الفصل الرابع والأخير:
تابع " لكل نبى عدو "

محمد صادق Ýí 2009-01-12


n lang="AR-EG" dir="rtl" style="font-size: 14pt; color: black; mso-bidi-language: AR-EG"><o:p><font face="Times New Roman" size="4">&nbsp;</font></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" style="margin: 0in 0in 0pt; text-align: right" align="right"><span lang="AR-EG" dir="rtl" style="font-size: 14pt; color: black; mso-bidi-language: AR-EG"><font face="Times New Roman"><font size="4">íÍÊÇÌ ÇáÈÇÍË æÇáÞÇÑÆ Ýì ÕÍíÍ ÇáÈÎÇÑì Åáì ÌåÏ ßÈíÑ áíÕá Åáì ãÇ íõÑíÏ¡ ÝßÊÇÈ ÇáÈÎÇÑì íäÝÑÏ ÈÎÇÕíÉ ãõÍÏÏÉ ÊõãíÒå Úä ÇáßÊÈ ÇáÃÎÑì Ýì Úáã ÇáÍÏíË.<o:p></o:p></font></font></span></p>
<p class="MsoNormal" style="margin: 0in 0in 0pt; text-align: right" align="right"><span lang="AR-EG" dir="rtl" style="font-size: 14pt; color: black; mso-bidi-language: AR-EG"><font face="Times New Roman"><font size="4">æåì ÈÚËÑÉ ÇáÍÏíË ÇáæÇÍÏ Èíä ãÆÇÊ ÇáÃÈæÇÈ æÚÔÑÇÊ ÇáßÊÈ- Ãæ ÇáÝÕæá- ãÚ ÑæÇíÉ ÇáÍÏíË ÇáæÇÍÏ Ýì ÕæÑ ãÎÊáÝÉ æÈÃÓÇäíÏ ãÎÊáÝÉ. æãÚ Ãä ÇáÎØ ÇáÚÇã áÕÍíÍ ÇáÈÎÇÑì åæ ÊÞÓíã ÇáÃÍÇÏíË ÊÞÓíãÇ ÝÞåíÇ ÅáÇ Ãä ÇáÊÏÇÎá Èíä ÇáãæÖæÚÇÊ æÇáÃÍÇÏíË æÊßÑÇÑåÇ íÌÚá ãä Ðáß ÇáÊÞÓíã ÚÏíã ÇáÝÇÆÏÉ.<o:p></o:p></font></font></span></p>
<p class="MsoNormal" style="margin: 0in 0in 0pt; text-align: right" align="right"><span lang="AR-EG" dir="rtl" style="font-size: 14pt; color: black; mso-bidi-language: AR-EG"><font face="Times New Roman"><font size="4">æíÝÊÞÑ ÕÍíÍ ÇáÈÎÇÑì Åáì ÇáÊäÙíã Åáì ÏÑÌÉ íÙä ãÚåÇ ÇáÈÇÍË ááæåáÉ ÇáÃæáì Ãä ÇáÈÎÇÑì áíÓ Úáì ÇáãÓÊæì ÇááÇÆÞ Èå ßÇÊÈÇ ÎÕæÕÇ ÅÐÇ ÞÇÑäå ÈßÊÈ ÃÎÑì Ýì ÇáÍÏíË æÇáÊÇÑíÎ Ýì äÝÓ ÇáÚÕÑ ÇáÐì ÚÇÔå ÇáÈÎÇÑì ãËá ØÈÞÇÊ ÇÈä ÓÚÏ æÕÍíÍ ãÓáã.<o:p></o:p></font></font></span></p>
<p class="MsoNormal" style="margin: 0in 0in 0pt; text-align: right" align="right"><span lang="AR-EG" dir="rtl" style="font-size: 14pt; color: black; mso-bidi-language: AR-EG"><font face="Times New Roman"><font size="4">æáßä ÈÇáÊãÚä æÇáÊÝÍÕ íÓÊØíÚ ÇáÈÇÍË Ãä íÊÚÑÝ Úáì ÏåÇÁ ÇáÈÎÇÑì ãä ÎáÇá Êáß ÇáÞæÖì ÇáãÞÕæÏÉ Ýì ßÊÇÈå¡ æÇáÊì ãä ÎáÇáåÇ ÊÊæÒÚ ÃÍÇÏíË ãÚíäÉ ÈØÑíÞÉ ÎÇÕÉ æÊÊÈÚËÑ ÎáÇá ÃßæÇã ãä ÇáÃÍÇÏíË ÇáÃÎÑì ÇáÊì íÈÏæ ÙÇåÑåÇ ÍÓäÇ, æÈØÈíÚÉ ÇáÍÇá ÝÊáß ÇáÃÍÇÏíË ÇáÊì íÈÚËÑåÇ ÇáÈÎÇÑì æÓØ ÇáÂáÇÝ ÇáÃÎÑì ÅäãÇ ÊõÚÈðöÑÚä ÚÞíÏÊå ÇáÎÇÕÉ æÑÄíÊå ááÅÓáÇã æÇáÊì ÍÇáæ Ãä íÔæå ÕæÑÉ äÈì ÇáÅÓáÇã Úáíå ÇáÓáÇã. <o:p></o:p></font></font></span></p>
<p class="MsoNormal" style="margin: 0in 0in 0pt; text-align: right" align="right"><span lang="AR-EG" dir="rtl" style="font-size: 14pt; color: black; mso-bidi-language: AR-EG"><font face="Times New Roman" size="4">æßÇä íÊÍíä ßá ÝÑÕÉ áíÚÑÖåÇ ÊÍÊ ÚäÇæíä ãÓÊÞÇÉ ãä äÝÓ ãæÖæÚåÇ¡ æßÇä íÊÚÓÝ Êáß ÇáÚäÇæíä ÅÚÊÓÇÝÇ.</font></span></p>
<p class="MsoNormal" style="margin: 0in 0in 0pt; text-align: right" align="right"><span lang="AR-EG" dir="rtl" style="font-size: 14pt; color: black; mso-bidi-language: AR-EG"><o:p><font face="Times New Roman" size="4"></font></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" style="margin: 0in 0in 0pt; text-align: right" align="right"><font face="Times New Roman"><font size="4"><span lang="AR-EG" dir="rtl" style="font-size: 14pt; color: black; mso-bidi-language: AR-EG">&lsquo;ÐÇ ÃÑÏÊ ÅÛÊíÇá ÎÕã áß ÈÇáÓõã ÝáíÓ ãä ÇáãÚÞæá Ãä ÊÃÊíå ÈßæÈ ãä ÇáÓõã ÇáÎÇáÕ æÊÞæá áå áæ ÓãÍÊ ÅÔÑÈ åÐÇ ÇáÓõã ãä ÅÍáì. æáßä ÇáãÚÞæá Ãä ÊÖÚ áå ÇáÞáíá ãä ÇáÓõã ÇáãõÑóßøóÒÝì ßæÈ ßÈíÑ ãä ÇáÚÓá æÊõÞÏãå áå Úáì Ãäå ÔÑÇÈ ØåæÑ Ýíå ÔÝÇÁ ááäÇÓ. </span><span style="font-size: 14pt; color: black; mso-bidi-language: AR-EG"><o:p></o:p></span></font></font></p>
<p class="MsoNormal" style="margin: 0in 0in 0pt; text-align: right" align="right"><span lang="AR-EG" dir="rtl" style="font-size: 14pt; color: black; mso-bidi-language: AR-EG"><font face="Times New Roman"><font size="4">åÐÇ ãÇ ÝÚáå ÇáÈÎÇÑì ÈÇáÖÈØ¡ æÖÚ Óãæãå ÇáãÑßÒÉ æÓØ ÂáÇÝ ãä ÇáÅÍÇÏíË ÇáãÍÇíÏÉ ÇáÊì ÊÞæá ÈÚÖåÇ ÔíÆÇ ÍÓäÇ æÈÚÖåÇ ÇáÂÎÑ áÇ íÞæá ÔíÆÇ. æÅåÊã ÈÐßÑ ÈÚÖ ÇáãÏÇÆÍ ááäÈì ãÚ ÇáÊÑßíÒ Úáì ÃÍÇÏíË ÃÈì åÑíÑÉ ÇáÊì ÊÍÖ Úáì ØÇÚÉ ÇáÓáØÇä &ndash; Ãì ÓáØÇä -<span style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </span>æÈÐáß Öãä ÇáÈÎÇÑì Ýì ÃÍÇÏíËå íÍÐÑ ãä ÇáÝÊäÉ æÚÕíÇä ÇáÃãíÑ æÔÞ ÇáØÇÚì æÊÝÑíÞ ÇáÌãÇÚÉ....ÇáÎ.<o:p></o:p></font></font></span></p>
<p class="MsoNormal" style="margin: 0in 0in 0pt; text-align: right" align="right"><span lang="AR-EG" dir="rtl" style="font-size: 14pt; color: black; mso-bidi-language: AR-EG"><font face="Times New Roman" size="4">æåÐå ÇáÝæÖì ÇáãäÙãÉ Ýì ÕÍíÍ ÇáÈÎÇÑì ßÇä áåÇ ãäåÌ ÎÇÕ äÊÚÑÝ Úáíå ãä ÎáÇá ÚÑÖäÇ áÍÏíË æÇÍÏ ÈÚËÑå ÇáÈÎÇÑì Ýì ËäÇíÇ ßÊÇÈå. ÝÍÏíË Ãã ÍÑÇã¡ ÇáÊì ÅÝÊÑì ÇáÈÎÇÑì Ãä ÇáäÈì ßÇä íÏÎá ÚáíåÇ æíäÇã ÚäÏåÇ¡ ÈÚËÑå ÇáÈÎÇÑì Ýì ãæÇÖÚ ÔÊì Ýì ßÊÇÈå æÑæÇå ÈÕæÑ ÔÊì¡ æíÈÏæ æÇÖÍÇ Ãäå ßÇä íäÊåÒ Ãì ÝÑÕÉ áíÑæíå æíÖÚå ÊÍÊ Ãì ÚäæÇä¡ æäÞÊÕÑ Úáì ÈÚÖ ÃãËáÉ áåÐÇ ÇáÍÏíË.</font></span></p>
<p class="MsoNormal" style="margin: 0in 0in 0pt; text-align: right" align="right"><span lang="AR-EG" dir="rtl" style="font-size: 14pt; color: black; mso-bidi-language: AR-EG"><o:p><font face="Times New Roman" size="4"></font></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" style="margin: 0in 0in 0pt; text-align: right" align="right"><span lang="AR-EG" dir="rtl" style="font-size: 14pt; color: black; mso-bidi-language: AR-EG"><font face="Times New Roman"><font size="4">ÊÍÊ ÈÇÈ &quot; ÇáÏÚÇÁ ÈÇáÌåÇÏ æÇáÔåÇÏÉ ááÑÌÇá æÇáäÓÇÁ íÑæíå ÇáÈÎÇÑì ßÇáÂÊì:<o:p></o:p></font></font></span></p>
<p class="MsoNormal" style="margin: 0in 0in 0pt; text-align: right" align="right"><span lang="AR-EG" dir="rtl" style="font-size: 14pt; color: black; mso-bidi-language: AR-EG"><font face="Times New Roman"><font size="4">&quot; ßÇä ÑÓæá ÇááÜÜÜå íÏÎá Úáì Ãã ÍÑÇã ÈäÊ ãáÍÇä ÝÊØÚãå æßÇäÊ Ãã ÍÑÇã ÊÍÊ ÚõÈÇÏÉ ÅÈä ÇáÕÇãÊ¡ ÝÏÎá ÚáíåÇ ÑÓæá ÇááÜÜå (Úáíå ÇáÓáÇã) ÝÃØÚãÊå æÌÚáÊ ÊõÝáì ÑÃÓå ÝäÇã ÑÓæá ÇááÜÜå Ëã ÅÓÊíÞÙ æåæ íÖÍß ÞÇáÊ: æãÇ íõÖúÍößó íÇ ÑÓæá ÇááÜÜå¿ ÞÇá: äÇÓ ãä ÃãÊì ÚõÑÖöæÇ Úáìøó ÛõÒÇÉ Ýì ÓÈíá ÇááÜÜå íÑßÈæä ÈËÌ åÐÇ ÇáÈÍÑ ãáæßÇ Úáì ÇáÃÓöÑøóÉ¡ Ãæ ãËá Çáãáæß Úáì ÇáÃÓÑÉ¡ ÞÇáÊ: íÇ ÑÓæá ÇááÜÜå ÇÏÚ ÇááÜÜå Ãä íÌÚáäì ãäåã ÝÏÚÇ áåÇ ÑÓæá ÇááÜÜå Ëã æÖÚ ÑÃÓå Ëã ÅÓÊíÞÙ æåæ íÖÍß ÝÞáÊ: æãÇ íõÖÍß íÇ ÑÓæá ÇááÜÜå¿ ÞÇá: äÇÓ ãä ÃãÊì ÚõÑöÖæÇ Úáìøó ÛõÒÇÉ Ýì ÓÈíá ÇááÜÜå ßãÇ ÞÇá Ýì ÇáÃæá ÞÇáÊ: íÇ ÑÓæá ÇááÜÜå ÇÏÚ ÇááÜÜå Ãä íÌÚáäì ãäåã ÞÇá: ÃäÊ ãä ÇáÃæáíä ÝÑßÈÊ ÇáÈÍÑ Ýì ÒãÇä ãÚÇæíÉ ÇÈä ÓÝíÇä ÝÕÑÚÊ Úä ÏÇÈÊåÇ Ííä ÎÑÌÊ ãä ÇáÈÍÑ ÝåáßÊ &quot; ÇáÈÎÇÑì 4-19.<o:p></o:p></font></font></span></p>
<p class="MsoNormal" style="margin: 0in 0in 0pt; text-align: right" align="right"><span lang="AR-EG" dir="rtl" style="font-size: 14pt; color: black; mso-bidi-language: AR-EG"><font face="Times New Roman"><font size="4">æÇáãÖÍß Ãä ÇáÑæÇíÉ ááÍÏíË åì ÈØáÊå Ãã ÍÑÇã äÝÓåÇ æÊÞæá ÇáÑæÇíÉ ÃäåÇ åáßÊ æãÚäÇå ÃäåÇ ÑÈãÇ ÑæÊå ÈÚÏ Ãä åáßÊ.<o:p></o:p></font></font></span></p>
<p class="MsoNormal" style="margin: 0in 0in 0pt; text-align: right" align="right"><span lang="AR-EG" dir="rtl" style="font-size: 14pt; color: black; mso-bidi-language: AR-EG"><o:p><font face="Times New Roman" size="4">&nbsp;</font></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" style="margin: 0in 0in 0pt; text-align: right" align="right"><span lang="AR-EG" dir="rtl" style="font-size: 14pt; color: black; mso-bidi-language: AR-EG"><font face="Times New Roman"><font size="4">æÈÚÏ ÕÝÍÊíä íÑæì ÇáÈÎÇÑì äÝÓ ÇáÍÏíË ãÚ ÊÛíÑØÝíÝ ÊÍÊ ÚäæÇä ÌÏíÏ &quot; ÈÇÈ ÝÖá ãä íÕÑÚ Ýì ÓÈíá ÇááÜÜå ÝãÇÊ Ýåæ ãäåã &quot; íÑæì Úä Ãã ÍÑÇã ÞæáåÇ &quot; äÇã ÇáäÈì íæãÇ ÞÑíÈÇ ãäì Ëã ÅÓÊíÞÙ íÈÊÓã ÝÞáÊ: ãÇ ÃÖÍßß¿ ÞÇá: ÃäÇÓ ãä ÃãÊì ÚõÑöÖæÇ Úáì íÑßÈæä åÐÇ ÇáÈÍÑ ÇáÃÎÖÑ ßÇáãáæß Úá ÇáÃÓøöÑÉ ÞÇáÊ: ÝÇÏÚ ÇááÜÜå Ãä íÌÚáäì ãäåã¡ ÝÏÚÇ áåÇ Ëã äÇã ÇáËÇäíÉ ÝÝÚá ãËáåÇ¡ ÝÞÇáÊ ãËá ÞæáåÇ ÝÃÌÇÈåÇ ãËáåÇ ÝÞÇáÊ ÇÏÚ ÇááÜÜå Ãä íÌÚáäì ãäåã. ÝÞÇá: ÅöäÊ ãä ÇáÃæáíä ÝÎÑÌÊ ãÚ ÒæÌåÇ ÚõÈÇÏÉ ÇÈä ÇáÕÇãÊ ÛÇÒíÇ Ãæá ãÇ ÑßÈ ÇáãÓáãæä ÇáÈÍÑ ãÚ ãÚÇæíÉ ÝáãÇ ÇäÕÑÝæÇ ãä ÛÒæåã ÞÇÝáíä ÝäÒáæÇ ÇáÔÇã ÝÞÑÈÊ ÅáíåÇ ÏÇÈÊåÇ áÊÑßÈåÇ ÝÕÑÚÊåÇ ÝãÇÊÊ&quot; ÇáÈÎÇÑì 4-21.<o:p></o:p></font></font></span></p>
<p class="MsoNormal" style="margin: 0in 0in 0pt; text-align: right" align="right"><span lang="AR-EG" dir="rtl" style="font-size: 14pt; color: black; mso-bidi-language: AR-EG"><o:p><font face="Times New Roman" size="4">&nbsp;</font></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" style="margin: 0in 0in 0pt; text-align: right" align="right"><span lang="AR-EG" dir="rtl" style="font-size: 14pt; color: black; mso-bidi-language: AR-EG"><font face="Times New Roman"><font size="4">Ëã ÊÍÊ ÚäæÇä ÌÏíÏ åæ &quot; ÈÇÈ ÛÒæ ÇáãÑÃÉ Ýì ÇáÈÍÑ &quot; íÞæá ÇáÈÎÇÑì &quot; ÏÎá ÑÓæá ÇááÜÜå Úáì ÇÈäÉ ãáÍÇä ÝÅÊßà ÚäÏåÇ Ëã ÖÍß ÝÞÇáÊ áã ÊÖÍß íÇ ÑÓæá ÇááÜÜå¡ ÝÞÇá: äÇÓ ãä ÃãÊì íÑßÈæä ÇáÈÍÑ ÇáÃÎÖÑ....ÇáÎ. ÇáÈÎÇÑì 4-39¡40<o:p></o:p></font></font></span></p>
<p class="MsoNormal" style="margin: 0in 0in 0pt; text-align: right" align="right"><span lang="AR-EG" dir="rtl" style="font-size: 14pt; color: black; mso-bidi-language: AR-EG"><font face="Times New Roman"><font size="4">æÊÍÊ ÚäæÇä &quot; ÈÇÈ ãÇ Þíá Ýì ÞÊÇá ÇáÑæã &quot; íÑæì ÇáÈÎÇÑì ÇáÞÕÉ ÈÕæÑÉ ÌÏíÏÉ æåì Ãä ÃÍÏåã ÃÊì ÚõÈÇÏÉ ÇÈä ÇáÕÇãÊ Ýì ÍãÕ æåæ Ýì ÈäÇÁ áå æãÚå Ãã ÍÑÇã ÇáÊì ÑæÊ ÍÏíË &quot; Ãæá ÌíÔ ãä ÃãÊì íÛÒæä ÇáÈÍÑ ÞÇáÊ Ãã ÍÑÇã íÇ ÑÓæá ÇááÜÜå ÃäÇ Ýíåã ¿ ÞÇá: ÃäÊ Ýíåã...ÇáÎ. ÇáÈÎÇÑì 4-51 <o:p></o:p></font></font></span></p>
<p class="MsoNormal" style="margin: 0in 0in 0pt; text-align: right" align="right"><span lang="AR-EG" dir="rtl" style="font-size: 14pt; color: black; mso-bidi-language: AR-EG"><font face="Times New Roman"><font size="4">Ëã ÊÍÊ ÚäæÇä ãä ÒÇÑ ÞæãÇ ÝÞÇá &ndash; Ãì äÇã ÇáÞíáæáÉ &ndash; ÚäÏåã &quot; íÐßÑ ÇáÈÎÇÑì ÇáÍÏíË ÈÇáÕíÛÉ ÇáÃæáì ÇáßÇãáÉ. ÇáÈÎÇÑì 8-78 .<o:p></o:p></font></font></span></p>
<p class="MsoNormal" style="margin: 0in 0in 0pt; text-align: right" align="right"><span lang="AR-EG" dir="rtl" style="font-size: 14pt; color: black; mso-bidi-language: AR-EG"><font face="Times New Roman"><font size="4">æÈÛÖ ÇáäÙÑ Úä ÇáÅÎÊáÇÝÇÊ ÇáÔßáíÉ Ýì ÑæÇíÇÊ ÇáÍÏíË ÝÅä ÇáÞÇÑÆ íÊÑÓÈ Ýì ÚÞáå ÇáÈÇØä ÇáÇíãÇä ÈÝÍæì ÇáÍÏíË æÎØæØå ÇáÚÇãÉ¡ æíÄãä ÈãÇ íÑíÏå áå ÇáÈÎÇÑì Ãä íÄãä Èå æåæ Ãä ÇáäÈì ßÇä íÏÎá Úáì Ãã ÍÑÇã ÝíäÇã ÚäÏåÇ Ýì ÈíÊåÇ æÊØÚãå æÊÓÞíå æÊÝáì ÑÃÓå¡ æÈÇÞì ÇáÊÝÕíáÇÊ ÇáÃÎÑì &quot; ÇáÈÑíÆÉ &quot; áíÊ ÅáÇ ÑÊæÔÇ áÊÓäÏ ÇáãæÖæÚ ÇáÃÓÇÓì æÊÓÇÚÏ ÇáÞÇÑÆ Úáì ÅÈÊáÇÚå æåÖãå.<o:p></o:p></font></font></span></p>
<p class="MsoNormal" style="margin: 0in 0in 0pt; text-align: right" align="right"><span lang="AR-EG" dir="rtl" style="font-size: 14pt; color: black; mso-bidi-language: AR-EG"><font face="Times New Roman" size="4">æááÈÎÇÑì ãäåÌ ÎÇÕ Ýì ÊÃáíÝ Êáß ÇáÑæÇíÇÊ Ýåæ íÍÑÕ Úáì ÅÊãÇã ÇáÍÈßÉ ÇáÏÑÇãíÉ ááÑæÇíÉ. æáÚá ãåÇÑÊå ÊÈÏæ ÃÑæÚ ãÇ Êßæä Ýì ÊÃáíÝå áÞÕÉ ÅÊåÇã ÚÇÆÔÉ Ýì ÍÏíË ÊÊæÒÚ ÇáÃÏæÇÑ ÇáÈØæáíÉ æÇáåÇãÔíÉ æÇáãÓÇÚÏÉ¡ æÇáÃÏæÇÑ ÇáÔÑíÑÉ æÃÏæÇÑ ÇáÃÈØÇá ÇáããËáíä ááÎíÑ ãÚ ÇáÏãæÚ æÇáÂåÇÊ. æÇáÒæÌÉ ÇáãÙáæãÉ æÇáÃÈ ÇáÍÇÆÑ æÇáÒæÌ ÇáãØÚæä ÈÇáÅÔÇÚÇÊ. æÊÃÊì ÇáäåÇíÉ ÝÊÑíÍ ÇáÌãíÚ æíÓÊÑíÍ ÇáÞÇÑÆ.</font></span></p>
<p class="MsoNormal" style="margin: 0in 0in 0pt; text-align: right" align="right"><span lang="AR-EG" dir="rtl" style="font-size: 14pt; color: black; mso-bidi-language: AR-EG"><o:p><font face="Times New Roman" size="4"></font></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" style="margin: 0in 0in 0pt; text-align: right" align="right"><span lang="AR-EG" dir="rtl" style="font-size: 14pt; color: black; mso-bidi-language: AR-EG"><font face="Times New Roman"><font size="4">æãä ÏåÇÁ ÇáÈÎÇÑì Ãä ãäåÌå Ýì ÊÃáíÝ ßá ÑæÇíÉ íÊÔßá ÊÈÚÇ áÙÑæÝ ßá ÑæÇíÉ áÃä áå åÏÝÇ ãä ÊÃáíÝå áåÐå ÇáÑæÇíÉ¡ æÊÃÊì ÇáÍßÇíÉ áÊÎÏã Ðáß ÇáåÏÝ. æäÊÚÑÝ Úáì ãåÇÑÉ ÇáÈÎÇÑì Ýì åÐå ÇáÑæÇíÉ ÇáÊì ÃÓäÏåÇ Åáì ÃäÓ &quot; Ãä Ãã Óáíã ßÇäÊ ÊÈÓØ ááäÈì äØÚÇ ÝíÞíá ÚäÏåÇ &ndash; Ãì íäÇã ÇáÞíáæáÉ &ndash; ÝÛÐÇ äÇã ÇáäÈì ÃÎÐÊ ãä ÚÑÞå æÔÚÑå ÝÌÚáÊå Ýì ÞÇÑæÑÉ Ëã ÌãÚÊå Ýì Óõß ÝáãÇ ÍÖÑ ÃäÓ Èä ãÇáß ÇáæÝÇÉ ÃæÕì Ãä íÌÚá Ýì ÍöäúæóØå ãä Ðáß ÇáÓöß ÝÌõÚöá Ýì ÍöäúæóØåÒÒÒ&quot; ÇáÈÎÇÑì 8-78 .<o:p></o:p></font></font></span></p>
<p class="MsoNormal" style="margin: 0in 0in 0pt; text-align: right" align="right"><span lang="AR-EG" dir="rtl" style="font-size: 14pt; color: black; mso-bidi-language: AR-EG"><font face="Times New Roman"><font size="4">ÝÇáÈÎÇÑì ÂÊì ÈÇáãÞÕæÏ Ýì ÈÏÇíÉ ÇáÑæÇíÉ æåì Ãä ÇáäÈì ßÇä íäÇã ÚäÏ Ãã Óáíã æÃä Ãã Óáíã ßÇäÊ ÊÃÎÐ ÔÚÑå æÚÑÞå æåæ äÇÆã &ndash; æíÊÑß ÇáÞÇÑÆ Ãä íÊÎíá ßíÝ íÍÏË Ðáß &ndash; Ëã ÊÃÊì ÈÞíÉ ÇáÍßÇíÉ ÈãæÖæÚ ãÎÊáÝ ÌÆ Èå ÎÕíÕÇ áíÎÏã ÇáÛÑÖ ÇáÃÓÇÓì ãä ÊÃáíÝ Êáß ÇáÑæÇíÉ.<o:p></o:p></font></font></span></p>
<p class="MsoNormal" style="margin: 0in 0in 0pt; text-align: right" align="right"><span lang="AR-EG" dir="rtl" style="font-size: 14pt; color: black; mso-bidi-language: AR-EG"><font face="Times New Roman" size="4">æäÝÓ ÇáãäåÌ ÅÊÈÚå ÇáÈÎÇÑì Ýì ãæÖæÚ Ãã ÍÑÇã... ÝÞÏ ÈÏà ÈÇáåÏÝ æåæ ÏÎæá ÇáäÈì Úáì ÈíÊ Ãã ÍÑÇã Ýì ÛíÈÉ ÒæÌåÇ æäæãå ÚäÏåÇ Ëã ÃóÊúÈóÚ Ðáß ÈÞÕÉ ØæíáÉ Úä ÇáãäÇã æÇáÌåÇÏ æÑßæÈ ÇáÈÍÑ Ëã ãæÊ Ãã ÍÑÇã &ndash; íÇ ÍÑÇã...! </font></span></p>
<p class="MsoNormal" style="margin: 0in 0in 0pt; text-align: right" align="right"><span lang="AR-EG" dir="rtl" style="font-size: 14pt; color: black; mso-bidi-language: AR-EG"><o:p><font face="Times New Roman" size="4"></font></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" style="margin: 0in 0in 0pt; text-align: right" align="right"><span lang="AR-EG" dir="rtl" style="font-size: 14pt; color: black; mso-bidi-language: AR-EG"><font face="Times New Roman" size="4"></font></span></p>
<p class="MsoNormal" style="margin: 0in 0in 0pt; text-align: right" align="right"><span lang="AR-EG" dir="rtl" style="font-size: 14pt; color: black; mso-bidi-language: AR-EG"><font face="Times New Roman"><font size="4">æíÓÊÛÑÞ ÇáÞÇÑÆ Ýì Êáß ÇáÊÝÕíáÇÊ æÇáãäÇãÇÊ æÇáÊäÈÄÇÊ ÈÇáÛíÈ¡ æãÇ ÍÏË áÃã ÍÑÇã æíÈÊáÚ ãäÐ ÇáÈÏÇíÉ ãÇ ÃÑÇÏå áå ÇáÈÎÇÑì Ãä íÈÊáÚ æÊõÕÈÍ ÇáÞÖíÉ æÇáãäÇÞÔÉ ãÍÕæÑÉ ÝíãÇ ÍÏË ãä ÊÝÕíáÇÊ áÃã ÍÑÇã æáíÓ ãÇ ÊÚäíå ÇáÞÕÉ ÇáãÒÚæãÉ ãä ÅÊåÇã ÝÙíÚ ááäÈì.<o:p></o:p></font></font></span></p>
<p class="MsoNormal" style="margin: 0in 0in 0pt; text-align: right" align="right"><span lang="AR-EG" dir="rtl" style="font-size: 14pt; color: black; mso-bidi-language: AR-EG"><font face="Times New Roman"><font size="4">æãä ÏåÇÁ ÇáÈÎÇÑì Ãäå íÌÚá Êáß ÇáÍÈßÉ ÇáÞÕÕíÉ ãÑÊÈØÉ ÈÇáãæÖæÚ ÇáÃÕáì æÞÇÆãÉ Úáì ÇòÓå ÅÐ áÇ ÈÏ Ãä íäÇã ÇáäÈì ÚäÏ Ãã ÍÑÇã ÍÊì íÑì ÇáãäÇã æíõÎÈÑåÇ ÈãÇ ÓíÍÏË Ýì ÇáãÓÊÞÈá. æáÇ ÈÏ Ãä íäÇã ÚäÏ Ãã Óáíã ÍÊì ÊÌãÚ ÚÑÞå æÔÚÑå áíßæä ÐÎíÑÉ áÃäÓ íÊÈÑß ÈåÇ ÚäÏ ÇáãæÊ¡ Ãæ ãÇ ßÇä íãßä áÃäÓ Ãä íÌãÚ åÐÇ ÇáÚÑÞ æÐáß ÇáÔÚÑ ÃËäÇÁ ÎÏãÊå ááÑÓæá ØæÇá ÚÔÑ Óäíä¿ æáÇ íÍÊÇÌ áÃã Óáíã æÚäÇÆåÇ¿ æáßä ÅÐÇ ÍÏË Ðáß ÝßíÝ íÊÍÞÞ åÏÝ ÇáÈÎÇÑì Ýì ÊÔæíå ÕæÑÉ ÇáäÈì¿ <o:p></o:p></font></font></span></p>
<p class="MsoNormal" style="margin: 0in 0in 0pt; text-align: right" align="right"><span lang="AR-EG" dir="rtl" style="font-size: 14pt; color: black; mso-bidi-language: AR-EG"><font face="Times New Roman"><font size="4">æááÈÎÇÑì ãäåÌ Ýì ÅÎÊíÇÑ ÇáßáãÇÊ ÇáãæÍíÉ ÈãÇ íÑíÏ. æíÊÌáì Ðáß Ýì ßÊÇÈÊå ááåÏÝ ÇáÃÓÇÓì ãä ÇáÑæÇíÉ. <o:p></o:p></font></font></span></p>
<p class="MsoNormal" style="margin: 0in 0in 0pt; text-align: right" align="right"><span lang="AR-EG" dir="rtl" style="font-size: 14pt; color: black; mso-bidi-language: AR-EG"><font face="Times New Roman"><font size="4">æÞÏ ÚÑÝäÇ Ãä åÏÝå ÇáÃÓÇÓì ãä ÑæÇíÉ Ãã ÍÑÇã ÞÏ ÌÇÆÊ Ýì ÇáãÞÏãÉ¡ Ííä íÞæá &quot; ßÇä ÑÓæá ÇááÜÜå íÏÎá Úáì Ãã ÍÑÇã ÈäÊ ãáÍÇä ÝÊØÚãå æÊÓÞíå æßÇäÊ Ãã ÍÑÇã ÊÍÊ ÚõÈÇÏÉ Èä ÇáÕÇãÊ¡ ÝÏÎá ÚáíåÇ ÑÓæá ÇááÜÜå ÝÃØÚãÊå æÌÚáÊ ÊõÝáì ÑÃÓå ÝäÇã ÑÓæá ÇááÜÜå Ëã ÅÓÊíÞÙ æåæ íÖÍß ÞÇáÊ: æãÇ íõÖÍßß ...&quot; Åáì åäÇ ÅäÊåì ÇáåÏÝ æÏÎáÊì ÇáÞÕÉ Ýì ÏæÑ áÂÎÑ íÎÏã ÇáåÏÝ æíõÛóØøöì Úáíå.<o:p></o:p></font></font></span></p>
<p class="MsoNormal" style="margin: 0in 0in 0pt; text-align: right" align="right"><span lang="AR-EG" dir="rtl" style="font-size: 14pt; color: black; mso-bidi-language: AR-EG"><o:p><font face="Times New Roman" size="4">&nbsp;</font></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" style="margin: 0in 0in 0pt; text-align: right" align="right"><span lang="AR-EG" dir="rtl" style="font-size: 14pt; color: black; mso-bidi-language: AR-EG"><font face="Times New Roman"><font size="4">æáäÍÇæá Ãä äÊÚÑÝ Úáì ãäåÌ ÇáÈÎÇÑì Ýì ÅÎÊíÇÑ ááßáãÇÊ ÇáÊì ÊõÚÈÑ Úä ÏåÇÁ ÔÏíÏ Ýì ÊÍÞíÞ åÏÝå Ýì ØÚä ÔÎÕíÉ ÇáäÈì.<o:p></o:p></font></font></span></p>
<p class="MsoNormal" style="margin: 0in 0in 0pt; text-align: right" align="right"><span lang="AR-EG" dir="rtl" style="font-size: 14pt; color: black; mso-bidi-language: AR-EG"><font face="Times New Roman"><font size="4">íÞæá &quot; ßÇä ÑÓæá ÇááÜÜå íÏÎá Úáì Ãã ÍÑÇã &quot; Ãì ÊóÚóæøóÏó ÇáÏÎæá Úáì åÐå ÇáÓíÏÉ ÇáÊì áíÓÊ ÒæÌÉ Ãæ ãÍÑãÇ áå¡ æíÞæá: <o:p></o:p></font></font></span></p>
<p class="MsoNormal" style="margin: 0in 0in 0pt; text-align: right" align="right"><span lang="AR-EG" dir="rtl" style="font-size: 14pt; color: black; mso-bidi-language: AR-EG"><font face="Times New Roman"><font size="4">&quot; ßÇä...íÏÎá Úáì Ãã ÍÑÇã ÈäÊ ãáÍÇä ÝÊØÚãå &quot; æåæ åäÇ íäÒá ÈÇáäÈì Åáì ÏÑß ÇáÊÔÈíå ÈÇáÍíæÇäÇÊ ÇáÃáíÝÉ ÇáÊì ÊÏÎá ÇáÈíæÊ ÝíÚØÝ ÚáíåÇ ÍÑíã ÇáÈíÊ æíØÚãæäåÇ¡ æäÙíÑ Ðáß ãÇ íÞæáå Ýì ÍÏíË ÂÎÑ Úä ÚÇÆÔÉ &quot; ßäÊ ÇØíÈ ÑÓæá ÇááÜÜå ÝíØæÝ Úáì äÓÇÆå Ëã íÕÈÍ ãÍÑãÇ ... &quot;ÝÌÚá ÇáäÈì ßãÇ áæ ßÇä ØÝáÇ ãÏááÇ ÊØíÈå Ããå ÞÈá Ãä íÐåÈ Åáì ÇáÃåá æÇáÃÞÇÑÈ áíÞæá áåã ßá ÚÇã æÃäÊã ÈÎíÑ. Ëã íÞæá &quot; æßÇäÊ Ãã ÍÑÇã ÊÍÊ ÚõÈÇÏÉ Èä ÇáÕÇãÊ<span style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </span>&quot; æåäÇ ÊÊÌáì ÓæÁ ÇáäíÉ áÏì ÇáÈÎÇÑì¡ Ýåæ íÑíÏ áäÇ Ãä äÝåã ÈÕÑÇÍÉ Ãä Êáß ÇáÓíÏÉ ÇáÊì ßÇä íÏÎá ÚáíåÇ ÇáäÈì ÈíÊåÇ ßÇäÊ ãÊÒæÌÉ ãä ÃÍÏ ÇáÕÍÇÈÉ.<o:p></o:p></font></font></span></p>
<p class="MsoNormal" style="margin: 0in 0in 0pt; text-align: right" align="right"><span lang="AR-EG" dir="rtl" style="font-size: 14pt; color: black; mso-bidi-language: AR-EG"><o:p><font face="Times New Roman" size="4">&nbsp;</font></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" style="margin: 0in 0in 0pt; text-align: right" align="right"><span lang="AR-EG" dir="rtl" style="font-size: 14pt; color: black; mso-bidi-language: AR-EG"><font face="Times New Roman"><font size="4">æÑÈãÇ áæ ßÇä ÍÓä ÇáäíÉ áÞÇá ãËáÇ &quot; ßÇä ÇáäÈì íÏÎá ÈíÊ ÚõÈÇÏÉ Èä ÇáÕÇãÊ &quot; ÝáÇ íßæä åäÇß ãÌÇá ááÊÚÑíÖ æÇáÛãÒ æÇááãÒ¡ æáßä Ðáß ãÇáÇ íÑíÏå ÇáÈÎÇÑì¡ Èá Åäå íÐßÑ ÚÇãÏÇ Ãä Ãã ÍÑÇã ÇáÊì ßÇä ÇáäÈì íÏÎá ÚáíåÇ ßÇäÊ ÒæÌÉ áÚõÈÇÏÉ Èä ÇáÕÇãÊ. æÊáß ÇáÅÔÇÑÉ ÇáãæÍíÉ ÃÓÇÓíÉ Ýì ÊÍÞíÞ åÏÝ ÇáÈÎÇÑì ÇáÐì ÈÏà Èå ÇáÑæÇíÉ æÇáÊì ÌÚá ÈÞíÉ ÇáÞÕÉ ãÌÑÏ ÏíßæÑ áÒÎÑÝÊåÇ. æíáÝÊ ÇáäÙÑ Ãä ÇáÈÎÇÑì áã íÐßÑ Ýì åÐå ÇáÑæÇíÉ ÅÓã ÚõÈÇÏÉ Èä ÇáÕÇãÊ ÅáÇ Ýì åÐÇ ÇáãæÖæÚ áßì íßÑÓ ßá ßáãÉ Ãæ ÌãáÉ ÅÚÊÑÇÖíÉ áÎÏãÉ åÏÝå ÇáÃÓÇÓì. <o:p></o:p></font></font></span></p>
<p class="MsoNormal" style="margin: 0in 0in 0pt; text-align: right" align="right"><span lang="AR-EG" dir="rtl" style="font-size: 14pt; color: black; mso-bidi-language: AR-EG"><o:p><font face="Times New Roman" size="4">&nbsp;</font></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" style="margin: 0in 0in 0pt; text-align: right" align="right"><span lang="AR-EG" dir="rtl" style="font-size: 14pt; color: black; mso-bidi-language: AR-EG"><font face="Times New Roman"><font size="4">Ëã íßÑÑ ÇáÈÎÇÑì ÏÎæá ÇáäÈì Úáì Êáß ÇáãÑÃÉ¡ æÇáÊßÑÇÑ ÚÇãá ãåã Ýì ÊÃßíÏ ÇáÇíÍÇÁ æÊÞæíÉ ÇáÅÍÓÇÓ ÇáäÝÓì Èå¡ ÈÞæá: &quot; ÝÏÎá ÚáíåÇ ÑÓæá ÇááÜÜå ÝÃØÚãÊå.. &quot; æÞÏ ÞÇá ÞÈáåÇ<span style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </span>&quot; ßÇä ÑÓæá ÇááÜÜå íÏÎá Úáì Ãã ÍÑÇã ÈäÊ ãáÍÇä ÝÊØÚãå ...&quot; ¡ Ëã íÞæá &quot; ÝÃØÚãÊå æÌÚáÊ ÊõÝáì ÑÃÓå &quot; æåæ áÇ íÖÚ åÐå ÇáÌãáÉ ÚÈËÇ ÎÕæÕÇ æÞÏ ÃÚáãäÇ Ãä Ãã ÍÑÇã åÐå ßÇäÊ ÒæÌÉ æÞÊåÇ áÚõÈÇÏÉ Èä ÇáÕÇãÊÇáÐì áã íßä ãæÌæÏÇ ÈÇáÈíÊ ØÈÚÇ. æíÊÑßäÇ ÇáÈÎÇÑì ÈÚÏ åÐå ÇáÅíÍÇÊ ÇáãßÔæÝÉ äÊÎíá ãÇ ãÚäì Ãä íÎáæ ÑÌá ÈÅãÑÃÉ ãÊÒæÌÉ Ýì ÈíÊåÇ æÝì ÛíÈÉ ÒæÌåÇ¡ æÃäåÇ ÊØÚãå æÊÝáì ÑÃÓå¡ Ãì Ãä ÇáßáÝÉ ÞÏ ÒÇáÊ ÈíäåãÇ ÊãÇãÇ¡ æÃäåÇ ÊÚÇãáå ßãÇ ÊÚÇãá ÒæÌåÇ.<o:p></o:p></font></font></span></p>
<p class="MsoNormal" style="margin: 0in 0in 0pt; text-align: right" align="right"><span lang="AR-EG" dir="rtl" style="font-size: 14pt; color: black; mso-bidi-language: AR-EG"><font face="Times New Roman"><font size="4">Ëã íÞæá: æÌÚáÊ ÊÝáì áå ÑÃÓå ÝäÇã ÑÓæá ÇááÜÜå Ëã ÅÓÊíÞÙ...&quot; æáÇ ÈÏ ááÞÇÑÆ Ãä íÓÃá ÈÈÑÇÁÉ æÃíä äÇã ÇáäÈì¿ æßíÝ äÇã æÊáß ÇáãÑÃÉ ÊõÝáì áå ÑÃÓå æÂáÇÝ ÇáÃÓÆáÉ ÊÏæÑ Íæá åÏÝ æÇÍÏ åæ ãÇ ÞÕÏå ÇáÈÎÇÑì ÈÇáÙÈØ.<o:p></o:p></font></font></span></p>
<p class="MsoNormal" style="margin: 0in 0in 0pt; text-align: right" align="right"><span lang="AR-EG" dir="rtl" style="font-size: 14pt; color: black; mso-bidi-language: AR-EG"><o:p><font face="Times New Roman" size="4">&nbsp;</font></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" style="margin: 0in 0in 0pt; text-align: right" align="right"><span lang="AR-EG" dir="rtl" style="font-size: 14pt; color: black; mso-bidi-language: AR-EG"><font face="Times New Roman"><font size="4">æßÇäÊ ááÈÎÇÑì åæÇíÉ ÚÌíÈÉ Ýì ÅÎÊíÇÑå ááÅÔÇÑÇÊ ÇáÌäÓíÉ ÇáãæÍíÉ ÍÊì æáæ áã íßä ÇáÓíÇÞ íÍÊãáåÇ¡ íÞæá Ýì ÍÏíË ÚÇÆÔÉ &quot; ÚÇÊÈäì ÃÈæ ÈßÑ æÌÚá íØÚääì ÈíÏå Ýì ÎÇÕÑÊì ÝáíãäÚäì ãä ÇáÊÍÑß ÅáÇ ãßÇä ÑÓæá ÇááÜÜå æÑÃÓå Úáì ÝÎÐì &quot; ÇáÈÎÇÑì 7-52 . ÐßÑ áäÇ ÇáÈÎÇÑì ÓÈÈ ÇáÚÊÇÈ¡ áÃä Çáãåã ÚäÏå Ãä íËÈÊ áäÇ Ãä ÇáÑÓæá ßÇä íäÇã æÑÃÓå Úáì ÝÎÐ ÚÇÆÔÉ.<span style="mso-spacerun: yes">&nbsp;&nbsp; </span>äÝÓ ÇáÅÕÑÇÑÚáì ÊÚÑíÉ ÇáÃäÈíÇÁ ÃãÇã ÚÞæáäÇ æÅÞÊÍÇã ÍÑãÉ ÈíÊ ÇáäÈì.<o:p></o:p></font></font></span></p>
<p class="MsoNormal" style="margin: 0in 0in 0pt; text-align: right" align="right"><span lang="AR-EG" dir="rtl" style="font-size: 14pt; color: black; mso-bidi-language: AR-EG"><font face="Times New Roman"><font size="4">Èá Ãä ÛÑÇã ÇáÈÎÇÑì ÈÊáß ÇáÅÔÇÑÇÊ ÇáÌäÓíÉ ÇáãæÍíÉ ÌÚáÊå íÍæá ÑæÇíÇÊ ãæÊ ÇáäÈì æÅÍÊÖÇÑå Åáì ãÓáÓá ãä ÑæÇíÇÊ ÍíßÊ ßáåÇ ÎÕíÕÇ áßì ÊÞæá ßíÝ íäÇã ÇáäÈì ÚäÏ ãæÊå ÈÇáäÓÈÉ áÌÓÏ ÚÇÆÔÉ. æåá åäÇß ÃÝÙÚ ãä ÅÎÊíÇÑ åÐå ÇáãäÇÓÈÉ áãáÆåÇ ÈãËá åÐå ÇáÃáÝÇÙ æÇáÅíÍÇÁÇÊ ÇáÎÇÑÌíÉ¿ æáßääÇ äÊÚÇãá ãÚ Èä ÈÑÒæíå ÇáãÌæÓì ÇáÃÕá.<o:p></o:p></font></font></span></p>
<p class="MsoNormal" style="margin: 0in 0in 0pt; text-align: right" align="right"><span lang="AR-EG" dir="rtl" style="font-size: 14pt; color: black; mso-bidi-language: AR-EG"><o:p><font face="Times New Roman" size="4">&nbsp;</font></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" style="margin: 0in 0in 0pt; text-align: right" align="right"><span lang="AR-EG" dir="rtl" style="font-size: 14pt; color: black; mso-bidi-language: AR-EG"><font face="Times New Roman"><font size="4">æÞÏ ÃÓäÏ ÇáÈÎÇÑì åÐå ÇáÑæÇíÇÊ ÈÇáØÈÚ áÚÇÆÔÉ æäÞÊØÝ ãäåÇ ãÇ íáì &quot; ÝáãÇ ÅÔÊßì æÍÖÑå ÇáÞÈÖ æÑÃÓå Úáì ÝÎÐ ÚÇÆÔÉ ÛõÔì Úáíå &quot; ¡ &quot; ÏÎá ÚÈÏ ÇáÑÍãä Èä ÃÈì ÈßÑ Úáì ÇáäÈì æÃäÇ ãÓäÏÊå Úáì ÕÏÑì &quot; ¡ &quot; ... æßÇäÊ ÊÞæá: ãÇÊ Èíä ÍÇÞäÊì æÐÇÞäÊì &quot; æÇáÍÇÞäÉ Úì ÇáãÚÏÉ æÃÓÝá ÇáÈØä¡ æÇáÐÇÞä ÃÚáì ÇáÈØä Åáì ÇáÐÞä. æÍÏíË ÂÎÑ &quot; Åä ãä äÚã ÇááÜÜå Úáìøó Ãä ÑÓæá ÇááÜÜå ÊæÝì Ýì ÈíÊì æÝì íæãì æÈíä ÓÍÑì æäÍÑì &quot;. ÇáÈÎÇÑì 6/ 12-16 . æßÑÑ ÇáÈÎÇÑì Êáß ÇáÃÍÇÏíË æåæ íØÇÑÏ ÇáäÈì ÈåÐÇ ÇáÃÓáæÈ ÍÊì Úáì ÝÑÇÔ ÇáãæÊ.<o:p></o:p></font></font></span></p>
<p class="MsoNormal" style="margin: 0in 0in 0pt; text-align: right" align="right"><span lang="AR-EG" dir="rtl" style="font-size: 14pt; color: black; mso-bidi-language: AR-EG"><o:p><font face="Times New Roman" size="4">&nbsp;</font></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" style="margin: 0in 0in 0pt; text-align: right" align="right"><span lang="AR-EG" dir="rtl" style="font-size: 14pt; color: black; mso-bidi-language: AR-EG"><font face="Times New Roman"><font size="4">æÝì ÃÍÇÏíË ÇáÊÔÑíÚ æÖÚ ÇáÈÎÇÑì ÃÓáæÈ ÇáÊäÇÞÖ æÍÑÕ Ýíå Úáì Ãä Êßæä ÇáÃÍÇÏíË ÇáãÊäÇÞÖÉ Ýì ãßÇä æÇÍÏ ÍÊì íÓÊÔíÑ ÇáÞÇÑÆ áÚÞÏ ÇáãÞÇÑäÉ æíÍãáå Úáì ÇáÅÊåÇã ÈÇáßÐÈ Ãæ ÇáæÞæÚ Ýì ÇáÔß Ýì ÇáÏíä ÎÕæÕÇ æÃä ãæÖæÚÇÊ ÇáÊäÇÞÖ ÚäÏ ÇáÈÎÇÑì ßÇäÊ ÊÖã ÇáÕáÇÉ æÇáØåÇÑÉ. æÝì äÝÓ ÇáæÞÊ áã íÛÝá ÇáÈÍÇÑì åæÇíÊå Ýì æÖÚ ÇáÃáÝÇÙ ÇáãæÍíÉ Ýì ÃÍÇÏíË ÇáÊÔÑíÚ¡ ÅÐ íÑæì ÇáÈÎÇÑì &quot; Ãä ÇáäÈì Õáì Èåã ÇáÈØÍÇÁ- æÈíä íÏíå ÚäÒÉ &ndash; ÇáÙåÑ ÑßÚÊíä æÇáÚÕÑ ÑßÚÊíä íãÑ Èíä íÏíå ÇáãÑÃÉ æÇáÍãÇÑ &quot; æãÑÇÏ ÇáÈÎÇÑì Ãä íÔßß Ýì ÚÏÏ ÑßÚÇÊ ÇáÕáÇÉ æÍì áÇ íÞæá ÞÇÆá Ãä ÇáäÈì ßÇä íÞÕÑ ÇáÙåÑ æÇáÚÕÑ ÝíÕáíåãÇ ÑßÚÊíä ÑßÚÊíä. ÊÑì ÇáÈÎÇÑì æÞÏ æÖÚ Ýì ÇáÑæÇíÉ ÚäÒÉ Èíä íÏì ÇáäÈì æåæ íÕáì¡ Ëã íÌÚá ÇáãÑÃÉ æÇáÍãÇÑ Ýì ÍÇáÉ ãÑæÑ ÃãÇãå Ýì ÇáÕáÇÉ æÇáåÏÝ Ãä íÌÚá ãÓÑÍ ÇáÍÇÏËÉ åÇÏÆÇ Ãì áíÓ åäÇß ÓÝÑ Ãæ ÎæÝ¡ ÎÕæÕÇ æÞÏ ÍÏÏ ÇáãßÇä æÃäå ÇáÈØÍÇÁ Ýì ÇáãÏíäÉ æÇáÃÍæÇá Úáì ãÇ íÑÇã æÇáãÇÚÒ ÊãÑÍ æÇáÍãíÑ ÊÓíÑ Ýì åÏæÁ ÃãÇã ÇáãÕáíä æÇáäÓæÉ Ýì ÃãÇä æÚÏã ÅÒÚÇÌ. æåßÐÇ íÃÊì ÇáÈÎÇÑì ÈÇáÃáÝÇÙ ÇáãæÍíÉ Ýì ÏåÇÁ ÔÏíÏ áÊÎÏã åÏÝå ãä ÇáÑæÇíÉ Ýì ØÚä äÈì ÇáÅÓáÇã. æåæ ãÚ Ðáß íõÙåÑ ÇáÈÑÇÁÉ ÇáÊì ÎÏÚÊ ÇáÌãíÚ áãÏÉ ÒÇÏÊ Úáì ÃáÝ ÚÇã.<o:p></o:p></font></font></span></p>
<p class="MsoNormal" style="margin: 0in 0in 0pt; text-align: right" align="right"><span lang="AR-EG" dir="rtl" style="font-size: 14pt; color: black; mso-bidi-language: AR-EG"><o:p><font face="Times New Roman" size="4">&nbsp;</font></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" style="margin: 0in 0in 0pt; text-align: right" align="right"><span lang="AR-EG" dir="rtl" style="font-size: 14pt; color: black; mso-bidi-language: AR-EG"><font face="Times New Roman"><font size="4">ÍÞíÞÉ ÇáÃãÑ¡ áÞÏ ÅÓÊØÇÚ ÇáÈÎÇÑì Ãä íäÊÞã ÔÑ ÇáÅäÊÞÇã áÞæãå ãä ÇáÅÓáÇã æäÈì ÇáÃÓáÇã¡ æáÇ íÒÇá ÅäÊÞÇãå ÓÇÆÏÇ æãÊÍßãÇ ÈÏáíá ãÇ íãËáå ÇáÈÎÇÑì æßÊÇÈå ãä ÞíãÉ ÏíäíÉ Ýì ÞáæÈ ãáÇííä ÇáãÓáãíä ÇáÐíä íÑÝÚæä ßÊÇÈå ÝæÞ ÇáÞÑÁÂä¡ æÞÏ äÔÃäÇ Úáì åÐÇ ÇáÅÚÊÞÇÏ ÕÛÇÑÇ æÃÞÓãäÇ ÈÕÍíÍ ÇáÈÎÇÑì Ýì ßá ßÈíÑÉ æÕÛíÑÉ¡ æÕÇÑ Úáì áÓÇä ÇáäÇÓ Ãä íÞæá ÃÍÏåã ãÓÊäßÑÇ &quot; åá ÛáØÊ Ýì ÇáÈÎÇÑì¿ &quot;æíÚäì åá æÞÚ Ýì ÇáßÝÑ áÃä ÇáÈÎÇÑì ÃßËÑ ÇáßÊÈ ÊÞÏíÓÇ.<o:p></o:p></font></font></span></p>
<p class="MsoNormal" style="margin: 0in 0in 0pt; text-align: right" align="right"><span lang="AR-EG" dir="rtl" style="font-size: 14pt; color: black; mso-bidi-language: AR-EG"><font face="Times New Roman"><font size="4">æÍÏË Ãä ÃÍÏ ãÔÇåíÑ ÇáÞÑÇÁ Ýì ÇáÅÐÇÚÉ ÃÎØà Ýì ÇáÞÑÁÂä ÃËäÇÁ ÇáÊÓÌíá æáãÇ äÈåå ÃÍÏåã Åáì ÎØÆå ËÇÑ æÞÇá &quot; æåá ÛáØÊ Ýì ÇáÈÎÇÑì¿&quot;.<o:p></o:p></font></font></span></p>
<p class="MsoNormal" style="margin: 0in 0in 0pt; text-align: right" align="right"><span lang="AR-EG" dir="rtl" style="font-size: 14pt; color: black; mso-bidi-language: AR-EG"><font face="Times New Roman"><font size="4">íÇ ÊÑì åá ÛáØÊ ÃäÇ ÇíÖÇ Ýì ÇáÈÎÇÑì¿¿<o:p></o:p></font></font></span></p>
<p class="MsoNormal" style="margin: 0in 0in 0pt; text-align: right" align="right"><span lang="AR-EG" dir="rtl" style="font-size: 14pt; color: black; mso-bidi-language: AR-EG"><font face="Times New Roman"><font size="4">áÇ ÃÚÊÞÏ¡ æÇááÜÜå ÔåíÏ Èíäì æÈíäßã æßÝì ÈÇááÜÜå ÔåíÏÇ.<o:p></o:p></font></font></span></p>
<p class="MsoNormal" style="margin: 0in 0in 0pt; text-align: right" align="right"><span lang="AR-EG" dir="rtl" style="font-size: 14pt; color: black; mso-bidi-language: AR-EG"><o:p><font face="Times New Roman" size="4">&nbsp;</font></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" style="margin: 0in 0in 0pt; text-align: right" align="right"><span lang="AR-EG" dir="rtl" style="font-size: 14pt; color: black; mso-bidi-language: AR-EG"><font face="Times New Roman"><font size="4"><span style="mso-spacerun: yes">&nbsp;</span>Ãóæóáóãú íóßúÝöåöãú ÃóäøóÇ ÃóäúÒóáúäóÇ Úóáóíúßó ÇáúßöÊóÇÈó íõÊúáóì&#1648; Úóáóíúåöãú &#1754; Åöäøó Ýöí Ðó&#1648;áößó áóÑóÍúãóÉð æóÐößúÑóì&#1648; áöÞóæúãò íõÄúãöäõæäó * Þõáú ßóÝóì&#1648; ÈöÇááøóåö Èóíúäöí æóÈóíúäóßõãú ÔóåöíÏðÇ &#1750; íóÚúáóãõ ãóÇ Ýöí ÇáÓøóãóÇæóÇÊö æóÇáúÃóÑúÖö &#1751; æóÇáøóÐöíäó ÂãóäõæÇ ÈöÇáúÈóÇØöáö æóßóÝóÑõæÇ ÈöÇááøóåö Ãõæáó&#1648;Æößó åõãõ ÇáúÎóÇÓöÑõæäó &quot; ÇáÚäßÈæÊ 52¡51<o:p></o:p></font></font></span></p>
<p class="MsoNormal" style="margin: 0in 0in 0pt; text-align: right" align="right"><span lang="AR-EG" dir="rtl" style="font-size: 14pt; color: black; mso-bidi-language: AR-EG"><o:p><font face="Times New Roman" size="4">&nbsp;</font></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" style="margin: 0in 0in 0pt; text-align: right" align="right"><span lang="AR-EG" dir="rtl" style="font-size: 16pt; color: black; mso-bidi-language: AR-EG"><font face="Times New Roman"><font size="4">ÇáÎÜÜÇÊãÜÜÜÉ<o:p></o:p></font></font></span></p>
<p class="MsoNormal" style="margin: 0in 0in 0pt; text-align: right" align="right"><span lang="AR-EG" dir="rtl" style="font-size: 14pt; color: black; mso-bidi-language: AR-EG"><font face="Times New Roman"><font size="4">ãÇ ãä Ôß Ãä ãÍÊæì åÐÇ ÇáßÊÇÈ ÓíÛÖÈ ÇáßËíÑíä ããä äÍÈåã æäÎÇÝ Úáíåã ãä ÚÐÇÈ íæã ÚÙíã. æãä ÍÞäÇ Ãä ääÏåÔ áÐáß ÇáÛÖÈ ÇáÐì áÇ ãÈÑÑ áå¡ ÝäÍä áã äÎÊÑÚ ÇáÂíÇÊ ÇáÞÑÁÂäíÉ ÇáÊì ÊÄßÏ Ãä ÇáÞÑÁÂä åæ ÇáãÕÏÑ ÇáæÍíÏ ááÅÓáÇã¡ ßãÇ áã äÎÊÑÚ ÇáÃÍÇÏíË ÇáãæÌæÏÉ Ýì ßÊÇÈ ÇáÈÎÇÑì æÇáÊì ÊõËÈÊ Ãäå ÚÏæ ááÜÜå æÑÓæáå.<o:p></o:p></font></font></span></p>
<p class="MsoNormal" style="margin: 0in 0in 0pt; text-align: right" align="right"><span lang="AR-EG" dir="rtl" style="font-size: 14pt; color: black; mso-bidi-language: AR-EG"><font face="Times New Roman"><font size="4">Ðáß Ãä ÇáÞÖíÉ ÊÊáÎÕ Ýì Ãä åäÇß ÙÇáãÇ æãÙáæãÇ¡ ÝÇáÙáã åæ ÇáÈÎÇÑì ÇáÐì ÅÝÊÑì Úáì ÇááÜÜå æÑÓæáå ßÐÈÇ æÇáãÙáæã åæ ÇááÜÜå æÑÓæáå. æÇáÞÇÑÆ ÅãÇ Ãä íäÊÕÑ ááÜÜå æÑÓæáå æÅãÇ íÄíÏ ÇáÙÇáã áåãÇ. æÇáÅíãÇä ãæÞÝ ÝÕá æáÇ ãÌÇá Ýíå ááÊæÓØ¡ ÝÅãÇ ÅíãÇä ÎÇáÕ æÅãÇ ÔÑß &quot; ÝóÐó&#1648;áößõãõ Çááøóåõ ÑóÈøõßõãõ ÇáúÍóÞøõ &#1750; ÝóãóÇÐóÇ ÈóÚúÏó ÇáúÍóÞøö ÅöáøóÇ ÇáÖøóáóÇáõ &#1750; ÝóÃóäøóì&#1648; ÊõÕúÑóÝõæäó &quot; íæäÓ 32<o:p></o:p></font></font></span></p>
<p class="MsoNormal" style="margin: 0in 0in 0pt; text-align: right" align="right"><span lang="AR-EG" dir="rtl" style="font-size: 14pt; color: black; mso-bidi-language: AR-EG"><font face="Times New Roman"><font size="4">æÇáÚÌíÈ Ãä ãä íÚÈÏ ÇáÈÎÇÑì æíõØÇáÈäÇ ÈÚÈÇÏÊå æíäÊÞã ÚáíäÇ Ãä ääÇÞÔ ßÊÇÈå &ndash; åæ Ýì äÝÓ ÇáæÞÊ áÇ íÏÑì ÔíÆÇ Úä ÍÞíÞÉ ÇáÈÎÇÑì æáÇ Úä ãÍÊæì ßÊÇÈå &quot; ÇáãÞÏÓ &quot; æÐáß ÛíÑ ãõÓÊÚÑÈ¡ ÝÇáåæì ÚäÏãÇ íõÓíØÑ Úáì ÇáÅäÓÇä íÝÞÏå ÇáÈÕíÑÉ æÇáÑÔÇÏ.<o:p></o:p></font></font></span></p>
<p class="MsoNormal" style="margin: 0in 0in 0pt; text-align: right" align="right"><span lang="AR-EG" dir="rtl" style="font-size: 14pt; color: black; mso-bidi-language: AR-EG"><o:p><font face="Times New Roman" size="4">&nbsp;</font></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" style="margin: 0in 0in 0pt; text-align: right" align="right"><span lang="AR-EG" dir="rtl" style="font-size: 14pt; color: black; mso-bidi-language: AR-EG"><font face="Times New Roman"><font size="4">æÕÏÞ ÇááÜÜå ÇáÚÙíã &quot; Þõáú ÃóÝóÛóíúÑó Çááøóåö ÊóÃúãõÑõæäøöí ÃóÚúÈõÏõ ÃóíøõåóÇ ÇáúÌóÇåöáõæäó &quot; ÇáÒãÑ64<o:p></o:p></font></font></span></p>
<p class="MsoNormal" style="margin: 0in 0in 0pt; text-align: right" align="right"><span lang="AR-EG" dir="rtl" style="font-size: 14pt; color: black; mso-bidi-language: AR-EG"><font face="Times New Roman"><font size="4">Åä ÇáÍæÇÑ ÇáÚáãì ÇáåÇÏÆ åæØÑíÞäÇ ÇáæÍíÏ áßì äÊÎáÕ ãä ÚÞÇÆÏ æÇÓÇØíÑ Âä áäÇ Ãä äÊÍÑÑ ãäåÇ æãÇ ßÇä íäÈÛì áåÇ Ãä ÊÚíÔ ØíáÉ åÐÇ ÇáÞÑæä¡ æãÇ ÞÏÑ áåÇ Ãä ÊÚíÔ ãÇ ÚÇÔÊ ãä åÐÇ ÇáÚãÑ ÇáØæíá ÅáÇ ÝìÍãÇíÉ ÇáÌåá æÇáßåäæÊ æÓíØÑÉ ÇáÅÑÊÒÇÞ Úáì ãÍÊÑÝì ÇáÚáã æÇáÊÏíä æÅÓÊÛáÇá ÅÓã ÇáÅÓáÇã Ýì ÎÏãÉ ÇáØõÛíÇä.<o:p></o:p></font></font></span></p>
<p class="MsoNormal" style="margin: 0in 0in 0pt; text-align: right" align="right"><span lang="AR-EG" dir="rtl" style="font-size: 14pt; color: black; mso-bidi-language: AR-EG"><o:p><font face="Times New Roman" size="4">&nbsp;</font></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" style="margin: 0in 0in 0pt; text-align: right" align="right"><span lang="AR-EG" dir="rtl" style="font-size: 14pt; color: black; mso-bidi-language: AR-EG"><font face="Times New Roman"><font size="4">æÇáÍæÇÑ ÇáÚáãì ÇáåÇÏÆ ÖÑæÑÉ ÊÝÑÖåÇ ãÚØíÇÊ ÚÕÑäÇ ÍíË ÃÕÈÍ ÇáÅÓáÇã ÞÖíÉ ÓíÇÓíÉ ÅÐ íõÑíÏ ÈÚÖ ÇáäÇÓ Ãä íÍßãäÇ ÈÇáÅÓáÇã æåæ áÇ íÚÑÝ ãä ÇáÅÓáÇã ÅáÇ ãä ÎáÇá ãÇ ßÊÈå ÇáÈÎÇÑì æÊáÇãíÐ ÇáÈÎÇÑì. æÞÏ ÚÑÝäÇ ÚÏÇÁ ÇáÈÎÇÑì ááÅÓáÇã. æÇáÃÌÏì áäÇ æáåã Ãä äÏÚæåã ááÅÓáÇã ÞÈá Ãä íõØÇáÈæÇ ÈÃä íÍßãæäÇ ÈÇáÅÓáÇã æãä ÍÞäÇ Ãä äÎÇÝ Úáì ãÓÊÞÈáäÇ æãÓÊÞÈá æØääÇ æÃæáÇÏäÇ Ííä íÊÍßã ÝíäÇ ÃæáÆß ÇáÐíä íÌåáæä ÇáÅÓáÇã æíÝÑÖæä ÚáíäÇ Ìåáåã ÈÅÓã ÇáÅÓáÇã. æíßæä ÇáÓíÝ Ýì ÅäÊÙÇÑ ÇáÐì íäÇÞÔ ÎõÑÇÝÉ Ãæ íÊÍÞÞ ãä ÃÕæá ÑæÇíÉ ãÇ¡ Ãæ íÌÑÄ Úáì ÇáÅäÊÕÇÑ ááÞÑÁÂä ÇáãÕÏÑ ÇáæÍíÏ áÏíä ÇááÜÜÜå.<o:p></o:p></font></font></span></p>
<p class="MsoNormal" style="margin: 0in 0in 0pt; text-align: right" align="right"><span lang="AR-EG" dir="rtl" style="font-size: 14pt; color: black; mso-bidi-language: AR-EG"><o:p><font face="Times New Roman" size="4">&nbsp;</font></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" style="margin: 0in 0in 0pt; text-align: right" align="right"><span lang="AR-EG" dir="rtl" style="font-size: 14pt; color: black; mso-bidi-language: AR-EG"><font face="Times New Roman"><font size="4">Ýì ÓäÉ 131 ÃÍÖÑæÇ ÃÍãÏ Èä äÖÑ ÇáÎõÒÇÚì Åáì ãÌáÓ ÇáÎáíÝÉ ÇáæÇËÞ ÇáÚÈÇÓì ãÊåãÇ ÈÚÏã ÇáÞæá ÈÎáÞ ÇáÞÑÁÂä¡ æåæ ãÇ íÚäì Ãäå íÎÇáÝ ÇáÑÃì ÇáÝÞåì ááÏæáÉ ÇáÚÈÇÓíÉ æÞÊåÇ¡ æÝì ÇáãÌáÓ ÃÝÊì ÝÞåÇÁ ÇáÎáíÝÉ ÈÃäå ÍáÇá ÇáÏã. ÝÏÚÇ ÇáÎáíÝÉ ÈÇáÓíÝ æÞÇá áÌáÓÇÆå &quot; ÅÐÇ ÞãÊ Åáíå ÝáÇ íÞæãä ÃÍÏ ãÚì ÝÅäì ÃÍÊÓÈ ÎõØÇì Åáì åÐÇ ÇáßÇÝÑ ÇáÐì íÚÈÏ ÑÈÇ áÇ äÚÈÏå æáÇ äÚÑÝå ÈÇáÕÝÉ ÇáÊì æÕÝåÇ¡ ÝÃãÑ ÈÇáäØÚ ÝÃõÌúáöÓó Úáíå æåæ ãõÞóíøóÏ ÝãÔì Åáíå ÝÖÑÈ ÚäÞå æÃãÑ ÈÍãá ÑÇÓå Åáì ÈÛÏÇÏ ÝÕõáÈ ÈåÇ.<o:p></o:p></font></font></span></p>
<p class="MsoNormal" style="margin: 0in 0in 0pt; text-align: right" align="right"><span lang="AR-EG" dir="rtl" style="font-size: 14pt; color: black; mso-bidi-language: AR-EG"><font face="Times New Roman"><font size="4">æÍÏË ÈÚÏåÇ Ãä ÑÌÚ ÇáÎáíÝÉ ÇáæÇËÞ Úä ÑÃíå... æÖÇÚ Ïã äÖÑ Èä ÇáÎõÒÇÚì åÏÑÇ¡ ÞÊáå ÇáÎáíÝÉ ÇáÃÍãÞ ãÚÊÞÏÇ Ãäå íÊÞÑÈ ááÜÜÜå ÈÏãå.<o:p></o:p></font></font></span></p>
<p class="MsoNormal" style="margin: 0in 0in 0pt; text-align: right" align="right"><span lang="AR-EG" dir="rtl" style="font-size: 14pt; color: black; mso-bidi-language: AR-EG"><font face="Times New Roman"><font size="4">äÚæÐ ÈÇááÜÜå ãä ãÌÆ ÎáíÝÉ ÌÏíÏ íÝÑÖ ÚáíäÇ åæÇå ÏíäÇ æíÍßã ÚáíäÇ ÈÇáÞÊá Èíä ÇáÓíÝ æÇáäØÚ ÅÐÇ ãÇÑÓäÇ ÍÞäÇ ÇáÐì ßÝáå áäÇ ÑÈäÇ Ýì ÇáÊÝßíÑ æÇáÅÎÊíÇÑ.<o:p></o:p></font></font></span></p>
<p class="MsoNormal" style="margin: 0in 0in 0pt; text-align: right" align="right"><span lang="AR-EG" dir="rtl" style="font-size: 14pt; color: black; mso-bidi-language: AR-EG"><o:p><font face="Times New Roman" size="4">&nbsp;</font></o:p></span></p>
<p><span lang="AR-EG" dir="rtl" style="font-size: 14pt; color: black; font-family: &quot;Times New Roman&quot;; mso-bidi-language: AR-EG; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-ansi-language: EN-US; mso-fareast-language: EN-US"><font size="4">æÈåÐÇ íäÊåì ßÊÇÈ &quot; áßá äÈì ÚÏæ &quot; ÇáÐì ßÇä íÏÚæ Èå ÇáÃÓÊÇÐ æÇáãÝßÑ ÇáÅÓáÇãì Ï. ÇÍãÏ ãäÕæÑ Úáì ÇáãäÇÈÑ Ýì ÇæÇÎÑ ÇáËãÇäíäÇÊ æÃæÇÆá ÇáÊÓÚíäÇÊ¡ ÝÔßÑÇ áß ÇÎì ÇáÍÈíÈ ææÝÞß ÇááÜÜå áãÇ Ýíå ãÍÈÊå æÑÖÇå. æÃÊÞÏã ÈÇáÎÔæÚ æÇáÅÈÊåÇá ááÜÜÜå ÓÈÍÇäå æÊÚÇáì Úáì Ãä Óåá áì æÃÚØÇäì ÇáÝÑÕÉ áÊÌãíÚ æÊÏÞíÞ åÐÇ ÇáßÊÇÈ ÇáÐì åæ ÈãËÇÈÉ æËíÞÉ ÊÇÑíÎíÉ áßá ãä íÑíÏ Ãä íÊÚÑÝ Úáì ÇáãÕÏÑ ÇáËÇäì ÇáãÒÚæã ÍÊì íÊÃßÏ ÈäÝÓå ãä ÕÍÉ ßá ãÇ ÌÇÁ Èå åÐÇ ÇáßÊÇÈ æÇÑÌæ ãä ÇááÜÜå ÇáÚáì ÇáÞÏíÑ Ãä íÔãáäÇ ÈÑÍãÊå æíÞíäÇ ÓæÁ ÇáÍÓÇÈ æÓæÁ ÇáÚÐÇÈ.</font> </span></p>
اجمالي القراءات 12369

للمزيد يمكنك قراءة : اساسيات اهل القران
التعليقات (13)
1   تعليق بواسطة   لطفية سعيد     في   الثلاثاء ٢٠ - يناير - ٢٠٠٩ ١٢:٠٠ صباحاً
[33137]

هذه شهادة

(والمضحك أن الرواية للحديث هى بطلته أم حرام نفسها وتقول الرواية أنها هلكت ومعناه أنها ربما روته بعد أن هلكت. ) ما هذا التناقض وكمية الكره ؟؟ !! أن هيئة المدافعين عن كتاب البخاري لا يشعرون ولا يريدون أن يعترفوا بهذا التناقض الواضح فيه بأن تكون راوية الحديث هي بطلته في نفس الوقت وتقول الرواية أنها هلكت ومعناه أنها روته بعد أن هلكت ، بل ويتهمون من يدافع عن الرسول الكريم ويثبت براءته مم جاء في كتاب ابن برزويه ـ هو ـ من يتهم بالردة عن الإسلام !!!وصدق الله العظيم إذ يقول:{أَوَلَمْ يَكْفِهِمْ أَنَّا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ يُتْلَى عَلَيْهِمْ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَرَحْمَةً وَذِكْرَى لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ }العنكبوت51 ,


2   تعليق بواسطة   أيمن عباس     في   الثلاثاء ٢٠ - يناير - ٢٠٠٩ ١٢:٠٠ صباحاً
[33138]

ربنا على الظالم

   ( لقد إستطاع البخارى أن ينتقم شر الإنتقام لقومه من الإسلام ونبى الأسلام، ولا يزال إنتقامه سائدا ومتحكما بدليل ما يمثله البخارى وكتابه من قيمة دينية فى قلوب ملايين المسلمين الذين يرفعون كتابه فوق القرءآن، وقد نشأنا على هذا الإعتقاد صغارا وأقسمنا بصحيح البخارى فى كل كبيرة وصغيرة، وصار على لسان الناس أن يقول أحدهم مستنكرا " هل غلطت فى البخارى؟ "ويعنى هل وقع فى الكفر لأن البخارى أكثر الكتب تقديسا )


 ولكن لكي نهدم هذا الصنم لابد من وجود معاول قوية تستطيع الصمود  رغم كل الصعوبات ، ورغم محاولات المستميتين في الدفاع ولنرى ماذا يقولوا في هذه المناسبة على هذا الظلم البين للرسول عليه السلام ؟!


3   تعليق بواسطة   محمد صادق     في   الأربعاء ٢١ - يناير - ٢٠٠٩ ١٢:٠٠ صباحاً
[33192]

ألأخت الكريمة الأستاذة عائشة حسين

أختنا الكريمة سلام اللــه عليك


أشكرك على مرورك على المقالة وحُسن التعليق  وقد صدقت فيما ذهبت إليه من أنهم لا يعترفون بهذا التناقض وألأكثر من ذلك أنهم هم على اليقين المطلق وأى إختلاف معهم فى الرأى فنكون نحن المجرمون الكافرون بعدم التصديق  بهذا الهُراء وما ذكرته فى هذا الجزء من الكتاب هو نقطة فى بحر. عداك عن بعض الأحاديث يستخدم كاتب الحديث ألفاظ نابية يخجل الفرد أن يقرؤها على أولاده.


صبرا جميلا وربنا المستعان وجزاك اللــه كل خير وحفظك من كل سوء.


تقبلى منى الف تحية وكل التقدير والسلام عليكم ورحمة اللــه وبركاته


4   تعليق بواسطة   محمد صادق     في   الأربعاء ٢١ - يناير - ٢٠٠٩ ١٢:٠٠ صباحاً
[33193]

الأخ العزيز الأستاذ أيمن عباس

السلام عليكم أخى العزيز الأستاذ أيمن


شكرا جزيلا على مروركم على المقالة وتعليقكم الذى ينم على قوة إيمانكم بما أنزل اللــه، ولكن علينا - كل على قدر مجهوده - أن نتمسك بكتاب اللــه المنزل على قلب الرسول محمد عليه السلام والذى هو الهداية للبشرية وألا نضعف أو نستكين ولكن يعلم اللــه ما يسرون وما يعلنون. التوحيد هو اساس الدين والمنطلق إلى تطبيق شريعة اللــه كما جائت فى محكم كتابه وبذلك نكون قد وضعنا أنفسنا على أول الطريق لمحاربة الإفتراء على اللــه ورسوله.


أخى العزيز، جزاك اللــه كل خير وأدعو اللــه ان يتم عليك نعمائه وييسرك لليسرى ويزيدكم من علمه


تقبل منى كل تقدير وإحترام


5   تعليق بواسطة   نعمة علم الدين     في   السبت ٢٤ - يناير - ٢٠٠٩ ١٢:٠٠ صباحاً
[33379]

ما هذا التهريج


ما هذا التهريج


الحمد لله لم يساعدني الحظ على أن أكون أزهرية فقد طلبتها وأنا صغيرة من والدي أن أدخل الأزهر ورفض، واليوم أشكر الله عز وجل أنه رفض لأنني كنت سأجبر على قراءة مثل تلك الأحاديث وأطالب بدراستها وأرى نفسي الآن لا أستطيع حتى مجرد قراءتها فكيف الحال بطلاب الأزهر وهم يدرسون يوميا مثل هذا الحديث المفترى به على رسول الله عليه الصلاة والسلام ألم يستعمل أحد عقله فيما تهدف إليه مثل تلك الأحاديث ، الحمد لله أنني لا أعرف المزيد منها .


6   تعليق بواسطة   أيمن عباس     في   الأحد ٢٥ - يناير - ٢٠٠٩ ١٢:٠٠ صباحاً
[33406]

لا تبرير

ونضم صوتنا لصوتك أيضا في الاستعادة بالله من وسوسة الشيطان  ومن مساعديه من الإنس والجن الذين يحاولون تبرير كل هذا الأفك المفترى من بخاري وغيره  على الرسول عليه الصلاة والسلام وهو من هذا براء . ونشهد أن الرسول الكريم قد بلغ كل ما امره الله تعالى به  أحسن الحديث كتابا منزلا:{اللَّهُ نَزَّلَ أَحْسَنَ الْحَدِيثِ كِتَاباً مُّتَشَابِهاً مَّثَانِيَ تَقْشَعِرُّ مِنْهُ جُلُودُ الَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ ثُمَّ تَلِينُ جُلُودُهُمْ وَقُلُوبُهُمْ إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ ذَلِكَ هُدَى اللَّهِ يَهْدِي بِهِ مَنْ يَشَاءُ وَمَن يُضْلِلْ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ }الزمر23


7   تعليق بواسطة   عثمان محمد علي     في   الأحد ٢٥ - يناير - ٢٠٠٩ ١٢:٠٠ صباحاً
[33410]

نحن لا نتحدث عن شخص البخارى ،ولكن عن كتاب البخارى.

أخى الكريم - احمد إبراهيم .نحن لا نتحدث عن شخص (محمد بن إسماعيل -البخارى) ولكن نتحدث عن كتاب يحمل عنوان (صحيح البخارى)،فنحن نحاكم (الكتاب ) وليس الكاتب ،ولقد قلنا هذا كثيراً ،ومراراً وتكراراً منذ أن بدأنا فى نقد ومحاكمة البخارى ،وكررناه مرات آخر عندما كتبنا على هذا الموقع المبارك ،وأعتقد أننا لسنا فى حاجة أن نؤكد على هذا كل مرة نتعرض فيها للبخارى . (وإسمح لى هنا أن تعتبر كلامى هذا نيابة عن القرآنين جميعاً ) فكلنا نؤمن بهذه الحقيقة أننا لا نحاكم أشخاص ،ولكن نحاكم أقوال وافعال ،ونترك خساب الأشخاص جميعاً إلى الله سبحانه وتعالى ،لأنه وحده عالم الغيب والشهادة....


8   تعليق بواسطة   عثمان محمد علي     في   الأحد ٢٥ - يناير - ٢٠٠٩ ١٢:٠٠ صباحاً
[33413]

وهذا ما نفعله يا صديقى .

وهذا ما يقوم به القرآنين من تفنيد لتلك الأقوال،ومحاولة إعادة المسلمين للقرآن الكريم كمصدر (أوحد) للإسلام والمسلمين ،والتبرأ من كل ما نسب إلى الله ورسوله من خارج القرآن الكريم .


9   تعليق بواسطة   عثمان محمد علي     في   الأحد ٢٥ - يناير - ٢٠٠٩ ١٢:٠٠ صباحاً
[33419]

عجم مين يا عم عربى !!!

عجم مين يا عم عربى ؟؟؟ هو انت لسه ماسك فى الموضوع ده ؟؟؟ أنا افضل أن نشترى سجادة (عجمى ) نقعد عليها ، وناكل حلاوة(عجمية) (هههههههه) يا عم احمد - الله يبارك لك . ما تعقدوش الموضوع على نفسكم ، وإفتكروا كلام ربنا سبحانه وتعالى حين قال ( وما جعل عليكم فى الدين من حرج) .....ما شى يا عم عربى ....


10   تعليق بواسطة   ابراهيم دادي     في   الأحد ٢٥ - يناير - ٢٠٠٩ ١٢:٠٠ صباحاً
[33427]

جزيل الشكر لك أخي الحبيب الأستاذ محمد صادق

عزمت بسم الله،

جزيل الشكر لك أخي الحبيب الأستاذ محمد صادق على هذا المقال الكاشف للفساد الموجود في ما يسمى ب ( صحيح البخاري) الذي رفع شأنه شيوخ الأزهر ومنهم الدكتور عبد المهدي (العالم في دراية الحديث) الذي قال: كل ما فيه وحي من عند الله على رسوله، ولا يمكن نقد حديث واحد منه لأن البخاري معصوم.أهـ

لقد قال هذا أمام الملايين من الناس في قناة دريم 2 يوم اجتمع مع أهالي الأستاذ عبد اللطيف، يوم كان معتقلا كما كان الأستاذ رضا عبد الرحمان. لأن أمن العرب يعتقل المسالمين الذين يقولون ربنا الله ولا يشركون به شيئا، ويغضون الطرف عن المجرمين المفسدين في الأرض يصولون ويجولون، ومن بين المفسدين في الأرض المخدرين للناس في نظري، هم رجال الدين الذين لم يرعوا الدين، بل يخدرون الناس بما بين دفتي البخاري وغيره من الكتب التي كتبت بأيدي الناس ليضلوا بها أكثر خلق الله، وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا.

وإليك أخي الحبيب الأستاذ محمد ما جاء عن أم حرام!!! فقد قيل أن الرسول كان ينام في حجرها وتفلي رأسه من القمل.... وله يومئذ عدد من النسوة، ومن بينهن أم المؤمنين عائشة، وما أدراك ما عائشة، ولم نقرأ رواية أنها تفلي رأسه أو ينام في حجرها... بل كان حسب البخاري يدخل على أم حرام كل سبت ويوم إثنين فيأتي قبا راكبا أو راجلا ليقيل عند أم حرام وأختها أم سليم التي تسلت عرقه للتبرك به...


أم حرام إحدى خالات النبي صلى الله عليه وسلم من الرضاعة فلهذا كان يقيل عندها وينام في حجرها وتفلى رأسه قال أبو عمر أي ذلك كان فأم حرام ب محرم من رسول الله ص والدليل على ذلك ما حدثنا عبد الله بن محمد بن اسد قال حدثنا حمزة بن محمد قال حدثنا أحمد بن شعيب قال حدثنا على ابن حجر قال أخبرنا هشيم عن أبي الزبير عن جابر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا لا يبيتن رجل عند امرأة إلا أن يكون ناكحا أو ذا محرم وروى عمر بن الخطاب عن النبي عليه السلام قال لا يخلون رجل بامراة فإن الشيطان ثالثهما وروى ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يخلون رجل بامرأة إلا أن تكون منه ذات محرم وروى عبد الله بن عمرو بن العاصي أن رسول الله ص قال لا يخلون رجل على مغيبة إلا ومعه رجل أو رجلان.

التمهيد لابن عبد البر ج 1 ص 227.ترى لماذا سميت ( أم حرام) هل لأن الرواية التي جاءت في البخاري عن أم حرام مشبوهة؟؟؟ واختلف في قرابة النبي بها؟؟؟

مع أخلص تحياتي لك ولكل القراء الكرام.


11   تعليق بواسطة   محمد صادق     في   الأحد ٢٥ - يناير - ٢٠٠٩ ١٢:٠٠ صباحاً
[33435]

الأخوة الكرام الذين أدلوا بتعليقاتهمسلام اللــه عليكم جميعا

أولا اشكر كل من قام بالتعليق والإدلاء برأيه على هذا الجزء من كتاب " لكل نبى عدو " وأرجو أن نقرأ هذا المقطع من كتاب اللــه فى سورة الفرقان للتذكرة فقط :

وَيَوْمَ تَشَقَّقُ السَّمَاء بِالْغَمَامِ وَنُزِّلَ الْمَلَائِكَةُ تَنزِيلًا {25}الْمُلْكُ يَوْمَئِذٍ الْحَقُّ لِلرَّحْمَنِ وَكَانَ يَوْمًا عَلَى الْكَافِرِينَ عَسِيرًا {26}وَيَوْمَ يَعَضُّ الظَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ يَقُولُ يَا لَيْتَنِي اتَّخَذْتُ مَعَ الرَّسُولِ سَبِيلًا {27} يَا وَيْلَتَى لَيْتَنِي لَمْ أَتَّخِذْ فُلَانًا خَلِيلًا {28}لَقَدْ أَضَلَّنِي عَنِ الذِّكْرِ بَعْدَ إِذْ جَاءنِي وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِلْإِنسَانِ خَذُولًا {29}وَقَالَ الرَّسُولُ يَا رَبِّ إِنَّ قَوْمِي اتَّخَذُوا هَذَا الْقُرْآنَ مَهْجُورًا {30}وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا مِّنَ الْمُجْرِمِينَ وَكَفَى بِرَبِّكَ هَادِيًا وَنَصِيرًا {31}

ثانيا، أود أن أشكر الأخوة الكرام الأستاذ ايمن عباس والأخت الأستاذة نعمة علم الدين،

ثالثا أخص بالشكر العميق لأخوتى الكرام الأستاذ إبراهيم دادى و أخى العزيز عثمان على فشكرا لكما على الوقوف على الحق وإظهاره لعل وعسى أن نعود إلى كلام اللــه سبحانه وتعالى .

أما اخى الحبيب الأستاذ أحمد إبراهيم ، اشكرك شكرا جزيلا على تعليق سيادتكم وليس لى أى كلام أُضيفه على ما قيل من باقى الأخوة الكرام وخاصة الدكتور عثمان والأخ الحبيب الأستاذ إبراهيم دادى.

أشكركم مرة ثانية ووفقنا اللــه لما فيه رضاه وأن يجنبنا الضلال والبعد عن كتاب اللــه الكريم والبعد عن لهو الحديث وإتباع فلان وفلان.....


أخوكم محمد صادق 


12   تعليق بواسطة   فتحي مرزوق     في   الثلاثاء ٢٧ - يناير - ٢٠٠٩ ١٢:٠٠ صباحاً
[33547]

الكاتب والكتاب

نحن لا نعرف البخاري إلا من خلال كتاب البخاري أي نحكم عليه من خلال ما كتب ، وما كتبه يجعلنا نحكم عليه بأنه عدو للرسول بجدارة ، حيث تمكن هذا البخاري بمعاونة الشيطان من تسديد ضربة قوية للمسلمين حيث جعلهم يشركون مع كتاب الله كتب أخرى مثل البخاري وغيره .


13   تعليق بواسطة   محمد صادق     في   السبت ٣١ - يناير - ٢٠٠٩ ١٢:٠٠ صباحاً
[33712]

الأخ العزيز الأستاذ فتحى مرزوق

أخى الفاضل فتحى سلام اللــه عليك،


أشكركم على هذه المداخلة القيمة والتى تُعبر عن إيمانكم باللــه تعالى وبرسوله الكريم وكتابه القرءأن العظيم، وفعلا كما قال الأستاذ عثمان وكذا ما أيدته سيادتكم بأننا لا نهاجم شخص بعينه ولكن من كتاباته وما يخطه قلمه نستطيع ان ننقده و؛حينما يتعرض للقرءآن الكريم فإننا ننقده بقوة ونعلنها للجميع وكيف نستحى من الحق وأن اللــه لايستحى من الحق.


أخى العزيز أُحيى فيك هذه الروح الطيبة المخلصة للــه سبحانه وتعالى، فلك منى كل تقدير وإحترام.


أخوك محمد صادق.


أضف تعليق
لا بد من تسجيل الدخول اولا قبل التعليق
تاريخ الانضمام : 2007-10-30
مقالات منشورة : 423
اجمالي القراءات : 6,349,066
تعليقات له : 697
تعليقات عليه : 1,395
بلد الميلاد : Egypt
بلد الاقامة : Canada