" يا شرق فيك جو منور والفكر ضلام ":
إصلاح إيه اللى انته جاى تقول عليه؟!!!

مسعد حجازى Ýí 2007-02-26


;</strong><strong><span lang="AR-EG" style="FONT-SIZE: 14pt; COLOR: blue; mso-bidi-language: AR-EG"><o:p></o:p></span></strong></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="DIRECTION: rtl; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: right"><strong><span lang="AR-EG" style="FONT-SIZE: 14pt; mso-bidi-language: AR-EG"><o:p></o:p></span></strong></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="DIRECTION: rtl; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: right"><strong><span lang="AR-EG" style="FONT-SIZE: 14pt; mso-bidi-language: AR-EG"><o:p></o:p></span></strong></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="DIRECTION: rtl; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: right"><span lang="AR-EG" style="FONT-SIZE: 14pt; mso-bidi-language: AR-EG"><o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="DIRECTION: rtl; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: right"><span lang="AR-EG" style="FONT-SIZE: 14pt; mso-bidi-language: AR-EG"><o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="DIRECTION: rtl; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: right"><strong><span lang="AR-EG" style="FONT-SIZE: 14pt; mso-bidi-language: AR-EG">ãäÐ ÚÇã æäíÝ æÇáÔÇÑÚ ÇáÚÑÈì íãæÌ ÈÕÎÈ ÇáãÙÇåÑÇÊ æÏÚÇæì ÇáÅÕáÇÍ æÇáÊÛííÑ¡ æÇáãØÇáÈÉ ÈãÒíÏ ãä ÇáÍÑíÇÊ ÇáÓíÇÓíÉ æÊÍÞíÞ ÇáÏíãÞÑÇØíÉ ÇáÍÞíÞíÉ æÅÚáÇÁ ÓíÇÏÉ ÇáÞÇäæä æÞíã æãÈÇÏìÁ ÍÞæÞ ÇáÅäÓÇä ááãæÇØä ÇáÚÑÈì ÇáÛáÈÇä¡ æÝì ÔåÑ ÓÈÊãÈÑ 2005 <span style="mso-spacerun: yes">&nbsp;</span>ÌÑÊ Ýì ãÕÑ ÅäÊÎÇÈÇÊ ÚÇãÉ Úáì ãäÕÈ ÑÆíÓ ÇáÌãåæÑíÉ Èíä ÚÏÉ ãÑÔÍíä æáÃæá ãÑÉ Ýì ÊÇÑíÎåÇ ÇáØæíá ÇáÖÇÑÈ Ýì ÃÚãÇÞ ÇáÊÇÑíÎ ÇáÈÔÑì¡ æáÐÇ ßÇäÊ ÇáÅäÊÎÇÈÇÊ ãÍØ ÃäÙÇÑ ÇáÚÇáã ÈÃÓÑå¡ Úáì ÇáÑÛã ãä ãÞÇØÚÉ ãÚÙã ÇáÃÍÒÇÈ ááÅäÊÎÇÈÇÊ¡ æÅÞÊäÇÚ ÛÇáÈíÉ ÇáãÕÑííä æÃÍÒÇÈ ÇáãÚÇÑÖÉ ÈÃä ÇáäÊíÌÉ ßÇÏÊ Ãä Êßæä ãÍÓæãÉ ãÓÈÞÇ áÕÇáÍ ÇáÑÆíÓ ãÍãÏ ÍÓäì ãÈÇÑß ãÑÔÍ ÇáÍÒÈ ÇáæØäì ÇáÍÇßã¡ æãÚ Ðáß ÝÅä ÇáÅäÊÎÇÈÇÊ áã ÊÎáæ ãä ãÝÇÌÂÊ ( ÝæÒ ÌãÇÚÉ ÇáÅÎæÇä ÇáãÓáãíä ÈÜ 88 ãÞÚÏÇ ãä ãÞÇÚÏ ÇáÈÑáãÇä )<o:p></o:p></span></strong></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="DIRECTION: rtl; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: right"><strong><span lang="AR-EG" style="FONT-SIZE: 14pt; mso-bidi-language: AR-EG"><o:p>&nbsp;</o:p></span></strong><strong><span lang="AR-EG" style="FONT-SIZE: 14pt; mso-bidi-language: AR-EG"><span style="mso-spacerun: yes">&nbsp;</span>æÈÛÖ ÇáäÙÑ Úä ÇáäÊíÌÉ ÝÅä ÇáËÇÈÊ Ãä ÇáÅÕáÇÍ ÇáÔÇãá ÃÕÈÍ ãØáÈ ÇáÔÇÑÚíä ÇáãÕÑì æÇáÚÑÈì ÇáÐì áã íÚÏ íÍÊãá ÇáÊÃÌíá Åáì ãÇ áÇ äåÇíÉ¡ ÝÞÏ ÈÇÊÊ ÇáãäØÞÉ ÇáÚÑÈíÉ ÃÔÈå ÈÈÑßÇä íÛáì ÈÝÚá ÊÐãÑ æÛÖÈ ÇáÌãÇåíÑ ÇáãØÍæäÉ ÈÓäæÇÊ ÇáÞåÑ æÇáßÈÊ Èßá ÃäæÇÚå¡ æÈÝÚá Íãã æÊÝÌíÑÇÊ ÇáÅÑåÇÈ ÇáÃÚãì ÇáÊì ÈÏÃÊ ÊÊÕÇÚÏ ãä ÝæåÉ ÇáÈÑßÇä Ýì ÈÛÏÇÏ æÈíÑæÊ æÇáÑíÇÖ æØÇÈÇ æÔÑã ÇáÔíÎ æ ÇáÞÇåÑÉ. Åääì ÃÎÔì Ãä íÚáæ ÕæÊ ÖÌíÌ ÇáãÙÇåÑÇÊ ÇáÚÇÑãÉ Úáì ÕæÊ ÇáÚÞá¡ æÃä íÚáæ ÇáÏÎÇä ÇáãÊÕÇÚÏ ãä ÊÝÌíÑÇÊ ÇáÅÑåÇÈ æíÍÌÈ ÚäÇ ÇáÑÄíÉ ÇáÓáíãÉ ÇáæÇÖÍÉ áßíÝíÉ ÇáÅÕáÇÍ æÇáÊÛííÑ ÇáãäÔæÏ ÇáÐì íÌÈ Ãä íßæä ÃßËÑ æÃÚãÞ ãä ãÌÑÏ ÊÛííÑ ÃÔÎÇÕ.<o:p></o:p></span></strong></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="DIRECTION: rtl; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: right"><strong><span lang="AR-EG" style="FONT-SIZE: 14pt; mso-bidi-language: AR-EG"><o:p></o:p></span></strong></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="DIRECTION: rtl; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: right"><strong><span lang="AR-EG" style="FONT-SIZE: 14pt; mso-bidi-language: AR-EG">ÈÚÏ åÐå ÇáãÞÏãÉ ÇáÖÑæÑíÉ¡ æÈáÇ áÝ Ãæ ÏæÑÇä äÏÎá Ýì ÇáãæÖæÚ Úáì Øæá:</span></strong><strong><span dir="ltr" style="FONT-SIZE: 14pt; mso-bidi-language: AR-EG"><o:p></o:p></span></strong></p>
<p dir="rtl" style="DIRECTION: rtl; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: right"><strong><span lang="AR-EG" style="FONT-SIZE: 14pt; FONT-FAMILY: 'Arabic Transparent'; mso-bidi-language: AR-EG">ãÕÑ Ãæ Ãì ÏæáÉ ÚÑÈíÉ &ndash; ÌãåæÑíÉ ßÇäÊ Ãæ ãáßíÉ Ü áä ÊÊãßä </span></strong><strong><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 14pt; FONT-FAMILY: 'Arabic Transparent'">ãä ÈäÇÁ </span></strong><strong><span lang="AR-EG" style="FONT-SIZE: 14pt; FONT-FAMILY: 'Arabic Transparent'; mso-bidi-language: AR-EG">äÝÓåÇ æÊÕá Åáì ãÕÇÝ ÇáÏæá ÇáãÊÞÏãÉ áÇ </span></strong><strong><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 14pt; FONT-FAMILY: 'Arabic Transparent'">ÈÇáÎØÈ æ</span></strong><strong><span lang="AR-EG" style="FONT-SIZE: 14pt; FONT-FAMILY: 'Arabic Transparent'; mso-bidi-language: AR-EG">Ç</span></strong><strong><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 14pt; FONT-FAMILY: 'Arabic Transparent'">áßáÇã</span></strong><strong><span lang="AR-EG" style="FONT-SIZE: 14pt; FONT-FAMILY: 'Arabic Transparent'; mso-bidi-language: AR-EG">¡</span></strong><strong><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 14pt; FONT-FAMILY: 'Arabic Transparent'"> æáÇ ÈÇáÊÕÝíÞ</span></strong><strong><span lang="AR-EG" style="FONT-SIZE: 14pt; FONT-FAMILY: 'Arabic Transparent'; mso-bidi-language: AR-EG"> æÇáÛæÛÇÆíÉ Ýì ÇáäÞÇÔ ÃæÇáÍæÇÑ Úáì ØÑíÞÉ<span style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </span>ãÔÌÚì ÇáÃåáì Ãæ ÇáÒãÇáß Ãæ ØÑíÞÉ ÝíÕá ÇáÞÇÓã æÈÑäÇãÌå ÇáãÔÇßÓ ÇáÅÊÌÇå ÇáãÚÇßÓ ÇáÐì íÐÇÚ Úáì &quot; ÅãÇÑÉ ÇáÌÒíÑÉ Ýì ÞäÇÉ ÞØÑ &quot;¡</span></strong><strong><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 14pt; FONT-FAMILY: 'Arabic Transparent'"> æáßä </span></strong><strong><span lang="AR-EG" style="FONT-SIZE: 14pt; FONT-FAMILY: 'Arabic Transparent'; mso-bidi-language: AR-EG">ÊÈäì äÝÓåÇ </span></strong><span dir="ltr"></span><strong><span lang="AR-EG" dir="ltr" style="FONT-SIZE: 14pt; mso-bidi-font-family: 'Arabic Transparent'"><span dir="ltr"></span><span style="mso-spacerun: yes">&nbsp;</span></span></strong><strong><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 14pt; FONT-FAMILY: 'Arabic Transparent'">ÈÇáÚãá.. æÇáÚãá æÍÏå</span></strong><span dir="ltr"></span><strong><span dir="ltr" style="FONT-SIZE: 14pt; mso-bidi-font-family: 'Arabic Transparent'"><span dir="ltr"></span>.</span></strong><strong><span lang="AR-EG" style="FONT-SIZE: 14pt; FONT-FAMILY: 'Arabic Transparent'; mso-bidi-language: AR-EG"><o:p></o:p></span></strong></p>
<p dir="rtl" style="DIRECTION: rtl; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: right"><strong><span lang="AR-EG" style="FONT-SIZE: 14pt; FONT-FAMILY: 'Arabic Transparent'; mso-bidi-language: AR-EG">æáßì äÕá Çáì åÐå ÇáäÞØÉ ÝÅäå íÊÚíä ÚáíäÇ ÇáÂÊì:<o:p></o:p></span></strong></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="DIRECTION: rtl; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: right"><strong><span lang="AR-EG" style="FONT-SIZE: 14pt; FONT-FAMILY: 'Arabic Transparent'; mso-bidi-language: AR-EG">ÃæáÇ: ÇáÎÑæÌ ÈÃäÝÓäÇ ãä ãÍíØ ÇáÏÇÆÑÉ ÇáÌåäãíÉ ÇáÊì äÏæÑ ÝíåÇ ßÇáÓÇÞíÉ ãäÐ ÚÞæÏ æÞÑæä: ÏÇÆÑÉ ÇáÎáØ ÇáÓÆ¡ æÇáÅÓÊÛáÇá ÇáãÔíä &ndash; ÓæÇÁ Úä ÚãÏ Ãæ Ìåá Ü Èíä ÇáÏíä æÇáÓíÇÓÉ¡ Èíä ãÇåæ ãÞÏÓ æãÇ åæ ÈÔÑì &ndash; ÇáãÕÑíæä ÈØÈíÚÊåã ÔÚÈ ãÊÏíä ãäÐ ÝÌÑ ÇáÊÇÑíΡ æíãíáæä Çáì ÇáÅÚÊÏÇá æÇáæÓØíÉ¡ æáÇ íãíáæä Çáì ÇáÚäÝ æÇáÊØÑÝ áßäåã íãÞÊæä ÇáÙáã ÇáÅÌÊãÇÚì ÇáäÇÌã Úä ÇáÅÓÊÈÏÇÏ æÇáØÛíÇä¡ æäÒÚÇÊ ÇáÊØÑÝ æÇáÊßÝíÑ åì äÒÚÇÊ ÛÑíÈÉ æÏÎíáÉ Úáì ÇáãÌÊãÚ ÇáãÕÑì . áÞÏ </span></strong><strong><span lang="AR-EG" style="FONT-SIZE: 14pt; mso-bidi-language: AR-EG">ÎáØäÇ ÇáÓíÇÓÉ æÇáÏíä Úä Ìåá ÝÎÓÑäÇ ÇáÎØÇÈ ÇáÓíÇÓì æÇáÎØÇÈ ÇáÏíäì ãÚÇ.<o:p></o:p></span></strong></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="DIRECTION: rtl; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: right"><strong><span lang="AR-EG" style="FONT-SIZE: 14pt; FONT-FAMILY: 'Arabic Transparent'; mso-bidi-language: AR-EG"><o:p></o:p></span></strong></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="DIRECTION: rtl; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: right"><strong><span lang="AR-EG" style="FONT-SIZE: 14pt; FONT-FAMILY: 'Arabic Transparent'; mso-bidi-language: AR-EG">ËÇäíÇ: </span></strong><strong><span lang="AR-EG" style="FONT-SIZE: 14pt; mso-bidi-language: AR-EG">Ãä ÊÎÊÝì ÇáäÒÚÉ ÇáÊßÝíÑíÉ æÇáÊì åì äÊíÌÉ ØÈíÚíÉ áÍíÇÉ ÇáÚÒáÉ æÇáÊæÍÏ¡ æÞÏ ÞÇá ÚäåÇ ÇáÝíáÓæÝ ÇÈä ÑÔÏ ÃäåÇ &quot; áÇ ÊËãÑ ÕäÇÚÉ Ãæ ÚáãÇ&quot;<o:p></o:p></span></strong></p>
<p dir="rtl" style="DIRECTION: rtl; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: right"><strong><span lang="AR-EG" style="FONT-SIZE: 14pt; FONT-FAMILY: 'Arabic Transparent'; mso-bidi-language: AR-EG">ËÇáËÇ: ÅÚãÇá ÇáÚÞá¡ ÝÇáäÒÚÉ ÇáÊßÝíÑíÉ ÇáÙáÇãíÉ áä ÊÎÊÝì ÅáÇ ÈÕÍæÉ ÚÞáíÉ æÅÚãÇá ÇáÚÞá Ýì ãäÇÎ ãä ÇáÍÑíÉ ... æåÐÇ åæ ÍÇá ÇáÚÞá ãä ÇáãÓÊÍíá Ãä íÚãá æíÈÏÚ æíÈÊßÑ ÅáÇ Ýì Ìæ ãä ÇáÍÑíÉ ¡ ÝÍÇÌÉ ÇáÚÞá ÅáíåÇ ÃÔÈå ãÇ Êßæä ÈÍÇÌÉ ÇáäÈÇÊ ááÔãÓ æááãÇÁ æÇáåæÇÁ.<o:p></o:p></span></strong></p>
<p dir="rtl" style="DIRECTION: rtl; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: right; tab-stops: right 390.0pt"><strong><span lang="AR-EG" style="FONT-SIZE: 14pt; FONT-FAMILY: 'Arabic Transparent'; mso-bidi-language: AR-EG"><span style="mso-spacerun: yes">&nbsp;</span>ÇáÚÞá ØÇÆÑ ÌäÇÍÇå åãÇ ÇáÍÑíÉ<span style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </span>æÇáÚÏá ÇáÅÌÊãÇÚì¡ Ãæ ÇáÍÑíÉ æÓíÇÏÉ ÇáÞÇäæä æÙíÝÊåãÇ Ãä ÊÓÇÚÏÇå Úáì ÇáÊÍáíÞ Ýì ÓãÇÁ ÇáÝßÑ æÇáãÚÑÝÉ æÇáÅÈÏÇÚ æåæ íÛÑÏ¡ æáÞÏ ÇãÊäÚ ØÇÆÑäÇ Úä ÇáÊÛÑíÏ æÃÎÐ íÕÑÎ Ííä ÍÈÓäÇå Ýì ÞÝÕ ãä ÍÏíÏ ÈÚÏ Ãä ÞãäÇ ÈÊßÝíÑ ÇÈä ÑÔÏ ÇáÐì ÇäßÈ ÇáÛÑÈ Úáì Úáæãå íäåá ãäåÇ ÝÊÞÏã æÇäØáÞ íÍáÞ Ýì ÇáÝÖÇÁ ææÕá Çáì ÇáÞãÑ æãÔì Úáíå æäÍä áÇÒáäÇ äÞÈÚ Ýì ÇáÞÝÕ ÇáÍÏíÏì¡ æäÊÚËÑ Ýì ãÔíäÇ Úáì ÇáÃÑÖ !!!.<o:p></o:p></span></strong></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="DIRECTION: rtl; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: right"><strong><span lang="AR-EG" style="FONT-SIZE: 14pt; mso-bidi-language: AR-EG">ÑÇÈÚÇ: Ãä äÏÑß<span style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </span>Ãä</span></strong><span lang="AR-EG" style="mso-bidi-language: AR-EG"><span style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </span></span><strong><span lang="AR-EG" style="FONT-SIZE: 14pt; FONT-FAMILY: Arial; mso-bidi-language: AR-EG">ÇáËÞÇÝÇÊ ÇáÍÞÉ ÇáÞæíÉ<span style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </span>áÇ ÊÚÑÝ ÇáÊÚÕÈ æÇáÔÚæÈíÉ Ãæ ÇáÍÏæÏ ÇáÌÛÑÇÝíÉ ÇáãÕØäÚÉ æáÇ ÊÍÊÇÌ Åáì ÌæÇÒÇÊ ÓÝÑ Ãæ ÊÃÔíÑÇÊ ÏÎæá ááÚÞæá æÇáÞáæÈ áÃäåÇ ÊÎÇØÈ ÇáÚÇáã ÈáÛÉ íÝåãåÇ ÊãÇãÇ ßÇáãæÓíÞì æÇáÝäæä ÇÓãåÇ ÇáÅäÓÇäíÉ.<o:p></o:p></span></strong></p>
<p dir="rtl" style="DIRECTION: rtl; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: right"><strong><span lang="AR-EG" style="FONT-SIZE: 14pt; mso-bidi-language: AR-EG">áÞÏ ÊÍÑÑÊ ãÚÙã ÃæØÇä ÇáÚÑÈ ãä ÇáãÍÊá ÇáÃÌäÈì æáã ÊÊÍÑÑ ÇáÔÚæÈ ÝÞÏ Êã ÅÓÊÈÏÇá Þæì ÇáÅÍÊáÇá ÇáÃÌäÈíÉ ÈØÛãÉ ãä ÇáÍßÇã ÇáãÓÊÈÏíä ÌËãæÇ Úáì ÕÏæÑ ÔÚæÈåã æ ßÊãæÇ ÃäÝÇÓåÇ ÅáÇ ãä åÊÇÝÇÊ ÑíÇÁ ÌæÝÇÁ ÈÍíÇÉ ÒÚíã ÎÇáÏ¡ Ãæ ÑÆíÓ ãÄãä ãÝÏì¡ Ãæ ãáß Øæíá ÇáÚãÑ¡ Ãæ ÃãíÑ Øæíá ÇáÊíáÉ ... ÇáÓáØÉ æÇáÍßã áåã æÇáÞåÑ æÇáÐá áäÇ¡ åã ÃÈäÇÁ ÇáÍÑÉ ÓÇÑÉ æäÍä ÃÈäÇÁ ÇáÌÇÑíÉ åÇÌÑ¡ ÝåÇÌÑäÇ æÅÛÊÑÈäÇ¡ æÃÕÈÍ äÕÝ ÔÈÇÈ ÃãÊäÇ íÍáã ÈÇáåÌÑÉ æÇáÅÛÊÑÇÈ¡ æÃãÇ ÊÏÇæá ÇáÓáØÉ ÝáÇ íÞÏÑ Úáíå ÅáÇ ÚÒÑÇÆíá æáÇ ÛÑÇÈÉ Ýì Ðáß ÝÍßÇãäÇ íÍßãæä ÈãæÌÈ Õß æÍÞ Åáåì ãåãÇ ÊÓÊÑæÇ ÎáÝ ÝÊÇæì ÏÑÁ ÇáÝÊä æÌáÈ ÇáãÕÇáÍ Ãæ ÊÐÑÚæÇ ÈÏÚÇæì ÇáÅÕáÇÍ æÊßãáÉ ãÓíÑÉ ÇáÈäÇÁ .<o:p></o:p></span></strong></p>
<p dir="rtl" style="DIRECTION: rtl; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: right"><strong><span lang="AR-EG" style="FONT-SIZE: 14pt; mso-bidi-language: AR-EG"><span style="mso-spacerun: yes">&nbsp;</span>äÚã ÊÍÑÑÊ ÇáÃæØÇä æÈÞì Ãä ÊÊÍÑÑ ÇáÔÚæÈ æåÐå ãåãÉ ÕÚÈÉ ¡ ÈÞì Ãä ÊÊÍÑÑ ÇáäÝæÓ æåÐå ãåãÉ ÃÕÚÈ.</span></strong><strong><span lang="AR-EG" style="FONT-SIZE: 14pt; FONT-FAMILY: 'Arabic Transparent'; mso-bidi-language: AR-EG"><o:p></o:p></span></strong></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="DIRECTION: rtl; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: right"><strong><span lang="AR-EG" style="FONT-SIZE: 14pt; FONT-FAMILY: 'Arabic Transparent'; mso-bidi-language: AR-EG">ÎÇãÓÇ : íÌÈ Ãä äÊÎáì Úä ÚÇÏÉ ÇáÊÓÑÚ </span></strong><strong><span lang="AR-EG" style="FONT-SIZE: 14pt; FONT-FAMILY: Arial; mso-bidi-language: AR-EG">Ýì ÅÕÏÇÑ ÇáÅÊåÇãÇÊ æÇáÃÍßÇã ÈØÑíÞÉ ÚÔæÇÆíÉ Ïæä ÈÍË Ãæ ÏÑÇÓÉ ÃæÊãÍíÕ¡ Ýãä ÚÇÏÇÊäÇ ÇáÓíÆÉ ÃääÇ ÏÇÆãÇ äÈÍË Úä ÇáÃÎØÇÁ æäÊÕíÏåÇ ÝÞØ<span style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </span>Ýì ÇáÃÎÑíä ÅáÇ äÍä ¡ äÊÕæÑ äÌÇÍ Ãì ÝÑÏ ÍÊì ãä ÅÎæÇääÇ åæ ÝÔá áäÇ . <o:p></o:p></span></strong></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="DIRECTION: rtl; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: right"><strong><span lang="AR-EG" style="FONT-SIZE: 14pt; FONT-FAMILY: Arial; mso-bidi-language: AR-EG">äÓÑÝ ÊÞÑíÈÇ Ýì ßá ÔÆ Ýì ÃßáäÇ æÔÑÈäÇ ..¡ Ýì ÛÖÈäÇ æÅäÝÚÇáäÇ ¡ ÍÊì Ýì ÍÈäÇ æßÑåäÇ !! <o:p></o:p></span></strong></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="DIRECTION: rtl; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: right"><strong><span lang="AR-EG" style="FONT-SIZE: 14pt; FONT-FAMILY: Arial; mso-bidi-language: AR-EG">äåæì ÞÐÝ ÇáÃÎÑíä ÈÇáØæÈ æÇáÍÌÇÑÉ æÈíæÊäÇ åÔÉ ãÕäæÚÉ ãä ÒÌÇÌ .<o:p></o:p></span></strong></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="DIRECTION: rtl; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: right"><strong><span lang="AR-EG" style="FONT-SIZE: 14pt; FONT-FAMILY: Arial; mso-bidi-language: AR-EG">äæÒÚ Êåã ÇáÚãÇáÉ æÇáÎíÇäÉ Úáì ÈÚÖäÇ ÇáÈÚÖ æÚáì ßá ãä íÎÊáÝ ãÚäÇ ÈÓÎÇÁ æßÑã íÝæÞ ÇáßÑã ÇáÍÇÊãì<span style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </span>ÈÏáÇ ãä Ãä äÞÇÑÚ ÇáÍÌÉ ÈÇáÍÌÉ ¡ æÇáÌÒÆíÉ ÈÇáÌÒÆíÉ ¡ æÇáÑÃì ÇáÓÏíÏ ÈÇáÑÃì ÇáÓÏíÏ . <o:p></o:p></span></strong></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="DIRECTION: rtl; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: right"><strong><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 14pt; FONT-FAMILY: 'Arabic Transparent'">æåäÇß ÚíÈ ÂÎÑ ãä ÚíæÈäǺ æåæ Ãä ßá ÝÑÏ íÚÊÞÏ Ãäå íÚÑÝ ßá ÔìÁ¡ æáÇ íÍáæ áå ÅáÇ</span></strong><span dir="ltr"></span><strong><span lang="AR-SA" dir="ltr" style="FONT-SIZE: 14pt; mso-bidi-font-family: 'Arabic Transparent'"><span dir="ltr"></span> </span></strong><strong><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 14pt; FONT-FAMILY: 'Arabic Transparent'">ÇáäÞÏ æÊæÌíå Çááæã Åáì ÇáÂÎÑíä¡ æåæ áÇ íÚÑÝ ÔíÆÇð æáÇ íÊÞä Úãá ÔìÁ</span></strong><span dir="ltr"></span><strong><span dir="ltr" style="FONT-SIZE: 14pt; mso-bidi-font-family: 'Arabic Transparent'"><span dir="ltr"></span>. </span></strong><span dir="rtl"></span><strong><span style="FONT-SIZE: 14pt; FONT-FAMILY: 'Arabic Transparent'; mso-bidi-language: AR-EG"><span dir="rtl"></span><span style="mso-spacerun: yes">&nbsp;</span></span></strong><strong><span lang="AR-EG" style="FONT-SIZE: 14pt; FONT-FAMILY: Arial; mso-bidi-language: AR-EG">Åä ãä íÊåã ÇáÂÎÑ ÈÇáÈÇØá æÏæä Ãä íÞíã ÇáÏáíá áÇ íÏÑß Ãäå ÚäÏãÇ íÔíÑ ÈÇÕÈÚå Åáì ÔÎÕ ãÇ ÝÅä ËáÇËÉ ÃÕÇÈÚ ÃÎÑì ÊÔíÑ Åáíå åæ.<o:p></o:p></span></strong></p>
<p dir="rtl" style="DIRECTION: rtl; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: right"><strong><span lang="AR-EG" style="FONT-SIZE: 14pt; FONT-FAMILY: 'Arabic Transparent'; mso-bidi-language: AR-EG">ÓÇÏÓÇ : Ãä äÊÎáÕ ãä ãÑÖ ÇÌÊãÇÚì ÎØíÑ ÃáÇ æåæ ÇáÍÓÏ æÇáÖÛíäÉ </span></strong><strong><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 14pt; FONT-FAMILY: 'Arabic Transparent'">ÇáÊì ÊãËá ÓíÇÓÉ ÇáåÏã¡ æ</span></strong><strong><span lang="AR-EG" style="FONT-SIZE: 14pt; FONT-FAMILY: 'Arabic Transparent'; mso-bidi-language: AR-EG">áÚá åÐÇ íÝÓÑ áäÇ ÎäÞ ÃÕÍÇÈ ÇáßÝÇÁÇÊ æÇáãæÇåÈ æÇáÞÏÑÇÊ ÇáÎÇÕÉ¡ Ýì ßäÏÇ æÃãÑíßÇ æÃæÑæÈÇ æÇáíÇÈÇä æÝì ßËíÑ ãä ÈáÏÇä ÇáÚÇáã </span></strong><strong><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 14pt; FONT-FAMILY: 'Arabic Transparent'">ÅÐÇ ÙåÑÊ ßÝÇÁÉ ÈÇÏÑ ÇáãæÇØäæä</span></strong><span dir="ltr"></span><strong><span lang="AR-SA" dir="ltr" style="FONT-SIZE: 14pt; mso-bidi-font-family: 'Arabic Transparent'"><span dir="ltr"></span> </span></strong><strong><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 14pt; FONT-FAMILY: 'Arabic Transparent'">Åáì ÏÝÚåÇ ááÙåæѺ áÃäåã íÚáãæä Ãä åÐÇ ÇáÐì íÕá ÓíÚÇæä ÛíÑå Úáì ÇáæÕæá. ÅÐÇ</span></strong><span dir="ltr"></span><strong><span lang="AR-SA" dir="ltr" style="FONT-SIZE: 14pt; mso-bidi-font-family: 'Arabic Transparent'"><span dir="ltr"></span> </span></strong><strong><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 14pt; FONT-FAMILY: 'Arabic Transparent'">ÇÓÊØÚäÇ Ãä äÚÑÝ ÇáÍÞ - ÇáÍÞ </span></strong><strong><span lang="AR-EG" style="FONT-SIZE: 14pt; FONT-FAMILY: 'Arabic Transparent'; mso-bidi-language: AR-EG">ÇáÐì áÇ íÑÇÏ Èå ÈÇØáÇ Ü </span></strong><strong><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 14pt; FONT-FAMILY: 'Arabic Transparent'">æÇÓÊæÚÈäÇ ÏÑæÓ ÇáãÇÖì ÝÓæÝ</span></strong><span dir="ltr"></span><strong><span lang="AR-SA" dir="ltr" style="FONT-SIZE: 14pt; mso-bidi-font-family: 'Arabic Transparent'"><span dir="ltr"></span> </span></strong><strong><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 14pt; FONT-FAMILY: 'Arabic Transparent'">äÍÞÞ ÃåÏÇÝäÇ </span></strong><strong><span lang="AR-EG" style="FONT-SIZE: 14pt; FONT-FAMILY: 'Arabic Transparent'; mso-bidi-language: AR-EG">ÔÑíØÉ </span></strong><strong><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 14pt; FONT-FAMILY: 'Arabic Transparent'">Ãä äÊÛáÈ ÃæáÇð Úáì </span></strong><strong><span lang="AR-EG" style="FONT-SIZE: 14pt; FONT-FAMILY: 'Arabic Transparent'; mso-bidi-language: AR-EG">ÇáÞæÇáÈ ÇáÝßÑíÉ ÇáÌÇãÏÉ¡ æÊæÇÈíÊ ÇáÝßÑ ÇáÙáÇãì ÇáÊì ÊÍäØÊ ÝíåÇ ÚÞæáäÇ ãÚ ãÎáÝÇÊ ÇáÅÓÊÚãÇÑ ÇáÝßÑì ÇáÏÇÎáì æÇáÎÇÑÌì </span></strong><strong><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 14pt; FONT-FAMILY: 'Arabic Transparent'">¡ æÚäÏÆÐ äÑì ÃãÇãäÇ</span></strong><span dir="ltr"></span><strong><span lang="AR-SA" dir="ltr" style="FONT-SIZE: 14pt; mso-bidi-font-family: 'Arabic Transparent'"><span dir="ltr"></span> </span></strong><strong><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 14pt; FONT-FAMILY: 'Arabic Transparent'">ÇáØÑíÞ æÇÖÍÇ</span></strong><strong><span lang="AR-EG" style="FONT-SIZE: 14pt; FONT-FAMILY: 'Arabic Transparent'; mso-bidi-language: AR-EG"> ÌáíÇ.</span></strong><strong><span dir="ltr" style="FONT-SIZE: 14pt; mso-bidi-language: AR-EG; mso-bidi-font-family: 'Arabic Transparent'"><o:p></o:p></span></strong></p>
<p dir="rtl" style="DIRECTION: rtl; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: right"><strong><span lang="AR-EG" style="FONT-SIZE: 14pt; FONT-FAMILY: 'Arabic Transparent'; mso-bidi-language: AR-EG">Åä ÇáåÑæÈ ãä ãæÇÌåÉ ÇáÊÍÏíÇÊ ÇáÌÓÇã ÇáÊì ÊæÇÌåäÇ ÈÅÌÊÑÇÑ ÇáãÇÖì æÇáÛæÕ Ýíå Ïæä Çä äÓÊÎÑÌ ÑÄíÉ ãÓÊÞÈáíÉ æÇÖÍÉ æãÊßÇãáÉ¡ æÊÞÏíã Íáæá ÚãáíÉ áãÔßáÇÊäÇ ÇáãÒãäÉ åæ ÌÑíãÉ Ýì ÍÞ ÃäÝÓäÇ¡ æãÕÇÏÑÉ áÍÇÖÑ ÇáÃãÉ æãÓÊÞÈáåÇ.<o:p></o:p></span></strong></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="DIRECTION: rtl; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: right; mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto"><strong><span lang="AR-EG" style="FONT-SIZE: 14pt; FONT-FAMILY: Arial; mso-bidi-language: AR-EG">ÓÇÈÚÇ :</span></strong><strong><span lang="AR-EG" style="FONT-SIZE: 14pt; FONT-FAMILY: Arial"> </span></strong><strong><span lang="AR-EG" style="FONT-SIZE: 14pt; FONT-FAMILY: Arial; mso-bidi-language: AR-EG">Ãä äÄãä ÅíãÇäÇ ÑÇÓÎÇ ÈÃä Þíã ÇáÍÑíÉ </span></strong><strong><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 14pt; FONT-FAMILY: Arial">æÇáÏíãÞÑÇØíÉ </span></strong><strong><span lang="AR-EG" style="FONT-SIZE: 14pt; FONT-FAMILY: Arial; mso-bidi-language: AR-EG">åì </span></strong><strong><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 14pt; FONT-FAMILY: Arial">Þíã ÚÇáãíÉ æÅäÓÇäíÉ æáíÓÊ</span></strong><span dir="ltr"></span><strong><span lang="AR-SA" dir="ltr" style="FONT-SIZE: 14pt; FONT-FAMILY: Arial"><span dir="ltr"></span> </span></strong><strong><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 14pt; FONT-FAMILY: Arial">ÅÞáíãíÉ¡ ßãÇ ÃäåÇ áíÓÊ ãÑÊÈØÉ ÈÇáÝÞÑ Ãæ ÇáÛäì . åì ÍÞæÞ ÃÕíáÉ äÕÊ ÚáíåÇ ÌãíÚ</span></strong><span dir="ltr"></span><strong><span lang="AR-SA" dir="ltr" style="FONT-SIZE: 14pt; FONT-FAMILY: Arial"><span dir="ltr"></span> </span></strong><strong><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 14pt; FONT-FAMILY: Arial">ÇáÃÏíÇä æÇáÔÑÇÆÚ ÇáÓãÇæíÉ ÝßíÝ äÓÊÌÏíåÇ ßãäÍÉ ãä ÇáÍßÇã¿</span></strong><span dir="ltr"></span><strong><span dir="ltr" style="FONT-SIZE: 14pt; FONT-FAMILY: Arial"><span dir="ltr"></span>!<br />
</span></strong><strong><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 14pt; FONT-FAMILY: Arial">ÃäÇ ÃÑì Ãä ÇáÏæá</span></strong><span dir="ltr"></span><strong><span lang="AR-SA" dir="ltr" style="FONT-SIZE: 14pt; FONT-FAMILY: Arial"><span dir="ltr"></span> </span></strong><strong><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 14pt; FONT-FAMILY: Arial">ÇáäÇãíÉ æÇáÝÞíÑÉ åì ÃÔÏ ÍÇÌÉ Åáì ÇáÍÑíÉ æÇáÏíãÞÑÇØíÉ ÇáÍÞíÞíÉ ÃßËÑ ãä ÇáÏæá</span></strong><span dir="ltr"></span><strong><span lang="AR-SA" dir="ltr" style="FONT-SIZE: 14pt; FONT-FAMILY: Arial"><span dir="ltr"></span> </span></strong><strong><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 14pt; FONT-FAMILY: Arial">ÇáÛäíÉ ÇáãÊÞÏãÉ ¡ æãÕÑ áíÓÊ ÏæáÉ ÝÞíÑÉ æáßäåÇ ßãÇ ÞÇá Ï. ÚÈÏ ÇáÌáíá ÇáÚãÑì ÃÔÈå</span></strong><span dir="ltr"></span><strong><span lang="AR-SA" dir="ltr" style="FONT-SIZE: 14pt; FONT-FAMILY: Arial"><span dir="ltr"></span> </span></strong><strong><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 14pt; FONT-FAMILY: Arial">ÈÇáÈÞÑÉ ÇáÍáæÈ ÖÑæÚåÇ ÊÏÑ ÎíÑåÇ Çáì ÇáÎÇÑÌ</span></strong><span dir="ltr"></span><strong><span dir="ltr" style="FONT-SIZE: 14pt; FONT-FAMILY: Arial"><span dir="ltr"></span>. <br style="mso-special-character: line-break" />
<br style="mso-special-character: line-break" />
</span></strong><strong><span lang="AR-EG" style="FONT-SIZE: 14pt; FONT-FAMILY: Arial; mso-bidi-language: AR-EG"><o:p></o:p></span></strong></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="DIRECTION: rtl; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: right; mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto"><strong><span lang="AR-EG" style="FONT-SIZE: 14pt; FONT-FAMILY: Arial; mso-bidi-language: AR-EG">Åä ÚÞáì ÇáãÊæÇÖÚ íÚÌÒ Úä Ãä íÝåã </span></strong><strong><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 14pt; FONT-FAMILY: Arial">ßíÝ íãßä áÃãÉ Ãä ÊäåÖ æÊÊÞÏã Ýì ÛíÇÈ ÇáÍÑíÉ æÇáÏíãÞÑÇØíÉ ÇáÍÞíÞíÉ¡ æÝì</span></strong><span dir="ltr"></span><strong><span lang="AR-SA" dir="ltr" style="FONT-SIZE: 14pt; FONT-FAMILY: Arial"><span dir="ltr"></span> </span></strong><strong><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 14pt; FONT-FAMILY: Arial">Ùá ÇáßÈÊ ¡ æËÞÇÝÉ ÇáÞåÑ ¡ æÇáÚåÑ ÇáÓíÇÓì æÇáÅÚáÇãì¿</span></strong><span dir="ltr"></span><strong><span dir="ltr" style="FONT-SIZE: 14pt; FONT-FAMILY: Arial"><span dir="ltr"></span>!!!!!</span></strong><strong><span lang="AR-EG" style="FONT-SIZE: 14pt; FONT-FAMILY: Arial; mso-bidi-language: AR-EG"><o:p></o:p></span></strong></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="DIRECTION: rtl; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: right; mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto"><strong><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 14pt; FONT-FAMILY: Arial">Åä ÇáÚÈíÏ</span></strong><span dir="ltr"></span><strong><span lang="AR-SA" dir="ltr" style="FONT-SIZE: 14pt; FONT-FAMILY: Arial"><span dir="ltr"></span> </span></strong><strong><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 14pt; FONT-FAMILY: Arial">ÇáãÞåæÑíä áÇ íäÊÌæä ¡áÇ íÎÊÑÚæä ¡</span></strong><strong><span lang="AR-EG" style="FONT-SIZE: 14pt; FONT-FAMILY: Arial; mso-bidi-language: AR-EG"> æáÇ íÈÏÚæä¡</span></strong><strong><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 14pt; FONT-FAMILY: Arial"> æÅäãÇ íãæÊæä ßãÏÇ</span></strong><span dir="ltr"></span><strong><span lang="AR-SA" dir="ltr" style="FONT-SIZE: 14pt; FONT-FAMILY: Arial"><span dir="ltr"></span> </span></strong><strong><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 14pt; FONT-FAMILY: Arial">æÞåÑÇ æÙáãÇ Ýì Çáíæã ÇáæÇÍÏ ÃáÝ ãÑÉ</span></strong><strong><span lang="AR-EG" style="FONT-SIZE: 14pt; FONT-FAMILY: Arial; mso-bidi-language: AR-EG"> .<o:p></o:p></span></strong></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="DIRECTION: rtl; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: right; mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto"><strong><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 14pt; FONT-FAMILY: Arial"><span style="mso-spacerun: yes">&nbsp;</span>ÇáÃÍÑÇÑ ÝÞØ åã ÇáÐíä íäÊÌæä æíÎÊÑÚæä æíÈÏÚæä</span></strong><span dir="ltr"></span><strong><span dir="ltr" style="FONT-SIZE: 14pt; FONT-FAMILY: Arial"><span dir="ltr"></span>.<br />
</span></strong><strong><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 14pt; FONT-FAMILY: Arial">Åä ÇáÚÈíÏ ÇáãÞåæÑíä åã Ýì ÍÞíÞÉ ÇáÃãÑ ÃÍÑÇÑ ¡ ÃÈØÇá áßäåã</span></strong><span dir="ltr"></span><strong><span lang="AR-SA" dir="ltr" style="FONT-SIZE: 14pt; FONT-FAMILY: Arial"><span dir="ltr"></span> </span></strong><strong><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 14pt; FONT-FAMILY: Arial">áÇ íÚáãæä</span></strong><span dir="ltr"></span><strong><span dir="ltr" style="FONT-SIZE: 14pt; FONT-FAMILY: Arial"><span dir="ltr"></span>.</span></strong><strong><span lang="AR-EG" style="FONT-SIZE: 14pt; FONT-FAMILY: Arial; mso-bidi-language: AR-EG"><o:p></o:p></span></strong></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="DIRECTION: rtl; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: right; mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto"><strong><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 14pt; FONT-FAMILY: Arial">ãÇÐÇ ÃÞæá íÇ </span></strong><strong><span lang="AR-EG" style="FONT-SIZE: 14pt; FONT-FAMILY: Arial; mso-bidi-language: AR-EG">ÓÇÏÉ æÌÈÇá ÇáÊÖáíá ÇáÅÚáÇãì æÇáåæÓ ÇáÏíäì æÇáÊÛííÈ ÇáÚÞáì æÇáäÝÇÞ ÇáÓíÇÓì ÃÕÈÍÊ ÊäÇØÍ ÌÈÇá ÓíäÇÁ¿!<o:p></o:p></span></strong></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="DIRECTION: rtl; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: right; mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto"><strong><span lang="AR-EG" style="FONT-SIZE: 14pt; FONT-FAMILY: Arial; mso-bidi-language: AR-EG">åá ÃÞæá ßãÇ ÞÇá ÓÚÏ ÈÇÔÇ ÒÛáæá &quot; ãÝíÔ ÝÇíÏÉ &quot; ¿!<o:p></o:p></span></strong></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="DIRECTION: rtl; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: right; mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto"><strong><span lang="AR-EG" style="FONT-SIZE: 14pt; FONT-FAMILY: Arial; mso-bidi-language: AR-EG">åá ÃÏÚæ áÑÝÚ ÇáÑÇíÉ ÇáÈíÖÇÁ æÇáÊÓáíã ÈßáãÇÊ ÇáÔÇÚÑ ÇáÚÈÞÑì ÈíÑã ÇáÊæäÓì æåæ íÞæá:<o:p></o:p></span></strong></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="DIRECTION: rtl; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: right; mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto"><font color="#ff0000"><strong><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 16pt; COLOR: black">íÇ ÔÑÞ Ýíß Ìæ ãäæÑ</span></strong><strong><span dir="ltr" style="FONT-SIZE: 14pt; FONT-FAMILY: Arial; mso-bidi-language: AR-EG"><o:p></o:p></span></strong></font></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="DIRECTION: rtl; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: right; mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto"><font color="#ff0000"><strong><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 16pt; COLOR: black">æÇáÝßÑ ÖáÇã</span></strong><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 16pt; COLOR: black"><o:p></o:p></span></font></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="DIRECTION: rtl; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: right; mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto"><font color="#ff0000"><strong><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 16pt; COLOR: black">&nbsp;æÝíß ÍÑÇÑå íÇ ÎÓÇÑå</span></strong><span lang="AR-SA"><o:p></o:p></span></font></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="DIRECTION: rtl; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: right; mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto"><font color="#ff0000"><strong><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 16pt; COLOR: black">æÈÑæÏ ÇÌÓÇã</span></strong><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 16pt; COLOR: black"><o:p></o:p></span></font></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="DIRECTION: rtl; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: right; mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto"><font color="#ff0000"><strong><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 16pt; COLOR: black">Ýíß ÊÓÚãíÊ ãáíæä Òáãå</span></strong><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 16pt; COLOR: black"><o:p></o:p></span></font></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="DIRECTION: rtl; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: right; mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto"><font color="#ff0000"><strong><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 16pt; COLOR: black">áßä ÇÛäÇã</span></strong><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 16pt; COLOR: black"><o:p></o:p></span></font></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="DIRECTION: rtl; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: right; mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto"><font color="#ff0000"><strong><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 16pt; COLOR: black">áÇ ÈÇáãÓíÍ ÚÑÝæÇ ãÞÇãåã</span></strong><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 16pt; COLOR: black"><o:p></o:p></span></font></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="DIRECTION: rtl; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: right; mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto"><font color="#ff0000"><strong><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 16pt; COLOR: black">æáÇ ÈÇáÇÓáÇã</span></strong><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 16pt; COLOR: black"><o:p></o:p></span></font></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="DIRECTION: rtl; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: right; mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto"><font color="#ff0000"><strong><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 16pt; COLOR: black">åí ÇáÔãæÓ ÈÊÎáí ÇáÑæÓ</span></strong><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 16pt; COLOR: black"><o:p></o:p></span></font></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="DIRECTION: rtl; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: right; mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto"><font color="#ff0000"><strong><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 16pt; COLOR: black">ßÏÇ åæ ÈÏäÌÇä</span></strong><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 16pt; COLOR: black"><o:p></o:p></span></font></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="DIRECTION: rtl; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: right; mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto"><font color="#ff0000"><strong><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 16pt; COLOR: black">*****</span></strong><span lang="AR-EG" style="FONT-SIZE: 16pt; COLOR: black; mso-bidi-language: AR-EG"><o:p></o:p></span></font></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="DIRECTION: rtl; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: right; mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto"><strong><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 14pt; FONT-FAMILY: Arial">äÚã ãÔßáÇÊäÇ ßÈíÑÉ ÊÊØáÈ ÍáæáÇ ßÈíÑÉ ¡ æÇáÍáæá ÇáßÈíÑÉ ÊÊØáÈ ÅÞÊáÇÚ</span></strong><span dir="ltr"></span><strong><span lang="AR-SA" dir="ltr" style="FONT-SIZE: 14pt; FONT-FAMILY: Arial"><span dir="ltr"></span> </span></strong><strong><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 14pt; FONT-FAMILY: Arial">ÇáÌÐæÑ áÇ ÊÞáíã ÇáÝÑæÚ</span></strong><span dir="ltr"></span><strong><span dir="ltr" style="FONT-SIZE: 14pt; FONT-FAMILY: Arial"><span dir="ltr"></span>.<br />
<br />
</span></strong><span dir="rtl"></span><strong><span lang="AR-EG" style="FONT-SIZE: 14pt; FONT-FAMILY: Arial; mso-bidi-language: AR-EG"><span dir="rtl"></span>&quot;</span></strong><span dir="ltr"></span><strong><span lang="AR-EG" dir="ltr" style="FONT-SIZE: 14pt; FONT-FAMILY: Arial"><span dir="ltr"></span> </span></strong><strong><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 14pt; FONT-FAMILY: Arial">áÞÏ ÎÑÌ ÇáÚÑÈ ãä ÇáÊÇÑíÎ</span></strong><span dir="ltr"></span><strong><span dir="ltr" style="FONT-SIZE: 14pt; FONT-FAMILY: Arial"><span dir="ltr"></span> &quot;.</span></strong><strong><span lang="AR-EG" style="FONT-SIZE: 14pt; FONT-FAMILY: Arial; mso-bidi-language: AR-EG"><o:p></o:p></span></strong></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="DIRECTION: rtl; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: right; mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto"><strong><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 14pt; FONT-FAMILY: Arial">ÚÈÇÑÉ ÞÇáåÇ</span></strong><span dir="ltr"></span><strong><span lang="AR-SA" dir="ltr" style="FONT-SIZE: 14pt; FONT-FAMILY: Arial"><span dir="ltr"></span> </span></strong><strong><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 14pt; FONT-FAMILY: Arial">ÇáßÇÊÈ ÇáßÈíÑ ãÍãÏ ÍÓäíä åíßá ¡ æäÝÓ ÇáÚÈÇÑÉ ÞÇáåÇ ÔåíÏ</span></strong><span dir="ltr"></span><strong><span lang="AR-SA" dir="ltr" style="FONT-SIZE: 14pt; FONT-FAMILY: Arial"><span dir="ltr"></span> </span></strong><strong><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 14pt; FONT-FAMILY: Arial">ÇáÝßÑ </span></strong><strong><span lang="AR-EG" style="FONT-SIZE: 14pt; FONT-FAMILY: Arial; mso-bidi-language: AR-EG">æÌÇáíáíæ ÇáÚÇáã ÇáÅÓáÇãì </span></strong><strong><span lang="AR-EG" style="FONT-SIZE: 14pt; FONT-FAMILY: Arial"><span style="mso-spacerun: yes">&nbsp;</span></span></strong><strong><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 14pt; FONT-FAMILY: Arial">ãÍãæÏ ãÍãÏ Øå Ýì ÚÇã 1967 Ýì ßÊÇÈå &quot; ÇáÊÍÏì ÇáÐì íæÇÌå ÇáÚÑÈ</span></strong><span dir="ltr"></span><strong><span dir="ltr" style="FONT-SIZE: 14pt; FONT-FAMILY: Arial"><span dir="ltr"></span> &quot;.</span></strong><strong><span lang="AR-EG" style="FONT-SIZE: 14pt; FONT-FAMILY: Arial; mso-bidi-language: AR-EG"><o:p></o:p></span></strong></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="DIRECTION: rtl; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: right"><strong><span dir="ltr" style="FONT-SIZE: 14pt; FONT-FAMILY: Arial"><span style="mso-spacerun: yes">&nbsp;</span></span></strong><strong><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 14pt; FONT-FAMILY: Arial">ÃÏÚæ Çááå ÃáÇ íÃÊì Çáíæã ÇáÐì äÎÑÌ Ýíå ãä ÇáÌÛÑÇÝíÇ</span></strong><span dir="ltr"></span><strong><span lang="AR-SA" dir="ltr" style="FONT-SIZE: 14pt; FONT-FAMILY: Arial"><span dir="ltr"></span> </span></strong><strong><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 14pt; FONT-FAMILY: Arial">ÃíÖÇ</span></strong><span dir="ltr"></span><strong><span dir="ltr" style="FONT-SIZE: 14pt; FONT-FAMILY: Arial"><span dir="ltr"></span>.<br />
<br />
</span></strong><span dir="rtl"></span><strong><span lang="AR-EG" style="FONT-SIZE: 14pt; mso-bidi-language: AR-EG"><span dir="rtl"></span>--------<o:p></o:p></span></strong></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="DIRECTION: rtl; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: right"><strong><span lang="AR-EG" style="FONT-SIZE: 14pt; mso-bidi-language: AR-EG"><o:p></o:p></span></strong></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="DIRECTION: rtl; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: right"><strong><span lang="AR-EG" style="FONT-SIZE: 14pt; FONT-FAMILY: Arial; mso-bidi-language: AR-EG">ßÇÊÈ æÕÍÝì ãÕÑì &ndash; ßäÏì<o:p></o:p></span></strong></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="DIRECTION: rtl; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: right"><strong><span dir="ltr" style="FONT-SIZE: 14pt; FONT-FAMILY: Arial; mso-bidi-language: AR-EG">Mossad_Hegazy@hotmail.com</span></strong><strong><span lang="AR-EG" style="FONT-SIZE: 14pt; mso-bidi-language: AR-EG"><o:p></o:p></span></strong></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="DIRECTION: rtl; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: right"><strong><span lang="AR-EG" style="FONT-SIZE: 14pt; mso-bidi-language: AR-EG"><o:p>&nbsp;</o:p></span></strong></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="DIRECTION: rtl; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: right; mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto"><strong><span dir="ltr" style="FONT-SIZE: 14pt; FONT-FAMILY: Arial"><br style="mso-special-character: line-break" />
<br style="mso-special-character: line-break" />
</span></strong><strong><span lang="AR-EG" style="FONT-SIZE: 14pt; FONT-FAMILY: Arial; mso-bidi-language: AR-EG"><o:p></o:p></span></strong></p>
<p class="MsoNormal"><span lang="AR-SA" dir="rtl" style="FONT-SIZE: 16pt; COLOR: black"><o:p>&nbsp;</o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="DIRECTION: rtl; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: right; mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto"><strong><span dir="ltr" style="FONT-SIZE: 14pt; FONT-FAMILY: Arial"><br style="mso-special-character: line-break" />
<br style="mso-special-character: line-break" />
</span></strong><strong><span lang="AR-EG" style="FONT-SIZE: 14pt; FONT-FAMILY: Arial; mso-bidi-language: AR-EG"><o:p></o:p></span></strong></p>
<p class="MsoNormal"><span lang="AR-SA" dir="rtl" style="FONT-SIZE: 16pt; COLOR: black"><o:p>&nbsp;</o:p></span></p>
</div>
اجمالي القراءات 16281

للمزيد يمكنك قراءة : اساسيات اهل القران
التعليقات (7)
1   تعليق بواسطة   ايمان خلف     في   الثلاثاء ٢٧ - فبراير - ٢٠٠٧ ١٢:٠٠ صباحاً
[3311]

الحرية حلم كل جاااااااااااااائع ..!!

السلام عليكم ورحمته وبركاته
مقال جامع فعلا يا أستاذ مسعد ومن الجميل ان تكون بعيد عن مصر وتستشعر ما يحدث فيها
لكن يا أخى ( العقول بتضيع من الجوع ) الكل مشغول بالرغيف أكثر مهو مشغول بالفكر سياسة فعلا تستحق الدراسة كل المجالات فى مصر تلهى المواطن عن الفكر وهذه بعض كلمات أو خاطرة

شدى حيلك يا بلدنا
قومى وحررى ولادك
أحنا الشباب المحتارين
نقول .. سياسة
.......ولا حب ولا دين
نقول سياسة ما هى وراثة
بين الكروش والهتافين
طيب والحب
خلاص كلامه خلص
والعشاق فى القبور مدفونين
طيب والدين
بين المشايخ الكدابين
والعلما ءالمنا فقين
والأخوان المسلمين المتعصبين
والحياة الحزبية
فى مصر مفككة مقضية
والحزب الواحد الناس بتاخدة فى الوصية
أيمن قال كلمته
رغيف العيش والبترول والحرية
بص لقى نفسه لبساه القضية
ونعمان مسك سلاحة
وضرب مقرة
وولادة هى الضحية
قلى فين الحياه ةالحزبية
الحزب الكهنى دا أخطبوط
ماسك فى أيدة سكين وسوط
واللى يقف قصادة
تلبسة القضية
ويصبح ضحيه
ويبقى نسيا منسيا
أما الرئاسة
بين الحداثة والوراثة والديكتاتورية
قلى بقى فين الحرية

2   تعليق بواسطة   فوزى فراج     في   الأربعاء ٢٨ - فبراير - ٢٠٠٧ ١٢:٠٠ صباحاً
[3330]

تحياتى صديقى العزيز مسعد

اخى الحبيب مسعد, عظيم هذا المقال كعادة كل مقالاتك, مدروسه وكل كلمه فى مكانها وكل معنى منها او فكره لا يمكن الاعتراض عليها , كنت على وشك ان اقول ( ولكن) غير انى تنبهت الى انها كلمه تحمل معنى السلبيه التى تدرك جيدا انها ليست من شيمتى او من صفاتى. ولهذا ساقول, من اين نبدأ يا عم مسعد, من الذى سيتولى تعليق الجرس فى عنق القطه؟؟ انت كتبت وانا كتبت وعمرو اسماعيل كتب وكثيرون اخرون كتبوا عن ماتعانيه مصر , وكلنا قمنا بعمليه الكشف على المريض, كل منا رأى بطريقه او بأخرى علته , واتفقنا فى بعض ما نراه واختلفنا فى البعض , رغم ان ما اتفقنا عليه اكثر بمراحل عما اختلقنا فيه. هل فعلا انا وانت نستطيع ان نقترح حلا , او حلول , هل يستمع من يعانون هناك الى او اليك, ام يقولون اننا نرتع فى حياة سهله ولا ندرى حقيقه الامر , او كما يقولون هنا ( out of touch) . لقد بحت اصواتنا فى تقييم الموقف, ومقالاتك ومقالاتى برهان على ذلك, فكم ممن يعانون هناك اقتنع بصحنها, وكم منهم لديه المقدره ان يفعل شيئا. انظر الى ماقالته الابنه ايمان, ( الكل مشغول بالرغيف) , وطالما ان الكل مشغول بالرغيف, فلن يرى شيئا اخر. لقد قال لى احد اصدقائى رحمه الله , ان مصر لا تثور الا فى حالات الرخاء ولم يكن يعنى مظاهرات بل ثوره, ولا اذكر على وجه التحديد ماقاله تماما ليبرهن على ذلك, وكان ذلك فى عام 1967 بعد ما سمى فى ذلك الوقت ( النكسه) , وقال ضاحكا رحمه الله, ان الشعب المصرى شعب "مفترى" لا يثور الا عندما يعم الرخاء. لقد تساءلت كثيرا هل المشكله فى المصريين, لكننى وجدتهم يتفوقون عندما يعيشون فى الغرب مثلا او فى بلاد اخرى متقدمه, اذن فالمشكله ربما ان هناك شيئ فى الهواء (something in the air there) , تحياتى صديقى العزيز

3   تعليق بواسطة   مسعد حجازى     في   الأربعاء ٢٨ - فبراير - ٢٠٠٧ ١٢:٠٠ صباحاً
[3357]

إلى الأخت إيمان وأخى فوزى فراج:

الأخت الفاضلة إيمان خلف
أخى وصديقى العزيز فوزى فراج:

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أشكركما جزيل الشكر على تفضلكما بالقراءة والتعليق على المقال.
أجدنى أتفق معكما فى معظم النقاط الأساسية التى وردت فى تعليق كل منكما، وأود أن أعلق عليها فى النقاط التالية:

الأخت إيمان خلف تقولين:
" ومن الجميل ان تكون بعيد عن مصر وتستشعر ما يحدث فيها"

وأقول:
-إن الأراء التى أعرضها لبعض الأحداث الجارية والقضايا الرئيسية التى تشغل بالنا جميعا .. هى أراء قد تحتمل الخطأ أو الصواب لكنها أولا وأخيرا محصلة وخلاصة تجارب سنوات طويلة قضيتها فى العيش والإقامة والترحال خارج بلدى الأصلى مصر ودون أن أفقد ولو للحظة واحده الإتصال والتواصل معها ومع قضاياها وهمومها وأحلامها وتطلعاتها وهى جميعها لاتختلف كثيرا عن قضايا وهموم وأحلام وتطلعات أمتها العربية والإسلامية الإ فى الخصوصية بحكم الموقع والمكانة والدور والتأثير ولا أظننى بقادرعلى الإنفصال حتى لو أردت حيث أننى أرى نفسى أشبه بسيارة كندية لكن وقودها فى مصر أحصل عليه بالزيارة كلما سنحت الظروف لرؤية الأهل والأصدقاء وزملاء الدراسة أو المهنة فى الوسط الصحفى وقبل الهجرة والإغتراب وهو إغتراب المكان بالجسد فقط ..

تقولين:

" لكن يا أخى ( العقول بتضيع من الجوع ) الكل مشغول بالرغيف أكثر مهو مشغول بالفكر سياسة فعلا تستحق الدراسة كل المجالات فى مصر تلهى المواطن عن الفكر وهذه بعض كلمات أو خاطرة

وأقول:
- إذا كان هذا هو الواقع فعلا فهو لم يحدث إعتباطا وإنما هو سياسة مقصودة عن عمد مع سبق الإصرار الهدف منها شغل الناس عن التفكير فيما يفعله الحكام ومحاسبتهم عن أخطائهم، والمطالبة بحقوقهم المسلوبة... تجويع الشعب وإلهاءه سياسة، والفساد سياسة، ولا إصلاح حقيقى فى ظل القمع والقهر والإستبداد، والقضاء على الثالوث الأزلى: الفقر والجهل والمرض.

وإلى أخى العزيز فوزى أقول:

أحيانا كثيرة أشعر أنه لا فائدة من الكتابة و" هرش المخ" خصوصا إذا كان ما يكتبه الكاتب من نوع " الوجبات الدسمة" فى زمن أصبحت السيادة فيه للوجبات السريعة والكليبات والإنزلاق على سطوح الأشياء...، ومنذ قرابة العام وأنا أحاول جاهدا عدم الكتابة فى الشأن المصرى العام والقضايا الحيوية على الرغم من متابعتى عن كثب لما يجرى فى مصر المحروسة من أحداث وتطورات، وأعتقد أننى لست وحدى الذى أصبح يشعر بأن قراءة أخبار مصر خلال السنوات الأخيرة ، وما يجرى فيها من أحداث ناهيك عن الكتابة عنها، قد أصبحت كلها وصفة فعالة للحزن والإحباط والإكتئاب والحسرة على ما آلت إليه الأمور والأوضاع فى مصر - التى لم تعد محروسة ولا فاعلة مرفوعة الرأس والكرامة وإنما مفعول بها منصوب عليها ومنهوبة - من تدهور حاد وسقوط مروع فى مستنقع التخلف والجهل والتعصب والفساد بكل أنواعه أدى بالضرورة إلى تفشى حالات مرضية مستعصية ، وصور عبثية من التطرف والهوس الدينى والطائفى والتدين الزائف والدروشة والدجل والشعوذة، وغياب الضمير وإختفاء الإنتماء وعدم إحترام القانون ونبذ الآخر والسلبية واللامبالاة والأنامالية والتبلد فى المشاعر والأحاسيس والتكلس فى العقل الجمعى للمجتمع المصرى الذى لا يزال يصر على أنه ينتمى إلى " خير أمة أخرجت للناس"!! ... يا حلاوتك يا جمالك خليت للـ ............ إيه!!!!

- التشخيص الدقيق للمشكلات أمر مهم وضرورى لكنى تجاوزت هذه المرحلة منذ فترة طويلة وأركز على الحلول العملية وهذا المقال ومقالات أخرى تضمنت بعض هذه الحلول، لكن تبقى مشكلة أخرى: لنفترض أن أى فرد أو جماعة توصلت إلى الحلول الجيدة فمن الذى يضمن تنفيذها؟! يا عزيزى حكامنا يعرفون الحلول أكثر منى ومنك لكنها تظل حبيسة الأدراج لأنه لا توجد لا النية ولا الإرادة القوية أو الرغبة الصادقة فى إجراء أى إصلاح حقيقى فى ظل تحالف السلطة والثروة والإعلام المزيف للواقع،.. فى ظل تحالف الإستبداد والفساد.

- الإصلاح منظومة كاملة متكاملة يتم بالجملة لا بالتجزئة، وهو يحتاج لرؤية شاملة ثاقبةوإلى مفكرين وفلاسفةلا إلى جهلة ومنافقين وكدابين زفة .

تسألنى ياصديقى العزيز: من أين نبدأ؟ وأجيبك أن البداية فى رأيى ليست فى إجراء تعديلات دستورية وإنما فى وضع دستور جديد دائم يوضح بدقة طبيعة العلاقة بين الحاكم والمحكومين ، وتحديد إختصاصات الحاكم والفصل بين السلطات، مع وضع ميثاق للحقوق للمواطن المصرى والعربى Charter of Rights

يا عزيزى فوزى " مطلوب حكام خدام لا أسياد، على مواطنين لا رعايا" ، وهذا موضوع مقال أخر.

مع خالص مودتى وإحترامى
مسعد حجازى


4   تعليق بواسطة   عمرو اسماعيل     في   الأربعاء ٢٨ - فبراير - ٢٠٠٧ ١٢:٠٠ صباحاً
[3368]

فكر منور والجو ضلام ..

رغم أنك تعيش في منطقة من العالم قد يكون الجو فيها غائما (ضلام) ولكن كلما قرأت لك أكتشف كم هو فكرك منور يشع أفكارا رائعة ..هي أملنا الوحيد في منطقة الجو فيها منور ولكن علي رأي بيرم التونسي الفكر ضلام ..
أتمني ألا يصل أي منا الي درجة اليأس التي وصل اليها العبقري بيرم التونسي ..وألا نتحول فعلا التي تسعميت مليون زلمة ولكن أغنام ..
أشكرك علي مقالتك الرائعة ..
"نعم تحررت الأوطان وبقى أن تتحرر الشعوب وهذه مهمة صعبة ، بقى أن تتحرر العقول وهذه مهمة أصعب."
اسمح لي أن استبدل كلمة النفوس بالعقول ..
تحرر العقول هي فعلا أصعب المهام ..
واشكرك أيضا علي تذكيرنا بالشعر الزجلي العبقري لبيرم التونسي ..
تحياتي وتقديري الدائم لك ..

5   تعليق بواسطة   مسعد حجازى     في   الخميس ٠١ - مارس - ٢٠٠٧ ١٢:٠٠ صباحاً
[3382]

الفقر فقر النفوس لا الفلوس

أخى العزيز د. عمرو:

شكرا لك على مرورك الكريم وتعليقك الجميل، وإذا كان مقالى رائعا كما ذكرت فأروع منه أدبك الجم وحوارك المتحضر وإحترامك للأخر.
لقد قلت فى مقالى : " نعم تحررت الأوطان وبقى أن تتحرر الشعوب وهذه مهمة صعبة ، بقى أن تتحرر النفوس وهذه مهمة أصعب"
وأنت قد رغبت فى إستبدال كلمة النفوس بالعقول، فدعنى أعيد صياغة ما كتبت كالآتى:
" نعم تحررت الأوطان وبقى أن تتحرر الشعوب وهذه مهمة صعبة ، بقى أن تتحرر العقول وهذه مهمة أصعب، وبقى أن تتحرر النفوس وهذه هى المهمة الأصعب".
والإختلاف هنا هو إختلاف مقدار ليس إلا إذ أن تحرير العقول يمكن أن يتم بالتعليم والدراسة والمزيد من الإطلاع والمعرفة، وأما إصلاح النفوس فلا يتم إلا بحسن التربية فى المنزل أولا وقبل المدرسة، وبالأخلاق الحميدة وبمعرفة صحيح الدين وجوهره وبإخلاص النوايا ونقاء القلوب والنفس الأمارة من شوائب السوء ثم بالتعليم. الفقر هو فقر النفوس لا الفلوس" وكما يقول المثل المصرى الدارج، والمرض هو مرض العقول، والجهل هو الظلام الحالك بعينه ، هذا رأيى المتواضع وقد أكون على خطأ.

لعلك لا حظت أننى قد استشهدت بكلمات الشاعر العبقرى بيرم التونسى " السكندرى" فى أكثر من موضع ومقال والسبب هو أنه قد كتب ذلك منذ نحو ثلاثة أرباع قرن من الزمان، لكن حين تقرأ ما كتب تشعر أنه يصف حالنا الآن ألا يعنى هذا أننا لم نتقدم كثيرا .. أحيانا كثيرة أفكر وأسأل نفسى: لو أن الله تعالى قد أمد فى عمر بيرم التونسى إلى يومنا هذا فماذا يا ترى كان سيقول فى وصفه لأحوال المجتمع المصرى الآن؟!
تحياتى إليك أخى عمرو وتقبل خالص مودتى وإحترامى
مسعد حجازى

6   تعليق بواسطة   فوزى فراج     في   الخميس ٠١ - مارس - ٢٠٠٧ ١٢:٠٠ صباحاً
[3387]

الى الأخ مسعد, لعبه الشطرنج ذات المستويات الثلاثه.

اخى الحبيب دائما مسعد, لا اعتقد ان هناك اختلاف بينا او جوهريا بينا فى تحليل ما تمر وما مرت به مصر بناء على تجاربنا وعلى رؤيتنا للأوضاع على الارض, غير انى ربما قد وصلت الى ما يقرب من اليأس التام من حدوث شيئ ايجابى سواء نتيجه لما تقول وما اقول وما يقول من هم على شاكلتنا, فلم تعد المسأله مسأله تقييم للأسباب او حتى تشخيصا للعلاج.
تقول مطلوب (مطلوب حكام خدام لا أسياد، على مواطنين لا رعايا) ولن تجد احدا يؤيد ما تقول اكثر منى ولو رجعت الى العديد من مقالاتى لوجدت نفس الشيئ تصريحا وتلميحا, غير انى ولازلت اؤمن بأن التغيير يجب ان يبدأ من الفرد ومن تقييم الفرد لنفسه كمواطن, فلو انه قيم نفسه بأنه لاشيئ وانه لااهمية له وان وجوده او عدم وجوده لن يغير شيئا وانه ليس اللبنه الاساسيه او الوحده الاساسيه لذلك المجتمع,ولو انه لم يفكر فى ان له حقوقا كمواطن يجب ان تلتزم الدوله بها , وانه يجب عليه ان يعرف جيدا تلك الحقوق كمواطن ويطالب بها لا اكثر ولا اقل.............الخ لو لم يحدث ذلك, فلن يتطوع الحكام بتغيير نظرتهم لأنفسهم بأنهم خدام بل سيزدادوا طغيانا , ومهما قلت انت ومهما قلت انا فسنكون كمن يؤذن فى مالطه كما يقولوا.
من الذى سوف يغير الدستور, الحاكم!!!, من الذى سوف يضع حق ا لمواطن , الحاكم!!! من الذى سوف يفعل ذلك ان كان الشعب شغله الشاغل هو ( لقمة العيش), ولا اريد ان اعقد الامور اكثر , غير ان الحقيقه لم تعد ترتكز على ما يحدث فى مصر وما يفعله الحاكم والنظام, بل كما تعرف انت خيرا من الأكثريه , ان هناك عوامل اخرى تتداخل وتتفاعل مع ذلك مثل ما يحدث فى العالم العربى والعالم الخارجى , وسواء قبلنا ذلك ام لا, فإن لذلك علاقة مباشره ايضا لما يحدث فى مصر سواء على المستوى الاقتصادى او السياسى او العسكرى او حتى العقيدى .....الخ مما يعقد من الامر وما يجعل الحلول المقترحه اكثر تعقيدا, فتبدو وكأنها لعبه الشطرنج ذو المستويات الثلاثه . تحياتى واحترامى .

7   تعليق بواسطة   مسعد حجازى     في   الخميس ٠١ - مارس - ٢٠٠٧ ١٢:٠٠ صباحاً
[3396]

ثقافة القطيع عائق التغيير الشامل

أخى العزيز فوزى أتفق معك على أنه لا خلاف جوهرى بيننا وكما قلت أنت من قبل أن تجربتنا فى المهجر تتشابه إلى حد كبير، وإن كنا سويا نتفق أيضا على أنه لا مانع ولا ضرر من الإختلاف أحيانا ، فاختلاف الرؤى وتعدد وجهات النظر أمر محمود قد يكون فيه نماء وثراء للرأى حتى وإن إختلف مع الآخر.

بالنسبة لتعليقى السابق ردا على تعليقك وتعليق أختنا العزيزة إيمان خلف، فأرجو أن يكون واضحا أننى لم أختلف معك أو معها إطلاقا وإنما فقط أضفت بعض النقاط من عندى، أما بالنسبة لتعليقك الأخير فأنا أتفق معك أيضا فى كل كل ما كتبت من حيث المبدأ وهو أن الفرد هو أساس التغيير أو هذا ما ينبغى أن يكون، وقد شهد تاريخ مصر المعاصر أمثلة للتدليل على الدور الكبير المؤثر الذى يمكن أن يلعبه الفرد، فمثلا أحمد عرابى ومصطفى كامل ومحمد فريد وسعد زغلول ومصطفى النحاس وجمال عبد الناصر وأنور السادات ماذا كانوا جميعهم قبل أن يصبحوا زعماء؟ كانوا أفرادا جاهدوا من أجل تحرير الوطن من الإحتلال وإحداث التغيير فى المجتمع المصرى كل حسب موقعه وقدراته فى ظل الأوضاع القائمة وبالتالى كان من الطبيعى أن تتفاوت درجات النجاح والفشل بين أدوارهم التى قاموا بها إذن أين تكمن المعضلة الحقيقية التى تجعل من التغيير الشامل أمرا عسيرا؟
فى رأيى الذى قد يحتمل الخطأ أو الصواب أن المعضلة الكبرى تكمن فى أن المجتمع المصرى يحمل على كاهله إرثا ضخما من الموروث التاريخى السياسى والدينى وكما هائلا من العادات والتقاليد الإجتماعية والأعراف، وقبل وفوق كل شىء ميراث ضخم من الإحتلال الأجنبى والإستبداد والطغيان الخارجى والداخلى بكل صنوفه وأشكاله فباتت جميع هذه العوامل مكونات أصيلة فى شخصية المجتمع المصرى والثقافات السائدة فيه، ولكى تحدث التغيير الشامل فعليك أن تتصدى لكل هذا الإرث الضخم الثقيل فمن هو الفرد الواحد حتى ولو كان حاكما الذى يستطيع أن يتصدى لهذه المهمة الصعبه؟! ويكفى أن نتذكر ما حدث للرئيس السادات رغم كل السلطات التى كانت فى يده، ولذا فإن الرئيس حسنى مبارك لا يمكنه أن يتجاهل ما حدث لسلفه السادات .
المشكلة يا أخى فوزى هى أن مفهوم الفرد فى المجتمع المصرى يختلف كلية عن مفهوم المجتمع للفرد فى المجتمعات الغربية المتقدمة، فالفرد فى المجتمع المصرى والعربى يصبح سويا إذا كان يعمل داخل القطيع ( مفهوم الراعى والقطيع) وإما إذا حاول أن يخرج عن القطيع للبحث عن ذاته ومحاولة تأكيدها فهو يعد شاذ وخارج عن الصف وتلصق به كل تهم العمالة والخيانة وبث الفرقة والإنقسام، والفرد فى المجتمع المصرى والعربى يتعرض يوميا لعملية غسيل مخ وتغييب عقلى من رجال السياسة والإعلام وفقاء السلاطين، وهذه كلها حقائق على الأرض لا يمكن للمرء أن يتغاضى عن تأثيراتها.

وبالرغم من كل ما ذكرت أقول أن التغيير سوف يحدث سواء شئنا أم أبينا، وهذه هى سنة الحياة ، ولا أبالغ إذا ما قلت أن مصر فى الوقت الحالى تتغير بسرعة مذهلة، المجتمع المصرى يتغير رغما عن أنف النظام والحكم، المجتمع المصرى منفتح على العالم من خلال الثورة التكنولوجية الهائلة التى يشهدها العالم، والنظام لم يعد فى مقدوره السيطرة على الأمور والتحكم فى المعلومات التى يحصل عليها المصريون سواء من الفضائيات أو من خلال الإنترنت كما كان يحدث من قبل.. وحسنى مبارك حين وافق على تعديل المادة 76 من الدستور لم يفعل ذلك إلا تحت ضغوط داخلية وخارجية، والـ 34 مادة المزمع تعديلها فى أبريل القادم جاء تغييرها أيضا نتيجة ضغوط.
التغيير الحقيقى كما تعلم يا أخى فوزى يحدث حين نغير من أنفسنا وحين يبدأ كل فرد بتغيير نفسه أولا وهذا يتطلب توافر قدر كبير من الوعى والتفكير، وهذا أمر وثيق الإرتباط بالعملية التعليمية وبإصلاح التعليم، وأمريكا على الرغم من قوتها المادية وثرواتها الهائلة ونظامها السياسى القوى إحتاجت إلى أربعين عاما لإصلاح التعليم فيها والذى بدأ منذ ولاية الرئيس كيندى وحتى سنة 2000، وفى مصر فإن مصيبتنا أكبر، فالعملية التعليمية فى إنهيار مستمر فى الوقت الذى يعانى فيه المواطن المصرى من كل أنواع القهر والإستبداد، والسؤال الآن هو كيف يحدث الإصلاح السياسى فى مصر سلميا ودون عنف؟ لقد جربنا فى التاريخ المعاصر الثورات والإنتفاضات التى أجهضت، والإغتيالات السياسية وجربنا الإنقلابات العسكرية، ولسنا فى حاجة إلى كل هذا ولم يعد أمامنا سوى التغيير السلمى وهذا هو التحدى الكبير الذى يواجهه المصريون وإلا فإن العواقب وخيمة على مصر والمنطقة بأسرها.
مع خالص محبتى وإخترامى.

مسعد حجازى
كندا

أضف تعليق
لا بد من تسجيل الدخول اولا قبل التعليق
تاريخ الانضمام : 2007-01-24
مقالات منشورة : 14
اجمالي القراءات : 227,495
تعليقات له : 14
تعليقات عليه : 38
بلد الميلاد : Egypt
بلد الاقامة : Canada