كيف كان ينطق الرسول التشهد في الصلاة :
كيف كان ينطق الرسول التشهد في الصلاة

رمضان عبد الرحمن Ýí 2010-08-14


íó Åöáóíøó åóÐóÇ ÇáúÞÑÂä áÃõäÐöÑóßõã Èöåö æóãóä ÈóáóÛó ÃóÆöäøóßõãú áóÊóÔúåóÏõæäó Ãóäøó ãóÚó Çááøåö ÂáöåóÉð ÃõÎúÑóì Þõá áÇøó ÃóÔúåóÏõ Þõáú ÅöäøóãóÇ åõæó ÅöáóÜåñ æóÇÍöÏñ æóÅöäøóäöí ÈóÑöíÁñ ãøöãøóÇ ÊõÔúÑößõæäó)) ÓæÑÉ ÇáÃäÚÇã ÂíÉ 19.</span></b></span></span></p>
<p class="yiv948277624MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 0cm 0cm 0pt; direction: rtl; unicode-bidi: embed; text-align: justify;">
<span style="font-size: 18px;"><span style="font-family: verdana,geneva,sans-serif;"><span lang="AR-JO">&nbsp;</span></span></span></p>
<p class="yiv948277624MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 0cm 0cm 0pt; direction: rtl; unicode-bidi: embed; text-align: justify;">
<span style="font-size: 18px;"><span style="font-family: verdana,geneva,sans-serif;"><span lang="AR-JO">Ãí Ãä ÇáÑÓæá äÝÓå ãÍãÏ Úáíå ÇáÓáÇã ßÇä ãÃãæÑ ãä Çááå Ãä íÚáä Ðáß ááäÇÓ ÍÊì Êßæä ÇáÔåÇÏÉ ÎÇáÕÉ ááå ÊÚÇáì Ïæä ÔÑíß ãÚ Çááå¡ ÝãÇ åæ ÇáÐäÈ ÇáÐí ÝÚáäÇå äÍä Ãåá ÇáÞÑÂä ÛíÑ ÃääÇ ÊãÓßäÇ ÈÇáÔåÇÏÉ ßãÇ ÃÑÇÏ Çááå æßãÇ ÝÚá ÇáÑÓæá ãä ÞÈá¿!.. åá åÐÇ íÚÏ ÅÌÑÇã ãä æÌåÉ äÙÑ ÚáãÇÁ ÇáãÓáãíä ÇáÐíä íÊåãæääÇ ÈÇáßÝÑ Úáì ÃääÇ áÇ äÔÑß ãÚ Çááå Ýí ÔåÇÏÉ ÇáÅÓáÇã¿!.. æÏæä Ãä íÈÍËæÇ Ýí ÇáÞÑÂä ßãÇ íÞæáæä íßÝÑæä Ãåá ÇáÞÑÂä Úáì Ãäåã íßÊÝæä ÈÇáÞÑÂä æßÝì ãÕÏÑÇð ááÊÔÑíÚ Ýí Ïíä Çááå¡ æÕÏÞ Çááå ÇáÚÙíã ÍíË íÞæá ÊÚÇáì:</span></span></span></p>
<p class="yiv948277624MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 0cm 0cm 0pt; direction: rtl; unicode-bidi: embed; text-align: justify;">
<span style="font-size: 18px;"><span style="font-family: verdana,geneva,sans-serif;"><b><span lang="AR-JO">((ÔóåöÏó Çááøåõ Ãóäøóåõ áÇó ÅöáóÜåó ÅöáÇøó åõæó æóÇáúãóáÇóÆößóÉõ æóÃõæúáõæÇú ÇáúÚöáúãö ÞóÂÆöãóÇð ÈöÇáúÞöÓúØö áÇó ÅöáóÜåó ÅöáÇøó åõæó ÇáúÚóÒöíÒõ ÇáúÍóßöíãõ)) ÓæÑÉ Âá ÚãÑÇä ÂíÉ 18.</span></b></span></span></p>
<p class="yiv948277624MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 0cm 0cm 0pt; direction: rtl; unicode-bidi: embed; text-align: justify;">
<span style="font-size: 18px;"><span style="font-family: verdana,geneva,sans-serif;"><span lang="AR-JO">&nbsp;</span></span></span></p>
<p class="yiv948277624MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 0cm 0cm 0pt; direction: rtl; unicode-bidi: embed; text-align: justify;">
<span style="font-size: 18px;"><span style="font-family: verdana,geneva,sans-serif;"><span lang="AR-JO">Ãí áÇ íÔåÏ ÈæÍÏÇäíÉ Çááå ÛíÑ ÇáãáÇÆßÉ æÃæáæÇ ÇáÚáã ãä ÇáäÇÓ æÃæá ÇáäÇÓ ÇáÐíä ÔåÏæÇ ÈÐáß ÃäÈíÇÁ Çááå Úáíåã ÌãíÚÇð ÇáÓáÇã æãä&nbsp;ÓÇÑ ãä ÇáÈÔÑ Úáì äåÌåã Åáì ÞíÇã ÇáÓÇÚÉ¡ Ëã ßíÝ Êßæä ÇáÔåÇÏÉ ÎÇáÕÉ ááå ÊÚÇáì æíÐßÑ ãÚ Çááå Ãí ÔíÁ ÃÎÑ ßãÇ íÚÊÞÏ ÈÐáß ãÚÙã ÇáãÓáãíä æÚáãÇÁ ÇáãÓáãíä&nbsp;ÇáÐíä íÍËæä ÇáäÇÓ Úáì ÇáÔÑß ÈÇááå Ïæä Úáã¡ æÃä&nbsp;ÃæáæÇ ÇáÚáã Ãí ÇáÐíä áÇ íÔÑßæÇ ãÚ Çááå ÃÍÏ Ýí ÔåÇÏÉ ÇáÅÓáÇã ááå ÊÚÇáì íÞæá Çááå Ìá æÚáÇ:</span></span></span></p>
<p class="yiv948277624MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 0cm 0cm 0pt; direction: rtl; unicode-bidi: embed; text-align: justify;">
<span style="font-size: 18px;"><span style="font-family: verdana,geneva,sans-serif;"><b><span lang="AR-JO">((æóãóä íóÑúÛóÈõ Úóä ãøöáøóÉö ÅöÈúÑóÇåöíãó ÅöáÇøó ãóä ÓóÝöåó äóÝúÓóåõ æóáóÞóÏö ÇÕúØóÝóíúäóÇåõ Ýöí ÇáÏøõäúíóÇ æóÅöäøóåõ Ýöí ÇáÂÎöÑóÉö áóãöäó ÇáÕøóÇáöÍöíäó{130} ÅöÐú ÞóÇáó áóåõ ÑóÈøõåõ ÃóÓúáöãú ÞóÇáó ÃóÓúáóãúÊõ áöÑóÈøö ÇáúÚóÇáóãöíäó{131})) ÓæÑÉ&nbsp;ÇáÈÞÑÉ.</span></b></span></span></p>
<p class="yiv948277624MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 0cm 0cm 0pt; direction: rtl; unicode-bidi: embed; text-align: justify;">
<span style="font-size: 18px;"><span style="font-family: verdana,geneva,sans-serif;"><span lang="AR-JO">&nbsp;</span></span></span></p>
<p class="yiv948277624MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 0cm 0cm 0pt; direction: rtl; unicode-bidi: embed; text-align: justify;">
<span style="font-size: 18px;"><span style="font-family: verdana,geneva,sans-serif;"><span lang="AR-JO">Ãí Ãä ÅÈÑÇåíã Úáíå ÇáÓáÇã&nbsp;ÃÓáã ááå ÊÚÇáì Ïæä ÐÑÉ ãä ÇáÔÑß¡ æÃä ÇáÔÑß åæ ÔÑß ÓæÇÁ ÃßÇä Úä ØÑíÞ ÍÌÑ Ãæ ÈÔÑ áÇ ÝÑÞ Èíäåã¡ åÐÇ ãÇ áÇ íÏÑßå ÃÛáÈíÉ ÇáãÓáãíä Ýí ÔåÇÏÉ ÇáÅÓáÇã¡ Ëã Ãä Çááå íÞæá áÎÇÊã ÇáäÈííä Úáíåã ÌãíÚÇð ÇáÓáÇã:</span></span></span></p>
<p class="yiv948277624MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 0cm 0cm 0pt; direction: rtl; unicode-bidi: embed; text-align: justify;">
<span style="font-size: 18px;"><span style="font-family: verdana,geneva,sans-serif;"><b><span lang="AR-JO">((æóáóÞóÏú ÃõæÍöíó Åöáóíúßó æóÅöáóì ÇáøóÐöíäó ãöäú ÞóÈúáößó áóÆöäú ÃóÔúÑóßúÊó áóíóÍúÈóØóäøó Úóãóáõßó æóáóÊóßõæäóäøó ãöäó ÇáúÎóÇÓöÑöíäó)) ÓæÑÉ ÇáÒãÑ ÂíÉ 65.</span></b></span></span></p>
<p class="yiv948277624MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 0cm 0cm 0pt; direction: rtl; unicode-bidi: embed; text-align: justify;">
<span style="font-size: 18px;"><span style="font-family: verdana,geneva,sans-serif;"><span lang="AR-JO">&nbsp;</span></span></span></p>
<p class="yiv948277624MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 0cm 0cm 0pt; direction: rtl; unicode-bidi: embed; text-align: justify;">
<span style="font-size: 18px;"><span style="font-family: verdana,geneva,sans-serif;"><span lang="AR-JO">æäÝåã ãä Ðáß ÍÊì áæ ÃÔÑß Ãí äÈí ãä ÃäÈíÇÁ Çááå ÓæÝ íßæä ãä ÇáÎÇÓÑíä æåÐÇ ãÇ äÄãä Èå äÍä Ãåá ÇáÞÑÂä Ãäå áÇ ÔÑíß ãÚ Çááå Ýí ÇáÕáÇÉ æáÇ Ýí&nbsp;ÇáÃÐÇä æáÇ Ýí ÇáÏÚÇÁ¡ Ëã Ãä Çááå íÞæá Ýí ßÊÇÈå ÇáÚÒíÒ ãä Çáããßä Ãä íÛÝÑ ÇáÐäæÈ æáßä áÇ íÛÝÑ ÇáÔÑß íÞæá ÊÚÇáì:</span></span></span></p>
<p class="yiv948277624MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 0cm 0cm 0pt; direction: rtl; unicode-bidi: embed; text-align: justify;">
<span style="font-size: 18px;"><span style="font-family: verdana,geneva,sans-serif;"><b><span lang="AR-JO">((Åöäøó Çááøåó áÇó íóÛúÝöÑõ Ãóä íõÔúÑóßó Èöåö æóíóÛúÝöÑõ ãóÇ Ïõæäó Ðóáößó áöãóä íóÔóÇÁõ æóãóä íõÔúÑößú ÈöÇááøåö ÝóÞóÏö ÇÝúÊóÑóì ÅöËúãÇð ÚóÙöíãÇð)) ÓæÑÉ ÇáäÓÇÁ ÂíÉ 48.</span></b></span></span></p>
<p class="yiv948277624MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 0cm 0cm 0pt; direction: rtl; unicode-bidi: embed; text-align: justify;">
<span style="font-size: 18px;"><span style="font-family: verdana,geneva,sans-serif;"><span lang="AR-JO">&nbsp;</span></span></span></p>
<p class="yiv948277624MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 0cm 0cm 0pt; direction: rtl; unicode-bidi: embed; text-align: justify;">
<span style="font-size: 18px;"><span style="font-family: verdana,geneva,sans-serif;"><span lang="AR-JO">æåÐÇ ÇáÇÚÊÞÇÏ ÇáÐí äÚÊÞÏ Èå äÍä Ãåá ÇáÞÑÂä áÇ äÝÑÖå Úáì ÃÍÏ æáÇ äÓÈ ÃÍÏ æáÇ äÔÊã ÃÍÏ æáÇ äßÝÑ ÃÍÏ æãÚ ÇáÃÓÝ ÇáÔÏíÏ ãÚÙã ÚáãÇÁ ÇáãÓáãíä ÃÕÈÍ áíÓ áåã æÙíÝÉ ÛíÑ ÇáÓÈ æÇáÔÊã æÞÐÝ ÇáäÇÓ ÈÇáÈÇØá æßÃäåã ÚáãÇÁ Ýí ÓÈ ÇáäÇÓ¡ æÃßËÑ ãä ßá åÐÇ Ãäåã ÌãíÚÇð íÊßáãæä ÈÇÓã ÇáÅÓáÇã æÑÓæá ÇáÅÓáÇã æÝí ÇáÍÞíÞÉ åã ÃßËÑ ÇáäÇÓ ÅÓÇÁÉ ááÅÓáÇã æÑÓæá ÇáÅÓáÇã¡ æãÇ áÇ íÏÑßå ÃÛáÈíÉ ÇáãÓáãíä æÚáãÇÄåã ÃÕÍÇÈ ÞäæÇÊ (ÇáÃÓ Ãã ÃÓ) ßíÝ íÊÍÏËæä Úä Ïíä ÇáÑÍãÉ æÑÓæá ÇáÑÍãÉ æåã íÝÊÞÏæä Åáì ÃÏÈ ÇáÍÏíË ãÚ ÇáäÇÓ Ãæ ãÚ ÇáãÎÇáÝíä áåã Ýí ÇáãÚÊÞÏ¿!.. æáÃä åÄáÇÁ ÇáÚáãÇÁ&nbsp; áíÓ áÏíåã ÇáæÞÊ ÍÊì íÈÍËæÇ Úä ÇáÍÞ Ãæ íÑÏæÇ Úáì ÇáäÇÓ Ýí ãæÖæÚ ÇáÔåÇÏÉ æÇáÊí äÞæá ÝíåÇ äÍä Ãåá ÇáÞÑÂä áÇÈÏ Ãä Êßæä ÎÇáÕÉ ááå ÊÚÇáì æåã íÑÝÖæä Ðáß Ïæä Úáã¡ æÃä ÑÏåã Úáì ÇáäÇÓ åæ ÓÈ æÔÊã Ãåá ÇáÞÑÂä ÇáÐíä íÞÏãæä ÇáÏáíá ãä ßÊÇÈ Çááå íÞæá ÊÚÇáì¡ íÞæá ÊÚÇáì:</span></span></span></p>
<p class="yiv948277624MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 0cm 0cm 0pt; direction: rtl; unicode-bidi: embed; text-align: justify;">
<span style="font-size: 18px;"><span style="font-family: verdana,geneva,sans-serif;"><b><span lang="AR-JO">((Þõáú åõæó Çááøóåõ ÃóÍóÏñ{1} Çááøóåõ ÇáÕøóãóÏõ{2} áóãú íóáöÏú æóáóãú íõæáóÏú{3} æóáóãú íóßõä áøóåõ ßõÝõæÇð ÃóÍóÏñ{4}</span></b><b><span lang="AR-SA">)).</span></b></span></span></p>
<p class="yiv948277624MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 0cm 0cm 0pt; direction: rtl; unicode-bidi: embed; text-align: justify;">
<span style="font-size: 18px;"><span style="font-family: verdana,geneva,sans-serif;"><span lang="AR-JO">&nbsp;</span></span></span></p>
<p class="yiv948277624MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 0cm 0cm 0pt; direction: rtl; unicode-bidi: embed; text-align: justify;">
<span style="font-size: 18px;"><span style="font-family: verdana,geneva,sans-serif;"><span lang="AR-JO">Ãí áíÓ ãÚ Çááå ÃÍÏ Ýí ÇáÔåÇÏÉ Ãæ Ýí Çáãáß Ãæ ÇáÍßã Ãæ ÇáÊÔÑíÚ¡ æáãÇÐÇ áã äÓÊãÚ áãÇ ÐßÑ Ýí ÊÇÑíÎ ÇáÃãã ÇáÓÇÈÞÉ ÇáÐíä ÃÓáãæÇ ãÚ ÃäÈíÇÁ Çááå ãä ÞÈá æÃä ÞÇáæÇ Ýí ÔåÇÏÉ ÇáÊæÍíÏ æÐßÑæÇ ÑÓáåã ãÚ Çááå Ýí ÇáÏÚÇÁ Ãæ Ýí ÇáÕáÇÉ Ãæ Ýí ÇáÃÐÇä æåã ÇáÓÇÈÞæä Ýí ÇáÅÓáÇã¡ íÞæá ÊÚÇáì:</span></span></span></p>
<p class="yiv948277624MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 0cm 0cm 0pt; direction: rtl; unicode-bidi: embed; text-align: justify;">
<span style="font-size: 18px;"><span style="font-family: verdana,geneva,sans-serif;"><b><span lang="AR-JO">((æóÃóÐøöä Ýöí ÇáäøóÇÓö ÈöÇáúÍóÌøö íóÃúÊõæßó ÑöÌóÇáÇð æóÚóáóì ßõáøö ÖóÇãöÑò íóÃúÊöíäó ãöä ßõáøö ÝóÌøò ÚóãöíÞò)) ÓæÑÉ ÇáÍÌ ÂíÉ 27.</span></b></span></span></p>
<p class="yiv948277624MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 0cm 0cm 0pt; direction: rtl; unicode-bidi: embed; text-align: justify;">
<span style="font-size: 18px;"><span style="font-family: verdana,geneva,sans-serif;"><span lang="AR-JO">&nbsp;</span></span></span></p>
<p class="yiv948277624MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 0cm 0cm 0pt; direction: rtl; unicode-bidi: embed; text-align: justify;">
<span style="font-size: 18px;"><span style="font-family: verdana,geneva,sans-serif;"><span lang="AR-JO">ßíÝ ßÇä íÄÐä ÅÈÑÇåíã Úáíå ÇáÓáÇã Ýí ÇáäÇÓ ÈÛíÑ ÇáÊæÍíÏ ááå ÊÚÇáì¿!.. æåæ ÃÈæ ÇáãÓáãíä æÃÈæ ÇáÃäÈíÇÁ¡ íÞæá ÊÚÇáì:</span></span></span></p>
<p class="yiv948277624MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 0cm 0cm 0pt; direction: rtl; unicode-bidi: embed; text-align: justify;">
<span style="font-size: 18px;"><span style="font-family: verdana,geneva,sans-serif;"><b><span lang="AR-JO">((æóÌóÇåöÏõæÇ Ýöí Çááøóåö ÍóÞøó ÌöåóÇÏöåö åõæó ÇÌúÊóÈóÇßõãú æóãóÇ ÌóÚóáó Úóáóíúßõãú Ýöí ÇáÏøöíäö ãöäú ÍóÑóÌò ãøöáøóÉó ÃóÈöíßõãú ÅöÈúÑóÇåöíãó åõæó ÓóãøóÇßõãõ ÇáúãõÓúáöãíäó ãöä ÞóÈúáõ æóÝöí åóÐóÇ áöíóßõæäó ÇáÑøóÓõæáõ ÔóåöíÏÇð Úóáóíúßõãú æóÊóßõæäõæÇ ÔõåóÏóÇÁ Úóáóì ÇáäøóÇÓö ÝóÃóÞöíãõæÇ ÇáÕøóáóÇÉó æóÂÊõæÇ ÇáÒøóßóÇÉó æóÇÚúÊóÕöãõæÇ ÈöÇááøóåö åõæó ãóæúáóÇßõãú ÝóäöÚúãó Çáúãóæúáóì æóäöÚúãó ÇáäøóÕöíÑõ)) ÓæÑÉ ÇáÍÌ ÂíÉ 78.</span></b></span></span></p>
<p class="yiv948277624MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 0cm 0cm 0pt; direction: rtl; unicode-bidi: embed; text-align: justify;">
<span style="font-size: 18px;"><span style="font-family: verdana,geneva,sans-serif;"><span lang="AR-JO">&nbsp;</span></span></span></p>
<p class="yiv948277624MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 0cm 0cm 0pt; direction: rtl; unicode-bidi: embed; text-align: justify;">
<span style="font-size: 18px;"><span style="font-family: verdana,geneva,sans-serif;"><span lang="AR-JO">Ãí ÈÊæÍíÏ Çááå Ïæä ÔÑíß¡ Ëã åá íÚÞá Ãä íßæä ÇáÑÓæá ÕÇÍÈ ÇáÑÓÇáÉ æÇáãßáÝ ãä Çááå Ãä íÑÔÏ ÇáäÇÓ ÈÚÏã ÇáäÏíÉ ááå ÊÚÇáì¡ Ëã ÈÚÏ Ðáß íÞÑä ÇÓãå ÈÇÓã Çááå Ýí ÇáÔåÇÏÉ æÇáÃÐÇä&nbsp;æÝí ÇáÏÚÇÁ æÇáÕáÇÉ¡ íÞæá ÊÚÇáì:</span></span></span></p>
<p class="yiv948277624MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 0cm 0cm 0pt; direction: rtl; unicode-bidi: embed; text-align: justify;">
<span style="font-size: 18px;"><span style="font-family: verdana,geneva,sans-serif;"><b><span lang="AR-JO">((æóãöäó ÇáäøóÇÓö ãóä íóÊøóÎöÐõ ãöä Ïõæäö Çááøåö ÃóäÏóÇÏÇð íõÍöÈøõæäóåõãú ßóÍõÈøö Çááøåö æóÇáøóÐöíäó ÂãóäõæÇú ÃóÔóÏøõ ÍõÈøÇð áøöáøåö æóáóæú íóÑóì ÇáøóÐöíäó ÙóáóãõæÇú ÅöÐú íóÑóæúäó ÇáúÚóÐóÇÈó Ãóäøó ÇáúÞõæøóÉó áöáøåö ÌóãöíÚÇð æóÃóäøó Çááøåó ÔóÏöíÏõ ÇáúÚóÐóÇÈö)) ÓæÑÉ ÇáÈÞÑÉ ÂíÉ 165.</span></b></span></span></p>
<p class="yiv948277624MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 0cm 0cm 0pt; direction: rtl; unicode-bidi: embed; text-align: justify;">
<span style="font-size: 18px;"><span style="font-family: verdana,geneva,sans-serif;"><span lang="AR-JO">&nbsp;</span></span></span></p>
<p class="yiv948277624MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 0cm 0cm 0pt; direction: rtl; unicode-bidi: embed; text-align: justify;">
<span style="font-size: 18px;"><span style="font-family: verdana,geneva,sans-serif;"><span lang="AR-JO">æÏæä ÌÏá¡ áíÓ ÈÚÏ ÇáÑÓæá ÃÍÏ ãä ÇáäÇÓ íßæä ÃíãÇäå ÈÇááå æÊæÍíÏå ááå ÊÚÇáì ãËá ÇáÑÓæá Úáíå ÇáÓáÇã æÅÐÇ áã íÊãÓß ÕÇÍÈ ÇáÑÓÇáÉ ÈÊæÍíÏå ááå ÊÚÇáì Ýí ßá ÔíÁ ãä ÇáÐí ÓæÝ íÊãÓß¿!.. ÚáãÇÁ ÇáãÓáãíä æÇáãÓáãíä ÇáÐíä ÃÖÇÝæÇ ãÚ Çááå Ýí ÇáÊæÍíÏ ÃÓãÇÁ ãÇ ÃäÒá Çááå ÈåÇ ãä ÓáØÇä¿!.. æäÐßÑ åäÇ ÚáãÇÁ ÇáãÓáãíä ÇáÐíä íÛÖÈæÇ ãä ÇáÐíä íæÍÏæä Çááå ÈáÇ ÔÑíß Ãä ßÝÇÑ ÞÑíÔ ÑÝÖæÇ ÇáÑÓÇáÉ æÇáÑÓæá ÈÓÈÈ ÇáÊæÍíÏ ááå¡ íÞæá ÊÚÇáì:</span></span></span></p>
<p class="yiv948277624MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 0cm 0cm 0pt; direction: rtl; unicode-bidi: embed; text-align: justify;">
<span style="font-size: 18px;"><span style="font-family: verdana,geneva,sans-serif;"><b><span lang="AR-JO">((ÃóÌóÚóáó ÇáúÂáöåóÉó ÅöáóåÇð æóÇÍöÏÇð Åöäøó åóÐóÇ áóÔóíúÁñ ÚõÌóÇÈñ)) ÓæÑÉ Õ ÂíÉ 5.</span></b></span></span></p>
<p class="yiv948277624MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 0cm 0cm 0pt; direction: rtl; unicode-bidi: embed; text-align: justify;">
<span style="font-size: 18px;"><span style="font-family: verdana,geneva,sans-serif;"><span lang="AR-JO">&nbsp;</span><span lang="AR-SA"> </span></span></span></p>
<p class="yiv948277624MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 0cm 0cm 0pt; direction: rtl; unicode-bidi: embed; text-align: justify;">
<span style="font-size: 18px;"><span style="font-family: verdana,geneva,sans-serif;"><span dir="ltr">&nbsp;</span></span></span></p>
<p style="text-align: justify;">
&nbsp;</p>
</div>
<div class="contentbuttonbar msgview clearfix" id="contentbuttonbarbottom">
<form action="showMessage;_ylc=X3oDMTBucmhobGR0BF9TAzM5ODMwMTAyNwRhYwNkZWxNc2dz?mid=1_2936_ALdFv9EAAN3BTGZoZwFkUQeNWXk&amp;fid=Inbox&amp;sort=date&amp;order=down&amp;startMid=0&amp;filterBy=&amp;.rand=234872365" method="post" name="showMessageForm">
<p style="text-align: justify;">
<span style="font-size: 18px;"><span style="font-family: verdana,geneva,sans-serif;"><input name="fromMsgButtonAction" type="hidden" value="1" /><input name="mid" type="hidden" value="1_2936_ALdFv9EAAN3BTGZoZwFkUQeNWXk" /><input name="startMid" type="hidden" value="0" /><input name="filterBy" type="hidden" /><input name="fid" type="hidden" value="Inbox" /><input name="sort" type="hidden" value="date" /><input name="order" type="hidden" value="down" /><input name="externalPopServer" type="hidden" /><input name="mcrumb" type="hidden" value="a/xYkKlZRev" /><input name="ymcjs" type="hidden" value="0" /><input name="uc" type="hidden" value="1" /><input name="pSize" type="hidden" value="25" /><input name="nextMid" type="hidden" value="1_2936_ALdFv9EAAN3BTGZoZwFkUQeNWXk" /><input name="prevMid" type="hidden" /><input name="m" type="hidden" value="1_3440_ALdFv9EAAN6tTGZofwVSIGXGCEA,1_2936_ALdFv9EAAN3BTGZoZwFkUQeNWXk,1_2430_ALNFv9EAANWDTGZnyAqiDVWGWbE,1_1925_ALhFv9EAAQpITGZktQ2bOyFNsxw,1_1276_ALRFv9EAAAs8TGXUPgevTz2aGkQ,1_159_ALRFv9EAAX48TGJ3ogRakmLQGf0,1_696_ALlFv9EAADbSTCnJXAYaaETNQ7k" /><input name="sMid" type="hidden" value="0%2C1%2C2%2C3%2C4" /><input name="cmd" type="hidden" value="msg.delete" /><input name="deleteMid" type="hidden" value="1_3440_ALdFv9EAAN6tTGZofwVSIGXGCEA" /><br />
<span class="btn clearfix"><input id="2037401897bottom_del" name="bottom_delete" type="submit" value="Delete" /></span></span></span></p>
</form>
<form action="compose?&amp;.rand=234872365" id="showMessageFormbottom" method="post" name="showMessageForm">
<p style="text-align: justify;">
<span style="font-size: 18px;"><span style="font-family: verdana,geneva,sans-serif;"><input name="mid" type="hidden" value="1_3440_ALdFv9EAAN6tTGZofwVSIGXGCEA" /><input name="enc" type="hidden" value="auto" /><input name="rich" type="hidden" value="1" /><input name="startMid" type="hidden" value="0" /><input name="filterBy" type="hidden" /><input name="fid" type="hidden" value="Inbox" /><input name="sort" type="hidden" value="date" /><input name="order" type="hidden" value="down" /><input name="externalPopServer" type="hidden" /><input name="mcrumb" type="hidden" value="a/xYkKlZRev" /><input name="ymcjs" type="hidden" value="1" /><input name="uc" type="hidden" value="1" /><input name="pSize" type="hidden" value="25" /><input name="nextMid" type="hidden" value="1_2936_ALdFv9EAAN3BTGZoZwFkUQeNWXk" /><input name="prevMid" type="hidden" /><input name="m" type="hidden" value="1_3440_ALdFv9EAAN6tTGZofwVSIGXGCEA,1_2936_ALdFv9EAAN3BTGZoZwFkUQeNWXk,1_2430_ALNFv9EAANWDTGZnyAqiDVWGWbE,1_1925_ALhFv9EAAQpITGZktQ2bOyFNsxw,1_1276_ALRFv9EAAAs8TGXUPgevTz2aGkQ,1_159_ALRFv9EAAX48TGJ3ogRakmLQGf0,1_696_ALlFv9EAADbSTCnJXAYaaETNQ7k" /><input name="sMid" type="hidden" value="0%2C1%2C2%2C3%2C4" /><input name="cmd" type="hidden" value="mask" /><span class="btn clearfix split"><input id="2037401897bottom_reply" name="action_msg_reply" style="visibility: visible;" type="submit" value="Reply" /></span></span><span class="btn clearfix split"><select style="display: none; visibility: visible;"></select></span></span></p>
<span style="font-size: 18px;"><span class="btn clearfix split"><select id="2037401897bottom_reply_select" style="display: none; visibility: visible;"><option id="2037401897bottom_reply_option" selected="selected" value="Reply"></option></select></span></span>
<p style="text-align: justify;">
<span style="font-size: 18px;"><span class="btn clearfix split"><select id="2037401897bottom_reply_select" style="display: none; visibility: visible;"></select></span></span></p>
<p style="text-align: justify;">
&nbsp;</p>
</form>
</div>
<div class="contentbuttonbar msgview clearfix" id="contentbuttonbarbottom">
<form action="compose?&amp;.rand=234872365" id="showMessageFormbottom" method="post" name="showMessageForm">
<p>
&nbsp;</p>
<p>
<span style="font-size: 18px;"><select id="2037401897bottom_reply_select" style="display: none; visibility: visible;"><option id="2037401897bottom_reply_all_option" value="Reply All"></option></select></span></p>
<p style="text-align: justify;">
<span style="font-size: 18px;"><select id="2037401897bottom_reply_select" style="display: none; visibility: visible;"></select></span></p>
<p style="text-align: justify;">
&nbsp;</p>
<p style="text-align: justify;">
<span style="font-size: 18px;"><span style="font-family: verdana,geneva,sans-serif;"><span class="btn clearfix" style="display: none;"><input id="2037401897bottom_reply_all" name="action_msg_replyall" style="display: none;" type="submit" value="Reply All" /></span><span class="btn clearfix"><input id="2037401897bottom_forward" name="action_msg_fwd" type="submit" value="Forward" /></span></span></span></p>
</form>
<form action="showMessage?mid=1_2936_ALdFv9EAAN3BTGZoZwFkUQeNWXk&amp;fid=Inbox&amp;sort=date&amp;order=down&amp;startMid=0&amp;filterBy=&amp;.rand=234872365" method="post" name="showMessageForm">
<p style="text-align: justify;">
<span style="font-size: 18px;"><span style="font-family: verdana,geneva,sans-serif;"><input name="fromMsgButtonAction" type="hidden" value="1" /><input name="mid" type="hidden" value="1_2936_ALdFv9EAAN3BTGZoZwFkUQeNWXk" /><input name="startMid" type="hidden" value="0" /><input name="filterBy" type="hidden" /><input name="fid" type="hidden" value="Inbox" /><input name="sort" type="hidden" value="date" /><input name="order" type="hidden" value="down" /><input name="externalPopServer" type="hidden" /><input name="mcrumb" type="hidden" value="a/xYkKlZRev" /><input name="ymcjs" type="hidden" value="0" /><input name="uc" type="hidden" value="1" /><input name="pSize" type="hidden" value="25" /><input name="nextMid" type="hidden" value="1_2936_ALdFv9EAAN3BTGZoZwFkUQeNWXk" /><input name="prevMid" type="hidden" /><input name="m" type="hidden" value="1_3440_ALdFv9EAAN6tTGZofwVSIGXGCEA,1_2936_ALdFv9EAAN3BTGZoZwFkUQeNWXk,1_2430_ALNFv9EAANWDTGZnyAqiDVWGWbE,1_1925_ALhFv9EAAQpITGZktQ2bOyFNsxw,1_1276_ALRFv9EAAAs8TGXUPgevTz2aGkQ,1_159_ALRFv9EAAX48TGJ3ogRakmLQGf0,1_696_ALlFv9EAADbSTCnJXAYaaETNQ7k" /><input name="sMid" type="hidden" value="0%2C1%2C2%2C3%2C4" /><input name="cmd" type="hidden" value="msg.spam" /><input name="spamMid" type="hidden" value="1_3440_ALdFv9EAAN6tTGZofwVSIGXGCEA" /><input name="spamCleanupPeriod" type="hidden" value="30" /><span class="btn clearfix"><input id="2037401897bottom_spam" name="bottom_spam" type="submit" value="Spam" /></span></span></span></p>
</form>
<form action="showMessage;_ylc=X3oDMTBvamJjMmxoBF9TAzM5ODMwMTAyNwRhYwNtdkZsZE1zZw--?mid=1_2936_ALdFv9EAAN3BTGZoZwFkUQeNWXk&amp;fid=Inbox&amp;sort=date&amp;order=down&amp;startMid=0&amp;filterBy=&amp;.rand=234872365" method="post" name="showMessageForm">
<p style="text-align: justify;">
<span style="font-size: 18px;"><span style="font-family: verdana,geneva,sans-serif;"><input name="fromMsgButtonAction" type="hidden" value="1" /><input name="mid" type="hidden" value="1_2936_ALdFv9EAAN3BTGZoZwFkUQeNWXk" /><input name="startMid" type="hidden" value="0" /><input name="filterBy" type="hidden" /><input name="fid" type="hidden" value="Inbox" /><input name="sort" type="hidden" value="date" /><input name="order" type="hidden" value="down" /><input name="externalPopServer" type="hidden" /><input name="mcrumb" type="hidden" value="a/xYkKlZRev" /><input name="ymcjs" type="hidden" value="0" /><input name="uc" type="hidden" value="1" /><input name="pSize" type="hidden" value="25" /><input name="nextMid" type="hidden" value="1_2936_ALdFv9EAAN3BTGZoZwFkUQeNWXk" /><input name="prevMid" type="hidden" /><input name="m" type="hidden" value="1_3440_ALdFv9EAAN6tTGZofwVSIGXGCEA,1_2936_ALdFv9EAAN3BTGZoZwFkUQeNWXk,1_2430_ALNFv9EAANWDTGZnyAqiDVWGWbE,1_1925_ALhFv9EAAQpITGZktQ2bOyFNsxw,1_1276_ALRFv9EAAAs8TGXUPgevTz2aGkQ,1_159_ALRFv9EAAX48TGJ3ogRakmLQGf0,1_696_ALlFv9EAADbSTCnJXAYaaETNQ7k" /><input name="sMid" type="hidden" value="0%2C1%2C2%2C3%2C4" /><input name="cmd" type="hidden" value="msg.move" /><input name="moveMid" type="hidden" value="1_3440_ALdFv9EAAN6tTGZofwVSIGXGCEA" /></span><select bodyinject="true" class="dropdown" name="bottom_move_select" style="display: none; float: left; visibility: visible; width: 125px;"></select></span></p>
<span style="font-size: 18px;"><select bodyinject="true" class="dropdown" id="bottom_move_select2037401897" name="bottom_move_select" style="display: none; float: left; visibility: visible; width: 125px;"><option selected="selected" value=""></option></select></span>
<p style="text-align: justify;">
<span style="font-size: 18px;"><select bodyinject="true" class="dropdown" id="bottom_move_select2037401897" name="bottom_move_select" style="display: none; float: left; visibility: visible; width: 125px;"></select></span></p>
<p style="text-align: justify;">
&nbsp;</p>
</form>
</div>
<div class="contentbuttonbar msgview clearfix" id="contentbuttonbarbottom">
<form action="showMessage;_ylc=X3oDMTBvamJjMmxoBF9TAzM5ODMwMTAyNwRhYwNtdkZsZE1zZw--?mid=1_2936_ALdFv9EAAN3BTGZoZwFkUQeNWXk&amp;fid=Inbox&amp;sort=date&amp;order=down&amp;startMid=0&amp;filterBy=&amp;.rand=234872365" method="post" name="showMessageForm">
<p>
&nbsp;</p>
<p>
<span style="font-size: 18px;"><select bodyinject="true" class="dropdown" id="bottom_move_select2037401897" name="bottom_move_select" style="display: none; float: left; visibility: visible; width: 125px;"><option id="bottom_move_Welcome%2c%20ramdan321" title="Welcome, ramdan321" value="Welcome%2c%20ramdan321"></option></select></span></p>
<p style="text-align: justify;">
<span style="font-size: 18px;"><select bodyinject="true" class="dropdown" id="bottom_move_select2037401897" name="bottom_move_select" style="display: none; float: left; visibility: visible; width: 125px;"></select></span></p>
<p style="text-align: justify;">
&nbsp;</p>
<p style="text-align: justify;">
<span style="font-size: 18px;"><span style="font-family: verdana,geneva,sans-serif;"><span class="btn clearfix bmenu"><input id="bottom_move2037401897" name="bottom_move" style="visibility: visible;" title="Move selected Message(s)" type="submit" value="Move..." /></span></span></span></p>
</form>
</div>
اجمالي القراءات 38152

للمزيد يمكنك قراءة : اساسيات اهل القران
التعليقات (4)
1   تعليق بواسطة   محمد عبدالرحمن محمد     في   الأحد ١٥ - أغسطس - ٢٠١٠ ١٢:٠٠ صباحاً
[50343]

شعورهم صادق في الاتهام الذي يوجهونه..!


 الاستاذ الفاضل / رمضان عبدالرجمن  كل عام وأنت بخير وعافية بمناسبة شهر اسمك شهر رضان الكريم .. مقال سلس سهل بسيط من القلب صدر والى القلب وصل ..
 لكن أصحاب الدين السني .. شعورهم صادق نحو أهل القرآن  هم يتهموننا بالكفر . لأنهم يشعرون في دواخل أنفسهم أننا نكفر بدينهم الأرضي السني .. وننكر أحداديثهم لذلك يطلقون علينا تارة منكري السنة وتارة القرآنيين  ولذلك اتهاماتهم تعبر عن احساسهم  بموقفنا نحو دينهم الأرضي  نعم نحن نكفر بأحاديثهم وأئمتهم أئمة الضلال ,,
 وكل عام انت بخير والسلام عليكم ..

2   تعليق بواسطة   thewaytotruth thewaytotruth     في   الأحد ١٥ - أغسطس - ٢٠١٠ ١٢:٠٠ صباحاً
[50368]

بارك الله فيك

بسم الله الرحمن الرحيم


اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له


السلام عليكم


اللهم نعوذ بك من ان نشرك بك شي


بصراحة هذا كلام هو بنفسه توحيد لله عز وجل سبحانه عم يشركون


هذه هي الفطرة الصحيحة التي فطرها الله سبحانه وتعالى


اكمل مسيرتك الى الله وحده لا شريك له


والحمد لله رب العالمين


اخوكم غياث


باحث اسلامي - باحث عن الحقيقة


3   تعليق بواسطة   سوسن طاهر     في   الإثنين ١٦ - أغسطس - ٢٠١٠ ١٢:٠٠ صباحاً
[50378]

أهلا رمضان ..

أهلا رمضان وكل عام وانتم جميعا بخير أهل القرآن ..


وأقول ان مقالك جميل وبسيط وواضح وصريح ومفحم .. ندعو الله لكل المؤمنين أن يزيدهم الله إيمانا .. وندعو الله سبحانه وتعالى وحده أن نخلص عبادتنا لله وحده بلا أي شريك ألأو ولي أو شفيع ..


حيث ان ( لا إله إلا الله ).. تكفي وحدها بدون أي إضافة أخرى ونرجوا من الله أن يغفر لنا ويرحمنا على ما نحن مقصرون فيه إنه نعم المولى ونعم النصير ..


فعلا كيف كان يقول الرسول التشهد ..؟؟ الذي يقولون به ..


لابد وان النبي عليه السلام كان تشهده متوافق مع هذه الآية الكريمة (   {شَهِدَ اللّهُ أَنَّهُ لاَ إِلَـهَ إِلاَّ هُوَ وَالْمَلاَئِكَةُ وَأُوْلُواْ الْعِلْمِ قَآئِمَاً بِالْقِسْطِ لاَ إِلَـهَ إِلاَّ هُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ }آل عمران18)...


4   تعليق بواسطة   زهير قوطرش     في   الإثنين ١٦ - أغسطس - ٢٠١٠ ١٢:٠٠ صباحاً
[50386]

عزيزي رمضان

كل عام وأنت بخير ,


مقالتك كما علق الأخوة والأخوات فعلاً بسهولة تدخل إلى القلب.


ونحن  لا نعتز  بأننا لسنا أهل القرآن وحسب ,بل نحن أهل (لا إله إلا الله). هذا هو سبيلنا ,


ونبينا ورسولنا وحبيبنا محمد  صلوات الله عليه ,حبنا له لايوصف ,لأنه أحب الله ,واتبع سنته ,وبلغ رسالته ....فهو بذلك إمامنا ومرشدنا إلى كتابه  القرآن العظيم  رسولنا بعد محمد(ص) إلى يوم الدين


أضف تعليق
لا بد من تسجيل الدخول اولا قبل التعليق
تاريخ الانضمام : 2006-08-29
مقالات منشورة : 363
اجمالي القراءات : 5,460,579
تعليقات له : 1,031
تعليقات عليه : 565
بلد الميلاد : Egypt
بلد الاقامة : الاردن