قصة يأجوج ومأجوج

على صالح Ýí 2011-05-04


;äÈÏà ÈßáãÉ ÝÓÇÏ</span></font></p>
<p align="JUSTIFY" style="margin-bottom: 0cm;">
<font face="Tahoma"><span lang="ar-SA">ÇáÝÓÇÏ åæ ÇáÎÑÇÈ æåæ ÚßÓ ÇáÇÕáÇÍ </span></font></p>
<p align="JUSTIFY" style="margin-bottom: 0cm;">
<font face="Tahoma"><span lang="ar-SA">ÝåäÇß ÝÓÇÏ ÇáÍßã ÇáÐí íÊÌÓÏ ãä Ùáã ááäÇÓ æÇáÍßã ÈÇáåæì æÈÇáÈÇØá æÞÊá æÓÑÞÉ ÇãæÇá ÇáäÇÓ ÈÇáÈÇØá ÊÌæíÚ æÊÝÑíÞ Èíä ÇáäÇÓ æÇáÐí íÊÑÊÈ Úáíå ãÝÇÓÏ Ýí ÇáãÌÊãÚ æÊÈÚÇÊ ÊáÍÞ ÇáÝÓÇÏ ÈÇáÇÌíÇá æåÐÇ áÇ íßæä ÚäÏ ÇÊÈÇÚ ãÇ ÇäÒá Çááå ãä ÇÍßÇã </span></font></p>
<div dir="LTR" id="body">
<div dir="LTR" id="quranSection">
<p style="margin-bottom: 0cm;">
&nbsp;</p>
<div dir="LTR" id="searchableSection">
<p style="margin-bottom: 0cm;">
&nbsp;</p>
<div dir="LTR" id="8_73">
<p style="margin-bottom: 0cm;">
<font face="Tahoma"><span lang="ar-SA">æóÇáøóÐöíäó ßóÝóÑõæÇ ÈóÚúÖõåõãú ÃóæúáöíóÇÁõ ÈóÚúÖò &#1754; ÅöáøóÇ ÊóÝúÚóáõæåõ Êóßõä ÝöÊúäóÉñ Ýöí ÇáúÃóÑúÖö æóÝóÓóÇÏñ ßóÈöíÑñ</span></font></p>
</div>
</div>
</div>
</div>
<p align="JUSTIFY" style="margin-bottom: 0cm;">
&nbsp;</p>
<p align="JUSTIFY" style="margin-bottom: 0cm;">
<font face="Tahoma"><span lang="ar-SA">ÝÇááå åæ ÇáÎÇáÞ æåæ ÇáÚáíã ÈÇáÚÈÇÏ æßíÝ íÍßã </span></font></p>
<p align="JUSTIFY" style="margin-bottom: 0cm;">
&nbsp;</p>
<table border="0" cellpadding="2" cellspacing="0" width="71">
<tbody>
<tr>
<td width="67">
<div dir="LTR" id="Omr&aring;de1">
<p>
<a name="searchableSection"></a></p>
<div dir="LTR" id="result_3">
<p>
<font face="Tahoma">ÃóáóÇ íóÚúáóãõ ãóäú ÎóáóÞó æóåõæó ÇááøóØöíÝõ ÇáúÎóÈöíÑõ </font></p>
</div>
</div>
</td>
</tr>
</tbody>
<colgroup>
<col width="67" />
</colgroup>
</table>
<p align="JUSTIFY" style="margin-bottom: 0cm;">
&nbsp;</p>
<p align="JUSTIFY" style="margin-bottom: 0cm;">
<font face="Tahoma"><span lang="ar-SA">æíÚÊÈÑ ÝÑÚæä åæ ÇãÇã ÇáãÝÓÏíä æÇáãÓÑÝíä æÌÚáå Çááå ãËáÇ ÓíÆÇ æÚÈÑÉ ááÐíä íÊÈÚæä äåÌå Ýí ÇáÇÝÓÇÏ Ýí ÇáÍßã æÇáØÛíÇä </span></font></p>
<p align="JUSTIFY" style="margin-bottom: 0cm;">
<font face="Tahoma"><span lang="ar-SA">æåæ ÇßËÑ ãä ÐßÑ Ýí ÇáÞÑÃä æáßä ááÇÓÝ ÊÑì ãÇ ÊÑÇå ÇáÇä </span></font></p>
<p align="JUSTIFY" style="margin-bottom: 0cm;">
<font face="Tahoma"><span lang="ar-SA">æåäÇß ÝÓÇÏ Ýí ÇáÇÑÖ ÈãÇ íÝÚáå ÇáÈÔÑ ãËá ãÇ ÝÚáå Þæã ÚÇÏ ÍíË ßÇäæÇ íäÍÊæä ÇáÌÈÇá ÈØÑÇ æíÌÚáæä ãäåÇ ÞÕæÑÇ áãÇ íÙäæä ÈÚÏ ÇáããÇÊ ãä ÎáæÏ Ýí ÇáãÓÇßä ÇáÊí íÔíÏæåÇ ãä ÇáÌÈÇá</span></font></p>
<p align="JUSTIFY" style="margin-bottom: 0cm;">
<font face="Tahoma"><span lang="ar-SA">æßã ãä Þæã ÚÇÏ Çáíæã æßã ãä Þæã áæØ Çáíæã æßã ãä Þæã ÝÑÚæä Çáíæã æßã ãä ãä Þæã ÔÚíÈ Çáíæã æÇááå ÇáãÓÊÚÇä Úáì ãÇäÑì ãä ãÝÇÓÏ Ýí ÇáÇÑÖ æÝí ÇáãÌÊãÚ </span></font></p>
<p align="JUSTIFY" style="margin-bottom: 0cm;">
<font face="Tahoma"><span lang="ar-SA">æåäÇß ÝÓÇÏ íÎÊáÝ ÚãÇ ÐßÑäÇ æåæ ÓÎØ æÛÖÈ Çááå Úáì ÇáäÇÓ áíÐíÞåã ããÇ ßÓÈæÇ ãä ÎÓÝ ÇáÇÑÖ æåæ ÇáÒáÇÒá æãä ÇáÈÑÞ æÇáÑÚÏ æåæ ÇáÕíÍÉ æÇáÝíÇÖÇäÇÊ æÇáÇÚÇÕíÑ æÇáÑíÇÍ ÇááÐíä åã ÌäÏ ãä ÌäæÏ Çááå </span></font></p>
<p align="JUSTIFY" style="margin-bottom: 0cm;">
&nbsp;</p>
<p align="JUSTIFY" style="margin-bottom: 0cm;">
&nbsp;</p>
<table border="0" cellpadding="2" cellspacing="0" width="231">
<tbody>
<tr>
<td width="227">
<div dir="LTR" id="Omr&aring;de2">
<p>
<a name="searchableSection1"></a></p>
<div dir="LTR" id="result_1">
<p dir="RTL">
<font face="Tahoma">ÙóåóÑó ÇáúÝóÓóÇÏõ Ýöí ÇáúÈóÑöø æóÇáúÈóÍúÑö ÈöãóÇ ßóÓóÈóÊú ÃóíúÏöí ÇáäøóÇÓö áöíõÐöíÞóåõã ÈóÚúÖó ÇáøóÐöí ÚóãöáõæÇ áóÚóáøóåõãú íóÑúÌöÚõæäó <a href="javascript:void(0)" onclick="gotoFoundItem('30', '41')">&#64831;ÇáÑæã</a></font><a href="javascript:void(0)" onclick="gotoFoundItem('30', '41')">: <font face="Tahoma">&#1636;&#1633;&#64830;</font></a><font face="Tahoma"> </font></p>
</div>
</div>
</td>
</tr>
</tbody>
<colgroup>
<col width="227" />
</colgroup>
</table>
<p align="JUSTIFY" style="margin-bottom: 0cm;">
&nbsp;</p>
<p align="JUSTIFY" style="margin-bottom: 0cm;">
&nbsp;</p>
<table border="0" cellpadding="2" cellspacing="0" width="231">
<tbody>
<tr>
<td width="227">
<div dir="LTR" id="Omr&aring;de3">
<p>
<a name="searchableSection2"></a></p>
<div dir="LTR" id="Omr&aring;de4">
<p dir="RTL">
<a name="result_3"></a><font face="Tahoma">Þõáú ÓöíÑõæÇ Ýöí ÇáúÃóÑúÖö ÝóÇäÙõÑõæÇ ßóíúÝó ßóÇäó ÚóÇÞöÈóÉõ ÇáøóÐöíäó ãöä ÞóÈúáõ ßóÇäó ÃóßúËóÑõåõã ãøõÔúÑößöíäó <a href="javascript:void(0)" onclick="gotoFoundItem('30', '42')">&#64831;ÇáÑæã</a></font><a href="javascript:void(0)" onclick="gotoFoundItem('30', '42')">: <font face="Tahoma">&#1636;&#1634;&#64830;</font></a></p>
</div>
</div>
</td>
</tr>
</tbody>
<colgroup>
<col width="227" />
</colgroup>
</table>
<p align="JUSTIFY" style="margin-bottom: 0cm;">
&nbsp;</p>
<p align="JUSTIFY" style="margin-bottom: 0cm;">
<font face="Tahoma"><span lang="ar-SA">äÃÊí Çáì ßáãÊÇ íÃÌæÌ æãÃÌæÌ æáäì ßíÝ ÇÊÊ ãÔÊÞÇÊ åÐå ÇáßáãÉ Ýí ÇáßÊÇÈ</span></font></p>
<p align="JUSTIFY" style="margin-bottom: 0cm;">
<font face="Tahoma"><span lang="ar-SA">ÃóÝóÑóÃóíúÊõãõ ÇáúãóÇÁó ÇáøóÐöí ÊóÔúÑóÈõæäó </span></font><font face="Arabic Typesetting, sans-serif">(68)</font></p>
<p align="JUSTIFY" style="margin-bottom: 0cm;">
<font face="Tahoma"><span lang="ar-SA">ÃóÃóäúÊõãú ÃóäúÒóáúÊõãõæåõ ãöäó ÇáúãõÒúäö Ãóãú äóÍúäõ ÇáúãõäúÒöáõæäó </span></font><font face="Arabic Typesetting, sans-serif">(69)</font></p>
<p align="JUSTIFY" style="margin-bottom: 0cm;">
<font face="Tahoma"><span lang="ar-SA">áóæú äóÔóÇÁõ ÌóÚóáúäóÇåõ ÃõÌóÇÌðÇ ÝóáóæúáóÇ ÊóÔúßõÑõæäó </span></font><font face="Arabic Typesetting, sans-serif">(70)</font></p>
<p align="JUSTIFY" style="margin-bottom: 0cm;">
&nbsp;</p>
<p align="JUSTIFY" style="margin-bottom: 0cm;">
<font face="Tahoma"><span lang="ar-SA">æóãóÇ íóÓúÊóæöí ÇáúÈóÍúÑóÇäö åó&#1648;ÐóÇ ÚóÐúÈñ ÝõÑóÇÊñ ÓóÇÆöÛñ ÔóÑóÇÈõåõ æóåó&#1648;ÐóÇ ãöáúÍñ ÃõÌóÇÌñ &#1750; æóãöäú ßõáøò ÊóÃúßõáõæäó áóÍúãðÇ ØóÑöíøðÇ æóÊóÓúÊóÎúÑöÌõæäó ÍöáúíóÉð ÊóáúÈóÓõæäóåóÇ &#1750; æóÊóÑóì ÇáúÝõáúßó Ýöíåö ãóæóÇÎöÑó áöÊóÈúÊóÛõæÇ ãöäú ÝóÖúáöåö æóáóÚóáøóßõãú ÊóÔúßõÑõæäó </span></font><font face="Arabic Typesetting, sans-serif">(12)</font></p>
<p align="JUSTIFY" style="margin-bottom: 0cm;">
&nbsp;</p>
<p align="JUSTIFY" style="margin-bottom: 0cm;">
<font face="Tahoma"><span lang="ar-SA">æóåõæó ÇáøóÐöí ãóÑóÌó ÇáúÈóÍúÑóíúäö åó&#1648;ÐóÇ ÚóÐúÈñ ÝõÑóÇÊñ æóåó&#1648;ÐóÇ ãöáúÍñ ÃõÌóÇÌñ æóÌóÚóáó ÈóíúäóåõãóÇ ÈóÑúÒóÎðÇ æóÍöÌúÑðÇ ãóÍúÌõæÑðÇ </span></font><font face="Arabic Typesetting, sans-serif">(53)</font></p>
<p align="JUSTIFY" style="margin-bottom: 0cm;">
&nbsp;</p>
<p align="JUSTIFY" style="margin-bottom: 0cm;">
<font face="Tahoma"><span lang="ar-SA">æáäÈÓØ ÇáÇãÑ æäÎÊÇÑ ÛíÑ ßáãÊÇ íÃÌæÌ æãÃÌæÌ æáäÞá ãÇáÍ æããáæÍ Çæ ÍÇÑÞ æãÍÑÞ Çáì ÇÎÑå ãä ÇáÊÕÑíÝÇÊ </span></font></p>
<p align="JUSTIFY" style="margin-bottom: 0cm;">
<font face="Tahoma"><span lang="ar-SA">ÃÐä ÇáÇíÇÊ ÊÊÍÏË Úä äæÚ ãä ÇäæÇÚ ÇáßæÇÑË ÇáØÈíÚíÉ Çæ ÝíÖÇä ãÇÁ ãÇáÍ æíÝÓÏ Ýí ÇÑÖ åÄáÇÁ ÇáÞæã ÇáÐíä ÓÃáæÇ Ðí ÇáÞÑäíä Çä íÈäí áåã ÓÏÇ áíÞíåã ãä ÇáÇÖÑÇÑ ÇáÊí ÊáÍÞ ÈÃÑÇÖíåã</span></font></p>
<p align="JUSTIFY" style="margin-bottom: 0cm;">
&nbsp;</p>
<p align="JUSTIFY" style="margin-bottom: 0cm;">
<font face="Tahoma"><span lang="ar-SA">æáäÊÏÈÑ ÇáÇíÇÊ Ýí ÓæÑÉ ÇáßåÝ æÓæÑÉ ÇáÇäÈíÇÁ </span></font></p>
<p align="JUSTIFY" style="margin-bottom: 0cm;">
<font face="Tahoma"><span lang="ar-SA">ÞóÇáõæÇ íóÇ ÐóÇ ÇáúÞóÑúäóíúäö Åöäøó íóÃúÌõæÌó æóãóÃúÌõæÌó ãõÝúÓöÏõæäó Ýöí ÇáúÃóÑúÖö Ýóåóáú äóÌúÚóáõ áóßó ÎóÑúÌðÇ Úóáóì&#1648; Ãóäú ÊóÌúÚóáó ÈóíúäóäóÇ æóÈóíúäóåõãú ÓóÏøðÇ </span></font><font face="Arabic Typesetting, sans-serif">(94)</font></p>
<p align="JUSTIFY" style="margin-bottom: 0cm;">
<font face="Tahoma"><span lang="ar-SA">ÞóÇáó ãóÇ ãóßøóäøöí Ýöíåö ÑóÈøöí ÎóíúÑñ ÝóÃóÚöíäõæäöí ÈöÞõæøóÉò ÃóÌúÚóáú Èóíúäóßõãú æóÈóíúäóåõãú ÑóÏúãðÇ </span></font><font face="Arabic Typesetting, sans-serif">(95)</font></p>
<p align="JUSTIFY" style="margin-bottom: 0cm;">
<font face="Tahoma"><span lang="ar-SA">ÂÊõæäöí ÒõÈóÑó ÇáúÍóÏöíÏö &#1750; ÍóÊøóì&#1648; ÅöÐóÇ ÓóÇæóì&#1648; Èóíúäó ÇáÕøóÏóÝóíúäö ÞóÇáó ÇäúÝõÎõæÇ &#1750; ÍóÊøóì&#1648; ÅöÐóÇ ÌóÚóáóåõ äóÇÑðÇ ÞóÇáó ÂÊõæäöí ÃõÝúÑöÛú Úóáóíúåö ÞöØúÑðÇ </span></font><font face="Arabic Typesetting, sans-serif">(96)</font></p>
<p align="JUSTIFY" style="margin-bottom: 0cm;">
<font face="Tahoma"><span lang="ar-SA">ÝóãóÇ ÇÓúØóÇÚõæÇ Ãóäú íóÙúåóÑõæåõ æóãóÇ ÇÓúÊóØóÇÚõæÇ áóåõ äóÞúÈðÇ </span></font><font face="Arabic Typesetting, sans-serif">(97)</font></p>
<p align="JUSTIFY" style="margin-bottom: 0cm;">
<font face="Tahoma"><span lang="ar-SA">ÝßáäÇ ßäÇ äÊÓÇÆá Ãíä ÐåÈæÇ åÄáÇÁ ÇáÇÞæÇã ÇáãÑÚÈÉ Ííä ßÇä Ðí ÇáÞÑäíä íÈäí åÐÇ ÇáÓÏ¿</span></font></p>
<p align="JUSTIFY" style="margin-bottom: 0cm;">
<font face="Tahoma"><span lang="ar-SA">åá ßÇäæÇ íäÙÑæä Çáíå ßíÝ íÍÈÓåã Ãã ßÇäæÇ Ýí ÓÈÇÊ¿ </span></font></p>
<p align="JUSTIFY" style="margin-bottom: 0cm;">
<font face="Tahoma"><span lang="ar-SA">ÈÇáØÈÚ áÇ åÐÇ æáÇÐÇß</span></font></p>
<p align="JUSTIFY" style="margin-bottom: 0cm;">
&nbsp;</p>
<p align="JUSTIFY" style="margin-bottom: 0cm;">
<font face="Tahoma"><span lang="ar-SA">ÝãÇ ÇÓØÇÚæÇ Çä íÙåÑæå Çí áÇ áã íÓØÚ Çä íÌÚáæÇ ÇáÓÏ ÙåÑÇ áåã Çí íÝíÖ æíÚÈÑ ÇáÓÏ æíßæä ÇáÓÏ ÙåÑÇ ÎáÝåã æãÇ ÇÓÊØÇÚæÇ áå äÞÈÇ æåäÇ ßáãÉ ÇÓÊØÇÚ ÝíåÇ ÞæÉ æÌåÏ ÇßËÑ ãä ÇÓØÇÚ æåÐÇ ãÚÑæÝ áÇäå äÞÈ ÇáÔìÁ æÇÎÊÑÇÞå íÍÊÇÌ ÞæÉ æÞÏÑÉ ÇßËÑ áÅÇäÙÑ Çáì ÏÞÉ ÇáßáÇã ÇáÇáåí ÓÈÍÇäå</span></font></p>
<p align="JUSTIFY" style="margin-bottom: 0cm;">
&nbsp;</p>
<p align="JUSTIFY" style="margin-bottom: 0cm;">
<font face="Tahoma"><span lang="ar-SA">ÍóÊøóì&#1648; ÅöÐóÇ ÝõÊöÍóÊú íóÃúÌõæÌõ æóãóÃúÌõæÌõ æóåõãú ãöäú ßõáøö ÍóÏóÈò íóäúÓöáõæäó </span></font><font face="Arabic Typesetting, sans-serif">(96)</font></p>
<p align="JUSTIFY" style="margin-bottom: 0cm;">
<font face="Tahoma"><span lang="ar-SA">æåäÇ íÕÝ Çááå ÇäåíÇÑ ÇáÓÏ æÝÊÍÊ ÇÈæÇÈ íÃÌæÌ æãÃÌæÌ æåæ ÇáÓÏ æåã ãä ßá ÍÏÈ íäÓáæä æíÚäí ÈåÇ ÇáäÇÓ</span></font></p>
<p align="JUSTIFY" style="margin-bottom: 0cm;">
&nbsp;</p>
<p align="JUSTIFY" style="margin-bottom: 0cm;">
<font face="Tahoma"><span lang="ar-SA">æóäõÝöÎó Ýöí ÇáÕøõæÑö ÝóÅöÐóÇ åõãú ãöäó ÇáúÃóÌúÏóÇËö Åöáóì&#1648; ÑóÈøöåöãú íóäúÓöáõæäó </span></font><font face="Arabic Typesetting, sans-serif">(51)</font></p>
<p align="JUSTIFY" style="margin-bottom: 0cm;">
<font face="Tahoma"><span lang="ar-SA">ÞóÇáõæÇ íóÇ æóíúáóäóÇ ãóäú ÈóÚóËóäóÇ ãöäú ãóÑúÞóÏöäóÇ &#1756; &#1751; åó&#1648;ÐóÇ ãóÇ æóÚóÏó ÇáÑøóÍúãó&#1648;äõ æóÕóÏóÞó ÇáúãõÑúÓóáõæäó </span></font><font face="Arabic Typesetting, sans-serif">(52)</font></p>
<p align="JUSTIFY" style="margin-bottom: 0cm;">
&nbsp;</p>
<p align="JUSTIFY" style="margin-bottom: 0cm;">
<font face="Tahoma"><span lang="ar-SA">æáÇ ÇÑíÏ Çä ÇÐßÑ ãÇ áÝÞ ãä ÞÕÕ ØæíáÉ æÚÑíÖÉ Ýí íÃÌæÌ æãÃÌæÌ ÝäÍä Çä ÔÇÁ Çááå Úä ÇááÛæ ãÚÑÖæä</span></font></p>
<p align="JUSTIFY" style="margin-bottom: 0cm;">
<font face="Tahoma"><span lang="ar-SA">ÇãÇ áÝÙ Ðí ÇáÞÑäíä æãä ÎáÇá ãÇ ÐßÑ Úä ÇáÞÑä Ýí ÇáÞÑÃä åæ ÇáÝÊÑÉ ÇáØæíáÉ æáÇ ÇÚáã Çä ßÇä ãÆÉ ÚÇã ÇæÇËÑ Çæ ÇÞá æáßä ÇÑì Çä Ðí ÇáÞÑäíä ÞÏ ÚÇÔ ÝÊÑÉ ØæíáÉ æÞÏ ÇÊÇå Çááå ãä ÇáÚáã æÇÊÈÇÚ ÇáÇÓÈÇÈ Çí íÊÈÚ ÇáØÑÞ ÇáÚáãíÉ ÇáÊí ÃÊÇå Çááå ãä ÝÖáå æããÇ ÇßÊÓÈ ãä ÇáÝÊÑÉ ÇáØæíáÉ ÇáÊí ÚÇÔåÇ æßá Ðáß ÑÍãÉ ãä Çááå </span></font></p>
<p align="JUSTIFY" style="margin-bottom: 0cm;">
<font face="Tahoma"><span lang="ar-SA">Þõáö Çááøóåõãøó ãóÇáößó Çáúãõáúßö ÊõÄúÊöí Çáúãõáúßó ãóäú ÊóÔóÇÁõ æóÊóäúÒöÚõ Çáúãõáúßó ãöãøóäú ÊóÔóÇÁõ æóÊõÚöÒøõ ãóäú ÊóÔóÇÁõ æóÊõÐöáøõ ãóäú ÊóÔóÇÁõ &#1750; ÈöíóÏößó ÇáúÎóíúÑõ &#1750; Åöäøóßó Úóáóì&#1648; ßõáøö ÔóíúÁò ÞóÏöíÑñ </span></font><font face="Arabic Typesetting, sans-serif">(26)</font></p>
<p align="JUSTIFY" style="margin-bottom: 0cm;">
<font face="Tahoma"><span lang="ar-SA">æØÈÚÇ Çááå æÍÏå íÚáã áãÇÐÇ Óãí ÈÐæ ÇáÞÑäíä æÇÓÊÛÝÑå Çä ßäÊ ÞáÊ ÛíÑ ÇáÍÞ</span></font></p>
<p align="JUSTIFY" style="margin-bottom: 0cm;">
&nbsp;</p>
<p align="JUSTIFY" style="margin-bottom: 0cm;">
<font face="Tahoma"><span lang="ar-SA">æÌÇÁ ÇáÍÞ æÒåÞ ÇáÈÇØá Çä ÇáÈÇØá ßÇä ÒåæÞÇ</span></font></p>
<p align="JUSTIFY" style="margin-bottom: 0cm;">
<font face="Tahoma"><span lang="ar-SA">æÇáÍãÏ ááå ÑÈ ÇáÚÇáãíä </span></font></p>
<p align="JUSTIFY" style="margin-bottom: 0cm;">
<font face="Tahoma"><span lang="ar-SA">æÇáÓáÇã Úáíßã </span></font></p>
اجمالي القراءات 5145

للمزيد يمكنك قراءة : اساسيات اهل القران
أضف تعليق
لا بد من تسجيل الدخول اولا قبل التعليق
تاريخ الانضمام : 2011-02-07
مقالات منشورة : 10
اجمالي القراءات : 387,845
تعليقات له : 0
تعليقات عليه : 65
بلد الميلاد : iraq
بلد الاقامة : sweden