span style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </span>Èíä<span style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </span>ÇáãÌÊãÚÇÊ<span style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </span>Ýåæ ãä ÈÇÈ ÂÎÑ ÇáØÈ Çáßí, ÝÅÐÇ<span style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </span>ÇäÊåì ÇáÞÊÇá íÑÌÚ ÇáÃãÑ Åáì ÇáÃÕá ÇáÚÇã Ýí ÍíÇÉ<span style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </span>ÇáãÌÊãÚÇÊ ( ÇáÌåÇÏ ÇáÃßÈÑ) , ÇáÐí íÊãËá Ýí ßÇÝÉ<span style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </span>ÕæÑ äåÖÉ ÇáãÌÊãÚ<span style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </span>æÇáÍÝÇÙ Úáì ÇÓÊãÑÇÑíÉ åÐå ÇáäåÖÉ ãä ÎáÇá ÚãáíÉ ÇáÌåÇÏ .<o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="TEXT-JUSTIFY: kashida; MARGIN-RIGHT: 2.45pt; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%"><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 16pt; FONT-FAMILY: 'Traditional Arabic'"><span style="mso-spacerun: yes"></span></span></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="TEXT-JUSTIFY: kashida; MARGIN-RIGHT: 2.45pt; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%"><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 16pt; FONT-FAMILY: 'Traditional Arabic'">&nbsp;áÞÏ ãÑÊ ÇáÃãÉ ÇáÚÑÈíÉ<span style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </span>æÇáÅÓáÇãíÉ<span style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </span>ÈãÑÍáÉ<span style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </span>ãÎÇÖ ÚäíÝÉ<span style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </span>ÑÇÝÞåÇ<span style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </span>äÒíÝ ÔÏíÏ<span style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </span>ãä ÇáÔÚÈ<span style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </span>ÇááÈäÇäí æãÞÇæãÉ ÔÑÓÉ ãä ÝÆÉ ãÄãäÉ<span style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </span>ÞáíáÉ<span style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </span>Ýí ÇáÚÏÏ<span style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </span>ÚÙíãÉ<span style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </span>Ýí ÇáÝÚá , æãÚ ßá ÇáÚäÝ<span style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </span>æ ÇáÏãÇÑ<span style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </span>ÇáÐí ÃÕÇÈ<span style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </span>ÔÚÈ áÈäÇä , ÝÞÏ<span style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </span>Êã æáÇÏÉ<span style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </span>ÇáÌäíä<span style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </span>ãÊÍÏíÇð<span style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </span>ÌÈÑæÊ<span style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </span>ÇáØÛíÇä<span style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </span>æÂáÊå ÇáÚÓßÑíÉ , æÊã øóÊãÑíÛ<span style="mso-spacerun: yes">&nbsp;&nbsp; </span>ÃäÝ ÝÑÚæä Ýí ÇáÊÑÇÈ ,æãÇ ÚÌÒ Úä ÕäÚå<span style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </span>ÇáÏæá ÇáÅÓáÇãíÉ<span style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </span>æ ÇáÚÑÈíÉ<span style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </span>ãÌÊãÚÉ<span style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </span>ÎáÇá Òãä<span style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </span>Øæíá ÕäÚÊå<span style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </span>ÇáãÞÇæãÉ ÇáÅÓáÇãíÉ<span style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </span>ÇááÈäÇäíÉ<span style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </span>Ýí ÔåÑ æÇÍÏ ãä ÇáÕÈÑ æ ÇáÕÏÞ æÇáÊÖÍíÉ ãä ÃÌá ÇáãÈÏà æÇáÅäÓÇä , æåÐå<span style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </span>ÇáãáÍãÉ<span style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </span>ÇáÈØæáíÉ<span style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </span>æãÇ äÊÌ ÚäåÇ ÓæÝ Êßæä<span style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </span>ãÕÏÑÇð<span style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </span>æãæÖÚÇð<span style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </span>ááÏÑÇÓÇÊ<span style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </span>Úáì ßÇÝÉ<span style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </span>ÇáÃÕÚÏÉ , íÊäÇæáåÇ<span style="mso-spacerun: yes">&nbsp;&nbsp; </span>ÇáÎÈÑÇÁ<span style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </span>ÇáÚÓßÑíøæä<span style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </span>ßãÚÑßÉ ãíÏÇäíÉ<span style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </span>ãÊãíÒÉ<span style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </span>Ýí äæÚíÊåÇ , æíÊäÇæáåÇ<span style="mso-spacerun: yes">&nbsp;&nbsp; </span>ÇáÅÚáÇãíæä ,<span style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </span>æÚáãÇÁ<span style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </span>ÇáäÝÓ<span style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </span>æ ÇáÇÌÊãÇÚ æÇáãÝßÑæä<span style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </span>æÇáÓíÇÓíæä<span style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </span>íäÙÑ ßá ãäåã<span style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </span>ãä ÒÇæíÊå<span style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </span>ÏÑÇÓÉð<span style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </span>æÊãÍíÕÇð æÇÓÊäÊÇÌÇð<span style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </span>.<o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="TEXT-JUSTIFY: kashida; MARGIN-RIGHT: 2.45pt; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%"><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 16pt; FONT-FAMILY: 'Traditional Arabic'"><span style="mso-spacerun: yes">&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span>ÝÚáì ãÓÊæì ãÇ ÃÕÇÈ ÇáÚÏæ ÇáÕåíæäí<span style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </span>ÇáÛÇÔã<span style="mso-spacerun: yes">&nbsp;&nbsp; </span>ÞÇãÊ<span style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </span>ÇáãÞÇæãÉ<span style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </span>ÇáÅÓáÇãíÉ<span style="mso-spacerun: yes">&nbsp;&nbsp; </span>ÇááÈäÇäíÉ<span style="mso-spacerun: yes">&nbsp;&nbsp; </span>ÈÊÍØíã<span style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </span>ÃÓØæÑÉ<span style="mso-spacerun: yes">&nbsp;&nbsp; </span>ÇáÌíÔ<span style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </span>ÇáÕåíæäí<span style="mso-spacerun: yes">&nbsp;&nbsp; </span>ÇáÐí áÇ íÞåÑ<span style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </span>! æáã<span style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </span>íßä Ðáß ÈÌíÔ<span style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </span>ÌÑÇÑ ! æÅäãÇ<span style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </span>ÈÝÆÉ<span style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </span>ãÄãäÉ<span style="mso-spacerun: yes">&nbsp;&nbsp; </span>ÕÇÈÑÉ , <strong>ßãÇ ÃäåÇ<span style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </span>ÞÏ äÒÚÊ<span style="mso-spacerun: yes">&nbsp;&nbsp; </span>ÇáËÞÉ æ ÇáßÈÑíÇÁ<span style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </span>ãä äÝæÓ<span style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </span>ÇáãÌÊãÚ<span style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </span>ÇáÕåíæäí<span style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </span>ÏæáÉð<span style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </span>æÔÚÈÇð , æ ÃÑÌÚÊåã<span style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </span>Åáì<span style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </span>ØÈíÚÊåã<span style="mso-spacerun: yes">&nbsp;&nbsp; </span>ÇáËÞÇÝíÉ ÇáãÊãËáÉ<span style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </span>ÈÇáÎæÝ<span style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </span>æÇáÌÈä<span style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </span>æ ÇáÐá<span style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </span>æßÑå<span style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </span>ÇáãæÊ<span style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </span>æÇáÍÞÏ<em> </em>Úáì ÇáÅäÓÇäíÉ<span style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </span>ÞÇØÈÉ , Ýåã ÞÊáÉ ÇáÃäÈíÇÁ<span style="mso-spacerun: yes">&nbsp;&nbsp; </span>æÇáÔíæÎ<span style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </span>æÇáäÓÇÁ æÇáÃØÝÇá, æåã ÇáãÝÓÏæä Ýí ÇáÃÑÖ .</strong><o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="TEXT-JUSTIFY: kashida; MARGIN-RIGHT: 2.45pt; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%">&nbsp;<font size="1"><font face="Times New Roman">áÞÏ äÒÚÊ ÇáãÞÇæãÉ<span style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </span>ÇáÅÓáÇãíÉ ÇááÈäÇäíÉ ÝßÑÉ ÇÓÊãÑÇÑ æÇÓÊÞÑÇÑ ÏæáÉ Õåíæä<span style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </span>Ýí ÝáÓØíä ãä Ðåä ÇáíåæÏ æãóä ÎáÝåã ãä Þæì ÇáÇÓÊßÈÇÑ, áÞÏ ÃÒÇáÊ<span style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </span>ÇáãÞÇæãÉ<span style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </span>ÇáÅÓáÇãíÉ ãä Ðåä<span style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </span>ÇáÚÏæ ÇáÛÇÔã<span style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </span>ÝßÑÉ<span style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </span>ÖÚÝ<span style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </span>æÚÌÒ<span style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </span>ÇáÅäÓÇä<span style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </span>ÇáÚÑÈí<span style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </span>æÇáãÓáã , æ ÃËÈÊÊ<span style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </span>Ãäå ãÇÒÇá<span style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </span>íãáß<span style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </span>ÞæÉð<span style="mso-spacerun: yes">&nbsp;&nbsp; </span>æÅíãÇäÇð ÅÐÇ<span style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </span>ÊæÝÑ áå<span style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </span>ÇáÞíÇÏÉ<span style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </span>ÇáÑÇÔÏÉ ,<span style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </span>áÞÏ ÃÕÇÈÊ<span style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </span>ÇáãÞÇæãÉ<span style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </span>ÇáÅÓáÇãíÉ ÇááÈäÇäíÉ ßÈÏ<span style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </span>ÏæáÉ Õåíæä<span style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </span>æÌÚáÊ ÞáÈåÇ íäÒÝ<span style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </span>ÏãÇð æíÑÊÌÝ ÎæÝÇð æåáÚÇð , ÝáÃæá<span style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </span>ãÑÉ<span style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </span>Ýí ÊÇÑíÎ ÏæáÉ<span style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </span>Õåíæä<span style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </span>íäåãÑ ÇáÕæÇÑíÎ Úáì<span style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </span>ÈäíÊåÇ<span style="mso-spacerun: yes">&nbsp;&nbsp; </span>ÇáÊÍÊíÉ<span style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </span>æÊÕÇÈ<span style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </span>Ýí ÇáÚãÞ<span style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </span>ÇáÃãäí , æíäÒá ÝÆÑÇäåÇ<span style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </span>Åáì<span style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </span>ÇáãáÇÌÆ<span style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </span>,æÊÐæÞ<span style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </span>ØÚã<span style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </span>ÇáÏãÇÑ<span style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </span>æ ÇáÞÊá æ ÇáÌÑÍì<span style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </span>æÇáÊÔÑíÏ<span style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </span>æÇáäÒæÍ , æÑÌæÚ<span style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </span>ÇáÃÛÑÇÈ ÇáÛÇÕÈíä<span style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </span>Åáì ÈáÇÏåã<span style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </span>ÇáÃæáì æÇáÎÓÇÑÉ<span style="mso-spacerun: yes">&nbsp;&nbsp; </span>ÇáÇÞÊÕÇÏíÉ<span style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </span>ÇáåÇÆáÉ ,<span style="mso-spacerun: yes">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span><strong><em>áÞÏ<span style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </span>ÌÚáåÇ ÍÒÈ Çááå<span style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </span>ÊÔÑÈ ãä ÐÇÊ<span style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </span>ÇáßÃÓ<span style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </span>ÇáÐí<span style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </span>ßÇäÊ<span style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </span>ÊÐíÞå<span style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </span>ááÚÑÈ<span style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </span>æÇáãÓáãíä ,<span style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </span>áÞÏ ÌÚá ÍÒÈ Çááå<span style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </span>ÏæáÉ Õåíæä ÊÝÞÏ<span style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </span>ÕæÇÈåÇ , áÞÏ<span style="mso-spacerun: yes">&nbsp;&nbsp; </span>ÃÐåÈó<span style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </span>åíÈÊåÇ<span style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </span>ãä äÝæÓ<span style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </span>ÃØÝÇá ÇáÚÑÈ<span style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </span>æÇáãÓáãíä !!! æÌÚá<span style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </span>ÃØÝÇá<span style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </span>ÇáÚÇáã íßÑåæäåÇ<span style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </span>æíäÙÑæä<span style="mso-spacerun: yes">&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span>ÅáíåÇ<span style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </span>ÈÇÒÏÑÇÁ </em></strong>, ÇÓÊØÇÚ<span style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </span>ÍÒÈ Çááå<span style="mso-spacerun: yes">&nbsp;&nbsp; </span>Ãä íäÔÑ<span style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </span>ÕæÑÉ<span style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </span>ÍÞíÞíÉ<span style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </span>áÏæáÉ<span style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </span>Õåíæä<span style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </span>Èíä ßá ÔÚæÈ<span style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </span>ÇáÚÇáã<span style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </span>ãÊÍÏíÇ<span style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </span>æÓÇÆá ÇáÅÚáÇã<span style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </span>ÇáãÃÌæÑÉ ,<span style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </span>æÐáß ãä ÎáÇá<span style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </span>ÑÌæÚ ÌãíÚ<span style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </span>ÇáÓÇÆÍíä æ ÇáãÞíãíä Ýí ÇááÈäÇä<span style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </span>æåã ÈÇáÂáÇÝ Åáì<span style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </span>ÈáÇÏåã ÍÇãáíä ÕæÑÉ ÇáÅÌÑÇã æ ÇáÚÏæÇä<span style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </span>ÇáÕåíæäí<span style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </span>ÇáÐí<span style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </span>ÃÎÑÌåã ãä ÇááÈäÇä ,æäÔÑæÇ<span style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </span>åÐå ÇáÕæÑÉ<span style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </span>ÇáÅÚáÇãíÉ<span style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </span>ÈæÓíáÉ<span style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </span>ÔÚÈíÉ<span style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </span>Ýí ÔÚæÈåã , <strong><em>áÞÏ ÞÇã ÍÒÈ Çááå<span style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </span>ÈÕÝÚ<span style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </span>ÇáÚãáÇÞ ÇáÃÚæÑ ÇáÏÌÇá Úáì<span style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </span>æÌåå, æ ÃÒÇá ÇáÞäÇÚ Úäå , áÞÏ ÃÑÛã ÍÒÈ Çááå<span style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </span>ÃãÑíßÇ Ãä ÊÚíÏ<span style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </span>ÇáäÙÑ<span style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </span>Ýí ãÔÑæÚåÇ<span style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </span>ÇáÔÑÞ<span style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </span>ÇáÃæÓØí,<span style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </span>áÃäå<span style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </span>ÞáÈ ÇáÃãæÑ ÑÃÓÇð<span style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </span>Úáì ÚÞÈ .<o:p></o:p></em></strong></font></font><span dir="ltr" style="FONT-FAMILY: 'Arabic Typesetting'; mso-bidi-language: AR-SY; mso-bidi-font-family: 'Traditional Arabic'"><o:p>&nbsp;</o:p></span>&nbsp;</p>
<p class="MsoBodyText" dir="rtl" style="MARGIN-RIGHT: 2.45pt; TEXT-ALIGN: justify"><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 16pt; FONT-FAMILY: 'Traditional Arabic'"><span style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </span>ãÇ ÃßËÑ ÇáÎÓÇÑÇÊ ÇáÓíÇÓíÉ æÇáÅÚáÇãíÉ æÇáÇÌÊãÇÚíÉ<span style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </span>ÇáÊí<span style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </span>ÃÕÇÈÊ ÇáÚÏæ ÇáÕåíæäí <span style="mso-spacerun: yes">&nbsp;</span>äÊíÌÉ<span style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </span>ÇáãÞÇæãÉ<span style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </span>ÇáÅÓáÇãíÉ<span style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </span>ÇááÈäÇäíÉ , æÓæÝ<span style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </span>íÙåÑ Ðáß ãÚ ÇáÒãä ÊÈÇÚÇð.<o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoBodyText" dir="rtl" style="MARGIN-RIGHT: 2.45pt; TEXT-ALIGN: justify"><strong><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 16pt; FONT-FAMILY: 'Traditional Arabic'"><span style="mso-spacerun: yes">&nbsp;&nbsp; </span>ÃãÇ ÃËÑ<span style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </span>ÇáãÞÇæãÉ ÇáÅÓáÇãíÉ<span style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </span>ÇááÈäÇäíÉ<span style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </span>Úáì ÔÚæÈ ÇáÚÇáã<span style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </span>ÇáÚÑÈí<span style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </span>æÇáÅÓáÇãí<span style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </span>Ýåí ßËíÑÉ<span style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </span>ÌÏÇ<span style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </span>æãä ÃåãåÇ :<o:p></o:p></span></strong></p>
<p class="MsoBodyText" dir="rtl" style="TEXT-ALIGN: justify"><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 16pt; FONT-FAMILY: 'Traditional Arabic'">1- ÅÙåÇÑ<span style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </span>ÖÚÝ<span style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </span>æÚÌÒ ÇáÃäÙãÉ<span style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </span>ÇáÚÑÈíÉ .<o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoBodyText" dir="rtl" style="MARGIN-RIGHT: 2.45pt; TEXT-ALIGN: justify"><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 16pt; FONT-FAMILY: 'Traditional Arabic'">2-ÅÙåÇÑ ÝÓÇÏ ÇáÃäÙãÉ æåÏÑåÇ áËÑæÇÊ ÇáÃãÉ , <strong>æÎÇÕÉ ÇáÏæá ÇáÊí ÊÞæã<span style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </span>ÈÔÑÇÁ ÕÝÞÇÊ ÃÓáÍÉ ÈãáíÇÑÇÊ ÇáÏæáÇÑÇÊ !<span style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </span>ãÚ ÇáÚáã Ãä åÐå<span style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </span>ÇáÏæá<span style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </span>ÛíÑ ãÚäíÉ áÇ ÈÞÊÇá æáÇ ÈÛíÑå .<o:p></o:p></strong></span></p>
<p class="MsoBodyText" dir="rtl" style="MARGIN-RIGHT: 2.45pt; TEXT-ALIGN: justify"><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 16pt; FONT-FAMILY: 'Traditional Arabic'">3- ÅÑÌÇÚ ÇáËÞÉ<span style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </span>ááÔÚæÈ , æÃäåÇ Êãáß ÞæÉð æ ÅíãÇäÇð Úáì<span style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </span>ÇáãÌÇÈåÉ<span style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </span>æÇáÊÛííÑ<span style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </span>ÅÐÇ<span style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </span>ÃÑÇÏÊ Ðáß . <o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoBodyText" dir="rtl" style="MARGIN-RIGHT: 2.45pt; TEXT-ALIGN: justify"><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 16pt; FONT-FAMILY: 'Traditional Arabic'">4-äÒÚ<span style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </span>æóåúã ÝßÑÉ<span style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </span>ÊØÈíÞ<span style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </span>äÙÇã<span style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </span>ÇáØæÇÑÆ<span style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </span>æ ÇáÎäÞ<span style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </span>ÇáÇÞÊÕÇÏí ãä Ðåä<span style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </span>ÇáÔÚæÈ<span style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </span>ÈÍÌÉ Åä ÇáÏæá<span style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </span>ÇáÚÑÈíÉ<span style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </span>Ýí ãÑÍáÉ<span style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </span>ãÌÇÈåÉ ãÚ ÏæáÉ<span style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </span>Õåíæä , æßÔÝ ÇáÍÞíÞÉ ááÌãíÚ ÈÃä Ðáß ÅäãÇ åæ<span style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </span>áÍãÇíÉ<span style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </span>ßÑÇÓí ÇáÓáØÉ ÃæáÇð ,æÍãÇíÉ ÇáßíÇä<span style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </span>ÇáÕåíæäí<span style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </span>ËÇäíÇð<span style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </span>ãä ÛÖÈ ÇáÔÚæÈ .<o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoBodyText" dir="rtl" style="MARGIN-RIGHT: 1.9pt; TEXT-ALIGN: justify"><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 16pt; FONT-FAMILY: 'Traditional Arabic'">5-áÞÏ ÇÓÊØÇÚ ÍÒÈ Çááå Ãä íÕäÚ ãÇ ÚÌÒ Úäå ÇáÚáãÇÁ<span style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </span>Ýí ßÇÝÉ ÇáãÄÊãÑÇÊ æÇáÈÍæË æÇáÇÌÊãÇÚÇÊ Ýí äÔÑ ÇáæÚí ÇáÅÓáÇãí<span style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </span>Èíä ÇáãÓáãíä , æÖÑæÑÉ ÇáæÍÏÉ<span style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </span>æÇáÊÚÇæä<span style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </span>æäÈÐ ÇáØÇÆÝíÉ .<o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoBodyText" dir="rtl" style="TEXT-ALIGN: justify"><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 16pt; FONT-FAMILY: 'Traditional Arabic'"><span style="mso-spacerun: yes">&nbsp;</span>Ýóãä ãä ÔÈÇÈ ÇáÃãÉ (æ ÃÞæá ÔÈÇÈ æÃÎÕåã<span style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </span>ÈÇáÐßÑ)<span style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </span>íÞÈá<span style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </span>Ãä íÓãÚ<span style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </span>ÍæÇÑÇð<span style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </span>Ýí ÇÎÊáÇÝ ÇáÓäÉ<span style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </span>ãÚ ÇáÔíÚÉ<span style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </span>æÛíÑåã<span style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </span>Ýí<span style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </span>ÇáæÖÚ<span style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </span>ÇáÑÇåä !! . <o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoBodyText" dir="rtl" style="TEXT-ALIGN: justify"><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 16pt; FONT-FAMILY: 'Traditional Arabic'">6- Åä ÍÒÈ Çááå ÞÏ ÖÑÈ ãËÇáÇð ÑÇÆÚÇð ÚäÏãÇ Íãá ãÓÄæáíÉ ÇáÈäÇÁ æÇáÚãÇÑ æÇáÊÚæíÖ ááäÇÓ ÇáãÊÖÑÑíä ãä ÇáÍÑÈ ÇáÛÇÔãÉ , ÈíäãÇ äÌÏ ÇáÏæá ÇáÚÑÈíÉ ÊåÏã ÃÈäíÉ æÊÓÊæáí Úáì ÃãáÇß ÇáãæÇØäíä Ïæä Ãí ÊÚæíÖ íÐßÑ, Ãæ ÑÈãÇ ÃÚØÊåã ãáÇáíã æäÝÊåã Åáì ÃØÑÇÝ ÇáãÏíäÉ !!.<o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoBodyText" dir="rtl" style="TEXT-ALIGN: justify"><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 16pt; FONT-FAMILY: 'Traditional Arabic'">7- Åä ÍÒÈ Çááå Íãá ãÓÄæáíÉ ÃÓÑì ÇáÚÑÈ Ýí ÅÓÑÇÆíá ,æØÇáÈ ÈÇáÅÝÑÇÌ Úäåã æÈÐá ÌåÏå Ýí Ðáß.ÈíäãÇ äÌÏ ÇáÃäÙãÉ ÇáÚÑÈíÉ ãÓÊåÊÑÉ ÈÇáÃÓÑì Ýí ÓÌæä ÇáÚÏæ , Èá æÊÞæã ÈÇÚÊÞÇá ÇáãæÇØäíä áãÌÑÏ ÅÈÏÇÁ ÇáÑÃí æÊãáà Èåã ÓÌæäåÇ ÍÊì ÕÇÑ ÇáãæÇØä ÃÓíÑÇð Ýí æØäå !!. <o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoBodyText" dir="rtl" style="TEXT-ALIGN: justify"><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 16pt; FONT-FAMILY: 'Traditional Arabic'">8- Åä ÅäÌÇÒ ÍÒÈ Çááå Ýí ÇáÌäæÈ ÛØøì Úáì ßá ãÇ íÓãì ÅäÌÇÒ ÚÑÈí Ýí ÇáÕÑÇÚ ÇáÚÑÈí ÇáÅÓÑÇÆíáí Úáì ãÏÇÑ ÎãÓíä ÓäÉ ,æÐáß ÅÐÇ ßÇä åäÇß ãÇ íÓãì ÅäÌÇÒ ÚÑÈí ÍÞíÞí !! .<o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoBodyText" dir="rtl" style="TEXT-ALIGN: justify"><strong><em><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 16pt; FONT-FAMILY: 'Traditional Arabic'"><span style="mso-spacerun: yes">&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span>áÞÏ æÍøÏ ÍÒÈ Çááå ãÔÇÚÑ<span style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </span>ÇáãÓáãíä<span style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </span>Ýí<span style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </span>ãÔÇÑÞ<span style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </span>ÇáÃÑÖ<span style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </span>æãÛÇÑÈåÇ<span style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </span>ÊÍÊ ÑÇíÉ<span style="mso-spacerun: yes">&nbsp;&nbsp; </span>ÇáÊæÍíÏ áÇ Çáå ÅáÇ Çááå</span></em></strong><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 16pt; FONT-FAMILY: 'Traditional Arabic'"> , ÝÈÏÃÊ ÊÓãÚ ãä ÇáäÇÓ<span style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </span>Ýí ÇáÔÇÑÚ<span style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </span>ÃÝßÇÑÇ<span style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </span>ÃßËÑ æÚíÇð ãä ÂÑÇÁ<span style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </span>ÝÞåÇÁ<span style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </span>ÇáÓáÇØíä<span style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </span>æÇáÅÚáÇã<span style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </span>ÇáÐíä íÍÈÓæä<span style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </span>ÃäÝÓåã<span style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </span>Ýí ÇáÊÇÑíÎ , æíÕÑæä Úáì<span style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </span>ÇáßÑå<span style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </span>æÇáÍÞÏ<span style="mso-spacerun: yes">&nbsp;&nbsp; </span>áãÇ<span style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </span>ÌÑì ãä ÃÍÏÇË<span style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </span>ÊÇÑíÎíÉ<span style="mso-spacerun: yes">&nbsp;&nbsp; </span>æÇÎÊáÇÝÇÊ ÝßÑíÉ<span style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </span>ÓíÇÓíÉ ÂäÆÐ !!<span style="mso-spacerun: yes">&nbsp;&nbsp; </span>áÞÏ ÇÓÊØÇÚ<span style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </span>ÍÒÈ Çááå<span style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </span>Ãä íÑÌÚ<span style="mso-spacerun: yes">&nbsp;&nbsp; </span>ÇáÃãÉ Åáì ÇáÊãÓß ÈßÊÇÈ ÑÈåÇ<span style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </span>(ÇáÞÑÂä )<span style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </span>Ýåæ ÍÈá<span style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </span>Çááå ÇáãÊíä , æÚáøãåã ÇáÊÚÇíÔ ãÚ ÇáÑÃí<span style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </span>ÇáÂÎÑ, æÇáÊÚÇæä æÇáÊãÇÓß æÝÞ ÇáËæÇÈÊ æÊÑß ÕÛÇÆÑ ÇáÃãæÑ ,æÇáÚãá ááäåÖÉ ÈÕæÑÉ ãÔÊÑßÉ .<o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoBodyText" dir="rtl" style="TEXT-ALIGN: justify"><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 16pt; FONT-FAMILY: 'Traditional Arabic'"><span style="mso-spacerun: yes">&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span>ÃãæÑ ßËíÑÉ ÇÓÊØÇÚ ÍÒÈ Çááå<span style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </span>Ãä íÙåÑåÇ Åáì ÓÇÍÉ ÇáæÚí<span style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </span>ÈÇáäÓÈÉ ááÔÚæÈ, æÓæÝ ÊÊäÇæáåÇ<span style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </span>ÇáÔÚæÈ äÞÇÔÇð æÍæÇÑÇð .<o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoBodyText" dir="rtl" style="TEXT-ALIGN: justify"><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 16pt; FONT-FAMILY: 'Traditional Arabic'"><span style="mso-spacerun: yes">&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span><strong>áÐÇ<span style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </span>ÃØÇáÈ ÇáÔÚæÈ (æáíÓ<span style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </span>ÇáÝÞåÇÁ<span style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </span>æÇáÓíÇÓííä ) Ãä íÍÇÝÙæÇ<span style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </span>Úáì<span style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </span>ÇáÅäÌÇÒÇÊ ÇáÊí æÕáæÇ ÅáíåÇ ãä ÇáæÚí<span style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </span>æÇááÍãÉ ÇáæØäíÉ æäÈÐ ÇáØÇÆÝíÉ æÇáÚÑÞíÉ æÇáäÙÑ Åáì ÇáãÓÊÞÈá äÙÑÉ<span style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </span>Ããá æãÍÈÉ,<span style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </span>æÈäÇÁ ÇáæØä íÏÇð ÈíÏ ãÚ ÇáÂÎÑ ÇáãÎÊáÝ ÚäÇ ãä ÃÈäÇÁ ÇáæØä ÇáæÇÍÏ, ÝÇáæØä ááÌãíÚ !!. <o:p></o:p></strong></span></p>
<p class="MsoBodyText" dir="rtl" style="TEXT-ALIGN: justify"><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 16pt; FONT-FAMILY: 'Traditional Arabic'"><span style="mso-spacerun: yes">&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span><strong>íäÈÛí<span style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </span>Úáì ÇáÔÚæÈ<span style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </span>Ãä íÊÍãáæÇ ÇáãÓÄæáíÉ ßÇãáÉ<span style="mso-spacerun: yes">&nbsp;&nbsp; </span>æíÃÎÐæÇ<span style="mso-spacerun: yes">&nbsp;&nbsp; </span>ÑæÍ ÇáãÈÇÏÑÉ,<span style="mso-spacerun: yes">&nbsp;&nbsp; </span>æíÞæãæÇ<span style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </span>ÈÇáÅÔÑÇÝ Úáì ÈäÇÁ<span style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </span>ÃæØÇäåã ,<span style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </span>æÊæÒíÚ<span style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </span>ËÑæÇÊåã<span style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </span>,<span style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </span>æãÍÇÑÈÉ<span style="mso-spacerun: yes">&nbsp;&nbsp; </span>ÇáÝÓÇÏ<span style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </span>ÇáÞÖÇÆí<span style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </span>æÇáÇÞÊÕÇÏí æÇáÓíÇÓí<span style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </span>æÇáÇÌÊãÇÚí , æÚÏã<span style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </span>ÇáÇäÎÏÇÚ ÈÓíÇÓÉ<span style="mso-spacerun: yes">&nbsp;&nbsp; </span>ÇáÕãæÏ<span style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </span>æ ÇáÊÕÏí<span style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </span>æÇáÊÌÇÑÉ<span style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </span>ÈÏãÇÁ<span style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </span>ÇáÔÚæÈ<span style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </span>æÇÚÊÞÇá<span style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </span>ÔÈÇÈ<span style="mso-spacerun: yes">&nbsp;&nbsp; </span>ÇáÃãÉ<span style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </span>ÇáÐíä<span style="mso-spacerun: yes">&nbsp;&nbsp; </span>íãËáæä<span style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </span>ÇáÑÃí ÇáÂÎÑ<span style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </span>áÃä<span style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </span>ßá<span style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </span>Ðáß ÇáÚãá<span style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </span>ãä ÇáÃäÙãÉ<span style="mso-spacerun: yes">&nbsp;&nbsp; </span>ÅäãÇ åæ<span style="mso-spacerun: yes">&nbsp;&nbsp; </span>ááÍÝÇÙ<span style="mso-spacerun: yes">&nbsp;&nbsp; </span>Úáì ßÑÇÓí ÇáÇÓÊÈÏÇÏ<span style="mso-spacerun: yes">&nbsp;&nbsp; </span>æÇáÇÓÊÚÈÇÏ<span style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </span>æÍãÇíÉ<span style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </span>ÇáßíÇä ÇáÕåíæäí .<span style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </span><o:p></o:p></strong></span></p>
<p class="MsoBodyText" dir="rtl" style="TEXT-ALIGN: justify"><strong><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 16pt; FONT-FAMILY: 'Traditional Arabic'"><span style="mso-spacerun: yes">&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span>ÃíåÇ<span style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </span>ÇáÔÚæÈ<span style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </span>ÃäÊã<span style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </span>ÇáÂä ÊãÇÑÓæä<span style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </span>ÇáÌåÇÏ<span style="mso-spacerun: yes">&nbsp;&nbsp; </span>ÇáÃßÈÑ (ÇáÕÑÇÚ ÇáËÞÇÝí ) æåí ãåãÉ<span style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </span>ßÈíÑÉ<span style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </span>æãÓÄæáíÉ ÚÙíãÉ<span style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </span>ÝÇáÍÐÑ<span style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </span>ãä ÇáæÞæÚ Ýí ÍÈÇá<span style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </span>ÎÏÇÚ<span style="mso-spacerun: yes">&nbsp;&nbsp; </span>ÝÞåÇÁ ÇáÓáØÇä<span style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </span>ÇáÐíä íÛÑÓæä<span style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </span>ÇáÝÊä<span style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </span>æÇáßÑå<span style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </span>æÇáÈÛÖÇÁ<span style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </span>Èíä ÇáãÓáãíä ,<span style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </span>æÇáÍÐÑ<span style="mso-spacerun: yes">&nbsp;&nbsp; </span>ãä ÎÏÇÚ<span style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </span>ÑÌÇá<span style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </span>ÇáÓíÇÓÉ<span style="mso-spacerun: yes">&nbsp;&nbsp; </span>ÇáÐíä<span style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </span>åãåã<span style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </span>ÇáæÍíÏ ÇÓÊãÑÇÑåã Ýí ßÑÓí<span style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </span>ÇáÓáØÉ<span style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </span>æÊßÏíÓ<span style="mso-spacerun: yes">&nbsp;&nbsp; </span>ÇáËÑæÇÊ ÇáãäåæÈÉ ãä ËÑæÇÊ ÇáæØä,<span style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </span>ÝÇáÍÐÑ<span style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </span>ÇáÍÐÑ<span style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </span>ÃíåÇ<span style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </span>ÇáÔÚæÈ<span style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </span>ãä åÄáÇÁ ÌãíÚÇ .<o:p></o:p></span></strong></p>
<p class="MsoBodyText" dir="rtl" style="TEXT-ALIGN: center" align="center"><strong><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 16pt; FONT-FAMILY: 'Traditional Arabic'">ÅÐÇ ÇáÔÚÈ íæãÇ ÃÑÇÏ ÇáÍíÇ É........ÝáÇ ÈÏ Ãä íÓÊÌíÈ ÇáÞÏÑ<o:p></o:p></span></strong></p>
<p class="MsoBodyText" dir="rtl" style="TEXT-ALIGN: center" align="center"><strong><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 16pt; FONT-FAMILY: 'Traditional Arabic'">æáÇÈÏ ááíá Ãä íäÌáí<span style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </span>.............<span style="mso-spacerun: yes">&nbsp;&nbsp; </span>æáÇ ÈÏ ááÞíÏ Ãä íäßÓÑ<o:p></o:p></span></strong></p>
<p class="MsoBodyText" dir="rtl" style="TEXT-ALIGN: center" align="center"><strong><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 16pt; FONT-FAMILY: 'Traditional Arabic'">(Åä Çááå áÇ íÛíÑ ãÇ ÈÞæã ÍÊì íÛíÑæÇ ãÇ ÈÃäÝÓåã )<o:p></o:p></span></strong></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="MARGIN-RIGHT: 2.45pt; TEXT-ALIGN: center" align="center"><strong><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 16pt; FONT-FAMILY: 'Traditional Arabic'">(æÇÚÊÕãæÇ ÈÍÈá Çááå<span style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </span>ÌãíÚÇ æáÇ ÊÝÑÞæÇ )<o:p></o:p></span></strong></p>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 16pt; FONT-FAMILY: 'Traditional Arabic'"><span style="mso-spacerun: yes">&nbsp;&nbsp; </span></span></span></h1>
اجمالي القراءات 10666

للمزيد يمكنك قراءة : اساسيات اهل القران
أضف تعليق
لا بد من تسجيل الدخول اولا قبل التعليق
تاريخ الانضمام : 2007-01-08
مقالات منشورة : 134
اجمالي القراءات : 4,937,179
تعليقات له : 354
تعليقات عليه : 834
بلد الميلاد : Syria
بلد الاقامة : Syria