ترجمة معانى القرآن الكريم:
ترجمة سورة النجم

Ezz Eddin Naguib Ýí 2009-09-21


;ÃáÝÇÙ ÇáÞáíáÉ ÊÍãá ãÚÇäò ßËíÑÉ. æÝì ÈÚÖ ÇáÃÍíÇä ÞÏ íÐßÑ ÇáÞÑÂä ÌãáÉ ÔÑØíÉ ãËáÇ æáÇ íÐßÑ ÌæÇÈåÇ¡ Ýåì ãÝåæãÉ ãä ÇáÓíÇÞ Ãæ ãä ÂíÇÊ ÃõÎÑì. æáíÓÊ ßá ÂíÉ ÌãáÉ ßÇãáÉ¡ ÝÇáÂíÇÊ ÛÇáÈÇ ÊäÊåì ÈÞÇÝíÉ Ãæ ÈáÝÙ ãõÊÔÇÈå ÇáÑäíä¡ æåÐÇ íõÓÇÚÏ Úáì ÇáÍÝÙ¡ æáÐáß äõáÇÍÙ Ýì äÔÃÉ ÌãíÚ ÇáÃãã Ãä ÇáÔÚÑ ÙåÑ ÞÈá ÇáäËÑ ÍÊì íÓåá Úáíåã ÍÝÙ ÊõÑÇËåã æÊÇÑíÎåã æÏíäåã æÃÓÇØíÑåã. æÈíäãÇ íõÞóÓøöãõ ÇáäÇÓ ÃÏÈåã Åáì ÔÚÑ Ãæ äËÑ¡ äÌÏ Ãä ÇáÞÑÂä áíÓ ÔÚÑÇ æáíÓ äËÑÇ æáßäå áÛÉ ãõÊÝÑÏÉ áÇ äóÕöÝõåÇ ÅáÇ ÈÃäåÇ ÞÑÂä.<o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 0cm 0cm 0pt"><span lang="AR-SA" style="font-size: 20pt; font-family: &quot;Traditional Arabic&quot;">æÇáÚÑÈ &ndash; æåã Þæã ÇáÑÓæá &ndash; ßÇäæÇ íÝÎÑæä ÈÝÕÇÍÊã¡ ÝÌÇÁåã ßÊÇÈ ÃÝÕÍ ãäåã. æÃÒÚõã Ãä ÞÑíÔÇ ßÇäÊ ÊÝåã ßáãÇÊ ÇáÞÑÂä ßáåÇ¡ æáßä ÃÑÈÚÉ ÚÔÑ ÞÑäÇ ãä ÇáÍÑÈ Úáì ÇáÞÑÂä ÌÚáÊ ßËíÑÇ ãä ÇáãõÓáãíä íÌÏæä ÕÚæÈÉ Ýì Ýåã ÂíÇÊå. ÝÇáäÓÎ ÕÇÑ ãÚäÇå ÇáÅáÛÇÁ æÇáÅÈÏÇá ÈÏáÇ ãä ÇáßÊÇÈÉ æÇáÅËÈÇÊ¡ æÇáÞÑä ÕÇÑ ãÇÆÉ ÚÇã ÈÚÏ Ãä ßÇä ÌíáÇ ãä ÇáäÇÓ¡ æÇáæáÏ ÕÇÑ ÇáÇÈä ÇáÐßÑ ÈÏáÇ ãä ÇáãæáæÏ ÐßÑÇ ßÇä Ãæ ÃõäËì¡ æÊãäì ÌÚáæÇ ãÚäÇåÇ ÊáÇ Ãæ ÞÑá æÌÚáæÇ ÇáÊÚÒíÑ ÚÞæÈÉ ÈíäãÇ ãÚäÇåÇ Ýì ÇáÞÑÂä åæ ÇáãÄÇÒÑÉ æÇáÊøóÃííÏ¡ æÇáÅÍÓÇä æÇáÒßÇÉ ÕÇÑ ãÚäÇåãÇ ÅÚØÇÁ ÇáÕÏÞÉ ááÝÞíÑ¡ ÅáÎ ..ÅáÎ. Ëã ÕÑÝæÇ ÇáäÇÓ Úä ÇÓÊÚãÇá ÃáÝÇÙ ÇáÞÑÂä Ýì ÍíÇÊåã ÇáíæãíÉ¡ æÇÎÊÑÚæÇ áåã ãÊÑÇÏÝÇÊ ÈÏíáÉ íÓÊÚãáæäåÇ. ÝÇáÚÏá ÈÏáÇ ãä ÇáÞÓØ¡ æÇáÔÇÑÚ ÈÏáÇ ãä ÇáÕÑÇØ¡ æÇáæÖæÁ ÈÏáÇ ãä ÇáÛÓá¡ ÅáÎ. <span style="mso-spacerun: yes">&nbsp;</span>æßÇäÊ ÇáäÊíÌÉ Ãä ÕÇÑ ááÞÑÂä áÛÉ ÛíÑ áÛÉ ÇáäÇÓ¡ æÕÇÑ ÚÓíÑ ÇáÝåã Úáì ÇáÚÇãÉ.<o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 0cm 0cm 0pt"><span lang="AR-SA" style="font-size: 20pt; font-family: &quot;Traditional Arabic&quot;">Ëã æÖÚÊ ÇáÃÍÇÏíË¡ æÇÎÊõÑÚÊ ÇÓÈÇÈ ááäÒæá¡ æÃáÝÊ ÓíÑ ßÇÐÈÉ áÑÓæáäÇ ÇáßÑíã¡ æÚáì åÐå ÇáÃÓÓ ÇáÔæåÇÁ æÖÚÊ ßÊÈ ÇáÊÝÓíÑ áÊÔÑÍ ááäÇÓ ãÇ ÛãÖ Úáíåã ãä ÂíÇÊ ÇáÞÑÂä. æáßäåã ÏÓæÇ Ýì ÊÝÇÓíÑåã ÎÑÇÝÇÊåã æÅÓÑÇÆíáíÇÊåã¡ æáææÇ ãÚÇäì ÇáÂíÇÊ áÊÊæÇÝÞ ãÚ ãÇ æÖÚæå ãä ÃÍÇÏíË äÓÈæåÇ ÒæÑÇ áÑÓæáäÇ ÇáßÑíã. æÐßÑæÇ ÃÓÈÇÈÇ ááäÒæá æÃÝÇÖæÇ ÝíåÇ¡ æÊÝääæÇ Ýì ÍßÇíÉ ÊÝÇÕíá ÑæÇíÇÊåã áíÕÑÝæÇ ÚÞá ÇáäÇÓ Úä ÊÏÈÑ ÇáÞÑÂä¡ æßáãÇ ÊáÇ ÔÎÕ ÂíÉ ÊÐßÑ ÇáÍßÇíÉ ÇáÊì ÃáÝæåÇ æäÓì ãÚäì æãÞÕÏ ÇáÂíÉ ÇáÊì íÞÑÃåÇ. <o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 0cm 0cm 0pt"><span lang="AR-SA" style="font-size: 20pt; font-family: &quot;Traditional Arabic&quot;">æáä ÃÊßáã Úä ãÏÇÑÓ Ãæ ãäÇåÌ ÇáãÊÑÌãíä¡ æáßä ßãÇ ÃÑì ÝÇáÊÑÌãÉ íÓÊÍíá Ãä ÊÕá Åáì ÍÏ ÇáßãÇá (ÝÇáßãÇá ááå æÍÏå)¡ æáÇ íõãßä Ãä Êßæä ÃãíäÉ ãÇÆÉ Ýì ÇáãÇÆÉ¡ ÝÇáãÊÑÌã ãåãÇ ÍÇæá ÊÑÌãÉ ãÚÇäì ÇáÞÑÂä ÇáßÑíã ÈãæÖæÚíÉ Ýåæ ãÍßæã ÈÖãíÑå¡ æÝåãå ÇáÎÇÕ áãÚÇäì ÇáÂíÇÊ¡ æÏÑÌÉ Ýåãå ááÛÉ ÇáÞÑÂä¡ æÇááÛÉ ÇáÊì íõÊÑÌã ÅáíåÇ. <o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 0cm 0cm 0pt"><span lang="AR-SA" style="font-size: 20pt; font-family: &quot;Traditional Arabic&quot;">ÈÚÏ ÇäÊåÇÆì ãä ßÊÇÈì &quot;ÞÇãæÓ ÇáãÕØáÍÇÊ ÇáÏíäíÉ&quot; ØáÈ ãäì ÇáäÇÔÑ æÈÚÖ ÇáÃÕÏÞÇÁ Úãá ÊÑÌãÉ ÅäÌáíÒíÉ áãÚÇäì ÇáÞÑÂä ÇáßÑíã. æÞÏ ÊÑÏÏÊ ßËíÑÇ. ÝÇáãÓÆæáíÉ ÌÓíãÉ¡ æÇáÍÓÇÈ Óíßæä ÚäÏ Çááå ÓÈÍÇäå æÊÚÇáì. æáßä ÈÚÖ Ãä ÇØáÚÊ Úáì ÍæÇáì 18 ÊÑÌãÉ áãÚÇäì ÇáÞÑÂä ÇáßÑíã Åáì ÇááÛÉ ÇáÅäÌáíÒíÉ¡ ÑÃíÊ Ãäå íõãßääì ÈÚæä Çááå Ãä ÃÞæã ÈÊÑÌãÉ ÃÝÖá ããÇ ÇØáÚÊ Úáíå¡ æÃÞÑÈ Åáì ÑæÍ ÇáÞÑÂä æãÞÇÕÏå æãÚÇäì ßáãÇÊå. <o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 0cm 0cm 0pt"><span lang="AR-SA" style="font-size: 20pt; font-family: &quot;Traditional Arabic&quot;">æÇáÊÑÌãÉ áÃì áÛÉ ãä ÇááÛÇÊ áÇÈÏ Ãä Êßæä ãÝåæãÉ áÃåá ÇááÛÉ ÇáãõÊÑÌã ÅáíåÇ¡ æÈÇÓáæÈåã æãõÕØáÍÇÊåã. æáßä ÇáÞÑÂä áÛÊå ÔÏíÏÉ ÇáÊÑßíÒ ßãÇ ÐßÑäÇ¡ æáÐáß ÝÞÏ ÃÖÝÊ ÔÑÍÇ Ãæ ÊæÖíÍÇ Ãæ ÅÔÇÑÉ Åáì ÂíÇÊ ÃÎÑì Ýì ÇáßÊÇÈ ÇáßÑíã Èíä ÇáÃÞæÇÓ¡ æÍÇæáÊ ÌõåÏì Ãä ÃÌÚá åÐå ÇáÔÑæÍ ãõÊÓÞÉ ãÚ ÊÑÌãÉ ÇáÂíÉ (ÈãÚäì Ãäå íõãßä ÞÑÇÁÉ ÊÑÌãÉ ãÚÇäì ÇáÂíÉ ãÚ ÇáÔÑÍ ßÌãáÉ ÓáíãÉ áÛæíÇ¡ æíõãßä ßÐáß ÞÑÇÁÉ ãÚäì ÇáÂíÉ æÍÏåÇ ÈÏæä ãÇ Èíä ÇáÃÞæÇÓ ãä ÔÑÍ¡ æÊßæä ÇáÌãáÉ ÓáíãÉ áÛæíÇ ßÐáß).<o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 0cm 0cm 0pt"><span lang="AR-SA" style="font-size: 20pt; font-family: &quot;Traditional Arabic&quot;">ÃãÇ Åáì Ãì ãÏì äÌÍÊ Ýì åÐå ÇáÊÑÌãÉ¡ ÝåÐÇ ãÇ ÃÚÊãÏ Úáíßã Ýíå áÊäÞÏæÇ ÊÑÌãÊì áãÚÇäì ÇáÞÑÂä ÇáßÑíã Èßá ÕÑÇÍÉ¡ ÝåÐÇ ßÊÇÈ Çááå ÃíåÇ ÇáäÇÓ æáíÓ Ãì ßÊÇÈ ÂÎÑ áÈÔÑ.<o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 0cm 0cm 0pt"><span lang="AR-SA" style="font-size: 20pt; font-family: &quot;Traditional Arabic&quot;"><o:p>&nbsp;</o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" align="center" style="margin: 0cm 0cm 0pt; text-align: center"><span lang="AR-SA" style="font-size: 20pt; font-family: &quot;Traditional Arabic&quot;">ÓæÑÉ ÇáäÌã<o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" align="center" style="margin: 0cm 0cm 0pt; text-align: center"><span lang="AR-SA" style="font-size: 20pt; font-family: &quot;Traditional Arabic&quot;">{ÈöÓúãö Çááåö ÇáÑøóÍúãäö ÇáÑøóÍöíãö }<o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="text-justify: kashida; margin: 0cm 0cm 0pt; text-align: justify; text-kashida: 0%"><span lang="AR-SA" style="font-size: 20pt; font-family: &quot;Traditional Arabic&quot;">æóÇáäøóÌúãö ÅöÐóÇ åóæóì{1} ãóÇ Öóáøó ÕóÇÍöÈõßõãú æóãóÇ Ûóæóì{2} æóãóÇ íóäØöÞõ Úóäö Çáúåóæóì{3} Åöäú åõæó ÅöáøóÇ æóÍúíñ íõæÍóì{4} Úóáøóãóåõ ÔóÏöíÏõ ÇáúÞõæóì{5} Ðõæ ãöÑøóÉò ÝóÇÓúÊóæóì{6} æóåõæó ÈöÇáúÃõÝõÞö ÇáúÃóÚúáóì{7} Ëõãøó ÏóäóÇ ÝóÊóÏóáøóì{8} ÝóßóÇäó ÞóÇÈó ÞóæúÓóíúäö Ãóæú ÃóÏúäóì{9} ÝóÃóæúÍóì Åöáóì ÚóÈúÏöåö ãóÇ ÃóæúÍóì{10} ãóÇ ßóÐóÈó ÇáúÝõÄóÇÏõ ãóÇ ÑóÃóì{11} ÃóÝóÊõãóÇÑõæäóåõ Úóáóì ãóÇ íóÑóì{12} æóáóÞóÏú ÑóÂåõ äóÒúáóÉð ÃõÎúÑóì{13} ÚöäÏó ÓöÏúÑóÉö ÇáúãõäúÊóåóì{14} ÚöäÏóåóÇ ÌóäøóÉõ ÇáúãóÃúæóì{15} ÅöÐú íóÛúÔóì ÇáÓøöÏúÑóÉó ãóÇ íóÛúÔóì{16} ãóÇ ÒóÇÛó ÇáúÈóÕóÑõ æóãóÇ ØóÛóì{17} áóÞóÏú ÑóÃóì ãöäú ÂíóÇÊö ÑóÈøöåö ÇáúßõÈúÑóì{18} ÃóÝóÑóÃóíúÊõãõ ÇááøóÇÊó æóÇáúÚõÒøóì{19} æóãóäóÇÉó ÇáËøóÇáöËóÉó ÇáúÃõÎúÑóì{20} Ãóáóßõãõ ÇáÐøóßóÑõ æóáóåõ ÇáúÃõäËóì{21} Êöáúßó ÅöÐÇð ÞöÓúãóÉñ ÖöíÒóì{22} Åöäú åöíó ÅöáøóÇ ÃóÓúãóÇÁ ÓóãøóíúÊõãõæåóÇ ÃóäÊõãú æóÂÈóÇÄõßõã ãøóÇ ÃóäÒóáó Çááøóåõ ÈöåóÇ ãöä ÓõáúØóÇäò Åöä íóÊøóÈöÚõæäó ÅöáøóÇ ÇáÙøóäøó æóãóÇ Êóåúæóì ÇáúÃóäÝõÓõ æóáóÞóÏú ÌóÇÁåõã ãøöä ÑøóÈøöåöãõ ÇáúåõÏóì{23} Ãóãú áöáúÅöäÓóÇäö ãóÇ Êóãóäøóì{24} Ýóáöáøóåö ÇáúÂÎöÑóÉõ æóÇáúÃõæáóì{25} æóßóã ãøöä ãøóáóßò Ýöí ÇáÓøóãóÇæóÇÊö áóÇ ÊõÛúäöí ÔóÝóÇÚóÊõåõãú ÔóíúÆÇð ÅöáøóÇ ãöä ÈóÚúÏö Ãóä íóÃúÐóäó Çááøóåõ áöãóä íóÔóÇÁõ æóíóÑúÖóì{26} Åöäøó ÇáøóÐöíäó áóÇ íõÄúãöäõæäó ÈöÇáúÂÎöÑóÉö áóíõÓóãøõæäó ÇáúãóáóÇÆößóÉó ÊóÓúãöíóÉó ÇáúÃõäËóì{27} æóãóÇ áóåõã Èöåö ãöäú Úöáúãò Åöä íóÊøóÈöÚõæäó ÅöáøóÇ ÇáÙøóäøó æóÅöäøó ÇáÙøóäøó áóÇ íõÛúäöí ãöäó ÇáúÍóÞøö ÔóíúÆÇð{28} ÝóÃóÚúÑöÖú Úóä ãøóä Êóæóáøóì Úóä ÐößúÑöäóÇ æóáóãú íõÑöÏú ÅöáøóÇ ÇáúÍóíóÇÉó ÇáÏøõäúíóÇ{29} Ðóáößó ãóÈúáóÛõåõã ãøöäó ÇáúÚöáúãö Åöäøó ÑóÈøóßó åõæó ÃóÚúáóãõ Èöãóä Öóáøó Úóä ÓóÈöíáöåö æóåõæó ÃóÚúáóãõ Èöãóäö ÇåúÊóÏóì{30} æóáöáøóåö ãóÇ Ýöí ÇáÓøóãóÇæóÇÊö æóãóÇ Ýöí ÇáúÃóÑúÖö áöíóÌúÒöíó ÇáøóÐöíäó ÃóÓóÇÄõæÇ ÈöãóÇ ÚóãöáõæÇ æóíóÌúÒöíó ÇáøóÐöíäó ÃóÍúÓóäõæÇ ÈöÇáúÍõÓúäóì{31} ÇáøóÐöíäó íóÌúÊóäöÈõæäó ßóÈóÇÆöÑó ÇáúÅöËúãö æóÇáúÝóæóÇÍöÔó ÅöáøóÇ Çááøóãóãó Åöäøó ÑóÈøóßó æóÇÓöÚõ ÇáúãóÛúÝöÑóÉö åõæó ÃóÚúáóãõ Èößõãú ÅöÐú ÃóäÔóÃóßõã ãøöäó ÇáúÃóÑúÖö æóÅöÐú ÃóäÊõãú ÃóÌöäøóÉñ Ýöí ÈõØõæäö ÃõãøóåóÇÊößõãú ÝóáóÇ ÊõÒóßøõæÇ ÃóäÝõÓóßõãú åõæó ÃóÚúáóãõ Èöãóäö ÇÊøóÞóì{32} ÃóÝóÑóÃóíúÊó ÇáøóÐöí Êóæóáøóì{33} æóÃóÚúØóì ÞóáöíáÇð æóÃóßúÏóì{34} ÃóÚöäÏóåõ Úöáúãõ ÇáúÛóíúÈö Ýóåõæó íóÑóì{35} Ãóãú áóãú íõäóÈøóÃú ÈöãóÇ Ýöí ÕõÍõÝö ãõæÓóì{36} æóÅöÈúÑóÇåöíãó ÇáøóÐöí æóÝøóì{37} ÃóáøóÇ ÊóÒöÑõ æóÇÒöÑóÉñ æöÒúÑó ÃõÎúÑóì{38} æóÃóä áøóíúÓó áöáúÅöäÓóÇäö ÅöáøóÇ ãóÇ ÓóÚóì{39} æóÃóäøó ÓóÚúíóåõ ÓóæúÝó íõÑóì{40} Ëõãøó íõÌúÒóÇåõ ÇáúÌóÒóÇÁ ÇáúÃóæúÝóì{41} æóÃóäøó Åöáóì ÑóÈøößó ÇáúãõäÊóåóì{42} æóÃóäøóåõ åõæó ÃóÖúÍóßó æóÃóÈúßóì{43} æóÃóäøóåõ åõæó ÃóãóÇÊó æóÃóÍúíóÇ{44} æóÃóäøóåõ ÎóáóÞó ÇáÒøóæúÌóíúäö ÇáÐøóßóÑó æóÇáúÃõäËóì{45} ãöä äøõØúÝóÉò ÅöÐóÇ Êõãúäóì{46} æóÃóäøó Úóáóíúåö ÇáäøóÔúÃóÉó ÇáúÃõÎúÑóì{47} æóÃóäøóåõ åõæó ÃóÛúäóì æóÃóÞúäóì{48} æóÃóäøóåõ åõæó ÑóÈøõ ÇáÔøöÚúÑóì{49} æóÃóäøóåõ Ãóåúáóßó ÚóÇÏÇð ÇáúÃõæáóì{50} æóËóãõæÏó ÝóãóÇ ÃóÈúÞóì{51} æóÞóæúãó äõæÍò ãøöä ÞóÈúáõ Åöäøóåõãú ßóÇäõæÇ åõãú ÃóÙúáóãó æóÃóØúÛóì{52} æóÇáúãõÄúÊóÝößóÉó Ãóåúæóì{53} ÝóÛóÔøóÇåóÇ ãóÇ ÛóÔøóì{54} ÝóÈöÃóíøö ÂáóÇÁ ÑóÈøößó ÊóÊóãóÇÑóì{55} åóÐóÇ äóÐöíÑñ ãøöäó ÇáäøõÐõÑö ÇáúÃõæáóì{56} ÃóÒöÝóÊú ÇáúÂÒöÝóÉõ{57} áóíúÓó áóåóÇ ãöä Ïõæäö Çááøóåö ßóÇÔöÝóÉñ{58} ÃóÝóãöäú åóÐóÇ ÇáúÍóÏöíËö ÊóÚúÌóÈõæäó{59} æóÊóÖúÍóßõæäó æóáóÇ ÊóÈúßõæäó{60} æóÃóäÊõãú ÓóÇãöÏõæäó{61} ÝóÇÓúÌõÏõæÇ áöáøóåö æóÇÚúÈõÏõæÇ{62}<o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 0cm 0cm 0pt"><span lang="AR-SA" style="font-size: 20pt; font-family: &quot;Traditional Arabic&quot;"><o:p>&nbsp;</o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 0cm 0cm 0pt"><span lang="AR-SA" style="font-size: 20pt; font-family: &quot;Traditional Arabic&quot;">(ãÇ Èíä ÇáÃÞæÇÓ áíÓ ãä ÇáÞÑÂä æáßäå ÔÑÍ æÊæÖíÍ Ãæ ÅÔÇÑÉ Åáì ÂíÇÊ ÃÎÑì Ýì ÇáßÊÇÈ ÇáßÑíã)<o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" dir="ltr" style="margin: 0cm 0cm 0pt; direction: ltr; unicode-bidi: embed; text-align: left"><span style="font-size: 14pt; mso-bidi-font-family: 'Traditional Arabic'"><font face="Times New Roman">(The words between brackets are not of the text of the Noble Qur'an, but are merely explanatory notes to facilitate understanding the Qur'anic text, or references to other verses or revelations in the Noble Book.) <o:p></o:p></font></span></p>
<p class="MsoNormal" dir="ltr" align="center" style="margin: 0cm 0cm 0pt 15.9pt; direction: ltr; text-indent: -15.9pt; line-height: 14pt; unicode-bidi: embed; text-align: center; mso-line-height-rule: exactly"><b><span lang="EN-GB" style="font-size: 14pt; mso-bidi-font-family: Vrinda; mso-ansi-language: EN-GB"><o:p><font face="Times New Roman">&nbsp;</font></o:p></span></b></p>
<p class="MsoNormal" dir="ltr" align="center" style="margin: 0cm 0cm 0pt 15.9pt; direction: ltr; text-indent: -15.9pt; line-height: 14pt; unicode-bidi: embed; text-align: center; mso-line-height-rule: exactly"><b><span lang="EN-GB" style="font-size: 14pt; mso-bidi-font-family: Vrinda; mso-ansi-language: EN-GB"><o:p><font face="Times New Roman">&nbsp;</font></o:p></span></b></p>
<p class="MsoNormal" dir="ltr" align="center" style="margin: 0cm 0cm 0pt 15.9pt; direction: ltr; text-indent: -15.9pt; unicode-bidi: embed; text-align: center"><b><span lang="EN-GB" style="font-size: 14pt; mso-bidi-font-family: Vrinda; mso-ansi-language: EN-GB"><font face="Times New Roman">Chapter of the Star<o:p></o:p></font></span></b></p>
<p class="MsoNormal" dir="ltr" align="center" style="margin: 0cm 0cm 0pt 15.9pt; direction: ltr; text-indent: -15.9pt; unicode-bidi: embed; text-align: center"><b><span lang="EN-GB" style="font-size: 14pt; font-family: &quot;AGA Arabesque&quot;; mso-ascii-font-family: 'Times New Roman'; mso-hansi-font-family: 'Times New Roman'; mso-bidi-font-family: Vrinda; mso-ansi-language: EN-GB; mso-char-type: symbol; mso-symbol-font-family: 'AGA Arabesque'"><span style="mso-char-type: symbol; mso-symbol-font-family: 'AGA Arabesque'">[</span></span></b><font face="Times New Roman"><b><span lang="EN-GB" style="font-size: 14pt; mso-bidi-font-family: Vrinda; mso-ansi-language: EN-GB">In the name of Allah, the All-Merciful, the Ever-Merciful</span></b><span lang="EN-GB" style="font-size: 14pt; mso-bidi-font-family: Vrinda; mso-ansi-language: EN-GB">.</span></font><b><span lang="EN-GB" style="font-size: 14pt; font-family: &quot;AGA Arabesque&quot;; mso-ascii-font-family: 'Times New Roman'; mso-hansi-font-family: 'Times New Roman'; mso-ansi-language: EN-GB; mso-char-type: symbol; mso-symbol-font-family: 'AGA Arabesque'"><span style="mso-char-type: symbol; mso-symbol-font-family: 'AGA Arabesque'">]</span></span></b><span lang="EN-GB" style="font-size: 14pt; mso-ansi-language: EN-GB"><o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" dir="ltr" style="text-justify: kashida; margin: 0cm 6.25pt 0pt 12.45pt; direction: ltr; text-indent: -12.45pt; unicode-bidi: embed; text-align: justify; text-kashida: 0%"><span lang="EN-GB" style="font-size: 14pt; mso-ansi-language: EN-GB"><font face="Times New Roman">1- By the star as it goes down (setting);<o:p></o:p></font></span></p>
<p class="MsoNormal" dir="ltr" style="text-justify: kashida; margin: 0cm 6.25pt 0pt 12.45pt; direction: ltr; text-indent: -12.45pt; unicode-bidi: embed; text-align: justify; text-kashida: 0%"><span lang="EN-GB" style="font-size: 14pt; mso-ansi-language: EN-GB"><font face="Times New Roman">2- Your companion (,Mu<u>h</u>ammad whom you know very well,) has neither gone astray, nor has he been seduced away (from the truth).<o:p></o:p></font></span></p>
<p class="MsoNormal" dir="ltr" style="text-justify: kashida; margin: 0cm 6.25pt 0pt 12.45pt; direction: ltr; text-indent: -12.45pt; unicode-bidi: embed; text-align: justify; text-kashida: 0%"><span lang="EN-GB" style="font-size: 14pt; mso-ansi-language: EN-GB"><font face="Times New Roman">3- Nor does he speak out of whim.<o:p></o:p></font></span></p>
<p class="MsoNormal" dir="ltr" style="text-justify: kashida; margin: 0cm 6.25pt 0pt 12.45pt; direction: ltr; text-indent: -12.45pt; unicode-bidi: embed; text-align: justify; text-kashida: 0%"><span lang="EN-GB" style="font-size: 14pt; mso-ansi-language: EN-GB"><font face="Times New Roman">4- It (the Qur'an) is only an inspiration revealed (to him from His Lord).<o:p></o:p></font></span></p>
<p class="MsoNormal" dir="ltr" style="text-justify: kashida; margin: 0cm 6.25pt 0pt 12.45pt; direction: ltr; text-indent: -12.45pt; unicode-bidi: embed; text-align: justify; text-kashida: 0%"><span lang="EN-GB" style="font-size: 14pt; mso-ansi-language: EN-GB"><font face="Times New Roman">5- One (the angel Gabriel) of great powers has taught him; (being also)<o:p></o:p></font></span></p>
<p class="MsoNormal" dir="ltr" style="text-justify: kashida; margin: 0cm 6.25pt 0pt 12.45pt; direction: ltr; text-indent: -12.45pt; unicode-bidi: embed; text-align: justify; text-kashida: 0%"><span lang="EN-GB" style="font-size: 14pt; mso-ansi-language: EN-GB"><font face="Times New Roman">6- Of great wisdom, and then he assumed his stately (angelic) form;<o:p></o:p></font></span></p>
<p class="MsoNormal" dir="ltr" style="text-justify: kashida; margin: 0cm 6.25pt 0pt 12.45pt; direction: ltr; text-indent: -12.45pt; unicode-bidi: embed; text-align: justify; text-kashida: 0%"><span lang="EN-GB" style="font-size: 14pt; mso-ansi-language: EN-GB"><font face="Times New Roman">7- While he was very high above the horizon, </font></span></p>
<p class="MsoNormal" dir="ltr" style="text-justify: kashida; margin: 0cm 6.25pt 0pt 12.45pt; direction: ltr; text-indent: -12.45pt; unicode-bidi: embed; text-align: justify; text-kashida: 0%"><span lang="EN-GB" style="font-size: 14pt; mso-ansi-language: EN-GB"><font face="Times New Roman">8- And then he drew nearer and lower, </font></span></p>
<p class="MsoNormal" dir="ltr" style="text-justify: kashida; margin: 0cm 6.25pt 0pt 12.45pt; direction: ltr; text-indent: -12.45pt; unicode-bidi: embed; text-align: justify; text-kashida: 0%"><span lang="EN-GB" style="font-size: 14pt; mso-ansi-language: EN-GB"><font face="Times New Roman">9- Till he was at a distance of two bow-lengths or nearer,<o:p></o:p></font></span></p>
<p class="MsoNormal" dir="ltr" style="text-justify: kashida; margin: 0cm 6.25pt 0pt 12.45pt; direction: ltr; text-indent: -12.45pt; unicode-bidi: embed; text-align: justify; text-kashida: 0%"><span lang="EN-GB" style="font-size: 14pt; mso-ansi-language: EN-GB"><font face="Times New Roman">10- And then He (Allah) revealed to His servant (Mu<u>h</u>ammad through the angel Gabriel) whatever He revealed (of Qur'an). <o:p></o:p></font></span></p>
<p class="MsoNormal" dir="ltr" style="text-justify: kashida; margin: 0cm 6.25pt 0pt 12.45pt; direction: ltr; text-indent: -12.45pt; unicode-bidi: embed; text-align: justify; text-kashida: 0%"><span lang="EN-GB" style="font-size: 14pt; mso-ansi-language: EN-GB"><font face="Times New Roman">11- <span style="layout-grid-mode: line">The (Prophet's) heart could not deny what he saw (with his own eyes).</span><o:p></o:p></font></span></p>
<p class="MsoNormal" dir="ltr" style="text-justify: kashida; margin: 0cm 6.25pt 0pt 12.45pt; direction: ltr; text-indent: -12.45pt; unicode-bidi: embed; text-align: justify; text-kashida: 0%"><font face="Times New Roman"><span lang="EN-GB" style="font-size: 14pt; mso-ansi-language: EN-GB">12- Would you then dispute with him over what he sees (whenever Gabriel comes to him)?<span style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </span></span><span style="font-size: 14pt"><o:p></o:p></span></font></p>
<p class="MsoNormal" dir="ltr" style="text-justify: kashida; margin: 0cm 6.25pt 0pt 12.45pt; direction: ltr; text-indent: -12.45pt; unicode-bidi: embed; text-align: justify; text-kashida: 0%"><span lang="EN-GB" style="font-size: 14pt; mso-ansi-language: EN-GB"><font face="Times New Roman">13- And indeed he did see him (Gabriel) another time; <o:p></o:p></font></span></p>
<p class="MsoNormal" dir="ltr" style="text-justify: kashida; margin: 0cm 6.25pt 0pt 12.45pt; direction: ltr; text-indent: -12.45pt; unicode-bidi: embed; text-align: justify; text-kashida: 0%"><span lang="EN-GB" style="font-size: 14pt; mso-ansi-language: EN-GB"><font face="Times New Roman">14- At the Lote-tree of the utmost boundary (for no one is allowed to go beyond it), <o:p></o:p></font></span></p>
<p class="MsoNormal" dir="ltr" style="text-justify: kashida; margin: 0cm 6.25pt 0pt 12.45pt; direction: ltr; text-indent: -12.45pt; unicode-bidi: embed; text-align: justify; text-kashida: 0%"><span lang="EN-GB" style="font-size: 14pt; mso-ansi-language: EN-GB"><font face="Times New Roman">15- Near it is the <st1:place w:st="on"><st1:placetype w:st="on">Garden</st1:placetype> of <st1:placename w:st="on">Abode</st1:placename></st1:place> (where the true believers shall live forever), <o:p></o:p></font></span></p>
<p class="MsoNormal" dir="ltr" style="text-justify: kashida; margin: 0cm 6.25pt 0pt 12.45pt; direction: ltr; text-indent: -12.45pt; unicode-bidi: embed; text-align: justify; text-kashida: 0%"><span lang="EN-GB" style="font-size: 14pt; mso-ansi-language: EN-GB"><font face="Times New Roman">16- Behold, the Lote-tree was frequented by whatever (angels or others of Allah's creatures) frequented it (to pray)! <o:p></o:p></font></span></p>
<p class="MsoNormal" dir="ltr" style="text-justify: kashida; margin: 0cm 6.25pt 0pt 12.45pt; direction: ltr; text-indent: -12.45pt; unicode-bidi: embed; text-align: justify; text-kashida: 0%"><span lang="EN-GB" style="font-size: 14pt; mso-ansi-language: EN-GB"><font face="Times New Roman">17- His sight never swerved, nor did it miss (anything)! <o:p></o:p></font></span></p>
<p class="MsoNormal" dir="ltr" style="text-justify: kashida; margin: 0cm 6.25pt 0pt 12.45pt; direction: ltr; text-indent: -12.45pt; unicode-bidi: embed; text-align: justify; text-kashida: 0%"><span lang="EN-GB" style="font-size: 14pt; mso-ansi-language: EN-GB"><font face="Times New Roman">18- Indeed, he saw some of the greatest signs of his Lord (such as the heavens, the angels, the Garden of abode, etc.) <o:p></o:p></font></span></p>
<p class="MsoNormal" dir="ltr" style="text-justify: kashida; margin: 0cm 6.25pt 0pt 12.45pt; direction: ltr; text-indent: -12.45pt; unicode-bidi: embed; text-align: justify; text-kashida: 0%"><span lang="EN-GB" style="font-size: 14pt; mso-ansi-language: EN-GB"><font face="Times New Roman">19- Have you seen then Al-Lat and Al-<u>U</u>zza? (as he saw Gabriel?)<o:p></o:p></font></span></p>
<p class="MsoNormal" dir="ltr" style="text-justify: kashida; margin: 0cm 6.25pt 0pt 12.45pt; direction: ltr; text-indent: -12.45pt; unicode-bidi: embed; text-align: justify; text-kashida: 0%"><span lang="EN-GB" style="font-size: 14pt; mso-ansi-language: EN-GB"><font face="Times New Roman">20- And Manat, that third one? (The disbelievers' three false deities whom they claimed to be the daughters of Allah.)<o:p></o:p></font></span></p>
<p class="MsoNormal" dir="ltr" style="text-justify: kashida; margin: 0cm 6.25pt 0pt 12.45pt; direction: ltr; text-indent: -12.45pt; unicode-bidi: embed; text-align: justify; text-kashida: 0%"><span lang="EN-GB" style="font-size: 14pt; mso-ansi-language: EN-GB"><font face="Times New Roman">21- Would you have the male (for yourselves), and to Him (falsely attribute) the females? <o:p></o:p></font></span></p>
<p class="MsoNormal" dir="ltr" style="text-justify: kashida; margin: 0cm 6.25pt 0pt 12.45pt; direction: ltr; text-indent: -12.45pt; unicode-bidi: embed; text-align: justify; text-kashida: 0%"><span lang="EN-GB" style="font-size: 14pt; mso-ansi-language: EN-GB"><font face="Times New Roman">22- That indeed would be an unfair division!<o:p></o:p></font></span></p>
<p class="MsoNormal" dir="ltr" style="text-justify: kashida; margin: 0cm 6.25pt 0pt 12.45pt; direction: ltr; text-indent: -12.45pt; unicode-bidi: embed; text-align: justify; text-kashida: 0%"><span lang="EN-GB" style="font-size: 14pt; mso-ansi-language: EN-GB"><font face="Times New Roman">23- They (your idols) are only names that you named, you and your fathers; for Allah did not send down any authority for them. Indeed, they (the disbelievers) only follow conjecture, and what their souls vainly desire, even though guidance (the Qur'an) has come to them from their Lord.<o:p></o:p></font></span></p>
<p class="MsoNormal" dir="ltr" style="text-justify: kashida; margin: 0cm 6.25pt 0pt 12.45pt; direction: ltr; text-indent: -12.45pt; unicode-bidi: embed; text-align: justify; text-kashida: 0%"><span lang="EN-GB" style="font-size: 14pt; mso-ansi-language: EN-GB"><font face="Times New Roman">24- Or shall man have whatever he desires? <o:p></o:p></font></span></p>
<p class="MsoNormal" dir="ltr" style="text-justify: kashida; margin: 0cm 6.25pt 0pt 12.45pt; direction: ltr; text-indent: -12.45pt; unicode-bidi: embed; text-align: justify; text-kashida: 0%"><span lang="EN-GB" style="font-size: 14pt; mso-ansi-language: EN-GB"><font face="Times New Roman">25- Indeed, to Allah belong the Hereafter and the first life (in this world). <o:p></o:p></font></span></p>
<p class="MsoNormal" dir="ltr" style="text-justify: kashida; margin: 0cm 6.25pt 0pt 12.45pt; direction: ltr; text-indent: -12.45pt; unicode-bidi: embed; text-align: justify; text-kashida: 0%"><font face="Times New Roman"><span lang="EN-GB" style="font-size: 14pt; mso-ansi-language: EN-GB">26- And how many angels in the heavens whose intercession shall not avail anything, except those whom Allah gives leave (to intercede) on behalf of whom He wills and is pleased with.</span><span style="font-size: 14pt"><o:p></o:p></span></font></p>
<p class="MsoNormal" dir="ltr" style="text-justify: kashida; margin: 0cm 5.65pt 0pt 14.45pt; direction: ltr; text-indent: -14.45pt; unicode-bidi: embed; text-align: justify; text-kashida: 0%"><span lang="EN-GB" style="font-size: 14pt; mso-ansi-language: EN-GB"><font face="Times New Roman">27- Indeed those who do not believe in the Hereafter would name the angels with female names,<o:p></o:p></font></span></p>
<p class="MsoNormal" dir="ltr" style="text-justify: kashida; margin: 0cm 5.65pt 0pt 14.45pt; direction: ltr; text-indent: -14.45pt; unicode-bidi: embed; text-align: justify; text-kashida: 0%"><span lang="EN-GB" style="font-size: 14pt; mso-ansi-language: EN-GB"><font face="Times New Roman">28- And they have no knowledge of this; they only follow conjecture, and indeed, conjecture avails nothing against the truth.<o:p></o:p></font></span></p>
<p class="MsoNormal" dir="ltr" style="text-justify: kashida; margin: 0cm 5.65pt 0pt 14.45pt; direction: ltr; text-indent: -14.45pt; unicode-bidi: embed; text-align: justify; text-kashida: 0%"><span lang="EN-GB" style="font-size: 14pt; mso-ansi-language: EN-GB"><font face="Times New Roman">29- <span style="layout-grid-mode: line">So shun those who turn away from Our Reminding Message and desire nothing but worldly life.<o:p></o:p></span></font></span></p>
<p class="MsoNormal" dir="ltr" style="text-justify: kashida; margin: 0cm 5.65pt 0pt 14.45pt; direction: ltr; text-indent: -14.45pt; unicode-bidi: embed; text-align: justify; text-kashida: 0%"><span lang="EN-GB" style="font-size: 14pt; layout-grid-mode: line; mso-ansi-language: EN-GB"><font face="Times New Roman">30- That is the extent of their knowledge (just guesswork)! Surely, your Lord knows best those who have strayed from His path, and He knows best those who are guided.<o:p></o:p></font></span></p>
<p class="MsoNormal" dir="ltr" style="text-justify: kashida; margin: 0cm 5.65pt 0pt 12.75pt; direction: ltr; text-indent: -12.75pt; unicode-bidi: embed; text-align: justify; text-kashida: 0%; mso-pagination: none"><span lang="EN-GB" style="font-size: 14pt; layout-grid-mode: line; mso-ansi-language: EN-GB"><font face="Times New Roman">31- For to Allah belong whatever is in the heavens and whatever is in the earth, that He may punish those who did evil for what they did, and reward those who did good with the best reward.<o:p></o:p></font></span></p>
<p class="MsoNormal" dir="ltr" style="text-justify: kashida; margin: 0cm 5.65pt 0pt 12.75pt; direction: ltr; text-indent: -12.75pt; unicode-bidi: embed; text-align: justify; text-kashida: 0%; mso-pagination: none"><font face="Times New Roman"><span lang="EN-GB" style="font-size: 14pt; layout-grid-mode: line; mso-ansi-language: EN-GB">32- </span><span lang="EN-GB" style="font-size: 14pt; mso-ansi-language: EN-GB">Those who avoid grievous sins (such as disbelieving in Allah, polytheism, killing and theft) and obscenities (such as adultery, sodomy and incest), except for venial sins (such as the unintentional look and idle oaths);<span style="layout-grid-mode: line"> for indeed your Lord is Infinitely Forgiving. He knows you full-well as He created you from earth, and as you were still foetuses in your mothers' wombs, </span>therefore, do not claim piety for<span style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </span>yourselves, He knows best which of you are pious (or God-fearing).<span style="layout-grid-mode: line"><o:p></o:p></span></span></font></p>
<p class="MsoNormal" dir="ltr" style="text-justify: kashida; margin: 0cm 5.65pt 0pt 12.75pt; direction: ltr; text-indent: -12.75pt; unicode-bidi: embed; text-align: justify; text-kashida: 0%; mso-pagination: none"><span lang="EN-GB" style="font-size: 14pt; layout-grid-mode: line; mso-ansi-language: EN-GB"><font face="Times New Roman">33- Did you see the one who turned away (from guidance), <o:p></o:p></font></span></p>
<p class="MsoNormal" dir="ltr" style="text-justify: kashida; margin: 0cm 5.65pt 0pt 12.75pt; direction: ltr; text-indent: -12.75pt; unicode-bidi: embed; text-align: justify; text-kashida: 0%; mso-pagination: none"><span lang="EN-GB" style="font-size: 14pt; layout-grid-mode: line; mso-ansi-language: EN-GB"><font face="Times New Roman">34- Gave a little then withheld (his hand) covetously?<o:p></o:p></font></span></p>
<p class="MsoNormal" dir="ltr" style="text-justify: kashida; margin: 0cm 5.65pt 0pt 12.75pt; direction: ltr; text-indent: -12.75pt; unicode-bidi: embed; text-align: justify; text-kashida: 0%; mso-pagination: none"><font face="Times New Roman"><span lang="EN-GB" style="font-size: 14pt; layout-grid-mode: line; mso-ansi-language: EN-GB">35- Does he have knowledge of the unseen, and so he sees (</span><span style="font-size: 14pt; layout-grid-mode: line">that he shall not be punished</span><span lang="EN-GB" style="font-size: 14pt; layout-grid-mode: line; mso-ansi-language: EN-GB">)?<o:p></o:p></span></font></p>
<p class="MsoNormal" dir="ltr" style="text-justify: kashida; margin: 0cm 5.65pt 0pt 12.75pt; direction: ltr; text-indent: -12.75pt; unicode-bidi: embed; text-align: justify; text-kashida: 0%; mso-pagination: none"><span lang="EN-GB" style="font-size: 14pt; layout-grid-mode: line; mso-ansi-language: EN-GB"><font face="Times New Roman">36- Or was he not informed of what was in the Written Sheets of Moses,<o:p></o:p></font></span></p>
<p class="MsoNormal" dir="ltr" style="text-justify: kashida; margin: 0cm 5.65pt 0pt 12.75pt; direction: ltr; text-indent: -12.75pt; unicode-bidi: embed; text-align: justify; text-kashida: 0%; mso-pagination: none"><font face="Times New Roman"><span lang="EN-GB" style="font-size: 14pt; layout-grid-mode: line; mso-ansi-language: EN-GB">37- </span><span style="font-size: 14pt; layout-grid-mode: line">And Abraham who fulfilled (what he was commanded to do)?</span><span lang="EN-GB" style="font-size: 14pt; layout-grid-mode: line; mso-ansi-language: EN-GB"><o:p></o:p></span></font></p>
<p class="MsoNormal" dir="ltr" style="text-justify: kashida; margin: 0cm 5.65pt 0pt 12.75pt; direction: ltr; text-indent: -12.75pt; unicode-bidi: embed; text-align: justify; text-kashida: 0%; mso-pagination: none"><font face="Times New Roman"><span lang="EN-GB" style="font-size: 14pt; layout-grid-mode: line; mso-ansi-language: EN-GB">38- That </span><span style="font-size: 14pt; layout-grid-mode: line">no bearer of burdensome sins shall bear another&rsquo;s burden (of sin),<o:p></o:p></span></font></p>
<p class="MsoNormal" dir="ltr" style="text-justify: kashida; margin: 0cm 5.65pt 0pt 12.75pt; direction: ltr; text-indent: -12.75pt; unicode-bidi: embed; text-align: justify; text-kashida: 0%; mso-pagination: none"><span style="font-size: 14pt; layout-grid-mode: line"><font face="Times New Roman">39- And that man shall have nothing but his deeds (in the Hereafter),<o:p></o:p></font></span></p>
<p class="MsoNormal" dir="ltr" style="text-justify: kashida; margin: 0cm 5.65pt 0pt 12.75pt; direction: ltr; text-indent: -12.75pt; unicode-bidi: embed; text-align: justify; text-kashida: 0%; mso-pagination: none"><span style="font-size: 14pt; layout-grid-mode: line"><font face="Times New Roman">40- And that his deeds shall be seen (and judged),<o:p></o:p></font></span></p>
<p class="MsoNormal" dir="ltr" style="text-justify: kashida; margin: 0cm 5.65pt 0pt 12.75pt; direction: ltr; text-indent: -12.75pt; unicode-bidi: embed; text-align: justify; text-kashida: 0%; mso-pagination: none"><span style="font-size: 14pt; layout-grid-mode: line"><font face="Times New Roman">41- And then he shall be rewarded for it with the fullest reward,<o:p></o:p></font></span></p>
<p class="MsoNormal" dir="ltr" style="text-justify: kashida; margin: 0cm 5.65pt 0pt 12.75pt; direction: ltr; text-indent: -12.75pt; unicode-bidi: embed; text-align: justify; text-kashida: 0%; mso-pagination: none"><span style="font-size: 14pt; layout-grid-mode: line"><font face="Times New Roman">42- And that your ultimate destiny (in the Garden or in Hell) is up to your Lord;<o:p></o:p></font></span></p>
<p class="MsoNormal" dir="ltr" style="text-justify: kashida; margin: 0cm 5.65pt 0pt 12.75pt; direction: ltr; text-indent: -12.75pt; unicode-bidi: embed; text-align: justify; text-kashida: 0%; mso-pagination: none"><span style="font-size: 14pt; layout-grid-mode: line"><font face="Times New Roman">43- For It is He Who causes (mankind) to laugh and weep,<o:p></o:p></font></span></p>
<p class="MsoNormal" dir="ltr" style="text-justify: kashida; margin: 0cm 6.25pt 0pt 12.45pt; direction: ltr; text-indent: -12.45pt; unicode-bidi: embed; text-align: justify; text-kashida: 0%"><span style="font-size: 14pt; layout-grid-mode: line"><font face="Times New Roman">44- And It is He Who ordains death, and gives life,<o:p></o:p></font></span></p>
<p class="MsoNormal" dir="ltr" style="text-justify: kashida; margin: 0cm 3.1pt 0pt 15.9pt; direction: ltr; text-indent: -15.9pt; unicode-bidi: embed; text-align: justify; text-kashida: 0%"><span lang="EN-GB" style="font-size: 14pt; mso-ansi-language: EN-GB"><font face="Times New Roman">45- And It is He Who created the two spouses, the male and the female,<o:p></o:p></font></span></p>
<p class="MsoNormal" dir="ltr" style="text-justify: kashida; margin: 0cm 3.1pt 0pt 15.9pt; direction: ltr; text-indent: -15.9pt; unicode-bidi: embed; text-align: justify; text-kashida: 0%"><span lang="EN-GB" style="font-size: 14pt; mso-ansi-language: EN-GB"><font face="Times New Roman">46- <span style="layout-grid-mode: line">From a drop (of semen) when it is ejaculated (into the womb),<o:p></o:p></span></font></span></p>
<p class="MsoNormal" dir="ltr" style="text-justify: kashida; margin: 0cm 3.1pt 0pt 15.9pt; direction: ltr; text-indent: -15.9pt; unicode-bidi: embed; text-align: justify; text-kashida: 0%"><font face="Times New Roman"><span lang="EN-GB" style="font-size: 14pt; mso-ansi-language: EN-GB">47- </span><span style="font-size: 14pt">And the Resurrection is up to Him,<o:p></o:p></span></font></p>
<p class="MsoNormal" dir="ltr" style="text-justify: kashida; margin: 0cm 3.1pt 0pt 15.9pt; direction: ltr; text-indent: -15.9pt; unicode-bidi: embed; text-align: justify; text-kashida: 0%"><span style="font-size: 14pt"><font face="Times New Roman">48- And It is He Who enriches and gives possessions,<o:p></o:p></font></span></p>
<p class="MsoNormal" dir="ltr" style="text-justify: kashida; margin: 0cm 3.1pt 0pt 15.9pt; direction: ltr; text-indent: -15.9pt; unicode-bidi: embed; text-align: justify; text-kashida: 0%"><span style="font-size: 14pt"><font face="Times New Roman">49- And It is He Who is the Lord of Sirius (the bright Dog Star that some of you mistakenly worship),<o:p></o:p></font></span></p>
<p class="MsoNormal" dir="ltr" style="text-justify: kashida; margin: 0cm 3.1pt 0pt 15.9pt; direction: ltr; text-indent: -15.9pt; unicode-bidi: embed; text-align: justify; text-kashida: 0%"><span style="font-size: 14pt"><font face="Times New Roman">50- And It is He Who destroyed the former (tribe of) <u>A</u>d. (see 26:123-139)<o:p></o:p></font></span></p>
<p class="MsoNormal" dir="ltr" style="text-justify: kashida; margin: 0cm 3.1pt 0pt 15.9pt; direction: ltr; text-indent: -15.9pt; unicode-bidi: embed; text-align: justify; text-kashida: 0%"><span style="font-size: 14pt"><font face="Times New Roman">51- And (the tribe of) Thamud, He did not spare. (see 26:141-158)<o:p></o:p></font></span></p>
<p class="MsoNormal" dir="ltr" style="text-justify: kashida; margin: 0cm 3.1pt 0pt 15.9pt; direction: ltr; text-indent: -15.9pt; unicode-bidi: embed; text-align: justify; text-kashida: 0%"><span style="font-size: 14pt"><font face="Times New Roman">52- And the people of Noah before that, indeed, they were more wrong-doing and more insolently transgressing,<o:p></o:p></font></span></p>
<p class="MsoNormal" dir="ltr" style="text-justify: kashida; margin: 0cm 0cm 0pt 13.3pt; direction: ltr; text-indent: -14.45pt; unicode-bidi: embed; text-align: justify; text-kashida: 0%"><span style="font-size: 14pt"><font face="Times New Roman">53- And He overthrew the overturned<span style="layout-grid-mode: line"> </span>cities (of <st1:place w:st="on">Lot</st1:place>), <o:p></o:p></font></span></p>
<p class="MsoNormal" dir="ltr" style="text-justify: kashida; margin: 0cm 0cm 0pt 13.3pt; direction: ltr; text-indent: -14.45pt; unicode-bidi: embed; text-align: justify; text-kashida: 0%"><font face="Times New Roman"><span lang="EN-GB" style="font-size: 14pt; mso-ansi-language: EN-GB">54- And they were covered with what covered them (of baked clay). (See 11: 77-82)</span><span lang="EN-GB" style="font-size: 14pt"> </span><span lang="EN-GB" style="font-size: 14pt; mso-ansi-language: EN-GB"><o:p></o:p></span></font></p>
<p class="MsoNormal" dir="ltr" style="text-justify: kashida; margin: 0cm 0cm 0pt 13.3pt; direction: ltr; text-indent: -14.45pt; unicode-bidi: embed; text-align: justify; text-kashida: 0%"><font face="Times New Roman"><span lang="EN-GB" style="font-size: 14pt; mso-ansi-language: EN-GB">55- <span style="layout-grid-mode: line">Then which of the favours of your Lord will you doubt?</span></span><span style="font-size: 14pt"><o:p></o:p></span></font></p>
<p class="MsoNormal" dir="ltr" style="text-justify: kashida; margin: 0cm 0cm 0pt 13.3pt; direction: ltr; text-indent: -14.45pt; unicode-bidi: embed; text-align: justify; text-kashida: 0%"><font face="Times New Roman"><span lang="EN-GB" style="font-size: 14pt; mso-ansi-language: EN-GB">56- This (Qur'an) is a warning </span><span style="font-size: 14pt">of (the same kind as) the earlier warnings (such as the Torah and the Gospel). <o:p></o:p></span></font></p>
<p class="MsoNormal" dir="ltr" style="text-justify: kashida; margin: 0cm 0cm 0pt 13.3pt; direction: ltr; text-indent: -14.45pt; unicode-bidi: embed; text-align: justify; text-kashida: 0%"><font face="Times New Roman"><span style="font-size: 14pt">57- </span><span lang="EN-GB" style="font-size: 14pt; mso-ansi-language: EN-GB">The approaching doom (the Day of Resurrection) is drawing near,</span><span lang="EN-GB" style="font-size: 14pt"> </span><span lang="EN-GB" style="font-size: 14pt; mso-ansi-language: EN-GB"><o:p></o:p></span></font></p>
<p class="MsoNormal" dir="ltr" style="text-justify: kashida; margin: 0cm 0cm 0pt 13.3pt; direction: ltr; text-indent: -14.45pt; unicode-bidi: embed; text-align: justify; text-kashida: 0%"><font face="Times New Roman"><span lang="EN-GB" style="font-size: 14pt; mso-ansi-language: EN-GB">58- None other than Allah can disclose it (it's day and hour).</span><span style="font-size: 14pt"> <o:p></o:p></span></font></p>
<p class="MsoNormal" dir="ltr" style="text-justify: kashida; margin: 0cm 0cm 0pt 13.3pt; direction: ltr; text-indent: -14.45pt; unicode-bidi: embed; text-align: justify; text-kashida: 0%"><span lang="EN-GB" style="font-size: 14pt; mso-ansi-language: EN-GB"><font face="Times New Roman">59- Would you then marvel at this speech (of Allah and question its truthfulness)? <o:p></o:p></font></span></p>
<p class="MsoNormal" dir="ltr" style="text-justify: kashida; margin: 0cm 0cm 0pt 13.3pt; direction: ltr; text-indent: -14.45pt; unicode-bidi: embed; text-align: justify; text-kashida: 0%"><font face="Times New Roman"><span lang="EN-GB" style="font-size: 14pt; mso-ansi-language: EN-GB">60- And would you laugh (in scorn), and not weep (as you should)?</span><span lang="EN-GB" style="font-size: 14pt"> </span><span lang="EN-GB" style="font-size: 14pt; mso-ansi-language: EN-GB"><o:p></o:p></span></font></p>
<p class="MsoNormal" dir="ltr" style="text-justify: kashida; margin: 0cm 0cm 0pt 13.3pt; direction: ltr; text-indent: -14.45pt; unicode-bidi: embed; text-align: justify; text-kashida: 0%"><font face="Times New Roman"><span lang="EN-GB" style="font-size: 14pt; mso-ansi-language: EN-GB">61- <span style="layout-grid-mode: line">While you are wasting your time in vanities?</span></span><span lang="EN-GB" style="font-size: 14pt"> </span><span lang="EN-GB" style="font-size: 14pt; mso-ansi-language: EN-GB"><o:p></o:p></span></font></p>
<p class="MsoNormal" dir="ltr" style="text-justify: kashida; margin: 0cm 0cm 0pt 13.3pt; direction: ltr; text-indent: -14.45pt; unicode-bidi: embed; text-align: justify; text-kashida: 0%"><font face="Times New Roman"><span lang="EN-GB" style="font-size: 14pt; mso-ansi-language: EN-GB">62- Rather prostrate yourselves before Allah, and worship (Him before it is too late)!</span><span style="font-size: 14pt"><o:p></o:p></span></font></p>
<p class="MsoNormal" dir="ltr" style="text-justify: kashida; margin: 0cm 6.25pt 0pt 12.45pt; direction: ltr; text-indent: -12.45pt; unicode-bidi: embed; text-align: justify; text-kashida: 0%"><span style="font-size: 10.5pt; layout-grid-mode: line"><o:p><font face="Times New Roman">&nbsp;</font></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" dir="ltr" style="text-justify: kashida; margin: 0cm 6.25pt 0pt 12.45pt; direction: ltr; text-indent: -12.45pt; line-height: 10.1pt; unicode-bidi: embed; text-align: justify; text-kashida: 0%; mso-line-height-rule: exactly"><span style="font-size: 10.5pt; layout-grid-mode: line"><o:p><font face="Times New Roman">&nbsp;</font></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" dir="ltr" style="text-justify: kashida; margin: 0cm 6.25pt 0pt 12.45pt; direction: ltr; text-indent: -12.45pt; line-height: 10.1pt; unicode-bidi: embed; text-align: justify; text-kashida: 0%; mso-line-height-rule: exactly"><span style="font-size: 10.5pt; layout-grid-mode: line"><o:p><font face="Times New Roman">&nbsp;</font></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" dir="ltr" style="text-justify: kashida; margin: 0cm 6.25pt 0pt 12.45pt; direction: ltr; text-indent: -12.45pt; line-height: 10.1pt; unicode-bidi: embed; text-align: justify; text-kashida: 0%; mso-line-height-rule: exactly"><span style="font-size: 10.5pt; layout-grid-mode: line"><o:p><font face="Times New Roman">&nbsp;</font></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" dir="ltr" style="text-justify: kashida; margin: 0cm 6.25pt 0pt 12.45pt; direction: ltr; text-indent: -12.45pt; line-height: 10.1pt; unicode-bidi: embed; text-align: justify; text-kashida: 0%; mso-line-height-rule: exactly"><span style="font-size: 10.5pt; layout-grid-mode: line"><o:p><font face="Times New Roman">&nbsp;</font></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" dir="ltr" style="text-justify: kashida; margin: 0cm 6.25pt 0pt 12.45pt; direction: ltr; text-indent: -12.45pt; line-height: 10.1pt; unicode-bidi: embed; text-align: justify; text-kashida: 0%; mso-line-height-rule: exactly"><span lang="EN-GB" style="mso-ansi-language: EN-GB"><o:p><font face="Times New Roman" size="3">&nbsp;</font></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="text-justify: kashida; margin: 0cm 12.45pt 0pt 6.25pt; text-indent: -12.45pt; line-height: 12.5pt; text-align: justify; text-kashida: 0%; mso-line-height-rule: exactly"><span lang="AR-SA"><font size="3"><font face="Times New Roman">æÇáÑÌÇ ãä ÇáÓÇÏÉ Ãåá ÇáÞÑÂä äÞÏ åÐÇ ÇáäãæÐÌ ãä ÊÑÌãÉ ãÚÇäì ÇáÞÑÂä ÇáÊì ÃäÇ ÈÕÏÏåÇ ÇáÂä äÞÏÇ ãæÖæÚíÇ.<o:p></o:p></font></font></span></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="text-justify: kashida; margin: 0cm 12.45pt 0pt 6.25pt; text-indent: -12.45pt; line-height: 12.5pt; text-align: justify; text-kashida: 0%; mso-line-height-rule: exactly"><span lang="AR-SA"><font size="3"><font face="Times New Roman">æÇáÓáÇã Úáíßã æÑÍãÉ Çááå æÈÑßÇÊå<o:p></o:p></font></font></span></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="text-justify: kashida; margin: 0cm 12.45pt 0pt 6.25pt; text-indent: -12.45pt; line-height: 12.5pt; text-align: justify; text-kashida: 0%; mso-line-height-rule: exactly"><span lang="AR-SA"><font size="3"><font face="Times New Roman">ÚÒÇáÏíä ãÍãÏ äÌíÈ<o:p></o:p></font></font></span></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="text-justify: kashida; margin: 0cm 12.45pt 0pt 6.25pt; text-indent: -12.45pt; line-height: 12.5pt; text-align: justify; text-kashida: 0%; mso-line-height-rule: exactly"><span lang="AR-SA"><font size="3"><font face="Times New Roman">20/9/2009<o:p></o:p></font></font></span></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 0cm 0cm 0pt"><span lang="AR-SA"><o:p><font face="Times New Roman" size="3">&nbsp;</font></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 0cm 0cm 0pt"><span lang="AR-SA"><font size="3"><font face="Times New Roman">ãáÍæÙÉ:<o:p></o:p></font></font></span></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="text-justify: kashida; margin: 0cm 0cm 0pt -0.05pt; text-align: justify; text-kashida: 0%"><span lang="AR-SA" style="font-size: 16pt; layout-grid-mode: line; mso-ansi-font-size: 12.0pt"><o:p><font face="Times New Roman">&nbsp;</font></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="text-justify: kashida; margin: 0cm 0cm 0pt -0.05pt; text-align: justify; text-kashida: 0%"><span lang="AR-SA" style="font-size: 14pt; layout-grid-mode: line"><font face="Times New Roman">íæÌÏ ËãÇä ÊÑÌãÇÊ ãÔåæÑÉ ãõäÓÞÉ ÈØÑíÞÉ ãõÊæÇÒíÉ Ýì ÇáãæÞÚ:<o:p></o:p></font></span></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="text-justify: kashida; margin: 0cm 0cm 0pt -0.05pt; text-align: justify; text-kashida: 0%"><font face="Times New Roman"><span lang="AR-SA" style="font-size: 14pt; layout-grid-mode: line"><span style="mso-spacerun: yes">&nbsp;</span></span><span style="font-size: 14pt; layout-grid-mode: line"><a href="http://www.clay.smith.name/"><span dir="ltr" style="layout-grid-mode: both">http://www.clay.smith.name</span></a><span lang="AR-SA"><o:p></o:p></span></span></font></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="text-justify: kashida; margin: 0cm 0cm 0pt -0.05pt; text-align: justify; text-kashida: 0%"><span lang="AR-SA" style="font-size: 14pt; layout-grid-mode: line"><font face="Times New Roman">áãä íõÑíÏ Ãä íØáÚ Úáì ÈÚÖ ãÐÇåÈ ÇáãÊÑÌãíä Ýì ÇáÊÑÌãÉ.<o:p></o:p></font></span></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="text-justify: kashida; margin: 0cm 0cm 0pt -0.05pt; text-align: justify; text-kashida: 0%"><span lang="AR-SA" style="font-size: 14pt; layout-grid-mode: line"><font face="Times New Roman">æÇáÓáÇã Úáíßã æÑÍãÉ Çááå æÈÑßÇÊå<o:p></o:p></font></span></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="text-justify: kashida; margin: 0cm 0cm 0pt -0.05pt; text-align: justify; text-kashida: 0%"><span lang="AR-SA" style="font-size: 14pt; layout-grid-mode: line"><font face="Times New Roman">ÚÒÇáÏíä ãÍãÏ äÌíÈ<o:p></o:p></font></span></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="text-justify: kashida; margin: 0cm 0cm 0pt -0.05pt; text-align: justify; text-kashida: 0%"><span lang="AR-SA" style="font-size: 14pt; layout-grid-mode: line"><font face="Times New Roman">23/9/2009<o:p></o:p></font></span></p>
<p>&nbsp;</p>
اجمالي القراءات 27971

للمزيد يمكنك قراءة : اساسيات اهل القران
أضف تعليق
لا بد من تسجيل الدخول اولا قبل التعليق
تاريخ الانضمام : 2009-06-24
مقالات منشورة : 87
اجمالي القراءات : 2,657,141
تعليقات له : 355
تعليقات عليه : 499
بلد الميلاد : Egypt
بلد الاقامة : Egypt