21 يونيه 2001 ، هل تذكرون ؟

رائف الويشي Ýí 2011-03-17


; outline-color: initial; font-size: 16px; vertical-align: baseline; background-image: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-color: transparent; line-height: 1.8; background-position: initial initial; background-repeat: initial initial; ">
<a class="highslide" href="http://saveegyptfront.org/blog/wp-content/uploads/2010/06/raief-Alwishy2.jpg" style="margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; border-top-width: 0px; border-right-width: 0px; border-bottom-width: 0px; border-left-width: 0px; border-style: initial; border-color: initial; outline-width: initial; outline-style: none; outline-color: initial; font-size: 16px; vertical-align: baseline; background-image: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-color: transparent; color: rgb(205, 23, 19); text-decoration: none; cursor: url(http://saveegyptfront.org/blog/wp-content/plugins/Viva-ThumbZoom/lib/v-zoom/graphics/zoomin.cur), pointer; background-position: initial initial; background-repeat: initial initial; "><img alt="" class="alignright size-full wp-image-5675" height="278" src="http://saveegyptfront.org/blog/wp-content/uploads/2010/06/raief-Alwishy2.jpg" style="margin-top: 3px; margin-right: 7px; margin-bottom: 5px; margin-left: 0px; padding-top: 2px; padding-right: 2px; padding-bottom: 2px; padding-left: 2px; border-top-width: 1px; border-right-width: 1px; border-bottom-width: 1px; border-left-width: 1px; border-style: initial; border-color: initial; outline-width: 0px; outline-style: initial; outline-color: initial; font-size: 16px; vertical-align: baseline; background-image: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-color: rgb(255, 255, 255); float: left; border-top-style: solid; border-right-style: solid; border-bottom-style: solid; border-left-style: solid; border-top-color: rgb(208, 208, 208); border-right-color: rgb(208, 208, 208); border-bottom-color: rgb(208, 208, 208); border-left-color: rgb(208, 208, 208); background-position: initial initial; background-repeat: initial initial; " title="raief Alwishy2" width="250" /></a></p>
<p style="margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 15px; padding-left: 0px; border-top-width: 0px; border-right-width: 0px; border-bottom-width: 0px; border-left-width: 0px; border-style: initial; border-color: initial; outline-width: 0px; outline-style: initial; outline-color: initial; font-size: 16px; vertical-align: baseline; background-image: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-color: transparent; line-height: 1.8; background-position: initial initial; background-repeat: initial initial; ">
ãæÞÚ ÅäÞÇÐ ãÕÑ:-</p>
<p style="margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 15px; padding-left: 0px; border-top-width: 0px; border-right-width: 0px; border-bottom-width: 0px; border-left-width: 0px; border-style: initial; border-color: initial; outline-width: 0px; outline-style: initial; outline-color: initial; font-size: 16px; vertical-align: baseline; background-image: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-color: transparent; line-height: 1.8; background-position: initial initial; background-repeat: initial initial; ">
íãÑ Çáíæã ÊÓÚ ÓäæÇÊ ÈÇáÊãÇã Úáì ãÕÑÚ ÝäÇäÉ ãÕÑíÉ ÚÇÔÊ Ýì ÞáæÈ ÇáãÕÑííä ãäÐ ÚÞæÏ ãÖÊ æÃÙä ÃäåÇ ÓÊÈÞì ßÐáß Úáì ãÏì ÚÏÉ ÃÌíÇá ÞÇÏãÉ ¡ ÝÝì ãÓÇÁ åÐÇ Çáíæã æãäÐ ÊÓÚ ÓäæÇÊ ÃáÞì ÈåÇ ãä ÚãÇÑÉ ÓÊæÇÑÊ ÊÇæÑ Ýì áäÏä ..</p>
<p style="margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 15px; padding-left: 0px; border-top-width: 0px; border-right-width: 0px; border-bottom-width: 0px; border-left-width: 0px; border-style: initial; border-color: initial; outline-width: 0px; outline-style: initial; outline-color: initial; font-size: 16px; vertical-align: baseline; background-image: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-color: transparent; line-height: 1.8; background-position: initial initial; background-repeat: initial initial; ">
ÊÍãáÊ ÇáãÛÏæÑÉ ÚÐÇÈÇ ÛíÑ ÚÇÏí æÇÓÊÛáÊ ÃÓæà ÇÓÊÛáÇá íãßä Ãä ÊÊÚÑÖ áå ÅäÓÇäÉ Úáì æÌå åÐå ÇáÃÑÖ .. íÞÝ ÈÕæÑÉ ÃÓÇÓíÉ ÇáÞæÇÏ ÇáãÏÚæ ÕÝæÊ ÇáÔÑíÝ &ndash; áÚäå Çááå &ndash; æÑÇÁ ßá ÇáÚÐÇÈ ÇáÊì ÊÚÑÖÊ áå ¡ ÓæÇÁ Ðáß ÇáÐí ÍÏË Ýí ÇáÑÈÚ ÇáÃÎíÑ ãä ÚÇã 1962 æÇÓÊãÑ ÍÊì ÇáäßÓÉ ¡ Ãæ Ðáß ÇáÐí ÍÏË Èíä ÚÇãí 1983 /&nbsp; 1984 áÎÏãÉ &rdquo; ÓíÏ ÇáÞÕÑ &rdquo; &nbsp;..</p>
<p style="margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 15px; padding-left: 0px; border-top-width: 0px; border-right-width: 0px; border-bottom-width: 0px; border-left-width: 0px; border-style: initial; border-color: initial; outline-width: 0px; outline-style: initial; outline-color: initial; font-size: 16px; vertical-align: baseline; background-image: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-color: transparent; line-height: 1.8; background-position: initial initial; background-repeat: initial initial; ">
áæ áã íÝÚá ÇáÞæÇÏ ÇáãÐßæÑ Ãí ÓíÆÉ Ýí ÍíÇÊå ÛíÑ Êáß ÇáÊí ÝÚáåÇ ãÚ åÐå ÇáÅäÓÇäÉ ÇáãÙáæãÉ ÇáãÛÏæÑÉ ¡ ÝÓæÝ íßÝì Ðáß áÎáæÏå Ýí äÇÑ Ìåäã áíÏÝÚ ÇáËãä ÇáÈÇåÙ áÃÝÚÇáå ÇáÔíØÇäíÉ æÇáÊí íÏÑÌåÇ ÇáÔÑÚ ÇáÅÓáÇãí Öãä ÞÇÆãÉ &rdquo; ÇáãÝÓÏæä Ýí ÇáÃÑÖ &rdquo; ¡ æåã ÃæáÆß ÇáÔíÇØíä ãä ÇáÅäÓ ÇáÐíä ÎÕåã Çááå ÊÚÇáì ÈÚÞÇÈ ÇÓÊËäÇÆí Ýí ÍÇáÉ ÇáÞÈÖ Úáíåã ÃÍíÇÁ Ýí ÇáÏäíÇ ÈÓÈÈ ãÇ ÝÚáæå ãä ÌÑÇÆã ÔÇÐÉ ¡ æáäÇ Ãä äÊÕæÑ ÇáæÖÚ Ýí ÍÇáÉ ãæÊåã Ïæä ÚÞÇÈ ßì íÊæáì ÇáÍßíã ÊÚÇáì Ýí ÓãÇæÇÊå ÊäÝíÐ ÇáÚÞÇÈ Ýí ÇáÏÇÑ ÇáÂÎÑÉ .. áßääÇ äÚáã Úáã ÇáíÞíä Ãä ÖÍíÉ áäÏä ãÇ åí ÅáÇ æÇÍÏÉ ãä ÖÍÇíÇ åÐÇ ÇáÔíØÇä ÇáÐí íÊÍÑß Úáì ÇáÃÑÖ Ýí ÕæÑÉ ÅäÓÇä ..</p>
<p style="margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 15px; padding-left: 0px; border-top-width: 0px; border-right-width: 0px; border-bottom-width: 0px; border-left-width: 0px; border-style: initial; border-color: initial; outline-width: 0px; outline-style: initial; outline-color: initial; font-size: 16px; vertical-align: baseline; background-image: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-color: transparent; line-height: 1.8; background-position: initial initial; background-repeat: initial initial; ">
áÞÏ ÇäÊÞãÊ ÇáãÎÇÈÑÇÊ ÇáãÕÑíÉ &ndash; æåì Ýí ÃÛáÈåÇ æØäíÉ æÔÑíÝÉ &ndash; ÈãÇ ÍÏËÊ áÝäÇäÉ ÇáÔÚÈ ÝäÔÑÊ Úáì ÇáÅäÊÑäÊ ÇáÊÍÞíÞÇÊ ÇáÊí ÞÇãÊ ÈåÇ ÇáäíÇÈÉ ÇáÚÇãÉ&nbsp; ãÚ ÇáÞæÇÏ ÇáãÏÚæ ÕÝæÊ ÇáÔÑíÝ ÚÞÈ ÅáÞÇÁ ÇáÞÈÖ Úáíå Ýì ÃÚÞÇÈ ÇáäßÓÉ ..</p>
<p style="margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 15px; padding-left: 0px; border-top-width: 0px; border-right-width: 0px; border-bottom-width: 0px; border-left-width: 0px; border-style: initial; border-color: initial; outline-width: 0px; outline-style: initial; outline-color: initial; font-size: 16px; vertical-align: baseline; background-image: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-color: transparent; line-height: 1.8; background-position: initial initial; background-repeat: initial initial; ">
áÞÏ ÃæÞÚ ÇáÞæÇÏ ÇáãÐßæÑ ÈÇáÝäÇäÉ ÇáãÛÏæÑÉ Ýí ÚÇã 1962 Úä ØÑíÞ ÃÍÏ ÇáãÕÑííä ãä ÃÕÍÇÈ ÇáãáÇãÍ ÇáÃÌäÈíÉ Ýí ÚáÇÞÉ ÚÇØÝíÉ ÎØØ áåÇ ¡ æáãÇ ÇÓÊÌÇÈÊ ÈÈÑÇÁÊåÇ áÝÊì ÃÍáÇãåÇ Êã ÇáÞÈÖ ÚáíåÇ ÈÊåãÉ ÇáÊÎÇÈÑ ãÚ ÇáãÎÇÈÑÇÊ ÇáÝÑäÓíÉ æÒÚãæÇ áåÇ ÒæÑÇ Ãä ÇáÔÇÈ ßÇä ÝÑäÓíÇ ..</p>
<p style="margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 15px; padding-left: 0px; border-top-width: 0px; border-right-width: 0px; border-bottom-width: 0px; border-left-width: 0px; border-style: initial; border-color: initial; outline-width: 0px; outline-style: initial; outline-color: initial; font-size: 16px; vertical-align: baseline; background-image: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-color: transparent; line-height: 1.8; background-position: initial initial; background-repeat: initial initial; ">
åÏÏæåÇ Ãä ÇáÊåãÉ ÞÏ ÊÕá Åáì ÇáÅÚÏÇã ..ÇäåÇÑÊ ÇáãÓßíäÉ ÇÈäÉ ÇáÚÔÑíä ÑÈíÚÇ ÝÚÑÖæÇ ÚáíåÇ ÅÎáÇÁ ÇáÓÈíá Ýí ãÞÇÈá ÇáÚãá ÊÍÊ ÅãÑÊåã .. ÊæÓáÊ ÈÈÑÇÁÊåÇ áåã ÈÊáÈíÉ ßá ÃæÇãÑåã Ýí ÎÏãÉ ÇáæØä!! ¡ æáßäåÇ ÏÇÑÊ &rdquo; ßÚÈ ÏÇÆÑ &rdquo; ãä ÔÎÕ áÂÎÑ áÊáÈíÉ ÔåæÇÊåã¡ áßä ÇáÐÆÇÈ áã ÊÔÈÚ íæãÇ ãä ÌÓÏ ÇáÖÍíÉ .. ÍÊì ÌÇÁÊ ÇáäßÓÉ æÇäßÔÝ ÇáËæÇÑ æÓÞØæÇ æÇÍÏÇ ÈÚÏ ÇáÂÎÑ æßÔÝÊ ÇáÊÍÞíÞÇÊ Úä ÍÞÇÆÞ ãÑÚÈÉ ãÚ ÃßËÑ ãä ÃÑÈÚíä ãä äÓÇÁ ãÕÑ æßÇä ÇáÚÏíÏ ãäåä ãä ÇáÝäÇäÇÊ..</p>
<p style="margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 15px; padding-left: 0px; border-top-width: 0px; border-right-width: 0px; border-bottom-width: 0px; border-left-width: 0px; border-style: initial; border-color: initial; outline-width: 0px; outline-style: initial; outline-color: initial; font-size: 16px; vertical-align: baseline; background-image: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-color: transparent; line-height: 1.8; background-position: initial initial; background-repeat: initial initial; ">
Úáã ÚÈÏ ÇáäÇÕÑ ÈÇáÊÝÇÕíá ãä ÎáÇá ÇáÌÑíãÉ ÇáÊí ÇÑÊßÈæåÇ ãÚ ÇáÝäÇäÉ ÇÚÊãÇÏ ÎæÑÔíÏ æÇáÊí ßÇäÊ ÖÍíÉ ÃÎÑì ãä ÖÍÇíÇ ÇáÞæÇÏ ÕÝæÊ ÇáÔÑíÝ æÇáÊí áã ÊáÈË ãÚå ØæíáÇ ÝÓÑÚÇä ãÇ ÎÕåÇ ÕáÇÍ äÕÑ ÈÑÚÇíÊå ÈÚÏ Ãä ÃÌÈÑ ÒæÌåÇ Úáì ÇáÇÈÊÚÇÏ ÚäåÇ æÊÑß ÃÈäÇÆåÇ ßì ÊÚíÔ ãÚå ÊÍÊ ÓÞÝ æÇÍÏ æÊã íÓãÍ ÈÚãáåÇ &rdquo; ßÚÈ ÏÇÆÑ &rdquo; ßÍÇáÉ ÇáÝäÇäÉ ÇáãÛÏæÑÉ ..</p>
<p style="margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 15px; padding-left: 0px; border-top-width: 0px; border-right-width: 0px; border-bottom-width: 0px; border-left-width: 0px; border-style: initial; border-color: initial; outline-width: 0px; outline-style: initial; outline-color: initial; font-size: 16px; vertical-align: baseline; background-image: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-color: transparent; line-height: 1.8; background-position: initial initial; background-repeat: initial initial; ">
áÞÏ ÝÇÌÃÊ ÇÚÊãÇÏ ÎæÑÔíÏ ÇáÑÆíÓ ÚÈÏ ÇáäÇÕÑ &ndash; Ýí áÞÇÁ ãÈÇÔÑ ãÚå Ýí ÕÈÇÍ 24 ÃßÊæÈÑ 1967- ÈãÇ ßÇä íÍÏË áåÇ æáãÕÑ ãä ÎáÝ ÙåÑå ¡ æÞÏ ÃæÖÍ ßÊÇÈåÇ ÈÌáÇÁ &ndash; ÔÇåÏÉ Úáì ÇäÍÑÇÝÇÊ ÕáÇÍ äÕÑ &ndash; ÈãÇ ßÇä íÌÑì ãä ÕÑÇÚ Ýí ãÕÑ ÞÈá ÇáäßÓÉ .. æÞÝÊ ÇÚÊãÇÏ ÃãÇãå Ýí Çáíæã ÇáãÐßæÑ ¡ æØáÈ ãäåÇ ÇáÍÏíË ÈÓÄÇá ãä æÇáÏ áÇÈäÊå ¡ ÝäÒÚ ãäåÇ ÑåÈÉ ÇáãæÞÝ ¡ &rdquo; ÝØÑÊ íÇ ÇÚÊãÇÏ ¿! &rdquo; ..</p>
<p style="margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 15px; padding-left: 0px; border-top-width: 0px; border-right-width: 0px; border-bottom-width: 0px; border-left-width: 0px; border-style: initial; border-color: initial; outline-width: 0px; outline-style: initial; outline-color: initial; font-size: 16px; vertical-align: baseline; background-image: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-color: transparent; line-height: 1.8; background-position: initial initial; background-repeat: initial initial; ">
áÇ íæÌÏ Ýí ÇáãÕÇÏÑ ãÇ íÄßÏ Ãä ÇáÝäÇäÉ ÇáãÛÏæÑÉ ÞÏ ÇáÊÞÊ ÈÇáÑÆíÓ ÚÈÏ ÇáäÇÕÑ ¡ áßä ßá ãä ÊäÇæá åÐÇ ÇáãæÖæÚ Ýí Ííäå íÄßÏ Ãä ÚÈÏ ÇáäÇÕÑ ßÇä íÊÇÈÚ ãáÝåÇ ÈÕæÑÉ ãÓÊãÑÉ ..</p>
<p style="margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 15px; padding-left: 0px; border-top-width: 0px; border-right-width: 0px; border-bottom-width: 0px; border-left-width: 0px; border-style: initial; border-color: initial; outline-width: 0px; outline-style: initial; outline-color: initial; font-size: 16px; vertical-align: baseline; background-image: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-color: transparent; line-height: 1.8; background-position: initial initial; background-repeat: initial initial; ">
áã íßä ãä ÇáãÓÊÛÑÈ ÅÐä Ãä ÊÎÕ ÝäÇäÉ ÇáÔÚÈ ÇáãÞÊæáÉ Ýí áäÏä ÚÈÏ ÇáäÇÕÑ Èßá ãÔÇÚÑ ÇáÍÈ ÇáÊí ÊÑÈØ Èíä ÇáÞÇÆÏ æãæÇØäíå.. ÚáãÊ æÊÃßÏÊ Ãä ÇáÚÕÇÈÉ ßÇäÊ ÊÚÈË Èå æÈãÕÑ ãä æÑÇÁ ÙåÑå ¡ æÌÇÁÊ ÇÚÊãÇÏ ÎæÑÔíÏ áÊÄßÏ áåÇ æÞÚ ãÇ ÍÏË áåÇ Úáì æÌåå ÈÈÑÇÁÊå ããÇ ßÇä íÌÑì ¡ æÌÇÁ ßÊÇÈåÇ &ndash; ÈÚÏ ããÇÊå ÈÚÞÏíä ÊÞÑíÈÇ &ndash; áÊÄßÏ ÍÞíÞÉ Ãäå ßÇä ÖÍíÉ ãÇ ÌÑì Ýí ãÕÑ Ýí Êáß ÇáÝÊÑÉ ¡ æÏÝÚÊ ãÕÑ ãä ßÑÇãÉ ÔÚÈåÇ æÇÛÊÕÇÈ ãÞÏÓÇÊåÇ ÇáËãä ÛÇáíÇ ¡ ÃãÇ áÇÍÞÇ Ýåæ ÔÎÕíÇ ÏÝÚ ÍíÇÊå Úáì íÏ ÃÍÏ&nbsp; ÃÝÑÇÏ ÇáØÇÈæÑ ÇáÎÇãÓ ..</p>
<p style="margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 15px; padding-left: 0px; border-top-width: 0px; border-right-width: 0px; border-bottom-width: 0px; border-left-width: 0px; border-style: initial; border-color: initial; outline-width: 0px; outline-style: initial; outline-color: initial; font-size: 16px; vertical-align: baseline; background-image: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-color: transparent; line-height: 1.8; background-position: initial initial; background-repeat: initial initial; ">
áíÓ ãä ÇáãÓÊÛÑÈ ÅÐä Ãä ÊÓÌá ãÛÏæÑÉ áäÏä ÈÕæÊåÇ Ýí åíÆÉ ÇáÅÐÇÚÉ ÇáÈÑíØÇäíÉ ÃËäÇÁ æÌæÏåÇ Ýí áäÏä ãÑËíÉ ÕáÇÍ ÌÇåíä &rdquo; æÞÝ ÇáÔÑíØ &rdquo; æÇáÊí ßÊÈåÇ Ýí ÑÍíá ÚÈÏ ÇáäÇÕÑ ¡ æÞÏ ÃÚÇÏÊ ÝíåÇ ÇáÊÃßíÏ Úáì æáÇÆåÇ áÃÓÏ ãÕÑ ÇáÌÑíÍ ¡ ÇáÐí ÞÊáå ÃÞÑÈ ãÓÇÚÏíå ÈÇáÓã !! ..</p>
<p style="margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 15px; padding-left: 0px; border-top-width: 0px; border-right-width: 0px; border-bottom-width: 0px; border-left-width: 0px; border-style: initial; border-color: initial; outline-width: 0px; outline-style: initial; outline-color: initial; font-size: 16px; vertical-align: baseline; background-image: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-color: transparent; line-height: 1.8; background-position: initial initial; background-repeat: initial initial; ">
æÞÝ ÇáÔÑíØ Ýí æÖÚ ËÇÈÊ</p>
<p style="margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 15px; padding-left: 0px; border-top-width: 0px; border-right-width: 0px; border-bottom-width: 0px; border-left-width: 0px; border-style: initial; border-color: initial; outline-width: 0px; outline-style: initial; outline-color: initial; font-size: 16px; vertical-align: baseline; background-image: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-color: transparent; line-height: 1.8; background-position: initial initial; background-repeat: initial initial; ">
ÏáæÞÊì äÞÏÑ äÝÍÕ ÇáãäÙÑ</p>
<p style="margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 15px; padding-left: 0px; border-top-width: 0px; border-right-width: 0px; border-bottom-width: 0px; border-left-width: 0px; border-style: initial; border-color: initial; outline-width: 0px; outline-style: initial; outline-color: initial; font-size: 16px; vertical-align: baseline; background-image: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-color: transparent; line-height: 1.8; background-position: initial initial; background-repeat: initial initial; ">
ãÇ ÝíÔ æáÇ ÊÝÕíáå ÛÇÈÊ</p>
<p style="margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 15px; padding-left: 0px; border-top-width: 0px; border-right-width: 0px; border-bottom-width: 0px; border-left-width: 0px; border-style: initial; border-color: initial; outline-width: 0px; outline-style: initial; outline-color: initial; font-size: 16px; vertical-align: baseline; background-image: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-color: transparent; line-height: 1.8; background-position: initial initial; background-repeat: initial initial; ">
æßá ÔíÁ ÈíÞæá æÈíÚÈÑ</p>
<p style="margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 15px; padding-left: 0px; border-top-width: 0px; border-right-width: 0px; border-bottom-width: 0px; border-left-width: 0px; border-style: initial; border-color: initial; outline-width: 0px; outline-style: initial; outline-color: initial; font-size: 16px; vertical-align: baseline; background-image: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-color: transparent; line-height: 1.8; background-position: initial initial; background-repeat: initial initial; ">
ãä ÛíÑ ßáÇã æáÇ ÕæÊ</p>
<p style="margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 15px; padding-left: 0px; border-top-width: 0px; border-right-width: 0px; border-bottom-width: 0px; border-left-width: 0px; border-style: initial; border-color: initial; outline-width: 0px; outline-style: initial; outline-color: initial; font-size: 16px; vertical-align: baseline; background-image: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-color: transparent; line-height: 1.8; background-position: initial initial; background-repeat: initial initial; ">
Ãæá ãÇ ÖÛØ ÇáãæÊ</p>
<p style="margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 15px; padding-left: 0px; border-top-width: 0px; border-right-width: 0px; border-bottom-width: 0px; border-left-width: 0px; border-style: initial; border-color: initial; outline-width: 0px; outline-style: initial; outline-color: initial; font-size: 16px; vertical-align: baseline; background-image: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-color: transparent; line-height: 1.8; background-position: initial initial; background-repeat: initial initial; ">
Úáì ÒÑ Ýí ÇáãáßæÊ</p>
<p style="margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 15px; padding-left: 0px; border-top-width: 0px; border-right-width: 0px; border-bottom-width: 0px; border-left-width: 0px; border-style: initial; border-color: initial; outline-width: 0px; outline-style: initial; outline-color: initial; font-size: 16px; vertical-align: baseline; background-image: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-color: transparent; line-height: 1.8; background-position: initial initial; background-repeat: initial initial; ">
ÈÎÝÉ æÈÌÈÑæÊ</p>
<p style="margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 15px; padding-left: 0px; border-top-width: 0px; border-right-width: 0px; border-bottom-width: 0px; border-left-width: 0px; border-style: initial; border-color: initial; outline-width: 0px; outline-style: initial; outline-color: initial; font-size: 16px; vertical-align: baseline; background-image: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-color: transparent; line-height: 1.8; background-position: initial initial; background-repeat: initial initial; ">
Ýí íæã ÃÛÈÑ</p>
<p style="margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 15px; padding-left: 0px; border-top-width: 0px; border-right-width: 0px; border-bottom-width: 0px; border-left-width: 0px; border-style: initial; border-color: initial; outline-width: 0px; outline-style: initial; outline-color: initial; font-size: 16px; vertical-align: baseline; background-image: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-color: transparent; line-height: 1.8; background-position: initial initial; background-repeat: initial initial; ">
æÞÝ ÇáÔÑíØ Ýí æÖÚ ËÇÈÊ</p>
<p style="margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 15px; padding-left: 0px; border-top-width: 0px; border-right-width: 0px; border-bottom-width: 0px; border-left-width: 0px; border-style: initial; border-color: initial; outline-width: 0px; outline-style: initial; outline-color: initial; font-size: 16px; vertical-align: baseline; background-image: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-color: transparent; line-height: 1.8; background-position: initial initial; background-repeat: initial initial; ">
áßä ÇáãáÇÍÙ Ãä ÇáÞæÇÏ ÕÝæÊ ÇáÔÑíÝ ÞÏ ÚÇÏ áããÇÑÓÉ ÖÛæØå æÓáæßíÇÊå ÇáãäÍØÉ Úáì ÝäÇäÉ ÇáÔÚÈ ÇáãÛÏæÑÉ Ýí ÇáäÕÝ ÇáÃæá ãä ËãÇäíäÇÊ ÇáÞÑä ÇáãÇÖí æÐáß ÈÚÏ Ãä Úíäå ãÈÇÑß æÒíÑÇ ááÅÚáÇã ..</p>
<p style="margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 15px; padding-left: 0px; border-top-width: 0px; border-right-width: 0px; border-bottom-width: 0px; border-left-width: 0px; border-style: initial; border-color: initial; outline-width: 0px; outline-style: initial; outline-color: initial; font-size: 16px; vertical-align: baseline; background-image: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-color: transparent; line-height: 1.8; background-position: initial initial; background-repeat: initial initial; ">
áã ÊÚãá åÐå ÇáãÑÉ &nbsp;ßÚãáåÇ ÇáÓÇÈÞ Ýí ÎÏãÉ ÇáÒÈÇÆä ¡ Èá ßÇäÊ Ýí ÎÏãÉ &rdquo; ÓíÏ ÇáÞÕÑ &rdquo; æÍÏå .. áã Êßä æÍÏåÇ Ýí ÇáÞÇÆãÉ ¡ Èá ßÇä åäÇß ÃÎÑíÇÊ ãä ÇáÝäÇäÇÊ æßÇä ÈÚÖåä íÍãáä ÌäÓíÇÊ ÛíÑ ãÕÑíÉ ..</p>
<p style="margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 15px; padding-left: 0px; border-top-width: 0px; border-right-width: 0px; border-bottom-width: 0px; border-left-width: 0px; border-style: initial; border-color: initial; outline-width: 0px; outline-style: initial; outline-color: initial; font-size: 16px; vertical-align: baseline; background-image: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-color: transparent; line-height: 1.8; background-position: initial initial; background-repeat: initial initial; ">
ßÇäÊ ÇáÞÇÆãÉ ÇáØæíáÉ ÊäÞÓã Åáì ËáÇËÉ ÃÕäÇÝ ãä ÇáäÓÇÁ ¡ åäÇß ÇáÕäÝ ÇáÐí ÇÓÊÓáã áÑÛÈÇÊ &rdquo; ÓíÏ ÇáÞÕÑ &rdquo; ÎæÝÇ ãä ÞØÚ ÇáÃÑÒÇÞ æÇáÊåÏíÏ ÈÇáÍÑÞ ÈãÇÁ ÇáäÇÑ ¡ æåäÇß ÇáÕäÝ ÇáËÇäí ÇáÐí áÌà Åáì ÇáÍÌÇÈ ßÍíáÉ ááÎÑæÌ ãä ÇáãÃÒÞ ¡ æåäÇß ÇáÕäÝ ÇáËÇáË ÇáÐí ÞÇæã ÛíÑ ÚÇÈÆ ÈÃÐì ÌÓÏí Ãæ ÈÊáÝíÞ ÇáÊåã ÇáÈÇØáÉ áåä ÈÇáÏÚÇÑÉ æßÇä ãäåä ÇáÝäÇäÉ Í . Ê æÇáÝäÇäÉ æ .Ú ..</p>
<p style="margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 15px; padding-left: 0px; border-top-width: 0px; border-right-width: 0px; border-bottom-width: 0px; border-left-width: 0px; border-style: initial; border-color: initial; outline-width: 0px; outline-style: initial; outline-color: initial; font-size: 16px; vertical-align: baseline; background-image: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-color: transparent; line-height: 1.8; background-position: initial initial; background-repeat: initial initial; ">
ÊäÊãì ÇáãÛÏæÑÉ Åáì ÇáÕäÝ ÇáÃæá ¡ áã Êßä ÊÕÏÞ Ãä ÍÇãíåÇ ÍÑÇãíåÇ ¡ ßÇäÊ ÊÙä Ãä &rdquo; ÓíÏ ÇáÞÕÑ &rdquo; ãÇ ÒÇá åäÇß íÕÏ Úä ãæÇØäíå ÇáÃÐì&nbsp;ÅÐÇ Úáã Èå ¡ ßÇäÊ ÊÙä Ãä áÏíå ãä ÇáÞÖÇíÇ ãÇ íÌÚáå áÇ íäÙÑ Åáì&nbsp;Êáß ÇáÊÝÇåÇÊ ..</p>
<p style="margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 15px; padding-left: 0px; border-top-width: 0px; border-right-width: 0px; border-bottom-width: 0px; border-left-width: 0px; border-style: initial; border-color: initial; outline-width: 0px; outline-style: initial; outline-color: initial; font-size: 16px; vertical-align: baseline; background-image: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-color: transparent; line-height: 1.8; background-position: initial initial; background-repeat: initial initial; ">
ÕÏãÊåÇ ÑÛÈÇÊ ÇáÓíÏ ÇáÌÏíÏ ááÞÕÑ ¡ ÍÇæáÊ Ãä ÊÞÇæã áßä ÖÚÝåÇ ÇäÊÕÑ ÚáíåÇ ¡ Ëã ÏÎáÊ Ýí äæÈÇÊ ãÊæÇÕáÉ ãä ÇáÚäÇÏ æÇáÑÝÖ .. ÕÏÑ ÇáÃãÑ ãäå ÈÞØÚ ÑÒÞåÇ ¡ ÞÇæãÊ ¡ ÝÔáÊ Ëã ÇäÊåì ÇáÛÑÖ ãäåÇ&nbsp; ..</p>
<p style="margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 15px; padding-left: 0px; border-top-width: 0px; border-right-width: 0px; border-bottom-width: 0px; border-left-width: 0px; border-style: initial; border-color: initial; outline-width: 0px; outline-style: initial; outline-color: initial; font-size: 16px; vertical-align: baseline; background-image: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-color: transparent; line-height: 1.8; background-position: initial initial; background-repeat: initial initial; ">
ÕÏÑ ÃãÑ ÂÎÑ ãäå ÈÇáäÝí ÎÇÑÌ ÇáÈáÇÏ æßÇä ÚáíåÇ Ãä ÊäÝÐ ¡ ÏÇã Ðáß áÚÞÏ ãä ÇáÒãÇä ææÕáÊ Ýíå ÇáÖÍíÉ Åáì ãÑÍáÉ &rdquo; ÊÓæáÊ &rdquo; ÝíåÇ ØÚÇã íæãåÇ ¡ ßÇäÊ ÊäÇã áÓäæÇÊ Ýí áäÏä Ýí ÛÑÝÉ ÚÑÖåÇ ãÊÑ æäÕÝ æÚáì ÍÓÇÈ ÃÍÏ ÇáãÍÓäíä ÇáãÕÑííä ÇáÐí ßÇä ãÏíÑÇ áÝäÏÞ ãä ÇáÏÑÌÉ ÇáËÇáËÉ ..</p>
<p style="margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 15px; padding-left: 0px; border-top-width: 0px; border-right-width: 0px; border-bottom-width: 0px; border-left-width: 0px; border-style: initial; border-color: initial; outline-width: 0px; outline-style: initial; outline-color: initial; font-size: 16px; vertical-align: baseline; background-image: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-color: transparent; line-height: 1.8; background-position: initial initial; background-repeat: initial initial; ">
ÞÑÑÊ Ãä ÊäÊÞã ãä ßá ãä ÓíÏ ÇáÞÕÑ &ndash; ÕÇÍÈ ÇáÑÛÈÇÊ ÇáÔÇÐÉ ! &ndash; æÕÝæÊ ÇáÔÑíÝ ÈÞæá ÇáÍÞíÞÉ Ýí ãÐßÑÇÊ ÃÚÏÊ áäÔÑåÇ Ýí ÕÍíÝÉ ÚÑÈíÉ ÊÕÏÑ Ýí áäÏä .. ÌÇÁ ÞÑÇÑ &rdquo; ÓíÏ ÇáÞÕÑ &rdquo; ÇáÐì ßÇä íÊÇÈÚ ÊÍÑßÇÊåÇ Úáì ãÏÇÑ ÇáÓÇÚÉ ÈÖÑæÑÉ ÇáÎáÇÕ ãä ÕÏÇÚåÇ Úáì ÃÓÑÚ æÌå ¡ æäÝÐå ÃÍÏ ÃÝÑÇÏ ÇáÍãÇíÉ ÇáÎÇÕÉ áå ..</p>
<p style="margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 15px; padding-left: 0px; border-top-width: 0px; border-right-width: 0px; border-bottom-width: 0px; border-left-width: 0px; border-style: initial; border-color: initial; outline-width: 0px; outline-style: initial; outline-color: initial; font-size: 16px; vertical-align: baseline; background-image: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-color: transparent; line-height: 1.8; background-position: initial initial; background-repeat: initial initial; ">
( ÕÑÍ ÇáÔÇÚÑ ÃÍãÏ ÝÄÇÏ äÌã áÝÖÇÆíÉ áÈäÇäíÉ Ýí ÕíÝ 2006 Ãäå ÃÌÑì ÇÊÕÇáÇ ÊáÝæäíÇ ãÚ ãÛÏæÑÉ áäÏä ÞÈá ËáÇËÉ ÃíÇã ãä ÇÛÊíÇáåÇ æÃßÏÊ áå ÚÒãåÇ Úáì ÇáãÖí ÞÏãÇ Ýí ßÔÝ ÇáÍÞíÞÉ ÈßÊÇÈÉ ãÇ ÍÏË áåÇ æááßËíÑ ãä äÓÇÁ ãÕÑ ¡ æÃÖÇÝ&nbsp;ÇáÔÇÚÑ äÌã Ãäå ÍÐÑ ÇáãÛÏæÑÉ ãä Ãä ÇáÕÍÝí ÇáãÕÑí ÇáÐí íÕíÛ áåÇ ÇáãÐßÑÇÊ Ýí áäÏä íÚãá áÕÇáÍ ÕÝæÊ ÇáÔÑíÝ .. äÇÔÏåÇ ÇáÔÇÚÑ äÌã Ãä ÊÊæÎì ÇáÍÐÑ ¡ áßäåÇ ÞÊáÊ ÈÚÏ ÃíÇã æÇÎÊÝÊ ÇáÝÕæá ÇáËáÇËÉ ãä ãÐßÑÇÊåÇ ..</p>
<p style="margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 15px; padding-left: 0px; border-top-width: 0px; border-right-width: 0px; border-bottom-width: 0px; border-left-width: 0px; border-style: initial; border-color: initial; outline-width: 0px; outline-style: initial; outline-color: initial; font-size: 16px; vertical-align: baseline; background-image: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-color: transparent; line-height: 1.8; background-position: initial initial; background-repeat: initial initial; ">
ÇáÊÞíÊ ãÚ ÇáÔÇÚÑ äÌã Ýí ãäÒáå Ýí äÝÓ ÇáÚÇã ÇáãÐßæÑ æÃÎÈÑäí ÈÇÓã ÇáÕÍÝí æÈÃäå &ndash; Ãí äÌã &ndash; ÓÏÏ ÏíæäÇ Úáì ÇáãÛÏæÑÉ ßÇäÊ ãÏíäÉ ÈåÇ ááÈÞÇá ÇáãÌÇæÑ áãäÒáåÇ Ýí Íí ÇáÒãÇáß ¡ æÃÖÇÝ ÈãÚáæãÇÊ ÃÎÑì ÓÈÈÊ áí ÕÏãÉ ßÈíÑÉ&nbsp; ) ..</p>
<p style="margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 15px; padding-left: 0px; border-top-width: 0px; border-right-width: 0px; border-bottom-width: 0px; border-left-width: 0px; border-style: initial; border-color: initial; outline-width: 0px; outline-style: initial; outline-color: initial; font-size: 16px; vertical-align: baseline; background-image: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-color: transparent; line-height: 1.8; background-position: initial initial; background-repeat: initial initial; ">
Ýí ÚÇã 2009 ÇÊåãÊ ÃÓÑÉ ÇáÝäÇäÉ ÇáãÛÏæÑÉ ÇáÖÇÈØ ãÍÓä ÇáÓßÑí &ndash; ÇáãÊåã ÈÞÊá ÓæÒÇä Êãíã Ýí ÏÈí Ýí ÚÇã 2008&nbsp; &ndash; ÈÞÊá ÝäÇäÉ áäÏä Ýí ÚÇã 2001 .. ÇáÌÏíÑ ÈÇáÐßÑ Ãä ãÍÓä ÇáÓßÑí ßÇä Öãä ÝÑíÞ ÇáÍãÇíÉ ÇáÎÇÕÉ ááØÇÛíÉ ÇáÝÇÓÏ ãÈÇÑß ¡ Ëã ÇäÊÞá áÝÑíÞ ÇáÍãÇíÉ ÇáÎÇÕÉ áÇÈäå ÌãÇá Ëã&nbsp; áÝÑíÞ ÇáÍãÇíÉ ÇáÎÇÕÉ áåÔÇã ØáÚÊ ãÕØÝì !! ..</p>
<p style="margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 15px; padding-left: 0px; border-top-width: 0px; border-right-width: 0px; border-bottom-width: 0px; border-left-width: 0px; border-style: initial; border-color: initial; outline-width: 0px; outline-style: initial; outline-color: initial; font-size: 16px; vertical-align: baseline; background-image: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-color: transparent; line-height: 1.8; background-position: initial initial; background-repeat: initial initial; ">
áÞÏ ÞÊáæÇ ÇáÖÍíÉ ËáÇË ãÑÇÊ Ýí ËáÇËÉ ÚÞæÏ ¡ ßÇäÊ ÇáÃæáì Ýí 1964 ÚäÏãÇ ÇÓÊÛáåÇ ÕÝæÊ ÇáÔÑíÝ ÌÓÏíÇ áÕÇáÍ ÚÏÉ ÌåÇÊ ÎÇÑÌ æÏÇÎá ãÕÑ ¡ æßÇäÊ ÇáËÇäíÉ Ýí ÚÇãí 1983/ 1984 ÚäÏãÇ ÃÌÈÑåÇ ÕÝæÊ ÇáÔÑíÝ Úáì ÊáÈíÉ ÑÛÈÇÊ &rdquo; ÓíÏ ÇáÞÕÑ &rdquo; æÅáÇ ÊÚÑÖÊ áÃÐì ÌÓÏí ¡ ÃãÇ ÇáËÇáËÉ ÝßÇäÊ Ýí áäÏä ÈÇáÅÌåÇÒ ÚáíåÇ ÞÊáÇ ÈÚÏ Ãä ÊÃßÏæÇ ÃäåÇ ÈÏÃÊ ÈÇáÝÚá Ýí ßÊÇÈÉ ÍÞíÞÉ ÇáÙáã ÇáÐí ÊÚÑÖÊ áå ..</p>
<p style="margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 15px; padding-left: 0px; border-top-width: 0px; border-right-width: 0px; border-bottom-width: 0px; border-left-width: 0px; border-style: initial; border-color: initial; outline-width: 0px; outline-style: initial; outline-color: initial; font-size: 16px; vertical-align: baseline; background-image: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-color: transparent; line-height: 1.8; background-position: initial initial; background-repeat: initial initial; ">
<strong style="margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; border-top-width: 0px; border-right-width: 0px; border-bottom-width: 0px; border-left-width: 0px; border-style: initial; border-color: initial; outline-width: 0px; outline-style: initial; outline-color: initial; font-size: 16px; vertical-align: baseline; background-image: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-color: transparent; background-position: initial initial; background-repeat: initial initial; ">æáÃåãíÉ ÇáÍÏË ÇáÐí ÊÚÑÖÊ áå ãÛÏæÑÉ áäÏä ¡ ÝÞÏ ÃÐÇÚÊ ÅÍÏì ÇáãÍØÇÊ ÇáÝÖÇÆíÉ ÇáÚÑÈíÉ æÚáì ãÏì ÃÓÈæÚ ßÇãá ÍáÞÇÊ ÚÞÈ ÇáÍÇÏË æÊã ÅÚÇÏÉ Êáß ÇáÍáÞÇÊ ÝíãÇ ÈÚÏ ¡ æäÓÑÏ ááÞÇÑÆ ãä Êáß ÇáÍáÞÇÊ ÇáäÞÇØ ÇáåÇãÉ ÇáÊÇáíÉ :</strong></p>
<p style="margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 15px; padding-left: 0px; border-top-width: 0px; border-right-width: 0px; border-bottom-width: 0px; border-left-width: 0px; border-style: initial; border-color: initial; outline-width: 0px; outline-style: initial; outline-color: initial; font-size: 16px; vertical-align: baseline; background-image: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-color: transparent; line-height: 1.8; background-position: initial initial; background-repeat: initial initial; ">
&nbsp;</p>
<p style="margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 15px; padding-left: 0px; border-top-width: 0px; border-right-width: 0px; border-bottom-width: 0px; border-left-width: 0px; border-style: initial; border-color: initial; outline-width: 0px; outline-style: initial; outline-color: initial; font-size: 16px; vertical-align: baseline; background-image: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-color: transparent; line-height: 1.8; background-position: initial initial; background-repeat: initial initial; ">
Ã<strong style="margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; border-top-width: 0px; border-right-width: 0px; border-bottom-width: 0px; border-left-width: 0px; border-style: initial; border-color: initial; outline-width: 0px; outline-style: initial; outline-color: initial; font-size: 16px; vertical-align: baseline; background-image: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-color: transparent; background-position: initial initial; background-repeat: initial initial; ">-</strong>&nbsp;<strong style="margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; border-top-width: 0px; border-right-width: 0px; border-bottom-width: 0px; border-left-width: 0px; border-style: initial; border-color: initial; outline-width: 0px; outline-style: initial; outline-color: initial; font-size: 16px; vertical-align: baseline; background-image: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-color: transparent; background-position: initial initial; background-repeat: initial initial; ">ÇáØÈíÈ ÇáÔÑÚí ÅáåÇã ÝÇÑÓ</strong>&nbsp;íÞæá Ãä ÈõÚÏ ÇáÌËÉ Úä ÌÏÇÑ ÇáãÈäì íÄßÏ ÃäåÇ ÞÏ ÃõÓÞØÊ æáã ÊÓÞØ æíÖíÝ Ãä ÇáÌËÉ áã ÊäÒÝ ãäåÇ æáæ äÞØÉ Ïã æÇÍÏÉ ãä ÌÑÇÁ ÇáÓÞæØ æáÇ íæÌÏ ÈåÇ ÊæÑãÇÊ Ãæ ÅÕÇÈÇÊ ÈÓÈÈ ÇáÓÞæØ ¡ æåÐÇ íÏá Úáì ÊæÞÝ ÇáÏæÑÉ ÇáÏãæíÉ ÞÈá ÓÞæØåÇ æíÎÊã ÈæÌæÏ ÂËÇÑ ÊÚÐíÈ ÈÇáÌËÉ ..</p>
<p style="margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 15px; padding-left: 0px; border-top-width: 0px; border-right-width: 0px; border-bottom-width: 0px; border-left-width: 0px; border-style: initial; border-color: initial; outline-width: 0px; outline-style: initial; outline-color: initial; font-size: 16px; vertical-align: baseline; background-image: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-color: transparent; line-height: 1.8; background-position: initial initial; background-repeat: initial initial; ">
<strong style="margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; border-top-width: 0px; border-right-width: 0px; border-bottom-width: 0px; border-left-width: 0px; border-style: initial; border-color: initial; outline-width: 0px; outline-style: initial; outline-color: initial; font-size: 16px; vertical-align: baseline; background-image: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-color: transparent; background-position: initial initial; background-repeat: initial initial; ">È-&nbsp; ÇáÕÍÝí ãÕØÝì ÇáÈÍíÑì</strong>&nbsp;ãÑÇÓá ÌÑíÏÉ ÇáæÝÏ Ýí áäÏä íÞæá Ãä ÔÑØÉ áäÏä ÊáÞÊ ÈáÇÛÇ ãä ÌíÑÇä ÇáÝäÇäÉ Ýí ÇáÓÇÚÉ 9.06 &nbsp;ãä ãÓÇÁ 21 / 6 / 2001 ÈÓãÇÚ ÕÑÇÎ íÕÏÑ ãä ÔÞÊåÇ æÈÚÏ ÊÓÚ ÏÞÇÆÞ ÊáÞÊ ÇáÔÑØÉ ÈáÇÛÇ ÂÎÑ ãä äÝÓ ÇáÌíÑÇä ÈæÌæÏ ÌËÉ ÓÞØÊ ãä ÇáãÈäì ¡ æÞÏ ßÇäÊ ÌËÊåÇ &nbsp;..</p>
<p style="margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 15px; padding-left: 0px; border-top-width: 0px; border-right-width: 0px; border-bottom-width: 0px; border-left-width: 0px; border-style: initial; border-color: initial; outline-width: 0px; outline-style: initial; outline-color: initial; font-size: 16px; vertical-align: baseline; background-image: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-color: transparent; line-height: 1.8; background-position: initial initial; background-repeat: initial initial; ">
<strong style="margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; border-top-width: 0px; border-right-width: 0px; border-bottom-width: 0px; border-left-width: 0px; border-style: initial; border-color: initial; outline-width: 0px; outline-style: initial; outline-color: initial; font-size: 16px; vertical-align: baseline; background-image: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-color: transparent; background-position: initial initial; background-repeat: initial initial; ">Ì-&nbsp; ÇáßÇÊÈ ÇáÚÑÈí ÚÑÝÇä äÙÇã ÇáÏíä</strong>&nbsp;íÞæá Ãäå ßÇä ÞÏ ÇÊÝÞ ãÚ ÇáãÛÏæÑÉ ÞÈá ËáÇËÉ ÃÓÇÈíÚ ãä ÇáÍÇÏË Úáì ÊÓÌíá ßÇãá ãÐßÑÇÊåÇ Ýí ËáÇËíä ÍáÞÉ æÃäåÇ ÊäÇÞÔÊ ãÚå Ýí ßÇÝÉ ÊÝÇÕíá ÇáÇÊÝÇÞ ÇáãÇÏíÉ ¡ æíÞæá Ãä åäÇß ÛãæÖÇð æÔßÇð íÍíØ ÈåÐÇ ÇáÍÇÏË æíÓÊÛÑÈ ÞÇÆáÇ : ßíÝ ÊäÊÍÑ ÅäÓÇäÉ ÃÌÑÊ ãÚí ÃÏÞ ÇáÊÝÇÕíá ÇáãÇÏíÉ æÇáÝäíÉ ¿! ..</p>
<p style="margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 15px; padding-left: 0px; border-top-width: 0px; border-right-width: 0px; border-bottom-width: 0px; border-left-width: 0px; border-style: initial; border-color: initial; outline-width: 0px; outline-style: initial; outline-color: initial; font-size: 16px; vertical-align: baseline; background-image: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-color: transparent; line-height: 1.8; background-position: initial initial; background-repeat: initial initial; ">
<strong style="margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; border-top-width: 0px; border-right-width: 0px; border-bottom-width: 0px; border-left-width: 0px; border-style: initial; border-color: initial; outline-width: 0px; outline-style: initial; outline-color: initial; font-size: 16px; vertical-align: baseline; background-image: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-color: transparent; background-position: initial initial; background-repeat: initial initial; ">Ï-&nbsp; ÇáÅÐÇÚí ÇáãÕÑí ÇááÇãÚ ÍÓä ÃÈæ ÇáÚáÇ</strong>&nbsp;ÈåíÆÉ ÇáÅÐÇÚÉ ÇáÈÑíØÇäíÉ íÞæá ÃäåÇ ßÇäÊ ÞÏ ÞÇãÊ ÈÊÓÌíá ÑÈÇÚíÇÊ ÕáÇÍ ÌÇåíä Ýí ÅÐÇÚÉ áäÏä ÞÈá ÇáÍÇÏË ÈÝÊÑÉ ÞÕíÑÉ ¡ æÃäåÇ ßÇäÊ Úáì ÚáÇÞÉ ããÊÇÒÉ ãÚ ÌãíÚ ÇáÒãáÇÁ æßÇäÊ Ýí ÞãÉ ÑæÍåÇ ÇáãÚäæíÉ æÃäåÇ ÇÓÊæÚÈÊ ÇáÚãá æÈÓÑÚÉ ãáÝÊÉ Úáì ÃÚÞÏ ãÚÏÇÊ ÇáÊÓÌíá ÈÇáÅÐÇÚÉ ¡ æÞÇá Ãäå íÊæÞÝ ßËíÑÇð ÚäÏ ßáãÉ&nbsp; &rdquo; ÇäÊÍÇÑ &rdquo; æíÌÈ ÅÚÇÏÉ ÇáÊÝßíÑ Ýí Ðáß áÃäå áíÓ ãä ÇáãÚÞæá Ãä ÊäÊÍÑ ÅäÓÇäÉ ßÇäÊ ÊÚãá ÈåÐÇ ÇáÚØÇÁ ¡ æíÖíÝ Ãäå ÚáíäÇ Ãä äÚæÏ ÈÇáÐÇßÑÉ Åáì ÍæÇÏË ÞÊá ÛÇãÖÉ áãÕÑííä ÊãÊ ÈÇáÎÇÑÌ ÝÞÏ äÓÊÎÑÌ ãäåÇ ÈÚÖ ÇáäÊÇÆÌ æãäåÇ ãÕÑÚ ÇáÝÑíÞ&nbsp; ÇááíËì äÇÕÝ æãÞÊá Úáì ÔÝíÞ &ndash; ãÏíÑ ãßÊÈ ÇáãÔíÑ ÚÈÏ ÇáÍßíã ÚÇãÑ æÒíÑ ÇáÍÑÈíÉ Ýí ÓÊíäÇÊ ÇáÞÑä ÇáãÇÖí -&nbsp; æíÊÓÇÁá ÃÈæ ÇáÚáÇ Ýí äåÇíÉ ÍÏíËå : åá ÇáÏã ÇáãÕÑí ãÓÊÈÇÍÇð ¿! ..</p>
<p style="margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 15px; padding-left: 0px; border-top-width: 0px; border-right-width: 0px; border-bottom-width: 0px; border-left-width: 0px; border-style: initial; border-color: initial; outline-width: 0px; outline-style: initial; outline-color: initial; font-size: 16px; vertical-align: baseline; background-image: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-color: transparent; line-height: 1.8; background-position: initial initial; background-repeat: initial initial; ">
<strong style="margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; border-top-width: 0px; border-right-width: 0px; border-bottom-width: 0px; border-left-width: 0px; border-style: initial; border-color: initial; outline-width: 0px; outline-style: initial; outline-color: initial; font-size: 16px; vertical-align: baseline; background-image: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-color: transparent; background-position: initial initial; background-repeat: initial initial; ">åÜ-&nbsp; ØÈíÈ ÇáÃÓäÇä ÇáãÕÑí åÔÇã ÚíÓì</strong>&nbsp;ÞÇá Ãäå ÞÏ ÃÌÑì 24 ÚãáíÉ ÌÑÇÍíÉ Ýí ÚíÇÏÊå Ýí áäÏä áÒÑÇÚÉ ÃÓäÇä ßÇãáÉ áåÇ æÃä ÕÏÇÞÊå ßÇäÊ ÞÏ ÊæØÏÊ ÈåÇ ¡ æÞÇá ÃäåÇ ßÇäÊ ÅäÓÇäÉ ãæÒæäÉ ÌÏÇð æÃäåÇ ßÇäÊ ÊÊÚÌá ÇáÚæÏÉ Åáì ãÕÑ&nbsp; ¡ æíÓÃá ãäÏåÔÇð áãÇÐÇ ÊäÊÍÑ ÅäÓÇäÉ ÊÍãáÊ ÃáãÇ ßÈíÑÇð æáãÏÉ ØæíáÉ Ýí 24 ÚãáíÉ ÌÑÇÍíÉ ¿! .. æíÎÊã ÈÞæáå Ãä ÂÎÑ ÔíÁ íãßä Ãä íÕÏÞå åæ Ãä ÊäÊÍÑ Êáß ÇáÅäÓÇäÉ æÃäå ßáãÇ ÇÓÊÛÑÞ Ýì ÇáÊÝßíÑ ßáãÇ ÇÓÊÈÚÏ ÚãáíÉ ÇáÇäÊÍÇÑ ..</p>
<p style="margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 15px; padding-left: 0px; border-top-width: 0px; border-right-width: 0px; border-bottom-width: 0px; border-left-width: 0px; border-style: initial; border-color: initial; outline-width: 0px; outline-style: initial; outline-color: initial; font-size: 16px; vertical-align: baseline; background-image: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-color: transparent; line-height: 1.8; background-position: initial initial; background-repeat: initial initial; ">
Ýí ÚÇã 2005 æÈÚÏ ÇáÇäÊÔÇÑ ÇáÔÚÈí ÇáãáÍæÙ áÍÑßÉ &rdquo; ßÝÇíÉ &rdquo; ßÇä Úáì ÕÝæÊ ÇáÔÑíÝ Ãä íÞÏã ÇáæáÇÁ áÓíÏå áÖãÇä ÇÓÊãÑÇÑå ¡ Ýåæ íÚÑÝ Ãäå Ýí ÇáÃÕá ÞæÇÏ æÚáíå Ãä íäÇÝÞ ÃßËÑ ãä Ãí ÔÎÕ ÂÎÑ ãä ÃÌá ÖãÇä ÈÞÇÆå ¡ ÝÞÏã ÇÞÊÑÇÍÇ Åáì ÌãÇá ãÈÇÑß áÅäÔÇÁ ÍÑßÉ ãÖÇÏÉ áÍÑßÉ &rdquo; ßÝÇíÉ &rdquo; ÊÓãì &rdquo; ÇáÇÓÊãÑÇÑ ãä ÃÌá ÇáÇÒÏåÇÑ&rdquo; Úáì Ãä íÞæÏ Êáß ÇáÍÑßÉ ÇáÝäÇäæä æÇáÑíÇÖíæä ÇáÏÇÆÑæä Ýí Ýáß ÇáäÙÇã ÇáÝÇÓÏ ¡&nbsp; æÞÏ ÑõÝÖ ÇÞÊÑÇÍ ÇáÞæÇÏ ÝÚÇÏ Åáì ÃÏÑÇÌå ãÍÈØÇ ÍíË ßÇä íÙä Ãäå ÈÐáß íÖãä ÚÏã ÇáÛÏÑ Èå ãä ÓíÏå ææáì äÚãÊå&nbsp; ..</p>
<p style="margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 15px; padding-left: 0px; border-top-width: 0px; border-right-width: 0px; border-bottom-width: 0px; border-left-width: 0px; border-style: initial; border-color: initial; outline-width: 0px; outline-style: initial; outline-color: initial; font-size: 16px; vertical-align: baseline; background-image: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-color: transparent; line-height: 1.8; background-position: initial initial; background-repeat: initial initial; ">
<strong style="margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; border-top-width: 0px; border-right-width: 0px; border-bottom-width: 0px; border-left-width: 0px; border-style: initial; border-color: initial; outline-width: 0px; outline-style: initial; outline-color: initial; font-size: 16px; vertical-align: baseline; background-image: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-color: transparent; background-position: initial initial; background-repeat: initial initial; ">áæ ßÇä ãÈÇÑß ÑÌáÇ ØÇåÑÇ ÍÞÇ ãäÐ ÞÏæãå &ndash; ßãÇ íÒÚã ßá ÇáØÛÇÉ &ndash; &nbsp;ÝãÇ ÇáÐí íÌÚáå íÖÚ ÑÌáÇ ÚõÑÝ Úäå Ãäå ßÇä ÞæÇÏÇ Úáì ÑÃÓ æÒÇÑÉ ÇáÅÚáÇã áãÏ 22 ÚÇãÇ ¡ æåì æÒÇÑÉ ãä ÃÎØÑ ÇáæÒÇÑÇÊ ÍíË ÊÄËÑ æÈÕæÑÉ ÈÇáÛÉ Ýí ÃÎáÇÞíÇÊ ÇáäÇÓ ÈãÇ ÊÞÏãå áåã .. ÅäåÇ ÚãáíÉ ÃÔÈå ÈÊÞÏíã ÝÇÌÑ æãÝÓÏ Ýí ÇáÃÑÖ ßí íßæä ÅãÇãÇ ááäÇÓ Ýí ÇáÕáÇÉ ..</strong></p>
<p style="margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 15px; padding-left: 0px; border-top-width: 0px; border-right-width: 0px; border-bottom-width: 0px; border-left-width: 0px; border-style: initial; border-color: initial; outline-width: 0px; outline-style: initial; outline-color: initial; font-size: 16px; vertical-align: baseline; background-image: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-color: transparent; line-height: 1.8; background-position: initial initial; background-repeat: initial initial; ">
&nbsp;</p>
<p style="margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 15px; padding-left: 0px; border-top-width: 0px; border-right-width: 0px; border-bottom-width: 0px; border-left-width: 0px; border-style: initial; border-color: initial; outline-width: 0px; outline-style: initial; outline-color: initial; font-size: 16px; vertical-align: baseline; background-image: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-color: transparent; line-height: 1.8; background-position: initial initial; background-repeat: initial initial; ">
áÇ íæÌÏ ÑÆíÓ ØÇåÑ Ýí åÐÇ Çáßæä íÓÊÚíä ÈÞæÇÏ Úáì ãÏì ËáÇËíä ÚÇãÇ ÅáÇ ÅÐÇ ßÇä íÍÞÞ áå ãÕáÍÉ ÎÇÕÉ .. áÇ ÚÌÈ Ýí Ðáß Ãä íÞæá ÇáäÇÓ Ãä ÞæÇÏ ãÕÑ ÇáÃßÈÑ íÍãá ÃÓÑÇÑÇ Ýí ÕÏÑå ßÝíáÉ ÈÃä ÊÕÏã ßá ÇáãÕÑííä Ýí ÇáÕãíã ..</p>
<p style="margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 15px; padding-left: 0px; border-top-width: 0px; border-right-width: 0px; border-bottom-width: 0px; border-left-width: 0px; border-style: initial; border-color: initial; outline-width: 0px; outline-style: initial; outline-color: initial; font-size: 16px; vertical-align: baseline; background-image: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-color: transparent; line-height: 1.8; background-position: initial initial; background-repeat: initial initial; ">
ÊÞÝ ÞÕÉ ãÛÏæÑÉ áäÏä æÑÇÁ ÇáÑÝÖ ÇáãÊßÑÑ ááãÔíÑ ÚÈÏ ÇáÍáíã ÃÈæ ÛÒÇáÉ ÈÇáÎÑæÌ ááÚáÇÌ Ýí ÇáÎÇÑÌ ÈÇáÑÛã ãä ÊÏÎá ÇáßËíÑ ãä ÇáÑÄÓÇÁ æÇáãáæß ÇáÚÑÈ .. áÞÏ ÑÝÖ ÇáØÇÛíÉ ÇáÝÇÓÏ ÎÑæÌ ÇáãÔíÑ æåæ Ýí ßÇãá ÕÍÊå Ýí ÊÓÚíäÇÊ ÇáÞÑä ÇáãÇÖí ááÚãá Ýí ÌíÔ ÃßËÑ ãä ÏæáÉ ÚÑÈíÉ ¡ æåÇåæ íÑÝÖ ÃíÖÇ Ýí ÇáÓäæÇÊ ÇáËáÇË ÇáÃÎíÑÉ ãä ÍíÇÉ ÇáãÔíÑ ÑÛã Ãáãå ÇáÔÏíÏ ãä ÇáãÑÖ ÇáÎÈíË ..</p>
<p style="margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 15px; padding-left: 0px; border-top-width: 0px; border-right-width: 0px; border-bottom-width: 0px; border-left-width: 0px; border-style: initial; border-color: initial; outline-width: 0px; outline-style: initial; outline-color: initial; font-size: 16px; vertical-align: baseline; background-image: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-color: transparent; line-height: 1.8; background-position: initial initial; background-repeat: initial initial; ">
ßÇä ÇáãÔíÑ &ndash; ÑÍãå Çááå &ndash; íÚáã ÈÊÝÇÕíá ÞÊá ÇáãÛÏæÑÉ Ýí áäÏä æÊÝÇÕíá ÃÎÑì Úä ÍíÇÉ ãÈÇÑß Ýí æÙíÝÊå ÇáÊí áã íßä íÍáã ÈåÇ ¡ æßÇä ÇáØÇÛíÉ ÇáÝÇÓÏ íÎÔì ãä ÎÑæÌ Êáß ÇáÍÞÇÆÞ ßÑÏ ËÃÑí ãä ÇáãÔíÑ Úáì ãÇ äÔÑÊå ÃÌåÒÉ ÅÚáÇãå ÇáãæÌåÉ Ýí ÔÊÇÁ 1992 Úä ÚáÇÞÉ ÇáãÔíÑ ÈÓíÏÉ ÊÏÚì áæÓì ÂÑÊíä áÊÔæíå ÓãÚÊå ¡ ßÚÇÏÊå ÏÇÆãÇ &ndash; áÚäå Çááå &ndash; ãÚ ßá ãä íÍÙì Úáì ÞÈæá æÑÖì ãä ÇáÔÚÈ ..</p>
<p style="margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 15px; padding-left: 0px; border-top-width: 0px; border-right-width: 0px; border-bottom-width: 0px; border-left-width: 0px; border-style: initial; border-color: initial; outline-width: 0px; outline-style: initial; outline-color: initial; font-size: 16px; vertical-align: baseline; background-image: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-color: transparent; line-height: 1.8; background-position: initial initial; background-repeat: initial initial; ">
( ÕÑÍ ÇáãåäÏÓ ÍÓÈ Çááå ÇáßÝÑÇæí ÚÏÉ ãÑÇÊ Ýí ÇáãÇÖí &ndash; æßÃä ÂÎÑåÇ ãäÐ ÔåÑíä &ndash; ÈÃä ÇáãÔíÑ ÃÞÓã áå Úáì ßÊÇÈ Çááå ÈÃäå áã íßä Úáì ÚáÇÞÉ ÈÇáÓíÏÉ áæÓì ÂÑÊíä Ãæ ÈÃí ÓíÏÉ ÛíÑ ÒæÌÊå ÇáÓíÏÉ ÃÔÌÇä ) ..</p>
<p style="margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 15px; padding-left: 0px; border-top-width: 0px; border-right-width: 0px; border-bottom-width: 0px; border-left-width: 0px; border-style: initial; border-color: initial; outline-width: 0px; outline-style: initial; outline-color: initial; font-size: 16px; vertical-align: baseline; background-image: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-color: transparent; line-height: 1.8; background-position: initial initial; background-repeat: initial initial; ">
ÑÍã Çááå ÇáãÛÏæÑÉ Ýí ÐßÑì íæã æÝÇÊåÇ ÇáÊÇÓÚ ¡ æáÚä Çááå ØÇÛíÉ ãÕÑ ÇáÝÇÓÏ æÒãÑÊå ¡ Âãíä ..</p>
<p style="margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 15px; padding-left: 0px; border-top-width: 0px; border-right-width: 0px; border-bottom-width: 0px; border-left-width: 0px; border-style: initial; border-color: initial; outline-width: 0px; outline-style: initial; outline-color: initial; font-size: 16px; vertical-align: baseline; background-image: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-color: transparent; line-height: 1.8; background-position: initial initial; background-repeat: initial initial; ">
ÑÇÆÝ ÇáæíÔì</p>
<p style="margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 15px; padding-left: 0px; border-top-width: 0px; border-right-width: 0px; border-bottom-width: 0px; border-left-width: 0px; border-style: initial; border-color: initial; outline-width: 0px; outline-style: initial; outline-color: initial; font-size: 16px; vertical-align: baseline; background-image: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-color: transparent; line-height: 1.8; background-position: initial initial; background-repeat: initial initial; ">
ÓÇäÊ áæíÓ &ndash; ãíÒæÑì &ndash; ÃãÑíßÇ</p>
<p style="margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 15px; padding-left: 0px; border-top-width: 0px; border-right-width: 0px; border-bottom-width: 0px; border-left-width: 0px; border-style: initial; border-color: initial; outline-width: 0px; outline-style: initial; outline-color: initial; font-size: 16px; vertical-align: baseline; background-image: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-color: transparent; line-height: 1.8; background-position: initial initial; background-repeat: initial initial; ">
<a href="mailto:elwisheer@yahoo.com" style="margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; border-top-width: 0px; border-right-width: 0px; border-bottom-width: 0px; border-left-width: 0px; border-style: initial; border-color: initial; outline-width: 0px; outline-style: initial; outline-color: initial; font-size: 16px; vertical-align: baseline; background-image: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-color: transparent; color: rgb(205, 23, 19); text-decoration: none; background-position: initial initial; background-repeat: initial initial; ">elwisheer@yahoo.com</a></p>
<p style="margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 15px; padding-left: 0px; border-top-width: 0px; border-right-width: 0px; border-bottom-width: 0px; border-left-width: 0px; border-style: initial; border-color: initial; outline-width: 0px; outline-style: initial; outline-color: initial; font-size: 16px; vertical-align: baseline; background-image: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-color: transparent; line-height: 1.8; background-position: initial initial; background-repeat: initial initial; ">
<a href="http://www.liberty4egypt.blogspot.com/" style="margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; border-top-width: 0px; border-right-width: 0px; border-bottom-width: 0px; border-left-width: 0px; border-style: initial; border-color: initial; outline-width: 0px; outline-style: initial; outline-color: initial; font-size: 16px; vertical-align: baseline; background-image: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-color: transparent; color: rgb(205, 23, 19); text-decoration: none; background-position: initial initial; background-repeat: initial initial; ">www.liberty4egypt.blogspot.com</a></p>
</div>
اجمالي القراءات 9549

للمزيد يمكنك قراءة : اساسيات اهل القران
أضف تعليق
لا بد من تسجيل الدخول اولا قبل التعليق
تاريخ الانضمام : 2011-03-03
مقالات منشورة : 8
اجمالي القراءات : 108,627
تعليقات له : 0
تعليقات عليه : 4
بلد الميلاد : Egypt
بلد الاقامة : Egypt