جمرات يطلق هذا التعبير على المواقع الثلاثة التي يقصدها معظم:
تابع بحث سلسلة إعتقادات خاطئة

محمد صادق Ýí 2008-10-25


åÇ Ýí ãäÊÕÝ ÍÝÑÉ ßÈíÑÉ ÊÊÓÚ áÃØäÇä ÍÕÇÉ ÇáÍÌÇÑÉ ÇáÊí íÞÐÝ ÈåÇ ÇáÍÌÇÌ, ÏÇÚíä Úáì ÇáÔíØÇä, áßí íÃÎÐ Úäåã ÎØÇíÇåã! æ ÊÞæá ÇáØÞæÓ ÇáãÊÈÚÉ Ãä Úáì ÇáÍÇÌ Ãæ ÇáÍÇÌÉ áÈíÊ Çááå Ãä íÌãÚ 63 ÍÕÇÉ ãä ÇáÃÍÌÇÑ, ÊÄÎÐ ãä ÃÑÖ ÇáãÒÏáÝÉ ÞÈá ÇáæÕæá Åáì ãöäì æ ÈÚÏ ÇáÅÝÇÖÉ ãä ÚÑÝÇÊ. ÝÞÈá ÇáÐåÇÈ Åáì ÇáÍÑã ÇáÔÑíÝ ááØæÇÝ æ ÇáÓÚí, íãÑ ÇáÍÇÌ Ãæ ÇáÍÇÌÉ ÈãæÇÞÚ ÇáÌãÑÇÊ, ÝíÑãí ÇáÔíØÇä ÈÓÈÚ ÍÕÇÉ áßá ãä ÇáÌãÑÇÊ ÇáËáÇË Úáì ËáÇË ÏÝÚÇÊ, ÃËäÇÁ íæãíä Ãæ ËáÇËÉ. æ Åä áã íÝÚá ÝÚáíå Ãä íåÏí Ïã &ndash; Ãí Ãä íÞÏã ÐÈíÍÉ. æ ÈÓÈÈ ÖíÞ ÇáãßÇä Ýí ÇáÑÌã ( ÅÐ Ãä ãÆÇÊ ÇáÂáÇÝ ãä ÇáÍÌÇÌ ÊãÑ åäÇß ÎáÇá Òãä ÞÕíÑ ), æ åíÇÌ æ ÍãÇÓ ÇáÍÌÇÌ ( ÇáÐíä íäÊÇÈ ÇáßËíÑ ãäåã ÇáÌäæä ÇáæÞÊí ), ßËíÑÇ ãÇ íãæÊ ÇáÚÏÏ ÇáßÈíÑ ãä ÇáÍÌÇÌ ÊÍÊ ÃÞÏÇã ÇáÂÎÑíä ÃËäÇÁ ÍãÇÓåã Ýí Ñãí ÇáÍÌÇÑÉ, æ ÚáÇÁ ÕÑÇÎåã ÏÇÚíä Úáì ÇáÔíØÇä. ÅäåÇ ÕæÑÉ ãÍÒäÉ æ ãÎÒíÉ, æ ßÐáß ãÄÓÝÉ æ áÇ Ôß. ÅäåÇ ÍÊãÇ ãä ãåÇÒá ÇáãÓáãíä. <br />
<br />
áÇ ÈÏ ááÚÇÞá ÈÚÏ ÞÑÇÁÉ ãÇ ÊÞÏã, Ãä íÊÓÇÁá ãÓÊÛÑÈÇ: æ áßä ßíÝ íÌæÒ ááãÄãä ÈÇááå Ãä íõÞúÑóä ÐößÑ ÇáÔíØÇä ãÚ ÃÑÖ ØÇåÑÉ ãÔì Úáì ÓØÍåÇ ÇáÃäÈíÇÁ æ ÇáÑÓá¿ åá íáíÞ ÐßÑ ÃÑÖ ÍóæóÊ ÇáÌãÑÇÊ æ Úáì ãÞÑÈÉ ãäåÇ ÊÞÚ ÃØåÑ ÈÞÚÉ Úáì æÌå ÇáÃÑÖ¿ åá ÃãÑ Çááå ÊÚÇáì ÅÈÑÇåíã æ ÅÓãÇÚíá ÚáíåãÇ ÇáÓáÇã ÈäÇÁ ÈíÊ áå Ýí ÈßÉ, ÍÊì ÊÃãÑ ÇáÓáØÇÊ ÇáÅÓáÇãíÉ ÇáÍÇßãÉ ÈäÇÁ ËáÇË ãæÇÞÚ ÞÑíÈÉ ãäåÇ íÓßäåÇ &quot;ÇáÔíØÇä&quot;, áíÊÎÐæÇ ãä ÈíÊå ÊÚÇáì ÓÎÑ íÉ¿ åá íÃÊí ÇáäÇÓ ááÍÌ ÞÇÏãíä ãä ßá ÝÌ ÚãíÞ áíÒæÑæÇ ÈíÊ Çááå æ ÊÃãÑ ÇáÓáØÇÊ ÒíÇÑÉ ÃÕäÇã&quot;ÇáÔíØÇä&quot;¿ åá æÌÈ Ãä íÓÊÞÈá ßá ãÓáã Úáì æÌå ÇáÃÑÖ ÇáßÚÈÉ ÇáÔÑíÝÉ Ýí ÕáÇÊå ÝíÓÊÞÈá ÃíÖÇ ÃÕäÇã ÇáÔíØÇä Ýí ÇáÌãÑÇÊ¿ åá íÐßÑ Çááå ÚÒ æ Ìá Ýí ßÊÜÇÈå Ãä ÇáÔíÜØÇä íÓÜßä åäÜÇß Ãæ Ýí Ãí ãßÇä Ýí Çáßæä¿ ßíÝ ÊÓãÍ åÐå ÇáÓáØÇÊ ÇáÊí ÊÏÚí ÇáÅÓáÇã Ãä ÊõÏÎöá ÇáÔíØÇä æ ÊÓßäå Ýí ãäØÞÉ ÇáÍÑã Ýí Ííä Ãä Çááå ÊÚÇáì ÃãÑ ÈãäÚ Ãí ãÔÑß Ãæ ßÇÝÑ ÈÏÎæá ãäØÞÉ ÇáÍÑã, ÚÏÇß Úä ÇáÔíØÇä ÇáãÛÖæÈ Úáíå¿ Åäå ÇÓÊÎÝÇÝ ÈÇáÏíä æ ÚÞæá ÇáäÇÓ. <br />
æ íÏÚæä ãÏÇÝÚíä Úä ÊÍÇáíáåã ÇáÚÞíãÉ Ãä ãÇ åÐå &quot;ÇáÃÕäÇã&quot; ÅáÇ ÊÐßÇÑÇ áÅÞÏÇã ÅÈÑÇåíã Úáíå ÇáÓáÇã ÈÐÈÍ ÅÈäå ÅÓãÇÚíá Úáíå ÇáÓáÇã, æ æÓæÓÉ ÇáÔíØÇä áå Ýí Êáß ÇáÈÞÚÉ! åá ÞÑà åÄáÇÁ ÇáãÍÊÑãíä ÇáÞÑÁÇä (ÇáÕÇÝÇÊ56 ÇáÂíÇÊ 101-107) æ ßíÝ ÐßÑ Êáß ÇáÍÇÏËÉ ÈÇáÊÝÕíá¿ <br />
&rdquo; ÝóÈóÔøóÑúäóÇåõ ÈöÛõáóÇãò Íóáöíãò (101) ÝóáóãøóÇ ÈóáóÛó ãóÚóåõ ÇáÓøóÚúíó ÞóÇáó íóÇ Èõäóíøó Åöäøöí ÃóÑóì&#1648; Ýöí ÇáúãóäóÇãö Ãóäøöí ÃóÐúÈóÍõßó ÝóÇäúÙõÑú ãóÇÐóÇ ÊóÑóì&#1648; &#1754; ÞóÇáó íóÇ ÃóÈóÊö ÇÝúÚóáú ãóÇ ÊõÄúãóÑõ &#1750; ÓóÊóÌöÏõäöí Åöäú ÔóÇÁó Çááøóåõ ãöäó ÇáÕøóÇÈöÑöíäó (102) ÝóáóãøóÇ ÃóÓúáóãóÇ æóÊóáøóåõ áöáúÌóÈöíäö (103) æóäóÇÏóíúäóÇåõ Ãóäú íóÇ ÅöÈúÑóÇåöíãõ (104) ÞóÏú ÕóÏøóÞúÊó ÇáÑøõÄúíóÇ &#1754; ÅöäøóÇ ßóÐó&#1648;áößó äóÌúÒöí ÇáúãõÍúÓöäöíäó (105) Åöäøó åó&#1648;ÐóÇ áóåõæó ÇáúÈóáóÇÁõ ÇáúãõÈöíäõ (106) æóÝóÏóíúäóÇåõ ÈöÐöÈúÍò ÚóÙöíãò (107). ßíÝ ÊæÕáæÇ Åáì åÐÇ ÇáÊÝÓíÑ ÈÇááå Úáíß¿ æ áÐáß &quot;ÃãÑæÇ&quot; ÇáãÓáãíä ÈÑÌã ÇáÔíØÇä åäÇß ÈÇáäíÇÈÉ Úä ÅÈÑÇåíã Úáíå ÇáÓáÇã! <br />
<br />
æ ÊÏÚí ÇáÓáØÇÊ ÇáÏíäíÉ ÃíÖÇ ÇáÊí ÊÈäÊ åÐå ÇáØÞæÓ ÇáæËäíÉ, Ãä ãÇ Ðáß ÅáÇ ÑãÒ. ÃÌẠáÞÏ ÇñÈÊÏÚ ÇáãÓíÍíæä ÇáÕáíÈ æ ÇáÃÕäÇã æ ÞÇáæÇ ÚäåÇ ÃäåÇ ãÌÑÏ ÑãæÒ ÃíÖÇ! æ ãÇ åæ ÇáÝÑÞ Èíä ÃÕäÇã ÚÈÏÉ ÇáÃæËÇä æ ÃÕäÇã &rsquo;ÇáÌãÑÇÊ&lsquo; ÈÇáÞÑÈ ãä ÇáÍÑã¿ ÞÏ íÌíÈ ÚÇÞá ÊÞÑíÚÇ: &rsquo;Åä ÃÕäÇãåã ÃÌãá ãä ÃÕäÇãäÇ ãä ÍíË ÇáÈäÇÁ&lsquo;! Åä ÇáÓáØÇÊ ÇáÅÓáÇãíÉ åí ÇáÊí ÃáøóÝÊ ÇáÞÕÕ ÇáßËíÑÉ Úä ãÎÊáÝ ÇáÃäÈíÜÇÁ æ ÇáÑÓÜá áíÜÈÜÑÑæÇ ÞíÇãåã ÈåÐå ÇáÃÚãÇá ÇáæËäíÉ. ßíÝ íÌæÒ áÚáãÇÁ ÇáÅÓáÇã ÈÇáÓãÇÍ ÈÐáß¿ <br />
æ áã íßÊÝæÇ ÈåÐÇ, Èá ÃÕÏÑæÇ ÇáÝÊæì ÈÇáÅíÌÇÒ ááÍÇÌ Ãæ ÇáÍÇÌÉ, ããä íÚËÑ Úáíåã Ñãí ÃÕäÇã ÇáÔíØÇä ÈÇáÍÌÇÑÉ, ÈÊæßíá ÇáÂÎÑíä ÈÑãí ÇáÍÕÇÉ Úäåã!! áÇ, Èá Åäåã ÃÕÏÑæÇ ÚÔÑÇÊ ÇáÝÊÇæì Ýí ÈÍË Ñãí ÇáÍÕÇÉ ÝÞØ, ÈÇáÅÖÇÝÉ Åáì ÊÚáíãÇÊ ãØæáÉ Úä ÃÕæá ÇáÞíÇã ÈÐáß ÇáÚãá ÇáæËäí! <br />
åá åÐÇ ãä ÇáÏíä ÈÃí ÕæÑÉ¿ åá íÐßÑ ÇáÞÑÁÇä åÐå ÇáÈÏÚ ÚäÏ ÐßÑ ÔÚÇÆÑ ÇáÍÌ Ýí ÇáÞÑÁÇä¿ Ãáã íÐßÑ ÇáÞÑÁÇä Ãä &quot;áÇ ÊÒÑ æÇÒÑÉ æÒÑ ÃÎÑì&quot;¿ æ &quot;áÇ íßáÝ Çááå äÝÓÇ ÅáÇ æÓÚåÇ áåÇ ãÇ ßÓÈÊ æ ÚáíåÇ ãÇ ÇßÊÓÈÊ&quot;, ÝáÇ æÓíØ æ áÇ ßÝíá æ áÇ äÇÆÈ æ áÇ æßíá¿ Ãáã íÐßÑ ÇáÞÑÁÇä Ãä ÇáÔíØÇä ÅäãÇ íÓßä Ýí ÕÏÑ ßá ÅäÓÇä íÓãÍ áå ÈÐáß, æ áíÓ Ýí ÈäÇÁ Ãæ ÕÑÍ Ãæ ÃÑÖ¿ áÚäÉ Çááå Úáíå ßíÝ íæÓæÓ áÍãáÉ ÇááÝÇÆÝ æ ÇáÚãÇÆã æ ÇááÍì Ãä íÕÏÑæÇ ÇáÝÊÇæì ÇáÑÎíÕÉ ÈãÇ íÎÇáÝ ÊÚÇáíã Çááå ÊÚÇáì. <br />
<br />
Ãåã æßáÇÁ Çááå Úáì ÇáÃÑÖ ÍÊì ÇÔÊÑßæÇ ãÚå ÊÚÇáì Ýí ÅÖÇÝÉ áÃÍßÇã ÇáÏíä¿ Ãæ åá åæ ÕÍíÍÇ ãÇ ÞÇá ÃÍÏ ÇáÚáãÇÁ: <font color="#ff0000"><strong>&quot;åã Ùá Çááå Úáì ÇáÃÑÖ&quot;</strong></font>¿ åá íÙä ÇáÚáãÇÁ Ãäåã ÃÕÈÍæÇ &quot;ÈÇÈÇæÇÊ&quot; áíÝæÞæÇ Úáì ÈÚÖ ÇáãÓíÍííä ÇáÐíä ÚäÏåã &quot;ÈÇÈÇ&quot; æÇÍÏ ÝÞØ íÚÊÞÏæä Ãäå &quot;Ùá Çááå Úáì ÇáÃÑÖ&quot;¿ ÃáÇ íÔßá åÐÇ ÇáÚãá ÚÈÇÏÉ ÃÕäÇã, æ ÈÇáÊÇáí ÅÔÑÇß¿ ÃáÇ íÚáã åÄáÇÁ Ãäåã ÅäãÇ íÔÑßæä ÚäÏãÇ íÚÏáæä ÍÏæÏ ÇáÏíä¿ ãä ÃÐä áåã ÅÞÇãÉ ÕÑÍ ááÔíØÇä, æ ÃãÑ ÇáäÇÓ ÇáÓÐÌ ÈÇáÞíÇã ÈÚÈÇÏÊåÇ æ ãÎÇØÈÊåÇ¿ åá ÃÕÈÍ ÇáÏíä ÇáÅÓáÇãí Ïíä ÚÈÇÏÉ ÇáÍÌÇÑÉ¿ áÇ ÍÞ ááãÓáãíä ÅÐðÇ Ãä íÚÊÈæÇ Úáì ÇáãÓíÍííä ÇáÐíä ÃÞÇãæÇ ÇáÃÕäÇã æ ÇáÕáÈÇäº æ áÇ Úáì ÇáíåæÏ ÇáÐíä íÚÈÏæä ãÇ ÊÈÞì ãä ÍÌÇÑÉ ÇáÍÇÆØ ÇáÎÇÑÌí áåíßá ÓáíãÇä ÇáãäÞÖ Ýí ÇáÞÏÓ ÇáÐí ÈÏà ÈäÇå åíÑæÏ ÇáßÈíÑ ÚÇã 19 ÞÈá ÇáãíáÇÏ. <br />
<br />
Åä ÇáÝßÑÉ ÇáÃÓÇÓíÉ ÈÇÚÊÞÇÏ ÇáÍÇÌ Ãä Ñãí ÇáÍÌÇÑÉ Úáì ÃÚãÏÉ (ÃäÔÃåÇ ÈÚÖ ÚÈÇÏ Çááå ÊÚÇáì) ÊÒíá ÐäæÈå, ÝíÚæÏ ÇáÍÇÌ ÈÚÏ ÇáÅÊíÇä ÈÐáß ÇáÚãá ÇáæËäí &rsquo;ÈÑíÆÇ ãä ÇáÎØÇíÇ ßÇáØÝá ÇáÐí æáÏÊå Ããå&lsquo;...ßÐÇ &ndash; åæ ÇÚÊÞÇÏ íÊäÇÝì ãÚ ßÊÇÈ Çááå ÊÚÇáì, æ áÇ íÊÝÞ ãÚ ÑæÍ ÇáÑÓÇáÉ ÇáÊí äÒáÊ Úáì ãÍãÏ Úáíå ÇáÓáÇã æ áÇ ãÚ ÇáãäØÞ ÇáÓáíã. Åä åÐÇ ÇáÚãá ÇáãÎÒí íÓÏá Úáì ÇáÍÇÌ æ ÇáÍÇÌÉ ÔÚæÑ ßÇÐÈ ÈÇØá, æ íÎÏÚ ÝÇÚáå ÈÅÊãÇã ÇáæÇÌÈ ÇáÏíäí. áÇ ÅäÓÇä æ áÇ ÔíØÇä íÒíá Ãæ íãÍí ÐäæÈ ÃÍÏ. <br />
<br />
ßä Úáì ËÞÉ ÃíåÇ ÇáãÓáã ÇáãÄãä, Ãä ÇáÏíä åæ ãä Çááå æÍÏå, ÝÞÏ ÃÑÓáå áÚÈÇÏå Úä ØÑíÞ ÑÓá ÇÆÊãäåÇ Ýí Ôßá ÑÓÇáÇÊ ÃæÍì ÈåÇ Åáíåã. æ áã ÊÐßÑ Êáß ÇáÑÓÇáÇÊ Ãí ÚÈÇÏÇÊ æËäíÉ. æ ÈÕæÑÉ ÎÇÕÉ, <font color="#ff0000"><strong>áã íÐßÑ ÇáÞÑÁÇä ÇáßÑíã Èíä ÔÚÇÆÑ ÇáÍÌ ÅÞÇãÉ ÃÕäÇã ááÔíØÇä æ ãÎÇØÈÊåÇ æ ÑãíåÇ ÈÇáÍÌÇÑÉ º ßãÇ Ãäå áã íÐßÑ ÅÞÇãÉ ÍÌÑ ÃÓæÏ Ýí ÇáßÚÈÉ ÊÊÞÇÊá ÇáÍÌÇÌ ááãÓå æ ÊÞÈíáå! áíÓÊ ááÍÌÑ ÇáÃÓæÏ Ãì ãßÇäÉ Ýì ÇáÇÓáÇã ¡ æáíÓ Ýì ÇáÇÓáÇã ÊÞÏíÓ áÈÔÑ Ãæ ÍÌÑ. </strong></font>Åä åÐå ÇáØÞæÓ ÇáæËäíÉ ÇáÊí íäÇÏí ÈåÇ ÚáãÇÁ ÇáãÓáãíä ÅäãÇ åí ÈÏÚ ÔÑß¡ æÇááÜÜå ÇÚáã. ÝßíÝ íÕÍ áåã Ãä íÔÑßæÇ ãÚ Çááå Ýí äÔÑ ÇáÊÚÏíá áÏíä Çááå æ ÇáÒíÇÏÉ Úáíå, æ ãä Ëã ÝÑÖå Úáì ÓÇÆÑ ÇáãÓáãíä ÈÛíÑ ÅÐä ãäå ¿ æ ÞÇáæÇ Ãäåã åã <font color="#ff0000"><strong>&quot;Ùá Çááå&quot;!</strong></font> <br />
áÇ. Åä ÔÚÇÆÑ ÇáÍÌ ÇáÊí ÃæÕÇäÇ ÈåÇ ÕÇÍÈ ÇáÏíä áã ÊÊÖãä ÅÞÇãÉ Ãí ÃÍÌÇÑ æ áÇ Ãí ÌãÑÇÊ Ãæ ÃÕäÇã ááÔíØÇä æ ÈÇáÃÎÕ Ýí ÃÑÖ ÇáÍÑã ÇáØÇåÑÉ. Ýãä íÞæã ÈåÐå ÇáÃÚãÇá ÇáæËäíÉ ÅäãÇ íÎÇáÝ ÊÚÇáíã Çááå æ íÔÑß Èå Ýí ÇÈÊÏÇÚ ÚÈÇÏÇÊ æËäíÉ ãÇ áã íÃÐä Èå ÊÚÇáì. áÇ ÔÑíß áå ÊÚÇáì Ýí Ïíäå æ áÇ Ýí ÞÑÁÇäå æ áÇ Ýí ãáßæÊå. ÊÝßÑ Ýí åÐÇ ÃíåÇ ÇáãÄãä, æ ÊÍÇÔì ÇáãÖáíä, æ ÇÓÊÛÝÑ ÑÈß ÇáÐí ÓÊáÇÞíå. Åä ÇáÚæÏÉ Åáì Çááå ÊÚÇáì æ ÞÑÁÇäå ÝÖíáÉ æ ÇáÅÕÑÇÑ Úáì ÇáÎØà æ ÅÊÈÇÚ ÇáÔíØÇä ÑÐíáÉ æãä Ëã Ýåæ ÇáÖáÇá. <br />
<br />
<br />
<strong><u>ÍÌÇÈ</u></strong>&nbsp;&nbsp;&nbsp; áÞÏ ßËÑ ÇáÍÏíË Ýí ÇáÓäæÇÊ ÇáÃÎíÑÉ Úä ÇáÍÌÇÈ æ Ãäå ãä ÇáÏíä Ãä ÊÑÊÏí ÇáãÑÃÉ ÇáÍÌÇÈ. æ ßÇäÊ äÊíÌÉ ÊÚáÞ ÇáÔíæÎ ÈåÐå ÇáÙÇåÑÉ ÇáÍÏíËÉ æ ÅÏÎÇá ÇáÎæÝ æ ÇáÑåÈÉ Ýí ÞáæÈ ÇáäÓÇÁ Ãä äÑì ÇáäÓÇÁ, ÍÊì ÇáÃØÝÇá ãäåä, áÇ íÎÑÌä Åáì ÇáÔÇÑÚ ÅáÇ æ åä&quot;ãÍÌÈÇÊ&quot;. ãÚ Ãä ÇáäÓÇÁ ÞÏ áÈÓÊ ÇáÍÌÇÈ ãäÐ ÞÑæä ØæíáÉ ÎÕæÕÇ Èíä ÃæÓÇØ Ãåá ÇáÔíÚÉ, ÅáÇ Ãä áåÐå ÇáÙÇåÑÉ Çáíæã ÇäÏÝÇÚÇ ÚÇãÇ ÛÑíÈÇ. ÝáäÑÇÌÚ åäÇ ÌãíÚ ÂíÇÊ ÇáÞÑÁÇä - ÍÓÈ äÒæáåÇ ÇáÒãäí - ÇáÊí æÑÏÊ ÈåÇ ßáãÉ &rsquo;ÍÌÇÈ&lsquo; áäÞÝ Úáì ãÚäì åÐå ÇáßáãÉ: <br />
1 - &#61481; ÅöÐú ÚõÑöÖó Úóáóíúåö ÈÇñáúÚóÔöìöø ÇñáÕøóÜÝöäóÜÜÊõ ÇõáúÌöíóÇÏõ(31) ÝóÞóÇáó Åöäöøì ÃóÍúÈóÈúÊõ ÍõÈøó ÇñáúÎóíúÑö Úóä ÐößúÑö ÑóÈöøì ÍóÊøóì ÊóæóÇÑóÊú ÈÇñáúÍöÌóÇÈö(32) &#61480; &ndash; Õ38 ß <br />
2- &#61481; æó ÈóíúäóåõãóÇ ÍöÌóÇÈõ.õ æó Úóáóì ÇñáÃóÚóÑóÇÝö ÑöÌóÇáõ õ íóóÚúÑöÝõæäó ßõáÇøð ÈÓöíãóäÜåõãú. æó äóÇÏóæúÇú ÃóÕúÍóÜÈó ÇñáúÌóäøóÉö Ãóä ÓóáóÜãõ õÚóáóíúßõãú. áóãú íóÏúÎõáõæåóÇ æó åõãú íóØúãóÚõæäó(46) &#61480; - ÇáÃÚÑÇÝ39 ß <br />
3 - &#61481; ÝóÇñÊøóÎóÐóÊú ãöä Ïõæäöåöãú ÍöÌóÇÈðÇ ÝóÃóÑúÓóáúäó ÅöáóíúåóÇ ÑõæÍóäóÇ ÝóÊóãóËøóáó áóåóÇ ÈóÔóÑðÇ ÓóæöíøðÇ(17) &#61480; - ãÑíã 44 <br />
4 - &#61481; æó ÅöÐóÇ ÞóÑóÃúÊó ÇñáúÞõÑúÁóÇäó ÌóÚóáúäóÇ Èóíúäóßó æó Èóíúäó ÇñáøóÐöíäó áÇ íõÄúãöäõæäó ÈÇáÇÎöÑóÉö <font color="#ff0000"><strong>ÍöÌóÇÈðÇ</strong></font> ãóøóÓúÊõæÑðÇ(45) &#61480; <br />
ÇáÅÓÑÇÁ50 ß <br />
5 - &#61481; æó ÞóÇáõæÇú ÞõáõæÈõäóÇ Ýöì ÃóßöäøóÉò ãöøãøóÇ ÊóÏúÚõæäó Åöáóíúåö æó Ýöì ÁóÇÐóÇäöäóÇ æóÞúÑõ õæó ãöä ÈóíúäöäóÇ æó Èóíúäößó <font color="#ff0000"><strong>ÍöÌóÇÈõ</strong></font> õÝóÇñÚúãóáú ÅöäøóäóÇ ÚóÜãöáõæäó(5) &#61480; - ÝÕáÊ61 ß. <br />
6 - &#61481; æó ãóÇ ßóÇäó áöÈóÔóÑò Ãóä íõßóáöøãóåõ Çñááåõ ÅöáÇ æóÍúíðÇ Ãóæú ãöä æóÑóÂì<font color="#ff0000"><strong> ÍöÌóÇÈò</strong></font> Ãóæú íõÑúÓöáó ÑóÓõæáÇð ÝóíõæÍöìó ÈÅöÐúäöåö ãóÇ íóÔöÂÁõ. Åöäøóåõ Úóáöìøõ Íóßöíãõ(51) &#61480; - ÇáÔæÑì 62 ß <br />
7 - &#61481; ßóÜá Åöäøóåõãú Úóä ÑøóÈøåöãú íóæúãóÈÐò <font color="#ff0000"><strong>áóøóãóóÍúÌõæÈõæäó</strong></font>(15) &#61480; &ndash; ÇáãØÝÝíä 86 ß <br />
8 - &#61481; íóÜÜÃóóíøõåóÇ ÇñáøóÐöíäó ÁóÇãóäõæÇú áÇ ÊóÏúÎõáõæÇú ÈõíõæÊó ÇñáäøóÈìöø Åöá Ãóä íõÄúÐóäó áóßõãú ... . æó ÅöÐóÇ ÓóÃóáúÊõãõæåõäøó ãóÊóÜÚðÇ <br />
ÝóÓúÜÜóáõæåõäøó ãöä æóÑóÂÁö <font color="#ff0000"><strong>ÍöÌóÇÈò</strong></font>. Ðó&rsquo;áößõãú ÃóØúåóÑõ áöÞõáõæÈßõãú æó ÞõáõæÈåöäøó. ...(53) &#61480; - ÇáÃÍÒÇÈ 0 9ã 9 - æó ÇñáøóÐöíäó íõÄúÐõæäó ÇñáúãõÄúãöäöíäó æó ÇñáúãõÄúãöäóÜÊö ÈÛíúÑö ãóÇ ÇññßúÊóÓóÈõæÇú ÝóÞóÏö ÇñÍúÊóãóáõæÇú ÈõåúÊóÜäðÇ æó ÅöËãðÇ ãøõÈíäðÇ(58) <br />
íóÜÜÃóíøóåóÇ ÇñáäøóöÈìøõ Þõá áÃóÒúæó&rsquo;Ìößó æó ÈóäóÇÊößó æó äöÓóÂÁö ÇñáúãõÄúãöäöíäó íõÏúäöíäó Úóáóíúåöäøó ãöä ÌóáóÜÈíÈåöäøó. Ðó&rsquo;áößó ÃóÏúäóì Ãóä íõÚúÑóÝúäó ÝóáÇó íõÄúÐóíúäóº æó ßóÇäó Çñááåõ ÛóÝõæÑðÇ ÑóøóÍöíãðÇ(59) &#61480; - ÇáÃÍÒÇÈ 90ã <br />
ãáÍæÙÉ: ÓæÑÉ Õ 38 ß : ÊÚäì Çä ÓæÑÉ Õ ÊÑÊíÈåÇ ÍÓÈ ÇáäÒæá åæ 38 æ ÇáÍÑÝ &quot;ß&quot; ÊÚäì Çä ÇáÓæÑÉ ãßíÉ æÅÐÇ ÐßÑÊ ÇáÍÑÝ &quot; ã&quot; ÊÚäì Çä ÇáÓæÑÉ ãÏäíÉ æíäØÈÞ Ðáß Úáì ÈÇÞì ÇáÓæÑ ÇáãÐßæÑÉ <br />
íáÇÍÙ ÇáÞÇÑÆ Ãäøó ÇáÓÈÚÉ ÃãËáÉ ÇáÃæáì åí ÂíÇÊ ãä ÓæÑ ãßíÉ, Ýí Ííä Ãä ÇáãËÇáíä ÇáÃÎíÑíä (ÑÞã 8 æ 9) åãÇ ãä ÓæÑÉ ÇáÃÍÒÇÈ ÇáãÏäíÉ. ÝÊáß åí ÌãíÚ ÇáÂíÇÊ ÇáÊí æÑÏÊ ÈåÇ ßáãÉ &rsquo;ÇáÍÌÇÈ&lsquo;. ÝÈÇááå Úáíß åá ÊÞÑà ÈåÇ Ãä Çááå ÊÚÇáì íÃãÑ ÇáäÓÇÁ ÈÇáÍÌÇÈ¿ ÇáÌæÇÈ ÕÑíÍ, æ áæ ÕÚÈ ÞÈæáå ÃÊÈÇÚ Ïíä ÇáÈÎÇÑí ÇáÐí ÇÝÊÑì ÇáÃÍÇÏíË. <br />
<br />
ÃãÇ ÇáãËÇá ÇáÊÇÓÚ ÝíÓÊÍÞ ÈÚÖ ÇáÔÑÍ. æ áßä ÞÈá ÇáÏÎæá Ýí åÐÇ, áÇÈÏ ãä ÊÚÑíÝ ãÚäì ÇáÝÚá <font color="#ff0000"><strong>&quot;ÍóÌóÈó&quot;.</strong></font> ÝíÞæá ÇáãÚÌã ÇáÚÑÈí Ãä ÇáãÚäì åæ &quot;ÍÇá Èíä ÔíÆíä áãäÚåãÇ Úä ÈÚÖ&quot;. ÝÅä ÑÇÌÚäÇ ÇáÂíÇÊ ÇáãÐßæÑÉ ÃÚáÇå, íÊÈíä áäÇ ÈæÖæÍ Ãä ÇáÍÌÇÈ åæ ãÇ íãäÚ ÑÄíÇ ÔíÁ Ãæ ÔÎÕ ãä ÞÈá ÔíÁ Ãæ ÔÎÕ ÂÎÑ. ÝÞÏ ÚÑÖÊ Úáì ÓáíãÇä Úáíå ÇáÓáÇã ÌíÇÏ ÇáÓÈÇÞ æ áßä ÈÓÈÈ ÛÑæÈ ÇáÔãÓ æ ÇÑÊÝÇÚ ÇáÛÈÇÑ ÇáÊí ÃËÇÑÊåÇ ÇáÌíÇÏ ÝÅäåÇ ÊæÇÑÊ æ ÇÍÊÌÈÊ Úä ÓáíãÇäº æ ÚäÏãÇ æÖÚÊ ãÑíã ÚáíåÇ ÇáÓáÇã ÍÌÇÈÇ ßÇä ÞÕÏåÇ Ãä áÇ íÑÇåÇ ÃÍÏ. æ ßáøóã Çááå ÓÈÍÇäå æ ÊÚÇáì ãæÓì Úáíå ÇáÓáÇã ãä æÑÇÁ ÍÌÇÈ áßí áÇ íÑì ãæÓì Úáíå ÇáÓáÇã Çááå . æ ßÐáß ÃãÑ Çááå ÇáãÄãäíä Ãä íßáãæÇ ÒæÌÇÊ ÇáÑÓæá Ýí ÈíæÊåä ãä æÑÇÁ ÍÌÇÈ ÈÍíË áÇ íÑæåä. æ áßä áã íÃãÑ Çááå ÊÚÇáì ãäÚ ÌãíÚ ÇáäÇÓ ãä ÑÄíÉ ÌãíÚ ÇáäÓÇÁ, ÝáÇ ÓÈÈ áÐáß, æ áÇ Ãí ãäÝÚÉ Ãæ ÛÇíÉ ãä ÃãÑ ßåÐÇ. ÝßÇä ÇáÃãÑ Ýí ÇáãËÇá ÇáËÇãä ãæÌåÇ Åáì ÇáãÄãäíä Ííä ÏÎæáåã ÈíæÊ ÇáäÈí áßí áÇ íÒÚÌæÇ Ãæ íÍÑÌæÇ äÓÇÁ ÇáäÈí æ åä íÄÏíä ÃÚãÇáåä. æ åßÐÇ Åä ÇáÞÑÁÇä ÞÏ ÃÓÓ ÍÞ ÇáÝÑÏ ÈÇáÇÎÊáÇÁ æ ÇáÚÒáÉ, æ ÃæÌÈ ÇáÂÎÑíä Úáì ÇÍÊÑÇã Ðáß ÇáÍÞ. <br />
ÝÇáÍÌÇÈ ÅÐä åæ ãÇ íãäÚ ÃÍÏ Ãæ ÔíÁ ãä Ãä íÑÇå ÂÎÑíä, æ áÇ íÚäí Ðáß æÖÚ ÞãÇÔ ÔÝÇÝ ãËáÇ Úáì æÌå ÇáãÑÃÉ ßãÇ ÊÙåÑ ÈÚÖ ÇáäÓÇÁ Çáíæã, ÙÜäÜÇ ãäåä Ãäåä ÒæÌÇÊ ÇáÑÓæá ÃíÖÇ! ÚÏÇ Úä ÊÛØíÉ ÇáÔÚÑ! íÇ áåÇ ãä ÓÎÇÝÉ ÊÚáÞ ÈåÇ ÇáãÓáãíä äÞÏåã ÚáíåÇ ÇáÂÎÑíä, äÇÓíä ÌæåÑ ãÚäì ÇáÂíÉ Ýí ÇáãËÇá ÇáËÇãä. <br />
<br />
æ ÞÈá ÇáÎæÖ Ýí ÇáãËÇá ÇáÊÇÓÚ íÍÓä ÓÑÏ ÍÇÏË ÕÛíÑ æÞÚ Ýí ãÏíäÉ ÇáÈÕÑÉ ÇáÚÑÇÞíÉ ÞÈá ãÏÉ. ÅÐ ßËÑÊ ÊåÌãÇÊ ÇáãæÇØäíä ÇáÚÑÇÞííä Úáì ÇáÃÌÇäÈ Ýí ÇáÈÕÑÉ- æ ãäåã ÇáäÓÇÁ ÇáÚÑÇÞíÇÊ ÇáãÓíÍíÇÊ- Úáì ÃËÑ ÇÍÊáÇá ÇáÃãÑíßííä. ÝÇÔÊßÊ ÈÚÖ ÇáäÓÇÁ ÇáãÓíÍíÇÊ Åáì ÇáãØÑÇä áßí íÊæÓØ áåä áÏì ÇáÓáØÇÊ Ýí ÇáÈáÏ. ÝÞÇá áåä ÇáãØÑÇä Ãä áÇ ÓáØÉ Ýí ÇáÈáÏ, æ áÇ ÌÏæì ãä ÇáÊÐãÑ. ÝÇáÃÝÖá Ãä ÊÑÊÏí ÇáäÓÇÁ ÇáãÓíÍíÇÊ ãÇ ÊÑÊÏí ÈÇÞí ÇáäÓÇÁ ãä ÇáÔíÚÉ æ ÛíÑåä ÚäÏ ÇáÎÑæÌ Åáì ÇáÔÇÑÚ, ÝíÙåÑä ßÃåá ÇáÈáÏ ÝáÇ íÙä ÇáÂÎÑíä Ãäåä ÃÛÑÇÈ <font color="#ff0000"><strong>ÝáÇ íÄÐíä</strong></font>! <br />
ÝÅáì ÇáãÓáãíä ÇáÐíä íÕÑæä Úáì ÍÌÇÈ ÇáäÓÇÁ, ÝØäÉ ÇáãØÑÇä Ýí ÇáÈÕÑÉ áíÝåãæÇ æ áíÚÑÝæÇ ÇáãÞÕæÏ ãä ÇáÂíÉ (59) ãä ÓæÑÉ ÇáÃÍÒÇÈ (ÇáãËÇá ÇáÊÇÓÚ) ÇáÊí äÒáÊ ÞÈá 1520 ÓäÉ åÌÑíÉ. <br />
&quot; íóÇ ÃóíøõåóÇ ÇáäøóÈöíøõ Þõáú áöÃóÒúæóÇÌößó æóÈóäóÇÊößó æóäöÓóÇÁö ÇáúãõÄúãöäöíäó íõÏúäöíäó Úóáóíúåöäøó ãöäú ÌóáóÇÈöíÈöåöäøó &#1754; Ðó&#1648;áößó ÃóÏúäóì&#1648; Ãóäú íõÚúÑóÝúäó ÝóáóÇ íõÄúÐóíúäó &#1751; æóßóÇäó Çááøóåõ ÛóÝõæÑðÇ ÑóÍöíãðÇ &quot; (59) <br />
<br />
áÞÏ äÒá æÍí ÓæÑÉ ÇáÃÍÒÇÈ Ýí ÇáãÏíäÉ ÈÚÏ åÌÑÊå Úáíå ÇáÓáÇã ÅáíåÇ, æ ÈÚÏ ãÚÑßÉ ÃõÍõÏ æ ÇäÏÍÇÑ ÌíÔ ÇáãÓáãíä. ÝÞÏ ÊÚÑÖ ÇáãÓáãæä ÑÌÇáÇ æ äÓÇÁ Åáì ÇÚÊÏÇÁÇÊ ÃÍÒÇÈ ÇáíåæÏ æ ÇáÞÈÇÆá ÇáÊí ÓßäÊ ÇáãÏíäÉ æ ÊÍÑíÖ ÞÑíÔ æ ãÓíÍí ãßÉ Úáíåã. æ ÒÇÏ ÇáÃÍÒÇÈ ÔÏÉ ÇÚÊÏÇÁÇÊåã Úáì ÇáãÓáãíä ÈÚÏ ÎÓÇÑÉ ÌíÔ ÇáÑÓæá Úáíå ÇáÓáÇã, ÙäÇ ãäåã Ãä ÙÝÑåã ÇáÊÇã Úáì ÇáÑÓæá ÞÏ ÃæÔß. æ ßÇäÊ ÇáäÓÇÁ ÇáãÓáãÇÊ Ýí Ðáß ÇáæÞÊ ãäåãßÇÊ Ýí ÊØÈíÈ ÌÑÇÍ ÇáÌäæÏ, æ ßÐáß Ýí ÊÚáíã äÓÇÁ ÇáãÏíäÉ æ ÇáãÓáãÇÊ ÇáÌÏÏ ÊÝÇÕíá ÇáÏíä ÇáÅÓáÇãí. æ ßÇäÊ ÇáäÓÇÁ ÇáãÓáãÇÊ ÞáÉ ÃíÖÇ, Ýí Ííä ßÇäÊ æÇÌÈÇÊåä ßËíÑÉ, ÝÏÚÇåä æÇÌÈåä ááÎÑæÌ ãÑÇÑðÇ ãä ÈíæÊåä, æ ÈÇáÊÇáí ÊÚÑÖåä ááÅÓÇÁÉ ãä ÞÈá ÃÚÏÇÁ ÇáÅÓáÇã. ÝÞÇá Çááå ÊÚÇáì áäÈíå Ãä íÞæá áäÓÇÆå æ äÓÇÁ ÇáãÓáãíä Ãä íÓÏáä ÌáÇÈíÈåä Úáì æÌæååä áßí áÇ íÚÑÝ ÇáÃÚÏÇÁ åæíÊåä, æ áíÓåá ÇÎÊáÇØåä ãÚ ÈÇÞí ÇáäÓÇÁ Ýí ÇáÈáÏÉ æ áÇ íÙåÑ ÇÎÊáÇÝåä Úäåä ßãÓáãÇÊ, <font color="#ff0000"><strong>ÝáÇ íÄÐíä</strong></font>. ÝåÐÇ åæ ÇáÃãÑ Çáãåã. <br />
<br />
æ ÞÏ ÇÞÊÈÓÊ ÇáäÓÇÁ ÇáãÓáãÇÊ Çáíæã ØÑÇÒ æÖÚ ãÇ íÏÚæäå &quot;ÇáÍÌÇÈ&quot; Úáì ÑÄæÓåä, ÙäÇ ãäåä Ãä áÈÇÓ ÇáÑÃÓ íÍÌÈ ÔÚÑ ÇáÑÃÓ- Ãæ ÞÓãÇ ãäå - Úä ÃÚíä ÇáÑÌÇá æÝÞÇ ááÊÚÇáíã ÇáÏíäíÉ ÇáÊí ÇÝÊÑÇåÇ ÇáÔíæÎ. ÅÐ ÞÇá ÇáÔíæÎ &ndash; ÇáÑÌÇá - Ãä ÔÚÑ ÇáäÓÇÁ ÚæÑÉ, æ áßä áã íÕÝæÇ ÔÚÑ ÇáÑÌÇá ÝíãÇ Ãä ßÇä ÚæÑÉ Ãã áÇ! æ åÐÇ ÛÑíÈ. æ ÞÇáæÇ ÃíÖÇ Ãä ÓÇÚÏ ÇáãÑÃÉ ÚæÑÉ, æ áßä ÓßÊæÇ Úä æÕÝ ÓÇÚÏ ÇáÑÌá. æ ÞÇáæÇ Ãä ÑöÌúá ÇáãÑÃÉ ÚæÑÉ. ÃãÇ ÑÌá ÇáÑÌá áíÓÊ ÚæÑÉ... ÝíÇ åá ÊÑì áöãó áã íäÙÑ Ðáß ÇáÔíÎ ÇáÏíäí ÈãäÙÇÑ ÇáãÑÃÉ¿ áÃäå Åä ÞÇã ÈÐáß, áæÌÏ Ãä ÇáãÑÃÉ ÊÑì Ýí ÇáÑÌá ãÇ íÑì ÇáÑÌá Ýí ÇáãÑÃÉ. ÝÅä ÍßãÊ ÇáãÑÃÉ ßÍßã ÇáÑÌá áÃæÌÈÊ ÇáÑÌÇá Úáì ÑÏÇÁ ÇáÍÌÇÈ Úáì ÑÄæÓåã æ ÊÛØíÉ ÓæÇÚÏåã æ ÃÑÌáåã æ ÕÏæÑåã æ ÙåæÑåã! ÝÇáæÇÞÚ Ãä ÇáÞÑÁÇä ÇáãÍßã ÇáãÈíä ÇáßÇãá, æ ÇáÐí ßÊÈ Çááå ÊÚÇáì Ýíå ãä ßá ãËá æ ÃÍÓä ÇáÍÏíË, áã íÐßÑ ÈÊÇÊÇ ãÇ íÄíÏ ÇÝÊÑÇÁ ÇáÈÎÇÑí ÇáÐí äÞáå ÇáÔíæÎ ÈÏæä Ãí ÊÝåã. Åä ÚáãÇÁ ÇáÏíä ÇáÅÓáÇãí æ ÃÆãÊå æ ÔíæÎå ÊÓíÁ ááÅÓáÇã æ ÇáãÓáãíä æ ÇáãÓáãÇÊ æ íÖáæä ÇáäÇÓ ÅÑÖÇÁ áãÕÇáÍåã ÇáÎÇÕÉ áÇÓÊãÑÇÑ ÊÍßãåã ÈÑÞÇÈ ÇáäÇÓ, áÇ ÛíÑ. Ýãä ÃÚØÇåã Êáß ÇáÕáÇÍíÉ¿ <br />
ÝÅáíß äãæÐÌ ããÇ íÚáãå &rsquo;ÇáÚáãÇÁ&lsquo; Ýí åÐÇ ÇáÃãÑ, æ åæ ÊÝÓíÑ ÂíÉ ãä ÓæÑÉ ÇáÃÚÑÇÝ: <br />
&#61481;íóÜÜÈóäöì ÁóÇÏóãó áÇ íóÝúÊöäóäÜøóßõãõ ÇñáÔøóíúØóÜäõ ßóãó ÃóÎúÑóÌó ÃóÈóæóíúßõã ãöøäó ÇñáÌóäøóÉö íóäúÒöÚõ ÚóäúåõãóÇ áöÈóÇÓóåõãóÇ áöíõÑöíóåõãóÇ ÓóæúÁó&rsquo;Êöåöãóº Åöäøóåõ íóÑóäßõãú åõæó æó ÞóÈíáõåõ ãöäú ÍóíúËõ áÇ ÊóÑóæúäåõãúº ÅöäøóÇ ÌóÚóáúäÇ ÇñáÔøóíóÜØöíäó ÃóæúáöíóÂÁó áöáøóÐöíäó áÇ íõÄúãöäõæäó(27) &#61480;- <br />
<br />
&quot; ÓõãíÊ ÇáÚæÑÉ ÓæÃÉ áÃä ßÔÝåÇ íÓæÁ ÕÇÍÈåÇ. ÞÇá ÇáÚáãÇÁ: Ýí ÇáÂíÉ Ïáíá Úáì Ãä ßÔÝ ÇáÚæÑÉ ãä ÚÙÇÆã ÇáÃãæÑ æ Ãäå ãÓÊåÌä Ýí ÇáØÈÇÚ æ áÐáß ÓãíÊ ÓæÃÉ. ÃÞæá: Ãä ÇáÂíÉ ÞÏ ÃæÖÍÊ åÏÝ ÅÈáíÓ ÇááÚíä &#61481; íäÒÚ ÚäåãÇ áÈÇÓåãÇ áíÑíåãÇ ÓæÂÊåãÇ&#61480;. Ýãä ÏÚÇ Åáì ÊÚÑí ÇáãÑÃÉ æ ÔÌÚ Úáì Ðáß ßãÇ åæ ÍÇá ãä íÒÚã ÇáÊÞÏãíÉ æ íÏÚæÇ ÇáãÑÃÉ Åáì äÒÚ ÇáÍÌÇÈ ÈÏÚæì ÇáÍÑíÉ æ ÇáãÓÇæÇÉ ÝÅäãÇ åæ ÚÏæ ááãÑÃÉ æ ãä ÃäÕÇÑ æ ÃÚæÇä ÅÈáíÓ áÃä ÇáåÏÝ æÇÍÏ, æ åí ÏÚæÉ ãßÔæÝÉ ÛÇíÊåÇ ÇáÊÝÓÎ æ ÇáÇäÍáÇá ÇáÎáÞí, æ áíÓÊ ÇáÊÞÏãíÉ ÈÇáÊßÔÝ æ ÇáÊÚÑí æ ÅäãÇ åí ÈÕíÇäÉ ÇáÔÑÝ æ ÇáÚÝÇÝ&quot;. <br />
<br />
ßÊÈ åÐÇ ÝÖíáÉ ÔíÎ ÃÓÊÇÐ ÏÑøóÓ ÇáÔÑíÚÉ æ ÇáÏÑÇÓÇÊ ÇáÅÓáÇãíÉ Ýí ÅÍÏì ÇáßáíÇÊ. æ Ýí Ííä ÃääÇ áÇ ääÇÞÔå Ýí ãÑßÒå Ãæ ãßÇäÊå, ÅáÇ ÃääÇ äÓÊÌÏí ÇáÃÌæÈÉ ÇáãÞäÚÉ áåÐå ÇáãáÇÍÙÇÊ: <br />
1) Åä ÇáÂíÉ ÇáÊí ÈÍË ÇáÃÓÊÇÐ ãæÖæÚåÇ ÅäãÇ ÊÚæÏ áæÕÝ ÂÏã æ ÒæÌå Ýí ÇáÌäÉ ßíÝ ÎÇáÝÇ ÃãÑ Çááå ÊÚÇáì ÈÃä áÇ íÞÑÈÇ ÇáÔÌÑÉ. æ áßä ÝÜÊäåãÇ ÇáÔíØÇä æ ÃØÇÚÇå, ÝÙåÑÊ áåãÇ ÓæÂÊåãÇ- Ãí ÃÕÈÍÇ íÎÊáÝÇä Úä ÇáãáÂÆßÉ- ÝØÝÞÇ íÎÕÝÇä ÚáíåãÇ ãä æÑÞ ÇáÌäÉ áßí íÍÌÈÇ ÇáÊÛííÑÇÊ ÇáÊí ØÑÃÊ ÚáíåãÇ. ÝßíÝ ÊæÕá åÐÇ ÇáÃÓÊÇÐ ãä åÐÇ ÇáæÖÚ Åáì Ãä ÔÚÑ ÇáãÑÃÉ ÚæÑÉ¿ áÇ Èá ßíÝ ÚÇÏá ÓæÃÉ ÇáãÑÃÉ ( Ãí ÝÑÌåÇ) ãÚ ÑÃÓåÇ¿ ÃáÇ íÑì åÐÇ &rsquo;ÇáÚÇáã&lsquo; Ãä ÔÚÑ ÑÃÓ ÒæÌ ÂÏã áã íÊÛØì áÇ ÞÈá ãÎÇáÝÉ ÃãÑ Çááå æ áÇ ÈÚÏå¿ æ ßíÝ ÇÓÊäÊÌ ÝÖíáÉ ÇáÃÓÊÇÐ Ãä ÒæÌ ÂÏã áÈÓÊ ÇáÍÌÇÈ¿ æ Úáì Ðáß Ãä ãä íÎáÚ Ðáß ÇáÍÌÇÈ ÃÕÈÍ ãä ÃÚæÇä ÅÈáíÓ¿ Ãåá íÃãÑ åÐÇ ÇáÃÓÊÇÐ Ãä íáÈÓ ÇáÑÌÇá ÇáÍÌÇÈ ÃíÖÇ, ÅÐ Ãä ÇáÂíÉ ÊÐßÑ Ãä ßáÇ ÂÏã æ ÒæÌå ØÝÞÇ íÎÕÝÇä Úáì ÓæÁÇÊåãÇ ãä æÑÞ ÇáÌäÉ¿ íÚÌÒ Ãí ÚÇÞá Ãä íÝÓÑ ßíÝ ÞÝÒ ÃÓÊÇÐ ßáíÉ ÇáÚáæã ÇáÅÓáÇãíÉ Êáß ÇáÞÝÒÉ ÇáÊí áÇ ÊÚÇÏáåÇ ÞÝÒÉ Ãí ÑíÇÖí Ýí ÇáÃæáãÈíÇÏ! æ áßäå ÚÏÇÁ ÇáÑÌÇá ááäÓÇÁ æ ÊÍßãåã ÈÇáÔÚÈ ÇáÅÓáÇãí ÚÇãÉ åæ ÇáÐí íÊÐÑÚ Èå &rsquo;ÇáÚáãÇÁ&lsquo;. <br />
2) ÃãÇ Þæáå Ýí ÈÏÇíÉ ÔÑÍå, &quot;ÓãíÊ ÇáÚæÑÉ ÓæÃÉ áÃä ßÔÝåÇ íÓæÁ ÕÇÍÈåÇ&quot; Ýåæ ÊÝÓíÑ íÝÊÞÑ Åáì ÇáÅíÖÇÍ. Ýãä ÇáæÇÖÍ ãä ÑæÇíÉ ÇáÞÑÁÇä Ãä ÇáßáãÉ <font color="#ff0000"><strong>&quot;ÓæÁÉ&quot;</strong></font> ÅäãÇ ÊÚæÏ Åáì ÇáÚãá ÇáÓíÆ ÇáÐí ÃÞÏã Úáíå ÂÏã æ ÒæÌå ÍíË ÊÐæÞÇ ãä ÇáÔÌÑÉ, ÎáÇÝ ÃãÑ ÑÈåãÇ, ÇáÚãá ÇáÐí äÊÌ Úäå ÙåæÑ ÚæÑÇÊåãÇ. ÝÇáÚæÑÉ ÅÐðÇ ßÇäÊ ÇáÏáíá Úáì ÇáÞíÇã ÈÚãá ÓíÁ, Ãí ÓæÁÉ. ÇáÚæÑÉ åäÇ åí ÃÚÖÇÁ ÇáÊäÇÓá ÇáÊí ÊäÚÏã Ýí ÇáãáÇÆßÉ ÇáßÑÇã. æ ÓíÍãá ÇáÅäÓÇä ÚáÇãÉ ÞíÇãå ÈÚãá ÓíÁ &ndash;ãÎÇáÝÉ ÃãÑ ÇáÎÇáÞ- ãÇ ÏÇã Úáì æÌå ÇáÃÑÖ. æ ÇáÏáíá Úáì ÇáãÎÇáÝÉ ÇáÓíÆÉ ÇáÊí ÇÞÊÑÝåÇ ÂÏã æ ÒæÌå Ãä ÙåÑÊ ÃÚÖÇÁåãÇ ÇáÊäÇÓáíÉ æ ÃÕÈÍ ÈÅãßÇäåãÇ ÅäÊÇÌ ÇáäÓá ããÇ áÇ íæÇÝÞ æÖÚíÉ ÇáÌäÉ ÇáÊí ßÇäÇ íÓßäÇåÇ. ÝáÐáß ØÝÞÇ ÈÊÛØíÉ ÂËÇÑ ÇáÎØíÆÉ ÇáÓíÆÉ áßí áÇ íÙåÑ ÇÎÊáÇÝåã Úä ÇáãáÇÆßÉ æ æÖÚåã ÇáÓÇÈÞ. æ áßä Çááå ÊÚÇáì ØÑÏåãÇ ãä ÇáÌäÉ æ ÃäÒáåãÇ Åáì ÇáÃÑÖ ÍíË ÃãßäåãÇ ÇáÊäÇÓá. <br />
ÅääÇ äÝåã ãä åÐÇ Ãä ÇáÚæÑÉ, Ãæ ÈÇáÃÍÑì ÃÚÖÇÁ ÇáÊäÇÓá, áíÓÊ ÓíÆÉ ÈÍÏ ÐÇÊåÇ, ÛíÑ Ãä ÇáÞÑÁÇä ÐßÑ Èßá æÖæÍ æÌæÈ ãæÇÑÇÊåÇ: <br />
ÝóæóÓúæóÓó áóåõãóÇ ÇñáÔøóíúØóÜäõ áöíõÈúÏöìó áóåõãóÇ ãóÇ æõ Ñöìó ÚóäåõãóÇ ãöäú ÓóæúÁó&rsquo;ÊöåöãóÇ æó ÞóÇáó ãóÇ äåóäßõãóÇ ÑóÈøõßõãóÇ Úóäú åóÜÐöåö ÇñáÔøóÌóÑóÉö Åöá Ãóä ÊóßõæäóÇ ãóáóßóíúäö Ãóæú ÊóßõæäóÇ ãöäó ÇñáúÎóÜáöÏöíäó(20) &#61480;- ÇáÃÚÑÇݺ <br />
&quot;... ÝóáóãøóÇ ÐóÇÞóÇ ÇñáÔøóÌóÑóÉó ÈóÏóÊú áóåõãóÇ ÓóæúÁó&rsquo;ÊõåõãóÇ æó ØóÝöÞóÇ íóÎúÕöÝóÇäö ÚóáóíúåöãóÇ ãöä æóÑóÞö ÇñáúÌóäøóÉö, ...(22) &#61480;- <br />
&#61481;-íóÜÈóäöì ÁóÇÏóãó ÞóÏú ÃóäúÒóáúäóÇ Úóáóíúßõãú áöÈóÇÓðÇ íõæó&rsquo;Ñöì ÓóæúÁó&rsquo;Êößõãú æó ÑöíÔðÇ, ...(26) &#61480;- ÇáÃÚÑÇݺ <br />
íóÜÜÈóäöì ÁóÇÏóãó áÇ íóÝúÊöäóäÜøóßõãõ ÇñáÔøóíúØóÜäõ ßóãó ÃóÎúÑóÌó ÃóÈóæóíúßõã ãöøäó ÇñáÌóäøóÉö íóäúÒöÚõ ÚóäúåõãóÇ áöÈóÇÓóåõãóÇ áöíõÑöíóåõãóÇ ÓóæúÁó&rsquo;Êöåöãóº ...(27) &#61480;- ÇáÃÚÑÇÝ <br />
&#61481;-ÝóæóÓúæóÓó Åöáóíúåö ÇñáÔøóíúØóÜäõ ÞóÇáó íóÜÜÇÏóãõ åóáú ÃóÏõáøõßó Úóáóì ÔóÌóÑóÉö ÇñáúÎõáúÏö æó ãõáúßò áÇ íóÈúáóì(120) ÝóÃóßóáÇ ãöäúåóÇ ÝóÈóÏóÊú áóåõãóÇ ÓóæúÁó&rsquo;ÊõåõãóÇ æó ØóÝöÞóÇ íóÎúÕöÝóÇäö ÚóáóíúåöãóÇ ãöä æóÑóÞö ÇñáúÌóäøóÉö. æó ÚóÕóì ÁóÇÏóãõ óÑóÈøóåõ ÝóÛÜóæóì(121) &#61480;- Øåº <br />
&quot; ÝóÈóÚóËó Çñááåõ ÛõÑóÇÈðÇ íóÈúÍóËõ Ýöì ÇñáÃóÑúÖö áöíõÑöíóåõ ßóíúÝó íõæó&lsquo;Ñöì ÓóæúÁóÉó ÃóÎöíåö. ÞóÇáó íóÜæóíúáóÊóì ÃóÚóÌóÒúÊõ Ãóäú Ãóßõæäó ãöËúáó åóÜÐóÇ ÇñáúÛõÑóÇÈö ÝóÃõæó&rsquo;Ñöìó ÓóæúÁóÉó ÃóÎöì, ÝóÃóÕúÈóÍó ãöäó ÇñáäøóÜÏöãöíäó(31) &#61480;- ÇáãÇÆÏÉ. <br />
<br />
áÇ ÐßÑ Ýí ÇáÞÑÁÇä áÊÛØíÉ ÔÚÑ ÇáÑÃÓ Ãæ ÇáÑÞÈÉ Ãæ ÇáÐÑÇÚíä Ãæ ÇáÑÌáíä. ÃãÇ Åä Âãä ÇáäÇÓ ÈßÊÇÈ ÇáÈÎÇÑí- æ åã ÇáÛÇáÈíÉ - ÍíË &rsquo;ÇáÊÝÕíá&lsquo; ÝÅäåã íÌÏæÇ ãÇ íÑÖíåã! æ ßÔÝ ÇáÚæÑÉ áíÓ &quot;ãÓÊåÌä Ýí ÇáØÈÇÚ&quot; ÝÍÓÈ, ßãÇ ÇÏÚì ÃÓÊÇÐ ÇáÏíä, Èá ãÎÇáÝÇ áÊÚÇáíã Çááå ÊÚÇáì, æ ãä ÇáæÇÌÈ ÊÛØíÊåÇ ßãÇ äÑì Ýí åÐå ÇáÂíÇÊ. <br />
3) ÈãÇ Ãä ÇáÂíÉ ÊÐßÑ Èßá æÖæÍ Ãä ãä ÎÇáÝ ÃãÑ Çááå ÊÚÇáì åãÇ ÂÏã æ ÒæÌå æ áã ÊäÝÑÏ ÒæÌ ÂÏã áæÍÏåÇ. ÝáãÇÐÇ äÒá ÛÖÈ ÇáÃÓÊÇÐ ÇáÏíäí Úáì ÒæÌ ÂÏã æ ÎÕåÇ Èßá Ðáß ÇáÇåÊãÇã, æ áã íæÌå äÕÇÆÍå &rsquo;ÇáËãíäÉ&lsquo; áÂÏã¿ ßíÝ ÊæÕá åÐÇ ÇáãÝßÑ ÇáÐí ÝÇÞ ÂíäÔÊÇíä Ýí ÈÑÇÚÊå Ãä ÔÚÑ ÇáãÑÃÉ ÚæÑÉ ÃãÇ ÔÚÑ ÇáÑÌá áíÓ ÈÚæÑÉ ÈäÇÁ Úáì åÐå ÇáÂíÉ¿ Ãæ áÑõÈ Ãä ÇáÃÓÊÇÐ ÞÏ æÕáÊå ÇáãÚáæãÇÊ Ãä ÂÏã ßÇä ÃÞÑÚ ÇáÑÃÓ! <br />
4) åá äÊØÇæá Úáì Ðáß ÇáÚáÇãÉ ÇáÏíäí ÝäÓÃáå: ÈãÇ Ãä &quot;ßÔÝ ÇáÚæÑÉ ãä ÚÙÇÆã ÇáÃãæÑ&quot;, åá äÇÏ ÃÍÏ ãä ÇáäÇÓ Ãä ÊÓíÑ Ãí ÇãÑÃÉ ÚÇÑíÉ Ýí ÇáÔæÇÑÚ, ÍÊì íåÇÌã ÇáÊÚÑí¿ <br />
5) ßíÝ ÓÇæì Ðáß ÇáÚÇáã ÎáÚ ÇáÍÌÇÈ ãÚ ÇáÇäÍáÇá æ ÇáÊÝÓÎ ÇáÎáÞí, Ýí Ííä Ãä ÇáÚÏíÏ ãä ÇáäÓÇÁ &rsquo;ÇáãÍÌÈÇÊ&lsquo; íÃÊíä ÈÃÞÐÑ ÇáÃÚãÇá, æ Ãä ÇáÚÏíÏ ãä ÇáäÓÇÁ ãä áÇ ÊÑÊÏí ÇáÍÌÇÈ åä ãä ÃØåÑ ãä ãÔí Úáì ÇáÃÑÖ¿ Ýåá Ýí äÙÑ ÝÖíáÉ ÇáÃÓÊÇÐ Ãä ÇáÍÌÇÈ íãäÚ ÇáÊÝÓÎ ÇáÎáÞí¿ <br />
6) íÞæá ÃÓÊÇÐ ÇáÏíä Ãä ãä íäÇÏí ÈäÒÚ ÇáÍÌÇÈ åæ &quot;ãä ÃÚæÇä ÅÈáíÓ áÃä ÇáåÏÝ æÇÍÏ.&quot; æ áßä áã íÐßÑ ÇáÞÑÁÇä Ãä åÏÝ ÇáÔíØÇä &ndash; Ãæ ÅÈáíÓ &ndash; Ãä íäÒÚ ÍÌÇÈ ÇáãÑÃÉ! ÅäãÇ åÏÝ ÇáÔíØÇä Ãä íÈÚÏäÇ Úä ÕÑÇØ Çááå ÇáãÐßæÑ Ýí ÇáÞÑÁÇä, ÊãÇãÇ ßãÇ íäÇÏí Èå ßÇÊÈ ÇáÊÝÓíÑ ÃÚáÇå! Åä ÇáÞÑÁÇä áã íÃãÑ ÇáäÓÇÁ ÈÇáÍÌÇÈ &ndash; Úáì ÇáÃÞá, ÇáÞÑÁÇä ÇáÐí Èíä ÃíÏíäÇ, ÅáÇ Åä ßÇä åäÇß ÞÑÁÇäÇ ÛíÑå íÏíä Èå Ðáß ÇáÃÓÊÇÐ æ ÃãËÇáå! æ áÇ íÞæá ÇáÃÓÊÇÐ Ãä Úáì ÇáãÑÃÉ Ãä ÊÊÈÚ ÇáÞÑÁÇä, Èá íÃãÑ ÈÅÊÈÇÚ ÇáÈÎÇÑí Úãíá ÇáÔíØÇä! Åä Ðáß ÅÔÑÇß íÇ ÃíåÇ &quot;ÇáÃÓÊÇÐ&quot;. áÇ ãÌÇá åäÇ áÈÍË ÇáÍÑíÉ Ãæ ÇáãÓÇæÇÉ íÇ ÃÓÊÇÐ! </font></p>
<p><font face="Times New Roman" size="4">áÇ íäÝÑÏ Ðáß ÇáÃÓÊÇÐ ÈÊÝßíÑå ÇáãÔæÔ Úä ÈÇÞí &rsquo;ÇáÚáãÇÁ&lsquo;, æ áÇ íÎÊáÝ Úä ÛÇáÈíÊåã ÈäÙÑÊå ÇáãÑíÖÉ, ÝÅäåã ÌãíÚÇ ÊÞÑíÈÇ íÚÊÞÏæä Ãäåã ÎáÝÇÁ Çááå Úáì ÇáÃÑÖ Ãæ ÙáÇáå, æ Åäåã ÃÕÍÇÈ ÇáÏíä áæÍÏåã, æ áÐáß íÍÞ áåã æÍÏåã ÊÝÓíÑ ÇáÞÑÁÇä æ ÇáÅÖÇÝÉ Úáíå ßãÇ íÑíÏæä, ÈÏæä Ãí ÇÚÊÑÇÖ Ãæ ÍÊì Ãí ÓÄÇá ÚãÇ íÎÑÌ ãä ÃÝæÇååã. ÅäåÇ æÖÚíÉ ãÄáãÉ æ áÇ ÚáÇÌ áåÇ ÅáÇ ÈÒæÇáåã. áÞÏ ÚãíÊ ÞáæÈåã Ýáä íÑæÇ ÓæÁ ÃÚãÇáåã. ãä ÓáØ åÄáÇÁ &rsquo;ÇáÃÓÇÊÐÉ&lsquo; Úáì ÇáÃãÉ ÇáÅÓáÇãíÉ¿ <br />
<br />
Åä Çááå ÓÈÍÇäå æ ÊÚÇáì ÃãÑ äÈíå Ãä íÞæá ááäÓÇÁ Ãä <font color="#ff0000"><strong>íÏäíä</strong></font> ÌáÇÈíÈåä áßí <font color="#ff0000"><strong>áÇ íÚÑÝä ÝíÄÐíä</strong></font>, Ýí Ííä Ãä &quot;ÇáÚáãÇÁ&quot; íæÑÏæä ÇáäÓÇÁ ÇáãÓáãÇÊ - ÍÊì ÇáÃØÝÇá ãäåä- ááÃÐì ãä ÞÈá ÃÚÏÇÁ ÇáÅÓáÇã, áÃä&rsquo;ÇáÍÌÇÈ&lsquo; íÏá Úáíåä Èßá æÖæÍ ÝíõÚÑÝä. Åä Çááå ÃÑÇÏ Ãä íÈÚÏ ÇáÃÐì Úä ÇáãÓáãÇÊ, æ ÃÑÇÏ &quot;ÇáÚáãÇÁ&quot; Ãä íÎáÞæÇ æ íÒíÏæÇ ãä ÇáÃÐì áÇ Úáì ÇáãÓáãÇÊ ÝÍÓÈ, Èá Úáì ÇáÅÓáÇã æ ÇáãÓáãíä ÚÇãÉ ÃíÖÇ. Åä Çááå Íßíã æ ÚÇÏá, áÇ ÌÑã Ãä ÃÕÈÍ ÇáãÓáã ãæÖÚ åÒÆ æ ÓÎÑíÉ Èíä ÇáÃãã ÇáÃÎÑì. <br />
<br />
íáÇÍÙ ÇáÞÇÑÆ Ãä Çááå ÓÈÍÇäå æ ÊÚÇáì ÎÇØÈ ãÍãÏ Úáíå ÇáÓáÇã Ýí ÂíÇÊ ãÊÔÇÈåÇÊ Ýí ÓæÑÉ ÇáÃÍÒÇÈ ÃÚáÇå ßäÈí æ áíÓ ßÑÓæá. æ ßÐáß ÃãÑå Ãä íÞæá ááäÓÇÁ Ãä &quot;íÏäíä ÌáÇÈíÈåä&quot; æ áã íÞæá áå Ãä íÃãÑåä ÈÛØÇÁ ÑÄæÓåä. ßÐáß Åä ÇáÝÑÞ Èíä ÇáÍÇáíä åæ Åä ÎÇØÈå ßÑÓæá ÝÅä Ðáß ÇáÎØÇÈ íÕÈÍ ÚäÏåÇ ÃæáÇ ßÃãÑ Úáì ÇáäÓÇÁº æ ËÇäíÇ ÊÕÈÍ ÇáÂíÉ ãä ÇáÂíÇÊ ÇáãÍßãÇÊ, Ãí ãä Ãã ÇáßÊÇÈ. ÃãÇ æ ÞÏ æÌå ÇáÎØÇÈ Åáíå ßäÈí ÝÃÕÈÍ Þæáå ÊÚÇáì ãä ÇáÂíÇÊ ÇáãÊÔÇÈåÇÊ æ áíÓÊ ãä Ãã ÇáßÊÇÈ æ áæ ÃäåÇ ãä Öãä ÇáÞÑÁÇä. æ íÝÓÑ åÐÇ ÇáÝÑÞ Èíä ÇáÍÇáíä Þæáå ÊÚÇáì ááäÈí Ãä íÞæá ááäÓÇÁ Ãä íÏäíä ÌáÇÈíÈåä æ áÇ Ãä íÃãÑåä ÈÐáß, Ãí Ãäå ÊÑß ááäÓÇÁ ÍÑíÉ ÅÊÈÇÚ åÐå ÇáäÕíÍÉ ãä ÇáäÈí Úáíå ÇáÓáÇã Ãæ ÅåãÇáåÇ. æ ßÐáß íÊÑß ááäÓÇÁ ÍÑíÉ ÅÊÈÇÚ åÐå ÇáäÕíÍÉ Ýí Ðáß ÇáæÞÊ æ ÊÑßåÇ Ýí æÞÊ ãÞÈá. ÝåÐÇ åæ ÇáÝÇÑÞ ÇáÐí ÊÎÊÕ Èå ÇáÂíÇÊ ÇáãÊÔÇÈåÇÊ. ÝßÇäÊ ÇáÛÇíÉ ãä æÖÚ ÇáÌáÈÇÈ Úáì ÇáÑÃÓ æ ÊÛØíÉ ÞÓãÇ ãä ÇáæÌå ááÓáÇãÉ ÍíäÐÇß ãä ÇÚÊÏÇÁ ÇáÂÎÑíä, æ áíÓ áÇÞÊÈÇÓ æ ÇÑÊÏÇÁ ÇáÌáÈÇÈ ßÃãÑ Ïíäí Ãæ ßÃãÑ ÏÇÆã, ßãÇ åæ ÇáÍÇá Ýí ÇáÂíÇÊ ÇáãÍßãÇÊ. ÍÊãÇ ãÇ ßÇä áÛØÇÁ ÇáÔÚÑ áÇÚÊÈÇÑå ÚæÑÉ! æ ÇáÞáíá ãä ÇáäÓÇÁ ãä íÑÊÏí ÇáÌáÈÇÈ Çáíæã. æ ãÇ ßÇä ÛØÇÁ ÇáÑÃÓ ÇáÐí ÊáÊÍÝ Èå ÇáãÑÃÉ 'ÇáãÓáãÉ' ÌáÈÇÈ! </font></p>
<p><font face="Times New Roman" size="4">áãó áÇ íÞÑà ÇáãÓáãíä ÇáÞÑÁÇä æ íÝÞåæå ÈÏá ÅÊÈÇÚåã ßÊÇÈ ÇáÈÎÇÑí ÝíÔÑßæä ÈÏæä Úáã ¿ æ ÞÏ ãÑÊ ãÚäÇ ÍÇáÉ ããÇËáÉ ÍíË ÃÎÐ ÇáãÓáãæä ÈßÊÇÈ ÇáÔíØÇä æ åÌÑæÇ ÇáÞÑÁÇä ÇáÐí ÃãÑ ÈÚÏã ÇáÞíÇã Åáì ÇáÕáÇÉ æ äÍä ÓßÇÑì áßí äÚáã ãÇ äÞæá Ýí ÇáÕáÇÉ. ÝåÇ åäÇ íÃãÑ ÇáÔíæÎ ÐæÇÊ ÇáÚãÇÆã æ ÇááÍì æÇáÌáÈÇÈ ÇáØæíá ÈÊÛØíÉ ÔÚÑ ÇáäÓÇÁ, Ýí Ííä ÇáÞÑÁÇä íÞæá Ãä ÊÏäí äÓÇÁ ÇáãÓáãíä ÃØÑÇÝ ÇáÌáÈÇÈ áßí áÇ íÚÑÝä ÝíÄÐíä. Åä Çááå ÊÚÇáì åæ ÇáÐí íÚØí ÍÏæÏ ÇáÏíä, æ ãä íÔÑßå ÊÚÇáì ÈÊÏÈíÑ ãáßæÊå Ýåæ ãÔÑß. æ ÇáÏíä åæ ãä ÃãæÑ Çááå. áÐáß íÊÚíä ÚáíäÇ Ãä äÊÝåã ÇáÂíÉ ÈßÇãáåÇ, æ áíÓ ÞÓãÇ ãäåÇ ÝÞØ. <br />
áÇ ãÇäÚ ãä ÅÚÇÏÉ ÔÑÍ ãÚäì ÇááÈÇÓ &quot;ÇáÌáÈÇÈ&quot; ÇáÐí íÔÈå ÇáÚÈÇÁÉ ÇáÊí ÊÑÊÏíåÇ ÇáäÓÇÁ- æ ÇáÑÌÇá- Çáíæã, ÈæÖÚåÇ Úáì ÇáßÊÝíä Ãæ Úáì ÇáÑÃÓ. æ Ýí åÐå ÇáÍÇáÉ &ndash; Ãí ÚäÏ æÖÚ ÇáãÑÃÉ ÇáÚÈÇÁÉ Úáì ÇáÑÃÓ&ndash; ÈÅãßÇäåÇ Ãä ÊÏäí ÈíÏåÇ ØÑÝí ÇáÚÈÇÁÉ áÊÎÝí ÞÓã ãä ãÚÇáã æÌååÇ ÝáÇ ÊÚÑÝ ÈÓåæáÉ. Ýí Ííä Ãä ÇáãÑÃÉ ÊÓíÑ Ýì ÇáÔæÇÑÚ Çáíæã ÈÃãÇä. ÝåÐÇ åæ ÇáãÞÕæÏ ãä ÇáÂíÉ. </font></p>
<p><font face="Times New Roman" size="4">ÝäÊíÌÉ ÓæÁ Ýåãåã ÇáÞÑÁÇä æ ÅÊÈÇÚåã ÅãÇãåã ÇáßÈíÑ ÇáÈÎÇÑí, ÊÊÚÑÖ ÇáäÓÇÁ ÇáãÓáãÇÊ áÔÊì ÇáßáãÇÊ ÇáãÄÐíÉ æ ÇáÓÎÑíÉ æ ÇáäÞãÉ ãä ÇáÂÎÑíä ÈÓÈÈ ÛØÇÁ ÇáÔÚÑ ÈãÇ íÏÚæå &rsquo;ÈÇáÍÌÇÈ&lsquo;. æ ãäåä ÇáäÓÇÁ ÇáÖÚíÝÇÊ ÇááÇÊí áÇ Íæá áåä æ áÇ ÞæÉ. Åä åÄáÇÁ ÇáÔíæÎ æ ÇáÚáãÇÁ ãÇ ÒÇáæÇ íÚíÔæä Ýí ÚÕÑ ÇáÈÚíÑ ÃÓæÉ ÈÅãÇãåã ÇáÈÎÇÑí Ýí ÚÕÑå, æ Êãáß Úáì ÞáæÈåã ÇáÚäÇÏ, Ýáä íäÒáæÇ Úä ÈÚíÑåã. <br />
<br />
æ äõÐßÑ ÇáÞÇÑÆ ÇáäÈíå Ãä ÇáÞÑÁÇä áã íÐßÑ ßáãÉ &quot;ÇáÍÌÇÈ&quot; Ýí ÓæÑÉ ÇáÃÍÒÇÈ ÂíÉ 59 (ãËÇá ÑÞã 9) ÇáÊí íÓÊäÏæÇ ÚáíåÇ ÈÝÑÖ ÛØÇÁ ÇáÑÃÓ! ÝÚáíäÇ ÅÐðÇ Ãä äÚÞá ãÇ íÞæá ÇáÞÑÁÇä æ äÊÏÈÑå æ äÚãá ÈãÇ íÃãÑäÇ æ áÇ Ãä äÖíÝ Úáíå ãÇ áã íÃãÑ Èå ßÇÊÈ æ ãÑÓá ÇáÞÑÁÇä. áÇ ÊÒíÏ Úáì ÇáÞÑÁÇä ÃíåÇ ÇáãÓáã æ áÇ &quot;ÊÈåÑ&quot; ßáãÇÊå æ áÇ ÊÞÑà Ýíå ãÇ áíÓ Èå. Åä ßáãÇÊ ÇáÞÑÁÇä ÈíäÉ áÇ ÚæÌ ÈåÇ. ÝáÇ ÊÓãÍ ááÔíÎ ÇáÐí íÍÇæá ÌåÏå áÊÚÓíÑ ÇáÃãæÑ áíÙåÑ äÝÓå ÃãÇãß Ãäå ÚÇáã æ Çäå ÃÍÓä ãäß. ÑÈãÇ ßÇä ÃÍÓä ãäß Ýí ØÈÎ ÇáØÚÇã, æ áßä áÇ ÊÏÚå íØÈÎ ßáÇã Çááå . <br />
Åä ÇáÔíæÎ æ ÇáÃÆãÉ íÍÇæáæä ÌåÏåã ááÊãÓß ÈÍÈá ÇáÎäÇÞ Ýí ÑÞÇÈ ÇáãÓáãíä ÎæÝÇ ãä ÎÓÇÑÉ ãÑÇßÒåã æ ÓÈÈ ãÚíÔÊåã. ÝáíÓ áåã Ãí ÏÇÝÚ Ýí ÊÚáíã ÇáÏíä ÅáÇ Ýí ÇáÍÝÇÙ Úáì ãÑÇßÒåã. æ áÐáß Åäåã ÓÑíÚæä Ýí ÇáÊåÏíÏ ÈÛÖÈ Çááå áßá ãä íÔíÑ Åáì ÃÎØÇÆåã æ ÔÑßåã, áÃäåã ÈäÙÑåã æßáÇÁ Çááå ÚÒ æ Ìá ÝáÇ íÌæÒ ÇäÊÞÇÏåã! <br />
<br />
<br />
<strong><u>ÍóÑøóã</u></strong>&nbsp;&nbsp; &nbsp;íÚäí åÐÇ ÇáÝÚá ãÇ ãäÚ Çááå ÊÚÇáì ÏíäíÇ, æ ÖÏå ãÇ &rsquo;ÃóÍóáøó&lsquo; Çááå ÚÒ æ Ìá. ÝÇáÅäÓÇä áÇ íÍÑã Ãæ íÍá, áÃä ÇáÏíä ááå. æ ÌÇÁ Ýí ÇáÞÑÁÇä ÒãÑÊÇä ãä ÇáãÍÑãÇÊ Ýí ßá ãäåÇ ÃÑÈÚ ÚÔÑÉ ãÇÏÉ, æ åãÇ: <br />
1- ÇáãíÊÉ, 2- ÇáÏã ÇáãÓÝæÍ, 3- áÍã ÇáÎäÒíÑ, 4- ãÇ Ãõåöáøó áÛíÑ Çááå Èå, 5- ÕíÏ ÇáÈÑ ãÇ ÏãÊã ÍÑãÇ, 6- ÇáãäÎäÞÜÉ, 7- ÇáãæÞæÐÉ, 8- ÇáãÊÑÏíÉ, 9- ÇáäØíÍÉ, 10- ãÇ Ãßá ÇáÓÈÚ, 11- ãÇ ÐÈÍ Úáì ÇáäÕÈ, 12 -ÇáÅÓÊÞÓÇã ÈÇáÃÒáÇã, 13- ÕÈ ÇáãÇÁ Ãæ ÇáÑÒÞ Úáì ÇáßÇÝÑíä ãä Ãåá ÇáäÇÑ, 14- ÇáÑÈì. (7x 2). <br />
æ ÍÑã Çááå ÚáíäÇ äßÇÍ ÇáÂÊí Ýí ÇáÒãÑÉ ÇáËÇäíÉ: <br />
1- ÃãåÇÊßã, 2- ÈäÇÊßã, 3- ÃÎæÇÊßã, 4- ÚãÇÊßã, 5- ÎÇáÇÊßã, 6- ÈäÇÊ ÇáÃÎ, 7- ÈäÇÊ ÇáÃÎÊ, 8- ÃãåÇÊßã ÇááÇÊí ÃÑÖÚäßã, 9- ÃÎæÇÊßã ãä ÇáÑÖÇÚÉ, 10- ÃãåÇÊ äÓÇÆßã, 11- ÑÈÇÆÈßã ÇááÇÊí Ýí ÍÌæÑßã ãä äÓÇÆßã ÇááÇÊí ÏÎáÊã Èåä, 12- ÍáÇÆá ÃÈäÇÆßã ÇáÐíä ãä ÃÕáÇÈßã, 13- Ãä ÊÌãÚæÇ Èíä ÇáÃÎÊíä ÅáÇ ãÇ ÞÏ ÓáÝ, 14- ÇáãÍÕäÇÊ ãä ÇáäÓÇÁ ÅáÇ ãÇ ãáßÊ ÃíãÇäßã. (ÇáäÓÇÁ: 23 æ 24). (7x 2) <br />
<br />
ÃãÇ ÃÊÈÇÚ ßÊÈ ÇáÃÍÇÏíË ÇáÊí ÌÇÁ ÈåÇ ãä íÍÇæá ÅÈÚÇÏ ÇáãÓáãíä Úä ÞÑÁÇäåã ÝÅäåã íÖíÝæä Úáì ãÇ æÑÏ Ýí ÇáÞÑÁÇä ãä ÇáãÍÑãÇÊ, ßãÇ íæÑÏæä ÇáÃÍÇÏíË Úä ÃÔÎÇÕ ãä ÇáÕÍÇÈÉ æ ÛíÑåã Ãäåã äßÍæÇ ãÇ ÍÑã Çááå, ßÃóä íÞæáæÇ &rsquo;Åä ÞÇã åÄáÇÁ ÈåÐå ÇáÃÚãÇá ÝáÇ ãÇäÚ ãä ÊÞÝí ÎØæÇÊåã&lsquo;. ÝÌÇÁ Ýí ÓæÑÉ íæäÓ: &#61481; Þõáú ÃóÑóÁóíúÊõã ãøó ÃóäúÒóáó Çñááåõ áóßõã ãöøä ÑöøÒúÞò ÝóÌóÚóáúÊõã ãöøäúåõ ÍóÑóÇãðÇ æó ÍóáóÜÜáÇð Þõáú ÁóÂááåõ ÃóÐöäó áóßõãú, Ãóãú Úóáóì Çñááåö ÊóÝúÊóÑõæäó(59) &#61480;. æ ÌÇÁ Ýí ÓæÑÉ ÇáäÍá: &#61481; æó áÇ ÊóÞõæáõæÇú áöãóÇ ÊóÕöÝõ ÃóáúÓöäóÜÊõßõãõ ÇñáúßóÐöÈó åóÜÐóÇ ÍóáóÜÜáõ õ æó åóÜÐóÇ ÍóÑóÇãõõõ õ áöøÊóÜÝúÊóÑõæÇú Úóáóì Çñááåö ÇñáúßóÐöÈó. Åöäøó ÇñáøóÐöíäó íóÝúÜÊóÑõæäó Úóáóì Çñááåö ÇñáúßóÐöÈó áÇ íõÝúáöÍõæäó(116) &#61480;. <br />
æÌÇÁ Ýì ÓæÑÉ ÇáÃÚÑÇÝ: <br />
Þõáú ãóäú ÍóÑøóãó ÒöíäóÉó Çááøóåö ÇáøóÊöí ÃóÎúÑóÌó áöÚöÈóÇÏöåö æóÇáØøóíøöÈóÇÊö ãöäó ÇáÑøöÒúÞö &#1754; Þõáú åöíó áöáøóÐöíäó ÂãóäõæÇ Ýöí ÇáúÍóíóÇÉö ÇáÏøõäúíóÇ ÎóÇáöÕóÉð íóæúãó ÇáúÞöíóÇãóÉö &#1751; ßóÐó&#1648;áößó äõÝóÕøöáõ ÇáúÂíóÇÊö áöÞóæúãò íóÚúáóãõæäó (32) ÇáÃÚÑÇÝ <br />
ÈÇáäÓÈÉ Åáì ãæÖæÚ ÇáÍÑÇã æÇáÍáÇá íÌÈ ÇáÑÌæÚ Åáì ÈÍË ÇáÃÓÊÇÐ ÇáÏßÊæÑ ÃÍãÏ ãäÕæÑ áãÒíÏ ãä ÇáãÚáæãÇÊ æÇáÏÑÇÓÉ.</font></p>
<p><font face="Times New Roman" size="4">ÊÈíä ÇáÂíÇÊ ÇáÓÇÈÞÉ Èßá æÖæÍ Ãä Çááå ÊÚÇáì æÍÏå åæ ÇáÐí íÍÑã ãÇ íÔÇÁ æ íÍá ãÇ íÔÇÁ, æ áíÓ ÇáÚÈÏ. áÐáß Åäå íÃãÑäÇ Ãä áÇ äßÐÈ Úáíå. ÝÅãÇ Ãä íÄãä ÇáãÑÁ ÈÇáÞÑÁÇä æ íÚãá ÈãÇ Èå Ãæ Ãä íÄãä ÈÓæÇå, æ áÇ ÓÈíá áÌãÚ ÇáÞÑÁÇä ãÚ ÓæÇå. ÃãÇ ÇáÐíä Ýí ÞáæÈåã ÒíÛ ÝíÊÎÐæä ÇáÞÑÁÇä ÑÆÇÁ íÞÑÄæäå æ áßä áÇ íÝÞåæå. íÓÊãÚæä Åáíå æ áßä áÇ íÚÞáæäå, áÐáß áÇ íÕÏÞæå. æ ÈãÇ Ãä Çááå æÍÏå åæ ÇáÐí íÍÑã æ íÍá ÝÇáÔíæÎ ÇáÊí ÊÍÑã ãÇ áã íÍÑã Çááå ÞÏ ÚÕæå ÊÚÇáì. æÇááÜÜå ÇÚáã... <br />
<br />
ÈåÐÇ ÇáÞÏÑ ãä ÇáÈÍË íäÊåì ÇáÌÒÁ ÇáËÇäì æáäÇ áÞÇÁ ÅäÔÇÁ ÇááÜÜå ãÚ ÇáÌÒÁ ÇáËÇáË ÞÑíÈÇ æÅä ßÇä Ýì ÇáÚãÑ ÈÞíÉ.</font> <br />
<br />
<br />
</p>
اجمالي القراءات 20648

للمزيد يمكنك قراءة : اساسيات اهل القران
التعليقات (46)
1   تعليق بواسطة   محمد البرقاوي     في   الأحد ٢٦ - أكتوبر - ٢٠٠٨ ١٢:٠٠ صباحاً
[28901]

عندي سؤال بسيط

السلام عليكم.


شكرا أستاذ محمد صادق على بيان السلوكيات الخاطئة لدى المسلمين و محاولاته لإصلاحها بما يستطيع من علم و وقت. القسم الثاني من البحث كان رائعا و ممتازا و أجاب على بعض الإشكاليات التي كان حاجزا يحول بين معرفة الحجاب المذكور في القرآن الكريم و الحجاب البشري المصطنع الذي جعلوه رمزا للتدين. أما في القسم الأول فأرى أنه ينقصه بعض اللمحات التاريخية لبيان مدى خطإ رجم أصنام الشيطان المفتراة و التي يروح من أجلها عديد الضحايا كل سنة مع بعض المضحكات المبكيات التي يقوم بها الحجاج عند رمي الجمرات مثل أن يرمي أحدهم صنم الشيطان المفترى بمقص و الآخر يرميه بنعله و الآخر يسب الشيطان بكلمات نابية حتى يعبر عن سخطه عن الشيطان الرجيم و إلخ مما نسمعه كل عام من قصص الحجيج الميامين. أرجو أن يفيدنا أستاذ محمد صادق بتلك اللمحة التاريخية لإنطلاق رجم الشيطان و له منا كل الشكر.


2   تعليق بواسطة   آحمد صبحي منصور     في   الأحد ٢٦ - أكتوبر - ٢٠٠٨ ١٢:٠٠ صباحاً
[28905]

بورك فيك أخى محمد صادق

هذه هى الأبحاث الرصينة التى يجب الالتفات اليها و الحوار حولها ..


بورك فيك أخى الحبيب محمد صادق.. والى المزيد ..


3   تعليق بواسطة   خالد حسن     في   الأحد ٢٦ - أكتوبر - ٢٠٠٨ ١٢:٠٠ صباحاً
[28907]

جزاك الله خيرا

جزاك الله خيرا يا أستاذ محمد صادق على هذا المقال الرائعإن رمي الجمرات لهو من الامور السخيفة حقا وكان وصمة عار على جبين المسلمين ومثار سخرية من قبل مسلمين وغير مسلمينإن الذي يرجمه المسلون اليوم هو قبر أبو رغال الذي دل ابرهة الاشرم على الكعبة ثم مات أبو رغال هذا وأصبح مثال للخيانة والعار فكانت العرب تقول للشخص الخائن أنت أبو رغال , فأصبح مثل للخيانة ثم أخذت العرب ترجم قبره , فحول أتباع الدين السني الارضي الرجم الى فريضة كبرى , وهذا من الكذب والاحتيال على الناس وعلى دين الله , ثم ما الفائدة من رمي الحجارة على حجارة , والادهى من ذلك أن سلطات الثعبان الافرع تقوم بأعمال توسعة لهذه الكذبة .كما قالها سادة قريش سابقا يقولها زعماء الوهابية اليوم (( آلهة هذا العام من ذهب ))


4   تعليق بواسطة   محمد البرقاوي     في   الأحد ٢٦ - أكتوبر - ٢٠٠٨ ١٢:٠٠ صباحاً
[28921]

شكرا أخي خالد حسن على تلك المعلومة

السلام عليكم.


شكرا أستاذنا خالد حسن على هذه المعلومة التي أسمعها لأول مرة في حياتي، و بارك الله تعالى في مثل هذه المشاركات التي تثري المقالات و تزيدها علما.


5   تعليق بواسطة   واصل عبد المعطي     في   الأحد ٢٦ - أكتوبر - ٢٠٠٨ ١٢:٠٠ صباحاً
[28948]

وفي القلب غصةٌ

أخي الكريم محمد صادق

بقي لي بضعة أيام لا تتجاوز عدد أصابع اليد الواحدة، وبعدها لن أعود قادراً على المشاركة معكم أو حتى القراءة لكم فأرجو أن تصفحوا عني إن كنت قد أسأت لأيٍ منكم فما في قلبي ضغينة ولا عصبية، إن هي إلا طبيعة جبلت عليها تقوم على الصراحة والتزام الحق أنى دار ومهما ضَعُفَ _خصوصاً في أمور الدين والعقيدة. أما بعد:

كنا نتمنى لو أنك _أخانا الأستاذ الكريم محمد صادق_ طرحت ما يجول في خاطرك على شكل تساؤلات لا أن تخرج علينا بتحليلات ونظريات يستشف المرء من طريقة صياغتها أن صاحبها يدعونا إليها وكأنها الحق المطلق. جزمك بأن رمي الجمرات هو مجرد طقوس وثنية، كلام خطير فيه تجرؤ غير مقبول على مناسك الحج التي أخذها المسلمون عن نبيهم محمد عليه الصلاة والسلام وتناقلوها بالتواتر العملي خلفاً عن سلف، وجيلاً بعد جيل. كان يمكنك أن تبدي ما في قلبك من شك وأن تدعو إخوتك إلى النقاش بغية الوصول إلى ما يشرح الصدور وتطمئن به القلوب. مشكلة أهل القرآن المستعصية هي أن كل من خطرت له فكرة يسارع إلى بث أفكاره بطريقة تجعل كل من خالفه الرأي فيها كافراً مشركاً، أما من وافقه فأصحاب النعيم. حتى صار كل كاتب لديه ألف نظرية ونظرية، وتعددت الأحزاب على قدر عدد النظريات، والرقم في إزدياد! وإذا قمنا بعملية تقاطع بين ما يقول الواحد منهم مع ما يقول غيره فسنجد أن المؤمن الوحيد هو الكاتب (أي كاتب) ومن سواه من الناس هم الكفار! نعم لا تعجبوا من كلامي. إذا كان السيد صادق سيكفر من يقوم برمي الجمرات وربما كفر من قبل من يقول بالشهادتين فإنه سيجد نفسه هو والدكتور منصور في حزب الله لوحدهما، وسيكون كل من عداهما حزب الشيطان. وعندما سيخرج علينا (ربما في القريب العاجل) أحد الأستاذين صادق أومنصور بنظرية جديدة لا يوافق عليها أحدهما فسينفصل الدكتور منصور والسيد صادق من جديد وسيضم حزب الله عندها شخص واحد لا غير. هل كلامي واضح أم أنه مشوش؟ إذا رأيتموه مشوشاً فلكم علي حق الإعادة، فقط إسأل تُجَبْ.

ما الفرق بين الطواف بالكعبة ورمي الجمرات؟ لماذا رأيت رمي الجمرات ممارسة وثنية ولم تر الطواف كذلك؟ لا تقل لي هذه وردت في القرآن وتلك لم ترد، لأن مثل هذا الجواب هو جواب في غير محله. السؤال هو: ما الشيء الذي تراه في الطواف ولا تراه في رمي الجمرات؟ الطواف بالكعبة المشرفة هو ممارسة وثنية إذا نظرنا بنظارتك (ولا أقول عينك) العظيمة. عندما يطوف المسلمون بالبيت الحرام هم في الظاهر يطوفون حول حجارة فهل هناك مظهر أكثر وثنية من هذا المظهر!؟ ولكن هم في الحقيقة يمتثلون لأمر الله الذي فرض الحج ومناسكه ولا يمكن أن نقول للناس كفوا عن هذا الطواف لأنه لا يليق بالعاقل أن يطوف بغير العاقل من الحجارة والصخور. هل سألت نفسك ماذا لو بنيتُ (تاء الفاعل المتكلم) بناءً مشابهاً للكعبة المشرفة في حديقة منزلي فهل يمكن لي أن أطوف حولها تيمناً بالبيت العتيق؟ (وقد فعلها أبرهة فكانت طيور الأبابيل له بالمرصاد) بل أزيد هل لو قمتَ (تاء الفاعل المخاطب) بنقل حجارة الكعبة من مكانها وشيدتَ (نفس تاء قمتَ) بها كعبتك في حديقة

يتبع ....


6   تعليق بواسطة   واصل عبد المعطي     في   الأحد ٢٦ - أكتوبر - ٢٠٠٨ ١٢:٠٠ صباحاً
[28949]

تتمة: وفي القلب غصةٌ

منزلك يحق لك أن تحج إليها وتطوف بها أنت وأتباعك!؟ وكذلك الأمر بالنسبة لرمي الجمرات، فلا تقم يا سيد صادق بإنتزاع المنسك من مكانه ومن ثم تزعم لنا أنه ممارسة وثنية إشراكية. كان عليك يا أستاذ محمد صادق أن تتريث قبل أن تطلق أحكاماً لا سند لها ولا منطق فيها، وأن تطرح أفكارك للنقاش لا أن تكفر الناس وتسفه الحج والحجيج لمجرد عارضٍ أصابك! ما دمت قد جئت بأفكارٍ خارجة عن الإجماع فاسأل وشاور وتريث قبل الهجوم. القليل والقليل جداً جداً من مثل هذه الأفكار الخارجة عن الإجماع يمكن أن يكون صحيحاً. فإجماع المسلمين على مر العصور لا يُنقضُ بكلمةٍ من هذا وفكرةٍ من ذاك! ليس الإسلام بهذه الميوعة كي نشكله على هوانا وحسب ما يريد الذي أغوانا.

إليكم المثال التالي كي تتعرفوا أكثر إلى المنهج الذي ندعوكم لإتباعه كلما طرأت لكم فكرة أو نازغة (المخاطب أهل القرآن)، وهو أسلوب يحميكم من إثم التطاول على شرع الله ومن تهمة الإعجاب بالنفس "يا أرض اتهدي ما عليكي قدي".

طرح أحد أبنائي علي السؤال التالي:

قال تعالى: {قُلْ أُوحِيَ إِلَيَّ أَنَّهُ اسْتَمَعَ نَفَرٌ مِنَ الْجِنِّ فَقَالُوا إِنَّا سَمِعْنَا قُرْآَنًا عَجَبًا}الجن1. فلماذا جاءت عبارة "أوحي إلي أنه" في هذا الآية فقط في حين أن هناك مئات أخرى من الآيات (آيات قل) جاءت مباشرة دون فاصل مثل قوله تعالى: {قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ يُوحَى إِلَيَّ أَنَّمَا إِلَهُكُمْ إِلَهٌ وَاحِدٌ فَمَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا}الكهف110. وقوله تعالى: {قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ}الناس1. فلم تأت هذه الآيات كما في سورة الجن ( قل أوحي إلي أنه إنما أنا بشر مثلكم....) أو (قل أوحي إلي أنه أعوذ برب الناس). قال ولدي: هل معنى ذلك أن الآية الوحيدة التي أوحيت للنبي من بين كل هذه الآيات هي آية سورة الجن!؟ لاحظ أخي صادق كيف تمت صياغة السؤال بطريقة تدل على أن السائل يحاول أن يسمع صوتاً غير صوت نفسه، ويحاول أن يتغلب على فحيح قرينه، قبل أن يخرج بنظرية جديدة. ما غاب عن بال وعقل الواحد منا قد يحله له سواه. ولو قال لي هذا الولد: ((معنى ذلك أن الآية الوحيدة التي أوحيت للنبي من بين كل هذه الآيات هي آية سورة الجن)) (أي على شكل نظرية دون هل الإستفهام) لصفعته على وجهه، ليس فقط لأنه تطاول على ثوابت الدين، ولكن لأنه خرج عن المنهج السليم في طريقة الوصول إلى النظريات الصحيحة، فليس الأمر مجرد أفكار تخطر لنا فتصير نظرية ملزمةً للناس ومن خرج عنها فقد كفر!

ليس هذا هو كل ما وقعتم فيه من أخطاء في هذه المقالة ولكن وضعتُ لكم مثالاً واحداً لتراجعوا أنفسكم ومنهجكم. أدعوك صادقاً (ليست حالاً لي، بل منادى نكرة غير مقصودة لك) كلما قرأت لك، فأرجوك لا تكن من الجاهلين. قد يكون كلامي قاسياً لكنه ليس أقسى مما قلت في حق مناسكنا _مناسك إبراهيم وإسماعيل والأنبياء والرسل والمؤمنين، عليهم جميعاً وعلى من تبعهم بإحسان الصلاة والسلام.

والله الموفق.


7   تعليق بواسطة   عثمان محمد علي     في   الأحد ٢٦ - أكتوبر - ٢٠٠٨ ١٢:٠٠ صباحاً
[28955]

بارك الله فيك يا استاذ - صادق .

بارك الله فيك يا أستاذ - محمد صادق . وأنا انصرك فى الحق الذى كتبته عن وثنية رمى الجمرات فى الحج ،فلم يأذن بها الله العلى الكبير الذى أمر الناس أن يذكروه وحده لا شريك له فى الحج كذكرهم أيائهم أو أشد ذكرا، وعلى المعترضين أن يراجعوا كتاب الله العلى الكبير ،وأن يقرأوا ما نزل به من الحق فى تفصيلات الحج والعمرة ،وليتقوا الله ربهم إن كانوا يؤمنون بالله واليوم الآخر،والا يقولوا على الله ورسالته إلا الحق .  فالإسلام لم يأمرنا برجم بشر أو حجر كما يدعون ،وليست هناك مقارنة بين الطواف بالبيت العتيق ورمى الجمرات عند من كان له قلب وألقى السمع وهو شهيد ،فذاك أمر الله جل جلاله ،والآخر أمر الشيطان اللعين ..وأخبرك أستاذنا الحبيب.أن الله جل جلاله كتب لى أن أحج بيته العتيق عام 1992 ولم أرم الجمرات اللعينة كما يدعون ،ونزلت من عرفات إلى بيت الله الحرام بعد ذكر الله عند المشعر الحرام ،وقمت بطواف الإفاضة ،ثم صلاة الفجر وبعدها صلاة العيد ،ثم سافرت من مكة فوراً.وعندما كنت أتعرض للسؤال عن رمى الجمرات ،كنت أقول لهم لقد وكلت عنى من سيقوم بها ،خوفاًعلى نفسى وعلى حياتى فى مملكة بنى سعود من أن يقتلونى حداًً للردة ولإنكارى ما هو معلوم من الدين بالضرورة فى نظرهم وهو رمى الجمرات كما يؤمنون بها....... وفى النهاية أقول للجميع - تفصيلات مناسك الحج والعمرة موجودة كاملة ومفصلة فى القرآن الكريم وعليكم أن تراجعوها وتكتشفوها فقط لاغير ،وتقبل الله منكم صالح أعمالكم .


8   تعليق بواسطة   محمود عودة     في   الأحد ٢٦ - أكتوبر - ٢٠٠٨ ١٢:٠٠ صباحاً
[28968]

وفي القلب غصة من فراقك

بارك الله فيك يا أستاذ – واصل عبد المعطي . وأنا انصرك فى الحق الذى كتبته عن تسرّع فئة من كتّاب الموقع في إطلاق الأحكام بما تمليه عليهم رؤاهم وكأنه الحق المطلق .. وعلى المعترضين أن يراجعوا كتاب الله العلى الكبير ،وأن يقرأوا ما نزل به من الحق فى إتباع الحقيقة ،وليتقوا الله ربهم إن كانوا يؤمنون بالله واليوم الآخر،وألا يقولوا على الله ورسالته إلا الحق .

وأضم صوتي إلى صوت الأخ احمد إبراهيم في الطلب منكم عدم ترك الموقع ..(أرجو الله أن يكون المانع خيراً )فقد وجدت من آرائكم الأقرب إلى العقل كما الإخوة نجوم هذا الموقع شريف هادي وفوزي فراج ود.حسن عمر وغيرهم من الأخوة كتاباً ومعلقين , فانا كنت ولا زلت وسأظل أنهل من علومكم .

وها أنت تكشف عن حقيقة كنت أراها نقيصة في بعض أرائك الحادة بقولك:( فأرجو أن تصفحوا عني إن كنت قد أسأت لأيٍ منكم فما في قلبي ضغينة ولا عصبية، إن هي إلا طبيعة جبلت عليها تقوم على الصراحة والتزام الحق أنى دار ومهما ضَعُفَ _خصوصاً في أمور الدين والعقيدة ) بوركت الأم التي أنجبتك وبورك الأب الذي رعاك ..

وتقبل الله منكم صالح أعمالكم .


9   تعليق بواسطة   عمرو اسماعيل     في   الأحد ٢٦ - أكتوبر - ٢٠٠٨ ١٢:٠٠ صباحاً
[28969]

سؤال لأخي الدكتور عثمان ..

أنتم كأهل القرآن .. تقبلون السنة العملية المتواترة في الصلاة التي يصليها كل المسلمين.. رغم أن القرآن لم يعطي تفصيلا للصلاة كما نصليها .. واختلفتم بشدة مع من حاول قول رأي في الصلاة اعتمادا علي القرآن وحده ..
فما هو الفرق بين الصلاة والحج ؟ كلاهما مناسك وعبادات .. ألم يكن رجم الجمرات تواترا عمليا عن الرسول صلي الله عليه وسلم ؟
هل هو كذلك أم لا ؟
كون أن هناك تصرفات حاطئة وزحام شديد نتيجة تحديد وقت الرجم في وقت معين من اليوم .. هنا يمكن الاجتهاد .. والتوكيل ..
ولكن لو كان الرسول رجم .. يصبح الرجم من مناسك الحج .. وليس لنا أن نعتبره شركا .. فمعاذ الله أن يكون رسول الله مشركا ..

10   تعليق بواسطة   محمد صادق     في   الأحد ٢٦ - أكتوبر - ٢٠٠٨ ١٢:٠٠ صباحاً
[28970]

شكر ورد على بعض التساؤلات التى جاءت فى التعليقات

أولا أخص بالشكر كل من قطع من وقته وقرأ هذا الجزء من البحث وأدلى بتعليقات مفيدة وتستحق النظر فيها بعين الإعتبار.


أشكرك استاذى الكريم د.أحمد منصور على هذه الكلمات الطيبة والتى تشجع على الإستمرار وباللــه التوفيق.


أخى محمد البرقاوى أشكرك  من كل قلبى على هذه اللفتة الطيبة التى ذكرتها فى موضوع الجمرات وسأحاول قدر إستطاعتى تلبية رغبتكم إن شاء اللــه.


شكرا أخى العزيز الأستاذ خالد حسن بارك اللــه فيك وأشكرك على اللفتة الطيبة التى ذكرتها وأشكرك مرة ثانية وأرجوا أن تفيدنا بما لديك من معلومات لكى نستفيد من علمكم ولك منى كل تقدير.


أما الأخ والكاتب وهو أحد الكتاب الذى أكن له كل إحترام الحاج عثمان محمد على، كيف أقدم لكم عن تقديرى لشخصكم الكريم وعلمكم الذى أستفيد منه خلال كتاباتكم القيمة، وأشكرك على تعليقكم للآساتذ واصل عبد المعطى، بارك اللــه فيك أخى الكريم وأرجوا ان لا تبخل علينا بما أفضى اللــه عليكم من العلم.


وفقنا اللــه وإياكم لما فيه صالح الأمة وطمعا فى محبتة اللــه ورضاه.


 


 11   تعليق بواسطة   محمد صادق     في   الأحد ٢٦ - أكتوبر - ٢٠٠٨ ١٢:٠٠ صباحاً
[28972]

إلى الأخ العزيز واصل عبد المعطى

أخى الكريم الأستاذ واصل اشكرك على قراءة هذا الجزء من البحث وتعليقاتكم التى يجب النظر إليها بعين الإعتبار.


وأن خبر أنك ستغادر الموقع خلال أيام معدودة فهذا لا يسعدنى على الإطلق وأرجوا ان تُعيد النظر فى هذا القرار والأمر لك. أما ما قدمته سيادتكم من تفسيرات مختلفة عما جاء فى البحث المتواضع أقول: أنا لا أدعى العلم ولكن هو إجتهادات مبنية على كتاب اللــه الوحيد والمصدر الأول والأخير لما أعتقده وأؤمن به وقد أخطئ واصيب. وسوف لا أدخل معك فى مجادلات لاتنتهى بأى نتيجة فلكم ما تعتقدون ولا غبار على ذلك ولى ما أعتقده واننا جميعا سنلقى اللــه على ما نؤمن به وهو سبحانه الذى يفصل بيننا.


أما بخصوص المثال الذى ذكرته والذى حدث مع إبنك لو كان هذا حقيقة فأرجوا ان تقرأ قول اللــه فى سورة النور الآية رقم 1 :


" سُورَةٌ أَنْزَلْنَاهَا وَفَرَضْنَاهَا وَأَنْزَلْنَا فِيهَا آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ (1) فهنا سؤال لسيادتكم ولإبنكم، هل هذه السورة التى أنزلها اللــه وهل هذه السورة هى التى فرضها اللــه من دون باقى سور القرءآن الكريم؟


وأخيرا شكرا لكم ولكل من عضض رأيكم فلا غبار على ذلك ولك أن تتذكر قول اللــه سبحانه " كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ رَهِينَةٌ (38) المدثر


وباللــه التوفيق12   تعليق بواسطة   شريف صادق     في   الإثنين ٢٧ - أكتوبر - ٢٠٠٨ ١٢:٠٠ صباحاً
[28978]

وَلاَ تَكْتُمُواْ الشَّهَادَةَ ..

بعد التحية والسلام

قال تعالى :

{ الَّذِينَ يَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ فَيَتَّبِعُونَ أَحْسَنَهُ أُوْلَئِكَ الَّذِينَ هَدَاهُمُ اللَّهُ وَأُولَئِكَ هُمْ أُوْلُوا الأَلْبَابِ } . الزمر 18

لقد قرآت ذهاب المقال للسيد الكاتب المحترم محمد صادق ..

وقرآت الأراء المعارضة لهذا المقال ..


وها أنا أعلن موقفى بأننى من المعارضين لما جاء بهذ المقال ..


وها أنا ذا مرة اخرى ..  أعيد ما سبق أن كتبته من قبل للدكتور أحمد صبحى منصور .. بخصوص ذهاب سيادته بأن من يردد الشهادتين هو كفرا بالأسلام .. للسيد محمد صادق .. بقولى لسيادته أيضا ..


{  لك ما تؤمن به ولى ما أؤمن به .. ولنا ميعاد يوم الدين للفصل بيننا .. }


وأزيد على قولى السابق للدكتور أحمد صبحى منصور هذه المرة الأتى .. بقول سبحانه تعالى :

{ وَكُلَّ إِنسَانٍ أَلْزَمْنَاهُ طَائِرَهُ فِي عُنُقِهِ وَنُخْرِجُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كِتَابًا يَلْقَاهُ مَنشُورًا اقْرَأْ كِتَابَكَ كَفَى بِنَفْسِكَ الْيَوْمَ عَلَيْكَ حَسِيبًا مَّنِ اهْتَدَى فَإِنَّمَا يَهْتَدِي لِنَفْسِهِ وَمَن ضَلَّ فَإِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيْهَا وَلاَ تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولاً } .. الأسراء 13 -15 .


والسلام على الجميع ..


13   تعليق بواسطة   عمرو اسماعيل     في   الإثنين ٢٧ - أكتوبر - ٢٠٠٨ ١٢:٠٠ صباحاً
[28993]

السؤال مرة أخري..وهل من مجيب

هل تواتر عمليا عن رسول الله أنه رجم أثناء تأدية مناسك الحج ؟


إن كان هذا حدث .. يصبح هذا المقال اتهام مباشر لرسول الله بالشرك .. معاذ الله .. ويجب حذفه فورا ..


وإن لم يكن حدث .. يمكن عندها مناقشة الكاتب في مقاله..


فهل من مجيب


14   تعليق بواسطة   محمد صادق     في   الثلاثاء ٢٨ - أكتوبر - ٢٠٠٨ ١٢:٠٠ صباحاً
[29015]

الأخ الكريم الأستاذ عمرو إسماعيلأخى العزيز لم أقم بالرد على تعليقكم السابق لأنه كان موجه إلى الأستاذ عثمان فأرجو أن اوضح ذلك حتى لا يُفسر على أنى تجاهلت تعليق سيادتكم

أما بالنسبة لتعليقكم الأخير أود أن أُوضح الآتى:

لا يمكن بأى حال من الأحوال أن يُفهم من كلامى انى أتقوّل على الرسول الصادق الأمين وحاشا للــه أن اتلفظ بأى لفظ يسيئ الى الذى وصفه اللــه سبحانه بأنه على خلق عظيم والذى حذر سبحانه رسولنا الكريم فقال: " وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضَ الْأَقَاوِيلِ* لَأَخَذْنَا مِنْهُ بِالْيَمِينِ * ثُمَّ لَقَطَعْنَا مِنْهُ الْوَتِينَ * فَمَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ عَنْهُ حَاجِزِينَ * وَإِنَّهُ لَتَذْكِرَةٌ لِلْمُتَّقِينَ * وَإِنَّا لَنَعْلَمُ أَنَّ مِنْكُمْ مُكَذِّبِينَ*

وبما أن هذا التحذير بالعقاب لم يحدث فالإستنتاج هنا أنه أى الرسول عليه السلام لم يفعل من ذلك من شئ بل إتَبَع وتمسّكَ بكتاب ربه المنزل وقام باداء كل ما أُنزل عليه من ربه بكل صدق وأمانة ولم يزد أو ينقص منه شيئا قط. ولكن كل ما اقوله هو عن ما كُتب عنه وأُسند إليه من ألآف الأحاديث التى توحى بالشك فى الذين تبنوا كتابة هذه القيل والقال وعن وعن ثم قيل و قلت...الخ

وأيضا نجد فى القرءآن الكريم فى أكثر من سورة، مراسم الحج كاملة بالتفصيل عدا عدد أشواط الطواف والسعى. والسؤال الذى يفرض نفسه هنا هو لماذا قبلنا ان نأخذ بعدد الأشواط ولم نأخذ بغيرها؟ فأقول لم يأتى فى القرءآن الكريم ما يتعارض مع ذلك أما إذا تعارض فلا أخذ به وأتبع ما جاء فى كتاب ربى، اما بخصوص رمى الجمرات فليس أنا الوحيد الذى قلت هذا الرأى ولكن هناك الاف من المسلمين بداية من الهند الذى كانت أول طائفة مسلمة نادت بإتباع القرءآن فقط، يعتبرون عدم شرعية رمى الجمرات وغيرهم كثير وليس فقط رمى الجمرات ولكن هناك ألاف المواضيع التى نُسبت الى الرسول الكريم ظلما وعدوانا ونحن نعلم بماذا وصف اللــه من يتبع غير كلام اللــه ،فوصفهم بالكفر واالفسوق والظلم ونقرأ ذلك فى سورة المائدة فى ثلاث آيات فى صفحة واحدة من المصحف الشريف. القرءآن الكريم يحدد لنا كيف نتعامل مع الشيطان واللـه اعلم بأمور دينه فقال : " وَإِمَّا يَنْزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ ۚ إِنَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ * إِنَّ الَّذِينَ اتَّقَوْا إِذَا مَسَّهُمْ طَائِفٌ مِنَ الشَّيْطَانِ تَذَكَّرُوا فَإِذَا هُمْ مُبْصِرُونَ *" هذا ما اعتقده وأؤمن به وسوف ألاقى ربى على ذلك، وأنا أقدم الخطأ قبل الصواب واللــــه أعلم.

تقبل منى كل تقدير وإحترام


15   تعليق بواسطة   شريف صادق     في   الثلاثاء ٢٨ - أكتوبر - ٢٠٠٨ ١٢:٠٠ صباحاً
[29019]

الأخ الفاضل محمد صادق ..

لا أعارضكم فيما تؤمنون به .. فطائركم فى عنقكم وليس فى عنقى .. اما التضارب المنطقى فيما تذهبون به فمن حقى ميت مرة الأعتراض عليه ..


إقتباس :

{ لا يمكن بأى حال من الأحوال أن يُفهم من كلامى انى أتقوّل على الرسول الصادق الأمين وحاشا للــه أن اتلفظ بأى لفظ يسيئ الى الذى وصفه اللــه سبحانه بأنه على خلق عظيم والذى حذر سبحانه رسولنا الكريم فقال: " وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضَ الْأَقَاوِيلِ* لَأَخَذْنَا مِنْهُ بِالْيَمِينِ * ثُمَّ لَقَطَعْنَا مِنْهُ الْوَتِينَ * فَمَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ عَنْهُ حَاجِزِينَ * وَإِنَّهُ لَتَذْكِرَةٌ لِلْمُتَّقِينَ * وَإِنَّا لَنَعْلَمُ أَنَّ مِنْكُمْ مُكَذِّبِينَ*

وبما أن هذا التحذير بالعقاب لم يحدث فالإستنتاج هنا أنه أى الرسول عليه السلام لم يفعل من ذلك من شئ بل إتَبَع وتمسّكَ بكتاب ربه المنزل وقام باداء كل ما أُنزل عليه من ربه بكل صدق وأمانة ولم يزد أو ينقص منه شيئا قط.}


أعترض على هذا القول وبالذات الجزئبة التالية :

{ ولم يزد أو ينقص منه شيئا قط }

فالصلاة المكتوبة بالقرآن ثلاثة .. ونحن نصلى خمسا  ؟؟ فأنت تذهب هنا إلى الرسول قد أزاد صلانين !! .. وفرضا وليس تطوعا !! .. وكيف بالله عليكم أن تنفى أنه أزاد شيئا فى جملتكم ؟؟ ..

وأيضا قولكم نفس الجزئية :

{ ولم يزد أو ينقص منه شيئا قط } يتعارض مع قولكم { وأيضا نجد فى القرءآن الكريم فى أكثر من سورة، مراسم الحج كاملة بالتفصيل عدا عدد أشواط الطواف والسعى. والسؤال الذى يفرض نفسه هنا هو لماذا قبلنا ان نأخذ بعدد الأشواط ولم نأخذ بغيرها؟ فأقول لم يأتى فى القرءآن الكريم ما يتعارض مع ذلك } ..


كيف هذا بالله عليكم؟؟ .. عندما لا يتم تحديد عدد مرات أشواط الطواف فيكون الفرض مرة  .. وكمثال .. لا نستطيع سؤاء سيادتكم أو أنا أو غيرنا ان نتهم من طاف شوطا واحدا أنه لم يطوف .. لآنه فعلا طاف .. إذن أنت هنا تقول أن الرسول عليه الصلاة والسلام أزاد سته أشواط من عنده فرضا وليس تطوعا فى جملتكم هذه .. وفى نفس الوقت تنفى أنه أزاد شيئا فى جمله أخرى ؟؟ ..16   تعليق بواسطة   شريف صادق     في   الثلاثاء ٢٨ - أكتوبر - ٢٠٠٨ ١٢:٠٠ صباحاً
[29021]

تابع ..

إقتباس :


{ وبما أن هذا التحذير بالعقاب لم يحدث فالإستنتاج هنا أنه أى الرسول عليه السلام لم يفعل من ذلك من شئ }


 أنت تذهب ضمنيا  إلى أنه إذ خالف الرسول ( عليه الصلاة والسلام )  ما نزل بالقرآن فوجب نهيه .. وهذا سليما وجاء بالآية { يا ايها النبي لم تحرم ما احل الله لك تبتغي مرضات ازواجك والله غفور رحيم } .. التحريم 1..


ولكـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن  ..


أولا : فى الناحية الآخرى لم تأخذوا فى أعتباركم العكس .. فأيضا  الله يامر الرسول بأوامر خارج الايات القرآنية .. ولم نعلم بها  إلا بعد مخالفة الرسول لها  ...


وهذا يقود إلى أن هناك أوامر من الله للرسول لم يأتى ذكرها بالقرآن ولم نعلمها كما قيل إلا بعد مخالفة الرسول لها ..


أكرر .. فأيضا الله يأمر الرسول بأوامر خارج الايات القرآنية .. ولم نعلم بها  من القرآن إلا بعد مخالفة الرسول لها .. حسب نص الآية { واذ تقول للذي انعم الله عليه وانعمت عليه امسك عليك زوجك واتق الله وتخفي في نفسك ما الله مبديه وتخشى الناس والله احق ان تخشاه }.. الأحزاب 37..


ثانيا: كيف لكم أن تأخذوا حركات الصلاة نفسها من الرسول وهى غير موجودة بالقرآن .. كونكم أخذتموها فهى تقود مباشرة إلى أنكم تعترفوا بأن الرسول على إتصال بالله فى أشياء لم يأتى بذكرها فى القرآن ..


الخلاصة:


نفى أن الرسول كان يتلفى اى إرشادات من ربه أو وحيا خارج القرآن هذا غير سليما .. لأن الرسول  ( بخلاف الأحزاب 37 التى من الممكن الأختلاف عليها كالعاده هنا ) أضاف اشياء عده لم تجئ بالقرآن


وبالتالى كل ما اجمعت أمه لا إله إلا الله على ان الرسول فعلا  قد فعله أو قاله وقال عنه عليه الصلاة والسلام أنه من الدين وليس تطوعا .. فهو من الدين .. ودليل ذهابكم أستخدمه انا ضدكم الأن  .. ففعلا إن كان الرسول اضاف شيئا لا يقرة الله فأن الله سوف ينهاه .. وبالتالى إن كانت إمه لا إله إلا الله فى عصر الرسول قد شهدت بانه عليه الصلاة والسلام قد رمى الجمرات وقال عنها انها من الدين وفى نفس الوقت ليس هناك نهى بالقرآن لفعله الرسول هذه .. فهذا أصبح من الدين حسب برهانكم أنتم شخصيا الذى استخدمته أنا الفقير لله  ضدكم الأن ..


17   تعليق بواسطة   شريف صادق     في   الثلاثاء ٢٨ - أكتوبر - ٢٠٠٨ ١٢:٠٠ صباحاً
[29022]

تابع

( إضغطوا هنــــــــــــــــــــــــــــــا )


تحياتى وأحترامى لشخصكم والسلام ..


18   تعليق بواسطة   شريف صادق     في   الثلاثاء ٢٨ - أكتوبر - ٢٠٠٨ ١٢:٠٠ صباحاً
[29023]

رجاء حار للسيد الفاضل محمد صادق ..

لا تجعلنى انتظر للغد حتى أقرأ ردكم .. فمن يذهب ذهابا  وجب أن تكون الأجابه لديه حاضرة ..


أما ردكم فوجب أن يكون شاملا جميع النقاط التى تعرضت لها .. ليس على سبيل المثال .. التطرق للأختلاف على مفهوم آية الأحزاب 37 وترك الباقى ..


19   تعليق بواسطة   شريف صادق     في   الثلاثاء ٢٨ - أكتوبر - ٢٠٠٨ ١٢:٠٠ صباحاً
[29042]

إلى أخى فى الأسلام .. الفاضل واصل عبد المعطى ..


أستحلفك بالله ألا تغادر .. فالجهاد فى سبيل الله فى أيامنا هذه هو جهادا بالكلمة وليس جهادا بالسيف .. وأشهد أمام الله أن لكم الحسن والطيب والمؤثر من الكلام ..


تحياتى العطرة القلبية لكم ..


20   تعليق بواسطة   شريف صادق     في   الثلاثاء ٢٨ - أكتوبر - ٢٠٠٨ ١٢:٠٠ صباحاً
[29063]

لماذا ؟

لماذا تم حذف تعليقى الأخبر والذى أناشد فيها أخى المسلم واصل عبد المعطى واستحلفه فيها بالله  بألا يغادر الموقع ..


أهذا أيضا خارج شروط النشر ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟


21   تعليق بواسطة   الصنعاني =     في   الثلاثاء ٢٨ - أكتوبر - ٢٠٠٨ ١٢:٠٠ صباحاً
[29064]

قرار خاطئ يا أخ واصل

وأتمنى أن تتراجع عنه
كما أتفق معك في تعليقك على هذا الموضوع


22   تعليق بواسطة   محمود عودة     في   الثلاثاء ٢٨ - أكتوبر - ٢٠٠٨ ١٢:٠٠ صباحاً
[29074]

الى الأخوين محمد صادق وواصل عبد المعطي

الأخ محمد صادق والأخ واصل عبد المعطي بعد التحية :

تبين لنا يا أستاذ محمد صادق أنك متسرع بعض الشيئ وتأخذ الأمور على عجل فقد أعطيت جواباً لولد السيد واصل عبد المعطي في موضوع اية الجن غير صحيح بتاتاً. لأن الاية تم تقسيمها من قبل ولد عبد المعطي الذي سأل هذا السؤال إلى جزئين الأول (قل أوحي إلي أنه) والثاني (استمع نفر من الجن .. وحتى نهاية الاية) وهو ما وقعت فيه أيضاً عندما جاوبت على السؤال. لأن التقسيم الصحيح هو الجزء الأول كلمة (قل) لوحدها والجزء الثاني (أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن .. وحتى نهاية الاية) وبالتالي يفهم المعنى كما يلي: الله تعالى يقول لمحمد أن يقول للناس حكاية سبق ان أوحيت له فكان شاهدا عليها مثلا وهي حكاية استماع الجن للقرآن وايمانهم به. أي أن محمد عليه السلام لم يعرف هذه الحكاية من القران كما عرفها بقية المسلمين وانما عرفها قبل نزول هذه الاية بوحي سابق عليها وهذا يؤكد وجود وحي اخر يوحى به لمحمد عليه السلام وينقض كلام القرآنيين على ان محمد عليه السلام لم يوحى له الا القران.أما اخي واصل فقد انزعجت منه كثيرا لانني واقول له انتظرت منكم رداً للأستاذ صادق كما انتظرت رداً من نوع آخر وهي الدعوات التي وجهت لكم للبقاء في الموقع ولم تلق أي جواب منكم فما أعلمه انكم في مكان ما على هذا الموقع سارعتم إلى انتقاد السيد أمير منصور لعدم استجابته لدعوة وجهت له للحوار من قبل السيد أنيس محمد صالح , وكما تعلم " كبر مقتاً عند الله أن تقولوا ما لا تعملون "

أتمنى من الله أن تكونوا عند حسن ظن البعض بكم كما اتمنى بقائكم كما عهدناكم واصلاً معطاءاً .


23   تعليق بواسطة   محمود عودة     في   الثلاثاء ٢٨ - أكتوبر - ٢٠٠٨ ١٢:٠٠ صباحاً
[29080]

الى ادارة الموقع تحية

قرأت تعليقاّ منذ لحظات للاخ واصل كنت أتمنى أن لا يتم حذفه وان تراعي الإدارة حق الآخر في التعبير لاسيما اني فهمت ان وجوده ليس طويلا في الموقع هذا من ناحية ومن ناحية أخرى انه ليس تعليقه مؤذيا او مخالفا لشروط النشر

ويبدو انه نحن من دفعنا الاخ واصل كي يعلّق بإلحاحنا عليه .. اتمنى ان لا نتبع سياسة التكميم التي كانت اخر شواهدها امس مع عالئلتكم الموقرة في مصر


ولله الامر من قبل ومن بعد


24   تعليق بواسطة   محمد صادق     في   الثلاثاء ٢٨ - أكتوبر - ٢٠٠٨ ١٢:٠٠ صباحاً
[29083]

الأخ الكريم محمود عودة

سلام اللـه عليك، أشكركم على هذا التعليق الجيد وسوف أعيد قراءة ما جاء فى تعليق الأستاذ واصل وردى عليه مرة ثانية وثالثة للتأكد مما جاء فيهما ونصحح الخطأ إن وجد أى خطأ بإذن اللــه تعالى


أشكرك مرة ثانية وبارك اللــه فيك وتقبل منى كل احترام  وتقدير


أخوك محمد صادق


25   تعليق بواسطة   محمد صادق     في   الثلاثاء ٢٨ - أكتوبر - ٢٠٠٨ ١٢:٠٠ صباحاً
[29084]

الأخ الكريم شريف صادقأخ شريف صادق

لقد ذكرت فى تعليقكم رقم 29022 " إضغطوا هنا " فذهبت إلى الرابط وإقتبست هذا المقطع :مقالة " المعقول والامعقول "

أذا ما هو العقلي والمنطقي للخروج من هذا المطب .. في رأيي .. وهذا الرأي قد لا يكون منطقيا ولاعقلانيا في رأي الآخرين .. العمل برأي الإمام حعفر الصادق الموافق للعقل والمنطق .. اعرضوها (السنة القولية ) على كتاب الله فان تطابقت فخذوا بها والا فاضربوا بها عرض الحائط .. والله أعلم

عمرو اسماعيل
أخى شريف، أوافق معكم مائة بالمائة فيما إستشهدت به (لا أعارضكم فيما تؤمنون به .. فطائركم فى عنقكم وليس فى عنقى ) وقد قلت ذلك فى تعليقى السابق " كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ رَهِينَةٌ (38) المدثر ولكن لم تلتفت إليه وفى النهاية بعد ما قرأت فى الماضى للحوارات الجارية خلال الأشهر الماضية أقول لسيادتكم ليس لدى الوقت للدخول فى محاورات أعلم أنها سوف لا تجدى لأن الرأى الذى إقتبسته من مقالة الأستاذ عمرو إسماعيل هو ما اطبقه فى حياتى على أى معلومة مهما كان من قال هذه المعلومة وإلا أعرضها على كتاب اللــه أولا وأنى ليس على علم مسبقا بما قاله الأستاذ عمرو فى مقال " المعقول والامعقول " فلكم ما تعتقدون به ولنا مثل ذلك.

أتمنى لكم كل التوفيق وزاد كم اللــه علما وفى الختام.. السلام عليكم ورحمة اللــه وبركاته


26   تعليق بواسطة   شريف صادق     في   الأربعاء ٢٩ - أكتوبر - ٢٠٠٨ ١٢:٠٠ صباحاً
[29086]

شكرا أخى الفاضل محمد صادق للحجاج بأيماناتكم على التعارض المنطقى فى أقوالكم ..

مرة اخرى .. أعيد ما سبق تقديمة لكم ..


لا أعارضكم فيما تؤمنون به .. فطائركم فى عنقكم وليس فى عنقى .. اما التضارب المنطقى فيما تذهبون به فمن حقى ميت مرة الأعتراض عليه ..


ولكن يبدو ان التضارب المنطقى أصبح يُصنف هو الأخر للأيمان به او من عدمه ..


والسلام ..


27   تعليق بواسطة   عثمان محمد علي     في   الأربعاء ٢٩ - أكتوبر - ٢٠٠٨ ١٢:٠٠ صباحاً
[29089]

الأستاذ - محمد عودة

الأستاذ الكريم - محمد عودة - بداية انا لا أرد نيابة عن إدارة الموقع ،وإنما لتعلق الأمر بتعقيب لى سابق . بخصوص تعقيبات (واصل) .فقد كتبت تعقيباً على بحث الأستاذ الكريم - محمد صادق - حول رمى الجمرات . ففوجئت بتعقيب سخيف ومقيت ومخالف لكل قواعد الأداب والأخلاقيات فضلا عن مخالفته لشروط النشر على الموقع -من (واصل) بحقى ، فأتصلت بإدارة الموقع ونوهت عن التعليق ،فحٌذف التعقيب المخالف ،فعاد وكرر التعقيب ،فحٌذف التعقيب وإضطرت معه الإدارة أن تلغى  عضويته على الموقع ..فعاد وكتبه ثانية ،فتكرر نفس السيناريو ،ولم يلتفت إلى خطأه البين فى تعقيباته الذى لا يتحمله أحد ، والذى لم يكتب مثله من قبل على الموقع .فأعاد كتابته مرة أخرى .فتعاملت معه الإدارة بنفس الطريقة ،... وفى الحقيقة إنى لأتعجب من أنكم لم تلاحظون سبابه ومخالفته الأخلاقية التى لا يوافق عليها أحداً ،لا فى مجال الأخلاقيات ولا فى مواقع النشر المختلفة!!!!! .وبالتأكيد الموقع كما هو عادته يرحب بكل المعقبين ،ولكن مع إحترام أدب الحوار ،وشروط النشر . ويرفض الإخلال بالأخلاقيات على صفحاته مهما كانت مكانة ودرجة المخل بها ...


.وشكراً لكم ،وتأكد أن الموقع وإدارته لا يتخذون مواقف من أحد ،ولا يتجنون على أحد ،


28   تعليق بواسطة   شريف صادق     في   الأربعاء ٢٩ - أكتوبر - ٢٠٠٨ ١٢:٠٠ صباحاً
[29090]

وهل الأتى مخالفا لشروط النشر ..

قال السيد محمد عودة :

{ قرأت تعليقاّ منذ لحظات للاخ واصل كنت أتمنى أن لا يتم حذفه وان تراعي الإدارة حق الآخر في التعبير لاسيما اني فهمت ان وجوده ليس طويلا في الموقع هذا من ناحية ومن ناحية أخرى انه ليس تعليقه مؤذيا او مخالفا لشروط النشر }

وقال السيد عثمان محمد على :

{ ففوجئت بتعقيب سخيف ومقيت ومخالف لكل قواعد الأداب والأخلاقيات فضلا عن مخالفته لشروط النشر على الموقع -من (واصل) بحقى ، فأتصلت بإدارة الموقع ونوهت عن التعليق ،فحٌذف التعقيب المخالف ،فعاد وكرر التعقيب ،فحٌذف التعقيب وإضطرت معه الإدارة أن تلغى عضويته على الموقع ..فعاد وكتبه ثانية ،فتكرر نفس السيناريو ،ولم يلتفت إلى خطأه البين فى تعقيباته الذى لا يتحمله أحد ، والذى لم يكتب مثله من قبل على الموقع .فأعاد كتابته مرة أخرى .فتعاملت معه الإدارة بنفس الطريقة ،... وفى الحقيقة إنى لأتعجب من أنكم لم تلاحظون سبابه ومخالفته الأخلاقية التى لا يوافق عليها أحداً ،لا فى مجال الأخلاقيات ولا فى مواقع النشر المختلفة!!!!!}


الخلاصة :

لدينا شهاداتان متضاربتان 180 درجة ..

نحتكم .. للقرآن .. ما قول الشرع الاسلامى عندما تتعارض الأدعاءات .. أليس البية؟؟  .. أين هى البينة حسب الشرع الأسلامى ؟؟ ..


وخصوصا أنه كان هناك تحاملا واضحا وصريحا على السيد واصل يعلمه الجميع وليس سرا .. من البعض هنا ..  فقد تم إتهامه مرة إنه شريف هادى .. وتارة أخرى أنه شريف صادق .. بدون بينة على الإطلاق .. ولم يتم النظر مُطلقا من الموقع فى هذه الآتهامات التى بدون بينة على سيادته  .. ولماذا لا نعلم ..


وتنوية صغير جدا .. أتحدى أن يثبت المشرف على موقع آهل القرآن أن تعليقى المحذووووف والذى كتبته أمس قبل تداخل السيد واصل بساعات طوال ( أطالبه فيها بالثناء عن المغادرة ) أن به حرفا واحدا مخالفا لشروط النشر ..


29   تعليق بواسطة   احمد شعبان     في   الأربعاء ٢٩ - أكتوبر - ٢٠٠٨ ١٢:٠٠ صباحاً
[29095]

الأخوة الأعزاء / أهل القرآن

تحية مباركة طيبة وبعد


أناشد حضراتكم جميعا في أن نتناقش بهدوء ، لأننا لا نملك طرف المنازعة ، وكلنا هنا يجتهد ليس لصالحه ، ولكن نجتهد ابتغاء وجه الله سبحانه وتعالى ، فيجب ألا ننتصر لذواتنا ، ولكن يجب أن يكون الانتصار لخدمة هدفنا المشترك وهو تقديم دين الله في أحسن صورة .


وإن كان لي ملاحظة حول موضوع النقاش فهو من الأمور التي ليس من المفيد الاختلاف حولها ، يقول المولى عز وجل " خذ العفو وءأمر بالعرف وإعرض عن الجاهلين .


والمناسك الحالية هى ما تعرفت عليه الأمة الإسلامية ، وعليه يجب النظر في : هل يضر أو ينفع مسألة رمي الجمرات خارج إطار هذا التعارف أم لا ، ومن هنا يجب أن نتجه لما هو أكثر فائدة من ذلك وهو تدارس كتاب الله فيما ينفعنا في حياتنا الدنيا والحياة الآخرة .


وأود أن أنظر إلأى إيجابية في المقال وهى معالجة موضوع الحجاب ، فهذا جهد يشكر عليه صاحبه .


وأناشد من أراد ترك الموقع في ألا يفعل ، وإلا يكون هذا هروب من المسئولية أمام الله سوف يسأل عنها .


والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته .


30   تعليق بواسطة   شريف صادق     في   الأربعاء ٢٩ - أكتوبر - ٢٠٠٨ ١٢:٠٠ صباحاً
[29096]

تم حذف تعليقى الأخير بنجاح بعد ساعة من كتابته كالعادة .. وليس به حرفا واحدا مخالفا لشروط النشر ..

إنتهى ..


31   تعليق بواسطة   واصل عبد المعطي     في   الأربعاء ٢٩ - أكتوبر - ٢٠٠٨ ١٢:٠٠ صباحاً
[29105]

السلام عليكم جميعاً دون إستثناء

رغم الخوف والقلق، رغم الإنكسار والألم. أضطر للكتابة تبرئةً للذمة وطلباً للدعاء.

يا أخي عثمان ما الذي كان خارجاً عن قواعد الآداب والأخلاقيات وما الذي كان مخالفاً لشروط النشر على الموقع في تعليقي الأول الذي تم حذفه منذ بضعة أيام؟ تذكر أنني حتى عندما اتهمت من غير واحد بأنني فلان وبأنني علان إلتزمت الصمت ولم أتجاوز حدود الأدب وأخلاقيات المسلم. وحتى عندما هاجمتني الأخت أمل هوب بشكل قاسٍ جداً رددت عليها بتعليق فيه من الحب وتلطيف الأجواء أكثر مما فيه من الدفاع عن النفس ورد الصاع بالصاع. وكي لا يبقى الموضوع بهذا التشويش سأوضح ما حدث من وجهة نظري رغم أنني لا أحب موقف الدفاع عن النفس في الصغائر لأن فيه إنتقاص للمروءة والنبل، فالأمور الصغيرة لا تستأهل أكثر من إبتسامة ومداعبة، فنحن لسنا تلاميذاً في الإبتدائية كي أشكوك وتشكوني، وتقول وأقول! ولكن يبدو أنني يجب أن أوضح لأن الأمر صار محتاجاً للتوضيح.

عندما تم حذف التعليق للمرة الأولى كان عنوانه "كم لفة لفيت يا لفوف؟" وكلمة لفوف وضعتها للمداعبة، وهي صيغة مبالغة لإسم الفاعل على وزن فعول، كصدوق وقتول واشتققتها من الفعل لف يلف فهو لفوف أي كثير اللف. وورد في هذا التعليق تعبير"---------- وكان هذا التعبير في سياق تشبيه حال الطائف بالكعبة والذي لا يعرف كم شوطاً عليه أن يدور ومتى عليه أن يبدأ ومتى عليه أن يتوقف بحال ----------------. لأن الطواف إما أن يكون لعدد محدد من الدورات أو لزمن معين معروف أو إلى أن يتعب الطائف، وأي من هذه الثلاثة لم ترد في القرآن وأخذنا العدد سبعة أشواط عن النبي محمد عليه السلام الذي أخذها بدوره بوحي من الله. والتشبيه لا تطاول فيه على أحد لأنه تشبيه حال بحال وليس تشبيه إنسان بحيوان _معاذ الله_ وقد شبه الله نوره الذي أشرقت له السموات والأرض بمصباح في مشكاة وضرب البعوضة مثلاً على قدرته وخلقه، فما لكم كيف تحكمون! ولكن لما حذفتموه للمرة الأولى قلت في نفسي لعل هذا العنوان لم يرق لهم فحذفتُ كلمة لفوف منه وبقي العنوان كالتالي "كم لفة لفيت؟" فتم حذفه للمرة الثانية فقلت: إذن تعبير "----------------- هو السبب فقمت بحذفه وهممت بتنزيل التعليق ولكنني فوجئت بإلغاء إشتراكي دون أي تعقيب أو إشارة، وهنا شعرت بالقهر والغضب، وكرد فعل جاء تعليقي الثاني الذي تم حذفه مرتين حتى الآن (عبر إشتراكين جديدين تم إلغاؤهما أيضاً) وكانت غايتي الأساسية منه هي توديع أخي شريف صادق وتوضيح نقطة مهمة للجميع وهي أن غيابي ليس إختياراً مني بل هو أمر خارج عن رغبتي وإرادتي. وسأعتذر عن التجاوز الذي فيه والذي كتبته عامداً متعمداً كرد فعل على فعل إستفزني وأغضبني إذا تم التراجع عن الفعل المسبب، أي إذا تم تفعيل حسابي الأصلي، فخطوة للوراء تقابلها خطوتين مني للوراء.

يتبع ...


32   تعليق بواسطة   واصل عبد المعطي     في   الأربعاء ٢٩ - أكتوبر - ٢٠٠٨ ١٢:٠٠ صباحاً
[29106]

تتمة: السلام عليكم جميعاً دون إستثناء

على أية حال أنا الآن أكتب عبر الحساب الرابع والأخير وأحب أن أوضح مرة ثانية أنني أترك الموقع مرغماً ولا خيار لي في ذلك. سأدخل المشفى يوم الإثنين القادم لإجراء عملية جراحية نسبة النجاح فيها ليست مطمئنة، فالمورتاليتي عالية وهي لن تكون أول عملية أجريها مما يزيد من المخاطر، لكن الأعمار بيد الله. وإذا قدر الله لي أن أعيش وأحكي من جديد فسأعود إليكم إنشاء الله بعد حوالي شهر ونصف تقريباً لأنه من المتوقع أن أقضي أسبوعاً في المشفى قبل العملية وسأحتاج شهراً للنقاهة بعد العملية. أما إذا مرت هذه الفترة ولم تسمعوا مني فسيكون العبد الفقير لله قد صار تحت التراب في التي منها خرج الإنسان وإليها يعود. لا أكتمكم أنني خائف وأشعر أنني مفارق .... ولهذا أسألكم بالله ألا تدعوا علي إذا لم تكونوا قادرين على الدعاء لي. عشت حياتي تعلمت وتزوجت وأنجبت وربيت والشيء الوحيد الذي أندم عليه ويحزنني هو العلم الديني الذي حصلته! كم أتمنى لو بقيت مثل كل المسلمين البسطاء الذين يحفظون بضع آيات يرددونها في صلاتهم ولا يسرقون ولايقتلون ولا يزنون .... ويعملون ويكدون ويدخلون السرور على من حولهم ويزوجون بناتهم وأولادهم وعندما يموتون .... يموتون مطمئنين لرب غفور كريم . أنا خائف لكن ليس من الموت فالموت كأس للجميع لكنني خائف مما بعد الموت، فما بعد الموت جنة أو جحيم. كل شيء تساءلت عنه ولم أجد إجابته أو أجبت عنه جواباً قاصراً خاطئاً سينكشف لي في لحظات، ولن يبقى هناك سؤال دون جواب، حقيقة ترعبني وأحس بقشعريرة عندما أفكر بها. هل سأقول "يا ليتني كنت ترابا" .... لست أدري .... هل سأقول "ليت أم واصل لم تلد واصلاً" .... لست أدري. أفكار تدور في ذهني وتسيطر علي، ورغم أنها قديمة لكنها اليوم تتجسد لي وكأنها بشرٌ يحاورني ولهذا أحس فعلاً أنها إشارة على أنه قد آن الرحيل.

أوصيكم يا "أهل القرآن" (وقد إختلفت معكم كثيراً، لكنني عندما أناقش الناس وأسمعهم يكفرونكم فإنني أدافع عنكم كما أدافع عمن تكفرونهم أمامي) أوصيكم ألا تقيموا السدود والجواجز فعندنا منها كثير كثير .... وأن تبنوا بدلا منها جسوراً وجسوراً. ليس تكفير الناس الذين يصلون ويصومون ويزكون ويحجون، هو السبيل لبعث الأمة من جديد، بل هو أفضل وصفة لمزيد من الضعف والهوان. ولأخي عثمان أقول: كيف تتوضأ قبل الصلاة ألا تتمضمض وتستنشق وتستنثر؟ هل فقط تغسل وجهك ويديك إلى المرفقين وتمسح رأسك وأخيراً تغسل رجليك إلى الكعبين؟ هل تستطيع بفطرتك وغريزتك أن تترك فمك وأنفك دون غسل قبل الصلاة إلا للضرورة القصوى؟ هل تقبل أ ن يقول لك أحد أن المضمضة والإستنشاق والإستنثار كفر بالإسلام ومن يفعلها فهو مبتدع يزيد في دين الله ما لم يرد في القرآن الكريم؟ أنت تأخذ بالسنة شئث أم أبيت فلا تترك الشيطان يتمكن منك بحيث تكفر من يقيم السنة المتواترة، لا تقمها فأنت حر في ذلك. ولكن لا تكفر من يقيمها كما لا نكفر من لا يقيم السنة. حتى في موضوع رمي الجمرات أنا لا أكفر من لا يقوم بالرمي وأسأل الله له أن يتجاوز عنه وهو أعلم بما في القلوب، ولكنني لا أقبل ان يقوم هو بتكفيري لأنني أرمي، رغم أن الرامي حجته أقوى من حجة غير الرامي.

والكلمة الأخيرة من كتاب الله وهو خير القائلين{وَقُلِ اعْمَلُوا فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ وَسَتُرَدُّونَ إِلَى عَالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ}.

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.


33   تعليق بواسطة   شريف صادق     في   الأربعاء ٢٩ - أكتوبر - ٢٠٠٨ ١٢:٠٠ صباحاً
[29107]

أخى المسلم الفاضل واصل عبد المعطى

بعد التحية والسلام ..


نعم با أخى واصل .. كنت أنظر إلى هذه الصفحة كل خمس دقائق حتى أتبين إن كان هناك منكم ردا ام لا .. وبأكون فى منتهى الحزن عندما لا أجد لكم ردا ..


الحمد لله .. بأدعى لكم بسلامة نجاح العملية .. وإن شاء الله لن أتوقف عن الدعاء لكم .. وبأذن الله تعالى الشافى العافى نسمع منكم كل خير بعد نجاح العملية .. والحمد لله ..


أخوكم فى الآسلام شريف صادق ..


34   تعليق بواسطة   عثمان محمد علي     في   الأربعاء ٢٩ - أكتوبر - ٢٠٠٨ ١٢:٠٠ صباحاً
[29109]

الف سلامة لك يا أخ واصل .

ألف سلامة لك يا أخ واصل ،وإن شاء الله تعود إلينا  وإلى بيتك وأهلك  وأحبابك وأولادك سالماً  معافاً إن شاء الله .(ويا ريت توصى دكتور التخدير يرش شوية بنج على لسانك كمضاد حيوى هههههههه) .. عموما كما تعلم عمر الشقى بقى .ونراك على خير إن شاء الله ..ولا تنسى اننا لانكفر أحداً ، ولكننا نقول أن هذه الأفعال ليست من الإسلام أو مناسكه .وفى النهااية الحكم لله الواحد القهار.


35   تعليق بواسطة   صلاح الدنارى     في   الأربعاء ٢٩ - أكتوبر - ٢٠٠٨ ١٢:٠٠ صباحاً
[29114]

بالسلامة إن شاء الله يا أخ واصل

ترجع لنا بالسلامة ان شاء الله يا أخ واصل. نعم هناك خلاف شديد على موضوع رمى الجمرات. ولكن بالنسبة لى المهم الأن هو انك تكون بصحة جيدة إن شاء الله.


36   تعليق بواسطة   عمرو اسماعيل     في   الأربعاء ٢٩ - أكتوبر - ٢٠٠٨ ١٢:٠٠ صباحاً
[29115]

بسلامة الله أخي واصل ..

أخي واصل كنت أتمني أن أكون في مثل إيمانك وعلمك وقدرتك علي التعبير .. اختلفنا أم اتفقنا ..  أتمنى لو بقيت مثل كل المسلمين البسطاء الذين يحفظون بضع آيات يرددونها في صلاتهم ولا يسرقون ولايقتلون ..علي فطرتهم البسيطة الصادقة .. أؤيدك تماما ..


ولهدا أقول لك لا تخف ولا تجزع .. فان شاء الله ستمر العملية علي خير وتعود الي أهلك وأولادك ولنا بخير .. ولكن لو كان لله أرادة أخري فلا تجزع .. لأنك ستكون بين يدي ارحم الرحمين الذي يعلم النوايا ويغفر الهفوات والهنات ..


لقد مررت بتجربتك عدة مرات أخي واصل كنت أخاف من ألم مابعد الجراحة .. ولكن ليس من الموت ولا مابعده لأنني سأكون عندها بين يدي ارحم الرحمين  .. فما بالك وأنت أكثر ايمانا وبالتأكيد أكثر التزاما ..


أعادك الله سالما لنا بعد جراحة ناجحة بإذنه العلي القدير ..


37   تعليق بواسطة   صلاح الدنارى     في   الأربعاء ٢٩ - أكتوبر - ٢٠٠٨ ١٢:٠٠ صباحاً
[29116]

برافو عليك يا أخ محمد صادق

سر إلى الأمام يا أخ محمد صادق ولا تدخل فى جدال عقيم سيضيع وقتك. والذى يريد أن يرمى الجمرات فليرميها. وأنا شخصيا لا أكفر من يفعلها. بارك الله فيك.

أريد أن اسألك أين الأخ عبد الله جلغوم؟ هل هو طفش من بعض الناس هنا الذين قرفوه لأنهم يكرهون الأرقام؟


38   تعليق بواسطة   الصنعاني =     في   الأربعاء ٢٩ - أكتوبر - ٢٠٠٨ ١٢:٠٠ صباحاً
[29117]

بالسلامة ياأخ واصل

وانشاء الله نراك مرة أخرى في الموقع ،فالموقع يحتاج الى المعارضة البناءة وكنت خير من يمثلها.
أسأل الله الشافي أن يزيل عنك المرض و يرجعك الى أهلك و أولادك سالماً معافى .


انه سميع قريب مجيب الدعوات


والسلام عليكم


39   تعليق بواسطة   فوزى فراج     في   الأربعاء ٢٩ - أكتوبر - ٢٠٠٨ ١٢:٠٠ صباحاً
[29118]

الى الأخ الكريم الاستاذ واصل

أدركت من رسالتك الأولى التى نوهت فيها بأنك سوف تبتعد عن الموقع أن ذلك لم يكن يإختبارك, وظننت انك قد تكون فى مرجلة إنتقال من بلد الى الأخرى, او شيئا من هذا القبيل, ولم ارد ان أفكر فى أن يكون ذلك مرتبطا بأمور طبية, ربما لأن ما كنت أستشفه من أفكارك وطريقة حوارك التى إمتلأت بالإيمان والحيوية.

أدعو الله العلى القدير ان يتم نعمته عليك بالصحة والعافية, وأن تعود الينا معافى, لأنى لازلت أمل أن أقرأ لك مقالة كاملة وليست مناوشات وتعليقات فقط, وسوف انتظر إ ن شاء الله, على أن تعدنى بكتابتها لدى عودتك إن شاء الله.

40   تعليق بواسطة   ميثم التمار     في   الأربعاء ٢٩ - أكتوبر - ٢٠٠٨ ١٢:٠٠ صباحاً
[29124]

للاسف بحثك ناقص

شكرا للاخ ولكن حتى يكون بحثك في الرجم مكتمل عليك ان تبين لنا من  ابتدع شعيرة رمي الجمرات وفي اي زمن ولماذا وهل انكر احد عليه ذلك فليس من المعقول ان يصبح الصبح ويبدء الناس عفويا بالرجم فاما ان   امرهم النبي بذلك او امرهم غيره فمن هو غيره   ان وجد 


 ولك جزيل الشكر والاحترام 


41   تعليق بواسطة   محمود عودة     في   الأربعاء ٢٩ - أكتوبر - ٢٠٠٨ ١٢:٠٠ صباحاً
[29128]

الاخوة محمد صادق – عثمان علي - واصل عبد المعطي

الأخ الكريم محمد صادق سلام الله عليكم وأشكركم على لطف ردودكم وأسأل الله لي ولكم وللمسلمين الهداية ولنضع نصب أعيننا قوله تعالى " والذين جاهدوا في سبيلنا لنهدينهم سبلنا " والله من وراء القصد.الأخ عثمان اشكركم على التوضيح , أما بالنسبة لقولكم : ... وفى الحقيقة إنى لأتعجب من أنكم لم تلاحظون سبابه ومخالفته الأخلاقية التى لا يوافق عليها أحداً ،لا فى مجال الأخلاقيات ولا فى مواقع النشر المختلفة!!!!!

فأقول إذا عُرف السبب بطُل العجب هذا من ناحية اما من ناحية أخرى ومن باب المداعبة أقول لايمكن ان يتمّ تخدير لسانه لأنه لسان حق والحق دائماً لا ينام ولا يدع أحدا ينام ههههههه ) .الأخ الكريم واصل تفاجأت بخبر العملية الجراحية، سنفتقدكم وسندعو لكم. تحياتي لكم ودعائي لكم بالشفاء والعودة لذويكم ولموقعكم في صفوف المعارضة بالسلامة ههههههههه.

لا يسعني في هذا المقام الا تذكيركم بقوله تعالى :

{اعْلَمُوا أَنَّمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا لَعِبٌ وَلَهْوٌ وَزِينَةٌ وَتَفَاخُرٌ بَيْنَكُمْ وَتَكَاثُرٌ فِي الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ كَمَثَلِ غَيْثٍ أَعْجَبَ الْكُفَّارَ نَبَاتُهُ ثُمَّ يَهِيجُ فَتَرَاهُ مُصْفَرّاً ثُمَّ يَكُونُ حُطَاماً وَفِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ شَدِيدٌ وَمَغْفِرَةٌ مِّنَ اللَّهِ وَرِضْوَانٌ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ }الحديد20 " نسأل الله رضوانه "

وقوله :" إِن الَّذِينَ قَالُوا رَبُّنَا اللَّهُ ثُمَّ اسْتَقَامُوا تَتَنَزَّلُ عَلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةُ أَلَّا تَخَافُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنتُمْ تُوعَدُونَ{30} نَحْنُ أَوْلِيَاؤُكُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ{31} نُزُلاً مِّنْ غَفُورٍ رَّحِيمٍ{32} وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلاً مِّمَّن دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحاً وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ{33} وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ ادْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَك وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ{34} وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا ذُو حَظٍّ عَظِيمٍ{35} وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ{36} , لمست استقامتكم ودعوتكم إلى الله وأتمنى دفعكم بالتي هي أحسن بعد عودتكم بالسلامة, وننصحكم بالصبر والتوكل على الله , أعاذكم الله من الشيطان الرجيم (وأعانكم الله على طاعته الحج القادم ويسّر لكم رمي الجمرات وأداء المناسك كما ترونها واجبة ), وأتمنى أيضاً أمنية كأمنية الأخ فوزي فراج في أن أرى لكم مقالات على الموقع في الفترة القادمة ان شاء الله .

حفظكم الله من كل سوء والى الملتقى قريباً بإذنه تعالى

أرجو الله عز وجل ان تكون الحياة زيادةً لي في كل خير وأن يكون الممات راحةً لي من كل شر

حسبي الله وحسبكم


42   تعليق بواسطة   محمد صادق     في   الخميس ٣٠ - أكتوبر - ٢٠٠٨ ١٢:٠٠ صباحاً
[29189]

الأخ الكريم صلاح الدنارى

سلام اللــه عليك أخى الكريم صلاح


شكرا على مداخلتكم والكلمات الطيبة التى جاءت فيه أما بخصوص الأخ الكريم عبد اللــه فهو فى فترة النقاهة من إجراء عملية فتح قلب وندعوا اللــه له بالشفاء العاجل إن شاء اللــه. وبخصوص إنقطاعه عن الكتابة فى الموقع فقد أصبت فيما قلت. سأحاول معه مرة ثانية للبقاء معنا ولك ان تعلم إذا لاحظت أنى توقفت عن نشر أى مواضيع عن الأعداد فى القرءآن  من مدة وستستمر إلى مدة أطول، ولكن نحن الإثنين إنتهينا من كتاب مفصل ولم تنشر هذه الإعجازات العددية فى القرءآن من قبل والكتاب فى دوره النهائى للطباعة إن شاء اللــه فى أقرب فرصة والكتاب يحتوى على 120 صفحة تقريبا وسأعلن عنه فور طباعته لمن يريد وباللــه التوفيق


تقبل منى كل تقدير وإحترام 


43   تعليق بواسطة   محمد صادق     في   الخميس ٣٠ - أكتوبر - ٢٠٠٨ ١٢:٠٠ صباحاً
[29190]

الأخ الكريم محمد عودة

سلام اللــه عليك أخى العزيز محمد عودة


أشكرك على حُسن مداخلتكم الطيبة وكما قلت لسيادتكم إنى سوف أحاول تكملة النقاط التى ذكرتها فى تعليكم السابق إن إستطعت وستأخذ فترة لإنهاءهذا الموضوع.


تقبل منى كل تقدير وإحترام


44   تعليق بواسطة   محمد صادق     في   الخميس ٣٠ - أكتوبر - ٢٠٠٨ ١٢:٠٠ صباحاً
[29191]

الأخ الكريم ميثم التمار

سلام اللــه عليك أخى العزيز ميثم


شكرا على مداخلتكم الطيبة وإنشاء اللــه قريبا سأحاول الرد على إستفساركم بقدر المستطاع وأرجو من اللــه ان يوفقنى فى الإجابة فى أقرب وقت ممكن وما توفيقنا إلا باللــه العلى القدير.


شكرا مرة ثانية ولك من كل تقدير وإحترام


45   تعليق بواسطة   صلاح الدنارى     في   الجمعة ٣١ - أكتوبر - ٢٠٠٨ ١٢:٠٠ صباحاً
[29214]

إلى الأخ الكريم محمد صادق

أرجو أن تسلم على الأخ الكريم عبد الله جلغوم وقل له إنى أدعو له بالشفاء العاجل.

بالنسبة للأرقام، فأرجو أن ترجعا تكتبان فى الموقع مرة أخرى. وأنا أتابع الأخ الكريم عبد الله جلغوم من موقع الأرقام. ولاحظت أيضا إختفاء الأخ مراد الخولى. ويبدو انه لا يملك موقع شخصيا. فقد بحثت ولم أجد شيئا. وأنت هل لديك موقع للأرقام؟ لقد بحثت أيضا ولا حظ.

أيضا أتابع مركز نون ولكن لا جديد تحت الشمس.

عموما ليس كل ما أقرأه مقتنع به، ولكن هناك إكتشافات باهرة لا يمكن تجاهلها. وللأسف البعض هنا يستنكر كل الأرقام ويدخل فى جدال سخيف. وبعضهم لا يملك حتى أدب الكلام!! لذلك لو رجعتم إن شاء الله فأرجو تجاهلهم.

مع خالص تحياتى.


46   تعليق بواسطة   محمد صادق     في   الثلاثاء ٠٤ - نوفمبر - ٢٠٠٨ ١٢:٠٠ صباحاً
[29493]

الأخ العزيز صلاح الدنارى


أخى الكريم صلاح


أشكرك على هذا التعليق ذات الكلمات الطيبة وإنشاء اللــه سأحاول مع الأخ عبداللــه بالرجوع للكتابة فى الأعداد ولكن بعد مرور فترة النقاهة لعلها تكون قريبة بإذن اللــه تعالى . أما بخصوص رجوعى للكتابة فى الأعداد، إن شاء اللــه، بعد الإنتهاء من الكتاب الذى أشترك فيه مع الأخ عبد اللــه. أما بخصوص الأستاذ مراد الخولى فأنا على إتصال دائم معه عن طريق التليفون أو على النت.


أشكرك أخى الحبيب صلاح ولك منى كل تقدير وإحترام.


أضف تعليق
لا بد من تسجيل الدخول اولا قبل التعليق
تاريخ الانضمام : 2007-10-30
مقالات منشورة : 421
اجمالي القراءات : 6,305,316
تعليقات له : 697
تعليقات عليه : 1,395
بلد الميلاد : Egypt
بلد الاقامة : Canada