فلنبق إذن مختلفين بدون تعصب وبدون عجب ..:
قل يا أهل الكتاب تعالوا...

يحي فوزي نشاشبي Ýí 2007-03-04


æßÇäÊ<span style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </span>ÇáÇäØÈÇÚÇÊ ßáåÇ<span style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </span>ÓáÈíÉ ÓæÏÇÁ<span style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </span>ãáíÆÉ<span style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </span>ÃÓÝÇ<span style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </span>æÍäÞÇ<span style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </span>æäåãÇ<span style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </span>Ýí<span style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </span>ÇáÃÎÐ<span style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </span>ÈÇáËÃÑ<span style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </span>¡ æÃÎíÑÇ<span style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </span>ßÊÈ<span style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </span>áí<span style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </span>Ãä ÃÔÇåÏ<span style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </span>Êáß<span style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </span>ÇáÞäÇÉ<span style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </span>ÇáÊí ÊÈÔÑ<span style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </span>ÈÇáãÓíÍíÉ<span style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </span>.<o:p></o:p></span></strong></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="TEXT-ALIGN: justify"><strong style="mso-ansi-font-weight: normal"><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 16pt; FONT-FAMILY: 'Arabic Transparent'"><o:p>&nbsp;</o:p></span></strong></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="TEXT-ALIGN: justify"><strong style="mso-ansi-font-weight: normal"><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 16pt; FONT-FAMILY: 'Arabic Transparent'"><span style="mso-tab-count: 1">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span>æÃãÇ Úä<span style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </span>ÇáÍáÞÉ<span style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </span>ÇáÊí ÔÇåÏÊ<span style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </span>ÝßÇä<span style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </span>ÇáÑÌá<span style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </span>ÝíåÇ<span style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </span>íÚÑÖ<span style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </span>Úáì<span style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </span>ÇáãÔÇåÏ åæá<span style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </span>ãÇ ÊæÕá<span style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </span>Åáíå æÇÕØÇÏå<span style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </span>ãä ãØÇáÚÇÊå<span style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </span>ÇáæÇÓÚÉ ÇáãÚãÞÉ Ýí ßÊÈ ÇáãÓáãíä ÇáãÄãäíä ÇáÐíä ÊáÞæÇ ÇáÞÑÂä ÇáãäÒá Úáì ÎÇÊã ÇáäÈííä ÇáÑÓæá ãÍãÏ Úáíå ÇáÕáÇÉ æÇáÊÓáíã .<o:p></o:p></span></strong></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="TEXT-ALIGN: justify"><strong style="mso-ansi-font-weight: normal"><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 16pt; FONT-FAMILY: 'Arabic Transparent'"><o:p>&nbsp;</o:p></span></strong></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="TEXT-ALIGN: justify"><strong style="mso-ansi-font-weight: normal"><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 16pt; FONT-FAMILY: 'Arabic Transparent'"><span style="mso-tab-count: 1">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span>æÍÊì<span style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </span>áÇ<span style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </span>äÈÎÓ<span style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </span>ÇáäÇÓ<span style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </span>ÃÔíÇÆåã<span style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </span>æãä ÇáÅäÕÇÝ &ndash; æÍÓÈ ÑÃíí &ndash; Ãä äÞÏÑ<span style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </span>ÍÞ<span style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </span>ÞÏÑåÇ<span style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </span>Êáß ÇáÌåæÏ ÇáÊí íÈÐáåÇ Ðáß ÇáãÑÔÏ ÇáãÊãíÒ ÈÐáß ÇáÃÓáæÈ ÇáåÇÏÆ ÇáÑÒíä ÇáÑÕíä æÊáß ÇáãäåÌíÉ ÇáÊí ÇÎÊÝÊ<span style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </span>ãäÐ<span style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </span>ÃÒãäÉ<span style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </span>ÈÚíÏÉ<span style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </span>æÇÝÊÞÏäÇåÇ Åáì<span style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </span>ÏÑÌÉ ÃÕÈÍÊ ÊÊÃáÞ ÈÛíÇÈåÇ .<o:p></o:p></span></strong></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="TEXT-ALIGN: justify"><strong style="mso-ansi-font-weight: normal"><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 16pt; FONT-FAMILY: 'Arabic Transparent'"><o:p>&nbsp;</o:p></span></strong></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="TEXT-ALIGN: justify"><strong style="mso-ansi-font-weight: normal"><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 16pt; FONT-FAMILY: 'Arabic Transparent'"><span style="mso-tab-count: 1">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span>äÚã ßÇä Ðáß ÇáÑÌá ÇáÐí íÏÚæ Åáì ÇáãÓíÍíÉ ÍÑíÕÇ Ýí<span style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </span>ÅÙåÇÑ Êáß ÇáÊäÇÞÖÇÊ¡ æÇáÍÞ íÞÇá åí<span style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </span>ÊäÇÞÖÇÊ áÇ ÊßÇÏ ÊÚÏ æåí ÐÇÊ ÍÌã áÇ íÓÊåÇä Èå ¡ ææÇÑÏÉ Ýí ßÊÈ<span style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </span>ÇáÓáÝ ãä ÇáãÔÇÆÎ æÇáÃÆãÉ ÇáãÄãäíä æÃÑÈÇÈ<span style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </span>ÇáãÐÇåÈ<span style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </span>æÇáÝÑÞ .<o:p></o:p></span></strong></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="TEXT-ALIGN: justify"><strong style="mso-ansi-font-weight: normal"><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 16pt; FONT-FAMILY: 'Arabic Transparent'"><o:p>&nbsp;</o:p></span></strong></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="TEXT-ALIGN: justify"><strong style="mso-ansi-font-weight: normal"><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 16pt; FONT-FAMILY: 'Arabic Transparent'"><span style="mso-tab-count: 1">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span>æÅä ÇáãáÝÊ Ýí ßá åÐÇ Ãäå íÕÚÈ Úáì ÇáãÔÇåÏ ÇáÂÎÐ ÇáÃãÑ<span style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </span>ÈÌÏíÉ æÅÎáÇÕ ¡ íÕÚÈ Úáíå Ãä íäÝí<span style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </span>Êáß ÇáÊÓÇÄáÇÊ ÇáÊí íØÑÍåÇ Ðáß ÇáãÑÔÏ ÇáÐí<span style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </span>íÙåÑ<span style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </span>Úáíå Ãäå ÍÑíÕ ßá ÇáÍÑÕ Ýí<span style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </span>Ãä íÈíä ááäÇÓ Ãä Ýí ÇáÞÑÂä ÇáÚÙíã ãÇ åæ Ýí ÍÇÌÉ Åáì ãÒíÏ ãä ÈíÇä æÔÑÍ æÊæÖíÍ æÏÞÉ ¡ æÇáÓÈÈ<span style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </span>ÇáÑÆíÓ Ýí ÇáÃãÑ åæ ãÇ<span style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </span>ÊÒÎÑ Èå Êáß ÇáßÊÈ ÇáÝÞåíÉ ãä ÊÕÑÝÇÊ æÑæÇíÇÊ æÃÞæÇá æãæÇÞÝ æÃÍÇÏíË äÓÈÊ Åáì ãÍãÏ ÑÓæá Çááå ¡ æßãÇ åæ æÇÖÍ æãÕÑÍ Èå<span style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </span>ÝÅä åÏÝ ÇáÑÌá åæ ÇáæÕæá Åáì ÇáäÊíÌÉ ÇáÊí<span style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </span>ÊÞæá Åä åÐÇ ÇáÞÑÂä ÇáÐí äÒá Úáì ãÍãÏ ÛíÑ ãÍÝæÙ<span style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </span>æÛíÑ ßÇãá ¡ æÃä Êáß ÇáÂíÉ ÇáÚÙíãÉ ÇáãÊÍÏíÉ<span style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </span>ÇáÊí<span style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </span>æÑÏÊ Ýí ÓæÑÉ</span></strong><strong style="mso-ansi-font-weight: normal"><span lang="AR-DZ" style="FONT-SIZE: 16pt; FONT-FAMILY: 'Arabic Transparent'; mso-bidi-language: AR-DZ"> ÇáÍÌÑ</span></strong><strong style="mso-ansi-font-weight: normal"><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 16pt; FONT-FAMILY: 'Arabic Transparent'"> :</span></strong><strong style="mso-ansi-font-weight: normal"><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 16pt; FONT-FAMILY: 'Arabic Transparent'; mso-bidi-language: AR-DZ"> </span></strong><strong style="mso-ansi-font-weight: normal"><span lang="AR-DZ" style="FONT-SIZE: 16pt; FONT-FAMILY: 'Arabic Transparent'; mso-bidi-language: AR-DZ">ÅöäøóÇ äóÍúäõ äóÒøóáúäóÇ ÇáÐøößúÑó æóÅöäøóÇ áóåõ áóÍóÇÝöÙõæäó(9).</span></strong><strong style="mso-ansi-font-weight: normal"><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 16pt; FONT-FAMILY: 'Arabic Transparent'"><span style="mso-spacerun: yes">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span><span style="mso-spacerun: yes">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span>áã íÙåÑ<span style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </span>áåÇ Ãí<span style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </span>ÃËÑ Ýí ÇáæÇÞÚ ÇáãÚíÔ<span style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </span>ãÚ<span style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </span>ÚÏã<span style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </span>ÇáÛÝáÉ Ãæ ÇáäÓíÇä Ãä ÇáÇÏÚÇÁ<span style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </span>æÇáÞæá áíÓ<span style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </span>Þæá<span style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </span>Ðáß ÇáãÑÔÏ æáíÓ<span style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </span>ãä ÚäÏíÊå åæ Èá<span style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </span>ãä<span style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </span>ÚäÏíÉ ÃæáÆß ÇáßÊÇÈ æÇáÝÞåÇÁ æÇáÑæÇÉ æÃÑÈÇÈ<span style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </span>ÇáãÐÇåÈ æÇáÝÑÞ æÇáäÍá ¡Ýåã ÇáÐíä áãÍæÇ æÕÑÍæÇ æáã íÊæÑÚæÇ æáã íÊÍÑÌæÇ Ýí<span style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </span>Ãä ÇáÞÑÂä ÇáÍÇáí ÇáÐí<span style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </span>Èíä ÃíÏíäÇ ßÇä áå ÔÃä<span style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </span>ÂÎÑ<span style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </span>æÍÌã<span style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </span>æãÖãæä áÇ<span style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </span>íãßä ÊÕæÑå Ãæ íãßä<span style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </span>ÊÕæÑå .<o:p></o:p></span></strong></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="TEXT-ALIGN: justify"><strong style="mso-ansi-font-weight: normal"><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 16pt; FONT-FAMILY: 'Arabic Transparent'"><o:p>&nbsp;</o:p></span></strong></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="TEXT-ALIGN: justify"><strong style="mso-ansi-font-weight: normal"><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 16pt; FONT-FAMILY: 'Arabic Transparent'">æÅä ÇáÛÑíÈ Ýí ÇáÃãÑ ÍÓÈ<span style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </span>ÊÕÑíÍ ÈÚÖ ÇáãÊÊÈÚíä áåÐå ÇáÞäÇÉ ¡ åæ<span style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </span>Ãä ÇáÑÏæÏ ÇáÊí<span style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </span>ßÇä ãä ÇáãäÊÙÑ<span style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </span>Ãä ÊÑÏ ÌÇÁÊ ÈãËÇÈÉ ÑÏæÏ ÝÚá<span style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </span>¡<span style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </span>æÈãËÇÈÉ ãÞÇáÇÊ Ãæ ÍÊì ßÊÈ<span style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </span>Ãæ ßÊíÈÇÊ Ãæ ÊÕÑíÍÇÊ ÅÐÇÚíÉ Ãæ<span style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </span>ãÊáÝÒÉ ¡<span style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </span>ÅáÇ<span style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </span>ÃäåÇ<span style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </span>ßÇäÊ ßãÇ<span style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </span>åæ<span style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </span>ãÊæÞÚ<span style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </span>ãÚ ÇáÃÓÝ ¡ ÕÈíÇäíÉ<span style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </span>áãÇ ÊÈáÛ Óä ÇáÊãííÒ Èáå<span style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </span>ÇáÑÔÏ<span style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </span>ÍÇäÞÉ ÛÇÖÈÉ ãÊÔäÌÉ ãÊáåÝÉ Åáì ÅØÝÇÁ<span style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </span>Ûáíá<span style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </span>æÅÓßÇÊ<span style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </span>äåã<span style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </span>áÇ<span style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </span>íÔÈÚ<span style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </span>Èá<span style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </span>æÈãËÇÈÉ<span style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </span>äßÊ<span style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </span>ÈÇåÊÉ áÇ<span style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </span>ÊÓãä<span style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </span>æáÇ<span style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </span>ÊÛäí<span style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </span>ãä<span style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </span>ÌæÚ .<o:p></o:p></span></strong></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="TEXT-ALIGN: justify"><strong style="mso-ansi-font-weight: normal"><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 16pt; FONT-FAMILY: 'Arabic Transparent'"><o:p>&nbsp;</o:p></span></strong></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="TEXT-ALIGN: justify"><strong style="mso-ansi-font-weight: normal"><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 16pt; FONT-FAMILY: 'Arabic Transparent'"><span style="mso-tab-count: 1">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span>æÃãÇ<span style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </span>Úä ÇáÑÌá ÇáãÑÔÏ<span style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </span>ÇáÐí íÒÚã<span style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </span>Ãäå ãÓíÍí ãÎáÕ<span style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </span>Ýåæ ßÃí<span style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </span>ãÄãä<span style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </span>ÂÎÑ áíÓ<span style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </span>Ýí<span style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </span>ÍÇÌÉ<span style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </span>Åáì<span style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </span>ÇáÏÚæÉ<span style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </span>Åáì ãÓíÍíÊå<span style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </span>Úáì ÃäÞÇÖ<span style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </span>ÇáÞÑÂä<span style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </span>¡ ÚáãÇ Ãä<span style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </span>Çááå Ýí<span style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </span>ÇáÞÑÂä íÃãÑ<span style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </span>ßá<span style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </span>ãÄãä ÈæÇÌÈ ÇáÅíãÇä ÈßÊÈå æÑÓáå<span style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </span>ÈÏæä<span style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </span>Ãí<span style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </span>ÊÝÑíÞ<span style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </span>ÍÊì<span style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </span>íßÊãá<span style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </span>ÅíãÇäå.<o:p></o:p></span></strong></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="TEXT-ALIGN: justify"><strong style="mso-ansi-font-weight: normal"><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 16pt; FONT-FAMILY: 'Arabic Transparent'"><o:p>&nbsp;</o:p></span></strong></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="TEXT-ALIGN: justify"><strong style="mso-ansi-font-weight: normal"><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 16pt; FONT-FAMILY: 'Arabic Transparent'"><span style="mso-tab-count: 1">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span>æÃãÇ ÇáÐí áÇ íãßä Ãä íßæä ÛÑíÈÇ Ýí ÇáÃãÑ åæ Ãä ßá<span style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </span>ãÄãä æÇÚ ãÎáÕ</span></strong><strong style="mso-ansi-font-weight: normal"><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 16pt; FONT-FAMILY: 'Arabic Transparent'; mso-bidi-language: AR-DZ"> </span></strong><strong style="mso-ansi-font-weight: normal"><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 16pt; FONT-FAMILY: 'Arabic Transparent'">áÇ æáä íÑÖì ÈåÐÇ ÇáÝÊÇÊ<span style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </span>æáÇ íÞÊäÚ Èå áÃäå íÏÑß ÊãÇã ÇáÅÏÑÇß Ãä ÇáÃãÑ ÃÚÙã ãä åÐÇ æÃäå ãÕíÑí ¡ æÃäå áíÓ ÈÇáÞæá ÇáåÒá<span style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </span>æÃäå áíÓ<span style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </span>Ýí<span style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </span>ãíÏÇä ãÎÕÕ<span style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </span>ááÊãÊÚ ÈáÚÈÉ<span style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </span>ãÇ<span style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </span>Ãæ<span style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </span>Íæá<span style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </span>ÍáÈÉ<span style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </span>ãáÇßãÉ<span style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </span>Ãæ<span style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </span>ãÕÇÑÚÉ<span style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </span>¡ æÇä ÇáÞÖíÉ áíÓÊ<span style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </span>ÞÖíÉ<span style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </span>ÅÓßÇÊ ÇáØÑÝ ÇáÂÎÑ<span style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </span>Ãæ<span style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </span>ÅÝÍÇãå ÈÇáÓÈ<span style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </span>æÇáÔÊã<span style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </span>æÇáÅÓÊåÇäÉ Èå<span style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </span>Ãæ ÈãÇ<span style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </span>Èíä<span style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </span>íÏíå<span style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </span>ãä<span style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </span>ÊæÑÇÉ<span style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </span>Ãæ ÅäÌíá Ãæ ÞÑÂä . ÝÅä ÇáÅÎáÇÕ<span style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </span>íÏÝÚ ÇáãÔÇåÏ ÇáãÄãä<span style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </span>ÍÞ ÇáÅíãÇä- ÓæÇÁ<span style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </span>ßÇä ÊæÑÇÊíÇ<span style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </span>Ãæ ÅäÌíáíÇ<span style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </span>Ãæ<span style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </span>ÞÑÂäíÇ<span style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </span>- Åáì ÊÎØí<span style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </span>ßá Ðáß Ãæ ÊÌäÈå Ãæ ÇáÊÑÝÚ<span style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </span>Úäå ¡<span style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </span>æíÍËå<span style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </span>Åáì ÇáÅåÊãÇã<span style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </span>ÍÞ<span style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </span>ÇáÅåÊãÇã<span style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </span>ÈãÇ<span style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </span>ÞÇáå<span style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </span>Çááå æÏÚÇ<span style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </span>Åáíå ÓæÇÁ Ýí ÇáÊæÑÇÉ<span style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </span>Ãæ<span style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </span>Ýí<span style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </span>ÇáÅäÌíá<span style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </span>Ãæ Ýí<span style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </span>ÇáÞÑÂä ÈÇáäÓÈÉ<span style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </span>áãÇ<span style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </span>íåãäÇ<span style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </span>äÍä<span style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </span>ÇáÞÑÂäííä<span style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </span>æåæ ÚÏã ÅÈÎÇÓ Ãí<span style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </span>ØÑÝ ãÇ<span style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </span>ÚäÏ<span style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </span>ÇáØÑÝ<span style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </span>ÇáÂÎÑ<span style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </span>ææÌæÈ<span style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </span>ÇáÊæÌå ÌãíÚÇ Åáì ÇáÃåã Ýí<span style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </span>ÇáÃãÑ<span style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </span>ßáå<span style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </span>ÃáÇ<span style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </span>æåæ ÏÚæÉ<span style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </span>ÇáØÑÝ ÇáÃÎÑ Åáì<span style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </span>ÚÈÇÏÉ Çááå<span style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </span>ÇáæÇÍÏ<span style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </span>ÇáÞåÇÑ<span style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </span>ÇáÐí<span style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </span>áÇ<span style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </span>ÔÑíß áå<span style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </span>æÇáÊÎáÕ &ndash; ÞÏÑ ÇáÅãßÇä &ndash; ãä ÇáÚÞÏ æÇáÖÛíäÉ æÇáÛá æÇáÊÔäÌ æÅäåÇß ÇáäÝÓ æÃÎíÑÇ<span style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </span>ÇáÓÚí Åáì ÇßÊÓÇÈ<span style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </span>äÕíÈ ãä ÇáÅØãÆäÇä<span style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </span>æÅÞäÇÚ ÇáäÝÓ ÈÃä ãÇ áÏì<span style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </span>ÇáØÑÝ ÇáãÞÇÈá ãä ÊæÑÇÉ Ãæ<span style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </span>ÅäÌíá Ãæ ÞÑÂä<span style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </span>ÔÆ<span style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </span>ãÞÏÓ<span style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </span>áÃäå<span style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </span>ãä<span style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </span>ÚäÏ<span style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </span>ÇáÅáå æäÝÓ<span style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </span>ÇáÅáå<span style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </span>¡ æÇáÑÌÇÁ<span style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </span>ãä<span style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </span>åÐÇ<span style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </span>ÇáÅáå<span style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </span>ÇáÚáí<span style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </span>ÇáÞÏíÑ ÇáÑÄæÝ<span style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </span>ÇáÑÍãÇä ÇáÑÍíã<span style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </span>Ãä íåÏí<span style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </span>ÇáØÑÝ ÇáÂÎÑ<span style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </span>ÇáÕÑÇØ<span style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </span>ÇáãÓÊÞíã ¡<span style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </span>æÇáÊÝßíÑ Ýí<span style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </span>ßíÝíÉ ÇáÊÍÇæÑ<span style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </span>ãÚå<span style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </span>ÈÇáÍßãÉ<span style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </span>æÈÇáÊí<span style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </span>åí<span style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </span>ÃÍÓä æÈÇáãæÚÙÉ<span style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </span>ÇáÍÓäÉ.<o:p></o:p></span></strong></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="TEXT-ALIGN: justify"><strong style="mso-ansi-font-weight: normal"><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 16pt; FONT-FAMILY: 'Arabic Transparent'"><o:p>&nbsp;</o:p></span></strong></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="TEXT-ALIGN: justify"><strong style="mso-ansi-font-weight: normal"><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 16pt; FONT-FAMILY: 'Arabic Transparent'"><span style="mso-tab-count: 1">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span>ÃãÇ ãÇ åæ ÛíÑ åÐÇ<span style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </span>ãä ÔÊì<span style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </span>ÇáÃÓÇáíÈ<span style="mso-spacerun: yes">&nbsp;&nbsp; </span>æÇáÊÕÑÝÇÊ<span style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </span>æÇáãæÇÞÝ Ýåæ ÍÊãÇ Ýí ÇáãÓÊæì<span style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </span>ÇáÃÏäì ÇáãäÍØ<span style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </span>æíÄÏí<span style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </span>ÍÊãÇ Åáì ÇáÏÑß ÇáÃÓÝá.<o:p></o:p></span></strong></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="TEXT-ALIGN: justify"><strong style="mso-ansi-font-weight: normal"><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 16pt; FONT-FAMILY: 'Arabic Transparent'"><o:p>&nbsp;</o:p></span></strong></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="TEXT-ALIGN: justify"><strong style="mso-ansi-font-weight: normal"><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 16pt; FONT-FAMILY: 'Arabic Transparent'"><span style="mso-tab-count: 1">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span>æãÇ ÏÇã Çááå ÞÏ æÚÏ ææÚÏå ÇáÍÞ Ãäå ÓíäÈÆäÇ<span style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </span>ÌãíÚÇ ÝíãÇ ÈÚÏ ÚäÏãÇ äÑÌÚ Åáíå Ýí<span style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </span>ãÇ<span style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </span>ßäÇ<span style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </span>Ýíå<span style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </span>ãÎÊáÝíä ¡ ÝåÐÇ<span style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </span>íÚäí Ãä ÇáÅÎÊáÇÝ ÔÆ æÇÑÏ æÅäãÇ<span style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </span>ÇáãßÑæå<span style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </span>åæ<span style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </span>ÇáÎáÇÝ ¡ <u style="text-underline: double"><span style="COLOR: red">ÝáäÈÞ<span style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </span>ÅÐä ãÎÊáÝíä ÈÏæä<span style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </span>ÊÚÕÈ æÈÏæä ÚÌÈ<span style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </span>Ãæ<span style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </span>ÅÓÑÇÝ<span style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </span>Ýí<span style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </span>ÇáÝÑÍ Ãæ ÛÑæÑ</span></u> ¡<span style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </span><u style="text-underline: double"><span style="COLOR: red">ÝáíÚÐÑ<span style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </span>ÈÚÖäÇ<span style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </span>ÈÚÖÇ ÝáäÍÇæá ÊÞáíÏ<span style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </span>ÇáÎÇáÞ ÇáÑÍãä ÇáÑÍíã æáíÓÚ<span style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </span>ßá<span style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </span>ØÑÝ<span style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </span>áÔÏ<span style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </span>íÜÜÏ<span style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </span>ÇáØÑÝ ÇáÂÎÑ<span style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </span>æÇáÊæÌå<span style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </span>ãÚÇ<span style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </span>Åáì<span style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </span>ßáãÉ<span style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </span>ÓæÇÁ</span></u><span style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </span>............<o:p></o:p></span></strong></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="TEXT-ALIGN: justify"><strong style="mso-ansi-font-weight: normal"><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 16pt; FONT-FAMILY: 'Arabic Transparent'"><o:p>&nbsp;</o:p></span></strong></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="TEXT-ALIGN: justify"><strong style="mso-ansi-font-weight: normal"><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 16pt; FONT-FAMILY: 'Arabic Transparent'"><span style="mso-tab-count: 1">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span>æÃãÇ Úä ÇáãÄãäíä ÇáÞÑÂäííä<span style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </span>Ýåã ãØÇáÈæä ÃßËÑ ãä ÛíÑåã Ýí ÇáÅäÕÇÝ æÇáÅÊÕÇÝ<span style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </span>ÈÕÝÇÊ Ãæáí<span style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </span>ÇáÚÒã<span style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </span>ãä<span style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </span>ÌáÏ<span style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </span>æÕÈÑ æÍßãÉ æÑÈÇØÉ<span style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </span>ÌÃÔ<span style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </span>ÅÐÇ<span style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </span>ßÇäæÇ íÍÈæä ÍÞÇ<span style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </span>Çä íÊÍæáæÇ<span style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </span>ßãÇ<span style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </span>åæ ãØáæÈ<span style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </span>ã</span></strong><strong style="mso-ansi-font-weight: normal"><span lang="AR-DZ" style="FONT-SIZE: 16pt; FONT-FAMILY: 'Arabic Transparent'; mso-bidi-language: AR-DZ">ä</span></strong><strong style="mso-ansi-font-weight: normal"><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 16pt; FONT-FAMILY: 'Arabic Transparent'">åã<span style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </span>æãÝÑæÖ<span style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </span>æãÊæÞÚ :<span style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </span>Åáì<span style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </span>ÎíÑ<span style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </span>ÃãÉ<span style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </span>ÃÎÑÌÊ<span style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </span>ááäÇÓ.<o:p></o:p></span></strong></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="TEXT-ALIGN: justify"><strong style="mso-ansi-font-weight: normal"><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 16pt; FONT-FAMILY: 'Arabic Transparent'"><o:p>&nbsp;</o:p></span></strong></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="TEXT-ALIGN: justify"><strong style="mso-ansi-font-weight: normal"><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 16pt; FONT-FAMILY: 'Arabic Transparent'"><span style="mso-tab-count: 1">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span>æÞÏ<span style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </span>áÇ<span style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </span>Ãßæä ãÄíÏÇ Ýí<span style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </span>åÐå<span style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </span>ÇáÃÑÇÁ<span style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </span>ÇáãÊæÇÖÚÉ<span style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </span>æåÐå<span style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </span>ÇáÊÓÇÄáÇÊ ¡<span style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </span>æáßä<span style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </span>ãÇ ÇáÚãá<span style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </span>¿<span style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </span>æãÇ åæ ÇáÝåã ÇáÕÍíÍ<span style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </span>áÐáß<span style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </span>ÇáÈáÇÛ<span style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </span>ÇáãÈíä ÇáÐí<span style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </span>ÑÂå æÞÑÑå<span style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </span>æÃÑÇÏå<span style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </span>áäÇ<span style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </span>ÇáÎÇáÞ<span style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </span>ÇáÑÍãä ÇáÑÍíã<span style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </span>Ýí<span style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </span>ÓæÑÉ Âá<span style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </span>ÚãÑÇä ÇáÇíÉ :<span style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </span>6</span></strong><strong style="mso-ansi-font-weight: normal"><span lang="AR-DZ" style="FONT-SIZE: 16pt; FONT-FAMILY: 'Arabic Transparent'; mso-bidi-language: AR-DZ">4</span></strong><strong style="mso-ansi-font-weight: normal"><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 16pt; FONT-FAMILY: 'Arabic Transparent'"> ((<span style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </span>Þõáú <u style="text-underline: double"><span style="COLOR: red">íóÇÃóåúáó ÇáúßöÊóÇÈö ÊóÚóÇáóæúÇ Åöáóì ßóáöãóÉò ÓóæóÇÁò ÈóíúäóäóÇ æóÈóíúäóßõãú ÃóáøóÇ äóÚúÈõÏó ÅöáøóÇ Çááøóåó æóáóÇ äõÔúÑößó Èöåö ÔóíúÆðÇ æóáóÇ íóÊøóÎöÐó ÈóÚúÖõäóÇ ÈóÚúÖðÇ ÃóÑúÈóÇÈðÇ ãöäú Ïõæäö Çááøóåö</span></u> ÝóÅöäú ÊóæóáøóæúÇ ÝóÞõæáõæÇ ÇÔúåóÏõæÇ ÈöÃóäøóÇ ãõÓúáöãõæäó</span></strong><strong style="mso-ansi-font-weight: normal"><span lang="AR-DZ" style="FONT-SIZE: 16pt; FONT-FAMILY: 'Arabic Transparent'; mso-bidi-language: AR-DZ">.<o:p></o:p></span></strong></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="TEXT-ALIGN: justify"><strong style="mso-ansi-font-weight: normal"><span lang="AR-DZ" style="FONT-SIZE: 16pt; FONT-FAMILY: 'Arabic Transparent'; mso-bidi-language: AR-DZ"><o:p>&nbsp;</o:p></span></strong></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl"><strong style="mso-ansi-font-weight: normal"><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 16pt; FONT-FAMILY: 'Arabic Transparent'">åÜá<span style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </span>ÈÅãßÇääÇ<span style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </span>ÅãÇØÉ<span style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </span>ÇáÃäÞÇÖ<span style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </span>Úä<span style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </span>ÇáÈáÇÛ<span style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </span>ÇáãÈíä ¿<o:p></o:p></span></strong></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl"><strong style="mso-ansi-font-weight: normal"><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 16pt; FONT-FAMILY: 'Arabic Transparent'"><o:p>&nbsp;</o:p></span></strong></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl"><strong style="mso-ansi-font-weight: normal"><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 16pt; FONT-FAMILY: 'Arabic Transparent'"><o:p>&nbsp;</o:p></span></strong></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl"><strong style="mso-ansi-font-weight: normal"><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 16pt; FONT-FAMILY: 'Arabic Transparent'">01)<span style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </span>æåÐÇ<span style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </span>ßÊÇÈ ÃäÒáäÇå ãÈÇÑß ÝÇÊÈÚæå æÇÊÞæÇ áÚáßã ÊÑÍãæä (155 &ndash; ÇáÇäÚÇã)<o:p></o:p></span></strong></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl"><strong style="mso-ansi-font-weight: normal"><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 16pt; FONT-FAMILY: 'Arabic Transparent'">02)<span style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </span>æÃØíÚæÇ Çááå æÃØíÚæÇ ÇáÑÓæá æÇÍÐÑæÇ ÝÅä ÊæáíÊã ÝÇÚáãæÇ ÃäãÇ Úáì ÑÓæáäÇ ÇáÈáÇÛ ÇáãÈíä .(92- ÇáãÇÆÏÉ).<o:p></o:p></span></strong></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl"><strong style="mso-ansi-font-weight: normal"><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 16pt; FONT-FAMILY: 'Arabic Transparent'">03)<span style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </span>ÃáÜÑ Êáß ÂíÇÊ ÇáßÊÇÈ ÇáãÈíä .(1-íæÓÝ ).<o:p></o:p></span></strong></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl"><strong style="mso-ansi-font-weight: normal"><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 16pt; FONT-FAMILY: 'Arabic Transparent'">04)<span style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </span>æÞá Åäí ÃäÇ ÇáäÐíÑ ÇáãÈíä (89 &ndash; ÇáÍÌÑ ).<o:p></o:p></span></strong></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl"><strong style="mso-ansi-font-weight: normal"><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 16pt; FONT-FAMILY: 'Arabic Transparent'">05)<span style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </span>æÞÇá ÇáÐíä ÃÔÑßæÇ áæ ÔÇÁ Çááå ãÇ ÚÈÏäÇ ãä Ïæäå ãä ÔÆ äÍä æáÇ ÂÈÇÄäÇ æáÇ ÍÑãäÇ ãä Ïæäå ãä ÔÆ ßÐáß ÝÚá ÇáÐíä ãä ÞÈáåã Ýåá Úáì ÇáÑÓá ÅáÇ ÇáÈáÇÛ ÇáãÈíä (35- ÇáäÍá ).<o:p></o:p></span></strong></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl"><strong style="mso-ansi-font-weight: normal"><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 16pt; FONT-FAMILY: 'Arabic Transparent'">06)<span style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </span>ÝÅä ÊæáæÇ ÝÅäãÇ Úáíß ÇáÈáÇÛ ÇáãÈíä (82- ÇáäÍá ).<o:p></o:p></span></strong></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl"><strong style="mso-ansi-font-weight: normal"><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 16pt; FONT-FAMILY: 'Arabic Transparent'">07)<span style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </span>Þá ÃØíÚæÇ Çááå æÃØíÚæÇ ÇáÑÓæá ÝÅä ÊæáæÇ ÝÅäãÇ Úáíå ãÇ Íãá æÚáíßã ãÇ ÍãáÊã æÅä ÊØíÚæå ÊåÊÏæÇ æãÇ Úáì ÇáÑÓæá ÅáÇ ÇáÈáÇÛ ÇáãÈíä (54- ÇáäæÑ).<o:p></o:p></span></strong></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl"><strong style="mso-ansi-font-weight: normal"><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 16pt; FONT-FAMILY: 'Arabic Transparent'">08)<span style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </span>æãÇ ÚáíäÇ ÅáÇ ÇáÈáÇÛ ÇáãÈíä (17- íÓ ).<o:p></o:p></span></strong></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl"><strong style="mso-ansi-font-weight: normal"><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 16pt; FONT-FAMILY: 'Arabic Transparent'">09)<span style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </span>ÝÅä ÃÚÑÖæÇ ÝãÇ ÃÑÓáäÇß Úáíåã ÍÝíÙÇ Åä Úáíß ÅáÇ ÇáÈáÇÛ æÅäÇ ÅÐÇ ÃÐÞäÇ ÇáÅäÓÇä ãäÇ ÑÍãÉ ÝÑÍ ÈåÇ æÅä ÊÕÈåã ÓíÆÉ ÈãÇ ÞÏãÊ ÃíÏíåã ÝÅä ÇáÅäÓÇä ßÝæÑ (48- ÇáÔæÑì).<o:p></o:p></span></strong></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl"><strong style="mso-ansi-font-weight: normal"><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 16pt; FONT-FAMILY: 'Arabic Transparent'">10)<span style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </span>æÃØíÚæÇ Çááå æÃØíÚæÇ ÇáÑÓæá ÝÅä ÊæáíÊã ÝÅäãÇ Úáì ÑÓæáäÇ ÇáÈáÇÛ ÇáãÈíä (12- ÇáÊÛÇÈä).<o:p></o:p></span></strong></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl"><strong style="mso-ansi-font-weight: normal"><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 16pt; FONT-FAMILY: 'Arabic Transparent'"><o:p>&nbsp;</o:p></span></strong></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl"><strong style="mso-ansi-font-weight: normal"><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 16pt; FONT-FAMILY: 'Arabic Transparent'"><span style="mso-tab-count: 1">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span>ÃÏÚæ<span style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </span>ÛíÑí ãä ÇáÞÑÇÁ<span style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </span>ÇáãåÊãíä ãÔÇÑßÊí Ýí ãØÇáÚÉ åÐå ÇáÂíÇÊ ÇáÞÑÂäíÉ ÇáãÐßæÑÉ æÊÏÈÑåÇ ÞÏÑ<span style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </span>ÇáãÓÊØÇÚ .<o:p></o:p></span></strong></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl"><strong style="mso-ansi-font-weight: normal"><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 16pt; FONT-FAMILY: 'Arabic Transparent'"><span style="mso-tab-count: 1">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span>æÃãÇ Úä ãáÇÍÙÇÊí Ãæ ÊÓÇÄáÇÊí ÇáÊí äÊÌÊ<span style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </span>Èßá ÊæÇÖÚ Úä åÐå ÇáãØÇáÚÉ Ýåí ÇáÊÇáíÉ¡ Úáì Ããá Ãä ÊÊÈÚåÇ ÇáÑÇÓÎÉ :<o:p></o:p></span></strong></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl"><strong style="mso-ansi-font-weight: normal"><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 16pt; FONT-FAMILY: 'Arabic Transparent'"><o:p>&nbsp;</o:p></span></strong></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl"><strong style="mso-ansi-font-weight: normal"><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 16pt; FONT-FAMILY: 'Arabic Transparent'"><span style="mso-tab-count: 1">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span>Åä ÇáæÍí ÇáãäÒá Úáì ÎÇÊã ÇáäÈíÆíä åæ ÈáÇÛ æãÇ ÃÏÑÇß ãÇ åæ ¡ æåæ áíÓ ßÃí ÈáÇÛ ¡ æÅäå ÈáÇÛ ßÇãá æãÍßã æãÈíä Ýí äÝÓ ÇáæÞÊ ¡ æÅä ÞæÉ æÖæÍå æÏÞÊå áÇ íÕãÏ ÃãÇãåãÇ<span style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </span>ÃÏäì Ôß Ãæ ÑíÈ Ãæ Ùä Ãæ ÍíÑÉ Ãæ ÚÌÈ ¡ æÅä ÞæÊå Êßãä Ýí ßæäå ãÈíäÇ ãÞäÚÇ.<o:p></o:p></span></strong></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl"><strong style="mso-ansi-font-weight: normal"><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 16pt; FONT-FAMILY: 'Arabic Transparent'"><span style="mso-tab-count: 1">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span>æáÃãÑ<span style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </span>ãÇ ÝÅä Çááå íÐßÑ ÑÓæáå Ãæ íÃãÑå ßãÇ ÞÏ ÐßÑ æÃãÑ ãä ÞÈáå ãä ÇáÑÓá Åáì ÇáÅáÊÒÇã ÈÇáãåãÉ ÇáæÍíÏÉ ÇáÏÞíÞÉ æÚÏã ÇáÅäÍÑÇÝ ÚäåÇ ÞíÏ ÃäãáÉ æåí ÇáãåãÉ ÇáÊí ÊÈÞì ÏÇÆãÇ æÃÈÏÇ Ýí Ûäì Úä ÃíÉ ÒíÇÏÉ Ãæ ÅÖÇÝÉ Ãæ ÇÓÊÏÑÇß Ãæ Ýß ÅÏÛÇã Ãæ ÔÑÍ ÑãæÒ Ãæ ÊÃæíá ¡ ÃáÇ æåí ÇáÈáÇÛ ãÇ ÏÇã ãÞÑÑÇ<span style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </span>æãÍÑÑÇ æÕÇÏÑÇ ãä Çááå ÇáÐí áÇ Åáå ÅáÇ åæ Çáãáß ÇáÞÏæÓ ÇáÓáÇã Çá</span></strong><strong style="mso-ansi-font-weight: normal"><span lang="AR-DZ" style="FONT-SIZE: 16pt; FONT-FAMILY: 'Arabic Transparent'; mso-bidi-language: AR-DZ">ã</span></strong><strong style="mso-ansi-font-weight: normal"><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 16pt; FONT-FAMILY: 'Arabic Transparent'">Äãä Çáãåíãä ÇáÚÒíÒ ÇáÌÈÇÑ ÇáãÊßÈÑ ÇáÑÍãä ÇáÑÍíã ÇáæÏæÏ.<o:p></o:p></span></strong></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl"><strong style="mso-ansi-font-weight: normal"><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 16pt; FONT-FAMILY: 'Arabic Transparent'"><o:p>&nbsp;</o:p></span></strong></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl"><strong style="mso-ansi-font-weight: normal"><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 16pt; FONT-FAMILY: 'Arabic Transparent'"><span style="mso-tab-count: 1">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span><o:p></o:p></span></strong></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl"><strong style="mso-ansi-font-weight: normal"><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 16pt; FONT-FAMILY: 'Arabic Transparent'"><span style="mso-tab-count: 1">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span>æãÑÉ ÃÎÑì íÈÏæ Ãäå<span style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </span>áÃãÑ ãÇ ÌÇÁÊ ÊÐßÑÉ Çááå Ãæ ÃæÇãÑå áÑÓáå ãÊØÇÈÞÉ æåí Ãä áÇ íäÓæÇ Ãæ íÖÚÝæÇ Ãæ íÞÚæÇ ÖÍíÉ Ãí æÓæÇÓ ¡ ÍÊì áÇ íÍíÏæÇ Úä ÇáãåãÉ ÇáËÞíáÉ æÃä íÚæÇ æíåÖãæÇ Ãä ãÇ Úáíåã åæ ÝÞØ ÅíÕÇá ÇáÈáÇÛ áÇ ÛíÑ¡ ÚáãÇ<span style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </span>Ãä Ãí ÑÓæá ãßáÝ áÇ íÑÞì Åáì åÐå ÇáÏÑÌÉ ÅáÇ ÅÐÇ ßÇä ãÕÏÞÇ æãÞÊäÚÇ æãØãÆäÇ<span style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </span>ÈÃä ãÇ íÈáÛå ááäÇÓ åæ ãÈíä ææÇÖÍ<span style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </span>æãÝåæã æÑÇÝÚ ßá ÇáÊÈÇÓ. æÞÏ Êßæä åäÇß ÅÔÇÑÇÊ Ýí ÇáÞÑÂä ÈÃä ÈÚÖ ÇáÑÓá ßÇÏæÇ Ãä íÑßäæÇ Åáì ÇáÛíÑ Ãæ ßÇÏ ÇáÍÑÌ íÊÓÑÈ<span style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </span>Åáì ÕÏæÑåã ¡ æåÐå ÇáÍÇáÇÊ Åä ÏáÊ Úáì ÔÆ ÝÅäãÇ ÊÏá <span style="mso-spacerun: yes">&nbsp;</span>Úáì ÅäÓÇäíÉ ÇáãÑÓáíä æíäÈÛí ÇÚÊÈÇÑåÇ ÍÇáÇÊ<span style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </span>ãÄßÏÉ æãÑÓÎÉ ÇáÞÇÚÏÉ .<o:p></o:p></span></strong></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl"><strong style="mso-ansi-font-weight: normal"><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 16pt; FONT-FAMILY: 'Arabic Transparent'"><o:p>&nbsp;</o:p></span></strong></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl"><strong style="mso-ansi-font-weight: normal"><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 16pt; FONT-FAMILY: 'Arabic Transparent'"><o:p>&nbsp;</o:p></span></strong></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl"><strong style="mso-ansi-font-weight: normal"><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 16pt; FONT-FAMILY: 'Arabic Transparent'"><span style="mso-tab-count: 1">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span>æÚäÏåÇ ÝÞØ íãßä ÇáÅÑÊíÇÍ æÇáÅØãÆäÇä Åáì Êáß ÇáÂíÇÊ ÇáÊí íÃÊí ÝíåÇ ÇáÃãÑ ÈØÇÚÉ Çááå æØÇÚÉ ÇáÑÓæá ¡ æáÃä ÇáÅåÊÏÇÁ<span style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </span>æÚÏã ÇáÅäÍÑÇÝ Úä ÇáØÑíÞ ÇáãÓÊÞíã áÇ<span style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </span>íÊÍÞÞ ÅáÇ áÃä ÇáÑÓæá<span style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </span>äÝÓå ÇáãßáÝ ÈãåãÉ ÇáÈáÇÛ áÇ ÛíÑ ÚäÏãÇ íÞÑà ÇáÈáÇÛ Ãí ÚäÏãÇ íÊã ãåãÉ ÇáÊÈáíÛ ¡ ÈãÌÑÏ<span style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </span>Ãä íÝÚá Ðáß íÞÝ åæ ÇáÂÎÑ ÈÌÇäÈäÇ äÍä ÇáãÈáÛíä æíÕÈÍ ãËáäÇ ãÈáÛÇ<span style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </span>áå<span style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </span>æãËáäÇ ãäÐÑÇ<span style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </span>.<span style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </span>æÚáíå<span style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </span>ÝÅäå<span style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </span>íÓÊÍíá<span style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </span>Úáì ÇáÑÓæá ÇáãÈáÛ<span style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </span>Ãä íÍíÏ<span style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </span>ÚãÇ ÎØØå ÕÇäÚ<span style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </span>ÇáÈáÇÛ<span style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </span>æåÐÇ ãÇ<span style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </span>íÌÈ<span style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </span>ÚáíäÇ ÇáÅÞÊäÇÚ<span style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </span>Èå<span style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </span>Ëã<span style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </span>ÇáÅÞäÇÚ<span style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </span>Èå .<o:p></o:p></span></strong></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl"><strong style="mso-ansi-font-weight: normal"><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 16pt; FONT-FAMILY: 'Arabic Transparent'"><o:p>&nbsp;</o:p></span></strong></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl"><strong style="mso-ansi-font-weight: normal"><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 16pt; FONT-FAMILY: 'Arabic Transparent'">æÚäÏãÇ íÍÕá ÇáÅÌãÇÚ<span style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </span>Ýí Ãä ÇáÕæÇÈ ßá ÇáÕæÇÈ æÇáÍÞ ßá ÇáÍÞ<span style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </span>åæ<span style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </span>Ýí<span style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </span>ÇáÊÓáíã ÈÇä<span style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </span>ÇáÍÏíË<span style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </span>ÇáãäÒá Úáì ãÍãÏ ÇáÑÓæá Úáíå ÇáÕáÇÉ åæ ÇáÍÏíË ÇáæÍíÏ áÇ ÔÑíß áå æáÇ ÔÈíå æáÇ ãËá æáÇ ãäÇÒÚ æáÇ ãäÇÞÖ<span style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </span>æáÇ ãÑÈß<span style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </span>æáÇ<span style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </span>ãÔßß æáÇ ÕÇÏ . ÚäÏåÇ ÝÞØ<span style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </span>äßæä<span style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </span>ÈáÛäÇ Óä ÇáÊãííÒ<span style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </span>æÌÇæÒäÇå<span style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </span>Åáì<span style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </span>ÇáÑÔÏ<span style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </span>æíÍÞ<span style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </span>áäÇ Èá æíÌÈ ÚáíäÇ æÌæÈÇ Ãä äßÓÑ ÇáÃÞÝÇá æÇáãÞÇãÚ æÇáãßÈáÇÊ æäÞÊáÚ ÇáÃÈæÇÈ<span style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </span>ÇáãæÕÏÉ<span style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </span>ãä ãÕÇÑíÚåÇ æäåÏí<span style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </span>Ýí<span style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </span>ÇáÃÎíÑ<span style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </span>ááÚÞá ÍÑíÊå ÇáÊí<span style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </span>ÎáÞ ãä ÃÌáåÇ æáíÊÍÑß<span style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </span>Ýí<span style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </span>ãÌÇáåÇ<span style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </span>æäÊÑßå<span style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </span>ãØãÆäíä<span style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </span>áíÊÏÈÑ<span style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </span>ÇáÞÑÂä<span style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </span>.<o:p></o:p></span></strong></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl"><strong style="mso-ansi-font-weight: normal"><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 16pt; FONT-FAMILY: 'Arabic Transparent'"><o:p>&nbsp;</o:p></span></strong><strong style="mso-ansi-font-weight: normal"><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 16pt; FONT-FAMILY: 'Arabic Transparent'"><span style="mso-tab-count: 1">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span>æÃãÇ Úä ÇáãÄÔÑÇÊ<span style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </span>ÇáÊí<span style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </span>áÇ<span style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </span>íãßä<span style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </span>Ãä íÎÊáÝ<span style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </span>ÝíåÇ<span style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </span>ÇËäÇä ÝÅä ÇáÅÌãÇÚ<span style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </span>Úáì ãÇ ÐßÑ ÃÚáÇå<span style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </span>ãÇ ÒÇá Ýí ÚÏÇÏ<span style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </span>ÇáãÓÊÍíáÇÊ ãÚ ÔÏíÏ ÇáÃÓÝ ¡ æÅáÇ<span style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </span>ÝãÇ<span style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </span>ÈÇá ÝØÑÉ<span style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </span>ÇáÓæÇÏ ÇáÃÚÙã ãä ãÓáãí<span style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </span>ÇáÞÑä ÇáÍÇÏí æÇáÚÔÑíä æãÇ ÞÈáåÇ<span style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </span>ãä ÞÑæä<span style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </span>ÎáÊ<span style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </span>ÊËÇÞá<span style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </span>Åáì ÇáÂÑÖ ¿<span style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </span>æãÇ ÈÇá ãäØÞäÇ íÕÇÈ Ýí ßËíÑ ãä ÇáÃÍíÇä ÇáÌãæÏ ¿ æãÇ ÈÇá ÚÞæáäÇ æãÚ ÊÌÇæÒåÇ &ndash; ÚÏÏíÇ<span style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </span>ÝÞØ &ndash; Óäíä ÇáÊãííÒ<span style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </span>æÇáÑÔÏ ÈÞíÊ ÚÐÑÇÁ<span style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </span>æãÇ ÒÇáÊ ÊÚÇäí ãä ÝÞÑ Ýí<span style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </span>ÇáÊãííÒ<span style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </span>æÇáÑÔÏ ¿<o:p></o:p></span></strong></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl"><strong style="mso-ansi-font-weight: normal"><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 16pt; FONT-FAMILY: 'Arabic Transparent'"><o:p></o:p></span></strong></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl"><strong style="mso-ansi-font-weight: normal"><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 16pt; FONT-FAMILY: 'Arabic Transparent'">ÝãÇ ÈÇáäÇ ãÕÇÈíä ÈÏÇÁ<span style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </span>Çáäåã ÇáÐí<span style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </span>áÇ<span style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </span>íÔÈÚ æáÇ<span style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </span>íãá<span style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </span>ãä ÇáÊåÇã æåÖã ßá ãÇ ãä ÔÃäå Ãä íÊÍæá<span style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </span>Åáì åÌÇÁ ÇáÎÇáÞ ÚÒ æÌá æÇáÊáãíÍ<span style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </span>ÈÃä ÈáÇÛå ÇáãÈíä ÌÇÁäÇ<span style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </span>ÍÞÇ<span style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </span>ÅáÇ<span style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </span>Ãäå ÛíÑ ãÈíä æÇáÅÝÊÑÇÁ Úáì</span></strong><strong style="mso-ansi-font-weight: normal"><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 16pt; FONT-FAMILY: 'Arabic Transparent'; mso-bidi-language: AR-DZ"> </span></strong><strong style="mso-ansi-font-weight: normal"><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 16pt; FONT-FAMILY: 'Arabic Transparent'">ÑÓæáå<span style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </span>æÇÊåÇãå<span style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </span>ÈÃäå áã<span style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </span>íáÊÒã ÈÇáãåãÉ ÇáãäæØÉ<span style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </span>Èå æåí<span style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </span>ÇáÈáÇÛ<span style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </span>áÇ ÛíÑ ¿</span></strong><strong style="mso-ansi-font-weight: normal"><span lang="AR-DZ" style="FONT-SIZE: 16pt; FONT-FAMILY: 'Arabic Transparent'; mso-bidi-language: AR-DZ"><o:p></o:p></span></strong></p>
اجمالي القراءات 14345

للمزيد يمكنك قراءة : اساسيات اهل القران
أضف تعليق
لا بد من تسجيل الدخول اولا قبل التعليق
تاريخ الانضمام : 2006-10-28
مقالات منشورة : 274
اجمالي القراءات : 2,789,270
تعليقات له : 307
تعليقات عليه : 377
بلد الميلاد : Morocco
بلد الاقامة : Morocco