كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل وهو صائم ويباشر وهو صائم

ابراهيم دادي Ýí 2008-09-07


Ccedil;Ê ããÇ ßÊÈÊ ÃíÏí ÇáäÇÓ ØÚäÇ Ýí ÇáÏíä æÝí ÇáÑÓæá¡ ÝÅääÇ äÌÏ ÝíåÇ ÇÎÊáÇÝÇ ßËíÑÇ æÊäÇÞÖÇ ÙÇåÑÇ Èíä ãÇ äÓÈ Åáíå ãä Þæá æÚãá¡ ÝäÌÏ Ýí ÇáÑæÇíÉ ãÇ íÊäÇÞÖ ãÚ ãÍßã ÇáÊäÒíá ãä ÃãÑ æäåí¡ ÝãËáÇ íÞæá Çááå ÊÚÇáì: <span style="color: blue">Çááøóåõ äóÒøóáó ÃóÍúÓóäó ÇáúÍóÏöíËö ßöÊóÇÈðÇ ãõÊóÔóÇÈöåðÇ ãóËóÇäöíó </span><u><span style="color: red">ÊóÞúÔóÚöÑøõ ãöäúåõ ÌõáõæÏõ ÇáøóÐöíäó íóÎúÔóæúäó ÑóÈøóåõãú Ëõãøó Êóáöíäõ ÌõáõæÏõåõãú æóÞõáõæÈõåõãú Åöáóì ÐößúÑö Çááøóåö Ðóáößó åõÏóì Çááøóåö íóåúÏöí Èöåö ãóäú íóÔóÇÁõ æóãóäú íõÖúáöáú Çááøóåõ ÝóãóÇ áóåõ ãöäú åóÇÏò</span></u>(23).ÇáÒãÑ. <o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 0cm 0cm 0pt"><span lang="AR-DZ" style="font-weight: normal; font-size: 14pt; font-family: &quot;Simplified Arabic&quot;; mso-bidi-language: AR-DZ; mso-ansi-font-weight: bold">ÝÌáæÏ ÇáÐíä íÎÔæä ÑÈåã ÊÞÔÚÑ æÊáíä Åáì ÐßÑ Çááå ( ÇáÞÑÂä) Ðáß åÏì Çááå íåÏí Èå (áÇ ÈÛíÑå ) ãä íÔÇÁ¡ æäÌÏ ÈÇáãÞÇÈá ãä ÃÖá Çááå ããä áÇ åÇÏí áå¡ áÃä ÞáÈå áã íÚãÑ ÈÎÔíÉ Çááå ÊÚÇáì¡ ÝáÇ íãßä Ãä ÊÞÔÚÑ ÌáÏå æáÇ Ãä Êáíä áÐßÑ Çááå¡ Èá ÊÞÔÚÑ æÊáíä áÐßÑ ÛíÑ Çááå¡ æáÛíÑ ãÇ ÃäÒá Çááå ãä ÃÍÓä ÇáÍÏíË¡ (ÃóÝóÈöåóÐóÇ ÇáúÍóÏöíËö ÃóäúÊõãú ãõÏúåöäõæäó(81)) ÇáæÇÞÚÉ. (ÝóÐóÑúäöí æóãóäú íõßóÐøöÈõ ÈöåóÐóÇ ÇáúÍóÏöíËö ÓóäóÓúÊóÏúÑöÌõåõãú ãöäú ÍóíúËõ áóÇ íóÚúáóãõæäó(44)).ÇáÞáã. ( ÇáäÌã &quot;59&quot;).<o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 0cm 0cm 0pt"><span lang="AR-DZ" style="font-weight: normal; font-size: 14pt; font-family: &quot;Simplified Arabic&quot;; mso-bidi-language: AR-DZ; mso-ansi-font-weight: bold"><o:p>&nbsp;</o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 0cm 0cm 0pt"><span lang="AR-DZ" style="font-weight: normal; font-size: 14pt; font-family: &quot;Simplified Arabic&quot;; mso-bidi-language: AR-DZ; mso-ansi-font-weight: bold">ÝåÐå ÇáßÊÈ äÚÊÈÑåÇ ãä áåæ ÇáÍÏíË ÇáãÖá Úä ÓÈíá Çááå ÊÚÇáì ÌÇÁ ÝíåÇ ãÇ íáí: <o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 0cm 0cm 0pt"><span lang="AR-DZ" style="font-weight: normal; font-size: 14pt; font-family: &quot;Simplified Arabic&quot;; mso-bidi-language: AR-DZ; mso-ansi-font-weight: bold">8723 ÍÏËäÇ ÃÈæ ÒßÑíÇ íÍíì Èä ãÍãÏ ÇáÚäÈÑí ËäÇ ÇáÍÓä Èä ãÍãÏ Èä ÇáÞíÓÇä ËäÇ ÚãÑæ Èä Úáí ËäÇ íÍíì Èä ÓÚíÏ ËäÇ ÚËãÇä Èä ÇáÃÓæÏ ÍÏËäí Èä ÃÈí ãáíßÉ ÞÇá Ëã ÌáÓäÇ Åáì ÚÈÏ Çááå Èä ÚãÑæ Ýí ÇáÍÌÑ <span style="color: red">ÝÞÇá ÃÈßæÇ ÝÅä áã ÊÌÏæÇ ÈßÇÁ<span style="mso-spacerun: yes">&nbsp;&nbsp; </span>ÝÊÈÇßæÇ</span><span style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </span>áæ ÊÚáãæä ÇáÚáã áÕáì ÃÍÏßã ÍÊì íäßÓÑ ÙåÑå æáÈßì ÍÊì íäÞØÚ ÕæÊå åÐÇ ÅÓäÇÏ ÕÍíÍ Úáì ÔÑØ ÇáÔíÎíä æáã íÎÑÌÇå .<o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 0cm 0cm 0pt"><span lang="AR-DZ" style="font-weight: normal; font-size: 14pt; font-family: &quot;Simplified Arabic&quot;; mso-bidi-language: AR-DZ; mso-ansi-font-weight: bold">ÇáãÓÊÏÑß Úáì ÇáÕÍíÍíä Ì 4 Õ 622.<o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 0cm 0cm 0pt"><span lang="AR-DZ" style="font-weight: normal; font-size: 14pt; font-family: &quot;Simplified Arabic&quot;; mso-bidi-language: AR-DZ; mso-ansi-font-weight: bold; mso-ansi-language: FR"><o:p>&nbsp;</o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 0cm 0cm 0pt"><span lang="AR-DZ" style="font-weight: normal; font-size: 14pt; font-family: &quot;Simplified Arabic&quot;; mso-bidi-language: AR-DZ; mso-ansi-font-weight: bold; mso-ansi-language: FR">4134 ÍÏËäÇ ÚÈÏ Çááå Èä ÚÈÏ ÇáÕãÏ ÍÏËäÇ ãÍãÏ Èä ÍãíÏ Úä Èä ÇáãÈÇÑß Úä ÚãÑÇä Èä ÒíÏ ÍÏËäÇ íÒíÏ ÇáÑÞÇÔí Úä ÃäÓ Èä ãÇáß ÞÇá ÓãÚÊ ÑÓæá Çááå<span style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </span>Õáì Çááå Úáíå æÓáã íÞæá Ëã <span style="color: red">íÇ ÃíåÇ ÇáäÇÓ ÇÈßæÇ ÝÅä áã ÊÈßæÇ<span style="mso-spacerun: yes">&nbsp;&nbsp; </span>ÝÊÈÇßæÇ</span><span style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </span>ÝÅä Ãåá ÇáäÇÑ íÈßæä Ýí ÇáäÇÑ ÍÊì ÊÓíá ÏãæÚåã Ýí æÌæååã ßÃäåÇ ÌÏÇæá ÍÊì ÊäÞØÚ ÇáÏãæÚ ÝÊÓíá íÚäí ÇáÏãÇÁ ÝÊÞÑÍ ÇáÚíæä Ýáæ Ãä ÓÝäÇ ÃÑÎíÊ ÝíåÇ áÌÑÊ.<o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 0cm 0cm 0pt"><span lang="AR-DZ" style="font-weight: normal; font-size: 14pt; font-family: &quot;Simplified Arabic&quot;; mso-bidi-language: AR-DZ; mso-ansi-font-weight: bold; mso-ansi-language: FR">Óää ÃÈí íÚáì Ì 7 Õ 161.<o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 0cm 0cm 0pt"><span lang="AR-DZ" style="font-weight: normal; font-size: 14pt; font-family: &quot;Simplified Arabic&quot;; mso-bidi-language: AR-DZ; mso-ansi-font-weight: bold"><o:p>&nbsp;</o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 0cm 0cm 0pt"><span lang="AR-DZ" style="font-weight: normal; font-size: 14pt; font-family: &quot;Simplified Arabic&quot;; mso-bidi-language: AR-DZ; mso-ansi-font-weight: bold; mso-ansi-language: FR">1337 ÍÏËäÇ ÚÈÏ Çááå Èä ÃÍãÏ Èä ÈÔíÑ Èä ÐßæÇä ÇáÏãÔÞí ËäÇ ÇáæáíÏ Èä ãÓáã ËäÇ ÃÈæ ÑÇÝÚ Úä Èä ÃÈí ãáíßå Úä ÚÈÏ ÇáÑÍãä Èä ÇáÓÇÆÈ ÞÇá Ëã ÞÏã ÚáíäÇ ÓÚÏ Èä ÃÈí æÞÇÕ æÞÏ ßÝ ÈÕÑå ÝÓáãÊ Úáíå ÝÞÇá ãä ÃäÊ ÝÃÎÈÑÊå ÝÞÇá ãÑÍÈÇ ÈÇÈä ÃÎí ÈáÛäí Ãäß ÍÓä ÇáÕæÊ ÈÇáÞÑÂä ÓãÚÊ ÑÓæá Çááå<span style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </span>Õáì Çááå Úáíå æÓáã íÞæá Åä <span style="color: red">åÐÇ ÇáÞÑÂä äÒá ÈÍÒä ÝÅÐÇ ÞÑÃÊãæå ÝÇÈßæÇ ÝÅä áã ÊÈßæÇ<span style="mso-spacerun: yes">&nbsp;&nbsp; </span>ÝÊÈÇßæÇ<span style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </span>æÊÛäæÇ Èå Ýãä áã íÊÛä Èå ÝáíÓ ãäÇ</span>.<o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 0cm 0cm 0pt"><span lang="AR-DZ" style="font-weight: normal; font-size: 14pt; font-family: &quot;Simplified Arabic&quot;; mso-bidi-language: AR-DZ; mso-ansi-font-weight: bold; mso-ansi-language: FR">Óää ÇÈä ãÇÌÉ Ì 1 Õ 424.<o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 0cm 0cm 0pt"><span lang="AR-DZ" style="font-weight: normal; font-size: 14pt; font-family: &quot;Simplified Arabic&quot;; mso-bidi-language: AR-DZ; mso-ansi-font-weight: bold"><o:p>&nbsp;</o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 0cm 0cm 0pt"><span lang="AR-DZ" style="font-weight: normal; font-size: 14pt; font-family: &quot;Simplified Arabic&quot;; mso-bidi-language: AR-DZ; mso-ansi-font-weight: bold">8724 ÍÏËäÇ ÃÈæ ÇáÚÈÇÓ ãÍãÏ Èä íÚÞæÈ ËäÇ ÅÈÑÇåíã Èä ãÑÒæÞ ËäÇ ÔÚÈÉ Úä íæäÓ Èä ÎÈÇÈ ÞÇá ÓãÚÊ ãÌÇåÏÇ íÍÏË Úä ÃÈí ÐÑ ÑÖí Çááå Úäå ÞÇá Ëã <span style="color: red">áæ ÊÚáãæä ãÇ ÃÚáã áÖÍßÊã ÞáíáÇ æáÈßíÊã ßËíÑÇ æáãÇ ÓÇÛ áßã ÇáØÚÇã æáÇ ÇáÔÑÇÈ æáãÇ äãÊã Úáì ÇáÝÑÔ <u>æáåÌÑÊã ÇáäÓÇÁ</u></span> æáÎÑÌÊã Åáì ÇáÕÚÏÇÊ ÊÌÃÑæä æÊÈßæä æáæÏÏÊ Ãä Çááå ÎáÞäí ÔÌÑÉ ÊÚÖÏ åÐÇ ÅÓäÇÏ ÕÍíÍ Úáì ÔÑØ ÇáÔíÎíä æáã íÎÑÌÇå .</span><span lang="AR-DZ" style="font-weight: normal; font-size: 14pt; font-family: &quot;Simplified Arabic&quot;; mso-bidi-language: AR-DZ; mso-ansi-font-weight: bold; mso-ansi-language: FR"><o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 0cm 0cm 0pt"><span lang="AR-DZ" style="font-weight: normal; font-size: 14pt; font-family: &quot;Simplified Arabic&quot;; mso-bidi-language: AR-DZ; mso-ansi-font-weight: bold">ÇáãÓÊÏÑß Úáì ÇáÕÍíÍíä Ì 4 Õ 622.<o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 0cm 0cm 0pt"><span lang="AR-DZ" style="font-weight: normal; font-size: 14pt; font-family: &quot;Simplified Arabic&quot;; mso-bidi-language: AR-DZ; mso-ansi-font-weight: bold; mso-ansi-language: FR"><o:p>&nbsp;</o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 0cm 0cm 0pt"><span lang="AR-DZ" style="font-weight: normal; font-size: 14pt; font-family: &quot;Simplified Arabic&quot;; mso-bidi-language: AR-DZ; mso-ansi-font-weight: bold; mso-ansi-language: FR">265 ÍÏËäÇ ãÍãÏ Èä ÈÔÇÑ ÞÇá ÍÏËäÇ ãÚÇÐ Èä åÔÇã ÞÇá ÍÏËäí ÃÈí Úä ÞÊÇÏÉ ÞÇá ÍÏËäÇ ÃäÓ Èä ãÇáß ÞÇá Ëã ßÇä ÇáäÈí<span style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </span>Õáì Çááå Úáíå æÓáã<span style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </span><span style="color: red">íÏæÑ<span style="mso-spacerun: yes">&nbsp;&nbsp; </span>Úáì äÓÇÆå<span style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </span>Ýí ÇáÓÇÚÉ ÇáæÇÍÏÉ ãä Çááíá æÇáäåÇÑ æåä ÅÍÏì ÚÔÑÉ</span> ÞÇá ÞáÊ áÃäÓ Ãæ ßÇä íØíÞå ÞÇá ßäÇ äÊÍÏË Ãäå ÃÚØí <span style="color: red">ÞæÉ ËáÇËíä</span> æÞÇá ÓÚíÏ Úä ÞÊÇÏÉ Åä ÃäÓÇ ÍÏËåã ÊÓÚ äÓæÉ.<o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 0cm 0cm 0pt"><span lang="AR-DZ" style="font-weight: normal; font-size: 14pt; font-family: &quot;Simplified Arabic&quot;; mso-bidi-language: AR-DZ; mso-ansi-font-weight: bold; mso-ansi-language: FR">ÇáÈÎÇÑí Ì 1 Õ 105 ÞÑÕ 1300 ßÊÇÈ.<o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 0cm 0cm 0pt"><span lang="AR-DZ" style="font-weight: normal; font-size: 14pt; font-family: &quot;Simplified Arabic&quot;; mso-bidi-language: AR-DZ; mso-ansi-font-weight: bold; mso-ansi-language: FR"><o:p>&nbsp;</o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 0cm 0cm 0pt"><span lang="AR-DZ" style="font-weight: normal; font-size: 14pt; font-family: &quot;Simplified Arabic&quot;; mso-bidi-language: AR-DZ; mso-ansi-font-weight: bold; mso-ansi-language: FR">280 ÍÏËäÇ ÚÈÏ ÇáÃÚáì Èä ÍãÇÏ ÞÇá ÍÏËäÇ íÒíÏ Èä ÒÑíÚ ÞÇá ÍÏËäÇ ÓÚíÏ Úä ÞÊÇÏÉ Ãä ÃäÓ Èä ãÇáß ÍÏËåã Ëã Ãä äÈí Çááå<span style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </span>Õáì Çááå Úáíå æÓáã<span style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </span><u style="text-underline: double"><span style="color: red">ßÇä íØæÝ<span style="mso-spacerun: yes">&nbsp;&nbsp; </span>Úáì äÓÇÆå<span style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </span>Ýí ÇááíáÉ ÇáæÇÍÏÉ æáå íæãÆÐ ÊÓÚ äÓæÉ</span></u> . ( æÝí ÑæÇíÉ 11 äÓæÉ)<o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 0cm 0cm 0pt"><span lang="AR-DZ" style="font-weight: normal; font-size: 14pt; font-family: &quot;Simplified Arabic&quot;; mso-bidi-language: AR-DZ; mso-ansi-font-weight: bold; mso-ansi-language: FR">ÇáÈÎÇÑí Ì 1 Õ 109 ÞÑÕ 1300 ßÊÇÈ. <o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 0cm 0cm 0pt"><span lang="AR-DZ" style="font-weight: normal; font-size: 14pt; font-family: &quot;Simplified Arabic&quot;; mso-bidi-language: AR-DZ; mso-ansi-font-weight: bold; mso-ansi-language: FR"><o:p>&nbsp;</o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 0cm 0cm 0pt"><span lang="AR-DZ" style="font-weight: normal; font-size: 14pt; color: blue; font-family: &quot;Simplified Arabic&quot;; mso-bidi-language: AR-DZ; mso-ansi-font-weight: bold; mso-ansi-language: FR">ÊÑì ßã ßÇä ÚãÑ ÇáäÈí áãÇ ßÇä íØæÝ Úáì äÓÇÆå Ýí ÇááíáÉ ÇáæÇÍÏÉ æÈÛÓáÉ æÇÍÏÉ ãÚ ÂÎÑ ÒæÌÉ¿¿¿ <o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 0cm 0cm 0pt"><span lang="AR-DZ" style="font-weight: normal; font-size: 14pt; font-family: &quot;Simplified Arabic&quot;; mso-bidi-language: AR-DZ; mso-ansi-font-weight: bold; mso-ansi-language: FR"><o:p>&nbsp;</o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 0cm 0cm 0pt"><span lang="AR-DZ" style="font-weight: normal; font-size: 14pt; color: blue; font-family: &quot;Simplified Arabic&quot;; mso-bidi-language: AR-DZ; mso-ansi-font-weight: bold; mso-ansi-language: FR">ÍÓÈ ÇáÈÎÇÑí ÝÅä äÓÇÁ ÇáäÈí íÊÂãÑä Úáíå áíÍÑãäå ããÇ ÇÔÊåÊ äÝÓå ãä ÔÑÈÉ ÚÓá ÚäÏ ÒæÌå ÍÝÕÉ!!! <o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 0cm 0cm 0pt"><span lang="AR-DZ" style="font-weight: normal; font-size: 14pt; color: blue; font-family: &quot;Simplified Arabic&quot;; mso-bidi-language: AR-DZ; mso-ansi-font-weight: bold; mso-ansi-language: FR"><span style="mso-spacerun: yes">&nbsp;</span><o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 0cm 0cm 0pt"><span lang="AR-DZ" style="font-weight: normal; font-size: 14pt; font-family: &quot;Simplified Arabic&quot;; mso-bidi-language: AR-DZ; mso-ansi-font-weight: bold; mso-ansi-language: FR">ÈÇÈ ãÇ íßÑå ãä ÇÍÊíÇá ÇáãÑÃÉ ãÚ ÇáÒæÌ æÇáÖÑÇÆÑ æãÇ äÒá Úáì ÇáäÈí<span style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </span>Õáì Çááå Úáíå æÓáã<span style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </span>Ýí Ðáß<span style="mso-spacerun: yes">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span>6571 ÍÏËäÇ ÚÈíÏ Èä ÅÓãÇÚíá ÍÏËäÇ ÃÈæ ÃÓÇãÉ Úä åÔÇã Úä ÃÈíå Úä ÚÇÆÔÉ ÞÇáÊ Ëã ßÇä ÑÓæá Çááå<span style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </span>Õáì Çááå Úáíå æÓáã<span style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </span>íÍÈ ÇáÍáæÇÁ æíÍÈ ÇáÚÓá æßÇä ÅÐÇ Õáì ÇáÚÕÑ ÃÌÇÒ<span style="mso-spacerun: yes">&nbsp;&nbsp; </span>Úáì äÓÇÆå<span style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </span>ÝíÏäæ ãäåä ÝÏÎá Úáì ÍÝÕÉ ÝÇÍÊÈÓ ÚäÏåÇ ÃßËÑ ããÇ ßÇä íÍÊÈÓ ÝÓÃáÊ Úä Ðáß ÝÞíá áí ÃåÏÊ áåÇ ãÑÃÉ ãä ÞæãåÇ ÚßÉ ÚÓá ÝÓÞÊ ÑÓæá Çááå<span style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </span>Õáì Çááå Úáíå æÓáã<span style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </span>ãäå ÔÑÈÉ ÝÞáÊ ÃãÇ æÇááå áäÍÊÇáä áå ÝÐßÑÊ Ðáß áÓæÏÉ ÑÌÇÁ áåÇ ÅÐÇ ÏÎá Úáíß ÝÅäå ÓíÏäæ ãäß ÝÞæáí áå íÇ ÑÓæá Çááå ÇÎÊáÝÇ ãÛÇÝíÑ ÝÅäå ÓíÞæá áÇ ÝÞæáí áå ãÇ åÐå ÇáÑíÍ æßÇä ÑÓæá Çááå<span style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </span>Õáì Çááå Úáíå æÓáã<span style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </span>íÔÊÏ Úáíå Ãä ÊæÌÏ ãäå ÇáÑíÍ ÝÅäå ÓíÞæá ÓÞÊäí ÍÝÕÉ ÔÑÈÉ ÚÓá ÝÞæáí áå ÌÑÓÊ äÍáå ÇáÚÑÝØ æÓÃÞæá Ðáß æÞæáíå ÃäÊ íÇ ÕÝíÉ ÝáãÇ ÏÎá Úáì ÓæÏÉ ÞáÊ ÊÞæá ÓæÏÉ æÇáÐí áÇ Åáå ÅáÇ åæ áÞÏ ßÏÊ Ãä ÃÈÇÏÆå ÈÇáÐí ÞáÊ áí æÅäå áÚáí ÇáÈÇÈ ÝÑÞÇ ãäß ÝáãÇ ÏäÇ ÑÓæá Çááå<span style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </span>Õáì Çááå Úáíå æÓáã ÞáÊ íÇ ÑÓæá Çááå ÇÎÊáÝÇ ãÛÇÝíÑ ÞÇá áÇ ÞáÊ ÝãÇ åÐå ÇáÑíÍ ÞÇá ÓÞÊäí ÍÝÕÉ ÔÑÈÉ ÚÓá ÞáÊ ÌÑÓÊ äÍáå ÇáÚÑÝØ ÝáãÇ ÏÎá Úáí ÞáÊ áå ãËá Ðáß æÏÎá Úáì ÕÝíÉ ÝÞÇáÊ áå ãËá Ðáß ÝáãÇ ÏÎá Úáì ÍÝÕÉ ÞÇáÊ áå íÇ ÑÓæá Çááå ÃáÇ ÃÓÞíß ãäå ÞÇá áÇ ÍÇÌÉ áí Èå ÞÇáÊ ÊÞæá ÓæÏÉ ÓÈÍÇä Çááå áÞÏ ÍÑãäÇå ÞÇáÊ ÞáÊ áåÇ ÇÓßÊí<o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 0cm 0cm 0pt"><span lang="AR-DZ" style="font-weight: normal; font-size: 14pt; font-family: &quot;Simplified Arabic&quot;; mso-bidi-language: AR-DZ; mso-ansi-font-weight: bold; mso-ansi-language: FR">ÇáÈÎÇÑí Ì 6 Õ 2556 ÞÑÕ 1300 ßÊÇÈ.<o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 0cm 0cm 0pt"><span lang="AR-DZ" style="font-weight: normal; font-size: 14pt; font-family: &quot;Simplified Arabic&quot;; mso-bidi-language: AR-DZ; mso-ansi-font-weight: bold; mso-ansi-language: FR"><o:p>&nbsp;</o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 0cm 0cm 0pt"><span lang="AR-DZ" style="font-weight: normal; font-size: 14pt; font-family: &quot;Simplified Arabic&quot;; mso-bidi-language: AR-DZ; mso-ansi-font-weight: bold; mso-ansi-language: FR">1106 ÍÏËäÇ ÃÈæ ÈßÑ Èä ÃÈí ÔíÈÉ ÍÏËäÇ Úáí Èä ãÓåÑ Úä ÚÈíÏ Çááå Èä ÚãÑ Úä ÇáÞÇÓã Úä ÚÇÆÔÉ ÑÖí Çááå ÚäåÇ ÞÇáÊ Ëã ßÇä ÑÓæá Çááå<span style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </span>Õáì Çááå Úáíå æÓáã<span style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </span>íÞÈáäí<span style="mso-spacerun: yes">&nbsp;&nbsp; </span>æåæ ÕÇÆã<span style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </span>æÃíßã íãáß ÅÑÈå ßãÇ ßÇä ÑÓæá Çááå<span style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </span>Õáì Çááå Úáíå æÓáã<span style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </span>íãáß ÅÑÈå<span style="mso-spacerun: yes">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span>1106 ÍÏËäÇ íÍíì Èä íÍíì æÃÈæ ÈßÑ Èä ÃÈí ÔíÈÉ æÃÈæ ßÑíÈ ÞÇá íÍíì ÃÎÈÑäÇ æÞÇá ÇáÂÎÑÇä ÍÏËäÇ ÃÈæ ãÚÇæíÉ Úä ÇáÃÚãÔ Úä ÅÈÑÇåíã Úä ÇáÃÓæÏ æÚáÞãÉ Úä ÚÇÆÔÉ ÑÖí Çááå ÚäåÇ Í æÍÏËäÇ ÔÌÇÚ Èä ãÎáÏ ÍÏËäÇ íÍíì Èä ÃÈí ÒÇÆÏÉ ÍÏËäÇ ÇáÃÚãÔ Úä ãÓáã Úä ãÓÑæÞ Úä ÚÇÆÔÉ ÑÖí Çááå ÚäåÇ ÞÇáÊ Ëã </span><span lang="AR-DZ" style="font-size: 14pt; color: red; font-family: &quot;Simplified Arabic&quot;; mso-bidi-language: AR-DZ; mso-ansi-font-weight: normal; mso-bidi-font-weight: bold; mso-ansi-language: FR"><strong>ßÇä ÑÓæá Çááå<span style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </span>Õáì Çááå Úáíå æÓáã<span style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </span>íÞÈá æåæ ÕÇÆã æíÈÇÔÑ æåæ ÕÇÆã</strong></span><span lang="AR-DZ" style="font-weight: normal; font-size: 14pt; color: red; font-family: &quot;Simplified Arabic&quot;; mso-bidi-language: AR-DZ; mso-ansi-font-weight: bold; mso-ansi-language: FR"> æáßäå Ããáßßã áÅÑÈå<span style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </span></span><span lang="AR-DZ" style="font-weight: normal; font-size: 14pt; font-family: &quot;Simplified Arabic&quot;; mso-bidi-language: AR-DZ; mso-ansi-font-weight: bold; mso-ansi-language: FR"><span style="mso-spacerun: yes">&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span>1106 ÍÏËäí Úáí Èä ÍÌÑ æÒåíÑ Èä ÍÑÈ ÞÇáÇ ÍÏËäÇ ÓÝíÇä Úä ãäÕæÑ Úä ÅÈÑÇåíã Úä ÚáÞãÉ Úä ÚÇÆÔÉ ÑÖí Çááå ÚäåÇ Ëã Ãä ÑÓæá Çááå<span style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </span>Õáì Çááå Úáíå æÓáã<span style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </span>ßÇä íÞÈá<span style="mso-spacerun: yes">&nbsp;&nbsp; </span>æåæ ÕÇÆã<span style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </span>æßÇä Ããáßßã áÅÑÈå<span style="mso-spacerun: yes">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span>1106 æÍÏËäÇ ãÍãÏ Èä ÇáãËäì æÇÈä ÈÔÇÑ ÞÇáÇ ÍÏËäÇ ãÍãÏ Èä ÌÚÝÑ ÍÏËäÇ ÔÚÈÉ Úä ãäÕæÑ Úä ÅÈÑÇåíã Úä ÚáÞãÉ Úä ÚÇÆÔÉ ÑÖí Çááå ÚäåÇ Ëã Ãä ÑÓæá Çááå<span style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </span>Õáì Çááå Úáíå æÓáã<span style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </span>ßÇä íÈÇÔÑ<span style="mso-spacerun: yes">&nbsp;&nbsp; </span>æåæ ÕÇÆã<span style="mso-spacerun: yes">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span>1106 æÍÏËäÇ ãÍãÏ Èä ÇáãËäì ÍÏËäÇ ÃÈæ ÚÇÕã ÞÇá ÓãÚÊ Èä Úæä Úä ÅÈÑÇåíã Úä ÇáÃÓæÏ ÞÇá Ëã ÇäØáÞÊ ÃäÇ æãÓÑæÞ Åáì ÚÇÆÔÉ ÑÖí Çááå ÚäåÇ ÝÞáäÇ áåÇ ÃßÇä ÑÓæá Çááå<span style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </span>Õáì Çááå Úáíå æÓáã <u><span style="color: red">íÈÇÔÑ<span style="mso-spacerun: yes">&nbsp;&nbsp; </span>æåæ ÕÇÆã<span style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </span>ÞÇáÊ äÚã æáßäå ßÇä Ããáßßã áÅÑÈå</span></u> Ãæ ãä Ããáßßã áÅÑÈå Ôß ÃÈæ ÚÇÕã.<o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 0cm 0cm 0pt"><span lang="AR-DZ" style="font-weight: normal; font-size: 14pt; font-family: &quot;Simplified Arabic&quot;; mso-bidi-language: AR-DZ; mso-ansi-font-weight: bold; mso-ansi-language: FR">ãÓáã Ì 2 Õ 777 ÞÑÕ 1300 ßÊÇÈ.<o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 0cm 0cm 0pt"><span lang="AR-DZ" style="font-weight: normal; font-size: 14pt; font-family: &quot;Simplified Arabic&quot;; mso-bidi-language: AR-DZ; mso-ansi-font-weight: bold; mso-ansi-language: FR"><o:p>&nbsp;</o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 0cm 0cm 0pt"><span lang="AR-DZ" style="font-weight: normal; font-size: 14pt; font-family: &quot;Simplified Arabic&quot;; mso-bidi-language: AR-DZ; mso-ansi-font-weight: bold; mso-ansi-language: FR">ÈÇÈ ÇáãÈÇÔÑÉ ááÕÇÆã æÞÇáÊ ÚÇÆÔÉ ÑÖí Çááå ÚäåÇ íÍÑã Úáíå ÝÑÌåÇ<span style="mso-spacerun: yes">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span>1826 ÍÏËäÇ ÓáíãÇä Èä ÍÑÈ ÞÇá Úä ÔÚÈÉ Úä ÇáÍßã Úä ÅÈÑÇåíã Úä ÇáÃÓæÏ Úä ÚÇÆÔÉ ÑÖí Çááå ÚäåÇ ÞÇáÊ Ëã <span style="color: red">ßÇä ÇáäÈí<span style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </span>Õáì Çááå Úáíå æÓáã<span style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </span>íÞÈá æíÈÇÔÑ<span style="mso-spacerun: yes">&nbsp;&nbsp; </span>æåæ ÕÇÆã<span style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </span>æßÇä Ããáßßã áÅÑÈå</span> æÞÇá ÞÇá Èä ÚÈÇÓ ãÂÑÈ ÍÇÌÇÊ ÞÇá ØÇæÓ Ãæáí ÇáÅÑÈÉ ÇáÃÍãÞ áÇ ÍÇÌÉ áå Ýí ÇáäÓÇÁ<span style="mso-spacerun: yes">&nbsp;&nbsp; </span>ÈÇÈ ÇáÞÈáÉ ááÕÇÆã æÞÇá ÌÇÈÑ Èä ÒíÏ Åä äÙÑ ÝÃãäì íÊã Õæãå<span style="mso-spacerun: yes">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span>1827 ÍÏËäÇ ãÍãÏ Èä ÇáãËäì ÍÏËäÇ íÍíì Úä åÔÇã ÞÇá ÃÎÈÑäí ÃÈí Úä ÚÇÆÔÉ Úä ÇáäÈí<span style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </span>Õáì Çááå Úáíå æÓáã<span style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </span>Í æÍÏËäÇ ÚÈÏ Çááå Èä ãÓáãÉ Úä ãÇáß Úä åÔÇã <span style="color: red">Úä ÃÈíå Úä ÚÇÆÔÉ</span> ÑÖí Çááå ÚäåÇ ÞÇáÊ Ëã Åä ßÇä ÑÓæá Çááå<span style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </span>Õáì Çááå Úáíå æÓáã <span style="color: red">áíÞÈá ÈÚÖ ÃÒæÇÌå<span style="mso-spacerun: yes">&nbsp;&nbsp; </span>æåæ ÕÇÆã<span style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </span>Ëã ÖÍßÊ</span>.<o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 0cm 0cm 0pt"><span lang="AR-DZ" style="font-weight: normal; font-size: 14pt; font-family: &quot;Simplified Arabic&quot;; mso-bidi-language: AR-DZ; mso-ansi-font-weight: bold; mso-ansi-language: FR">ÇáÈÎÇÑí Ì 2 Õ 680 ÞÑÕ 1300 ßÊÇÈ.<o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 0cm 0cm 0pt"><span lang="AR-DZ" style="font-weight: normal; font-size: 14pt; font-family: &quot;Simplified Arabic&quot;; mso-bidi-language: AR-DZ; mso-ansi-font-weight: bold; mso-ansi-language: FR"><o:p>&nbsp;</o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 0cm 0cm 0pt"><span lang="AR-DZ" style="font-weight: normal; font-size: 14pt; font-family: &quot;Simplified Arabic&quot;; mso-bidi-language: AR-DZ; mso-ansi-font-weight: bold; mso-ansi-language: FR"><span style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </span>889 ÍÏíË ÚÇÆÔÉ Ãä ÑÓæá Çááå<span style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </span>Õáì Çááå Úáíå æÓáã ßÇä íÞÈá ÈÚÖ äÓÇÆå æåæ ÕÇÆã æßÇä Ããáßßã áÃÑÈå ãÊÝÞ Úáíå æáå ÚäÏåãÇ ÃáÝÇÙ æÝí ÑæÇíÉ <u><span style="color: red">áÃÈí ÏÇæÏ ßÇä íÞÈáäí æåæ ÕÇÆã æíãÕ<span style="mso-spacerun: yes">&nbsp;&nbsp; </span>áÓÇäí æåæ<span style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </span>ÕÇÆã</span></u> æÝí ÅÓäÇÏå ÃÈæ íÍíì ÇáãÚÑÞÈ æåæ ÖÚíÝ.<o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 0cm 0cm 0pt"><span lang="AR-DZ" style="font-weight: normal; font-size: 14pt; font-family: &quot;Simplified Arabic&quot;; mso-bidi-language: AR-DZ; mso-ansi-font-weight: bold; mso-ansi-language: FR">ÊáÎíÕ ÇáÍÈíÑ Ì2 Õ 194.<o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 0cm 0cm 0pt"><span lang="AR-DZ" style="font-weight: normal; font-size: 14pt; font-family: &quot;Simplified Arabic&quot;; mso-bidi-language: AR-DZ; mso-ansi-font-weight: bold; mso-ansi-language: FR"><o:p>&nbsp;</o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 0cm 0cm 0pt"><span lang="AR-DZ" style="font-weight: normal; font-size: 14pt; font-family: &quot;Simplified Arabic&quot;; mso-bidi-language: AR-DZ; mso-ansi-font-weight: bold; mso-ansi-language: FR">ÈíäãÇ íÞæá Çáãæáì ÊÚÇáì: <span style="color: red">ÃõÍöáøó áóßõãú <u>áóíúáóÉó ÇáÕøöíóÇãö ÇáÑøóÝóËõ</u> Åöáóì äöÓóÇÆößõãú åõäøó áöÈóÇÓñ áóßõãú æóÃóäúÊõãú áöÈóÇÓñ áóåõäøó</span> Úóáöãó Çááøóåõ Ãóäøóßõãú ßõäÊõãú ÊóÎúÊóÇäõæäó ÃóäÝõÓóßõãú ÝóÊóÇÈó Úóáóíúßõãú æóÚóÝóÇ Úóäúßõãú <span style="color: red">ÝóÇáÂäó ÈóÇÔöÑõæåõäøó æóÇÈúÊóÛõæÇ ãóÇ ßóÊóÈó Çááøóåõ áóßõãú æóßõáõæÇ æóÇÔúÑóÈõæÇ ÍóÊøóì íóÊóÈóíøóäó áóßõãú ÇáúÎóíúØõ ÇáúÃóÈúíóÖõ ãöäú ÇáúÎóíúØö ÇáúÃóÓúæóÏö ãöäú ÇáúÝóÌúÑ</span>ö. Åáì Ãä íÞæá ÓÈÍÇäå: æóáóÇ ÊõÈóÇÔöÑõæåõäøó æóÃóäúÊõãú ÚóÇßöÝõæäó Ýöí ÇáúãóÓóÇÌöÏö Êöáúßó ÍõÏõæÏõ Çááøóåö ÝóáóÇ ÊóÞúÑóÈõæåóÇ ßóÐóáößó íõÈóíøöäõ Çááøóåõ ÂíóÇÊöåö áöáäøóÇÓö áóÚóáøóåõãú íóÊøóÞõæäó(187). æíÞæá ÓÈÍÇäå: ÇáúÍóÌøõ ÃóÔúåõÑñ ãóÚúáõæãóÇÊñ Ýóãóäú <u><span style="color: red">ÝóÑóÖó Ýöíåöäøó ÇáúÍóÌøó ÝóáóÇ ÑóÝóËó</span></u> æóáóÇ ÝõÓõæÞó æóáóÇ ÌöÏóÇáó Ýöí ÇáúÍóÌøö . &quot;197&quot;ÇáÈÞÑÉ. <o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 0cm 0cm 0pt"><span lang="AR-DZ" style="font-weight: normal; font-size: 14pt; font-family: &quot;Simplified Arabic&quot;; mso-bidi-language: AR-DZ; mso-ansi-font-weight: bold; mso-ansi-language: FR"><o:p>&nbsp;</o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 0cm 0cm 0pt"><span lang="AR-DZ" style="font-weight: normal; font-size: 14pt; font-family: &quot;Simplified Arabic&quot;; mso-bidi-language: AR-DZ; mso-ansi-font-weight: bold; mso-ansi-language: FR">ÃÑÌæ ãä Ãæáí ÇáÃáÈÇÈ Ãä íÝÊÍæÇ ÞáæÈåã ÝíÓÃáæÇ ãÚí ãÔÇíÎ ÇáÃÒåÑ æÛíÑåã ããä ÊÞÔÚÑ ÌáæÏåã æÊáíä áÐßÑ ßÊÇÈ ÇáÈÎÇÑí æãÓáã¡ ÇáÐíä íÚÊÈÑæä ÚäÏåã ÃÕÍ ÇáßÊÈ ÈÚÏ ßÊÇÈ Çááå ÊÚÇáì¡ æÍÓÈ ÃÍÏ ÇáãÔÇíÎ æåæ ÇáÔíÎ ÚÈÏ ÇáãåÏí ÇáÐí ÞÇá ÃãÇã ÇáãáÇííä ãä ÇáäÇÓ íæã ÇáÊÞì ÇáÌãÚÇä¡ ÇáÞÑÂäíæä æÃÊÈÇÚ ÛíÑå ããÇ ßÊÈÊ ÃíÏí ÇáäÇÓ áíÝÊÑæÇ Úáì Çááå ßÐÈÇ áíÖáæÇ ÇáäÇÓ ÈÛíÑ Úáã¡ (Ýóãóäú ÃóÙúáóãõ ãöãøóäú ÇÝúÊóÑóì Úóáóì Çááøóåö ßóÐöÈðÇ áöíõÖöáøó ÇáäøóÇÓó ÈöÛóíúÑö Úöáúãò Åöäøó Çááøóåó áóÇ íóåúÏöí ÇáúÞóæúãó ÇáÙøóÇáöãöíäó(144). ÇáÃäÚÇã. ÝÞÏ ÞÇá ÇáÔíÎ ÚÈÏ ÇáãåÏí : </span><span lang="AR-SA" style="font-weight: normal; font-size: 14pt; font-family: &quot;Simplified Arabic&quot;; mso-ansi-font-weight: bold">íÞæá æ íÄßÏ ÇáÏßÊæÑ ÚÈÏ ÇáãåÏí Úáì ÕÍÉ ÇáÈÎÇÑí ßáå¡ æ Ãäå ãÚÕæã æ ãÇ Èíä ÏÝÊíå ÅäãÇ åæ æÍí íæÍì æíÌÈ ÅÊÈÇÚå æ ÇáÚãá Èå ßáå¡ æíãßä ÇáÍáÝ Èå ÃíÖÇ...<o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 0cm 0cm 0pt"><span lang="AR-DZ" style="font-weight: normal; font-size: 14pt; font-family: &quot;Simplified Arabic&quot;; mso-bidi-language: AR-DZ; mso-ansi-font-weight: bold; mso-ansi-language: FR"><span style="mso-spacerun: yes">&nbsp;</span><o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 0cm 0cm 0pt"><span lang="AR-DZ" style="font-weight: normal; font-size: 14pt; font-family: &quot;Simplified Arabic&quot;; mso-bidi-language: AR-DZ; mso-ansi-font-weight: bold; mso-ansi-language: FR">áäÓÃá ÇáÔíÎ ÚÈÏ ÇáãåÏí ãÇ íáí æäÑÌæ ãäå Ãæ ãä ÛíÑå ãä ÇáãÔÇíÎ ÇáßÑÇã Ãä íÌíÈæÇ Úáì ÃÓÆáÊäÇ ÇáãÔÑæÚÉ æåí ßãÇ íáí: <o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 0cm 0cm 0pt"><span lang="AR-DZ" style="font-weight: normal; font-size: 14pt; font-family: &quot;Simplified Arabic&quot;; mso-bidi-language: AR-DZ; mso-ansi-font-weight: bold; mso-ansi-language: FR"><o:p>&nbsp;</o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 0cm 45.75pt 0pt 0cm; text-indent: -27.75pt; mso-list: l0 level1 lfo1; tab-stops: list 45.75pt"><span lang="FR" style="font-weight: normal; font-size: 14pt; mso-bidi-language: AR-DZ; mso-ansi-font-weight: bold; mso-fareast-font-family: Arial; mso-bidi-font-family: Arial; mso-ansi-language: FR"><span style="mso-list: Ignore">1.<span style="font: 7pt &quot;Times New Roman&quot;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></span></span><span dir="rtl"><span lang="AR-DZ" style="font-weight: normal; font-size: 14pt; font-family: &quot;Simplified Arabic&quot;; mso-bidi-language: AR-DZ; mso-ansi-font-weight: bold; mso-ansi-language: FR">ÅÐÇ ßÇä ßÊÇÈ ÇáÈÎÇÑí æÛíÑå íÚÊÈÑ ÚäÏßã æÍíÇ ãä Çááå ÊÚÇáì æÓäÉ ÇáÑÓæá Ýåá íãßä Ãä äÞÈøá ÒæÌÇÊäÇ æäÈÇÔåÑä æäÍä ÕíÇã æãÍÑãæä ÃíÖÇ¿<o:p></o:p></span></span></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 0cm 45.75pt 0pt 0cm; text-indent: -27.75pt; mso-list: l0 level1 lfo1; tab-stops: list 45.75pt"><span lang="FR" style="font-weight: normal; font-size: 14pt; mso-bidi-language: AR-DZ; mso-ansi-font-weight: bold; mso-fareast-font-family: Arial; mso-bidi-font-family: Arial; mso-ansi-language: FR"><span style="mso-list: Ignore">2.<span style="font: 7pt &quot;Times New Roman&quot;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></span></span><span dir="rtl"><span lang="AR-DZ" style="font-weight: normal; font-size: 14pt; font-family: &quot;Simplified Arabic&quot;; mso-bidi-language: AR-DZ; mso-ansi-font-weight: bold; mso-ansi-language: FR">åá íãßä Ãä äÚãá ÈÓäÉ ÇáÑÖÇÚ ááßÈíÑ ÝäÑÖÚ ãä äÔÇÁ ãä ÛíÑ ÇáãÍÇÑã¿</span></span><span lang="FR" dir="ltr" style="font-size: 14pt; mso-bidi-language: AR-DZ; mso-bidi-font-family: 'Simplified Arabic'; mso-ansi-language: FR"><o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 0cm 45.75pt 0pt 0cm; text-indent: -27.75pt; text-align: justify; mso-list: l0 level1 lfo1; tab-stops: list 45.75pt"><span style="font-weight: normal; font-size: 14pt; mso-ansi-font-weight: bold; mso-fareast-font-family: Arial; mso-bidi-font-family: Arial"><span style="mso-list: Ignore">3.<span style="font: 7pt &quot;Times New Roman&quot;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></span></span><span dir="rtl"><span lang="AR-DZ" style="font-weight: normal; font-size: 14pt; font-family: &quot;Simplified Arabic&quot;; mso-bidi-language: AR-DZ; mso-ansi-font-weight: bold; mso-ansi-language: FR">åá íãßä Ãä äÚÇÔÑ áËáÇË áíÇáí ãä äÊæÇÝÞ ãÚåä ãä ÇáäÓÇÁ¿ áæÌæÏ ÇáÍÏíË Ýí ÇáÈÎÇÑí ÇáÐí íÞæá: </span></span><span lang="AR-SA" style="font-weight: normal; font-size: 14pt; color: blue; font-family: &quot;Simplified Arabic&quot;; mso-ansi-font-weight: bold">4827 ÍÏËäÇ Úáí ÍÏËäÇ ÓÝíÇä ÞÇá ÚãÑæ Úä ÇáÍÓä Èä ãÍãÏ Úä ÌÇÈÑ Èä ÚÈÏ Çááå æÓáãÉ Èä ÇáÃßæÚ ÞÇáÇ ßäÇ Ýí ÌíÔ ÝÃÊÇäÇ ÑÓæá ÑÓæá Çááå<span style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </span>Õáì Çááå Úáíå æÓáã<span style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </span>ÝÞÇá Åäå ÞÏ ÃÐä áßã Ãä ÊÓÊãÊÚæÇ ÝÇÓÊãÊÚæÇ æÞÇá Èä ÃÈí ÐÆÈ ÍÏËäí ÅíÇÓ Èä ÓáãÉ Èä ÇáÃßæÚ Úä ÃÈíå Úä ÑÓæá Çááå<span style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </span>Õáì Çááå Úáíå æÓáã<span style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </span>ÃíãÇ<span style="mso-spacerun: yes">&nbsp;&nbsp; </span>ÑÌá æÇãÑÃÉ<span style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </span>ÊæÇÝÞÇ ÝÚÔÑÉ ãÇ ÈíäåãÇ ËáÇË áíÇá ÝÅä ÃÍÈÇ Ãä íÊÒÇíÏÇ Ãæ íÊÊÇÑßÇ ÊÊÇÑßÇ</span><span lang="AR-SA" style="font-weight: normal; font-size: 14pt; font-family: &quot;Simplified Arabic&quot;; mso-ansi-font-weight: bold; mso-ansi-language: FR">. </span><span lang="AR-SA" style="font-weight: normal; font-size: 14pt; font-family: &quot;Simplified Arabic&quot;; mso-ansi-font-weight: bold">ÕÍíÍ ÇáÈÎÇÑí Ì 5 Õ 1967<o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 0cm 45.75pt 0pt 0cm; text-indent: -27.75pt; mso-list: l0 level1 lfo1; tab-stops: list 45.75pt"><span lang="FR" dir="ltr" style="font-weight: normal; font-size: 14pt; mso-bidi-language: AR-DZ; mso-ansi-font-weight: bold; mso-fareast-font-family: Arial; mso-bidi-font-family: Arial; mso-ansi-language: FR"><o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 0cm 45.75pt 0pt 0cm; text-indent: -27.75pt; mso-list: l0 level1 lfo1; tab-stops: list 45.75pt"><span lang="FR" style="font-weight: normal; font-size: 14pt; mso-bidi-language: AR-DZ; mso-ansi-font-weight: bold; mso-fareast-font-family: Arial; mso-bidi-font-family: Arial; mso-ansi-language: FR"><span style="mso-list: Ignore">5.<span style="font: 7pt &quot;Times New Roman&quot;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></span></span><span dir="rtl"><span lang="AR-DZ" style="font-weight: normal; font-size: 14pt; font-family: &quot;Simplified Arabic&quot;; mso-bidi-language: AR-DZ; mso-ansi-font-weight: bold; mso-ansi-language: FR">ãÇ åí ÕáÉ ÞÑÇÈÉ ãÍãÏ Èä ÚÈÏ Çááå ÑÓæá Çááå (Úáíå ÇáÕáÇÉ æÃÒßì ÇáÓáÇã ) ÈÃã ÍÑÇã ÇáÊí ßÇä áåÇ ÒæÌ ( ÚÈÇÏÉ Èä ÇáÕÇãÊ)¡ æÃÎÊåÇ Ãã Óáíã¿<span style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </span><span style="mso-spacerun: yes">&nbsp;</span><span style="mso-spacerun: yes">&nbsp;</span></span></span><span lang="FR" dir="ltr" style="font-size: 14pt; mso-bidi-language: AR-DZ; mso-bidi-font-family: 'Simplified Arabic'; mso-ansi-language: FR"><o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 0cm 18pt 0pt 0cm"><span lang="FR" dir="ltr" style="font-size: 14pt; mso-bidi-language: AR-DZ; mso-bidi-font-family: 'Simplified Arabic'; mso-ansi-language: FR"><o:p><strong>&nbsp;</strong></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 0cm 0cm 0pt"><span lang="AR-DZ" style="font-weight: normal; font-size: 14pt; font-family: &quot;Simplified Arabic&quot;; mso-bidi-language: AR-DZ; mso-ansi-font-weight: bold; mso-ansi-language: FR">ÕÏÞ Çááå ÇáÚÙíã ÍíË íÞæá: <span style="color: red">Åöäøó ÇáøóÐöíäó íõÄúÐõæäó Çááøóåó æóÑóÓõæáóåõ áóÚóäóåõãú Çááøóåõ Ýöí ÇáÏøõäúíóÇ æóÇáúÂÎöÑóÉö æóÃóÚóÏøó áóåõãú ÚóÐóÇÈðÇ ãõåöíäðÇ</span>(57). ÇáÃÍÒÇÈ. ÝäÍä äÈÑà Åáì Çááå ÊÚÇáì ãä åÐå ÇáÑæÇíÇÊ ÇáãÄÐíÉ áÑÓæá Çááå æÃÒæÇÌå ÇáãØåÑÇÊ¡ æäÚÊÈÑ åÐå ÇáÑæÇíÇÊ Ýí (ÇáÕÍÇÍ) ãä ÇáãÞÍãÇÊ æÈÇáÊÇáí íßæä ÝíåÇ ÇáÍÏíË ÇáÖÚíÝ æÇáãÏÓæÓ æÇáãæÖæÚ¡ ÝáÇ íÌæÒ Ãä äÞæá Åä ßÊÇÈ ÇáÈÎÇÑí æãÓáã ãä ÃÕÍ ÇáßÊÈ ÈÚÏ ßÊÇÈ Çááå ÊÚÇáì ÝåÐÇ Ùáã ÚÙíã æÇÝÊÑÇÁ Úáì Çááå æÑÓæáå¡ æÓæÝ íÓÃá íæã ÇáÏíä Úä Ðáß ßá ãä ÊÞÔÚÑ ÌáÏå æÊáíä áÞÑÇÁÊåãÇ æÑÈãÇ íÈßæä æíÊÈÇßæä ÚäÏ ÇáÊÈÑß ÈÞÑÇÁÊåãÇ.<o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 0cm 0cm 0pt"><span lang="AR-DZ" style="font-weight: normal; font-size: 14pt; font-family: &quot;Simplified Arabic&quot;; mso-bidi-language: AR-DZ; mso-ansi-font-weight: bold; mso-ansi-language: FR">ÎÊÇãÇ ÃÞæá áãä íÈÊÛ ÛíÑ ÇáÞÑÂä ßÊÇÈÇ ÊÏÈÑ Þæáå ÊÚÇáì: Ãóæóáóãú íóäÙõÑõæÇ Ýöí ãóáóßõæÊö ÇáÓøóãóÇæóÇÊö æóÇáúÃóÑúÖö æóãóÇ ÎóáóÞó Çááøóåõ ãöäú ÔóíúÁò æóÃóäú ÚóÓóì Ãóäú íóßõæäó ÞóÏú ÇÞúÊóÑóÈó ÃóÌóáõåõãú ÝóÈöÃóíøö ÍóÏöíËò ÈóÚúÏóåõ íõÄúãöäõæäó(185). ÇáÃÚÑÇÝ.<o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 0cm 0cm 0pt"><span lang="AR-DZ" style="font-weight: normal; font-size: 14pt; font-family: &quot;Simplified Arabic&quot;; mso-bidi-language: AR-DZ; mso-ansi-font-weight: bold; mso-ansi-language: FR">æÇáÓáÇã Úáì ãä ÇÊÈÚ åÏì Çááå. <span style="mso-spacerun: yes">&nbsp;</span><span style="mso-spacerun: yes">&nbsp;</span><span style="mso-spacerun: yes">&nbsp;</span><span style="mso-spacerun: yes">&nbsp;</span><o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 0cm 0cm 0pt"><span lang="AR-DZ" style="font-weight: normal; font-size: 14pt; font-family: &quot;Simplified Arabic&quot;; mso-bidi-language: AR-DZ; mso-ansi-font-weight: bold; mso-ansi-language: FR"><o:p>&nbsp;</o:p></span></p>
اجمالي القراءات 34578

للمزيد يمكنك قراءة : اساسيات اهل القران
أضف تعليق
لا بد من تسجيل الدخول اولا قبل التعليق
تاريخ الانضمام : 2006-07-11
مقالات منشورة : 508
اجمالي القراءات : 10,643,478
تعليقات له : 1,993
تعليقات عليه : 2,880
بلد الميلاد : ALGERIA
بلد الاقامة : ALGERIA