القرءان مقابل الشريعة

محمود دويكات Ýí 2010-01-30


</p>
</span></strong></p>
<p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:right;line-height:normal;
direction:rtl;unicode-bidi:embed"><strong><span style="font-size: 16px; "><span style="font-family: 'Times New Roman'; "><span lang="AR-EG">1. ßáãÉ ÇáÊæÍíÏ</span></span></span></strong><span lang="AR-EG" style="font-family: 'Times New Roman', serif; "><o:p></o:p></span></p>
المزيد مثل هذا المقال :

<p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:right;line-height:normal;
direction:rtl;unicode-bidi:embed"><strong><span style="font-size: 16px; "><span style="font-family: 'Times New Roman'; "><span lang="AR-EG">ÇáÞÑÁÇä: áÇ Åáå ÅáÇøÇááå ( 2: 255; 37: 35;&nbsp; 3: 18; 47: 19)</span></span></span></strong><span lang="AR-EG" style="font-family: 'Times New Roman', serif; "><o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:right;line-height:normal;
direction:rtl;unicode-bidi:embed"><strong><span style="font-size: 16px; "><span style="font-family: 'Times New Roman'; "><span lang="AR-EG">ÇáÔÑíÚÉ ÇáÍÇáíÉ:&nbsp; áÇ Åáå ÅáÇ Çááå - ãÍãÏ ÑÓæá Çááå &nbsp;( + Úáíø æáíø Çááå )</span></span></span></strong><span lang="AR-EG" style="font-family: 'Times New Roman', serif; "><o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:right;line-height:normal;
direction:rtl;unicode-bidi:embed"><strong><span style="font-size: 16px; "><span style="font-family: 'Times New Roman'; "><span lang="AR-EG">2. ÐÇÊ Çááå</span></span></span></strong><span lang="AR-EG" style="font-family: 'Times New Roman', serif; "><o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:right;line-height:normal;
direction:rtl;unicode-bidi:embed"><strong><span style="font-size: 16px; "><span style="font-family: 'Times New Roman'; "><span lang="AR-EG">ÇáÞÑÁÇä: áíÓ ßãËáå ÔíÁ ¡ áÇÊÏÑßå ÇáÃÈÕÇÑ (2: 255; 6:103; 7: 143; 8: 24; 57: 3; 42: 51)</span></span></span></strong><span lang="AR-EG" style="font-family: 'Times New Roman', serif; "><o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:right;line-height:normal;
direction:rtl;unicode-bidi:embed"><strong><span style="font-size: 16px; "><span style="font-family: 'Times New Roman'; "><span lang="AR-EG">ÇáÔÑíÚÉ ÇáÍÇáíÉ: Çááå ãæÌæÏ Ýí ãßÇä ãÇ ÝæÞ ÇáÓãÇÁ ÇáÓÇÈÚÉ.&nbsp; ßá ÓäÉ íäÒá Çááå Ýí áíáÉ ãÚíäÉ ( ÚÑÝÉ &ndash; ÃæÛíÑåÇ ÈÍÓÈ ÇáãÐÇåÈ) Çáì ãäÊÕÝ ÇáÓãÇÁ ÇáÏäíÇ </span><span lang="AR-SA">ÝíÞæá : &rlm;ÃäÇ Çáãáß ãä ÐÇ ÇáÐí íÏÚæäí ÝÃÓÊÌíÈ áå ãä ÐÇ ÇáÐí íÓÃáäí ÝÃÚØíå .. ÇáÎ .. ÝáÇ íÒÇá íäÇÏí ÍÊì íÖíÁ ÇáÝÌÑ (ÇáÈÎÇÑí) .</span></span></span></strong><span lang="AR-SA" style="font-family: 'Times New Roman', serif; "><o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:right;line-height:normal;
direction:rtl;unicode-bidi:embed"><strong><span style="font-size: 16px; "><span style="font-family: 'Times New Roman'; "><span lang="AR-SA">3. ÇáÊÈÚíÉ</span></span></span></strong><span lang="AR-SA" style="font-family: 'Times New Roman', serif; "><o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:right;line-height:normal;
direction:rtl;unicode-bidi:embed"><strong><span style="font-size: 16px; "><span style="font-family: 'Times New Roman'; "><span lang="AR-SA">ÇáÞÑÁÇä: ÇáãÓáãæä íÊÈÚæä ÇáÞÑÁÇä ÝÞØ ¡ æ ßá ãÇ ÚÏÇå ãä ßÊÈ Ýåí ÍÑÇã ÞØÚÇð (2: 3-5, 62, 177;&nbsp; 5:&nbsp; 69)</span></span></span></strong><span lang="AR-SA" style="font-family: 'Times New Roman', serif; "><o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:right;line-height:normal;
direction:rtl;unicode-bidi:embed"><strong><span style="font-size: 16px; "><span style="font-family: 'Times New Roman'; "><span lang="AR-SA">ÇáÔÑíÚÉ ÇáÍÇáíÉ: &nbsp;íÚÊÈÑæä ÇáÞÑÁÇä ÝÞØ ááÞÑÇÁÉ (ÃæÇáÊÚÈøÏ). æ áßä ÝÚáíÇ íÊÈÚæä ßÊÈ ÇáÍÏíË æ ÇáÝÞå æ ÇáÃÕæá æ ÇáÝÊÇæì ÍÓÈ ßá ÌãÇÚÉ æãÐåÈ.</span></span></span></strong><span lang="AR-SA" style="font-family: 'Times New Roman', serif; "><o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:right;line-height:normal;
direction:rtl;unicode-bidi:embed"><strong><span style="font-size: 16px; "><span style="font-family: 'Times New Roman'; "><span lang="AR-SA">4. ÚáÇÞÉ ÇáÞÑÁÇä ÈãÇ ÓÈÞå ãä ßÊÈ</span></span></span></strong><span lang="AR-SA" style="font-family: 'Times New Roman', serif; "><o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:right;line-height:normal;
direction:rtl;unicode-bidi:embed"><strong><span style="font-size: 16px; "><span style="font-family: 'Times New Roman'; "><span lang="AR-SA">ÇáÞÑÁÇä: ãÕÏøÞ æ ãåíãä ÚáíåÇ ¡ æíÚÊÈÑåÇ ÕÇáÍÉ áãä ÃäÒáÊ áåã (2: 53, 89, 91,97, 136; 5: 44-49; 10: 37;&nbsp; 12: 38, 111; 16:123; 41: 43)</span></span></span></strong><span lang="AR-EG" style="font-family: 'Times New Roman', serif; "><o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:right;line-height:normal;
direction:rtl;unicode-bidi:embed"><strong><span style="font-size: 16px; "><span style="font-family: 'Times New Roman'; "><span lang="AR-SA">ÇáÔÑíÚÉ ÇáÍÇáíÉ: </span><span lang="AR-EG">&nbsp;íÚÊÑÝæä ÈåÇ æ áßä íÚÊÈÑæäåÇ ãÒíÝÉ æ ÈÇØáÉ</span></span></span></strong><span lang="AR-EG" style="font-family: 'Times New Roman', serif; "><o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:right;line-height:normal;
direction:rtl;unicode-bidi:embed"><strong><span style="font-size: 16px; "><span style="font-family: 'Times New Roman'; "><span lang="AR-EG">5. ÚÏÏ ÂíÇÊ ÇáÞÑÁÇä</span></span></span></strong><span lang="AR-EG" style="font-family: 'Times New Roman', serif; "><o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:right;line-height:normal;
direction:rtl;unicode-bidi:embed"><strong><span style="font-size: 16px; "><span style="font-family: 'Times New Roman'; "><span lang="AR-EG">ÇáÞÑÁÇä: 6236 ÂíÉ ( ÅÝÊÍ Ãí ãÕÍÝ)</span></span></span></strong><span lang="AR-EG" style="font-family: 'Times New Roman', serif; "><o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:right;line-height:normal;
direction:rtl;unicode-bidi:embed"><strong><span style="font-size: 16px; "><span style="font-family: 'Times New Roman'; "><span lang="AR-EG">ÇáÔÑíÚÉ ÇáÍÇáíÉ: íÊÑÇæÍ ÇáÚÏÏ ãä 6000 Çáì&nbsp; 6666 ÂíÉ ¡ ÅáÇ Ãäåã áÇ íÓÊØíÚæä ÅËÈÇÊ Ðáß ¡ æáÇ íÓÊØíÚæä Ãä íÃÊæÇ ÈÊáß ÇáÃíÇÊ ÇáäÇÞÕÉ (Ãæ ÇáãäÓæÎÉ ¡ Ãæ ÇáÊí ÃßáÊåÇ ÇáÏÇÌä ¡ ÃæÇáÊí ÃäÓÇåÇ Çááå ááäÈí) </span></span></span></strong><span lang="AR-EG" style="font-family: 'Times New Roman', serif; "><o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:right;line-height:normal;
direction:rtl;unicode-bidi:embed"><strong><span style="font-size: 16px; "><span style="font-family: 'Times New Roman'; "><span lang="AR-EG">6. &nbsp;ÇáãÝÇÖáÉ ãÇ Èíä ÇáÑÓá</span></span></span></strong><span lang="AR-EG" style="font-family: 'Times New Roman', serif; "><o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:right;line-height:normal;
direction:rtl;unicode-bidi:embed"><strong><span style="font-size: 16px; "><span style="font-family: 'Times New Roman'; "><span lang="AR-EG">ÇáÞÑÁÇä: áÇ äÝÑÞ Èíä ÃÍÏ ãä ÑÓáå (2: 124, 136; 6: 84-87, 154; 7; 144; 50: 45;&nbsp; 38: 126; 4: 150-152; 3: 33,45) </span></span></span></strong><span lang="AR-EG" style="font-family: 'Times New Roman', serif; "><o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:right;line-height:normal;
direction:rtl;unicode-bidi:embed"><strong><span style="font-size: 16px; "><span style="font-family: 'Times New Roman'; "><span lang="AR-EG">ÇáÔÑíÚÉ ÇáÍÇáíÉ: ãÍãÏ ÃÔÑÝ ÇáÃäÈíÇÁ æ ÇáãÑÓáíä ¡&nbsp; ãÍãÏ: ØÈ ÇáÃäÇã &nbsp;æÏæÇÄåÇ ¡ æ ÚÇÝíÉ ÇáÃÈÏÇä æÔÝÇÄåÇ (ÚÈÏ ÇáÍãíÏ ßÔß)</span></span></span></strong><span lang="AR-EG" style="font-family: 'Times New Roman', serif; "><o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:right;line-height:normal;
direction:rtl;unicode-bidi:embed"><strong><span style="font-size: 16px; "><span style="font-family: 'Times New Roman'; "><span lang="AR-EG">7. &nbsp;Úáã ÇáÛíÈ:</span></span></span></strong><span lang="AR-EG" style="font-family: 'Times New Roman', serif; "><o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:right;line-height:normal;
direction:rtl;unicode-bidi:embed"><strong><span style="font-size: 16px; "><span style="font-family: 'Times New Roman'; "><span lang="AR-EG">ÇáÞÑÁÇä: ãÍãÏ áã íÚáã ÇáÛíÈ (6: 50; 7: 187, 188; 10: 20, 49; 11: 31; 46: 9)</span></span></span></strong><span lang="AR-EG" style="font-family: 'Times New Roman', serif; "><o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:right;line-height:normal;
direction:rtl;unicode-bidi:embed"><strong><span style="font-size: 16px; "><span style="font-family: 'Times New Roman'; "><span lang="AR-EG">ÇáÔÑíÚÉ ÇáÍÇáíÉ: ãÍãÏ ÚÜóáÜöãó ÇáãÇÖí æ ÇáÍÇÖÑ æ ÇáãÓÊÞÈá æ ãÇ ßÇä ÞÈá ÇáÎáÞ æ ãÇ Óíßæä ÈÚÏå.</span></span></span></strong><span lang="AR-EG" style="font-family: 'Times New Roman', serif; "><o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:right;line-height:normal;
direction:rtl;unicode-bidi:embed"><strong><span style="font-size: 16px; "><span style="font-family: 'Times New Roman'; "><span lang="AR-EG">8. åá äÓÈ ãÍãÏ ßáÇãÇð ÛíÑ ÇáÞÑÁÇä ááå ÊÚÇáì¿</span></span></span></strong><span lang="AR-EG" style="font-family: 'Times New Roman', serif; "><o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:right;line-height:normal;
direction:rtl;unicode-bidi:embed"><strong><span style="font-size: 16px; "><span style="font-family: 'Times New Roman'; "><span lang="AR-EG">ÇáÞÑÁÇä: æ áæ ÊÞæøá ÚáíäÇ ÈÚÖ ÇáÃÞÇæíá áÃÎÐäÇ ãäå ÈÇáíãíä.. (69: 44-47; 5: 44-49; 6: 19, 50; 43:43, 44; 7; 203; 33: 2)</span></span></span></strong><span lang="AR-EG" style="font-family: 'Times New Roman', serif; "><o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:right;line-height:normal;
direction:rtl;unicode-bidi:embed"><strong><span style="font-size: 16px; "><span style="font-family: 'Times New Roman'; "><span lang="AR-EG">ÇáÔÑíÚÉ ÇáÍÇáíÉ: ãÍãÏ ÞÇá æ äÓÈ ÂáÇÝ ÇáÃÍÇÏíË ÅãÇ ãÈÇÔÑÉ Úä Çááå (ÃÍÇÏíË ÞÏÓíÉ) Ãæ ÛíÑ ãÈÇÔÑÉ (ÃÍÇÏíË ÚÇÏíÉ)</span></span></span></strong><span lang="AR-EG" style="font-family: 'Times New Roman', serif; "><o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:right;line-height:normal;
direction:rtl;unicode-bidi:embed"><strong><span style="font-size: 16px; "><span style="font-family: 'Times New Roman'; "><span lang="AR-EG">9. ÏÎæá ÇáÌäÉ</span></span></span></strong><span lang="AR-EG" style="font-family: 'Times New Roman', serif; "><o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:right;line-height:normal;
direction:rtl;unicode-bidi:embed"><strong><span style="font-size: 16px; "><span style="font-family: 'Times New Roman'; "><span lang="AR-EG">ÇáÞÑÁÇä: ßá ãÄãä ÈÇááå æ Çáíæã ÇáÂÎÑ æ íÚãá ÕÇáÍÇ áå ÇáÌäÉ (2: 62, 111, 113; 3: 72, 75; 5:&nbsp; 69, 82; 7: 159)</span></span></span></strong><span lang="AR-EG" style="font-family: 'Times New Roman', serif; "><o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:right;line-height:normal;
direction:rtl;unicode-bidi:embed"><strong><span style="font-size: 16px; "><span style="font-family: 'Times New Roman'; "><span lang="AR-EG">ÇáÔÑíÚÉ ÇáÍÇáíÉ:&nbsp; áÇ íÏÎá ÇáÌäÉ ÅáÇ ãä ÇÊÈÚ ãáÊåã.</span></span></span></strong><span lang="AR-EG" style="font-family: 'Times New Roman', serif; "><o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:right;line-height:normal;
direction:rtl;unicode-bidi:embed"><strong><span style="font-size: 16px; "><span style="font-family: 'Times New Roman'; "><span lang="AR-EG">10. ÇáÍÓÇÈ æ ÇáÌÒÇÁ</span></span></span></strong><span lang="AR-EG" style="font-family: 'Times New Roman', serif; "><o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:right;line-height:normal;
direction:rtl;unicode-bidi:embed"><strong><span style="font-size: 16px; "><span style="font-family: 'Times New Roman'; "><span lang="AR-EG">ÇáÞÑÁÇä: ÓæÝ íÍÇÓÈ ßá ÅäÓÇä ÚÇÞá Úä ßá ãÇ ÝÚáå æ ÇßÊÓÈå æ íÌÇÒì ÈäÇÁð ÚáíåÇ (4: 49; 99: 7, 8; 29: 2, 3; 6: 132; 10:4)</span></span></span></strong><span lang="AR-EG" style="font-family: 'Times New Roman', serif; "><o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:right;line-height:normal;
direction:rtl;unicode-bidi:embed"><strong><span style="font-size: 16px; "><span style="font-family: 'Times New Roman'; "><span lang="AR-EG">ÇáÔÑíÚÉ ÇáÍÇáíÉ: ãä ÞÇá ÞÈá ãæÊå : áÇ Åáå ÅáÇ Çááå ãÍãÏ ÑÓæá Çááå (+ æ Ãä ÚáíøÇð æáí Çááå) &nbsp;ÊÛÝÑ ÌãíÚ ÐäæÈå ÈÇÓÊËäÇÁ ÇáÔÑß ÈÇááå.</span></span></span></strong><span lang="AR-EG" style="font-family: 'Times New Roman', serif; "><o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:right;line-height:normal;
direction:rtl;unicode-bidi:embed"><strong><span style="font-size: 16px; "><span style="font-family: 'Times New Roman'; "><span lang="AR-EG">11. ÇáÚáÇÞÉ ãÚ ÇáäÕÇÑì (ÇáãÓíÍííä)</span></span></span></strong><span lang="AR-EG" style="font-family: 'Times New Roman', serif; "><o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:right;line-height:normal;
direction:rtl;unicode-bidi:embed"><strong><span style="font-size: 16px; "><span style="font-family: 'Times New Roman'; "><span lang="AR-EG">ÇáÞÑÁÇä: åã ÃÞÑÈ ÇáäÇÓ ãæÏÉ ááãÓáãíä (5: 82 )</span></span></span></strong><span lang="AR-EG" style="font-family: 'Times New Roman', serif; "><o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:right;line-height:normal;
direction:rtl;unicode-bidi:embed"><strong><span style="font-size: 16px; "><span style="font-family: 'Times New Roman'; "><span lang="AR-EG">ÇáÔÑíÚÉ ÇáÍÇáíÉ: åã ÚÏæ ßÝÇÑ&nbsp; æ ÃÑÖåã ÏÇÑ ÍÑÈ íÌÈ ÞÊÇáåã.</span></span></span></strong><span lang="AR-EG" style="font-family: 'Times New Roman', serif; "><o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:right;line-height:normal;
direction:rtl;unicode-bidi:embed"><strong><span style="font-size: 16px; "><span style="font-family: 'Times New Roman'; "><span lang="AR-EG">12. äÙÇã ÇáÍßã (1)</span></span></span></strong><span lang="AR-EG" style="font-family: 'Times New Roman', serif; "><o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:right;line-height:normal;
direction:rtl;unicode-bidi:embed"><strong><span style="font-size: 16px; "><span style="font-family: 'Times New Roman'; "><span lang="AR-EG">ÇáÞÑÁÇä: äÙÇã ÇáÍßã íÌÈ Ãä íÞæã Úáì ãÈÏà ÇÓÊÔÇÑÉ ÇáÔÚÈ Ýí ÌãíÚ ÇáÞæÇäíä (42: 38)</span></span></span></strong><span lang="AR-EG" style="font-family: 'Times New Roman', serif; "><o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:right;line-height:normal;
direction:rtl;unicode-bidi:embed"><strong><span style="font-size: 16px; "><span style="font-family: 'Times New Roman'; "><span lang="AR-EG">ÇáÔÑíÚÉ ÇáÍÇáíÉ: ÇáÍÇßã Ùá Çááå Ýí ÇáÃÑÖ æ Úáì ÇáÌãíÚ ÇáãÈÇíÚÉ áå ÈÇáÓãÚ æ ÇáØÇÚÉ. </span></span></span></strong><span lang="AR-EG" style="font-family: 'Times New Roman', serif; "><o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:right;line-height:normal;
direction:rtl;unicode-bidi:embed"><strong><span style="font-size: 16px; "><span style="font-family: 'Times New Roman'; "><span lang="AR-EG">13. äÙÇã ÇáÍßã (2)</span></span></span></strong><span lang="AR-EG" style="font-family: 'Times New Roman', serif; "><o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:right;line-height:normal;
direction:rtl;unicode-bidi:embed"><strong><span style="font-size: 16px; "><span style="font-family: 'Times New Roman'; "><span lang="AR-EG">ÇáÞÑÁÇä: ÇáÞæÇäíä Èíä ÇáäÇÓ íÌÈ Ãä íßæä ÚÇÏáÉ ÈÛÖ ÇáäÙÑ Úä Ïíäåã æ áæäåã æ ÚÑÞåã (90: 10; 73: 3; 2: 256; 92: 12; 6: 52, 69, 108;&nbsp; 4: 171; 109: 6; 22: 78)</span></span></span></strong><span lang="AR-EG" style="font-family: 'Times New Roman', serif; "><o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:right;line-height:normal;
direction:rtl;unicode-bidi:embed"><strong><span style="font-size: 16px; "><span style="font-family: 'Times New Roman'; "><span lang="AR-EG">ÇáÔÑíÚÉ ÇáÍÇáíÉ:&nbsp; ÊãíøÒ ãÇ Èíä ÇáäÇÓ Úáì ÃÓÇÓ ÇáãÐÇåÈ æ ÇáØæÇÆÝ ÇáÏíäíÉ æ ÇáÚÑÞíÇÊ </span></span></span></strong><span lang="AR-EG" style="font-family: 'Times New Roman', serif; "><o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:right;line-height:normal;
direction:rtl;unicode-bidi:embed"><strong><span style="font-size: 16px; "><span style="font-family: 'Times New Roman'; "><span lang="AR-EG">14. ÇááÛÇÊ</span></span></span></strong><span lang="AR-EG" style="font-family: 'Times New Roman', serif; "><o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:right;line-height:normal;
direction:rtl;unicode-bidi:embed"><strong><span style="font-size: 16px; "><span style="font-family: 'Times New Roman'; "><span lang="AR-EG">ÇáÞÑÁÇä: ÌãíÚ ÇááÛÇÊ áåÇ äÝÓ ÇáÑÊÈÉ æäÝÓ ÇáÞíãÉ ÚäÏ Çááå ÓÈÍÇäå &nbsp;(14:4;&nbsp; 26: 198, 199; 30: 22; 41: 44)</span></span></span></strong><span lang="AR-EG" style="font-family: 'Times New Roman', serif; "><o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:right;line-height:normal;
direction:rtl;unicode-bidi:embed"><strong><span style="font-size: 16px; "><span style="font-family: 'Times New Roman'; "><span lang="AR-EG">ÇáÔÑíÚÉ ÇáÍÇáíÉ: ÇááÛÉ ÇáÚÑÈíÉ åí áÛÉ Çááå &nbsp;æ ÇáãáÇÆßÉ æ Ãåá ÇáÌäÉ.</span></span></span></strong><span lang="AR-EG" style="font-family: 'Times New Roman', serif; "><o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:right;line-height:normal;
direction:rtl;unicode-bidi:embed"><strong><span style="font-size: 16px; "><span style="font-family: 'Times New Roman'; "><span lang="AR-EG">15. ÎíÑ äÓÇÁ ÇáÚÇáãíä</span></span></span></strong><span lang="AR-EG" style="font-family: 'Times New Roman', serif; "><o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:right;line-height:normal;
direction:rtl;unicode-bidi:embed"><strong><span style="font-size: 16px; "><span style="font-family: 'Times New Roman'; "><span lang="AR-EG">ÇáÞÑÁÇä: ãÑíã Ãã ÚíÓì ÇáãÓíÍ (3: 42)</span></span></span></strong><span lang="AR-EG" style="font-family: 'Times New Roman', serif; "><o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:right;line-height:normal;
direction:rtl;unicode-bidi:embed"><strong><span style="font-size: 16px; "><span style="font-family: 'Times New Roman'; "><span lang="AR-EG">ÇáÔÑíÚÉ ÇáÍÇáíÉ: ÝÇØãÉ ÈäÊ ãÍãÏ.</span></span></span></strong><span lang="AR-EG" style="font-family: 'Times New Roman', serif; "><o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:right;line-height:normal;
direction:rtl;unicode-bidi:embed"><strong><span style="font-size: 16px; "><span style="font-family: 'Times New Roman'; "><span lang="AR-EG">16. ÇáÒæÇÌ (1)</span></span></span></strong><span lang="AR-EG" style="font-family: 'Times New Roman', serif; "><o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:right;line-height:normal;
direction:rtl;unicode-bidi:embed"><strong><span style="font-size: 16px; "><span style="font-family: 'Times New Roman'; "><span lang="AR-EG">ÇáÞÑÁÇä: áÇ íÌæÒ ÇáÒæÇÌ ÈãåÑ ãÄÎÑ&nbsp; (4: 4)</span></span></span></strong><span lang="AR-EG" style="font-family: 'Times New Roman', serif; "><o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:right;line-height:normal;
direction:rtl;unicode-bidi:embed"><strong><span style="font-size: 16px; "><span style="font-family: 'Times New Roman'; "><span lang="AR-EG">ÇáÔÑíÚÉ ÇáÍÇáíÉ: 99% ãä ÇáÒíÌÇÊ ÊÊã ÈãåÑ ãÄÎÑ</span></span></span></strong><span lang="AR-EG" style="font-family: 'Times New Roman', serif; "><o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:right;line-height:normal;
direction:rtl;unicode-bidi:embed"><strong><span style="font-size: 16px; "><span style="font-family: 'Times New Roman'; "><span lang="AR-EG">17. ÇáÒæÇÌ (2)</span></span></span></strong><span lang="AR-EG" style="font-family: 'Times New Roman', serif; "><o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:right;line-height:normal;
direction:rtl;unicode-bidi:embed"><strong><span style="font-size: 16px; "><span style="font-family: 'Times New Roman'; "><span lang="AR-EG">ÇáÞÑÁÇä: ÇáÒæÌ æ ÇáÒæÌÉ ßáÇåãÇ áå ÇáÍÞ Ýí ÚÒã ÇáØáÇÞ (2: 226- 232)</span></span></span></strong><span lang="AR-EG" style="font-family: 'Times New Roman', serif; "><o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:right;line-height:normal;
direction:rtl;unicode-bidi:embed"><strong><span style="font-size: 16px; "><span style="font-family: 'Times New Roman'; "><span lang="AR-EG">ÇáÔÑíÚÉ ÇáÍÇáíÉ: ÇáÑÌá ÝÞØ áå ÇáÍÞ Ýí ÇáØáÇÞ</span></span></span></strong><span lang="AR-EG" style="font-family: 'Times New Roman', serif; "><o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:right;line-height:normal;
direction:rtl;unicode-bidi:embed"><strong><span style="font-size: 16px; "><span style="font-family: 'Times New Roman'; "><span lang="AR-EG">18. ÇáÒæÇÌ (3)</span></span></span></strong><span lang="AR-EG" style="font-family: 'Times New Roman', serif; "><o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:right;line-height:normal;
direction:rtl;unicode-bidi:embed"><strong><span style="font-size: 16px; "><span style="font-family: 'Times New Roman'; "><span lang="AR-EG">ÇáÞÑÁÇä: ÇáØáÇÞ ÃíÖÇ ÚÈÇÑÉ Úä ÚÞÏ æÝíå ÚÒã ÊãÇãÇð ãËá ÚÒã ÚÞÏÉ ÇáäßÇÍ (227:2)</span></span></span></strong><span lang="AR-EG" style="font-family: 'Times New Roman', serif; "><o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:right;line-height:normal;
direction:rtl;unicode-bidi:embed"><strong><span style="font-size: 16px; "><span style="font-family: 'Times New Roman'; "><span lang="AR-EG">ÇáÔÑíÚÉ ÇáÍÇáíÉ: ÇáØáÇÞ íÊã ÈßáãÉ &quot;ØÇáÞ&quot;</span></span></span></strong><span lang="AR-EG" style="font-family: 'Times New Roman', serif; "><o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:right;line-height:normal;
direction:rtl;unicode-bidi:embed"><strong><span style="font-size: 16px; "><span style="font-family: 'Times New Roman'; "><span lang="AR-EG">19. ÇáÒæÇÌ (4)</span></span></span></strong><span lang="AR-EG" style="font-family: 'Times New Roman', serif; "><o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:right;line-height:normal;
direction:rtl;unicode-bidi:embed"><strong><span style="font-size: 16px; "><span style="font-family: 'Times New Roman'; "><span lang="AR-EG">ÇáÞÑÁÇä: áÇ íÌæÒ ÊÚÏÏ ÇáÒæÌÇÊ ÅáÇ Ýí ÍÇáÉ æÌæÏ íÊíã æ Ãä Êßæä ÇáãÑÃÉ ÃÑãáÉ (4: 3)</span></span></span></strong><span lang="AR-EG" style="font-family: 'Times New Roman', serif; "><o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:right;line-height:normal;
direction:rtl;unicode-bidi:embed"><strong><span style="font-size: 16px; "><span style="font-family: 'Times New Roman'; "><span lang="AR-EG">ÇáÔÑíÚÉ ÇáÍÇáíÉ: íÌæÒ ÇáÊÚÏÏ ÈÏæä Ãí ÓÈÈ</span></span></span></strong><span lang="AR-EG" style="font-family: 'Times New Roman', serif; "><o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:right;line-height:normal;
direction:rtl;unicode-bidi:embed"><strong><span style="font-size: 16px; "><span style="font-family: 'Times New Roman'; "><span lang="AR-EG">21. ÇáÒæÇÌ (6)</span></span></span></strong><span lang="AR-EG" style="font-family: 'Times New Roman', serif; "><o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:right;line-height:normal;
direction:rtl;unicode-bidi:embed"><strong><span style="font-size: 16px; "><span style="font-family: 'Times New Roman'; "><span lang="AR-EG">ÇáÞÑÁÇä: áÇ íÌæÒ ÒæÇÌ ÇáÞÇÕÑ (6:4 ¡ 24:26)</span></span></span></strong><span lang="AR-EG" style="font-family: 'Times New Roman', serif; "><o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:right;line-height:normal;
direction:rtl;unicode-bidi:embed"><strong><span style="font-size: 16px; "><span style="font-family: 'Times New Roman'; "><span lang="AR-EG">ÇáÔÑíÚÉ ÇáÍÇáíÉ: ãÍãÏ ÊÒæøÌ ÈØÝáÉ ÚãÑåÇ 9 ÓäæÇÊ. &nbsp;</span></span></span></strong><span lang="AR-EG" style="font-family: 'Times New Roman', serif; "><o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:right;line-height:normal;
direction:rtl;unicode-bidi:embed"><strong><span style="font-size: 16px; "><span style="font-family: 'Times New Roman'; "><span lang="AR-EG">22. ÇáÚÞæÈÇÊ (1)</span></span></span></strong><span lang="AR-EG" style="font-family: 'Times New Roman', serif; "><o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:right;line-height:normal;
direction:rtl;unicode-bidi:embed"><strong><span style="font-size: 16px; "><span style="font-family: 'Times New Roman'; "><span lang="AR-EG">ÇáÞÑÁÇä: ÚÞæÈÉ ÇáÒäÇ ÇáÌáÏ 100 ÌáÏÉ (2:24)</span></span></span></strong><span lang="AR-EG" style="font-family: 'Times New Roman', serif; "><o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:right;line-height:normal;
direction:rtl;unicode-bidi:embed"><strong><span style="font-size: 16px; "><span style="font-family: 'Times New Roman'; "><span lang="AR-EG">ÇáÔÑíÚÉ ÇáÍÇáíÉ: &nbsp;ÇáÞÊá ÑÌãÇð ááãÊÒæÌ æ ÇáÌáÏ (ÚÏÏ ãÝÊæÍ ) áÛíÑ ÇáãÊÒæÌ.</span></span></span></strong><span lang="AR-EG" style="font-family: 'Times New Roman', serif; "><o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:right;line-height:normal;
direction:rtl;unicode-bidi:embed"><strong><span style="font-size: 16px; "><span style="font-family: 'Times New Roman'; "><span lang="AR-EG">23. ÇáÚÞæÈÇÊ (2)</span></span></span></strong><span lang="AR-EG" style="font-family: 'Times New Roman', serif; "><o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:right;line-height:normal;
direction:rtl;unicode-bidi:embed"><strong><span style="font-size: 16px; "><span style="font-family: 'Times New Roman'; "><span lang="AR-EG">ÇáÞÑÁÇä: ÚÞæÈÉ ÇáãËáíÉ ÇáÌäÓíÉ ãÇ Èíä ÇáÑÌÇá ÇáÅíÐÇÁ (ÈÇáÊÔåíÑ) æ ÇáÅÚÑÇÖ Úä ÇáÃÔÎÇÕ ÇáÝÇÚáíä (16:4)</span></span></span></strong><span lang="AR-EG" style="font-family: 'Times New Roman', serif; "><o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:right;line-height:normal;
direction:rtl;unicode-bidi:embed"><strong><span style="font-size: 16px; "><span style="font-family: 'Times New Roman'; "><span lang="AR-EG">ÇáÔÑíÚÉ ÇáÍÇáíÉ: ÇáÞÊá ÑÌãÇð</span></span></span></strong><span lang="AR-EG" style="font-family: 'Times New Roman', serif; "><o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:right;line-height:normal;
direction:rtl;unicode-bidi:embed"><strong><span style="font-size: 16px; "><span style="font-family: 'Times New Roman'; "><span lang="AR-EG">24. ÇáÚÞæÈÇÊ (3)</span></span></span></strong><span lang="AR-EG" style="font-family: 'Times New Roman', serif; "><o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:right;line-height:normal;
direction:rtl;unicode-bidi:embed"><strong><span style="font-size: 16px; "><span style="font-family: 'Times New Roman'; "><span lang="AR-EG">ÇáÞÑÁÇä: ÚÞæÈÉ ÇáãËáíÉ ÇáÌäÓíÉ ãÇ Èíä ÇáäÓÇÁ ÇáÍÈÓ áãÏÉ ãÚáæãÉ (15:4)</span></span></span></strong><span lang="AR-EG" style="font-family: 'Times New Roman', serif; "><o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:right;line-height:normal;
direction:rtl;unicode-bidi:embed"><strong><span style="font-size: 16px; "><span style="font-family: 'Times New Roman'; "><span lang="AR-EG">ÇáÔÑíÚÉ ÇáÍÇáíÉ: ÇáÞÊá ÑÌãÇð</span></span></span></strong><span lang="AR-EG" style="font-family: 'Times New Roman', serif; "><o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:right;line-height:normal;
direction:rtl;unicode-bidi:embed"><strong><span style="font-size: 16px; "><span style="font-family: 'Times New Roman'; "><span lang="AR-EG">25. ÇáÚÞæÈÇÊ (4)</span></span></span></strong><span lang="AR-EG" style="font-family: 'Times New Roman', serif; "><o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:right;line-height:normal;
direction:rtl;unicode-bidi:embed"><strong><span style="font-size: 16px; "><span style="font-family: 'Times New Roman'; "><span lang="AR-EG">ÇáÞÑÁÇä: ÃÞÕì ÍÏ ááÌáÏ åæ100 ÌáÏÉ ááÒÇäí æÇáÒÇäíÉ&nbsp; (2:24)</span></span></span></strong><span lang="AR-EG" style="font-family: 'Times New Roman', serif; "><o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:right;line-height:normal;
direction:rtl;unicode-bidi:embed"><strong><span style="font-size: 16px; "><span style="font-family: 'Times New Roman'; "><span lang="AR-EG">ÇáÔÑíÚÉ ÇáÍÇáíÉ: ÞÏ íÕá ÇáÚÏÏ Çáì ÚÔÑÉ ÂáÇÝ ÌáÏÉ</span></span></span></strong><span lang="AR-EG" style="font-family: 'Times New Roman', serif; "><o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:right;line-height:normal;
direction:rtl;unicode-bidi:embed"><strong><span style="font-size: 16px; "><span style="font-family: 'Times New Roman'; "><span lang="AR-EG">26. ÇáÚÞæÈÇÊ (5)</span></span></span></strong><span lang="AR-EG" style="font-family: 'Times New Roman', serif; "><o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:right;line-height:normal;
direction:rtl;unicode-bidi:embed"><strong><span style="font-size: 16px; "><span style="font-family: 'Times New Roman'; "><span lang="AR-EG">ÇáÞÑÁÇä: áíÓ Úáì ÔÑÈ ÇáÎãÑ ÚÞæÈÉ æ áíÓ Úáì ãä íÊÚÇãá Ãæ íÈíÚ ÇáÎãÑ Ãí ÚÞæÈÉ (ÌãíÚ ÇáÞÑÁÇä)</span></span></span></strong><span lang="AR-EG" style="font-family: 'Times New Roman', serif; "><o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:right;line-height:normal;
direction:rtl;unicode-bidi:embed"><strong><span style="font-size: 16px; "><span style="font-family: 'Times New Roman'; "><span lang="AR-EG">ÇáÔÑíÚÉ ÇáÍÇáíÉ: ãä íÊÚÇãá ãÚ ÇáÎãÑ íÌáÏ (ÚÏÏ ãÝÊæÍ )</span></span></span></strong><span lang="AR-EG" style="font-family: 'Times New Roman', serif; "><o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:right;line-height:normal;
direction:rtl;unicode-bidi:embed"><strong><span style="font-size: 16px; "><span style="font-family: 'Times New Roman'; "><span lang="AR-EG">27. ÇáÕáÇÉ (1)</span></span></span></strong><span lang="AR-EG" style="font-family: 'Times New Roman', serif; "><o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:right;line-height:normal;
direction:rtl;unicode-bidi:embed"><strong><span style="font-size: 16px; "><span style="font-family: 'Times New Roman'; "><span lang="AR-EG">ÇáÞÑÁÇä: æáÇ ÊÌåÑ ÈÕáÇÊß æáÇ ÊÎÇÝÊ ÈåÇ (110:17)</span></span></span></strong><span lang="AR-EG" style="font-family: 'Times New Roman', serif; "><o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:right;line-height:normal;
direction:rtl;unicode-bidi:embed"><strong><span style="font-size: 16px; "><span style="font-family: 'Times New Roman'; "><span lang="AR-EG">ÇáÔÑíÚÉ ÇáÍÇáíÉ: ßÇä ãÍãÏ íÌåÑ ÈÕáÇÊå ãÇÚÏÇ ÇáÙåÑ æ ÇáÚÕÑ</span></span></span></strong><span lang="AR-EG" style="font-family: 'Times New Roman', serif; "><o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:right;line-height:normal;
direction:rtl;unicode-bidi:embed"><strong><span style="font-size: 16px; "><span style="font-family: 'Times New Roman'; "><span lang="AR-EG">28. ÇáÕáÇÉ (2): </span></span></span></strong><span lang="AR-EG" style="font-family: 'Times New Roman', serif; "><o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:right;line-height:normal;
direction:rtl;unicode-bidi:embed"><strong><span style="font-size: 16px; "><span style="font-family: 'Times New Roman'; "><span lang="AR-EG">ÇáÞÑÁÇä: ÇáÕáÇÉ íÌÈ Ãä ÊÞÇã ãä ÃÌá ÐßÑ Çááå ÝÞØ (14:20)</span></span></span></strong><span lang="AR-EG" style="font-family: 'Times New Roman', serif; "><o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:right;line-height:normal;
direction:rtl;unicode-bidi:embed"><strong><span style="font-size: 16px; "><span style="font-family: 'Times New Roman'; "><span lang="AR-EG">ÇáÔÑíÚÉ ÇáÍÇáíÉ: íÌÈ ÇáÊÓáíã Úáì ãÍãÏ æÅÈÑÇåíã (æ Úáíø ) Ýí ÇáÕáÇÉ</span></span></span></strong><span lang="AR-EG" style="font-family: 'Times New Roman', serif; "><o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:right;line-height:normal;
direction:rtl;unicode-bidi:embed"><strong><span style="font-size: 16px; "><span style="font-family: 'Times New Roman'; "><span lang="AR-EG">29. ÇáÍÌ:</span></span></span></strong><span lang="AR-EG" style="font-family: 'Times New Roman', serif; "><o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:right;line-height:normal;
direction:rtl;unicode-bidi:embed"><strong><span style="font-size: 16px; "><span style="font-family: 'Times New Roman'; "><span lang="AR-EG">&nbsp;ÇáÞÑÁÇä: ÇáÍÌ ÃÔåÑ ãÚáæãÇÊ (197:2)</span></span></span></strong><span lang="AR-EG" style="font-family: 'Times New Roman', serif; "><o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:right;line-height:normal;
direction:rtl;unicode-bidi:embed"><strong><span style="font-size: 16px; "><span style="font-family: 'Times New Roman'; "><span lang="AR-EG">ÇáÔÑíÚÉ ÇáÍÇáíÉ: ÇáÍÌ ÃíÇã ãÚÏæÏÇÊ</span></span></span></strong><span lang="AR-EG" style="font-family: 'Times New Roman', serif; "><o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:right;line-height:normal;
direction:rtl;unicode-bidi:embed"><strong><span style="font-size: 16px; "><span style="font-family: 'Times New Roman'; "><span lang="AR-EG">30. ÇáÒßÇÉ æ ÇáÕÏÞÇÊ</span></span></span></strong><span lang="AR-EG" style="font-family: 'Times New Roman', serif; "><o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:right;line-height:normal;
direction:rtl;unicode-bidi:embed"><strong><span style="font-size: 16px; "><span style="font-family: 'Times New Roman'; "><span lang="AR-EG">ÇáÞÑÁÇä: ÇáÒßÇÉ - ÇáÕÏÞÉ ÅÌÈÇÑíÉ Úáì ÇáÌãíÚ æ áíÓ áåÇ ÍÏ ÃÞÕì æÊßæä ÈÞÏÑ Ûäì ÇáÔÎÕ æ ãÏì ÝÞÑ ÇáãÌÊãÚ (103:9 ¡ 19:51 ¡24:70 )</span></span></span></strong><span lang="AR-EG" style="font-family: 'Times New Roman', serif; "><o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:right;line-height:normal;
direction:rtl;unicode-bidi:embed"><strong><span style="font-size: 16px; "><span style="font-family: 'Times New Roman'; "><span lang="AR-EG">ÇáÔÑíÚÉ ÇáÍÇáíÉ: ÇáÒßÇÉ ÅÌÈÇÑíÉ æÞíãÊåÇ ãäÐ ÃßËÑ ãä 1400 ÚÇã áÇ ÊÒÇá 2.5% ÓæÇÁÚáì ÇáäÇÓ ÇáÈÓØÇÁ Ãæ ÝÇÍÔí ÇáÛäì</span></span></span></strong><span lang="AR-EG" style="font-family: 'Times New Roman', serif; "><o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:right;line-height:normal;
direction:rtl;unicode-bidi:embed"><strong><span style="font-size: 16px; "><span style="font-family: 'Times New Roman'; "><span lang="AR-EG">31. ÇáÞÊÇá</span></span></span></strong><span lang="AR-EG" style="font-family: 'Times New Roman', serif; "><o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:right;line-height:normal;
direction:rtl;unicode-bidi:embed"><strong><span style="font-size: 16px; "><span style="font-family: 'Times New Roman'; "><span lang="AR-EG">ÇáÞÑÁÇä: áÇ íÌæÒ ÇáÞÊÇá ÅáÇ Ýí ÍÇáÉ ÇáÃÚÊÏÇÁ ÇáÍÑÈí (4: 29, 30, 92; 16: 126;&nbsp; 42: 39, 40; 2: 178, 190; 5: 32, 45)</span></span></span></strong><span lang="AR-EG" style="font-family: 'Times New Roman', serif; "><o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:right;line-height:normal;
direction:rtl;unicode-bidi:embed"><strong><span style="font-size: 16px; "><span style="font-family: 'Times New Roman'; "><span lang="AR-EG">ÇáÔÑíÚÉ ÇáÍÇáíÉ: íÌÈ ãÞÇÊáÉ ÇáäÇÓ ÍÊì íÔåÏæÇ Ãä ãÍãÏ ÑÓæá Çááå ÃæÚáíåã ÏÝÚ ÇáÌÒíÉ.</span></span></span></strong><span lang="AR-EG" style="font-family: 'Times New Roman', serif; "><o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:right;line-height:normal;
direction:rtl;unicode-bidi:embed"><strong><span style="font-size: 16px; "><span style="font-family: 'Times New Roman'; "><span lang="AR-EG">32. ÇáÍÑíÇÊ (1)</span></span></span></strong><span lang="AR-EG" style="font-family: 'Times New Roman', serif; "><o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:right;line-height:normal;
direction:rtl;unicode-bidi:embed"><strong><span style="font-size: 16px; "><span style="font-family: 'Times New Roman'; "><span lang="AR-EG">ÇáÞÑÁÇä: áÇ íÌÈ ÅÌÈÇÑ ÇáäÇÓ Úáì Ïíä ãÚíä (2: 193, 217, 256; 4: 171; 39: 41; 50: 45; 92: 12; 16: 125; 5: 64)</span></span></span></strong><span lang="AR-EG" style="font-family: 'Times New Roman', serif; "><o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:right;line-height:normal;
direction:rtl;unicode-bidi:embed"><strong><span style="font-size: 16px; "><span style="font-family: 'Times New Roman'; "><span lang="AR-EG">ÇáÔÑíÚÉ ÇáÍÇáíÉ: ãä ÈÏá Ïíäå ÝÇÞÊáæå</span></span></span></strong><span lang="AR-EG" style="font-family: 'Times New Roman', serif; "><o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:right;line-height:normal;
direction:rtl;unicode-bidi:embed"><strong><span style="font-size: 16px; "><span style="font-family: 'Times New Roman'; "><span lang="AR-EG">33. ÇáÍÑíÇÊ (2)</span></span></span></strong><span lang="AR-EG" style="font-family: 'Times New Roman', serif; "><o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:right;line-height:normal;
direction:rtl;unicode-bidi:embed"><strong><span style="font-size: 16px; "><span style="font-family: 'Times New Roman'; "><span lang="AR-EG">ÇáÞÑÁÇä: áÇ íÌÈ ÅßÑÇå ÇáäÇÓ Úáì ÔíÁ ãÚíä Ýí ÏÇÎá ÇáÏíä äÝÓå (256:2)</span></span></span></strong><span lang="AR-EG" style="font-family: 'Times New Roman', serif; "><o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:right;line-height:normal;
direction:rtl;unicode-bidi:embed"><strong><span style="font-size: 16px; "><span style="font-family: 'Times New Roman'; "><span lang="AR-EG">ÇáÔÑíÚÉ ÇáÍÇáíÉ:&nbsp; íÊã ÅÌÈÇÑ ÇáäÇÓ Úáì ÇÊÈÇÚ äãØ ãÚíä ãä ÇáÊÏíøä </span></span></span></strong><span lang="AR-EG" style="font-family: 'Times New Roman', serif; "><o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:right;line-height:normal;
direction:rtl;unicode-bidi:embed"><strong><span style="font-size: 16px; "><span style="font-family: 'Times New Roman'; "><span lang="AR-EG">34. ÊÞÇÖí ÃÌÑ Úáì ÇáÚãá ÇáÏíäí</span></span></span></strong><span lang="AR-EG" style="font-family: 'Times New Roman', serif; "><o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:right;line-height:normal;
direction:rtl;unicode-bidi:embed"><strong><span style="font-size: 16px; "><span style="font-family: 'Times New Roman'; "><span lang="AR-EG">ÇáÞÑÁÇä:&nbsp; áÇ íÌÈ ÊÞÇÖí ÃÌÑ áÞÇÁ Ãí Úãá áå ÚáÇÞÉ ÈÇáÏíä (2: 41, 79, 174-176; 11: 29, 51; 26: 145, 164, 180; 12: 104; 42: 23)</span></span></span></strong><span lang="AR-EG" style="font-family: 'Times New Roman', serif; "><o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:right;line-height:normal;
direction:rtl;unicode-bidi:embed"><strong><span style="font-size: 16px; "><span style="font-family: 'Times New Roman'; "><span lang="AR-EG">ÇáÔÑíÚÉ ÇáÍÇáíÉ: ÇáÃÝÊÇÁ ÃÕÈÍ ãåäÉ </span></span></span></strong><span lang="AR-EG" style="font-family: 'Times New Roman', serif; "><o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:right;line-height:normal;
direction:rtl;unicode-bidi:embed"><strong><span style="font-size: 16px; "><span style="font-family: 'Times New Roman'; "><span lang="AR-EG">35. ØÚÇã Ãåá ÇáßÊÇÈ &nbsp;</span></span></span></strong><span lang="AR-EG" style="font-family: 'Times New Roman', serif; "><o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:right;line-height:normal;
direction:rtl;unicode-bidi:embed"><strong><span style="font-size: 16px; "><span style="font-family: 'Times New Roman'; "><span lang="AR-EG">ÇáÞÑÁÇä: ÍáÇá (5: 5)</span></span></span></strong><span lang="AR-EG" style="font-family: 'Times New Roman', serif; "><o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:right;line-height:normal;
direction:rtl;unicode-bidi:embed"><strong><span style="font-size: 16px; "><span style="font-family: 'Times New Roman'; "><span lang="AR-EG">ÇáÔÑíÚÉ ÇáÍÇáíÉ: &nbsp;ÍÑÇã.</span></span></span></strong><span lang="AR-EG" style="font-family: 'Times New Roman', serif; "><o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:right;line-height:normal;
direction:rtl;unicode-bidi:embed"><strong><span style="font-size: 16px; "><span style="font-family: 'Times New Roman'; "><span lang="AR-EG">36. ÇáÓäÉ</span></span></span></strong><span lang="AR-EG" style="font-family: 'Times New Roman', serif; "><o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:right;line-height:normal;
direction:rtl;unicode-bidi:embed"><strong><span style="font-size: 16px; "><span style="font-family: 'Times New Roman'; "><span lang="AR-EG">ÇáÞÑÁÇä: ÓäÉ Çááå áÇ ÊÈÏíá æáÇ ÊÍæíá áåÇ&nbsp; (17: 77; 35: 43; 33: 62)</span></span></span></strong><span lang="AR-EG" style="font-family: 'Times New Roman', serif; "><o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:right;line-height:normal;
direction:rtl;unicode-bidi:embed"><strong><span style="font-size: 16px; "><span style="font-family: 'Times New Roman'; "><span lang="AR-EG">ÇáÔÑíÚÉ ÇáÍÇáíÉ: áíÓ ááå ÓäÉ (ÞÇäæä)¡ Èá åí ÓäÉ ãÍãÏ ¡ æÊáß ÓäÉ ÏÇÆãÉ ÇáÊÛííÑ.</span></span></span></strong><span lang="AR-EG" style="font-family: 'Times New Roman', serif; "><o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:right;line-height:normal;
direction:rtl;unicode-bidi:embed"><strong><span style="font-size: 16px; "><span style="font-family: 'Times New Roman'; "><span lang="AR-EG">37. ÇáßÚÈÉ</span></span></span></strong><span lang="AR-EG" style="font-family: 'Times New Roman', serif; "><o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:right;line-height:normal;
direction:rtl;unicode-bidi:embed"><strong><span style="font-size: 16px; "><span style="font-family: 'Times New Roman'; "><span lang="AR-EG">ÇáÞÑÁÇä: ÇáßÚÈÉ ÈíÊ Çááå Ãæá ÈíÊ æÖÚ ááäÇÓ æ íÌÈ Ãä íßæä ãÊÇÍÇð ááÌãíÚ (3: 96;&nbsp; 9: 19;&nbsp; 22: 25)</span></span></span></strong><span lang="AR-EG" style="font-family: 'Times New Roman', serif; "><o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:right;line-height:normal;
direction:rtl;unicode-bidi:embed"><strong><span style="font-size: 16px; "><span style="font-family: 'Times New Roman'; "><span lang="AR-EG">ÇáÔÑíÚÉ ÇáÍÇáíÉ: ÇáßÚÈÉ ãä ÃãáÇß ÇáÏæáÉ ÇáÓÚæÏíÉ ¡ æ ÛíÑ ãÓãæÍ áÛíÑ ÇáãÓáãíä ÇáÊæÇÌÏ Ýí ãÇ ÍæáåÇ.</span></span></span></strong><span lang="AR-EG" style="font-family: 'Times New Roman', serif; "><o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:right;line-height:normal;
direction:rtl;unicode-bidi:embed"><strong><span style="font-size: 16px; "><span style="font-family: 'Times New Roman'; "><span lang="AR-EG">38. ÇáæÕíÉ áãÇ ÈÚÏ ÇáãæÊ</span></span></span></strong><span lang="AR-EG" style="font-family: 'Times New Roman', serif; "><o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:right;line-height:normal;
direction:rtl;unicode-bidi:embed"><strong><span style="font-size: 16px; "><span style="font-family: 'Times New Roman'; "><span lang="AR-EG">ÇáÞÑÁÇä: íÌÈ Úáì ÇáÔÎÕ Ãä íæÕí (180:2 ¡ 11:4 ¡ 12:4 ¡ 106:5)</span></span></span></strong><span lang="AR-EG" style="font-family: 'Times New Roman', serif; "><o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:right;line-height:normal;
direction:rtl;unicode-bidi:embed">&nbsp;</p>
<p><strong><span style="font-size: 16px; ">
<p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:right;line-height:normal;
direction:rtl;unicode-bidi:embed"><span style="font-family: 'Times New Roman'; "><span lang="AR-EG">ÇáÔÑíÚÉ ÇáÍÇáíÉ: áÇ æÕíÉ áæÇÑË ¡ Ãí áÇ íÌæÒ Ãä íæÕí ÇáÔÎÕ áÃÍÏ ãä ÇáæÑËÉ</span></span></p>
</span></strong></p>
<p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:right;line-height:normal;
direction:rtl;unicode-bidi:embed"><strong><span style="font-size: 16px; ">&nbsp;&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;æ áÇ Íæá æáÇ ÞæÉ ÅáÇ ÈÇááå</span></strong></p>
<p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:right;line-height:normal;
direction:rtl;unicode-bidi:embed"><span lang="AR-EG" style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;
mso-ascii-theme-font:major-bidi;mso-hansi-theme-font:major-bidi;mso-bidi-language:
AR-EG"><o:p></o:p></span></p>
اجمالي القراءات 19440

للمزيد يمكنك قراءة : اساسيات اهل القران
التعليقات (10)
1   تعليق بواسطة   سوسن طاهر     في   السبت ٣٠ - يناير - ٢٠١٠ ١٢:٠٠ صباحاً
[45355]

عاشت بنجالاديش حرة مستقلة ..

عاشت بنجاليا حرة مستقلة .. وعاش الأستاذ دويكات على ترجمته لهذه الشذرات .. فرغم أن هناك بعض القضايا البسيطة التي يمكن أن نختلف معها هنا ، إلا أن هذه الشذرات في مجملها هي محاولة عظيمة لفهم الإسلام من خلال كتابه الكريم .. فتحياتي لهذا الرجل البنجالي .. والذي يعطينا الأمل في أن يخرج جيل من المسلمين حول العالم يجعل القرآن قبلته الأولى والأخيرة في الأتباع ، بدلا من التسنن والتشيع والتصوف .. الأستاذ دويكات نشكرك على هذا المقال ..


2   تعليق بواسطة   عثمان محمد علي     في   السبت ٣٠ - يناير - ٢٠١٠ ١٢:٠٠ صباحاً
[45364]

ملاحظة على الموضوع.

شكرا دكتور محمود  على نشر هذه المفاهيم المختصرة عن موضوعات مهمة جدا  كأمثلة للتباين بين شريعة الله ،وشريعة الفقهاء. ولكن هناك خطأ واضحا فى موضوع الزواج ، فقد اشار الكاتب إلى تحريم الزواج من بنات العم والخال ،وبنات العمة والخالة فى القرآن (إلا للنبى عليه السلام ) ، وهذا مخالف لماجاء فى محرمات الزواج بسورة النساء ، فالمحرمات معلومات محددات بسور من أسوار آيات القرآن الكريم ،وليس من بينهن (بنات العم والخال والعمة والخالة ) ،ولكن من بينهن (العمة والخالة ) ...فهذا خطأ واضح فى التدبر ونرجو منه مراجعة آيات سورة النساء ،وسورة الأحزاب ، وتشريعات الزواج للناس جميعاً ،وتشريعات الزواج للنبى عليه السلام .


--- وأعتقد يا دكتور محمود أن مُرسل هذه الرسالة لكم  ربما يكون  (الأستاذ - حسن محمود ) فهو من أصل بنجالى (بنجالاديش) ،وهو أحد كٌتاب القرآنين الكنديين ،وهو صاحب بعض فقرات الفيديو على صفحات فيديو أهل القرآن باللغة الإنجليزية .... وإن كُنت أتمنى أن يكون شخصاً آخر ليزداد أهل القرآن به باحثاً عبقرياً آخر ممن يتدبرون القرآن ويتحدثون اللغة الإنجليزية بطلاقة ،  للعمل على نشر الفكر القرآنى إلى غير الناطقين بالعربية .... وشكرا لكم وله .


3   تعليق بواسطة   محمود دويكات     في   السبت ٣٠ - يناير - ٢٠١٠ ١٢:٠٠ صباحاً
[45367]

شكرا أخت سوسن و دكتورعثمان

 على القراءة والتعليق.. .. وأتفق معك أخي دكتورعثمان على ما قلته .. وقد حذفت تلك النقطة من المقال. ... ونرجو أن تثمر جهود أولئك الفتية في نشر التوعية الدينية الصحيحة في بلادهم و التذكير بالقرءان الكريم وحده. وقد وجهت له دعوة بالمشاركة في القسم الأنجليزي من موقع أهل القرءان .. لعله يجد زاداً يعينه في رحلته تلك.


و لكم الشكر جميعا .. و الله الموفق


4   تعليق بواسطة   محمد البارودى     في   السبت ٣٠ - يناير - ٢٠١٠ ١٢:٠٠ صباحاً
[45371]

أم لكم كتاب فيه تدرسون؟؟؟

االأخ العزيز الأستاذ محمود دويكات


جزاك الله كل خير على نشر هذه المقالة القيمة وقيامك ببذل مجهود غير عادي في الترجمة


وجعلها الله في ميزان حسناتك انت ومن كتبها.


هذه المقالة هي خلاصة الاختلاف بين دين الله وهو الاسلام وبين معتقدات ما يسمون انفسهم بالمسلمين.


ولي طلب خاص من سيادتكم وهو ان امكن عرض الآيات المستدل بها بدلاً من ذكر ارقامها فقط لأن اخواننا اتباع الدين الأرضي لن يكلفوا انفسهم عناء البحث في القرآن عن الآيات المستشهد بها ولذلك ارجوا ان نضعها حتى تكون امامهم عل وعسى ان يهدي الله احداً منهم.


وان كنت ايضاً افضل ان يكون هذا موضوع بحثاً كاملاً ويؤخذ فيه كل نقطة على حدي مع ذكر الآيات القرآنية وايضاً الاحاديث التي يؤمنون بها مع خلافاتها الصريحة لكتاب الله.


شكراً اخي الحبيب وجزاك الله عننا كل خير.


اخوك محمد البارودي


 


5   تعليق بواسطة   زهير قوطرش     في   السبت ٣٠ - يناير - ٢٠١٠ ١٢:٠٠ صباحاً
[45373]

الأخ محمود دويكات

أخي أحب أن أضيف شكري وامتناني لك , كونك نقلت لنا تدبر هذا الأخ ,الذي نتمنى أن يكون من أمثاله الكثيرون الذين سيغنون هذا الموقع وغيره من المواقع  بفكر قرأني ,يعيد للدين آصالته بين المسلمين الذين اتبعوا دين البشر وتركوا دين الله.واتفق مع الأخ عثمان في ملاحظته القيمة.


6   تعليق بواسطة   خالد عزالدين     في   السبت ٣٠ - يناير - ٢٠١٠ ١٢:٠٠ صباحاً
[45375]

و أزيدك واحدة

دراسة الظواهر المناخية و الأرصاد الجوية

في القرآن: مجال مفتوح للتدبر و التعقل :

 (( وَمَآ أَنزَلَ ٱللَّهُ مِنَ ٱلسَّمَآءِ مِن مَّآءٍۢ فَأَحْيَا بِهِ ٱلْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا وَبَثَّ فِيهَا مِن كُلِّ دَآبَّةٍۢ وَتَصْرِيفِ ٱلرِّيَـٰحِ وَٱلسَّحَابِ ٱلْمُسَخَّرِ بَيْنَ ٱلسَّمَآءِ وَٱلْأَرْضِ لَءَايَـٰتٍۢ لِّقَوْمٍۢ يَعْقِلُونَ))


(( وَمَآ أَنزَلَ ٱللَّهُ مِنَ ٱلسَّمَآءِ مِن رِّزْقٍۢ فَأَحْيَا بِهِ ٱلْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا وَتَصْرِيفِ ٱلرِّيَـٰحِ ءَايَـٰتٌۭ لِّقَوْمٍۢ يَعْقِلُونَ))


أما في الدين الأرضي : من قال مطرنا بنوء كذا و كذا فقد كفر بما أنزل على محمد.


7   تعليق بواسطة   نورا الحسيني     في   الإثنين ٠١ - فبراير - ٢٠١٠ ١٢:٠٠ صباحاً
[45401]

عقليات تستحق التقدير .

الأستاذ المحترم / محمود دويكات جزاك الله عنا خير الجزاء بنقلك لهذه المقالات وتعريفنا بهؤلاء الكتاب والعقليات التي تستحق التقدير لما لها من فكر منبعث من القرآن الكريم ، وينادي ويحث على ضرورة فتح المصحف والقراءة  والتأمل .


فهذه المقارنة السريعة كما وصفها ما بين القرآن الكريم وأصحاب الشريعة الحالية  توضح بالأدلة مدى الاختلاف والكذب والتبديل الذي ألحقوه  بالدين الحنيف ،  وقد وصف تبارك وتعالى من يفعل ذلك {اسْتِكْبَاراً فِي الْأَرْضِ وَمَكْرَ السَّيِّئِ وَلَا يَحِيقُ الْمَكْرُ السَّيِّئُ إِلَّا بِأَهْلِهِ فَهَلْ يَنظُرُونَ إِلَّا سُنَّتَ الْأَوَّلِينَ فَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَبْدِيلاً وَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَحْوِيلاً }فاطر43. {سُنَّةَ اللَّهِ الَّتِي قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلُ وَلَن تَجِدَ لِسُنَّةِ اللَّهِ تَبْدِيلاً }الفتح23.


جزيل الشكر لك ولكل من ينقل لنا ما يزيد معرفتنا بأصحاب الفكر القرآني .


 


8   تعليق بواسطة   خالد عزالدين     في   الإثنين ٠١ - فبراير - ٢٠١٠ ١٢:٠٠ صباحاً
[45417]

4. علاقة القرءان بما سبقه من كتب

القرآن أقر بقدسية التوراة و الانجيل وليس الكتاب المقدس .

ولمن لا يعلم فالكتاب المقدس يتكون من العهد القديم والعهد الجديد.

التوراه التي اقرها القرأن تمثل الخمس أسفار الأولى من أصل ستة و أربعين سفرا من العهد القديم .

والأنجيل الذي أقره القرآن هي الأناجيل الأربعة  التي  تمثل أربعة أسفار فقط من أصل سبعة و عشرين سفرا في العهد الجديد .

و بقية الكتاب المقدس لا يقر منه القرآن أي سفر آخر ماعدا مزامير داود أو الزبور.

و يبقى القرآن مهيمنا عند أي شبهة للاختلاف.


9   تعليق بواسطة   محمد عبدالرحمن محمد     في   الأحد ١٤ - فبراير - ٢٠١٠ ١٢:٠٠ صباحاً
[45751]

هل قرأ علماء الشريعة هذه المقابلة بين القرآن والشريعة خاصتهم؟

  عميق الشكر والتقدير للدكتور محمود دويكات على هذه المقالة وهذه المقابلة بين ما جاء بالقرآن وما يناقضه من شريعة المسليمن من خلال الشريعة خاصتهم ، والسؤال ماذا لو قرأ علماء الشريعة هذه  المقالة وهذه المقابلة  أمثال الشيخ خالد الجندى وعمرو خالد والمسير  وجمعة وطنطاوي وابن باز وغيرهم هل ستكون لديهم الجرأة لأن يصدروا الفتاوى ويشرعوا للمسلمين باليسر والسهولة التي يمنهنا  رجال الشريعة من فتح شركات للفتوى والتشريع عن طريق شبكة الموبايل بأجر خمسة جنيهات  للدقيقة الواحدة  وانظر معي كم من ملايين الدقائق يتم جمع أموال الفتوى والتشريع فيها ، وهل يدفعون ضرائب على هذه الأموال  أمول علماء الشريعة؟


10   تعليق بواسطة   نعمة علم الدين     في   السبت ٢٠ - فبراير - ٢٠١٠ ١٢:٠٠ صباحاً
[45892]

هنيئا لهم بشريعتهم

فى البداية نشكر الاستاذ محمود دويكات على ترجمة هذا البحث لنا ، وأقول أن علماء الشريعة هم أحرص الناس على التسويق لشريعتهم ومحاولة اثبات صحتها بكافة الطرق ، لأنه لو حدث غير ذلك فمن أين يتكسبون رزقهم ،  فإن هدم شريعتهم يعنى  هدم  العديد من الكليات والعلوم  مثل كلية أصول الدين ، وكلية الشريعة والقانون وعلم الحديث والفقه والسنة وما إلى ذلك وسوف يتم هدم جميع رسالات الدكتوراة وهدم كتبهم ، أى لا يكون لهم أى  قيمة أو وزن  ، فهم بذلك أحرص الناس على التسويق لتلك الشريعة وأثبات أنها من عند الله حتى لا يخسروا مجدهم الدنيوى الوهمى المبنى على أساسات هشة لا تدعمه ولا  تقويه ، حتى لو قاموا فى سبيل ذلك بمناقضة آيات القرآن الكريم الواضحة والمبينة ،بل وهجر القرآن  وجعله زينة لأرفف المكتبات أوكتاب يتم التبرك به فقط  ، فهنيئا لهم بشريعتهم ، وليمدهم الله سبحانه وتعالى فى طغيانهم ، ومن يريد الهداية حقا يهديه الله سبحانه وتعالى إلى الطريق الصحيح .


أضف تعليق
لا بد من تسجيل الدخول اولا قبل التعليق
تاريخ الانضمام : 2007-02-04
مقالات منشورة : 36
اجمالي القراءات : 954,490
تعليقات له : 775
تعليقات عليه : 588
بلد الميلاد : فلسطين
بلد الاقامة : United State