هـل العظام تصير ترابــاً ?

عبد الرحمان حواش Ýí 2009-08-12


;span lang="AR-DZ" style="font-size: 16pt; font-family: 'Arabic Transparent'; mso-bidi-language: AR-DZ"> : <b><u>ÃÁÐÇ ßäÇ ÊÑÇÈÇ æÚÙÇãÇð</u>... <u>æÃÆÐÇ ßäÇ ÚÙÇãÇ æÑÝÇÊÇð</u>...<span style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </span></b>ÝÚÒãÊ <span style="mso-spacerun: yes">&nbsp;</span>-ÈÍæá Çááå- Ãä ÃÝÊÍ ÈÇÈÇ ÎÇÕðÇ áÊÏÈÑ ßÊÇÈ Çááå ÍÞ ÊÏÈÑå. <o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 0cm 18pt 0pt 0cm; direction: rtl; unicode-bidi: embed; text-align: justify"><span lang="AR-DZ" style="font-size: 16pt; font-family: 'Arabic Transparent'; mso-bidi-language: AR-DZ">- ÝÇááå ÓÈÍÇäå æÊÚÇáì ÃÚØÇäÇ Ýí ßÊÇÈå ÇáÍÌÉ ÇáÈÇáÛÉ Úáì ÍÓä ÎóáÞå:<b><i> (... ãÇ ÝÑØäÇ Ýí ÇáßÊÇÈ ãä ÔÆ ...)</i></b>.<b><i> ( ... ÊÈíÇäÇ áßá ÔÆ...) ( ÃáÇ íÚáã ãä ÎáÞ æåæ ÇááØíÝ ÇáÎÈíÑ ) </i></b>Çáãáß </span><span lang="AR-DZ" style="font-size: 12pt; font-family: 'Arabic Transparent'; mso-bidi-language: AR-DZ">14</span><b><i><span lang="AR-DZ" style="font-size: 16pt; font-family: 'Arabic Transparent'; mso-bidi-language: AR-DZ"> ( æáÞÏ ÖÑÈäÇ ááäÇÓ Ýí åÐÇ ÇáÞÑÁÇä ãä ßá ãËá áÚáåã íÊÐßÑæä) </span></i></b><span lang="AR-DZ" style="font-size: 16pt; font-family: 'Arabic Transparent'; mso-bidi-language: AR-DZ">ÇáÒãÑ </span><span lang="AR-DZ" style="font-size: 12pt; font-family: 'Arabic Transparent'; mso-bidi-language: AR-DZ">27</span><span lang="AR-DZ" style="font-size: 16pt; font-family: 'Arabic Transparent'; mso-bidi-language: AR-DZ">.<o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 0cm 18pt 0pt 0cm; direction: rtl; unicode-bidi: embed; text-align: justify"><span lang="AR-DZ" style="font-size: 16pt; font-family: 'Arabic Transparent'; mso-bidi-language: AR-DZ">- Þæáßã ÈÃä ãÇ ÇÓÊÏááÊ Èå åæãä ÃÞæÇá ÇáßÝÇÑ &ndash;æÇáßÝÇÑ áÇ íÚÊÏø ÈÃÞæÇáåã&nbsp;</span><span lang="FR" dir="ltr" style="font-size: 16pt; mso-bidi-language: AR-DZ; mso-bidi-font-family: 'Arabic Transparent'">!</span><span lang="AR-DZ" style="font-size: 16pt; font-family: 'Arabic Transparent'; mso-bidi-language: AR-DZ"> ÝÇááå ÓÈÍÇäå æÊÚÇáì íÞæá áäÇ Ýí ÔÃäåã: <b><i>( <u>æáÇ íÃÊæäß ÈãËá</u> ÅáÇ ÌÆäÇß ÈÇáÍÞ æÃÍÓä ÊÝÓíÑÇ )</i></b> ÇáÝÑÞÇä </span><span lang="AR-DZ" style="font-size: 12pt; font-family: 'Arabic Transparent'; mso-bidi-language: AR-DZ">33</span><span lang="AR-DZ" style="font-size: 16pt; font-family: 'Arabic Transparent'; mso-bidi-language: AR-DZ">.<o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 0cm 18pt 0pt 0cm; direction: rtl; unicode-bidi: embed; text-align: justify"><span lang="AR-DZ" style="font-size: 16pt; font-family: 'Arabic Transparent'; mso-bidi-language: AR-DZ">- ÝÈÇáäÓÈÉ ááÚÙÇã æÈÞÇÆåÇ ÝÇááå &ndash; ÓÈÍÇäå æÊÚÇáì- íÞæá áäÇ ÚäåÇ¡ ÌæÇÈÇð áÞæá ÇáßÇÝÜÜÑ: <b><i>( ... ÞÇá ãä íÍí ÇáÚÙÇã æåí Ñãíã&nbsp;</i></b></span><b><i><span lang="FR" dir="ltr" style="font-size: 16pt; mso-bidi-language: AR-DZ; mso-bidi-font-family: 'Arabic Transparent'">?</span></i></b><span lang="FR" style="font-size: 16pt; font-family: 'Arabic Transparent'; mso-bidi-language: AR-DZ"> </span><b><i><u><span lang="AR-DZ" style="font-size: 16pt; font-family: 'Arabic Transparent'; mso-bidi-language: AR-DZ">Þá íÍííå</span></u></i></b><b><i><span lang="AR-DZ" style="font-size: 16pt; font-family: 'Arabic Transparent'; mso-bidi-language: AR-DZ">Ç ÇáÐí ÃäÔÃåÇ Ãæá ãÑÉ æåæ Èßá</span></i></b><b><span lang="AR-DZ" style="font-size: 20pt; font-family: 'Arabic Transparent'; mso-bidi-language: AR-DZ"> </span></b><b><i><span lang="AR-DZ" style="font-size: 16pt; font-family: 'Arabic Transparent'; mso-bidi-language: AR-DZ">ÎáÞ Úáíã ) </span></i></b><span lang="AR-DZ" style="font-size: 16pt; font-family: 'Arabic Transparent'; mso-bidi-language: AR-DZ">íÓ </span><span lang="AR-DZ" style="font-size: 12pt; font-family: 'Arabic Transparent'; mso-bidi-language: AR-DZ">79/78</span><b><span lang="AR-DZ" style="font-size: 20pt; font-family: 'Arabic Transparent'; mso-bidi-language: AR-DZ"> .</span></b><span lang="AR-DZ" style="font-size: 16pt; font-family: 'Arabic Transparent'; mso-bidi-language: AR-DZ"> áÃäå ÇÚÊÇÏ ÇáäÇÓ &ndash; æÅáì íæãäÇ åÐÇ- ÇáÚËæÑ Úáì ÇáÌãÇÌã æÚöÙÇã ÇáÐíä ÒÇáæÇ Úä æÌå ÇáÃÑÖ ãäÐ ÞÑæä¡ Èá ãäÐ ãÆÇÊ ÇáÃáÇÝ ãä ÇáÓäíä.<o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 0cm 18pt 0pt 0cm; direction: rtl; unicode-bidi: embed; text-align: justify"><span lang="AR-DZ" style="font-size: 16pt; font-family: 'Arabic Transparent'; mso-bidi-language: AR-DZ">- åäÇß ÅäÓÇä(Óäå 80000) </span><span lang="FR" dir="ltr" style="font-size: 16pt; mso-bidi-language: AR-DZ; mso-bidi-font-family: 'Arabic Transparent'">n&eacute;anderthal</span><span lang="FR" style="font-size: 16pt; font-family: 'Arabic Transparent'; mso-bidi-language: AR-DZ"> </span><span lang="FR" dir="ltr" style="font-size: 16pt; mso-bidi-language: AR-DZ; mso-bidi-font-family: 'Arabic Transparent'">grimaldi- pekin-</span><span lang="AR-DZ" style="font-size: 16pt; font-family: 'Arabic Transparent'; mso-bidi-language: AR-DZ"><o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 0cm 18pt 0pt 0cm; direction: rtl; unicode-bidi: embed; text-align: justify"><span lang="AR-DZ" style="font-size: 16pt; font-family: 'Arabic Transparent'; mso-bidi-language: AR-DZ"><span style="mso-spacerun: yes">&nbsp;</span></span><span lang="FR" dir="ltr" style="font-size: 16pt; mso-bidi-language: AR-DZ; mso-bidi-font-family: 'Arabic Transparent'">Mascara- t&eacute;n&eacute;rife</span><span lang="AR-DZ" style="font-size: 16pt; font-family: 'Arabic Transparent'; mso-bidi-language: AR-DZ">- </span><span lang="FR" dir="ltr" style="font-size: 16pt; mso-bidi-language: AR-DZ; mso-bidi-font-family: 'Arabic Transparent'">cro-magnon</span><span lang="AR-DZ" style="font-size: 16pt; font-family: 'Arabic Transparent'; mso-bidi-language: AR-DZ"> æåí ÈÞÇíÇ ÇáÅäÓÇä ÇáÞÏíã &ndash;ÎÇÕÉ &ndash; ÇáÌãÌãÉ ãäå.ÚáãÇð æÃäø ÚÙã ÇáÌãÌãÉ ¡ Ðæ Óãß ÖÚíÝ ÌÏøÇð ÈÇáäÓÈÉ áÚÙã ÇáÝÎÐ ãËáÇ æõÌÏÊ åÐå ÇáåíÇßá Ýí ÇáÃãÇßä ÇáãÐßæÑÉ¡ æíÑÌÚ ÊÇÑíÎåÇ Åáì ÚÔÑÇÊ ÇáÂáÇÝ ãä ÇáÓäíä. åÐÇ ÈÇáäÓÈÉ ááÅäÓÇä.<o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 0cm 18pt 0pt 0cm; direction: rtl; unicode-bidi: embed; text-align: justify"><span lang="AR-DZ" style="font-size: 16pt; font-family: 'Arabic Transparent'; mso-bidi-language: AR-DZ">-æÃãÇ ÇáÞÑÏ ÇáÐí ÊÔÈå ÌãÌãÊå ÌãÌãÉ ÇáÅäÓÇä-ÊÞÑíÈÇ-ÝÅäåã æÌÏæÇ ãÆÇÊ ÇáåíÇßá íÚæÏ ÊÇÑíÎåÇ ÍÓÈ ãÞíÇÓ ÇáßÑÈæä</span><span lang="AR-DZ" style="font-size: 12pt; font-family: 'Arabic Transparent'; mso-bidi-language: AR-DZ">14</span><span lang="AR-DZ" style="font-size: 16pt; font-family: 'Arabic Transparent'; mso-bidi-language: AR-DZ">¡ Åáì ÃßËÑ ãä ËáÇËÉ ãáÇííä ÓäÉ.<o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 0cm 18pt 0pt 0cm; direction: rtl; unicode-bidi: embed; text-align: justify"><span lang="AR-DZ" style="font-size: 16pt; font-family: 'Arabic Transparent'; mso-bidi-language: AR-DZ">- ÃßËÑ ãä åÐÇ¡ äÍä äÚáã æÃä ÚáãÇÁ ÇáÂËÇÑ áÇ íÒÇáæä íßÊÔÝæä ÚÙÇã <b>ÇáÏíäÇÕæÑÇÊ</b> ÇáãäÞÑÖÉ ãäÐ ÃßËÑ ãä </span><span lang="AR-DZ" style="font-size: 12pt; font-family: 'Arabic Transparent'; mso-bidi-language: AR-DZ">7</span><span lang="AR-DZ" style="font-size: 16pt; font-family: 'Arabic Transparent'; mso-bidi-language: AR-DZ"> <b>ãáÇííä</b> ÓäÉ&nbsp;</span><span lang="FR" dir="ltr" style="font-size: 16pt; mso-bidi-language: AR-DZ; mso-bidi-font-family: 'Arabic Transparent'">!</span><span lang="AR-DZ" style="font-size: 16pt; font-family: 'Arabic Transparent'; mso-bidi-language: AR-DZ"><o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 0cm 18pt 0pt 0cm; direction: rtl; unicode-bidi: embed; text-align: justify"><span lang="AR-DZ" style="font-size: 16pt; font-family: 'Arabic Transparent'; mso-bidi-language: AR-DZ">- Ëã áäÍÞÞ åÐÇ ãä ßÊÇÈ Çááå ÇáÐí áÇ íÃÊíå <b>ÇáÈÇØá</b>.<o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 0cm 18pt 0pt 0cm; direction: rtl; unicode-bidi: embed; text-align: justify"><span lang="AR-DZ" style="font-size: 16pt; font-family: 'Arabic Transparent'; mso-bidi-language: AR-DZ">- ÐßÑ Çááå æÌæÏ <b>ÇáÚÙÇã ãÚ ÇáÊÑÇÈ</b> <b><i>( ... ÊÑÇÈÇ æÚÙÇãÇ ...) </i></b>Ýí ÎãÓ ÁÇíÇÊ: <o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 0cm 18pt 0pt 0cm; direction: rtl; unicode-bidi: embed; text-align: justify"><span lang="AR-DZ" style="font-size: 16pt; font-family: 'Arabic Transparent'; mso-bidi-language: AR-DZ">Çáãæãäæä </span><span lang="AR-DZ" style="font-size: 12pt; font-family: 'Arabic Transparent'; mso-bidi-language: AR-DZ">35</span><span lang="AR-DZ" style="font-size: 16pt; font-family: 'Arabic Transparent'; mso-bidi-language: AR-DZ"> æ</span><span lang="AR-DZ" style="font-size: 12pt; font-family: 'Arabic Transparent'; mso-bidi-language: AR-DZ">82</span><span lang="AR-DZ" style="font-size: 16pt; font-family: 'Arabic Transparent'; mso-bidi-language: AR-DZ">. ÇáÕÇÝÇÊ </span><span lang="AR-DZ" style="font-size: 12pt; font-family: 'Arabic Transparent'; mso-bidi-language: AR-DZ">16</span><span lang="AR-DZ" style="font-size: 16pt; font-family: 'Arabic Transparent'; mso-bidi-language: AR-DZ"> æ</span><span lang="AR-DZ" style="font-size: 12pt; font-family: 'Arabic Transparent'; mso-bidi-language: AR-DZ">53</span><span lang="AR-DZ" style="font-size: 16pt; font-family: 'Arabic Transparent'; mso-bidi-language: AR-DZ">. ÇáæÇÞÚÉ </span><span lang="AR-DZ" style="font-size: 12pt; font-family: 'Arabic Transparent'; mso-bidi-language: AR-DZ">47</span><span lang="AR-DZ" style="font-size: 16pt; font-family: 'Arabic Transparent'; mso-bidi-language: AR-DZ">. æãä ÇáÛÑíÈ¡ æãä ÅÚÌÇÒ ÇáÞÑÁÇä Ãäå ÐßÑ <b>ÇáÊÑÇÈ</b> æÍÏå ãä ÛíÑ ÇáÚÙÇã Ýí ÃÑÈÚ ÁÇíÇÊ : ÇáÑÚÏ </span><span lang="AR-DZ" style="font-size: 12pt; font-family: 'Arabic Transparent'; mso-bidi-language: AR-DZ">5.</span><span lang="AR-DZ" style="font-size: 16pt; font-family: 'Arabic Transparent'; mso-bidi-language: AR-DZ"> Çáäãá </span><span lang="AR-DZ" style="font-size: 12pt; font-family: 'Arabic Transparent'; mso-bidi-language: AR-DZ">67</span><span lang="AR-DZ" style="font-size: 16pt; font-family: 'Arabic Transparent'; mso-bidi-language: AR-DZ">. Þ </span><span lang="AR-DZ" style="font-size: 12pt; font-family: 'Arabic Transparent'; mso-bidi-language: AR-DZ">3</span><span lang="AR-DZ" style="font-size: 16pt; font-family: 'Arabic Transparent'; mso-bidi-language: AR-DZ">. ÇáäÈà </span><span lang="AR-DZ" style="font-size: 12pt; font-family: 'Arabic Transparent'; mso-bidi-language: AR-DZ">40</span><span lang="AR-DZ" style="font-size: 16pt; font-family: 'Arabic Transparent'; mso-bidi-language: AR-DZ">. æÐßÑ <b>ÇáÚÙÇã</b><span style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </span>æÍÏåÇ ãä ÛíÑ ÐßÑ ÇáÊÑÇÈ Ýí ÃÑÈÚ ÁÇíÇÊ ÃÎÜÜÑì &ndash;ßÐáß- : ÇáÈÞÑÉ </span><span lang="AR-DZ" style="font-size: 12pt; font-family: 'Arabic Transparent'; mso-bidi-language: AR-DZ">259</span><span lang="AR-DZ" style="font-size: 16pt; font-family: 'Arabic Transparent'; mso-bidi-language: AR-DZ">. íÜÓ </span><span lang="AR-DZ" style="font-size: 12pt; font-family: 'Arabic Transparent'; mso-bidi-language: AR-DZ">78</span><span lang="AR-DZ" style="font-size: 16pt; font-family: 'Arabic Transparent'; mso-bidi-language: AR-DZ">. ÇáÞíÇãÉ </span><span lang="AR-DZ" style="font-size: 12pt; font-family: 'Arabic Transparent'; mso-bidi-language: AR-DZ">3</span><span lang="AR-DZ" style="font-size: 16pt; font-family: 'Arabic Transparent'; mso-bidi-language: AR-DZ">. ÇáäÇÒÚÇÊ </span><span lang="AR-DZ" style="font-size: 12pt; font-family: 'Arabic Transparent'; mso-bidi-language: AR-DZ">11</span><span lang="AR-DZ" style="font-size: 16pt; font-family: 'Arabic Transparent'; mso-bidi-language: AR-DZ">.<o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 0cm 18pt 0pt 0cm; direction: rtl; unicode-bidi: embed; text-align: justify"><span lang="AR-DZ" style="font-size: 16pt; font-family: 'Arabic Transparent'; mso-bidi-language: AR-DZ">- æÐßÑ <b>ÇáÚÙÇã ãÚ ÇáÑÝÇÊ</b> Ýí ÓæÑÉ ÇáÅÓÑÇÁ </span><span lang="AR-DZ" style="font-size: 12pt; font-family: 'Arabic Transparent'; mso-bidi-language: AR-DZ">49</span><span lang="AR-DZ" style="font-size: 16pt; font-family: 'Arabic Transparent'; mso-bidi-language: AR-DZ"> æ</span><span lang="AR-DZ" style="font-size: 12pt; font-family: 'Arabic Transparent'; mso-bidi-language: AR-DZ">98</span><span lang="AR-DZ" style="font-size: 16pt; font-family: 'Arabic Transparent'; mso-bidi-language: AR-DZ">. <b>æÇáÑÝÇÊ</b> åæ ÇáÑãÇÏ áãä ÍõÑÞÊ ÌËÊå ÝÊÈÞì ÇáÚÙÇã.<b><i>( ÃÝáÇ íÊÏÈÑæä ÇáÞÑÁÇä æáæ ßÇä ãä ÚäÏ ÛíÑ Çááå áæÌÏæÇ Ýíå ÇÎÊáÇÝÇ ßËíÑÇ ) </i></b>ÇáäÓÇÁ </span><span lang="AR-DZ" style="font-size: 12pt; font-family: 'Arabic Transparent'; mso-bidi-language: AR-DZ">82</span><span lang="AR-DZ" style="font-size: 16pt; font-family: 'Arabic Transparent'; mso-bidi-language: AR-DZ">.<o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 0cm 18pt 0pt 0cm; direction: rtl; unicode-bidi: embed; text-align: justify"><span lang="AR-DZ" style="font-size: 16pt; font-family: 'Arabic Transparent'; mso-bidi-language: AR-DZ"><o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 0cm 18pt 0pt 0cm; direction: rtl; unicode-bidi: embed; text-align: justify"><span lang="AR-DZ" style="font-size: 16pt; font-family: 'Arabic Transparent'; mso-bidi-language: AR-DZ"><o:p></o:p></span><span lang="AR-DZ" style="font-size: 16pt; font-family: 'Arabic Transparent'; mso-bidi-language: AR-DZ"><o:p></o:p></span><span lang="AR-DZ" style="font-size: 16pt; font-family: 'Arabic Transparent'; mso-bidi-language: AR-DZ">- ÍÞøðÇ¡ ÝÇáßÇÝÑæä åã ÇáÐíä ÞÇáæÇ Ðáß áÃäåã ÃáÝæÇ ÇáÚËæÑ &ndash;Íæáåã- áÚÙÇã ãä ÓÈÞåã ãä ÇáÃæáíä. áäáÇÍÙ æÃä Çááå ÃÞÑåã¡ Úáì ÇÓÊÝåÇãåã ÇáÅäßÇÑí¡ ÈÞæáå Ýí ÓæÑÉ Çáãæãäæä </span><span lang="AR-DZ" style="font-size: 12pt; font-family: 'Arabic Transparent'; mso-bidi-language: AR-DZ">41</span><span lang="AR-DZ" style="font-size: 16pt; font-family: 'Arabic Transparent'; mso-bidi-language: AR-DZ"> ÌæÇÈÇð áåã : <b><i>( ÝÃÎÐÊåã ÇáÕíÍÉ ÈÇáÍÞ ...) </i></b>æÝí ÓæÑÉ Çáãæãäæä </span><span lang="AR-DZ" style="font-size: 12pt; font-family: 'Arabic Transparent'; mso-bidi-language: AR-DZ">84</span><span lang="AR-DZ" style="font-size: 16pt; font-family: 'Arabic Transparent'; mso-bidi-language: AR-DZ"> ÃÌÇÈåã <b><i>( Þá áãä ÇáÃÑÖ<span style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </span>æãä ÝíåÇ Åä ßäÊã ÊÚáãæä ) </i></b>æÝí ÓæÑÉ ÇáÕÇÝÇÊ </span><span lang="AR-DZ" style="font-size: 12pt; font-family: 'Arabic Transparent'; mso-bidi-language: AR-DZ">18</span><span lang="AR-DZ" style="font-size: 16pt; font-family: 'Arabic Transparent'; mso-bidi-language: AR-DZ"> <b><i>( <u>Þá äÚã</u> ...) </i></b>æÝí äÝÓ ÇáÓæÑÉ 54 ÃÑÇåã ãÔåÏ íæã ÇáÌÒÇÁ æÈÚËåã ÈÚÏ ÅäßÇÑå&nbsp;</span><span lang="FR" dir="ltr" style="font-size: 16pt; mso-bidi-language: AR-DZ; mso-bidi-font-family: 'Arabic Transparent'">!</span><span lang="FR" style="font-size: 16pt; font-family: 'Arabic Transparent'; mso-bidi-language: AR-DZ"> </span><b><i><span lang="AR-DZ" style="font-size: 16pt; font-family: 'Arabic Transparent'; mso-bidi-language: AR-DZ">( ÞÇá åá ÃäÊã ãØáÚæä ...) </span></i></b><span lang="AR-DZ" style="font-size: 16pt; font-family: 'Arabic Transparent'; mso-bidi-language: AR-DZ">æÝí ÓæÑÉ ÇáæÇÞÚÉ 50/49 ÃÌÇÈåã ÈÞæáå <b><i>( Þá Åä ÇáÃæáíä æÇáÂÎÑíä áãÌãæÚæä Åáì ãíÞÇÊ íæã ãÚáæã ) </i></b>æÝí ÓæÑÉ íÓ 78 ÃÌÇÈåã ÓÈÍÇäå æÊÚÇáì<b><i> ( <u>Þá íÍííå</u>Ç ÇáÐí ÃäÔÃåÇ Ãæá ãÑÉ æåæ Èßá ÎáÞ Úáíã. ) </i></b>ÇáÚÙÇã ãæÌæÏÉ æáßäåÇ ãíÊÉ¡ ÝíÑÏ Çááå ÝíåÇ ÇáÍíÇÉ ( äÎÇÚ¡ æÃÚÕÇÈ¡ æÍíÇÉ&nbsp;</span><span lang="FR" dir="ltr" style="font-size: 16pt; mso-bidi-language: AR-DZ; mso-bidi-font-family: 'Arabic Transparent'">!</span><span lang="AR-DZ" style="font-size: 16pt; font-family: 'Arabic Transparent'; mso-bidi-language: AR-DZ">)ÈÞæáå: <b>ßä Ýíßæä&nbsp;</b></span><span lang="FR" dir="ltr" style="font-size: 16pt; mso-bidi-language: AR-DZ; mso-bidi-font-family: 'Arabic Transparent'">!</span><span lang="AR-DZ" style="font-size: 16pt; font-family: 'Arabic Transparent'; mso-bidi-language: AR-DZ"> ÕÏÞ Çááå ÇáÚáí ÇáÚÙíã .<span style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </span>æÝí ÓæÑÉ ÇáÅÓÑÇÁ 98 ÃÌÇÈåã ÈÞæáå <b><i>( Ãáã íÑæÇ Ãä Çááå ÇáÐí ÎáÞ ÇáÓãÇæÇÊ æÇáÃÑÖ ÞÇÏÑ Úáì Ãä íÎáÞ ãËáåã...) .<o:p></o:p></i></b></span></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 0cm 0cm 0pt; direction: rtl; unicode-bidi: embed; text-align: justify"><span lang="AR-DZ" style="font-size: 16pt; font-family: 'Arabic Transparent'; mso-bidi-language: AR-DZ">- ÅÐÇð ÝÍÓÈ ÇáÞÑÁÇä- æãä ÛíÑ ÇÔÊÈÇå æáÇ áÈÓ- ÝÇáÚÙÇã ÈÇÞíÉ ÝÅãÇ <b>äÎÑÉ</b><span style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </span>æÅãÜÜÜÇ <b>Ñãíã </b>( ÊÝÊøÜÊ).<b><i>( ãÇ ÊÐÑ ãä ÔÆ ÃÊÊ Úáíå ÅáÇ ÌÚáÊå <u>ßÇáÑãíã</u> ) </i></b>ÇáÐÇÑíÇÊ </span><span lang="AR-DZ" style="font-size: 12pt; font-family: 'Arabic Transparent'; mso-bidi-language: AR-DZ">42</span><span lang="AR-DZ" style="font-size: 16pt; font-family: 'Arabic Transparent'; mso-bidi-language: AR-DZ">. <b>áíÓ :ßÇáÊÑÇÈ</b>. æåÐå åí ÇáÚÙÇã ÇáÖÚíÝÉ Ãæ ÇáÑÞíÞÉ¡ Ïæä ÇáÚÙÇã ÇáÛáíÙÉ æÇáÓãíßÉ ßÚÙã ÇáÝÎС Ãæ ÍÊì ÇáÃÓäÇä&nbsp;</span><span lang="FR" dir="ltr" style="font-size: 16pt; mso-bidi-language: AR-DZ; mso-bidi-font-family: 'Arabic Transparent'">!</span><span lang="AR-DZ" style="font-size: 16pt; font-family: 'Arabic Transparent'; mso-bidi-language: AR-DZ"> ÝÅäåÇ ÈÚÏ ãáÇííä ÇáÓäíä ÊÊÍÌÑ æÊÊãÚÏä æÞÏ ÃÔÇÑ Çááå Åáì Ðáß ÅÔÇÑÉ<span style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </span>æÇÖÍÉ Ýí Þæáå ÊÚÇáì Ýí ÓæÑÉ ÇáÅÓÑÇÁ 51/49 <b><i>( æÞÇáæÇ ÃÆÐÇ ßäÇ ÚÙÇãÇ æÑÝÇÊÇð ÅäÇ áãÈÚæËæä ÎáÞÇð ÌÏíÏÇ Þá ßæäæÇ <u>ÍÌÇÑÉ</u> Ãæ <u>ÍÏíÏ</u>Ç Ãæ ÎáÞðÇ ããÇ<span style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </span>íßÈÑ Ýí ÕÏæÑßã ...) </i></b>áÃä <b>ÇáÚÙã</b>¡ <b>æÇáÍÌÇÑÉ</b>¡<b>æÇáÍÏíÏ</b> ãä äÝÓ ÇáßËÇÝÉ (ÊÞÑíÈÇð)¡ æãä ÕäÝ æãÚíÇÑ æÇÍÏ.<b><i>( ÃáÇ íÚáã ãä ÎáÞ æåæ ÇááØíÝ ÇáÎÈíÑ ).<o:p></o:p></i></b></span></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 0cm 0cm 0pt; direction: rtl; unicode-bidi: embed; text-align: justify"><b><i><span lang="AR-DZ" style="font-size: 16pt; font-family: 'Arabic Transparent'; mso-bidi-language: AR-DZ">- </span></i></b><span lang="AR-DZ" style="font-size: 16pt; font-family: 'Arabic Transparent'; mso-bidi-language: AR-DZ">æáäÑÌÚ Åáì ßÊÇÈ Çááå áäÍÞÞ ãäå¡ äÌÏå íÞæá Ýí ÓæÑÉ ÇáÞíÇãÉ </span><span lang="AR-DZ" style="font-size: 12pt; font-family: 'Arabic Transparent'; mso-bidi-language: AR-DZ">3</span><span lang="AR-DZ" style="font-size: 16pt; font-family: 'Arabic Transparent'; mso-bidi-language: AR-DZ"> <b><i>( ÃíÍÓÈ ÇáÅäÓÇä ÃáøÜä äÌãÚ ÚÙÇãå Èáì ÞÇÏÑíä Úáì Ãä äÓæí ÈäÇäå)</i></b> ÇáÞíÇãÉ </span><span lang="AR-DZ" style="font-size: 12pt; font-family: 'Arabic Transparent'; mso-bidi-language: AR-DZ">3/4</span><span lang="AR-DZ" style="font-size: 16pt; font-family: 'Arabic Transparent'; mso-bidi-language: AR-DZ"> <o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 0cm 0cm 0pt; direction: rtl; unicode-bidi: embed; text-align: justify"><b><span lang="AR-DZ" style="font-size: 16pt; font-family: 'Arabic Transparent'; mso-bidi-language: AR-DZ">- áÝÊÉ ÞÑÁÇäíÉ: </span></b><span lang="AR-DZ" style="font-size: 16pt; font-family: 'Arabic Transparent'; mso-bidi-language: AR-DZ">åÐå ÇáÂíÉ ãä ÅÚÌÇÒ ÇáÞÑÁÇä ÇáÐí ÇÊÎÐäÇå æÑÇÁäÇ ÙåÑíÇ.<o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 0cm 0cm 0pt; direction: rtl; unicode-bidi: embed; text-align: justify"><span lang="AR-DZ" style="font-size: 16pt; font-family: 'Arabic Transparent'; mso-bidi-language: AR-DZ">- íÞæá Çáãæáì ÇáÚáíã ÇáÞÏí:Èáì ÞÇÏÑíä¡áÇÚáì Ãä ÊÌãÚ ÚÙÇãå ÝÍÓÈ&nbsp;</span><span lang="FR" dir="ltr" style="font-size: 16pt; mso-bidi-language: AR-DZ; mso-bidi-font-family: 'Arabic Transparent'">!</span><span lang="AR-DZ" style="font-size: 16pt; font-family: 'Arabic Transparent'; mso-bidi-language: AR-DZ"> Èá äÍä ÞÇÏÑæä ÍÊì Úáì Ãä äÑÌÚ ÈÕãÇÊ ÃÕÇÈÚå ÓæÇÁð¡</span><font size="5"><i><span lang="FR" dir="ltr" style="mso-bidi-language: AR-DZ; mso-bidi-font-family: 'Arabic Transparent'; mso-bidi-font-size: 14.0pt">empreintes digitales- fingerprint</span></i><span lang="FR" style="font-family: 'Arabic Transparent'; mso-bidi-language: AR-DZ; mso-bidi-font-size: 14.0pt"> </span></font><span lang="AR-DZ" style="font-size: 16pt; font-family: 'Arabic Transparent'; mso-bidi-language: AR-DZ">Ãí ßíÝãÇ ßÇäÊ æÞÈá ÈÚËå æÈÑÓãå ÇáÐí æõáÏ Èå (ÇáÈäÇä) æÈäÝÓ ÇáÊáÇÝíÝ æÇáÊÌÇÚíÏ&nbsp;</span><span lang="FR" dir="ltr" style="font-size: 16pt; mso-bidi-language: AR-DZ; mso-bidi-font-family: 'Arabic Transparent'">!</span><span lang="AR-DZ" style="font-size: 16pt; font-family: 'Arabic Transparent'; mso-bidi-language: AR-DZ"> ÚáãÇð æÃäåÇ ÊÎÊáÝ ÈíÏ ÅäÓÇä æÅäÓÇä(æÍÊì Èíä ÇáÊæÃãíä)&nbsp;</span><span lang="FR" dir="ltr" style="font-size: 16pt; mso-bidi-language: AR-DZ; mso-bidi-font-family: 'Arabic Transparent'">!</span><span lang="AR-DZ" style="font-size: 16pt; font-family: 'Arabic Transparent'; mso-bidi-language: AR-DZ"> æÈíä ãáÇííÑ ÇáãáÇííÑ ãä ÇáäÇÓ ãäÐ ÎáÞ ÁÇÏã. <b>ÓÈÍÇä ÇáÎÇáÞ ÇáÚÙíã&nbsp;</b></span><span lang="FR" dir="ltr" style="font-size: 16pt; mso-bidi-language: AR-DZ; mso-bidi-font-family: 'Arabic Transparent'">!</span><span lang="FR" style="font-size: 16pt; font-family: 'Arabic Transparent'; mso-bidi-language: AR-DZ"> </span><span lang="AR-DZ" style="font-size: 16pt; font-family: 'Arabic Transparent'; mso-bidi-language: AR-DZ"><o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 0cm 0cm 0pt; direction: rtl; unicode-bidi: embed; text-align: justify"><span lang="AR-DZ" style="font-size: 16pt; font-family: 'Arabic Transparent'; mso-bidi-language: AR-DZ">áã íÞá ÓÈÍÇäå: <b>Èáì ÞÇÏÑíä Úáì Ãä äÞØøÑå ãä ÇáÊÑÇÈ</b>&nbsp;</span><span lang="FR" dir="ltr" style="font-size: 16pt; mso-bidi-language: AR-DZ; mso-bidi-font-family: 'Arabic Transparent'">!?</span><span lang="AR-DZ" style="font-size: 16pt; font-family: 'Arabic Transparent'; mso-bidi-language: AR-DZ">. æÞÇá Ýí ÓÜæÑÉ ÇáÚÇÏíÇÊ </span><span lang="AR-DZ" style="font-size: 12pt; font-family: 'Arabic Transparent'; mso-bidi-language: AR-DZ">9</span><span lang="AR-DZ" style="font-size: 16pt; font-family: 'Arabic Transparent'; mso-bidi-language: AR-DZ">: <b><i>( ÃÝáÇ íÚáã ÅÐÇ ÈÚËÑ ãÇ Ýí ÇáÞÈæÑ) </i></b>ãÇÐÇ íÈÚËÑ Ýí<span style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </span>ÇáÞÈæÑ&nbsp;</span><span lang="FR" dir="ltr" style="font-size: 16pt; mso-bidi-language: AR-DZ; mso-bidi-font-family: 'Arabic Transparent'">!?</span><span lang="AR-DZ" style="font-size: 16pt; font-family: 'Arabic Transparent'; mso-bidi-language: AR-DZ"> åá ÇáÊÑÇÈ&nbsp;</span><span lang="FR" dir="ltr" style="font-size: 16pt; mso-bidi-language: AR-DZ; mso-bidi-font-family: 'Arabic Transparent'">!?.</span><span lang="AR-DZ" style="font-size: 16pt; font-family: 'Arabic Transparent'; mso-bidi-language: AR-DZ"> Èá ÇáÌãÇÌã æÇáÚÙÇã.<o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 0cm 0cm 0pt; direction: rtl; unicode-bidi: embed; text-align: justify"><span lang="AR-DZ" style="font-size: 16pt; font-family: 'Arabic Transparent'; mso-bidi-language: AR-DZ">- Ëã áäÊÏÈÑ ãÚ Þæáå ÊÚÇáì: Ýí Þæá ÇáÐí ãÑø Úáì ÞÑíÉ æåí ÎÇæíÉ Úáì ÚÑæÔåÇ&nbsp;</span><span lang="FR" dir="ltr" style="font-size: 16pt; mso-bidi-language: AR-DZ; mso-bidi-font-family: 'Arabic Transparent'">!</span><span lang="AR-DZ" style="font-size: 16pt; font-family: 'Arabic Transparent'; mso-bidi-language: AR-DZ"> ÝÃãÇÊå Çááå <b>ãÇÆÉ ÚÇã</b> Ëã ÈÚËå <b><i>(</i></b>... <b>æÇäÙÑ Åáì</b> <b>ÇáÚÙÇã ßíÝ<span style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </span>ääÔÑåÇ</b> Ëã <b>ÊßÓæåÇ áÍãðÇ ... ÞÇá ÃÚáã Ãä Çááå Úáì ßá ÔÆ ÞÏíÑ <i>)</i> </b>ÇáÈÞÑÉ 259. ÈÚËå Çááå- ÈÚÏ <b>ãÇÆÉ ÚÇã- </b>ÝÑÃì ÈÃã Úíäå <b>ÚÙÇã ÍãÇÑå ßíÝ íßÓæåÇ Çááå áÍãðÇ</b></span><b><span lang="FR" dir="ltr" style="font-size: 16pt; mso-bidi-language: AR-DZ; mso-bidi-font-family: 'Arabic Transparent'">&nbsp;!</span></b><span lang="AR-DZ" style="font-size: 16pt; font-family: 'Arabic Transparent'; mso-bidi-language: AR-DZ">áã íÜÑå <span style="mso-spacerun: yes">&nbsp;</span>ßíÝ íÞØøÑåÇ ãä ÇáÊÑÇÈ&nbsp;</span><span lang="FR" dir="ltr" style="font-size: 16pt; mso-bidi-language: AR-DZ; mso-bidi-font-family: 'Arabic Transparent'">!?</span><span lang="FR" style="font-size: 16pt; font-family: 'Arabic Transparent'; mso-bidi-language: AR-DZ"> </span><b><span lang="AR-DZ" style="font-size: 16pt; font-family: 'Arabic Transparent'; mso-bidi-language: AR-DZ">áäÊÏÈøÑ</span></b><span lang="FR" dir="ltr" style="font-size: 16pt; mso-bidi-language: AR-DZ; mso-bidi-font-family: 'Arabic Transparent'">!</span><span lang="AR-DZ" style="font-size: 16pt; font-family: 'Arabic Transparent'; mso-bidi-language: AR-DZ"> <o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 0cm 0cm 0pt; direction: rtl; unicode-bidi: embed; text-align: justify"><span lang="AR-DZ" style="font-size: 16pt; font-family: 'Arabic Transparent'; mso-bidi-language: AR-DZ"><span style="mso-spacerun: yes">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></span></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" align="center" style="margin: 0cm 0cm 0pt; direction: rtl; unicode-bidi: embed; text-align: center"><b><i><span lang="AR-DZ" style="font-size: 16pt; font-family: 'Arabic Transparent'; mso-bidi-language: AR-DZ">ÇáÎáÇÕÜÜÜÜÉ<o:p></o:p></span></i></b></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" align="center" style="margin: 0cm 0cm 0pt; direction: rtl; unicode-bidi: embed; text-align: center"><b><i><span lang="AR-DZ" style="font-size: 16pt; font-family: 'Arabic Transparent'; mso-bidi-language: AR-DZ"><o:p>&nbsp;</o:p></span></i></b></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 0cm 0cm 0pt; direction: rtl; unicode-bidi: embed; text-align: justify"><span lang="AR-DZ" style="font-size: 16pt; font-family: 'Arabic Transparent'; mso-bidi-language: AR-DZ">- ÍÞÇ æÃä ÇáßÝÇÑ åã ÇáÐíä ÐßÑæÇ ÇáÚÙÇã &ndash;æÅÍíÇÁåÇ- Ýí ÌãíÚ ÇÓÊÝåÇãÇÊåã ÇáÅäßÇÑíÉ Íæá ÇáÈÚË æÇáäÔæÑ äÝíÇð æÊßÐíÈÇð¡ áÃäåã íÑæä ÑÃí ÇáÚíä- ÚÙÇãÇð æÌãÇÌã ÚäÏ ÊÞáíÈ<span style="mso-spacerun: yes">&nbsp;</span></span><span lang="AR-DZ" style="font-size: 16pt; font-family: 'Arabic Transparent'; mso-bidi-language: AR-DZ">ÇáÃÑÖ æÅËÇÑÊåÇ- åí áÂÈÇÆåã ÇáÃæáíä.<b><i>( ÃÆÐÇ ãÊäÇ æßäÇ ÊÑÇÈÇ æÚÙÇãÇ ...) ( ÃÆÐÇ ßäÇ ÚÙÇãÇ æÑÝÇÊÇ...) </i></b>ÝÊÈíä áäÇ Ãä Çááå ÃÌÇÈåã ÈÇáÅÞÑÇÑ Ýí ßá<span style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </span>ÇáÍÇáÇÊ .<o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 0cm 0cm 0pt; direction: rtl; unicode-bidi: embed; text-align: justify"><span lang="AR-DZ" style="font-size: 16pt; font-family: 'Arabic Transparent'; mso-bidi-language: AR-DZ">- æÑÃíäÇ ßíÝ ÃÔåÏ Çááå ÃÍÏ ÇáãßÐÈíä ÝÃãÇÊå <b>-ãÇÆÉ ÚÇã-</b> Ëã ÈÚËå ÝÃÑÇå <b>ßíÝ Çááå íßÓæ ÚÙÇã ÍãÇÑå</b> ÇáÊí ÈÞíÊ ßãÇ åí <b>ÈÚÏ ãÇÆÉ ÚÇã&nbsp;</b></span><span lang="FR" dir="ltr" style="font-size: 16pt; mso-bidi-language: AR-DZ; mso-bidi-font-family: 'Arabic Transparent'">!</span><span lang="AR-DZ" style="font-size: 16pt; font-family: 'Arabic Transparent'; mso-bidi-language: AR-DZ"><o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 0cm 0cm 0pt; direction: rtl; unicode-bidi: embed; text-align: justify"><span lang="AR-DZ" style="font-size: 16pt; font-family: 'Arabic Transparent'; mso-bidi-language: AR-DZ">- æíÔíÑ Çááå Åáì ÊÍÌÑ ÇáÚÙÇã æãÚÏäíÊåÇ Ýí Þæáå: <b><i>( Þá ßæäæÇ ÍÌÇÑÉ Ãæ ÍÏíÏÇ...) .<o:p></o:p></i></b></span></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 0cm 0cm 0pt; direction: rtl; unicode-bidi: embed; text-align: justify"><span lang="AR-DZ" style="font-size: 16pt; font-family: 'Arabic Transparent'; mso-bidi-language: AR-DZ">- Ëã ÓÑÏÊõ ÈÚÖÇð ãä ÇáÌãÇÌã ÇáãßÊÔÝÉ¡ ÊÚæÏ Åáì ÚÕæÑ ãÇ ÞÈá ÇáÊÇÑíΡ æÊÍáíáåÇ¡ æÊÓãíÊåÇ ÈÅäÓÇä ßÐÇ ¡ æÅäÓÇä ßÐÇ... ÍÓÈ ÊØæøÑå æÍÓÈ ÚÕÑå.<o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 0cm 0cm 0pt; direction: rtl; unicode-bidi: embed; text-align: justify"><span lang="AR-DZ" style="font-size: 16pt; font-family: 'Arabic Transparent'; mso-bidi-language: AR-DZ">- æÐßÑÊ Ãäåã ÚËÑæÇ¡ æáÇ íÒÇáæä íÚËÑæä Ýí ÙáãÇÊ ÇáÃÑÖ Úáì ÌãÇÌã ÇáÞÑÏÉ ÇáÊí ÇäÞÑÖÊ ãäÐ ÍæÇáí ÃßËÑ ãä ËáÇËÉ ãáÇííä ÓäÉ.<o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 0cm 0cm 0pt; direction: rtl; unicode-bidi: embed; text-align: justify"><span lang="AR-DZ" style="font-size: 16pt; font-family: 'Arabic Transparent'; mso-bidi-language: AR-DZ">- æßÐÇ <b>ÚÙÇã</b>¡ Èá <b>ÃÓäÇä ÇáÏíäÇÕæÑÇÊ</b> ÇáÊí ÇäÞÑÖÊ åí ßÐáß &ndash;ãäÐ ÃßËÑ ãä ÓÈÚÉ ãáÇííä ÓäÉ- ßá Ðáß ÍÓÈ ãÞíÇÓ <b>ÇáßÑÈæä </b></span><span lang="AR-DZ" style="font-size: 12pt; font-family: 'Arabic Transparent'; mso-bidi-language: AR-DZ">14</span><span lang="AR-DZ" style="font-size: 16pt; font-family: 'Arabic Transparent'; mso-bidi-language: AR-DZ">.<o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 0cm 0cm 0pt; direction: rtl; unicode-bidi: embed; text-align: justify"><span lang="AR-DZ" style="font-size: 16pt; font-family: 'Arabic Transparent'; mso-bidi-language: AR-DZ">- æÇáßËíÑ ãä ÇáÂíÇÊ ÇáÊí ÓÑÏÊõ Ýí ÇáãæÖæÚ: ãä ÈÚËÑÉ ãÇ Ýí ÇáÞÈæÑ¡ æãä ÅÍíÇÆåÜÇ<b><i> ( Þá íÍííåÇ ÇáÐí ÃäÔÃåÇ Ãæá ãÑÉ æåæ Èßá ÎáÞ Úáíã ) </i></b>íÓ 79 Åáì ÛíÑ ãä ÇáÂíÇÊ.<o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 0cm 0cm 0pt; direction: rtl; unicode-bidi: embed; text-align: justify"><span lang="AR-DZ" style="font-size: 16pt; font-family: 'Arabic Transparent'; mso-bidi-language: AR-DZ">- ÅÐÇð ÝÇáÚÙÇã ÊäÎÑ¡ æÊÊÓæÓ ÔíÆÇ ãÇ¡ æÊÊÍÌÑ¡ <b>æáÇ ÊÕíÑ ÊÑÇÈÇ</b> &ndash;ÍÓÈ ãÇ ÐßÜÜÑå Çááå- <b><i>( ÃáÇ íÚáã ãä ÎáÞ æåæ ÇááØíÝ ÇáÎÈíÑ)</i></b> æÍÓÈ ãÇ ÔåÏå æÃÞÑå ÚáãÇÁ ÇáÂËÇÑ.<o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" align="center" style="margin: 0cm 0cm 0pt; direction: rtl; unicode-bidi: embed; text-align: center"><b><i><span lang="AR-DZ" style="font-size: 16pt; font-family: 'Arabic Transparent'; mso-bidi-language: AR-DZ">æÇááå<span style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </span>ÃÚáÜÜÜã<o:p></o:p></span></i></b></p>
<p>&nbsp;</p>
اجمالي القراءات 13131

للمزيد يمكنك قراءة : اساسيات اهل القران
أضف تعليق
لا بد من تسجيل الدخول اولا قبل التعليق
تاريخ الانضمام : 2009-02-11
مقالات منشورة : 99
اجمالي القراءات : 1,966,650
تعليقات له : 141
تعليقات عليه : 381
بلد الميلاد : الجزائر
بلد الاقامة : الجزائر