الوصية المشهورة .. وهل تبقى خالدة ؟

يحي فوزي نشاشبي Ýí 2009-10-14


acute;úÂÎöÑóÉö áóãöäú ÇáÕøóÇáöÍöíäó.ÅöÐú ÞóÇáó áóåõ ÑóÈøõåõ ÃóÓúáöãú ÞóÇáó ÃóÓúáóãúÊõ áöÑóÈøö ÇáúÚóÇáóãöíäó.æóæóÕøóì ÈöåóÇ ÅöÈúÑóÇåöíãõ Èóäöíåö æóíóÚúÞõæÈõ íóÇÈóäöíøó Åöäøó Çááøóåó ÇÕúØóÝóì áóßõãú ÇáÏøöíäó ÝóáóÇ ÊóãõæÊõäøó ÅöáøóÇ æóÃóäúÊõãú ãõÓúáöãõæäó ))&nbsp;</strong></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 0cm 0cm 0pt; direction: rtl; unicode-bidi: embed; text-align: justify"><span lang="AR-DZ" style="font-weight: normal; font-size: 16pt; font-family: 'Arabic Transparent'; mso-ansi-font-size: 14.0pt; mso-bidi-language: AR-DZ"><span style="mso-tab-count: 1">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span></span><span lang="AR-DZ" style="font-weight: normal; font-size: 12pt; font-family: 'Arabic Transparent'; mso-bidi-language: AR-DZ">130+<span style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </span>131 +<span style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </span>132 &ndash; ÇáÈÞÑÉ &ndash; <o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 0cm 0cm 0pt; direction: rtl; unicode-bidi: embed; text-align: justify"><span lang="AR-DZ" style="font-weight: normal; font-size: 12pt; font-family: 'Arabic Transparent'; mso-bidi-language: AR-DZ"><o:p>&nbsp;</o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 0cm 0cm 0pt; direction: rtl; unicode-bidi: embed; text-align: justify"><span lang="AR-DZ" style="font-weight: normal; font-size: 12pt; font-family: 'Arabic Transparent'; mso-bidi-language: AR-DZ"><span style="mso-tab-count: 1">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></span><span lang="AR-DZ" style="font-weight: normal; font-size: 16pt; font-family: 'Arabic Transparent'; mso-bidi-language: AR-DZ">ÚäÏãÇ ÞÏøã ßá ãä ÅÈÑÇåíã<span style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </span>ÇáæÕíÉ áÈäíå æíÚÞæÈ ÞÇá ßá ãäåãÇ :<o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 0cm 53.4pt 0pt 0cm; direction: rtl; text-indent: -18pt; unicode-bidi: embed; text-align: justify; mso-list: l0 level1 lfo1; tab-stops: list 53.4pt"><span style="font-weight: normal; font-size: 16pt; mso-bidi-language: AR-DZ; mso-fareast-font-family: Arial; mso-bidi-font-family: Arial"><span style="mso-list: Ignore">-<span style="font: 7pt 'Times New Roman'">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></span></span><span dir="rtl"><span lang="AR-DZ" style="font-weight: normal; font-size: 16pt; font-family: 'Arabic Transparent'; mso-bidi-language: AR-DZ">áÇ ÊãæÊäø<span style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </span>ÅáÇ æÃäÊã ãÓáãæä.<o:p></o:p></span></span></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" align="center" style="margin: 0cm 70.8pt 0pt 0cm; direction: rtl; unicode-bidi: embed; text-align: center"><i><u><span lang="AR-DZ" style="font-size: 16pt; font-family: 'Arabic Transparent'; mso-bidi-language: AR-DZ"><strong>æÇáÓÜÜÜÄÇá<o:p></o:p></strong></span></u></i></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" align="center" style="margin: 0cm 70.8pt 0pt 0cm; direction: rtl; unicode-bidi: embed; text-align: center"><i><u><span lang="AR-DZ" style="font-size: 16pt; font-family: 'Arabic Transparent'; mso-bidi-language: AR-DZ"><o:p><span style="text-decoration: none"><strong>&nbsp;</strong></span></o:p></span></u></i></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 0cm 0cm 0pt; direction: rtl; unicode-bidi: embed; text-align: justify"><span lang="AR-DZ" style="font-weight: normal; font-size: 16pt; font-family: 'Arabic Transparent'; mso-bidi-language: AR-DZ"><span style="mso-tab-count: 1">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span>* ßíÝ ßÇä ÅÓáÇã ÓíÏäÇ ÅÈÑÇåíã<span style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </span>ÍíäÐÇß ¿<span style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </span>æÅÓáÇã ÓíÏäÇ íÚÞæÈ ¿<o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 0cm 0cm 0pt; direction: rtl; unicode-bidi: embed; text-align: justify"><span lang="AR-DZ" style="font-weight: normal; font-size: 16pt; font-family: 'Arabic Transparent'; mso-bidi-language: AR-DZ"><span style="mso-tab-count: 1">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span>* ÇáãÝÑæÖ Ãä ÇáÃÈäÇÁ<span style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </span>ÞÏ æÚæÇ<span style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </span>ÇáæÕíÉ æÚãáæÇ ÈÇáäÕíÍÉ ¡ æßíÝ ßÇäÊ ÍíÇÊåã ÂäÐÇß ÇáÊÚÈÏíÉ ¿<span style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </span>æÝí ÅØÇÑ Êáß ÇáäÕíÍÉ ÇáÊí äÕÍæÇ ÈåÇ ¿<o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 0cm 0cm 0pt; direction: rtl; unicode-bidi: embed; text-align: justify"><span lang="AR-DZ" style="font-weight: normal; font-size: 16pt; font-family: 'Arabic Transparent'; mso-bidi-language: AR-DZ"><span style="mso-tab-count: 1">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span>* æÅÐÇ ÝÑÖäÇ &ndash; æåÐÇ åæ ÇáãÝÑæÖ- Ãäåã ÌãíÚÇ ßÇäæÇ ßãÇ ßÇäæÇ ¡ ÅáÇø<span style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </span>Ãäåã áã íßæäæÇ ãËáäÇ äÍä ÍÇáíÇ ¡ æãäÐ ÃÒíÏ ãä ÎãÓÉ<span style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </span>ÚÔÑ ÞÑäÇ .<o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 0cm 0cm 0pt; direction: rtl; unicode-bidi: embed; text-align: justify"><span lang="AR-DZ" style="font-weight: normal; font-size: 16pt; font-family: 'Arabic Transparent'; mso-bidi-language: AR-DZ"><span style="mso-tab-count: 1">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span>* ÇáãÝÑæÖ Ãäåã ãÞÈæáæä ÚäÏ ÇáÎÇáÞ ¡ æÇáãÝÑæÖ Ãäå ÑÇÖ Úäåã ¡ ßãÇ äÑÌæ Ãä íßæä ÓÈÍÇäå æÊÚÇáì ÑÇÖíÇ ÚäÇ ßÐáß ¡ æäÍä ßãÇ äÍä ãÎÊáÝæä ÙÇåÑíÇ Ýí ÇáØÞæÓ ÇáÊÚÈÏíÉ ( æåÐÇ ØÈÚÇ ÅÐÇ ÕÍ åÐÇ ÇáÝÑÖ<span style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </span>æÇÓÊÞÇã ) .<o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 0cm 0cm 0pt; direction: rtl; unicode-bidi: embed; text-align: justify"><span lang="AR-DZ" style="font-weight: normal; font-size: 16pt; font-family: 'Arabic Transparent'; mso-bidi-language: AR-DZ"><span style="mso-tab-count: 1">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span>ÝÅÐÇ ÍÏË Ãä ÚÈÏ Çááå ÍÇáíÇ ÔÎÕ ßãÇ ßÇä íÝÚá ÅÈÑÇåíã æíÚÞæÈ ÚáíåãÇ ÇáÓáÇã æÃÈäÇÄåãÇ Ýí Ðáß ÇáÚåÏ¡ Ýåá íÊÞÈá ãäå ¿ æåá äÊÞÈáå äÍä ãäå ¿ æåá<span style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </span>äÓÊØíÚ Åáì Ðáß ÓÈíáÇ¿ æåá áäÇ ÇáÍÞ Ýí Ãä äÊÞÈá äÍä ÔíÆÇ Ãæ äÑÖì äÍä ÇáãÎáæÞíä Úáì ãÎáÜæÞ ãËáäÇ ¿ Ãæ äÍÇÓÈå Ãæ äÍßã Úáíå ¿<o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 0cm 0cm 0pt; direction: rtl; unicode-bidi: embed; text-align: justify"><span lang="AR-DZ" style="font-weight: normal; font-size: 16pt; font-family: 'Arabic Transparent'; mso-bidi-language: AR-DZ"><span style="mso-tab-count: 1">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span>æßíÝ äÚáã æßíÝ äØãÆä Åáì Êáß ÇáßíÝíÉ æÊáß ÇáÊÝÇÕíá ÇáÊí ßÇä íÚÈÏ ÈåÇ Çááå ãä ØÑÝ ÅÈÑÇåíã æíÚÞæÈ æÃÈäÇÆåãÇ ¿ <o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 0cm 0cm 0pt; direction: rtl; unicode-bidi: embed; text-align: justify"><span lang="AR-DZ" style="font-weight: normal; font-size: 16pt; font-family: 'Arabic Transparent'; mso-bidi-language: AR-DZ"><span style="mso-tab-count: 1">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span>æáäÝÑÖ Ãä ÞÕÉ æãÚÌÒÉ ÃÕÍÇÈ ÇáßåÝ ÊßÑÑÊ æÊÞÇÈáäÇ æÌåÇ áæÌå ãÚ ãÓáãíä íäÊãæä Åáì ÚåÏ ÅÈÑÇåíã æíÚÞæÈ ÈÚÏ Ãä ÈÚËæÇ ãä åäÇß¡ æÇØãÃä ßá ãäÇ Åáì Ãä ÇáÂÎÑ ãÓáã ãËáå ¡ Ýåá ßÇä ÕÏÑ ßá ØÑÝ ¿ Ãí ÕÏÑ ßá ãäåã ¡ æÕÏÑ ßá ãäÇ ¡ åá ßÇä íÊÓÚ ÍÞÇ áãÇ íÑÇå ÃãÇãå ãä ÇÎÊáÇÝ Ýí ÇáÚÈÇÏÉ æÇáÊÚÈÏ ¿ æåá ãä ÇáãÍÊæã Ãä íßæä åäÇß ÊÈÇíä æÇÎÊáÇÝ Ýí Ôßá ÇáÚÈÇÏÉ<span style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </span>æÇáãÖãæä Ýí ØÑÝíä Ãæ ØÇÆÝÊíä ÊÞÑø ßá æÇÍÏÉ ÈÃäåÇ ãÓáãÉ ÚãáÇ ÈäÕíÍÉ Ãæ æÕíÉ ÅÈÑÇåíã æíÚÞæÈ ÚáíåãÇ ÇáÓáÇã ¿<o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 0cm 0cm 0pt; direction: rtl; unicode-bidi: embed; text-align: justify"><span lang="AR-DZ" style="font-weight: normal; font-size: 16pt; font-family: 'Arabic Transparent'; mso-bidi-language: AR-DZ"><span style="mso-tab-count: 1">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span>åá ÈÅãßÇä ßá ØÇÆÝÉ Ãä ÊÝåã æÊÚí æÊåÖã æÊÞÊäÚ ÈÃä ÇáØÇÆÝÉ ÇáãÞÇÈáÉ åí ãÓáãÉ æãÊÈÚÉ ãáÉ ÅÈÑÇåíã æÇáÐíä ãÚå ¡ æÃä Ðáß åæ ÇáÃÓÇÓ æÇáãÚÊÈÑ æÇáÃåã æÇáÃÕá ¡ ÃãÇ ãÇ ÚÏÇ Ðáß ãåãÇ ÈÏÇ ÐÇ Ôßá ËÇä æãÎÊáÝÇ ÝáÇ íäÈÛí Ãä ÊõÐåÈ ÃíÉ ØÇÆÝÉ äÝÓåÇ ÍÓÑÇÊ ãä ÃÌá Ðáß ¿<o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 0cm 0cm 0pt; direction: rtl; unicode-bidi: embed; text-align: justify"><span lang="AR-DZ" style="font-weight: normal; font-size: 16pt; font-family: 'Arabic Transparent'; mso-bidi-language: AR-DZ"><span style="mso-tab-count: 1">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span>Åáì Ãí ãÏì äßæä ÇãÊËáäÇ áÊæÌíå ÇáÎÇáÞ Ãæ ÃãÑå ÚäÏãÇ ÞÇá áäÇ Ýí ÍÏíËå ÇáÔÑíÝ :<o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 0cm 0cm 0pt; direction: rtl; unicode-bidi: embed; text-align: justify"><i><span lang="AR-DZ" style="font-size: 16pt; font-family: 'Arabic Transparent'; mso-bidi-language: AR-DZ"><strong>(( ÞÏ ßÇäÊ áßã ÃÓæÉ ÍÓäÉ Ýí ÅÈÑÇåíã æÇáÐíä ãÚå ...)) </strong></span></i><span lang="AR-DZ" style="font-weight: normal; font-size: 12pt; font-family: 'Arabic Transparent'; mso-bidi-language: AR-DZ">ÇáããÊÍäÉ &ndash; ÑÞã 4-<o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 0cm 0cm 0pt; direction: rtl; unicode-bidi: embed; text-align: justify"><i><span lang="AR-DZ" style="font-size: 16pt; font-family: 'Arabic Transparent'; mso-bidi-language: AR-DZ"><strong><span style="mso-tab-count: 1">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span>(( áÞÏ ßÇä áß ãÝíåã ÃÓæÉ ÍÓäÉ áãä ßÇä íÑÌæ Çááå æÇáíæã ÇáÂÎÑ æãä íÊæáø ÝÅä Çááå åæ ÇáÛäí ÇáÍãíÏ ))</strong></span></i><span lang="AR-DZ" style="font-weight: normal; font-size: 12pt; font-family: 'Arabic Transparent'; mso-bidi-language: AR-DZ"> &ndash; ÇáããÊÍäÉ ÑÞã 6 &ndash;<o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 0cm 0cm 0pt; direction: rtl; unicode-bidi: embed; text-align: justify"><span lang="AR-DZ" style="font-weight: normal; font-size: 12pt; font-family: 'Arabic Transparent'; mso-bidi-language: AR-DZ"><span style="mso-tab-count: 1">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></span><i><span lang="AR-DZ" style="font-size: 16pt; font-family: 'Arabic Transparent'; mso-bidi-language: AR-DZ"><strong>(( æãä ÃÍÓä ÏíäÇ ããä ÃÓáã æÌåå ááå æåæ ãÍÓä æÇÊÈÚ ãáÉ ÅÈÑÇåíã ÍäíÝÇ æÇÊÎÐ Çááå ÅÈÑÇåíã ÎáíáÇ ))</strong></span></i><span lang="AR-DZ" style="font-weight: normal; font-size: 16pt; font-family: 'Arabic Transparent'; mso-bidi-language: AR-DZ"> </span><span lang="AR-DZ" style="font-weight: normal; font-size: 12pt; font-family: 'Arabic Transparent'; mso-bidi-language: AR-DZ">&ndash; 125- ÇáäÓÇÁ.<o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 0cm 0cm 0pt; direction: rtl; unicode-bidi: embed; text-align: justify"><span lang="AR-DZ" style="font-weight: normal; font-size: 12pt; font-family: 'Arabic Transparent'; mso-bidi-language: AR-DZ"><o:p>&nbsp;</o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 0cm 0cm 0pt; direction: rtl; unicode-bidi: embed; text-align: justify"><span lang="AR-DZ" style="font-weight: normal; font-size: 12pt; font-family: 'Arabic Transparent'; mso-bidi-language: AR-DZ"><span style="mso-tab-count: 1">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></span><span lang="AR-DZ" style="font-weight: normal; font-size: 16pt; font-family: 'Arabic Transparent'; mso-bidi-language: AR-DZ">æÇáíæã ÚäÏãÇ<span style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </span>äÊÌæá Ýí ÎÑíØÉ ÇáßÑÉ ÇáÃÑÖíÉ æäÍÏÞ ÝíåÇ ¡ ÃáÇ<span style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </span>äÕÇÈ<span style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </span>ÈÐåæá ÔÏíÏ áÊáß ÇáÝÑÞ æÇáØæÇÆÝ<span style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </span>æÇáãÐÇåÈ<span style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </span>æßá æÇÍÏÉ ãäåÇ ÊÏÚí ÈãáÁ ÝíåÇ ÃäåÇ åí ÇáãæÝÞÉ æåí </span><i><span lang="AR-DZ" style="font-size: 16pt; font-family: 'Arabic Transparent'; mso-bidi-language: AR-DZ"><strong>ÇáãÕíÈÉ</strong></span></i><span lang="AR-DZ" style="font-weight: normal; font-size: 16pt; font-family: 'Arabic Transparent'; mso-bidi-language: AR-DZ"> Ýí ÇÊÎÇÐåÇ ÅÈÑÇåíã ÃÓæÊåÇ ÇáÍÓäÉ ¡ æÃäåÇ åí æÍÏåÇ Ïæä ÇáÃÎÑíÇÊ ÞÏ æÝÞÊ Åáì ÇáÓÈíá ÇáÊí ÓÊæÕáåÇ Åáì áÞÇÁ Çááå<span style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </span>Ýí Çáíæã ÇáÂÎÑ æåí æÍÏåÇ<span style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </span>ÇáÊí ÃÓáãÊ æÌååÇ ááå æåí æÍÏåÇ<span style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </span>ÇáãÍÓäÉ Ïæä ÓæÇåÇ æåí ÇáãÊÈÚÉ ãáÉ ÅÈÑÇåíã ¿<o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 0cm 0cm 0pt; direction: rtl; unicode-bidi: embed; text-align: justify"><span lang="AR-DZ" style="font-weight: normal; font-size: 16pt; font-family: 'Arabic Transparent'; mso-bidi-language: AR-DZ"><span style="mso-tab-count: 1">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span><o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 0cm 0cm 0pt; direction: rtl; unicode-bidi: embed; text-align: justify"><span lang="AR-DZ" style="font-weight: normal; font-size: 16pt; font-family: 'Arabic Transparent'; mso-bidi-language: AR-DZ"><span style="mso-tab-count: 1">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span><o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 0cm 0cm 0pt; direction: rtl; unicode-bidi: embed; text-align: justify"><span lang="AR-DZ" style="font-weight: normal; font-size: 16pt; font-family: 'Arabic Transparent'; mso-bidi-language: AR-DZ"><o:p>&nbsp;</o:p></span></p>
<p>&nbsp;</p>
اجمالي القراءات 10467

للمزيد يمكنك قراءة : اساسيات اهل القران
التعليقات (3)
1   تعليق بواسطة   sara hamid     في   الأربعاء ١٤ - أكتوبر - ٢٠٠٩ ١٢:٠٠ صباحاً
[42970]

اخي فوزي هل للمقال اجزاء

لما قراته احسست انه ناقص كانك لك تكملة في هذا الموضوع


وشكرا


2   تعليق بواسطة   محمد عبدالرحمن محمد     في   الخميس ١٥ - أكتوبر - ٢٠٠٩ ١٢:٠٠ صباحاً
[42999]

ونزعنا ما في صدورهم من غلٍ .

الأستاذ الفاضل يحى فوزي نشاشبي نشكرك على تذكرتك لنا بهذه الوصية الخالدة المباركة التي وصى بها أبونا وأبو الأنبياءإبراهيم عليه السلام بنيه وكذلك وصى بها يعقوب عليه السلام بنيه.كما أنه يجب أن نتواصى بها جميعاً إلى قيام الساعة .


إذن نعلم من هذه الوصية أن الإسلام هو دين الأنبياء والرسل عليهم  جميعاً السلام ، وأن الله تبارك وتعالى ارتضاه لكافة البشر إذا أرادوا الهداية والفوز في الأخرة " إن الدين عند الله الإسلام " . ولكن حدث ان اختلف البشر وخصوصاً طوائف كثيرة بعد وفاة السول عليه السلام ، وكان من بينهم فرق قليلة صائبة والكثير منهم قد جانبه الصواب ، وحتى بين الفرق القليلة الصائبة كانت هناك اختلافات متباينة أدت إلى تشاحن النفوس وامتلاء القلوب بالغل في الحياة الدنيا ، وتأتي هذه الآية الكريمة لتوضح لنا أن من بين المختلفين في طريقة الإيمان ولكن الاتفاق في التوحيد وفي المنهج سوف  يفوزون برضوان الله ويكون مصيرهم الجنة ، وقد نزع الله تعالى ما في قلوبهم من الغل الذي كان في الدنيا (وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِمْ مِنْ غِلٍّ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهِمْ الْأَنْهَارُ وَقَالُوا الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي هَدَانَا لِهَذَا وَمَا كُنَّا لِنَهْتَدِيَ لَوْلَا أَنْ هَدَانَا اللَّهُ لَقَدْ جَاءَتْ رُسُلُ رَبِّنَا بِالْحَقِّ وَنُودُوا أَنْ تِلْكُمْ الْجَنَّةُ أُورِثْتُمُوهَا بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ(43)الأعراف


3   تعليق بواسطة   عبد السلام علي     في   الجمعة ١٦ - أكتوبر - ٢٠٠٩ ١٢:٠٠ صباحاً
[43034]

الاخ يحيى" اين هو اسلام الوجه لله- الاسلام -الآن

المهم كيف نحدد من هو الذى أسلم وجهه لله فأغلب رجال الدين والمثقفين يختصرون اسلام الوجه لله " الاسلام" فى العبادات والطقوس واشكالها وكيفية تأديتها ولا يلقون بالاولا اهتماما بالنواحى السلوكية والعملية والتى تؤدى الى تحقيق الحرية والعدل والمساواة بين بنى البشر جميعا فى ارض الله وحتى اذا اهتم بها احد من المثقفين او ما يسمى رجال الدين ينحصر ذلك داخل دولته الوطنية " الاههم وربهم ومعبودهم الحقيقى " ولا يعنية باقى اخوته فى الانسانية من البشر ولو ذهبوا جميعا الى الجحيم


اين اسلام الوجه لله " الاسلام" وانا أسمع اليوم خبرا مفجعا لو كان عند الناس ذرة من دين او انسانية سمها ما شئت لقامت الدنيا ولم تقعد الا وهو - ان عدد الجائعين " وليس الفقراء كلهم " الجائعين فقط فى العالم تخطى المليار نسمة - بما يعنى ان كل واحد من ستة أفراد تقريبا من العالم يعانى الجوع وليس الفقر فقط فما بالك بالفقراء - كل ذلك بسبب احتكار الثروات لصالح دول وامم معينة ومنع الناس من السعى فى ارض الله والهجرة للعمل والاسترزاق كما امر الله فى كل رسالاته وحبسنا الناس فى سجون كبيرة اسميناها الدولة الوطنية واخترعنا لها قوانين شيطانية ما انزل الله بها من سلطان " قوانين الجنسية وتأشيرات الدخول والخروج والاقامات والكفيل ....الخ" -- هل ترى قتالا ولا حروبا مقدسة الا بسبب هذا الصنم وحدوده الجغرافية وترابه المقدس واحتكارا لثرواته


اين ذلك من تحقيق الوحدة الانسانية بقيمها من الحرية والعدل والمساواة وفى اعتقادى هى اساس اسلام الوجه لله وملة سيدنا ابراهيم " الاسلام "


شئ اخير انظروا اخوتى الكرام الى عدد التعليقات على اى موضوع يتم نشره على موقعكم الكريم ستجد ان التعليقات على اى شئ يخص العبادات "صلاة -صوم -زكاة - حج - اعجاز عددى فى القرآن -زواج ....الخ من هذه الامور اضعاف مضاعفة من التعليق على اى موضوع انسانى يهتم بالسلوكيات والنواحى الانسانية .... وشكرا والسلام على الجميع


أضف تعليق
لا بد من تسجيل الدخول اولا قبل التعليق
تاريخ الانضمام : 2006-10-28
مقالات منشورة : 274
اجمالي القراءات : 2,792,743
تعليقات له : 309
تعليقات عليه : 377
بلد الميلاد : Morocco
بلد الاقامة : Morocco