رواق أهل القرآن .. نواة حلم كبير

محمد رفعت Ýí 2007-02-21


t;span lang="AR-EG" style="COLOR: red"><o:p></o:p></span></font></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt"><font face="Times New Roman"><span lang="AR-EG" style="FONT-SIZE: 16pt">ÃæÏ Ãä ÃÞÏã ÇÚÊÐÇÑì ááÌãíÚ Ýì ÇáÊÃÎÑ Ýì ÇáÊÚáíÞ æÅÈÏÇÁ ÇáÑÃì ÈÎÕæÕ ÅÞÊÑÇÍ ÇáãåäÏÓ ÇáÍÈíÈ / ÚÈÏ ÇááØíÝ ÓÚíÏ&nbsp; æÊÚáíÞÇÊßã ÇáÞíãå æÃÑÇÆßã ÇáÌÇÏå ÇáÊì ÊÝæÍ ãäåÇ ÑÇÆÍÉ ÅÎáÇÕ Çáäíå ááå æÍÈ ÇáÞÑÂä ÇáßÑíã .. </span><span lang="AR-EG"><o:p></o:p></span></font></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt"><font face="Times New Roman"><span lang="AR-EG" style="FONT-SIZE: 16pt">æÐáß ÇáÊÃÎíÑ ßÇä ÛÕÈÇ æÑÛãÇ Úäì áíÓ ÝÞØ ááÅäÔÛÇá ÇáÔÏíÏ æÅäãÇ áÕÚæÈÉ ÇáæÕæá ááãæÞÚ æÇäÞØÇÚ ÇáäÊ æÇáÅÊÕÇá Èå ØíáÉ ÇáÃíÇã ÇáÝÇÆÊå ..</span><span lang="AR-EG"><o:p></o:p></span></font></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt"><font face="Times New Roman"><span lang="AR-EG" style="FONT-SIZE: 16pt">ÝÇáÍãÏ ááå Ãä ÇáÅÊÕÇá ÞÏ ÚÇÏ ..</span><span lang="AR-EG"><o:p></o:p></span></font></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt"><font face="Times New Roman"><span lang="AR-EG" style="FONT-SIZE: 16pt">æÈÚÏ ÞÑÇÆÊì ááãæÖæÚ ÈßÇãáå ãä ÇáÅÞÊÑÇÍ Åáì ÇáÊÚáíÞÇÊ Úáíå Ëã ãÈÇÏÑÉ ãÝßÑäÇ ÇáÚÙíã ÏßÊæÑ ÃÍãÏ ÕÈÍì ÈÇáãæÇÝÞÉ Úáì ÇáÝßÑå æ ÊÎÕíÕ æÞÊ æãÌåæÏ ãÓÊÞá áåÇ.. </span><span lang="AR-EG"><o:p></o:p></span></font></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt"><font face="Times New Roman"><span lang="AR-EG" style="FONT-SIZE: 16pt">ÊÈÇÏÑ Çáì ÊÝßíÑì æÃáãÊ Èì Êáß ÇáÕæÑÉ ÇáÊì ÑÓÎÊ Ýì Òåäì áÏæáÉ ÇáÅÓáÇã ÇáÊì ÃÞÇãåÇ ÇáÑÓæá ÇáßÑíã Ýì ÇáãÏäíå .. ÇáÏæáÉ ÇáãÏäíå ÇáÊì ÊÞæã Úáì ÃÓÇÓ ÇáÍÞæÞ æÇáæÇÌÈÇÊ ¡ Úáì ÃÓÇÓ ÅÍÊÑÇã ÇáÂÎÑ æÅÍÊÑÇã ÍÑíÊå Ýì ÇáÚÞíÏå æÇáÝßÑ ¡ æÚáì ÃÓÇÓ ãÈÏà ÇáãæÇØäÉ ¡ Ýáß ÍÞ æÚáíß æÇÌÈ æÃäÊ ãÄãä æÓÇáã ØÇáãÇ ÊÈÇÏá ÇáÂÎÑíä Íæáß ÇáÃãä æÇáãÓÇáãÉ .. </span><span lang="AR-EG"><o:p></o:p></span></font></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt"><font face="Times New Roman"><span lang="AR-EG" style="FONT-SIZE: 16pt">Êáß ÇáÕæÑÉ ÇáÊì äáãÍåÇ Ýì ÇáÞÑÂä ÇáßÑíã æãä ÎáÇá ÇáÞÕÕ ÇáÞÑÂäì æãä ÎáÇá<span style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </span>ÈÚÖ ÇáãÕÇÏÑ ÇáÊÇÑíÎíå ÇáÊì ÊÊãÊÚ ÈÞÏÑ ßÈíÑ ãä ÇáÕÏÞ ¡ ÍíË äÌÏ ááãÑÃå ãßÇäÊåÇ ÃãÇã ÇáÑÌá æÏæÑåÇ Ýì ÇáäåæÖ Èå æßíÇäåÇ ÇáãÓÊÞá ßÅäÓÇä ..</span><span lang="AR-EG"><o:p></o:p></span></font></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt"><font face="Times New Roman"><span lang="AR-EG" style="FONT-SIZE: 16pt">Êáß ÇáÏæáå &quot; ÇáÊì äÊãäì ÚæÏÊåÇ &quot; æÊáß ÇáÃÓÓ æÇáãÚÇáã ãÚ ßá ÇáÃÓÝ æÇáÍÒä ÇáÔÏíÏ ÇáÊì ÊæÇÑÊ ÔíÆÇ ÝÔíÆÇ ÈÚÏ ãæÊ ÇáÑÓæá &quot; Õ &quot; áÊÍá ãÍá </span><span lang="AR-EG"><o:p></o:p></span></font></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt"><font face="Times New Roman"><span lang="AR-EG" style="FONT-SIZE: 16pt">&quot; ÇáÏæáå ÇáãÏäíå&quot;<span style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </span>&quot;ÇáÏæáå ÇáÏíäíå &quot; ÇáÍÇßãíå ÇáÊì åì ÇáÓÈÈ ÇáÃßÈÑ ÝíãÇ äÍä Ýíå ãä ÊÎáÝ ÝßÑì æÑÏÉ ááæÑÇÁ .</span><span lang="AR-EG"><o:p></o:p></span></font></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt"><font face="Times New Roman"><span lang="AR-EG" style="FONT-SIZE: 16pt">ÝÃÌÏ ãÇäÍä ÈÕÏÏ ÇáÅÞÈÇá Úáíå &quot; ãä ãÔÑæÚ ÑæÇÞ Ãåá ÇáÞÑÂä &quot; æÇáÐì ãä ÇáãäÊÙÑ &quot; Ýì ÇáãÓÊÞÈá &quot; Ãä íßæä äæÇå áÌÇãÚÉ ÞÑÂäíå Êßæä ÊÌÓíÏÇ áåÐÇ ÇáãÔÑæÚ ÇáÝßÑì ÇáÊäæíÑì æ ÊäÔà ÊÍÊ ÑÚÇíÉ åÐÇ ÇáãæÞÚ æÊÎÊÕ ÝÞØ ÈÏÇÑÓÉ ÇáÞÑÂä æÅÑÓÇÁ ÞæÇÚÏ ÇáÅÌÊåÇÏ Ýíå ØÈÞÇ áãäåÌå åæ ÝÞØ æãÞÇÑäÊå ÈÊÑÇË ÇáãÓáãíä æÍÇÖÑåã áäÊÈíä ÚÈÑ Ðáß ãÚÇáã ØÑíÞ ÇáÅÕáÇÍ æÃÏæÇÊå ÇáÕÍíÍå ¡ æääÔà ÈÐáß ÃÌíÇáÇ ãä ÇáÞÑÂäííä ÇáãÌÊåÏíä ¡ áÊãÊÏ ÈÚÏ Ðáß ÂËÇÑ åÐÇ ÇáÅÕáÇÍ ÇáÏíäì Åáì ÇÕáÇÍ ÓíÇÓì æÅÌÊãÇÚì íäÃì ÈäÇ Úä ÇáÞÇÚ<span style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </span>Åáì ãÑÇÊÈ ÇáÊÞÏã æÇáÅäÊÇÌ æÇáÑÞì .. </span><span lang="AR-EG"><o:p></o:p></span></font></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt"><span lang="AR-EG"><font size="3"><font face="Times New Roman">&nbsp;<o:p></o:p></font></font></span></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt"><font face="Times New Roman"><span lang="AR-EG" style="FONT-SIZE: 16pt">Ðáß åæÇáÍáã ÇáÐì ÃÊãäì ãä Çááå Ãä ÃÚíÔ ÍÊì ÃÑÇå ÍÞíÞÉ Úáì ÃÑÖ ÇáæÇÞÚ ..</span><span lang="AR-EG"><o:p></o:p></span></font></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt"><font face="Times New Roman"><span lang="AR-EG" style="FONT-SIZE: 16pt">&nbsp;</span><span lang="AR-EG"><o:p></o:p></span></font></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt"><font face="Times New Roman"><span lang="AR-EG" style="FONT-SIZE: 16pt">áÐÇ ÃÊÕæÑ Ãä åÐÇ ÇáÑæÇÞ ÇáÞÑÂäì åæ ÃÔÈå ÈãÌÊãÚ ááÞÑÂä ÊØÈÞ Ýíå ÞæÇÚÏå æÂÏÇÈå </span><span lang="AR-EG"><o:p></o:p></span></font></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt"><font face="Times New Roman"><span lang="AR-EG" style="FONT-SIZE: 16pt">äÑíÏ áå Ãä íßæä<span style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </span>ãËÇáÇ æÊØÈíÞÇ ÚãáíÇ &quot; áäÇ æáÛíÑäÇ ããä íÑÊÇÏæä ÇáãæÞÚ&quot;<span style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </span>áÊáß ÇáÏæáå ÇáãÏäíå ÇáÊì ÞÑÑåÇ ÇáÞÑÂä ÇáßÑíã æÃÞÇãåÇ ÇáÑÓæá ÇáßÑíã&nbsp;æÑÈãÇ ÊÚæíÖÇ Åáì ÍÏ ãÇ Úä ãÇÖÇÚ æäÝÊÞÏå ÇáÂä ãä ãÌÊãÚ ÇáÏæáå ÇáãÏäíå ãä ÇáÍÑíå æÅÍÊÑã ÇáÂÎÑ æÊÞÏíÑ ßÇãá ááãÑÃå<span style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </span></span><span lang="AR-EG"><o:p></o:p></span></font></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt"><font face="Times New Roman"><span lang="AR-EG" style="FONT-SIZE: 16pt">æÐáß íÑÊÝÚ ÈäÇ ÌãíÚÇ Åáì ãÓÆæáíå ÚÙíãå æËÞå æãÓÆæáíÉ ÃßÈÑ Úáì ßÇåá ÃÚÖÇÁ ÇááÌäå ÇáßÑÇã ..<span style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </span></span><span lang="AR-EG"><o:p></o:p></span></font></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt"><font face="Times New Roman"><span lang="AR-EG" style="FONT-SIZE: 16pt">æÅäì ÈÐáß ÃÌÏäì :</span><span lang="AR-EG"><o:p></o:p></span></font></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt"><font face="Times New Roman"><span lang="AR-EG" style="FONT-SIZE: 16pt"><span style="mso-spacerun: yes">&nbsp;&nbsp; </span>ÃæáÇ : ÃÊæÌå ÈÇáÔßÑ ÇáÚãíÞ æÇáÅãÊäÇä ááÃÈ æÇáÑÇÚì æÇáãÝßÑ æÇáÈÇÍË ÇáÚÙíã ÇáÏßÊæÑ / ÃÍãÏ ÕÈÍì ãäÕæÑ Úáì ÅÊÇÍÉ åÐå ÇáÝÑÕå ÇáÚÙíãå áäÇ ÌãíÚÇ Ýì ÇáÍæÇÑ ãÚå æãäÇÞÔÊå æÚÑÖ ãÇÞÏ íÌæá ÈÎæÇØÑäÇ ãä ÃÝßÇÑ æÇÌÊåÇÏÇÊ </span><span lang="AR-EG"><o:p></o:p></span></font></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt"><font face="Times New Roman"><span lang="AR-EG" style="FONT-SIZE: 16pt"><span style="mso-spacerun: yes">&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span>ßãÇ<span style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </span>..</span><span lang="AR-EG"><o:p></o:p></span></font></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="MARGIN: 0cm 30pt 0pt 0cm; TEXT-INDENT: -18pt; tab-stops: list 30.0pt"><font face="Times New Roman"><span lang="AR-EG" style="FONT-SIZE: 16pt; COLOR: red">1-</span><span lang="AR-EG" style="FONT-SIZE: 7pt">&nbsp;&nbsp; </span><span lang="AR-EG" style="FONT-SIZE: 16pt">ÃÊæÌå ÈÇáÔßÑ ÇáÚãíÞ ááãåäÏÓ ÇáÍÈíÈ ÚÈÏ ÇááØíÝ ÓÚíÏ Úáì ãÈÇÏÑÊå ÈÚÖ ÇáÝßÑå ÇáÊì ÑÇæÏÊ ÇáßËíÑíä ãä Ãåá ÇáÞÑÂä .</span></font></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="MARGIN: 0cm 30pt 0pt 0cm; TEXT-INDENT: -18pt; tab-stops: list 30.0pt"><font face="Times New Roman"><span lang="AR-EG" style="FONT-SIZE: 16pt">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></font></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="MARGIN: 0cm 30pt 0pt 0cm; TEXT-INDENT: -18pt; tab-stops: list 30.0pt"><span dir="rtl"></span><span lang="AR-EG" style="FONT-SIZE: 16pt; COLOR: red"><span dir="rtl"></span>2-</span><span lang="AR-EG" style="FONT-SIZE: 7pt">&nbsp;&nbsp; </span><span lang="AR-EG" style="FONT-SIZE: 16pt">ãæÇÝÞÊì æÊÃíÈÏì ÇáßÇãá ááÌäÉ : </span><span lang="AR-EG"><o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="MARGIN: 0cm 66pt 0pt 0cm; TEXT-INDENT: -18pt; tab-stops: list 66.0pt"><span lang="AR-EG" style="FONT-SIZE: 16pt; COLOR: #993300">-</span><span lang="AR-EG" style="FONT-SIZE: 7pt; COLOR: #993300">&nbsp;</span><span lang="AR-EG" style="FONT-SIZE: 7pt">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span><span lang="AR-EG" style="FONT-SIZE: 16pt">ÈÇáÅÎÊíÇÑ &quot; ÇÊÝÇÞÇ &quot; ÇáÃÓÊÇÐ ÇáÝÇÖá ÝæÒì ÝÑÇÌ ÑÆíÓÇ áåÇ Ýåæ Ãåá áåÇ ÈÃÓæÈå ÇáåÇÏÆ ÇáæÇÖÍ ÇáÈÓíØ Ýì ÇáÍæÇÑ ..</span></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="MARGIN: 0cm 30pt 0pt 0cm; TEXT-INDENT: -18pt; tab-stops: list 30.0pt"><o:p></o:p></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="MARGIN: 0cm 66pt 0pt 0cm; TEXT-INDENT: -18pt; tab-stops: list 66.0pt"><font face="Times New Roman"><span lang="AR-EG" style="FONT-SIZE: 16pt; COLOR: maroon">-</span><span lang="AR-EG" style="FONT-SIZE: 7pt">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span><span lang="AR-EG" style="FONT-SIZE: 16pt">ßãÇ ÃËäì Úáì ãÈÏà ÇáÏíãæÞÑÇØíå æÇáÇäÊÎÇÈ Èßæä ÑÆÇÓÉ ÇááÌäå ÏæÑíÉ<span style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </span>ÈÇáÊÑÔíÍ æÇáÅäÊÎÇÈ ßá ËáÇËÉ ÃÔåÑ æÅä ßäÊ ÇÞÊÑÍ ãÏÉ ÃÞá &quot; ÔåÑíä Úáì ÇáÃßËÑ&quot;</span><span lang="AR-EG"><o:p></o:p></span></font></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="MARGIN: 0cm 66pt 0pt 0cm; TEXT-INDENT: -18pt; tab-stops: list 66.0pt"><font face="Times New Roman"><span lang="AR-EG" style="FONT-SIZE: 16pt; COLOR: maroon">-</span><span lang="AR-EG" style="FONT-SIZE: 7pt; COLOR: maroon">&nbsp;&nbsp;</span><span lang="AR-EG" style="FONT-SIZE: 7pt">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span><span lang="AR-EG" style="FONT-SIZE: 16pt">ÊÃííÏì æÞÈá Ðáß ÓÚÇÏÊì ÈÚÖæíÉ ÇááÌäå áßá ãä ÃÓÊÇÐ / ÇÈÑÇåíã ÏÇÏì ¡ Ï/ ÍÓä ÃÍãÏ ÚãÑ ¡ Ï/ ÚËãÇä ãÍãÏ Úáì ¡ ã / ÚÈÏ ÇááØíÝ ÓÚíÏ . Ýåã Úáì ÞÏÑ ÇáËÞå æÇáãÓÆæáíå ..</span><span lang="AR-EG"><o:p></o:p></span></font></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="MARGIN: 0cm 66pt 0pt 0cm; TEXT-INDENT: -18pt; tab-stops: list 66.0pt"><font face="Times New Roman"><span lang="AR-EG" style="FONT-SIZE: 16pt; COLOR: maroon">-</span><span lang="AR-EG" style="FONT-SIZE: 7pt">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span><span lang="AR-EG" style="FONT-SIZE: 16pt">æÊÃííÏì ÇáÔÏíÏ<span style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </span>áßæä æÌæÏ ÇáäÕÝ ÇáÂÎÑ Ýì ÇááÌäå æÝì ßá ÃÚãÇá ÇáÑæÇÞ Ãæáæíå áäÇ ÌãíÚÇ .. æÝì ÓíÇÞ Ðáß ÃÄíÏ ÊÑÔíÍ æÚÖæíÉ ÇáÃÎæÇÊ æÇáÃÓÇÊÐå ÇáÝÇÖáÇÊ áØÝíå ÃÍãÏ ¡ Âíå ãÍãÏ ¡ ÑÍãÉ ÚÈÏ Çáãæáì ..</span><span lang="AR-EG"><o:p></o:p></span></font></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="MARGIN: 0cm 66pt 0pt 0cm; TEXT-INDENT: -18pt; tab-stops: list 66.0pt"><font face="Times New Roman"><span lang="AR-EG" style="FONT-SIZE: 16pt; COLOR: maroon">-</span><span lang="AR-EG" style="FONT-SIZE: 7pt; COLOR: maroon">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span><span lang="AR-EG" style="FONT-SIZE: 7pt">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span><span lang="AR-EG" style="FONT-SIZE: 16pt">ßãÇ ÃæÏ Ãä ÃÑÔÍ Åä áã íßä ÞÏ ÇäÊåì ÇáÅÎÊíÇÑ ÈÚÏ Ãæ ÃÄíÏ æÈÔÏÉ ÅÎÊíÇÑ ÇáÃÎÊ ÇáÝÇÖáå ÇáÃÓÊÇÐå&nbsp;&nbsp;</span><span dir="ltr" style="FONT-SIZE: 16pt">Amal Hope</span><span dir="rtl"></span><span dir="rtl"></span><span lang="AR-EG" style="FONT-SIZE: 16pt"><span dir="rtl"></span><span dir="rtl"></span> ßãÑÇÞÈ áÃÚãÇá </span><span lang="AR-EG"><o:p></o:p></span></font></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="MARGIN: 0cm 66pt 0pt 0cm; TEXT-INDENT: -18pt; tab-stops: list 66.0pt"><font face="Times New Roman"><span lang="AR-EG" style="FONT-SIZE: 16pt">&nbsp;&nbsp;&nbsp; ÇááÌäå æÐáß áãÇ äßäå áåÇ æáÅÎæÇääÇ ÇáÃÞÈÇØ æÃÕÍÇÈ ÇáÏíÇäÇÊ ÇáÃÎÑì ãä ÍÈ æÇÍÊÑÇã æÊÞÏíÑ æáÇÚÊÑÇÝäÇ ÈÏæÑåã ÇáÃÓÇÓì ãÚäÇ ÝíãÇ äÓÚì Åáíå ãä ÅÕáÇÍ ..</span><span lang="AR-EG"><o:p></o:p></span></font></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="MARGIN: 0cm 30pt 0pt 0cm; TEXT-INDENT: -18pt; tab-stops: list 30.0pt"><font face="Times New Roman"><span lang="AR-EG" style="FONT-SIZE: 16pt; COLOR: red">3-</span><span lang="AR-EG" style="FONT-SIZE: 7pt">&nbsp;&nbsp; </span><span lang="AR-EG" style="FONT-SIZE: 16pt">ãæÇÝÞÊì æÊÃíÏì áãæÇÖíÚ :</span><span lang="AR-EG"><o:p></o:p></span></font></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="MARGIN: 0cm 66pt 0pt 0cm; TEXT-INDENT: -18pt; tab-stops: list 66.0pt"><font face="Times New Roman"><span lang="AR-EG" style="FONT-SIZE: 16pt; COLOR: #993300">-</span><span lang="AR-EG" style="FONT-SIZE: 7pt; COLOR: #993300">&nbsp;&nbsp;</span><span lang="AR-EG" style="FONT-SIZE: 7pt">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span><span lang="AR-EG" style="FONT-SIZE: 16pt">ÇáÃÑÔíÝ Ãæ&nbsp;</span><span dir="ltr"></span><span dir="ltr"></span><span dir="ltr" style="FONT-SIZE: 16pt"><span dir="ltr"></span><span dir="ltr"></span>( data base )</span><span dir="rtl"></span><span dir="rtl"></span><span lang="AR-EG" style="FONT-SIZE: 16pt"><span dir="rtl"></span><span dir="rtl"></span> ááÑæÇÞ ..</span><span lang="AR-EG"><o:p></o:p></span></font></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="MARGIN: 0cm 66pt 0pt 0cm; TEXT-INDENT: -18pt; tab-stops: list 66.0pt"><font face="Times New Roman"><span lang="AR-EG" style="FONT-SIZE: 16pt; COLOR: #993300">-</span><span lang="AR-EG" style="FONT-SIZE: 7pt">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span><span lang="AR-EG" style="FONT-SIZE: 16pt">ÇáãíßÇäíÒã ÇáÊÇáíÉ Ýì ÅÏÇÑÉ ÇáÑæÇÞ : ÅÎÊíÇÑ ãæÖæÚ ãÚíä ÍÓÈ ÇáÃåãíå æÅÚáÇä ØÑÍå ááäÞÇÔ æÅÚØÇÁ ÝÑÕå ßÇÝíå áíÈÏà ÇáÌãíÚ ÈÞÑÇÁÉ ßÊÇÈÇÊ ÇáÏßÊæÑ ãäÕæÑ Ýì åÐÇ<span style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </span>ÇáãæÖæÚ æÊÍÏíÏ ÇáÊÓÇÄáÇÊ æÇáÃÝßÇÑ æÃæÌå ÇáÛãæÖ ¡ áíÈÏà ÈÚÏ Ðáß ãä íÑÛÈ Ýì ÇáãÔÇÑßå Ýì Çáíæã ÇáãÍÏÏ ááäÞÇÔ ÈÚÑÖ ÊÓÇÄáÇÊå æÊÚáíÞÇÊå Úáì ãÇÞÑÃå ááÏßÊæÑ ãäÕæÑ ãáÊÒãíä Ýì Ðáß :</span><span lang="AR-EG"><o:p></o:p></span></font></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="MARGIN: 0cm 48pt 0pt 0cm"><font face="Times New Roman"><span lang="AR-EG" style="FONT-SIZE: 16pt"><span style="mso-spacerun: yes">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span><span style="COLOR: #339966"><span style="mso-spacerun: yes">&nbsp;</span>Ç</span> <span style="COLOR: #339966"><span style="mso-spacerun: yes">&nbsp;</span>ÜÜ</span> ÃääÇ ÌãíÚÇ ÖíæÝ Úáì ãÃÏÈÉ ÇáÞÑÂä æÊáÇãíÐ äÍÇæá ÈÞÏÑ </span><span lang="AR-EG"><o:p></o:p></span></font></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="MARGIN: 0cm 48pt 0pt 0cm"><font face="Times New Roman"><span lang="AR-EG" style="FONT-SIZE: 16pt"><span style="mso-spacerun: yes">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span>ãÇÃæÊíäÇ ãä ÖãíÑ ÃÎáÇÞì æÚáã æÅÎáÇÕ äíå ááå Ãä äÊÏÈÑ </span><span lang="AR-EG"><o:p></o:p></span></font></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="MARGIN: 0cm 48pt 0pt 0cm"><font face="Times New Roman"><span lang="AR-EG" style="FONT-SIZE: 16pt"><span style="mso-spacerun: yes">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span>ÇáÞÑÂä ÇáßÑíã ..</span><span lang="AR-EG"><o:p></o:p></span></font></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt"><font face="Times New Roman"><span lang="AR-EG" style="FONT-SIZE: 16pt"><span style="mso-spacerun: yes">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span><span style="COLOR: #339966"><span style="mso-spacerun: yes">&nbsp;</span>È</span> ÜÜ Ãä äáÊÒã ÏÇÆãÇ ÎáÞ ÇáÞÑÂä æÇáÅÓáÇã Ýì ÇáÍæÇÑ ßãÇ ÃæÖÍ </span><span lang="AR-EG"><o:p></o:p></span></font></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="MARGIN: 0cm 48pt 0pt 0cm"><font face="Times New Roman"><span lang="AR-EG" style="FONT-SIZE: 16pt"><span style="mso-spacerun: yes">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span>ÇáÏßÊæÑ ãäÕæÑ Ýì ãÞÇáå &quot; ÑÓÇáå Åáì ÇáÃÍÈå &quot; æßãÇ ÍÏÏ </span><span lang="AR-EG"><o:p></o:p></span></font></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt"><font face="Times New Roman"><span lang="AR-EG" style="FONT-SIZE: 16pt"><span style="mso-spacerun: yes">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span>ÇáÃÓÊÇÐ ÝæÒì ÝÑÇÌ<span style="mso-spacerun: yes">&nbsp;&nbsp; </span>&quot; ÑÆíÓ ÇááÌäå &quot; Ýì ãÞÇáÉ ÑæÇÞ Ãåá </span><span lang="AR-EG"><o:p></o:p></span></font></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="MARGIN: 0cm 48pt 0pt 0cm"><font face="Times New Roman"><span lang="AR-EG" style="FONT-SIZE: 16pt"><span style="mso-spacerun: yes">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span>ÇáÞÑÂä</span><span lang="AR-EG"><o:p></o:p></span></font></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="MARGIN: 0cm 48pt 0pt 0cm"><font face="Times New Roman"><span lang="AR-EG" style="FONT-SIZE: 16pt"><span style="mso-spacerun: yes">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span><span style="COLOR: #339966"><span style="mso-spacerun: yes">&nbsp;</span><span style="mso-spacerun: yes">&nbsp;</span><span style="mso-spacerun: yes">&nbsp;</span>Ì</span><span style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </span>ÜÜ ÇáÍÑÕ ÇáÔÏíÏ Úáì ÚÏã ÇáÎÑæÌ Úä ÇáãæÖæÚ ÇáÃÕáì </span><span lang="AR-EG"><o:p></o:p></span></font></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto"><font face="Times New Roman"><span lang="AR-EG" style="FONT-SIZE: 16pt"><span style="mso-spacerun: yes">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span>Çáì ÊÝÑíÚÇÊ ÌÇäÈíå áÇÊÎÏã ÇáÍæÇÑ .</span><span lang="AR-EG"><o:p></o:p></span></font></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto"><font face="Times New Roman"><span lang="AR-EG" style="FONT-SIZE: 16pt">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<span style="COLOR: #339966">&nbsp; Ï</span><span style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </span>ÜÜ æÃä äßæä ÏæãÇ ãÓÊÚÏíä ááäÒæá Úä ÃÑÇÆäÇ ãÊì ÊíÞäÇ</span><span lang="AR-EG"><o:p></o:p></span></font></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto"><font face="Times New Roman"><span lang="AR-EG" style="FONT-SIZE: 16pt">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;ÎØÃåÇ</span><span lang="AR-EG"><o:p></o:p></span></font></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt"><span lang="AR-EG" style="FONT-SIZE: 16pt"><font face="Times New Roman">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<span style="COLOR: teal"> &nbsp;åÜ</span> - Ëã íÃÊì ÈÚÏ Ðáß ÇáÏßÊæÑ ãäÕæÑ Ýì ãíÚÇÏ ÞÏ ÍÏÏ&nbsp;&nbsp; <o:p></o:p></font></span></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt"><font face="Times New Roman"><span lang="AR-EG"><font size="3">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</font></span><span lang="AR-EG" style="FONT-SIZE: 13.5pt"> ãÓÈÞÇ&nbsp; áíÑÏ æíÊÍÇæÑ ãÚ ÇáÌãíÚ Ýì ÊÓÇÄáÇÊåã æÊÚáíÞÇÊåã æÇáÊì</span><span lang="AR-EG"><o:p></o:p></span></font></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt"><font face="Times New Roman"><span lang="AR-EG" style="FONT-SIZE: 13.5pt">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; íßæä ÑÆíÓ ÇááÌäå ÇáÃÓÊÇÐ ÝæÒì ÝÑÇÌ ÞÏ ÃÚÏåÇ ãÓÈÞÇ Ýì </span><span lang="AR-EG"><o:p></o:p></span></font></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt"><font face="Times New Roman"><span lang="AR-EG" style="FONT-SIZE: 13.5pt">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; ÕæÑÉ&nbsp; äÞÇØ ãÍÏÏå</span><span lang="AR-EG"><o:p></o:p></span></font></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt"><span lang="AR-EG" style="FONT-SIZE: 16pt"><font face="Times New Roman">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<span style="COLOR: #339966">æ</span>Ü ÃóÑÔÝÉ åÐå ÇáãäÇÞÔÇÊ ÇáÈäÇÁå ßÊÇÈÉ æÕæÊÇ ÍÓÈãÇ íÊã <o:p></o:p></font></span></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt"><span lang="AR-EG" style="FONT-SIZE: 16pt"><font face="Times New Roman">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; ÇäÔÇÁ Çááå&nbsp; Ýì ÕÝÍå ãÓÊÞáå Úáì&nbsp;<o:p></o:p></font></span></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt"><span lang="AR-EG" style="FONT-SIZE: 16pt"><font face="Times New Roman"><span style="mso-spacerun: yes">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span>ÇáãæÞÚ åì &quot; ÑæÇÞ Ãåá ÇáÞÑÂä &quot; æäÔÑåÇ Úáì ãæÇÞÚ&nbsp;&nbsp;<o:p></o:p></font></span></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt"><span lang="AR-EG" style="FONT-SIZE: 16pt"><font face="Times New Roman">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; ÃÎÑì ßãÇ ÊÝÖá ÇáÏßÊæÑ ÚËãÇä ãÍãÏ Úáì <o:p></o:p></font></span></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt"><font face="Times New Roman"><span lang="AR-EG" style="FONT-SIZE: 13.5pt">&nbsp;</span><span lang="AR-EG" style="FONT-SIZE: 16pt; COLOR: red">4-</span><span lang="AR-EG" style="FONT-SIZE: 7pt">&nbsp;&nbsp; </span><span lang="AR-EG" style="FONT-SIZE: 16pt">ßãÇ ÃÄíÏ ÇÞÊÑÇÍ ÇáÏßÊæÑ ÚËãÇä æÊÃííÏ ÚÇáãäÇ ÇáÏßÊæÑ ãäÕæÑ ÈÖÑæÑÉ Ãä ÊÔãá ÇáãæÇÖíÚ ÇáãØÑæÍå ááäÞÇÔ ÇáäæÇÍì ÇáÅÌÊãÇÚíå æÇáÓíÇÓíå æÇáÑÈØ ÇáÚãáì Èíä ÇáÇÌÊåÇÏ ÇáÞÑÂäì æÇáæÇÞÚ ÇáÚãáì<span style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </span>... ãÚ ÇáÈÏÁ ÈÇáãæÖæÚÇÊ ÐÇÊ ÇáÃæáæíå ..&nbsp;</span><span lang="AR-EG"><o:p></o:p></span></font></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="MARGIN: 0cm 30pt 0pt 0cm; TEXT-INDENT: -18pt; tab-stops: list 30.0pt"><span lang="AR-EG" style="FONT-SIZE: 16pt"><font face="Times New Roman">&nbsp;<o:p></o:p></font></span></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt"><font face="Times New Roman"><span lang="AR-EG" style="FONT-SIZE: 16pt; COLOR: red">æÝì ÇáäåÇíå</span><span lang="AR-EG" style="FONT-SIZE: 16pt"> ÝÅääì ÅÐ ÃåäÆ ßá Ãåá ÇáÞÑÂä ÈÇÝÊÊÇÍ ÑæÇÞåã ÇáÞíã ÇáßÑíã ÇäÔÇÁ Çááå </span><span lang="AR-EG"><o:p></o:p></span></font></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt"><font face="Times New Roman"><span lang="AR-EG" style="FONT-SIZE: 16pt">ÝÅääì ÃäÊÙÑ Ãæá íæã äÈÏà Ýíå ÇáäÞÇÔ Íæá &quot; ßÊÇÈ ÇáÞÑÂä æßÝì &quot; </span><span lang="AR-EG"><o:p></o:p></span></font></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt"><span lang="AR-EG" style="FONT-SIZE: 16pt"><font face="Times New Roman">æáÇ ÃäÊÙÑ ÊÚáíÞÇÊ ÞÏÑ ãÇÃäÊÙÑ áÍÙÉ ÞÕ ÇáÔÑíØ </font></span><span dir="ltr" style="FONT-SIZE: 16pt; FONT-FAMILY: Wingdings; mso-ascii-font-family: 'Times New Roman'; mso-hansi-font-family: 'Times New Roman'; mso-char-type: symbol; mso-symbol-font-family: Wingdings"><span style="mso-char-type: symbol; mso-symbol-font-family: Wingdings">J</span></span><span dir="rtl"></span><span dir="rtl"></span><span style="FONT-SIZE: 16pt"><span dir="rtl"></span><span dir="rtl"></span><font face="Times New Roman"> <span lang="AR-EG">..</span></font></span><span lang="AR-EG"><o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="MARGIN: 0cm 30pt 0pt 0cm; TEXT-INDENT: -18pt; tab-stops: list 30.0pt"><span lang="AR-EG"><font size="3"><font face="Times New Roman">&nbsp;<o:p></o:p></font></font></span></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt"><span lang="AR-EG"><font size="3"><font face="Times New Roman">&nbsp;<o:p></o:p></font></font></span></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt"><span dir="ltr"></span><span dir="ltr"></span><span dir="ltr" style="FONT-SIZE: 16pt"><span dir="ltr"></span><span dir="ltr"></span><font face="Times New Roman">&nbsp;</font></span><span lang="AR-EG"><o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt"><span dir="ltr"></span><span dir="ltr"></span><span dir="ltr" style="FONT-SIZE: 16pt"><span dir="ltr"></span><span dir="ltr"></span><font face="Times New Roman">&nbsp;</font></span><span lang="AR-EG"><o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="MARGIN: 0cm 48pt 0pt 0cm"><font face="Times New Roman"><span lang="AR-EG" style="FONT-SIZE: 16pt">&nbsp;</span><span lang="AR-EG"><o:p></o:p></span></font></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt"><span dir="ltr"></span><span dir="ltr"></span><span dir="ltr"><span dir="ltr"></span><span dir="ltr"></span><font face="Times New Roman" size="3">&nbsp;</font></span><span lang="AR-EG"><o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="MARGIN: 0cm 48pt 0pt 0cm"><font face="Times New Roman"><span lang="AR-EG" style="FONT-SIZE: 16pt">&nbsp;</span><span lang="AR-EG"><o:p></o:p></span></font></p>
<p class="MsoNormal" dir="ltr" style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; DIRECTION: ltr; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: left; mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto"><span dir="ltr"></span><span dir="ltr"></span><span style="FONT-SIZE: 9pt"><span dir="ltr"></span><span dir="ltr"></span><font face="Times New Roman">&nbsp;</font></span><span lang="AR-EG" dir="rtl"><o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt"><span lang="AR-EG" style="FONT-SIZE: 16pt"><font face="Times New Roman"><span style="mso-spacerun: yes">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span>. </font></span></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt"><font size="3"><font face="Times New Roman"><span dir="ltr">&nbsp;</span><span lang="AR-EG"><o:p></o:p></span></font></font></p>
<p class="MsoNormal" dir="ltr" style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; DIRECTION: ltr; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: left; mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto"><span dir="ltr"></span><span dir="ltr"></span><span style="FONT-SIZE: 9pt"><span dir="ltr"></span><span dir="ltr"></span><font face="Times New Roman">&nbsp;</font></span><span lang="AR-EG" dir="rtl" style="FONT-SIZE: 9pt"><o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="MARGIN: 0cm 48pt 0pt 0cm"><span lang="AR-EG" style="FONT-SIZE: 16pt"><o:p><font face="Times New Roman">&nbsp;</font></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt"><span dir="ltr"><o:p><font face="Times New Roman" size="3">&nbsp;</font></o:p></span></p>
<p>&nbsp;</p>
اجمالي القراءات 13480

للمزيد يمكنك قراءة : اساسيات اهل القران
التعليقات (3)
1   تعليق بواسطة   شريف هادي     في   السبت ٢٤ - فبراير - ٢٠٠٧ ١٢:٠٠ صباحاً
[3095]

أخي الكريم محمد رفعت

أرى إنك تأييد وبشدة كل أعضاء لجنة رواق القرآن إلا شخصي الضعيف لو كان ذلك لمأخذ تأخذه على ترشيحي فأنا أنسحب بعد إذن باقي الإخوة الكرام ، ولو كان لأنك تريد الترشيح لقولك (كما أود أن أرشح إن لم يكن قد انتهى الإختيار) فأنا مستعد لأن أترك لك مكاني أيضا بعد إذن الإخوة الكرام ، وفي النهاية كلنا يبتغي رضا الله والدفاع عن دينه
ودمتم أخ فاضل لنا
أخوك / شريف هادي

2   تعليق بواسطة   محمد رفعت     في   السبت ٢٤ - فبراير - ٢٠٠٧ ١٢:٠٠ صباحاً
[3133]

الأخ الفاضل العزيز ا / شريف هادى

بعد التحيه الطيبه
أود أولا أن أؤكد لحضرتك على شعورى ناحيتك " وهذا يعلمه الله - تعالى - " وهو كل الإحترام والمحبة والتقدير

وثانيا : أخى الكريم هذا المقال "وبالتالى الأراء التى يحويها" أضيف قبل أن يتم طرح فكرة العضوية التاسعه فلم يكن بعد قد أبديت أراء أو ترشيحات ..
وقد تم ترشيح حضرتك وتأييد عضويتك فى اللجنة الكريمه بعدها ..أى أن هذه التطورات كانت بعد إضافة المقال وبالتالى لم يتسنى لى إبداء رأيى فى ترشيح وعضوية حضرتك ضمن المقال حيث أول علمى بهذه التطورات هو الآن وأنا أقرأ آخر التعليقات على مقالة الأستاذ الفاضل / فوزى فراج ...
وبعد علمى بعضويتكم فى اللجنة رأيت من الأمانة والحق إبداء رأيى مهما كان هذا الرأى وتمنيت لو كان هذا ضمن أحد بنود المقال كما هو واضح لكم حتى لايفهم أمر غير موجود إطلاقا " وهو تجاهلى لشخصك الكريم أو عدم إبداء الرأى حول عضويتكم على غير ماجرى مع باقى اعضاء اللجنة"

وبالتالى فاسمح لى بإبداء رأيى فى عضويتكم :
وهو موافقتى الكاملة وثقتى أنك أهل لها وأنك بإذن الله ستقدم ماينتظره الجميع من كل أعضاء اللجنة التسعة الكرام من الجهد والإخلاص وتمنياتى لك بالتوفيق فى هذه المهمة
فأرجو أن يكون رأيى اخى الكريم قد وصلك

ثالثا : أخى الكريم أنا لم أرشح نفسى ، وما استشهدت به فى المقال على رغبتى فى الترشيح فألواضح أنك قرأته فقط دون أن تقرأ مابعده فلم أتكلم عن نفسى بل عن الأخت الفاضلة أمل هوب . لقد قلت " كما أود أن أرشح إن لم يكن قد انتهى الإختيار بعد أو أؤيد وبشدة إختيار الأخت الفاضله الأستاذه Amal Hope كمراقب لأعمال اللجنه وذلك لما نكنه لها ولإخواننا الأقباط وأصحاب الديانات الأخرى من حب واحترام وتقدير ولاعترافنا بدورهم الأساسى معنا فيما نسعى إليه من إصلاح " فأنا أؤكد على تأييدى الترشيح فى حالة أنه مازل قائما "للسيدة أمل" أو تأييدى للإختيار إن كان فعلا قد تمت الموافقة ، فواضح جدا عمن أتكلم..

رابعا : أخى الكريم واسمح لى بذلك ومن أخ لك فنحن جميعا نتعلم من مأدبة القرآن التى لاتنضب ولا تنتهى أرجو أن تزيد من مبدأ الإحتماليه عند حكمك على الأمور فثمة أمر قد لانعلمه أو عذر لانعرفه ..
فتكون أحكامنا غالبها النسبية ، فالحقيقة الوحيدة فى الكون هى وجود الله ، هى القرآن الكريم وحتى تفسيراتنا له تبقى سمة الإحتمالية والنسبية فى صحة هذه التفسيرات هى الأساس ..

لك خالص التحيات أخى الكريم
دمت فى حفظ الله ورعايته وتوفيقه
أخوك / محمد رفعت
3   تعليق بواسطة   شريف هادي     في   الأحد ٢٥ - فبراير - ٢٠٠٧ ١٢:٠٠ صباحاً
[3177]

أخي محمد رفعت المحترم

شكرا جزيلا لك أخي على كليماتك الرقيقه
وأحب أن أأكد لك أني أخي ماظننت بك سوء - حاشا لله - ولكن كنت أتكلم عن طيب خاطر وسلامة نية ، أما عن موضوع الترشيح فأعتذر لك عن تصوري هذا والذي جاء بسبب النص في المقاله (كما أود أن أرشح إن لم يكن قد انتهى الإختيار بعد أو أؤيد وبشدة إختيار الأخت الفاضله الأستاذه Amal Hope كمراقب لأعمال) فأنا فهمت (أو) فاصلة بين جملتين تامتين الشرط ، وأعتذر ثانية عن هذا الفهم الخاطىء وأشكرك على تذكري فإن الذكرى تنفع المؤمنين ودمتم لنا أخ كريم ، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أخوك / شريف هادي

أضف تعليق
لا بد من تسجيل الدخول اولا قبل التعليق
تاريخ الانضمام : 2006-10-20
مقالات منشورة : 2
اجمالي القراءات : 27,675
تعليقات له : 39
تعليقات عليه : 13
بلد الميلاد : Afghanistan
بلد الاقامة : Afghanistan