ودلالة أصواتها فيزيائياً:
نشأة اللغة العربية

سامر إسلامبولي Ýí 2007-02-24


;/strong></span></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="TEXT-JUSTIFY: kashida; LINE-HEIGHT: 24pt; MARGIN-RIGHT: 1.1pt; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%; mso-line-height-rule: exactly; tab-stops: 463.85pt"><span style="mso-bookmark: _Toc232182126"><strong><span dir="ltr" style="FONT-SIZE: 16pt; mso-bidi-language: AR-SY"><span style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </span>1<span style="mso-spacerun: yes">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></span></strong></span><span style="mso-bookmark: _Toc232182126"><strong><span lang="AR-SY" style="FONT-SIZE: 16pt; FONT-FAMILY: 'Traditional Arabic'; mso-bidi-language: AR-SY">Ü</span></strong></span><span style="mso-bookmark: _Toc232182126"><strong><span lang="AR-SY" style="FONT-SIZE: 16pt; FONT-FAMILY: 'Traditional Arabic'"> </span></strong></span><span style="mso-bookmark: _Toc232182126"><strong><span lang="AR-SY" style="FONT-SIZE: 16pt; FONT-FAMILY: 'Traditional Arabic'; mso-bidi-language: AR-SY">ÇáÊøæÇÖÚ æÇáÇÕØáÇÍ Ýí ÊÓãíÉ ÇáÃÔíÇÁ Ïæä Ãí ÚáÇÞÉ ãäØÞíÉ Èíä ÇáÔøíÁ æÇÓãå. æíßæä ãä ÎáÇá ÇÌÊãÇÚ ÍßãÇÁ ÇáÞæã æÇÊøöÝÇÞåã Úáì ÇÓã ãÚíä íÊã ÅØáÇÞå Úáì ÇáÔøíÁ.<o:p></o:p></span></strong></span></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="TEXT-JUSTIFY: kashida; TEXT-INDENT: -17pt; LINE-HEIGHT: 24pt; MARGIN-RIGHT: 42.5pt; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%; mso-line-height-rule: exactly; tab-stops: 463.85pt"><span style="mso-bookmark: _Toc232182126"><strong><span lang="AR-SY" style="FONT-SIZE: 16pt; FONT-FAMILY: 'Traditional Arabic'; LETTER-SPACING: -0.4pt; mso-bidi-language: AR-SY"><span style="mso-spacerun: yes">&nbsp;</span>2 Ü</span></strong></span><span style="mso-bookmark: _Toc232182126"><strong><span lang="AR-SY" style="FONT-SIZE: 16pt; FONT-FAMILY: 'Traditional Arabic'; LETTER-SPACING: -0.4pt"> </span></strong></span><span style="mso-bookmark: _Toc232182126"><strong><span lang="AR-SY" style="FONT-SIZE: 16pt; FONT-FAMILY: 'Traditional Arabic'; LETTER-SPACING: -0.4pt; mso-bidi-language: AR-SY">ÇááøõÛÉ æÍí ãä Çááå¡ æÞÏ Êã ÊÚáíã ÇáÅäÓÇä ÇáÃæá ÃÓãÇÁ ßá ÔíÁ.</span></strong></span><span style="mso-bookmark: _Toc232182126"><strong><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 16pt; FONT-FAMILY: 'Traditional Arabic'; LETTER-SPACING: -0.4pt"><o:p></o:p></span></strong></span></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="TEXT-JUSTIFY: kashida; TEXT-INDENT: -17pt; LINE-HEIGHT: 24pt; MARGIN-RIGHT: 42.5pt; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%; mso-line-height-rule: exactly; tab-stops: 463.85pt"><span style="mso-bookmark: _Toc232182126"><strong><span lang="AR-SY" style="FONT-SIZE: 16pt; FONT-FAMILY: 'Traditional Arabic'; LETTER-SPACING: -0.1pt; mso-bidi-language: AR-SY">3 <span style="mso-spacerun: yes">&nbsp;</span>Ü</span></strong></span><span style="mso-bookmark: _Toc232182126"><strong><span lang="AR-SY" style="FONT-SIZE: 16pt; FONT-FAMILY: 'Traditional Arabic'; LETTER-SPACING: -0.1pt"> </span></strong></span><span style="mso-bookmark: _Toc232182126"><strong><span lang="AR-SY" style="FONT-SIZE: 16pt; FONT-FAMILY: 'Traditional Arabic'; LETTER-SPACING: -0.1pt; mso-bidi-language: AR-SY">ßÇäÊ äÔÃÉ ÇááøõÛÉ äÊíÌÉ ÊÝÇÚá ÇáÅäÓÇä ãÚ ÇáÃÍÏÇË æÖÑæÑÉ ÊæÇÕáå ãÚ Èäí ÌäÓå</span></strong></span><span style="mso-bookmark: _Toc232182126"><strong><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 16pt; FONT-FAMILY: 'Traditional Arabic'; LETTER-SPACING: -0.1pt">¡ </span></strong></span><span style="mso-bookmark: _Toc232182126"><strong><span lang="AR-SY" style="FONT-SIZE: 16pt; FONT-FAMILY: 'Traditional Arabic'; LETTER-SPACING: -0.1pt; mso-bidi-language: AR-SY">æÍÇÌÇÊå áÊÎÒíä ÇáãÚáæãÇÊ</span></strong></span><span style="mso-bookmark: _Toc232182126"><strong><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 16pt; FONT-FAMILY: 'Traditional Arabic'; LETTER-SPACING: -0.1pt">¡ </span></strong></span><span style="mso-bookmark: _Toc232182126"><strong><span lang="AR-SY" style="FONT-SIZE: 16pt; FONT-FAMILY: 'Traditional Arabic'; LETTER-SPACING: -0.1pt; mso-bidi-language: AR-SY">ÝæáÏÊ ÇááøõÛÉ ÈÕõæÑÉ ÊÑÇßãíÉ ÎÇÖÚÉ áÚÇãá ÇáÒøãßÇä æÍÇÌÉ ÇáÅäÓÇä.</span></strong></span><span style="mso-bookmark: _Toc232182126"><strong><span dir="ltr" style="FONT-SIZE: 16pt; LETTER-SPACING: -0.1pt"><o:p></o:p></span></strong></span></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="MARGIN-TOP: 6pt; TEXT-JUSTIFY: kashida; TEXT-INDENT: 25.5pt; LINE-HEIGHT: 24pt; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%; mso-line-height-rule: exactly; tab-stops: 463.85pt"><span style="mso-bookmark: _Toc232182126"><strong><span lang="AR-SY" style="FONT-SIZE: 16pt; FONT-FAMILY: 'Traditional Arabic'; mso-bidi-language: AR-SY">áääÇÞÔ ÇáÂÑÇÁ ÇáËøáÇËÉ:</span></strong></span><span style="mso-bookmark: _Toc232182126"><strong><span dir="ltr" style="FONT-SIZE: 16pt; mso-bidi-language: AR-SY"><o:p></o:p></span></strong></span></p>
<p class="a0" dir="rtl"><span style="mso-bookmark: _Toc232182126"><a name="_Toc232182120"><span lang="AR-SY" style="FONT-SIZE: 16pt; FONT-FAMILY: 'Traditional Arabic'">ÇáÑøÃí ÇáÃæá:</span></a></span><span style="mso-bookmark: _Toc232182126"><span lang="AR-SY" style="FONT-SIZE: 16pt; FONT-FAMILY: 'Traditional Arabic'"> <o:p></o:p></span></span></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="MARGIN-TOP: 6pt; TEXT-JUSTIFY: kashida; TEXT-INDENT: 25.5pt; LINE-HEIGHT: 24pt; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%; mso-line-height-rule: exactly; tab-stops: 463.85pt"><span style="mso-bookmark: _Toc232182126"><strong><span lang="AR-SY" style="FONT-SIZE: 16pt; FONT-FAMILY: 'Traditional Arabic'; mso-bidi-language: AR-SY">Åä ÚãáíÉ ÇáÇÌÊãÇÚ áÇÎÊíÇÑ ÇÓã áÔíÁ ãÚíä ÊÏá Úáì æõÌõæÏ ßáãÇÊ ãÚáæãÉ ÈÇáäøÓÈÉ ááÞæã¡ Ãí ÚäÏåã áÛÉ íÓÊÎÏãæäåÇ¡ æÈÍËäÇ åæ Úä äÔÃÉ ÇááøõÛÉ</span></strong></span><span style="mso-bookmark: _Toc232182126"><strong><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 16pt; FONT-FAMILY: 'Traditional Arabic'">¡ </span></strong></span><span style="mso-bookmark: _Toc232182126"><strong><span lang="AR-SY" style="FONT-SIZE: 16pt; FONT-FAMILY: 'Traditional Arabic'; mso-bidi-language: AR-SY">æáíÓ Úä ÇÓÊÎÏÇãåÇ Ýí ÊÓãíÉ ÇáÃÔíÇÁ¡ ÛíÑ Ãä ÃÓÇÓ ÇááøõÛÉ åæ ÃÝÚÇá æáíÓ ÃÓãÇÁ. Ýåæ ÑÃí ÖÚíÝ ÌÏøóÇð.</span></strong></span><span style="mso-bookmark: _Toc232182126"><strong><span dir="ltr" style="FONT-SIZE: 16pt; mso-bidi-language: AR-SY"><o:p></o:p></span></strong></span></p>
<p class="a0" dir="rtl"><span style="mso-bookmark: _Toc232182126"><a name="_Toc232182121"><span lang="AR-SY" style="FONT-SIZE: 16pt; FONT-FAMILY: 'Traditional Arabic'">ÇáÑøÃí ÇáËøÇäí:</span></a></span><span style="mso-bookmark: _Toc232182126"><span lang="AR-SY" style="FONT-SIZE: 16pt; FONT-FAMILY: 'Traditional Arabic'"><o:p></o:p></span></span></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="MARGIN-TOP: 6pt; TEXT-JUSTIFY: kashida; TEXT-INDENT: 25.5pt; LINE-HEIGHT: 24pt; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%; mso-line-height-rule: exactly; tab-stops: 463.85pt"><span style="mso-bookmark: _Toc232182126"><strong><span lang="AR-SY" style="FONT-SIZE: 16pt; FONT-FAMILY: 'Traditional Arabic'; mso-bidi-language: AR-SY">ÇäØáÞ ÇáÞÇÆáæä Èå ãä ãÓÃáÊíä:<o:p></o:p></span></strong></span></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="MARGIN-TOP: 6pt; TEXT-JUSTIFY: kashida; TEXT-INDENT: 25.5pt; LINE-HEIGHT: 23pt; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%; mso-line-height-rule: exactly; tab-stops: 463.85pt"><span style="mso-bookmark: _Toc232182126"><strong><span lang="AR-SY" style="FONT-SIZE: 16pt; FONT-FAMILY: 'Traditional Arabic'; mso-bidi-language: AR-SY">ÇáãÓÃáÉ ÇáÃæáì: æõÌõæÏ äÕ ÞÑÂäí íÞæá: </span></strong></span><span style="mso-bookmark: _Toc232182126"><strong><span lang="AR-SY" style="FONT-SIZE: 16pt; FONT-FAMILY: 'Traditional Arabic'; mso-bidi-language: AR-SY; mso-ascii-font-family: HQPB2; mso-hansi-font-family: HQPB2">[ æÚáã ÂÏã ÇáÃÓãÇÁ ßáåÇ ]</span></strong></span><span style="mso-bookmark: _Toc232182126"><strong><span lang="AR-SY" style="FONT-SIZE: 16pt; FONT-FAMILY: 'Traditional Arabic'; mso-bidi-language: AR-SY">ÝÚÏøõæÇ åÐÇ ÇáäøÕ ÏáíáÇð Úáì Ãäøó ÇááøõÛÉ æÍí ãä Çááå Åáì ÇáÅäÓÇä ÇáÃæá<sup>(</sup></span></strong></span><a title="" style="mso-footnote-id: ftn1" name="_ftnref1" href="http://www.ahl-alquran.com/FCKeditor/editor/fckeditor.html?InstanceName=rte1&amp;Toolbar=Default#_ftn1"><span style="mso-bookmark: _Toc232182126"><span class="MsoFootnoteReference"><strong><span lang="AR-SY" style="FONT-SIZE: 16pt; FONT-FAMILY: 'Traditional Arabic'; mso-bidi-language: AR-SY">1</span></strong></span></span></a><span style="mso-bookmark: _Toc232182126"><strong><sup><span lang="AR-SY" style="FONT-SIZE: 16pt; FONT-FAMILY: 'Traditional Arabic'; mso-bidi-language: AR-SY">)</span></sup></strong></span><span style="mso-bookmark: _Toc232182126"><strong><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 16pt; FONT-FAMILY: 'Traditional Arabic'">¡ </span></strong></span><span style="mso-bookmark: _Toc232182126"><strong><span lang="AR-SY" style="FONT-SIZE: 16pt; FONT-FAMILY: 'Traditional Arabic'; mso-bidi-language: AR-SY">æåÐÇ ÇáÃãÑ Ýí ÍÞíÞÊå íÞÊÖí Ãä ßáãÇÊ ÇááøõÛÉ ßáåÇ ÞÏ ÚáãåÇ æÇÓÊÎÏãåÇ ÇáÅäÓÇä ÇáÃæá</span></strong></span><span style="mso-bookmark: _Toc232182126"><strong><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 16pt; FONT-FAMILY: 'Traditional Arabic'">!</span></strong></span><span style="mso-bookmark: _Toc232182126"><strong><span lang="AR-SY" style="FONT-SIZE: 16pt; FONT-FAMILY: 'Traditional Arabic'; mso-bidi-language: AR-SY"> Ãí Ãäøó ÇáÅäÓÇä ÇáÃæá ßÇä ÓÇÈÞ Ýí áÛÊå Úä ÇáæÇÞÚ ÇáÐí íÚíÔå¡ Ýåæ íÚÑÝ ÃÓãÇÁ ßá ãÇ ßÇä æÓíßæä Ïæä æõÌõæÏ áåÐå ÇáÃÔíÇÁ Ýí ÇáæÇÞÚ¡ æÏæä æõÌõæÏ áÏáÇáÊåÇ Ýí Ðåäå ÖÑæÑÉ¡ æÅáÇ ÞÇã ÈÊäÝíÐåÇ æÅÎÑÇÌåÇ Åáì ÃÑÖ ÇáæÇÞÚ æÇÓÊÝÇÏ ãäåÇ¡ æíÞÊÖí ÃíÖÇð ÞíÇã ÇáÅäÓÇä ÇáÃæá ÇáÐí ÃæÍíÊ Åáíå ÇááøõÛÉ ÈÊáÞíäåÇ ÃáÝÇÙÇð Ïæä ãÚÇäò áÃæáÇÏå¡ æåßÐÇ ÊóÓúÊóãöÑøð ÚãáíÉ ÇáÊøáÞíä ãä Ìíá Åáì ÂÎÑ. æåÐÇ ÇáÊøÕõæÑ áäÔÃÉ ÇááøõÛÉ åæ æåã ãÎÇáÝ ááæÇÞÚ ÊãÇãÇð ÍíË Ãäøó ÇááøõÛÉ åí äÊíÌÉ ÊÝÇÚá ÇáÅäÓÇä ßÌãÇÚÉ æßãÌÊãÚ</span></strong></span><span style="mso-bookmark: _Toc232182126"><strong><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 16pt; FONT-FAMILY: 'Traditional Arabic'">¡ </span></strong></span><span style="mso-bookmark: _Toc232182126"><strong><span lang="AR-SY" style="FONT-SIZE: 16pt; FONT-FAMILY: 'Traditional Arabic'; mso-bidi-language: AR-SY">æÊÑÇßã Ðáß æÊäÇãíå Öãä Òãä áíÓ ÈÇáÞáíá¡ ÝÇááøõÛÉ áã ÊæÌÏ Ýí Òãä æÇÍÏ¡ æáã Êßä äÊíÌÉ ÊÝÇÚá ÅäÓÇä æÇÍÏ¡ æßÐáß áã Êßä äÊíÌÉ ÊÝÇÚá ãÌÊãÚ æÇÍÏ¡ Èá ÊÝÇÚá ãÌÊãÚÇÊ ÈÕõæÑÉ ÊÑÇßãíÉ ãÊäÇãíÉ ÍÓÈ ÇÍÊíÇÌ ßá ãÌÊãÚ æÓÚÉ ÊÝßíÑå. äÇåíß Úä Ãä ÏáÇáÉ ÇáäøÕ ÇáÞÑÂäí ÙäíÉ ÇáÏøáÇáÉ áÇÍÊãÇáå ÃßËÑ ãä ãÝåæã æÐáß ÍÓÈ ãäÙæãÉ ÇáÈÇÍË ÇáÊí íÓÊÎÏãåÇ Ýí ÇáÈÍË<sup>(</sup></span></strong></span><a title="" style="mso-footnote-id: ftn2" name="_ftnref2" href="http://www.ahl-alquran.com/FCKeditor/editor/fckeditor.html?InstanceName=rte1&amp;Toolbar=Default#_ftn2"><span style="mso-bookmark: _Toc232182126"><span class="MsoFootnoteReference"><strong><span lang="AR-SY" style="FONT-SIZE: 16pt; FONT-FAMILY: 'Traditional Arabic'; mso-bidi-language: AR-SY">2</span></strong></span></span></a><span style="mso-bookmark: _Toc232182126"><strong><sup><span lang="AR-SY" style="FONT-SIZE: 16pt; FONT-FAMILY: 'Traditional Arabic'; mso-bidi-language: AR-SY">)</span></sup></strong></span><span style="mso-bookmark: _Toc232182126"><strong><span lang="AR-SY" style="FONT-SIZE: 16pt; FONT-FAMILY: 'Traditional Arabic'; mso-bidi-language: AR-SY">.</span></strong></span><span style="mso-bookmark: _Toc232182126"><strong><span dir="ltr" style="FONT-SIZE: 16pt; mso-bidi-language: AR-SY"><o:p></o:p></span></strong></span></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="MARGIN-TOP: 6pt; TEXT-JUSTIFY: kashida; TEXT-INDENT: 25.5pt; LINE-HEIGHT: 24pt; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%; mso-line-height-rule: exactly; tab-stops: 463.85pt"><span style="mso-bookmark: _Toc232182126"><strong><span lang="AR-SY" style="FONT-SIZE: 16pt; FONT-FAMILY: 'Traditional Arabic'; mso-bidi-language: AR-SY">ÇáãÓÃáÉ ÇáËøÇäíÉ: áÞÏ äÙÑ åÄáÇÁ Åáì ÚÙãÉ ÇááøõÛÉ ÇáÚÑÈíÉ</span></strong></span><span style="mso-bookmark: _Toc232182126"><strong><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 16pt; FONT-FAMILY: 'Traditional Arabic'">¡ </span></strong></span><span style="mso-bookmark: _Toc232182126"><strong><span lang="AR-SY" style="FONT-SIZE: 16pt; FONT-FAMILY: 'Traditional Arabic'; mso-bidi-language: AR-SY">æÅÍßÇãåÇ ÝÞÇáæÇ ÈÇÓÊÍÇáÉ Ãä Êßæä ÇááøõÛÉ ãä ÕäÚ ÇáÅäÓÇä¡ æÐáß áÇäÈåÇÑåã ÈåÇ æÚÏã ãÔÇÑßÊåã Ýí ÚãáíÉ æáÇÏÊåÇ æÈäÇÆåÇ¡ ÝáÞÏ æÕáÊ Åáíåã ÈäÇÁ ãÊßÇãáÇð ãÍßãÇð¡ æäÒá ÇáÞÑÂä ÚÑÈí ÇááøõÛÉ¡ æÇáÞÑÂä äÕ ÎÇÊãí æãÚÌÒ¡ ÝæÕáæÇ Åáì Ãäå áÇÈõÏøó Ãä Êßæä ÇááøõÛÉ ÇáÊí ÊÍÊæí ÇáÞÑÂä åí ãä ÇáãÕÏÑ ÐÇÊå. Ãí ãä Çááå ÊÈÇÑß æÊÚÇáì.</span></strong></span><span style="mso-bookmark: _Toc232182126"><strong><span dir="ltr" style="FONT-SIZE: 16pt; mso-bidi-language: AR-SY"><o:p></o:p></span></strong></span></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="MARGIN-TOP: 6pt; TEXT-JUSTIFY: kashida; TEXT-INDENT: 25.5pt; LINE-HEIGHT: 24pt; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%; mso-line-height-rule: exactly; tab-stops: 463.85pt"><span style="mso-bookmark: _Toc232182126"><strong><em><span lang="AR-SY" style="FONT-SIZE: 16pt; FONT-FAMILY: 'Traditional Arabic'; mso-bidi-language: AR-SY">ÃæáÇð</span></em></strong></span><span style="mso-bookmark: _Toc232182126"><strong><span lang="AR-SY" style="FONT-SIZE: 16pt; FONT-FAMILY: 'Traditional Arabic'; mso-bidi-language: AR-SY">: Åä ÇááøõÛÉ ÇáÚÑÈíÉ ÓÇÈÞÉ Ýí æõÌõæÏåÇ Úä ÇáäøÕ ÇáÞÑÂäí¡ æÈÇáÊøÇáí áÇ ÚáÇÞÉ ááäøÕ ÇáÞÑÂäí ÈÇááøõÛÉ ÇáÚÑÈíÉ ÇÈÊÏÇÁð.</span></strong></span><span style="mso-bookmark: _Toc232182126"><strong><span dir="ltr" style="FONT-SIZE: 16pt; mso-bidi-language: AR-SY"><o:p></o:p></span></strong></span></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="MARGIN-TOP: 6pt; TEXT-INDENT: 25.5pt; LINE-HEIGHT: 24pt; mso-line-height-rule: exactly; tab-stops: 463.85pt"><span style="mso-bookmark: _Toc232182126"><strong><em><span lang="AR-SY" style="FONT-SIZE: 16pt; FONT-FAMILY: 'Traditional Arabic'; mso-bidi-language: AR-SY">ËÇäíÇð</span></em></strong></span><span style="mso-bookmark: _Toc232182126"><strong><span lang="AR-SY" style="FONT-SIZE: 16pt; FONT-FAMILY: 'Traditional Arabic'; mso-bidi-language: AR-SY">: ÇááøõÛÉ áã ÊæÌÏ ÇÈÊÏÇÁ Úáì ÕõæÑÊåÇ ÇáÍÇáíÉ ÏÝÚÉ æÇÍÏÉ¡ æÅäøóãÇ æÌÏÊ ÈÕõæÑÉ ÊÑÇßãíÉ ÎáÇá ÝÊÑÇÊ ØæíáÉ ãä ÇáÒøãä ÓÇåãÊ ÇáãÌÊãÚÇÊ ÇáÃæáì Ýí ÚãáíÉ æáÇÏÊåÇ æÈäÇÆåÇ¡ Ýåí áíÓÊ ãä ÕäÚ ÅäÓÇä ÈÚíäå</span></strong></span><span style="mso-bookmark: _Toc232182126"><strong><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 16pt; FONT-FAMILY: 'Traditional Arabic'">¡ </span></strong></span><span style="mso-bookmark: _Toc232182126"><strong><span lang="AR-SY" style="FONT-SIZE: 16pt; FONT-FAMILY: 'Traditional Arabic'; mso-bidi-language: AR-SY">Èá íÓÊÍíá Úáíå Ãä íäÔìÁ åÐÇ ÇáÕøÑÍ ÇáÚÙíã¡ Ýåí äÊíÌÉ ÊáÇÞÍ æÊÝÇÚá ÚÞæá ÇáãÌÊãÚÇÊ ãÚ ÇáæÇÞÚ ÈÕõæÑÉ ÊÑÇßãíÉ. ÝßÇäÊ ÇááøõÛÉ ÙÇåÑÉ ÇÌÊãÇÚíÉ¡ æäÊíÌÉ ÊÝÇÚá ÇáÅäÓÇä ãÚ ÇáæÇÞÚ. æãËá Ðáß ãËá ÓÇÆÑ ÇáÚõáõæã ßáåÇ¡ ÝÞÏ ÈÏà ÇáÅäÓÇä ãä äÞØÉ ÇáÕøÝÑ</span></strong></span><span style="mso-bookmark: _Toc232182126"><span dir="ltr"></span><strong><span dir="ltr" style="FONT-SIZE: 16pt; FONT-FAMILY: HQPB2; mso-bidi-language: AR-SY"><span dir="ltr"></span>F</span></strong></span><span style="mso-bookmark: _Toc232182126"><span dir="rtl"></span><strong><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 16pt; FONT-FAMILY: 'Traditional Arabic'"><span dir="rtl"></span>[ ÃÎÑÌßã ãä ÈØæä ÃãåÇÊßã áÇ ÊÚáãæä ÔíÆÇð ]</span></strong></span><span style="mso-bookmark: _Toc232182126"><strong><span lang="AR-SY" style="FONT-SIZE: 16pt; FONT-FAMILY: 'Traditional Arabic'; mso-bidi-language: AR-SY">æÈÏà ÇáÅäÓÇä ßãÌÊãÚ Ýí ÑÍáÉ ÇáÊøÚáã ãäÐ Ãä Êã ÇáäøÝÎ Ýíå ãä ÑæÍ Çááå ÚÒ æÌá¡ ÝÊÝÚá ÚäÏå ÇáÓøãÚ æÇáÈÕÑ æÇáÝÄÇÏ æÓÇÑ Ýí ÇáÃÑÖ áíäÙÑ ßíÝ ÈÏà ÇáÎáÞ. Ýáæ ÌÇÁ ÃÍÏ ÇáÂä æåæ áÇ íÏÑí Úä äÔÃÉ Úáã ÇáÑøíÇÖíÇÊ ÔíÆÇð æäÙÑ Åáì ÚÙãÊå æÏÞÊå æÓÚÊå ÇáÍÇáíÉ áãÇ ÕÏÞ ÃÈÏÇð Ãä Ðáß ãä ÕäÚ æÇßÊÔÇÝ ÇáÅäÓÇä¡ áÃä ãä ØÈíÚÉ ÇáÅäÓÇä ÚäÏãÇ íäÙÑ Åáì ÔíÁ íÑíÏ Ãä íÍßã Úáíå íäØáÞ ãä ÕÝÉ ÇáÚÌáÉ</span></strong></span><span style="mso-bookmark: _Toc232182126"><strong><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 16pt; FONT-FAMILY: 'Traditional Arabic'">¡ </span></strong></span><span style="mso-bookmark: _Toc232182126"><strong><span lang="AR-SY" style="FONT-SIZE: 16pt; FONT-FAMILY: 'Traditional Arabic'; mso-bidi-language: AR-SY">æíåãá ÚÇãá ÇáÒøãÇä æÕÝÉ ÇáÊøÑÇßã ÇáãÚÑÝí ááãÌÊãÚÇÊ¡ æíÍÓÈ Ãä Ðáß ÇáÕøÑÍ ÇáÑøíÇÖí ÇáÚÙíã åæ ãä ÈäÇÁ ÅäÓÇä æÇÍÏ æÝí áÍÙÉ æÇÍÏÉ ÝíÍßã ãõÈÇÔÑÉ ÈÇÓÊÍÇáÉ Ãä íÕÏÑ Ðáß ãä ÅäÓÇä</span></strong></span><span style="mso-bookmark: _Toc232182126"><strong><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 16pt; FONT-FAMILY: 'Traditional Arabic'">¡ </span></strong></span><span style="mso-bookmark: _Toc232182126"><strong><span lang="AR-SY" style="FONT-SIZE: 16pt; FONT-FAMILY: 'Traditional Arabic'; mso-bidi-language: AR-SY">æáÇÈõÏøó Ãä íßæä åÐÇ ÇáÚáã ÇáÑøíÇÖí ãä ÌåÉ ÚÙíãÉ ÛíÑ ÇáÅäÓÇä. æãÇ íäØÈÞ Úáì ÇáÚõáõæã íäØÈÞ Úáì Úáã ÇááøõÛÉ ÇáÚÑÈíÉ ÊãÇãÇð.</span></strong></span><span style="mso-bookmark: _Toc232182126"><strong><span dir="ltr" style="FONT-SIZE: 16pt; mso-bidi-language: AR-SY"><o:p></o:p></span></strong></span></p>
<p class="MsoBodyTextIndent" dir="rtl" style="MARGIN: 6pt 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 25.5pt; LINE-HEIGHT: 24pt; mso-line-height-rule: exactly; tab-stops: 463.85pt"><span style="mso-bookmark: _Toc232182126"><strong><span lang="AR-SY" style="FONT-SIZE: 16pt; FONT-FAMILY: 'Traditional Arabic'">ÝÇáÅäÓÇä ßÇÆä ÚÙíã ÈãÇ æåÈå Çááå ÚÒ æÌá ãä äÚãÉ ÇáÚÞá æÇáÊøÝßíÑ æÇáÍõÑøöíøóÉ¡ æÌÚáå ÎáíÝÉ Ýí ÇáÃÑÖ </span></strong></span><span style="mso-bookmark: _Toc232182126"><strong><span lang="AR-SY" style="FONT-SIZE: 16pt; FONT-FAMILY: 'Traditional Arabic'; mso-ascii-font-family: HQPB2; mso-hansi-font-family: HQPB2">[ æáÞÏ ßÑãäÇ Èäí áÂÏã ] [ Åäí ÌÇÚá Ýí ÇáÃÑÖ ÎáíÝÉ ]</span></strong></span><span style="mso-bookmark: _Toc232182126"><strong><span lang="AR-SY" style="FONT-SIZE: 16pt; FONT-FAMILY: 'Traditional Arabic'">æÞÏíãÇð Þíá: ÅÐÇ ÚõÑöÝó ÇáÓøÈÈ ÈØá ÇáÚÌÈ. ÝÇááøõÛÉ ÇáÚÑÈíÉ åí äÊíÌÉ ÊÝÇÚá ÇáÅäÓÇä ÚÞáÇð æÊÝßíÑÇð ãÚ ÇáæÇÞÚ æÊæÇÕáå ãÚ Èäí ÌäÓå æÊÑÇßã åÐå ÇáãÚáæãÇÊ æÊæÇÕáåÇ ãÚ ÇáãÌÊãÚÇÊ ÇááÇÍÞÉ¡ Ýßá ãÌÊãÚ íÖíÝ ÊÝÇÚáå Ýí Úáã ÇááøõÛÉ áãÇ ÓÈÞ Åáì Ãä Êã ÈäÇÁ äÙÇã æÃÓÇÓ ÇááøõÛÉ æÇßÊãÇá ÇáÃÈÌÏíÉ ÇáÕøæÊíÉ ÇáÊí åí ÈãËÇÈÉ ÇááøÈäÇÊ æÇáÚäÇÕÑ ÇáÃÓÇÓíÉ ÇáÊí Êã ÇÓÊÎÏÇãåÇ Ýí ÈäÇÁ ÇááøõÛÉ.</span></strong></span><span style="mso-bookmark: _Toc232182126"><strong><span dir="ltr" style="FONT-SIZE: 16pt; mso-bidi-font-family: 'Traditional Arabic'"><o:p></o:p></span></strong></span></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="MARGIN-TOP: 6pt; TEXT-JUSTIFY: kashida; TEXT-INDENT: 25.5pt; LINE-HEIGHT: 24pt; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%; mso-line-height-rule: exactly; tab-stops: 463.85pt"><span style="mso-bookmark: _Toc232182126"><strong><span lang="AR-SY" style="FONT-SIZE: 16pt; FONT-FAMILY: 'Traditional Arabic'; mso-bidi-language: AR-SY">æÇáÞÑÂä äÒá ãÓÊÎÏãÇð ÇááøõÛÉ ÇáÚÑÈíÉ áíæÕá Åáì ÇáäøÇÓ ãÖãæäÇó ãÚíäÇð ãä ÇáÏøáÇáÇÊ¡ æÇáßáãÇÊ ÇáÊí ÇÓÊÎÏãåÇ Çááå Ýí ÕíÇÛÉ ÇáäøÕ ÇáÞÑÂäí åí ÐÇÊ ÇáßáãÇÊ ÇáÊí íÓÊÎÏãåÇ ÇáÅäÓÇä Ýí ßáÇãå ãÚ ÇáÂÎÑíä¡ æÇáãÚÌÒÉ Ýí ÇáäøÕ ÇáÞÑÂäí ßÇäÊ Ýí ØÑíÞÉ ÇÓÊÎÏÇã ÇáßáãÉ æÊÑßíÈåÇ ãÚ ÃÎæÇÊåÇ ÈÕõæÑÉ ãØÇÈÞÉ áãÍá ÇáÎØÇÈ ãä ÇáæÇÞÚ ÊãÇãÇð æÊÛØí ÇáÍÏË ãä ÈÏÇíÊå Åáì ãäÊåÇå ÍíË áÇ íÞÈá ÇáäøÕ Ãí ÒíÇÏÉ Ýí ÇáãÈäì ãÚ ãÑæÑ ÇáÒøãä æÊÞÏã ÇáÚõáõæã ÚäÏ ÇáÅäÓÇä¡ æãä åÐÇ ÇáæÌå äÞæá: ÇáäøÕ ÇáÞÑÂäí ÕÇáÍ áßá ÒãÇä æãßÇä. æÊÌáÊ Êáß ÇáÍÞíÞÉ Ýí ËÈÇÊ ÇáäøÕ ßãÈäì æÊÍÑßå ßãÚäì Öãä ãÚØíÇÊ ÏáÇáÇÊ ÇáãÈäì æãÚáæãÇÊ ÇáæÇÞÚ æßá Ðáß Úáì ãÍæÑ ÇáËøÇÈÊ æÇáãÊÛíÑ.<o:p></o:p></span></strong></span></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="MARGIN-TOP: 6pt; TEXT-JUSTIFY: kashida; TEXT-INDENT: 25.5pt; LINE-HEIGHT: 24pt; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%; mso-line-height-rule: exactly; tab-stops: 463.85pt"><span style="mso-bookmark: _Toc232182126"><strong><span lang="AR-SY" style="FONT-SIZE: 16pt; FONT-FAMILY: 'Traditional Arabic'; mso-bidi-language: AR-SY">áÐÇ ÝÅä ÇáÞæá ÈÃä äÔÃÉ ÇááøõÛÉ ÇáÚÑÈíÉ æÍí ãä Çááå ÚÒ æÌá åæ ÑÃí ÖÚíÝ ÌÏøóÇð</span></strong></span><span style="mso-bookmark: _Toc232182126"><strong><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 16pt; FONT-FAMILY: 'Traditional Arabic'">¡ </span></strong></span><span style="mso-bookmark: _Toc232182126"><strong><span lang="AR-SY" style="FONT-SIZE: 16pt; FONT-FAMILY: 'Traditional Arabic'; mso-bidi-language: AR-SY">æÈÚíÏ Úä ÇáÕøæÇÈ æÇáÈÍË ÇáÚáãí¡ æÓäËÈÊ Ðáß ÃËäÇÁ ÊßáãäÇ Úä ÇáÑøÃí ÇáÃÎíÑ.</span></strong></span><span style="mso-bookmark: _Toc232182126"><strong><span dir="ltr" style="FONT-SIZE: 16pt; mso-bidi-language: AR-SY"><o:p></o:p></span></strong></span></p>
<p class="a0" dir="rtl"><span style="mso-bookmark: _Toc232182126"><a name="_Toc232182122"><span lang="AR-SY" style="FONT-SIZE: 16pt; FONT-FAMILY: 'Traditional Arabic'">ÇáÑøÃí ÇáËøÇáË:</span></a></span><span style="mso-bookmark: _Toc232182126"><span lang="AR-SY" style="FONT-SIZE: 16pt; FONT-FAMILY: 'Traditional Arabic'"><o:p></o:p></span></span></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="MARGIN-TOP: 6pt; TEXT-JUSTIFY: kashida; TEXT-INDENT: 25.5pt; LINE-HEIGHT: 24pt; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%; mso-line-height-rule: exactly; tab-stops: 463.85pt"><span style="mso-bookmark: _Toc232182126"><strong><span lang="AR-SY" style="FONT-SIZE: 16pt; FONT-FAMILY: 'Traditional Arabic'; LETTER-SPACING: -0.2pt; mso-bidi-language: AR-SY">Åä ÇááøõÛÉ ÇáÚÑÈíÉ åí äÊíÌÉ ÊÝÇÚá ÇáÅäÓÇä ßãÌÊãÚ ãÚ ÇáæÇÞÚ¡ æåÐÇ ÇáÑøÃí åæ ÇáÕøæÇÈ ãä Èíä ÇáÂÑÇÁ ÇáãÐßæÑÉ. áäÑ Ðáß ãä ÎáÇá ÇáÔøÑÍ.</span></strong></span><span style="mso-bookmark: _Toc232182126"><strong><span dir="ltr" style="FONT-SIZE: 16pt; LETTER-SPACING: -0.2pt; mso-bidi-language: AR-SY"><o:p></o:p></span></strong></span></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="MARGIN-TOP: 6pt; TEXT-JUSTIFY: kashida; TEXT-INDENT: 25.5pt; LINE-HEIGHT: 24pt; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%; mso-line-height-rule: exactly; tab-stops: 463.85pt"><span style="mso-bookmark: _Toc232182126"><strong><span lang="AR-SY" style="FONT-SIZE: 16pt; FONT-FAMILY: 'Traditional Arabic'; mso-bidi-language: AR-SY">Ãæá ÃãÑ íäÈÛí ÇáÚáã Èå åæ ÇáÚáã ÈÇáÅäÓÇä ßßÇÆä Íí áå ÛÑÇÆÒ æÍÇÌÇÊ äÝÓíÉ æÌÓãíÉ<sup>(</sup></span></strong></span><a title="" style="mso-footnote-id: ftn3" name="_ftnref3" href="http://www.ahl-alquran.com/FCKeditor/editor/fckeditor.html?InstanceName=rte1&amp;Toolbar=Default#_ftn3"><span style="mso-bookmark: _Toc232182126"><span class="MsoFootnoteReference"><strong><span lang="AR-SY" style="FONT-SIZE: 16pt; FONT-FAMILY: 'Traditional Arabic'; mso-bidi-language: AR-SY">1</span></strong></span></span></a><span style="mso-bookmark: _Toc232182126"><strong><sup><span lang="AR-SY" style="FONT-SIZE: 16pt; FONT-FAMILY: 'Traditional Arabic'; mso-bidi-language: AR-SY">)</span></sup></strong></span><span style="mso-bookmark: _Toc232182126"><strong><span lang="AR-SY" style="FONT-SIZE: 16pt; FONT-FAMILY: 'Traditional Arabic'; mso-bidi-language: AR-SY">¡ æãä ÛÑÇÆÒå ÇáäøÝÓíÉ ÛÑíÒÉ ÇáÊøÚáã ÇáÊí ÊÏÝÚå Åáì ÇáÈÍË æÇáÊøÞÕí Úä ÍÞíÞÉ ÍÏæË ÇáÃãæÑ¡ æÍÊøóì Êßæä ÚäÏå ÇáÞÏÑÉ Úáì ÇáÊøÚáã íäÈÛí Ãä íãáß ÃÏæÇÊ ÇáÊøÚáã æÏÇÝÚ ÇáÊøÚáã¡ æåÐå ÇáÃãæÑ åí ãä ÇáÝØÑÉ ÇáÊí ÝØÑ Çááå ÇáäøÇÓ ÚáíåÇ¡ ÝíõæÌÏ ÇäÓÌÇã æÊßÇãá Èíä ÝØÑÉ ÇáÅäÓÇä æÇáæÇÞÚ ÇáÐí åæ ãä ÎáÞ Çááå¡ ÝÞÏ ÌÚá Çááå ÇáÅäÓÇä íÊäÇÛã æíäÓÌã ÚÞáå æÊÝßíÑå æÌåÇÒ ÇáäøØÞ ÚäÏå ãÚ ÇáæÇÞÚ ÊãÇãÇõ. ÝÇáÅäÓÇä ÇáÃæá ßÌäÓ åæ ÅäÓÇä ÝØÑí ãáÊÕÞ ÈÇáæÇÞÚ ÃßËÑ ãä <span style="LETTER-SPACING: -0.2pt">ÅäÓÇä Çáíæã¡ æíÊÝÇÚá ãÚ ÈíÆÊå ÈÕõæÑÉ ÇäÓÌÇãíÉ æÊäÇÛãíÉ æíÊäÈå Åáì ÊÛíÑÇÊ ÇáØøÈíÚÉ æÊÞáÈÇÊåÇ¡ Ýåæ ÌÒÁ áÇ íÊÌÒà ãä ÇáØøÈíÚÉ¡ ÝßÇä æÇÞÚÇð ÊÍÊ ÊÃËíÑ æåíãäÉ ÇáØøÈíÚÉ Úáíå ÈÚßÓ ÅäÓÇä ÇáãÏäíÉ æÇáãÚÇÕÑÉ Ýåæ íÚíÔ ÍíÇÉ ãÇÏøöíøóÉ Èíä ÃÑÈÚ ÌÏÑÇä ÊÓÏ ÍæÇÓå ãä Ãä ÊÊÝÇÚá ãÚ ÇáæÇÞÚ Èá æíÍÇÑÈ ÇáØøÈíÚÉ æíÞæã ÈÊáæíË ÇáÈíÆÉ æíÚíÔ ãÎÇáÝÇð áÝØÑÊå ãÚÇÏíÇð áÈíÆÊå.<o:p></o:p></span></span></strong></span></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="MARGIN-TOP: 6pt; TEXT-JUSTIFY: kashida; TEXT-INDENT: 1.1pt; LINE-HEIGHT: 23pt; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%; mso-line-height-rule: exactly; tab-stops: 463.85pt"><span style="mso-bookmark: _Toc232182126"><strong><span lang="AR-SY" style="FONT-SIZE: 16pt; FONT-FAMILY: 'Traditional Arabic'; mso-bidi-language: AR-SY">ÃãÇ ÇáÅäÓÇä ÇáÃæá ßÌäÓ Ýåæ ÑÈíÈ ÇáØøÈíÚÉ æÇÈäåÇ ÇáÈÇÑ ÇáãÊßíÝ ãÚ äÙÇãåÇ æÇáãáÊÕÞ ÈåÇ ßÇáÊÕÇÞ ÇáæáÏ ÈÃãå¡ íÃÎÐ ßá ÔíÁ ãäåÇ. ÝáãÇ ÈÏà ÇáæÚí ÚäÏ ÇáÅäÓÇä ÕÇÑ íÍÇßí ÃÕæÇÊ ÇáØøÈíÚÉ æÇáßÇÆäÇÊ ÇáÃÎÑì æíÝåã áÛÊåÇ ÇáÊí åí ÇáÙøæÇåÑ ÇáØøÈíÚíÉ æÐáß ãä ÎáÇá ÊÝÇÚáå ÇáÝíÒíæáæÌí ÇáÅíÌÇÈí æÇáÓøáÈí Ýí ÇÓÊÎÏÇã ÌåÇÒ ÇáäøØÞ ÚäÏå¡ æÊÝÇÚáå ÇáäøÝÓí ÔõÚõæÑÇð æÚÞáÇð ÝÈÏà ÈÅÕÏÇÑ ÇáÃÕæÇÊ ßÝÚá æÑÏ ÝÚá</span></strong></span><span style="mso-bookmark: _Toc232182126"><strong><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 16pt; FONT-FAMILY: 'Traditional Arabic'">¡ </span></strong></span><span style="mso-bookmark: _Toc232182126"><strong><span lang="AR-SY" style="FONT-SIZE: 16pt; FONT-FAMILY: 'Traditional Arabic'; mso-bidi-language: AR-SY">æÐáß ÈÇáÊøÚáã ãä ÇáØøÈíÚÉ ÐÇÊåÇ</span></strong></span><span style="mso-bookmark: _Toc232182126"><strong><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 16pt; FONT-FAMILY: 'Traditional Arabic'">¡ </span></strong></span><span style="mso-bookmark: _Toc232182126"><strong><span lang="AR-SY" style="FONT-SIZE: 16pt; FONT-FAMILY: 'Traditional Arabic'; mso-bidi-language: AR-SY">ÝÃÎÐ ÕõæÑ ÕæÊíÉ ááÙøæÇåÑ ÇáØøÈíÚíÉ</span></strong></span><span style="mso-bookmark: _Toc232182126"><strong><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 16pt; FONT-FAMILY: 'Traditional Arabic'">¡ </span></strong></span><span style="mso-bookmark: _Toc232182126"><strong><span lang="AR-SY" style="FONT-SIZE: 16pt; FONT-FAMILY: 'Traditional Arabic'; mso-bidi-language: AR-SY">ÝßÇäÊ åí ÈÏÇíÉ æáÇÏÉ ÇáÃÍÑÝ ÚäÏ ÇáÅäÓÇä ÇáÃæá</span></strong></span><span style="mso-bookmark: _Toc232182126"><strong><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 16pt; FONT-FAMILY: 'Traditional Arabic'">¡ </span></strong></span><span style="mso-bookmark: _Toc232182126"><strong><span lang="AR-SY" style="FONT-SIZE: 16pt; FONT-FAMILY: 'Traditional Arabic'; mso-bidi-language: AR-SY">æÊÑÇßã Ðáß ÇáÊøÝÇÚá Ýí ÇáãÌÊãÚ æÃÎÐ ÈõÚúÏÇð ÇÌÊãÇÚíÇð áÊæÇÕá æäÞá ÇáÎÈÑÇÊ ãä Ìíá Åáì ÂÎÑ¡ ÝßÇä ÇáÅäÓÇä ÇáÃæá ßÌäÓ íÊæÇÕá ãä ÎáÇá ÇáÊøÕæíÊ ÇáÐí åæ Ýí ÍÞíÞÊå ÕõæÑ ÕæÊíÉ ááÙøæÇåÑ ÇáØøÈíÚíÉ</span></strong></span><span style="mso-bookmark: _Toc232182126"><strong><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 16pt; FONT-FAMILY: 'Traditional Arabic'">¡ </span></strong></span><span style="mso-bookmark: _Toc232182126"><strong><span lang="AR-SY" style="FONT-SIZE: 16pt; FONT-FAMILY: 'Traditional Arabic'; mso-bidi-language: AR-SY">æäÊíÌÉ ÊÑÇßã åÐå ÇáÕøæÑ ÇáÕøæÊíÉ ÃæÌÏ ÃÓÇÓÇð ááãÌÊãÚÇÊ ÇááÇÍÞÉ áÊßæíä ÇááøõÛÉ</span></strong></span><span style="mso-bookmark: _Toc232182126"><strong><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 16pt; FONT-FAMILY: 'Traditional Arabic'">¡ </span></strong></span><span style="mso-bookmark: _Toc232182126"><strong><span lang="AR-SY" style="FONT-SIZE: 16pt; FONT-FAMILY: 'Traditional Arabic'; mso-bidi-language: AR-SY">æÐáß ãä ÎáÇá ÇÓÊÎÏÇã åÐå ÇááøÈäÇÊ æÇáÚäÇÕÑ ÇáÃæáì (ÇáÕøæÑ ÇáÕøæÊíÉ</span></strong></span><span style="mso-bookmark: _Toc232182126"><strong><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 16pt; FONT-FAMILY: 'Traditional Arabic'">)</span></strong></span><span style="mso-bookmark: _Toc232182126"><strong><span lang="AR-SY" style="FONT-SIZE: 16pt; FONT-FAMILY: 'Traditional Arabic'; mso-bidi-language: AR-SY"> ÈÖã ÕæÊ Åáì ÂÎÑ äÊíÌÉ ÚáÇÞÉ ÈíäåãÇ Ýí ÇáæÇÞÚ ÈÕõæÑÉ ãÊÊÇÈÚÉ ßÙÇåÑÊíä¡ ÝäÔÃÊ ÇáÕøæÑÉ ÇáÕøæÊíÉ ÇáãÄáÝÉ ãä ãÞØÚíä ãä ÇáÕøæÊ ßÈÏÇíÉ áäÔÃÉ ÇááøõÛÉ æÃÓÇÓ áÈäÇÆåÇ¡ æßÇä Ðáß Ýí ãÑÍáÉ ÇáÊøÚÞá æÇáÊøÝÇÚá ÇáÅäÓÇäí æÚäÏãÇ ÇÔÊÏÊ ÇáÍÇÌÉ æßËÑÊ ÇáÚáÇÞÇÊ ÇáÌãÇÚíÉ æÊÚÞÏÊ ÊãÊ ÚãáíÉ æáÇÏÉ ÇáãÌÊãÚ¡ æÈÏà ÇáÅäÓÇä Ýí ÇáÊøÝßíÑ ãÓÊÎÏãÇ ÇááøõÛÉ ßÍÞá ææÚÇÁ æãÌÇá áå áÃäøó ÇáÅäÓÇä áÇ íÝßÑ Ïæä áÛÉ¡ ÝÇÚÊãÏ Úáì ÇáÃÓÇÓ ÇáÝØÑí ÇáÐí æÕá Åáíå äÊíÌÉ ÊÚÞáå æÊÝÇÚáå ãÚ ÇáæÇÞÚ ÇáÐí åæ ÇáãÞÇØÚ ÇáÕøæÊíÉ æãÇ ÑßÈå ãäåÇ ãä ËäÇÆíÇÊ ÈÕõæÑÉ ÝØÑíÉ æÚÞáíÉ¡ ÝÞÇã ÈÊæÓíÚ åÐå ÇáßáãÇÊ ÇáËøäÇÆíÉ ÝØÑÉ æÊÝÇÚáÇ æÃÖÇÝ áåÇ ÕæÊÇ ÂÎÑ áÊÕíÑ ËáÇËíÉ ÇáÃÕæÇÊ</span></strong></span><span style="mso-bookmark: _Toc232182126"><strong><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 16pt; FONT-FAMILY: 'Traditional Arabic'">¡ </span></strong></span><span style="mso-bookmark: _Toc232182126"><strong><span lang="AR-SY" style="FONT-SIZE: 16pt; FONT-FAMILY: 'Traditional Arabic'; mso-bidi-language: AR-SY">æÈÐáß ÈÏà ÇáÊøÝßíÑ ÚäÏ ÇáÅäÓÇä ÈÕõæÑÉ ãÊäÇãíÉ æÕÇÚÏÉ ãÚ ÊæÓÚ ÇááøõÛÉ ØÑÏÇð ÈÍíË ßáãÇ ÒÇÏ ÇáÊøÝßíÑ ÊæÓÚÊ ÇááøõÛÉ ÈäÇÁð æßËÑÊ ãÝÑÏÇÊåÇ áÊÍÊæí ãÇÏøóÉ ÇáÊøÝßíÑ Åáì Ãä æÕáÊ <span style="LETTER-SPACING: -0.1pt">Åáì ãÓÊæì ÚÙíã ãä ÇáÈäÇÁ æÇßÊãáÊ ãä ÍíË ÇáäøÙÇã ÇáÐí íÍßã ÇááøõÛÉ. ÝæáÇÏÉ ÇááøõÛÉ ãä ÍíË ÇáÃÓÇÓ ÅäøóãÇ åí ÃãÑ ÝØÑí æÙåÑ Ðáß ãä ÎáÇá ÊÝÇÚá ÇáÅäÓÇä æÊÚÞáå ææÕá Åáì ÇáãÞÇØÚ ÇáÕøæÊíÉ (ÇáÃÈÌÏíÉ</span></span></strong></span><span style="mso-bookmark: _Toc232182126"><strong><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 16pt; FONT-FAMILY: 'Traditional Arabic'; LETTER-SPACING: -0.1pt">)</span></strong></span><span style="mso-bookmark: _Toc232182126"><strong><span lang="AR-SY" style="FONT-SIZE: 16pt; FONT-FAMILY: 'Traditional Arabic'; LETTER-SPACING: -0.1pt; mso-bidi-language: AR-SY"> æÇáßáãÇÊ ÇáËøäÇÆíÉ¡ æÚäÏãÇ ÈÏà ÇáÊøÝßíÑ ÚäÏ ÇáÅäÓÇä ßãÌÊãÚ ÙåÑ ÖÑæÑÉ ÊæÓÚ ÇááøõÛÉ æÈäÇÆåÇ ÝÙåÑÊ ÇáßáãÇÊ ÇáËøáÇËíÉ ÊÈÇÚÇð Ýí ßá ãÌÊãÚ ÍÓÈ ãÓÊæÇå ÇáãÚÑÝí áÊßæä ÇáæÚÇÁ æÇáÍÞá áÚãáíÉ ÇáÊøÝßíÑ.</span></strong></span><span style="mso-bookmark: _Toc232182126"><strong><span dir="ltr" style="FONT-SIZE: 16pt; LETTER-SPACING: -0.1pt; mso-bidi-language: AR-SY"><o:p></o:p></span></strong></span></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="MARGIN-TOP: 6pt; TEXT-JUSTIFY: kashida; TEXT-INDENT: 25.5pt; LINE-HEIGHT: 24pt; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%; mso-line-height-rule: exactly; tab-stops: 463.85pt"><span style="mso-bookmark: _Toc232182126"><strong><span lang="AR-SY" style="FONT-SIZE: 16pt; FONT-FAMILY: 'Traditional Arabic'; mso-bidi-language: AR-SY">ÝæáÇÏÉ ÇááøõÛÉ ÃÓÇÓÇð åí Ýí ãÑÍáÉ ÇáÊøÚÞá æÇáÊøÝÇÚá ÇáÝØÑí Ýí ÇáãÑÍáÉ ÇáÃÓÑæíÉ ÇáÌãÇÚíÉ¡ æÐáß ßÕõæÑ ÕæÊíÉ ËäÇÆíÉ ááÙøæÇåÑ ÇáØøÈíÚíÉ Ãí áÍÑßÇÊ ÇáØøÈíÚÉ áÃäøó ÇáæÇÞÚ ÞÇÆã Úáì ÞÇäæä ÇáÍÑßÉ¡ æÇááøõÛÉ ßæäåÇ ÇäÚßÇÓ ÝØÑí áå ÝÃÓÇÓ ßáãÇÊåÇ åí ÃÝÚÇá¡ ÃãÇ ÊæÓÚ æÈäÇÁ ÇááøõÛÉ ÝßÇä ãÊÒÇãäÇ ãÚ ÈÏÁ ãÑÍáÉ ÇáÊøÝßíÑ æÇáÝÇÚáíÉ ÇáÇÌÊãÇÚíÉ. ßÕõæÑ æÙíÝíÉ Ãæ ÍÇáíÉ ááÃÔíÇÁ ÃÖíÝÊ ááÕøæÑ ÇáÕøæÊíÉ áíßæäÇ ãÚ ÈÚÖåãÇ ÈÚÖÇð äÙÇã ÇááøõÛÉ ááÃÌíÇá ÇááÇÍÞÉ. æÏÑÇÓÉ åÐå ÇáãÑÇÍá ÇáÊí ãÑÊ ÈåÇ ÇááøõÛÉ ÇáÚÑÈíÉ ÃãÑ ãÔÇåÏ Ýí ÇáæÇÞÚ ÇáÍÇáí ãä ÎáÇá ÏÑÇÓÉ ãÑÇÍá ÇßÊÓÇÈ ÇááøõÛÉ ÚäÏ ÇáÃØÝÇá¡ æÇáÞíÇã ÈÞíÇÓ ÇáÛÇÆÈ Úáì ÇáÔøÇåÏ.</span></strong></span><span style="mso-bookmark: _Toc232182126"><strong><span dir="ltr" style="FONT-SIZE: 16pt; mso-bidi-language: AR-SY"><o:p></o:p></span></strong></span></p>
<p class="a0" dir="rtl"><span style="mso-bookmark: _Toc232182126"><a name="_Toc232182123"><span lang="AR-SY" style="FONT-SIZE: 16pt; COLOR: red; FONT-FAMILY: 'Traditional Arabic'">ÎáÇÕÉ äÔÃÉ ÇááøõÛÉ:</span></a></span><span style="mso-bookmark: _Toc232182126"><span lang="AR-SY" style="FONT-SIZE: 16pt; COLOR: red; FONT-FAMILY: 'Traditional Arabic'"><o:p></o:p></span></span></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="MARGIN-TOP: 6pt; TEXT-JUSTIFY: kashida; TEXT-INDENT: 25.5pt; LINE-HEIGHT: 24pt; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%; mso-line-height-rule: exactly; tab-stops: 463.85pt"><span style="mso-bookmark: _Toc232182126"><strong><span lang="AR-SY" style="FONT-SIZE: 16pt; FONT-FAMILY: 'Traditional Arabic'; mso-bidi-language: AR-SY">Åä ÇáÅäÓÇä ÚäÏãÇ Êã ÇáäøÝÎ Ýíå ãä ÇáÑøæÍ ÞÇã ÈÚãáíÉ ÇáÊøÝÇÚá ÝØÑÉ (ÝÚá æÑÏÝÚá</span></strong></span><span style="mso-bookmark: _Toc232182126"><strong><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 16pt; FONT-FAMILY: 'Traditional Arabic'">)</span></strong></span><span style="mso-bookmark: _Toc232182126"><strong><span lang="AR-SY" style="FONT-SIZE: 16pt; FONT-FAMILY: 'Traditional Arabic'; mso-bidi-language: AR-SY"> æÑÈØ ÇáÃÍÏÇË ÈÕõæÑÉ æÇÚíÉ</span></strong></span><span style="mso-bookmark: _Toc232182126"><strong><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 16pt; FONT-FAMILY: 'Traditional Arabic'">¡ </span></strong></span><span style="mso-bookmark: _Toc232182126"><strong><span lang="AR-SY" style="FONT-SIZE: 16pt; FONT-FAMILY: 'Traditional Arabic'; mso-bidi-language: AR-SY">æÊÑÊÈ Úáì Ðáß ÝÚá ÇáÝÞå æÇáÅÏÑÇß ÇáãõÈÇÔÑ ááÃÔíÇÁ</span></strong></span><span style="mso-bookmark: _Toc232182126"><strong><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 16pt; FONT-FAMILY: 'Traditional Arabic'">¡ </span></strong></span><span style="mso-bookmark: _Toc232182126"><strong><span lang="AR-SY" style="FONT-SIZE: 16pt; FONT-FAMILY: 'Traditional Arabic'; mso-bidi-language: AR-SY">æåÐå åí ÇáãÑÍáÉ ÇáÊøÚÞáíÉ ÇáÓøÇÈÞÉ Úä æõÌõæÏ ÇááøõÛÉ</span></strong></span><span style="mso-bookmark: _Toc232182126"><strong><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 16pt; FONT-FAMILY: 'Traditional Arabic'">¡ </span></strong></span><span style="mso-bookmark: _Toc232182126"><strong><span lang="AR-SY" style="FONT-SIZE: 16pt; FONT-FAMILY: 'Traditional Arabic'; mso-bidi-language: AR-SY">æÊßæä áÃÝÚÇá ÇáäøÝÓ ãä ÍíË ÇáÔøõÚõæÑ ÈÇáÍÒä æÇáÓøÑæÑ¡ æÇáÖøÍß æÇáÈßÇÁ¡ æÇáÍÈ æÇáßÑå</span></strong></span><span style="mso-bookmark: _Toc232182126"><strong><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 16pt; FONT-FAMILY: 'Traditional Arabic'">¡ </span></strong></span><span style="mso-bookmark: _Toc232182126"><strong><span lang="AR-SY" style="FONT-SIZE: 16pt; FONT-FAMILY: 'Traditional Arabic'; mso-bidi-language: AR-SY">ÝåÐå ÇáÃãæÑ áÇ ÊÍÊÇÌ Åáì áÛÉ æãÝÑÏÇÊ ÍÊøóì íÚÞáåÇ ÇáÅäÓÇä Ýí äÝÓå¡ Ýåæ íÍÈ æíßÑå Ïæä áÛÉ. æßÐáß ÑÈØ ÇáÃÍÏÇË ÈãÓÈÈÇÊåÇ ÇáãõÈÇÔÑÉ ÇáæÇÖÍÉ ÃíÖÇð áÇ ÊÍÊÇÌ Åáì ãÝÑÏÇÊ æáÛÉ ÍÊøóì íÏÑßåÇ ÇáÅäÓÇä</span></strong></span><sp"><strong><span lang="AR-SY" style="FONT-SIZE: 16pt; FONT-FAMILY: 'Traditional Arabic'; mso-bidi-language: AR-SY">æÐáß ãõÑÊÈØ ÈÕÝÉ ÇáÊøãííÒ æÇáÊøÍáíá æÇáÊøÑßíÈ æÇáÑøÈØ</span></strong></span><span style="mso-bookmark: _Toc232182126"><strong><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 16pt; FONT-FAMILY: 'Traditional Arabic'">¡ </span></strong></span><span style="mso-bookmark: _Toc232182126"><strong><span lang="AR-SY" style="FONT-SIZE: 16pt; FONT-FAMILY: 'Traditional Arabic'; mso-bidi-language: AR-SY">ÇáÊí åí ãä ÕÝÇÊ ÇáÊøÚÞá ÎáÞÇð äÊíÌÉ ÇáäøÝÎÉ ãä ÇáÑøæÍ Ýíå</span></strong></span><span style="mso-bookmark: _Toc232182126"><strong><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 16pt; FONT-FAMILY: 'Traditional Arabic'">¡ </span></strong></span><span style="mso-bookmark: _Toc232182126"><strong><span lang="AR-SY" style="FONT-SIZE: 16pt; FONT-FAMILY: 'Traditional Arabic'; mso-bidi-language: AR-SY">æåÐÇ ÇáÅÏÑÇß ÇáÚÞáí áÇíÍÊÇÌ Åáì ÊÝßíÑ (ÏÑÇÓÉ æÊÌÑÈÉ æÊÍÕíá ãÚáæãÇÊ</span></strong></span><span style="mso-bookmark: _Toc232182126"><strong><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 16pt; FONT-FAMILY: 'Traditional Arabic'">)</span></strong></span><span style="mso-bookmark: _Toc232182126"><strong><span lang="AR-SY" style="FONT-SIZE: 16pt; FONT-FAMILY: 'Traditional Arabic'; mso-bidi-language: AR-SY"> Ýåæ ãÌÑÏ ÝÞå ááÃãæÑ Úáì ÙÇåÑåÇ.</span></strong></span><span style="mso-bookmark: _Toc232182126"><strong><span dir="ltr" style="FONT-SIZE: 16pt; mso-bidi-language: AR-SY"><o:p></o:p></span></strong></span></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="MARGIN-TOP: 6pt; TEXT-JUSTIFY: kashida; TEXT-INDENT: 25.5pt; LINE-HEIGHT: 23pt; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%; mso-line-height-rule: exactly; tab-stops: 463.85pt"><span style="mso-bookmark: _Toc232182126"><strong><span lang="AR-SY" style="FONT-SIZE: 16pt; FONT-FAMILY: 'Traditional Arabic'; mso-bidi-language: AR-SY">ÅÐÇð ÝÚá ÇáÊøÚÞá ÇáÐí íäÊÌ Úäå ÇáÝÞå æÇáÅÏÑÇß åæ ÓÇÈÞ Úä ãíáÇÏ ÇááøõÛÉ¡ ææáÇÏÉ ÇááøõÛÉ ÝÚá áÇÍÞ áÚãáíÉ ÇáÊøÚÞá¡ æåÐå ÇáæáÇÏÉ ááøõÛÉ ÙåÑÊ ãä ÎáÇá ÅÕÏÇÑ ÃÕæÇÊ ÝØÑíÉ ÈãËÇÈÉ ÕõæÑ ÍÇáíÉ Ãæ ÕæÊíÉ ááÃÔíÇÁ æÇáÃÍÏÇË</span></strong></span><span style="mso-bookmark: _Toc232182126"><strong><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 16pt; FONT-FAMILY: 'Traditional Arabic'">¡ </span></strong></span><span style="mso-bookmark: _Toc232182126"><strong><span lang="AR-SY" style="FONT-SIZE: 16pt; FONT-FAMILY: 'Traditional Arabic'; mso-bidi-language: AR-SY">ÇáÊí ÊÌÑí ãä Íæá ÇáÅäÓÇä Ãæ ãÚå</span></strong></span><span style="mso-bookmark: _Toc232182126"><strong><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 16pt; FONT-FAMILY: 'Traditional Arabic'">¡ </span></strong></span><span style="mso-bookmark: _Toc232182126"><strong><span lang="AR-SY" style="FONT-SIZE: 16pt; FONT-FAMILY: 'Traditional Arabic'; mso-bidi-language: AR-SY">æÈäÇÁ Úáì ÊÝÇÚá ÇáÅäÓÇä</span></strong></span><span style="mso-bookmark: _Toc232182126"><strong><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 16pt; FONT-FAMILY: 'Traditional Arabic'">¡ </span></strong></span><span style="mso-bookmark: _Toc232182126"><strong><span lang="AR-SY" style="FONT-SIZE: 16pt; FONT-FAMILY: 'Traditional Arabic'; mso-bidi-language: AR-SY">æÊÑÇßã ÃÝÚÇáå</span></strong></span><span style="mso-bookmark: _Toc232182126"><strong><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 16pt; FONT-FAMILY: 'Traditional Arabic'">¡ </span></strong></span><span style="mso-bookmark: _Toc232182126"><strong><span lang="AR-SY" style="FONT-SIZE: 16pt; FONT-FAMILY: 'Traditional Arabic'; mso-bidi-language: AR-SY">æÕá Åáì ÊÏÔíä ãÇ íÓãì ÃÓÇÓ ÇááøõÛÉ ãä ÍíË ÇáÃÈÌÏíÉ ÇáÕøæÊíÉ</span></strong></span><span style="mso-bookmark: _Toc232182126"><strong><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 16pt; FONT-FAMILY: 'Traditional Arabic'">¡ </span></strong></span><span style="mso-bookmark: _Toc232182126"><strong><span lang="AR-SY" style="FONT-SIZE: 16pt; FONT-FAMILY: 'Traditional Arabic'; mso-bidi-language: AR-SY">æÊÑßíÈ ÇáßáãÇÊ ÐÇÊ ÇáãÞÇØÚ ÇáËøäÇÆíÉ ÈÕõæÑÉ ÝØÑíÉ¡ æÝí åÐå ÇáãÑÍáÉ áã Êßä ÚãáíÉ ÇáÊøÝßíÑ ÞÏ ÈÏÃÊ ÚäÏ ÇáÅäÓÇä¡ áÃäøó ÇáÊøÝßíÑ ÛíÑ ÇáÊøÚÞá</span></strong></span><span style="mso-bookmark: _Toc232182126"><strong><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 16pt; FONT-FAMILY: 'Traditional Arabic'">¡ </span></strong></span><span style="mso-bookmark: _Toc232182126"><strong><span lang="AR-SY" style="FONT-SIZE: 16pt; FONT-FAMILY: 'Traditional Arabic'; mso-bidi-language: AR-SY">ÅÐ ÇáÊøÝßíÑ ÚãáíÉ ÏÑÇÓÉ æÊÌÑÈÉ æÝÇÚáíÉ æÍÕæá Úáì ÃÏæÇÊ íÊã ÇÓÊÎÏÇãåÇ Ýí ÊÓÎíÑ ÇáÃÔíÇÁ ááÅäÓÇä¡ æÇáÊøÝßíÑ ßæÙíÝÉ åæ äÊÇÌ áæáÇÏÉ ÇáãÌÊãÚ¡ ÝÚäÏãÇ æõáöÏó ÇáãÌÊãÚ ÇáÅäÓÇäí Ýí ÇáÌäÓ ÇáÈÔÑí ÒÇãä Ðáß ÚãáíÉ ÈÏÇíÉ ÙåæÑ ÇáÊøÝßíÑ ÚäÏå ßÖÑæÑÉ ÇÌÊãÇÚíÉ</span></strong></span><span style="mso-bookmark: _Toc232182126"><strong><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 16pt; FONT-FAMILY: 'Traditional Arabic'">¡ </span></strong></span><span style="mso-bookmark: _Toc232182126"><strong><span lang="AR-SY" style="FONT-SIZE: 16pt; FONT-FAMILY: 'Traditional Arabic'; mso-bidi-language: AR-SY">æåÐÇ ÇáÊøÝßíÑ áÇ íãßä Ãä íÊã ÅáÇ Öãä ÍÞá æãÌÇá íÓÊÎÏãå ÇáÅäÓÇä Ýí ÚãáíÉ ÇáÏøÑÇÓÉ</span></strong></span><span style="mso-bookmark: _Toc232182126"><strong><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 16pt; FONT-FAMILY: 'Traditional Arabic'">¡ </span></strong></span><span style="mso-bookmark: _Toc232182126"><strong><span lang="AR-SY" style="FONT-SIZE: 16pt; FONT-FAMILY: 'Traditional Arabic'; mso-bidi-language: AR-SY">æÌÏæáÉ ÇáãÚáæãÇÊ æÍÝÙåÇ</span></strong></span><span style="mso-bookmark: _Toc232182126"><strong><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 16pt; FONT-FAMILY: 'Traditional Arabic'">¡ </span></strong></span><span style="mso-bookmark: _Toc232182126"><strong><span lang="AR-SY" style="FONT-SIZE: 16pt; FONT-FAMILY: 'Traditional Arabic'; mso-bidi-language: AR-SY">ÝßÇäÊ ÇááøõÛÉ ÇáÝØÑíÉ ÐÇÊ ÇáãÞÇØÚ ÇáËøäÇÆíÉ åí ÇáÃÓÇÓ æÇáÍÞá ÇáÐí ÇÓÊÎÏãå ÇáÅäÓÇä Ýí ÚãáíÉ ÇáÊøÝßíÑ</span></strong></span><span style="mso-bookmark: _Toc232182126"><strong><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 16pt; FONT-FAMILY: 'Traditional Arabic'">¡ </span></strong></span><span style="mso-bookmark: _Toc232182126"><strong><span lang="AR-SY" style="FONT-SIZE: 16pt; FONT-FAMILY: 'Traditional Arabic'; mso-bidi-language: AR-SY">ÝÇÓÊÌÇÈÊ áå äÊíÌÉ ÊÝÇÚáå ãÚåÇ ÝÊã ÊæÓÚåÇ æÙåæÑ ßáãÇÊ ÐÇÊ ãÞÇØÚ ËáÇËíÉ</span></strong></span><span style="mso-bookmark: _Toc232182126"><strong><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 16pt; FONT-FAMILY: 'Traditional Arabic'">¡ </span></strong></span><span style="mso-bookmark: _Toc232182126"><strong><span lang="AR-SY" style="FONT-SIZE: 16pt; FONT-FAMILY: 'Traditional Arabic'; mso-bidi-language: AR-SY">æÕÇÑÊ ÈãËÇÈÉ ÃæÚíÉ Ãæ ÌÓã íãËá ÃÝßÇÑ ÇáÅäÓÇä¡ æÇÑÊÈØÊ ãÚ ÇáÝßÑ æÇáÊøÝßíÑ ÈÚáÇÞÉ ÌÏáíÉ¡ ßáãÇ ÊæÓÚ ÇáÊøÝßíÑ ÊæÓÚÊ ÇááøõÛÉ ãÚå áÊÓÚå. æÕÇÑÇ ßáÇåãÇ ãÙåÑ ãä ãÙÇåÑ ÇáãÌÊãÚ æÇáÊøÞÏã æÇáÊøØæÑ æäÊÌ Úä ÇáÊøÝßíÑ ÕÝÉ ÇáÝÇÚáíÉ æÇáÚáã áíÖÇÝæÇ Åáì ÚãáíÉ ÇáÊøÚÞá ÇáÊí äÊÌ ÚäåÇ ÇáÝÞå æÇáÊøÝÇÚá áíÕíÑ Èíä ÇáÊøÚÞá æÇáÊøÝßíÑ ÚáÇÞÉ ÌÏáíÉ</span></strong></span><span style="mso-bookmark: _Toc232182126"><strong><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 16pt; FONT-FAMILY: 'Traditional Arabic'">¡ </span></strong></span><span style="mso-bookmark: _Toc232182126"><strong><span lang="AR-SY" style="FONT-SIZE: 16pt; FONT-FAMILY: 'Traditional Arabic'; mso-bidi-language: AR-SY">ÇáÊøÚÞá íæÕá Åáì ÇáÊøÝßíÑ</span></strong></span><span style="mso-bookmark: _Toc232182126"><strong><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 16pt; FONT-FAMILY: 'Traditional Arabic'">¡ </span></strong></span><span style="mso-bookmark: _Toc232182126"><strong><span lang="AR-SY" style="FONT-SIZE: 16pt; FONT-FAMILY: 'Traditional Arabic'; mso-bidi-language: AR-SY">æÇáÊøÝßíÑ íäÒá ÇáãÚáæãÇÊ Åáì ÇáÊøÚÞá<sup>(</sup></span></strong></span><a title="" style="mso-footnote-id: ftn4" name="_ftnref4" href="http://www.ahl-alquran.com/FCKeditor/editor/fckeditor.html?InstanceName=rte1&amp;Toolbar=Default#_ftn4"><span style="mso-bookmark: _Toc232182126"><span class="MsoFootnoteReference"><strong><span lang="AR-SY" style="FONT-SIZE: 16pt; FONT-FAMILY: 'Traditional Arabic'; mso-bidi-language: AR-SY">1</span></strong></span></span></a><span style="mso-bookmark: _Toc232182126"><strong><sup><span lang="AR-SY" style="FONT-SIZE: 16pt; FONT-FAMILY: 'Traditional Arabic'; mso-bidi-language: AR-SY">)</span></sup></strong></span><span style="mso-bookmark: _Toc232182126"><strong><span lang="AR-SY" style="FONT-SIZE: 16pt; FONT-FAMILY: 'Traditional Arabic'; mso-bidi-language: AR-SY">.</span></strong></span><span style="mso-bookmark: _Toc232182126"><strong><span dir="ltr" style="FONT-SIZE: 16pt; mso-bidi-language: AR-SY"><o:p></o:p></span></strong></span></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="MARGIN-TOP: 6pt; TEXT-JUSTIFY: kashida; TEXT-INDENT: 25.5pt; LINE-HEIGHT: 24pt; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%; mso-line-height-rule: exactly; tab-stops: 463.85pt"><span style="mso-bookmark: _Toc232182126"><span dir="rtl"></span><strong><span lang="AR-SY" style="FONT-SIZE: 16pt; COLOR: red; FONT-FAMILY: 'Traditional Arabic'; mso-bidi-language: AR-SY"><span dir="rtl"></span>(ÝÇááøõÛÉ ÐÇÊ ÌÐÑ ØÈíÚí</span></strong></span><span style="mso-bookmark: _Toc232182126"><strong><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 16pt; COLOR: red; FONT-FAMILY: 'Traditional Arabic'">¡ </span></strong></span><span style="mso-bookmark: _Toc232182126"><strong><span lang="AR-SY" style="FONT-SIZE: 16pt; COLOR: red; FONT-FAMILY: 'Traditional Arabic'; mso-bidi-language: AR-SY">æÓÇÞ ÇÌÊãÇÚíÉ Ýí ÇáæÇÞÚ ÊÍãá Ýí ØíÇÊåÇ ÏáÇáÊåÇ</span></strong></span><span style="mso-bookmark: _Toc232182126"><strong><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 16pt; COLOR: red; FONT-FAMILY: 'Traditional Arabic'">).<o:p></o:p></span></strong></span></p>
<p class="a" dir="rtl" style="MARGIN: 12pt 0cm 0pt"><span style="mso-bookmark: _Toc232182126"><span dir="ltr" style="FONT-SIZE: 16pt; mso-bidi-font-family: 'Traditional Arabic'"><o:p>&nbsp;</o:p></span></span><span style="mso-bookmark: _Toc232182126"><span lang="AR-SY" style="FONT-SIZE: 16pt; FONT-FAMILY: 'Traditional Arabic'"><span style="mso-spacerun: yes">&nbsp;</span></span></span><span style="mso-bookmark: _Toc232182126"><span lang="AR-SY" style="COLOR: red; FONT-FAMILY: 'Traditional Arabic'; mso-bidi-language: AR-SY"><span style="mso-spacerun: yes">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span><span style="mso-spacerun: yes">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span></span></span></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl"><span style="mso-bookmark: _Toc232182126"><span lang="AR-SY" style="FONT-FAMILY: 'Traditional Arabic'; mso-bidi-language: AR-SY"><o:p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;</o:p></span></span><span style="mso-bookmark: _Toc232182126"><a name="_Toc232182125"><span lang="AR-SY" style="FONT-SIZE: 16pt; COLOR: red; FONT-FAMILY: 'Traditional Arabic'">ÃÕæÇÊ ÇáÃÍÑÝ áåÇ ÏáÇáÇÊ ÞÇÆãÉ ÝíåÇ</span></a></span><span style="mso-bookmark: _Toc232182126"><span lang="AR-SY" style="FONT-SIZE: 16pt; COLOR: red; FONT-FAMILY: 'Traditional Arabic'"><o:p></o:p></span></span></p>
<h3 dir="rtl" style="MARGIN-TOP: 6pt; TEXT-INDENT: 25.5pt; LINE-HEIGHT: 24pt; mso-line-height-rule: exactly; tab-stops: 463.85pt"><span style="mso-bookmark: _Toc232182126"><span lang="AR-SA" style="FONT-WEIGHT: normal; FONT-SIZE: 16pt; FONT-FAMILY: 'Traditional Arabic'; LETTER-SPACING: -0.1pt">Åä ÇáÐøÑÉ åí áÈäÉ Çáßæä ÇáÊí Êã ÇáÎáÞ ãäåÇ¡ æÇáÎáíÉ áÈäÉ ÇáßÇÆä ÇáÍí¡ æÇááøÈäÉ åí ÔíÁ ãÊäÇå Ýí ÇáÕøÛÑ æÊÍÊÝÙ Èßá ÕÝÇÊ ÇáÈäÇÁ ÇáßÈíÑ¡ ÝÇáÈäÇÁ ÇáßÈíÑ ÓæÇÁ Çáßæä Ãã ÇáÍíÇÉ ßáÇåãÇ íÍÊÝÙÇä ÈÕÝÉ ÇááøÈäÉ ÇáÃæáì¡ æáæáÇ æõÌõæÏ åÐå ÇáÕøÝÇÊ Ýí ÇááøÈäÉ ÇáÃæáì áãÇ æÌÏÊ Ýí Çáßæä æÇáÍíÇÉ.</span></span><span style="mso-bookmark: _Toc232182126"><span dir="ltr" style="FONT-WEIGHT: normal; FONT-SIZE: 16pt; LETTER-SPACING: -0.1pt; mso-bidi-font-family: 'Traditional Arabic'"><o:p></o:p></span></span></h3>
<h3 dir="rtl" style="MARGIN-TOP: 6pt; TEXT-INDENT: 25.5pt; LINE-HEIGHT: 24pt; mso-line-height-rule: exactly; tab-stops: 463.85pt"><span style="mso-bookmark: _Toc232182126"><span lang="AR-SA" style="FONT-WEIGHT: normal; FONT-SIZE: 16pt; FONT-FAMILY: 'Traditional Arabic'">ÝÇáÔøíÁ íÃÎÐ Íßã ÃÌÒÇÆå áÃäå íõæÌÏ ãä ÎáÇá ÇÌÊãÇÚåÇ¡ Ýáæ ßÇä ÇáÌÒÁ ãíÊÇð æÃÖÝäÇå Åáì ÂÎÑ ãËáå áÍÕáäÇ Úáì ÈäÇÁ ãíÊ áÇ ÍíÇÉ Ýíå.</span></span><span style="mso-bookmark: _Toc232182126"><span dir="ltr" style="FONT-WEIGHT: normal; FONT-SIZE: 16pt; mso-bidi-font-family: 'Traditional Arabic'"><o:p></o:p></span></span></h3>
<h3 dir="rtl" style="MARGIN: 6pt 63.8pt 3pt 0cm; TEXT-INDENT: -38.3pt; LINE-HEIGHT: 24pt; mso-line-height-rule: exactly; tab-stops: 463.85pt"><span style="mso-bookmark: _Toc232182126"><span lang="AR-SA" style="FONT-WEIGHT: normal; FONT-SIZE: 16pt; COLOR: red; FONT-FAMILY: 'Traditional Arabic'">æÇáÐøÑÉ</span></span><span style="mso-bookmark: _Toc232182126"><span lang="AR-SA" style="FONT-WEIGHT: normal; FONT-SIZE: 16pt; FONT-FAMILY: 'Traditional Arabic'">: ßÇÆä ãÊÍÑß æåí áÈäÉ Çáßæä¡ ÝÇáßæä ßÇÆä ãÊÍÑß.</span></span><span style="mso-bookmark: _Toc232182126"><span dir="ltr" style="FONT-WEIGHT: normal; FONT-SIZE: 16pt; mso-bidi-font-family: 'Traditional Arabic'"><o:p></o:p></span></span></h3>
<h3 dir="rtl" style="MARGIN: 6pt 63.8pt 3pt 0cm; TEXT-INDENT: -38.3pt; LINE-HEIGHT: 24pt; mso-line-height-rule: exactly; tab-stops: 463.85pt"><span style="mso-bookmark: _Toc232182126"><span lang="AR-SA" style="FONT-WEIGHT: normal; FONT-SIZE: 16pt; COLOR: red; FONT-FAMILY: 'Traditional Arabic'">æÇáÎáíÉ</span></span><span style="mso-bookmark: _Toc232182126"><span lang="AR-SA" style="FONT-WEIGHT: normal; FONT-SIZE: 16pt; FONT-FAMILY: 'Traditional Arabic'">: ßÇÆä Íí æåí áÈäÉ ÇáÍíÇÉ ÝÇáßÇÆä ÇáãÎáæÞ ãä ÎáíÉ åæ ßÇÆä Íí.<o:p></o:p></span></span></h3>
<h3 dir="rtl" style="MARGIN-TOP: 6pt; TEXT-INDENT: 25.5pt; LINE-HEIGHT: 24pt; mso-line-height-rule: exactly; tab-stops: 463.85pt"><span style="mso-bookmark: _Toc232182126"><span lang="AR-SA" style="FONT-WEIGHT: normal; FONT-SIZE: 16pt; FONT-FAMILY: 'Traditional Arabic'">ÝÇááøõÛÉ ãÄáÝÉ ãä ßáãÇÊ ÐÇÊ ÏáÇáÇÊ Ýí ÇáæÇÞÚ¡ æåÐÇ íÞÊÖí ÖÑæÑÉ Ãä íßæä ÇáÍÑÝ ÐÇÊå áå ÏáÇáÉ¡ ßæäå áÈäÉ ÇáßáãÉ¡ æáæ ÇäÊÝì Úä ÇáÍÑÝ ÏáÇáÊå áÇäÊÝÊ Úä ÇáßáãÉ ÏáÇáÊåÇ ÖÑæÑÉ æÕÇÑÊ ßáãÉ ãíÊÉ áÇ ÍíÇÉ ÝíåÇ.</span></span><span style="mso-bookmark: _Toc232182126"><span dir="ltr" style="FONT-WEIGHT: normal; FONT-SIZE: 16pt; mso-bidi-font-family: 'Traditional Arabic'"><o:p></o:p></span></span></h3>
<h3 dir="rtl" style="MARGIN-TOP: 6pt; TEXT-INDENT: 25.5pt; LINE-HEIGHT: 24pt; mso-line-height-rule: exactly; tab-stops: 463.85pt"><span style="mso-bookmark: _Toc232182126"><span lang="AR-SA" style="FONT-WEIGHT: normal; FONT-SIZE: 16pt; FONT-FAMILY: 'Traditional Arabic'">æßãÇ Ãäøó ÇáÐøÑÉ áÇ ÊÙåÑ Ýí ÇáæÇÞÚ ÈÝÇÚáíÉ ÅáÇ ÅÐÇ ÃÖíÝÊ Åáì ÛíÑåÇ Öãä ÚáÇÞÉ ãÚíäÉ¡ ßÐáß ÇáÍÑÝ áÇ íÊÝÚá ÅáÇ ÅÐÇ ÃÖíÝ Åáì ÛíÑå Öãä ÚáÇÞÉ ãÚíäÉ¡ ÝÊÙåÑ ÏáÇáÉ ÇáßáãÉ ãä ÎáÇá ÇÌÊãÇÚ áÈäÇÊåÇ æíßæä Ðáß ÈÕõæÑÉ ËäÇÆíÉ ßÍÏ ÃÏäì.</span></span><span style="mso-bookmark: _Toc232182126"><span dir="ltr" style="FONT-WEIGHT: normal; FONT-SIZE: 16pt; mso-bidi-font-family: 'Traditional Arabic'"><o:p></o:p></span></span></h3>
<h3 dir="rtl" style="MARGIN-TOP: 6pt; TEXT-INDENT: 25.5pt; LINE-HEIGHT: 24pt; mso-line-height-rule: exactly; tab-stops: 463.85pt"><span style="mso-bookmark: _Toc232182126"><span lang="AR-SA" style="FONT-WEIGHT: normal; FONT-SIZE: 16pt; FONT-FAMILY: 'Traditional Arabic'">ÝÇáÃÍÑÝ ÇáÚÑÈíÉ åí ÕõæÑ ÕæÊíÉ áÙæÇåÑæÃÍÏÇË æÇÞÚíÉ¡ æÅÐÇ ÃÑÏäÇ Ãä äÍÏÏ ÏáÇáÉ åÐå ÇáÃÕæÇÊ ÝíÌÈ Ãä äÏÑÓåÇ ãä ÍíË æÇÞÚåÇ¡ æßíÝíÉ äØÞåÇ¡ áÃä ÚãáíÉ ÇáäøØÞ ÚäÏ ÇáÅäÓÇä åí ÚãáíÉ ÝØÑíÉ ÊÝÇÚá ãä ÎáÇáåÇ ãÚ ÇáæÇÞÚ¡ ÝßÇä ÇáÕøæÊ ÇáÐí ÃÕÏÑå åæ ÕõæÑÉ ÕæÊíÉ ááÍÏË äÞáåÇ ÌåÇÒ ÇáäøØÞ ÈÃãÇäÉ Ïæä ÒíÇÏÉ Ãæ äÞÕÇä¡ ÝÏáÇáÉ ÇáÍÑÝ ÞÇÆãÉ Ýíå¡ æÇáÍÑÝ åæ áÈäÉ ÇáßáãÉ¡ æÇáßáãÉ áÈäÉ ÇáÌãáÉ. æÏáÇáÉ ÃÕæÇÊ ÇáÃÍÑÝ åí ãÌÑÏ ÕõæÑ ÕæÊíÉ ááÙøæÇåÑ æÇáÃÍÏÇË ÇáæÇÞÚíÉ íÞæã ÇáÅäÓÇä ÈÇÓÊÎÏÇãåÇ ãä ÎáÇá ÅÖÇÝÉ ÕæÊ Åáì ÂÎÑ ãäÓÌã æãÊáÇÆã ãÚ ÇáÍÏË ÇáÐí íÑíÏ Ãä íÊßáã Úäå¡ ÝíÊã ÅÖÇÝÉ ÍÑÝ Åáì ÍÑÝ ÂÎÑ áíÊã ÈäÇÁ ßáãÉ ÊÏá Úáì ÇáãÞÕæÏ ÊãÇãÇð Ýí ÇáæÇÞÚ ÃãÇ ÅÐÇ áã íßä Ýí Ðåä ÇáÅäÓÇä Úáã ÈÇáæÇÞÚ ÝÅä ÌãÚ ÍÑÝ Åáì ÂÎÑ ÈÕõæÑÉ ÚÔæÇÆíÉ áÇ íÚØí ááßáãÉ ÏáÇáÉ æÇÞÚíÉ¡ æÅäøóãÇ íÚØíåÇ ÏáÇáÉ ÊÌÑíÏíÉ ßÙÇåÑÉ ÝÞØ ããßä Ãä ÊÍÕá Ýí ÇáæÇÞÚ¡ æããßä Ãä áÇ íÕÍ ÌãÚ åÐíä ÇáÍÑÝíä ãÚ ÈÚÖåãÇ áÇäÊÝÇÁ æõÌõæÏåãÇ ãÊÊÇÈÚíä Ýí ÇáæÇÞÚ ßÙÇåÑÉ ØÈíÚíÉ Ãæ ÍÏË ãäÊå Ýí ÇáæÇÞÚ áíÓ áå ÊÊãÉ Ãæ ÈÞíÉ. äÍæ ßáãÉ (ØÞÑ) ÝÍÑÝ ÇáÑøÇÁ Ýí ÇáßáãÉ áÇ æõÌõæÏ áÙÇåÑÊå Ýí ÇáæÇÞÚ¡ áÃä ÍÑÝ ÇáÞÇÝ ÃÝÇÏ ÇáÞØÚ ÇáÔøÏíÏ Ýí ÇáæÇÞÚ æÃäåì ÇáÍÑßÉ ÝßÇäÊ ÇáßáãÉ åí (ØÞ) æáÇ íÕÍ ÅäåÇÆåÇ ÈÍÑÝ ÇáÑøÇÁ. æßÐáß ßáãÉ (ÓÈÞ) ÝáÇ íÕÍ Ãä äÖíÝ áåÇ ÍÑÝ ÇáÑøÇÁ äÍæ (ÓÈÞÑ) áÇäÊÝÇÁ æõÌõæÏ ÏáÇáÉ ÕæÊ ÍÑÝ ÇáÑøÇÁ (ÇáÊøßÑÇÑ) Ýí äåÇíÉ ÏáÇáÉ åÐå ÇáßáãÉ ßæäåÇ ãäÊåíÉ ÈÞØÚ ÔÏíÏ ææÞÝ æÐáß ÎáÇÝ ßáãÉ (ÕÞÑ¡ ÈÞÑ) ÝÅä ÇáÑøÇÁ áåÇ ÏáÇáÉ Ýí ÇáæÇÞÚ æÇáßáãÉ. ÝíäÈÛí ãáÇÍÙÉ åÐå ÇáäøÇÍíÉ ÇáÝíÒíÇÆíÉ Ýí ÇáæÇÞÚ æÊØÈíÞåÇ Ýí ÚãáíÉ ÊÑßíÈ ÃÍÑÝ ÇááøõÛÉ ãÚ ÈÚÖåÇ ÈãÇ íäÇÓÈ æíÏá Úáì ÇáæÇÞÚ ÊãÇãÇð ÍÊøóì ÊÕíÑ ÇááøõÛÉ ÕõæÑÉ ÕæÊíÉ Ãæ æÙíÝíÉ Ãæ ÍÇáíÉ ááæÇÞÚ ÊãÇãÇð ÊÚßÓ ÇáÍÏË <span style="LETTER-SPACING: -0.1pt">ÈÃãÇäÉ¡ ÝÅÐÇ ÓãÚ ÇáÅäÓÇä ÇáßáãÉ ÇÓÊØÇÚ Ãä íÞæã ÈÚãáíÉ ÇáÊøÕõæÑ áÏáÇáÊåÇ Ýí ÇáæÇÞÚ ãä ÎáÇá ÏáÇáÉ ÃÕæÇÊ ÇáÃÍÑÝ æÊÑßíÈåÇ Ýí ÇáßáãÉ.</span></span></span><span style="mso-bookmark: _Toc232182126"><span dir="ltr" style="FONT-WEIGHT: normal; FONT-SIZE: 16pt; LETTER-SPACING: -0.1pt; mso-bidi-font-family: 'Traditional Arabic'"><o:p></o:p></span></span></h3>
<h3 dir="rtl" style="MARGIN-TOP: 6pt; TEXT-INDENT: 25.5pt; LINE-HEIGHT: 24pt; mso-line-height-rule: exactly; tab-stops: 463.85pt"><span style="mso-bookmark: _Toc232182126"><span lang="AR-SA" style="FONT-WEIGHT: normal; FONT-SIZE: 16pt; FONT-FAMILY: 'Traditional Arabic'">æÓäÚÑÖ ÇáÂä ÏáÇáÉ ÃÕæÇÊ ÇáÃÍÑÝ Ýí ÇáæÇÞÚ ÌãáÉ æÇÍÏÉ¡ æãä Ëã äÞæã ÈÚãáíÉ ÇáÔøÑÍ æÈíÇä ßíÝíÉ æõÕõæáäÇ Åáì åÐå ÇáÏøáÇáÇÊ ãä ÎáÇá ãáÇÍÙÉ ÕæÊ ÇáÍÑÝ ßíÝ íÎÑÌ ãä ÌåÇÒ ÇáäøØÞ æÅÓÞÇØå Úáì ÇáæÇÞÚ æÇáÅÊíÇä ÈÇÓÊÎÏÇã ÇáÚÑÈ ááßáãÇÊ æãáÇÍÙÉ ÏáÇáÊåÇ æÇäÓÌÇã Ðáß ãÚ ÏáÇáÉ ÕæÊ ÇáÍÑÝ Ýí ÇáæÇÞÚ¡ ÝÞãÊ ÈÚÑÖ äãÇÐÌ áßá ÍÑÝ æÇÓÊÝÏÊ ãä ÞÇÚÏÉ ÇáËøäÇÆíÉ ÇáÖøÏíÉ ááÊøÃßÏ ãä ÏáÇáÉ ÇáßáãÉ ãä ÈÇÈ æÈÖÏåÇ ÊÙåÑ ÇáÃÔíÇÁ¡ ÝÞáÈÊ ÇáäøãÇÐÌ ÃËäÇÁ ÏÑÇÓÊåÇ áÖÈØ ÇáÏøáÇáÉ æÇáãÚäì¡ ÝÅÐÇ ÊÍÞÞ ÇáãÚäì Ýí ÃÍÏ ÇáÖøÏíä ÝåÐÇ Ïáíá Úáì ÕÍÉ ÇáÏøÑÇÓÉ¡ æíäÈÛí ÇáÇäÊÈÇå Åáì Ãäøó ÇáßáãÇÊ ÇáËøäÇÆíÉ åí ßáãÇÊ ÝØÑíÉ¡ æÈÇáÊøÇáí ÏáÇáÊåÇ ßÇãäÉ ÝíåÇ æíÕÚÈ Úáì ÇáÅäÓÇä ÇáãÚÇÕÑ Ãä íÏÑß ÏáÇáÊåÇ ÈÓåæáÉ¡ æáÇ ÓíãÇ Ãäå íÓÊÎÏã Ýí ÍÏíËå ÇáßáãÇÊ ÇáËøáÇËíÉ áÃäå ÅäÓÇä íäÊãí Åáì ãÌÊãÚ¡ ÈíäãÇ ÇáßáãÇÊ ÇáËøäÇÆíÉ åí áÛÉ ÇáÅäÓÇä ÇáÝØÑí ÚäÏãÇ ßÇä íÚíÔ Ýí ÕõæÑÉ ÌãÇÚÇÊ æÃÓÑ áÐÇ íÌÈ ÇáÊøÑíË æÇáÊøÚãÞ Ýí ÏáÇáÊåÇ æÅÏÑÇß ÇáÑøÇÈØ ÈíäåÇ æÈíä ÙæÇåÑåÇ Ýí ÇáæÇÞÚ æãáÇÍÙÉ ßíÝ Ãäøó ÇáßáãÉ ÇáËøáÇËíÉ áÇ ÊáÛí ÏáÇáÉ ÇáßáãÉ ÇáËøäÇÆíÉ æÅäøóãÇ ÊÖíÝ áåÇ ÏáÇáÉ ÅãÇ ÊæÞíÝ ÇáÍÑßÉ Ãæ ÅÓÑÇÚåÇ Ãæ ÏÝÚåÇ Ãæ ÊßÑÇÑåÇ Ãæ ÇÓÊãÑÇÑåÇ Ãæ ÅÚØÇÆåÇ ÌåÏÇð Ãæ ÈõÚÏÇð ÒãäíÇð.....ÅáÎ ÍÓÈ ÇáÇÓÊÎÏÇã ÇáÇÌÊãÇÚí ÇáæÙíÝí ááßáãÉ.<o:p></o:p></span></span></h3>
<h3 dir="rtl" style="MARGIN-TOP: 6pt; TEXT-INDENT: 1.1pt; LINE-HEIGHT: 24pt; mso-line-height-rule: exactly; tab-stops: 463.85pt"><span style="mso-bookmark: _Toc232182126"><span lang="AR-SA" style="FONT-WEIGHT: normal; FONT-SIZE: 16pt; FONT-FAMILY: 'Traditional Arabic'">ãËáÇð: ßáãÉ (ßÊ) ÊÏá Úáì ÞØÚ Ãæ ÖÛØ ÎÝíÝ æÊäÊåí ÈÏÝÚ ÎÝíÝ ãÊæÞÝ. æäÓÊÎÏã Ðáß Ýí ÍíÇÊäÇ ÇáãÚíÔíÉ ÈÕõæÑÉ: ßÊ ÇáãÇÁ Ýí ÅäÇÁ ÂÎÑ. áÇÍÙ ÚãáíÉ ÇáßÊ ááãÇÁ ßíÝ ÊÊã Ýí ÇáæÇÞÚ. æÅÐÇ ÃÓÑÚÊ Ýí ÚãáíÉ ÇáßÊ Åáì ÏÑÌÉ ßÈíÑÉ æÈÏÝÚÉ æÇÍÏÉ äáÇÍÙ Ãä æÕÝ ÇáÚãáíÉ ÞÏ ÊÛíÑ ãä ßáãÉ (ßÊ) Åáì ßáãÉ (ÕÈ) ÝÅÐÇ ÃÖÝäÇ ÍÑÝ (È) Åáì ßáãÉ (ßÊ) ÊÕíÑ (ßÊÈ) æäßæä ÞÏ ÇäÊÞáäÇ ãä ÏáÇáÉ ÝØÑíÉ Åáì ÏáÇáÉ ÇÌÊãÇÚíÉ¡ æãä ÏáÇáÉ ÕæÊíÉ Åáì ÏáÇáÉ æÙíÝíÉ¡ æåÐå äÞáÉ ÚÙíãÉ æßÈíÑÉ¡ áÐáß íÑì ÇáÞÇÑÆ ááæåáÉ ÇáÃæáì ÕõÚõæÈÉ ÇáÑøÌæÚ ãä ÇáÍíÇÉ ÇáÇÌÊãÇÚíÉ Åáì ÇáÍíÇÉ ÇáÝØÑíÉ æÈÇáÊøÇáí ÊÖíÚ ÇáÑøæÇÈØ Èíä ÇáßáãÇÊ¡ æÊÖíÚ ÃÕæáåÇ.<o:p></o:p></span></span></h3>
<h3 dir="rtl" style="MARGIN-TOP: 6pt; TEXT-INDENT: 25.5pt; LINE-HEIGHT: 24pt; mso-line-height-rule: exactly; tab-stops: 463.85pt"><span style="mso-bookmark: _Toc232182126"><span lang="AR-SA" style="FONT-WEIGHT: normal; FONT-SIZE: 16pt; FONT-FAMILY: 'Traditional Arabic'">ÝßáãÉ (ßÊÈ) ÊÏá Úáì ÌãÚ ÔíÁ Åáì ÂÎÑ. (ãÞÇííÓ ÇááøõÛÉ).<o:p></o:p></span></span></h3>
<h3 dir="rtl" style="MARGIN-TOP: 6pt; TEXT-INDENT: 25.5pt; LINE-HEIGHT: 24pt; mso-line-height-rule: exactly; tab-stops: 463.85pt"><span style="mso-bookmark: _Toc232182126"><span lang="AR-SA" style="FONT-WEIGHT: normal; FONT-SIZE: 16pt; FONT-FAMILY: 'Traditional Arabic'">áäÑ Ðáß ÊÝÕíáÇð ãä ÎáÇá ÏáÇáÉ ÇáÃÍÑÝ.<o:p></o:p></span></span></h3>
<h3 dir="rtl" style="MARGIN-TOP: 6pt; TEXT-INDENT: 25.5pt; LINE-HEIGHT: 24pt; mso-line-height-rule: exactly; tab-stops: 463.85pt"><span style="mso-bookmark: _Toc232182126"><span lang="AR-SA" style="FONT-WEIGHT: normal; FONT-SIZE: 16pt; COLOR: red; FONT-FAMILY: 'Traditional Arabic'">ß: ÕæÊ íÏá Úáì ÞØÚ Ãæ ÖÛØ ÎÝíÝ.<o:p></o:p></span></span></h3>
<h3 dir="rtl" style="MARGIN-TOP: 6pt; TEXT-INDENT: 25.5pt; LINE-HEIGHT: 24pt; mso-line-height-rule: exactly; tab-stops: 463.85pt"><span style="mso-bookmark: _Toc232182126"><span lang="AR-SA" style="FONT-WEIGHT: normal; FONT-SIZE: 16pt; COLOR: red; FONT-FAMILY: 'Traditional Arabic'">Ê:ÕæÊ íÏá Úáì ÏÝÚ ÎÝíÝ ãÊæÞÝ.<o:p></o:p></span></span></h3>
<h3 dir="rtl" style="MARGIN-TOP: 6pt; TEXT-INDENT: 25.5pt; LINE-HEIGHT: 24pt; mso-line-height-rule: exactly; tab-stops: 463.85pt"><span style="mso-bookmark: _Toc232182126"><span lang="AR-SA" style="FONT-WEIGHT: normal; FONT-SIZE: 16pt; COLOR: red; FONT-FAMILY: 'Traditional Arabic'">È:ÕæÊ íÏá Úáì ÌãÚ ãÊæÞÝ.</span></span><span style="mso-bookmark: _Toc232182126"><span lang="AR-SA" style="FONT-WEIGHT: normal; FONT-SIZE: 16pt; FONT-FAMILY: 'Traditional Arabic'"><o:p></o:p></span></span></h3>
<h3 dir="rtl" style="MARGIN-TOP: 6pt; TEXT-INDENT: 25.5pt; LINE-HEIGHT: 24pt; mso-line-height-rule: exactly; tab-stops: 463.85pt"><span style="mso-bookmark: _Toc232182126"><span lang="AR-SA" style="FONT-WEIGHT: normal; FONT-SIZE: 16pt; FONT-FAMILY: 'Traditional Arabic'">ÝÚãáíÉ ßÊ ÇáãÇÁ ÞÏ ÃÏÑßäÇåÇ Ýí ÇáæÇÞÚ. ÝãÇÐÇ ÃÖÇÝ ÍÑÝ (È) áåÐå ÇáÚãáíÉ¿<o:p></o:p></span></span></h3>
<h3 dir="rtl" style="MARGIN-TOP: 6pt; TEXT-INDENT: 25.5pt; LINE-HEIGHT: 24pt; mso-line-height-rule: exactly; tab-stops: 463.85pt"><span style="mso-bookmark: _Toc232182126"><span lang="AR-SA" style="FONT-WEIGHT: normal; FONT-SIZE: 16pt; FONT-FAMILY: 'Traditional Arabic'">äÞæá: ßÊÈ ÇáÊøáãíÐ ÇáÏøÑÓ¡ æäÞæá: ßÊÇÈ ÇáÞÑÇÁÉ.<o:p></o:p></span></span></h3>
<h3 dir="rtl" style="MARGIN-TOP: 6pt; TEXT-INDENT: 25.5pt; LINE-HEIGHT: 24pt; mso-line-height-rule: exactly; tab-stops: 463.85pt"><span style="mso-bookmark: _Toc232182126"><span lang="AR-SA" style="FONT-WEIGHT: normal; FONT-SIZE: 16pt; FONT-FAMILY: 'Traditional Arabic'">æäÞÑà Þæáå ÊÚÇáì: (ßÊÈ ÑÈßã Úáì äÝÓå ÇáÑøÍãÉ).</span></span><span style="mso-bookmark: _Toc232182126"><span dir="ltr" style="FONT-WEIGHT: normal; FONT-SIZE: 16pt; mso-bidi-font-family: 'Traditional Arabic'"><o:p></o:p></span></span></h3>
<h3 dir="rtl" style="MARGIN-TOP: 6pt; TEXT-INDENT: 25.5pt; LINE-HEIGHT: 24pt; mso-line-height-rule: exactly; tab-stops: 463.85pt"><span style="mso-bookmark: _Toc232182126"><span lang="AR-SA" style="FONT-WEIGHT: normal; FONT-SIZE: 16pt; FONT-FAMILY: 'Traditional Arabic'">áÞÏ ÐßÑæÇ Ãä ÏáÇáÉ ßáãÉ (ßÊ) åí ÇáÌãÚ.<o:p></o:p></span></span></h3>
<h3 dir="rtl" style="MARGIN-TOP: 6pt; TEXT-INDENT: 25.5pt; LINE-HEIGHT: 24pt; mso-line-height-rule: exactly; tab-stops: 463.85pt"><span style="mso-bookmark: _Toc232182126"><span lang="AR-SA" style="FONT-WEIGHT: normal; FONT-SIZE: 16pt; FONT-FAMILY: 'Traditional Arabic'">ÝåÐå ÇáÕøæÑÉ ÐÇÊåÇ ÌÚáæåÇ áÏáÇáÉ ßáãÉ (ßÊÈ) ÑÛã æõÌõæÏ ÒíÇÏÉ ÍÑÝ (È) Úáì ßáãÉ (ßÊ) æÇáÒøíÇÏÉ Ýí ÇáãÈäì åí ÒíÇÏÉ Ýí ÇáãÚäì ßãÇ åæ ãÚáæã.<o:p></o:p></span></span></h3>
<h3 dir="rtl" style="MARGIN-TOP: 6pt; TEXT-INDENT: 25.5pt; LINE-HEIGHT: 24pt; mso-line-height-rule: exactly; tab-stops: 463.85pt"><span style="mso-bookmark: _Toc232182126"><span lang="AR-SA" style="FONT-WEIGHT: normal; FONT-SIZE: 16pt; FONT-FAMILY: 'Traditional Arabic'; LETTER-SPACING: -0.15pt">áÐÇ íäÈÛí ÇáÇäÊÞÇá Ýí ÇáÏøÑÇÓÉ ááßáãÇÊ ÇáËøáÇËíÉ ãä ÇáãÓÊæì ÇáÝØÑí Åáì ÇáãÓÊæì ÇáÇÌÊãÇÚí¡ æãä ÇáãÓÊæì ÇáÏøáÇáí ÇáÕøæÊí Åáì ÇáãÓÊæì ÇáÏøáÇáí ÇáæÙíÝí Ãæ ÇáÍÇáí ãÚ ÇÓÊÕÍÇÈ ÏáÇáÉ ÃÕæÇÊ ÇáÃÍÑÝ ÝØÑÉ¡ æÏáÇáÉ ÇáßáãÇÊ ÇáËøäÇÆíÉ áÃäåÇ ÊÝÇÚá ÝØÑí ááÅäÓÇä ÇáÃæá.<o:p></o:p></span></span></h3>
<h3 dir="rtl" style="MARGIN-TOP: 6pt; TEXT-INDENT: 25.5pt; LINE-HEIGHT: 24pt; mso-line-height-rule: exactly; tab-stops: 463.85pt"><span style="mso-bookmark: _Toc232182126"><span lang="AR-SA" style="FONT-WEIGHT: normal; FONT-SIZE: 16pt; FONT-FAMILY: 'Traditional Arabic'">ßÊ: ßáãÉ ÊÏá ÙÇåÑÊåÇ ÇáæÇÞÚíÉ Úáì ÍÑßÉ ÖÛØ ÎÝíÝ æÏÝÚ áåÐÇ ÇáÔøíÁ ÇáãäÖÛØ Åáì ÌåÉ ÃÎÑì ÈÕõæÑÉ ÎÝíÝÉ ãÊæÞÝÉ¡ ÝÏáÇáÉ ßáãÉ (ßÊ) áÇ ÚáÇÞÉ áåÇ ÈÇáÌãÚ Ãæ ÛíÑåÇ æÅäøóãÇ åí æÕÝ ÏÞíÞ áÙÇåÑÉ ÇáÚãáíÉ ßíÝ ÊÊã Ýí ÇáæÇÞÚ Ãí æÕÝ áÚãáíÉ ßÊ ÇáãÇÁ¡ æáíÓ áÊÌãÚ ÇáãÇÁ Ýí ÇáÅäÇÁ ÇáÂÎÑ¡ ãÚ ÇáÚáã Ãä ÚãáíÉ ÇáßÊ áíÓ ÈÇáÖøÑæÑÉ Ãä ÊäÊåí ÈÕÝÉ ÇáÌãÚ äÍæ: ßÊ ÇáãÇÁ Úáì ÇáíÏíä áÛÓáåãÇ. ÝÇáãÇÁ íäÊåí Èå ÇáãØÇÝ Åáì ÇáÊøÝÑíÞ æÇáÐøåÇÈ. æíÌÈ ÇáÚáã Ãäøó ÇáßáãÉ áÇ íÏá ÚáíåÇ ÅáÇ ÐÇÊåÇ áÃäåÇ ÙÇåÑÉ ÞÇÆãÉ ÈÐÇÊåÇ æãÇ ÇÓÊÎÏÇã ÇáßáãÇÊ ÇáÃÎÑì Ýí ÇáÔøÑÍ ÅáÇ ãä ÈÇÈ ÇáÊøÞÑíÈ ááÏøáÇáÉ¡ ÝÅÐÇ æÕáÊ ÇáÏøáÇáÉ ÇáÍÞíÞíÉ íÊã ÇÓÊÈÚÇÏ ÇáßáãÇÊ ßáåÇ. ÝÚäÏãÇ ÃÖÝäÇ ÍÑÝ (È) Åáì ßáãÉ (ßÊ) ÃÚØì áÙÇåÑÉ ÇáßÊ äåÇíÉ ÈÕõæÑÉ ÌãÚ ãÊæÞÝ¡ æäÞáåÇ ãä ÇáÇÓÊÎÏÇã ÇáÝØÑí ÇáÊøÝÇÚáí Åáì ÇáÇÓÊÎÏÇã ÇáÇÌÊãÇÚí ÈÍÇáÉ ÇáÍÑßÉ ÇáÊí ÊÈÏà ÈÚãáíÉ ÇáÖøÛØ ÇáÎÝíÝ æÇáÇäÏÝÇÚ ÇáÎÝíÝ ÇáãÊæÞÝ Úáì ÍÇáÉ ÇáÌãÚ Ýí ÇáÌåÉ ÇáÃÎÑì. æÊÍÞÞ Ðáß Ýí ÝÚá (ßÊÈ) ÇáÐí åæ ÖÛØ æÏÝÚ ÎÝíÝ ãäÊå ÈÍÇáÉ ÇáÌãÚ áåÐå ÇáÚãáíÉ Ýí ãßÇä æÇÍÏ ÖÑæÑÉ æÈÚÏ Ðáß ÇáÔøÑÍ äÓÊØíÚ Ãä äÝåã Þæáå ÊÚÇáì:<o:p></o:p></span></span></h3>
<h3 dir="rtl" style="MARGIN-TOP: 6pt; TEXT-INDENT: 25.5pt; LINE-HEIGHT: 24pt; mso-line-height-rule: exactly; tab-stops: 463.85pt"><span style="mso-bookmark: _Toc232182126"><span lang="AR-SA" style="FONT-WEIGHT: normal; FONT-SIZE: 16pt; FONT-FAMILY: 'Traditional Arabic'; mso-ascii-font-family: HQPB2; mso-hansi-font-family: HQPB2">[ ßÊÈ ÑÈßã<span style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </span>Úáì äÝÓå ÇáÑÍãÉ ]</span></span><span style="mso-bookmark: _Toc232182126"><span lang="AR-SA" style="FONT-WEIGHT: normal; FONT-SIZE: 16pt; FONT-FAMILY: 'Traditional Arabic'">Ãí ÃáÒã äÝÓå ÈÝÚá ÇáÑøÍãÉ¡ æÇáÅáÒÇã ÃÊì ãä ÏáÇáÉ ÇáÌãÚ ÇáãÊæÞÝ áÏáÇáÉ ßáãÉ (ßÊ) ÚäÏãÇ ÃÖíÝ áåÇ ÍÑÝ (È).<o:p></o:p></span></span></h3>
<h3 dir="rtl" style="MARGIN-TOP: 6pt; TEXT-INDENT: 25.5pt; LINE-HEIGHT: 24pt; mso-line-height-rule: exactly; tab-stops: 463.85pt"><span style="mso-bookmark: _Toc232182126"><span lang="AR-SA" style="FONT-WEIGHT: normal; FONT-SIZE: 16pt; FONT-FAMILY: 'Traditional Arabic'">ßÊÈ ÇáÊøáãíÐ ÇáÏøÑÓ. ÅÐÇ ÞÇã ÈÚãáíÉ ÖÛØ æÏÝÚ ÎÝíÝ ãäÊå ÈÌãÚ ãÊæÞÝ.<o:p></o:p></span></span></h3>
<h3 dir="rtl" style="MARGIN-TOP: 6pt; TEXT-INDENT: 25.5pt; LINE-HEIGHT: 24pt; mso-line-height-rule: exactly; tab-stops: 463.85pt"><span style="mso-bookmark: _Toc232182126"><span lang="AR-SA" style="FONT-WEIGHT: normal; FONT-SIZE: 16pt; FONT-FAMILY: 'Traditional Arabic'">æÈÐÇÊ ÇáØøÑíÞÉ äÞæã ÈÊÍáíá ßá ÇáßáãÇÊ ÇáÊí äÑíÏ ãÚÑÝÉ ÏáÇáÊåÇ Ýí ÇáæÇÞÚ ÊãÇãÇð áäÓÊÎÏãåÇ ÈÕõæÑÉ ÕÍíÍÉ Ýí ãßÇäåÇ ÇáãäÇÓÈ. æÓæÝ íÌÏ ÇáÞÇÑÆ Ãäí áã ÃÞã ÈÚãáíÉ ÇáÔøÑÍ ÇáãÝÕá áßËíÑ ãä ÇáßáãÇÊ ÇáËøäÇÆíÉ æÅäøóãÇ ÇßÊÝíÊ ÈÏáÇáÊåÇ ÇáÝØÑíÉ æÐáß ÎÔíÉ ÇáÅØÇáÉ æáÊÑß åÇãÔ ßÈíÑ íãÇÑÓå ÇáÞÇÑÆ ÈäÝÓå ááæõÕõæá Åáì ÏáÇáÊåÇ ÇáãÓÊÎÏãÉ ÈÇÓÊÎÏÇã ÇáØøÑíÞÉ ÇáÊí ÈíäÊåÇ ÂäÝÇð ãÚ ÇáÚáã Ãäí ÓæÝ ÃÊØÑÞ Ýí ÂÎÑ ÇáßÊÇÈ áãÌãæÚÉ ãä ÇáßáãÇÊ ÇáËøáÇËíÉ æÃÈíä ÏáÇáÊåÇ æÚáÇÞÊåÇ ÈÇáËøäÇÆíÉ æÐáß ßäãæÐÌ Úãáí ááÊøØÈíÞ æÇáÊøÏÑíÈ.</span></span><span style="mso-bookmark: _Toc232182126"><span dir="ltr" style="FONT-WEIGHT: normal; FONT-SIZE: 16pt; mso-bidi-font-family: 'Traditional Arabic'"><o:p></o:p></span></span></h3>
<h3 dir="rtl" style="MARGIN-TOP: 6pt; TEXT-INDENT: 1.1pt; LINE-HEIGHT: 24pt; mso-line-height-rule: exactly; tab-stops: 463.85pt"><span style="mso-bookmark: _Toc232182126"><span lang="AR-SA" style="FONT-WEIGHT: normal; FONT-SIZE: 16pt; FONT-FAMILY: 'Traditional Arabic'">æíäÈÛí ãáÇÍÙÉ ÃãÑ Úáì ÏÑÌÉ ãä ÇáÃåãíÉ æåæ Ãäøó ÇáßáãÉ åí æÕÝ ÞÇÆã Ýí äÝÓåÇ æáíÓ åí ÊÚÈíÑ Úä ãíæá ÇáÅäÓÇä. äÍæ ßáãÉ (ÇáÌäÉ) ÝÞÏ Þíá ÃäåÇ ÓãíÊ ßÐáß áãíá ÞáÈ ÇáÅäÓÇä ÅáíåÇ¡ æÇáÕøæÇÈ ÃäåÇ ÓãíÊ ßÐáß áÓÊÑ æÅÎÝÇÁ ãÇ ÝíåÇ¡ æáÐÇ åí ÎÇÕøóÉ ááãßÇä ÇáÐí Ýíå ÃÔÌÇÑ ßÈíÑÉ æÚÇáíÉ ÓæÇÁ ãÇá ÇáÅäÓÇä ÅáíåÇ Ãã áã íóãá Ýåí ÌäÉ. æÓæÝ äÍÇæá ÇáÂä ÇáæõÕõæá Åáì ÏáÇáÉ ÃÕæÇÊ ÇáÃÍÑÝ ãä ÎáÇá ÚãáíÉ ÓÈÑ æÊÞÓíã ááßáãÇÊ ÇáãÎÊáÝÉ ÇáÊí ÊäÊåí ÈÇáÍÑÝ ÐÇÊå áãÚÑÝÉ ÊæÌå ÍÑßÉ ÏáÇáÉ ÇáßáãÉ Åáì Ãíä íäÊåí¿ æåá ÊÔÊÑß ßá ÇáßáãÇÊ ÈåÐå ÇáäøåÇíÉ¿ æÐáß ãä ÈÇÈ ÅäøóãÇ ÇáÃÚãÇá ÈÇáÎæÇÊíã¡ æÇÓÊÎÏÇã ÇáßáãÇÊ Úáì åÐÇ ÇáæÌå åæ ÈÑåÇä ÈÍÏ ÐÇÊå Úáì ÏáÇáÉ ÕæÊ ÇáÍÑÝ Ýí ÇáæÇÞÚ. ÝÅÐÇ ÕÍ åÐÇ ÇáãÚäì Ýí ÌãíÚ ÇáßáãÇÊ íÏá Úáì Ãä ÏáÇáÉ ÕæÊ ÇáÍÑÝ åæ ãÇ æÕáäÇ Åáíå æÃËÈÊäÇå.</span></span><span style="mso-bookmark: _Toc232182126"><span dir="ltr" style="FONT-WEIGHT: normal; FONT-SIZE: 16pt; mso-bidi-font-family: 'Traditional Arabic'"><o:p></o:p></span></span></h3>
<strong><span lang="AR-SY" dir="rtl" style="FONT-SIZE: 16pt; FONT-FAMILY: 'Traditional Arabic'; mso-bidi-language: AR-SY; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-fareast-language: AR-SA; mso-ascii-font-family: 'Times New Roman'; mso-hansi-font-family: 'Times New Roman'; mso-ansi-language: EN-US"><br style="PAGE-BREAK-BEFORE: always" clear="all" />
</span></strong>
<p class="a" dir="rtl"><span style="mso-bookmark: _Toc232182126"><span lang="AR-SY" style="FONT-SIZE: 16pt; COLOR: red; FONT-FAMILY: 'Traditional Arabic'">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; ÏáÇáÉ ÃÕæÇÊ ÇáÃÍÑÝ ÇáÚÑÈíÉ ÝíÒíÇÆíÇ</span></span><span lang="AR-SY" style="FONT-SIZE: 16pt; COLOR: red; FONT-FAMILY: 'Traditional Arabic'">ð<o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="MARGIN-TOP: 6pt; TEXT-JUSTIFY: kashida; TEXT-INDENT: 25.5pt; LINE-HEIGHT: 24pt; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%; mso-line-height-rule: exactly; tab-stops: 463.85pt"><strong><span lang="AR-SY" style="FONT-SIZE: 16pt; COLOR: blue; FONT-FAMILY: 'Traditional Arabic'; mso-bidi-language: AR-SY">1 Ü</span></strong><strong><span lang="AR-SY" style="FONT-SIZE: 16pt; COLOR: blue; FONT-FAMILY: 'Traditional Arabic'"> </span></strong><strong><span lang="AR-SY" style="FONT-SIZE: 16pt; COLOR: blue; FONT-FAMILY: 'Traditional Arabic'; mso-bidi-language: AR-SY">Ã: ÕæÊ íÏá Úáì ÞØÚ ÎÝíÝ.</span></strong><strong><span dir="ltr" style="FONT-SIZE: 16pt; COLOR: blue"><o:p></o:p></span></strong></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="MARGIN-TOP: 6pt; TEXT-JUSTIFY: kashida; TEXT-INDENT: 25.5pt; LINE-HEIGHT: 24pt; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%; mso-line-height-rule: exactly; tab-stops: 463.85pt"><span dir="rtl"></span><strong><span lang="AR-SY" style="FONT-SIZE: 16pt; COLOR: blue; FONT-FAMILY: 'Traditional Arabic'; mso-bidi-language: AR-SY"><span dir="rtl"></span>2 Ü</span></strong><strong><span lang="AR-SY" style="FONT-SIZE: 16pt; COLOR: blue; FONT-FAMILY: 'Traditional Arabic'"> </span></strong><strong><span lang="AR-SY" style="FONT-SIZE: 16pt; COLOR: blue; FONT-FAMILY: 'Traditional Arabic'; mso-bidi-language: AR-SY">È: ÕæÊ íÏá Úáì ÌãÚ ãÊæÞÝ.</span></strong><strong><span dir="ltr" style="FONT-SIZE: 16pt; COLOR: blue"><o:p></o:p></span></strong></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="MARGIN-TOP: 6pt; TEXT-JUSTIFY: kashida; TEXT-INDENT: 25.5pt; LINE-HEIGHT: 24pt; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%; mso-line-height-rule: exactly; tab-stops: 463.85pt"><span dir="rtl"></span><strong><span lang="AR-SY" style="FONT-SIZE: 16pt; COLOR: blue; FONT-FAMILY: 'Traditional Arabic'; mso-bidi-language: AR-SY"><span dir="rtl"></span>3 Ü</span></strong><strong><span lang="AR-SY" style="FONT-SIZE: 16pt; COLOR: blue; FONT-FAMILY: 'Traditional Arabic'"> </span></strong><strong><span lang="AR-SY" style="FONT-SIZE: 16pt; COLOR: blue; FONT-FAMILY: 'Traditional Arabic'; mso-bidi-language: AR-SY">Ê: ÕæÊ íÏá Úáì ÏÝÚ ÎÝíÝ ãÊæÞÝ.</span></strong><strong><span dir="ltr" style="FONT-SIZE: 16pt; COLOR: blue"><o:p></o:p></span></strong></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="MARGIN-TOP: 6pt; TEXT-JUSTIFY: kashida; TEXT-INDENT: 25.5pt; LINE-HEIGHT: 24pt; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%; mso-line-height-rule: exactly; tab-stops: 463.85pt"><span dir="rtl"></span><strong><span lang="AR-SY" style="FONT-SIZE: 16pt; COLOR: blue; FONT-FAMILY: 'Traditional Arabic'; mso-bidi-language: AR-SY"><span dir="rtl"></span>4 Ü</span></strong><strong><span lang="AR-SY" style="FONT-SIZE: 16pt; COLOR: blue; FONT-FAMILY: 'Traditional Arabic'"> </span></strong><strong><span lang="AR-SY" style="FONT-SIZE: 16pt; COLOR: blue; FONT-FAMILY: 'Traditional Arabic'; mso-bidi-language: AR-SY">Ë: ÕæÊ íÏá Úáì ÏÝÚ ÎÝíÝ ãáÊÕÞ.</span></strong><strong><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 16pt; COLOR: blue; FONT-FAMILY: 'Traditional Arabic'"><o:p></o:p></span></strong></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="MARGIN-TOP: 6pt; TEXT-JUSTIFY: kashida; TEXT-INDENT: 25.5pt; LINE-HEIGHT: 24pt; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%; mso-line-height-rule: exactly; tab-stops: 463.85pt"><strong><span lang="AR-SY" style="FONT-SIZE: 16pt; COLOR: blue; FONT-FAMILY: 'Traditional Arabic'; mso-bidi-language: AR-SY">5 Ü</span></strong><strong><span lang="AR-SY" style="FONT-SIZE: 16pt; COLOR: blue; FONT-FAMILY: 'Traditional Arabic'"> </span></strong><strong><span lang="AR-SY" style="FONT-SIZE: 16pt; COLOR: blue; FONT-FAMILY: 'Traditional Arabic'; mso-bidi-language: AR-SY">Ì: ÕæÊ íÏá Úáì ÌåÏ æÔÏÉ.</span></strong><strong><span dir="ltr" style="FONT-SIZE: 16pt; COLOR: blue"><o:p></o:p></span></strong></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="MARGIN-TOP: 6pt; TEXT-JUSTIFY: kashida; TEXT-INDENT: 25.5pt; LINE-HEIGHT: 24pt; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%; mso-line-height-rule: exactly; tab-stops: 463.85pt"><span dir="rtl"></span><strong><span lang="AR-SY" style="FONT-SIZE: 16pt; COLOR: blue; FONT-FAMILY: 'Traditional Arabic'; mso-bidi-language: AR-SY"><span dir="rtl"></span>6 Ü</span></strong><strong><span lang="AR-SY" style="FONT-SIZE: 16pt; COLOR: blue; FONT-FAMILY: 'Traditional Arabic'"> </span></strong><strong><span lang="AR-SY" style="FONT-SIZE: 16pt; COLOR: blue; FONT-FAMILY: 'Traditional Arabic'; mso-bidi-language: AR-SY">Í: ÕæÊ íÏá Úáì ÊÃÑÌÍ ÔÏíÏ æÓÚÉ.</span></strong><strong><span dir="ltr" style="FONT-SIZE: 16pt; COLOR: blue"><o:p></o:p></span></strong></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="MARGIN-TOP: 6pt; TEXT-JUSTIFY: kashida; TEXT-INDENT: 25.5pt; LINE-HEIGHT: 24pt; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%; mso-line-height-rule: exactly; tab-stops: 463.85pt"><span dir="rtl"></span><strong><span lang="AR-SY" style="FONT-SIZE: 16pt; COLOR: blue; FONT-FAMILY: 'Traditional Arabic'; mso-bidi-language: AR-SY"><span dir="rtl"></span>7 Ü</span></strong><strong><span lang="AR-SY" style="FONT-SIZE: 16pt; COLOR: blue; FONT-FAMILY: 'Traditional Arabic'"> </span></strong><strong><span lang="AR-SY" style="FONT-SIZE: 16pt; COLOR: blue; FONT-FAMILY: 'Traditional Arabic'; mso-bidi-language: AR-SY">Î: ÕæÊ íÏá Úáì ÑÎÇæÉ æØÑÇæÉ.</span></strong><strong><span dir="ltr" style="FONT-SIZE: 16pt; COLOR: blue"><o:p></o:p></span></strong></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="MARGIN-TOP: 6pt; TEXT-JUSTIFY: kashida; TEXT-INDENT: 25.5pt; LINE-HEIGHT: 24pt; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%; mso-line-height-rule: exactly; tab-stops: 463.85pt"><span dir="rtl"></span><strong><span lang="AR-SY" style="FONT-SIZE: 16pt; COLOR: blue; FONT-FAMILY: 'Traditional Arabic'; mso-bidi-language: AR-SY"><span dir="rtl"></span>8 Ü</span></strong><strong><span lang="AR-SY" style="FONT-SIZE: 16pt; COLOR: blue; FONT-FAMILY: 'Traditional Arabic'"> </span></strong><strong><span lang="AR-SY" style="FONT-SIZE: 16pt; COLOR: blue; FONT-FAMILY: 'Traditional Arabic'; mso-bidi-language: AR-SY">Ï: ÕæÊ íÏá Úáì ÏÝÚ ÔÏíÏ ãÊæÞÝ.</span></strong><strong><span dir="ltr" style="FONT-SIZE: 16pt; COLOR: blue"><o:p></o:p></span></strong></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="MARGIN-TOP: 6pt; TEXT-JUSTIFY: kashida; TEXT-INDENT: 25.5pt; LINE-HEIGHT: 24pt; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%; mso-line-height-rule: exactly; tab-stops: 463.85pt"><span dir="rtl"></span><strong><span lang="AR-SY" style="FONT-SIZE: 16pt; COLOR: blue; FONT-FAMILY: 'Traditional Arabic'; mso-bidi-language: AR-SY"><span dir="rtl"></span>9 Ü</span></strong><strong><span lang="AR-SY" style="FONT-SIZE: 16pt; COLOR: blue; FONT-FAMILY: 'Traditional Arabic'"> </span></strong><strong><span lang="AR-SY" style="FONT-SIZE: 16pt; COLOR: blue; FONT-FAMILY: 'Traditional Arabic'; mso-bidi-language: AR-SY">Ð: ÕæÊ íÏá Úáì ÏÝÚ æÓØ ãáÊÕÞ.</span></strong><strong><span dir="ltr" style="FONT-SIZE: 16pt; COLOR: blue"><o:p></o:p></span></strong></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="MARGIN-TOP: 6pt; TEXT-JUSTIFY: kashida; TEXT-INDENT: 25.5pt; LINE-HEIGHT: 24pt; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%; mso-line-height-rule: exactly; tab-stops: 463.85pt"><span dir="rtl"></span><strong><span lang="AR-SY" style="FONT-SIZE: 16pt; COLOR: blue; FONT-FAMILY: 'Traditional Arabic'; mso-bidi-language: AR-SY"><span dir="rtl"></span>10 Ü</span></strong><strong><span lang="AR-SY" style="FONT-SIZE: 16pt; COLOR: blue; FONT-FAMILY: 'Traditional Arabic'"> </span></strong><strong><span lang="AR-SY" style="FONT-SIZE: 16pt; COLOR: blue; FONT-FAMILY: 'Traditional Arabic'; mso-bidi-language: AR-SY">Ñ: ÕæÊ íÏá Úáì ÊßÑÇÑ.</span></strong><strong><span dir="ltr" style="FONT-SIZE: 16pt; COLOR: blue"><o:p></o:p></span></strong></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="MARGIN-TOP: 6pt; TEXT-JUSTIFY: kashida; TEXT-INDENT: 25.5pt; LINE-HEIGHT: 24pt; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%; mso-line-height-rule: exactly; tab-stops: 463.85pt"><span dir="rtl"></span><strong><span lang="AR-SY" style="FONT-SIZE: 16pt; COLOR: blue; FONT-FAMILY: 'Traditional Arabic'; mso-bidi-language: AR-SY"><span dir="rtl"></span>11 Ü</span></strong><strong><span lang="AR-SY" style="FONT-SIZE: 16pt; COLOR: blue; FONT-FAMILY: 'Traditional Arabic'"> </span></strong><strong><span lang="AR-SY" style="FONT-SIZE: 16pt; COLOR: blue; FONT-FAMILY: 'Traditional Arabic'; mso-bidi-language: AR-SY">Ò: ÕæÊ íÏá Úáì ÈÑæÒ ãÊæÇÕá.</span></strong><strong><span dir="ltr" style="FONT-SIZE: 16pt; COLOR: blue"><o:p></o:p></span></strong></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="MARGIN-TOP: 6pt; TEXT-JUSTIFY: kashida; TEXT-INDENT: 25.5pt; LINE-HEIGHT: 24pt; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%; mso-line-height-rule: exactly; tab-stops: 463.85pt"><span dir="rtl"></span><strong><span lang="AR-SY" style="FONT-SIZE: 16pt; COLOR: blue; FONT-FAMILY: 'Traditional Arabic'; mso-bidi-language: AR-SY"><span dir="rtl"></span>12 Ü</span></strong><strong><span lang="AR-SY" style="FONT-SIZE: 16pt; COLOR: blue; FONT-FAMILY: 'Traditional Arabic'"> </span></strong><strong><span lang="AR-SY" style="FONT-SIZE: 16pt; COLOR: blue; FONT-FAMILY: 'Traditional Arabic'; mso-bidi-language: AR-SY">Ó: ÕæÊ íÏá Úáì ÍÑßÉ ãÊæÇÕáÉ ÛíÑ ãÍÏÏÉ.</span></strong><strong><span dir="ltr" style="FONT-SIZE: 16pt; COLOR: blue"><o:p></o:p></span></strong></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="MARGIN-TOP: 6pt; TEXT-JUSTIFY: kashida; TEXT-INDENT: 25.5pt; LINE-HEIGHT: 24pt; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%; mso-line-height-rule: exactly; tab-stops: 463.85pt"><span dir="rtl"></span><strong><span lang="AR-SY" style="FONT-SIZE: 16pt; COLOR: blue; FONT-FAMILY: 'Traditional Arabic'; mso-bidi-language: AR-SY"><span dir="rtl"></span>13 Ü</span></strong><strong><span lang="AR-SY" style="FONT-SIZE: 16pt; COLOR: blue; FONT-FAMILY: 'Traditional Arabic'"> </span></strong><strong><span lang="AR-SY" style="FONT-SIZE: 16pt; COLOR: blue; FONT-FAMILY: 'Traditional Arabic'; mso-bidi-language: AR-SY">Ô: ÕæÊ íÏá Úáì ÇäÊÔÇÑ æÊÝÔí.</span></strong><strong><span dir="ltr" style="FONT-SIZE: 16pt; COLOR: blue"><o:p></o:p></span></strong></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="MARGIN-TOP: 6pt; TEXT-JUSTIFY: kashida; TEXT-INDENT: 25.5pt; LINE-HEIGHT: 24pt; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%; mso-line-height-rule: exactly; tab-stops: 463.85pt"><span dir="rtl"></span><strong><span lang="AR-SY" style="FONT-SIZE: 16pt; COLOR: blue; FONT-FAMILY: 'Traditional Arabic'; mso-bidi-language: AR-SY"><span dir="rtl"></span>14 Ü</span></strong><strong><span lang="AR-SY" style="FONT-SIZE: 16pt; COLOR: blue; FONT-FAMILY: 'Traditional Arabic'"> </span></strong><strong><span lang="AR-SY" style="FONT-SIZE: 16pt; COLOR: blue; FONT-FAMILY: 'Traditional Arabic'; mso-bidi-language: AR-SY">Õ: ÕæÊ íÏá Úáì ÍÑßÉ ãÍÏÏÉ ãÊÕáÉ.</span></strong><strong><span dir="ltr" style="FONT-SIZE: 16pt; COLOR: blue"><o:p></o:p></span></strong></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="MARGIN-TOP: 6pt; TEXT-JUSTIFY: kashida; TEXT-INDENT: 25.5pt; LINE-HEIGHT: 24pt; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%; mso-line-height-rule: exactly; tab-stops: 463.85pt"><span dir="rtl"></span><strong><span lang="AR-SY" style="FONT-SIZE: 16pt; COLOR: blue; FONT-FAMILY: 'Traditional Arabic'; mso-bidi-language: AR-SY"><span dir="rtl"></span>15 Ü</span></strong><strong><span lang="AR-SY" style="FONT-SIZE: 16pt; COLOR: blue; FONT-FAMILY: 'Traditional Arabic'"> </span></strong><strong><span lang="AR-SY" style="FONT-SIZE: 16pt; COLOR: blue; FONT-FAMILY: 'Traditional Arabic'; mso-bidi-language: AR-SY">Ö: ÕæÊ íÏá Úáì ÏÝÚ ÔÏíÏ ÌÏøóÇð ãÊæÞÝ.</span></strong><strong><span dir="ltr" style="FONT-SIZE: 16pt; COLOR: blue"><o:p></o:p></span></strong></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="MARGIN-TOP: 6pt; TEXT-JUSTIFY: kashida; TEXT-INDENT: 25.5pt; LINE-HEIGHT: 24pt; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%; mso-line-height-rule: exactly; tab-stops: 463.85pt"><span dir="rtl"></span><strong><span lang="AR-SY" style="FONT-SIZE: 16pt; COLOR: blue; FONT-FAMILY: 'Traditional Arabic'; mso-bidi-language: AR-SY"><span dir="rtl"></span>16 Ü</span></strong><strong><span lang="AR-SY" style="FONT-SIZE: 16pt; COLOR: blue; FONT-FAMILY: 'Traditional Arabic'"> </span></strong><strong><span lang="AR-SY" style="FONT-SIZE: 16pt; COLOR: blue; FONT-FAMILY: 'Traditional Arabic'; mso-bidi-language: AR-SY">Ø: ÕæÊ íÏá Úáì ÏÝÚ æÓØ ãÊæÞÝ.</span></strong><strong><span dir="ltr" style="FONT-SIZE: 16pt; COLOR: blue"><o:p></o:p></span></strong></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="MARGIN-TOP: 6pt; TEXT-JUSTIFY: kashida; TEXT-INDENT: 25.5pt; LINE-HEIGHT: 24pt; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%; mso-line-height-rule: exactly; tab-stops: 463.85pt"><span dir="rtl"></span><strong><span lang="AR-SY" style="FONT-SIZE: 16pt; COLOR: blue; FONT-FAMILY: 'Traditional Arabic'; mso-bidi-language: AR-SY"><span dir="rtl"></span>17 Ü</span></strong><strong><span lang="AR-SY" style="FONT-SIZE: 16pt; COLOR: blue; FONT-FAMILY: 'Traditional Arabic'"> </span></strong><strong><span lang="AR-SY" style="FONT-SIZE: 16pt; COLOR: blue; FONT-FAMILY: 'Traditional Arabic'; mso-bidi-language: AR-SY">Ù: ÕæÊ íÏá Úáì ÈÑæÒ ÎÝíÝ ãáÊÕÞ.</span></strong><strong><span dir="ltr" style="FONT-SIZE: 16pt; COLOR: blue"><o:p></o:p></span></strong></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="MARGIN-TOP: 6pt; TEXT-JUSTIFY: kashida; TEXT-INDENT: 25.5pt; LINE-HEIGHT: 24pt; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%; mso-line-height-rule: exactly; tab-stops: 463.85pt"><span dir="rtl"></span><strong><span lang="AR-SY" style="FONT-SIZE: 16pt; COLOR: blue; FONT-FAMILY: 'Traditional Arabic'; mso-bidi-language: AR-SY"><span dir="rtl"></span>18 Ü</span></strong><strong><span lang="AR-SY" style="FONT-SIZE: 16pt; COLOR: blue; FONT-FAMILY: 'Traditional Arabic'"> </span></strong><strong><span lang="AR-SY" style="FONT-SIZE: 16pt; COLOR: blue; FONT-FAMILY: 'Traditional Arabic'; mso-bidi-language: AR-SY">Ú: ÕæÊ íÏá Úáì ÚãÞ.</span></strong><strong><span dir="ltr" style="FONT-SIZE: 16pt; COLOR: blue; mso-bidi-language: AR-SY"><o:p></o:p></span></strong></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="MARGIN-TOP: 6pt; TEXT-JUSTIFY: kashida; TEXT-INDENT: 25.5pt; LINE-HEIGHT: 24pt; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%; mso-line-height-rule: exactly; tab-stops: 463.85pt"><span dir="rtl"></span><strong><span lang="AR-SY" style="FONT-SIZE: 16pt; COLOR: blue; FONT-FAMILY: 'Traditional Arabic'; mso-bidi-language: AR-SY"><span dir="rtl"></span>19 Ü</span></strong><strong><span lang="AR-SY" style="FONT-SIZE: 16pt; COLOR: blue; FONT-FAMILY: 'Traditional Arabic'"> </span></strong><strong><span lang="AR-SY" style="FONT-SIZE: 16pt; COLOR: blue; FONT-FAMILY: 'Traditional Arabic'; mso-bidi-language: AR-SY">Û: ÕæÊ íÏá Úáì ÛãæÖ ÃæÛíÇÈ.</span></strong><strong><span dir="ltr" style="FONT-SIZE: 16pt; COLOR: blue"><o:p></o:p></span></strong></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="MARGIN-TOP: 6pt; TEXT-JUSTIFY: kashida; TEXT-INDENT: 25.5pt; LINE-HEIGHT: 24pt; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%; mso-line-height-rule: exactly; tab-stops: 463.85pt"><span dir="rtl"></span><strong><span lang="AR-SY" style="FONT-SIZE: 16pt; COLOR: blue; FONT-FAMILY: 'Traditional Arabic'; mso-bidi-language: AR-SY"><span dir="rtl"></span>20 Ü</span></strong><strong><span lang="AR-SY" style="FONT-SIZE: 16pt; COLOR: blue; FONT-FAMILY: 'Traditional Arabic'"> </span></strong><strong><span lang="AR-SY" style="FONT-SIZE: 16pt; COLOR: blue; FONT-FAMILY: 'Traditional Arabic'; mso-bidi-language: AR-SY">Ý: ÕæÊ íÏá Úáì ÝÊÍ ÎÝíÝ ãäÖã.</span></strong><strong><span dir="ltr" style="FONT-SIZE: 16pt; COLOR: blue"><o:p></o:p></span></strong></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="MARGIN-TOP: 6pt; TEXT-JUSTIFY: kashida; TEXT-INDENT: 25.5pt; LINE-HEIGHT: 24pt; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%; mso-line-height-rule: exactly; tab-stops: 463.85pt"><span dir="rtl"></span><strong><span lang="AR-SY" style="FONT-SIZE: 16pt; COLOR: blue; FONT-FAMILY: 'Traditional Arabic'; mso-bidi-language: AR-SY"><span dir="rtl"></span>21 Ü</span></strong><strong><span lang="AR-SY" style="FONT-SIZE: 16pt; COLOR: blue; FONT-FAMILY: 'Traditional Arabic'"> </span></strong><strong><span lang="AR-SY" style="FONT-SIZE: 16pt; COLOR: blue; FONT-FAMILY: 'Traditional Arabic'; mso-bidi-language: AR-SY">Þ: ÕæÊ íÏá Úáì ÞØÚ Ãæ æÞÝ ÔÏíÏ.</span></strong><strong><span dir="ltr" style="FONT-SIZE: 16pt; COLOR: blue"><o:p></o:p></span></strong></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="MARGIN-TOP: 6pt; TEXT-JUSTIFY: kashida; TEXT-INDENT: 25.5pt; LINE-HEIGHT: 24pt; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%; mso-line-height-rule: exactly; tab-stops: 463.85pt"><span dir="rtl"></span><strong><span lang="AR-SY" style="FONT-SIZE: 16pt; COLOR: blue; FONT-FAMILY: 'Traditional Arabic'; mso-bidi-language: AR-SY"><span dir="rtl"></span>22 Ü</span></strong><strong><span lang="AR-SY" style="FONT-SIZE: 16pt; COLOR: blue; FONT-FAMILY: 'Traditional Arabic'"> </span></strong><strong><span lang="AR-SY" style="FONT-SIZE: 16pt; COLOR: blue; FONT-FAMILY: 'Traditional Arabic'; mso-bidi-language: AR-SY">ß: ÕæÊ íÏá Úáì ÞØÚ Ãæ ÖÛØ ÎÝíÝ.</span></strong><strong><span dir="ltr" style="FONT-SIZE: 16pt; COLOR: blue"><o:p></o:p></span></strong></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="MARGIN-TOP: 6pt; TEXT-JUSTIFY: kashida; TEXT-INDENT: 25.5pt; LINE-HEIGHT: 24pt; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%; mso-line-height-rule: exactly; tab-stops: 463.85pt"><span dir="rtl"></span><strong><span lang="AR-SY" style="FONT-SIZE: 16pt; COLOR: blue; FONT-FAMILY: 'Traditional Arabic'; mso-bidi-language: AR-SY"><span dir="rtl"></span>23 Ü</span></strong><strong><span lang="AR-SY" style="FONT-SIZE: 16pt; COLOR: blue; FONT-FAMILY: 'Traditional Arabic'"> </span></strong><strong><span lang="AR-SY" style="FONT-SIZE: 16pt; COLOR: blue; FONT-FAMILY: 'Traditional Arabic'; mso-bidi-language: AR-SY">á: ÕæÊ íÏá Úáì ÍÑßÉ ÈØíÆÉ ãÊÕáÉ áÇÒãÉ.</span></strong><strong><span dir="ltr" style="FONT-SIZE: 16pt; COLOR: blue"><o:p></o:p></span></strong></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="MARGIN-TOP: 6pt; TEXT-JUSTIFY: kashida; TEXT-INDENT: 25.5pt; LINE-HEIGHT: 24pt; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%; mso-line-height-rule: exactly; tab-stops: 463.85pt"><span dir="rtl"></span><strong><span lang="AR-SY" style="FONT-SIZE: 16pt; COLOR: blue; FONT-FAMILY: 'Traditional Arabic'; mso-bidi-language: AR-SY"><span dir="rtl"></span>24 Ü</span></strong><strong><span lang="AR-SY" style="FONT-SIZE: 16pt; COLOR: blue; FONT-FAMILY: 'Traditional Arabic'"> </span></strong><strong><span lang="AR-SY" style="FONT-SIZE: 16pt; COLOR: blue; FONT-FAMILY: 'Traditional Arabic'; mso-bidi-language: AR-SY">ã: ÕæÊ íÏá Úáì ÌãÚ ãÊÕá.</span></strong><strong><span dir="ltr" style="FONT-SIZE: 16pt; COLOR: blue"><o:p></o:p></span></strong></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="MARGIN-TOP: 6pt; TEXT-JUSTIFY: kashida; TEXT-INDENT: 25.5pt; LINE-HEIGHT: 24pt; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%; mso-line-height-rule: exactly; tab-stops: 463.85pt"><span dir="rtl"></span><strong><span lang="AR-SY" style="FONT-SIZE: 16pt; COLOR: blue; FONT-FAMILY: 'Traditional Arabic'; mso-bidi-language: AR-SY"><span dir="rtl"></span>25 Ü</span></strong><strong><span lang="AR-SY" style="FONT-SIZE: 16pt; COLOR: blue; FONT-FAMILY: 'Traditional Arabic'"> </span></strong><strong><span lang="AR-SY" style="FONT-SIZE: 16pt; COLOR: blue; FONT-FAMILY: 'Traditional Arabic'; mso-bidi-language: AR-SY">ä: ÕæÊ íÏá Úáì ÓÊÑ Ãæ ÇÎÊÈÇÁ.</span></strong><strong><span dir="ltr" style="FONT-SIZE: 16pt; COLOR: blue"><o:p></o:p></span></strong></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="MARGIN-TOP: 6pt; TEXT-JUSTIFY: kashida; TEXT-INDENT: 25.5pt; LINE-HEIGHT: 24pt; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%; mso-line-height-rule: exactly; tab-stops: 463.85pt"><span dir="rtl"></span><strong><span lang="AR-SY" style="FONT-SIZE: 16pt; COLOR: blue; FONT-FAMILY: 'Traditional Arabic'; mso-bidi-language: AR-SY"><span dir="rtl"></span>26 Ü</span></strong><strong><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 16pt; COLOR: blue; FONT-FAMILY: 'Traditional Arabic'"> å&zwj;&zwj;</span></strong><strong><span lang="AR-SY" style="FONT-SIZE: 16pt; COLOR: blue; FONT-FAMILY: 'Traditional Arabic'; mso-bidi-language: AR-SY">: ÕæÊ íÏá Úáì ÊÃÑÌÍ ÎÝíÝ.</span></strong><strong><span dir="ltr" style="FONT-SIZE: 16pt; COLOR: blue"><o:p></o:p></span></strong></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="MARGIN-TOP: 6pt; TEXT-JUSTIFY: kashida; TEXT-INDENT: 25.5pt; LINE-HEIGHT: 24pt; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%; mso-line-height-rule: exactly; tab-stops: 463.85pt"><span dir="rtl"></span><strong><span lang="AR-SY" style="FONT-SIZE: 16pt; COLOR: blue; FONT-FAMILY: 'Traditional Arabic'; mso-bidi-language: AR-SY"><span dir="rtl"></span>27 Ü</span></strong><strong><span lang="AR-SY" style="FONT-SIZE: 16pt; COLOR: blue; FONT-FAMILY: 'Traditional Arabic'"> </span></strong><strong><span lang="AR-SY" style="FONT-SIZE: 16pt; COLOR: blue; FONT-FAMILY: 'Traditional Arabic'; mso-bidi-language: AR-SY">Â: ÕæÊ íÏá Úáì ÇãÊÏÇÏ æÇÓÊÞÇãÉ.</span></strong><strong><span dir="ltr" style="FONT-SIZE: 16pt; COLOR: blue"><o:p></o:p></span></strong></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="MARGIN-TOP: 6pt; TEXT-JUSTIFY: kashida; TEXT-INDENT: 25.5pt; LINE-HEIGHT: 24pt; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%; mso-line-height-rule: exactly; tab-stops: 463.85pt"><span dir="rtl"></span><strong><span lang="AR-SY" style="FONT-SIZE: 16pt; COLOR: blue; FONT-FAMILY: 'Traditional Arabic'; mso-bidi-language: AR-SY"><span dir="rtl"></span>28 Ü</span></strong><strong><span lang="AR-SY" style="FONT-SIZE: 16pt; COLOR: blue; FONT-FAMILY: 'Traditional Arabic'"> </span></strong><strong><span lang="AR-SY" style="FONT-SIZE: 16pt; COLOR: blue; FONT-FAMILY: 'Traditional Arabic'; mso-bidi-language: AR-SY">æ: ÕæÊ íÏá Úáì Öã ããÊÏ.</span></strong><strong><span dir="ltr" style="FONT-SIZE: 16pt; COLOR: blue"><o:p></o:p></span></strong></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="MARGIN-TOP: 6pt; TEXT-JUSTIFY: kashida; TEXT-INDENT: 25.5pt; LINE-HEIGHT: 24pt; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%; mso-line-height-rule: exactly; tab-stops: 463.85pt"><span dir="rtl"></span><strong><span lang="AR-SY" style="FONT-SIZE: 16pt; COLOR: blue; FONT-FAMILY: 'Traditional Arabic'; mso-bidi-language: AR-SY"><span dir="rtl"></span>29 Ü</span></strong><strong><span lang="AR-SY" style="FONT-SIZE: 16pt; COLOR: blue; FONT-FAMILY: 'Traditional Arabic'"> </span></strong><strong><span lang="AR-SY" style="FONT-SIZE: 16pt; COLOR: blue; FONT-FAMILY: 'Traditional Arabic'; mso-bidi-language: AR-SY">í: ÕæÊ íÏá Úáì ÌåÏ ÎÝíÝ ããÊÏ.</span></strong><strong><span dir="ltr" style="FONT-SIZE: 16pt; COLOR: blue"><o:p></o:p></span></strong></p>
<span lang="AR-SA" dir="rtl" style="FONT-SIZE: 16pt; COLOR: blue; FONT-FAMILY: 'Traditional Arabic'; mso-bidi-language: AR-SA; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-fareast-language: EN-US; mso-ascii-font-family: 'Times New Roman'; mso-hansi-font-family: 'Times New Roman'; mso-ansi-language: EN-US"><br style="PAGE-BREAK-BEFORE: always; mso-special-character: line-break" clear="all" />
</span>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="TEXT-ALIGN: left" align="right"><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 16pt; FONT-FAMILY: 'Traditional Arabic'"><o:p>&nbsp;</o:p></span></p>
<div style="mso-element: footnote-list"><br clear="all" />
<hr align="right" width="33%" size="1" />
<div id="ftn1" style="mso-element: footnote">
<p class="MsoFootnoteText" dir="rtl" style="TEXT-JUSTIFY: kashida; LINE-HEIGHT: 16pt; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%; mso-line-height-rule: exactly"><a title="" style="mso-footnote-id: ftn1" name="_ftn1" href="http://www.ahl-alquran.com/FCKeditor/editor/fckeditor.html?InstanceName=rte1&amp;Toolbar=Default#_ftnref1"><span dir="rtl"></span><strong><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 12pt; FONT-FAMILY: AlTarikh; mso-ansi-font-size: 9.0pt"><span dir="rtl"></span>(</span></strong></a><span class="MsoFootnoteReference"><strong><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 12pt; FONT-FAMILY: AlTarikh; mso-ansi-font-size: 9.0pt">1</span></strong></span><strong><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 12pt; FONT-FAMILY: AlTarikh; mso-ansi-font-size: 9.0pt">) ÑÇÌÚ ßÊÇÈí: </span></strong><strong><span lang="AR-SY" style="FONT-SIZE: 12pt; FONT-FAMILY: AlTarikh; mso-bidi-language: AR-SY; mso-ansi-font-size: 9.0pt">(</span></strong><strong><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 12pt; FONT-FAMILY: AlTarikh; mso-ansi-font-size: 9.0pt">ÏÑÇÓÉ ÅäÓÇäíÉ Ýí ÇáÑøæÍ æÇáäøÝÓ æÇáÊÝßíÑ)</span></strong><strong><span lang="AR-SY" style="FONT-SIZE: 12pt; FONT-FAMILY: AlTarikh; mso-bidi-language: AR-SY; mso-ansi-font-size: 9.0pt"> Ü</span></strong><strong><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 12pt; FONT-FAMILY: AlTarikh; mso-ansi-font-size: 9.0pt"> ÝÕá</span></strong><strong><span lang="AR-SY" style="FONT-SIZE: 12pt; FONT-FAMILY: AlTarikh; mso-bidi-language: AR-SY; mso-ansi-font-size: 9.0pt">(</span></strong><strong><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 12pt; FONT-FAMILY: AlTarikh; mso-ansi-font-size: 9.0pt">ÚãáíÉ ÇáÊÚÞá æÇáÊÝßíÑ æäÔÃÉ ÇááÛÉ)</span></strong><strong><span lang="AR-SY" style="FONT-SIZE: 12pt; FONT-FAMILY: AlTarikh; mso-bidi-language: AR-SY; mso-ansi-font-size: 9.0pt">. </span></strong><strong><span dir="ltr" style="FONT-SIZE: 9pt; mso-bidi-font-family: AlTarikh; mso-bidi-font-size: 12.0pt"><o:p></o:p></span></strong></p>
</div>
<div id="ftn2" style="mso-element: footnote">
<p class="MsoFootnoteText" dir="rtl" style="TEXT-JUSTIFY: kashida; LINE-HEIGHT: 16pt; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%; mso-line-height-rule: exactly"><a title="" style="mso-footnote-id: ftn2" name="_ftn2" href="http://www.ahl-alquran.com/FCKeditor/editor/fckeditor.html?InstanceName=rte1&amp;Toolbar=Default#_ftnref2"><span dir="rtl"></span><strong><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 12pt; FONT-FAMILY: AlTarikh; mso-ansi-font-size: 9.0pt"><span dir="rtl"></span>(</span></strong></a><span class="MsoFootnoteReference"><strong><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 12pt; FONT-FAMILY: AlTarikh; mso-ansi-font-size: 9.0pt">2</span></strong></span><strong><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 12pt; FONT-FAMILY: AlTarikh; mso-ansi-font-size: 9.0pt">) </span></strong><strong><span lang="AR-SY" style="FONT-SIZE: 12p" style="FONT-SIZE: 12pt; FONT-FAMILY: AlTarikh; mso-ansi-font-size: 9.0pt">) ÑÇÌÚ ßÊÇÈí </span></strong><strong><span lang="AR-SY" style="FONT-SIZE: 12pt; FONT-FAMILY: AlTarikh; mso-bidi-language: AR-SY; mso-ansi-font-size: 9.0pt">(</span></strong><strong><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 12pt; FONT-FAMILY: AlTarikh; mso-ansi-font-size: 9.0pt">ÏÑÇÓÉ ÅäÓÇäíÉ Ýí ÇáÑø</span></strong><strong><span lang="AR-SY" style="FONT-SIZE: 12pt; FONT-FAMILY: AlTarikh; mso-bidi-language: AR-SY; mso-ansi-font-size: 9.0pt">æ</span></strong><strong><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 12pt; FONT-FAMILY: AlTarikh; mso-ansi-font-size: 9.0pt">Í æÇáäøÝÓ æÇáÊÝßíÑ) ÝÕá</span></strong><strong><span lang="AR-SY" style="FONT-SIZE: 12pt; FONT-FAMILY: AlTarikh; mso-bidi-language: AR-SY; mso-ansi-font-size: 9.0pt">(</span></strong><strong><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 12pt; FONT-FAMILY: AlTarikh; mso-ansi-font-size: 9.0pt">ÇáÛÑÇÆÒ)</span></strong><strong><span lang="AR-SY" style="FONT-SIZE: 12pt; FONT-FAMILY: AlTarikh; mso-bidi-language: AR-SY; mso-ansi-font-size: 9.0pt">.</span></strong><strong><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 12pt; FONT-FAMILY: AlTarikh; mso-ansi-font-size: 9.0pt"> æÝÕá </span></strong><strong><span lang="AR-SY" style="FONT-SIZE: 12pt; FONT-FAMILY: AlTarikh; mso-bidi-language: AR-SY; mso-ansi-font-size: 9.0pt">(</span></strong><strong><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 12pt; FONT-FAMILY: AlTarikh; mso-ansi-font-size: 9.0pt">ÇáÝØÑÉ)</span></strong><strong><span lang="AR-SY" style="FONT-SIZE: 12pt; FONT-FAMILY: AlTarikh; mso-bidi-language: AR-SY; mso-ansi-font-size: 9.0pt">.</span></strong><strong><span dir="ltr" style="FONT-SIZE: 9pt; mso-bidi-font-family: AlTarikh; mso-bidi-font-size: 12.0pt"><o:p></o:p></span></strong></p>
</div>
<div id="ftn4" style="mso-element: footnote">
<p class="MsoFootnoteText" dir="rtl" style="TEXT-JUSTIFY: kashida; LINE-HEIGHT: 16pt; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%; mso-line-height-rule: exactly"><a title="" style="mso-footnote-id: ftn4" name="_ftn4" href="http://www.ahl-alquran.com/FCKeditor/editor/fckeditor.html?InstanceName=rte1&amp;Toolbar=Default#_ftnref4"><span dir="rtl"></span><strong><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 12pt; FONT-FAMILY: AlTarikh; mso-ansi-font-size: 9.0pt"><span dir="rtl"></span>(</span></strong></a><span class="MsoFootnoteReference"><strong><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 12pt; FONT-FAMILY: AlTarikh; mso-ansi-font-size: 9.0pt">1</span></strong></span><strong><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 12pt; FONT-FAMILY: AlTarikh; mso-ansi-font-size: 9.0pt">) </span></strong><strong><span lang="AR-SY" style="FONT-SIZE: 12pt; FONT-FAMILY: AlTarikh; mso-bidi-language: AR-SY; mso-ansi-font-size: 9.0pt">ÑÇÌÚ ßÊÇÈí (ÏÑÇÓÉ ÅäÓÇäíÉ Ýí ÇáÑøæÍ æÇáäøÝÓ æÇáÊÝßíÑ</span></strong><strong><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 12pt; FONT-FAMILY: AlTarikh; mso-ansi-font-size: 9.0pt">)</span></strong><strong><span lang="AR-SY" style="FONT-SIZE: 12pt; FONT-FAMILY: AlTarikh; mso-bidi-language: AR-SY; mso-ansi-font-size: 9.0pt"> ÝÕá (íÚÞáæä æíÊÝßÑæä</span></strong><strong><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 12pt; FONT-FAMILY: AlTarikh; mso-ansi-font-size: 9.0pt">)</span></strong><strong><span lang="AR-SY" style="FONT-SIZE: 12pt; FONT-FAMILY: AlTarikh; mso-bidi-language: AR-SY; mso-ansi-font-size: 9.0pt">.</span></strong><strong><span dir="ltr" style="FONT-SIZE: 9pt; mso-bidi-font-family: AlTarikh; mso-bidi-font-size: 12.0pt"><o:p></o:p></span></strong></p>
</div>
</div>
اجمالي القراءات 13881

للمزيد يمكنك قراءة : اساسيات اهل القران
أضف تعليق
لا بد من تسجيل الدخول اولا قبل التعليق
تاريخ الانضمام : 2007-01-08
مقالات منشورة : 134
اجمالي القراءات : 5,202,962
تعليقات له : 354
تعليقات عليه : 834
بلد الميلاد : Syria
بلد الاقامة : Syria