هَذَا بَلَاغٌ لِلنَّاسِ وَلِيُنذَرُوا بِهِ وَلِيَعْلَمُوا أَنَّمَا هُو

ابراهيم دادي Ýí 2008-10-11


ÔíÆÇ&nbsp; æáÇ ÊÌÒì ÅáÇ ãÇ ßÓÈÊ.<o:p></o:p></font></span></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 0cm 0cm 0pt"><span lang="AR-DZ" style="font-weight: normal; font-family: &quot;Arabic Transparent&quot;; mso-bidi-language: AR-DZ; mso-ansi-font-weight: bold"><font size="5"><span style="mso-spacerun: yes">&nbsp;</span><o:p></o:p></font></span></p>
المزيد مثل هذا المقال :

<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 0cm 0cm 0pt"><span lang="AR-DZ" style="font-weight: normal; font-family: &quot;Arabic Transparent&quot;; mso-bidi-language: AR-DZ; mso-ansi-font-weight: bold"><font size="5">ßÚÇÏÉ ÇáãÓáãíä ãäÐ ÞÑæä íÏæÑ Úáíåã ÇáÍæá áíÎÊáÝæÇ Ýí ÈÏÇíÉ ÔåÑ ãä ÃÔåÑ Çááå ÊÚÇáì æåæ ÔåÑ ÑãÖÇä ÇáãÚÙã¡ ( ÝÊßæä áåã áíáÉ ÇáÔß ÝíåÇ Ôß) æíÈÏà ÇáÎáÇÝ ãä ÂÎÑ ÔåÑ ÔÚÈÇä¡ æßá Ðáß áÃä ÇáÑæÇíÇÊ ÇáßÇÐÈÉ æÇáãÞÍãÉ Ýí ßÊÈ ÇáÏíä ÇáÃÑÖí <span lang="AR-DZ" dir="rtl" style="font-size: 18pt; font-family: &quot;Arabic Transparent&quot;; mso-bidi-language: AR-DZ; mso-ansi-font-weight: bold; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-ascii-font-family: Arial; mso-hansi-font-family: Arial; mso-ansi-language: EN-US; mso-fareast-language: EN-US">( ÕæãÇ áÑÄíÊå æÃÝØÑæÇ áÑÄíÊå)&nbsp;</span>&nbsp;íÕÏÞ ÈåÇ ÇáÓæÇÏ ÇáÃÚÙã ãä ÇáãÓáãíä¡ ÑÛã ÃäåÇ ããÇ ßÊÈÊ ÃíÏí ÇáäÇÓ æÃæåãæåã Ãä Ðáß ãä ÚäÏ Çááå æãÇ åæ ãä ÚäÏ Çááå ÅäãÇ åí ãä ÇáÝÓÇÞ æÇáßÐÈÉ Úáì Çááå æÑÓæáå.<o:p></o:p></font></span></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 0cm 0cm 0pt"><span lang="AR-DZ" style="font-weight: normal; font-family: &quot;Arabic Transparent&quot;; mso-bidi-language: AR-DZ; mso-ansi-font-weight: bold"><o:p><font size="5">&nbsp;</font></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 0cm 0cm 0pt"><span lang="AR-DZ" style="font-weight: normal; font-family: &quot;Arabic Transparent&quot;; mso-bidi-language: AR-DZ; mso-ansi-font-weight: bold"><font size="5">æÝí åÐÇ ÇáÚÇã ÈÚÏ Ãä ÇÌÊÇÍÊ ÇáÊßäæáæÌíÉ ÇáßËíÑ ãä ÇáãÏÇÑÓ æÇáãÚÇåÏ æÊÎÑÌ ÈÚÖ ÇáÔÈÇÈ ÇáãÎáÕíä ãä Ãæáí ÇáÃáÈÇÈ¡ ÇáÐíä íÑíÏæä ÅÕáÇÍ ÇáãÌÊãÚ æÊäæíÑå ÈÇáÚáã ãÚ ÇáÍÝÇÙ Úáì ÇáÊÑÇË ÇáÐí áÇ íÊäÇÞÖ ãÚ ÇáÞÑÂä æÇáÚáã¡ ÝåÄáÇÁ ÇáÔÈÇÈ ÃÑÇÏæÇ Ãä íÚÊãÏæÇ Úáì ÇáÝáß Ýí ËÈæÊ åáÇá ÈÏÇíÉ ÔåÑ ÇáÕíÇã æäåÇíÊå¡ ÝßãÇ íÚáã ÇáÌãíÚ æÍÓÈ ÇáÏíä ÇáÃÑÖí ÝÅä ÔåÇÏÉ ÃÚÑÇÈí æÇÍÏ áËÈæÊ åáÇá ÑãÖÇä íæÌÈ ÇáÕæã¡ ( Óää ÃÈí ÏÇæÏ Ì 2 Õ 302). ÃãÇ äåÇíÊå Ãí ÈÏÇíÉ ÔåÑ ÔæÇá ÝíÌÈ Ãä íÔÇåÏ ÇáåáÇá ÑÌáÇä (Ãæ ÑÌá æÇãÑÃÊÇä. æáÇ ÃÚÊÞÏ Ãä åÐÇ ÞÏ ÍÕá Ýí ÊÇÑíÎ ÇáãÓáãíä Ãä ÕÇãæÇ Ãæ ÃÝØÑæÇ Úáì ÔåÇÏÉ ÇãÑÃÊÇä... ). ÃÞæá æÝí åÐå ÇáÓäÉ Ýí ÂÎÑ áíáÉ ãä ÔåÑ ÑãÖÇä ÇáÐí ÃÊã ÇáËáÇËíä íæãÇ¡ ÈíäãÇ ßÇäÊ Êáß ÇááíáÉ ÇáÊÇÓÚ æÇáÚÔÑæä áãä ÊÎáÝ æÃßá íæãÇ ãä ÑãÖÇä Ýí ÇáÈÏÇíÉ¡ <span lang="AR-DZ" dir="rtl" style="font-size: 18pt; font-family: &quot;Arabic Transparent&quot;; mso-bidi-language: AR-DZ; mso-ansi-font-weight: bold; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-ascii-font-family: Arial; mso-hansi-font-family: Arial; mso-ansi-language: EN-US; mso-fareast-language: EN-US">æåäÇ ÊÝÑÞ Ãæáí ÇáÃãÑ Èíä ãä íÄíÏ ÇáÚãá ÈÇáÝáß æÈíä ãä íÊÔÈË ÈÇáÑÄíÉ ÍÊì áæ ßÇä ÖÚíÝ ÇáÈÕÑ¡ æ åÄáÇÁ åã&nbsp;</span>ÑÌÇá ÇáÏíä ÇáãÒßæä ÃäÝÓåã ÇáãÊÙÇåÑæä ÈÇáæÑÚ æÇáÊÞì ÃßËÑ ãä ÛíÑåã¡ æÇáäÇØÞíä ÈÇÓã Çááå¡ ÝåÄáÇÁ ÇÔÊÏ ÇáÕÑÇÚ Èíäåã Åáì Ãä ÃÍÖÑÊ ÇáÔÑØÉ áÊåÏÆÉ ÇáæÖÚ¡ æÇÓÊÞÑ ÇáæÖÚ Ãä íÝØÑ ÇáÌãíÚ ÅáÇ ÔÑÐãÉ ÞáíáÉ ãä ÇáäÇÓ ÇáÊÇÈÚíä áÑÌÇá ÇáÏíä ÃÕÑæÇ&nbsp;Úáì Ãä íÕæãæÇ íæã ÇáÚíÏ ÈÇáäÓÈÉ áÛíÑåã.<o:p></o:p></font></span></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 0cm 0cm 0pt"><span lang="AR-DZ" style="font-weight: normal; font-family: &quot;Arabic Transparent&quot;; mso-bidi-language: AR-DZ; mso-ansi-font-weight: bold"><o:p><font size="5">&nbsp;</font></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 0cm 0cm 0pt"><span lang="AR-DZ" style="font-weight: normal; font-family: &quot;Arabic Transparent&quot;; mso-bidi-language: AR-DZ; mso-ansi-font-weight: bold"><font size="5">æÝí ÕÈíÍÉ íæã ÇáÚíÏ æÈÚÏ ÕáÇÉ ÇáÕÈÍ ãÈÇÔÑÉ æÕá ÇáÓíá ÇáÚÑã ÇáÐí áã ÊÔåÏ ÇáãäØÞÉ ãËáå ÃÈÏÇ¡ æáã íÞÕÕ ÚáíäÇ ÃÌÏÇÏäÇ Úä ãËáå¡ ÝåÐÇ ÇáÓíá áã íÈÞ æáã íÐÑ ãäÒáÇ æáÇ ÈÓÊÇäÇ æáÇ ÓíÇÑÉ æáÇ ãÓÌÏÇ ÅáÇ ÒÇÑå¡ æÊÑß æÓØå ÇáÒÈÏ ÈÚÏ Ãä íÎÑÈ ãÇ ÔÇÁ¡ ÝÇáÓíÇÑÇÊ ãËáÇ ÑÝÚ ÈÚÖåÇ ÝæÞ ÈÚÖ ÏÑÌÇÊ¡ æÃÏÎá ÈÚÖåÇ Ýí ÇáÊÑÇÈ æÇáæÍá¡ æÇáãäÇÒá íÕÚÏ ÝíåÇ Åáì ÓØæÍåÇ¡ æÃåáåÇ íåÑÈæä æíÊãÓßæä ÈÎÒÇäÇÊ ÇáãÇÁ ÇáãæÌæÏÉ Úáì ÃÚáì ãäØÞÉ ãä ÇáãäÒá æåã íÔÇåÏæä æíÓãÚæä Ïæí ÇäåíÇÑ ÇáãäÇÒá ãä Íæáåã¡ æãäåã ãä ÇäåÇÑ ÇáãäÒá Èãä Ýíå áßäå äÌì ÈÃÚÌæÈÉ¡ æÇáãÔÇåÏ Úáì ÈÚÏ ÚÏÉ ÃãÊÇÑ ãä ÇáæÇÏí íÔÇåÏ ãÇ íÌÑÝ ÇáæÇÏí ãä ÈÚÖ ÇáÖÍÇíÇ¡ æÇáÍíæÇäÇÊ æÇáÓíÇÑÇÊ æÍÊì ÇáÔÇÍäÇÊ ÇáËÞíáÉ ÌÑåÇ æÌÚá ÚÇáíåÇ ÓÇÝáåÇ¡ ÝßÇä íÞáÚ ÇáäÎíá æÇáÃÔÌÇÑ ãä ÌÐæÑåÇ æíÎáØ ÈÚÖåÇ ÈÈÚÖ. Úáì ßá áÞÏ ÇÑÊÝÚ ãÓÊæì ÇáæÇÏí Åáì ÍæÇáí 10 ãÊÑÇÊ æÃßËÑ Ýí ÈÚÖ ÇáÃãÇßä ÇáÖíÞÉ¡ÃãÇ ãÇ íÎÑÌ ãä ÇáÈíæÊ ÝÍÏË æáÇ ÍÑÌ¡ ÝßÇäÊ ÍÕíáÉ ÇáÖÍÇíÇ ÊÝæÞ ÇáÃÑÈÚíä æÇáÌÑÍì ÃßËÑ ãä Ðáß ÈßËíÑ¡ æÃãÇ ÇáÍíæÇäÇÊ ÝáÇ íÍÕíåÇ ÅáÇ Çááå ÓÈÍÇäå.<o:p></o:p></font></span></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 0cm 0cm 0pt"><span lang="AR-DZ" style="font-weight: normal; font-family: &quot;Arabic Transparent&quot;; mso-bidi-language: AR-DZ; mso-ansi-font-weight: bold"><o:p><font size="5">&nbsp;</font></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 0cm 0cm 0pt"><span lang="AR-DZ" style="font-weight: normal; font-family: &quot;Arabic Transparent&quot;; mso-bidi-language: AR-DZ; mso-ansi-font-weight: bold"><font size="5">Ýí äÙÑí Ãä ãËá åÐå ÇáßæÇÑË åí ÅäÐÇÑÇÊ áãä ßÇä áå ÞáÈÇ íÚÞá ÝíåÑÚ Åáì ÇáÇÓÊãÓÇß ÈÍÈá Çááå æÕÑÇØå ÇáãÓÊÞíã¡ æíÏÚ ãÇ æÑË Úä ÃÈæíå ããÇ íÎÇáÝ ÔÑÚ Çááå æíÓÊãÓß ÈãÇ íæÇÝÞ åÏì Çááå¡ æãÇ íæÇÝÞ ÇáÚÞá æÇáÚáã.<o:p></o:p></font></span></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 0cm 0cm 0pt"><span lang="AR-DZ" style="font-weight: normal; font-family: &quot;Arabic Transparent&quot;; mso-bidi-language: AR-DZ; mso-ansi-font-weight: bold"><font size="5">íÞæá Çáãæáì ÓÈÍÇäå: <font color="#ff0000">åóÐóÇ ÈóáóÇÛñ áöáäøóÇÓö æóáöíõäÐóÑõæÇ Èöåö æóáöíóÚúáóãõæÇ ÃóäøóãóÇ åõæó Åöáóåñ æóÇÍöÏñ æóáöíóÐøóßøóÑó ÃõæúáõæÇ ÇáúÃóáúÈóÇÈö</font>(52).ÅÈÑÇåíã.</font></span></p>
<p><span lang="AR-DZ" style="font-weight: normal; font-family: &quot;Arabic Transparent&quot;; mso-bidi-language: AR-DZ; mso-ansi-font-weight: bold"><font size="5"><o:p></o:p></font></span></p>
<p>&nbsp;</p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 0cm 0cm 0pt">&nbsp;</p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 0cm 0cm 0pt"><span lang="AR-DZ" style="font-weight: normal; font-family: &quot;Arabic Transparent&quot;; mso-bidi-language: AR-DZ; mso-ansi-font-weight: bold"><font size="5">æÇáÓáÇã Úáíßã. <span style="mso-spacerun: yes">&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span><span style="mso-spacerun: yes">&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span><span style="mso-spacerun: yes">&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span></font></span><span dir="ltr" style="mso-bidi-language: AR-DZ"><o:p></o:p></span></p>
<p>&nbsp;</p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 0cm 0cm 0pt"><span lang="AR-DZ" style="font-weight: normal; font-family: &quot;Arabic Transparent&quot;; mso-bidi-language: AR-DZ; mso-ansi-font-weight: bold">æåÐÇ ÇáÑÇÈØ íÑíßã ÈÚÖ ÇáÕæÑ Ýåæ íÚãá æíäÞØÚ ÝÚáíßã ÇáÚæÏÉ Åáíå: </span><span style="font-weight: normal; mso-bidi-language: AR-DZ; mso-ansi-font-weight: bold"><a href="http://www.massah08.net/massah.php?id=2"><strong style="mso-bidi-font-weight: normal"><span dir="ltr"><font face="Arial">http://www.massah08.net/massah.php?id=2</font></span></strong></a></span><span lang="AR-DZ" style="font-weight: normal; font-family: &quot;Arabic Transparent&quot;; mso-bidi-language: AR-DZ; mso-ansi-font-weight: bold"><o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 0cm 0cm 0pt"><span lang="AR-DZ" style="font-weight: normal; font-family: &quot;Arabic Transparent&quot;; mso-bidi-language: AR-DZ; mso-ansi-font-weight: bold"><o:p>&nbsp;</o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 0cm 0cm 0pt">&nbsp;</p>
اجمالي القراءات 14450

للمزيد يمكنك قراءة : اساسيات اهل القران
التعليقات (3)
1   تعليق بواسطة   محمد البرقاوي     في   السبت ١١ - أكتوبر - ٢٠٠٨ ١٢:٠٠ صباحاً
[28062]

حمدا لله على سلامتكم أستاذ إبراهيم دادي

السلام عليكم.


مرحبا بك أستاذ إبراهيم دادي من جديد و حمدا لله تعالى على سلامتكم، فقد رأيت الصور و كانت مرعبة إذ غم الماء السيارات و حطم المنازل و شرد الخلائق. و لا يتسنى لنا إلا أن نسأل الله تعالى العفو و العافية و نحمده أن نجى الناس من ذلك الفيضان المرعب كما نسأله سبحانه و تعالى أن يتغمد جميع الموتى بواسع رحمته و غفرانه.


2   تعليق بواسطة   محمد صادق     في   الأحد ١٢ - أكتوبر - ٢٠٠٨ ١٢:٠٠ صباحاً
[28143]

أخى العزيز إبراهيم دادى

نحمد اللــه على سلامتكم وسلامة العائلة الكريمة. وكما قلت لك من قبل عن مثل هذه الكوارث فليس فى الجزائر فقط، وانت تعلم ما حدث فى مصر من حرائق وعبارة وجبل يتساقط على اهالى المنطقة وإنقلاب اوتوبيسات بركابها وحوادث سرقة وإختطاف تحت تهديد السلاح وغيرها الكثير. ألم ترى ان من يبدل نعمة اللــه كفرا، يستحق غضب اللــه.


غضب اللــه حل بمعظم الدول التى تدعى انها دول إسلامية وسلط علينا دول لا تعلم شيئا عن الخالق، سلطهم على امة تدعى انها تعبد اللــه وحده لا يشركون به شيئا، دعوات من على المنابر كل يوم وفى ألقنوات الفضائية بنصر المسلمين، والواقع يشير إلى عكس ذلك تماما.


لا قوة إلا باللــه العلى القدير


3   تعليق بواسطة   خالد حسن     في   الإثنين ١٣ - أكتوبر - ٢٠٠٨ ١٢:٠٠ صباحاً
[28198]

أطلب الحجر عليه فورا

ماذا تفعل هنا يا أخ علي هل فقد صوابكلا نريد خلافة العباسيين ولا الامويين والفاطميين ولا المماليك ولا العثمانيين ولا السلاجقة و.....و....وكلامك مردود عليك , لن نقوم معك لا 3/3/ ولا 6/3/حل عنا يا حبيبي الله يبعثلك , شو هالكلام الاسلامويون يريدون الوصول للحكم بأي طريق , مهووسون بالحكم والسيطرة ,الدولة الاسلامية هي الدولة العلمانية ,تييك إت إيزي تييك إت إيزي عصور الظلام ولت يا عزيزي


أضف تعليق
لا بد من تسجيل الدخول اولا قبل التعليق
تاريخ الانضمام : 2006-07-11
مقالات منشورة : 478
اجمالي القراءات : 10,143,175
تعليقات له : 1,962
تعليقات عليه : 2,849
بلد الميلاد : ALGERIA
بلد الاقامة : ALGERIA