2 ـ وشهد شاهد من أهلها .:
تعليقا على إعتقال القرآنيين

آحمد صبحي منصور Ýí 2007-06-11


ve;äæß ÇáÔÇÍäÇÊ ÊÊÌæá ÈãÆÇÊ ÇáãáÇííä Ýí ÔæÇÑÚ ÓæíÓÑÇ æåæáäÏÇ ááÈÍË Úä Èäß íÇ æáÇÏ ÇáÍáÇá. <br />
المزيد مثل هذا المقال :

..ÓÝíÑ ãÕÑí íæÏÚ ÇáÃãæÇá Ëã ÊÚæÏ Åáíå ÝíÎÒäåÇ Ýí ÇáÓÝÇÑÉ ÇäÊÙÇÑÇ ááÝÑÌ <br />
ÇáÓÝíÑ íãÊáß ãäæãÇ ãÛäÇØíÓíÇ íÎÏÚ Èå ÑÌÇá ÇáÃãä æíÚãí ÇááÕæÕ æíÎÈÆ ÇáÓÑ Úä ÑÌÇá ÇáÓÝÇÑÉ. <br />
<br />
äÔÑ ÇáßÇÊÈ æÇáÕÏíÞ ãÍãÏ ÚÈÏÇáÍßã ÏíÇÈ æÇÞÚÉ åÇãÉ Úáí ÕÝÍÇÊ ÌÑíÏÉ ÇáÞÏÓ ÇáÚÑÈí ÇáÕÇÏÑÉ Ýí áäÏä¡&#8238; &#8236;æäÞáÊåÇ ÚäåÇ ÈÚÖ ÇáÕÍÝ ÇáãÕÑíÉ æÇáÚÑÈíÉ¡&#8238; &#8236;æÝí ãÞÏãÊåÇ ÌÑíÏÉ ÇáÏÓÊæÑ&#8238;.. &#8236;ÊÊáÎÕ ÇáæÇÞÚÉ Ýí Ãä ÃãæÇáÇ&#8238; &#8236;ãÕÑíÉ ÊÎÕ ÔÎÕíÉ ÑÓãíÉ ãÕÑíÉ ÍÇÆÑÉ æáÇ ÊÌÏ ãÓÊÞÑÇ Ýí ãÕÑÝ ãä ãÕÇÑÝ ÃæÑÈÇ æãäåÇ ÇáãÕÇÑÝ ÇáÓæíÓÑíÉ æÐáß ãäÐ ÃÈÑíá&#8238; &#8236;2005&#8238;.&#8236; <br />
æÇáãÈáÛ&#8238; &#8236;ÇáÐí ÊÍÏË Úäå ÇáßÇÊÈ åæ&#8238; &#8236;750&#8238; &#8236;ãáíæä ÏæáÇÑ¡&#8238; &#8236;ÍíË íÞæá Åäå Êã ÇíÏÇÚ ÇáãÈáÛ&#8238; &#8236;Ýí ãÕÑÝ ÓæíÓÑí Úä ØÑíÞ ÓÝÇÑÉ ãÕÑíÉ Ýí ÚÇÕãÉ ÃæÑÈíÉ ßÈÑí¡&#8238; &#8236;ÍíË ÇÚÊÞÏ ÇáÈäß Ãä ÇáãÈáÛ&#8238; &#8236;ããáæß ááÍßæãÉ ÇáãÕÑíÉ&#8238;.. &#8236;ÛíÑ Ãä Ðáß æÝÞÇ&#8238; &#8236;ááßÇÊÈ ÓÑÚÇä ãÇ ÇäßÔÝ áÃä ÇáãÈáÛ&#8238; &#8236;äÞÏí¡&#8238; &#8236;æåæ ãÇ ÌÚáå ãÍá äÞÏ æÇÑÊíÇÈ¡&#8238; &#8236;æÇÊÖÍ Ãä ÇáãÈáÛ&#8238; &#8236;ãáß ááãÓÆæá ÇáÍÒÈí ÇáßÈíÑ&#8238;.&#8236; <br />
æÞÇá ÇáßÇÊÈ Åä ãÏÉ ÇáÊÞÕí æÇáÊÍÑí ÇÓÊÛÑÞÊ ÓÊÉ ÃÔåÑ Ýí äåÇíÊåÇ ÊÃßÏ ÇáãÕÑÝ ãä ÔÎÕíÉ ÕÇÍÈ ÇáãÈáÛ&#8238; &#8236;æÊÑÊÈ Úáí Ðáß ÅÚÇÏÊå Åáí ÇáÓÝÇÑÉ ÇáãÚäíÉ áÃäå Íãá ÔÈåÉ&#8238; &#8236;ÛÓíá ÃãæÇá&#8238;.&#8236; <br />
æÃÖÇÝ ÇáßÇÊÈ&#8238;: &#8236;æÚáí Ðáß ÊãÇÏÊ ÇáÓÝÇÑÉ ÇáãÕÑíÉ æáã ÊÃÎÐ ÇáÚÈÑÉ ãä ÑÝÖ ÇáÈäß ÇáÓæíÓÑí ÝÞÇãÊ ÈÇíÏÇÚå ãÑÉ ÃÎÑí Ýí Èäß åæáäÏí¡&#8238; &#8236;æÊßÑÑ äÝÓ ÇáÓíäÇÑíæ æÈÚÏ ÓÊÉ ÃÔåÑ ÃÎÑí ÚÇÏ ÇáãÈáÛ&#8238; &#8236;ãÑÉ ÃÎÑí Åáí ÇáÓÝÇÑÉ ÇáãÕÑíÉ¡&#8238; &#8236;ããÇ ÇÖØÑ ÇáÓÝíÑ ÇáãÕÑí Åáí ÅÑÓÇá ÇáãÈáÛ&#8238; &#8236;Åáí Èäß ÓæíÓÑí áãÏÉ ÎãÓÉ ÔåæÑ ÃÎÑí ÝÊßÑÑ ÇáÑÝÖ¡&#8238; &#8236;æÚáí ãÏí&#8238; &#8236;18&#8238; &#8236;ÔåÑÇ æÇáãÈáÛ&#8238; &#8236;ÍÇÆÑ æáÇ íÌÏ ãÓÊÞÑÇ&#8238;.&#8236; <br />
æÞÇá ãÍãÏ ÚÈÏÇáÍßã ÏíÇÈ Åä áÏíå ÈíÇäÇÊ Úä ÇáÓÝÇÑÉ ÇáãÚäíÉ æÃÓãÇÁ ÇáãÕÇÑÝ ÇáËáÇËÉ ÇáÊí ÃæÏÚ ÈåÇ ÇáãÈáÛ&#8238;.&#8236; <br />
æÇáÍÞíÞÉ ÃäÇ áÇ ÇÓÊØíÚ Ãä ÃßÐÈ ÇáÃÓÊÇÐ ãÍãÏ ÚÈÏÇáÍßã ÏíÇÈ¡&#8238; &#8236;æáÇ ÃÓÊØíÚ ÃíÖÇ Ãä ÃäßÑ Ãä åäÇß ÃãæÇáÇ ÊåÑÈ ááÎÇÑÌ æÃä åäÇß ÚãáíÇÊ äåÈ ãäÙãÉ ÊÌÑí áÃãæÇá åÐÇ ÇáÈáÏ æÃãÇãäÇ Ýí åÐÇ ÇÓãÇÁ ãÚÑæÝÉ¡&#8238; &#8236;ÛíÑ Ãääí ÃÑíÏ ãä ÈÇÈ ÇáÊíÞä Ýí åÐå ÇáÑæÇíÉ ÊÍÏíÏÇ Ãä ÃØÑÍ ÈÚÖ ÇáÊÓÇÄáÇÊ Úáí ÇáÒãíá ÇáÃÓÊÇÐ ãÍãÏ ÚÈÏÇáÍßã ÏíÇÈ ÇáßÇÊÈ ÇááÇãÚ ÈÌÑíÏÉ ÇáÞÏÓ ÇáÚÑÈí&#8238;..&#8236; <br />
ÃæáÇ&#8238;: &#8236;ÊÞæáæä Åä ÇáÃãæÇá ÇáÊí ÎÑÌÊ ãä ãÕÑ åí ÃãæÇá&#8238; 'ßÇÔ' &#8236;æÓÄÇáí åäÇ&#8238;: &#8236;ßíÝ ÎÑÌÊ¿ åá ÔÍäÊ Ýí ØÇÆÑÉ ÎÇÕÉ ãËáÇ¿ æßíÝ ÓãÍÊ áåÇ&#8238; &#8236;ÇáÏæáÉ ÇáÃæÑÈíÉ ÇáÊí ÊÊæÇÌÏ ÈåÇ ÇáÓÝÇÑÉ ÈÇáÏÎæá åßÐÇ ÈáÇ ÑÞíÈ Ãæ ÍÓíÈ¡&#8238; &#8236;ÎÇÕÉ æÇääÇ äÚÑÝ Ãä åÐå ÇáÏæá ãáÊÒãÉ ÈÞæÇäíä&#8238; &#8236;ÛÓíá ÇáÃãæÇá¡&#8238; &#8236;æÃä ÏÎæá ãÈáÛ&#8238; &#8236;750&#8238; &#8236;ãáíæä ÏæáÇÑ ßÇÔ áÇÈÏ Ãä íßÊÔÝ¡&#8238; &#8236;Èá Åä ÇáÍÞÇÆÈ ÇáÊí ÍãáÊå&#8238; -&#8236;æåí ãä ÇáãÄßÏ ÊÒíÏ Úáí ãÇÆÉ&#8238; &#8236;ÕäÏæÞ ÍÏíÏ&#8238;- &#8236;ÃãÑ áÇÈÏ Ãä íËíÑ ÇáÔß æÇáÑíÈÉ&#8238;..&#8236; <br />
<br />
æÃäÇ åäÇ ÃÊÐßÑ æÇÞÚÉ ãÚÑæÝÉ ÍÏËÊ Ýí ÇáÚÑÇÞ ÞÈá ÇáÍÑÈ ÚäÏãÇ ÐåÈ ÚÏí ÕÏÇã ÍÓíä Åáí ÇáÈäß ÇáãÑßÒí áÇÓÊáÇã ãÈáÛ&#8238; &#8236;600&#8238; &#8236;ãáíæä ÏæáÇÑ ÇÓÊÚÏÇÏÇ ááÍÑÈ¡&#8238; &#8236;ÝÞÏ æÖÚåÇ Ýí&#8238; &#8236;54&#8238; &#8236;ÕäÏæÞÇ ÍÏíÏíÇ æÍãáÊåÇ ÚÏÏ&#8238; &#8236;2&#8238; &#8236;ÓíÇÑÉ áæÑí ÖÎãÉ¡&#8238; &#8236;ÝßíÝ ÅÐä ÍÇá&#8238; &#8236;750&#8238; &#8236;ãáíæä ÏæáÇÑ ãä ÔÍäåÇ Åáí ÎÑæÌåÇ ãä ÇáãØÇÑ Åáí ÊæÌååÇ äÍæ ãØÇÑ ÇáÏæáÉ ÇáÃæÑÈíÉ Åáí ÇÓÊáÇãåÇ&#8238;.&#8236; <br />
ËÇäíÇ&#8238;: &#8236;áãÇÐÇ ÊÚØí åÐå ÇáÔÎÕíÉ ÇáäÇÝÐÉ ËÞÊåÇ áÓÝíÑ ãÕÑí Ýí ÚÇÕãÉ ÃæÑÈíÉ áíÞæã ÈåÐå ÇáãåãÉ ÇáÎØíÑÉ¡&#8238; &#8236;æíÓäÏ ÇáÃãÑ Åáíå æÍÏå¡&#8238; &#8236;áíÃÎÐ ÇáÃãæÇá ãä ÇáãØÇÑ Ýí ÃßËÑ ãä ãÇÆÉ ÕäÏæÞ æíÐåÈ ÈåÇ Åáí ÇáÓÝÇÑÉ¡&#8238; &#8236;Ëã íÚíÏ ÔÍäåÇ Åáí ÇáÈäæß¡&#8238; &#8236;Ëã ÊÚæÏ Åáíå¡&#8238; &#8236;æáÇ ÃÚÑÝ Ýí Ãí ãÎÈà ßÇä íÎÈÆåÇ ÎáÇá ÝÊÑÉ ÞÈæá ÇáÈäß Ëã ÑÝÖå ááãÈÇáÛ¡&#8238; &#8236;æåá ßÇäÊ áÏí ÇáÓÝíÑ ÍÑÇÓÉ ÎÇÕÉ¿ Ãáã íÓÊáÝÊ åÐÇ ÇáÃãÑ äÙÑ ÃÚÖÇÁ ÇáÓÝÇÑÉ¡&#8238; &#8236;æÑÌÇá ÇáÃãä æÛíÑåã¿ æãÇÐÇ ÞÇá ÚäÏãÇ ÓÃáæå¿ åá ÞÇá áåã Åä åÐå åÏÇíÇ ÌÇÁÊå ãä ãÕÑ¡&#8238; &#8236;Ãã åí ãÎÒæä&#8238; &#8236;ÛÐÇÆí¡&#8238; &#8236;Ãã åæ ÃÑÔíÝ æÒÇÑÉ ÇáÎÇÑÌíÉ¿ <br />
ËÇáËÇ&#8238;: &#8236;ÚäÏãÇ ÐåÈ ÓÚÇÏÉ ÇáÓÝíÑ áÇíÏÇÚ ÇáãÈáÛ&#8238; &#8236;Ýí ÇáÈäß ÇáÓæíÓÑí ßíÝ ãÖí ÈÇáÔÇÍäÇÊ ÇáãßÏÓÉ ÈÇáãáÇííä Ýí ÔæÇÑÚ ÃæÑÈÇ¿ æßíÝ ÇäÒáåÇ ÃãÇã ÇáÈäß¿ æßíÝ ÚÏ ÇáÃãæÇá¿ æßã íæãÇ ÈÞí ÃãÇãåÇ¿ æåá ßÇä æÍÏå Ãã ãÚå ÌíÔ ÌÑÇÑ ãä ÇáãæÙÝíä æÑÌÇá ÇáÓÝÇÑÉ¿ æåá íÓãÍ ÇáãÓÆæá ÇáßÈíÑ ÇáÐí ÞÇá Úäå ÇáÃÓÊÇÐ ãÍãÏ ÚÈÏÇáÍßã ÈåÐÇ ÇáåÒá¿ <br />
ÑÇÈÚÇ&#8238;: &#8236;ÚäÏãÇ ÞÑÑ Ãä íÐåÈ ÈÇáÃãæÇá ãä ãÞÑ ÇáÓÝÇÑÉ Ãæ ãä ãÎÈÆ ÎÝí áÇ äÚáã Åáí ÇáÈäß ÇáÓæíÓÑí¡&#8238; &#8236;åá ÐåÈ ÈåÇ ßØÑÒÇä ÒãÇäå Ãã ÃÎØÑ æÒÇÑÉ ÇáÏÇÎáíÉ ÇáÓæíÓÑíÉ áãÑÇÝÞÉ ÇáÔÇÍäÇÊ¿ æÅÐÇ ßÇä ÞÏ ÇÎØÑåÇ ÝáãÇÐÇ áã ÊÍÞÞ ãÚå ÇáæÒÇÑÉ áÊÚÑÝ ÃÕá åÐå ÇáÃãæÇá¿ Ãã Ãä ÇáÓÝíÑ Úáí ÑÃÓå ÑíÔÉ æáÇ íÎÖÚ áÞæÇäíä&#8238; &#8236;ÛÓíá ÇáÃãæÇá¿ Åääí ÃÐßÑ åäÇ ÈÏíßÊÇÊæÑ äíÌÑíÇ&#8238; 'ÃÈÇÔÇ' &#8236;ÝÈÚÏ Ãä ÊæÝí ÍãáÊ ÒæÌÊå ãÚåÇ Åáí ÇáãØÇÑ&#8238; &#8236;22&#8238; &#8236;ÕäÏæÞÇ ÖÎãÇ¡&#8238; &#8236;ÝÇÓÊáÝÊ ÇáÃãÑ ÇäÊÈÇå ÑÌÇá ÇáÃãä æÚäÏãÇ ÞÇãæÇ ÈÇáÊÝÊíÔ æÌÏæÇ ÈåÇ&#8238; &#8236;420&#8238; &#8236;ãáíæä ÏæáÇÑ ÝÕÇÏÑæåÇ¡&#8238; &#8236;ÝßíÝ áÓíÇÏÉ ÇáÓÝíÑ Ãä íÊÌæá åßÐÇ ÈÇáÃãæÇá Ïæä Ãä íÌÑÄ ÃÍÏ Úáí ÇÓÊíÞÇÝå Ãæ ÍÊí ÓÄÇáå¿&#8238;!&#8236; <br />
ÎÇãÓÇ&#8238;: &#8236;ÚäÏãÇ äÞæá Åä ÈäßÇ ÓæíÓÑíÇ ÊÓáã ÇáÃãæÇá¡&#8238; &#8236;ÅÐä åäÇ ãä áå ÍÞ ÇáÊæÞíÚ æÇáÕÑÝ ÈÚÏ Ðáß¡&#8238; &#8236;åá åæ ÓÚÇÏÉ ÇáÓÝíÑ¿ æåá ÇáÃãæÇá ÞíÏÊ ÈÇÓãå¿ æãä ÇáÐí íÓãÍ ÈÐáß¿ ÅÐä åäÇß ØÑÝ&#8238; &#8236;ÛÇÆÈ åæ ÕÇÍÈ ÇáãÇá¡&#8238; &#8236;ÝáãÇÐÇ áã íÃÊ áíæÞÚ Ãã Ãä ÇáÈäß ÇÓÊáã ÇáãÈáÛ&#8238; &#8236;Ïæä Ãä íÚÑÝ ãä åæ ÕÇÍÈå¿ ÅÐä ãä ÍÞäÇ Ãä äÓÃá&#8238;: &#8236;ÇáãÈáÛ&#8238; &#8236;ßÊÈ ÈÇÓã ãä¿&#8238;!&#8236; <br />
íÞæá ÇáßÇÊÈ&#8238;: &#8236;Ýí ÇáÈÏÇíÉ ÇÚÊÞÏ ÇáÈäß Ãä ÇáãÈáÛ&#8238; &#8236;åæ ãáß ááÍßæãÉ ÇáãÕÑíÉ Ëã ÈÚÏ ÓÊÉ ÃÔåÑ ÈÇáÊãÇã æÇáßãÇá ÇßÊÔÝ Ãäå ãáß áÔÎÕíÉ ÍÒÈíÉ ßÈíÑÉ ÐÇÊ ÚáÇÞÉ ÈÇáÞÑÇÑ ÇáÓíÇÓí æÇáÓíÇÏí&#8238;.&#8236; <br />
åá åÐÇ ãÚÞæá&#8238;.. &#8236;ÇáÈäß Ùá íÊÍÑí&#8238; -&#8236;ßãÇ íÞæá ÒãíáäÇ ãÍãÏ ÚÈÏÇáÍßã&#8238; -&#8236;ãÏÉ ÓÊÉ ÃÔåÑ áãÚÑÝÉ ÕÇÍÈ ÇáãÈáÛ&#8238; &#8236;ÇáßÈíÑ¡&#8238; &#8236;æßÇäÊ ÇáãÝÇÌÃÉ ÚäÏãÇ ÇßÊÔÝ Ãäå áíÓ ãáßÇ&#8238; &#8236;ááÍßæãÉ ÇáãÕÑíÉ æÅäãÇ ßÇä ãáßÇ&#8238; &#8236;ááãÓÆæá ÇáÍÒÈí ÇáßÈíÑ&#8238;.&#8236; <br />
ÅÐä ÇáÓÄÇá åäÇ&#8238;: &#8236;ÈÇÓã ãä ÃæÏÚ ÇáãÈáÛ&#8238; &#8236;Ýí ÇáÈÏÇíÉ¿ åá ÃæÏÚ ÈÇÓã ÇáÍßæãÉ¡&#8238; &#8236;æÊã ÞÈæáå Úáí åÐÇ ÇáÃÓÇÓ Ëã Êã ÇßÊÔÇÝ Ãäå áíÓ ãáßÇ áåÇ æáßä ááãÓÆæá ÇáÍÒÈí¿&#8238;!.. &#8236;ÅÐä ÈÃí ÍÞ áæ ßÇä Ðáß ÕÍíÍÇ ÃæÏÚ ÇáÓÝíÑ ÇáãÕÑí åÐÇ ÇáãÈáÛ&#8238; &#8236;ÈÇÓã ÇáÍßæãÉ¿ åá åæ ãÝæÖ ÚäåÇ¿ Ãã åæ æÖÚå ÈÇÓã ÇáÓÝÇÑÉ¿ æáæ ßÇä ÞÏ æÖÚå ÈÇÓã ÇáÓÝÇÑÉ¡&#8238; &#8236;ÝáãÇÐÇ íÚÊÑÖ ÇáÈäß¡&#8238; &#8236;æíÚíÏ Åáíå ÇáÃãæÇá ÈÚÏ ÓÊÉ ÃÔåÑ¿ Åääí ÃÓÃá åäÇ&#8238;: &#8236;Ãí Èäß&#8238; 'ÚÈíØ' &#8236;åÐÇ ÇáÐí íÏÎá Åáí ÍÓÇÈÇÊå&#8238; &#8236;750&#8238; &#8236;ãáíæä ÏæáÇÑ Ëã íÞæá Åäå ÊÍÑí ÈØÑíÞÊå ÇáÎÇÕÉ æÚÑÝ Ãä åÐå ÇáÃãæÇá ÊÎÕ ÔÎÕíÉ ÍÒÈíÉ ßÈíÑÉ¿ æáÐáß íÑÓá Åáí ÓÚÇÏÉ ÇáÓÝíÑ áíÃÊí ÈÔÇÍäÇÊå æÕäÇÏíÞå áíÓÊáã ÃãæÇáå ßÇÔ æáÇ ÃÚÑÝ áãÇÐÇ áã íÚØå ÇáÈäß ÔíßÇ ÈÇáãÈáÛ¿ Ãã Ãä ÇáÓÝíÑ áÇ íÍÈ ÇáÔíßÇÊ æíåæí ÇáÊÌæá ÈãÆÇÊ ÇáãáÇííä ãä ÇáÏæáÇÑÇÊ Ýí ÔæÇÑÚ ÓæíÓÑÇ¿&#8238;!&#8236; <br />
<br />
ÓÇÏÓÇ&#8238;: &#8236;ßíÝ ÇÓÊØÇÚ ÇáÓÝíÑ ÇáãÕÑí&#8238; '&#8236;ØÑÒÇä ÚÕÑå&#8238;' &#8236;Ãä íãÖí ÈÇáÔÇÍäÇÊ ÇáãÍãáÉ ÈãáÇííä ÇáÏæáÇÑÇÊ áíÚÈÑ ÇáÍÏæÏ ÇáåæáäÏíÉ æíæÏÚåÇ Ýí Èäß åæáäÏí ÔåíÑ Ïæä Ãä íÚÊÑÖå ÃÍÏ ãä ÑÌÇá ÇáÃãä ÇáåæáäÏííä ÇáÐíä ßËíÑÇ ãÇ íÊÈÇåæä ÈÃäåã íÚÑÝæä ãáÇãÍ ÇáÌäíä Ýí ÈØä Ããå¿ Ãã ÊÑÇåã ÃÎÐæÇ ÑÒãÉ ÏæáÇÑÇÊ æÕãÊæÇ Úáí ÇáÔÇÍäÇÊ¿ <br />
æÚäÏãÇ ÐåÈ ÓÚÇÏÉ ÇáÓÝíÑ&#8238; &raquo;&#8236;æÍÏå&#8238;&laquo; &#8236;ÍÇÑÓÇ&#8238; &#8236;æãæÏÚÇ&#8238; &#8236;æÑÈãÇ ÓÇÆÞÇ ááÔÇÍäÇÊ ÃæÏÚ ÇáãÈáÛ&#8238; &#8236;Èßá ÓåæáÉ Ýí ÇáÈäß ÇáåæáäÏí¡&#8238; &#8236;æÈÇáÞØÚ Íßí áÃãÉ ãÍãÏ åäÇß Ùáã ÇáÓæíÓÑííä¡&#8238; &#8236;æßíÝ ÃÚÇÏæÇ Åáíå ÇáÕäÇÏíÞ ãÑÉ ÃÎÑí¡&#8238; &#8236;æßíÝ ÞÖí ÃÓÇÈíÚ íÚÏ ÇáÃãæÇá ÏæáÇÑÇ æÑÇÁ ÇáÂÎÑ áÃä ÇáÃãæÇá áíÓÊ ãáßå¡&#8238; &#8236;æåí ÃãÇäÉ ÌÇÁÊ Åáíå Ýí ØÇÆÑÉ ãÌåæáÉ¡&#8238; &#8236;æÕÇÍÈåÇ ãÌåæá¡&#8238; &#8236;Ïæä Ãä íßæä Åáí ÌæÇÑå ÃÍÏ¡&#8238; &#8236;Èá ÍÊí åÄáÇÁ ÇáÐíä ÌãÚæÇ ÇáÃãæÇá æÃÍÕæåÇ æÔÍäæåÇ Ýí ÇáØÇÆÑÉ¡&#8238; &#8236;ÝÌÃÉ ÊÑßæåÇ Ýí ÇáãØÇÑ æÃæÞÚæÇ ÓÚÇÏÉ ÇáÓÝíÑ Ýí ÍíÕ ÈíÕ&#8238;.&#8236; <br />
Çáãåã Ãä ÇáÈäß ÇáåæáäÏí ÚÒ Úáíå Ãä íÚæÏ ÇáÓÝíÑ ÈÇáÔÇÍäÇÊ æÇáÕäÇÏíÞ ãÑÉ ÃÎÑí¡&#8238; &#8236;æÇáÏäíÇ ÑãÖÇä æãæÚÏ ÇáÅÝØÇÑ ÞÏ ÃæÔß¡&#8238; &#8236;ÝÇÖØÑ ÇáÈäß ÂÓÝÇ Ãä íÞÈá ÇáãÇá Ïæä Ãä íÓÃá Úä ãÕÏÑå Ãæ ÕÇÍÈå Ãæ ãä åæ ÕÇÍÈ ÇáÊæÞíÚ ÅÐÇ ãÇ ÝßÑ Ãä íÓÍÈ ãäå Ýí íæã ãä ÇáÃíÇã&#8238;.. &#8236;ÞÈáåÇ ÇáÈäß æÈÞíÊ ÇáÃãæÇá ÓÊÉ ÃÔåÑ ááÊÍÑí¡&#8238; &#8236;æÚäÏãÇ ÌÇÁÊ ÇáÊÍÑíÇÊ ãä ÞÓã ÔÑØÉ ÈæáÇÞ ÇáÏßÑæÑ ÞÑÑ ÇáÈäß Ãä íÚíÏåÇ ãÑÉ ÃÎÑí æÃÑÓá ááÓÝíÑ ÇáãÕÑí æÞÇá&#8238;: &#8236;áå ÊÚÇáí ÇÓÊáã ÝáæÓß æÅáÇ ÍÑãíåÇ Ýí ÇáÈÍÑ&#8238;.&#8236; <br />
æÌÇÁ ÓÚÇÏÉ ÇáÓÝíÑ Úáí ãÖÖ æÇÓÊÃÌÑ ËáÇË ÔÇÍäÇÊ ãä ãíÏÇä ÇáÃÒåÑ¡&#8238; &#8236;æÇÊßá Úáí Çááå æÞÑÑ ÇáÐåÇÈ ãÌÏÏÇ&#8238; &#8236;áÇÓÊáÇã Çá750&#8238; &#8236;ãáíæä ÏæáÇÑ ãä ÇáÈäß ÇáåæáäÏí ÇáÐí ÇßÊÔÝ åæ ÃíÖÇ&#8238; &#8236;Ãä åÐå ÇáÃãæÇá åí ãáß ááÔÎÕíÉ ÇáÍÒÈíÉ ÇáßÈíÑÉ ÇáÊí ÓáãÊ ËÑæÊåÇ áÓÝíÑ ÚÔæÇÆí íÕØÍÈ ÇáÃãæÇá æíäÇÏí Ýí ÇáÔæÇÑÚ&#8238;: &#8236;Èäß ãÖãæä íÇ æáÇÏ ÇáÍáÇá&#8238;.&#8236; <br />
ÚÇÏ ÇáÓÝíÑ ãÌÏÏÇ&#8238; &#8236;ÈÇáÔÇÍäÇÊ&#8238;.. &#8236;ÇÌÊÇÒ ÇáÍÏæÏ ÇáåæáäÏíÉ æãÖí ÍÊí ÇáÍÏæÏ ÇáÓæíÓÑíÉ¡&#8238; &#8236;ææÕá Åáí ãÞÑ ÇáÓÝÇÑÉ¡&#8238; &#8236;æåÇÊ&#8238; &#8236;íÇÕíÇÍ Úáí ÇáÃæáÇÏ¡&#8238; &#8236;ÃäÒáæÇ ÇáÝáæÓ æÇäÊÙÑæÇ ÇáÝÑÌ&#8238;.&#8236; <br />
æåßÐÇ ÞÇã ÇáÚãÇá ÈãåãÊåã ÎíÑ ÞíÇã æáã íÓÃáæÇ Úä ÇáÑÌá ÇáÍÇÆÑ ÈÇáÃãæÇá æÇáÐí ÊÑß Úãáå Ýí ÇáÓÝÇÑÉ æÊÝÑÛ&#8238; &#8236;ááÐåÇÈ æÇáÅíÇÈ ãÕØÍÈÇ ãÚå ÇáãÇÆÉ ÕäÏæÞ ÍÏíÏ Ýí ÔÇÍäÇÊ áÇ íÓÊØíÚ ÃÍÏ Ãä íÝÊÔåÇ Ãæ íÓÃá Úä ÇáÕäÇÏíÞ ÇáÊí ÊÍãáåÇ ãÚ Ãä ÇáÛÑÈ ãåææÓ ÈÇáÅÑåÇÈ¡&#8238; &#8236;æÈÇáÃãæÇá&#8238; &#8236;ÛíÑ ÇáÔÑÚíÉ¡&#8238; &#8236;æåæ Ýí åÐÇ áÇ íåãå ÓÝÇÑÉ Ãæ ÚãÇÑÉ&#8238;.&#8236; <br />
Úáí ßá ÇáÃÍæÇá ÝÞÏ ÚÇÏ ÓÚÇÏÉ ÇáÓÝíÑ ÈÇáÃãæÇá ÓÇáãÇ&#8238; &#8236;ÛÇäãÇ¡&#8238; &#8236;æáÃäå áÇ íÓÊØíÚ Ãä íÓåÑ Çááíá æÇáäåÇÑ ÍÇÑÓÇ&#8238; &#8236;ááÕäÇÏíÞ ÝÞÑÑ Ãä íÐåÈ Åáí Èäß ÓæíÓÑí&#8238; 'ÝÇáÕæ' &#8236;ÝÈÍË æÈÍË æÈÍË ÍÊí æÌÏå¡&#8238; &#8236;æÓÇÚÊåÇ ÕÑÎ ÈÕæÊ ÚÇáí&#8238;: &#8236;æÌÏÊå æÌÏÊå&#8238;.&#8236; <br />
æåßÐÇ æáÃä ÓÚÇÏÉ ÇáÓÝíÑ íÞæã ÈÚãá ÓÑí ááÛÇíÉ ÕÇÍÈå áÇ íÑíÏ Ãä íÚÑÝ ÃÍÏ ÊÝÇÕíáå¡&#8238; &#8236;ÝÞÏ ÞÑÑ åÐå ÇáãÑÉ Ãä íÍãá ÇáÕäÇÏíÞ Úáí ßÊÝå æíÐåÈ ÈåÇ Åáí ÇáÈäß ÈÏáÇ&#8238; &#8236;ãä ÇáÔÇÍäÇÊ¡&#8238; &#8236;ÝÇæÏÚ ÇáãÈáÛ&#8238; &#8236;Ýí åÐÇ ÇáÈäß ÇáÓæíÓÑí ÇáÌÏíÏ&#8238; &#8236;ÛíÑ Ãä ÇáÈäß&#8238; '&#8236;ÇáÝÇáÕæ' &#8236;ÃÈÞí ÇáÃãæÇá ÈÏæä ÕÇÍÈ áÏíå ãÏÉ ÎãÓÉ ÃÔåÑ¡&#8238; &#8236;æÈÚÏíä ÌÇÁÊå ÊÍÑíÇÊ ÞÓã ÅãÈÇÈÉ ÇáÊí ÃßÏÊ Ãä ÇáÃãæÇá ãÔÈæåÉ æÃä ÇáÓÝíÑ íÏÇÑí Úáí ÇÓã ÕÇÍÈåÇ¡&#8238; &#8236;æáßä Úáí ãíä¿ áÞÏ ÇßÊÔÝ ãÎÈÑæ ÞÓã ÅãÈÇÈÉ ÇÓã ÇáãÓÆæá ÇáÍÒÈí ÇáßÈíÑ æÇÈáÛæÇ Èå ÇáÈäß ÇáÓæíÓÑí ÇáÐí ÞÑÑ Ãä íÚíÏ ÇáãÈáÛ&#8238; &#8236;ÈÚÏ ÎãÓÉ ÃÔåÑ Åáí ÓÚÇÏÉ ÇáÓÝíÑ ÝÌÇÁ ÓÚÇÏÊå ÈÇáÍãíÑ æÇáÈÛÇá áíÍãá ÇáÕäÇÏíÞ Åáí ãÞÑ ÇáÓÝÇÑÉ ãä ÌÏíÏ ÍÊí áÇ íÔß ÝíåÇ ÃÍÏ ÈÇÚÊÈÇÑ Ãä ÇáÍãíÑ áÏíåÇ ÍÕÇäÉ ãä ÌãÇÚÉ ÇáÑÝÞ ÈÇáÍíæÇä&#8238;.&#8236; <br />
æåßÐÇ æãäÐ ÃßËÑ ãä&#8238; &#8236;18&#8238; &#8236;ÔåÑÇ ÝÅä ÇáÃãæÇá ÍÇÆÑÉ æáã ÊÌÏ ÈäßÇ ããÇ ÇÖØÑ ÓÚÇÏÉ ÇáÓÝíÑ Ãä íÎÒäåÇ áÏíå Ýí ÇáÓÝÇÑÉ ßÚåÏÉ áÍíä ÊÓáíãåÇ áÈäß ÇÈä ÍáÇá íÑÍã ÇáÓÝíÑ ãä åÐÇ ÇáÚÈÁ ÇáßÈíÑ&#8238;.&#8236; <br />
åÐå åí ÇáÑæÇíÉ ÇáÊí ßÊÈåÇ ÇáÒãíá ãÍãÏ ÚÈÏÇáÍßã ÏíÇÈ Ýí ÇáÞÏÓ¡&#8238; &#8236;æäÔÑÊåÇ Úäå ÚÏÉ ÕÍÝ ÚÑÈíÉ æãÕÑíÉ&#8238; &#8236;ÛíÑ Ãä ÇáßÇÊÈ íÞæá Ýí äåÇíÉ ãÞÇáå Åä áÏíå ÈíÇäÇÊ Úä ÇáÓÝÇÑÉ ÇáãÚäíÉ æÇÓãÇÁ ÇáãÕÇÑÝ ÇáËáÇËÉ ÇáÊí ÃæÏÚ ÈåÇ ÇáãÈáÛ&#8238;.&#8236; <br />
æÃäÇ åäÇ ÈÏæÑí ÃÏÚæ ÇáÒãíá ãÍãÏ ÚÈÏÇáÍßã Ãä íÞØÚ ÃáÓäÉ ÇáãäÏåÔíä æÛíÑ ÇáãÕÏÞíä æÃä íÚáä ÇáÃÓãÇÁ Ýåæ áÇ ÊäÞÕå ÇáÔÌÇÚÉ¡&#8238; &#8236;Èá Åä ãä íÞÑà ßáãÇÊå íÚÑÝ Ãäå ÔÎÕ áÇ íåÇÈ æáÇ íÎÇÝ ÃÍÏÇ¡&#8238; &#8236;æáÐáß ÃÏÚæå ÍÝÇÙÇ Úáí ãÕÏÇÞíÊå ÇáÊí äÚÊÒ ÈåÇ Ãä íÚáä ÇáÃÓãÇÁ ÍÊí íÎÑÕ ÇáãÊÞæáíä æíÚØí áäÇ ãÇÏÉ æãÓÊäÏÇÊ äÞÏãåÇ Ýí ÇÓÊÌæÇÈ ÚÇÌá Åáí ÑÆíÓ ÇáÍßæãÉ ÃãÇã ÇáÈÑáãÇä¡&#8238; &#8236;æáäÓÊÏÚ åÐÇ ÇáÓÝíÑ æäÝÖÍå ÃãÇã ÇáÑÃí ÇáÚÇã&#8238;.&#8236; <br />
ÃãÇ ÅÐÇ ÑÝÖ ÇáÒãíá ãÍãÏ ÚÈÏÇáÍßã Ãä íÝÕÍ Úä ÇáÃÓãÇÁ ÝáíÞá áí Ýí ÓÑí Úä ÇÓã ÇáÓÝíÑ æÇáãÛÇÑÉ ÇáÊí íÎÒä ÝíåÇ ÇáãÇá¡&#8238; &#8236;æÃäÇ ÈÏæÑí ÓÇÕØÍÈ ÚÔÑÉ ÕÚÇíÏÉ æäÐåÈ Åáí åäÇß áäÃÎÐ ÍÞäÇ äÇÔÝ Èá ÑÈãÇ äÓÊæáí Úáí ãÛÇÑÉ Úáí ÈÇÈÇ¡&#8238; &#8236;ØÇáãÇ Ãä ÇáÓÝíÑ&#8238; 'æÔ ÝÞÑ' &#8236;æáÇ íÑíÏ Ãä íÕÇÏÑ ÇáÃãæÇá æíÃÎÐåÇ æíØáÈ ÇááÌæÁ ÇáÓíÇÓí Ýí ÈáÇÏ ÇáæÇÞ ÇáæÇÞ&#8238;!!&#8236; <br />
( ËÇäíÇ ) <br />
<br />
ÅäÊåì ÇáãÞÇá ÇáÐì íÓÊÍÞ ßÇÊÈå ÇáÔßÑ ¡ æ íÓÊÍÞ ãäì ÊÚáíÞÇ. <br />
äÔÑÊ ãÞÇáÇ ÊÍÊ ÚäæÇä ( ÑÍíÞ ÇáÚãÑ ãÌÇäÇ Ü ËáÇËæä ÚÇãÇ ãä ãÚÇäÇÉ ÇáÈÍË ) <br />
http://www.ahl-alquran.com/arabic/show_article.php?main_id=1706 <br />
ÃÚáä Ýíå ÇáÈÏÁ ÈäÔÑ ãÄáÝÇÊì Úáì ãæÞÚäÇ ãÌÇäÇ ¡ ÈæÇÞÚ ßÊÇÈ ßá ÇÓÈæÚíä . <br />
æßÊÈÊ ÃÓãÇÁ Êáß ÇáßÊÈ Ü æÞáÊ Åä ãäåÇ ãÇ ÓÈÞ äÔÑå æ ãäåÇ ãÇ ÓííäÔÑ áÃæá ãÑÉ . æÞÏãÊ ÇáÔßÑ ááãåäÏÓ ÚÈÏ ÇááØíÝ ÓÚíÏ ÇáÞÇÆã Úáì ÌãÚ ãÄáÝÇÊì ÇáÞÏíãÉ æ ÅÚÇÏÉ ßÊÇÈÊåÇ Úáì ÇáßæãÈíæÊÑ. æÞáÊ : (ãÚ ÇáÍÑíÉ æãÚ ÇáÇäÊÑäÊ ÌÇÁÊ ÇáÝÑÕÉ áäÔÑ ãÄáÝÇÊì ãÌÇäÇ Úáì ãæÞÚ Ãåá ÇáÞÑÂä. æßÇä áÇ ÈÏ ãä ÅÚÇÏÉ ßÊÇÈÊåÇ Úáì ÇáßæãÈíæÊÑáíÚÇÏ äÔÑåÇ Úáì ÇáÇäÊÑäÊ. æãäÐ ÚÇã ÊÞÑíÈÇ íÞæã ÝÑíÞ ãä Ãåá ÇáÞÑÂä ÈÅÚÇÏÉ ßÊÇÈÉ ãÇ äÔÑ ãä ãÄáÝÇÊì æãÇ áã íäÔÑ ¡ æÇáÚãá ãÓÊãÑ æÇáÍÕíáÉ ÇáãÊæÝÑÉ Ü ÍÊì ÇáÂä Ü ÊßÝì áÈÏÁ ãÔÑæÚ ÇáäÔÑ¡ Ãì äÔÑ ßÊÇÈ Ãæ ÈÍË ßá äÕÝ ÔåÑ. <br />
æÇáÝÖá ááãåäÏÓ ÚÈÏ ÇááØíÝ ÓÚíÏ ÑÆíÓ ÇáÝÑíÞ ÇáÞÇÆã Úáì ÇáßÊÇÈÉ. æÈÝÖáåã Êã Ü ãä ÞÈá Ü äÔÑ ÈÚÖ ÇáÃÚãÇá Úáì ãæÞÚ ( Ãåá ÇáÞÑÂä ) ãËá: ÇáÞÑÂä æßÝì Ü ÍÏ ÇáÑÏÉ Ü áÇ äÇÓÎ æáÇ ãäÓæÎ Ýì ÇáÞÑÂä Ü ÇáÊÇæíá Ü ÇáÇÓäÇÏ Ýì ÇáÍÏíË Ü ÚÐÇÈ ÇáÞÈÑæÇáËÚÈÇä ÇáÃÞÑÚ ¡æÚÔÑÇÊ ÇáãÞÇáÇÊ ÇáÞÏíãÉ .) <br />
ÊæáíÊ ÇáÇäÝÇÞ Úáì ÃÚÇÏÉ ßÊÇÈÉ ãÄáÝÇÊì ¡ æßÇä Ðáß ãä ÇáÒßÇÉ Úáì ÇáÏÎá ÇáÐì íÇÊíäì ÃäÇ æÃæáÇÏì ¡ ßäÊ ÃÑÓá ÇáÒßÇÉ Êáß Çáì ÃÎì ÚÈÏ ÇááØíÝ æÃÎÊì ÇáÓíÏÉ ÒåíÑ ãäÕæÑ. ÌÒÁ ãäåÇ íÞÏãå ÚÈÏ ÇááØíÝ ãßÇÝÃÉ áãä íÓÇÚÏ Ýì ÅÚÇÏÉ ßÊÇÈÉ ÇáãÄáÝÇÊ ãÚå ¡ æÌÒÁ ÂÎÑ ÊÞæã ÅÎÊì ÈÊæÒíÚå Úáì ÇáãÓÊÍÞíä ÔÑÚÇ. æÑÇÓáäì ÃÍÏ ÇáäÈáÇÁ ÇáãÄãäíä ÈÑÛÈÊå Ýì ÇáÊÈÑÚ áãÔÑæÚ ÇáäÔÑ ÝÃæÕíÊå ÈÇÑÓÇá ÊÈÑÚå ÑÇÓÇ Çáì ÚÈÏ ÇááØíÝ ¡ æ ÃæÖÍÊ áÚÈÏ ÇááØíÝ Ãä íæÒÚ ãÚÙã Ðáß ÇáÊÈÑÚ ÒßÇÉ ááãÓÊÍÞíä ÔÑÚÇ Ü ÎÕæÕÇ ÃæáÆß (ÇáãÓÊæÑíä) ÇáÐíä íÚÇäæä ÇáÍÑãÇä æåã ãÊãÇÓßæä ãÊÚÝÝæä íäØÈÞ Úáíåã Þæáå ÊÚÇáì (áöáúÝõÞóÑóÇÁ ÇáøóÐöíäó ÃõÍÕöÑõæÇú Ýöí ÓóÈöíáö Çááøåö áÇó íóÓúÊóØöíÚõæäó ÖóÑúÈðÇ Ýöí ÇáÃóÑúÖö íóÍúÓóÈõåõãõ ÇáúÌóÇåöáõ ÃóÛúäöíóÇÁ ãöäó ÇáÊøóÚóÝøõÝö ÊóÚúÑöÝõåõã ÈöÓöíãóÇåõãú áÇó íóÓúÃóáõæäó ÇáäøóÇÓó ÅöáúÍóÇÝðÇ æóãóÇ ÊõäÝöÞõæÇú ãöäú ÎóíúÑò ÝóÅöäøó Çááøåó Èöåö Úóáöíãñ ) ( ÇáÈÞÑÉ 273 ) <br />
æÈÏà ãÔÑæÚ ÇáäÔÑ.. æÓÑÚÇä ãÇ ÃÚÊÞáæÇ ÚÈÏ ÇááØíÝ æÈÚÖ ÃÕÏÞÇÆå æÃÞÇÑÈå . æåã ÇáÇä Ýì ÛíÇåÈ ÇáÓÌæä áÇ äÏÑì Úäåã ÔíÆÇ ¡ æáã íÊã ÊæÌíå ÊåãÉ áåã. <br />
ÚÈÏ ÇááØíÝ ßÇÊÈ ÇÓáÇãì ãÚÊÏá æ åÇÏìÁ ¡ æÔÎÕ ÛÇíÉ Ýì ÇáÓãÇÍÉ æ ÇáÃÎáÇÞ ÇáÍãíÏÉ ¡ æíÍÈ ÇáÇÈÊÚÇÏ Úä ÇáãÔÇßá ¡ æáã íßä íÊÎíá Ãä Úãáå ãÚì ÓíÌáÈ Úáíå åÐå ÇáãÊÇÚÈ. <br />
áíÓÊ ÌÑíãÉ Ãä íÞæã ÃÍÏ ÈßÊÇÈÉ ãÄáÝÇÊ ÇáÛíÑ ãÞÇÈá ãßÇÝÃÉ¡ æÅáÇ Ýßá ãßÇÊÈ ÇáäÓÎ Ýì ãÕÑ ãÚÑÖÉ ááÇÛáÇÞ . æáíÓÊ ÌÑíãÉ Çä íßÊÈ ÃÍÏåã ãÄáÝÇÊ áÃÍÏ ÇáãÄáÝíä Ëã íÑÓáåÇ áå áíäÔÑåÇ ÇáãÄáÝ Ãæ áÇ íäÔÑåÇ ÃÕáÇ. áíÓÊ ÌÑíãÉ Ãä ÊßÊÈ ÔíÆÇ Ýì ÈíÊß ãåãÇ ßÇä Ðáß ÇáãßÊæÈ æÓæÇÁ ßÇä Ðáß ãä ÊÃáíÝß Ãæ ÊÇáíÝ ßÇÊÈ ÂÎÑ¡ ØÇáãÇ áÇ ÊäÔÑå. ÅÐÇ äÔÑå ÇáãÄáÝ íßæä ãÓÆæáÇ Úäå . æäÍä ÝíãÇ äßÊÈ æ ääÔÑ áÇ äÚÊãÏ ÅáÇ Úáì ÇáÞÑÂä ÇáßÑíã æßÊÈ ÇáÊÑÇË ¡ Ãì ãÕÇÏÑäÇ ãæËÞÉ æãÚÑæÝÉ æ ãäÔæÑÉ æ ãÔåæÑÉ . <br />
ÅÐä áíÓ ÝíãÇ ÝÚáå ÚÈÏ ÇááØíÝ Ãì ÎÑæÌ Úáì ÇáÞÇäæä. <br />
ÃíÖÇ áíÓÊ ÌÑíãÉ Ãä íÊáÞì ãäì Ü æÇäÇ ÃÎæå ÇáÃßÈÑ ÇáÐì ÑÈÇå Ü ÃãæÇáÇ áíäÝÞ Úáì äÝÓå æÃØÝÇáå æ ÃÓÑÊå.æÚÇÆáÊå . æåì Ýì ÇáäåÇíÉ ÈÖÚÉ ÂáÇÝ ãä ÇáÏæáÇÑÇÊ ÊÇÊì ãÈÇÔÑÉ ááãÓÊÍÞíä ÇáÔÑÝÇÁ ÇáÝÞÑÇÁ ÇáÐíä íÓÊÑæä ÍÇáåã ÈÇáÊÚÝÝ. æåì ÊãËá äÞØÉ Ýì ÈÍÑ ÇáÊÍæíáÇÊ ÇáÊì íÑÓáåÇ ÇáãÕÑíæä Ýì ÇáÎÇÑÌ Çáì Ðæíåã Ýì ãÕÑ Ü Êáß ÇáÊÍæíáÇÊ ÇáÊì ÃÕÈÍÊ ÊãËá Ãåã ÚÇÆÏ ááÏÎá ÇáÞæãì Ýì ãÕÑ. <br />
æáßä ÚäÏãÇ ÊÞÑà ãÞÇá ÇáÇÓÊÇÐ ãÕØÝì ÈßÑì ÊÚÑÝ ÃääÇ ÝÚáÇ ÎÑÌäÇ Úä ÇáÚÑÝ ÇáÓÇÆÏ . ÈÏáÇ ãä Ãä äÞæã ÈÊåÑíÈ ÇáÃãæÇá ãä ãÕÑ Çáì ÇáÎÇÑÌ ÈÇáãáÇííä ÝÞÏ ÃÏÎáäÇ ÃãæÇáÇ ááÏÇÎá ÈÇáãáÇáíã . æÈÏáÇ ãä ÅÚØÇÁ ÇáÃËÑíÇÁ ÇáãÊÎãíä ÇáãÊÑÝíä ÇåÊããäÇ ÈÇåáäÇ ÇáÝÞÑÇÁ ÇáÕÇÈÑíä.. <br />
æáåÐÇ íÓÊÍÞ ÚÈÏ ÇááØíÝ æÇåáå ÇáÚÞæÈÉ .. <br />
æÇááå ÊÚÇáì åæ ÇáãÓÊÚÇä Úáì ßá ÙÇáã ¡ æåæ Ìá æÚáÇ ÎíÑ ÍÇÝÙÇ æåæ ÃÑÍã ÇáÑÇÍãíä. <br />
<br />
<br />
</p>
اجمالي القراءات 14778

للمزيد يمكنك قراءة : اساسيات اهل القران
التعليقات (3)
1   تعليق بواسطة   آية محمد     في   الثلاثاء ١٢ - يونيو - ٢٠٠٧ ١٢:٠٠ صباحاً
[8243]

سؤال عن الزكاة

د. صبحي، أعان الله أخوكم المهندس عبد اللطيف، وإنشاء الله سيظهر الحق ويزهق الباطل.

أنا فقط لي إستفسار على جملة كتبتها سيادتكم: "توليت الانفاق على أعادة كتابة مؤلفاتى ، وكان ذلك من الزكاة على الدخل الذى ياتينى أنا وأولادى ، كنت أرسل الزكاة تلك الى أخى عبد اللطيف وأختى السيدة زهير منصور. جزء منها يقدمه عبد اللطيف مكافأة لمن يساعد فى إعادة كتابة المؤلفات معه ، وجزء آخر تقوم إختى بتوزيعه على المستحقين شرعا" - هل هذا يجوز شرعا؟

على حد معلوماتي المتواضعة، فإن الزكاة تخرج لوجه الله ولا تكون مقابل عملا أو كمكافأة لعمل. بل تخرج لمن يحتاجها ومن هو مقعد ولا يستطيع العمل ولا الكتابة.

ومن يأخد مالا كمكافأة فهذا كالراتب أو التحفيذ وليس له صلة بزكاة المال التي وجب إخراجها لمن لا أنتفع من وراءه بشىء.

أتمني أن يتسع صدركم لسؤالي هذا، كما تعودنا منكم.

والسلام عليكم


2   تعليق بواسطة   آحمد صبحي منصور     في   الثلاثاء ١٢ - يونيو - ٢٠٠٧ ١٢:٠٠ صباحاً
[8265]


أهلا يا أستاذة آية
المقال ليس فى الفقه ولكن لغرض آخر مفهوم .
وأجيب على سؤالك بأن المؤمن عليه أن يدفع الصدقة الفردية المنصوص عليها فى قوله تعالى ( يَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنفِقُونَ قُلْ مَا أَنفَقْتُم مِّنْ خَيْرٍ فَلِلْوَالِدَيْنِ وَالأَقْرَبِينَ وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَمَا تَفْعَلُواْ مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللّهَ بِهِ عَلِيمٌ) ( البقرة 215 )فمستحقو الصدقة هنا هم الوالدان و الأقربون واليتامى و المساكين و ابن السبيل .

والمؤمن مطالب بالانفاق فى سبيل الله تعالى أى فى الدعوة الى الله تعالى ونصرة دينه سلميا ، أو فى حالة الدفاع الحربى حيث أن القتال فى الاسلام لرد الاعتداء فقط و ليس للعدوان .
ونحن نقوم بجهاد سلمى يستوجب الانفاق فى سبيل الله تعالى مصداقا لقوله جل وعلا ( إِنَّ الَّذِينَ آمَنُواْ وَهَاجَرُواْ وَجَاهَدُواْ بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ اللّهِ وَالَّذِينَ آوَواْ وَّنَصَرُواْ أُوْلَـئِكَ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاء بَعْضٍ ) ( الأنفال 72 )(يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا هَلْ أَدُلُّكُمْ عَلَى تِجَارَةٍ تُنجِيكُم مِّنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ يَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَيُدْخِلْكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ وَمَسَاكِنَ طَيِّبَةً فِي جَنَّاتِ عَدْنٍ ذَلِكَ الْفَوْزُالْعَظِيمُ وَأُخْرَى تُحِبُّونَهَا نَصْرٌ مِّنَ اللَّهِ وَفَتْحٌ قَرِيبٌ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا كُونوا
أَنصَارَ اللَّهِ) ( الصف 10 ـ )(إِنَّ اللّهَ اشْتَرَى مِنَ الْمُؤْمِنِينَ أَنفُسَهُمْ وَأَمْوَالَهُم بِأَنَّ لَهُمُ الجَنَّةَ )(التوبة 11 )
وإن لم يستجب المؤمنون لهذا الأمر الالهى فان الله تعالى يحذرهم ويقول ( هَاأَنتُمْ هَؤُلَاء تُدْعَوْنَ لِتُنفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَمِنكُم مَّن يَبْخَلُ وَمَن يَبْخَلْ فَإِنَّمَا يَبْخَلُ عَن نَّفْسِهِ وَاللَّهُ الْغَنِيُّ وَأَنتُمُ الْفُقَرَاء وَإِن تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُونُوا أَمْثَالَكُمْ) ( محمد 38 )
ولهذا لا بد لى من الوفاء بالاثنين معا.
واستعملت لفظ الزكاة دلالة على الانفاق فى سبيل الله تعالى و أيضا إعطاء الصدقة.
ليس هذا للرياء ـ و الله تعالى يشهد ـ وإنما هو للتوضيح.3   تعليق بواسطة   آية محمد     في   الثلاثاء ١٢ - يونيو - ٢٠٠٧ ١٢:٠٠ صباحاً
[8266]

شكرا د. أحمد

د. أحمد صبحين أشكرك على ردكم الكريم ويعلم الله إنني لم أشعر وأنا أقرأ المقال أن هناك أي نوع من أنواع الرياء والعياذ بالله. وسؤالي كان فقهي ليس أكثر أو أقل.

أنا أؤمن أن من حق كل إنسان أن يكتب ما يشعر به بالضبط وإن شعر أحد أن كلامكم فيه نوع من الرياء هذا لأن هذا القارىء يعاني من مرض الإسقاط فيسقط ما عنده من رياء على صاحب المقال.

ونتمني أن نسمع أخبارا طيبة بإذن الله عن المهندس عبد اللطيف ومن معه.

السلام عليكم

أضف تعليق
لا بد من تسجيل الدخول اولا قبل التعليق
تاريخ الانضمام : 2006-07-05
مقالات منشورة : 4957
اجمالي القراءات : 52,733,908
تعليقات له : 5,299
تعليقات عليه : 14,598
بلد الميلاد : Egypt
بلد الاقامة : United State

مشروع نشر مؤلفات احمد صبحي منصور

محاضرات صوتية

قاعة البحث القراني

باب دراسات تاريخية

باب القاموس القرآنى

باب علوم القرآن

باب تصحيح كتب

باب مقالات بالفارسي