إبليـس لم يكن من الملائكة

عبد الرحمان حواش Ýí 2010-02-09


="font-size: 16pt; font-family: &quot;Arabic Transparent&quot;; mso-bidi-language: AR-DZ">- íÞæá Çááå ÊÈÇÑß æÊÚÇáì Ýí ÓæÑÉ ÇáßåÝ </span><span lang="AR-DZ" style="font-family: &quot;Arabic Transparent&quot;; mso-bidi-language: AR-DZ; mso-bidi-font-size: 14.0pt"><font size="5">50</font></span><span lang="AR-DZ" style="font-size: 16pt; font-family: &quot;Arabic Transparent&quot;; mso-bidi-language: AR-DZ"> <b><i>( ... <u>ÅáÇ ÅÈáíÓ ßÇä ãä ÇáÌä</u> ÝÝÓÞ Úä ÃãÑ ÑÈå...). </i>( ßÇä ãä ÇáÌäø ) </b>æáã íÞá ßÇä ãä ÇáãáÇÆßÉ .<o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 0cm 0cm 0pt; direction: rtl; unicode-bidi: embed; text-align: justify"><span lang="AR-DZ" style="font-size: 16pt; font-family: &quot;Arabic Transparent&quot;; mso-bidi-language: AR-DZ">- ßÇä ãä ÇáÌäø ÍÞíÞÉ æÐáß áÚáÇÊ<span style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </span>ßËíÑÉ ¡ ÓÃÍÇæá ÊÈííä Ðáß &ndash; ÈÍæá Çááå &ndash; <o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 0cm 0cm 0pt; direction: rtl; unicode-bidi: embed; text-align: justify"><span lang="AR-DZ" style="font-size: 16pt; font-family: &quot;Arabic Transparent&quot;; mso-bidi-language: AR-DZ">- <b><u>ãÇåíÉ ÇáÌä</u></b>: ( <b>ÇáÌä <i>:</i></b> ÇÓã ÇáÌäÓ. <b><u>ÌÇä</u> </b>: ãÝÑÏ ÇáÌä. <b>ÇáÌöäøÉ</b> ÌãÚ ÌÇä ) .<o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 0cm 0cm 0pt; direction: rtl; unicode-bidi: embed; text-align: justify"><span lang="AR-DZ" style="font-size: 16pt; font-family: &quot;Arabic Transparent&quot;; mso-bidi-language: AR-DZ">- <b><u>ÇáÌä</u></b>:ÌÇÁÊ ÊÓãíÊå åßÐÇ¡ áÇäÚÏÇã ÅãßÇä ÑÄíÊå¡æåæ ßÇáÅäÓÇä Ýí ØÇÚÉ Çááå æãÚÕíÊå¡<span style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </span>æÝí ÇáÅíãÇä æÇáßÝÑ Èå Åáì ÛíÑ Ðáß ....<o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 0cm 0cm 0pt; direction: rtl; unicode-bidi: embed; text-align: justify"><span lang="AR-DZ" style="font-size: 16pt; font-family: &quot;Arabic Transparent&quot;; mso-bidi-language: AR-DZ">- åæßá ßÇÆä Íí ÈÇØä æÎÝí ÚäÇ áÇ äÑÇå æáÇ ÊÈÕÑå ÃÚíääÇ. æãäå:<o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 0cm 0cm 0pt; direction: rtl; unicode-bidi: embed; text-align: justify"><span lang="AR-DZ" style="font-size: 16pt; font-family: &quot;Arabic Transparent&quot;; mso-bidi-language: AR-DZ">- <b>ÇáÃÌäÉ</b> <b><i>( ... æÅÐ ÃäÊã <u>ÃÌäÉ</u> Ýí ÈØæä ÃãåÇÊßã ...) </i></b></span><font size="5"><span lang="AR-DZ" style="font-family: &quot;Arabic Transparent&quot;; mso-bidi-language: AR-DZ; mso-bidi-font-size: 14.0pt">ÇáäÌã 32.</span><span lang="AR-DZ" style="font-size: 16pt; font-family: &quot;Arabic Transparent&quot;; mso-bidi-language: AR-DZ"><o:p></o:p></span></font></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 0cm 0cm 0pt; direction: rtl; unicode-bidi: embed; text-align: justify"><span lang="AR-DZ" style="font-size: 16pt; font-family: &quot;Arabic Transparent&quot;; mso-bidi-language: AR-DZ">- æãäå ÇáÝÚá <b><u>Ìäø</u></b>: ÛØøì æÓÊÑ <b><i>( ... ÝáãÇ <u>Ìäø</u> Úáíå Çááíá ...) </i></b></span><span lang="AR-DZ" style="font-family: &quot;Arabic Transparent&quot;; mso-bidi-language: AR-DZ; mso-bidi-font-size: 14.0pt"><font size="5">ÇáÃäÚÇã 76</font></span><span lang="AR-DZ" style="font-size: 16pt; font-family: &quot;Arabic Transparent&quot;; mso-bidi-language: AR-DZ"> ÅÐ ßÇä ÅÈÑÇåíã &ndash; Úáíå ÇáÓáÇã &ndash; ãÍæØÇ ÈÇááíá ÅÐ íßÇÏ áÇ íõÑì ãä ÔÏÉ ÍõáßÊå.<o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 0cm 0cm 0pt; direction: rtl; unicode-bidi: embed; text-align: justify"><span lang="AR-DZ" style="font-size: 16pt; font-family: &quot;Arabic Transparent&quot;; mso-bidi-language: AR-DZ">- æãäå ÇÓã ÇáãÝÚæá: <b>ãÌäæä</b>¡ æåæ ÇáÐí ÃÕÇÈå ÇáÌäø &ndash; ÍÓÈ ÇÚÊÞÇÏäÇ -.<o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 0cm 0cm 0pt; direction: rtl; unicode-bidi: embed; text-align: justify"><span lang="AR-DZ" style="font-size: 16pt; font-family: &quot;Arabic Transparent&quot;; mso-bidi-language: AR-DZ">- ÌõÈá ÇáÂäÓÇä &ndash; ãäÐ ÇáÞÏã &ndash; Úáì ÚÈÇÏÉ ãÇ åæ ÎÝí æÛÇãÖ &ndash; áÇ íÏÑßå &ndash; íÎÇÝ ãäå ÝíÓÊÚØÝå ÈÇáÚÈÇÏÉ &ndash; Ðáß åæ<b><u>ÇáÌäø</u></b> &ndash; ßãÇ ÊÞÏãÊ ãÇåíÊå: ÇáÎÝÇÁ Úä ÇáÈÕÑ¡ æÇáÛãæÖ.<o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 0cm 0cm 0pt; direction: rtl; unicode-bidi: embed; text-align: justify"><span lang="AR-DZ" style="font-size: 16pt; font-family: &quot;Arabic Transparent&quot;; mso-bidi-language: AR-DZ">- íÚÊÞÏ Ãäå åæ ÇáÐí ÎáÞ ÇáäÇÑ¡æÇáÌÈá ( ÇáßåÝ ) æÇáÔãÓ æÇáÞãÑ. æÇáÌä åæ ÇáÐí ÎáÞ áåã ÇáÃäÚÇã ãäåÇ áÍãåã æáÈäåã æáÈÇÓåã ¡ æÛíÑ Ðáß ãä ãäÇÝÚåÇ- ÝÚÈÏæåÇ.<b><i>( ... ÝÙáãæÇ ÈåÇ ...)</i></b></span><span lang="AR-DZ" style="font-family: &quot;Arabic Transparent&quot;; mso-bidi-language: AR-DZ; mso-bidi-font-size: 14.0pt"><font size="5"> ÇáÅÓÑÇÁ 59- ÇáäÇÞÉ æÇáÈÞÑÉ æÇáÚÌá.</font></span><b><i><span lang="AR-DZ" style="font-size: 16pt; font-family: &quot;Arabic Transparent&quot;; mso-bidi-language: AR-DZ"> </span></i></b><span lang="AR-DZ" style="font-size: 16pt; font-family: &quot;Arabic Transparent&quot;; mso-bidi-language: AR-DZ">( ÃÔÑßæÇ ÈåÇ.) áÊÏöÑø áåã Êáßã ÇáäøÚã .<o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 0cm 0cm 0pt; direction: rtl; unicode-bidi: embed; text-align: justify"><span lang="AR-DZ" style="font-size: 16pt; font-family: &quot;Arabic Transparent&quot;; mso-bidi-language: AR-DZ">- <b>ÇáÌä</b> ¡ æÌæÏå ÎÇÑÌ äØÇÞ ÇáÃÑÖ Ýåæ Ýí ÇáÓãÇÁ&nbsp;</span><span lang="FR" dir="ltr" style="font-size: 16pt; mso-bidi-language: AR-DZ; mso-bidi-font-family: 'Arabic Transparent'">?</span><span lang="AR-DZ" style="font-size: 16pt; font-family: &quot;Arabic Transparent&quot;; mso-bidi-language: AR-DZ"> Ãã Ýí ÇáÓãÇæÇÊ&nbsp;</span><span lang="FR" dir="ltr" style="font-size: 16pt; mso-bidi-language: AR-DZ; mso-bidi-font-family: 'Arabic Transparent'">?</span><span lang="AR-DZ" style="font-size: 16pt; font-family: &quot;Arabic Transparent&quot;; mso-bidi-language: AR-DZ"> Ãã åæ Ýí ÃÑÖ ãËá ÃÑÖäÇ&nbsp;</span><span lang="FR" dir="ltr" style="font-size: 16pt; mso-bidi-language: AR-DZ; mso-bidi-font-family: 'Arabic Transparent'">?</span><span lang="FR" style="font-size: 16pt; font-family: &quot;Arabic Transparent&quot;; mso-bidi-language: AR-DZ"> </span><b><i><span lang="AR-DZ" style="font-size: 16pt; font-family: &quot;Arabic Transparent&quot;; mso-bidi-language: AR-DZ">( ... æãä ÇáÃÑÖ ãËáåä...) </span></i></b><span lang="AR-DZ" style="font-family: &quot;Arabic Transparent&quot;; mso-bidi-language: AR-DZ; mso-bidi-font-size: 14.0pt"><font size="5">ÇáØáÇÞ 12 .</font></span><span lang="AR-DZ" style="font-size: 16pt; font-family: &quot;Arabic Transparent&quot;; mso-bidi-language: AR-DZ">Ãæ åæ Ýí ÃÍÏ ÇáßæÇßÈ&nbsp;</span><span lang="FR" dir="ltr" style="font-size: 16pt; mso-bidi-language: AR-DZ; mso-bidi-font-family: 'Arabic Transparent'">?</span><b><i><span lang="FR" style="font-size: 16pt; font-family: &quot;Arabic Transparent&quot;; mso-bidi-language: AR-DZ"> </span></i></b><span lang="AR-DZ" style="font-size: 16pt; font-family: &quot;Arabic Transparent&quot;; mso-bidi-language: AR-DZ"><span style="mso-spacerun: yes">&nbsp;</span>ÝÇááå æÍÏå ÇáÃÚáã<span style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </span>ÈÍÞíÞÉ Ðáß<b><i> .</i></b> ( ÎáÞå ææÌæÏå ) æáäÇ ÅÔÇÑÉ ãä Çááå Úáì ßá Ðáß Ýí ÁÇíÇÊ ÇáÌä ãä </span><span lang="AR-DZ" style="font-family: &quot;Arabic Transparent&quot;; mso-bidi-language: AR-DZ; mso-bidi-font-size: 14.0pt"><font size="5">8 Åáì 10- </font></span><b><i><span lang="AR-DZ" style="font-size: 16pt; font-family: &quot;Arabic Transparent&quot;; mso-bidi-language: AR-DZ">( æÅäÇ áãÓäÇ <u>ÇáÓãÇÁ</u> ... æÅäÇ ßäÇ äÞÚÏ ãäåÇ ... æÅäÇ áÇ äÏÑí ÃÔÑø ÃÑíÏ Èãä Ýí ÇáÃÑÖ...) .<o:p></o:p></span></i></b></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 0cm 0cm 0pt; direction: rtl; unicode-bidi: embed; text-align: justify"><span lang="AR-DZ" style="font-size: 16pt; font-family: &quot;Arabic Transparent&quot;; mso-bidi-language: AR-DZ">- ÃÎÈÑäÇ Çááå Ãäå íÑÓá<b> </b>Åáíåã ÑÓáÇ. æÃäåã íÏÎáæä<span style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </span>ÇáäÇÑ æÐáß Ýí ÁÇíÇÊ ßËíÑÉ ãäåÇ ÁÇíÇÊ ÇáÃäÚÇáã </span><span lang="AR-DZ" style="font-family: &quot;Arabic Transparent&quot;; mso-bidi-language: AR-DZ; mso-bidi-font-size: 14.0pt"><font size="5">128/129.</font></span><b><i><span lang="AR-DZ" style="font-size: 16pt; font-family: &quot;Arabic Transparent&quot;; mso-bidi-language: AR-DZ"> ( æíæã äÍÔÑåã ÌãíÚÇ <u>íÇ ãÚÔÑ ÇáÌä</u> ... ÞÇá ÇáäÇÑ<span style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </span>ãËæÇßã ... íÇ ãÚÔÑ ÇáÌä æÇáÇäÓ<span style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </span><u>Ãáã íÇÊßã ÑÓá</u></span></i></b><b><span lang="AR-DZ" style="font-size: 16pt; font-family: &quot;Arabic Transparent&quot;; mso-bidi-language: AR-DZ"> <i>ãäßã íÞÕæä Úáíßã ÁÇíÇÊí æ <u>íäÐÑæäßã </u><span style="mso-spacerun: yes">&nbsp;</span>áÞÇÁ íæãßã åÐÇ ... ) .</i></span></b><span lang="AR-DZ" style="font-size: 16pt; font-family: &quot;Arabic Transparent&quot;; mso-bidi-language: AR-DZ"><o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 0cm 0cm 0pt; direction: rtl; unicode-bidi: embed; text-align: justify"><span lang="AR-DZ" style="font-size: 16pt; font-family: &quot;Arabic Transparent&quot;; mso-bidi-language: AR-DZ">- ÞáÊ æÃä <b><u>ÇáÌä ÛíÑ ÇáãáÇÆßÉ</u></b> <b><u>æÇáãáÇÆßÉ ÛíÑ ÇáÌä</u> </b>æÐáß áÍÌÌ ßËíÑÉ ãä ßÊÇÈ Çááå :<span style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </span><o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 0cm 0cm 0pt; direction: rtl; unicode-bidi: embed; text-align: justify"><b><span lang="AR-DZ" style="font-size: 16pt; font-family: &quot;Arabic Transparent&quot;; mso-bidi-language: AR-DZ">- </span></b><b><u><span lang="AR-DZ" style="font-size: 18pt; font-family: &quot;Arabic Transparent&quot;; mso-bidi-language: AR-DZ">ÃæáÇ</span></u></b><span lang="AR-DZ" style="font-size: 16pt; font-family: &quot;Arabic Transparent&quot;; mso-bidi-language: AR-DZ">: áæ ßÇä ãä ÇáãáÇÆßÉ áÞÇá áäÇ Çááå : ( ... ÅáÇ ÅÈáíÓ ßÇä ãä <u>ÇáãáÇÆßÉ</u> ÝÝÓÞ Úä ÃãÑ ÑÈå). ÚöáøÉ ÝöÓÞå &ndash; <b>Úä ÃãÑ ÑÈå</b> &ndash; Ãäå ßÇä ãä ÇáÌä. <b><u>ßÇä</u></b> åäÇ ãÚäÇåÇ:ÇáãõÖí æÇáÍÇá æÇáÏæÇã æÇáÅÓÊãÑÇÑ. ÃãÇ <b><u>ßÇä</u></b> ÇáÊí Ýí ÁÇíÇÊ </span><span lang="AR-DZ" style="font-family: &quot;Arabic Transparent&quot;; mso-bidi-language: AR-DZ; mso-bidi-font-size: 14.0pt"><font size="5">184-185-186- ÇáÈÞÑÉ - </font></span><span lang="AR-DZ" style="font-size: 16pt; font-family: &quot;Arabic Transparent&quot;; mso-bidi-language: AR-DZ">ÝÈãÚäì ÕÇÑ.</span><span lang="AR-DZ" style="font-family: &quot;Arabic Transparent&quot;; mso-bidi-language: AR-DZ; mso-bidi-font-size: 14.0pt"><o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 0cm 0cm 0pt; direction: rtl; unicode-bidi: embed; text-align: right"><span lang="AR-DZ" style="font-size: 16pt; font-family: &quot;Arabic Transparent&quot;; mso-bidi-language: AR-DZ">- <b><u>ËÇäíÇ</u></b>: <b><u>ÇáãáÇÆßÉ</u></b> : <b><i>( ... Èá <u>ÚÈÇÏ ãßÑãæä </u>áÇ íÓÈÞæäå ÈÇáÞæá æåã <u>ÈÃãÑå</u> íÚãÜÜáæä... æåã ãä <u>ÎÔíÊ</u>å ãÔÝÞæä ) </i></b></span><span lang="AR-DZ" style="font-family: &quot;Arabic Transparent&quot;; mso-bidi-language: AR-DZ; mso-bidi-font-size: 14.0pt"><font size="5">ÇáÃäÈíÇÁ 26/28.</font></span><span lang="AR-DZ" style="font-size: 16pt; font-family: &quot;Arabic Transparent&quot;; mso-bidi-language: AR-DZ"> æßÐáß <b><i>(... <u>áÇ íÚÕæä Çááå ãÇ ÃãÑåã æíÝÚáæä ãÇ íæãÑæä</u>) </i></b></span><span lang="AR-DZ" style="font-family: &quot;Arabic Transparent&quot;; mso-bidi-language: AR-DZ; mso-bidi-font-size: 14.0pt"><font size="5">ÇáÊÍÑíã 6</font></span><span lang="AR-DZ" style="font-size: 16pt; font-family: &quot;Arabic Transparent&quot;; mso-bidi-language: AR-DZ"> ÃãÇ <b><u>ÇáÌä</u></b> ÝãÍá ÅÐäÇÈ : íÞæá Úä äÝÓå¡ Ýí ÓæÑÉ ÇáÌä 14:<b><i>(æÅäÇ</i></b></span><b><i><span lang="AR-DZ" style="font-size: 16pt; font-family: &quot;Arabic Transparent&quot;; mso-bidi-language: AR-DZ"><o:p>&nbsp;</o:p></span></i></b><b><i><span lang="AR-DZ" style="font-size: 16pt; font-family: &quot;Arabic Transparent&quot;; mso-bidi-language: AR-DZ"><o:p></o:p></span></i></b><b><i><span lang="AR-DZ" style="font-size: 16pt; font-family: &quot;Arabic Transparent&quot;; mso-bidi-language: AR-DZ">ãäÇ</span></i></b></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 0cm 0cm 0pt; direction: rtl; unicode-bidi: embed; text-align: right"><b><i><span lang="AR-DZ" style="font-size: 16pt; font-family: &quot;Arabic Transparent&quot;; mso-bidi-language: AR-DZ">ÇáãÓáãæä æãäÇ <u>ÇáÞÇÓØæä</u>...) </span></i></b><span lang="AR-DZ" style="font-size: 16pt; font-family: &quot;Arabic Transparent&quot;; mso-bidi-language: AR-DZ">æßÐáß Þæáå <b><i>( ÝíæãÆÐ áÇ íÓÆá <u>Úä ÐäÈå</u> ÅäÜÜÓ æáÇ <u>ÌÇä</u> )</i></b></span><span lang="AR-DZ" style="font-family: &quot;Arabic Transparent&quot;; mso-bidi-language: AR-DZ; mso-bidi-font-size: 14.0pt"><font size="5">ÇáÑÍãÇä 39.<o:p></o:p></font></span></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 0cm 0cm 0pt; direction: rtl; unicode-bidi: embed; text-align: justify"><span lang="AR-DZ" style="font-size: 18pt; font-family: &quot;Arabic Transparent&quot;; mso-bidi-language: AR-DZ">- <b><u>ËÇáËÇ</u></b>: </span><span lang="AR-DZ" style="font-size: 16pt; font-family: &quot;Arabic Transparent&quot;; mso-bidi-language: AR-DZ">ÎáÞ Çááå ÓÈÍÇäå æÊÚÇáì <b><u>ÅÈáíÓ</u></b> ãä ÇáäÇÑ<b><i>:( ... ÎáÞÊäí ãä äÇÑ ...) </i></b></span><span lang="AR-DZ" style="font-family: &quot;Arabic Transparent&quot;; mso-bidi-language: AR-DZ; mso-bidi-font-size: 14.0pt"><font size="5">ÇáÃÚÑÇÝ 12 </font></span><span lang="AR-DZ" style="font-size: 16pt; font-family: &quot;Arabic Transparent&quot;; mso-bidi-language: AR-DZ">æßÐáß </span><font size="5"><span lang="AR-DZ" style="font-family: &quot;Arabic Transparent&quot;; mso-bidi-language: AR-DZ; mso-bidi-font-size: 14.0pt">Õ 76.</span><span lang="AR-DZ" style="font-size: 16pt; font-family: &quot;Arabic Transparent&quot;; mso-bidi-language: AR-DZ"><o:p></o:p></span></font></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 0cm 0cm 0pt; direction: rtl; unicode-bidi: embed; text-align: justify"><span lang="AR-DZ" style="font-size: 16pt; font-family: &quot;Arabic Transparent&quot;; mso-bidi-language: AR-DZ">- ÃãÇ <b><u>ÇáãáÇÆßÉ</u></b> Ýáã íÎÈÑäÇ Çááå Ãäåã ÎáÞæÇ ãä ÇáäÇÑ. ÇÓÊÊÑ Çááå ÈßíÝíÉ ÎáÞåã <b><i>( ÅäãÇ ÃãÑå ÅÐÇ ÃÑÇÏ ÔíÆÇð Ãä íÞæá áå ßä Ýíßæä ) </i></b></span><span lang="AR-DZ" style="font-family: &quot;Arabic Transparent&quot;; mso-bidi-language: AR-DZ; mso-bidi-font-size: 14.0pt"><font size="5">íÜÓ 82.<o:p></o:p></font></span></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 0cm 0cm 0pt; direction: rtl; unicode-bidi: embed; text-align: justify"><span lang="AR-DZ" style="font-size: 18pt; font-family: &quot;Arabic Transparent&quot;; mso-bidi-language: AR-DZ">- <b><u>ÑÇÈÚÇ</u></b>: </span><b><u><span lang="AR-DZ" style="font-size: 16pt; font-family: &quot;Arabic Transparent&quot;; mso-bidi-language: AR-DZ">ÝÇáãáÇÆßÉ</span></u></b><span lang="AR-DZ" style="font-size: 16pt; font-family: &quot;Arabic Transparent&quot;; mso-bidi-language: AR-DZ"> ãä ÕÝÊåã ÇáÎóÜáÞíÉ Ãäåã <b><u>áÇ íÓÊßÈÑæä</u> </b>Úä ÚÈÇÏÉ Çááå .<b><i>( æááøÜå íÓÌÏ... æÇáãáÇÆßÉ æåã áÇ <u>íÓÊßÈÑæä</u> )</i></b></span><span lang="AR-DZ" style="font-family: &quot;Arabic Transparent&quot;; mso-bidi-language: AR-DZ; mso-bidi-font-size: 14.0pt"><font size="5">ÇáäÍá 49 </font></span><span lang="AR-DZ" style="font-size: 16pt; font-family: &quot;Arabic Transparent&quot;; mso-bidi-language: AR-DZ">æßÐáß </span><span lang="AR-DZ" style="font-family: &quot;Arabic Transparent&quot;; mso-bidi-language: AR-DZ; mso-bidi-font-size: 14.0pt"><font size="5">ÇáÃÚÑÇÝ 206 æÇáÃäÈíÇÁ 19.<o:p></o:p></font></span></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 0cm 0cm 0pt; direction: rtl; unicode-bidi: embed; text-align: justify"><span lang="AR-DZ" style="font-size: 16pt; font-family: &quot;Arabic Transparent&quot;; mso-bidi-language: AR-DZ">- ÃãÇ <b><u>ÅÈáíÓ</u></b> : ÃÎÈÑäÇ Çááå æÃä ãä ÕÝÊå ÇáßÈÑ æÇáßÝÑ.<b><i>( ÅáÇ ÅÈáíÓ<span style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </span>ÃÈÜì <u>æÇÓÊßÈÑ</u> æßÇä ãä ÇáßÇÝÑíä )</i></b></span><span lang="AR-DZ" style="font-family: &quot;Arabic Transparent&quot;; mso-bidi-language: AR-DZ; mso-bidi-font-size: 14.0pt"><font size="5"> ÇáÈÞÑÉ 34 æ Õ 74.</font></span><span lang="AR-DZ" style="font-size: 16pt; font-family: &quot;Arabic Transparent&quot;; mso-bidi-language: AR-DZ"> æßÐÇ <b><u>ÇáÌä</u></b> ÌäÓå ÇáÐí ÊÝÑÚ ãäå <b><i>( æÅäÇ ãäÇ ÇáÕÇáÍæä <u>æãäÇ Ïæä Ðáß</u> ßäÇ ØÑÇÆÞ ÞÏÏÇð)</i></b></span><span lang="AR-DZ" style="font-family: &quot;Arabic Transparent&quot;; mso-bidi-language: AR-DZ; mso-bidi-font-size: 14.0pt"><font size="5">ÇáÌä11 </font></span><span lang="AR-DZ" style="font-size: 16pt; font-family: &quot;Arabic Transparent&quot;; mso-bidi-language: AR-DZ">æÇáÅäÓÇä ßÐáß <b><i>( æÇáÐíä ßÐÈæÇ ÈÆÇíÇÊäÇ <u>æÇÓÊßÈÑæ</u>Ç ÚäåÇ...) </i></b></span><span lang="AR-DZ" style="font-family: &quot;Arabic Transparent&quot;; mso-bidi-language: AR-DZ; mso-bidi-font-size: 14.0pt"><font size="5">ÇáÃÚÑÇÝ 36.<o:p></o:p></font></span></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 0cm 0cm 0pt; direction: rtl; unicode-bidi: embed; text-align: justify"><b><u><span lang="AR-DZ" style="font-size: 18pt; font-family: &quot;Arabic Transparent&quot;; mso-bidi-language: AR-DZ">áÝÊÜÉ</span></u></b><span lang="AR-DZ" style="font-size: 18pt; font-family: &quot;Arabic Transparent&quot;; mso-bidi-language: AR-DZ">: </span><span lang="AR-DZ" style="font-size: 16pt; font-family: &quot;Arabic Transparent&quot;; mso-bidi-language: AR-DZ">íÈÏæ Ãä ÇáßÝÑ ßÇä ãä ÔíãÊå¡ ÍíË Ãäå ßÇä ãä <b><u>ÇáÌä</u></b>. æÐáß Ýí ÞæáÜÜÜå ÊÚÇáì<b><i>( ... ÇÓÊßÈÑ æßÇä ãä ÇáßÇÝÑíä ) </i></b>ÚáøÉ ÇáÊßÈÑ : Ãäå <b><u>ßÇä ãä ÇáßÇÝÑíä</u></b>. ÝÅä ßÇä ãä ÇáãáÇÆßÉ ÝÔíãÊåã ÇáÓÇÈÞÉ &ndash; Ãä áÇ íÚÕæÇ Çááå ãÇ ÃãÑåã Åáì ÛíÑ Ðáß ããÇ ÓÈÞ æÕÝåã ãä Çááå¡ Ýí ÇáÍÌÉ <b>ÇáËÇäíÉ</b> ÝÅä ßÇä Ðáß ßÐáß áÞÇá Çááå : &quot; <b><u>ÝÜ</u>ßÇä</b> ãä ÇáßÇÝÑíä &quot; <b>ÈÇáÝÇÁ</b> ÇáÊÜí<o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 0cm 0cm 0pt; direction: rtl; unicode-bidi: embed; text-align: justify"><span lang="AR-DZ" style="font-size: 16pt; font-family: &quot;Arabic Transparent&quot;; mso-bidi-language: AR-DZ"><span style="mso-spacerun: yes">&nbsp;</span>ááÊÚÞíÈ ÍÊì Ãäå áæ ßÇä ãä ÇáãáÇÆßÉ áÞÇá áäÇ Çááå : &quot; ÃÈÜì æÇÓÊßÈÑ <b><u>ÝÜ</u>ßÇä</b> ãä ÇáßÇÝÑíä &quot;<b> ÈÇáÝÇÁ æ<u>ßÇä</u></b> ÇáÊí ÈãÚäì ÕÇÑ.<o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 0cm 0cm 0pt; direction: rtl; unicode-bidi: embed; text-align: justify"><span lang="AR-DZ" style="font-size: 18pt; font-family: &quot;Arabic Transparent&quot;; mso-bidi-language: AR-DZ">- <b><u>ÎÇãÓÇ</u></b>: </span><b><span lang="AR-DZ" style="font-size: 16pt; font-family: &quot;Arabic Transparent&quot;; mso-bidi-language: AR-DZ">ÝÇáÌä</span></b><span lang="AR-DZ" style="font-size: 16pt; font-family: &quot;Arabic Transparent&quot;; mso-bidi-language: AR-DZ"> íÈÚË Çááå áåã ÑÓáÇð <b><i>( íÇ ãÚÔÑ <u>ÇáÌä</u> æÇáÇäÓ Ãáã <u>íÇÊßã ÑÓá ãäßã</u> ...) </i></b></span><font size="5"><span lang="AR-DZ" style="font-family: &quot;Arabic Transparent&quot;; mso-bidi-language: AR-DZ; mso-bidi-font-size: 14.0pt">ÇáÃäÚÇã 130.</span><span lang="AR-DZ" style="font-size: 16pt; font-family: &quot;Arabic Transparent&quot;; mso-bidi-language: AR-DZ"><o:p></o:p></span></font></p>
<h4><span lang="AR-DZ" style="font-size: 16pt; font-family: &quot;Arabic Transparent&quot;; mso-bidi-language: AR-DZ">- ÃãÇ <b>ÇáãáÇÆßÉ</b> Ýåã ÃäÝÓåã ÑÓá Ýí Þæáå ÊÚÇáì: <b><i>( Çááå <u>íÕØÝí </u>ãä ÇáãáÇÆßÉ ÑÓáÇ...)</i></b></span><span lang="AR-DZ" style="font-family: &quot;Arabic Transparent&quot;; mso-bidi-language: AR-DZ"><b><i> </i></b></span><span lang="AR-DZ" style="font-family: &quot;Arabic Transparent&quot;; mso-bidi-language: AR-DZ; mso-bidi-font-size: 14.0pt">ÇáÍÌÑ 75</span><span style="font-size: 15px"><span lang="AR-DZ" style="font-family: &quot;Arabic Transparent&quot;; mso-bidi-language: AR-DZ"> </span></span><span lang="AR-DZ" style="font-size: 16pt; font-family: &quot;Arabic Transparent&quot;; mso-bidi-language: AR-DZ">æßÐáß <b><i>( ... <u>ÌÇÚá ÇáãáÇÆßÉ ÑÓáÇ</u>...) </i></b></span><span lang="AR-DZ" style="font-family: &quot;Arabic Transparent&quot;; mso-bidi-language: AR-DZ; mso-bidi-font-size: 14.0pt">ÝÇØÑ1 </span><span lang="AR-DZ" style="font-size: 16pt; font-family: &quot;Arabic Transparent&quot;; mso-bidi-language: AR-DZ">- </span><b><u><span lang="AR-DZ" style="font-size: 18pt; font-family: &quot;Arabic Transparent&quot;; mso-bidi-language: AR-DZ">ÓÇÏÓÇ</span></u></b><span lang="AR-DZ" style="font-size: 18pt; font-family: &quot;Arabic Transparent&quot;; mso-bidi-language: AR-DZ">:</span><span lang="AR-DZ" style="font-size: 16pt; font-family: &quot;Arabic Transparent&quot;; mso-bidi-language: AR-DZ"> ãä ÔíãÉ ÇáÅäÓÇä Ãäå íÚÈÏ ÇáÌä ( ÐÑíÉ ÅÈáíÓ æÛíÑåã ) ÃãÇ ÇáãáÇÆßÉ ÝáÇ íÞÈáæä åÐå ÇáÚÈÇÏÉ áÞæáå ÊÚÇáì: <b><i>( æíæã äÍÔÑåã ÌãíÚÇ Ëã äÞæá ááãáÇÆßÉ ÃåÄáÇÁ ÅíÇßã ßÇäæÇ íÚÈÏæä ÞÇáæÇ ÓÈÍÇäß ÃäÊ <u>æáíäÇ ãä Ïæäåã</u> Èá ßÇäæÇ <u>íÚÈÏæä ÇáÌä</u> ÃßËÑåã Èå ãæãäæä )</i></b></span><span lang="AR-DZ" style="font-family: &quot;Arabic Transparent&quot;; mso-bidi-language: AR-DZ; mso-bidi-font-size: 14.0pt">ÓÈà 40/41.</span></h4>
<h3><span lang="AR-DZ" style="font-size: 16pt; font-family: &quot;Arabic Transparent&quot;; mso-bidi-language: AR-DZ">- </span><b><u><span lang="AR-DZ" style="font-size: 18pt; font-family: &quot;Arabic Transparent&quot;; mso-bidi-language: AR-DZ">ÓÇÈÚÇ</span></u></b><span lang="AR-DZ" style="font-size: 18pt; font-family: &quot;Arabic Transparent&quot;; mso-bidi-language: AR-DZ">: </span><span lang="AR-DZ" style="font-size: 16pt; font-family: &quot;Arabic Transparent&quot;; mso-bidi-language: AR-DZ">áãÇ ÃãÑ Çááå ÇáãáÇÆßÉ ÈÇáÓÌæÏ : íÎÈÑäÇ Ãäåã ÓÌÏæÇ <b><u>ßáåã ÃÌãÚæä</u></b>: <b><i>( ÝÓÌÏ ÇáãáÇÆßÉ <u>ßáåã ÃÌãÚæä</u> )</i></b></span><span lang="AR-DZ" style="font-family: &quot;Arabic Transparent&quot;; mso-bidi-language: AR-DZ; mso-bidi-font-size: 14.0pt">ÇáÍÌÑ 30 </span><span lang="AR-DZ" style="font-size: 16pt; font-family: &quot;Arabic Transparent&quot;; mso-bidi-language: AR-DZ">æßÐáß </span><span lang="AR-DZ" style="font-family: &quot;Arabic Transparent&quot;; mso-bidi-language: AR-DZ; mso-bidi-font-size: 14.0pt">Õ 73<font size="5">.</font></span><span lang="AR-DZ" style="font-size: 16pt; font-family: &quot;Arabic Transparent&quot;; mso-bidi-language: AR-DZ">ÝÅÐÇ ßÇä ÅÈáíÓ ãäåã áãÇ ÞÇá Çááå <b><i>( ... <u>ßáåã ÃÌãÚæä</u> ..)</i></b> ÈåÐÇ ÇáÊÃßíÏ æÇáÅÌãÇá ÇáãÚÌÒ&nbsp;</span><span lang="FR" dir="ltr" style="font-size: 16pt; mso-bidi-language: AR-DZ; mso-bidi-font-family: 'Arabic Transparent'">!</span><span lang="AR-DZ" style="font-size: 16pt; font-family: &quot;Arabic Transparent&quot;; mso-bidi-language: AR-DZ"> ÝÅä ßÇä Ðáß ßÐáß áÞÇá ÓÈÍÇäÜÜÜÜå</span><span lang="AR-DZ" style="font-size: 16pt; font-family: &quot;Arabic Transparent&quot;; mso-bidi-language: AR-DZ">&quot; <b>ÝÓÌÏ ÇáãáÇÆßÉ &quot; </b>ãä ÛíÑ Ãä íÞæá &quot; <b>ßáøåã ÃÌãÚæä</b> &quot; </span><span lang="AR-DZ" style="font-size: 16pt; font-family: &quot;Arabic Transparent&quot;; mso-bidi-language: AR-DZ">- <b><i>( ÃÝáÇ íÊÏÈÑæä ÇáÞÑÁÇä æáæ ßÇä ãä ÚäÏ ÛíÑ Çááå áæÌÏæÇ Ýíå ÇÎÊáÇÝÇ ßËíÑÇð ) </i></b></span><font size="5"><span lang="AR-DZ" style="font-family: &quot;Arabic Transparent&quot;; mso-bidi-language: AR-DZ; mso-bidi-font-size: 14.0pt">ÇáäÓÇÁ 82.</span></font></h3>
<h3><span lang="AR-DZ" style="font-size: 16pt; font-family: &quot;Arabic Transparent&quot;; mso-bidi-language: AR-DZ">- </span><b><u><span lang="AR-DZ" style="font-size: 18pt; font-family: &quot;Arabic Transparent&quot;; mso-bidi-language: AR-DZ">ËÇãäÇ</span></u></b><span lang="AR-DZ" style="font-size: 16pt; font-family: &quot;Arabic Transparent&quot;; mso-bidi-language: AR-DZ">: <b>ÇáÌä</b> ÌäÓ<span style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </span><b>æÇáãáÇÆßÉ</b> ÌäÓ ÁÇÎÑ <b>æÇáÅäÓ</b> ÌäÓ ËÇáË. ÃãÇ <b>ÇáÔíÇØíä</b> ÝÊÝÑÚÊ ãä ÅÈáíÓ æÓãøæÇ ßÐáß ÈÚÏ Ãä ÚÕì ÅÈáíÓ ÑÈå ¡ ÚäÏãÇ ÃãÑå ÈÇáÓÌæÏ ¡ ÝáÞÈ äÓáå : <b>ÈÇáÞÈíá </b>: </span><span lang="AR-DZ" style="font-family: &quot;Arabic Transparent&quot;; mso-bidi-language: AR-DZ; mso-bidi-font-size: 14.0pt"><font size="5">ÇáÃÚÑÇÝ 27 </font></span><span lang="AR-DZ" style="font-size: 16pt; font-family: &quot;Arabic Transparent&quot;; mso-bidi-language: AR-DZ">æ<b>ÈÇáÌäæÏ:</b></span><span lang="AR-DZ" style="font-family: &quot;Arabic Transparent&quot;; mso-bidi-language: AR-DZ; mso-bidi-font-size: 14.0pt"><font size="5">ÇáÔÚÑÇÁ 95. </font></span><span lang="AR-DZ" style="font-size: 16pt; font-family: &quot;Arabic Transparent&quot;; mso-bidi-language: AR-DZ">æ<b>ÈÇáÐÑíÉ</b> </span><span lang="AR-DZ" style="font-family: &quot;Arabic Transparent&quot;; mso-bidi-language: AR-DZ; mso-bidi-font-size: 14.0pt"><font size="5">: ÇáßåÝ 50.<o:p></o:p></font></span></h3>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 0cm 0cm 0pt; direction: rtl; unicode-bidi: embed; text-align: justify"><span lang="AR-DZ" style="font-size: 16pt; font-family: &quot;Arabic Transparent&quot;; mso-bidi-language: AR-DZ">- äáÇÍÙ Ãä Çááå áã íÌãÚ Èíä <b>ÇáÌä æÇáãáÇÆßÉ</b> ßãÇ Ãäå áã íÌãÚ Èíä <b>ÇáÅäÓ æÇáãáÇÆßÉ</b> æÅäãÇ ÌãÚ Èíä <b>ÇáÅäÓ æÇáÌä</b>. ÝßáøãÇ äÇÏì ÚÈÇÏå¡ <b>ÇáÅäÓ æÇáÌä</b> ¡ äÇÏÇåãÇ ãÚÇð áÃä ÃßËÑåãÇ ãÐäÈæä æÝÇÓÞæä Úä ÃãÑ Çááå. æÐáß Ýí ÁÇíÇÊ ßËíÑÉ¡ ãäåÇ : <b><i>( íÇ ãÚÔÑ ÇáÌä æÇáÇäÓ Ãáã <o:p></o:p></i></b></span></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 0cm 0cm 0pt; direction: rtl; unicode-bidi: embed; text-align: justify"><b><i><span lang="AR-DZ" style="font-size: 16pt; font-family: &quot;Arabic Transparent&quot;; mso-bidi-language: AR-DZ">íÇÊßã ÑÓá ãäßã ...) </span></i></b><span lang="AR-DZ" style="font-family: &quot;Arabic Transparent&quot;; mso-bidi-language: AR-DZ; mso-bidi-font-size: 14.0pt"><font size="5">ÇáÃäÚÇã 130.</font></span><b><i><span lang="AR-DZ" style="font-size: 16pt; font-family: &quot;Arabic Transparent&quot;; mso-bidi-language: AR-DZ"> ( æáÞÏ ÐÑÃäÇ áÌåäã ßËíÑÇ ãä <u>ÇáÌä æÇáÇäÓ </u>áåã ÞáæÈ ... æáåã ÃÚíä ... æáåã ÁÇÐÇä ...) </span></i></b><span lang="AR-DZ" style="font-family: &quot;Arabic Transparent&quot;; mso-bidi-language: AR-DZ; mso-bidi-font-size: 14.0pt"><font size="5">ÇáÃÚÑÇÝ 179.</font></span><b><i><span lang="AR-DZ" style="font-size: 16pt; font-family: &quot;Arabic Transparent&quot;; mso-bidi-language: AR-DZ"> </span></i></b><b><span lang="AR-DZ" style="font-size: 16pt; font-family: &quot;Arabic Transparent&quot;; mso-bidi-language: AR-DZ">æ <i>( Þá áÆä ÇÌÊãÚÊ <u>ÇáÅäÓ æÇáÌä</u>...) </i></span></b><span lang="AR-DZ" style="font-family: &quot;Arabic Transparent&quot;; mso-bidi-language: AR-DZ; mso-bidi-font-size: 14.0pt"><font size="5">ÇáÅÓÑÇÁ 88 æÁÇíÇÊ ÃÎÑì ÇáÃäÚÇã 100 æ112 &ndash; ÇáÃÚÑÇÝ 38. æÝÕáÊ 25 æÇáÃÍÞÇÝ 18. </font></span><span lang="AR-DZ" style="font-size: 16pt; font-family: &quot;Arabic Transparent&quot;; mso-bidi-language: AR-DZ">áÃä ÇáÌä ãä ØÈÚå Ãäå íÞÊÑÝ ÇáÐäÈ ßÇáÅäÓÇä ÊãÇãðÇ ßãÇ ÃÎÈÑäÇ Çááå ÊÚÇáì ÈÐáß Ýí<span style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </span>ÓæÑÉ ÇáÃÍÞÇÝ : <b><i>( íÇ ÞæãäÇ ÃÌíÓÈæÇ ÏÇÚí Çááå æÁÇãäæÇ Èå íÛÝÑ áßã ãä <u>ÐäæÈßã æíÌÑßã ãä ÚÐÇÈ</u> Ãáíã )<span style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </span>( ÝíæãÆÐ áÇ íÓÆá Úä <u>ÐäÈå ÅäÓ æáÇ ÌÇä</u> ) </i></b></span><span lang="AR-DZ" style="font-family: &quot;Arabic Transparent&quot;; mso-bidi-language: AR-DZ; mso-bidi-font-size: 14.0pt"><font size="5">ÇáÑÍãÇä 39. </font></span><span lang="AR-DZ" style="font-size: 16pt; font-family: &quot;Arabic Transparent&quot;; mso-bidi-language: AR-DZ">áÃäå: <b><i>( Çáíæã <u>äÎÊã</u> Úáì ÃÝæÇååã <u>æÊßáãäÇ</u> ÃíÏíåã æÊÔåÏ ÃÑÌáåã ÈãÇ ßÇäæÇ íßÓÈæä ) </i></b></span><span lang="AR-DZ" style="font-family: &quot;Arabic Transparent&quot;; mso-bidi-language: AR-DZ; mso-bidi-font-size: 14.0pt"><font size="5">íÜÓ 65. </font></span><span lang="AR-DZ" style="font-size: 16pt; font-family: &quot;Arabic Transparent&quot;; mso-bidi-language: AR-DZ">æáÞÏ ÓÈÞ Ãä ÐßÑÊõ ÁÇíÉ<span style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </span>ÇáÃÚÑÇÝ </span><span lang="AR-DZ" style="font-family: &quot;Arabic Transparent&quot;; mso-bidi-language: AR-DZ; mso-bidi-font-size: 14.0pt"><font size="5">179</font></span><span lang="AR-DZ" style="font-size: 16pt; font-family: &quot;Arabic Transparent&quot;; mso-bidi-language: AR-DZ"><span style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </span>ÇáÊí ÊÔíÑ æÃä ÇáÌä áåã ÞáæÈ æÃÚíä æÁÇÐÇä. ÃãÇ ÇáãáÇÆßÉ ÝÐææÇ ÃÌäÍÉ <b><i>( ... ÌÇÚá ÇáãáÇÆßÉ ÑÓáÇð Ãæáí ÃÌäÍÜÜÉ...) </i></b></span><span lang="AR-DZ" style="font-family: &quot;Arabic Transparent&quot;; mso-bidi-language: AR-DZ; mso-bidi-font-size: 14.0pt"><font size="5">1 ÝÇØÑ.<o:p></o:p></font></span></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 0cm 0cm 0pt; direction: rtl; unicode-bidi: embed; text-align: justify"><span lang="AR-DZ" style="font-size: 16pt; font-family: &quot;Arabic Transparent&quot;; mso-bidi-language: AR-DZ">- </span><b><u><span lang="AR-DZ" style="font-size: 18pt; font-family: &quot;Arabic Transparent&quot;; mso-bidi-language: AR-DZ">ÊÇÓÚÇ</span></u></b><span lang="AR-DZ" style="font-size: 18pt; font-family: &quot;Arabic Transparent&quot;; mso-bidi-language: AR-DZ">: </span><b><span lang="AR-DZ" style="font-size: 16pt; font-family: &quot;Arabic Transparent&quot;; mso-bidi-language: AR-DZ">ÝÇáãáÇÆßÉ</span></b><span lang="AR-DZ" style="font-size: 16pt; font-family: &quot;Arabic Transparent&quot;; mso-bidi-language: AR-DZ"> æ<b>ÇáÌä</b> æ<b>ÇáÅäÓ</b>- ßá ÌäÓ Úáì ÍÏÉ &ndash; áßáø ÊßÇáíÝå æÎÕÇÆÕå æßáøåã ÚÈÇÏ Çááå: <o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 0cm 0cm 0pt; direction: rtl; unicode-bidi: embed; text-align: justify"><b><span lang="AR-DZ" style="font-size: 16pt; font-family: &quot;Arabic Transparent&quot;; mso-bidi-language: AR-DZ">- <u>ÇáãáÇÆßÜÉ</u></span></b><span lang="AR-DZ" style="font-size: 16pt; font-family: &quot;Arabic Transparent&quot;; mso-bidi-language: AR-DZ"> ÚÈÇÏ. <b><i>( ... Èá <u>ÚÈÇÏ</u> ãßÑãæä ) </i></b></span><span lang="AR-DZ" style="font-family: &quot;Arabic Transparent&quot;; mso-bidi-language: AR-DZ; mso-bidi-font-size: 14.0pt"><font size="5">ÇáÅäÊÈíÇÁ 26 æÇáÒÎÑÝ 19 Úáì ÞÑÇÁÉ<span style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </span>ÍÝÕ.<o:p></o:p></font></span></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 0cm 0cm 0pt; direction: rtl; unicode-bidi: embed; text-align: justify"><b><span lang="AR-DZ" style="font-size: 16pt; font-family: &quot;Arabic Transparent&quot;; mso-bidi-language: AR-DZ">- <u>æÇáÌÜÜä</u></span></b><span lang="AR-DZ" style="font-size: 16pt; font-family: &quot;Arabic Transparent&quot;; mso-bidi-language: AR-DZ"> ÚÈÇÏ : <b><i>( Åä ÇáÐíä ÊÏÚæä ãä Ïæä Çááå <u>ÚÈÇÏ ÃãËÇáßã </u>...)<span style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </span>(... Èá ßÇäæÇ íÚÈÏæä ÇáÌä ÃßËÑåã Èå ãæãäæä ) </i></b></span><span lang="AR-DZ" style="font-family: &quot;Arabic Transparent&quot;; mso-bidi-language: AR-DZ; mso-bidi-font-size: 14.0pt"><font size="5">ÓÈà 41.</font></span><span lang="AR-DZ" style="font-size: 16pt; font-family: &quot;Arabic Transparent&quot;; mso-bidi-language: AR-DZ">æßÐáß </span><span lang="AR-DZ" style="font-family: &quot;Arabic Transparent&quot;; mso-bidi-language: AR-DZ; mso-bidi-font-size: 14.0pt"><font size="5">ÇáÃäÚÇã 100 æÝÕáÊ 29.<o:p></o:p></font></span></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 0cm 0cm 0pt; direction: rtl; unicode-bidi: embed; text-align: justify"><b><span lang="AR-DZ" style="font-size: 16pt; font-family: &quot;Arabic Transparent&quot;; mso-bidi-language: AR-DZ">- <u>æÇáÅäÜÓ</u></span></b><span lang="AR-DZ" style="font-size: 16pt; font-family: &quot;Arabic Transparent&quot;; mso-bidi-language: AR-DZ"> ÚÈÇÏ <b><i>( <u>æÚÈÇÏ ÇáÑÍãÇä</u> ÇáÐíä íãÔæä Úáì ÇáÃÑÖ åæäÇ...)</i></b></span><span lang="AR-DZ" style="font-family: &quot;Arabic Transparent&quot;; mso-bidi-language: AR-DZ; mso-bidi-font-size: 14.0pt"><font size="5">ÇáÝÑÞÇä 63.<o:p></o:p></font></span></p>
<p class="MsoNormal" align="right" style="margin: 0cm 0cm 0pt 9pt; text-align: right"><b><u><span lang="AR-DZ" dir="rtl" style="font-size: 16pt; font-family: &quot;Arabic Transparent&quot;; mso-bidi-language: AR-DZ">-ÚÇÔÑÇ </span></u></b><b><span lang="AR-SA" dir="rtl" style="font-size: 16pt; font-family: &quot;Arabic Transparent&quot;">: ÓáíãÇä {Úáíå ÇáÓáÇã } ÓÎÑ Çááå áå : ÇáÌä ¡æ ÇáÃäÓ ¡ æÇáÔíÇØíä ¡æ áã íÓÎÑ áå ÇáãáÇÆßÉ . Çáäãá 17¡ ÓÈà 12 ¡ æÇáÃäÈíÇÁ 82 .</span></b><b><span lang="FR" style="font-size: 16pt; mso-bidi-font-family: 'Arabic Transparent'"><o:p></o:p></span></b></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 0cm 0cm 0pt; direction: rtl; unicode-bidi: embed; text-align: justify"><b><span lang="AR-DZ" style="font-size: 16pt; font-family: &quot;Arabic Transparent&quot;; mso-bidi-language: AR-DZ">- <u>ÇáÅÔßÇá ÇáÃÚÙã</u></span></b><span lang="AR-DZ" style="font-size: 16pt; font-family: &quot;Arabic Transparent&quot;; mso-bidi-language: AR-DZ"> Ýí ßá åÐÇ¡ åæ Ãä Çááå ÃÞÍã ÅÈáíÓ Ýí<span style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </span>ÒãÑÉ ÇáãáÇÆßÉ Ýí Þæáå<b><i>: ( æÅÐ ÞÇá ÑÈß ááãáÇÆßÉ Åäí ÌÇÚá Ýí ÇáÃÑÖ ÎáíÝÉ ...) </i></b>æßÐáß Ýí Þæáå : <b><i>( æÅÐ ÞÇá ÑÈøß ááãáÇÆßÉ Åäí ÎÇáÞ ÈÔÑÇð ... ÝÞÚæÇ áå ÓÇÌÏíä ) </i></b></span><span lang="AR-DZ" style="font-family: &quot;Arabic Transparent&quot;; mso-bidi-language: AR-DZ; mso-bidi-font-size: 14.0pt"><font size="5">ÇáÍÌÑ 28/29 . </font></span><span lang="AR-DZ" style="font-size: 16pt; font-family: &quot;Arabic Transparent&quot;; mso-bidi-language: AR-DZ">æÞæáå <b><i>( ÅÐ ÞÇá ÑÈß ááãáÇÆßÉ Åäí ÎÇáÞ ÈÔÑÇ... ÝÞÚæÇ áå ÓÇÌÏíä ) </i></b></span><span lang="AR-DZ" style="font-family: &quot;Arabic Transparent&quot;; mso-bidi-language: AR-DZ; mso-bidi-font-size: 14.0pt"><font size="5">Õ 71/72 .</font></span><span lang="AR-DZ" style="font-size: 16pt; font-family: &quot;Arabic Transparent&quot;; mso-bidi-language: AR-DZ"> <b><i>( æÅÐÞáäÇ ááãáÇÆßÉ ÇÓÌÏæÇ áÂÏã ÝÓÌÏæÇ ÅáÇ ÅÈáíÓ ...)</i></b></span><span lang="AR-DZ" style="font-family: &quot;Arabic Transparent&quot;; mso-bidi-language: AR-DZ; mso-bidi-font-size: 14.0pt"><font size="5"> ÇáßåÝ 50.<o:p></o:p></font></span></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 0cm 0cm 0pt; direction: rtl; unicode-bidi: embed; text-align: justify"><span lang="AR-DZ" style="font-size: 16pt; font-family: &quot;Arabic Transparent&quot;; mso-bidi-language: AR-DZ">- ÃÞÍã ÅÈáíÓ Ýí ÒãÑÉ ÇáãáÇÆßÉ Ýí ÇáÂíÇÊ ÇáÊí ÐßÑÊ¡ ÝÅãÇ ááÊÛøáíÈ¡ æÅãÇ áãäÒáÉ ÇáãáÇÆßÉ ÇáÚÇáíÉ æÇáÚÙíãÉ æÅãÇ áßËÑÉ ÇáãáÇÆßÉ ( ÅÐ ÌÇÁ<span style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </span>ÇáãáÇÆßÉ<span style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </span>ÌãÚÇð æÌÇÁ ÅÈáíÓ<span style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </span>ãÝÑÏÇð.)<o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 0cm 0cm 0pt; direction: rtl; unicode-bidi: embed; text-align: justify"><b><span lang="AR-DZ" style="font-size: 18pt; font-family: &quot;Arabic Transparent&quot;; mso-bidi-language: AR-DZ">- <u>áÝÊÜÉ</u></span></b><span lang="AR-DZ" style="font-size: 18pt; font-family: &quot;Arabic Transparent&quot;; mso-bidi-language: AR-DZ">:</span><span lang="AR-DZ" style="font-size: 16pt; font-family: &quot;Arabic Transparent&quot;; mso-bidi-language: AR-DZ"> äáÇÍÙ Ãä Çááå ÇáÚáíã ÇáÎÈíÑ¡ ÃÎÈÑ ÇáãáÇÆßÉ Úáì ÎáÞå ÁÇÏã æÌÚáå ÎáíÝÉ ¡ ÞÈá ÇáÎáÞ æÇáÌÚá¡ ÍÊì áÇ íÈåÊåã ÈÐáß æíÌÚáåã ÃãÇã ÇáÃãÑ ÇáæÇÞÚ . <b><i>( ... Åäí ÌÇÚÜÜá ...) ( ... Åäí ÎÇáÞ ...) ( ... ÝÅÐÇ ÓæíÊå ...) .<o:p></o:p></i></b></span></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 0cm 0cm 0pt; direction: rtl; unicode-bidi: embed; text-align: justify"><span lang="AR-DZ" style="font-size: 16pt; font-family: &quot;Arabic Transparent&quot;; mso-bidi-language: AR-DZ">- ÇäÊåì ãÇÊæÕáÊ Åáíå Ýí<span style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </span>ÊÏÈøÑí<span style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </span>áåÐå ÇáÂíÉ ãä ÓæÑÉ </span><span lang="AR-DZ" style="font-family: &quot;Arabic Transparent&quot;; mso-bidi-language: AR-DZ; mso-bidi-font-size: 14.0pt"><font size="5">ÇáßåÝ <span style="mso-spacerun: yes">&nbsp;</span>50</font></span><b><i><span lang="AR-DZ" style="font-size: 16pt; font-family: &quot;Arabic Transparent&quot;; mso-bidi-language: AR-DZ"> ( ... ÅáÇ<span style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </span>ÅÈáíÓ ßÇä ãä ÇáÌä ...) </span></i></b><span lang="AR-DZ" style="font-size: 16pt; font-family: &quot;Arabic Transparent&quot;; mso-bidi-language: AR-DZ"><span style="mso-spacerun: yes">&nbsp;</span>æÝÞäí Çááå æÅíÇßã .<o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" align="center" style="margin: 0cm 0cm 0pt; direction: rtl; unicode-bidi: embed; text-align: center"><b><i><span lang="AR-DZ" style="font-size: 20pt; font-family: &quot;Arabic Transparent&quot;; mso-bidi-language: AR-DZ">- æÇááå<span style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </span>ÃÚáÜÜã &ndash;</span></i></b><b><i><span lang="FR" dir="ltr" style="font-size: 20pt; mso-bidi-language: AR-DZ; mso-bidi-font-family: 'Arabic Transparent'"><o:p></o:p></span></i></b></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" align="center" style="margin: 0cm 0cm 0pt; direction: rtl; unicode-bidi: embed; text-align: center"><b><i><span lang="FR" dir="ltr" style="font-size: 20pt; mso-bidi-language: AR-DZ; mso-bidi-font-family: 'Arabic Transparent'"><o:p>&nbsp;</o:p></span></i></b></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 0cm 0cm 0pt; direction: rtl; unicode-bidi: embed; text-align: right"><span lang="FR" dir="ltr"><o:p><font size="5">&nbsp;</font></o:p></span></p>
<p>&nbsp;</p>
اجمالي القراءات 20805

للمزيد يمكنك قراءة : اساسيات اهل القران
التعليقات (15)
1   تعليق بواسطة   لطفية سعيد     في   الأربعاء ١٠ - فبراير - ٢٠١٠ ١٢:٠٠ صباحاً
[45626]

تدبر منطقي وعليه دلائل من القرآن ولكن

نشكرك ياأستاذنا على هذا التدبر الموفق في استدلالاته  والمنطقي حيث أنه لا يخالف العقل أيضا ، ولكن يبقى سؤال سبقتني إليه وهو ما سر ذكر إبليس  منفردا عن جنسه مع الملائكة ؟ واستعمال صيغة الاستثناء سجد الملائكة بصورة نفهم منها أن إبليس كان  منهم  وقبله إلا يعني الاستثناء مثبت تام ، صحيح ورد كلمة كلهم وأجمعين لكن القرآن يؤخذ منه القاعدة أي يصحح لنا  قواعدنا وليس العكس ،واعذرني أنا أحاول أن انقل بكل أمانة ما دار في عقلي أثناء قراءتي للموضوع،  بقي تخريج لهذه الإشكالية لايعني الصحة بل محاولة للبحث  أقوم بها أنا وغيري حول : كلمة جن هل هي الفعل جن المذكور في قصة إبراهيم عليه السلام عندما كان يبحث عن ربه : فلما" جن عليه الليل "   وهل  جن مرتبطة بالليل  ؟ أقصد أن أقول إذا كان الجن والملائكة يشتركان معا في صفة هي عدم رأيتنا لهم نحن البشرألا يعني ذلك شي ؟..كأن يجمعهما جنس كبير!  إنها مجرد خواطر قابلة للتصويب فقط أطرحها لذلك


2   تعليق بواسطة   نورا الحسيني     في   السبت ١٣ - فبراير - ٢٠١٠ ١٢:٠٠ صباحاً
[45719]

الأستاذ الفاضل عبد الرحمان حواش .

الأستاذ الفاضل عبد الرحمان حواش السلام عليكم ورحمة الله لقد قرأت مقال نشر على الموقع بعنوان هل الشيطان كان من الملائكة للأستاذ محب لله  وهو يحمل نفس المضمون ولكن له رأي يختلف عن ما أوردته في مقالك ،وهذا خلاصة قوله(خلاصة انا ارى و الله اعلم ان ابليس كان من الملائكة لهذا قد شمله الامر بالسجود لكن عصى الله و تكبر فاصبح كافر و من تم لم يعد ملاكا بل اصبح من الجن و حتى اسمه لم يعد ابليس بل اصبح الشيطانو اصبح شيطانا)(كلمة شيطان كلمة عبرية تعني العدو) فمع احترامي لاجتهادك المشكور أجدني أميل لهذا الرأي القائل بأن إبليس كان من الملائكة فعندما عصى أمر ربه ورفض السجود خرج من الملائكة وأصبح مطروداً من رحمة الله .


3   تعليق بواسطة   ابراهيم دادي     في   الأحد ١٤ - فبراير - ٢٠١٠ ١٢:٠٠ صباحاً
[45757]

شكرا لكم أستاذنا الفاضل عبد الرحمان حواش على هذا المقال والتدبر في كتاب الله تعالى،

شكرا لكم أستاذنا الفاضل عبد الرحمان حواش على هذا المقال والتدبر في كتاب الله تعالى، لقد كتبت تعليقا على مقالكم هذا، لكنه أصبح بمثابة مقال متواضع أرجو منكم زيارته والتعليق عليه في صفحتكم أو في صفحتي، فإليكم الرابط: http://www.ahl-alquran.com/arabic/show_article.php?main_id=6263


تقبل مني أستاذي الكريم عبد الرحمان حواش أزكى تحية وسلام.


4   تعليق بواسطة   عابر سبيل     في   الأحد ١٤ - فبراير - ٢٠١٠ ١٢:٠٠ صباحاً
[45763]


تقول آية الكهف 50

وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلائِكَةِ اسْجُدُوا لآدَمَ فَسَجَدُوا إِلاَّ إِبْلِيسَ كَانَ مِنَ الْجِنِّ فَفَسَقَ عَنْ أَمْرِ رَبِّهِ أَفَتَتَّخِذُونَهُ وَذُرِّيَّتَهُ أَوْلِيَاء مِن دُونِي وَهُمْ لَكُمْ عَدُوٌّ بِئْسَ لِلظَّالِمِينَ بَدَلا

سيدى الكاتب الآية تحتمل المعنين وليس معنى واحد .. فاسيادتكم ذهبتم إلى ان أبليس ليس من الملائكه لأن الآية تتضمن "إِلاَّ إِبْلِيسَ كَانَ مِنَ الْجِنِّ "

ولكن يا سيدى الفاضل الأمر بالسجود كان حسب نص الآية للملائكة فقط دون الجن .. لقوله تعالى "وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلائِكَةِ اسْجُدُوا لآدَمَ " .. وهنا حسب نص الآية إن كان أبليس من الجن قبل هذا الأمر (كما تذهبون)  فهو هنا لم يعصى امر الله تعالى ؟؟؟؟ .. وبالتالى المقطع {وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلائِكَةِ اسْجُدُوا لآدَمَ فَسَجَدُوا إِلاَّ إِبْلِيسَ} .. يحتم ان ابليس وقت الأمر بالسجود كان من الملائكة  وليس من الجن (كما تذهبون) .. اما ما تشيرون إليه من مقطع {إِلاَّ إِبْلِيسَ كَانَ مِنَ الْجِنِّ فَفَسَقَ عَنْ أَمْرِ رَبِّهِ } .. فهذا لايتأتى بتاتا إلا سوى أن أبليس أصبح جنيا بعد ان عصى امر ربه بالسجود وليس قبلها ..

 


5   تعليق بواسطة   عبد الرحمان حواش     في   الإثنين ٢٢ - فبراير - ٢٠١٠ ١٢:٠٠ صباحاً
[45961]

- الأستاذة عائشة حسيـن -

- الأستاذة عائشة حسيـن -


- سلام وتحية مباركة.

- شكرا على تعليقك البناء، على إثباتي كون إبليس كان من الجن لا من الملائكة وذلك من كتاب الله المبين وببراهين عشرة.

- قلت في تدبري أنه يلاحظ ذكر إبليس منفردا وذكرالملائكة جمعا !

- وقلت في تدبري وأن الله يخبرنا في كل مرة وأن الملائكة سجدت " كلها وأجمعون" في ءايتي الحجر 30 وص 73. ( فسجد الملائكة كلهم أجمعون ). لو كان إبليس من الملائكة لما أخبرنا الله وأن الملائكة سجدوا كلهم و أجمعون !

- فلو قال لنا " فسجد الملائكة إلا إبليس لصحّ الإستثناء . ولكنه في ءاية مبينة أخرى قال لنا . وأنهم سجدوا كلهم و أجمعون. أخبرنا بالتأكيدين:كل وجميع ، اللذين يفيدان الشمول والتعميم الكاملين. وأحدهما كان يكفي وحده من غير تأكيده، لو كان إبليس من الملائكة لقال الله لنا : فسجد الملائكة إلا إبليس من غير أن يوضح في ءاية أخرى أن الملائكة كلهم وأجمعون سجدوا إلا إبليس كان من الجن. يؤكد ذلك قوله في ءاية أخرى ( ... وكان من الكافرين ...) لو كان من الملائكة لقال لنا فكان بالفاء بمعنى فصار.

- وقلت في تدبري أن لو كان الاستثناء من الملائكة لقال لنا الله : إلا إبليس ولم يقل لنا في ءاية مبيّنة أنه كان من الجن. لنعيد التدبر.شكراً وعفوًا.

- جواباً على تساؤلك . وحقا لك أن تتساءلي وتسئلي ! أقول وأن إبليس كان من القاسطين ( ... ومنا القاسطون ...) الجن 14. لأن الجن كما أخبر عن نفسه: أن منهم المسلمون ومنهم القاسطون، يظهره الله هنا أنه من زمرة الكافرين بقوله: ( وكان من الكافرين).

- أما الجن فهو – كما بينت – كل الخلق الذي لا نراه ولا نبصره :( فلا أقسم بما تبصرون وما لا تبصرون ) الحاقة 38/39 ذلك لأنه كما بينت ( وأنه لقسم لو تعلمون عظيم ) الواقعة 76. - إذاً فالملائكة جن كذلك – بالنسبة إلينا نحن الإنس. فالرجاء منك إعادة قراءة ما ذكرت في هذا المعنى. وأن الانس يقابله الجن ( يا معشر الجن والانس...) إلى غير ذلك .... ( في الحجة الثامنة.).

- ( فلما جن عليه الليل ...) فجن إبراهيم – طبعا – ليس جِنا ( إسما) وإنما الليل هو الذي فعل الجَنّ بإبراهيم ( هو فعل من جَــنّ ) غطّاه ولفّـه بظلمته الحالكة حتى صار جِنّا لا يرى ( إبراهيم – عليه السلام ) ليلة مظلمة ومسحّبة إلـى طلوع الشمس.( ... ظلمات بعضها فوق بعض إذا أخرج يده لم يكد يراها ...) هذا هو " جَنّ الليل على إبراهيم " . ولذلك يقول الله : ( فلما جن عليه الليل رءى كوكبا ... فلما رءى القمر بازغا ... فلما رءى الشمس بازغة...) الأنعام 76 /78 . هذه الأجرام : الكواكب – القمر – الشمس – تظهر له وتختفي بين سحاب وءاخر. هذا افتراض مني وتخمين والله أعلم بالحقيقة.

                                               والله أعلـــم


6   تعليق بواسطة   عبد الرحمان حواش     في   الإثنين ٢٢ - فبراير - ٢٠١٠ ١٢:٠٠ صباحاً
[45962]

الأستــاذة نورا الحسيني

                                          الأستــاذة نورا الحسيني


- أختي الفاضلة.

- أشكرك على تعليقك.

- بينتُ بإسهاب كون إبليس لم يكن من الملائكة، ولا يمكن أن يكون كذلك، بعشر براهين مبيّنة من كتاب الله المبين والذي هو " تبيان لكل شئ " .

- لو كان ما قلتِ منطـقـيّـاً فأصبح كافراً ... لقال الله : " ... فكان من الكافرين..." بفاء التعقيب ! وكان التي بمعنى صار ( الحجة الرابعة ( لفتة ) والتي بمعنى صــار : ( فحدث ... فحصل )

- أختي الكريمة الرجاء منك أن تعيدي قراءة البراهين العشرة التي أدليت بها حتى لا تقولي برأي فلان أو فلتان، هكذا جزافا،ً وإنما الحجة تقرع بالحجّة، وتدحض بأخرى ، لا بقولك : أنا مع قول فلان !! غريب ! وتردّي – على الأقل – الأدلة العشرة واحداً واحـداً ( التي قدمتها من كتاب الله بين يدي وتفكير المتدبرين.) فعفواً ومعذرة.

                                                          والله أعلــم


                                            


7   تعليق بواسطة   عبد الرحمان حواش     في   الإثنين ٢٢ - فبراير - ٢٠١٠ ١٢:٠٠ صباحاً
[45963]

الأستاذ عابر سبـل                                         - الأستاذ عابر سبـل -


- سلام وتحية مباركة .

- الأستاذ الفاضل، شكراً على تعليقكم .

- أرجوكم أن تعيدوا قراءة وتدبر الأدلة العشرة، التي أدليت بها وبكل إسهاب وتوضيح في استنباطي: أن إبليس لا يمكن أن يكون من الملائكة ، والتي هي من كتاب الله المبين وحسب ءاياته المبيّنات.

- أستاذي ، فإن الحجة تُُرد بأختها – ومن كتاب الله – من غير تعنّت ولا إصرار، إن كنا – حقيقة – من متدبري كتاب الله .

- الملائكة من صفاتهم الخَلقية الأزلية أنهم ( ... بل عباد مكرمون ... وهم من خشيته مشفقون ) 26 /28 الأنبياء. ثم هم يفعلون ما يومرون: ( قال ما منعك ألا تسجد إذ أمرتك ...) الأعـــراف 12. ( ... ويفعلون ما يومرون) التحريم 6 والنحل 50. ثم هم لا يستكبرون ( إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين) البقرة 34 و74 ص. ( ... لا يستكبرون...) الأعراف 206 والنحل 49 والأنبياء.19

- فلا بوقفنا الإستثناء من الملائكة ( قال ربك للملائكة اسجدوا فسجدوا إلا إبليس...) لو كان هذا الإستثناء إستثناء إبليس من زمرة الملائكة – كما ترون- لقال الله تعالى: إلا إبليس أبى واستكبر فكان من الكافرين بالفاء ( الفورية ) التعقيبية. ولما قال في ءاية أخرى ( ... فسجد الملائكة كلهم أجمعون ) الحجر 30 وص 73.

- ولقد بينت – كذلك : في الإشكال الأعظم تحت الدليل العاشر : بعضًا من التخمين في إقحام الله لإبليس في زمرة الملائكة.

                                                    والله أعلـــم


8   تعليق بواسطة   عابر سبيل     في   الإثنين ٢٢ - فبراير - ٢٠١٠ ١٢:٠٠ صباحاً
[45965]

الأستاذ عبد الرحمن حواش

أقتباس منكم

{ فلا بوقفنا الإستثناء من الملائكة ( قال ربك للملائكة اسجدوا فسجدوا إلا إبليس...) لو كان هذا الإستثناء إستثناء إبليس من زمرة الملائكة – كما ترون- لقال الله تعالى: إلا إبليس أبى واستكبر فكان من الكافرين بالفاء ( الفورية ) التعقيبية. ولما قال في ءاية أخرى ( ... فسجد الملائكة كلهم أجمعون ) الحجر 30 وص 73.}

الحجر 30 وص 73 برجاء نقل السياق كاملا


ففى الأولى:

وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلائِكَةِ إِنِّي خَالِقٌ بَشَرًا مِّن صَلْصَالٍ مِّنْ حَمَإٍ مَّسْنُونٍ

فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُّوحِي فَقَعُواْ لَهُ سَاجِدِينَ

فَسَجَدَ الْمَلائِكَةُ كُلُّهُمْ أَجْمَعُونَ

إِلاَّ إِبْلِيسَ أَبَى أَن يَكُونَ مَعَ السَّاجِدِينَ

قَالَ يَا إِبْلِيسُ مَا لَكَ أَلاَّ تَكُونَ مَعَ السَّاجِدِينَ


وفى الثانية

إِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلائِكَةِ إِنِّي خَالِقٌ بَشَرًا مِن طِينٍ

فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُّوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ

فَسَجَدَ الْمَلائِكَةُ كُلُّهُمْ أَجْمَعُونَ

إِلاَّ إِبْلِيسَ اسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنْ الْكَافِرِينَ


أمر الله بلسجود كان للملائكة فقط

ليت يصل سيادتك إن كنت لا تعتقد إن أبليس كان من الملائكة وقت صدور الأمر من الله بالسحود .. فاين فى القرآن كله الأمر لأبليس بالسجود

ومع أحترامى الكامل لشخصكم فأنى انى لا ارى فى ادلتكم على الإطلاق شيئا يبعث على ان ابليس كان ليس من الملائكة وقت صدور الأمر بالسجود

 


9   تعليق بواسطة   طارق سلايمة     في   الأربعاء ٢٤ - فبراير - ٢٠١٠ ١٢:٠٠ صباحاً
[45997]

أخي عبد الرحمن حواش شكراً على هذا البيان الصاطع

نعم يا سيدي فاستشهادك لا غبار عليه وهو الذي بينه القرآن الكريم  فألف شكر لك ، فإبليس لم يكن من الملائكة أبداً بل كان من الجن والجن قوم مذكورون في القرآن منهم المؤمنون ومنهم الكافرون  وفي سورة الأحقاف توضيح لطبيعتهم  ، لذلك لا رايط بين منطق الملائكة في حوارهم مع الله وبين رد إبليس على الله عندما أبى إبليس أن يسجد لآدم ، والسجود ليس للحظة لكنه سجود دائم وهو يعني التسليم بخلافة الإنسان للأرض وشكراً


10   تعليق بواسطة   عبد الرحمان حواش     في   الخميس ٠٨ - أبريل - ٢٠١٠ ١٢:٠٠ صباحاً
[47016]

الأستاذ عابر سبيــل- الأستاذ عابر سبيــل –


- سلام ، تحية مباركة طيبة.

- أيها الأستاذ الفاضل. فأنا لا أتعنت ولا أصرّ ! إلا على الحجج العشرة بل 13 دليل من القرءان ( الثلاثة أدلى بها الأساتذة الذين علّقوا من غير أن يشعروا ) حتى استدلالكم يالآية 31 من سورة الحجر، حجة لي تُزاد للبراهين السابقة.( إلا إبليس أبى أن يكون مع الساجدين ). ففي ءاية أخرى يقول تبارك وتعالى ( ... إلا إبليس لم يكن من الساجدين ) الأعراف 11. لنلاحظ : مع الساجدين و من الساجدين ! وبين التعبيرين إشارة، أن حين السجود، كان مع الملائكة خلق ءاخر غير إبليس ومن جنس ءاخر ! مـمّن خلق الله في السماوات والأرض.( ... ويخلق ما لا تعلمون )النحل 8. وقوله: ( ... يخلق ما يشاء والله على كل شئ قدير ) المائدة 17 وكذلك النور 45 وءال عمران 47( أفلا يتدبرون القرءان ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيهي اختلافا كثيرا)النساء 82.

- أما قولكم – يا أستاذ- : " فأين في القرءان كله الأمر لإبليس بالسجود "? : فالله سبحانه وتعالى هو الذي يجيبُكم ! ( قال ما منعك ألا تسجد إذ أمرتك...) الأعراف 12.

- فهذا ما عليّ وما عليّ أكثر من ذلك ، أستاذي !

- ردكم كلّه إعادة فنّدته وبيّنته بإسهاب. فلكم ما أصررتم عليه ، ولي ما ذهبت إليه، وهذا الموضوع في الحقيقة – لا يسمن ولا يغني من جوع- لولا أن أحد الأساتذة الكرام طلب مني التّطرق إليه- لما أوردته ولما بحثت فيه.

- لنا مواضيع مهمّة جدّاً، ساءت وتسئ لعقيدتنا، ومعاملاتنا، كمومنين متقين . وفيها ومنها طاعة المولىجلّ وعلا. لنتوب إلى الله !

-                                                       والله أعلــم –

 


11   تعليق بواسطة   عبد الرحمان حواش     في   الخميس ٠٨ - أبريل - ٢٠١٠ ١٢:٠٠ صباحاً
[47017]

الأستاذ طارق سلايمــة                                      -    الأستاذ طارق سلايمــة –


- سلام ، تحية مباركة طيبة.

- شكرا لكم ، وعفواً على المبالغة في تعليقكم واعترافكم ! – وعفواً ثانية –

- أستاذي ما قمت إلا بتحقيق من كتابه بعد جهد جهيد مع تدبر – بإخلاص- لله ولكتابه، وللمومنين من غير تنطّع ولا إصرار.

- هداني الله وإياكم في هذا السبيل حتى نبيّن بدورنا ما بيّنه الله تعالى ( ثم إن علينا بيانه) القيامة 19 من خلال ءاياته البيّنات المبيّنات ، من كتابه المبين ( ... ونزلنا عليك الكتاب تبياناً لكل شئ وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين ) النحل 89.


 


12   تعليق بواسطة   عابر سبيل     في   السبت ١٠ - أبريل - ٢٠١٠ ١٢:٠٠ صباحاً
[47068]

الأساتذ عبد الرحمن حواش

أقتباس:


{ - أما قولكم – يا أستاذ- : " فأين في القرءان كله الأمر لإبليس بالسجود "? : فالله سبحانه وتعالى هو الذي يجيبُكم ! ( قال ما منعك ألا تسجد إذ أمرتك...) الأعراف 12.}


هذا خطأ .. فهدا ليس بأمر أنما هو سؤال عما منع أبليس من تنفيد الأمر .. اما الأمر فهو فى الآية التى قبلها وبرجاء أعادة النظر بقراءة الأيتين


وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ ثُمَّ صَوَّرْنَاكُمْ ثُمَّ قُلْنَا لِلْمَلائِكَةِ اسْجُدُواْ لآدَمَ فَسَجَدُواْ إِلاَّ إِبْلِيسَ لَمْ يَكُن مِّنَ السَّاجِدِينَ قَالَ مَا مَنَعَكَ أَلاَّ تَسْجُدَ إِذْ أَمَرْتُكَ قَالَ أَنَاْ خَيْرٌ مِّنْهُ خَلَقْتَنِي مِن نَّارٍ وَخَلَقْتَهُ مِن طِينٍ .. الأعراف11 - 12  

 


13   تعليق بواسطة   لطفية سعيد     في   السبت ١٠ - أبريل - ٢٠١٠ ١٢:٠٠ صباحاً
[47089]

نشكر الأستاذ عبدالرحمن حواش

الحقيقة إن الأستاذ عبدالرحمن حواش تحدث بالتفصيل عن أدلته فيما ذهب إليه من كون إبليس ليس من الملائكة ، ونحن نشيد بسعة صدره ومناقشاته الهادئة،  التي يحب أن نتعلم منها كيف  تكون سعة الصدر فجزاك اللله خيرا  وننتظر بحث جديد نتعلم منه معلومة جديدة وتدبر نافع  يجعلنا نقترب من فهم كتاب الله  وشكرا لك مرة اخرى .


14   تعليق بواسطة   عبد الرحمان حواش     في   الأربعاء ٢٦ - مايو - ٢٠١٠ ١٢:٠٠ صباحاً
[48066]

الأستــــاذ عابـر سبيــل                                        الأستــــاذ عابـر سبيــل ?


سلام : تحية مباركة طيبة.

أيها الأستاذ ! فدون المتضلّع في لسان القرءان ( urbi) يفهم من أول وهلة، أن الله بقوله:

( قال ما منعك ألا تسجد إذ أمرتك !? ...) الأعراف 12. أن الله كان قد أمر–حقّاً- "إبليس" بالسجود، فأجابه إبليس: ( ... قال أنا خير منه ...) ألا يكفي هذا الإستفهام التّوبيخي، أن يكون أمراً – قد سبق – يا أستاذ !? ثم تقولون بكل وقاحة – هذا خطأ ! فمن المخطئ ! أم المفتري ! أهو الله القائل: (... إذ أمرتك...) ? حقّا لم يأت الأمر صريحًا بئاية تتلى ! وإنما،- كما بينت - ، وبينت ، فالأمر داخل – بالتغليب – بتغليب الملائكة – منزلةً وعدداً- في أمر الملائكة ! أو هو بأمر خاص ، لم يذكره الله لنا، أو ... وأو... راجعوا سيدي ما بينت ، من كتاب الله في ذلك قبل أن تتنطعوا !

 


15   تعليق بواسطة   عبد الرحمان حواش     في   الأربعاء ٢٦ - مايو - ٢٠١٠ ١٢:٠٠ صباحاً
[48067]

الأستاذة عائشة حسيــن                                                 الأستاذة عائشة حسيــن

- سلام: تحية مباركة طيبة.

- أختي ، شكرًاً لك ، وشكراً، وشكراً، على حسن ظنك بي. زادك الله فهماً وتدبراً لكتابه المبين، وجعلك الله من الذين ( ... إذا تليت عليهم ءاياته زادتهم إيمانا...) وأحياك الله حياة طيبة وجزاك الله أحسن الجزاء - يا حسين عائشة- ءامين .


 


أضف تعليق
لا بد من تسجيل الدخول اولا قبل التعليق
تاريخ الانضمام : 2009-02-11
مقالات منشورة : 99
اجمالي القراءات : 1,891,812
تعليقات له : 141
تعليقات عليه : 381
بلد الميلاد : الجزائر
بلد الاقامة : الجزائر