رهن درع النبى

عبدالفتاح عساكر Ýí 2007-02-20


;AR-SA" style="FONT-SIZE: 16pt; COLOR: red; FONT-FAMILY: 'Arabic Transparent'">íÓÚÏäì ÅåÏÇÆßã ÈÍË Úä :</span></strong><span lang="AR-SA"><o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="TEXT-ALIGN: center" align="center"><strong><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 16pt; COLOR: red; FONT-FAMILY: 'Arabic Transparent'">ãóÑæÈÇÊ Ñåä ÏöÑúÚö ÇáäøóÈöíøö</span></strong><strong><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 16pt; FONT-FAMILY: 'Arabic Transparent'"> Úáíå ÇáÕáÇÉ æÇáÓáÇã <span style="COLOR: red"><span style="mso-spacerun: yes">&nbsp;&nbsp;</span></span></span></strong><span lang="AR-SA"><o:p></o:p></span></p>
المزيد مثل هذا المقال :

<div style="BORDER-RIGHT: medium none; PADDING-RIGHT: 0in; BORDER-TOP: medium none; PADDING-LEFT: 0in; PADDING-BOTTOM: 1pt; BORDER-LEFT: medium none; PADDING-TOP: 0in; BORDER-BOTTOM: windowtext 3pt solid">
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="BORDER-RIGHT: medium none; PADDING-RIGHT: 0in; BORDER-TOP: medium none; PADDING-LEFT: 0in; PADDING-BOTTOM: 0in; BORDER-LEFT: medium none; PADDING-TOP: 0in; BORDER-BOTTOM: medium none; TEXT-ALIGN: center; mso-border-bottom-alt: solid windowtext 3.0pt; mso-padding-alt: 0in 0in 1.0pt 0in" align="center"><strong><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 16pt; COLOR: red; FONT-FAMILY: 'Arabic Transparent'">Ýì ßõÊÈ ÇáÍÏíË ÇáÊÓÚÉ.</span></strong><span lang="AR-SA"><o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="BORDER-RIGHT: medium none; PADDING-RIGHT: 0in; BORDER-TOP: medium none; PADDING-LEFT: 0in; PADDING-BOTTOM: 0in; BORDER-LEFT: medium none; PADDING-TOP: 0in; BORDER-BOTTOM: medium none; TEXT-ALIGN: center; mso-border-bottom-alt: solid windowtext 3.0pt; mso-padding-alt: 0in 0in 1.0pt 0in" align="center"><strong><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 16pt; COLOR: red; FONT-FAMILY: 'Arabic Transparent'">æåæ ÈÏÚÉ ãõÎÊÑÚÉ...!¿.</span></strong><span lang="AR-SA"><o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="BORDER-RIGHT: medium none; PADDING-RIGHT: 0in; BORDER-TOP: medium none; PADDING-LEFT: 0in; PADDING-BOTTOM: 0in; BORDER-LEFT: medium none; PADDING-TOP: 0in; BORDER-BOTTOM: medium none; TEXT-ALIGN: center; mso-border-bottom-alt: solid windowtext 3.0pt; mso-padding-alt: 0in 0in 1.0pt 0in" align="center"><strong><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 16pt; COLOR: red; FONT-FAMILY: 'Arabic Transparent'">íÊäÇæá åÐÇ ÇáÈÍË (37) ÑæÇíÉ Úä Ñåä ÏÑÚ ÇáäÈì.</span></strong><span dir="ltr"></span><span dir="ltr"></span><strong><span lang="AR-SA" dir="ltr" style="FONT-SIZE: 16pt; mso-bidi-font-family: 'Arabic Transparent'"><span dir="ltr"></span><span dir="ltr"></span> </span></strong><strong><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 16pt; FONT-FAMILY: 'Arabic Transparent'">Úáíå ÇáÕáÇÉ æÇáÓáÇã</span></strong><span lang="AR-SA"><o:p></o:p></span></p>
</div>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="TEXT-ALIGN: center; mso-layout-grid-align: none" align="center"><strong><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 16pt; FONT-FAMILY: 'Arabic Transparent'; mso-ascii-font-family: 'Arabic Transparent'">æåÐÇ ÇáÈÍË åÏíÉ áÞæã íÚÞáæä:</span></strong><span lang="AR-SA"><o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="TEXT-ALIGN: center; mso-layout-grid-align: none" align="center"><strong><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 16pt; FONT-FAMILY: 'Arabic Transparent'; mso-ascii-font-family: 'Arabic Transparent'">æÚáíäÇ ÏÇÆãÇ Ãä äÊÏÈÑöÞæá ÇáÍÞ ÊÈÇÑß æÊÚÇáì:</span></strong><span lang="AR-SA"><o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="TEXT-JUSTIFY: kashida; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%"><span dir="ltr"></span><span dir="ltr"></span><strong><span dir="ltr" style="FONT-SIZE: 16pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: 'AGA Arabesque'; mso-ascii-font-family: 'Times New Roman'; mso-hansi-font-family: 'Times New Roman'; mso-bidi-font-family: 'Arabic Transparent'; mso-char-type: symbol; mso-symbol-font-family: 'AGA Arabesque'"><span dir="ltr"></span><span dir="ltr"></span><span style="mso-char-type: symbol; mso-symbol-font-family: 'AGA Arabesque'">]</span></span></strong><strong><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 16pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: 'Arabic Transparent'">æóÅöÐóÇ Þöíáó áóåõãõ</span></strong><strong><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 16pt; COLOR: green; FONT-FAMILY: 'Arabic Transparent'"> ÇÊøóÈöÚõæÇ</span></strong><strong><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 16pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: 'Arabic Transparent'"> ãóÇ ÃóäÒóáó Çááøóåõ ÞóÇáõæÇ</span></strong><strong><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 16pt; COLOR: green; FONT-FAMILY: 'Arabic Transparent'"> Èóáú äóÊøóÈöÚõ</span></strong><strong><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 16pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: 'Arabic Transparent'"> ãóÇ æóÌóÏúäóÇ Úóáóíúåö ÂÈóÇÁäóÇ Ãóæóáóæú ßóÇäó ÇáÔøóíúØóÇäõ íóÏúÚõæåõãú Åöáóì ÚóÐóÇÈö ÇáÓøóÚöíÑ </span></strong><span dir="ltr"></span><span dir="ltr"></span><strong><span dir="ltr" style="FONT-SIZE: 16pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: 'AGA Arabesque'; mso-bidi-language: AR-EG; mso-ascii-font-family: 'Times New Roman'; mso-hansi-font-family: 'Times New Roman'; mso-bidi-font-family: 'Arabic Transparent'; mso-char-type: symbol; mso-symbol-font-family: 'AGA Arabesque'"><span dir="ltr"></span><span dir="ltr"></span><span style="mso-char-type: symbol; mso-symbol-font-family: 'AGA Arabesque'">[</span></span></strong><strong><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 16pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: 'Arabic Transparent'">ö 21</span></strong><strong><span lang="AR-EG" style="FONT-SIZE: 16pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: 'Arabic Transparent'; mso-bidi-language: AR-EG">áÞãÇä .</span></strong><span dir="ltr"></span><span dir="ltr"></span><"></span>]</span></strong><strong><span dir="ltr" style="FONT-SIZE: 16pt; FONT-FAMILY: Arial; mso-bidi-font-family: 'Arabic Transparent'; mso-font-kerning: 16.0pt"> </span></strong><strong><span lang="AR-EG" style="FONT-SIZE: 16pt; FONT-FAMILY: 'Arabic Transparent'; mso-bidi-language: AR-EG; mso-font-kerning: 16.0pt">Ãóæóáóãú <span style="BACKGROUND: yellow; mso-highlight: yellow">íóßúÝöåöãú</span> ÃóäøóÇ ÃóäúÒóáúäóÇ Úóáóíúßó ÇáúßöÊóÇÈó íõÊúáóì Úóáóíúåöãú Åöäøó Ýöí Ðóáößó áóÑóÍúãóÉð æóÐößúÑóì áöÞóæúãò íõÄúãöäõæäó.</span></strong><span dir="ltr"></span><span dir="ltr"></span><strong><span lang="AR-EG" dir="ltr" style="FONT-SIZE: 16pt; FONT-FAMILY: Arial; mso-bidi-language: AR-EG; mso-bidi-font-family: 'Arabic Transparent'; mso-font-kerning: 16.0pt"><span dir="ltr"></span><span dir="ltr"></span> </span></strong><strong><span dir="ltr" style="FONT-SIZE: 16pt; FONT-FAMILY: 'AGA Arabesque'; mso-bidi-language: AR-EG; mso-bidi-font-family: 'Arabic Transparent'; mso-font-kerning: 16.0pt">[</span></strong><span dir="rtl"></span><span dir="rtl"></span><strong><span lang="AR-EG" style="FONT-SIZE: 16pt; FONT-FAMILY: 'Arabic Transparent'; mso-bidi-language: AR-EG; mso-font-kerning: 16.0pt"><span dir="rtl"></span><span dir="rtl"></span><span style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </span>ÂíÉ (51)ÇáÚäßÈæÊ</span></strong><strong><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 16pt; FONT-FAMILY: 'Arabic Transparent'; mso-font-kerning: 16.0pt"> *</span></strong><span lang="AR-SA"><o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="MARGIN: 6pt 1in 3pt 0in; TEXT-INDENT: 14.2pt; LINE-HEIGHT: 19pt; mso-pagination: none; mso-line-height-rule: exactly; mso-layout-grid-align: none"><span dir="ltr"></span><span dir="ltr"></span><strong><span lang="AR-SA" dir="ltr" style="FONT-SIZE: 16pt; FONT-FAMILY: Arial; mso-bidi-font-family: 'Arabic Transparent'; mso-font-kerning: 16.0pt"><span dir="ltr"></span><span dir="ltr"></span><span style="mso-spacerun: yes">&nbsp;</span></span></strong><strong><span dir="ltr" style="FONT-SIZE: 16pt; FONT-FAMILY: 'AGA Arabesque'; mso-bidi-font-family: 'Arabic Transparent'; mso-font-kerning: 16.0pt">]</span></strong><strong><span lang="AR-EG" style="FONT-SIZE: 16pt; FONT-FAMILY: 'Arabic Transparent'; mso-bidi-language: AR-EG; mso-font-kerning: 16.0pt">Åöäøó ÇáøóÐöíäó <span style="BACKGROUND: yellow; mso-highlight: yellow">íóßúÊõãõæäó</span> ãóÇ ÃóäÒóáúäóÇ ãöäó ÇáúÈóíøöäóÇÊö æóÇáúåõÏóì ãöä ÈóÚúÏö ãóÇ ÈóíøóäøóÇåõ áöáäøóÇÓö Ýöí ÇáúßöÊóÇÈö ÃõæáóÜÆößó íóáÚóäõåõãõ Çááøåõ æóíóáúÚóäõåõãõ Çá</span></strong><strong><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 16pt; FONT-FAMILY: 'Arabic Transparent'; mso-font-kerning: 16.0pt">áÇ</span></strong><strong><span lang="AR-EG" style="FONT-SIZE: 16pt; FONT-FAMILY: 'Arabic Transparent'; mso-bidi-language: AR-EG; mso-font-kerning: 16.0pt">Úöäõæäó.</span></strong><span dir="ltr"></span><span dir="ltr"></span><strong><span dir="ltr" style="FONT-SIZE: 16pt; FONT-FAMILY: 'AGA Arabesque'; mso-bidi-language: AR-EG; mso-bidi-font-family: 'Arabic Transparent'; mso-font-kerning: 16.0pt"><span dir="ltr"></span><span dir="ltr"></span>[</span></strong><span dir="rtl"></span><span dir="rtl"></span><strong><span lang="AR-EG" style="FONT-SIZE: 16pt; FONT-FAMILY: 'Arabic Transparent'; mso-bidi-language: AR-EG; mso-font-kerning: 16.0pt"><span dir="rtl"></span><span dir="rtl"></span> ÂíÉ (159) ãä ÓæÑÉ ÇáÈÞÑÉ .</span></strong><span lang="AR-SA"><o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="TEXT-JUSTIFY: kashida; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%"><strong><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 16pt; FONT-FAMILY: 'Arabic Transparent'; mso-ascii-font-family: 'Arabic Transparent'">æÞæáå Ìá ÔÃäå:</span></strong><span lang="AR-SA"><o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="MARGIN: 6pt 0in 3pt; LINE-HEIGHT: 15pt; TEXT-ALIGN: justify; mso-pagination: none; mso-line-height-rule: exactly; mso-layout-grid-align: none"><span dir="ltr"></span><span dir="ltr"></span><strong><span dir="ltr" style="FONT-SIZE: 16pt; FONT-FAMILY: 'AGA Arabesque'; mso-bidi-language: AR-EG; mso-bidi-font-family: 'Arabic Transparent'; mso-font-kerning: 16.0pt"><span dir="ltr"></span><span dir="ltr"></span>]</span></strong><strong><span lang="AR-EG" style="FONT-SIZE: 16pt; FONT-FAMILY: 'Arabic Transparent'; mso-bidi-language: AR-EG; mso-font-kerning: 16.0pt">Êöáúßó ÂíóÇÊõ Çááøóåö äóÊúáõæåóÇ Úóáóíúßó ÈöÇáúÍóÞøö <span style="COLOR: red">ÝóÈöÃóíøö ÍóÏöíËò ÈóÚúÏó Çááøóåö æóÂíóÇÊöåö íõÄúãöäõæäó </span>*æóíúáñ áößõáøö ÃóÝøóÇßò ÃóËöíãò *íóÓúãóÚõ ÂíóÇÊö Çááøóåö ÊõÊúáóì Úóáóíúåö Ëõãøó íõÕöÑøõ ãõÓúÊóßúÈöÑðÇ ßóÃóäú áóãú íóÓúãóÚúåóÇ ÝóÈóÔøöÑúåõ ÈöÚóÐóÇÈò Ãóáöíãò*æóÅöÐóÇ Úóáöãó ãöäú ÂíóÇÊöäóÇ ÔóíúÆðÇ ÇÊøóÎóÐóåóÇ åõÒõæðÇ ÃõæúáóÆößó áóåõãú ÚóÐóÇÈñ ãõåöíäñ *ãöäú æóÑóÇÆöåöãú Ìóåóäøóãõ æó</span></strong><strong><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 16pt; FONT-FAMILY: 'Arabic Transparent'; mso-font-kerning: 16.0pt">áÇ</span></strong><strong><span lang="AR-EG" style="FONT-SIZE: 16pt; FONT-FAMILY: 'Arabic Transparent'; mso-bidi-language: AR-EG; mso-font-kerning: 16.0pt"> íõÛúäöí Úóäúåõãú ãóÇ ßóÓóÈõæÇ ÔóíúÆðÇ æó</span></strong><strong><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 16pt; FONT-FAMILY: 'Arabic Transparent'; mso-font-kerning: 16.0pt">áÇ</span></strong><strong><span lang="AR-EG" style="FONT-SIZE: 16pt; FONT-FAMILY: 'Arabic Transparent'; mso-bidi-language: AR-EG; mso-font-kerning: 16.0pt"> ãóÇ ÇÊøóÎóÐõæÇ ãöäú Ïõæäö Çááøóåö ÃóæúáöíóÇÁó æóáóåõãú ÚóÐóÇÈñ ÚóÙöíãñ *</span></strong><span dir="ltr"></span><span dir="ltr"></span><strong><span dir="ltr" style="FONT-SIZE: 16pt; FONT-FAMILY: 'AGA Arabesque'; mso-bidi-language: AR-EG; mso-bidi-font-family: 'Arabic Transparent'; mso-font-kerning: 16.0pt"><span dir="ltr"></span><span dir="ltr"></span>[</span></strong><span dir="rtl"></span><span dir="rtl"></span><strong><span lang="AR-EG" style="FONT-SIZE: 16pt; FONT-FAMILY: 'Arabic Transparent'; mso-bidi-language: AR-EG; mso-font-kerning: 16.0pt"><span dir="rtl"></span><span dir="rtl"></span><span style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </span>ÇáÂíÇÊ ãä 6-10ÓæÑÉ ÇáÌÇËíÉ.</span></strong><span lang="AR-SA"><o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="TEXT-ALIGN: center" align="center"><strong><span lang="AR-EG" style="FONT-SIZE: 16pt; COLOR: green; FONT-FAMILY: 'PT Bold Heading'; mso-bidi-language: AR-EG">ÇáãÞÏãÉ ...</span></strong><span lang="AR-SA"><o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="TEXT-JUSTIFY: kashida; MARGIN-BOTTOM: 6pt; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%"><strong><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 16pt; COLOR: green; FONT-FAMILY: 'Arabic Transparent'">ÇáÈÍË ÇáÚáãí</span></strong><strong><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 16pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: 'Arabic Transparent'"> Ýí ãÌÇá ÇáÝßÑ ÇáÅÓáÇãí æËÞÇÝÊå í</span></strong><strong><span lang="AR-EG" style="FONT-SIZE: 16pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: 'Arabic Transparent'; mso-bidi-language: AR-EG">õÒ</span></strong><strong><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 16pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: 'Arabic Transparent'">íÏäÇ ÇÍÊÑÇãðÇ æÊÞÏíÑðÇ æÅßÈÇÑðÇ áÚáãÇÆäÇ Ýí ßá ÇáÊÎÕÕÇÊ¡</span></strong><strong><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 16pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: 'Arabic Transparent'; mso-bidi-language: AR-EG"> </span></strong><strong><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 16pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: 'Arabic Transparent'">ÇáÃÍíÇÁ ãäåã æÇ"AR-SA" style="FONT-SIZE: 16pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: 'Arabic Transparent'">á</span></strong><strong><span lang="AR-EG" style="FONT-SIZE: 16pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: 'Arabic Transparent'; mso-bidi-language: AR-EG">ú</span></strong><strong><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 16pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: 'Arabic Transparent'">Í</span></strong><strong><span lang="AR-EG" style="FONT-SIZE: 16pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: 'Arabic Transparent'; mso-bidi-language: AR-EG">öööÞäÇ</span></strong><strong><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 16pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: 'Arabic Transparent'"> Èãä ÓÈÞæäÇ ÈÇáÅíãÇä ãÚ ÇáäÈííä æÇáÕÏíÞíä æÇáÔåÏÇÁ . æÃä íÑÒÞ</span></strong><strong><span lang="AR-EG" style="FONT-SIZE: 16pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: 'Arabic Transparent'; mso-bidi-language: AR-EG">äÇó æ</span></strong><strong><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 16pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: 'Arabic Transparent'">Ç</span></strong><strong><span lang="AR-EG" style="FONT-SIZE: 16pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: 'Arabic Transparent'; mso-bidi-language: AR-EG">áÃ</span></strong><strong><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 16pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: 'Arabic Transparent'">ÍíÇÁ ãäåã äÚãÉ ÇáÚãá ÈÚÏ ÇáÊÏÈÑ áßÊÇÈ Çááå¡</span></strong><strong><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 16pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: 'Arabic Transparent'; mso-bidi-language: AR-EG"> </span></strong><strong><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 16pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: 'Arabic Transparent'">æÇáÊÃÓí ÈÑÓæá</span></strong><strong><span lang="AR-EG" style="FONT-SIZE: 16pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: 'Arabic Transparent'; mso-bidi-language: AR-EG">å &ndash; Úáíå ÇáÕáÇÉ æÇáÓáÇã - </span></strong><strong><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 16pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: 'Arabic Transparent'">ÇáÐí ßÇä ÎõáõÞõå ÇáÞÑÂä áßí</span></strong><strong><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 16pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: 'Arabic Transparent'; mso-bidi-language: AR-EG"> </span></strong><strong><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 16pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: 'Arabic Transparent'">íÊÚÇãáæÇ ãÚäÇ ÈåÐå ÇáÃÎáÇÞ ÇáÞÑÂäíÉ</span></strong><strong><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 16pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: 'Arabic Transparent'; mso-bidi-language: AR-EG"> </span></strong><strong><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 16pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: 'Arabic Transparent'">æáíÓ ÈÃÎáÇÞ ÇáßåäæÊ ÇáÊí ÊõßÝ</span></strong><strong><span lang="AR-EG" style="FONT-SIZE: 16pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: 'Arabic Transparent'; mso-bidi-language: AR-EG">ø</span></strong><strong><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 16pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: 'Arabic Transparent'">Ñ æÊõäÝ</span></strong><strong><span lang="AR-EG" style="FONT-SIZE: 16pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: 'Arabic Transparent'; mso-bidi-language: AR-EG">ø</span></strong><strong><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 16pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: 'Arabic Transparent'">Ñ.</span></strong><span lang="AR-SA"><o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="TEXT-ALIGN: center" align="center"><strong><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 16pt; COLOR: green; FONT-FAMILY: 'Arabic Transparent'">æáÇ</span></strong><strong><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 16pt; COLOR: green; FONT-FAMILY: 'Arabic Transparent'; mso-bidi-language: AR-EG"> </span></strong><strong><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 16pt; COLOR: green; FONT-FAMILY: 'Arabic Transparent'">ÚáÇÞÉ</span></strong><strong><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 16pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: 'Arabic Transparent'"> Èíä ÇáÈÍË ÇáÚáãí æãÔÇÚÑ ÇáÍÈ æÇáßÑå¡</span></strong><strong><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 16pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: 'Arabic Transparent'; mso-bidi-language: AR-EG"> </span></strong><strong><span lang="AR-EG" style="FONT-SIZE: 16pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: 'Arabic Transparent'; mso-bidi-language: AR-EG">æ</span></strong><strong><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 16pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: 'Arabic Transparent'">ÇáÃÆãÉ ÇáßÈÇÑ åã ÔíæÎäÇ ÌãíÚÇð</span></strong><strong><span lang="AR-EG" style="FONT-SIZE: 16pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: 'Arabic Transparent'; mso-bidi-language: AR-EG">¡ </span></strong><strong><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 16pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: 'Arabic Transparent'">æåã ãäÇÑÉ ÇáÚáã æãÕÇÈíÍ ÇáåÏí¡ æåã ÈÔÑ æÇáÈÔÑ í</span></strong><strong><span lang="AR-EG" style="FONT-SIZE: 16pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: 'Arabic Transparent'; mso-bidi-language: AR-EG">õÕ</span></strong><strong><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 16pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: 'Arabic Transparent'">íÈ </span></strong><strong><span lang="AR-EG" style="FONT-SIZE: 16pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: 'Arabic Transparent'; mso-bidi-language: AR-EG">æíõÎØÆ</span></strong><strong><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 16pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: 'Arabic Transparent'"> æÍ</span></strong><strong><span lang="AR-EG" style="FONT-SIZE: 16pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: 'Arabic Transparent'; mso-bidi-language: AR-EG">öö</span></strong><strong><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 16pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: 'Arabic Transparent'">ÓÇÈå Úáí Çááå. æáÇ ßåäæÊ Ýì Ïíä Çááå...¿!.</span></strong><strong><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 16pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: 'Arabic Transparent'; mso-bidi-language: AR-EG"> </span></strong><span lang="AR-SA"><o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="TEXT-ALIGN: center" align="center"><strong><span lang="AR-EG" style="FONT-SIZE: 16pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: 'Arabic Transparent'; mso-bidi-language: AR-EG">æÈÍËäÇ</span></strong><strong><span lang="AR-EG" style="FONT-SIZE: 16pt; COLOR: green; FONT-FAMILY: 'Arabic Transparent'; mso-bidi-language: AR-EG"> Úä:</span></strong><span lang="AR-SA"><o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="TEXT-ALIGN: center" align="center"><strong><span lang="AR-EG" style="FONT-SIZE: 16pt; BACKGROUND: yellow; COLOR: green; FONT-FAMILY: 'Arabic Transparent'; mso-bidi-language: AR-EG; mso-highlight: yellow">(</span></strong><strong><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 16pt; BACKGROUND: yellow; COLOR: red; FONT-FAMILY: 'Arabic Transparent'; mso-highlight: yellow">ãóÇ Þöíáó Ýöí Ñåä ÏöÑúÚö ÇáäøóÈöíøö </span></strong><strong><span dir="ltr" style="FONT-SIZE: 16pt; BACKGROUND: yellow; FONT-FAMILY: 'AGA Arabesque'; mso-ascii-font-family: 'Times New Roman'; mso-hansi-font-family: 'Times New Roman'; mso-bidi-font-family: 'Arabic Transparent'; mso-highlight: yellow; mso-char-type: symbol; mso-symbol-font-family: 'AGA Arabesque'"><span style="mso-char-type: symbol; mso-symbol-font-family: 'AGA Arabesque'">r</span></span></strong><span dir="rtl"></span><span dir="rtl"></span><strong><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 16pt; BACKGROUND: yellow; COLOR: red; FONT-FAMILY: 'Arabic Transparent'; mso-highlight: yellow"><span dir="rtl"></span><span dir="rtl"></span>.</span></strong><strong><span lang="AR-EG" style="FONT-SIZE: 16pt; BACKGROUND: yellow; COLOR: green; FONT-FAMILY: 'Arabic Transparent'; mso-bidi-language: AR-EG; mso-ascii-font-family: 'AGA Arabesque Desktop'; mso-hansi-font-family: 'AGA Arabesque Desktop'; mso-highlight: yellow">!.)</span></strong><strong><span lang="AR-EG" style="FONT-SIZE: 16pt; BACKGROUND: yellow; COLOR: black; FONT-FAMILY: 'Arabic Transparent'; mso-bidi-language: AR-EG; mso-ascii-font-family: 'AGA Arabesque Desktop'; mso-hansi-font-family: 'AGA Arabesque Desktop'; mso-highlight: yellow"> .</span></strong><span lang="AR-SA"><o:p></o:p></span></p>
<div style="BORDER-RIGHT: medium none; PADDING-RIGHT: 0in; BORDER-TOP: medium none; PADDING-LEFT: 0in; PADDING-BOTTOM: 1pt; BORDER-LEFT: medium none; PADDING-TOP: 0in; BORDER-BOTTOM: windowtext 2.25pt double">
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="BORDER-RIGHT: medium none; PADDING-RIGHT: 0in; BORDER-TOP: medium none; PADDING-LEFT: 0in; PADDING-BOTTOM: 0in; BORDER-LEFT: medium none; PADDING-TOP: 0in; BORDER-BOTTOM: medium none; TEXT-ALIGN: center; mso-border-bottom-alt: double windowtext 2.25pt; mso-padding-alt: 0in 0in 1.0pt 0in" align="center"><strong><span lang="AR-EG" style="FONT-SIZE: 16pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: 'Arabic Transparent'; mso-bidi-language: AR-EG; mso-ascii-font-family: 'AGA Arabesque Desktop'; mso-hansi-font-family: 'AGA Arabesque Desktop'">ÈÍË Úáãí ãæËÞ ¡ãä ÓáÓáÉ ÈÍæËäÇ Úä : </span></strong><span lang="AR-SA"><o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="BORDER-RIGHT: medium none; PADDING-RIGHT: 0in; BORDER-TOP: medium none; PADDING-LEFT: 0in; PADDING-BOTTOM: 0in; BORDER-LEFT: medium none; PADDING-TOP: 0in; BORDER-BOTTOM: medium none; TEXT-ALIGN: center; mso-border-bottom-alt: double windowtext 2.25pt; mso-padding-alt: 0in 0in 1.0pt 0in" align="center"><strong><span lang="AR-EG" style="FONT-SIZE: 16pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: 'Arabic Transparent'; mso-bidi-language: AR-EG; mso-ascii-font-family: 'AGA Arabesque Desktop'; mso-hansi-font-family: 'AGA Arabesque Desktop'">( ÊÕæíÈ<span style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </span>ÎØà ÔÇÆÚ Ýí ßõÊÈ ÇáÊÑÇË ) æÇáÐí ÈÏÃäÇåÇ ÈÊæÝíÞ Çááå<span style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </span>ãäÐ ÚÇã </span></strong><strong><span lang="AR-EG" style="FONT-SIZE: 16pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: 'Arabic Transparent'; mso-bidi-language: AR-EG; mso-ascii-font-family: Arial; mso-hansi-font-family: Arial">1973</span></strong><strong><span lang="AR-EG" style="FONT-SIZE: 16pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: 'Arabic Transparent'; mso-bidi-language: AR-EG; mso-ascii-font-family: 'AGA Arabesque Desktop'; mso-hansi-font-family: 'AGA Arabesque Desktop'">ã= </span></strong><strong><span lang="AR-EG" style="FONT-SIZE: 16pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: 'Arabic Transparent'; mso-bidi-language: AR-EG; mso-ascii-font-family: Arial; mso-hansi-font-family: Arial">1393</span></strong><strong><span lang="AR-EG" style="FONT-SIZE: 16pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: 'Arabic Transparent'; mso-bidi-language: AR-EG; mso-ascii-font-family: 'AGA Arabesque Desktop'; mso-hansi-font-family: 'AGA Arabesque Desktop'">åÜ .</span></strong><span lang="AR-SA"><o:p></o:p></span></p>
</div>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="TEXT-ALIGN: center; mso-layout-grid-align: none" align="center"><strong><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 16pt; FONT-FAMILY: 'Arabic Transparent'; mso-ascii-font-family: 'Arabic Transparent'">&nbsp;</span></strong><span lang="AR-SA"><o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="TEXT-JUSTIFY: kashida; TEXT-INDENT: 14.2pt; LINE-HEIGHT: 17pt; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%; mso-pagination: none; mso-line-height-rule: exactly"><strong><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 16pt; COLOR: green; FONT-FAMILY: 'Arabic Transparent'">æãäåÌäÇ Ýí ÇáÊÍÞÞ ãä</span></strong><strong><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 16pt; COLOR: green; FONT-FAMILY: 'Arabic Transparent'; mso-bidi-language: AR-EG"> </span></strong><strong><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 16pt; COLOR: green; FONT-FAMILY: 'Arabic Transparent'">ÕÍÉ ÇáÃÎÈÇÑ ÇáãäÓæÈÉ Åáì ÑÓæá Çááå </span></strong><strong><span dir="ltr" style="FONT-SIZE: 16pt; FONT-FAMILY: 'AGA Arabesque'; mso-ascii-font-family: 'Times New Roman'; mso-hansi-font-family: 'Times New Roman'; mso-bidi-font-family: 'Arabic Transparent'; mso-char-type: symbol; mso-symbol-font-family: 'AGA Arabesque'"><span style="mso-char-type: symbol; mso-symbol-font-family: 'AGA Arabesque'">r</span></span></strong><span dir="rtl"></span><span dir="rtl"></span><strong><span lang="AR-EG" style="FONT-SIZE: 16pt; COLOR: green; FONT-FAMILY: 'Arabic Transparent'; mso-bidi-language: AR-EG"><span dir="rtl"></span><span dir="rtl"></span>:</span></strong><span lang="AR-SA"><o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="TEXT-JUSTIFY: kashida; TEXT-INDENT: 14.2pt; LINE-HEIGHT: 17pt; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%; mso-pagination: none; mso-line-height-rule: exactly"><strong><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 16pt; COLOR: green; FONT-FAMILY: 'Arabic Transparent'; mso-bidi-language: AR-EG"><span style="mso-spacerun: yes">&nbsp;</span></span></strong><span dir="ltr"></span><span dir="ltr"></span><strong><span dir="ltr" style="FONT-SIZE: 16pt; COLOR: green; mso-bidi-language: AR-EG; mso-bidi-font-family: 'Arabic Transparent'"><span dir="ltr"></span><span dir="ltr"></span><span style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </span></span></strong><strong><span lang="AR-EG" style="FONT-SIZE: 16pt; BACKGROUND: yellow; COLOR: green; FONT-FAMILY: 'Arabic Transparent'; mso-bidi-language: AR-EG; mso-highlight: yellow">íÚÊãÏ Úáì ÇáÎØæÇÊ ÇáÂÊíÉ :</span></strong><span lang="AR-SA"><o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="TEXT-ALIGN: center" align="center"><strong><span lang="AR-EG" style="FONT-SIZE: 16pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: 'Arabic Transparent'; mso-bidi-language: AR-EG">(1)_ ÊÞÏíã ÂíÇÊ </span></strong><strong><span lang="AR-EG" style="FONT-SIZE: 16pt; COLOR: green; FONT-FAMILY: 'Arabic Transparent'; mso-bidi-language: AR-EG">ÇáÞÑÂä ÇáßÑíã</span></strong><strong><span lang="AR-EG" style="FONT-SIZE: 16pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: 'Arabic Transparent'; mso-bidi-language: AR-EG"> ÇáÊí ÊõÄßÏ ÇÓÊÍÇáÉ Ãä íßæä </span></strong><strong><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 16pt; BACKGROUND: yellow; COLOR: red; FONT-FAMILY: 'Arabic Transparent'; mso-highlight: yellow">ÇáäøóÈöíøö</span></strong><strong><span dir="ltr" style="FONT-SIZE: 16pt; BACKGROUND: yellow; FONT-FAMILY: 'AGA Arabesque'; mso-ascii-font-family: 'Times New Roman'; mso-hansi-font-family: 'Times New Roman'; mso-bidi-font-family: 'Arabic Transparent'; mso-highlight: yellow; mso-char-type: symbol; mso-symbol-font-family: 'AGA Arabesque'"><span style="mso-char-type: symbol; mso-symbol-font-family: 'AGA Arabesque'">r</span></span></strong><span dir="rtl"></span><span dir="rtl"></span><strong><span style="FONT-SIZE: 16pt; BACKGROUND: yellow; FONT-FAMILY: 'Arabic Transparent'; mso-highlight: yellow"><span dir="rtl"></span><span dir="rtl"></span> <span style="COLOR: red"><span style="mso-spacerun: yes">&nbsp;</span></span></span></strong><span lang="AR-SA"><o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="TEXT-ALIGN: center" align="center"><strong><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 16pt; BACKGROUND: yellow; COLOR: red; FONT-FAMILY: 'Arabic Transparent'; mso-highlight: yellow">ãÇÊ æÏÑÚå ãÑåæäÉ ÚäÏ íåæÏí...!.¿.ó</span></strong><span lang="AR-SA"><o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="TEXT-JUSTIFY: kashida; MARGIN-RIGHT: 0.25in; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%"><span dir="ltr"></span><span dir="ltr"></span><strong><span dir="ltr" style="FONT-SIZE: 16pt; COLOR: black; mso-bidi-language: AR-EG; mso-bidi-font-family: 'Arabic Transparent'"><span dir="ltr"></span><span dir="ltr"></span>&nbsp;</span></strong><span lang="AR-SA"><o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="TEXT-JUSTIFY: kashida; MARGIN-RIGHT: 0.25in; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%"><strong><span lang="AR-EG" style="FONT-SIZE: 16pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: 'Arabic Transparent'; mso-bidi-language: AR-EG">(2) - ÊÞÏíã ÇáÑæÇíÇÊ ÓäÏÇ æãÊäÇð ßãÇ ÌÇÁÊ Ýí ßõÊÈ ÇáãÑæíÇÊ ÇáÊÓÚÉ.</span></strong><span lang="AR-SA"><o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="TEXT-JUSTIFY: kashida; MARGIN-RIGHT: 0.25in; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%"><strong><span lang="AR-EG" style="FONT-SIZE: 16pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: 'Arabic Transparent'; mso-bidi-language: AR-EG">(3) - ÚÑÖ ÓäÏ ßá ÑæÇíÉ Úáí ßõÊÈ ÇáÑÌÇá ááæÞæÝ Úáí ÑÃíåã Ýí ÇáÑÇæí ÌÑÍÇð æÊÚÏíáÇð.</span></strong><span lang="AR-SA"><o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="TEXT-JUSTIFY: kashida; MARGIN-RIGHT: 0.25in; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%"><strong><span lang="AR-EG" style="FONT-SIZE: 16pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: 'Arabic Transparent'; mso-bidi-language: AR-EG">(4) &ndash; ÅÐÇ ßÇä ÇáÑÇæí [ ãõÚÏáÇð ãä ÈÚÖ ÇáÑÌÇá æãÌÑæÍÇð ãä ÂÎÑíä ÑÌÍäÇ ÇáÌÑÍ Úáí ÇáÊÚÏíá.] . </span></strong><span lang="AR-SA"><o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="TEXT-JUSTIFY: kashida; MARGIN-RIGHT: 0.25in; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%"><strong><span lang="AR-EG" style="FONT-SIZE: 16pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: 'Arabic Transparent'; mso-bidi-language: AR-EG">ÃÎÐðÇ ÈÑÃí Ãåá ÇáÍÏíË !!!¿.</span></strong><span lang="AR-SA"><o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="TEXT-JUSTIFY: kashida; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%"><strong><span lang="AR-EG" style="FONT-SIZE: 16pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: 'Arabic Transparent'; mso-bidi-language: AR-EG">(5) &ndash; æÇáÞÇÚÏÉ ÇáÃÓÇÓíÉ ÇáÚÞáíÉ ÚäÏ ÇÈä ÚÓÇßÑ ÇáãÚÇÕÑ åí:</span></strong><span lang="AR-SA"><o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="TEXT-JUSTIFY: kashida; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%"><strong><span lang="AR-EG" style="FONT-SIZE: 16pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: 'Arabic Transparent'; mso-bidi-language: AR-EG"><span style="mso-spacerun: yes">&nbsp;</span>Ãä ßá ÍÏíË æÑÏ Ýí ßÊÇÈí ÇáÈÎÇÑí æãÓáã Ãæ ÇáßõÊÈ ÇáÓÊÉ Ãæ ÇáÊÓÚÉ æÛíÑåÇ ÚäÏ Ãåá ÇáÍÏíË ¡ æßÐáß ÚäÏ ÇáÔíÚÉ Ýí ßÊÇÈ ÇáßÇÝí ÇáÐí åæ ãËá ÇáÈÎÇÑí ÚäÏäÇ. æíõÎÇáÝ ßÊÇÈ Çááå ¡ æíãÓ ÔÑÝ ÇáäÈæÉ æßãÇáåÇ áÃí ÑÓæáò ãä ÑÓá Çááå Ãæ ÇáÕÍÇÈÉ ÇáßÑÇã ¡ Ãæ íõÎÇáÝ ÍÞÇÆÞ ÇáÚáã Ãæ íÊÍÏË Úä ÛíÈ- ÞÈá æÃËäÇÁ æÈÚÏ ÇáÈÚËÉ - æáã íõÐßÑ Ýí ßÊÇÈ Çááå ¡ åæ ãä ÃÞæÇá ÇáãõÏáÓíä ÃÚÏÇÁ ÇáÂíÉ ÃÊÈÇÚ Ïíä ÇáÑæÇíÉ ÇáãÎÇáÝÉ ááÂíÉ.</span></strong><span lang="AR-SA"><o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="TEXT-ALIGN: center" align="center"><strong><span lang="AR-EG" style="FONT-SIZE: 16pt; BACKGROUND: yellow; COLOR: red; FONT-FAMILY: 'Arabic Transparent'; mso-bidi-language: AR-EG; mso-highlight: yellow">ÚÈÇÑÇÊ ÇáÌÑÍ æÇáÊÚÏíá ááÑæÇÉ</span></strong><strong><u><span lang="AR-EG" style="FONT-SIZE: 16pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: 'Arabic Transparent'; mso-bidi-language: AR-EG">.</span></u></strong><span lang="AR-SA"><o:p></o:p></span></p>
<div style="BORDER-RIGHT: medium none; PADDING-RIGHT: 0in; BORDER-TOP: medium none; PADDING-LEFT: 0in; PADDING-BOTTOM: 2pt; BORDER-LEFT: medium none; PADDING-TOP: 0in; BORDER-BOTTOM: windowtext 2.25pt double">
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="BORDER-RIGHT: medium none; PADDING-RIGHT: 0in; BORDER-TOP: medium none; PADDING-LEFT: 0in; TEXT-JUSTIFY: kashida; PADDING-BOTTOM: 0in; BORDER-LEFT: medium none; PADDING-TOP: 0in; BORDER-BOTTOM: medium none; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%; mso-border-bottom-alt: double windowtext 2.25pt; mso-padding-alt: 0in 0in 2.0pt 0in"><strong><span lang="AR-EG" style="FONT-SIZE: 16pt; COLOR: green; FONT-FAMILY: 'Arabic Transparent'; mso-bidi-language: AR-EG">æÅáíß ãÇ ÌÇÁ Ýí ßÊÇÈ ãíÒÇä ÇáÅÚÊÏÇá Ýí äÞÏ ÇáÑÌÇá ááÐåÈí : Ì: 1 Õ: 114: </span></strong><span lang="AR-SA"><o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="BORDER-RIGHT: medium none; PADDING-RIGHT: 0in; BORDER-TOP: medium none; PADDING-LEFT: 0in; TEXT-JUSTIFY: kashida; PADDING-BOTTOM: 0in; BORDER-LEFT: medium none; PADDING-TOP: 0in; BORDER-BOTTOM: medium none; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%; mso-border-bottom-alt: double windowtext 2.25pt; mso-padding-alt: 0in 0in 2.0pt 0in"><strong><span lang="AR-EG" style="FONT-SIZE: 16pt; COLOR: green; FONT-FAMILY: 'Arabic Transparent'; mso-bidi-language: AR-EG"><span style="mso-spacerun: yes">&nbsp;</span>Úä ÚÈÇÑÇÊ ÇáÌÑÍ æÇáÊÚÏíá :</span></strong><span lang="AR-SA"><o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="BORDER-RIGHT: medium none; PADDING-RIGHT: 0in; BORDER-TOP: medium none; PADDING-LEFT: 0in; TEXT-JUSTIFY: kashida; PADDING-BOTTOM: 0in; BORDER-LEFT: medium none; PADDING-TOP: 0in; BORDER-BOTTOM: medium none; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%; mso-border-bottom-alt: double windowtext 2.25pt; mso-padding-alt: 0in 0in 2.0pt 0in"><strong><span lang="AR-EG" style="FONT-SIZE: 16pt; COLOR: green; FONT-FAMILY: 'Arabic Transparent'; mso-bidi-language: AR-EG">(Ã)- ÚÈÇÑÇÊ </span></strong><strong><span lang="AR-EG" style="FONT-SIZE: 16pt; BACKGROUND: yellow; COLOR: red; FONT-FAMILY: 'Arabic Transparent'; mso-bidi-language: AR-EG; mso-highlight: yellow">ÇáÊÚÏíá </span></strong><strong><span lang="AR-EG" style="FONT-SIZE: 16pt; COLOR: green; FONT-FAMILY: 'Arabic Transparent'; mso-bidi-language: AR-EG"><span style="mso-spacerun: yes">&nbsp;</span>ááÑæÇÉ ÇáãÞÈæáíä:</span></strong><span lang="AR-SA"><o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="BORDER-RIGHT: medium none; PADDING-RIGHT: 0in; BORDER-TOP: medium none; PADDING-LEFT: 0in; TEXT-JUSTIFY: kashida; PADDING-BOTTOM: 0in; BORDER-LEFT: medium none; PADDING-TOP: 0in; BORDER-BOTTOM: medium none; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%; mso-border-bottom-alt: double windowtext 2.25pt; mso-padding-alt: 0in 0in 2.0pt 0in"><strong><span lang="AR-EG" style="FONT-SIZE: 16pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: 'Arabic Transparent'; mso-bidi-language: AR-EG">(1)-ËÈÊ ÍÌÉ.(2)-æËÈÊ ÍÇÝÙ.(3)-æËÞÉ ãÊÞä.(4)-æËÞÉ ËÞÉ.(5) -Ëã ËÞÉ Ëã ãÞÈæá.(6)- Ëã ÕÏæÞÇ æáÇ ÈÇÓ Èå.(7)-æáíÓ Èå ÈÇÓ.(8)-Ëã ãÍáå ÇáÕÏÞ.(9)-ÌíÏ ÇáÍÏíË.(10)-æÕÇáÍ ÇáÍÏíË.(11</span></strong><span dir="ltr"></span><span dir="ltr"></span><strong><span dir="ltr" style="FONT-SIZE: 16pt; COLOR: black; mso-bidi-language: AR-EG; mso-bidi-font-family: 'Arabic Transparent'"><span dir="ltr"></span><span dir="ltr"></span>(</span></strong><span dir="rtl"></span><span dir="rtl"></span><strong><span lang="AR-EG" style="FONT-SIZE: 16pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: 'Arabic Transparent'; mso-bidi-language: AR-EG"><span dir="rtl"></span><span dir="rtl"></span>- æÔíÎ æÓØ.(12)-æÔíÎ ÍÓä ÇáÍÏíË.(13)-æÕÏæÞ Çä ÔÇÁ ááå .(14)-æÕæíáÍ .</span></strong><strong><span lang="AR-EG" style="FONT-SIZE: 16pt; COLOR: green; FONT-FAMILY: 'Arabic Transparent'; mso-bidi-language: AR-EG">æäÍæ Ðáß.</span></strong><span lang="AR-SA"><o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="BORDER-RIGHT: medium none; PADDING-RIGHT: 0in; BORDER-TOP: medium none; PADDING-LEFT: 0in; TEXT-JUSTIFY: kashida; PADDING-BOTTOM: 0in; BORDER-LEFT: medium none; PADDING-TOP: 0in; BORDER-BOTTOM: medium none; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%; mso-border-bottom-alt: double windowtext 2.25pt; mso-padding-alt: 0in 0in 2.0pt 0in"><strong><span lang="AR-EG" style="FONT-SIZE: 16pt; COLOR: green; FONT-FAMILY: 'Arabic Transparent'; mso-bidi-language: AR-EG">(È)- ÚÈÇÑÇÊ ÇáÌÑÍ:</span></strong><span lang="AR-SA"><o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="BORDER-RIGHT: medium none; PADDING-RIGHT: 0in; BORDER-TOP: medium none; PADDING-LEFT: 0in; TEXT-JUSTIFY: kashida; PADDING-BOTTOM: 0in; BORDER-LEFT: medium none; PADDING-TOP: 0in; BORDER-BOTTOM: medium none; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%; mso-border-bottom-alt: double windowtext 2.25pt; mso-padding-alt: 0in 0in 2.0pt 0in"><strong><span lang="AR-EG" style="FONT-SIZE: 16pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: 'Arabic Transparent'; mso-bidi-language: AR-EG">(1) - ÏÌÇá.(2)- ßÐÇÈ.(3)- Ãæ æÖðÇÚ íÖÚ ÇáÍÏíË.(4)-Ëã ãÊåã ÈÇáßÐÈ.(5)-æãÊÝÞ Úáì ÊÑßå.(6)- Ëã ãÊÑæß. (7) - áíÓ ÈËÞÉ.(8) - æÓßÊæÇ Úäå. (9) - æÐÇåÈ ÇáÍÏíË.(10) - æÝíå äÙÑ. (11) - æåÇáß. (12) - æÓÇÞØ . (13) -Ëã æÇå ÈãÑÉ. (14) - æáíÓ ÈÔÆ. (15) - æÖÚíÝ ÌÏÇ. (16) &ndash; æÖÚÝæå. (17) - ÖÚíÝ ææÇå. (18) - æãäßÑ ÇáÍÏíË.(19) - æäÍæ Ðáß.(20) - Ëã íÖÚÝ æÝíå ÚÝ. (21) - æÞÏ ÖÚÝ áíÓ ÈÇáÞæí.(22) - áíÓ ÈÍÌÉ áíÓ ÈÐÇß . (23) - íÚÑÝ æíäßÑ . (24) - Ýíå ãÞÇá Êßáã Ýíå áíä . (25) -ÓíÁ ÇáÍÝÙ (26) - áÇ íÍÊÌ Èå. (27) -<span style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </span>ÇÎÊáÝ Ýíå . (28) - ÕÏæÞ áßäå ãÈÊÏÚ .</span></strong><span lang="AR-SA"><o:p></o:p></span></p>
</div>
<div style="BORDER-RIGHT: medium none; PADDING-RIGHT: 0in; BORDER-TOP: medium none; PADDING-LEFT: 0in; PADDING-BOTTOM: 1pt; BORDER-LEFT: medium none; PADDING-TOP: 0in; BORDER-BOTTOM: windowtext 2.25pt double">
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="BORDER-RIGHT: medium none; PADDING-RIGHT: 0in; BORDER-TOP: medium none; PADDING-LEFT: 0in; TEXT-JUSTIFY: kashida; PADDING-BOTTOM: 0in; BORDER-LEFT: medium none; PADDING-TOP: 0in; BORDER-BOTTOM: medium none; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%; mso-border-bottom-alt: double windowtext 2.25pt; mso-padding-alt: 0in 0in 1.0pt 0in"><strong><span lang="AR-EG" style="FONT-SIZE: 16pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: 'Arabic Transparent'; mso-bidi-language: AR-EG"><span style="mso-spacerun: yes">&nbsp;</span>æäÍæ Ðáß ãä ÇáÚÈÇÑÇÊ ÇáÊí ÊÏá ÈæÖÚåÇ Úáì ÇØÑÇÍ ÇáÑÇæí ÈÇáÇ ÕÇáÉ Çæ Úáì ÖÚÝå Çæ Úáì ÇáÊæÞÝ Ýíå Çæ Úáì ÌæÇÒ Çä íÍÊÌ Èå ãÚ áíä ãÇ Ýíå .</span></strong><span lang="AR-SA"><o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="BORDER-RIGHT: medium none; PADDING-RIGHT: 0in; BORDER-TOP: medium none; PADDING-LEFT: 0in; TEXT-JUSTIFY: kashida; PADDING-BOTTOM: 0in; BORDER-LEFT: medium none; PADDING-TOP: 0in; BORDER-BOTTOM: medium none; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%; mso-border-bottom-alt: double windowtext 2.25pt; mso-padding-alt: 0in 0in 1.0pt 0in"><strong><span lang="AR-EG" style="FONT-SIZE: 16pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: 'Arabic Transparent'; mso-bidi-language: AR-EG"><span style="mso-spacerun: yes">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span>äÚã æßÐáß ãä ÞÏ Êßáã Ýíå ãä ÇáãÊÇÎÑíä áÇ ÇæÑÏ ãäåã ÇáÇ ãä ÞÏ ÊÈíä ÖÚÝå.</span></strong><span lang="AR-SA"><o:p></o:p></span></p>
</div>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="TEXT-JUSTIFY: kashida; MARGIN-RIGHT: 0.25in; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%"><strong><span lang="AR-EG" style="FONT-SIZE: 16pt; COLOR: green; FONT-FAMILY: 'Arabic Transparent'; mso-bidi-language: AR-EG">æÑÛã</span></strong><strong><span lang="AR-EG" style="FONT-SIZE: 16pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: 'Arabic Transparent'; mso-bidi-language: AR-EG"> Ãä ÇáÍÞ ÊÈÇÑß æÊÚÇáí ÞÏ ÍÐÑäÇ ãä ÇáÊÝÑÞ æÇáÊÔíÚ ÝÞÏ ÇäÞÓãÊ ÇáÃãÉ Åáí ÝÑÞ æãáá æÔíÚ ÈÚÏ Ãä ÊÑßÊ ßÊÇÈ ÑÈåÇ ÇáÐí íÞæá:</span></strong><span lang="AR-SA"><o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="TEXT-JUSTIFY: kashida; MARGIN-RIGHT: 0.25in; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%"><strong><span lang="AR-EG" style="FONT-SIZE: 16pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: 'Arabic Transparent'; mso-bidi-language: AR-EG">[ </span></strong><strong><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 16pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: 'Arabic Transparent'">æóáÇÊóßõæäõæÇ ãöäó ÇáúãõÔúÑößöíäó </span></strong><strong><span lang="AR-EG" style="FONT-SIZE: 16pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: 'Arabic Transparent'; mso-bidi-language: AR-EG">* </span></strong><strong><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 16pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: 'Arabic Transparent'">ãöäó ÇáøóÐöíäó ÝóÑøóÞõæÇ Ïöíäóåõãú æóßóÇäõæÇ ÔöíóÚðÇ ßõáøõ ÍöÒúÈò ÈöãóÇ áóÏóíúåöãú ÝóÑöÍõæäó</span></strong><strong><span lang="AR-EG" style="FONT-SIZE: 16pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: 'Arabic Transparent'; mso-bidi-language: AR-EG">]ÂíÉ: (</span></strong><strong><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 16pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: 'Arabic Transparent'">31</span></strong><strong><span lang="AR-EG" style="FONT-SIZE: 16pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: 'Arabic Transparent'; mso-bidi-language: AR-EG">¡</span></strong><strong><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 16pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: 'Arabic Transparent'"> 32)</span></strong><strong><span lang="AR-EG" style="FONT-SIZE: 16pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: 'Arabic Transparent'; mso-bidi-language: AR-EG"> ãä ÓæÑÉ ÇáÑæã. </span></strong><span lang="AR-SA"><o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="TEXT-JUSTIFY: kashida; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%"><strong><span lang="AR-EG" style="FONT-SIZE: 16pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: 'Arabic Transparent'; mso-bidi-language: AR-EG"><span style="mso-spacerun: yes">&nbsp;</span>[ </span></strong><strong><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 16pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: 'Arabic Transparent'">Åöäøó ÇáøóÐöíäó ÝóÑøóÞõæÇú Ïöíäóåõãú æóßóÇäõæÇú ÔöíóÚðÇ áøóÓúÊó ãöäúåõãú Ýöí ÔóíúÁò ÅöäøóãóÇ ÃóãúÑõåõãú Åöáóì Çááøåö Ëõãøó íõäóÈøöÆõåõã ÈöãóÇ ßóÇäõæÇú íóÝúÚóáõæäó</span></strong><strong><span lang="AR-EG" style="FONT-SIZE: 16pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: 'Arabic Transparent'; mso-bidi-language: AR-EG">]ÂíÉ: (</span></strong><strong><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 16pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: 'Arabic Transparent'">159</span></strong><strong><span lang="AR-EG" style="FONT-SIZE: 16pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: 'Arabic Transparent'; mso-bidi-language: AR-EG">)Âá ÚãÑÇä</span></strong><span lang="AR-SA"><o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="TEXT-JUSTIFY: kashida; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%"><strong><span lang="AR-EG" style="FONT-SIZE: 16pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: 'Arabic Transparent'; mso-bidi-language: AR-EG">&nbsp;</span></strong><span lang="AR-SA"><o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="MARGIN-TOP: 6pt; TEXT-INDENT: 14.2pt; LINE-HEIGHT: 19pt; TEXT-ALIGN: justify; mso-pagination: none; mso-line-height-rule: exactly; mso-layout-grid-align: none"><strong><span lang="AR-EG" style="FONT-SIZE: 16pt; BACKGROUND: yellow; FONT-FAMILY: 'Arabic Transparent'; mso-bidi-language: AR-EG; mso-ascii-font-family: 'Arabic Transparent'; mso-highlight: yellow">æíÞæá ÇáÅãÇã ãõÓáã</span></strong><strong><span lang="AR-EG" style="FONT-SIZE: 16pt; FONT-FAMILY: 'Arabic Transparent'; mso-bidi-language: AR-EG; mso-ascii-font-family: 'Arabic Transparent'">: [206-261åÜ]: Ýí ÈóÇÈ ÈóíóÇäö Ãóäøó ÇáÅöÓúäóÇÏó ãöäú ÇáÏøöíäö:</span></strong><span lang="AR-SA"><o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="MARGIN-TOP: 6pt; TEXT-INDENT: 14.2pt; LINE-HEIGHT: 19pt; TEXT-ALIGN: justify; mso-pagination: none; mso-line-height-rule: exactly; mso-layout-grid-align: none"><strong><span lang="AR-EG" style="FONT-SIZE: 16pt; FONT-FAMILY: 'Arabic Transparent'; mso-bidi-language: AR-EG; mso-ascii-font-family: 'Arabic Transparent'; mso-hansi-font-family: 'ACS Symbols'">æóÃóäøó ÇáÑøöæóÇíóÉó áÇ Êóßõæäõ ÅöáÇ Úóäú ÇáËøöÞóÇÊö æóÃóäøó ÌóÑúÍó ÇáÑøõæóÇÉö :</span></strong><span lang="AR-SA"><o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="MARGIN-TOP: 6pt; TEXT-INDENT: 14.2pt; LINE-HEIGHT: 19pt; TEXT-ALIGN: center; mso-pagination: none; mso-line-height-rule: exactly; mso-layout-grid-align: none" align="center"><strong><span lang="AR-EG" style="FONT-SIZE: 16pt; BACKGROUND: yellow; FONT-FAMILY: 'Arabic Transparent'; mso-bidi-language: AR-EG; mso-ascii-font-family: 'Arabic Transparent'; mso-hansi-font-family: 'ACS Symbols'; mso-highlight: yellow">ÈöãóÇ åõæó Ýöíåöãú ÌóÇÆöÒñ Èóáú æóÇÌöÈñ</span></strong><strong><span lang="AR-EG" style="FONT-SIZE: 16pt; FONT-FAMILY: 'Arabic Transparent'; mso-bidi-language: AR-EG; mso-ascii-font-family: 'Arabic Transparent'; mso-hansi-font-family: 'ACS Symbols'"> ...!.</span></strong><span lang="AR-SA"><o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="MARGIN-TOP: 6pt; TEXT-INDENT: 14.2pt; LINE-HEIGHT: 19pt; TEXT-ALIGN: justify; mso-pagination: none; mso-line-height-rule: exactly; mso-layout-grid-align: none"><strong><span lang="AR-EG" style="FONT-SIZE: 16pt; FONT-FAMILY: 'Arabic Transparent'; mso-bidi-language: AR-EG; mso-ascii-font-family: 'Arabic Transparent'; mso-hansi-font-family: 'ACS Symbols'"><span style="mso-spacerun: yes">&nbsp;</span>æóÃóäøóåõ áóíúÓó ãöäú ÇáúÛöíÈóÉö ÇáúãõÍóÑøóãóÉö Èóáú ãöäú ÇáÐøóÈøö Úóäú ÇáÔøóÑöíÚóÉö ÇáúãõßóÑøóãóÉö.</span></strong><span lang="AR-SA"><o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="MARGIN: 6pt 0in 3pt; TEXT-INDENT: 14.2pt; LINE-HEIGHT: 19pt; TEXT-ALIGN: justify; mso-pagination: none; mso-line-height-rule: exactly; mso-layout-grid-align: none"><strong><span lang="AR-EG" style="FONT-SIZE: 16pt; BACKGROUND: yellow; FONT-FAMILY: 'Arabic Transparent'; mso-bidi-language: AR-EG; mso-ascii-font-family: 'Arabic Transparent'; mso-hansi-font-family: 'ACS Symbols'; mso-highlight: yellow; mso-font-kerning: 16.0pt">æÃÎÐÇð ÈÑÃí ÇáÅãÇã ãÓáã :</span></strong><span lang="AR-SA"><o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="MARGIN: 6pt 0in 3pt; TEXT-INDENT: 14.2pt; LINE-HEIGHT: 19pt; TEXT-ALIGN: center; mso-pagination: none; mso-line-height-rule: exactly; mso-layout-grid-align: none" align="center"><strong><span lang="AR-EG" style="FONT-SIZE: 16pt; FONT-FAMILY: 'Arabic Transparent'; mso-bidi-language: AR-EG; mso-ascii-font-family: 'Arabic Transparent'; mso-hansi-font-family: 'ACS Symbols'; mso-font-kerning: 16.0pt">ÝÅääÇ äÚÑÖ ÇáãÑæíÇÊ ÇáæÇÑÏÉ Ýí åÐÇ ÇáÈÍË Úáí ßõÊÈ ÇáÑÌÇá æäÞÏã<span style="mso-spacerun: yes">&nbsp;&nbsp; </span>áßã ÇáÑæÇÉ ÇáãÌÑæÍíä.!!.</span></strong><span lang="AR-SA"><o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="TEXT-ALIGN: justify; mso-layout-grid-align: none"><strong><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 16pt; BACKGROUND: yellow; FONT-FAMILY: 'Arabic Transparent'; mso-ascii-font-family: 'Arabic Transparent'; mso-hansi-font-family: 'ACS Symbols'; mso-highlight: yellow">æÝì åÐÇ ÇáÈÍË</span></strong><strong><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 16pt; FONT-FAMILY: 'Arabic Transparent'; mso-ascii-font-family: 'Arabic Transparent'; mso-hansi-font-family: 'ACS Symbols'"> : Êã ÇÓÊÎÑÇÌ ÌãíÚ ÇáÑæÇíÇÊ ÇáÊì íÒÚã ÃÊÈÇÚ Ïíä ÇáÑæÇíÉ ÃäåÇ ÕÍíÍÉ æÇáãæÌæÏÉ Ýì ßõÊÈ ÇáãÑæíÇÊ æÚÏÏåÇ:[37] ÑæÇíÉ¡ ÓäÏÇð æãÊäÇ. æÈÚÑÖ ãÊä ßá ÑæÇíÉ Úáì ßÊÇÈ Çááå æÌÏäÇ ÃäåÇ ÊõÎÇáÝ ÇáäÕ ÇáÞÑÂäí¡ æÃí ÑæÇíÉ ÊõÎÇáÝ ÇáäÕ ÇáÞÑÂäí Ýåì áíÓÊ ãä ÇáäÈí ÍÊì æáæ æÑÏÊ Ýì ÇáÈõÎÇÑí æãõÓáã..!.¿.</span></strong><span lang="AR-SA"><o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="TEXT-ALIGN: justify; mso-layout-grid-align: none"><strong><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 16pt; FONT-FAMILY: 'Arabic Transparent'; mso-ascii-font-family: 'Arabic Transparent'; mso-hansi-font-family: 'ACS Symbols'">Ëã ÈÚÏ Ðáß ÚÑÖäÇ ÓäÏ ßõá ÑæÇíÉ Úáì ÚÏÏ:[14] ãä ÇáßõÊÈ ÇáÊì ÊÈÍË Ýì ÃÍæÇá ÇáÑÌÇá¡ ÌÑÍÇ æÊÚÏíáÇ áßí äõÎÑÌ ÇáÑÇæì ÇáãÌÑæÍ Ýì ßõá ÑæÇíÉ¡ ÚãáÇ ÈÞÇÚÏÉ Ãåá ÇáÍÏíË æÇáÊì ÊÞæá:</span></strong><span lang="AR-SA"><o:p></o:p></span></p>
<div style="BORDER-RIGHT: windowtext 1pt solid; PADDING-RIGHT: 4pt; BORDER-TOP: windowtext 1pt solid; PADDING-LEFT: 4pt; PADDING-BOTTOM: 1pt; BORDER-LEFT: windowtext 1pt solid; PADDING-TOP: 1pt; BORDER-BOTTOM: windowtext 1pt solid">
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="BORDER-RIGHT: medium none; PADDING-RIGHT: 0in; BORDER-TOP: medium none; PADDING-LEFT: 0in; PADDING-BOTTOM: 0in; BORDER-LEFT: medium none; PADDING-TOP: 0in; BORDER-BOTTOM: medium none; TEXT-ALIGN: justify; mso-padding-alt: 1.0pt 4.0pt 1.0pt 4.0pt; mso-layout-grid-align: none; mso-border-alt: solid windowtext 1.0pt"><strong><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 16pt; FONT-FAMILY: 'Arabic Transparent'; mso-ascii-font-family: 'Arabic Transparent'; mso-hansi-font-family: 'ACS Symbols'"><span style="mso-spacerun: yes">&nbsp;</span><span style="BACKGROUND: yellow; mso-highlight: yellow">((ÅÐÇ ßÇä ÇáÑÇæì ãõÚÏáÇ æãÌÑæÍÇð Ýì Ãí ÑæÇíÉ ÑÌÍäÇ ÇáÌÑÍ Úáì ÇáÊÚÏíá...!.)).</span></span></strong><span lang="AR-SA"><o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="BORDER-RIGHT: medium none; PADDING-RIGHT: 0in; BORDER-TOP: medium none; PADDING-LEFT: 0in; PADDING-BOTTOM: 0in; BORDER-LEFT: medium none; PADDING-TOP: 0in; BORDER-BOTTOM: medium none; TEXT-ALIGN: justify; mso-padding-alt: 1.0pt 4.0pt 1.0pt 4.0pt; mso-layout-grid-align: none; mso-border-alt: solid windowtext 1.0pt"><strong><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 16pt; BACKGROUND: yellow; FONT-FAMILY: 'Arabic Transparent'; mso-ascii-font-family: 'Arabic Transparent'; mso-hansi-font-family: 'ACS Symbols'; mso-highlight: yellow">(( æÅÐÇ ÕÍ ÇáÓäÏ: [Ãí ÑæÇÉ ÇáÍÏíË] ÕÍ ÇáãÊä</span></strong><span dir="ltr"></span><span dir="ltr"></span><strong><span dir="ltr" style="FONT-SIZE: 16pt; BACKGROUND: yellow; mso-highlight: yellow"><span dir="ltr"></span><span dir="ltr"></span>&hellip;</span></strong><span dir="rtl"></span><span dir="rtl"></span><strong><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 16pt; BACKGROUND: yellow; FONT-FAMILY: 'Arabic Transparent'; mso-ascii-font-family: 'Arabic Transparent'; mso-highlight: yellow"><span dir="rtl"></span><span dir="rtl"></span>!.)).</span></strong><span lang="AR-SA"><o:p></o:p></span></p>
</div>
<div style="BORDER-RIGHT: windowtext 1pt solid; PADDING-RIGHT: 4pt; BORDER-TOP: windowtext 1pt solid; PADDING-LEFT: 4pt; PADDING-BOTTOM: 1pt; BORDER-LEFT: windowtext 1pt solid; PADDING-TOP: 1pt; BORDER-BOTTOM: windowtext 1pt solid; mso-border-alt: solid windowtext .5pt">
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="BORDER-RIGHT: medium none; PADDING-RIGHT: 0in; BORDER-TOP: medium none; PADDING-LEFT: 0in; TEXT-JUSTIFY: kashida; PADDING-BOTTOM: 0in; BORDER-LEFT: medium none; PADDING-TOP: 0in; BORDER-BOTTOM: medium none; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%; mso-padding-alt: 1.0pt 4.0pt 1.0pt 4.0pt; mso-border-alt: solid windowtext .5pt"><strong><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 16pt; COLOR: green; FONT-FAMILY: 'Arabic Transparent'"><span style="mso-spacerun: yes">&nbsp;</span>æÚáíäÇ Ãä äÞÑà ãÇ ÞÇáå ÇáÚáÇãÉ ÇáßÈíÑ ÇáÔíÎ ÇáÌáíá ãÍãÏ ÇáÛÒÇáí- ÇáãÚÇÕÑ-: [ãæÇáíÏ1917-æÇáãÊæÝì ÚÇã1996ã = 1335åÜ - 1416åÜ]<span style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </span>Ýí ßÊÇÈå :</span></strong><span lang="AR-SA"><o:p></o:p></span></p>
</div>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="TEXT-JUSTIFY: kashida; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%"><strong><u><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 16pt; BACKGROUND: yellow; COLOR: green; FONT-FAMILY: 'Arabic Transparent'; mso-ascii-font-family: 'Mcs Quran'; mso-hansi-font-family: 'Mcs Quran'; mso-highlight: yellow">[ÇáÓäÉ ÇáäÈæíÉ Èíä Ãåá ÇáÝÞå .. æÈíä Ãåá ÇáÍÏíË ] :</span></u></strong><span lang="AR-SA"><o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="TEXT-JUSTIFY: kashida; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%"><strong><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 16pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: 'Arabic Transparent'">[æåÐÇ ÇáßÊÇÈ áã íõÚÌÈ ÃÊÈÇÚ Ïíä ÇáÑæÇíÉ¡ åÇÌÑí ÇáÂíÉ¡ ÃÚÏÇÁ ÇáÚÞá¡ ãõÏãäí ÇáäÞá !¿.]<u> . æáÞÏ ÕÏÑ ÖÏå ÃßËÑ ãä ÚÔÑíä ßÊÇÈÇ. Ýì ÈÚÖ Ïæá ÇáÎáíÌ ...¿.!. æÇáÚÌíÈ Ãä åÐå ÇáßõÊÈ ÇáÊì åÇÌãÊ ÇáÛÒÇáì ßÇä ãä äÊÇÆÌåÇ ÒíÇÏÉ ÇáÅÞÈÇá Úáì ßÊÇÈ ÇáÛÒáí ÍõÈÇó æÊÞÏíÑÇ áÃäåÇ ßõÊÈ äÞá ÈÛíÑ ÅÚÇá ÇáÚÞá ...¿.!.</u></span></strong><span lang="AR-SA"><o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="TEXT-JUSTIFY: kashida; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%"><strong><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 16pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: 'Arabic Transparent'">æÕÏÑÊ ÇáØÈÚÉ ÇáËÇãäÉ Ýì</span></strong><span dir="ltr"></span><span dir="ltr"></span><strong><span lang="AR-SA" dir="ltr" style="FONT-SIZE: 16pt; COLOR: black; mso-bidi-font-family: 'Arabic Transparent'"><span dir="ltr"></span><span dir="ltr"></span> </span></strong><strong><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 16pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: 'Arabic Transparent'">ãÇíæ 1990ã] *æÑÞã ÇáÅíÏÇÚ Ýí ÏÇÑ ÇáæËÇÆÞ ÇáãÕÑíÉ :[7618 / 89] ¡ æÇáÊÑÞíã ÇáÏæáí :[ 3- 332- 148 - 977 ] * </span></strong><span lang="AR-SA"><o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="TEXT-JUSTIFY: kashida; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%"><strong><span lang="AR-EG" style="FONT-SIZE: 16pt; BACKGROUND: yellow; COLOR: black; FONT-FAMILY: 'Arabic Transparent'; mso-bidi-language: AR-EG; mso-highlight: yellow">æ</span></strong><strong><u><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 16pt; BACKGROUND: yellow; COLOR: black; FONT-FAMILY: 'Arabic Transparent'; mso-highlight: yellow">íÞæá</span></u></strong><strong><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 16pt; BACKGROUND: yellow; COLOR: black; FONT-FAMILY: 'Arabic Transparent'; mso-highlight: yellow"> </span></strong><strong><span lang="AR-EG" style="FONT-SIZE: 16pt; BACKGROUND: yellow; COLOR: black; FONT-FAMILY: 'Arabic Transparent'; mso-bidi-language: AR-EG; mso-highlight: yellow">ÇáÛÒÇáí Ýí ßÊÇÈå</span></strong><strong><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 16pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: 'Arabic Transparent'">:</span></strong><span lang="AR-SA"><o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="TEXT-JUSTIFY: kashida; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%"><strong><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 16pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: 'Arabic Transparent'">(( æÞÏ æÖÚ ÚáãÇÁ ÇáÓäÉ [ÎãÓÉ ÔÑæØ ] áÞÈæá ÇáÃÍÇÏíË ÇáäÈæíÉ : ËáÇËÉ ãäåÇ Ýí [ ÇáÓäÏ ] ¡ æÇËäÇä Ýí [ ÇáãÊä ]<span style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </span>:</span></strong><span lang="AR-SA"><o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="TEXT-JUSTIFY: kashida; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%"><strong><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 16pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: 'Arabic Transparent'"><span style="mso-spacerun: yes">&nbsp;</span>(1) &ndash; ÝáÇ ÈÏ Ýí ÇáÓäÏ ãä ÑÇæò æÇÚò íÖÈØ ãÇ íÓãÚ¡ æíÍßíå ÈÚÏÆÐ ØÈÞ ÇáÃÕá..))*</span></strong><strong><span lang="AR-EG" style="FONT-SIZE: 16pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: 'Arabic Transparent'; mso-bidi-language: AR-EG"><span style="mso-spacerun: yes">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></span></strong><strong><span lang="AR-EG" style="FONT-SIZE: 16pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: 'Arabic Transparent'"><span style="mso-spacerun: yes">&nbsp;</span></span></strong><span lang="AR-SA"><o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="TEXT-JUSTIFY: kashida; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%"><strong><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 16pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: 'Arabic Transparent'">(2) &ndash; æãÚ åÐÇ ÇáæÚí ÇáÐßí áÇÈÏ ãä ÎáÞ ãÊíä æÖãíÑ íÊÞí Çááå æíÑÝÖ Ãí ÊÍÑíÝ. ))*</span></strong><strong><span lang="AR-EG" style="FONT-SIZE: 16pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: 'Arabic Transparent'; mso-bidi-language: AR-EG"><span style="mso-spacerun: yes">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span><span style="mso-spacerun: yes">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span></span></strong><span lang="AR-SA"><o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="TEXT-JUSTIFY: kashida; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%"><strong><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 16pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: 'Arabic Transparent'">(3) - æåÇÊÇä ÇáÕÝÊÇä íÌÈ Ãä íØÑÏÇ Ýí ÓáÓáÉ ÇáÑæÇÉ¡ ÝÅÐÇ ÇÎÊáÊÇ Ýí ÑÇæò Ãæ </span></strong><strong><span lang="AR-EG" style="FONT-SIZE: 16pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: 'Arabic Transparent'; mso-bidi-language: AR-EG">ÇÖØÑÈÊ</span></strong><strong><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 16pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: 'Arabic Transparent'"> ÃÍÏÇåãÇ ÝÅä ÇáÍÏíË íÓÞØ Úä ÏÑÌÉ ÇáÕÍÉ. ))*</span></strong><span lang="AR-SA"><o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="TEXT-JUSTIFY: kashida; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%"><strong><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 16pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: 'Arabic Transparent'">æääÙÑ ÈÚÏ ÇáÓäÏ ÇáãÞÈæá Åáí ÇáãÊä </span></strong><strong><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 16pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: 'Arabic Transparent'; mso-bidi-language: AR-EG"><span style="mso-spacerun: yes">&nbsp;</span></span></strong><strong><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 16pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: 'Arabic Transparent'">ÇáÐí ÌÇÁ Èå¡ Ãí Åáí äÕ ÇáÍÏíË äÝÓå. *</span></strong><span lang="AR-SA"><o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="TEXT-JUSTIFY: kashida; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%"><strong><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 16pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: 'Arabic Transparent'">(4) &ndash; ÝíÌÈ ÃáÇ íßæä ÔÇÐÇð.))*</span></strong><strong><span lang="AR-EG" style="FONT-SIZE: 16pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: 'Arabic Transparent'; mso-bidi-language: AR-EG"><span style="mso-spacerun: yes">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span><span style="mso-spacerun: yes">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span></span></strong><span lang="AR-SA"><o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="TEXT-JUSTIFY: kashida; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%"><strong><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 16pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: 'Arabic Transparent'; mso-bidi-language: AR-EG"><span style="mso-spacerun: yes">&nbsp;</span></span></strong><strong><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 16pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: 'Arabic Transparent'">(5) &ndash; æÃáÇ Êßæä Èå ÚáÉ ÞÇÏÍÉ. )) *</span></strong><strong><span lang="AR-EG" style="FONT-SIZE: 16pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: 'Arabic Transparent'; mso-bidi-language: AR-EG"><span style="mso-spacerun: yes">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></span></strong><span lang="AR-SA"><o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="TEXT-JUSTIFY: kashida; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%"><strong><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 16pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: 'Arabic Transparent'">æÇáÔÐæÐ Ãä íõÎÇáÝ ÇáÑÇæí ÇáËÞÉ ãä åæ ÃæËÞ ãäå ...<span style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </span>æÇáÚáÉ ÇáÞÇÏÍÉ ÚíÈ íÈÕÑå ÇáãÍÞÞæä Ýí ÇáÍÏíË ÝíÑÏæäå Èå . )) *</span></strong><span lang="AR-SA"><o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="TEXT-JUSTIFY: kashida; TEXT-INDENT: -0.25in; MARGIN-RIGHT: 1in; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%; tab-stops: list .5in; mso-list: l0 level1 lfo9"><span style="FONT-FAMILY: Symbol; mso-fareast-font-family: Symbol; mso-bidi-font-family: Symbol"><span style="mso-list: Ignore">&middot;<span style="FONT: 7pt 'Times New Roman'">&nbsp;&nbsp; </span></span></span><span dir="rtl"><strong><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 16pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: 'Arabic Transparent'">æ<u>íÞæá</u> :æåÐå ÇáÔÑæØ ÖãÇä ßÇÝ áÏÞÉ ÇáäÞá æÞÈæá ÇáÂËÇÑ ¡ ....</span></strong></span><strong><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 16pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: 'Arabic Transparent'; mso-bidi-language: AR-EG"> </span></strong><strong><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 16pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: 'Arabic Transparent'">æÇáãåã åæ ÅÍÓÇä ÇáÊØÈíÞ !* </span></strong><span lang="AR-SA"><o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="TEXT-JUSTIFY: kashida; TEXT-INDENT: -0.25in; MARGIN-RIGHT: 1in; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%; tab-stops: list .5in; mso-list: l0 level1 lfo9"><span style="FONT-FAMILY: Symbol; mso-fareast-font-family: Symbol; mso-bidi-font-family: Symbol"><span style="mso-list: Ignore">&middot;<span style="FONT: 7pt 'Times New Roman'">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></span></span><span dir="rtl"><strong><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 16pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: 'Arabic Transparent'">æ<u>íÞæá</u> :Ðáß Ãä ÇáÍõßã ÈÓáÇãÉ ÇáãÊä íÊØáÈ ÚáãÇð [</span></strong></span><strong><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 16pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: 'Arabic Transparent'; mso-bidi-language: AR-EG"> </span></strong><strong><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 16pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: 'Arabic Transparent'">Ê</span></strong><strong><span lang="AR-EG" style="FONT-SIZE: 16pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: 'Arabic Transparent'; mso-bidi-language: AR-EG">ó</span></strong><strong><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 16pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: 'Arabic Transparent'">Ï</span></strong><strong><span lang="AR-EG" style="FONT-SIZE: 16pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: 'Arabic Transparent'; mso-bidi-language: AR-EG">ó</span></strong><strong><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 16pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: 'Arabic Transparent'">È</span></strong><strong><span lang="AR-EG" style="FONT-SIZE: 16pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: 'Arabic Transparent'; mso-bidi-language: AR-EG">õ</span></strong><strong><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 16pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: 'Arabic Transparent'">Ñ</span></strong><strong><span lang="AR-EG" style="FONT-SIZE: 16pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: 'Arabic Transparent'; mso-bidi-language: AR-EG">Çð</span></strong><strong><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 16pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: 'Arabic Transparent'"> ] ÈÇáÞÑÂä ÇáßÑíã .....))* </span></strong><span lang="AR-SA"><o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="TEXT-JUSTIFY: kashida; TEXT-INDENT: -0.25in; MARGIN-RIGHT: 1in; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%; tab-stops: list .5in; mso-list: l0 level1 lfo9"><span style="FONT-FAMILY: Symbol; mso-fareast-font-family: Symbol; mso-bidi-font-family: Symbol"><span style="mso-list: Ignore">&middot;<span style="FONT: 7pt 'Times New Roman'">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></span></span><span dir="rtl"><strong><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 16pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: 'Arabic Transparent'">æ<u>íÞæá</u>:æÞÏ íÕÍ ÇáÍÏíË ÓäÏÇð æíÖÚÝ ãÊäÇð<span style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </span>ÈÚÏ ÇßÊÔÇÝ ÇáÝÞåÇÁ áÚáÉ ßÇãäÉ Ýíå ..... ))* </span></strong><span lang="AR-SA"><o:p></o:p></span></span></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="TEXT-JUSTIFY: kashida; TEXT-INDENT: -0.25in; MARGIN-RIGHT: 1in; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%; tab-stops: list .5in; mso-list: l0 level1 lfo9"><span style="FONT-FAMILY: Symbol; mso-fareast-font-family: Symbol; mso-bidi-font-family: Symbol"><span style="mso-list: Ignore">&middot;<span style="FONT: 7pt 'Times New Roman'">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></span></span><span dir="rtl"><strong><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 16pt; COLOR: green; FONT-FAMILY: 'Arabic Transparent'">æ<u>íÞæá</u>: æÇßÊÔÇÝ ÇáÔÐæÐ æÇáÚáÉ Ýí ãÊä ÇáÍÏíË áíÓ ÍßÑÇ Úáí ÚáãÇÁ ÇáÓäÉ..))* à </span></strong></span><strong><span lang="AR-EG" style="FONT-SIZE: 16pt; COLOR: green; FONT-FAMILY: 'Arabic Transparent'; mso-bidi-language: AR-EG">.</span></strong><strong><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 16pt; COLOR: green; FONT-FAMILY: 'Arabic Transparent'"> åÜ </span></strong><strong><span lang="AR-EG" style="FONT-SIZE: 16pt; COLOR: green; FONT-FAMILY: 'Arabic Transparent'; mso-bidi-language: AR-EG">. </span></strong><span lang="AR-SA"><o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="TEXT-JUSTIFY: kashida; TEXT-INDENT: -0.25in; MARGIN-RIGHT: 1in; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%; tab-stops: list .5in; mso-list: l0 level1 lfo9"><span style="FONT-FAMILY: Symbol; mso-fareast-font-family: Symbol; mso-bidi-font-family: Symbol"><span style="mso-list: Ignore">&middot;<span style="FONT: 7pt 'Times New Roman'">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></span></span><span dir="rtl"><strong><span lang="AR-EG" style="FONT-SIZE: 16pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: 'Arabic Transparent'; mso-bidi-language: AR-EG">[æåÐÇ ÇáßáÇã ãä ÚáÇãÉ ÇáÚÕÑ ÇáÛÒÇáí åæ Úíä ÇáÚÞá¡ æÑÍã Çááå ÇáÔÎ ÇáÌáíá!!!¿. ]. </span></strong><span lang="AR-SA"><o:p></o:p></span></span></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="TEXT-ALIGN: center" align="center"><strong><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 16pt; BACKGROUND: yellow; COLOR: black; FONT-FAMILY: 'Arabic Transparent'; mso-highlight: yellow">&nbsp;</span></strong><span lang="AR-SA"><o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="TEXT-ALIGN: center" align="center"><strong><u><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 16pt; BACKGROUND: yellow; COLOR: black; FONT-FAMILY: 'Arabic Transparent'; mso-highlight: yellow">æÅáíß ÈíÇä ÈÇáßÊÈ ÇáÊì äÞáäÇ ãäåÇ ãÑæíÇÊ :</span></u></strong><span lang="AR-SA"><o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="TEXT-ALIGN: center" align="center"><strong><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 16pt; BACKGROUND: yellow; COLOR: red; FONT-FAMILY: 'Arabic Transparent'; mso-highlight: yellow">Ãä ÇáäøóÈöíøö </span></strong><span lang="AR-SA"><o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="TEXT-ALIGN: center" align="center"><strong><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 16pt; BACKGROUND: yellow; COLOR: red; FONT-FAMILY: 'Arabic Transparent'; mso-highlight: yellow">Úóáóíúåö ÇáÕáÇÉ æóÇáÓóáÇøóã:</span></strong><span lang="AR-SA"><o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="TEXT-ALIGN: center" align="center"><strong><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 16pt; BACKGROUND: yellow; COLOR: red; FONT-FAMILY: 'Arabic Transparent'; mso-highlight: yellow">ãÇÊ æÏÑÚå ãÑåæäÉ ÚäÏ íåæÏí...!.¿.ó</span></strong><span lang="AR-SA"><o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="TEXT-JUSTIFY: kashida; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%"><strong><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 16pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: 'Arabic Transparent'">(1) - ÇáÈÎÇÑí.<span style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </span>[ãæáæÏ 194åÜ- æÊæÝí 256åÜ].</span></strong><span lang="AR-SA"><o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="TEXT-ALIGN: center" align="center"><strong><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 16pt; BACKGROUND: yellow; FONT-FAMILY: 'Arabic Transparent'; mso-highlight: yellow">ÐßÑ ÇáÈÎÇÑí æÍÏå Úä Ñåä ÏÑÚ ÇáäÈí : (11) ÑæÇíÉ ...¿!</span></strong><strong><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 16pt; FONT-FAMILY: 'Arabic Transparent'">.</span></strong><span lang="AR-SA"><o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="TEXT-ALIGN: center" align="center"><strong><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 16pt; FONT-FAMILY: 'Arabic Transparent'">ãä ÑÞã ãÓáÓá : (1) &ndash; (11) .</span></strong><span lang="AR-SA"><o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="TEXT-JUSTIFY: kashida; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%"><strong><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 16pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: 'Arabic Transparent'">(2) - æãÓáã.<span style="mso-spacerun: yes">&nbsp;&nbsp; </span>[ãæáæÏ 206åÜ- æÊæÝí 261åÜ].<span style="mso-spacerun: yes">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></span></strong><span lang="AR-SA"><o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="TEXT-ALIGN: center" align="center"><strong><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 16pt; BACKGROUND: yellow; FONT-FAMILY: 'Arabic Transparent'; mso-highlight: yellow">ÐßÑ ãõÓáã æÍÏå Úä Ñåä ÏÑÚ ÇáäÈí : (3) ÑæÇíÉ ...¿!</span></strong><strong><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 16pt; FONT-FAMILY: 'Arabic Transparent'">.</span></strong><span lang="AR-SA"><o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="TEXT-ALIGN: center" align="center"><strong><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 16pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: 'Arabic Transparent'">ãä ÑÞã ãÓáÓá : (12)- (14).</span></strong><span lang="AR-SA"><o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="TEXT-JUSTIFY: kashida; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%"><strong><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 16pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: 'Arabic Transparent'"><span style="mso-spacerun: yes">&nbsp;</span>(3) - æÇáÊÑãÐí. [ãæáæÏ209 åÜ- æÊæÝí279 åÜ].</span></strong><span lang="AR-SA"><o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="TEXT-ALIGN: center" align="center"><strong><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 16pt; BACKGROUND: yellow; FONT-FAMILY: 'Arabic Transparent'; mso-highlight: yellow">ÐßÑ ÇáÊÑãÐí æÍÏå Úä Ñåä ÏÑÚ ÇáäÈí : (2) ÑæÇíÉ ...¿!</span></strong><strong><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 16pt; FONT-FAMILY: 'Arabic Transparent'">.</span></strong><span lang="AR-SA"><o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="TEXT-ALIGN: center" align="center"><strong><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 16pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: 'Arabic Transparent'">ãä ÑÞã ãÓáÓá (15) ¡ (16).</span></strong><span lang="AR-SA"><o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="TEXT-JUSTIFY: kashida; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%"><strong><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 16pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: 'Arabic Transparent'"><span style="mso-spacerun: yes">&nbsp;</span>(4) - æÇáäÓÇÆí. [ãæáæÏ 215åÜ- æÊæÝí303 åÜ].<span style="mso-spacerun: yes">&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></span></strong><span lang="AR-SA"><o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="TEXT-ALIGN: center" align="center"><strong><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 16pt; BACKGROUND: yellow; FONT-FAMILY: 'Arabic Transparent'; mso-highlight: yellow">ÐßÑ <span style="COLOR: black">ÇáäÓÇÆí</span> æÍÏå Úä Ñåä ÏÑÚ ÇáäÈí : (4) ÑæÇíÉ ...¿!.</span></strong><span lang="AR-SA"><o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="TEXT-ALIGN: center" align="center"><strong><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 16pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: 'Arabic Transparent'">ãä ÑÞã ãÓáÓá (17)-(20).</span></strong><span lang="AR-SA"><o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="TEXT-JUSTIFY: kashida; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%"><strong><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 16pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: 'Arabic Transparent'"><span style="mso-spacerun: yes">&nbsp;</span>(5) - æÃÈæ ÏÇæÏ. [ãæáæÏ 202åÜ- æÊæÝí 275åÜ].</span></strong><span lang="AR-SA"><o:p></o:p></span></p>
<div style="BORDER-RIGHT: medium none; PADDING-RIGHT: 0in; BORDER-TOP: medium none; PADDING-LEFT: 0in; PADDING-BOTTOM: 1pt; BORDER-LEFT: medium none; PADDING-TOP: 0in; BORDER-BOTTOM: windowtext 2.25pt double">
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="BORDER-RIGHT: medium none; PADDING-RIGHT: 0in; BORDER-TOP: medium none; PADDING-LEFT: 0in; TEXT-JUSTIFY: kashida; PADDING-BOTTOM: 0in; BORDER-LEFT: medium none; PADDING-TOP: 0in; BORDER-BOTTOM: medium none; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%; mso-border-bottom-alt: double windowtext 2.25pt; mso-padding-alt: 0in 0in 1.0pt 0in"><strong><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 16pt; BACKGROUND: yellow; FONT-FAMILY: 'Arabic Transparent'; mso-highlight: yellow"><span style="mso-spacerun: yes">&nbsp;</span>áã íÐßÑ ÃÈæ ÏÇæÏ ÑæÇíÇÊ Úä Ñåä ÏÑÚ ÇáäÈí Úáíå ÇáÕáÇÉ æÇáÓáÇã...¿!.</span></strong><span lang="AR-SA"><o:p></o:p></span></p>
</div>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="TEXT-JUSTIFY: kashida; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%"><strong><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 16pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: 'Arabic Transparent'"><span style="mso-spacerun: yes">&nbsp;</span>(6) - æÇÈä ãÇÌÉ.[ãæáæÏ209 åÜ- æÊæÝí 273åÜ].</span></strong><span lang="AR-SA"><o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="TEXT-ALIGN: center" align="center"><strong><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 16pt; BACKGROUND: yellow; FONT-FAMILY: 'Arabic Transparent'; mso-highlight: yellow">ÐßÑ <span style="COLOR: red">: </span><span style="COLOR: black">ÇÈä ãÇÌÉ. </span>æÍÏå Úä Ñåä ÏÑÚ ÇáäÈí : (4) ÑæÇíÉ ...¿!.</span></strong><span lang="AR-SA"><o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="TEXT-ALIGN: center" align="center"><strong><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 16pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: 'Arabic Transparent'">ãä ÑÞã ãÓáÓá (21)-(24).</span></strong><span lang="AR-SA"><o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="TEXT-JUSTIFY: kashida; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%"><strong><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 16pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: 'Arabic Transparent'"><span style="mso-spacerun: yes">&nbsp;</span>(7) - æÃÍãÏ Èä ÍäÈá.[ãæáæÏ 164- åÜ- æÊæÝí 241åÜ] </span></strong><span lang="AR-SA"><o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="TEXT-ALIGN: center" align="center"><strong><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 16pt; BACKGROUND: yellow; FONT-FAMILY: 'Arabic Transparent'; mso-highlight: yellow">ÐßÑ <span style="COLOR: red">: </span><span style="COLOR: black">ÃÍãÏ Èä ÍäÈá. </span>æÍÏå Úä Ñåä ÏÑÚ ÇáäÈí : (11) ÑæÇíÉ ...¿!.</span></strong><span lang="AR-SA"><o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="TEXT-ALIGN: center" align="center"><strong><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 16pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: 'Arabic Transparent'">ãä ÑÞã ãÓáÓá (25)-(35).</span></strong><span lang="AR-SA"><o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="TEXT-JUSTIFY: kashida; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%"><strong><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 16pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: 'Arabic Transparent'">(8) - æãÇáß.<span style="mso-spacerun: yes">&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span>[ãæáæÏ 91/93åÜ- æÊæÝí 179åÜ].<span style="mso-spacerun: yes">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></span></strong><span lang="AR-SA"><o:p></o:p></span></p>
<div style="BORDER-RIGHT: medium none; PADDING-RIGHT: 0in; BORDER-TOP: medium none; PADDING-LEFT: 0in; PADDING-BOTTOM: 1pt; BORDER-LEFT: medium none; PADDING-TOP: 0in; BORDER-BOTTOM: windowtext 2.25pt double">
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="BORDER-RIGHT: medium none; PADDING-RIGHT: 0in; BORDER-TOP: medium none; PADDING-LEFT: 0in; TEXT-JUSTIFY: kashida; PADDING-BOTTOM: 0in; BORDER-LEFT: medium none; PADDING-TOP: 0in; BORDER-BOTTOM: medium none; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%; mso-border-bottom-alt: double windowtext 2.25pt; mso-padding-alt: 0in 0in 1.0pt 0in"><strong><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 16pt; BACKGROUND: yellow; FONT-FAMILY: 'Arabic Transparent'; mso-highlight: yellow"><span style="mso-spacerun: yes">&nbsp;</span>áã íÐßÑ ãÇáß ÑæÇíÇÊ Úä Ñåä ÏÑÚ ÇáäÈí Úáíå ÇáÕáÇÉ æÇáÓáÇã...¿!.</span></strong><span lang="AR-SA"><o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="BORDER-RIGHT: medium none; PADDING-RIGHT: 0in; BORDER-TOP: medium none; PADDING-LEFT: 0in; PADDING-BOTTOM: 0in; BORDER-LEFT: medium none; PADDING-TOP: 0in; BORDER-BOTTOM: medium none; mso-border-bottom-alt: double windowtext 2.25pt; mso-padding-alt: 0in 0in 1.0pt 0in"><strong><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 16pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: 'Arabic Transparent'">(9) - æÇáÏÑÇãí. [ãæáæÏ 181 åÜ- æÊæÝí 255åÜ].</span></strong><span lang="AR-SA"><o:p></o:p></span></p>
</div>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="TEXT-ALIGN: center" align="center"><strong><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 16pt; BACKGROUND: yellow; FONT-FAMILY: 'Arabic Transparent'; mso-highlight: yellow">ÐßÑ <span style="COLOR: red">: ÇáÏÇÑãì. </span>æÍÏå Úä Ñåä ÏÑÚ ÇáäÈí : (ÑæÇíÉ æÇÍÏÉ) ...¿!.</span></strong><span lang="AR-SA"><o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="TEXT-ALIGN: center" align="center"><strong><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 16pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: 'Arabic Transparent'">ÑÞã ãÓáÓá (37).</span></strong><span lang="AR-SA"><o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="TEXT-ALIGN: center" align="center"><strong><u><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 16pt; BACKGROUND: yellow; COLOR: black; FONT-FAMILY: 'Arabic Transparent'; mso-highlight: yellow">æäÓÃá...¿.</span></u></strong><span lang="AR-SA"><o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="TEXT-JUSTIFY: kashida; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%"><strong><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 16pt; BACKGROUND: yellow; COLOR: red; FONT-FAMILY: 'Arabic Transparent'; mso-highlight: yellow"><span style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </span>åá íÓÊÞíã ãÇ ÌÇÁ Ýì åÐå ÇáÑæÇíÇÊ</span></strong><strong><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 16pt; BACKGROUND: yellow; COLOR: red; mso-ascii-font-family: 'Traditional Arabic'; mso-hansi-font-family: 'Traditional Arabic'; mso-highlight: yellow"> ãÚ Þæá ÇáÍÞ ÊÈÇÑß æÊÚÇáì:</span></strong><span lang="AR-SA"><o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="TEXT-JUSTIFY: kashida; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%"><strong><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 16pt; FONT-FAMILY: 'Arabic Transparent'; mso-ascii-font-family: 'Traditional Arabic'; mso-hansi-font-family: 'Traditional Arabic'">ÈöÓúãö Çááåö ÇáÑøóÍúãäö ÇáÑøóÍöíãö</span></strong><span lang="AR-SA"><o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="TEXT-JUSTIFY: kashida; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%"><span dir="ltr"></span><span dir="ltr"></span><strong><span dir="ltr" style="FONT-SIZE: 16pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: 'AGA Arabesque'; mso-ascii-font-family: 'Times New Roman'; mso-hansi-font-family: 'Times New Roman'; mso-bidi-font-family: 'Arabic Transparent'; mso-char-type: symbol; mso-symbol-font-family: 'AGA Arabesque'"><span dir="ltr"></span><span dir="ltr"></span><span style="mso-char-type: symbol; mso-symbol-font-family: 'AGA Arabesque'">]</span></span></strong><strong><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 16pt; FONT-FAMILY: 'Arabic Transparent'; mso-ascii-font-family: 'Traditional Arabic'; mso-hansi-font-family: 'Traditional Arabic'">æóÇáÖøõÍóì <span style="COLOR: green">*</span> æóÇááøóíúáö ÅöÐóÇ ÓóÌóì <span style="COLOR: green">*</span> ãóÇ æóÏøóÚóßó ÑóÈøõßó æóãóÇ Þóáóì <span style="COLOR: green">*</span> æóáóáúÂÎöÑóÉõ ÎóíúÑñ áøóßó ãöäó ÇáúÃõæáóì <span style="COLOR: green">* </span><span style="BACKGROUND: yellow; COLOR: red; mso-highlight: yellow">æóáóÓóæúÝó íõÚúØöíßó ÑóÈøõßó ÝóÊóÑúÖóì</span> <span style="COLOR: green">*</span> Ãóáóãú íóÌöÏúßó íóÊöíãðÇ ÝóÂæóì <span style="COLOR: green">* </span>æóæóÌóÏóßó ÖóÇáøðÇ ÝóåóÏóì <span style="COLOR: green">*</span> <span style="BACKGROUND: yellow; COLOR: red; mso-highlight: yellow">æóæóÌóÏóßó ÚóÇÆöáðÇ ÝóÃóÛúäóì</span> <span style="COLOR: green">*</span> ÝóÃóãøóÇ ÇáúíóÊöíãó ÝóáóÇ ÊóÞúåóÑú <span style="COLOR: green">*</span> æóÃóãøóÇ ÇáÓøóÇÆöáó ÝóáóÇ ÊóäúåóÑú <span style="COLOR: green">*</span> æóÃóãøóÇ ÈöäöÚúãóÉö ÑóÈøößó ÝóÍóÏøöËú </span></strong><strong><span lang="AR-EG" style="FONT-SIZE: 16pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: 'Arabic Transparent'; mso-bidi-language: AR-EG">.</span></strong><span dir="ltr"></span><span dir="ltr"></span><strong><span lang="AR-EG" dir="ltr" style="FONT-SIZE: 16pt; COLOR: black; mso-bidi-language: AR-EG; mso-bidi-font-family: 'Arabic Transparent'"><span dir="ltr"></span><span dir="ltr"></span> </span></strong><strong><span dir="ltr" style="FONT-SIZE: 16pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: 'AGA Arabesque'; mso-bidi-language: AR-EG; mso-ascii-font-family: 'Times New Roman'; mso-hansi-font-family: 'Times New Roman'; mso-bidi-font-family: 'Arabic Transparent'; mso-char-type: symbol; mso-symbol-font-family: 'AGA Arabesque'"><span style="mso-char-type: symbol; mso-symbol-font-family: 'AGA Arabesque'">[</span></span></strong><span dir="rtl"></span><span dir="rtl"></span><strong><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 16pt; COLOR: green; FONT-FAMILY: 'Arabic Transparent'; mso-ascii-font-family: 'Traditional Arabic'; mso-hansi-font-family: 'Traditional Arabic'"><span dir="rtl"></span><span dir="rtl"></span>*ÇáÂíÇÊ ãä:[6-11</span></strong><strong><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 16pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: 'Arabic Transparent'">]</span></strong><strong><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 16pt; COLOR: red; FONT-FAMILY: 'Arabic Transparent'"> </span></strong><strong><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 16pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: 'Arabic Transparent'">ãä ÓæÑÉ ÇáÖÍì</span></strong><strong><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 16pt; COLOR: red; FONT-FAMILY: 'Arabic Transparent'">.</span></strong><span lang="AR-SA"><o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="TEXT-JUSTIFY: kashida; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%"><strong><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 16pt; BACKGROUND: yellow; COLOR: red; mso-ascii-font-family: 'Traditional Arabic'; mso-hansi-font-family: 'Traditional Arabic'; mso-highlight: yellow">æíÞæá ÇáÍÞ ÊÈÇÑß æÊÚÇáì:</span></strong><span lang="AR-SA"><o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="TEXT-JUSTIFY: kashida; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%"><strong><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 16pt; COLOR: red; FONT-FAMILY: 'Arabic Transparent'">&nbsp;</span></strong><span lang="AR-SA"><o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="TEXT-JUSTIFY: kashida; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%"><strong><span lang="AR-EG" style="FONT-SIZE: 16pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: 'Arabic Transparent'; mso-bidi-language: AR-EG">.</span></strong><span dir="ltr"></span><span dir="ltr"></span><strong><span lang="AR-EG" dir="ltr" style="FONT-SIZE: 16pt; COLOR: black; mso-bidi-language: AR-EG; mso-bidi-font-family: 'Arabic Transparent'"><span dir="ltr"></span><span dir="ltr"></span> </span></strong><strong><span dir="ltr" style="FONT-SIZE: 16pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: 'AGA Arabesque'; mso-ascii-font-family: 'Times New Roman'; mso-hansi-font-family: 'Times New Roman'; mso-bidi-font-family: 'Arabic Transparent'; mso-char-type: symbol; mso-symbol-font-family: 'AGA Arabesque'"><span style="mso-char-type: symbol; mso-symbol-font-family: 'AGA Arabesque'">]</span></span></strong><strong><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 16pt; FONT-FAMILY: 'Arabic Transparent'">öäøóÇ ÃóÚúØóíúäóÇßó ÇáúßóæúËóÑóÅöäøóÇ ÃóÚúØóíúäóÇßó ÇáúßóæúËóÑó</span></strong><strong><span lang="AR-EG" style="FONT-SIZE: 16pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: 'Arabic Transparent'; mso-bidi-language: AR-EG">.</span></strong><span dir="ltr"></span><span dir="ltr"></span><strong><span lang="AR-EG" dir="ltr" style="FONT-SIZE: 16pt; COLOR: black; mso-bidi-language: AR-EG; mso-bidi-font-family: 'Arabic Transparent'"><span dir="ltr"></span><span dir="ltr"></span> </span></strong><strong><span dir="ltr" style="FONT-SIZE: 16pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: 'AGA Arabesque'; mso-bidi-language: AR-EG; mso-ascii-font-family: 'Times New Roman'; mso-hansi-font-family: 'Times New Roman'; mso-bidi-font-family: 'Arabic Transparent'; mso-char-type: symbol; mso-symbol-font-family: 'AGA Arabesque'"><span style="mso-char-type: symbol; mso-symbol-font-family: 'AGA Arabesque'">[</span></span></strong><span dir="rtl"></span><span dir="rtl"></span><strong><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 16pt; FONT-FAMILY: 'Arabic Transparent'"><span dir="rtl"></span><span dir="rtl"></span>. ÂíÉ ÑÞã (1) ãä ÇáÓæÑÉ ÑÞã</span></strong><span lang="AR-SA"><o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="TEXT-JUSTIFY: kashida; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%"><strong><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 16pt; FONT-FAMILY: 'Arabic Transparent'">(108 ÇáßæËÑ)*</span></strong><span lang="AR-SA"><o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="TEXT-JUSTIFY: kashida; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%"><strong><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 16pt; FONT-FAMILY: 'Arabic Transparent'">(ÅäÇ ÃÚØíäÇß) íÇ ãÍãÏ (ÇáßæËÑ) :</span></strong><span lang="AR-SA"><o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="TEXT-JUSTIFY: kashida; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%"><strong><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 16pt; FONT-FAMILY: 'Arabic Transparent'"><span style="mso-spacerun: yes">&nbsp;</span>æÚä ãÚäì (ÇáßæËÑ) íÞæá ÇáÚÇáã ÇáÌáíá ÇáÔíÎ ÚÈÏÇáÌáíá ÚíÓì- ÚãíÏ ßáíÊí ÇááÛÉ ÇáÚÑÈíÉ æÃÕæá ÇáÏíä ÇáÃÓÈÞ (ãæÇáíÏ 1888ã æÊæÛí ÚÇã 1984ã ) Ýì Õ 824ãä ÇáãÕÍÝ ÇáãíÓÑ ÇáäÕ ÇáÂÊì :</span></strong><span lang="AR-SA"><o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="TEXT-JUSTIFY: kashida; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%"><strong><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 16pt; FONT-FAMILY: 'Arabic Transparent'"><span style="mso-spacerun: yes">&nbsp;</span>åÐÇ ÇááÝÙ ãä ÕíÛ ÇáãÈÇáÛÉ Ýì ÇáßËÑÉ .æÇáãÑÇÏ Èå : ÇáÎíÑ ÇáÈÇáÛ ÇáäåÇíÉ Ýì ÇáßËÑÉ .</span></strong><span lang="AR-SA"><o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="TEXT-JUSTIFY: kashida; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%"><strong><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 16pt; BACKGROUND: yellow; COLOR: red; FONT-FAMILY: 'Arabic Transparent'; mso-highlight: yellow">æäÓÃá : </span></strong><span lang="AR-SA"><o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="TEXT-JUSTIFY: kashida; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%"><strong><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 16pt; BACKGROUND: yellow; COLOR: red; FONT-FAMILY: 'Arabic Transparent'; mso-highlight: yellow">åá ÇáÐì ÃÚØÇå Çááå (ÇáßËÑÉ ) Ýì ßá ÔíÁ íÑåä ÏÑÚå ÚäÏ íåæÏí Úáì ØÚÇã...¿.!.</span></strong><span lang="AR-SA"><o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="TEXT-JUSTIFY: kashida; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%"><strong><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 16pt; BACKGROUND: yellow; mso-ascii-font-family: 'Traditional Arabic'; mso-hansi-font-family: 'Traditional Arabic'; mso-highlight: yellow">æíÞæá ÇáÍÞ ÊÈÇÑß æÊÚÇáì:</span></strong><span lang="AR-SA"><o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="TEXT-JUSTIFY: kashida; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%"><strong><span lang="AR-EG" style="FONT-SIZE: 16pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: 'Arabic Transparent'; mso-bidi-language: AR-EG">.</span></strong><span dir="ltr"></span><span dir="ltr"></span><strong><span lang="AR-EG" dir="ltr" style="FONT-SIZE: 16pt; COLOR: black; mso-bidi-language: AR-EG; mso-bidi-font-family: 'Arabic Transparent'"><span dir="ltr"></span><span dir="ltr"></span> </span></strong><strong><span dir="ltr" style="FONT-SIZE: 16pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: 'AGA Arabesque'; mso-ascii-font-family: 'Times New Roman'; mso-hansi-font-family: 'Times New Roman'; mso-bidi-font-family: 'Arabic Transparent'; mso-char-type: symbol; mso-symbol-font-family: 'AGA Arabesque'"><span style="mso-char-type: symbol; mso-symbol-font-family: 'AGA Arabesque'">]</span></span></strong><strong><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 16pt; FONT-FAMILY: 'Arabic Transparent'">åóÐóÇ ÚóØóÇÄõäóÇ ÝóÇãúäõäú Ãóæú ÃóãúÓößú ÈöÛóíúÑö ÍöÓóÇÈò </span></strong><strong><span lang="AR-EG" style="FONT-SIZE: 16pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: 'Arabic Transparent'; mso-bidi-language: AR-EG">.</span></strong><span dir="ltr"></span><span dir="ltr"></span><strong><span lang="AR-EG" dir="ltr" style="FONT-SIZE: 16pt; COLOR: black; mso-bidi-language: AR-EG; mso-bidi-font-family: 'Arabic Transparent'"><span dir="ltr"></span><span dir="ltr"></span> </span></strong><strong><span dir="ltr" style="FONT-SIZE: 16pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: 'AGA Arabesque'; mso-bidi-language: AR-EG; mso-ascii-font-family: 'Times New Roman'; mso-hansi-font-family: 'Times New Roman'; mso-bidi-font-family: 'Arabic Transparent'; mso-char-type: symbol; mso-symbol-font-family: 'AGA Arabesque'"><span style="mso-char-type: symbol; mso-symbol-font-family: 'AGA Arabesque'">[</span></span></strong><span dir="rtl"></span><span dir="rtl"></span><strong><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 16pt; FONT-FAMILY: 'Arabic Transparent'"><span dir="rtl"></span><span dir="rtl"></span>.ÂíÉ ÑÞã (39) ãä ÓæÑÉ Õ .</span></strong><span lang="AR-SA"><o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="TEXT-JUSTIFY: kashida; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%"><strong><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 16pt; FONT-FAMILY: 'Arabic Transparent'">æãÚäì (ÝóÇãúäõäú ) Ãí ÇÚØ... æãÚäì (ÃóãúÓößú ) . Ãí ÇãäÚ ...¿!.</span></strong><span lang="AR-SA"><o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="TEXT-JUSTIFY: kashida; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%"><strong><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 16pt; FONT-FAMILY: 'Arabic Transparent'">&nbsp;</span></strong><span lang="AR-SA"><o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="TEXT-JUSTIFY: kashida; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%"><strong><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 16pt; COLOR: red; FONT-FAMILY: 'Arabic Transparent'">=========================================</span></strong><span lang="AR-SA"><o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="TEXT-ALIGN: center" align="center"><strong><span lang="AR-EG" style="FONT-SIZE: 16pt; BACKGROUND: yellow; COLOR: green; FONT-FAMILY: 'Arabic Transparent'; mso-bidi-language: AR-EG; mso-highlight: yellow">æÃßËÑ åÐå ÇáãÑæíÇÊ ÐßÑ ÝíåÇ ÅÓã:</span></strong><span lang="AR-SA"><o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="TEXT-JUSTIFY: kashida; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%"><strong><span lang="AR-EG" style="FONT-SIZE: 16pt; COLOR: green; FONT-FAMILY: 'Arabic Transparent'; mso-bidi-language: AR-EG">ÇáÃóúóõÚúãóÔõ : æ ÑÊÈÊå: ËÞÉ ÍÇÝÙ áßäå </span></strong><strong><span lang="AR-EG" style="FONT-SIZE: 16pt; COLOR: red; FONT-FAMILY: 'Arabic Transparent'; mso-bidi-language: AR-EG"><span style="mso-spacerun: yes">&nbsp;</span>íõÏáÓ</span></strong><strong><span lang="AR-EG" style="FONT-SIZE: 16pt; COLOR: green; FONT-FAMILY: 'Arabic Transparent'; mso-bidi-language: AR-EG">...</span></strong><strong><span lang="AR-EG" style="FONT-SIZE: 16pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: 'Arabic Transparent'; mso-bidi-language: AR-EG">. æåæ Ãåã ÇáÑæÇÉ æÃÔåÑåã Ýí åÐÇ ÇáÍÏíË Ýì ÃßËÑ ÇáßÊÈ ¡ æÇÓãå ÓáíãÇä Èä ãåÑÇä. æäÓÈå ÃáÃÓÏí ÃáßÇåáí¡ æáÞÈå : [ ÇáÃóúóõÚúãóÔ] ÚÇÔ ÈÇáßæÝÉ.æãÇÊ [147åÜ] ãä ÇáØÈÞÉ ÇáÕÛÑì ãä ÇáÊÇÈÚíä.</span></strong><span lang="AR-SA"><o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="TEXT-JUSTIFY: kashida; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%"><strong><span lang="AR-EG" style="FONT-SIZE: 16pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: 'Arabic Transparent'; mso-bidi-language: AR-EG">**æ ÞÇá Úäå ÇáÐåÈí: </span></strong><strong><span lang="AR-EG" style="FONT-SIZE: 16pt; COLOR: green; FONT-FAMILY: 'Arabic Transparent'; mso-bidi-language: AR-EG">ãÇ äÞãæÇ Úáíå ÅáÇ </span></strong><strong><span lang="AR-EG" style="FONT-SIZE: 16pt; COLOR: red; FONT-FAMILY: 'Arabic Transparent'; mso-bidi-language: AR-EG">ÇáÊÏáíÓ</span></strong><strong><span lang="AR-EG" style="FONT-SIZE: 16pt; COLOR: green; FONT-FAMILY: 'Arabic Transparent'; mso-bidi-language: AR-EG"> æåæ íÏáÓ</span></strong><strong><span lang="AR-EG" style="FONT-SIZE: 16pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: 'Arabic Transparent'; mso-bidi-language: AR-EG">.</span></strong><span lang="AR-SA"><o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="TEXT-JUSTIFY: kashida; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%"><strong><span lang="AR-EG" style="FONT-SIZE: 16pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: 'Arabic Transparent'; mso-bidi-language: AR-EG">*æÞÇá Úäå ÇÈä ÇáãÈÇÑß:</span></strong><strong><span lang="AR-EG" style="FONT-SIZE: 16pt; COLOR: green; FONT-FAMILY: 'Arabic Transparent'; mso-bidi-language: AR-EG"> ÅäãÇ ÃÝÓÏ ÍÏíË ÇáßæÝÉ ÃÈæ ÅÓÍÇÞ æ ÇáÃóúóõÚúãóÔ...¿! .</span></strong><span lang="AR-SA"><o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="TEXT-JUSTIFY: kashida; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%"><strong><span lang="AR-EG" style="FONT-SIZE: 16pt; COLOR: green; FONT-FAMILY: 'Arabic Transparent'; mso-bidi-language: AR-EG">*</span></strong><strong><span lang="AR-EG" style="FONT-SIZE: 16pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: 'Arabic Transparent'; mso-bidi-language: AR-EG"> æÞÇá Úäå ÇÈä ÌÑíÑ Èä ÚÈÏ ÇáÍãíÏ: </span></strong><strong><span lang="AR-EG" style="FONT-SIZE: 16pt; COLOR: green; FONT-FAMILY: 'Arabic Transparent'; mso-bidi-language: AR-EG">Ãåáß Ãåá ÇáßæÝÉ ÃÈæ ÅÓÍÇÞ ÇáÃóúóõÚúãóÔ...</span></strong><strong><span lang="AR-EG" style="FONT-SIZE: 16pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: 'Arabic Transparent'; mso-bidi-language: AR-EG">¿! .</span></strong><span lang="AR-SA"><o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="TEXT-JUSTIFY: kashida; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%"><strong><span lang="AR-EG" style="FONT-SIZE: 16pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: 'Arabic Transparent'; mso-bidi-language: AR-EG">*æÞÇá Úäå ÃÍãÏ Èä ÍäÈá</span></strong><strong><span lang="AR-EG" style="FONT-SIZE: 16pt; COLOR: green; FONT-FAMILY: 'Arabic Transparent'; mso-bidi-language: AR-EG">: Ýí ÍÏíË ÇáÃóúóõÚúãóÔ </span></strong><strong><span lang="AR-EG" style="FONT-SIZE: 16pt; COLOR: red; FONT-FAMILY: 'Arabic Transparent'; mso-bidi-language: AR-EG">ÇÖØÑÇÈ ßËíÑ</span></strong><strong><span lang="AR-EG" style="FONT-SIZE: 16pt; COLOR: green; FONT-FAMILY: 'Arabic Transparent'; mso-bidi-language: AR-EG">¡</span></strong><strong><span lang="AR-EG" style="FONT-SIZE: 16pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: 'Arabic Transparent'; mso-bidi-language: AR-EG"> æÞÇá Úäå ÃíÖÇð : Çäå ßÇä íÑæì Úä ÃäÓ ãÚ Ãä ÑæÇíÊå Úä ÃäÓ ãäÞØÚÉ áÃäå ãÇ ÓãÚ ãä ÃäÓ...</span></strong><span lang="AR-SA"><o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="TEXT-JUSTIFY: kashida; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%"><strong><span lang="AR-EG" style="FONT-SIZE: 16pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: 'Arabic Transparent'; mso-bidi-language: AR-EG">*æÞÇá Úäå ÇÈæÏÇæÏ: </span></strong><strong><span lang="AR-EG" style="FONT-SIZE: 16pt; COLOR: green; FONT-FAMILY: 'Arabic Transparent'; mso-bidi-language: AR-EG">ÑæÇíÊå Úä ÃäÓ ÖÚíÝÉ...</span></strong><span lang="AR-SA"><o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="TEXT-JUSTIFY: kashida; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%"><strong><span lang="AR-EG" style="FONT-SIZE: 16pt; COLOR: green; FONT-FAMILY: 'Arabic Transparent'; mso-bidi-language: AR-EG">*</span></strong><strong><span lang="AR-EG" style="FONT-SIZE: 16pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: 'Arabic Transparent'; mso-bidi-language: AR-EG">.æÞÇá Úäå ÇÈä ÃáãÏíäí: </span></strong><strong><span lang="AR-EG" style="FONT-SIZE: 16pt; COLOR: green; FONT-FAMILY: 'Arabic Transparent'; mso-bidi-language: AR-EG">ÇáÃóúóõÚúãóÔ ßÇä </span></strong><strong><span lang="AR-EG" style="FONT-SIZE: 16pt; COLOR: red; FONT-FAMILY: 'Arabic Transparent'; mso-bidi-language: AR-EG">ßËíÑ Çáæåã</span></strong><strong><span lang="AR-EG" style="FONT-SIZE: 16pt; COLOR: green; FONT-FAMILY: 'Arabic Transparent'; mso-bidi-language: AR-EG">...</span></strong><span lang="AR-SA"><o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="TEXT-JUSTIFY: kashida; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%"><strong><span lang="AR-EG" style="FONT-SIZE: 16pt; COLOR: green; FONT-FAMILY: 'Arabic Transparent'; mso-bidi-language: AR-EG">*.ÃãÇ ÇáÍÇßã ÇáäíÓÇÈæÑí ÝÞÏ ÌÚá ÇáÃóúóõÚúãóÔ </span></strong><strong><span lang="AR-EG" style="FONT-SIZE: 16pt; COLOR: red; FONT-FAMILY: 'Arabic Transparent'; mso-bidi-language: AR-EG">ãä ÇáãÏáÓíä</span></strong><strong><span lang="AR-EG" style="FONT-SIZE: 16pt; COLOR: green; FONT-FAMILY: 'Arabic Transparent'; mso-bidi-language: AR-EG"> </span></strong><strong><span lang="AR-EG" style="FONT-SIZE: 16pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: 'Arabic Transparent'; mso-bidi-language: AR-EG">æÃæÑÏ Ýíå ÑÃí ÇáÔÇÐßæäí ÇáÞÇÆá: </span></strong><strong><span lang="AR-EG" style="FONT-SIZE: 16pt; COLOR: green; FONT-FAMILY: 'Arabic Transparent'; mso-bidi-language: AR-EG">ãä ÃÑÇÏ ÇáÊÏíä ÈÇáÍÏíË ÝáÇ íÃÎÐ Úä ÇáÃóúóõÚúãóÔ æáÇ Úä ÞÊÇÏå ÅáÇ ÅÐÇ ÞÇáÇ: ÓãÚäÇå...</span></strong><span lang="AR-SA"><o:p></o:p></span></p>
<div style="BORDER-RIGHT: medium none; PADDING-RIGHT: 0in; BORDER-TOP: medium none; PADDING-LEFT: 0in; PADDING-BOTTOM: 1pt; BORDER-LEFT: medium none; PADDING-TOP: 0in; BORDER-BOTTOM: windowtext 2.25pt double">
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="BORDER-RIGHT: medium none; PADDING-RIGHT: 0in; BORDER-TOP: medium none; PADDING-LEFT: 0in; TEXT-JUSTIFY: kashida; PADDING-BOTTOM: 0in; BORDER-LEFT: medium none; PADDING-TOP: 0in; BORDER-BOTTOM: medium none; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%; mso-border-bottom-alt: double windowtext 2.25pt; mso-padding-alt: 0in 0in 1.0pt 0in"><strong><span lang="AR-EG" style="FONT-SIZE: 16pt; COLOR: green; FONT-FAMILY: 'Arabic Transparent'; mso-bidi-language: AR-EG">*.æÐßÑå ÇÈä ÍÈÇä Ýí ÇáËÞÇÊ æÞÇá: </span></strong><strong><span lang="AR-EG" style="FONT-SIZE: 16pt; COLOR: red; FONT-FAMILY: 'Arabic Transparent'; mso-bidi-language: AR-EG">ßÇä ãõÏáøöÓÇð</span></strong><strong><span lang="AR-EG" style="FONT-SIZE: 16pt; COLOR: green; FONT-FAMILY: 'Arabic Transparent'; mso-bidi-language: AR-EG">.[</span></strong><strong><span lang="AR-EG" style="FONT-SIZE: 16pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: 'Arabic Transparent'; mso-bidi-language: AR-EG">!!!¿].</span></strong><span lang="AR-SA"><o:p></o:p></span></p>
</div>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="TEXT-ALIGN: center; tab-stops: 89.65pt center 263.45pt" align="center"><strong><span lang="AR-EG" style="FONT-SIZE: 16pt; FONT-FAMILY: 'Arabic Transparent'; mso-bidi-language: AR-EG">æÚä <span style="COLOR: red">ÇáÃÚúãóÔõ</span><span style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </span>æÊÍÊ ÑÞã : ( 55 ) Ýì ÇáØÈÞÉ ÇáËÇäíÉ ÌÇÁ Ýì ßÊÇÈ : </span></strong><span lang="AR-SA"><o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="TEXT-JUSTIFY: kashida; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%; tab-stops: 89.65pt center 263.45pt"><strong><span lang="AR-EG" style="FONT-SIZE: 16pt; FONT-FAMILY: 'Arabic Transparent'; mso-bidi-language: AR-EG">{<span style="BACKGROUND: yellow; COLOR: red; mso-highlight: yellow"><span style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </span></span></span></strong><strong><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 16pt; BACKGROUND: yellow; COLOR: red; FONT-FAMILY: 'Arabic Transparent'; mso-highlight: yellow">ØÈÞÇÊ ÇáãÏáÓíä.</span></strong><strong><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 16pt; COLOR: red; FONT-FAMILY: 'Arabic Transparent'; mso-bidi-language: AR-EG"> </span></strong><strong><span lang="AR-EG" style="FONT-SIZE: 16pt; BACKGROUND: yellow; COLOR: red; FONT-FAMILY: 'Arabic Transparent'; mso-bidi-language: AR-EG; mso-highlight: yellow">ßÊÇÈ ÊÚÑíÝ Ãåá ÇáÊÞÏíÓ ÈãÑÇÊÈ ÇáãæÕÝíä ÈÇáÊÏáíÓ.</span></strong><strong><span lang="AR-EG" style="FONT-SIZE: 16pt; COLOR: red; FONT-FAMILY: 'Arabic Transparent'; mso-bidi-language: AR-EG"> <span style="BACKGROUND: yellow; mso-highlight: yellow">ÊÃáíÝ ÔåÇÈ ÇáÏíä ÃÈí ÇáÝÖá ÃÍãÏ Èä Úáí Èä ãÍãÏ Èä ÍÌÑ ÇáßäÇäí<span style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </span>ÇáÚÓÞáÇäí ÇáãÕÑí ÇáãÊæÝì ÚÇã 852åÜ.</span></span></strong><strong><span lang="AR-EG" style="FONT-SIZE: 16pt; FONT-FAMILY: 'Arabic Transparent'; mso-bidi-language: AR-EG">} .ÞÇá ÇÈä ÍÌÑ ÇáäÕ ÇáÂÊì :</span></strong><span lang="AR-SA"><o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="TEXT-JUSTIFY: kashida; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%"><strong><span lang="AR-EG" style="FONT-SIZE: 16pt; BACKGROUND: yellow; COLOR: red; FONT-FAMILY: 'Arabic Transparent'; mso-bidi-language: AR-EG; mso-highlight: yellow">*** ÓáíãÇä Èä ãåÑÇä ÇáÃÚãÔ</span></strong><strong><span lang="AR-EG" style="FONT-SIZE: 16pt; FONT-FAMILY: 'Arabic Transparent'; mso-bidi-language: AR-EG"> ãõÍÏË ÇáßæÝÉ æÞÇÑÄåÇ æßÇä <span style="BACKGROUND: yellow; COLOR: red; mso-highlight: yellow">íõÏáÓ</span> æÕÝå ÈÐáß ÇáßÑÇÈíÓí æÇáäÓÇÆí æÇáÏÇÑÞØäí æÛíÑåã*</span></strong><span lang="AR-SA"><o:p></o:p></span></p>
<div style="BORDER-RIGHT: medium none; PADDING-RIGHT: 0in; BORDER-TOP: medium none; PADDING-LEFT: 0in; PADDING-BOTTOM: 1pt; BORDER-LEFT: medium none; PADDING-TOP: 0in; BORDER-BOTTOM: windowtext 2.25pt double">
<p class="MsoNormal" style="BORDER-RIGHT: medium none; PADDING-RIGHT: 0in; BORDER-TOP: medium none; PADDING-LEFT: 0in; TEXT-JUSTIFY: kashida; PADDING-BOTTOM: 0in; BORDER-LEFT: medium none; DIRECTION: ltr; PADDING-TOP: 0in; BORDER-BOTTOM: medium none; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%; mso-border-bottom-alt: double windowtext 2.25pt; mso-padding-alt: 0in 0in 1.0pt 0in"><strong><span lang="AR-EG" dir="rtl" style="FONT-SIZE: 16pt; FONT-FAMILY: 'Arabic Transparent'; mso-bidi-language: AR-EG">æÚä <span style="COLOR: red">ÇáÃÚúãóÔõ</span><span style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </span>ÃíÖÇð ÌÇÁ Ýì ßÊÇÈ : ÊåÐíÈ ÇáÊåÐíÈ ÊÍÊ ÑÞã : </span></strong><span lang="AR-SA" dir="rtl"><o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" style="BORDER-RIGHT: medium none; PADDING-RIGHT: 0in; BORDER-TOP: medium none; PADDING-LEFT: 0in; TEXT-JUSTIFY: kashida; PADDING-BOTTOM: 0in; BORDER-LEFT: medium none; DIRECTION: ltr; PADDING-TOP: 0in; BORDER-BOTTOM: medium none; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%; mso-border-bottom-alt: double windowtext 2.25pt; mso-padding-alt: 0in 0in 1.0pt 0in"><strong><span lang="AR-EG" dir="rtl" style="FONT-SIZE: 16pt; FONT-FAMILY: 'Arabic Transparent'; mso-bidi-language: AR-EG">( 386 ) Ì: 4 Õ: 195æÕ : 196<span style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </span>. ÇáäÕ ÇáÂÊì :</span></strong></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="BORDER-RIGHT: medium none; PADDING-RIGHT: 0in; BORDER-TOP: medium none; PADDING-LEFT: 0in; TEXT-JUSTIFY: kashida; PADDING-BOTTOM: 0in; BORDER-LEFT: medium none; PADDING-TOP: 0in; BORDER-BOTTOM: medium none; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%; mso-border-bottom-alt: double windowtext 2.25pt; mso-padding-alt: 0in 0in 1.0pt 0in"><strong><span lang="AR-EG" style="FONT-SIZE: 16pt; FONT-FAMILY: 'Arabic Transparent'; mso-bidi-language: AR-EG">Ñæì Úä<span style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </span>ÇáÓÊÉ :</span></strong></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="BORDER-RIGHT: medium none; PADDING-RIGHT: 0in; BORDER-TOP: medium none; PADDING-LEFT: 0in; TEXT-JUSTIFY: kashida; PADDING-BOTTOM: 0in; BORDER-LEFT: medium none; PADDING-TOP: 0in; BORDER-BOTTOM: medium none; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%; mso-border-bottom-alt: double windowtext 2.25pt; mso-padding-alt: 0in 0in 1.0pt 0in"><strong><span lang="AR-EG" style="FONT-SIZE: 16pt; FONT-FAMILY: 'Arabic Transparent'; mso-bidi-language: AR-EG">æåæ : ÓáíãÇä Èä ãåÑÇä ÇáÃÓÏí ÇáßÇåáí ãæáÇåã ÃÈæ ãÍãÏ ÇáßæÝí ÇáÃÚãÔ .</span></strong><span lang="AR-SA"><o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="BORDER-RIGHT: medium none; PADDING-RIGHT: 0in; BORDER-TOP: medium none; PADDING-LEFT: 0in; TEXT-JUSTIFY: kashida; PADDING-BOTTOM: 0in; BORDER-LEFT: medium none; PADDING-TOP: 0in; BORDER-BOTTOM: medium none; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%; mso-border-bottom-alt: double windowtext 2.25pt; mso-padding-alt: 0in 0in 1.0pt 0in"><strong><span lang="AR-EG" style="FONT-SIZE: 16pt; FONT-FAMILY: 'Arabic Transparent'; mso-bidi-language: AR-EG">íÞÇá ÃÕáå ãä ØÈÑÓÊÇä ææáÏ ÈÇáßæÝÉ .</span></strong><span lang="AR-SA"><o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="BORDER-RIGHT: medium none; PADDING-RIGHT: 0in; BORDER-TOP: medium none; PADDING-LEFT: 0in; TEXT-JUSTIFY: kashida; PADDING-BOTTOM: 0in; BORDER-LEFT: medium none; PADDING-TOP: 0in; BORDER-BOTTOM: medium none; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%; mso-border-bottom-alt: double windowtext 2.25pt; mso-padding-alt: 0in 0in 1.0pt 0in"><strong><span lang="AR-EG" style="FONT-SIZE: 16pt; FONT-FAMILY: 'Arabic Transparent'; mso-bidi-language: AR-EG">æÑæì Úä ÃäÓ <span style="COLOR: red">æáã íËÈÊ áå ãäå ÓãÇÚ</span> æÚÈÏ Çááå Èä ÃÈí ÃæÝì .</span></strong><span lang="AR-SA"><o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="BORDER-RIGHT: medium none; PADDING-RIGHT: 0in; BORDER-TOP: medium none; PADDING-LEFT: 0in; TEXT-JUSTIFY: kashida; PADDING-BOTTOM: 0in; BORDER-LEFT: medium none; PADDING-TOP: 0in; BORDER-BOTTOM: medium none; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%; mso-border-bottom-alt: double windowtext 2.25pt; mso-padding-alt: 0in 0in 1.0pt 0in"><strong><span lang="AR-EG" style="FONT-SIZE: 16pt; COLOR: red; FONT-FAMILY: 'Arabic Transparent'; mso-bidi-language: AR-EG">íÞÇá Ãäå ãÑÓá</span></strong><strong><span lang="AR-EG" style="FONT-SIZE: 16pt; FONT-FAMILY: 'Arabic Transparent'; mso-bidi-language: AR-EG"> .</span></strong><span lang="AR-SA"><o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="BORDER-RIGHT: medium none; PADDING-RIGHT: 0in; BORDER-TOP: medium none; PADDING-LEFT: 0in; TEXT-JUSTIFY: kashida; PADDING-BOTTOM: 0in; BORDER-LEFT: medium none; PADDING-TOP: 0in; BORDER-BOTTOM: medium none; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%; mso-border-bottom-alt: double windowtext 2.25pt; mso-padding-alt: 0in 0in 1.0pt 0in"><strong><span lang="AR-EG" style="FONT-SIZE: 16pt; FONT-FAMILY: 'Arabic Transparent'; mso-bidi-language: AR-EG"><span style="mso-spacerun: yes">&nbsp;</span>[ ÇáãÑÓá ÍÏíËå ÖÚíÝ ßãÇ ÞÇá Çáäææí Ýì ßÊÇÈ ÇáÊÞÑíÈ . ] .</span></strong><span lang="AR-SA"><o:p></o:p></span></p>
</div>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="TEXT-ALIGN: center" align="center"><strong><span lang="AR-EG" style="FONT-SIZE: 16pt; BACKGROUND: yellow; COLOR: red; FONT-FAMILY: 'Arabic Transparent'; mso-bidi-language: AR-EG; mso-highlight: yellow">&nbsp;</span></strong><span lang="AR-SA"><o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="TEXT-ALIGN: center" align="center"><strong><span lang="AR-EG" style="FONT-SIZE: 16pt; BACKGROUND: yellow; COLOR: red; FONT-FAMILY: 'Arabic Transparent'; mso-bidi-language: AR-EG; mso-highlight: yellow">ÓÄÇá .¿.¿.¿.¿.!.</span></strong><span lang="AR-SA"><o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="TEXT-ALIGN: center" align="center"><strong><span lang="AR-EG" style="FONT-SIZE: 16pt; FONT-FAMILY: 'Arabic Transparent'; mso-bidi-language: AR-EG"><span style="mso-spacerun: yes">&nbsp;</span>ÐßÑ ÇáÈÎÇÑí æÇáäÓÇÆ æÇÈä ãÇÌÉ æÃÍãÏ Èä ÍäÈá æÇáÏÇÑãí Ýì ãÑæíÇÊåã ÇáæÇÑÏÉ Ýì åÐÇ ÇáÈÍË æÞÇáæÇ:</span></strong><span lang="AR-SA"><o:p></o:p></span></p>
<div style="BORDER-RIGHT: medium none; PADDING-RIGHT: 0in; BORDER-TOP: medium none; PADDING-LEFT: 0in; PADDING-BOTTOM: 1pt; BORDER-LEFT: medium none; PADDING-TOP: 0in; BORDER-BOTTOM: windowtext 2.25pt double">
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="BORDER-RIGHT: medium none; PADDING-RIGHT: 0in; BORDER-TOP: medium none; PADDING-LEFT: 0in; TEXT-JUSTIFY: kashida; PADDING-BOTTOM: 0in; BORDER-LEFT: medium none; PADDING-TOP: 0in; BORDER-BOTTOM: medium none; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%; mso-border-bottom-alt: double windowtext 2.25pt; mso-padding-alt: 0in 0in 1.0pt 0in"><strong><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 16pt; FONT-FAMILY: 'Arabic Transparent'">(( <span style="BACKGROUND: yellow; COLOR: red; mso-highlight: yellow">ÊõæõÝøöíó</span> ÑóÓõæáõ Çááøóåö Õóáøóì Çááøóåõ Úóáóíúåö æóÓóáøóãó æóÏöÑúÚõåõ ãóÑúåõæäóÉñ ÚöäúÏó íóåõæÏöíøò <span style="BACKGROUND: yellow; mso-highlight: yellow">ÈöËóáóÇËöíäó ÕóÇÚðÇ</span> ãöäú <span style="BACKGROUND: yellow; COLOR: red; mso-highlight: yellow">ÔóÚöíÑò</span> ÃóÎóÐóåõ ØóÚóÇãðÇ áöÃóåúáöåö)).¿¿¿!.</span></strong><span lang="AR-SA"><o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="BORDER-RIGHT: medium none; PADDING-RIGHT: 0in; BORDER-TOP: medium none; PADDING-LEFT: 0in; TEXT-JUSTIFY: kashida; PADDING-BOTTOM: 0in; BORDER-LEFT: medium none; PADDING-TOP: 0in; BORDER-BOTTOM: medium none; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%; mso-border-bottom-alt: double windowtext 2.25pt; mso-padding-alt: 0in 0in 1.0pt 0in"><strong><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 16pt; FONT-FAMILY: 'Arabic Transparent'">æÞÇá ÇáÊÑãÐí :<span style="COLOR: black">Úóäú ÇÈúäö ÚóÈøóÇÓò ÞóÇáó :</span></span></strong><span lang="AR-SA"><o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="BORDER-RIGHT: medium none; PADDING-RIGHT: 0in; BORDER-TOP: medium none; PADDING-LEFT: 0in; TEXT-JUSTIFY: kashida; PADDING-BOTTOM: 0in; BORDER-LEFT: medium none; PADDING-TOP: 0in; BORDER-BOTTOM: medium none; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%; mso-border-bottom-alt: double windowtext 2.25pt; mso-padding-alt: 0in 0in 1.0pt 0in"><strong><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 16pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: 'Arabic Transparent'">(( ÊõæõÝøöíó ÇáäøóÈöíøõ Õóáøóì Çááøóåõ Úóáóíúåö æóÓóáøóãó æóÏöÑúÚõåõ ãóÑúåõæäóÉñ <span style="BACKGROUND: yellow; mso-highlight: yellow">ÈöÚöÔúÑöíäó ÕóÇÚðÇ</span> ãöäú ØóÚóÇãò ÃóÎóÐóåõ áöÃóåúáöåö</span></strong><strong><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 16pt; FONT-FAMILY: 'Arabic Transparent'"> )).¿.¿.¿.!!!.</span></strong><span lang="AR-SA"><o:p></o:p></span></p>
</div>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="TEXT-ALIGN: center" align="center"><strong><span lang="AR-EG" style="FONT-SIZE: 16pt; BACKGROUND: yellow; COLOR: red; FONT-FAMILY: 'Arabic Transparent'; mso-bidi-language: AR-EG; mso-highlight: yellow">&nbsp;</span></strong><span lang="AR-SA"><o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="TEXT-ALIGN: center" align="center"><strong><span lang="AR-EG" style="FONT-SIZE: 16pt; BACKGROUND: yellow; COLOR: red; FONT-FAMILY: 'Arabic Transparent'; mso-bidi-language: AR-EG; mso-highlight: yellow">æÅáíßã...!.</span></strong><span lang="AR-SA"><o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="TEXT-ALIGN: center" align="center"><strong><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 16pt; BACKGROUND: yellow; COLOR: red; FONT-FAMILY: 'Arabic Transparent'; mso-highlight: yellow">ãóÇ Þöíáó Ýöí ÏöÑúÚö ÇáäøóÈöí øöÕóáøóì Çááøóåõ Úóáóíúåö æóÓóáøóãó</span></strong><span lang="AR-SA"><o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="TEXT-ALIGN: center" align="center"><strong><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 16pt; BACKGROUND: yellow; COLOR: red; FONT-FAMILY: 'Arabic Transparent'; mso-highlight: yellow">Ýì ßÊÇÈ(1)- ÇáÈÎÇÑì. [ãæáæÏ 194åÜ- æÊæÝí 256åÜ].</span></strong><span lang="AR-SA"><o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="TEXT-ALIGN: center" align="center"><strong><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 16pt; BACKGROUND: yellow; FONT-FAMILY: 'Arabic Transparent'; mso-highlight: yellow">ÐßÑ ÇáÈÎÇÑí æÍÏå Úä Ñåä ÏÑÚ ÇáäÈí : (11) ÑæÇíÉ ...¿!</span></strong><strong><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 16pt; FONT-FAMILY: 'Arabic Transparent'">.</span></strong><span lang="AR-SA"><o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="TEXT-ALIGN: center" align="center"><strong><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 16pt; COLOR: red; FONT-FAMILY: 'Arabic Transparent'">ãä ÑÞã ãÓáÓá : (1) &ndash; (11) .</span></strong><span lang="AR-SA"><o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="TEXT-JUSTIFY: kashida; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%"><strong><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 16pt; BACKGROUND: yellow; FONT-FAMILY: 'Arabic Transparent'; mso-highlight: yellow">(1)</span></strong><strong><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 16pt; FONT-FAMILY: 'Arabic Transparent'"> - ***Ñæì ÇáÈÎÇÑì- ÍÏíË ÑÞã: [1926] ßÊÇÈ:ÇáÈíæÚ &ndash; ÈÇÈ:ÔÑÇÁ ÇáäÈí ÈÇáäÓíÆÉ.</span></strong><span lang="AR-SA"><o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="TEXT-JUSTIFY: kashida; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%"><strong><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 16pt; FONT-FAMILY: 'Arabic Transparent'">ÍóÏøóËóäóÇ ãõÚóáøóì Èúäõ ÃóÓóÏò ÍóÏøóËóäóÇ <span style="BACKGROUND: yellow; COLOR: red; mso-highlight: yellow">ÚóÈúÏõ ÇáúæóÇÍöÏö</span> ÍóÏøóËóäóÇ <span style="BACKGROUND: yellow; COLOR: red; mso-highlight: yellow">ÇáúÃóÚúãóÔõ</span> ÞóÇáó ÐóßóÑúäóÇ ÚöäúÏó <span style="BACKGROUND: yellow; COLOR: red; mso-highlight: yellow">ÅöÈúÑóÇåöíãó </span>: Ýöí ÇáÓøóáóãö ÝóÞóÇáó ÍóÏøóËóäöí ÇáúÃóÓúæóÏõ Úóäú ÚóÇÆöÔóÉó ÑóÖöíó Çááøóåõ ÚóäúåóÇ:</span></strong><span lang="AR-SA"><o:p></o:p></span></p>
<div style="BORDER-RIGHT: medium none; PADDING-RIGHT: 0in; BORDER-TOP: medium none; PADDING-LEFT: 0in; PADDING-BOTTOM: 1pt; BORDER-LEFT: medium none; PADDING-TOP: 0in; BORDER-BOTTOM: windowtext 2.25pt double">
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="BORDER-RIGHT: medium none; PADDING-RIGHT: 0in; BORDER-TOP: medium none; PADDING-LEFT: 0in; TEXT-JUSTIFY: kashida; PADDING-BOTTOM: 0in; BORDER-LEFT: medium none; PADDING-TOP: 0in; BORDER-BOTTOM: medium none; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%; mso-border-bottom-alt: double windowtext 2.25pt; mso-padding-alt: 0in 0in 1.0pt 0in"><strong><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 16pt; FONT-FAMILY: 'Arabic Transparent'"><span style="mso-spacerun: yes">&nbsp;</span>Ãóäøó ÇáäøóÈöíøó Õóáøóì Çááøóåõ Úóáóíúåö æóÓóáøóãó ÇÔúÊóÑóì ØóÚóÇãðÇ ãöäú <span style="BACKGROUND: yellow; COLOR: red; mso-highlight: yellow">íóåõæÏöíøò</span> Åöáóì ÃóÌóáò <span style="BACKGROUND: yellow; COLOR: red; mso-highlight: yellow">æóÑóåóäóåõ ÏöÑúÚðÇ ãöäú ÍóÏöíÏò</span>.</span></strong><span lang="AR-SA"><o:p></o:p></span></p>
</div>
<p class="MsoNormal" dir="rtl"><strong><span lang="AR-EG" style="FONT-SIZE: 16pt; BACKGROUND: yellow; COLOR: red; FONT-FAMILY: 'Arabic Transparent'; mso-bidi-language: AR-EG; mso-highlight: yellow">***ÑÃí ÃÕÍÇÈ ßõÊÈ ÇáÑÌÇá Ýí ÇáÑæÇÉ ÇáãÌÑæÍíä Ýí áÍÏíË(1926)</span></strong><strong><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 16pt; BACKGROUND: yellow; COLOR: red; FONT-FAMILY: 'Arabic Transparent'; mso-highlight: yellow">¡ÇáÐì ÑæÇå ÇáÈÎÇÑì Ýì ßÊÇÈå .</span></strong><span lang="AR-SA"><o:p></o:p></span></p>
<div style="BORDER-RIGHT: medium none; PADDING-RIGHT: 0in; BORDER-TOP: medium none; PADDING-LEFT: 0in; PADDING-BOTTOM: 1pt; BORDER-LEFT: medium none; PADDING-TOP: 0in; BORDER-BOTTOM: windowtext 2.25pt double">
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="BORDER-RIGHT: medium none; PADDING-RIGHT: 0in; BORDER-TOP: medium none; PADDING-LEFT: 0in; TEXT-JUSTIFY: kashida; PADDING-BOTTOM: 0in; BORDER-LEFT: medium none; PADDING-TOP: 0in; BORDER-BOTTOM: medium none; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%; mso-border-bottom-alt: double windowtext 2.25pt; mso-padding-alt: 0in 0in 1.0pt 0in"><strong><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 16pt; BACKGROUND: yellow; COLOR: red; FONT-FAMILY: 'Arabic Transparent'; mso-highlight: yellow">ÇáÅÓã: ÚóÈúÏõ</span></strong><strong><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 16pt; COLOR: red; FONT-FAMILY: 'Arabic Transparent'"> <span style="BACKGROUND: yellow; mso-highlight: yellow">ÇáúæóÇÍöÏö</span></span></strong><strong><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 16pt; FONT-FAMILY: 'Arabic Transparent'"> Èä ÒíÇÏ &ndash; ÇáØÈÞÉ:ÇáæÓØì ãä ÇáÃÊÈÇÚ - ÇáäÓÈ:ÇáÚÈÏì - ÇáßäíÉ:ÃÈæ ÈÔÑ - ÈáÏ ÇáÅÞÇãÉ:ÇáÕÑÉ - ÊÇÑíÎ ÇáæÝÇÉ: (176åÜ) - <span style="BACKGROUND: yellow; COLOR: red; mso-highlight: yellow">ÇáÑÊÈÉ: ËÞÉ Ýì ÍÏíËå Úä ÇáÃÚãÔ æÍÏå ãÞÇá!!!.</span></span></strong><span lang="AR-SA"><o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="BORDER-RIGHT: medium none; PADDING-RIGHT: 0in; BORDER-TOP: medium none; PADDING-LEFT: 0in; TEXT-JUSTIFY: kashida; PADDING-BOTTOM: 0in; BORDER-LEFT: medium none; PADDING-TOP: 0in; BORDER-BOTTOM: medium none; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%; mso-border-bottom-alt: double windowtext 2.25pt; mso-padding-alt: 0in 0in 1.0pt 0in"><strong><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 16pt; BACKGROUND: yellow; COLOR: red; FONT-FAMILY: 'Arabic Transparent'; mso-highlight: yellow">ÇáÅÓã:ÅöÈúÑóÇåöíã Èä íÒíÏÈä ÞíÓó</span></strong><strong><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 16pt; COLOR: red; FONT-FAMILY: 'Arabic Transparent'"> :</span></strong><strong><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 16pt; FONT-FAMILY: 'Arabic Transparent'"> ÇáØÈÞÉ: ÇáÕÛÑì ãä ÇáÊÇÈÚíä- ÇáäÓÈ:ÇáäÎÚì- ÇáßäíÉ:ÃÈæ ÚãÑÇä - ÈáÏ ÇáÅÞÇãÉ:...- ÊÇÑíÎ ÇáæÝÇÉ: (96åÜ) - <span style="BACKGROUND: yellow; COLOR: red; mso-highlight: yellow">ÇáÑÊÈÉ:ËÞÉ íÑÓá ßËíÑÇ.!!!.</span><span style="COLOR: red">[ÇáãÑÓá ÍÏíËå ÖÚíÝ...!.] .</span></span></strong><span lang="AR-SA"><o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="BORDER-RIGHT: medium none; PADDING-RIGHT: 0in; BORDER-TOP: medium none; PADDING-LEFT: 0in; TEXT-JUSTIFY: kashida; PADDING-BOTTOM: 0in; BORDER-LEFT: medium none; PADDING-TOP: 0in; BORDER-BOTTOM: medium none; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%; mso-border-bottom-alt: double windowtext 2.25pt; mso-padding-alt: 0in 0in 1.0pt 0in"><strong><span lang="AR-EG" style="FONT-SIZE: 16pt; FONT-FAMILY: 'Arabic Transparent'; mso-bidi-language: AR-EG">*** <span style="BACKGROUND: yellow; COLOR: red; mso-highlight: yellow">ÇáÃóúóõÚúãóÔõ</span> <span style="BACKGROUND: yellow; COLOR: red; mso-highlight: yellow">æ ÑÊÈÊå: ËÞÉ ÍÇÝÙ áßäå íÏáÓ...</span>. Ãåã ÇáÑæÇÉ æÃÔåÑåã Ýí åÐÇ ÇáÍÏíË¡ æÇÓãå ÓáíãÇä Èä ãåÑÇä. æäÓÈå ÃáÃÓÏí ÃáßÇåáí¡ æáÞÈå: <span style="BACKGROUND: yellow; COLOR: red; mso-highlight: yellow">ÇáÃóúóõÚúãóÔ</span> ÚÇÔ ÈÇáßæÝÉ.æãÇÊ [147åÜ] ãä ÇáØÈÞÉ ÇáÕÛÑì ãä ÇáÊÇÈÚíä.</span></strong><span lang="AR-SA"><o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="BORDER-RIGHT: medium none; PADDING-RIGHT: 0in; BORDER-TOP: medium none; PADDING-LEFT: 0in; TEXT-JUSTIFY: kashida; PADDING-BOTTOM: 0in; BORDER-LEFT: medium none; PADDING-TOP: 0in; BORDER-BOTTOM: medium none; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%; mso-border-bottom-alt: double windowtext 2.25pt; mso-padding-alt: 0in 0in 1.0pt 0in"><strong><span lang="AR-EG" style="FONT-SIZE: 16pt; FONT-FAMILY: 'Arabic Transparent'; mso-bidi-language: AR-EG">**æ ÞÇá Úäå ÇáÐåÈí: <span style="BACKGROUND: yellow; COLOR: red; mso-highlight: yellow">ãÇ äÞãæÇ Úáíå ÅáÇ ÇáÊÏáíÓ æåæ íÏáÓ</span>.</span></strong><span lang="AR-SA"><o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="BORDER-RIGHT: medium none; PADDING-RIGHT: 0in; BORDER-TOP: medium none; PADDING-LEFT: 0in; TEXT-JUSTIFY: kashida; PADDING-BOTTOM: 0in; BORDER-LEFT: medium none; PADDING-TOP: 0in; BORDER-BOTTOM: medium none; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%; mso-border-bottom-alt: double windowtext 2.25pt; mso-padding-alt: 0in 0in 1.0pt 0in"><strong><span lang="AR-EG" style="FONT-SIZE: 16pt; FONT-FAMILY: 'Arabic Transparent'; mso-bidi-language: AR-EG">**æÞÇá Úäå ÇÈä ÇáãÈÇÑß: <span style="BACKGROUND: yellow; COLOR: red; mso-highlight: yellow">ÅäãÇ ÃÝÓÏ ÍÏíË ÇáßæÝÉ ÃÈæ ÅÓÍÇÞ æ ÇáÃóúóõÚúãóÔ...¿! .</span></span></strong><span lang="AR-SA"><o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="BORDER-RIGHT: medium none; PADDING-RIGHT: 0in; BORDER-TOP: medium none; PADDING-LEFT: 0in; TEXT-JUSTIFY: kashida; PADDING-BOTTOM: 0in; BORDER-LEFT: medium none; PADDING-TOP: 0in; BORDER-BOTTOM: medium none; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%; mso-border-bottom-alt: double windowtext 2.25pt; mso-padding-alt: 0in 0in 1.0pt 0in"><strong><span lang="AR-EG" style="FONT-SIZE: 16pt; COLOR: red; FONT-FAMILY: 'Arabic Transparent'; mso-bidi-language: AR-EG">**</span></strong><strong><span lang="AR-EG" style="FONT-SIZE: 16pt; FONT-FAMILY: 'Arabic Transparent'; mso-bidi-language: AR-EG"> æÞÇá Úäå ÇÈä ÌÑíÑ Èä ÚÈÏ ÇáÍãíÏ: <span style="BACKGROUND: yellow; COLOR: red; mso-highlight: yellow">Ãåáß Ãåá ÇáßæÝÉ ÃÈæ ÅÓÍÇÞ ÇáÃóúóõÚúãóÔ.</span>..¿! .</span></strong><span lang="AR-SA"><o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="BORDER-RIGHT: medium none; PADDING-RIGHT: 0in; BORDER-TOP: medium none; PADDING-LEFT: 0in; TEXT-JUSTIFY: kashida; PADDING-BOTTOM: 0in; BORDER-LEFT: medium none; PADDING-TOP: 0in; BORDER-BOTTOM: medium none; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%; mso-border-bottom-alt: double windowtext 2.25pt; mso-padding-alt: 0in 0in 1.0pt 0in"><strong><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 16pt; FONT-FAMILY: 'Arabic Transparent'">*</span></strong><strong><span lang="AR-EG" style="FONT-SIZE: 16pt; FONT-FAMILY: 'Arabic Transparent'; mso-bidi-language: AR-EG">*æÞÇá Úäå ÃÍãÏ Èä ÍäÈá<span style="BACKGROUND: yellow; COLOR: red; mso-highlight: yellow">: Ýí ÍÏíË ÇáÃóúóõÚúãóÔ ÇÖØÑÇÈ ßËíÑ</span>¡</span></strong><span lang="AR-SA"><o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="BORDER-RIGHT: medium none; PADDING-RIGHT: 0in; BORDER-TOP: medium none; PADDING-LEFT: 0in; TEXT-JUSTIFY: kashida; PADDING-BOTTOM: 0in; BORDER-LEFT: medium none; PADDING-TOP: 0in; BORDER-BOTTOM: medium none; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%; mso-border-bottom-alt: double windowtext 2.25pt; mso-padding-alt: 0in 0in 1.0pt 0in"><strong><span lang="AR-EG" style="FONT-SIZE: 16pt; FONT-FAMILY: 'Arabic Transparent'; mso-bidi-language: AR-EG">** æÞÇá Úäå ÃíÖÇð:Çäå ßÇä íÑæì Úä ÃäÓ ãÚ Ãä ÑæÇíÊå Úä ÃäÓ ãäÞØÚÉ áÃäå ãÇ ÓãÚ ãä ÃäÓ...</span></strong><span lang="AR-SA"><o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="BORDER-RIGHT: medium none; PADDING-RIGHT: 0in; BORDER-TOP: medium none; PADDING-LEFT: 0in; TEXT-JUSTIFY: kashida; PADDING-BOTTOM: 0in; BORDER-LEFT: medium none; PADDING-TOP: 0in; BORDER-BOTTOM: medium none; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%; mso-border-bottom-alt: double windowtext 2.25pt; mso-padding-alt: 0in 0in 1.0pt 0in"><strong><span lang="AR-EG" style="FONT-SIZE: 16pt; FONT-FAMILY: 'Arabic Transparent'; mso-bidi-language: AR-EG">*</span></strong><strong><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 16pt; FONT-FAMILY: 'Arabic Transparent'">*</span></strong><strong><span lang="AR-EG" style="FONT-SIZE: 16pt; FONT-FAMILY: 'Arabic Transparent'; mso-bidi-language: AR-EG">æÞÇá Úäå ÇÈæÏÇæÏ: <span style="BACKGROUND: yellow; COLOR: red; mso-highlight: yellow">ÑæÇíÊå Úä ÃäÓ ÖÚíÝÉ...</span></span></strong><span lang="AR-SA"><o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="BORDER-RIGHT: medium none; PADDING-RIGHT: 0in; BORDER-TOP: medium none; PADDING-LEFT: 0in; TEXT-JUSTIFY: kashida; PADDING-BOTTOM: 0in; BORDER-LEFT: medium none; PADDING-TOP: 0in; BORDER-BOTTOM: medium none; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%; mso-border-bottom-alt: double windowtext 2.25pt; mso-padding-alt: 0in 0in 1.0pt 0in"><strong><span lang="AR-EG" style="FONT-SIZE: 16pt; BACKGROUND: yellow; COLOR: red; FONT-FAMILY: 'Arabic Transparent'; mso-bidi-language: AR-EG; mso-highlight: yellow">**</span></strong><strong><span lang="AR-EG" style="FONT-SIZE: 16pt; FONT-FAMILY: 'Arabic Transparent'; mso-bidi-language: AR-EG">.æÞÇá Úäå ÇÈä ÃáãÏíäí: <span style="BACKGROUND: yellow; COLOR: red; mso-highlight: yellow">ÇáÃóúóõÚúãóÔ ßÇä ßËíÑ Çáæåã...</span></span></strong><span lang="AR-SA"><o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="BORDER-RIGHT: medium none; PADDING-RIGHT: 0in; BORDER-TOP: medium none; PADDING-LEFT: 0in; TEXT-JUSTIFY: kashida; PADDING-BOTTOM: 0in; BORDER-LEFT: medium none; PADDING-TOP: 0in; BORDER-BOTTOM: medium none; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%; mso-border-bottom-alt: double windowtext 2.25pt; mso-padding-alt: 0in 0in 1.0pt 0in"><strong><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 16pt; FONT-FAMILY: 'Arabic Transparent'">*</span></strong><strong><span lang="AR-EG" style="FONT-SIZE: 16pt; FONT-FAMILY: 'Arabic Transparent'; mso-bidi-language: AR-EG">*.<span style="BACKGROUND: yellow; COLOR: red; mso-highlight: yellow">ÃãÇ ÇáÍÇßã ÇáäíÓÇÈæÑí ÝÞÏ ÌÚá ÇáÃóúóõÚúãóÔ ãä ÇáãÏáÓíä</span><span style="COLOR: red"> </span>æÃæÑÏ Ýíå ÑÃí ÇáÔÇÐ ßæäí ÇáÞÇÆá: <span style="BACKGROUND: yellow; COLOR: red; mso-highlight: yellow">ãä ÃÑÇÏ ÇáÊÏíä ÈÇáÍÏíË ÝáÇ íÃÎÐ Úä ÇáÃóúóõÚúãóÔ æáÇ Úä ÞÊÇÏå ÅáÇ ÅÐÇ ÞÇáÇ: ÓãÚäÇå...</span></span></strong><span lang="AR-SA"><o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="BORDER-RIGHT: medium none; PADDING-RIGHT: 0in; BORDER-TOP: medium none; PADDING-LEFT: 0in; TEXT-JUSTIFY: kashida; PADDING-BOTTOM: 0in; BORDER-LEFT: medium none; PADDING-TOP: 0in; BORDER-BOTTOM: medium none; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%; mso-border-bottom-alt: double windowtext 2.25pt; mso-padding-alt: 0in 0in 1.0pt 0in"><strong><span lang="AR-EG" style="FONT-SIZE: 16pt; FONT-FAMILY: 'Arabic Transparent'; mso-bidi-language: AR-EG">**.<span style="BACKGROUND: yellow; COLOR: red; mso-highlight: yellow">æÐßÑå ÇÈä ÍÈÇä Ýí ÇáËÞÇÊ æÞÇá: ßÇä ãõÏáøöÓÇð</span>.[!!!¿].</span></strong><span lang="AR-SA"><o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="BORDER-RIGHT: medium none; PADDING-RIGHT: 0in; BORDER-TOP: medium none; PADDING-LEFT: 0in; TEXT-JUSTIFY: kashida; PADDING-BOTTOM: 0in; BORDER-LEFT: medium none; PADDING-TOP: 0in; BORDER-BOTTOM: medium none; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%; mso-border-bottom-alt: double windowtext 2.25pt; mso-padding-alt: 0in 0in 1.0pt 0in"><strong><span lang="AR-EG" style="FONT-SIZE: 16pt; FONT-FAMILY: 'Arabic Transparent'; mso-bidi-language: AR-EG">**</span></strong><strong><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 16pt; FONT-FAMILY: 'Arabic Transparent'">æÐßÑå ÇÈä ÍÌÑ ÇáÚÓÞáÇäí Ýì ßÊÇÈå (ØÈÞÇÊ ÇáãÏáÓíä) ãä ÇáØÈÞÉ ÇáËÇäíÉ ÊÍÊ ÑÞã [55] </span></strong><strong><span lang="AR-EG" style="FONT-SIZE: 16pt; FONT-FAMILY: 'Arabic Transparent'; mso-bidi-language: AR-EG"><span style="mso-spacerun: yes">&nbsp;</span>æåæ: <span style="BACKGROUND: yellow; COLOR: red; mso-highlight: yellow">ÓáíãÇä Èä ãåÑÇä ÇáÃÚãÔ</span> ãÍÏË ÇáßæÝÉ æÞÇÑÄåÇ </span></strong><span lang="AR-SA"><o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="BORDER-RIGHT: medium none; PADDING-RIGHT: 0in; BORDER-TOP: medium none; PADDING-LEFT: 0in; TEXT-JUSTIFY: kashida; PADDING-BOTTOM: 0in; BORDER-LEFT: medium none; PADDING-TOP: 0in; BORDER-BOTTOM: medium none; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%; mso-border-bottom-alt: double windowtext 2.25pt; mso-padding-alt: 0in 0in 1.0pt 0in"><strong><span lang="AR-EG" style="FONT-SIZE: 16pt; FONT-FAMILY: 'Arabic Transparent'; mso-bidi-language: AR-EG">æßÇä. <span style="BACKGROUND: yellow; COLOR: red; mso-highlight: yellow">íÏáÓ</span> æÕÝå ÈÐáß ÇáßÑÇÈíÓí æÇáäÓÇÆí æÇáÏÇÑÞØäí æÛíÑåã</span></strong><strong><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 16pt; FONT-FAMILY: 'Arabic Transparent'">.</span></strong><span lang="AR-SA"><o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="BORDER-RIGHT: medium none; PADDING-RIGHT: 0in; BORDER-TOP: medium none; PADDING-LEFT: 0in; TEXT-JUSTIFY: kashida; PADDING-BOTTOM: 0in; BORDER-LEFT: medium none; PADDING-TOP: 0in; BORDER-BOTTOM: medium none; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%; mso-border-bottom-alt: double windowtext 2.25pt; mso-padding-alt: 0in 0in 1.0pt 0in"><strong><span lang="AR-EG" style="FONT-SIZE: 16pt; FONT-FAMILY: 'Arabic Transparent'; mso-bidi-language: AR-EG">*</span></strong><strong><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 16pt; FONT-FAMILY: 'Arabic Transparent'">ÊÎÑíÌ ÇáÍÏíË:</span></strong><span lang="AR-SA"><o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="BORDER-RIGHT: medium none; PADDING-RIGHT: 0in; BORDER-TOP: medium none; PADDING-LEFT: 0in; TEXT-JUSTIFY: kashida; PADDING-BOTTOM: 0in; BORDER-LEFT: medium none; PADDING-TOP: 0in; BORDER-BOTTOM: medium none; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%; mso-border-bottom-alt: double windowtext 2.25pt; mso-padding-alt: 0in 0in 1.0pt 0in"><strong><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 16pt; FONT-FAMILY: 'Arabic Transparent'">ÃÎÑÌå ãÓáã ÈÑÞã: (3007)¡(3008)¡(3009)- æÃÎÑÌå ÇáÊÑãÐì: (4530) ¡ (4571)- æÃÎÑÌå ÇÈä ãÇÌÉ ÈÑÞã: (2427)- æÃÎÑÌå ÃÍãÏ Èä ÍäÈá ÈÑÞã: (23017) ¡(24113) ¡(24744) ¡ (24805) .</span></strong><span lang="AR-SA"><o:p></o:p></span></p>
</div>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="TEXT-JUSTIFY: kashida; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%"><strong><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 16pt; BACKGROUND: yellow; FONT-FAMILY: 'Arabic Transparent'; mso-highlight: yellow">(2)</span></strong><strong><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 16pt; FONT-FAMILY: 'Arabic Transparent'"> - ***Ñæì ÇáÈÎÇÑì- ÍÏíË ÑÞã: [1927] ßÊÇÈ:ÇáÈíæÚ &ndash; ÈÇÈ:ÔÑÇÁ ÇáäÈí ÈÇáäÓíÆÉ.</span></strong><span lang="AR-SA"><o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="TEXT-JUSTIFY: kashida; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%"><strong><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 16pt; FONT-FAMILY: 'Arabic Transparent'">&nbsp;</span></strong><span lang="AR-SA"><o:p></o:p></span></p>
<div style="BORDER-RIGHT: medium none; PADDING-RIGHT: 0in; BORDER-TOP: medium none; PADDING-LEFT: 0in; PADDING-BOTTOM: 1pt; BORDER-LEFT: medium none; PADDING-TOP: 0in; BORDER-BOTTOM: windowtext 2.25pt double">
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="BORDER-RIGHT: medium none; PADDING-RIGHT: 0in; BORDER-TOP: medium none; PADDING-LEFT: 0in; TEXT-JUSTIFY: kashida; PADDING-BOTTOM: 0in; BORDER-LEFT: medium none; PADDING-TOP: 0in; BORDER-BOTTOM: medium none; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%; mso-border-bottom-alt: double windowtext 2.25pt; mso-padding-alt: 0in 0in 1.0pt 0in"><strong><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 16pt; FONT-FAMILY: 'Arabic Transparent'">1927 ÍóÏøóËóäóÇ ãõÓúáöãñ ÍóÏøóËóäóÇ <span style="COLOR: red">åöÔóÇãñ</span> ÍóÏøóËóäóÇ <span style="COLOR: red">ÞóÊóÇÏóÉõ</span> Úóäú ÃóäóÓò Í ÍóÏøóËóäöí <span style="COLOR: red">ãõÍóãøóÏõ Èúäõ ÚóÈúÏöÇááøóåö Èúäö ÍóæúÔóÈò</span> ÍóÏøóËóäóÇ ÃóÓúÈóÇØñ ÃóÈõæ ÇáúíóÓóÚö ÇáúÈóÕúÑöíøõ ÍóÏøóËóäóÇ åöÔóÇãñ ÇáÏøóÓúÊóæóÇÆöíøõ Úóäú ÞóÊóÇÏóÉó Úóäú ÃóäóÓò ÑóÖöí Çááøóåã Úóäúåã Ãóäøóåõ ãóÔóì Åöáóì ÇáäøóÈöíøö Õóáøóì Çááøóåã Úóáóíúåö æóÓóáøóãó ÈöÎõÈúÒö ÔóÚöíÑò æóÅöåóÇáóÉò ÓóäöÎóÉò <span style="COLOR: red">æóáóÞóÏú Ñóåóäó ÇáäøóÈöíøõ Õóáøóì Çááøóåã Úóáóíúåö æóÓóáøóãó ÏöÑúÚðÇ áóåõ ÈöÇáúãóÏöíäóÉö ÚöäúÏó íóåõæÏöíøò æóÃóÎóÐó ãöäúåõ ÔóÚöíÑðÇ áöÃóåúáöåö</span> æóáóÞóÏú ÓóãöÚúÊõåõ íóÞõæáõ ãóÇ ÃóãúÓóì ÚöäúÏó Âáö ãõÍóãøóÏò Õóáøóì Çááøóåã Úóáóíúåö æóÓóáøóãó ÕóÇÚõ ÈõÑøò æóáóÇ ÕóÇÚõ ÍóÈøò æóÅöäøó ÚöäúÏóåõ áóÊöÓúÚó äöÓúæóÉò *</span></strong><span lang="AR-SA"><o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="BORDER-RIGHT: medium none; PADDING-RIGHT: 0in; BORDER-TOP: medium none; PADDING-LEFT: 0in; TEXT-JUSTIFY: kashida; PADDING-BOTTOM: 0in; BORDER-LEFT: medium none; PADDING-TOP: 0in; BORDER-BOTTOM: medium none; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%; mso-border-bottom-alt: double windowtext 2.25pt; mso-padding-alt: 0in 0in 1.0pt 0in"><strong><span lang="AR-EG" style="FONT-SIZE: 16pt; BACKGROUND: yellow; COLOR: red; FONT-FAMILY: 'Arabic Transparent'; mso-bidi-language: AR-EG; mso-highlight: yellow">***ÑÃí ÃÕÍÇÈ ßõÊÈ ÇáÑÌÇá Ýí ÇáÑæÇÉ ÇáãÌÑæÍíä Ýí áÍÏíË(</span></strong><strong><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 16pt; BACKGROUND: yellow; COLOR: red; FONT-FAMILY: 'Arabic Transparent'; mso-highlight: yellow">1927</span></strong><strong><span lang="AR-EG" style="FONT-SIZE: 16pt; BACKGROUND: yellow; COLOR: red; FONT-FAMILY: 'Arabic Transparent'; mso-bidi-language: AR-EG; mso-highlight: yellow">)</span></strong><strong><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 16pt; BACKGROUND: yellow; COLOR: red; FONT-FAMILY: 'Arabic Transparent'; mso-highlight: yellow">¡ÇáÐì ÑæÇå ÇáÈÎÇÑì Ýì ßÊÇÈå .</span></strong><strong><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 16pt; BACKGROUND: yellow; COLOR: red; FONT-FAMILY: 'Arabic Transparent'; mso-bidi-language: AR-EG; mso-highlight: yellow"> </span></strong><span lang="AR-SA"><o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="BORDER-RIGHT: medium none; PADDING-RIGHT: 0in; BORDER-TOP: medium none; PADDING-LEFT: 0in; TEXT-JUSTIFY: kashida; PADDING-BOTTOM: 0in; BORDER-LEFT: medium none; PADDING-TOP: 0in; BORDER-BOTTOM: medium none; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%; mso-border-bottom-alt: double windowtext 2.25pt; mso-padding-alt: 0in 0in 1.0pt 0in"><strong><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 16pt; BACKGROUND: yellow; COLOR: red; FONT-FAMILY: 'Arabic Transparent'; mso-bidi-language: AR-EG; mso-highlight: yellow"><span style="mso-spacerun: yes">&nbsp;</span></span></strong><strong><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 16pt; COLOR: red; FONT-FAMILY: 'Arabic Transparent'">åöÔóÇãñ</span></strong><strong><span lang="AR-EG" style="FONT-SIZE: 16pt; BACKGROUND: yellow; COLOR: red; FONT-FAMILY: 'Arabic Transparent'; mso-bidi-language: AR-EG; mso-highlight: yellow"> : </span></strong><span lang="AR-SA"><o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="BORDER-RIGHT: medium none; PADDING-RIGHT: 0in; BORDER-TOP: medium none; PADDING-LEFT: 0in; TEXT-JUSTIFY: kashida; PADDING-BOTTOM: 0in; BORDER-LEFT: medium none; PADDING-TOP: 0in; BORDER-BOTTOM: medium none; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%; mso-border-bottom-alt: double windowtext 2.25pt; mso-padding-alt: 0in 0in 1.0pt 0in"><strong><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 16pt; BACKGROUND: yellow; COLOR: black; FONT-FAMILY: 'Arabic Transparent'; mso-highlight: yellow">ÇáÅÓã:</span></strong><strong><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 16pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: 'Arabic Transparent'">ÞÊÇÏÉ Èä ÏÚÇãÉ Èä ÞÊÇÏÉ &ndash; ÇáØÈÞÉ:Ïæä æÓØì ÇáÊÇÈÚíä - ÇáäÓÈ:ÇáÓÏæÓì- ÇáßäíÉ:ÃÈæ ÇáÎØÇÈ- ÈáÏ ÇáÅÞÇãÉ:ÇáÈÕÑÉ-ÈáÏ ÇáæÝÇÉ : åíÊ- ÊÇÑíÎ ÇáæÝÇÉ: (117åÜ) - ÇáÑÊÈÉ:</span></strong><strong><span lang="AR-EG" style="FONT-SIZE: 16pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: 'Arabic Transparent'; mso-bidi-language: AR-EG"> ÍÇÝÙ ËÞÉ ËÈÊ <span style="BACKGROUND: yellow; mso-highlight: yellow">áßäå ãÏáÓ æÑãí ÈÇáÞÏÑ</span></span></strong><strong><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 16pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: 'Arabic Transparent'">.!!!. [ÇäÙÑ ÑÃì ÃÕÍÇÈ ßÊÈ ÇáÑÌÇá Ýì ÞÊÇÏÉ ÝìÇáÍÏíË ÑÞã (2325) ÇáÐì ÑæÇå ÇáÈÎÇÑì æÇáãæÌæÏ Ýì åÐÇ ÇáÈÍË ÊÍÊ ÑÞã ãÓáÓá: (7). ].</span></strong><span lang="AR-SA"><o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="BORDER-RIGHT: medium none; PADDING-RIGHT: 0in; BORDER-TOP: medium none; PADDING-LEFT: 0in; TEXT-JUSTIFY: kashida; PADDING-BOTTOM: 0in; BORDER-LEFT: medium none; PADDING-TOP: 0in; BORDER-BOTTOM: medium none; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%; mso-border-bottom-alt: double windowtext 2.25pt; mso-padding-alt: 0in 0in 1.0pt 0in"><strong><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 16pt; FONT-FAMILY: 'Arabic Transparent'">&nbsp;</span></strong><span lang="AR-SA"><o:p></o:p></span></p>
</div>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="TEXT-JUSTIFY: kashida; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%"><strong><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 16pt; FONT-FAMILY: 'Arabic Transparent'">&nbsp;</span></strong><span lang="AR-SA"><o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="TEXT-JUSTIFY: kashida; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%"><strong><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 16pt; FONT-FAMILY: 'Arabic Transparent'"><span style="mso-spacerun: yes">&nbsp;</span><span style="BACKGROUND: yellow; mso-highlight: yellow">(2)</span> - ***Ñæì ÇáÈÎÇÑì- ÍÏíË ÑÞã: [1954] ßÊÇÈ:ÇáÈíæÚ &ndash; ÈÇÈ:ÔÑÇÁ ÇáÅãÇã ÇáÍæÇÆÌ ÈäÝÓå.</span></strong><span lang="AR-SA"><o:p></o:p></span></p>
<div style="BORDER-RIGHT: medium none; PADDING-RIGHT: 0in; BORDER-TOP: medium none; PADDING-LEFT: 0in; PADDING-BOTTOM: 1pt; BORDER-LEFT: medium none; PADDING-TOP: 0in; BORDER-BOTTOM: windowtext 2.25pt double">
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="BORDER-RIGHT: medium none; PADDING-RIGHT: 0in; BORDER-TOP: medium none; PADDING-LEFT: 0in; TEXT-JUSTIFY: kashida; PADDING-BOTTOM: 0in; BORDER-LEFT: medium none; PADDING-TOP: 0in; BORDER-BOTTOM: medium none; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%; mso-border-bottom-alt: double windowtext 2.25pt; mso-padding-alt: 0in 0in 1.0pt 0in"><strong><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 16pt; FONT-FAMILY: 'Arabic Transparent'">ÍóÏøóËóäóÇ íõæÓõÝõ Èúäõ ÚöíÓóì ÍóÏøóËóäóÇ <span style="BACKGROUND: yellow; COLOR: red; mso-highlight: yellow">ÃóÈõæ ãõÚóÇæöíóÉó</span> ÍóÏøóËóäóÇ <span style="BACKGROUND: yellow; COLOR: red; mso-highlight: yellow">ÇáúÃóÚúãóÔõ</span> Úóäú <span style="BACKGROUND: yellow; COLOR: red; mso-highlight: yellow">ÅöÈúÑóÇåöíãó</span><span style="COLOR: red"> </span>Úóäú ÇáúÃóÓúæóÏö Úóäú ÚóÇÆöÔóÉó ÑóÖöíó Çááøóåõ ÚóäúåóÇ ÞóÇáóÊú:</span></strong><span lang="AR-SA"><o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="BORDER-RIGHT: medium none; PADDING-RIGHT: 0in; BORDER-TOP: medium none; PADDING-LEFT: 0in; TEXT-JUSTIFY: kashida; PADDING-BOTTOM: 0in; BORDER-LEFT: medium none; PADDING-TOP: 0in; BORDER-BOTTOM: medium none; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%; mso-border-bottom-alt: double windowtext 2.25pt; mso-padding-alt: 0in 0in 1.0pt 0in"><strong><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 16pt; FONT-FAMILY: 'Arabic Transparent'"><span style="mso-spacerun: yes">&nbsp;</span>((ÇÔúÊóÑóì ÑóÓõæáõ Çááøóåö Õóáøóì Çááøóåõ Úóáóíúåö æóÓóáøóãó ãöäú <span style="BACKGROUND: yellow; COLOR: red; mso-highlight: yellow">íóåõæÏöíøò</span> ØóÚóÇãðÇ ÈöäóÓöíÆóÉò <span style="BACKGROUND: yellow; COLOR: red; mso-highlight: yellow">æóÑóåóäóåõ ÏöÑúÚóåõ.</span><span style="COLOR: red">)).</span></span></strong><span lang="AR-SA"><o:p></o:p></span></p>
</div>
<p class="MsoNormal" dir="rtl"><strong><span lang="AR-EG" style="FONT-SIZE: 16pt; BACKGROUND: yellow; COLOR: red; FONT-FAMILY: 'Arabic Transparent'; mso-bidi-language: AR-EG; mso-highlight: yellow">***ÑÃí ÃÕÍÇÈ ßõÊÈ ÇáÑÌÇá Ýí ÇáÑæÇÉ ÇáãÌÑæÍíä Ýí<span style="mso-spacerun: yes">&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span>áÍÏíË(</span></strong><strong><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 16pt; BACKGROUND: yellow; COLOR: red; FONT-FAMILY: 'Arabic Transparent'; mso-highlight: yellow">1954</span></strong><strong><span lang="AR-EG" style="FONT-SIZE: 16pt; BACKGROUND: yellow; COLOR: red; FONT-FAMILY: 'Arabic Transparent'; mso-bidi-language: AR-EG; mso-highlight: yellow">)</span></strong><strong><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 16pt; BACKGROUND: yellow; COLOR: red; FONT-FAMILY: 'Arabic Transparent'; mso-highlight: yellow">¡ÇáÐì ÑæÇå ÇáÈÎÇÑì Ýì ßÊÇÈå .</span></strong><strong><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 16pt; BACKGROUND: yellow; COLOR: red; FONT-FAMILY: 'Arabic Transparent'; mso-bidi-language: AR-EG; mso-highlight: yellow"> </span></strong><span lang="AR-SA"><o:p></o:p></span></p>
<div style="BORDER-RIGHT: medium none; PADDING-RIGHT: 0in; BORDER-TOP: medium none; PADDING-LEFT: 0in; PADDING-BOTTOM: 1pt; BORDER-LEFT: medium none; PADDING-TOP: 0in; BORDER-BOTTOM: windowtext 2.25pt double">
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="BORDER-RIGHT: medium none; PADDING-RIGHT: 0in; BORDER-TOP: medium none; PADDING-LEFT: 0in; TEXT-JUSTIFY: kashida; PADDING-BOTTOM: 0in; BORDER-LEFT: medium none; PADDING-TOP: 0in; BORDER-BOTTOM: medium none; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%; mso-border-bottom-alt: double windowtext 2.25pt; mso-padding-alt: 0in 0in 1.0pt 0in"><strong><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 16pt; BACKGROUND: yellow; COLOR: red; FONT-FAMILY: 'Arabic Transparent'; mso-highlight: yellow">ÇáÅÓã:</span></strong><strong><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 16pt; FONT-FAMILY: 'Arabic Transparent'">ÃÈæ ãÚÇæíÉ- ÇáØÈÞÉ:ÇáÕÛÑì ãä ÇáÊÇÈÚíä - ÇáäÓÈ:ÇáÊãíãí ÇáÓÚÏí- ÇáßäíÉ:ÃÈæ ãÚÇæíÉ - ÈáÏ ÇáÅÞÇãÉ:ÇáßæÝÉ - ÊÇÑíÎ ÇáæÝÇÉ: (195åÜ) - ÇáÑÊÈÉ:<span style="BACKGROUND: yellow; COLOR: red; mso-highlight: yellow">ÃÍÝÙ ÇáäÇÓ áÍÏíË ÇáÃÚãÔ¡ æÞÏ íåã Ýí ÍÏíË ÛíÑå.!!!.</span></span></strong><span lang="AR-SA"><o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="BORDER-RIGHT: medium none; PADDING-RIGHT: 0in; BORDER-TOP: medium none; PADDING-LEFT: 0in; TEXT-JUSTIFY: kashida; PADDING-BOTTOM: 0in; BORDER-LEFT: medium none; PADDING-TOP: 0in; BORDER-BOTTOM: medium none; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%; mso-border-bottom-alt: double windowtext 2.25pt; mso-padding-alt: 0in 0in 1.0pt 0in"><strong><span lang="AR-EG" style="FONT-SIZE: 16pt; FONT-FAMILY: 'Arabic Transparent'; mso-bidi-language: AR-EG">*** <span style="BACKGROUND: yellow; COLOR: red; mso-highlight: yellow">ÇáÃóúóõÚúãóÔõ</span> <span style="BACKGROUND: yellow; COLOR: red; mso-highlight: yellow">æ ÑÊÈÊå: ËÞÉ ÍÇÝÙ áßäå íÏáÓ...</span>. </span></strong><strong><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 16pt; FONT-FAMILY: 'Arabic Transparent'">[ÇäÙÑ ÈíÇäÇÊ <span style="BACKGROUND: yellow; COLOR: red; mso-highlight: yellow">ÇáÃÚãÔ</span>¡ Ýì ÇáÍÏíË ÑÞã(1926)<span style="BACKGROUND: yellow; COLOR: red; mso-highlight: yellow"> ÇáÐì ÑæÇå ÇáÈÎÇÑì Ýì ßÊÇÈå</span><span style="COLOR: red"> æåæ ÇáÍÏíË ÇáÓÇÈÞ ÇáãÐßæÑ Ýì åÐÇ ÇáÈÍË</span>].</span></strong><span lang="AR-SA"><o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="BORDER-RIGHT: medium none; PADDING-RIGHT: 0in; BORDER-TOP: medium none; PADDING-LEFT: 0in; TEXT-JUSTIFY: kashida; PADDING-BOTTOM: 0in; BORDER-LEFT: medium none; PADDING-TOP: 0in; BORDER-BOTTOM: medium none; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%; mso-border-bottom-alt: double windowtext 2.25pt; mso-padding-alt: 0in 0in 1.0pt 0in"><strong><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 16pt; BACKGROUND: yellow; COLOR: red; FONT-FAMILY: 'Arabic Transparent'; mso-highlight: yellow">ÇáÅÓã:ÅöÈúÑóÇåöíã Èä íÒíÏÈä ÞíÓó</span></strong><strong><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 16pt; FONT-FAMILY: 'Arabic Transparent'">- ÇáØÈÞÉ: ÇáÕÛÑì ãä ÇáÊÇÈÚíä- ÇáäÓÈ:ÇáäÎÚì- ÇáßäíÉ:ÃÈæ ÚãÑÇä - ÈáÏ ÇáÅÞÇãÉ:...- ÊÇÑíÎ ÇáæÝÇÉ: (96åÜ) - <span style="BACKGROUND: yellow; COLOR: red; mso-highlight: yellow">ÇáÑÊÈÉ:ËÞÉ íÑÓá ßËíÑÇ.!!!.[ÇáãÑÓá ÍÏíËå ÖÚíÝ...!.]</span></span></strong><span lang="AR-SA"><o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="BORDER-RIGHT: medium none; PADDING-RIGHT: 0in; BORDER-TOP: medium none; PADDING-LEFT: 0in; TEXT-JUSTIFY: kashida; PADDING-BOTTOM: 0in; BORDER-LEFT: medium none; PADDING-TOP: 0in; BORDER-BOTTOM: medium none; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%; mso-border-bottom-alt: double windowtext 2.25pt; mso-padding-alt: 0in 0in 1.0pt 0in"><strong><span lang="AR-EG" style="FONT-SIZE: 16pt; FONT-FAMILY: 'Arabic Transparent'; mso-bidi-language: AR-EG">*</span></strong><strong><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 16pt; FONT-FAMILY: 'Arabic Transparent'">ÊÎÑíÌ ÇáÍÏíË: äÝÓ ÊÎÑíÌ ÇáÍÏíË ÇáÓÇÈÞ.</span></strong><span lang="AR-SA"><o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="BORDER-RIGHT: medium none; PADDING-RIGHT: 0in; BORDER-TOP: medium none; PADDING-LEFT: 0in; TEXT-JUSTIFY: kashida; PADDING-BOTTOM: 0in; BORDER-LEFT: medium none; PADDING-TOP: 0in; BORDER-BOTTOM: medium none; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%; mso-border-bottom-alt: double windowtext 2.25pt; mso-padding-alt: 0in 0in 1.0pt 0in"><strong><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 16pt; FONT-FAMILY: 'Arabic Transparent'">&nbsp;</span></strong><span lang="AR-SA"><o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="BORDER-RIGHT: medium none; PADDING-RIGHT: 0in; BORDER-TOP: medium none; PADDING-LEFT: 0in; TEXT-JUSTIFY: kashida; PADDING-BOTTOM: 0in; BORDER-LEFT: medium none; PADDING-TOP: 0in; BORDER-BOTTOM: medium none; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%; mso-border-bottom-alt: double windowtext 2.25pt; mso-padding-alt: 0in 0in 1.0pt 0in"><strong><span lang="AR-EG" style="FONT-SIZE: 16pt; FONT-FAMILY: 'Arabic Transparent'; mso-bidi-language: AR-EG">&nbsp;</span></strong><span lang="AR-SA"><o:p></o:p></span></p>
</div>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="TEXT-JUSTIFY: kashida; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%"><strong><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 16pt; BACKGROUND: yellow; FONT-FAMILY: 'Arabic Transparent'; mso-highlight: yellow">(3)</span></strong><strong><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 16pt; FONT-FAMILY: 'Arabic Transparent'"> - ***Ñæì ÇáÈÎÇÑì- ÍÏíË ÑÞã: [2049] ßÊÇÈ:ÇáÈíæÚ &ndash; ÈÇÈ:ÔÑÇÁ ÇáØÚÇã Åáì ÃÌá.</span></strong><span lang="AR-SA"><o:p></o:p></span></p>
<div style="BORDER-RIGHT: medium none; PADDING-RIGHT: 0in; BORDER-TOP: medium none; PADDING-LEFT: 0in; PADDING-BOTTOM: 1pt; BORDER-LEFT: medium none; PADDING-TOP: 0in; BORDER-BOTTOM: windowtext 2.25pt double">
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="BORDER-RIGHT: medium none; PADDING-RIGHT: 0in; BORDER-TOP: medium none; PADDING-LEFT: 0in; TEXT-JUSTIFY: kashida; PADDING-BOTTOM: 0in; BORDER-LEFT: medium none; PADDING-TOP: 0in; BORDER-BOTTOM: medium none; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%; mso-border-bottom-alt: double windowtext 2.25pt; mso-padding-alt: 0in 0in 1.0pt 0in"><strong><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 16pt; FONT-FAMILY: 'Arabic Transparent'">ÍóÏøóËóäóÇ ÚõãóÑõ Èúäõ ÍóÝúÕö Èúäö ÛöíóÇËò ÍóÏøóËóäóÇ ÃóÈöí ÍóÏøóËóäóÇ <span style="BACKGROUND: yellow; COLOR: red; mso-highlight: yellow">ÇáúÃóÚúãóÔõ</span> ÞóÇáó ÐóßóÑúäóÇ ÚöäúÏó <span style="BACKGROUND: yellow; COLOR: red; mso-highlight: yellow">ÅöÈúÑóÇåöíãó</span><span style="COLOR: red"> <span style="BACKGROUND: yellow; mso-highlight: yellow">ÇáÑøóåúäó</span></span> Ýöí ÇáÓøóáóÝö ÝóÞóÇáó áóÇ ÈóÃúÓó Èöåö Ëõãøó ÍóÏøóËóäóÇ Úóäú ÇáúÃóÓúæóÏö Úóäú ÚóÇÆöÔóÉó ÑóÖöíó Çááøóåõ ÚóäúåóÇ:</span></strong><span lang="AR-SA"><o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="BORDER-RIGHT: medium none; PADDING-RIGHT: 0in; BORDER-TOP: medium none; PADDING-LEFT: 0in; TEXT-JUSTIFY: kashida; PADDING-BOTTOM: 0in; BORDER-LEFT: medium none; PADDING-TOP: 0in; BORDER-BOTTOM: medium none; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%; mso-border-bottom-alt: double windowtext 2.25pt; mso-padding-alt: 0in 0in 1.0pt 0in"><strong><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 16pt; FONT-FAMILY: 'Arabic Transparent'"><span style="mso-spacerun: yes">&nbsp;</span>Ãóäøó ÇáäøóÈöíøó Õóáøóì Çááøóåõ Úóáóíúåö æóÓóáøóãó ÇÔúÊóÑóì ØóÚóÇãðÇ ãöäú <span style="BACKGROUND: yellow; COLOR: red; mso-highlight: yellow">íóåõæÏöíøò</span> Åöáóì ÃóÌóáò <span style="BACKGROUND: yellow; COLOR: red; mso-highlight: yellow">ÝóÑóåóäóåõ</span> ÏöÑúÚóåõ</span></strong><span lang="AR-SA"><o:p></o:p></span></p>
</div>
<p class="MsoNormal" dir="rtl"><strong><span lang="AR-EG" style="FONT-SIZE: 16pt; BACKGROUND: yellow; COLOR: red; FONT-FAMILY: 'Arabic Transparent'; mso-bidi-language: AR-EG; mso-highlight: yellow">***ÑÃí ÃÕÍÇÈ ßõÊÈ ÇáÑÌÇá Ýí ÇáÑæÇÉ ÇáãÌÑæÍíä Ýí<span style="mso-spacerun: yes">&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span>áÍÏíË(</span></strong><strong><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 16pt; BACKGROUND: yellow; COLOR: red; FONT-FAMILY: 'Arabic Transparent'; mso-highlight: yellow">2049</span></strong><strong><span lang="AR-EG" style="FONT-SIZE: 16pt; BACKGROUND: yellow; COLOR: red; FONT-FAMILY: 'Arabic Transparent'; mso-bidi-language: AR-EG; mso-highlight: yellow">)</span></strong><strong><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 16pt; BACKGROUND: yellow; COLOR: red; FONT-FAMILY: 'Arabic Transparent'; mso-highlight: yellow">¡ÇáÐì ÑæÇå ÇáÈÎÇÑì Ýì ßÊÇÈå .</span></strong><strong><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 16pt; BACKGROUND: yellow; COLOR: red; FONT-FAMILY: 'Arabic Transparent'; mso-bidi-language: AR-EG; mso-highlight: yellow"> </span></strong><span lang="AR-SA"><o:p></o:p></span></p>
<div style="BORDER-RIGHT: medium none; PADDING-RIGHT: 0in; BORDER-TOP: medium none; PADDING-LEFT: 0in; PADDING-BOTTOM: 1pt; BORDER-LEFT: medium none; PADDING-TOP: 0in; BORDER-BOTTOM: windowtext 2.25pt double">
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="BORDER-RIGHT: medium none; PADDING-RIGHT: 0in; BORDER-TOP: medium none; PADDING-LEFT: 0in; TEXT-JUSTIFY: kashida; PADDING-BOTTOM: 0in; BORDER-LEFT: medium none; PADDING-TOP: 0in; BORDER-BOTTOM: medium none; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%; mso-border-bottom-alt: double windowtext 2.25pt; mso-padding-alt: 0in 0in 1.0pt 0in"><strong><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 16pt; BACKGROUND: yellow; COLOR: red; FONT-FAMILY: 'Arabic Transparent'; mso-highlight: yellow">ÇáÅÓã:ÅöÈúÑóÇåöíã Èä íÒíÏ Èä ÞíÓó</span></strong><strong><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 16pt; FONT-FAMILY: 'Arabic Transparent'">- ÇáØÈÞÉ: ÇáÕÛÑì ãä ÇáÊÇÈÚíä- ÇáäÓÈ:ÇáäÎÚì- ÇáßäíÉ:ÃÈæ ÚãÑÇä - ÈáÏ ÇáÅÞÇãÉ:...- ÊÇÑíÎ ÇáæÝÇÉ: (96åÜ) - <span style="BACKGROUND: yellow; COLOR: red; mso-highlight: yellow">ÇáÑÊÈÉ:ËÞÉ íÑÓá ßËíÑÇ. .!!!.[ ÇáãÑÓá ÍÏíËå ÖÚíÝ...!.]</span><span style="COLOR: red"> </span></span></strong><span lang="AR-SA"><o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="BORDER-RIGHT: medium none; PADDING-RIGHT: 0in; BORDER-TOP: medium none; PADDING-LEFT: 0in; TEXT-JUSTIFY: kashida; PADDING-BOTTOM: 0in; BORDER-LEFT: medium none; PADDING-TOP: 0in; BORDER-BOTTOM: medium none; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%; mso-border-bottom-alt: double windowtext 2.25pt; mso-padding-alt: 0in 0in 1.0pt 0in"><strong><span lang="AR-EG" style="FONT-SIZE: 16pt; FONT-FAMILY: 'Arabic Transparent'; mso-bidi-language: AR-EG">*** <span style="BACKGROUND: yellow; COLOR: red; mso-highlight: yellow">ÇáÃóúóõÚúãóÔõ</span> <span style="BACKGROUND: yellow; COLOR: red; mso-highlight: yellow">æ ÑÊÈÊå: ËÞÉ ÍÇÝÙ áßäå íÏáÓ...</span>.</span></strong><strong><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 16pt; FONT-FAMILY: 'Arabic Transparent'">: [ÇäÙÑ ÈíÇäÇÊ <span style="BACKGROUND: yellow; COLOR: red; mso-highlight: yellow">ÇáÃÚãÔ</span>¡ Ýì ÇáÍÏíË ÑÞã(1926)<span style="BACKGROUND: yellow; COLOR: red; mso-highlight: yellow"> ÇáÐì ÑæÇå ÇáÈÎÇÑì Ýì ßÊÇÈå</span>].</span></strong><span lang="AR-SA"><o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="BORDER-RIGHT: medium none; PADDING-RIGHT: 0in; BORDER-TOP: medium none; PADDING-LEFT: 0in; TEXT-JUSTIFY: kashida; PADDING-BOTTOM: 0in; BORDER-LEFT: medium none; PADDING-TOP: 0in; BORDER-BOTTOM: medium none; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%; mso-border-bottom-alt: double windowtext 2.25pt; mso-padding-alt: 0in 0in 1.0pt 0in"><strong><span lang="AR-EG" style="FONT-SIZE: 16pt; FONT-FAMILY: 'Arabic Transparent'; mso-bidi-language: AR-EG">&nbsp;</span></strong><span lang="AR-SA"><o:p></o:p></span></p>
</div>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="TEXT-JUSTIFY: kashida; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%"><strong><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 16pt; BACKGROUND: yellow; FONT-FAMILY: 'Arabic Transparent'; mso-highlight: yellow">(4)</span></strong><strong><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 16pt; FONT-FAMILY: 'Arabic Transparent'"> - *** Ñæì ÇáÈÎÇÑì- ÍÏíË ÑÞã: [2092] ßÊÇÈ: ÇáÓáã &ndash; ÈÇÈ: ÇáßÝíá Ýì ÇáÓáã .</span></strong><span lang="AR-SA"><o:p></o:p></span></p>
<div style="BORDER-RIGHT: medium none; PADDING-RIGHT: 0in; BORDER-TOP: medium none; PADDING-LEFT: 0in; PADDING-BOTTOM: 1pt; BORDER-LEFT: medium none; PADDING-TOP: 0in; BORDER-BOTTOM: windowtext 2.25pt double">
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="BORDER-RIGHT: medium none; PADDING-RIGHT: 0in; BORDER-TOP: medium none; PADDING-LEFT: 0in; TEXT-JUSTIFY: kashida; PADDING-BOTTOM: 0in; BORDER-LEFT: medium none; PADDING-TOP: 0in; BORDER-BOTTOM: medium none; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%; mso-border-bottom-alt: double windowtext 2.25pt; mso-padding-alt: 0in 0in 1.0pt 0in"><strong><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 16pt; FONT-FAMILY: 'Arabic Transparent'">ÍóÏøóËóäóÇ ãõÍóãøóÏõ Èúäõ ÓóáøóÇãò ÍóÏøóËóäóÇ íóÚúáóì ÍóÏøóËóäóÇ <span style="BACKGROUND: yellow; COLOR: red; mso-highlight: yellow">ÇáúÃóÚúãóÔõ</span> Úóäú <span style="BACKGROUND: yellow; COLOR: red; mso-highlight: yellow">ÅöÈúÑóÇåöíãó</span><span style="COLOR: red"> </span>Úóäú ÇáúÃóÓúæóÏö Úóäú ÚóÇÆöÔóÉó ÑóÖöíó Çááøóåõ ÚóäúåóÇ ÞóÇáóÊú:</span></strong><span lang="AR-SA"><o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="BORDER-RIGHT: medium none; PADDING-RIGHT: 0in; BORDER-TOP: medium none; PADDING-LEFT: 0in; TEXT-JUSTIFY: kashida; PADDING-BOTTOM: 0in; BORDER-LEFT: medium none; PADDING-TOP: 0in; BORDER-BOTTOM: medium none; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%; mso-border-bottom-alt: double windowtext 2.25pt; mso-padding-alt: 0in 0in 1.0pt 0in"><strong><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 16pt; FONT-FAMILY: 'Arabic Transparent'"><span style="mso-spacerun: yes">&nbsp;</span>ÇÔúÊóÑóì ÑóÓõæáõ Çááøóåö Õóáøóì Çááøóåõ Úóáóíúåö æóÓóáøóãó ØóÚóÇãðÇ ãöäú <span style="BACKGROUND: yellow; COLOR: red; mso-highlight: yellow">íóåõæÏöíøò</span> ÈöäóÓöíÆóÉò <span style="BACKGROUND: yellow; COLOR: red; mso-highlight: yellow">æóÑóåóäóåõ</span> ÏöÑúÚðÇ áóåõ ãöäú ÍóÏöíÏò.</span></strong><span lang="AR-SA"><o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="BORDER-RIGHT: medium none; PADDING-RIGHT: 0in; BORDER-TOP: medium none; PADDING-LEFT: 0in; TEXT-JUSTIFY: kashida; PADDING-BOTTOM: 0in; BORDER-LEFT: medium none; PADDING-TOP: 0in; BORDER-BOTTOM: medium none; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%; mso-border-bottom-alt: double windowtext 2.25pt; mso-padding-alt: 0in 0in 1.0pt 0in"><strong><span lang="AR-EG" style="FONT-SIZE: 16pt; BACKGROUND: yellow; COLOR: red; FONT-FAMILY: 'Arabic Transparent'; mso-bidi-language: AR-EG; mso-highlight: yellow">***ÑÃí ÃÕÍÇÈ ßõÊÈ ÇáÑÌÇá Ýí ÇáÑæÇÉ ÇáãÌÑæÍíä Ýí áÍÏíË(</span></strong><strong><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 16pt; BACKGROUND: yellow; COLOR: red; FONT-FAMILY: 'Arabic Transparent'; mso-highlight: yellow">2092</span></strong><strong><span lang="AR-EG" style="FONT-SIZE: 16pt; BACKGROUND: yellow; COLOR: red; FONT-FAMILY: 'Arabic Transparent'; mso-bidi-language: AR-EG; mso-highlight: yellow">)</span></strong><strong><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 16pt; BACKGROUND: yellow; COLOR: red; FONT-FAMILY: 'Arabic Transparent'; mso-highlight: yellow">¡ÇáÐì ÑæÇå ÇáÈÎÇÑì Ýì ßÊÇÈå .</span></strong><span lang="AR-SA"><o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="BORDER-RIGHT: medium none; PADDING-RIGHT: 0in; BORDER-TOP: medium none; PADDING-LEFT: 0in; TEXT-JUSTIFY: kashida; PADDING-BOTTOM: 0in; BORDER-LEFT: medium none; PADDING-TOP: 0in; BORDER-BOTTOM: medium none; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%; mso-border-bottom-alt: double windowtext 2.25pt; mso-padding-alt: 0in 0in 1.0pt 0in"><strong><span lang="AR-EG" style="FONT-SIZE: 16pt; FONT-FAMILY: 'Arabic Transparent'; mso-bidi-language: AR-EG">*** <span style="BACKGROUND: yellow; COLOR: red; mso-highlight: yellow">ÇáÃóúóõÚúãóÔõ</span> <span style="BACKGROUND: yellow; COLOR: red; mso-highlight: yellow">æ ÑÊÈÊå: ËÞÉ ÍÇÝÙ áßäå íÏáÓ...</span>.</span></strong><strong><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 16pt; FONT-FAMILY: 'Arabic Transparent'">: [ÇäÙÑ ÈíÇäÇÊ <span style="BACKGROUND: yellow; COLOR: red; mso-highlight: yellow">ÇáÃÚãÔ</span>¡ Ýì ÇáÍÏíË ÑÞã(1926)<span style="BACKGROUND: yellow; COLOR: red; mso-highlight: yellow"> ÇáÐì ÑæÇå ÇáÈÎÇÑì Ýì ßÊÇÈå</span>].</span></strong><span lang="AR-SA"><o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="BORDER-RIGHT: medium none; PADDING-RIGHT: 0in; BORDER-TOP: medium none; PADDING-LEFT: 0in; TEXT-JUSTIFY: kashida; PADDING-BOTTOM: 0in; BORDER-LEFT: medium none; PADDING-TOP: 0in; BORDER-BOTTOM: medium none; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%; mso-border-bottom-alt: double windowtext 2.25pt; mso-padding-alt: 0in 0in 1.0pt 0in"><strong><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 16pt; BACKGROUND: yellow; COLOR: red; FONT-FAMILY: 'Arabic Transparent'; mso-highlight: yellow">ÇáÅÓã:ÅöÈúÑóÇåöíã Èä íÒíÏÈä ÞíÓó</span></strong><strong><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 16pt; FONT-FAMILY: 'Arabic Transparent'">- ÇáØÈÞÉ: ÇáÕÛÑì ãä ÇáÊÇÈÚíä- ÇáäÓÈ:ÇáäÎÚì- ÇáßäíÉ:ÃÈæ ÚãÑÇä - ÈáÏ ÇáÅÞÇãÉ:...- ÊÇÑíÎ ÇáæÝÇÉ: (96åÜ) - <span style="BACKGROUND: yellow; COLOR: red; mso-highlight: yellow">ÇáÑÊÈÉ:ËÞÉ íÑÓá ßËíÑÇ.!!!.</span></span></strong><span lang="AR-SA"><o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="BORDER-RIGHT: medium none; PADDING-RIGHT: 0in; BORDER-TOP: medium none; PADDING-LEFT: 0in; TEXT-JUSTIFY: kashida; PADDING-BOTTOM: 0in; BORDER-LEFT: medium none; PADDING-TOP: 0in; BORDER-BOTTOM: medium none; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%; mso-border-bottom-alt: double windowtext 2.25pt; mso-padding-alt: 0in 0in 1.0pt 0in"><strong><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 16pt; FONT-FAMILY: 'Arabic Transparent'">&nbsp;</span></strong><span lang="AR-SA"><o:p></o:p></span></p>
</div>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="TEXT-JUSTIFY: kashida; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%"><strong><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 16pt; BACKGROUND: yellow; FONT-FAMILY: 'Arabic Transparent'; mso-highlight: yellow">(5)</span></strong><strong><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 16pt; FONT-FAMILY: 'Arabic Transparent'"> - ***Ñæì ÇáÈÎÇÑì- ÍÏíË ÑÞã: [2093] ßÊÇÈ:ÇáÓáã &ndash; ÈÇÈ:ÇáÑåä Ýì ÇáÓáã.</span></strong><span lang="AR-SA"><o:p></o:p></span></p>
<div style="BORDER-RIGHT: medium none; PADDING-RIGHT: 0in; BORDER-TOP: medium none; PADDING-LEFT: 0in; PADDING-BOTTOM: 1pt; BORDER-LEFT: medium none; PADDING-TOP: 0in; BORDER-BOTTOM: windowtext 2.25pt double">
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="BORDER-RIGHT: medium none; PADDING-RIGHT: 0in; BORDER-TOP: medium none; PADDING-LEFT: 0in; TEXT-JUSTIFY: kashida; PADDING-BOTTOM: 0in; BORDER-LEFT: medium none; PADDING-TOP: 0in; BORDER-BOTTOM: medium none; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%; mso-border-bottom-alt: double windowtext 2.25pt; mso-padding-alt: 0in 0in 1.0pt 0in"><strong><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 16pt; FONT-FAMILY: 'Arabic Transparent'">ÍóÏøóËóäöí ãõÍóãøóÏõ Èúäõ ãóÍúÈõæÈò ÍóÏøóËóäóÇ <span style="BACKGROUND: yellow; COLOR: red; mso-highlight: yellow">ÚóÈúÏõ ÇáúæóÇÍöÏö</span> ÍóÏøóËóäóÇ <span style="BACKGROUND: yellow; COLOR: red; mso-highlight: yellow">ÇáúÃóÚúãóÔõ</span> ÞóÇáó ÊóÐóÇßóÑúäóÇ ÚöäúÏó <span style="BACKGROUND: yellow; COLOR: red; mso-highlight: yellow">ÅöÈúÑóÇåöíãó</span><span style="COLOR: red"> </span>ÇáÑøóåúäó Ýöí ÇáÓøóáóÝö ÝóÞóÇáó ÍóÏøóËóäöí ÇáúÃóÓúæóÏõ Úóäú ÚóÇÆöÔóÉó ÑóÖöíó Çááøóåõ ÚóäúåóÇ:</span></strong><span lang="AR-SA"><o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="BORDER-RIGHT: medium none; PADDING-RIGHT: 0in; BORDER-TOP: medium none; PADDING-LEFT: 0in; TEXT-JUSTIFY: kashida; PADDING-BOTTOM: 0in; BORDER-LEFT: medium none; PADDING-TOP: 0in; BORDER-BOTTOM: medium none; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%; mso-border-bottom-alt: double windowtext 2.25pt; mso-padding-alt: 0in 0in 1.0pt 0in"><strong><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 16pt; FONT-FAMILY: 'Arabic Transparent'">Ãóäøó ÇáäøóÈöíøó Õóáøóì Çááøóåõ Úóáóíúåö æóÓóáøóãó ÇÔúÊóÑóì ãöäú <span style="BACKGROUND: yellow; COLOR: red; mso-highlight: yellow">íóåõæÏöíøò</span> ØóÚóÇãðÇ Åöáóì ÃóÌóáò ãóÚúáõæãò æóÇÑúÊóåóäó ãöäúåõ ÏöÑúÚðÇ ãöäú ÍóÏöíÏò.</span></strong><span lang="AR-SA"><o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="BORDER-RIGHT: medium none; PADDING-RIGHT: 0in; BORDER-TOP: medium none; PADDING-LEFT: 0in; TEXT-JUSTIFY: kashida; PADDING-BOTTOM: 0in; BORDER-LEFT: medium none; PADDING-TOP: 0in; BORDER-BOTTOM: medium none; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%; mso-border-bottom-alt: double windowtext 2.25pt; mso-padding-alt: 0in 0in 1.0pt 0in"><strong><span lang="AR-EG" style="FONT-SIZE: 16pt; BACKGROUND: yellow; COLOR: red; FONT-FAMILY: 'Arabic Transparent'; mso-bidi-language: AR-EG; mso-highlight: yellow">***ÑÃí ÃÕÍÇÈ ßõÊÈ ÇáÑÌÇá Ýí ÇáÑæÇÉ ÇáãÌÑæÍíä Ýí áÍÏíË(</span></strong><strong><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 16pt; BACKGROUND: yellow; COLOR: red; FONT-FAMILY: 'Arabic Transparent'; mso-highlight: yellow">2093</span></strong><strong><span lang="AR-EG" style="FONT-SIZE: 16pt; BACKGROUND: yellow; COLOR: red; FONT-FAMILY: 'Arabic Transparent'; mso-bidi-language: AR-EG; mso-highlight: yellow">)</span></strong><strong><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 16pt; BACKGROUND: yellow; COLOR: red; FONT-FAMILY: 'Arabic Transparent'; mso-highlight: yellow">¡ÇáÐì ÑæÇå ÇáÈÎÇÑì Ýì ßÊÇÈå .</span></strong><span lang="AR-SA"><o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="BORDER-RIGHT: medium none; PADDING-RIGHT: 0in; BORDER-TOP: medium none; PADDING-LEFT: 0in; TEXT-JUSTIFY: kashida; PADDING-BOTTOM: 0in; BORDER-LEFT: medium none; PADDING-TOP: 0in; BORDER-BOTTOM: medium none; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%; mso-border-bottom-alt: double windowtext 2.25pt; mso-padding-alt: 0in 0in 1.0pt 0in"><strong><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 16pt; BACKGROUND: yellow; COLOR: red; FONT-FAMILY: 'Arabic Transparent'; mso-highlight: yellow">ÇáÅÓã: ÚóÈúÏõ</span></strong><strong><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 16pt; COLOR: red; FONT-FAMILY: 'Arabic Transparent'"> <span style="BACKGROUND: yellow; mso-highlight: yellow">ÇáúæóÇÍöÏö</span></span></strong><strong><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 16pt; FONT-FAMILY: 'Arabic Transparent'"> Èä ÒíÇÏ &ndash; ÇáØÈÞÉ:ÇáæÓØì ãä ÇÃÊÈÇÚ - ÇáäÓÈ:ÇáÚÈÏì - ÇáßäíÉ:ÃÈæ ÈÔÑ - ÈáÏ ÇáÅÞÇãÉ:ÇáÕÑÉ - ÊÇÑíÎ ÇáæÝÇÉ: (176åÜ) - <span style="BACKGROUND: yellow; COLOR: red; mso-highlight: yellow">ÇáÑÊÈÉ: ËÞÉ Ýì ÍÏíËå Úä ÇáÃÚãÔ æÍÏå ãÞÇá!!!.</span></span></strong><span lang="AR-SA"><o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="BORDER-RIGHT: medium none; PADDING-RIGHT: 0in; BORDER-TOP: medium none; PADDING-LEFT: 0in; TEXT-JUSTIFY: kashida; PADDING-BOTTOM: 0in; BORDER-LEFT: medium none; PADDING-TOP: 0in; BORDER-BOTTOM: medium none; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%; mso-border-bottom-alt: double windowtext 2.25pt; mso-padding-alt: 0in 0in 1.0pt 0in"><strong><span lang="AR-EG" style="FONT-SIZE: 16pt; FONT-FAMILY: 'Arabic Transparent'; mso-bidi-language: AR-EG">*** <span style="BACKGROUND: yellow; COLOR: red; mso-highlight: yellow">ÇáÃóúóõÚúãóÔõ</span> <span style="BACKGROUND: yellow; COLOR: red; mso-highlight: yellow">æ ÑÊÈÊå: ËÞÉ ÍÇÝÙ áßäå íÏáÓ...</span>.</span></strong><strong><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 16pt; FONT-FAMILY: 'Arabic Transparent'">: [ÇäÙÑ ÈíÇäÇÊ <span style="BACKGROUND: yellow; COLOR: red; mso-highlight: yellow">ÇáÃÚãÔ</span>¡ Ýì ÇáÍÏíË ÑÞã(1926)<span style="BACKGROUND: yellow; COLOR: red; mso-highlight: yellow"> ÇáÐì ÑæÇå ÇáÈÎÇÑì Ýì ßÊÇÈå</span>].</span></strong><span lang="AR-SA"><o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="BORDER-RIGHT: medium none; PADDING-RIGHT: 0in; BORDER-TOP: medium none; PADDING-LEFT: 0in; TEXT-JUSTIFY: kashida; PADDING-BOTTOM: 0in; BORDER-LEFT: medium none; PADDING-TOP: 0in; BORDER-BOTTOM: medium none; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%; mso-border-bottom-alt: double windowtext 2.25pt; mso-padding-alt: 0in 0in 1.0pt 0in"><strong><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 16pt; BACKGROUND: yellow; COLOR: red; FONT-FAMILY: 'Arabic Transparent'; mso-highlight: yellow">ÇáÅÓã:ÅöÈúÑóÇåöíã Èä íÒíÏÈä ÞíÓó</span></strong><strong><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 16pt; FONT-FAMILY: 'Arabic Transparent'">- ÇáØÈÞÉ: ÇáÕÛÑì ãä ÇáÊÇÈÚíä- ÇáäÓÈ:ÇáäÎÚì- ÇáßäíÉ:ÃÈæ ÚãÑÇä - ÈáÏ ÇáÅÞÇãÉ:...- ÊÇÑíÎ ÇáæÝÇÉ: (96åÜ) - <span style="BACKGROUND: yellow; COLOR: red; mso-highlight: yellow">ÇáÑÊÈÉ:ËÞÉ íÑÓá ßËíÑÇ.!!!.</span></span></strong><span lang="AR-SA"><o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="BORDER-RIGHT: medium none; PADDING-RIGHT: 0in; BORDER-TOP: medium none; PADDING-LEFT: 0in; TEXT-JUSTIFY: kashida; PADDING-BOTTOM: 0in; BORDER-LEFT: medium none; PADDING-TOP: 0in; BORDER-BOTTOM: medium none; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%; mso-border-bottom-alt: double windowtext 2.25pt; mso-padding-alt: 0in 0in 1.0pt 0in"><strong><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 16pt; FONT-FAMILY: 'Arabic Transparent'">&nbsp;</span></strong><span lang="AR-SA"><o:p></o:p></span></p>
</div>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="TEXT-JUSTIFY: kashida; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%"><strong><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 16pt; BACKGROUND: yellow; FONT-FAMILY: 'Arabic Transparent'; mso-highlight: yellow">(6)</span></strong><strong><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 16pt; FONT-FAMILY: 'Arabic Transparent'"> - ***Ñæì ÇáÈÎÇÑì- ÍÏíË ÑÞã: [2211] ßÊÇÈ:Ýì ÇáÇÓÊÞÑÇÖ æÃÏÇÁ ÇáÏíæä æÇáÍÌÑ æÇáÊÝáíÓ&ndash; ÈÇÈ:ãä ÇÔÊÑì ÈÇáÏíä æáíÓ ÚäÏå Ëãäå Ãæ áíÓ ÈÍÖÑÊå..</span></strong><span lang="AR-SA"><o:p></o:p></span></p>
<div style="BORDER-RIGHT: medium none; PADDING-RIGHT: 0in; BORDER-TOP: medium none; PADDING-LEFT: 0in; PADDING-BOTTOM: 1pt; BORDER-LEFT: medium none; PADDING-TOP: 0in; BORDER-BOTTOM: windowtext 2.25pt double">
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="BORDER-RIGHT: medium none; PADDING-RIGHT: 0in; BORDER-TOP: medium none; PADDING-LEFT: 0in; TEXT-JUSTIFY: kashida; PADDING-BOTTOM: 0in; BORDER-LEFT: medium none; PADDING-TOP: 0in; BORDER-BOTTOM: medium none; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%; mso-border-bottom-alt: double windowtext 2.25pt; mso-padding-alt: 0in 0in 1.0pt 0in"><strong><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 16pt; FONT-FAMILY: 'Arabic Transparent'">ÍóÏøóËóäóÇ ãõÚóáøóì Èúäõ ÃóÓóÏò ÍóÏøóËóäóÇ <span style="BACKGROUND: yellow; COLOR: red; mso-highlight: yellow">ÚóÈúÏõ ÇáúæóÇÍöÏö</span> ÍóÏøóËóäóÇ <span style="BACKGROUND: yellow; COLOR: red; mso-highlight: yellow">ÇáúÃóÚúãóÔõ</span> ÞóÇáó ÊóÐóÇßóÑúäóÇ ÚöäúÏó <span style="BACKGROUND: yellow; COLOR: red; mso-highlight: yellow">ÅöÈúÑóÇåöíãó</span><span style="COLOR: red"> </span>ÇáÑøóåúäó Ýöí ÇáÓøóáóãö ÝóÞóÇáó ÍóÏøóËóäöí ÇáúÃóÓúæóÏõ Úóäú ÚóÇÆöÔóÉó ÑóÖöíó Çááøóåõ ÚóäúåóÇ:</span></strong><span lang="AR-SA"><o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="BORDER-RIGHT: medium none; PADDING-RIGHT: 0in; BORDER-TOP: medium none; PADDING-LEFT: 0in; TEXT-JUSTIFY: kashida; PADDING-BOTTOM: 0in; BORDER-LEFT: medium none; PADDING-TOP: 0in; BORDER-BOTTOM: medium none; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%; mso-border-bottom-alt: double windowtext 2.25pt; mso-padding-alt: 0in 0in 1.0pt 0in"><strong><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 16pt; FONT-FAMILY: 'Arabic Transparent'"><span style="mso-spacerun: yes">&nbsp;</span>Ãóäøó ÇáäøóÈöíøó Õóáøóì Çááøóåõ Úóáóíúåö æóÓóáøóãó ÇÔúÊóÑóì ØóÚóÇãðÇ ãöäú <span style="BACKGROUND: yellow; COLOR: red; mso-highlight: yellow">íóåõæÏöíøò</span> Åöáóì ÃóÌóáò <span style="BACKGROUND: yellow; COLOR: red; mso-highlight: yellow">æóÑóåóäóåõ</span> ÏöÑúÚðÇ ãöäú ÍóÏöíÏ .ò</span></strong><span lang="AR-SA"><o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="BORDER-RIGHT: medium none; PADDING-RIGHT: 0in; BORDER-TOP: medium none; PADDING-LEFT: 0in; TEXT-JUSTIFY: kashida; PADDING-BOTTOM: 0in; BORDER-LEFT: medium none; PADDING-TOP: 0in; BORDER-BOTTOM: medium none; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%; mso-border-bottom-alt: double windowtext 2.25pt; mso-padding-alt: 0in 0in 1.0pt 0in"><strong><span lang="AR-EG" style="FONT-SIZE: 16pt; BACKGROUND: yellow; COLOR: red; FONT-FAMILY: 'Arabic Transparent'; mso-bidi-language: AR-EG; mso-highlight: yellow">***ÑÃí ÃÕÍÇÈ ßõÊÈ ÇáÑÌÇá Ýí ÇáÑæÇÉ ÇáãÌÑæÍíä Ýí áÍÏíË(</span></strong><strong><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 16pt; BACKGROUND: yellow; COLOR: red; FONT-FAMILY: 'Arabic Transparent'; mso-highlight: yellow">2311</span></strong><strong><span lang="AR-EG" style="FONT-SIZE: 16pt; BACKGROUND: yellow; COLOR: red; FONT-FAMILY: 'Arabic Transparent'; mso-bidi-language: AR-EG; mso-highlight: yellow">)</span></strong><strong><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 16pt; BACKGROUND: yellow; COLOR: red; FONT-FAMILY: 'Arabic Transparent'; mso-highlight: yellow">¡ÇáÐì ÑæÇå ÇáÈÎÇÑì Ýì ßÊÇÈå .</span></strong><strong><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 16pt; BACKGROUND: yellow; COLOR: red; FONT-FAMILY: 'Arabic Transparent'; mso-bidi-language: AR-EG; mso-highlight: yellow"> </span></strong><span lang="AR-SA"><o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="BORDER-RIGHT: medium none; PADDING-RIGHT: 0in; BORDER-TOP: medium none; PADDING-LEFT: 0in; TEXT-JUSTIFY: kashida; PADDING-BOTTOM: 0in; BORDER-LEFT: medium none; PADDING-TOP: 0in; BORDER-BOTTOM: medium none; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%; mso-border-bottom-alt: double windowtext 2.25pt; mso-padding-alt: 0in 0in 1.0pt 0in"><strong><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 16pt; BACKGROUND: yellow; COLOR: red; FONT-FAMILY: 'Arabic Transparent'; mso-highlight: yellow">ÇáÅÓã: ÚóÈúÏõ</span>&"AR-EG" style="FONT-SIZE: 16pt; FONT-FAMILY: 'Arabic Transparent'; mso-bidi-language: AR-EG">*** <span style="BACKGROUND: yellow; COLOR: red; mso-highlight: yellow">ÇáÃóúóõÚúãóÔõ</span> <span style="BACKGROUND: yellow; COLOR: red; mso-highlight: yellow">æ ÑÊÈÊå: ËÞÉ ÍÇÝÙ áßäå íÏáÓ...</span>.</span></strong><strong><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 16pt; FONT-FAMILY: 'Arabic Transparent'">: [ÇäÙÑ ÈíÇäÇÊ <span style="BACKGROUND: yellow; COLOR: red; mso-highlight: yellow">ÇáÃÚãÔ</span>¡ Ýì ÇáÍÏíË ÑÞã(1926)<span style="BACKGROUND: yellow; COLOR: red; mso-highlight: yellow"> ÇáÐì ÑæÇå ÇáÈÎÇÑì Ýì ßÊÇÈå</span>].</span></strong><span lang="AR-SA"><o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="BORDER-RIGHT: medium none; PADDING-RIGHT: 0in; BORDER-TOP: medium none; PADDING-LEFT: 0in; TEXT-JUSTIFY: kashida; PADDING-BOTTOM: 0in; BORDER-LEFT: medium none; PADDING-TOP: 0in; BORDER-BOTTOM: medium none; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%; mso-border-bottom-alt: double windowtext 2.25pt; mso-padding-alt: 0in 0in 1.0pt 0in"><strong><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 16pt; BACKGROUND: yellow; COLOR: red; FONT-FAMILY: 'Arabic Transparent'; mso-highlight: yellow">ÇáÅÓã:ÅöÈúÑóÇåöíã Èä íÒíÏÈä ÞíÓó</span></strong><strong><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 16pt; FONT-FAMILY: 'Arabic Transparent'">- ÇáØÈÞÉ: ÇáÕÛÑì ãä ÇáÊÇÈÚíä- ÇáäÓÈ:ÇáäÎÚì- ÇáßäíÉ:ÃÈæ ÚãÑÇä - ÈáÏ ÇáÅÞÇãÉ:...- ÊÇÑíÎ ÇáæÝÇÉ: (96åÜ) - <span style="BACKGROUND: yellow; COLOR: red; mso-highlight: yellow">ÇáÑÊÈÉ:ËÞÉ íÑÓá ßËíÑÇ.!!!.</span></span></strong><span lang="AR-SA"><o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="BORDER-RIGHT: medium none; PADDING-RIGHT: 0in; BORDER-TOP: medium none; PADDING-LEFT: 0in; TEXT-JUSTIFY: kashida; PADDING-BOTTOM: 0in; BORDER-LEFT: medium none; PADDING-TOP: 0in; BORDER-BOTTOM: medium none; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%; mso-border-bottom-alt: double windowtext 2.25pt; mso-padding-alt: 0in 0in 1.0pt 0in"><strong><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 16pt; FONT-FAMILY: 'Arabic Transparent'">&nbsp;</span></strong><span lang="AR-SA"><o:p></o:p></span></p>
</div>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="TEXT-JUSTIFY: kashida; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%"><strong><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 16pt; BACKGROUND: yellow; FONT-FAMILY: 'Arabic Transparent'; mso-highlight: yellow">(7)</span></strong><strong><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 16pt; FONT-FAMILY: 'Arabic Transparent'"> - ***ÑæìÇáÈÎÇÑì- ÍÏíË ÑÞã: [2325] ßÊÇÈ:ÇáÑåä&ndash; ÈÇÈ: ÇáÑåä Ýì ÇáÍÖÑ.</span></strong><span lang="AR-SA"><o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl"><strong><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 16pt; FONT-FAMILY: 'Arabic Transparent'">ÍóÏøóËóäóÇ ãõÓúáöãõ Èúäõ ÅöÈúÑóÇåöíãó<span style="COLOR: red"> </span>ÍóÏøóËóäóÇ<span style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </span>ÍóÏøóËóäóÇ <span style="BACKGROUND: yellow; COLOR: red; mso-highlight: yellow">ÞóÊóÇÏóÉõ</span> Úóäú ÃóäóÓò ÑóÖöíó Çááøóåõ Úóäúåõ ÞóÇáó:</span></strong><span lang="AR-SA"><o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl"><strong><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 16pt; FONT-FAMILY: 'Arabic Transparent'"><span style="mso-spacerun: yes">&nbsp;</span>æóáóÞóÏú <span style="BACKGROUND: yellow; COLOR: red; mso-highlight: yellow">Ñóåóäó</span> ÇáäøóÈöíøõ Õóáøóì Çááøóåõ Úóáóíúåö æóÓóáøóãó ÏöÑúÚóåõ <span style="BACKGROUND: yellow; COLOR: red; mso-highlight: yellow">ÈöÔóÚöíÑò</span> æóãóÔóíúÊõ Åöáóì ÇáäøóÈöíøö Õóáøóì Çááøóåõ Úóáóíúåö æóÓóáøóãó ÈöÎõÈúÒö <span style="BACKGROUND: yellow; COLOR: red; mso-highlight: yellow">ÔóÚöíÑò</span> æóÅöåóÇáóÉò ÓóäöÎóÉò æarent'">ÞÊÇÏÉ Èä ÏÚÇãÉ Èä ÞÊÇÏÉ &ndash; ÇáØÈÞÉ:Ïæä æÓØì ÇáÊÇÈÚíä - ÇáäÓÈ:ÇáÓÏæÓì- ÇáßäíÉ:ÃÈæ ÇáÎØÇÈ- ÈáÏ ÇáÅÞÇãÉ:ÇáÈÕÑÉ-ÈáÏ ÇáæÝÇÉ : åíÊ- ÊÇÑíÎ ÇáæÝÇÉ: (117åÜ) - ÇáÑÊÈÉ:</span></strong><strong><span lang="AR-EG" style="FONT-SIZE: 16pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: 'Arabic Transparent'; mso-bidi-language: AR-EG"> ÍÇÝÙ ËÞÉ ËÈÊ <span style="BACKGROUND: yellow; mso-highlight: yellow">áßäå ãÏáÓ æÑãí ÈÇáÞÏÑ</span></span></strong><strong><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 16pt; FONT-FAMILY: 'Arabic Transparent'">.!!!.</span></strong><span lang="AR-SA"><o:p></o:p></span></p>
</div>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="TEXT-ALIGN: center" align="center"><strong><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 16pt; BACKGROUND: yellow; COLOR: red; FONT-FAMILY: 'Arabic Transparent'; mso-highlight: yellow">æÅáíß ãÇ ÌÇÁ Ýì ßÊÈ ÇáÑÌÇá Úä ÞÊÇÏÉ:</span></strong><span lang="AR-SA"><o:p></o:p></span></p>
<div style="BORDER-RIGHT: medium none; PADDING-RIGHT: 0in; BORDER-TOP: medium none; PADDING-LEFT: 0in; PADDING-BOTTOM: 1pt; BORDER-LEFT: medium none; PADDING-TOP: 0in; BORDER-BOTTOM: windowtext 2.25pt double">
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="BORDER-RIGHT: medium none; PADDING-RIGHT: 0in; BORDER-TOP: medium none; PADDING-LEFT: 0in; TEXT-JUSTIFY: kashida; PADDING-BOTTOM: 0in; BORDER-LEFT: medium none; PADDING-TOP: 0in; BORDER-BOTTOM: medium none; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%; mso-border-bottom-alt: double windowtext 2.25pt; mso-padding-alt: 0in 0in 1.0pt 0in"><strong><span lang="AR-EG" style="FONT-SIZE: 16pt; BACKGROUND: yellow; COLOR: black; FONT-FAMILY: 'Arabic Transparent'; mso-bidi-language: AR-EG; mso-highlight: yellow">**</span></strong><strong><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 16pt; BACKGROUND: yellow; COLOR: black; FONT-FAMILY: 'Arabic Transparent'; mso-highlight: yellow">*ÞÊÇÏÉ</span></strong><strong><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 16pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: 'Arabic Transparent'"> Èä ÏÚÇãÉ Èä ÞÊÇÏÉ Èä ÚÒíÒ Èä ÚãÑæ Èä ÑÈíÚÉ Èä ÚãÑæ Èä ÇáÍÇÑË Èä ÓÏæÓ ¡ æÇáßäíÉ :ÃÈæ ÇáÎØÇÈ ÇáÓÏæÓí ÇáÈÕÑí <span style="BACKGROUND: yellow; mso-highlight: yellow">æáÏ Ãßãå</span> </span></strong><strong><span lang="AR-EG" style="FONT-SIZE: 16pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: 'Arabic Transparent'; mso-bidi-language: AR-EG">[ Ãí ÃÚãì .ÝÇÞÏ ÇáÈÕÑ ]</span></strong><strong><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 16pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: 'Arabic Transparent'">ÚÇã [61åÜ æÊæÝí Ýí åíÊ ÚÇã 117åÜ] .</span></strong><span lang="AR-SA"><o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="BORDER-RIGHT: medium none; PADDING-RIGHT: 0in; BORDER-TOP: medium none; PADDING-LEFT: 0in; TEXT-JUSTIFY: kashida; PADDING-BOTTOM: 0in; BORDER-LEFT: medium none; PADDING-TOP: 0in; BORDER-BOTTOM: medium none; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%; mso-border-bottom-alt: double windowtext 2.25pt; mso-padding-alt: 0in 0in 1.0pt 0in"><strong><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 16pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: 'Arabic Transparent'"><span style="mso-spacerun: yes">&nbsp;</span></span></strong><strong><span lang="AR-EG" style="FONT-SIZE: 16pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: 'Arabic Transparent'; mso-bidi-language: AR-EG">ÍÇÝÙ ËÞÉ ËÈÊ <span style="BACKGROUND: yellow; mso-highlight: yellow">áßäå ãÏáÓ æÑãí ÈÇáÞÏÑ</span> ÞÇáå íÍíì Èä ãÚíä æãÚ åÐÇ ÝÇÍÊÌ Èå ÃÕÍÇÈ ÇáÕÍÇÍ áÇ ÓíãÇ ÅÐÇ ÞÇá ÍÏËäÇ.</span></strong><span lang="AR-SA"><o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="BORDER-RIGHT: medium none; PADDING-RIGHT: 0in; BORDER-TOP: medium none; PADDING-LEFT: 0in; TEXT-JUSTIFY: kashida; PADDING-BOTTOM: 0in; BORDER-LEFT: medium none; PADDING-TOP: 0in; BORDER-BOTTOM: medium none; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%; mso-border-bottom-alt: double windowtext 2.25pt; mso-padding-alt: 0in 0in 1.0pt 0in"><strong><span lang="AR-EG" style="FONT-SIZE: 16pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: 'Arabic Transparent'; mso-bidi-language: AR-EG">[<span style="BACKGROUND: yellow; mso-highlight: yellow">ÇäÙÑ ßÊÇÈ<span style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </span>ãíÒÇä ÇáÅÚÊÏÇá Ýí äÞÏ ÇáÑÌÇá ááÐåÈí. Ì: 5 Õ:466 </span>]</span></strong><span lang="AR-SA"><o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="BORDER-RIGHT: medium none; PADDING-RIGHT: 0in; BORDER-TOP: medium none; PADDING-LEFT: 0in; TEXT-JUSTIFY: kashida; PADDING-BOTTOM: 0in; BORDER-LEFT: medium none; PADDING-TOP: 0in; BORDER-BOTTOM: medium none; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%; mso-border-bottom-alt: double windowtext 2.25pt; mso-padding-alt: 0in 0in 1.0pt 0in"><strong><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 16pt; BACKGROUND: yellow; COLOR: black; FONT-FAMILY: 'Arabic Transparent'; mso-highlight: yellow">***</span></strong><strong><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 16pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: 'Arabic Transparent'">æÞÇá ÍäÙáÉ Èä ÃÈí ÓÝíÇä ßÇä ØÇæÓ íÝÑ ãä ÞÊÇÏÉ <span style="BACKGROUND: yellow; mso-highlight: yellow">æßÇä ÞÊÇÏÉ íÑãí ÈÇáÞÏÑ</span> .</span></strong><span lang="AR-SA"><o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="BORDER-RIGHT: medium none; PADDING-RIGHT: 0in; BORDER-TOP: medium none; PADDING-LEFT: 0in; TEXT-JUSTIFY: kashida; PADDING-BOTTOM: 0in; BORDER-LEFT: medium none; PADDING-TOP: 0in; BORDER-BOTTOM: medium none; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%; mso-border-bottom-alt: double windowtext 2.25pt; mso-padding-alt: 0in 0in 1.0pt 0in"><strong><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 16pt; BACKGROUND: yellow; COLOR: black; FONT-FAMILY: 'Arabic Transparent'; mso-highlight: yellow">***</span></strong><strong><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 16pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: 'Arabic Transparent'">æÞÇá ÌÑíÑ Úä ãÛíÑÉ Úä ÇáÔÚÈí <span style="BACKGROUND: yellow; mso-highlight: yellow">ÞÊÇÏÉ ÍÇØÈ áíá.</span></span></strong><span lang="AR-SA"><o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="BORDER-RIGHT: medium none; PADDING-RIGHT: 0in; BORDER-TOP: medium none; PADDING-LEFT: 0in; TEXT-JUSTIFY: kashida; PADDING-BOTTOM: 0in; BORDER-LEFT: medium none; PADDING-TOP: 0in; BORDER-BOTTOM: medium none; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%; mso-border-bottom-alt: double windowtext 2.25pt; mso-padding-alt: 0in 0in 1.0pt 0in"><strong><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 16pt; BACKGROUND: yellow; COLOR: black; FONT-FAMILY: 'Arabic Transparent'; mso-highlight: yellow">***</span></strong><strong><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 16pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: 'Arabic Transparent'">æÞÇá Èä ÓÚÏ ßÇä ËÞÉ ãÃãæäÇ ÍÌÉ Ýí ÇáÍÏíË <span style="BACKGROUND: yellow; mso-highlight: yellow">æßÇä íÞæá ÈÔíÁ ãä ÇáÞÏÑ.</span></span></strong><span lang="AR-SA"><o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="BORDER-RIGHT: medium none; PADDING-RIGHT: 0in; BORDER-TOP: medium none; PADDING-LEFT: 0in; TEXT-JUSTIFY: kashida; PADDING-BOTTOM: 0in; BORDER-LEFT: medium none; PADDING-TOP: 0in; BORDER-BOTTOM: medium none; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%; mso-border-bottom-alt: double windowtext 2.25pt; mso-padding-alt: 0in 0in 1.0pt 0in"><strong><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 16pt; BACKGROUND: yellow; COLOR: black; FONT-FAMILY: 'Arabic Transparent'; mso-highlight: yellow">***</span></strong><strong><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 16pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: 'Arabic Transparent'">æÞÇá Èä ÍÈÇä Ýí ÇáËÞÇÊ ßÇä ãä ÚáãÇÁ ÇáäÇÓ ÈÇáÞÑÂä æÇáÝÞå æãä ÍÝÇÙ Ãåá ÒãÇäå</span></strong><strong><span lang="AR-EG" style="FONT-SIZE: 16pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: 'Arabic Transparent'; mso-bidi-language: AR-EG">¡ </span></strong><strong><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 16pt; BACKGROUND: yellow; COLOR: black; FONT-FAMILY: 'Arabic Transparent'; mso-highlight: yellow">æßÇä ãÏáÓÇ Úáì ÞÏÑ Ýíå .</span></strong><span lang="AR-SA"><o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="BORDER-RIGHT: medium none; PADDING-RIGHT: 0in; BORDER-TOP: medium none; PADDING-LEFT: 0in; TEXT-JUSTIFY: kashida; PADDING-BOTTOM: 0in; BORDER-LEFT: medium none; PADDING-TOP: 0in; BORDER-BOTTOM: medium none; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%; mso-border-bottom-alt: double windowtext 2.25pt; mso-padding-alt: 0in 0in 1.0pt 0in"><strong><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 16pt; BACKGROUND: yellow; COLOR: black; FONT-FAMILY: 'Arabic Transparent'; mso-highlight: yellow">***</span></strong><strong><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 16pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: 'Arabic Transparent'">æÞÇá ÃÈæ ÍÇÊã <span style="BACKGROUND: yellow; mso-highlight: yellow">ÞÊÇÏÉ Úä ÃÈí ÇáÃÍæÕ ãÑÓá æÃÑÓá Úä ÃÈí ãæÓì æÚÇÆÔÉ æÃÈí åÑíÑÉ æãÚÞá Èä íÓÇÑ</span>.</span></strong><span lang="AR-SA"><o:p></o:p></span></p>
</div>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="TEXT-JUSTIFY: kashida; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%"><strong><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 16pt; BACKGROUND: yellow; COLOR: black; FONT-FAMILY: 'Arabic Transparent'; mso-highlight: yellow">***</span></strong><strong><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 16pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: 'Arabic Transparent'">æÞÇá ÅÓãÇÚíá ÇáÞÇÖí Ýí ÃÍßÇã ÇáÞÑÂä <span style="BACKGROUND: yellow; mso-highlight: yellow">ÓãÚÊ Úáí Èä ÇáãÏíäí íÖÚÝ ÃÍÇÏíË ÞÊÇÏÉ Úä ÓÚíÏ Èä ÇáãÓíÈ ÊÖÚíÝÇ ÔÏíÏÇ</span> æÞÇá ÃÍÓÈ Ãä ÃßËÑåÇ Èíä ÞÊÇÏÉ æÓÚíÏ ÝíåÇ ÑÌÇá.</span></strong><span lang="AR-SA"><o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="TEXT-JUSTIFY: kashida; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%"><strong><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 16pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: 'Arabic Transparent'">ÊåÐíÈ ÇáÊåÐíÈ Ì: 8 Õ: 317</span></strong><span lang="AR-SA"><o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="TEXT-JUSTIFY: kashida; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%"><strong><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 16pt; BACKGROUND: yellow; COLOR: black; FONT-FAMILY: 'Arabic Transparent'; mso-highlight: yellow">***</span></strong><strong><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 16pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: 'Arabic Transparent'">ÞÇá ÚãÑæ Èä Úáí æáÏ ÓäÉ 61 æãÇÊ ÓäÉ ÓÈÚ ÚÔÑÉ æãÇÆÉ .</span></strong><span lang="AR-SA"><o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="TEXT-JUSTIFY: kashida; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%"><strong><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 16pt; BACKGROUND: yellow; COLOR: black; FONT-FAMILY: 'Arabic Transparent'; mso-highlight: yellow">***</span></strong><strong><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 16pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: 'Arabic Transparent'">æÞÇá ÃÍãÏ Èä ÍäÈá Úä íÍíì Èä ÓÚíÏ ãÇÊ ÓäÉ 117 Ãæ 18.</span></strong><span lang="AR-SA"><o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="TEXT-JUSTIFY: kashida; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%"><strong><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 16pt; BACKGROUND: yellow; COLOR: black; FONT-FAMILY: 'Arabic Transparent'; mso-highlight: yellow">***</span></strong><strong><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 16pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: 'Arabic Transparent'">æÞÇá ÚãÑæ Èä Úáí áã íÓãÚ ÞÊÇÏÉ ãä ÃÈí ÞáÇÈÉ ÞáÊ æÞÚ åÐÇ Ýí ÇáÊåÐíÈ Ýí ÊÑÌãÉ ÃÈí ÞáÇÈÉ .</span></strong><span lang="AR-SA"><o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="TEXT-JUSTIFY: kashida; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%"><strong><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 16pt; BACKGROUND: yellow; COLOR: black; FONT-FAMILY: 'Arabic Transparent'; mso-highlight: yellow">***</span></strong><strong><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 16pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: 'Arabic Transparent'">æÞÇá ÇáÈÎÇÑí áÇ íÔÈå Ãä ÞÊÇÏÉ ÓãÚ ãä ÈÔÑ Èä ÚÇÆÐ áÃäå ÞÏíã ÇáãæÊ æáÇ äÚÑÝ áå ÓãÇÚÇ ãä Èä ÈÑíÏÉ .</span></strong><span lang="AR-SA"><o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="TEXT-JUSTIFY: kashida; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%"><strong><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 16pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: 'Arabic Transparent'"><span style="mso-spacerun: yes">&nbsp;</span>æÞÇá Ýí ãæÖÚ ÂÎÑ ãÇ ÃÑì ÓãÚ ÞÊÇÏÉ ãä ÈÔíÑ Èä äåíß .</span></strong><span lang="AR-SA"><o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="TEXT-JUSTIFY: kashida; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%"><strong><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 16pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: 'Arabic Transparent'">æÞÇá Úáí ãÇ ÃÑì ÞÊÇÏÉ ÓãÚ ãä ÃÈí ËãÇãÉ ÇáËÞÝí æáã íÓãÚ ãä ÃÈí ÚÈÏ Çááå ÇáÌÏáí .</span></strong><span lang="AR-SA"><o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="TEXT-JUSTIFY: kashida; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%"><strong><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 16pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: 'Arabic Transparent'">æÞÇá ÇáÈÒÇÑ áã íÓãÚ ãä ØÇæÓ æáã íÓãÚ ãä ÇáÒåÑí æÞÏ Ñæì Úäå ËáÇËÉ ÃÍÇÏíË.</span></strong><span lang="AR-SA"><o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="TEXT-JUSTIFY: kashida; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%"><strong><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 16pt; BACKGROUND: yellow; COLOR: black; FONT-FAMILY: 'Arabic Transparent'; mso-highlight: yellow">***</span></strong><strong><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 16pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: 'Arabic Transparent'">æÞÇá ÇáÍÇßã Ýí Úáæã ÇáÍÏíË áã íÓãÚ ÞÊÇÏÉ ãä ÃäÓ æÞÏ ÐßÑ Èä ÃÈí ÍÇÊã Úä ÃÍãÏ Èä ÍäÈá ãËá Ðáß æÒÇÏ Þíá áå ÝÇÈä ÓÑÌÓ ÝßÃäå áã íÑå ÓãÇÚÇ .</span></strong><span lang="AR-SA"><o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="TEXT-JUSTIFY: kashida; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%"><strong><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 16pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: 'Arabic Transparent'">ÞÇá ÃÍãÏ æáã íÓãÚ ãä ÚÈÏ Çááå Èä ÇáÍÇÑË ÇáåÇÔãí æáÇ ãä ÇáÞÇÓã æáÇ ÓÇáã æáÇ ÓÚíÏ Èä ÌÈíÑ æáÇ ÚÈÏ Çááå Èä ãÛÝá .</span></strong><span lang="AR-SA"><o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="TEXT-JUSTIFY: kashida; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%"><strong><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 16pt; BACKGROUND: yellow; COLOR: black; FONT-FAMILY: 'Arabic Transparent'; mso-highlight: yellow">***</span></strong><strong><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 16pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: 'Arabic Transparent'">æÞÇá ÇáÈÑÏíÌí áã íÕÍ áå ÓãÇÚ ãä ÃÈí ÓáãÉ Èä ÚÈÏ ÇáÑÍãä æáã íÓãÚ ãä ÇáÔÚÈí æáÇ ãä ÚÑæÉ Èä ÇáÒÈíÑ.</span></strong><span lang="AR-SA"><o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="TEXT-JUSTIFY: kashida; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%"><strong><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 16pt; BACKGROUND: yellow; COLOR: black; FONT-FAMILY: 'Arabic Transparent'; mso-highlight: yellow">***</span></strong><strong><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 16pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: 'Arabic Transparent'">æÞÇá Èä ãÚíä áã íÓãÚ ãä Èä ÃÈí ãáíßÉ æáÇ ãä ÍãíÏ Èä ÚÈÏ ÇáÑÍãä ÇáÍãíÑí æáÇ ãä ãÓáã Èä íÓÇÑ æáÇ ãä ÑÌÇÁ Èä ÍíæÉ æáÇ ãä Íßíã Èä ÚÝÇä æáÇ ãä ÚÈÏ ÇáÑÍãä ãæáì Ãã ÈÑËä æÞÇá Ýí ÑæÇíÉ Èä ÇáÌäíÏ áã íáÞ ÓÚíÏ Èä ÌÈíÑ æáÇ ãÌÇåÏÇ æáÇ ÓáíãÇä Èä íÓÇÑ.</span></strong><span lang="AR-SA"><o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="TEXT-JUSTIFY: kashida; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%"><strong><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 16pt; BACKGROUND: yellow; COLOR: black; FONT-FAMILY: 'Arabic Transparent'; mso-highlight: yellow">***</span></strong><strong><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 16pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: 'Arabic Transparent'">æÞÇá íÍíì Èä ÓÚíÏ áã íÓãÚ ÓãÇÚå ãä ãÚÇÐÉ .</span></strong><span lang="AR-SA"><o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="TEXT-JUSTIFY: kashida; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%"><strong><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 16pt; BACKGROUND: yellow; COLOR: black; FONT-FAMILY: 'Arabic Transparent'; mso-highlight: yellow">***</span></strong><strong><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 16pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: 'Arabic Transparent'">æÞÇá ÃÈæ ÏÇæÏ ÍÏË ÞÊÇÏÉ Úä ËáÇËíä ÑÌáÇ áã íÓãÚ ãäåã ...¿!.</span></strong><span lang="AR-SA"><o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="TEXT-JUSTIFY: kashida; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%"><strong><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 16pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: 'Arabic Transparent'">æáã íÓãÚ ãä ÍÕíä Èä ÇáãäÐÑ .</span></strong><span lang="AR-SA"><o:p></o:p></span></p>
<div style="BORDER-RIGHT: medium none; PADDING-RIGHT: 0in; BORDER-TOP: medium none; PADDING-LEFT: 0in; PADDING-BOTTOM: 1pt; BORDER-LEFT: medium none; PADDING-TOP: 0in; BORDER-BOTTOM: windowtext 2.25pt double">
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="BORDER-RIGHT: medium none; PADDING-RIGHT: 0in; BORDER-TOP: medium none; PADDING-LEFT: 0in; TEXT-JUSTIFY: kashida; PADDING-BOTTOM: 0in; BORDER-LEFT: medium none; PADDING-TOP: 0in; BORDER-BOTTOM: medium none; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%; mso-border-bottom-alt: double windowtext 2.25pt; mso-padding-alt: 0in 0in 1.0pt 0in"><strong><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 16pt; BACKGROUND: yellow; COLOR: black; FONT-FAMILY: 'Arabic Transparent'; mso-highlight: yellow">[ ÃäÙÑ ßÊÇÈ ÊåÐíÈ ÇáÊåÐíÈ áÇÈä ÍÌÑ ÇáÚÓÞáÇäí Ì 8 Õ 315-318].</span></strong><strong><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 16pt; COLOR: red; FONT-FAMILY: 'Arabic Transparent'">Ç.åÜ.</span></strong><span lang="AR-SA"><o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="BORDER-RIGHT: medium none; PADDING-RIGHT: 0in; BORDER-TOP: medium none; PADDING-LEFT: 0in; TEXT-JUSTIFY: kashida; PADDING-BOTTOM: 0in; BORDER-LEFT: medium none; PADDING-TOP: 0in; BORDER-BOTTOM: medium none; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%; mso-border-bottom-alt: double windowtext 2.25pt; mso-padding-alt: 0in 0in 1.0pt 0in"><strong><span lang="AR-EG" style="FONT-SIZE: 16pt; FONT-FAMILY: 'Arabic Transparent'; mso-bidi-language: AR-EG">*** <span style="BACKGROUND: yellow; COLOR: red; mso-highlight: yellow">ÇáÃóúóõÚúãóÔõ</span></span></strong><strong><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 16pt; FONT-FAMILY: 'Arabic Transparent'">: [ÇäÙÑ ÈíÇäÇÊ <span style="BACKGROUND: yellow; COLOR: red; mso-highlight: yellow">ÇáÃÚãÔ</span>¡ Ýì ÇáÍÏíË ÑÞã(1926)<span style="BACKGROUND: yellow; COLOR: red; mso-highlight: yellow"> ÇáÐì ÑæÇå ÇáÈÎÇÑì Ýì ßÊÇÈå</span>].</span></strong><strong><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 16pt; FONT-FAMILY: 'Arabic Transparent'; mso-bidi-language: AR-EG"> </span></strong><span lang="AR-SA"><o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="BORDER-RIGHT: medium none; PADDING-RIGHT: 0in; BORDER-TOP: medium none; PADDING-LEFT: 0in; TEXT-JUSTIFY: kashida; PADDING-BOTTOM: 0in; BORDER-LEFT: medium none; PADDING-TOP: 0in; BORDER-BOTTOM: medium none; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%; mso-border-bottom-alt: double windowtext 2.25pt; mso-padding-alt: 0in 0in 1.0pt 0in"><strong><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 16pt; FONT-FAMILY: 'Arabic Transparent'">&nbsp;</span></strong><span lang="AR-SA"><o:p></o:p></span></p>
</div>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="TEXT-JUSTIFY: kashida; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%"><strong><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 16pt; BACKGROUND: yellow; FONT-FAMILY: 'Arabic Transparent'; mso-highlight: yellow">(8)</span></strong><strong><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 16pt; FONT-FAMILY: 'Arabic Transparent'"> - ***ÑæìÇáÈÎÇÑì- ÍÏíË ÑÞã: [2326] ßÊÇÈ:ÇáÑåä&ndash; ÈÇÈ:</span></strong><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 16pt"> </span><strong><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 16pt; FONT-FAMILY: 'Arabic Transparent'">ãóäú Ñóåóäó ÏöÑúÚóåõ.</span></strong><span lang="AR-SA"><o:p></o:p></span></p>
<div style="BORDER-RIGHT: medium none; PADDING-RIGHT: 0in; BORDER-TOP: medium none; PADDING-LEFT: 0in; PADDING-BOTTOM: 1pt; BORDER-LEFT: medium none; PADDING-TOP: 0in; BORDER-BOTTOM: windowtext 2.25pt double">
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="BORDER-RIGHT: medium none; PADDING-RIGHT: 0in; BORDER-TOP: medium none; PADDING-LEFT: 0in; TEXT-JUSTIFY: kashida; PADDING-BOTTOM: 0in; BORDER-LEFT: medium none; PADDING-TOP: 0in; BORDER-BOTTOM: medium none; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%; mso-border-bottom-alt: double windowtext 2.25pt; mso-padding-alt: 0in 0in 1.0pt 0in"><strong><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 16pt; FONT-FAMILY: 'Arabic Transparent'">ÍóÏøóËóäóÇ ãõÓóÏøóÏñ ÍóÏøóËóäóÇ <span style="BACKGROUND: yellow; COLOR: red; mso-highlight: yellow">ÚóÈúÏõ ÇáúæóÇÍöÏö</span> ÍóÏøóËóäóÇ <span style="BACKGROUND: yellow; COLOR: red; mso-highlight: yellow">ÇáúÃóÚúãóÔõ</span> ÞóÇáó ÊóÐóÇßóÑúäóÇ ÚöäúÏó <span style="BACKGROUND: yellow; COLOR: red; mso-highlight: yellow">ÅöÈúÑóÇåöíãó</span><span style="COLOR: red"> </span>ÇáÑøóåúäó æóÇáúÞóÈöíáó Ýöí ÇáÓøóáóÝö ÝóÞóÇáó <span style="BACKGROUND: yellow; COLOR: red; mso-highlight: yellow">ÅöÈúÑóÇåöíãõ</span><span style="COLOR: red"> </span>ÍóÏøóËóäóÇ ÇáúÃóÓúæóÏõ Úóäú ÚóÇÆöÔóÉó ÑóÖöíó Çááøóåõ ÚóäúåóÇ :</span></strong><span lang="AR-SA"><o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="BORDER-RIGHT: medium none; PADDING-RIGHT: 0in; BORDER-TOP: medium none; PADDING-LEFT: 0in; TEXT-JUSTIFY: kashida; PADDING-BOTTOM: 0in; BORDER-LEFT: medium none; PADDING-TOP: 0in; BORDER-BOTTOM: medium none; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%; mso-border-bottom-alt: double windowtext 2.25pt; mso-padding-alt: 0in 0in 1.0pt 0in"><strong><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 16pt; FONT-FAMILY: 'Arabic Transparent'">((Ãóäøó ÇáäøóÈöíøó Õóáøóì Çááøóåõ Úóáóíúåö æóÓóáøóãó ÇÔúÊóÑóì ãöäú <span style="BACKGROUND: yellow; COLOR: red; mso-highlight: yellow">íóåõæÏöíøò</span> ØóÚóÇãðÇ Åöáóì ÃóÌóáò <span style="BACKGROUND: yellow; COLOR: red; mso-highlight: yellow">æóÑóåóäóåõ</span> ÏöÑúÚóåõ.)).</span></strong><span lang="AR-SA"><o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="BORDER-RIGHT: medium none; PADDING-RIGHT: 0in; BORDER-TOP: medium none; PADDING-LEFT: 0in; TEXT-JUSTIFY: kashida; PADDING-BOTTOM: 0in; BORDER-LEFT: medium none; PADDING-TOP: 0in; BORDER-BOTTOM: medium none; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%; mso-border-bottom-alt: double windowtext 2.25pt; mso-padding-alt: 0in 0in 1.0pt 0in"><strong><span lang="AR-EG" style="FONT-SIZE: 16pt; BACKGROUND: yellow; COLOR: red; FONT-FAMILY: 'Arabic Transparent'; mso-bidi-language: AR-EG; mso-highlight: yellow">***ÑÃí ÃÕÍÇÈ ßõÊÈ ÇáÑÌÇá Ýí ÇáÑæÇÉ ÇáãÌÑæÍíä Ýí áÍÏíË(</span></strong><strong><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 16pt; BACKGROUND: yellow; COLOR: red; FONT-FAMILY: 'Arabic Transparent'; mso-highlight: yellow">2326</span></strong><strong><span lang="AR-EG" style="FONT-SIZE: 16pt; BACKGROUND: yellow; COLOR: red; FONT-FAMILY: 'Arabic Transparent'; mso-bidi-language: AR-EG; mso-highlight: yellow">)</span></strong><strong><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 16pt; BACKGROUND: yellow; COLOR: red; FONT-FAMILY: 'Arabic Transparent'; mso-highlight: yellow">¡ÇáÐì ÑæÇå ÇáÈÎÇÑì Ýì ßÊÇÈå .</span></strong><span lang="AR-SA"><o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="BORDER-RIGHT: medium none; PADDING-RIGHT: 0in; BORDER-TOP: medium none; PADDING-LEFT: 0in; TEXT-JUSTIFY: kashida; PADDING-BOTTOM: 0in; BORDER-LEFT: medium none; PADDING-TOP: 0in; BORDER-BOTTOM: medium none; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%; mso-border-bottom-alt: double windowtext 2.25pt; mso-padding-alt: 0in 0in 1.0pt 0in"><strong><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 16pt; BACKGROUND: yellow; COLOR: red; FONT-FAMILY: 'Arabic Transparent'; mso-highlight: yellow">ÇáÅÓã: ÚóÈúÏõ</span></strong><strong><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 16pt; COLOR: red; FONT-FAMILY: 'Arabic Transparent'"> <span style="BACKGROUND: yellow; mso-highlight: yellow">ÇáúæóÇÍöÏö</span></span></strong><strong><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 16pt; FONT-FAMILY: 'Arabic Transparent'"> Èä ÒíÇÏ &ndash; ÇáØÈÞÉ:ÇáæÓØì ãä ÇÃÊÈÇÚ - ÇáäÓÈ:ÇáÚÈÏì - ÇáßäíÉ:ÃÈæ ÈÔÑ - ÈáÏ ÇáÅÞÇãÉ:ÇáÕÑÉ - ÊÇÑíÎ ÇáæÝÇÉ: (176åÜ) - <span style="BACKGROUND: yellow; COLOR: red; mso-highlight: yellow">ÇáÑÊÈÉ: ËÞÉ Ýì ÍÏíËå Úä ÇáÃÚãÔ æÍÏå ãÞÇá!!!.</span></span></strong><span lang="AR-SA"><o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="BORDER-RIGHT: medium none; PADDING-RIGHT: 0in; BORDER-TOP: medium none; PADDING-LEFT: 0in; TEXT-JUSTIFY: kashida; PADDING-BOTTOM: 0in; BORDER-LEFT: medium none; PADDING-TOP: 0in; BORDER-BOTTOM: medium none; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%; mso-border-bottom-alt: double windowtext 2.25pt; mso-padding-alt: 0in 0in 1.0pt 0in"><strong><span lang="AR-EG" style="FONT-SIZE: 16pt; FONT-FAMILY: 'Arabic Transparent'; mso-bidi-language: AR-EG">*** <span style="BACKGROUND: yellow; COLOR: red; mso-highlight: yellow">ÇáÃóúóõÚúãóÔõ</span> <span style="BACKGROUND: yellow; COLOR: red; mso-highlight: yellow">æ ÑÊÈÊå: ËÞÉ ÍÇÝÙ áßäå íÏáÓ...</span>.</span></strong><strong><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 16pt; FONT-FAMILY: 'Arabic Transparent'">: [ÇäÙÑ ÈíÇäÇÊ <span style="BACKGROUND: yellow; COLOR: red; mso-highlight: yellow">ÇáÃÚãÔ</span>¡ Ýì ÇáÍÏíË ÑÞã(1926)<span style="BACKGROUND: yellow; COLOR: red; mso-highlight: yellow"> ÇáÐì ÑæÇå ÇáÈÎÇÑì Ýì ßÊÇÈå</span>].</span></strong><span lang="AR-SA"><o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="BORDER-RIGHT: medium none; PADDING-RIGHT: 0in; BORDER-TOP: medium none; PADDING-LEFT: 0in; TEXT-JUSTIFY: kashida; PADDING-BOTTOM: 0in; BORDER-LEFT: medium none; PADDING-TOP: 0in; BORDER-BOTTOM: medium none; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%; mso-border-bottom-alt: double windowtext 2.25pt; mso-padding-alt: 0in 0in 1.0pt 0in"><strong><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 16pt; BACKGROUND: yellow; COLOR: red; FONT-FAMILY: 'Arabic Transparent'; mso-highlight: yellow">ÇáÅÓã:ÅöÈúÑóÇåöíã Èä íÒíÏÈä ÞíÓó</span></strong><strong><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 16pt; FONT-FAMILY: 'Arabic Transparent'">- ÇáØÈÞÉ: ÇáÕÛÑì ãä ÇáÊÇÈÚíä- ÇáäÓÈ:ÇáäÎÚì- ÇáßäíÉ:ÃÈæ ÚãÑÇä - ÈáÏ ÇáÅÞÇãÉ:...- ÊÇÑíÎ ÇáæÝÇÉ: (96åÜ) - <span style="BACKGROUND: yellow; COLOR: red; mso-highlight: yellow">ÇáÑÊÈÉ:ËÞÉ íÑÓá ßËíÑÇ.!!!.</span></span></strong><span lang="AR-SA"><o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="BORDER-RIGHT: medium none; PADDING-RIGHT: 0in; BORDER-TOP: medium none; PADDING-LEFT: 0in; TEXT-JUSTIFY: kashida; PADDING-BOTTOM: 0in; BORDER-LEFT: medium none; PADDING-TOP: 0in; BORDER-BOTTOM: medium none; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%; mso-border-bottom-alt: double windowtext 2.25pt; mso-padding-alt: 0in 0in 1.0pt 0in"><strong><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 16pt; FONT-FAMILY: 'Arabic Transparent'">&nbsp;</span></strong><span lang="AR-SA"><o:p></o:p></span></p>
</div>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="TEXT-ALIGN: center" align="center"><strong><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 16pt; BACKGROUND: yellow; COLOR: red; FONT-FAMILY: 'Arabic Transparent'; mso-highlight: yellow">ÈóÇÈ: ãóäú Ñóåóäó ÏöÑúÚóåõ</span></strong><strong><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 16pt; FONT-FAMILY: 'Arabic Transparent'">.</span></strong><span lang="AR-SA"><o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="TEXT-JUSTIFY: kashida; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%"><strong><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 16pt; BACKGROUND: yellow; FONT-FAMILY: 'Arabic Transparent'; mso-highlight: yellow">(9)</span></strong><strong><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 16pt; FONT-FAMILY: 'Arabic Transparent'"> - ***Ñæì ÇáÈÎÇÑì- ÍÏíË ÑÞã: [2330] ßÊÇÈ:ÇáÑåä&ndash; ÈÇÈ: ÇáÑåä ÚäÏ ÇáíåæÏ æÛíÑåã.</span></strong><span lang="AR-SA"><o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="TEXT-JUSTIFY: kashida; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%"><strong><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 16pt; FONT-FAMILY: 'Arabic Transparent'">ÍóÏøóËóäóÇ ÞõÊóíúÈóÉõ ÍóÏøóËóäóÇ ÌóÑöíÑñ Úóäú <span style="BACKGROUND: yellow; COLOR: red; mso-highlight: yellow">ÇáúÃóÚúãóÔö</span> Úóäú <span style="BACKGROUND: yellow; COLOR: red; mso-highlight: yellow">ÅöÈúÑóÇåöíãó</span><span style="COLOR: red"> </span>Úóäú ÇáúÃóÓúæóÏö Úóäú ÚóÇÆöÔóÉó ÑóÖöíó Çááøóåõ ÚóäúåóÇ ÞóÇáóÊú:</span></strong><span lang="AR-SA"><o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="TEXT-JUSTIFY: kashida; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%"><strong><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 16pt; FONT-FAMILY: 'Arabic Transparent'"><span style="mso-spacerun: yes">&nbsp;</span>((ÇÔúÊóÑóì ÑóÓõæáõ Çááøóåö Õóáøóì Çááøóåõ Úóáóíúåö æóÓóáøóãó ãöäú <span style="BACKGROUND: yellow; COLOR: red; mso-highlight: yellow">íóåõæÏöíøò</span> ØóÚóÇãðÇ <span style="BACKGROUND: yellow; COLOR: red; mso-highlight: yellow">æóÑóåóäóåõ</span> ÏöÑúÚóåõ.)).</span></strong><span lang="AR-SA"><o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl"><strong><span lang="AR-EG" style="FONT-SIZE: 16pt; BACKGROUND: yellow; COLOR: red; FONT-FAMILY: 'Arabic Transparent'; mso-bidi-language: AR-EG; mso-highlight: yellow">***ÑÃí ÃÕÍÇÈ ßõÊÈ ÇáÑÌÇá Ýí ÇáÑæÇÉ ÇáãÌÑæÍíä Ýí áÍÏíË(</span></strong><strong><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 16pt; BACKGROUND: yellow; COLOR: red; FONT-FAMILY: 'Arabic Transparent'; mso-highlight: yellow">2330</span></strong><strong><span lang="AR-EG" style="FONT-SIZE: 16pt; BACKGROUND: yellow; COLOR: red; FONT-FAMILY: 'Arabic Transparent'; mso-bidi-language: AR-EG; mso-highlight: yellow">)</span></strong><strong><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 16pt; BACKGROUND: yellow; COLOR: red; FONT-FAMILY: 'Arabic Transparent'; mso-highlight: yellow">¡ÇáÐì ÑæÇå ÇáÈÎÇÑì Ýì ßÊÇÈå .</span></strong><span lang="AR-SA"><o:p></o:p></span></p>
<div style="BORDER-RIGHT: medium none; PADDING-RIGHT: 0in; BORDER-TOP: medium none; PADDING-LEFT: 0in; PADDING-BOTTOM: 1pt; BORDER-LEFT: medium none; PADDING-TOP: 0in; BORDER-BOTTOM: windowtext 2.25pt double">
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="BORDER-RIGHT: medium none; PADDING-RIGHT: 0in; BORDER-TOP: medium none; PADDING-LEFT: 0in; TEXT-JUSTIFY: kashida; PADDING-BOTTOM: 0in; BORDER-LEFT: medium none; PADDING-TOP: 0in; BORDER-BOTTOM: medium none; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%; mso-border-bottom-alt: double windowtext 2.25pt; mso-padding-alt: 0in 0in 1.0pt 0in"><strong><span lang="AR-EG" style="FONT-SIZE: 16pt; FONT-FAMILY: 'Arabic Transparent'; mso-bidi-language: AR-EG">*** <span style="BACKGROUND: yellow; COLOR: red; mso-highlight: yellow">ÇáÃóúóõÚúãóÔõ</span> <span style="BACKGROUND: yellow; COLOR: red; mso-highlight: yellow">æ ÑÊÈÊå: ËÞÉ ÍÇÝÙ áßäå íÏáÓ...</span>.</span></strong><strong><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 16pt; FONT-FAMILY: 'Arabic Transparent'">: [ÇäÙÑ ÈíÇäÇÊ <span style="BACKGROUND: yellow; COLOR: red; mso-highlight: yellow">ÇáÃÚãÔ</span>¡ Ýì ÇáÍÏíË ÑÞã(1926)<span style="BACKGROUND: yellow; COLOR: red; mso-highlight: yellow"> ÇáÐì ÑæÇå ÇáÈÎÇÑì Ýì ßÊÇÈå</span>].</span></strong><span lang="AR-SA"><o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="BORDER-RIGHT: medium none; PADDING-RIGHT: 0in; BORDER-TOP: medium none; PADDING-LEFT: 0in; TEXT-JUSTIFY: kashida; PADDING-BOTTOM: 0in; BORDER-LEFT: medium none; PADDING-TOP: 0in; BORDER-BOTTOM: medium none; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%; mso-border-bottom-alt: double windowtext 2.25pt; mso-padding-alt: 0in 0in 1.0pt 0in"><strong><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 16pt; BACKGROUND: yellow; COLOR: red; FONT-FAMILY: 'Arabic Transparent'; mso-highlight: yellow">ÇáÅÓã:ÅöÈúÑóÇåöíã Èä íÒíÏÈä ÞíÓó</span></strong><strong><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 16pt; FONT-FAMILY: 'Arabic Transparent'">- ÇáØÈÞÉ: ÇáÕÛÑì ãä ÇáÊÇÈÚíä- &Cc"><o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="BORDER-RIGHT: medium none; PADDING-RIGHT: 0in; BORDER-TOP: medium none; PADDING-LEFT: 0in; PADDING-BOTTOM: 0in; BORDER-LEFT: medium none; PADDING-TOP: 0in; BORDER-BOTTOM: medium none; TEXT-ALIGN: center; mso-border-bottom-alt: double windowtext 2.25pt; mso-padding-alt: 0in 0in 1.0pt 0in" align="center"><strong><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 16pt; BACKGROUND: yellow; COLOR: red; FONT-FAMILY: 'Arabic Transparent'; mso-highlight: yellow">ÈóÇÈ</span></strong><span lang="AR-SA"><o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="BORDER-RIGHT: medium none; PADDING-RIGHT: 0in; BORDER-TOP: medium none; PADDING-LEFT: 0in; TEXT-JUSTIFY: kashida; PADDING-BOTTOM: 0in; BORDER-LEFT: medium none; PADDING-TOP: 0in; BORDER-BOTTOM: medium none; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%; mso-border-bottom-alt: double windowtext 2.25pt; mso-padding-alt: 0in 0in 1.0pt 0in"><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 16pt; FONT-FAMILY: 'Arabic Transparent'">ãóÇ Þöíáó Ýöí ÏöÑúÚö ÇáäøóÈöíøö Õóáøóì Çááøóåõ Úóáóíúåö æóÓóáøóãó æóÇáúÞóãöíÕö Ýöí ÇáúÍóÑúÈö æóÞóÇáó ÇáäøóÈöíøõ Õóáøóì Çááøóåõ Úóáóíúåö æóÓóáøóãó ÃóãøóÇ ÎóÇáöÏñ ÝóÞóÏú ÇÍúÊóÈóÓó ÃóÏúÑóÇÚóåõ Ýöí ÓóÈöíáö Çááøóåö.</span><span lang="AR-SA"><o:p></o:p></span></p>
</div>
<div style="BORDER-RIGHT: medium none; PADDING-RIGHT: 0in; BORDER-TOP: windowtext 2.25pt double; PADDING-LEFT: 0in; PADDING-BOTTOM: 1pt; BORDER-LEFT: medium none; PADDING-TOP: 1pt; BORDER-BOTTOM: windowtext 2.25pt double">
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="BORDER-RIGHT: medium none; PADDING-RIGHT: 0in; BORDER-TOP: medium none; PADDING-LEFT: 0in; TEXT-JUSTIFY: kashida; PADDING-BOTTOM: 0in; BORDER-LEFT: medium none; PADDING-TOP: 0in; BORDER-BOTTOM: medium none; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%; mso-border-bottom-alt: double windowtext 2.25pt; mso-padding-alt: 1.0pt 0in 1.0pt 0in; mso-border-top-alt: double windowtext 2.25pt"><strong><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 16pt; BACKGROUND: yellow; FONT-FAMILY: 'Arabic Transparent'; mso-highlight: yellow">(10)</span></strong><strong><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 16pt; FONT-FAMILY: 'Arabic Transparent'"> - ***Ñæì ÇáÈÎÇÑì- ÍÏíË ÑÞã: [2700] ßÊÇÈ:ÇáÌåÇÏ æÇáÓíÑ&ndash; ÈÇÈ: ãÇ Þíá Ýì ÏÑÚ ÇáäÈí æÇááÈÇÓ Ýì ÇáÍÑÈ.</span></strong><span lang="AR-SA"><o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="BORDER-RIGHT: medium none; PADDING-RIGHT: 0in; BORDER-TOP: medium none; PADDING-LEFT: 0in; TEXT-JUSTIFY: kashida; PADDING-BOTTOM: 0in; BORDER-LEFT: medium none; PADDING-TOP: 0in; BORDER-BOTTOM: medium none; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%; mso-border-bottom-alt: double windowtext 2.25pt; mso-padding-alt: 1.0pt 0in 1.0pt 0in; mso-border-top-alt: double windowtext 2.25pt"><strong><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 16pt; FONT-FAMILY: 'Arabic Transparent'">ÍóÏøóËóäóÇ ãõÍóãøóÏõ Èúäõ ßóËöíÑò ÃóÎúÈóÑóäóÇ ÓõÝúíóÇäõ Úóäú <span style="BACKGROUND: yellow; COLOR: red; mso-highlight: yellow">ÇáúÃóÚúãóÔö</span> Úóäú <span style="BACKGROUND: yellow; COLOR: red; mso-highlight: yellow">ÅöÈúÑóÇåöíãó</span><span style="COLOR: red"> </span>Úóäú ÇáúÃóÓúæóÏö Úóäú ÚóÇÆöÔóÉó ÑóÖöíó Çááøóåõ ÚóäúåóÇ ÞóÇáóÊú:</span></strong><span lang="AR-SA"><o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="BORDER-RIGHT: medium none; PADDING-RIGHT: 0in; BORDER-TOP: medium none; PADDING-LEFT: 0in; TEXT-JUSTIFY: kashida; PADDING-BOTTOM: 0in; BORDER-LEFT: medium none; PADDING-TOP: 0in; BORDER-BOTTOM: medium none; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%; mso-border-bottom-alt: double windowtext 2.25pt; mso-padding-alt: 1.0pt 0in 1.0pt 0in; mso-border-top-alt: double windowtext 2.25pt"><strong><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 16pt; FONT-FAMILY: 'Arabic Transparent'"><span style="mso-spacerun: yes">&nbsp;</span>ÊõæõÝøöíó ÑóÓõæáõ Çááøóåö Õóáøóì Çááøóåõ Úóáóíúåö æóÓóáøóãó æóÏöÑúÚõåõ ãóÑúåõæäóÉñ ÚöäúÏó <span style="BACKGROUND: yellow; COLOR: red; mso-highlight: yellow">íóåõæÏöíøò</span> ÈöËóáóÇËöíäó ÕóÇÚðÇ ãöäú <span style="BACKGROUND: yellow; COLOR: red; mso-highlight: yellow">ÔóÚöíÑò</span> æóÞóÇáó íóÚúáóì ÍóÏøóËóäóÇ <span style="BACKGROUND: yellow; COLOR: red; mso-highlight: yellow">ÇáúÃóÚúãóÔõ</span> ÏöÑúÚñ ãöäú ÍóÏöíÏò æóÞóÇáó ãõÚóáøðì ÍóÏøóËóäóÇ <span style="BACKGROUND: yellow; COLOR: red; mso-highlight: yellow">ÚóÈúÏõ ÇáúæóÇÍöÏö</span> ÍóÏøóËóäóÇ ÇáúÃóÚúãóÔõ æóÞóÇáó <span style="BACKGROUND: yellow; COLOR: red; mso-highlight: yellow">Ñóåóäóåõ</span> ÏöÑúÚðÇ ãöäú ÍóÏöíÏò.</span></strong><span lang="AR-SA"><o:p></o:p></span></p>
</div>
<div style="BORDER-RIGHT: medium none; PADDING-RIGHT: 0in; BORDER-TOP: medium none; PADDING-LEFT: 0in; PADDING-BOTTOM: 1pt; BORDER-LEFT: medium none; PADDING-TOP: 0in; BORDER-BOTTOM: windowtext 2.25pt double">
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="BORDER-RIGHT: medium none; PADDING-RIGHT: 0in; BORDER-TOP: medium none; PADDING-LEFT: 0in; TEXT-JUSTIFY: kashida; PADDING-BOTTOM: 0in; BORDER-LEFT: medium none; PADDING-TOP: 0in; BORDER-BOTTOM: medium none; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%; mso-border-bottom-alt: double windowtext 2.25pt; mso-padding-alt: 0in 0in 1.0pt 0in"><strong><span lang="AR-EG" style="FONT-SIZE: 16pt; BACKGROUND: yellow; COLOR: red; FONT-FAMILY: 'Arabic Transparent'; mso-bidi-language: AR-EG; mso-highlight: yellow">***ÑÃí ÃÕÍÇÈ ßõÊÈ ÇáÑÌÇá Ýí ÇáÑæÇÉ ÇáãÌÑæÍíä Ýí áÍÏíË(</span></strong><strong><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 16pt; BACKGROUND: yellow; COLOR: red; FONT-FAMILY: 'Arabic Transparent'; mso-highlight: yellow">2700</span></strong><strong><span lang="AR-EG" style="FONT-SIZE: 16pt; BACKGROUND: yellow; COLOR: red; FONT-FAMILY: 'Arabic Transparent'; mso-bidi-language: AR-EG; mso-highlight: yellow">)</span></strong><strong><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 16pt; BACKGROUND: yellow; COLOR: red; FONT-FAMILY: 'Arabic Transparent'; mso-highlight: yellow">¡ÇáÐì ÑæÇå ÇáÈÎÇÑì Ýì ßÊÇÈå </span></strong><strong><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 16pt; FONT-FAMILY: 'Arabic Transparent'">.</span></strong><span lang="AR-SA"><o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="BORDER-RIGHT: medium none; PADDING-RIGHT: 0in; BORDER-TOP: medium none; PADDING-LEFT: 0in; TEXT-JUSTIFY: kashida; PADDING-BOTTOM: 0in; BORDER-LEFT: medium none; PADDING-TOP: 0in; BORDER-BOTTOM: medium none; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%; mso-border-bottom-alt: double windowtext 2.25pt; mso-padding-alt: 0in 0in 1.0pt 0in"><strong><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 16pt; BACKGROUND: yellow; COLOR: red; FONT-FAMILY: 'Arabic Transparent'; mso-highlight: yellow">ÇáÅÓã: ÚóÈúÏõ</span></strong><strong><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 16pt; COLOR: red; FONT-FAMILY: 'Arabic Transparent'"> <span style="BACKGROUND: yellow; mso-highlight: yellow">ÇáúæóÇÍöÏö</span></span></strong><strong><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 16pt; FONT-FAMILY: 'Arabic Transparent'"> Èä ÒíÇÏ &ndash; ÇáØÈÞÉ:ÇáæÓØì ãä ÇÃÊÈÇÚ - ÇáäÓÈ:ÇáÚÈÏì - ÇáßäíÉ:ÃÈæ ÈÔÑ - ÈáÏ ÇáÅÞÇãÉ:ÇáÕÑÉ - ÊÇÑíÎ ÇáæÝÇÉ: (176åÜ) - <span style="BACKGROUND: yellow; COLOR: red; mso-highlight: yellow">ÇáÑÊÈÉ: ËÞÉ Ýì ÍÏíËå Úä ÇáÃÚãÔ æÍÏå ãÞÇá!!!.</span></span></strong><span lang="AR-SA"><o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="BORDER-RIGHT: medium none; PADDING-RIGHT: 0in; BORDER-TOP: medium none; PADDING-LEFT: 0in; TEXT-JUSTIFY: kashida; PADDING-BOTTOM: 0in; BORDER-LEFT: medium none; PADDING-TOP: 0in; BORDER-BOTTOM: medium none; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%; mso-border-bottom-alt: double windowtext 2.25pt; mso-padding-alt: 0in 0in 1.0pt 0in"><strong><span lang="AR-EG" style="FONT-SIZE: 16pt; FONT-FAMILY: 'Arabic Transparent'; mso-bidi-language: AR-EG">*** <span style="BACKGROUND: yellow; COLOR: red; mso-highlight: yellow">ÇáÃóúóõÚúãóÔõ</span> <span style="BACKGROUND: yellow; COLOR: red; mso-highlight: yellow">æ ÑÊÈÊå: ËÞÉ ÍÇÝÙ áßäå íÏáÓ...</span>.</span></strong><strong><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 16pt; FONT-FAMILY: 'Arabic Transparent'">: [ÇäÙÑ ÈíÇäÇÊ <span style="BACKGROUND: yellow; COLOR: red; mso-highlight: yellow">ÇáÃÚãÔ</span>¡ Ýì ÇáÍÏíË ÑÞã(1926)<span style="BACKGROUND: yellow; COLOR: red; mso-highlight: yellow"> ÇáÐì ÑæÇå ÇáÈÎÇÑì Ýì ßÊÇÈå</span>].</span></strong><span lang="AR-SA"><o:p></o:p></span></p>
</div>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="TEXT-JUSTIFY: kashida; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%"><strong><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 16pt; BACKGROUND: yellow; COLOR: red; FONT-FAMILY: 'Arabic Transparent'; mso-highlight: yellow">ÇáÅÓã:ÅöÈúÑóÇåöíã Èä íÒíÏÈä ÞíÓó</span></strong><strong><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 16pt; FONT-FAMILY: 'Arabic Transparent'">- ÇáØÈÞÉ: ÇáÕÛÑì ãä ÇáÊÇÈÚíä- ÇáäÓÈ:ÇáäÎÚì- ÇáßäíÉ:ÃÈæ ÚãÑÇä - ÈáÏ ÇáÅÞÇãÉ:...- ÊÇÑíÎ ÇáæÝÇÉ: (96åÜ) - <span style="BACKGROUND: yellow; COLOR: red; mso-highlight: yellow">ÇáÑÊÈÉ:ËÞÉ íÑÓá ßËíÑÇ.!!!.</span></span></strong><span lang="AR-SA"><o:p></o:p></span></p>
<div style="BORDER-RIGHT: medium none; PADDING-RIGHT: 0in; BORDER-TOP: medium none; PADDING-LEFT: 0in; PADDING-BOTTOM: 1pt; BORDER-LEFT: medium none; PADDING-TOP: 0in; BORDER-BOTTOM: windowtext 2.25pt double">
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="BORDER-RIGHT: medium none; PADDING-RIGHT: 0in; BORDER-TOP: medium none; PADDING-LEFT: 0in; PADDING-BOTTOM: 0in; BORDER-LEFT: medium none; PADDING-TOP: 0in; BORDER-BOTTOM: medium none; TEXT-ALIGN: center; mso-border-bottom-alt: double windowtext 2.25pt; mso-padding-alt: 0in 0in 1.0pt 0in" align="center"><strong><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 16pt; BACKGROUND: yellow; COLOR: red; FONT-FAMILY: 'Arabic Transparent'; mso-highlight: yellow">=============================</span></strong><span lang="AR-SA"><o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="BORDER-RIGHT: medium none; PADDING-RIGHT: 0in; BORDER-TOP: medium none; PADDING-LEFT: 0in; PADDING-BOTTOM: 0in; BORDER-LEFT: medium none; PADDING-TOP: 0in; BORDER-BOTTOM: medium none; TEXT-ALIGN: center; mso-border-bottom-alt: double windowtext 2.25pt; mso-padding-alt: 0in 0in 1.0pt 0in" align="center"><strong><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 16pt; BACKGROUND: yellow; COLOR: red; FONT-FAMILY: 'Arabic Transparent'; mso-highlight: yellow">ÈóÇÈ</span></strong><span lang="AR-SA"><o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="BORDER-RIGHT: medium none; PADDING-RIGHT: 0in; BORDER-TOP: medium none; PADDING-LEFT: 0in; TEXT-JUSTIFY: kashida; PADDING-BOTTOM: 0in; BORDER-LEFT: medium none; PADDING-TOP: 0in; BORDER-BOTTOM: medium none; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%; mso-border-bottom-alt: double windowtext 2.25pt; mso-padding-alt: 0in 0in 1.0pt 0in"><strong><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 16pt; FONT-FAMILY: 'Arabic Transparent'">ãóÇ ÐõßöÑó ãöäú ÏöÑúÚö ÇáäøóÈöíøö Õóáøóì Çááøóåõ Úóáóíúåö æóÓóáøóãó æóÚóÕóÇåõ æóÓóíúÝöåö æóÞóÏóÍöåö æóÎóÇÊóãöåö æóãóÇ ÇÓúÊóÚúãóáó ÇáúÎõáóÝóÇÁõ ÈóÚúÏóåõ ãöäú Ðóáößó ãöãøóÇ áóãú íõÐúßóÑú ÞöÓúãóÊõåõ æóãöäú ÔóÚóÑöåö æóäóÚúáöåö æóÂäöíóÊöåö ãöãøóÇ íóÊóÈóÑøóßõ ÃóÕúÍóÇÈõåõ æóÛóíúÑõåõãú ÈóÚúÏó æóÝóÇÊöåö</span></strong><span lang="AR-SA"><o:p></o:p></span></p>
</div>
<div style="BORDER-RIGHT: medium none; PADDING-RIGHT: 0in; BORDER-TOP: windowtext 2.25pt double; PADDING-LEFT: 0in; PADDING-BOTTOM: 1pt; BORDER-LEFT: medium none; PADDING-TOP: 1pt; BORDER-BOTTOM: windowtext 2.25pt double">
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="BORDER-RIGHT: medium none; PADDING-RIGHT: 0in; BORDER-TOP: medium none; PADDING-LEFT: 0in; TEXT-JUSTIFY: kashida; PADDING-BOTTOM: 0in; BORDER-LEFT: medium none; PADDING-TOP: 0in; BORDER-BOTTOM: medium none; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%; mso-border-bottom-alt: double windowtext 2.25pt; mso-padding-alt: 1.0pt 0in 1.0pt 0in; mso-border-top-alt: double windowtext 2.25pt"><strong><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 16pt; BACKGROUND: yellow; FONT-FAMILY: 'Arabic Transparent'; mso-highlight: yellow">(11)</span></strong><strong><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 16pt; FONT-FAMILY: 'Arabic Transparent'"> - *** Ñæì ÇáÈÎÇÑì- ÍÏíË ÑÞã: [4107] ßÊÇÈ:ÇáãÛÇÒì &ndash; ÈÇÈ:.æÝÇÉ ÇáäÈì.</span></strong><span lang="AR-SA"><o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="BORDER-RIGHT: medium none; PADDING-RIGHT: 0in; BORDER-TOP: medium none; PADDING-LEFT: 0in; TEXT-JUSTIFY: kashida; PADDING-BOTTOM: 0in; BORDER-LEFT: medium none; PADDING-TOP: 0in; BORDER-BOTTOM: medium none; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%; mso-border-bottom-alt: double windowtext 2.25pt; mso-padding-alt: 1.0pt 0in 1.0pt 0in; mso-border-top-alt: double windowtext 2.25pt"><strong><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 16pt; FONT-FAMILY: 'Arabic Transparent'">ÈóÇÈ ÍóÏøóËóäóÇ ÞóÈöíÕóÉõ ÍóÏøóËóäóÇ ÓõÝúíóÇäõ Úóäú <span style="BACKGROUND: yellow; COLOR: red; mso-highlight: yellow">ÇáúÃóÚúãóÔö</span> Úóäú <span style="BACKGROUND: yellow; COLOR: red; mso-highlight: yellow">ÅöÈúÑóÇåöíãó</span><span style="COLOR: red"> </span>Úóäú ÇáúÃóÓúæóÏö Úóäú ÚóÇÆöÔóÉó ÑóÖöíó Çááøóåõ ÚóäúåóÇ ÞóÇáóÊú ÊõæõÝøöíó ÇáäøóÈöíøõ Õóáøóì Çááøóåõ Úóáóíúåö æóÓóáøóãó æóÏöÑúÚõåõ ãóÑúåõæäóÉñ ÚöäúÏó <span style="BACKGROUND: yellow; COLOR: red; mso-highlight: yellow">íóåõæÏöíøò</span> ÈöËóáóÇËöíäó.</span></strong><span lang="AR-SA"><o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="BORDER-RIGHT: medium none; PADDING-RIGHT: 0in; BORDER-TOP: medium none; PADDING-LEFT: 0in; TEXT-JUSTIFY: kashida; PADDING-BOTTOM: 0in; BORDER-LEFT: medium none; PADDING-TOP: 0in; BORDER-BOTTOM: medium none; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%; mso-border-bottom-alt: double windowtext 2.25pt; mso-padding-alt: 1.0pt 0in 1.0pt 0in; mso-border-top-alt: double windowtext 2.25pt"><strong><span lang="AR-EG" style="FONT-SIZE: 16pt; BACKGROUND: yellow; COLOR: red; FONT-FAMILY: 'Arabic Transparent'; mso-bidi-language: AR-EG; mso-highlight: yellow">***ÑÃí ÃÕÍÇÈ ßõÊÈ ÇáÑÌÇá Ýí ÇáÑæÇÉ ÇáãÌÑæÍíä Ýí áÍÏíË(</span></strong><strong><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 16pt; BACKGROUND: yellow; COLOR: red; FONT-FAMILY: 'Arabic Transparent'; mso-highlight: yellow">4107</span></strong><strong><span lang="AR-EG" style="FONT-SIZE: 16pt; BACKGROUND: yellow; COLOR: red; FONT-FAMILY: 'Arabic Transparent'; mso-bidi-language: AR-EG; mso-highlight: yellow">)</span></strong><strong><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 16pt; BACKGROUND: yellow; COLOR: red; FONT-FAMILY: 'Arabic Transparent'; mso-highlight: yellow">¡ÇáÐì ÑæÇå ÇáÈÎÇÑì Ýì ßÊÇÈå .</span></strong><span lang="AR-SA"><o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="BORDER-RIGHT: medium none; PADDING-RIGHT: 0in; BORDER-TOP: medium none; PADDING-LEFT: 0in; TEXT-JUSTIFY: kashida; PADDING-BOTTOM: 0in; BORDER-LEFT: medium none; PADDING-TOP: 0in; BORDER-BOTTOM: medium none; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%; mso-border-bottom-alt: double windowtext 2.25pt; mso-padding-alt: 1.0pt 0in 1.0pt 0in; mso-border-top-alt: double windowtext 2.25pt"><strong><span lang="AR-EG" style="FONT-SIZE: 16pt; FONT-FAMILY: 'Arabic Transparent'; mso-bidi-language: AR-EG">*** <span style="BACKGROUND: yellow; COLOR: red; mso-highlight: yellow">ÇáÃóúóõÚúãóÔõ</span> <span style="BACKGROUND: yellow; COLOR: red; mso-highlight: yellow">æ ÑÊÈÊå: ËÞÉ ÍÇÝÙ áßäå íÏáÓ...</span>.</span></strong><strong><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 16pt; FONT-FAMILY: 'Arabic Transparent'">: [ÇäÙÑ ÈíÇäÇÊ <span style="BACKGROUND: yellow; COLOR: red; mso-highlight: yellow">ÇáÃÚãÔ</span>¡ Ýì ÇáÍÏíË ÑÞã(1926)<span style="BACKGROUND: yellow; COLOR: red; mso-highlight: yellow"> ÇáÐì ÑæÇå ÇáÈÎ</span><span style="COLOR: red">ÇÑì.</span></span></strong><span lang="AR-SA"><o:p></o:p></span></p>
</div>
<div style="BORDER-RIGHT: medium none; PADDING-RIGHT: 0in; BORDER-TOP: medium none; PADDING-LEFT: 0in; PADDING-BOTTOM: 1pt; BORDER-LEFT: medium none; PADDING-TOP: 0in; BORDER-BOTTOM: windowtext 2.25pt double">
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="BORDER-RIGHT: medium none; PADDING-RIGHT: 0in; BORDER-TOP: medium none; PADDING-LEFT: 0in; TEXT-JUSTIFY: kashida; PADDING-BOTTOM: 0in; BORDER-LEFT: medium none; PADDING-TOP: 0in; BORDER-BOTTOM: medium none; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%; mso-border-bottom-alt: double windowtext 2.25pt; mso-padding-alt: 0in 0in 1.0pt 0in"><strong><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 16pt; BACKGROUND: yellow; COLOR: red; FONT-FAMILY: 'Arabic Transparent'; mso-highlight: yellow">ÇáÅÓã:ÅöÈúÑóÇåöíã Èä íÒíÏÈä ÞíÓó</span></strong><strong><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 16pt; FONT-FAMILY: 'Arabic Transparent'">- ÇáØÈÞÉ: ÇáÕÛÑì ãä ÇáÊÇÈÚíä- ÇáäÓÈ:ÇáäÎÚì- ÇáßäíÉ:ÃÈæ ÚãÑÇä - ÈáÏ ÇáÅÞÇãÉ:...- ÊÇÑíÎ ÇáæÝÇÉ: (96åÜ) - <span style="BACKGROUND: yellow; COLOR: red; mso-highlight: yellow">ÇáÑÊÈÉ:ËÞÉ íÑÓá ßËíÑÇ.!!!.</span></span></strong><span lang="AR-SA"><o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="BORDER-RIGHT: medium none; PADDING-RIGHT: 0in; BORDER-TOP: medium none; PADDING-LEFT: 0in; PADDING-BOTTOM: 0in; BORDER-LEFT: medium none; PADDING-TOP: 0in; BORDER-BOTTOM: medium none; TEXT-ALIGN: center; mso-border-bottom-alt: double windowtext 2.25pt; mso-padding-alt: 0in 0in 1.0pt 0in" align="center"><strong><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 16pt; BACKGROUND: yellow; FONT-FAMILY: 'Arabic Transparent'; mso-highlight: yellow">ÐßÑ ÇáÈÎÇÑí æÍÏå Úä Ñåä ÏÑÚ ÇáäÈí : (11) ÑæÇíÉ ...¿!</span></strong><strong><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 16pt; FONT-FAMILY: 'Arabic Transparent'">.</span></strong><span lang="AR-SA"><o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="BORDER-RIGHT: medium none; PADDING-RIGHT: 0in; BORDER-TOP: medium none; PADDING-LEFT: 0in; PADDING-BOTTOM: 0in; BORDER-LEFT: medium none; PADDING-TOP: 0in; BORDER-BOTTOM: medium none; TEXT-ALIGN: center; mso-border-bottom-alt: double windowtext 2.25pt; mso-padding-alt: 0in 0in 1.0pt 0in" align="center"><strong><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 16pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: 'Arabic Transparent'">ãä ÑÞã ãÓáÓá 1-11.</span></strong><span lang="AR-SA"><o:p></o:p></span></p>
</div>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="TEXT-ALIGN: center" align="center"><strong><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 16pt; BACKGROUND: yellow; COLOR: red; FONT-FAMILY: 'Arabic Transparent'; mso-highlight: yellow"><span style="mso-spacerun: yes">&nbsp;</span>(2) - ãóÇ Þöíáó Ýöí ÏöÑúÚö ÇáäøóÈöíøö Õóáøóì Çááøóåõ Úóáóíúåö æóÓóáøóãó</span></strong><span lang="AR-SA"><o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="TEXT-JUSTIFY: kashida; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%"><strong><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 16pt; COLOR: red; FONT-FAMILY: 'Arabic Transparent'">Ýì ßÊÇÈ </span></strong><strong><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 16pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: 'Arabic Transparent'">: ãÓáã.[ãæáæÏ 206åÜ- æÊæÝí 261åÜ].</span></strong><span lang="AR-SA"><o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="TEXT-ALIGN: center" align="center"><strong><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 16pt; BACKGROUND: yellow; FONT-FAMILY: 'Arabic Transparent'; mso-highlight: yellow">ÐßÑ ãõÓáã æÍÏå Úä Ñåä ÏÑÚ ÇáäÈí : (3) ÑæÇíÉ ...¿!</span></strong><strong><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 16pt; FONT-FAMILY: 'Arabic Transparent'">.</span></strong><span lang="AR-SA"><o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="TEXT-ALIGN: center" align="center"><strong><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 16pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: 'Arabic Transparent'">ãä ÑÞã ãÓáÓá 12-14.</span></strong><span lang="AR-SA"><o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="TEXT-ALIGN: center" align="center"><strong><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 16pt; BACKGROUND: yellow; FONT-FAMILY: 'Arabic Transparent'; mso-highlight: yellow">(12)</span></strong><strong><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 16pt; FONT-FAMILY: 'Arabic Transparent'"> - ***Ñæì ãÓáã- ÍÏíË ÑÞã: [3007] ßÊÇÈ:ÇáãÓÇÞÇÉ&ndash; ÈÇÈ:ÇáÑåä æÌæÇÒå Ýì ÇáÍÖÑ ßÇáÓÝÑ</span></strong><span lang="AR-SA"><o:p></o:p></span></p>
<div style="BORDER-RIGHT: medium none; PADDING-RIGHT: 0in; BORDER-TOP: windowtext 2.25pt double; PADDING-LEFT: 0in; PADDING-BOTTOM: 1pt; BORDER-LEFT: medium none; PADDING-TOP: 1pt; BORDER-BOTTOM: windowtext 2.25pt double">
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="BORDER-RIGHT: medium none; PADDING-RIGHT: 0in; BORDER-TOP: medium none; PADDING-LEFT: 0in; TEXT-JUSTIFY: kashida; PADDING-BOTTOM: 0in; BORDER-LEFT: medium none; PADDING-TOP: 0in; BORDER-BOTTOM: medium none; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%; mso-border-bottom-alt: double windowtext 2.25pt; mso-padding-alt: 1.0pt 0in 1.0pt 0in; mso-border-top-alt: double windowtext 2.25pt"><strong><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 16pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: 'Arabic Transparent'">ÍóÏøóËóäóÇ íóÍúíóì Èúäõ íóÍúíóì æóÃóÈõæ ÈóßúÑö Èúäõ ÃóÈöí ÔóíúÈóÉó æóãõÍóãøóÏõ Èúäõ ÇáúÚóáóÇÁö æóÇááøóÝúÙõ áöíóÍúíóì ÞóÇáó íóÍúíóì ÃóÎúÈóÑóäóÇ æóÞóÇáó ÇáúÂÎóÑóÇäö ÍóÏøóËóäóÇ </span></strong><strong><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 16pt; BACKGROUND: yellow; COLOR: red; FONT-FAMILY: 'Arabic Transparent'; mso-highlight: yellow">ÃóÈõæ ãõÚóÇæöíóÉó</span></strong><strong><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 16pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: 'Arabic Transparent'"> Úóäú </span></strong><strong><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 16pt; BACKGROUND: yellow; COLOR: red; FONT-FAMILY: 'Arabic Transparent'; mso-highlight: yellow">ÇáúÃóÚúãóÔö</span></strong><strong><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 16pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: 'Arabic Transparent'"> Úóäú </span></strong><strong><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 16pt; BACKGROUND: yellow; COLOR: red; FONT-FAMILY: 'Arabic Transparent'; mso-highlight: yellow">ÅöÈúÑóÇåöíãó</span></strong><strong><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 16pt; COLOR: red; FONT-FAMILY: 'Arabic Transparent'"> </span></strong><strong><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 16pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: 'Arabic Transparent'">Úóäú ÇáúÃóÓúæóÏö Úóäú ÚóÇÆöÔóÉó ÞóÇáóÊú ÇÔúÊóÑóì ÑóÓõæáõ Çááøóåö Õóáøóì Çááøóåõ Úóáóíúåö æóÓóáøóãó ãöäú </span></strong><strong><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 16pt; BACKGROUND: yellow; COLOR: red; FONT-FAMILY: 'Arabic Transparent'; mso-highlight: yellow">íóåõæÏöíøò</span></strong><strong><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 16pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: 'Arabic Transparent'"> ØóÚóÇãðÇ ÈöäóÓöíÆóÉò ÝóÃóÚúØóÇåõ ÏöÑúÚðÇ áóåõ </span></strong><strong><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 16pt; BACKGROUND: yellow; COLOR: red; FONT-FAMILY: 'Arabic Transparent'; mso-highlight: yellow">Ñóåúäð</span></strong><strong><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 16pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: 'Arabic Transparent'">.</span></strong><span lang="AR-SA"><o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="BORDER-RIGHT: medium none; PADDING-RIGHT: 0in; BORDER-TOP: medium none; PADDING-LEFT: 0in; TEXT-JUSTIFY: kashida; PADDING-BOTTOM: 0in; BORDER-LEFT: medium none; PADDING-TOP: 0in; BORDER-BOTTOM: medium none; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%; mso-border-bottom-alt: double windowtext 2.25pt; mso-padding-alt: 1.0pt 0in 1.0pt 0in; mso-border-top-alt: double windowtext 2.25pt"><strong><span lang="AR-EG" style="FONT-SIZE: 16pt; BACKGROUND: yellow; COLOR: red; FONT-FAMILY: 'Arabic Transparent'; mso-bidi-language: AR-EG; mso-highlight: yellow">***ÑÃí ÃÕÍÇÈ ßõÊÈ ÇáÑÌÇá Ýí ÇáÑæÇÉ ÇáãÌÑæÍíä Ýí áÍÏíË(</span></strong><strong><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 16pt; BACKGROUND: yellow; COLOR: red; FONT-FAMILY: 'Arabic Transparent'; mso-highlight: yellow">3007</span></strong><strong><span lang="AR-EG" style="FONT-SIZE: 16pt; BACKGROUND: yellow; COLOR: red; FONT-FAMILY: 'Arabic Transparent'; mso-bidi-language: AR-EG; mso-highlight: yellow">)</span></strong><strong><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 16pt; BACKGROUND: yellow; COLOR: red; FONT-FAMILY: 'Arabic Transparent'; mso-highlight: yellow">¡ÇáÐì ÑæÇå ãÓáã Ýì ßÊÇÈå .</span></strong><span lang="AR-SA"><o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="BORDER-RIGHT: medium none; PADDING-RIGHT: 0in; BORDER-TOP: medium none; PADDING-LEFT: 0in; TEXT-JUSTIFY: kashida; PADDING-BOTTOM: 0in; BORDER-LEFT: medium none; PADDING-TOP: 0in; BORDER-BOTTOM: medium none; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%; mso-border-bottom-alt: double windowtext 2.25pt; mso-padding-alt: 1.0pt 0in 1.0pt 0in; mso-border-top-alt: double windowtext 2.25pt"><strong><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 16pt; BACKGROUND: yellow; COLOR: red; FONT-FAMILY: 'Arabic Transparent'; mso-highlight: yellow">ÇáÅÓã:</span></strong><strong><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 16pt; FONT-FAMILY: 'Arabic Transparent'">ÃÈæ ãÚÇæíÉ- ÇáØÈÞÉ:ÇáÕÛÑì ãä ÇáÊÇÈÚíä - ÇáäÓÈ:ÇáÊãíãí ÇáÓÚÏí- ÇáßäíÉ:ÃÈæ ãÚÇæíÉ - ÈáÏ ÇáÅÞÇãÉ:ÇáßæÝÉ - ÊÇÑíÎ ÇáæÝÇÉ: (195åÜ) - ÇáÑÊÈÉ:<span style="BACKGROUND: yellow; COLOR: red; mso-highlight: yellow">ÃÍÝÙ ÇáäÇÓ áÍÏíË ÇáÃÚãÔ¡æÞÏíåã Ýí ÍÏíË ÛíÑå.!!!.</span></span></strong><span lang="AR-SA&"AR-SA"><o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="BORDER-RIGHT: medium none; PADDING-RIGHT: 0in; BORDER-TOP: medium none; PADDING-LEFT: 0in; TEXT-JUSTIFY: kashida; PADDING-BOTTOM: 0in; BORDER-LEFT: medium none; PADDING-TOP: 0in; BORDER-BOTTOM: medium none; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%; mso-border-bottom-alt: double windowtext 2.25pt; mso-padding-alt: 1.0pt 0in 1.0pt 0in; mso-border-top-alt: double windowtext 2.25pt"><strong><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 16pt; BACKGROUND: yellow; COLOR: red; FONT-FAMILY: 'Arabic Transparent'; mso-highlight: yellow">ÇáÅÓã:ÅöÈúÑóÇåöíã Èä íÒíÏÈä ÞíÓó</span></strong><strong><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 16pt; FONT-FAMILY: 'Arabic Transparent'">- ÇáØÈÞÉ: ÇáÕÛÑì ãä ÇáÊÇÈÚíä- ÇáäÓÈ:ÇáäÎÚì- ÇáßäíÉ:ÃÈæ ÚãÑÇä - ÈáÏ ÇáÅÞÇãÉ:...- ÊÇÑíÎ ÇáæÝÇÉ: (96åÜ) - <span style="BACKGROUND: yellow; COLOR: red; mso-highlight: yellow">ÇáÑÊÈÉ:ËÞÉ íÑÓá ßËíÑÇ.!!!.[ÇáãÑÓá ÍÏíËå ÖÚíÝ...!.]</span><span style="BACKGROUND: yellow; mso-highlight: yellow"> .</span></span></strong><span lang="AR-SA"><o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="BORDER-RIGHT: medium none; PADDING-RIGHT: 0in; BORDER-TOP: medium none; PADDING-LEFT: 0in; TEXT-JUSTIFY: kashida; PADDING-BOTTOM: 0in; BORDER-LEFT: medium none; PADDING-TOP: 0in; BORDER-BOTTOM: medium none; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%; mso-border-bottom-alt: double windowtext 2.25pt; mso-padding-alt: 1.0pt 0in 1.0pt 0in; mso-border-top-alt: double windowtext 2.25pt"><strong><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 16pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: 'Arabic Transparent'">&nbsp;</span></strong><span lang="AR-SA"><o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="BORDER-RIGHT: medium none; PADDING-RIGHT: 0in; BORDER-TOP: medium none; PADDING-LEFT: 0in; TEXT-JUSTIFY: kashida; PADDING-BOTTOM: 0in; BORDER-LEFT: medium none; PADDING-TOP: 0in; BORDER-BOTTOM: medium none; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%; mso-border-bottom-alt: double windowtext 2.25pt; mso-padding-alt: 1.0pt 0in 1.0pt 0in; mso-border-top-alt: double windowtext 2.25pt"><strong><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 16pt; FONT-FAMILY: 'Arabic Transparent'">----------------------------------------------</span></strong><span lang="AR-SA"><o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="BORDER-RIGHT: medium none; PADDING-RIGHT: 0in; BORDER-TOP: medium none; PADDING-LEFT: 0in; TEXT-JUSTIFY: kashida; PADDING-BOTTOM: 0in; BORDER-LEFT: medium none; PADDING-TOP: 0in; BORDER-BOTTOM: medium none; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%; mso-border-bottom-alt: double windowtext 2.25pt; mso-padding-alt: 1.0pt 0in 1.0pt 0in; mso-border-top-alt: double windowtext 2.25pt"><strong><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 16pt; BACKGROUND: yellow; FONT-FAMILY: 'Arabic Transparent'; mso-highlight: yellow">(13)</span></strong><strong><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 16pt; FONT-FAMILY: 'Arabic Transparent'"> - ***Ñæì ãÓáã- ÍÏíË ÑÞã: [3008] ßÊÇÈ:ÇáãÓÇÞÇÉ&ndash; ÈÇÈ:ÇáÑåä æÌæÇÒå Ýì ÇáÍÖÑ ßÇáÓÝÑ.</span></strong><span lang="AR-SA"><o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="BORDER-RIGHT: medium none; PADDING-RIGHT: 0in; BORDER-TOP: medium none; PADDING-LEFT: 0in; TEXT-JUSTIFY: kashida; PADDING-BOTTOM: 0in; BORDER-LEFT: medium none; PADDING-TOP: 0in; BORDER-BOTTOM: medium none; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%; mso-border-bottom-alt: double windowtext 2.25pt; mso-padding-alt: 1.0pt 0in 1.0pt 0in; mso-border-top-alt: double windowtext 2.25pt"><strong><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 16pt; FONT-FAMILY: 'Arabic Transparent'">ÍóÏøóËóäóÇ ÅöÓúÍóÞõ Èúäõ ÅöÈúÑóÇåöíãó ÇáúÍóäúÙóáöíøõ æóÚóáöíøõ Èúäõ ÎóÔúÑóãò ÞóÇáóÇ ÃóÎúÈóÑóäóÇ ÚöíÓóì Èúäõ íõæäõÓó Úóäú <span style="BACKGROUND: yellow; COLOR: red; mso-highlight: yellow">ÇáúÃóÚúãóÔö</span> Úóäú <span style="BACKGROUND: yellow; COLOR: red; mso-highlight: yellow">ÅöÈúÑóÇåöíãó</span><span style="COLOR: red"> </span>Úóäú ÇáúÃóÓúæóÏö Úóäú ÚóÇÆöÔóÉó ÞóÇáóÊú ÇÔúÊóÑóì ÑóÓõæáõ Çááøóåö Õóáøóì Çááøóåõ Úóáóíúåö æóÓóáøóãó ãöäú <span style="BACKGROUND: yellow; COLOR: red; mso-highlight: yellow">íóåõæÏöíøò</span> ØóÚóÇãðÇ <span style="BACKGROUND: yellow; COLOR: red; mso-highlight: yellow">æóÑóåóäóåõ</span> ÏöÑúÚðÇ ãöäú ÍóÏöíÏò.)).</span></strong><span lang="AR-SA"><o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="BORDER-RIGHT: medium none; PADDING-RIGHT: 0in; BORDER-TOP: medium none; PADDING-LEFT: 0in; TEXT-JUSTIFY: kashida; PADDING-BOTTOM: 0in; BORDER-LEFT: medium none; PADDING-TOP: 0in; BORDER-BOTTOM: medium none; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%; mso-border-bottom-alt: double windowtext 2.25pt; mso-padding-alt: 1.0pt 0in 1.0pt 0in; mso-border-top-alt: double windowtext 2.25pt"><strong><span lang="AR-EG" style="FONT-SIZE: 16pt; BACKGROUND: yellow; COLOR: red; FONT-FAMILY: 'Arabic Transparent'; mso-bidi-language: AR-EG; mso-highlight: yellow">***ÑÃí ÃÕÍÇÈ ßõÊÈ ÇáÑÌÇá Ýí ÇáÑæÇÉ ÇáãÌÑæÍíä Ýí áÍÏíË(</span></strong><strong><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 16pt; BACKGROUND: yellow; COLOR: red; FONT-FAMILY: 'Arabic Transparent'; mso-highlight: yellow">3008</span></strong><strong><span lang="AR-EG" style="FONT-SIZE: 16pt; BACKGROUND: yellow; COLOR: red; FONT-FAMILY: 'Arabic Transparent'; mso-bidi-language: AR-EG; mso-highlight: yellow">)</span></strong><strong><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 16pt; BACKGROUND: yellow; COLOR: red; FONT-FAMILY: 'Arabic Transparent'; mso-highlight: yellow">¡ÇáÐì ÑæÇå ãÓáã Ýì ßÊÇÈå .</span></strong><span lang="AR-SA"><o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="BORDER-RIGHT: medium none; PADDING-RIGHT: 0in; BORDER-TOP: medium none; PADDING-LEFT: 0in; TEXT-JUSTIFY: kashida; PADDING-BOTTOM: 0in; BORDER-LEFT: medium none; PADDING-TOP: 0in; BORDER-BOTTOM: medium none; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%; mso-border-bottom-alt: double windowtext 2.25pt; mso-padding-alt: 1.0pt 0in 1.0pt 0in; mso-border-top-alt: double windowtext 2.25pt"><strong><span lang="AR-EG" style="FONT-SIZE: 16pt; FONT-FAMILY: 'Arabic Transparent'; mso-bidi-language: AR-EG">*** <span style="BACKGROUND: yellow; COLOR: red; mso-highlight: yellow">ÇáÃóúóõÚúãóÔõ</span> <span style="BACKGROUND: yellow; COLOR: red; mso-highlight: yellow">æ ÑÊÈÊå: ËÞÉ ÍÇÝÙ áßäå íÏáÓ...</span>.</span></strong><strong><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 16pt; FONT-FAMILY: 'Arabic Transparent'">: [ÇäÙÑ ÈíÇäÇÊ <span style="BACKGROUND: yellow; COLOR: red; mso-highlight: yellow">ÇáÃÚãÔ</span>¡ Ýì ÇáÍÏíË ÑÞã(1926)<span style="BACKGROUND: yellow; COLOR: red; mso-highlight: yellow"> ÇáÐì ÑæÇå ÇáÈÎÇÑì..</span></span></strong><span lang="AR-"MsoNormal" dir="rtl" style="BORDER-RIGHT: medium none; PADDING-RIGHT: 0in; BORDER-TOP: medium none; PADDING-LEFT: 0in; TEXT-JUSTIFY: kashida; PADDING-BOTTOM: 0in; BORDER-LEFT: medium none; PADDING-TOP: 0in; BORDER-BOTTOM: medium none; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%; mso-border-bottom-alt: double windowtext 2.25pt; mso-padding-alt: 1.0pt 0in 1.0pt 0in; mso-border-top-alt: double windowtext 2.25pt"><strong><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 16pt; FONT-FAMILY: 'Arabic Transparent'">=========================================</span></strong><span lang="AR-SA"><o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="BORDER-RIGHT: medium none; PADDING-RIGHT: 0in; BORDER-TOP: medium none; PADDING-LEFT: 0in; TEXT-JUSTIFY: kashida; PADDING-BOTTOM: 0in; BORDER-LEFT: medium none; PADDING-TOP: 0in; BORDER-BOTTOM: medium none; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%; mso-border-bottom-alt: double windowtext 2.25pt; mso-padding-alt: 1.0pt 0in 1.0pt 0in; mso-border-top-alt: double windowtext 2.25pt"><strong><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 16pt; FONT-FAMILY: 'Arabic Transparent'"><span style="mso-spacerun: yes">&nbsp;</span><span style="BACKGROUND: yellow; mso-highlight: yellow">(14)</span> - ***Ñæì ãÓáã- ÍÏíË ÑÞã: [3009] ßÊÇÈ:ÇáãÓÇÞÇÉ&ndash; ÈÇÈ:ÇáÑåä æÌæÇÒå Ýì ÇáÍÖÑ ßÇáÓÝÑ</span></strong><span lang="AR-SA"><o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="BORDER-RIGHT: medium none; PADDING-RIGHT: 0in; BORDER-TOP: medium none; PADDING-LEFT: 0in; TEXT-JUSTIFY: kashida; PADDING-BOTTOM: 0in; BORDER-LEFT: medium none; PADDING-TOP: 0in; BORDER-BOTTOM: medium none; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%; mso-border-bottom-alt: double windowtext 2.25pt; mso-padding-alt: 1.0pt 0in 1.0pt 0in; mso-border-top-alt: double windowtext 2.25pt"><strong><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 16pt; COLOR: red; FONT-FAMILY: 'Arabic Transparent'"><span style="mso-spacerun: yes">&nbsp;</span></span></strong><strong><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 16pt; FONT-FAMILY: 'Arabic Transparent'">ÍóÏøóËóäóÇ ÅöÓúÍóÞõ Èúäõ ÅöÈúÑóÇåöíãó ÇáúÍóäúÙóáöíøõ ÃóÎúÈóÑóäóÇ ÇáúãóÎúÒõæãöíøõ ÍóÏøóËóäóÇ <span style="BACKGROUND: yellow; COLOR: red; mso-highlight: yellow">ÚóÈúÏõ ÇáúæóÇÍöÏö</span> Èúäõ ÒöíóÇÏò Úóäú <span style="BACKGROUND: yellow; COLOR: red; mso-highlight: yellow">ÇáúÃóÚúãóÔö</span> ÞóÇáó ÐóßóÑúäóÇ ÇáÑøóåúäó Ýöí ÇáÓøóáóãö ÚöäúÏó <span style="BACKGROUND: yellow; COLOR: red; mso-highlight: yellow">ÅöÈúÑóÇåöíãó</span><span style="COLOR: red"> </span>ÇáäøóÎóÚöíøö ÝóÞóÇáó ÍóÏøóËóäóÇ ÇáúÃóÓúæóÏõ Èúäõ íóÒöíÏó Úóäú ÚóÇÆöÔóÉó:</span></strong><span lang="AR-SA"><o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="BORDER-RIGHT: medium none; PADDING-RIGHT: 0in; BORDER-TOP: medium none; PADDING-LEFT: 0in; TEXT-JUSTIFY: kashida; PADDING-BOTTOM: 0in; BORDER-LEFT: medium none; PADDING-TOP: 0in; BORDER-BOTTOM: medium none; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%; mso-border-bottom-alt: double windowtext 2.25pt; mso-padding-alt: 1.0pt 0in 1.0pt 0in; mso-border-top-alt: double windowtext 2.25pt"><strong><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 16pt; FONT-FAMILY: 'Arabic Transparent'">(( Ãóäøó ÑóÓõæáó Çááøóåö Õóáøóì Çááøóåõ Úóáóíúåö æóÓóáøóãó ÇÔúÊóÑóì ãöäú <span style="BACKGROUND: yellow; COLOR: red; mso-highlight: yellow">íóåõæÏöíøò</span> ØóÚóÇãðÇ Åöáóì ÃóÌóáò <span style="BACKGROUND: yellow; COLOR: red; mso-highlight: yellow">æóÑóåóäóåõ</span> ÏöÑúÚðÇ áóåõ ãöäú ÍóÏöíÏò æ ÍóÏøóËóäóÇå ÃóÈõæ ÈóßúÑö Èúäõ ÃóÈöí ÔóíúÈóÉó ÍóÏøóËóäóÇ ÍóÝúÕõ Èúäõ ÛöíóÇËò Úóäú <span style="BACKGROUND: yellow; COLOR: red; mso-highlight: yellow">ÇáúÃóÚúãóÔö</span> Úóäú ÅöÈúÑóÇåöíãó ÞóÇáó ÍóÏøóËóäöí ÇáúÃóÓúæóÏõ Úóäú ÚóÇÆöÔóÉó Úóäú ÇáäøóÈöíøö Õóáøóì Çááøóåõ Úóáóíúåö æóÓóáøóãó ãöËúáóåõ æóáóãú íóÐúßõÑú ãöäú ÍóÏöíÏò.)).</span></strong><span lang="AR-SA"><o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="BORDER-RIGHT: medium none; PADDING-RIGHT: 0in; BORDER-TOP: medium none; PADDING-LEFT: 0in; TEXT-JUSTIFY: kashida; PADDING-BOTTOM: 0in; BORDER-LEFT: medium none; PADDING-TOP: 0in; BORDER-BOTTOM: medium none; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%; mso-border-bottom-alt: double windowtext 2.25pt; mso-padding-alt: 1.0pt 0in 1.0pt 0in; mso-border-top-alt: double windowtext 2.25pt"><strong><span lang="AR-EG" style="FONT-SIZE: 16pt; BACKGROUND: yellow; COLOR: red; FONT-FAMILY: 'Arabic Transparent'; mso-bidi-language: AR-EG; mso-highlight: yellow">***ÑÃí ÃÕÍÇÈ ßõÊÈ ÇáÑÌÇá Ýí ÇáÑæÇÉ ÇáãÌÑæÍíä Ýí áÍÏíË(</span></strong><strong><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 16pt; BACKGROUND: yellow; COLOR: red; FONT-FAMILY: 'Arabic Transparent'; mso-highlight: yellow">3009</span></strong><strong><span lang="AR-EG" style="FONT-SIZE: 16pt; BACKGROUND: yellow; COLOR: red; FONT-FAMILY: 'Arabic Transparent'; mso-bidi-language: AR-EG; mso-highlight: yellow">)</span></strong><strong><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 16pt; BACKGROUND: yellow; COLOR: red; FONT-FAMILY: 'Arabic Transparent'; mso-highlight: yellow">¡ÇáÐì ÑæÇå ãÓáã Ýì ßÊÇÈå .</span></strong><span lang="AR-SA"><o:p></o:p></span></p>
</div>
<div style="BORDER-RIGHT: medium none; PADDING-RIGHT: 0in; BORDER-TOP: medium none; PADDING-LEFT: 0in; PADDING-BOTTOM: 1pt; BORDER-LEFT: medium none; PADDING-TOP: 0in; BORDER-BOTTOM: windowtext 2.25pt double">
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="BORDER-RIGHT: medium none; PADDING-RIGHT: 0in; BORDER-TOP: medium none; PADDING-LEFT: 0in; TEXT-JUSTIFY: kashida; PADDING-BOTTOM: 0in; BORDER-LEFT: medium none; PADDING-TOP: 0in; BORDER-BOTTOM: medium none; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%; mso-border-bottom-alt: double windowtext 2.25pt; mso-padding-alt: 0in 0in 1.0pt 0in"><strong><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 16pt; BACKGROUND: yellow; COLOR: red; FONT-FAMILY: 'Arabic Transparent'; mso-highlight: yellow">ÇáÅÓã: ÚóÈúÏõ</span></strong><strong><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 16pt; COLOR: red; FONT-FAMILY: 'Arabic Transparent'"> <span style="BACKGROUND: yellow; mso-highlight: yellow">ÇáúæóÇÍöÏö</span></span></strong><strong><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 16pt; FONT-FAMILY: 'Arabic Transparent'"> Èä ÒíÇÏ &ndash; ÇáØÈÞÉ:ÇáæÓØì ãä ÇÃÊÈÇÚ - ÇáäÓÈ:ÇáÚÈÏì - ÇáßäíÉ:ÃÈæ ÈÔÑ - ÈáÏ ÇáÅÞÇãÉ:ÇáÕÑÉ - ÊÇÑíÎ ÇáæÝÇÉ: (176åÜ) - <span style="BACKGROUND: yellow; COLOR: red; mso-highlight: yellow">ÇáÑÊÈÉ: ËÞÉ Ýì ÍÏíËå Úä ÇáÃÚãÔ æÍÏå ãÞÇá!!!.</span></span></strong><span lang="AR-SA"><o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="BORDER-RIGHT: medium none; PADDING-RIGHT: 0in; BORDER-TOP: medium none; PADDING-LEFT: 0in; TEXT-JUSTIFY: kashida; PADDING-BOTTOM: 0in; BORDER-LEFT: medium none; PADDING-TOP: 0in; BORDER-BOTTOM: medium none; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%; mso-border-bottom-alt: double windowtext 2.25pt; mso-padding-alt: 0in 0in 1.0pt 0in"><strong><span lang="AR-EG" style="FONT-SIZE: 16pt; FONT-FAMILY: 'Arabic Transparent'; mso-bidi-language: AR-EG">*** <span style="BACKGROUND: yellow; COLOR: red; mso-highlight: yellow">ÇáÃóúóõÚúãóÔõ</span> <span style="BACKGROUND: yellow; COLOR: red; mso-highlight: yellow">æ ÑÊÈÊå: ËÞÉ ÍÇÝÙ áßäå íÏáÓ...</span>.</span></strong><strong><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 16pt; FONT-FAMILY: 'Arabic Transparent'">: [ÇäÙÑ ÈíÇäÇÊ <span style="BACKGROUND: yellow; COLOR: red; mso-highlight: yellow">ÇáÃÚãÔ</span>¡ Ýì ÇáÍÏíË ÑÞã(1926)<span style="BACKGROUND: yellow; COLOR: red; mso-highlight: yellow"> ÇáÐì ÑæÇå ÇáÈÎ</span><span style="COLOR: red">ÇÑì.</span></span></strong><span lang="AR-SA"><o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="BORDER-RIGHT: medium none; PADDING-RIGHT: 0in; BORDER-TOP: medium none; PADDING-LEFT: 0in; TEXT-JUSTIFY: kashida; PADDING-BOTTOM: 0in; BORDER-LEFT: medium none; PADDING-TOP: 0in; BORDER-BOTTOM: medium none; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%; mso-border-bottom-alt: double windowtext 2.25pt; mso-padding-alt: 0in 0in 1.0pt 0in"><strong><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 16pt; BACKGROUND: yellow; COLOR: red; FONT-FAMILY: 'Arabic Transparent'; mso-highlight: yellow">ÇáÅÓã:ÅöÈúÑóÇåöíã Èä íÒíÏÈä ÞíÓó</span></strong><strong><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 16pt; FONT-FAMILY: 'Arabic Transparent'">- ÇáØÈÞÉ: ÇáÕÛÑì ãä ÇáÊÇÈÚíä- ÇáäÓÈ:ÇáäÎÚì- ÇáßäíÉ:ÃÈæ ÚãÑÇä - ÈáÏ ÇáÅÞÇãÉ:...- ÊÇÑíÎ ÇáæÝÇÉ: (96åÜ) - <span style="BACKGROUND: yellow; COLOR: red; mso-highlight: yellow">ÇáÑÊÈÉ:ËÞÉ íÑÓá ßËíÑÇ.!!!.</span></span></strong><span lang="AR-SA"><o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="BORDER-RIGHT: medium none; PADDING-RIGHT: 0in; BORDER-TOP: medium none; PADDING-LEFT: 0in; TEXT-JUSTIFY: kashida; PADDING-BOTTOM: 0in; BORDER-LEFT: medium none; PADDING-TOP: 0in; BORDER-BOTTOM: medium none; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%; mso-border-bottom-alt: double windowtext 2.25pt; mso-padding-alt: 0in 0in 1.0pt 0in"><strong><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 16pt; BACKGROUND: yellow; FONT-FAMILY: 'Arabic Transparent'; mso-highlight: yellow">ÐßÑ ãõÓáã æÍÏå Úä Ñåä ÏÑÚ ÇáäÈí : (3) ÑæÇíÉ ...¿!</span></strong><strong><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 16pt; FONT-FAMILY: 'Arabic Transparent'">.</span></strong><span lang="AR-SA"><o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="BORDER-RIGHT: medium none; PADDING-RIGHT: 0in; BORDER-TOP: medium none; PADDING-LEFT: 0in; PADDING-BOTTOM: 0in; BORDER-LEFT: medium none; PADDING-TOP: 0in; BORDER-BOTTOM: medium none; TEXT-ALIGN: center; mso-border-bottom-alt: double windowtext 2.25pt; mso-padding-alt: 0in 0in 1.0pt 0in" align="center"><strong><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 16pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: 'Arabic Transparent'">ãä ÑÞã ãÓáÓá 12-14.</span></strong><span lang="AR-SA"><o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="BORDER-RIGHT: medium none; PADDING-RIGHT: 0in; BORDER-TOP: medium none; PADDING-LEFT: 0in; PADDING-BOTTOM: 0in; BORDER-LEFT: medium none; PADDING-TOP: 0in; BORDER-BOTTOM: medium none; TEXT-ALIGN: center; mso-border-bottom-alt: double windowtext 2.25pt; mso-padding-alt: 0in 0in 1.0pt 0in" align="center"><strong><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 16pt; COLOR: red; FONT-FAMILY: 'Arabic Transparent'">&nbsp;</span></strong><span lang="AR-SA"><o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="BORDER-RIGHT: medium none; PADDING-RIGHT: 0in; BORDER-TOP: medium none; PADDING-LEFT: 0in; TEXT-JUSTIFY: kashida; PADDING-BOTTOM: 0in; BORDER-LEFT: medium none; PADDING-TOP: 0in; BORDER-BOTTOM: medium none; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%; mso-border-bottom-alt: double windowtext 2.25pt; mso-padding-alt: 0in 0in 1.0pt 0in"><strong><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 16pt; FONT-FAMILY: 'Arabic Transparent'">&nbsp;</span></strong><span lang="AR-SA"><o:p></o:p></span></p>
</div>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="TEXT-ALIGN: center" align="center"><strong><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 16pt; BACKGROUND: yellow; COLOR: red; FONT-FAMILY: 'Arabic Transparent'; mso-highlight: yellow"><span style="mso-spacerun: yes">&nbsp;</span>(3) - ãóÇ Þöíáó Ýöí ÏöÑúÚö ÇáäøóÈöí öÕóáøóì Çááøóåõ Úóáóíúåö æóÓóáøóãó</span></strong><span lang="AR-SA"><o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="TEXT-JUSTIFY: kashida; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%"><strong><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 16pt; COLOR: red; FONT-FAMILY: 'Arabic Transparent'">Ýì ßÊÇÈ </span></strong><strong><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 16pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: 'Arabic Transparent'">ÇáÊÑãÐí. [ãæáæÏ209 åÜ- æÊæÝí279 åÜ].</span></strong><span lang="AR-SA"><o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="TEXT-ALIGN: center" align="center"><strong><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 16pt; BACKGROUND: yellow; FONT-FAMILY: 'Arabic Transparent'; mso-highlight: yellow">ÐßÑ ÇáÊÑãÐí æÍÏå Úä Ñåä ÏÑÚ ÇáäÈí : (2) ÑæÇíÉ ...¿!</span></strong><strong><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 16pt; FONT-FAMILY: 'Arabic Transparent'">.</span></strong><span lang="AR-SA"><o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="TEXT-ALIGN: center" align="center"><strong><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 16pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: 'Arabic Transparent'">ãä ÑÞã ãÓáÓá (15)-(16).</span></strong><span lang="AR-SA"><o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="TEXT-ALIGN: center" align="center"><strong><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 16pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: 'Arabic Transparent'">&nbsp;</span></strong><span lang="AR-SA"><o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="TEXT-ALIGN: center" align="center"><strong><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 16pt; BACKGROUND: yellow; FONT-FAMILY: 'Arabic Transparent'; mso-highlight: yellow">(15)</span></strong><strong><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 16pt; FONT-FAMILY: 'Arabic Transparent'"> - ***Ñæì ÇáÊÑãÐì- ÍÏíË ÑÞã: [1135] ßÊÇÈ:&ndash; ÈÇÈ:<span style="COLOR: black">ÍóÏøóËóäóÇ ãõÍóãøóÏõ Èúäõ ÈóÔøóÇÑò ÍóÏøóËóäóÇ ÇÈúäõ ÃóÈöí ÚóÏöíøò æóÚõËúãóÇäõ Èúäõ ÚõãóÑó Úóäú åöÔóÇãö Èúäö ÍóÓøóÇäó Úóäú </span><span style="BACKGROUND: yellow; COLOR: red; mso-highlight: yellow">ÚößúÑöãóÉó</span><span style="COLOR: black"> Úóäú ÇÈúäö ÚóÈøóÇÓò ÞóÇáó ÊõæõÝøöíó ÇáäøóÈöíøõ Õóáøóì Çááøóåõ Úóáóíúåö æóÓóáøóãó æóÏöÑúÚõåõ ãóÑúåõæäóÉñ ÈöÚöÔúÑöíäó ÕóÇÚðÇ ãöäú ØóÚóÇãò ÃóÎóÐóåõ áöÃóåúáöåö ÞóÇáó ÃóÈõæ ÚöíÓóì åóÐóÇ ÍóÏöíËñ ÍóÓóäñ ÕóÍöíÍñ</span><span style="COLOR: red"> .</span></span></strong><span lang="AR-SA"><o:p></o:p></span></p>
<div style="BORDER-RIGHT: medium none; PADDING-RIGHT: 0in; BORDER-TOP: medium none; PADDING-LEFT: 0in; PADDING-BOTTOM: 1pt; BORDER-LEFT: medium none; PADDING-TOP: 0in; BORDER-BOTTOM: windowtext 2.25pt double">
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="BORDER-RIGHT: medium none; PADDING-RIGHT: 0in; BORDER-TOP: medium none; PADDING-LEFT: 0in; TEXT-JUSTIFY: kashida; PADDING-BOTTOM: 0in; BORDER-LEFT: medium none; PADDING-TOP: 0in; BORDER-BOTTOM: medium none; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%; mso-border-bottom-alt: double windowtext 2.25pt; mso-padding-alt: 0in 0in 1.0pt 0in"><strong><span lang="AR-EG" style="FONT-SIZE: 16pt; BACKGROUND: yellow; COLOR: red; FONT-FAMILY: 'Arabic Transparent'; mso-bidi-language: AR-EG; mso-highlight: yellow">***ÑÃí ÃÕÍÇÈ ßõÊÈ ÇáÑÌÇá Ýí ÇáÑæÇÉ ÇáãÌÑæÍíä Ýí áÍÏíË(</span></strong><strong><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 16pt; BACKGROUND: yellow; COLOR: red; FONT-FAMILY: 'Arabic Transparent'; mso-highlight: yellow">1135</span></strong><strong><span lang="AR-EG" style="FONT-SIZE: 16pt; BACKGROUND: yellow; COLOR: red; FONT-FAMILY: 'Arabic Transparent'; mso-bidi-language: AR-EG; mso-highlight: yellow">)</span></strong><strong><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 16pt; BACKGROUND: yellow; COLOR: red; FONT-FAMILY: 'Arabic Transparent'; mso-highlight: yellow">¡ÇáÐì ÑæÇå ÇáÊÑãÐì Ýì ßÊÇÈå .</span></strong><span lang="AR-SA"><o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="BORDER-RIGHT: medium none; PADDING-RIGHT: 0in; BORDER-TOP: medium none; PADDING-LEFT: 0in; TEXT-JUSTIFY: kashida; PADDING-BOTTOM: 0in; BORDER-LEFT: medium none; PADDING-TOP: 0in; BORDER-BOTTOM: medium none; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%; mso-border-bottom-alt: double windowtext 2.25pt; mso-padding-alt: 0in 0in 1.0pt 0in"><strong><span lang="AR-EG" style="FONT-SIZE: 16pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: 'Arabic Transparent'; mso-bidi-language: AR-EG">***ö <span style="BACKGROUND: yellow; mso-highlight: yellow">ÚößúÑöãóÉ ãæáì ÇÈä ÚÈÇÓ:</span></span></strong><span lang="AR-SA"><o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="BORDER-RIGHT: medium none; PADDING-RIGHT: 0in; BORDER-TOP: medium none; PADDING-LEFT: 0in; TEXT-JUSTIFY: kashida; PADDING-BOTTOM: 0in; BORDER-LEFT: medium none; PADDING-TOP: 0in; BORDER-BOTTOM: medium none; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%; mso-border-bottom-alt: double windowtext 2.25pt; mso-padding-alt: 0in 0in 1.0pt 0in"><strong><span lang="AR-EG" style="FONT-SIZE: 16pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: 'Arabic Transparent'; mso-bidi-language: AR-EG"><span style="mso-spacerun: yes">&nbsp;</span>*<span style="BACKGROUND: yellow; mso-highlight: yellow">æÇÊåÇã ÚößúÑöãóÉ ÈÇáßÐÈ ÙÇåÑÉ æÇÖÍÉ Ýí ÊÇÑíÎå¡</span> æÅáíß ÃÞæÇá ÚáãÇÁ ÇáÌÑÍ æÇáÊÚÏíá Úäå :¿!!!</span></strong><span lang="AR-SA"><o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="BORDER-RIGHT: medium none; PADDING-RIGHT: 0in; BORDER-TOP: medium none; PADDING-LEFT: 0in; TEXT-JUSTIFY: kashida; PADDING-BOTTOM: 0in; BORDER-LEFT: medium none; PADDING-TOP: 0in; BORDER-BOTTOM: medium none; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%; mso-border-bottom-alt: double windowtext 2.25pt; mso-padding-alt: 0in 0in 1.0pt 0in"><strong><span lang="AR-EG" style="FONT-SIZE: 16pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: 'Arabic Transparent'; mso-bidi-language: AR-EG">*ÞÇá Úäå ÇÈä ÓíÑíä<span style="BACKGROUND: yellow; mso-highlight: yellow">:(ßÐøóÇÈ).</span></span></strong><span lang="AR-SA"><o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="BORDER-RIGHT: medium none; PADDING-RIGHT: 0in; BORDER-TOP: medium none; PADDING-LEFT: 0in; TEXT-JUSTIFY: kashida; PADDING-BOTTOM: 0in; BORDER-LEFT: medium none; PADDING-TOP: 0in; BORDER-BOTTOM: medium none; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%; mso-border-bottom-alt: double windowtext 2.25pt; mso-padding-alt: 0in 0in 1.0pt 0in"><strong><span lang="AR-EG" style="FONT-SIZE: 16pt; BACKGROUND: yellow; COLOR: black; FONT-FAMILY: 'Arabic Transparent'; mso-bidi-language: AR-EG; mso-highlight: yellow">*</span></strong><strong><span lang="AR-EG" style="FONT-SIZE: 16pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: 'Arabic Transparent'; mso-bidi-language: AR-EG">æÞÇá Úäå ÇÈä ÃÈì ÐÆÈ: <span style="BACKGROUND: yellow; mso-highlight: yellow">(ÑÃíÊ ÚßÑãÉ æßÇä ÛíÑ ËÞÉ) !.</span></span></strong><span lang="AR-SA"><o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="BORDER-RIGHT: medium none; PADDING-RIGHT: 0in; BORDER-TOP: medium none; PADDING-LEFT: 0in; TEXT-JUSTIFY: kashida; PADDING-BOTTOM: 0in; BORDER-LEFT: medium none; PADDING-TOP: 0in; BORDER-BOTTOM: medium none; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%; mso-border-bottom-alt: double windowtext 2.25pt; mso-padding-alt: 0in 0in 1.0pt 0in"><strong><span lang="AR-EG" style="FONT-SIZE: 16pt; BACKGROUND: yellow; COLOR: black; FONT-FAMILY: 'Arabic Transparent'; mso-bidi-language: AR-EG; mso-highlight: yellow">*</span></strong><strong><span lang="AR-EG" style="FONT-SIZE: 16pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: 'Arabic Transparent'; mso-bidi-language: AR-EG">æÞÇá Úäå ãÍãÏ Èä ÓÚÏ Ýí ÇáØÈÞÇÊ ÃáßÈÑí: <span style="BACKGROUND: yellow; mso-highlight: yellow">(áíÓ íõÍÊÌ ÈÍÏíËå¡ æíÊßáã Ýíå ÇáäÇÓ ).!.</span></span></strong><span lang="AR-SA"><o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="BORDER-RIGHT: medium none; PADDING-RIGHT: 0in; BORDER-TOP: medium none; PADDING-LEFT: 0in; TEXT-JUSTIFY: kashida; PADDING-BOTTOM: 0in; BORDER-LEFT: medium none; PADDING-TOP: 0in; BORDER-BOTTOM: medium none; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%; mso-border-bottom-alt: double windowtext 2.25pt; mso-padding-alt: 0in 0in 1.0pt 0in"><strong><span lang="AR-EG" style="FONT-SIZE: 16pt; BACKGROUND: yellow; COLOR: black; FONT-FAMILY: 'Arabic Transparent'; mso-bidi-language: AR-EG; mso-highlight: yellow">*</span></strong><strong><span lang="AR-EG" style="FONT-SIZE: 16pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: 'Arabic Transparent'; mso-bidi-language: AR-EG"> æÞÇá Úäå ÓÚíÏ Èä ÌõÈíÑ<span style="BACKGROUND: yellow; mso-highlight: yellow">:( Åäßã áÊÍÏËæä Úä ÚßÑãÉ ÈÃÍÇÏíË áæ ßõäÊ ÚäÏå ãÇ ÍÏË ÈåÇ).!.</span> </span></strong><span lang="AR-SA"><o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="BORDER-RIGHT: medium none; PADDING-RIGHT: 0in; BORDER-TOP: medium none; PADDING-LEFT: 0in; TEXT-JUSTIFY: kashida; PADDING-BOTTOM: 0in; BORDER-LEFT: medium none; PADDING-TOP: 0in; BORDER-BOTTOM: medium none; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%; mso-border-bottom-alt: double windowtext 2.25pt; mso-padding-alt: 0in 0in 1.0pt 0in"><strong><span lang="AR-EG" style="FONT-SIZE: 16pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: 'Arabic Transparent'; mso-bidi-language: AR-EG">*æÞÇá Úäå ÓÚíÏ Èä ÇáãÓíÈ<span style="BACKGROUND: yellow; mso-highlight: yellow">:(áÇ íäÊåí ÚÈÏ ÇÈä ÚÈÇÓ ÍÊì íáÞì Ýí ÚäÞå æíõØÇÝ Èå ).!</span>.æßÇä ÓÚíÏ Èä ÇáãÓíÈ íÞæá ááÚÈÏ ÇáÐí ÚäÏå æÇÓãå: (ÈÑÏ) <span style="BACKGROUND: yellow; mso-highlight: yellow">[áÇ ÊßÐÈ Úáíøó ßãÇ ßÐÈ ÚßÑãÉ Úáí ÇÈä ÚÈÇÓ.!!!.].!. *</span>æßÇä ÇÈä ÚãÑ íÞæá ßÐáß ááÚÈÏ ÇáÐí ÚäÏå æÇÓãå:(äÇÝÚ) <span style="BACKGROUND: yellow; mso-highlight: yellow">[áÇ ÊßÐÈ Úáíøó ßãÇ ßÐÈ ÚßÑãÉ Úáí ÇÈä ÚÈÇÓ.!!!.].!</span>. æÈÓÈÈ ßËÑÉ ÃßÇÐíÈå Úáí ÇÈä ÚÈÇÓ ÈÚÏ ãæÊ Èä ÚÈÇÓ ÝÅä Úáí Èä ÚÈÏÇ ááå Èä ÚÈÇÓ:<span style="BACKGROUND: yellow; mso-highlight: yellow">ÌÚá Ýí íÏíå æÞÏãíå ÞíæÏÇð æÍÈÓå Úáí ÈÇÈ.(ÇáÍÔ)</span> æåí ÏæÑÉ ÇáãíÇå.!!!.ÝÓõÆá Úáí Èä ÚÈÏÇ ááå Èä ÚÈÇÓ:Úä Ðáß ÝÞÇá : <span style="BACKGROUND: yellow; mso-highlight: yellow">[ Åä åÐÇ ÇáÎÈíË íßÐÈ Úáí ÃÈí ].!!!.</span>.</span></strong><span lang="AR-SA"><o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="BORDER-RIGHT: medium none; PADDING-RIGHT: 0in; BORDER-TOP: medium none; PADDING-LEFT: 0in; TEXT-JUSTIFY: kashida; PADDING-BOTTOM: 0in; BORDER-LEFT: medium none; PADDING-TOP: 0in; BORDER-BOTTOM: medium none; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%; mso-border-bottom-alt: double windowtext 2.25pt; mso-padding-alt: 0in 0in 1.0pt 0in"><strong><span lang="AR-EG" style="FONT-SIZE: 16pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: 'Arabic Transparent'; mso-bidi-language: AR-EG">*æÞÇáæÇ Åä ãÓáã ÊÌäÈ ÇáÑæÇíÉ Úä ÚßÑãÉ ÝÑæì áå ÈÚÖ ÇáÑæÇíÇÊ ãÞÑæäÇð ÈÛíÑå <span style="BACKGROUND: yellow; mso-highlight: yellow">Ãí áã íÑæ áå ãäÝÑÏÇð.!!!.</span>* æÃÚÑÖ ãÇáß Úä ÇáÑæÇíÉ Úä ÚßÑãÉ ÅáÇ Ýí ÍÏíË Ãæ ÍÏíËíä. æÞÇá [ãØÑÝ ] <span style="BACKGROUND: yellow; mso-highlight: yellow">ÓãÚÊ ãÇáßÇ íßÑå Ãä íÐßÑ ÚßÑãÉ æáÇ ÃÑì Ãäå Ñæì Úäå.</span> </span></strong><span lang="AR-SA"><o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="BORDER-RIGHT: medium none; PADDING-RIGHT: 0in; BORDER-TOP: medium none; PADDING-LEFT: 0in; TEXT-JUSTIFY: kashida; PADDING-BOTTOM: 0in; BORDER-LEFT: medium none; PADDING-TOP: 0in; BORDER-BOTTOM: medium none; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%; mso-border-bottom-alt: double windowtext 2.25pt; mso-padding-alt: 0in 0in 1.0pt 0in"><strong><span lang="AR-EG" style="FONT-SIZE: 16pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: 'Arabic Transparent'; mso-bidi-language: AR-EG">*æÞÇá: ÃÍãÏ Èä ÍäÈá &ndash; <span style="BACKGROUND: yellow; mso-highlight: yellow">Åä ãÇáßÇð Ñæì Úä ÚßÑãÉ ÍÏíËÇ æÇÍÏÇð.!!!. .</span></span></strong><span lang="AR-SA"><o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="BORDER-RIGHT: medium none; PADDING-RIGHT: 0in; BORDER-TOP: medium none; PADDING-LEFT: 0in; TEXT-JUSTIFY: kashida; PADDING-BOTTOM: 0in; BORDER-LEFT: medium none; PADDING-TOP: 0in; BORDER-BOTTOM: medium none; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%; mso-border-bottom-alt: double windowtext 2.25pt; mso-padding-alt: 0in 0in 1.0pt 0in"><strong><span lang="AR-EG" style="FONT-SIZE: 16pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: 'Arabic Transparent'; mso-bidi-language: AR-EG">* æÃãÇ ÇáÈÎÇÑí <span style="BACKGROUND: yellow; mso-highlight: yellow">ÝÞÏ ÇäÊÞÏå ÈÚÖ ÇáãÍÞÞíä Ýí ÑæÇíÊå Úä ÚßÑãÉ &ndash; ÎÇÕÉ ÍÏíË [ãóäú ÈóÏøóáó Ïöíäóåõ ÝóÇÞúÊõáõæåõ].</span></span></strong><span lang="AR-SA"><o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="BORDER-RIGHT: medium none; PADDING-RIGHT: 0in; BORDER-TOP: medium none; PADDING-LEFT: 0in; TEXT-JUSTIFY: kashida; PADDING-BOTTOM: 0in; BORDER-LEFT: medium none; PADDING-TOP: 0in; BORDER-BOTTOM: medium none; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%; mso-border-bottom-alt: double windowtext 2.25pt; mso-padding-alt: 0in 0in 1.0pt 0in"><strong><span lang="AR-EG" style="FONT-SIZE: 16pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: 'Arabic Transparent'; mso-bidi-language: AR-EG"><span style="mso-spacerun: yes">&nbsp;</span>ÃÞÇã<span style="BACKGROUND: yellow; mso-highlight: yellow"> ÚßÑãÉ</span> ÈÇáãÏíäÉ æÊæÝí ÚÇã (Ê:104åÜ).¡ ãä ÇáØÈÞÉ ÇáæÓØí ãä ÇáÊÇÈÚíä¡ æÇáäÓÈ ÇáÈÑÈÑí¡ æßäíÊå: ÃÈæÚÈÏÇááå .</span></strong><span lang="AR-SA"><o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="BORDER-RIGHT: medium none; PADDING-RIGHT: 0in; BORDER-TOP: medium none; PADDING-LEFT: 0in; TEXT-JUSTIFY: kashida; PADDING-BOTTOM: 0in; BORDER-LEFT: medium none; PADDING-TOP: 0in; BORDER-BOTTOM: medium none; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%; mso-border-bottom-alt: double windowtext 2.25pt; mso-padding-alt: 0in 0in 1.0pt 0in"><strong><span lang="AR-EG" style="FONT-SIZE: 16pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: 'Arabic Transparent'; mso-bidi-language: AR-EG">***[æáãÒíÏ ãä ÇáãÚáæãÇÊ Úä ÚßÑãÉ &ndash; ÅÞÑÃÊÑÌãÊå Ýí ßÊÇÈ ÇáØÈÞÇÊ ÇáßÈÑì &ndash; áÇÈä ÓÚÏ: 2/133æ 5/212- æÇÞÑà ßÐáß ßÊÇÈ ãíÒÇä ÇáÇÚÊÏÇá ááÐåÈí -4/13-17] . [æßÊÇÈ ÊåÐíÈ ÇáÊåÐíÈ].</span></strong><span lang="AR-SA"><o:p></o:p></span></p>
</div>
<div style="BORDER-RIGHT: medium none; PADDING-RIGHT: 0in; BORDER-TOP: windowtext 2.25pt double; PADDING-LEFT: 0in; PADDING-BOTTOM: 1pt; BORDER-LEFT: medium none; PADDING-TOP: 1pt; BORDER-BOTTOM: windowtext 2.25pt double">
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="BORDER-RIGHT: medium none; PADDING-RIGHT: 0in; BORDER-TOP: medium none; PADDING-LEFT: 0in; TEXT-JUSTIFY: kashida; PADDING-BOTTOM: 0in; BORDER-LEFT: medium none; PADDING-TOP: 0in; BORDER-BOTTOM: medium none; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%; mso-border-bottom-alt: double windowtext 2.25pt; mso-padding-alt: 1.0pt 0in 1.0pt 0in; mso-border-top-alt: double windowtext 2.25pt"><strong><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 16pt; FONT-FAMILY: 'Arabic Transparent'">&nbsp;</span></strong><span lang="AR-SA"><o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="BORDER-RIGHT: medium none; PADDING-RIGHT: 0in; BORDER-TOP: medium none; PADDING-LEFT: 0in; TEXT-JUSTIFY: kashida; PADDING-BOTTOM: 0in; BORDER-LEFT: medium none; PADDING-TOP: 0in; BORDER-BOTTOM: medium none; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%; mso-border-bottom-alt: double windowtext 2.25pt; mso-padding-alt: 1.0pt 0in 1.0pt 0in; mso-border-top-alt: double windowtext 2.25pt"><strong><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 16pt; BACKGROUND: yellow; FONT-FAMILY: 'Arabic Transparent'; mso-highlight: yellow">(16)</span></strong><strong><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 16pt; FONT-FAMILY: 'Arabic Transparent'"> - *** Ñæì ÇáÊÑãÐì- ÍÏíË ÑÞã: [1136] ßÊÇÈ:ÇáÈíæÚ Úä ÑÓæá Çááå&ndash; ÈÇÈ:</span></strong><span lang="AR-SA"><o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="BORDER-RIGHT: medium none; PADDING-RIGHT: 0in; BORDER-TOP: medium none; PADDING-LEFT: 0in; TEXT-JUSTIFY: kashida; PADDING-BOTTOM: 0in; BORDER-LEFT: medium none; PADDING-TOP: 0in; BORDER-BOTTOM: medium none; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%; mso-border-bottom-alt: double windowtext 2.25pt; mso-padding-alt: 1.0pt 0in 1.0pt 0in; mso-border-top-alt: double windowtext 2.25pt"><strong><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 16pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: 'Arabic Transparent'">ÍóÏøóËóäóÇ ãõÍóãøóÏõ Èúäõ ÈóÔøóÇÑò ÍóÏøóËóäóÇ ÇÈúäõ ÃóÈöí ÚóÏöíøò Úóäú<span style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </span>ÇáÏøóÓúÊõæóÇÆöíøö Úóäú </span></strong><strong><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 16pt; BACKGROUND: yellow; COLOR: red; FONT-FAMILY: 'Arabic Transparent'; mso-highlight: yellow">ÞóÊóÇÏóÉó</span></strong><strong><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 16pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: 'Arabic Transparent'"> Úóäú ÃóäóÓò Í ÞóÇáó ãõÍóãøóÏñ æóÍóÏøóËóäóÇ ãõÚóÇÐõ Èúäõ åöÔóÇãò ÞóÇáó ÍóÏøóËóäóÇ ÃóÈöí Úóäú </span></strong><strong><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 16pt; BACKGROUND: yellow; COLOR: red; FONT-FAMILY: 'Arabic Transparent'; mso-highlight: yellow">ÞóÊóÇÏóÉó</span></strong><strong><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 16pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: 'Arabic Transparent'"> Úóäú ÃóäóÓò ÞóÇáó:</span></strong><span lang="AR-SA"><o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="BORDER-RIGHT: medium none; PADDING-RIGHT: 0in; BORDER-TOP: medium none; PADDING-LEFT: 0in; TEXT-JUSTIFY: kashida; PADDING-BOTTOM: 0in; BORDER-LEFT: medium none; PADDING-TOP: 0in; BORDER-BOTTOM: medium none; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%; mso-border-bottom-alt: double windowtext 2.25pt; mso-padding-alt: 1.0pt 0in 1.0pt 0in; mso-border-top-alt: double windowtext 2.25pt"><strong><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 16pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: 'Arabic Transparent'"><span style="mso-spacerun: yes">&nbsp;</span>ãóÔóíúÊõ Åöáóì ÇáäøóÈöíøö Õóáøóì Çááøóåõ Úóáóíúåö æóÓóáøóãó ÈöÎõÈúÒö </span></strong><strong><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 16pt; BACKGROUND: yellow; COLOR: red; FONT-FAMILY: 'Arabic Transparent'; mso-highlight: yellow">ÔóÚöíÑò</span></strong><strong><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 16pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: 'Arabic Transparent'"> æóÅöåóÇáóÉò ÓóäöÎóÉò æóáóÞóÏú </span></strong><strong><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 16pt; BACKGROUND: yellow; COLOR: red; FONT-FAMILY: 'Arabic Transparent'; mso-highlight: yellow">Ñõåöäó</span></strong><strong><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 16pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: 'Arabic Transparent'"> áóåõ ÏöÑúÚñ ÚöäúÏó </span></strong><strong><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 16pt; BACKGROUND: yellow; COLOR: red; FONT-FAMILY: 'Arabic Transparent'; mso-highlight: yellow">íóåõæÏöíøò</span></strong><strong><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 16pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: 'Arabic Transparent'"> ÈöÚöÔúÑöíäó ÕóÇÚðÇ ãöäú ØóÚóÇãò ÃóÎóÐóåõ áöÃóåúáöåö æóáóÞóÏú ÓóãöÚúÊõåõ ÐóÇÊó íóæúãò íóÞõæáõ ãóÇ ÃóãúÓóì Ýöí Âáö ãõÍóãøóÏò Õóáøóì Çááøóåõ Úóáóíúåö æóÓóáøóãó ÕóÇÚõ </span></strong><strong><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 16pt; BACKGROUND: yellow; COLOR: red; FONT-FAMILY: 'Arabic Transparent'; mso-highlight: yellow">ÊóãúÑò</span></strong><strong><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 16pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: 'Arabic Transparent'"> æóáóÇ ÕóÇÚõ ÍóÈøò æóÅöäøó ÚöäúÏóåõ íóæúãóÆöÐò áóÊöÓúÚó äöÓúæóÉò ÞóÇáó ÃóÈõæ ÚöíÓóì åóÐóÇ ÍóÏöíËñ ÍóÓóäñ ÕóÍöíÍñ.</span></strong><span lang="AR-SA"><o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="BORDER-RIGHT: medium none; PADDING-RIGHT: 0in; BORDER-TOP: medium none; PADDING-LEFT: 0in; TEXT-JUSTIFY: kashida; PADDING-BOTTOM: 0in; BORDER-LEFT: medium none; PADDING-TOP: 0in; BORDER-BOTTOM: medium none; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%; mso-border-bottom-alt: double windowtext 2.25pt; mso-padding-alt: 1.0pt 0in 1.0pt 0in; mso-border-top-alt: double windowtext 2.25pt"><strong><span lang="AR-EG" style="FONT-SIZE: 16pt; BACKGROUND: yellow; COLOR: red; FONT-FAMILY: 'Arabic Transparent'; mso-bidi-language: AR-EG; mso-highlight: yellow">***ÑÃí ÃÕÍÇÈ ßõÊÈ ÇáÑÌÇá Ýí ÇáÑæÇÉ ÇáãÌÑæÍíä Ýí áÍÏíË(</span></strong><strong><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 16pt; BACKGROUND: yellow; COLOR: red; FONT-FAMILY: 'Arabic Transparent'; mso-highlight: yellow">1136</span></strong><strong><span lang="AR-EG" style="FONT-SIZE: 16pt; BACKGROUND: yellow; COLOR: red; FONT-FAMILY: 'Arabic Transparent'; mso-bidi-language: AR-EG; mso-highlight: yellow">)</span></strong><strong><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 16pt; BACKGROUND: yellow; COLOR: red; FONT-FAMILY: 'Arabic Transparent'; mso-highlight: yellow">¡ÇáÐì ÑæÇå ÇáÊÑãÐì Ýì ßÊÇÈå .</span></strong><span lang="AR-SA"><o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="BORDER-RIGHT: medium none; PADDING-RIGHT: 0in; BORDER-TOP: medium none; PADDING-LEFT: 0in; TEXT-JUSTIFY: kashida; PADDING-BOTTOM: 0in; BORDER-LEFT: medium none; PADDING-TOP: 0in; BORDER-BOTTOM: medium none; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%; mso-border-bottom-alt: double windowtext 2.25pt; mso-padding-alt: 1.0pt 0in 1.0pt 0in; mso-border-top-alt: double windowtext 2.25pt"><strong><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 16pt; BACKGROUND: yellow; COLOR: black; FONT-FAMILY: 'Arabic Transparent'; mso-highlight: yellow">ÇáÅÓã:</span></strong><strong><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 16pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: 'Arabic Transparent'">ÞÊÇÏÉ Èä ÏÚÇãÉ Èä ÞÊÇÏÉ &ndash; ÇáØÈÞÉ:Ïæä æÓØì ÇáÊÇÈÚíä - ÇáäÓÈ:ÇáÓÏæÓì- ÇáßäíÉ:ÃÈæ ÇáÎØÇÈ- ÈáÏ ÇáÅÞÇãÉ:ÇáÈÕÑÉ-ÈáÏ ÇáæÝÇÉ : åíÊ- ÊÇÑíÎ ÇáæÝÇÉ: (117åÜ) - ÇáÑÊÈÉ:</span></strong><strong><span lang="AR-EG" style="FONT-SIZE: 16pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: 'Arabic Transparent'; mso-bidi-language: AR-EG"> ÍÇÝÙ ËÞÉ ËÈÊ <span style="BACKGROUND: yellow; mso-highlight: yellow">áßäå ãÏáÓ æÑãí ÈÇáÞÏÑ</span></span></strong><strong><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 16pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: 'Arabic Transparent'">.!!!. [ÇäÙÑ ÑÃì ÃÕÍÇÈ ßÊÈ ÇáÑÌÇá Ýì ÞÊÇÏÉ ÝìÇáÍÏíË ÑÞã (2325) ÇáÐì ÑæÇå ÇáÈÎÇÑì æÇáãæÌæÏ Ýì åÐÇ ÇáÈÍË ÊÍÊ ÑÞã ãÓáÓá: (7). ].</span></strong><span lang="AR-SA"><o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="BORDER-RIGHT: medium none; PADDING-RIGHT: 0in; BORDER-TOP: medium none; PADDING-LEFT: 0in; TEXT-JUSTIFY: kashida; PADDING-BOTTOM: 0in; BORDER-LEFT: medium none; PADDING-TOP: 0in; BORDER-BOTTOM: medium none; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%; mso-border-bottom-alt: double windowtext 2.25pt; mso-padding-alt: 1.0pt 0in 1.0pt 0in; mso-border-top-alt: double windowtext 2.25pt"><strong><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 16pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: 'Arabic Transparent'">&nbsp;</span></strong><span lang="AR-SA"><o:p></o:p></span></p>
</div>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="TEXT-ALIGN: center" align="center"><strong><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 16pt; BACKGROUND: yellow; COLOR: red; FONT-FAMILY: 'Arabic Transparent'; mso-highlight: yellow">(4) - ãóÇ Þöíáó Ýöí ÏöÑúÚö ÇáäøóÈöíøö Õóáøóì Çááøóåõ Úóáóíúåö æóÓóáøóãó </span></strong><span lang="AR-SA"><o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="TEXT-JUSTIFY: kashida; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%"><strong><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 16pt; BACKGROUND: yellow; COLOR: red; FONT-FAMILY: 'Arabic Transparent'; mso-highlight: yellow">Ýì ßÊÇÈ </span></strong><strong><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 16pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: 'Arabic Transparent'">ÇáäÓÇÆí. [ãæáæÏ 215åÜ- æÊæÝí303 åÜ]. </span></strong><span lang="AR-SA"><o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="TEXT-ALIGN: center" align="center"><strong><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 16pt; BACKGROUND: yellow; FONT-FAMILY: 'Arabic Transparent'; mso-highlight: yellow">ÐßÑ <span style="COLOR: black">ÇáäÓÇÆí</span> æÍÏå Úä Ñåä ÏÑÚ ÇáäÈí : (4) ÑæÇíÉ ...¿!.</span></strong><span lang="AR-SA"><o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="TEXT-ALIGN: center" align="center"><strong><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 16pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: 'Arabic Transparent'">ãä ÑÞã ãÓáÓá (17)-(20).</span></strong><span lang="AR-SA"><o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="TEXT-ALIGN: center" align="center"><strong><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 16pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: 'Arabic Transparent'">&nbsp;</span></strong><span lang="AR-SA"><o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="TEXT-ALIGN: center" align="center"><strong><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 16pt; BACKGROUND: yellow; FONT-FAMILY: 'Arabic Transparent'; mso-highlight: yellow">(17)</span></strong><strong><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 16pt; FONT-FAMILY: 'Arabic Transparent'"> - *** Ñæì ÇáäÓÇÆí - ÍÏíË ÑÞã: [4530] ßÊÇÈ: ÇáÈíæÚ&ndash; ÈÇÈ:<span style="COLOR: red">ÇáÑåä Ýì ÇáÍÖÑ.</span></span></strong><span lang="AR-SA"><o:p></o:p></span></p>
<div style="BORDER-RIGHT: medium none; PADDING-RIGHT: 0in; BORDER-TOP: windowtext 2.25pt double; PADDING-LEFT: 0in; PADDING-BOTTOM: 1pt; BORDER-LEFT: medium none; PADDING-TOP: 1pt; BORDER-BOTTOM: windowtext 2.25pt double">
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="BORDER-RIGHT: medium none; PADDING-RIGHT: 0in; BORDER-TOP: medium none; PADDING-LEFT: 0in; TEXT-JUSTIFY: kashida; PADDING-BOTTOM: 0in; BORDER-LEFT: medium none; PADDING-TOP: 0in; BORDER-BOTTOM: medium none; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%; mso-border-bottom-alt: double windowtext 2.25pt; mso-padding-alt: 1.0pt 0in 1.0pt 0in; mso-border-top-alt: double windowtext 2.25pt"><strong><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 16pt; COLOR: red; FONT-FAMILY: 'Arabic Transparent'">&nbsp;</span></strong><span lang="AR-SA"><o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="BORDER-RIGHT: medium none; PADDING-RIGHT: 0in; BORDER-TOP: medium none; PADDING-LEFT: 0in; TEXT-JUSTIFY: kashida; PADDING-BOTTOM: 0in; BORDER-LEFT: medium none; PADDING-TOP: 0in; BORDER-BOTTOM: medium none; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%; mso-border-bottom-alt: double windowtext 2.25pt; mso-padding-alt: 1.0pt 0in 1.0pt 0in; mso-border-top-alt: double windowtext 2.25pt"><strong><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 16pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: 'Arabic Transparent'">ÃóÎúÈóÑóäöí ãõÍóãøóÏõ Èúäõ ÂÏóãó Úóäú ÍóÝúÕö Èúäö ÛöíóÇËò Úóäú </span></strong><strong><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 16pt; BACKGROUND: yellow; COLOR: red; FONT-FAMILY: 'Arabic Transparent'; mso-highlight: yellow">ÇáúÃóÚúãóÔö</span></strong><strong><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 16pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: 'Arabic Transparent'"> Úóäú </span></strong><strong><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 16pt; BACKGROUND: yellow; COLOR: red; FONT-FAMILY: 'Arabic Transparent'; mso-highlight: yellow">ÅöÈúÑóÇåöíãó</span></strong><strong><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 16pt; COLOR: red; FONT-FAMILY: 'Arabic Transparent'"> </span></strong><strong><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 16pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: 'Arabic Transparent'">Úóäú ÇáúÃóÓúæóÏö Úóäú ÚóÇÆöÔóÉó ÞóÇáóÊú ÇÔúÊóÑóì ÑóÓõæáõ Çááøóåö Õóáøóì Çááøóåõ Úóáóíúåö æóÓóáøóãó ãöäú </span></strong><strong><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 16pt; BACKGROUND: yellow; COLOR: red; FONT-FAMILY: 'Arabic Transparent'; mso-highlight: yellow">íóåõæÏöíøò</span></strong><strong><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 16pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: 'Arabic Transparent'"> ØóÚóÇãðÇ Åöáóì ÃóÌóáò </span></strong><strong><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 16pt; BACKGROUND: yellow; COLOR: red; FONT-FAMILY: 'Arabic Transparent'; mso-highlight: yellow">æóÑóåóäóåõ</span></strong><strong><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 16pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: 'Arabic Transparent'"> ÏöÑúÚóåõ.</span></strong><span lang="AR-SA"><o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="BORDER-RIGHT: medium none; PADDING-RIGHT: 0in; BORDER-TOP: medium none; PADDING-LEFT: 0in; TEXT-JUSTIFY: kashida; PADDING-BOTTOM: 0in; BORDER-LEFT: medium none; PADDING-TOP: 0in; BORDER-BOTTOM: medium none; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%; mso-border-bottom-alt: double windowtext 2.25pt; mso-padding-alt: 1.0pt 0in 1.0pt 0in; mso-border-top-alt: double windowtext 2.25pt"><strong><span lang="AR-EG" style="FONT-SIZE: 16pt; BACKGROUND: yellow; COLOR: red; FONT-FAMILY: 'Arabic Transparent'; mso-bidi-language: AR-EG; mso-highlight: yellow">***ÑÃí ÃÕÍÇÈ ßõÊÈ ÇáÑÌÇá Ýí ÇáÑæÇÉ ÇáãÌÑæÍíä Ýí áÍÏíË(</span></strong><strong><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 16pt; BACKGROUND: yellow; COLOR: red; FONT-FAMILY: 'Arabic Transparent'; mso-highlight: yellow">4530</span></strong><strong><span lang="AR-EG" style="FONT-SIZE: 16pt; BACKGROUND: yellow; COLOR: red; FONT-FAMILY: 'Arabic Transparent'; mso-bidi-language: AR-EG; mso-highlight: yellow">)</span></strong><strong><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 16pt; BACKGROUND: yellow; COLOR: red; FONT-FAMILY: 'Arabic Transparent'; mso-highlight: yellow">¡ÇáÐì ÑæÇå ÇáäÓÇÆ Ýì ßÊÇÈå .</span></strong><span lang="AR-SA"><o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="BORDER-RIGHT: medium none; PADDING-RIGHT: 0in; BORDER-TOP: medium none; PADDING-LEFT: 0in; TEXT-JUSTIFY: kashida; PADDING-BOTTOM: 0in; BORDER-LEFT: medium none; PADDING-TOP: 0in; BORDER-BOTTOM: medium none; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%; mso-border-bottom-alt: double windowtext 2.25pt; mso-padding-alt: 1.0pt 0in 1.0pt 0in; mso-border-top-alt: double windowtext 2.25pt"><strong><span lang="AR-EG" style="FONT-SIZE: 16pt; FONT-FAMILY: 'Arabic Transparent'; mso-bidi-language: AR-EG">*** <span style="BACKGROUND: yellow; COLOR: red; mso-highlight: yellow">ÇáÃóúóõÚúãóÔõ</span> <span style="BACKGROUND: yellow; COLOR: red; mso-highlight: yellow">æ ÑÊÈÊå: ËÞÉ ÍÇÝÙ áßäå íÏáÓ...</span>.</span></strong><strong><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 16pt; FONT-FAMILY: 'Arabic Transparent'">: [ÇäÙÑ ÈíÇäÇÊ <span style="BACKGROUND: yellow; COLOR: red; mso-highlight: yellow">ÇáÃÚãÔ</span>¡ Ýì ÇáÍÏíË ÑÞã(1926)<span style="BACKGROUND: yellow; COLOR: red; mso-highlight: yellow"> ÇáÐì ÑæÇå ÇáÈÎ</span><span style="COLOR: red">ÇÑì.</span></span></strong><span lang="AR-SA"><o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="BORDER-RIGHT: medium none; PADDING-RIGHT: 0in; BORDER-TOP: medium none; PADDING-LEFT: 0in; TEXT-JUSTIFY: kashida; PADDING-BOTTOM: 0in; BORDER-LEFT: medium none; PADDING-TOP: 0in; BORDER-BOTTOM: medium none; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%; mso-border-bottom-alt: double windowtext 2.25pt; mso-padding-alt: 1.0pt 0in 1.0pt 0in; mso-border-top-alt: double windowtext 2.25pt"><strong><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 16pt; BACKGROUND: yellow; COLOR: red; FONT-FAMILY: 'Arabic Transparent'; mso-highlight: yellow">ÇáÅÓã:ÅöÈúÑóÇåöíã Èä íÒíÏÈä ÞíÓó</span></strong><strong><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 16pt; FONT-FAMILY: 'Arabic Transparent'">- ÇáØÈÞÉ: ÇáÕÛÑì ãä ÇáÊÇÈÚíä- ÇáäÓÈ:ÇáäÎÚì- ÇáßäíÉ:ÃÈæ ÚãÑÇä - ÈáÏ ÇáÅÞÇãÉ:...- ÊÇÑíÎ ÇáæÝÇÉ: (96åÜ) - <span style="BACKGROUND: yellow; COLOR: red; mso-highlight: yellow">ÇáÑÊÈÉ:ËÞÉ íõÑÓá ßËíÑÇ.!!!.</span></span></strong><span lang="AR-SA"><o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="BORDER-RIGHT: medium none; PADDING-RIGHT: 0in; BORDER-TOP: medium none; PADDING-LEFT: 0in; TEXT-JUSTIFY: kashida; PADDING-BOTTOM: 0in; BORDER-LEFT: medium none; PADDING-TOP: 0in; BORDER-BOTTOM: medium none; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%; mso-border-bottom-alt: double windowtext 2.25pt; mso-padding-alt: 1.0pt 0in 1.0pt 0in; mso-border-top-alt: double windowtext 2.25pt"><strong><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 16pt; BACKGROUND: yellow; FONT-FAMILY: 'Arabic Transparent'; mso-highlight: yellow"><span style="mso-spacerun: yes">&nbsp;</span>(18)</span></strong><strong><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 16pt; FONT-FAMILY: 'Arabic Transparent'"> - *** Ñæì ÇáäÓÇÆí - ÍÏíË ÑÞã: [4531] ßÊÇÈ:ÇáÈíæÚ&ndash; ÈÇÈ:<span style="COLOR: black">ÇáÑåä Ýì ÇáÍÖÑ.</span></span></strong><span lang="AR-SA"><o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="BORDER-RIGHT: medium none; PADDING-RIGHT: 0in; BORDER-TOP: medium none; PADDING-LEFT: 0in; TEXT-JUSTIFY: kashida; PADDING-BOTTOM: 0in; BORDER-LEFT: medium none; PADDING-TOP: 0in; BORDER-BOTTOM: medium none; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%; mso-border-bottom-alt: double windowtext 2.25pt; mso-padding-alt: 1.0pt 0in 1.0pt 0in; mso-border-top-alt: double windowtext 2.25pt"><strong><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 16pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: 'Arabic Transparent'">ÃóÎúÈóÑóäóÇ ÅöÓúãóÚöíáõ Èúäõ ãóÓúÚõæÏò ÞóÇáó ÍóÏøóËóäóÇ ÎóÇáöÏñ ÞóÇáó ÍóÏøóËóäóÇ åöÔóÇãñ ÞóÇáó ÍóÏøóËóäóÇ </span></strong><strong><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 16pt; BACKGROUND: yellow; COLOR: red; FONT-FAMILY: 'Arabic Transparent'; mso-highlight: yellow">ÞóÊóÇÏóÉõ</span></strong><strong><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 16pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: 'Arabic Transparent'"> Úóäú ÃóäóÓö Èúäö ãóÇáößò Ãóäøóåõ ãóÔóì Åöáóì ÑóÓõæáö Çááøóåö Õóáøóì Çááøóåõ Úóáóíúåö æóÓóáøóãó ÈöÎõÈúÒö </span></strong><strong><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 16pt; BACKGROUND: yellow; COLOR: red; FONT-FAMILY: 'Arabic Transparent'; mso-highlight: yellow">ÔóÚöíÑò</span></strong><strong><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 16pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: 'Arabic Transparent'"> æóÅöåóÇáóÉò ÓóäöÎóÉò ÞóÇáó æóáóÞóÏú </span></strong><strong><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 16pt; BACKGROUND: yellow; COLOR: red; FONT-FAMILY: 'Arabic Transparent'; mso-highlight: yellow">Ñóåóäó</span></strong><strong><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 16pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: 'Arabic Transparent'"> ÏöÑúÚðÇ áóåõ ÚöäúÏó </span></strong><strong><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 16pt; BACKGROUND: yellow; COLOR: red; FONT-FAMILY: 'Arabic Transparent'; mso-highlight: yellow">íóåõæÏöíøò</span></strong><strong><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 16pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: 'Arabic Transparent'"> ÈöÇáúãóÏöíäóÉö æóÃóÎóÐó ãöäúåõ </span></strong><strong><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 16pt; BACKGROUND: yellow; COLOR: red; FONT-FAMILY: 'Arabic Transparent'; mso-highlight: yellow">ÔóÚöíÑðÇ</span></strong><strong><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 16pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: 'Arabic Transparent'"> áöÃóåúáöåö.</span></strong><span lang="AR-SA"><o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="BORDER-RIGHT: medium none; PADDING-RIGHT: 0in; BORDER-TOP: medium none; PADDING-LEFT: 0in; TEXT-JUSTIFY: kashida; PADDING-BOTTOM: 0in; BORDER-LEFT: medium none; PADDING-TOP: 0in; BORDER-BOTTOM: medium none; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%; mso-border-bottom-alt: double windowtext 2.25pt; mso-padding-alt: 1.0pt 0in 1.0pt 0in; mso-border-top-alt: double windowtext 2.25pt"><strong><span lang="AR-EG" style="FONT-SIZE: 16pt; BACKGROUND: yellow; COLOR: red; FONT-FAMILY: 'Arabic Transparent'; mso-bidi-language: AR-EG; mso-highlight: yellow">***ÑÃí ÃÕÍÇÈ ßõÊÈ ÇáÑÌÇá Ýí ÇáÑæÇÉ ÇáãÌÑæÍíä Ýí áÍÏíË(</span></strong><strong><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 16pt; BACKGROUND: yellow; COLOR: red; FONT-FAMILY: 'Arabic Transparent'; mso-highlight: yellow">4531</span></strong><strong><span lang="AR-EG" style="FONT-SIZE: 16pt; BACKGROUND: yellow; COLOR: red; FONT-FAMILY: 'Arabic Transparent'; mso-bidi-language: AR-EG; mso-highlight: yellow">)</span></strong><strong><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 16pt; BACKGROUND: yellow; COLOR: red; FONT-FAMILY: 'Arabic Transparent'; mso-highlight: yellow">¡ÇáÐì ÑæÇå ÇáäÓÇÆ Ýì ßÊÇÈå . </span></strong><span lang="AR-SA"><o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="BORDER-RIGHT: medium none; PADDING-RIGHT: 0in; BORDER-TOP: medium none; PADDING-LEFT: 0in; TEXT-JUSTIFY: kashida; PADDING-BOTTOM: 0in; BORDER-LEFT: medium none; PADDING-TOP: 0in; BORDER-BOTTOM: medium none; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%; mso-border-bottom-alt: double windowtext 2.25pt; mso-padding-alt: 1.0pt 0in 1.0pt 0in; mso-border-top-alt: double windowtext 2.25pt"><strong><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 16pt; BACKGROUND: yellow; COLOR: black; FONT-FAMILY: 'Arabic Transparent'; mso-highlight: yellow">ÇáÅÓã:</span></strong><strong><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 16pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: 'Arabic Transparent'">ÞÊÇÏÉ Èä ÏÚÇãÉ Èä ÞÊÇÏÉ &ndash; ÇáØÈÞÉ:Ïæä æÓØì ÇáÊÇÈÚíä - ÇáäÓÈ:ÇáÓÏæÓì- ÇáßäíÉ:ÃÈæ ÇáÎØÇÈ- ÈáÏ ÇáÅÞÇãÉ:ÇáÈÕÑÉ-ÈáÏ ÇáæÝÇÉ : åíÊ- ÊÇÑíÎ ÇáæÝÇÉ: (117åÜ) - ÇáÑÊÈÉ:</span></strong><strong><span lang="AR-EG" style="FONT-SIZE: 16pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: 'Arabic Transparent'; mso-bidi-language: AR-EG"> ÍÇÝÙ ËÞÉ ËÈÊ </span></strong><strong><span lang="AR-EG" style="FONT-SIZE: 16pt; BACKGROUND: yellow; COLOR: red; FONT-FAMILY: 'Arabic Transparent'; mso-bidi-language: AR-EG; mso-highlight: yellow">áßäå ãÏáÓ</span></strong><strong><span lang="AR-EG" style="FONT-SIZE: 16pt; BACKGROUND: yellow; COLOR: black; FONT-FAMILY: 'Arabic Transparent'; mso-bidi-language: AR-EG; mso-highlight: yellow"> </span></strong><strong><span lang="AR-EG" style="FONT-SIZE: 16pt; BACKGROUND: yellow; COLOR: red; FONT-FAMILY: 'Arabic Transparent'; mso-bidi-language: AR-EG; mso-highlight: yellow">æÑãí ÈÇáÞÏÑ</span></strong><strong><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 16pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: 'Arabic Transparent'">.!!!. [ÇäÙÑ ÑÃì ÃÕÍÇÈ ßÊÈ ÇáÑÌÇá Ýì ÞÊÇÏÉ ÝìÇáÍÏíË ÑÞã (2325) ÇáÐì ÑæÇå ÇáÈÎÇÑì æÇáãæÌæÏ Ýì åÐÇ ÇáÈÍË ÊÍÊ ÑÞã ãÓáÓá: (7). ].</span></strong><span lang="AR-SA"><o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="BORDER-RIGHT: medium none; PADDING-RIGHT: 0in; BORDER-TOP: medium none; PADDING-LEFT: 0in; TEXT-JUSTIFY: kashida; PADDING-BOTTOM: 0in; BORDER-LEFT: medium none; PADDING-TOP: 0in; BORDER-BOTTOM: medium none; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%; mso-border-bottom-alt: double windowtext 2.25pt; mso-padding-alt: 1.0pt 0in 1.0pt 0in; mso-border-top-alt: double windowtext 2.25pt"><strong><span lang="AR-EG" style="FONT-SIZE: 16pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: 'Arabic Transparent'; mso-bidi-language: AR-EG">&nbsp;</span></strong><span lang="AR-SA"><o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="BORDER-RIGHT: medium none; PADDING-RIGHT: 0in; BORDER-TOP: medium none; PADDING-LEFT: 0in; TEXT-JUSTIFY: kashida; PADDING-BOTTOM: 0in; BORDER-LEFT: medium none; PADDING-TOP: 0in; BORDER-BOTTOM: medium none; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%; mso-border-bottom-alt: double windowtext 2.25pt; mso-padding-alt: 1.0pt 0in 1.0pt 0in; mso-border-top-alt: double windowtext 2.25pt"><strong><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 16pt; BACKGROUND: yellow; FONT-FAMILY: 'Arabic Transparent'; mso-highlight: yellow">(19)</span></strong><strong><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 16pt; FONT-FAMILY: 'Arabic Transparent'"> - *** Ñæì ÇáäÓÇÆí- ÍÏíË ÑÞã: [4571] ßÊÇÈ:ÇáÈíæÚ&ndash; ÈÇÈ:ãÈÇíÚÉ Ãåá ÇáßÊÇÈ</span></strong><span lang="AR-SA"><o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="BORDER-RIGHT: medium none; PADDING-RIGHT: 0in; BORDER-TOP: medium none; PADDING-LEFT: 0in; TEXT-JUSTIFY: kashida; PADDING-BOTTOM: 0in; BORDER-LEFT: medium none; PADDING-TOP: 0in; BORDER-BOTTOM: medium none; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%; mso-border-bottom-alt: double windowtext 2.25pt; mso-padding-alt: 1.0pt 0in 1.0pt 0in; mso-border-top-alt: double windowtext 2.25pt"><strong><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 16pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: 'Arabic Transparent'">ÃóÎúÈóÑóäóÇ ÃóÍúãóÏõ Èúäõ ÍóÑúÈò ÞóÇáó ÍóÏøóËóäóÇ </span></strong><strong><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 16pt; BACKGROUND: yellow; COLOR: red; FONT-FAMILY: 'Arabic Transparent'; mso-highlight: yellow">ÃóÈõæ ãõÚóÇæöíóÉó</span></strong><strong><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 16pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: 'Arabic Transparent'"> Úóäú </span></strong><strong><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 16pt; BACKGROUND: yellow; COLOR: red; FONT-FAMILY: 'Arabic Transparent'; mso-highlight: yellow">ÇáúÃóÚúãóÔö</span></strong><strong><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 16pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: 'Arabic Transparent'"> Úóäú </span></strong><strong><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 16pt; BACKGROUND: yellow; COLOR: red; FONT-FAMILY: 'Arabic Transparent'; mso-highlight: yellow">ÅöÈúÑóÇåöíãó</span></strong><strong><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 16pt; COLOR: red; FONT-FAMILY: 'Arabic Transparent'"> </span></strong><strong><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 16pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: 'Arabic Transparent'">Úóäú ÇáúÃóÓúæóÏö Úóäú ÚóÇÆöÔóÉó ÞóÇáóÊú ÇÔúÊóÑóì ÑóÓõæáõ Çááøóåö Õóáøóì Çááøóåõ Úóáóíúåö æóÓóáøóãó ãöäú </span></strong><strong><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 16pt; BACKGROUND: yellow; COLOR: red; FONT-FAMILY: 'Arabic Transparent'; mso-highlight: yellow">íóåõæÏöíøò</span></strong><strong><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 16pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: 'Arabic Transparent'"> ØóÚóÇãðÇ ÈöäóÓöíÆóÉò æóÃóÚúØóÇåõ ÏöÑúÚðÇ áóåõ </span></strong><strong><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 16pt; BACKGROUND: yellow; COLOR: red; FONT-FAMILY: 'Arabic Transparent'; mso-highlight: yellow">ÑóåúäðÇ</span></strong><strong><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 16pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: 'Arabic Transparent'">.</span></strong><span lang="AR-SA"><o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="BORDER-RIGHT: medium none; PADDING-RIGHT: 0in; BORDER-TOP: medium none; PADDING-LEFT: 0in; TEXT-JUSTIFY: kashida; PADDING-BOTTOM: 0in; BORDER-LEFT: medium none; PADDING-TOP: 0in; BORDER-BOTTOM: medium none; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%; mso-border-bottom-alt: double windowtext 2.25pt; mso-padding-alt: 1.0pt 0in 1.0pt 0in; mso-border-top-alt: double windowtext 2.25pt"><strong><span lang="AR-EG" style="FONT-SIZE: 16pt; BACKGROUND: yellow; COLOR: red; FONT-FAMILY: 'Arabic Transparent'; mso-bidi-language: AR-EG; mso-highlight: yellow">***ÑÃí ÃÕÍÇÈ ßõÊÈ ÇáÑÌÇá Ýí ÇáÑæÇÉ ÇáãÌÑæÍíä Ýí áÍÏíË(</span></strong><strong><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 16pt; BACKGROUND: yellow; COLOR: red; FONT-FAMILY: 'Arabic Transparent'; mso-highlight: yellow">4571</span></strong><strong><span lang="AR-EG" style="FONT-SIZE: 16pt; BACKGROUND: yellow; COLOR: red; FONT-FAMILY: 'Arabic Transparent'; mso-bidi-language: AR-EG; mso-highlight: yellow">)</span></strong><strong><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 16pt; BACKGROUND: yellow; COLOR: red; FONT-FAMILY: 'Arabic Transparent'; mso-highlight: yellow">¡ÇáÐì ÑæÇå ÇáäÓÇÆí Ýì ßÊÇÈå .</span></strong><span lang="AR-SA"><o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="BORDER-RIGHT: medium none; PADDING-RIGHT: 0in; BORDER-TOP: medium none; PADDING-LEFT: 0in; TEXT-JUSTIFY: kashida; PADDING-BOTTOM: 0in; BORDER-LEFT: medium none; PADDING-TOP: 0in; BORDER-BOTTOM: medium none; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%; mso-border-bottom-alt: double windowtext 2.25pt; mso-padding-alt: 1.0pt 0in 1.0pt 0in; mso-border-top-alt: double windowtext 2.25pt"><strong><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 16pt; BACKGROUND: yellow; COLOR: red; FONT-FAMILY: 'Arabic Transparent'; mso-highlight: yellow">ÇáÅÓã:</span></strong><strong><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 16pt; FONT-FAMILY: 'Arabic Transparent'">ÃÈæ ãÚÇæíÉ- ÇáØÈÞÉ:ÇáÕÛÑì ãä ÇáÊÇÈÚíä - ÇáäÓÈ:ÇáÊãíãí ÇáÓÚÏí- ÇáßäíÉ:ÃÈæ ãÚÇæíÉ - ÈáÏ ÇáÅÞÇãÉ:ÇáßæÝÉ - ÊÇÑíÎ ÇáæÝÇÉ: (195åÜ) - ÇáÑÊÈÉ:<span style="BACKGROUND: yellow; COLOR: red; mso-highlight: yellow">ÃÍÝÙ ÇáäÇÓ áÍÏíË ÇáÃÚãÔ¡æÞÏíåã Ýí ÍÏíË ÛíÑå.!!!.</span></span></strong><span lang="AR-SA"><o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="BORDER-RIGHT: medium none; PADDING-RIGHT: 0in; BORDER-TOP: medium none; PADDING-LEFT: 0in; TEXT-JUSTIFY: kashida; PADDING-BOTTOM: 0in; BORDER-LEFT: medium none; PADDING-TOP: 0in; BORDER-BOTTOM: medium none; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%; mso-border-bottom-alt: double windowtext 2.25pt; mso-padding-alt: 1.0pt 0in 1.0pt 0in; mso-border-top-alt: double windowtext 2.25pt"><strong><span lang="AR-EG" style="FONT-SIZE: 16pt; FONT-FAMILY: 'Arabic Transparent'; mso-bidi-language: AR-EG">*** <span style="BACKGROUND: yellow; COLOR: red; mso-highlight: yellow">ÇáÃóúóõÚúãóÔõ</span> <span style="BACKGROUND: yellow; COLOR: red; mso-highlight: yellow">æ ÑÊÈÊå: ËÞÉ ÍÇÝÙ áßäå íÏáÓ...</span>.</span></strong><strong><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 16pt; FONT-FAMILY: 'Arabic Transparent'">: [ÇäÙÑ ÈíÇäÇÊ <span style="BACKGROUND: yellow; COLOR: red; mso-highlight: yellow">ÇáÃÚãÔ</span>¡ Ýì ÇáÍÏíË ÑÞã(1926)<span style="BACKGROUND: yellow; COLOR: red; mso-highlight: yellow"> ÇáÐì ÑæÇå ÇáÈÎ</span><span style="COLOR: red">ÇÑì.</span></span></strong><span lang="AR-SA"><o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="BORDER-RIGHT: medium none; PADDING-RIGHT: 0in; BORDER-TOP: medium none; PADDING-LEFT: 0in; TEXT-JUSTIFY: kashida; PADDING-BOTTOM: 0in; BORDER-LEFT: medium none; PADDING-TOP: 0in; BORDER-BOTTOM: medium none; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%; mso-border-bottom-alt: double windowtext 2.25pt; mso-padding-alt: 1.0pt 0in 1.0pt 0in; mso-border-top-alt: double windowtext 2.25pt"><strong><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 16pt; BACKGROUND: yellow; COLOR: red; FONT-FAMILY: 'Arabic Transparent'; mso-highlight: yellow">ÇáÅÓã:ÅöÈúÑóÇåöíã Èä íÒíÏÈä ÞíÓó</span></strong><strong><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 16pt; FONT-FAMILY: 'Arabic Transparent'">- ÇáØÈÞÉ: ÇáÕÛÑì ãä ÇáÊÇÈÚíä- ÇáäÓÈ:ÇáäÎÚì- ÇáßäíÉ:ÃÈæ ÚãÑÇä - ÈáÏ ÇáÅÞÇãÉ:...- ÊÇÑíÎ ÇáæÝÇÉ: (96åÜ) - <span style="BACKGROUND: yellow; COLOR: red; mso-highlight: yellow">ÇáÑÊÈÉ:ËÞÉ íÑÓá ßËíÑÇ.!!!.</span></span></strong><span lang="AR-SA"><o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="BORDER-RIGHT: medium none; PADDING-RIGHT: 0in; BORDER-TOP: medium none; PADDING-LEFT: 0in; TEXT-JUSTIFY: kashida; PADDING-BOTTOM: 0in; BORDER-LEFT: medium none; PADDING-TOP: 0in; BORDER-BOTTOM: medium none; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%; mso-border-bottom-alt: double windowtext 2.25pt; mso-padding-alt: 1.0pt 0in 1.0pt 0in; mso-border-top-alt: double windowtext 2.25pt"><strong><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 16pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: 'Arabic Transparent'">=========================================</span></strong><span lang="AR-SA"><o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="BORDER-RIGHT: medium none; PADDING-RIGHT: 0in; BORDER-TOP: medium none; PADDING-LEFT: 0in; TEXT-JUSTIFY: kashida; PADDING-BOTTOM: 0in; BORDER-LEFT: medium none; PADDING-TOP: 0in; BORDER-BOTTOM: medium none; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%; mso-border-bottom-alt: double windowtext 2.25pt; mso-padding-alt: 1.0pt 0in 1.0pt 0in; mso-border-top-alt: double windowtext 2.25pt"><strong><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 16pt; BACKGROUND: yellow; COLOR: black; FONT-FAMILY: 'Arabic Transparent'; mso-highlight: yellow">(20)</span></strong><strong><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 16pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: 'Arabic Transparent'"> - ***</span></strong><strong><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 16pt; FONT-FAMILY: 'Arabic Transparent'"> Ñæì ÇáäÓÇÆí<span style="COLOR: black"> - ÍÏíË ÑÞã: [4572] ßÊÇÈ:ÇáÈíæÚ&ndash; ÈÇÈ:ãÈÇíÚÉ Ãåá ÇáßÊÇÈ</span></span></strong><span lang="AR-SA"><o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="BORDER-RIGHT: medium none; PADDING-RIGHT: 0in; BORDER-TOP: medium none; PADDING-LEFT: 0in; TEXT-JUSTIFY: kashida; PADDING-BOTTOM: 0in; BORDER-LEFT: medium none; PADDING-TOP: 0in; BORDER-BOTTOM: medium none; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%; mso-border-bottom-alt: double windowtext 2.25pt; mso-padding-alt: 1.0pt 0in 1.0pt 0in; mso-border-top-alt: double windowtext 2.25pt"><strong><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 16pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: 'Arabic Transparent'">ÃóÎúÈóÑóäóÇ íõæÓõÝõ Èúäõ ÍóãøóÇÏò ÞóÇáó ÍóÏøóËóäóÇ ÓõÝúíóÇäõ Èúäõ ÍóÈöíÈò Úóäú åöÔóÇãò Úóäú </span></strong><strong><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 16pt; BACKGROUND: yellow; COLOR: red; FONT-FAMILY: 'Arabic Transparent'; mso-highlight: yellow">ÚößúÑöãóÉó</span></strong><strong><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 16pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: 'Arabic Transparent'"> Úóäú ÇÈúäö ÚóÈøóÇÓò ÞóÇáó:</span></strong><span lang="AR-SA"><o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="BORDER-RIGHT: medium none; PADDING-RIGHT: 0in; BORDER-TOP: medium none; PADDING-LEFT: 0in; TEXT-JUSTIFY: kashida; PADDING-BOTTOM: 0in; BORDER-LEFT: medium none; PADDING-TOP: 0in; BORDER-BOTTOM: medium none; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%; mso-border-bottom-alt: double windowtext 2.25pt; mso-padding-alt: 1.0pt 0in 1.0pt 0in; mso-border-top-alt: double windowtext 2.25pt"><strong><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 16pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: 'Arabic Transparent'">(( ÊõæõÝøöíó ÑóÓõæáõ Çááøóåö Õóáøóì Çááøóåõ Úóáóíúåö æóÓóáøóãó æóÏöÑúÚõåõ ãóÑúåõæäóÉñ ÚöäúÏó </span></strong><strong><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 16pt; BACKGROUND: yellow; COLOR: red; FONT-FAMILY: 'Arabic Transparent'; mso-highlight: yellow">íóåõæÏöíøò</span></strong><strong><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 16pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: 'Arabic Transparent'"> ÈöËóáóÇËöíäó ÕóÇÚðÇ ãöäú </span></strong><strong><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 16pt; BACKGROUND: yellow; COLOR: red; FONT-FAMILY: 'Arabic Transparent'; mso-highlight: yellow">ÔóÚöíÑò</span></strong><strong><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 16pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: 'Arabic Transparent'"> áöÃóåúáöåö.)).</span></strong><span lang="AR-SA"><o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="BORDER-RIGHT: medium none; PADDING-RIGHT: 0in; BORDER-TOP: medium none; PADDING-LEFT: 0in; TEXT-JUSTIFY: kashida; PADDING-BOTTOM: 0in; BORDER-LEFT: medium none; PADDING-TOP: 0in; BORDER-BOTTOM: medium none; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%; mso-border-bottom-alt: double windowtext 2.25pt; mso-padding-alt: 1.0pt 0in 1.0pt 0in; mso-border-top-alt: double windowtext 2.25pt"><strong><span lang="AR-EG" style="FONT-SIZE: 16pt; BACKGROUND: yellow; COLOR: red; FONT-FAMILY: 'Arabic Transparent'; mso-bidi-language: AR-EG; mso-highlight: yellow">***ÑÃí ÃÕÍÇÈ ßõÊÈ ÇáÑÌÇá Ýí ÇáÑæÇÉ ÇáãÌÑæÍíä Ýí áÍÏíË(</span></strong><strong><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 16pt; BACKGROUND: yellow; COLOR: red; FONT-FAMILY: 'Arabic Transparent'; mso-highlight: yellow">4572</span></strong><strong><span lang="AR-EG" style="FONT-SIZE: 16pt; BACKGROUND: yellow; COLOR: red; FONT-FAMILY: 'Arabic Transparent'; mso-bidi-language: AR-EG; mso-highlight: yellow">)</span></strong><strong><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 16pt; BACKGROUND: yellow; COLOR: red; FONT-FAMILY: 'Arabic Transparent'; mso-highlight: yellow">¡ÇáÐì ÑæÇå ÇáäÓÇÆ Ýì ßÊÇÈå .</span></strong><span lang="AR-SA"><o:p></o:p></span></p>
</div>
<div style="BORDER-RIGHT: medium none; PADDING-RIGHT: 0in; BORDER-TOP: medium none; PADDING-LEFT: 0in; PADDING-BOTTOM: 1pt; BORDER-LEFT: medium none; PADDING-TOP: 0in; BORDER-BOTTOM: windowtext 2.25pt double">
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="BORDER-RIGHT: medium none; PADDING-RIGHT: 0in; BORDER-TOP: medium none; PADDING-LEFT: 0in; TEXT-JUSTIFY: kashida; PADDING-BOTTOM: 0in; BORDER-LEFT: medium none; PADDING-TOP: 0in; BORDER-BOTTOM: medium none; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%; mso-border-bottom-alt: double windowtext 2.25pt; mso-padding-alt: 0in 0in 1.0pt 0in"><strong><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 16pt; BACKGROUND: yellow; COLOR: red; FONT-FAMILY: 'Arabic Transparent'; mso-highlight: yellow">ÚößúÑöãóÉó:[ÇäÙÑ ÈíÇäÇÊ ÚßÑãÉ Ýì ÇáÍÏíË ÑÞã(1135) ÇáÐì ÑæÇå ÇáÊÑãÐì.Ýì åÐÇ ÇáÈÍË.</span></strong><span lang="AR-SA"><o:p></o:p></span></p>
</div>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="TEXT-ALIGN: center" align="center"><strong><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 16pt; BACKGROUND: yellow; COLOR: red; FONT-FAMILY: 'Arabic Transparent'; mso-highlight: yellow">(5) - ãóÇ Þöíáó Ýöí ÏöÑúÚö ÇáäøóÈöíøö Õóáøóì Çááøóåõ Úóáóíúåö æóÓóáøóãó</span></strong><span lang="AR-SA"><o:p></o:p></span></p>
<div style="BORDER-RIGHT: medium none; PADDING-RIGHT: 0in; BORDER-TOP: medium none; PADDING-LEFT: 0in; PADDING-BOTTOM: 1pt; BORDER-LEFT: medium none; PADDING-TOP: 0in; BORDER-BOTTOM: windowtext 2.25pt double">
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="BORDER-RIGHT: medium none; PADDING-RIGHT: 0in; BORDER-TOP: medium none; PADDING-LEFT: 0in; TEXT-JUSTIFY: kashida; PADDING-BOTTOM: 0in; BORDER-LEFT: medium none; PADDING-TOP: 0in; BORDER-BOTTOM: medium none; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%; mso-border-bottom-alt: double windowtext 2.25pt; mso-padding-alt: 0in 0in 1.0pt 0in"><strong><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 16pt; BACKGROUND: yellow; COLOR: red; FONT-FAMILY: 'Arabic Transparent'; mso-highlight: yellow">Ýì ßÊÇÈ : </span></strong><strong><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 16pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: 'Arabic Transparent'">ÃÈæ ÏÇæÏ. [ãæáæÏ 202åÜ- æÊæÝí 275åÜ].</span></strong><span lang="AR-SA"><o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="BORDER-RIGHT: medium none; PADDING-RIGHT: 0in; BORDER-TOP: medium none; PADDING-LEFT: 0in; TEXT-JUSTIFY: kashida; PADDING-BOTTOM: 0in; BORDER-LEFT: medium none; PADDING-TOP: 0in; BORDER-BOTTOM: medium none; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%; mso-border-bottom-alt: double windowtext 2.25pt; mso-padding-alt: 0in 0in 1.0pt 0in"><strong><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 16pt; FONT-FAMILY: 'Arabic Transparent'">áã íÐßÑ <span style="COLOR: black">ÃÈæ ÏÇæÏ</span> ÑæÇíÇÊ Úä Ñåä ÏÑÚ ÇáäÈí Úáíå ÇáÕáÇÉ æÇáÓáÇã...¿!.</span></strong><span lang="AR-SA"><o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="BORDER-RIGHT: medium none; PADDING-RIGHT: 0in; BORDER-TOP: medium none; PADDING-LEFT: 0in; TEXT-JUSTIFY: kashida; PADDING-BOTTOM: 0in; BORDER-LEFT: medium none; PADDING-TOP: 0in; BORDER-BOTTOM: medium none; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%; mso-border-bottom-alt: double windowtext 2.25pt; mso-padding-alt: 0in 0in 1.0pt 0in"><strong><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 16pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: 'Arabic Transparent'">&nbsp;</span></strong><span lang="AR-SA"><o:p></o:p></span></p>
</div>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="TEXT-JUSTIFY: kashida; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%"><strong><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 16pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: 'Arabic Transparent'">&nbsp;</span></strong><span lang="AR-SA"><o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="TEXT-ALIGN: center" align="center"><strong><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 16pt; COLOR: red; FONT-FAMILY: 'Arabic Transparent'">(6).<span style="BACKGROUND: yellow; mso-highlight: yellow">ãóÇ Þöíáó Ýöí ÏöÑúÚö ÇáäøóÈöíøö Õóáøóì Çááøóåõ Úóáóíúåö æóÓóáøóãó</span></span></strong><span lang="AR-SA"><o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="TEXT-JUSTIFY: kashida; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%"><strong><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 16pt; BACKGROUND: yellow; COLOR: red; FONT-FAMILY: 'Arabic Transparent'; mso-highlight: yellow">Ýì ßÊÇÈ : </span></strong><strong><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 16pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: 'Arabic Transparent'">ÇÈä ãÇÌÉ.[ãæáæÏ209 åÜ- æÊæÝí 273åÜ].</span></strong><span lang="AR-SA"><o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="TEXT-ALIGN: center" align="center"><strong><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 16pt; BACKGROUND: yellow; FONT-FAMILY: 'Arabic Transparent'; mso-highlight: yellow">ÐßÑ <span style="COLOR: red">: </span><span style="COLOR: black">ÇÈä ãÇÌÉ. </span>æÍÏå Úä Ñåä ÏÑÚ ÇáäÈí : (4) ÑæÇíÉ ...¿!.</span></strong><span lang="AR-SA"><o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="TEXT-ALIGN: center" align="center"><strong><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 16pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: 'Arabic Transparent'">ãä ÑÞã ãÓáÓá (21)-(24).</span></strong><span lang="AR-SA"><o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="TEXT-ALIGN: center" align="center"><strong><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 16pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: 'Arabic Transparent'">&nbsp;</span></strong><span lang="AR-SA"><o:p></o:p></span></p>
<div style="BORDER-RIGHT: medium none; PADDING-RIGHT: 0in; BORDER-TOP: medium none; PADDING-LEFT: 0in; PADDING-BOTTOM: 1pt; BORDER-LEFT: medium none; PADDING-TOP: 0in; BORDER-BOTTOM: windowtext 2.25pt double">
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="BORDER-RIGHT: medium none; PADDING-RIGHT: 0in; BORDER-TOP: medium none; PADDING-LEFT: 0in; PADDING-BOTTOM: 0in; BORDER-LEFT: medium none; PADDING-TOP: 0in; BORDER-BOTTOM: medium none; mso-border-bottom-alt: double windowtext 2.25pt; mso-padding-alt: 0in 0in 1.0pt 0in"><strong><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 16pt; BACKGROUND: yellow; FONT-FAMILY: 'Arabic Transparent'; mso-highlight: yellow">(21)</span></strong><strong><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 16pt; FONT-FAMILY: 'Arabic Transparent'"> - *** Ñæì ÇÈä ãÇ ÌÉ - ÍÏíË ÑÞã: [2427] ßÊÇÈ:ÇáÃÍßÇã &ndash; ÈÇÈ:ÇáÑåæä.</span></strong><span lang="AR-SA"><o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="BORDER-RIGHT: medium none; PADDING-RIGHT: 0in; BORDER-TOP: medium none; PADDING-LEFT: 0in; TEXT-JUSTIFY: kashida; PADDING-BOTTOM: 0in; BORDER-LEFT: medium none; PADDING-TOP: 0in; BORDER-BOTTOM: medium none; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%; mso-border-bottom-alt: double windowtext 2.25pt; mso-padding-alt: 0in 0in 1.0pt 0in"><strong><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 16pt; FONT-FAMILY: 'Arabic Transparent'">ÍóÏøóËóäóÇ ÃóÈõæ ÈóßúÑö Èúäõ ÃóÈöí ÔóíúÈóÉó ÍóÏøóËóäóÇ ÍóÝúÕõ Èúäõ ÛöíóÇËò Úóäú <span style="BACKGROUND: yellow; COLOR: red; mso-highlight: yellow">ÇáúÃóÚúãóÔö</span> Úóäú <span style="BACKGROUND: yellow; COLOR: red; mso-highlight: yellow">ÅöÈúÑóÇåöíãó</span><span style="COLOR: red"> </span>ÍóÏøóËóäöí ÇáúÃóÓúæóÏõ Úóäú ÚóÇÆöÔóÉó:</span></strong><span lang="AR-SA"><o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="BORDER-RIGHT: medium none; PADDING-RIGHT: 0in; BORDER-TOP: medium none; PADDING-LEFT: 0in; TEXT-JUSTIFY: kashida; PADDING-BOTTOM: 0in; BORDER-LEFT: medium none; PADDING-TOP: 0in; BORDER-BOTTOM: medium none; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%; mso-border-bottom-alt: double windowtext 2.25pt; mso-padding-alt: 0in 0in 1.0pt 0in"><strong><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 16pt; FONT-FAMILY: 'Arabic Transparent'">(( Ãóäøó ÇáäøóÈöíøó Õóáøóì Çááøóåõ Úóáóíúåö æóÓóáøóãó ÇÔúÊóÑóì ãöäú íóåõæÏöíøò ØóÚóÇãðÇ Åöáóì ÃóÌóáò <span style="BACKGROUND: yellow; COLOR: red; mso-highlight: yellow">æóÑóåóäóåõ</span> ÏöÑúÚóåõ.)).</span></strong><span lang="AR-SA"><o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="BORDER-RIGHT: medium none; PADDING-RIGHT: 0in; BORDER-TOP: medium none; PADDING-LEFT: 0in; TEXT-JUSTIFY: kashida; PADDING-BOTTOM: 0in; BORDER-LEFT: medium none; PADDING-TOP: 0in; BORDER-BOTTOM: medium none; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%; mso-border-bottom-alt: double windowtext 2.25pt; mso-padding-alt: 0in 0in 1.0pt 0in"><strong><span lang="AR-EG" style="FONT-SIZE: 16pt; BACKGROUND: yellow; COLOR: red; FONT-FAMILY: 'Arabic Transparent'; mso-bidi-language: AR-EG; mso-highlight: yellow">***ÑÃí ÃÕÍÇÈ ßõÊÈ ÇáÑÌÇá Ýí ÇáÑæÇÉ ÇáãÌÑæÍíä Ýí áÍÏíË(</span></strong><strong><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 16pt; BACKGROUND: yellow; COLOR: red; FONT-FAMILY: 'Arabic Transparent'; mso-highlight: yellow">2427</span></strong><strong><span lang="AR-EG" style="FONT-SIZE: 16pt; BACKGROUND: yellow; COLOR: red; FONT-FAMILY: 'Arabic Transparent'; mso-bidi-language: AR-EG; mso-highlight: yellow">)</span></strong><strong><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 16pt; BACKGROUND: yellow; COLOR: red; FONT-FAMILY: 'Arabic Transparent'; mso-highlight: yellow">¡ÇáÐì ÑæÇå ÇÈä ãÇÌÉ Ýì ßÊÇÈå .</span></strong><span lang="AR-SA"><o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="BORDER-RIGHT: medium none; PADDING-RIGHT: 0in; BORDER-TOP: medium none; PADDING-LEFT: 0in; TEXT-JUSTIFY: kashida; PADDING-BOTTOM: 0in; BORDER-LEFT: medium none; PADDING-TOP: 0in; BORDER-BOTTOM: medium none; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%; mso-border-bottom-alt: double windowtext 2.25pt; mso-padding-alt: 0in 0in 1.0pt 0in"><strong><span lang="AR-EG" style="FONT-SIZE: 16pt; FONT-FAMILY: 'Arabic Transparent'; mso-bidi-language: AR-EG">*** <span style="BACKGROUND: yellow; COLOR: red; mso-highlight: yellow">ÇáÃóúóõÚúãóÔõ</span> <span style="BACKGROUND: yellow; COLOR: red; mso-highlight: yellow">æ ÑÊÈÊå: ËÞÉ ÍÇÝÙ áßäå íÏáÓ...</span>.</span></strong><strong><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 16pt; FONT-FAMILY: 'Arabic Transparent'">: [ÇäÙÑ ÈíÇäÇÊ <span style="BACKGROUND: yellow; COLOR: red; mso-highlight: yellow">ÇáÃÚãÔ</span>¡ Ýì ÇáÍÏíË ÑÞã(1926)<span style="BACKGROUND: yellow; COLOR: red; mso-highlight: yellow"> ÇáÐì ÑæÇå ÇáÈÎ</span><span style="COLOR: red">ÇÑì.</span></span></strong><span lang="AR-SA"><o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="BORDER-RIGHT: medium none; PADDING-RIGHT: 0in; BORDER-TOP: medium none; PADDING-LEFT: 0in; TEXT-JUSTIFY: kashida; PADDING-BOTTOM: 0in; BORDER-LEFT: medium none; PADDING-TOP: 0in; BORDER-BOTTOM: medium none; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%; mso-border-bottom-alt: double windowtext 2.25pt; mso-padding-alt: 0in 0in 1.0pt 0in"><strong><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 16pt; BACKGROUND: yellow; COLOR: red; FONT-FAMILY: 'Arabic Transparent'; mso-highlight: yellow">ÇáÅÓã:ÅöÈúÑóÇåöíã Èä íÒíÏÈä ÞíÓó</span></strong><strong><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 16pt; FONT-FAMILY: 'Arabic Transparent'">- ÇáØÈÞÉ: ÇáÕÛÑì ãä ÇáÊÇÈÚíä- ÇáäÓÈ:ÇáäÎÚì- ÇáßäíÉ:ÃÈæ ÚãÑÇä - ÈáÏ ÇáÅÞÇãÉ:...- ÊÇÑíÎ ÇáæÝÇÉ: (96åÜ) - <span style="BACKGROUND: yellow; COLOR: red; mso-highlight: yellow">ÇáÑÊÈÉ:ËÞÉ íÑÓá ßËíÑÇ.!!!.</span></span></strong><span lang="AR-SA"><o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="BORDER-RIGHT: medium none; PADDING-RIGHT: 0in; BORDER-TOP: medium none; PADDING-LEFT: 0in; TEXT-JUSTIFY: kashida; PADDING-BOTTOM: 0in; BORDER-LEFT: medium none; PADDING-TOP: 0in; BORDER-BOTTOM: medium none; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%; mso-border-bottom-alt: double windowtext 2.25pt; mso-padding-alt: 0in 0in 1.0pt 0in"><strong><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 16pt; FONT-FAMILY: 'Arabic Transparent'">=========================================</span></strong><span lang="AR-SA"><o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="BORDER-RIGHT: medium none; PADDING-RIGHT: 0in; BORDER-TOP: medium none; PADDING-LEFT: 0in; TEXT-JUSTIFY: kashida; PADDING-BOTTOM: 0in; BORDER-LEFT: medium none; PADDING-TOP: 0in; BORDER-BOTTOM: medium none; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%; mso-border-bottom-alt: double windowtext 2.25pt; mso-padding-alt: 0in 0in 1.0pt 0in"><strong><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 16pt; FONT-FAMILY: 'Arabic Transparent'">&nbsp;</span></strong><span lang="AR-SA"><o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="BORDER-RIGHT: medium none; PADDING-RIGHT: 0in; BORDER-TOP: medium none; PADDING-LEFT: 0in; TEXT-JUSTIFY: kashida; PADDING-BOTTOM: 0in; BORDER-LEFT: medium none; PADDING-TOP: 0in; BORDER-BOTTOM: medium none; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%; mso-border-bottom-alt: double windowtext 2.25pt; mso-padding-alt: 0in 0in 1.0pt 0in"><strong><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 16pt; BACKGROUND: yellow; FONT-FAMILY: 'Arabic Transparent'; mso-highlight: yellow">(22)</span></strong><strong><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 16pt; FONT-FAMILY: 'Arabic Transparent'"> - *** Ñæì ÇÈä ãÇ ÌÉ - ÍÏíË ÑÞã: [2428] ßÊÇÈ:ÇáÃÍßÇã &ndash; ÈÇÈ:ÇáÑåæä.</span></strong><span lang="AR-SA"><o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="BORDER-RIGHT: medium none; PADDING-RIGHT: 0in; BORDER-TOP: medium none; PADDING-LEFT: 0in; TEXT-JUSTIFY: kashida; PADDING-BOTTOM: 0in; BORDER-LEFT: medium none; PADDING-TOP: 0in; BORDER-BOTTOM: medium none; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%; mso-border-bottom-alt: double windowtext 2.25pt; mso-padding-alt: 0in 0in 1.0pt 0in"><strong><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 16pt; FONT-FAMILY: 'Arabic Transparent'">ÍóÏøóËóäóÇ äóÕúÑõ Èúäõ Úóáöíøò ÇáúÌóåúÖóãöíøõ ÍóÏøóËóäöí ÃóÈöí ÍóÏøóËóäóÇ åöÔóÇãñ Úóäú <span style="BACKGROUND: yellow; COLOR: red; mso-highlight: yellow">ÞóÊóÇÏóÉó</span> Úóäú ÃóäóÓò ÞóÇáó: ((áóÞóÏú Ñóåóäó ÑóÓõæáõ Çááøóåö Õóáøóì Çááøóåõ Úóáóíúåö æóÓóáøóãó ÏöÑúÚóåõ ÚöäúÏó íóåõæÏöíøò ÈöÇáúãóÏöíäóÉö ÝóÃóÎóÐó áöÃóåúáöåö ãöäúåõ <span style="BACKGROUND: yellow; COLOR: red; mso-highlight: yellow">ÔóÚöíÑðÇ</span>.)).</span></strong><span lang="AR-SA"><o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="BORDER-RIGHT: medium none; PADDING-RIGHT: 0in; BORDER-TOP: medium none; PADDING-LEFT: 0in; TEXT-JUSTIFY: kashida; PADDING-BOTTOM: 0in; BORDER-LEFT: medium none; PADDING-TOP: 0in; BORDER-BOTTOM: medium none; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%; mso-border-bottom-alt: double windowtext 2.25pt; mso-padding-alt: 0in 0in 1.0pt 0in"><strong><span lang="AR-EG" style="FONT-SIZE: 16pt; BACKGROUND: yellow; COLOR: red; FONT-FAMILY: 'Arabic Transparent'; mso-bidi-language: AR-EG; mso-highlight: yellow">***ÑÃí ÃÕÍÇÈ ßõÊÈ ÇáÑÌÇá Ýí ÇáÑæÇÉ ÇáãÌÑæÍíä Ýí áÍÏíË(</span></strong><strong><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 16pt; BACKGROUND: yellow; COLOR: red; FONT-FAMILY: 'Arabic Transparent'; mso-highlight: yellow">2428</span></strong><strong><span lang="AR-EG" style="FONT-SIZE: 16pt; BACKGROUND: yellow; COLOR: red; FONT-FAMILY: 'Arabic Transparent'; mso-bidi-language: AR-EG; mso-highlight: yellow">)</span></strong><strong><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 16pt; BACKGROUND: yellow; COLOR: red; FONT-FAMILY: 'Arabic Transparent'; mso-highlight: yellow">¡ÇáÐì ÑæÇå ÇÈä ãÇÌÉ Ýì ßÊÇÈå .</span></strong><span lang="AR-SA"><o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="BORDER-RIGHT: medium none; PADDING-RIGHT: 0in; BORDER-TOP: medium none; PADDING-LEFT: 0in; TEXT-JUSTIFY: kashida; PADDING-BOTTOM: 0in; BORDER-LEFT: medium none; PADDING-TOP: 0in; BORDER-BOTTOM: medium none; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%; mso-border-bottom-alt: double windowtext 2.25pt; mso-padding-alt: 0in 0in 1.0pt 0in"><strong><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 16pt; BACKGROUND: yellow; COLOR: black; FONT-FAMILY: 'Arabic Transparent'; mso-highlight: yellow">ÇáÅÓã:</span></strong><strong><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 16pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: 'Arabic Transparent'">ÞÊÇÏÉ Èä ÏÚÇãÉ Èä ÞÊÇÏÉ &ndash; ÇáØÈÞÉ:Ïæä æÓØì ÇáÊÇÈÚíä - ÇáäÓÈ:ÇáÓÏæÓì- ÇáßäíÉ:ÃÈæ ÇáÎØÇÈ- ÈáÏ ÇáÅÞÇãÉ:ÇáÈÕÑÉ-ÈáÏ ÇáæÝÇÉ : åíÊ- ÊÇÑíÎ ÇáæÝÇÉ: (117åÜ) - ÇáÑÊÈÉ:</span></strong><strong><span lang="AR-EG" style="FONT-SIZE: 16pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: 'Arabic Transparent'; mso-bidi-language: AR-EG"> ÍÇÝÙ ËÞÉ ËÈÊ <span style="BACKGROUND: yellow; mso-highlight: yellow">áßäå ãÏáÓ æÑãí ÈÇáÞÏÑ</span></span></strong><strong><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 16pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: 'Arabic Transparent'">.!!!. [ÇäÙÑ ÑÃì ÃÕÍÇÈ ßÊÈ ÇáÑÌÇá Ýì ÞÊÇÏÉ ÝìÇáÍÏíË ÑÞã (2325) ÇáÐì ÑæÇå ÇáÈÎÇÑì æÇáãæÌæÏ Ýì åÐÇ ÇáÈÍË ÊÍÊ ÑÞã ãÓáÓá: (7). ].</span></strong><span lang="AR-SA"><o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="BORDER-RIGHT: medium none; PADDING-RIGHT: 0in; BORDER-TOP: medium none; PADDING-LEFT: 0in; TEXT-JUSTIFY: kashida; PADDING-BOTTOM: 0in; BORDER-LEFT: medium none; PADDING-TOP: 0in; BORDER-BOTTOM: medium none; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%; mso-border-bottom-alt: double windowtext 2.25pt; mso-padding-alt: 0in 0in 1.0pt 0in"><strong><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 16pt; FONT-FAMILY: 'Arabic Transparent'">=========================================</span></strong><span lang="AR-SA"><o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="BORDER-RIGHT: medium none; PADDING-RIGHT: 0in; BORDER-TOP: medium none; PADDING-LEFT: 0in; TEXT-JUSTIFY: kashida; PADDING-BOTTOM: 0in; BORDER-LEFT: medium none; PADDING-TOP: 0in; BORDER-BOTTOM: medium none; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%; mso-border-bottom-alt: double windowtext 2.25pt; mso-padding-alt: 0in 0in 1.0pt 0in"><strong><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 16pt; FONT-FAMILY: 'Arabic Transparent'">&nbsp;</span></strong><span lang="AR-SA"><o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="BORDER-RIGHT: medium none; PADDING-RIGHT: 0in; BORDER-TOP: medium none; PADDING-LEFT: 0in; TEXT-JUSTIFY: kashida; PADDING-BOTTOM: 0in; BORDER-LEFT: medium none; PADDING-TOP: 0in; BORDER-BOTTOM: medium none; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%; mso-border-bottom-alt: double windowtext 2.25pt; mso-padding-alt: 0in 0in 1.0pt 0in"><strong><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 16pt; BACKGROUND: yellow; FONT-FAMILY: 'Arabic Transparent'; mso-highlight: yellow">(23)</span></strong><strong><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 16pt; FONT-FAMILY: 'Arabic Transparent'"> - *** Ñæì ÇÈä ãÇ ÌÉ - ÍÏíË ÑÞã: [2429 ßÊÇÈ:ÇáÃÍßÇã &ndash; ÈÇÈ:ÇáÑåæä.</span></strong><span lang="AR-SA"><o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="BORDER-RIGHT: medium none; PADDING-RIGHT: 0in; BORDER-TOP: medium none; PADDING-LEFT: 0in; TEXT-JUSTIFY: kashida; PADDING-BOTTOM: 0in; BORDER-LEFT: medium none; PADDING-TOP: 0in; BORDER-BOTTOM: medium none; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%; mso-border-bottom-alt: double windowtext 2.25pt; mso-padding-alt: 0in 0in 1.0pt 0in"><strong><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 16pt; FONT-FAMILY: 'Arabic Transparent'">ÍóÏøóËóäóÇ ÃóÈõæ ÈóßúÑö Èúäõ ÃóÈöí ÔóíúÈóÉó ÍóÏøóËóäóÇ æóßöíÚñ Úóäú ÚóÈúÏö ÇáúÍóãöíÏö Èúäö ÈóåúÑóÇãó Úóäú <span style="BACKGROUND: yellow; COLOR: red; mso-highlight: yellow">ÔóåúÑö Èúäö ÍóæúÔóÈò</span> Úóäú ÃóÓúãóÇÁó ÈöäúÊö íóÒöíÏó:</span></strong><span lang="AR-SA"><o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="BORDER-RIGHT: medium none; PADDING-RIGHT: 0in; BORDER-TOP: medium none; PADDING-LEFT: 0in; TEXT-JUSTIFY: kashida; PADDING-BOTTOM: 0in; BORDER-LEFT: medium none; PADDING-TOP: 0in; BORDER-BOTTOM: medium none; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%; mso-border-bottom-alt: double windowtext 2.25pt; mso-padding-alt: 0in 0in 1.0pt 0in"><strong><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 16pt; FONT-FAMILY: 'Arabic Transparent'"><span style="mso-spacerun: yes">&nbsp;</span>((Ãóäøó ÇáäøóÈöíøó Õóáøóì Çááøóåõ Úóáóíúåö æóÓóáøóãó ÊõæõÝøöíó æóÏöÑúÚõåõ ãóÑúåõæäóÉñ ÚöäúÏó íóåõæÏöíøò ÈöØóÚóÇãò.)).</span></strong><span lang="AR-SA"><o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="BORDER-RIGHT: medium none; PADDING-RIGHT: 0in; BORDER-TOP: medium none; PADDING-LEFT: 0in; TEXT-JUSTIFY: kashida; PADDING-BOTTOM: 0in; BORDER-LEFT: medium none; PADDING-TOP: 0in; BORDER-BOTTOM: medium none; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%; mso-border-bottom-alt: double windowtext 2.25pt; mso-padding-alt: 0in 0in 1.0pt 0in"><strong><span lang="AR-EG" style="FONT-SIZE: 16pt; BACKGROUND: yellow; COLOR: red; FONT-FAMILY: 'Arabic Transparent'; mso-bidi-language: AR-EG; mso-highlight: yellow">***ÑÃí ÃÕÍÇÈ ßõÊÈ ÇáÑÌÇá Ýí ÇáÑæÇÉ ÇáãÌÑæÍíä Ýí áÍÏíË(</span></strong><strong><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 16pt; BACKGROUND: yellow; COLOR: red; FONT-FAMILY: 'Arabic Transparent'; mso-highlight: yellow">2429</span></strong><strong><span lang="AR-EG" style="FONT-SIZE: 16pt; BACKGROUND: yellow; COLOR: red; FONT-FAMILY: 'Arabic Transparent'; mso-bidi-language: AR-EG; mso-highlight: yellow">)</span></strong><strong><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 16pt; BACKGROUND: yellow; COLOR: red; FONT-FAMILY: 'Arabic Transparent'; mso-highlight: yellow">¡ÇáÐì ÑæÇå ÇÈä ãÇÌÉ Ýì ßÊÇÈå .</span></strong><span lang="AR-SA"><o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="BORDER-RIGHT: medium none; PADDING-RIGHT: 0in; BORDER-TOP: medium none; PADDING-LEFT: 0in; TEXT-JUSTIFY: kashida; PADDING-BOTTOM: 0in; BORDER-LEFT: medium none; PADDING-TOP: 0in; BORDER-BOTTOM: medium none; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%; mso-border-bottom-alt: double windowtext 2.25pt; mso-padding-alt: 0in 0in 1.0pt 0in"><strong><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 16pt; BACKGROUND: yellow; COLOR: red; FONT-FAMILY: 'Arabic Transparent'; mso-highlight: yellow">ÔóåúÑö Èúäö ÍóæúÔóÈò</span></strong><strong><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 16pt; FONT-FAMILY: 'Arabic Transparent'">:ÕÏæÞ ßËíÑ ÇáÅÑÓÇá æÇáÃæåÇã.<span style="BACKGROUND: yellow; COLOR: red; mso-highlight: yellow"> .!!!.[ÇáãÑÓá ÍÏíËå ÖÚíÝ...!.]</span></span></strong><span lang="AR-SA"><o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="BORDER-RIGHT: medium none; PADDING-RIGHT: 0in; BORDER-TOP: medium none; PADDING-LEFT: 0in; TEXT-JUSTIFY: kashida; PADDING-BOTTOM: 0in; BORDER-LEFT: medium none; PADDING-TOP: 0in; BORDER-BOTTOM: medium none; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%; mso-border-bottom-alt: double windowtext 2.25pt; mso-padding-alt: 0in 0in 1.0pt 0in"><strong><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 16pt; FONT-FAMILY: 'Arabic Transparent'">===============================================</span></strong><span lang="AR-SA"><o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="BORDER-RIGHT: medium none; PADDING-RIGHT: 0in; BORDER-TOP: medium none; PADDING-LEFT: 0in; TEXT-JUSTIFY: kashida; PADDING-BOTTOM: 0in; BORDER-LEFT: medium none; PADDING-TOP: 0in; BORDER-BOTTOM: medium none; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%; mso-border-bottom-alt: double windowtext 2.25pt; mso-padding-alt: 0in 0in 1.0pt 0in"><strong><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 16pt; BACKGROUND: yellow; FONT-FAMILY: 'Arabic Transparent'; mso-highlight: yellow">(24)</span></strong><strong><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 16pt; FONT-FAMILY: 'Arabic Transparent'"> - *** Ñæì ÇÈä ãÇ ÌÉ - ÍÏíË ÑÞã: [2430] ßÊÇÈ:ÇáÃÍßÇã &ndash; ÈÇÈ:ÇáÑåæä.</span></strong><span lang="AR-SA"><o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="BORDER-RIGHT: medium none; PADDING-RIGHT: 0in; BORDER-TOP: medium none; PADDING-LEFT: 0in; TEXT-JUSTIFY: kashida; PADDING-BOTTOM: 0in; BORDER-LEFT: medium none; PADDING-TOP: 0in; BORDER-BOTTOM: medium none; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%; mso-border-bottom-alt: double windowtext 2.25pt; mso-padding-alt: 0in 0in 1.0pt 0in"><strong><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 16pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: 'Arabic Transparent'">ÍóÏøóËóäóÇ ÚóÈúÏõ Çááøóåö Èúäõ ãõÚóÇæöíóÉó ÇáúÌõãóÍöíøõ ÍóÏøóËóäóÇ ËóÇÈöÊõ Èúäõ íóÒöíÏó ÍóÏøóËóäóÇ åöáóÇáõ Èúäõ ÎóÈøóÇÈò Úóäú </span></strong><strong><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 16pt; BACKGROUND: yellow; COLOR: red; FONT-FAMILY: 'Arabic Transparent'; mso-highlight: yellow">ÚößúÑöãóÉó</span></strong><strong><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 16pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: 'Arabic Transparent'"> Úóäú ÇÈúäö ÚóÈøóÇÓò:</span></strong><span lang="AR-SA"><o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="BORDER-RIGHT: medium none; PADDING-RIGHT: 0in; BORDER-TOP: medium none; PADDING-LEFT: 0in; TEXT-JUSTIFY: kashida; PADDING-BOTTOM: 0in; BORDER-LEFT: medium none; PADDING-TOP: 0in; BORDER-BOTTOM: medium none; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%; mso-border-bottom-alt: double windowtext 2.25pt; mso-padding-alt: 0in 0in 1.0pt 0in"><strong><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 16pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: 'Arabic Transparent'">(( Ãóäøó ÑóÓõæáó Çááøóåö Õóáøóì Çááøóåõ Úóáóíúåö æóÓóáøóãó </span></strong><strong><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 16pt; BACKGROUND: yellow; COLOR: red; FONT-FAMILY: 'Arabic Transparent'; mso-highlight: yellow">ãóÇÊó æóÏöÑúÚõåõ</span></strong><strong><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 16pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: 'Arabic Transparent'"> </span></strong><strong><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 16pt; BACKGROUND: yellow; COLOR: red; FONT-FAMILY: 'Arabic Transparent'; mso-highlight: yellow">Ñóåúäñ</span></strong><strong><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 16pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: 'Arabic Transparent'"> ÚöäúÏó íóåõæÏöíøò ÈöËóáóÇËöíäó ÕóÇÚðÇ ãöäú </span></strong><strong><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 16pt; BACKGROUND: yellow; COLOR: red; FONT-FAMILY: 'Arabic Transparent'; mso-highlight: yellow">ÔóÚöíÑò</span></strong><strong><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 16pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: 'Arabic Transparent'">.)).</span></strong><span lang="AR-SA"><o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="BORDER-RIGHT: medium none; PADDING-RIGHT: 0in; BORDER-TOP: medium none; PADDING-LEFT: 0in; TEXT-JUSTIFY: kashida; PADDING-BOTTOM: 0in; BORDER-LEFT: medium none; PADDING-TOP: 0in; BORDER-BOTTOM: medium none; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%; mso-border-bottom-alt: double windowtext 2.25pt; mso-padding-alt: 0in 0in 1.0pt 0in"><strong><span lang="AR-EG" style="FONT-SIZE: 16pt; BACKGROUND: yellow; COLOR: red; FONT-FAMILY: 'Arabic Transparent'; mso-bidi-language: AR-EG; mso-highlight: yellow">***ÑÃí ÃÕÍÇÈ ßõÊÈ ÇáÑÌÇá Ýí ÇáÑæÇÉ ÇáãÌÑæÍíä Ýí áÍÏíË(</span></strong><strong><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 16pt; BACKGROUND: yellow; COLOR: red; FONT-FAMILY: 'Arabic Transparent'; mso-highlight: yellow">2430</span></strong><strong><span lang="AR-EG" style="FONT-SIZE: 16pt; BACKGROUND: yellow; COLOR: red; FONT-FAMILY: 'Arabic Transparent'; mso-bidi-language: AR-EG; mso-highlight: yellow">)</span></strong><strong><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 16pt; BACKGROUND: yellow; COLOR: red; FONT-FAMILY: 'Arabic Transparent'; mso-highlight: yellow">¡ÇáÐì ÑæÇå ÇÈä ãÇÌÉ Ýì ßÊÇÈå .</span></strong><span lang="AR-SA"><o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="BORDER-RIGHT: medium none; PADDING-RIGHT: 0in; BORDER-TOP: medium none; PADDING-LEFT: 0in; TEXT-JUSTIFY: kashida; PADDING-BOTTOM: 0in; BORDER-LEFT: medium none; PADDING-TOP: 0in; BORDER-BOTTOM: medium none; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%; mso-border-bottom-alt: double windowtext 2.25pt; mso-padding-alt: 0in 0in 1.0pt 0in"><strong><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 16pt; BACKGROUND: yellow; COLOR: red; FONT-FAMILY: 'Arabic Transparent'; mso-highlight: yellow">ÚößúÑöãóÉó:[ÇäÙÑ ÈíÇäÇÊ ÚßÑãÉ Ýì ÇáÍÏíË ÑÞã(1135) ÇáÐì ÑæÇå ÇáÊÑãÐì.Ýì åÐÇ ÇáÈÍË.</span></strong><span lang="AR-SA"><o:p></o:p></span></p>
</div>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="TEXT-JUSTIFY: kashida; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%"><strong><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 16pt; COLOR: red; FONT-FAMILY: 'Arabic Transparent'"><span style="mso-spacerun: yes">&nbsp;</span>(7).<span style="BACKGROUND: yellow; mso-highlight: yellow">ãóÇ Þöíáó Ýöí ÏöÑúÚö ÇáäøóÈöíøö Õóáøóì Çááøóåõ Úóáóíúåö æóÓóáøóãó</span></span></strong><span lang="AR-SA"><o:p></o:p></span></p>
<div style="BORDER-RIGHT: medium none; PADDING-RIGHT: 0in; BORDER-TOP: medium none; PADDING-LEFT: 0in; PADDING-BOTTOM: 1pt; BORDER-LEFT: medium none; PADDING-TOP: 0in; BORDER-BOTTOM: windowtext 2.25pt double">
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="BORDER-RIGHT: medium none; PADDING-RIGHT: 0in; BORDER-TOP: medium none; PADDING-LEFT: 0in; TEXT-JUSTIFY: kashida; PADDING-BOTTOM: 0in; BORDER-LEFT: medium none; PADDING-TOP: 0in; BORDER-BOTTOM: medium none; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%; mso-border-bottom-alt: double windowtext 2.25pt; mso-padding-alt: 0in 0in 1.0pt 0in"><strong><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 16pt; BACKGROUND: yellow; COLOR: red; FONT-FAMILY: 'Arabic Transparent'; mso-highlight: yellow">Ýì ßÊÇÈ </span></strong><strong><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 16pt; COLOR: red; FONT-FAMILY: 'Arabic Transparent'">:</span></strong><strong><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 16pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: 'Arabic Transparent'">ÃÍãÏ Èä ÍäÈá.[ãæáæÏ 164- åÜ- æÊæÝí 241åÜ] </span></strong><span lang="AR-SA"><o:p></o:p></span></p>
</div>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="TEXT-ALIGN: center" align="center"><strong><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 16pt; BACKGROUND: yellow; FONT-FAMILY: 'Arabic Transparent'; mso-highlight: yellow">ÐßÑ <span style="COLOR: red">: </span><span style="COLOR: black">ÃÍãÏ Èä ÍäÈá. </span>æÍÏå Úä Ñåä ÏÑÚ ÇáäÈí : (11) ÑæÇíÉ ...¿!.</span></strong><span lang="AR-SA"><o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="TEXT-ALIGN: center" align="center"><strong><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 16pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: 'Arabic Transparent'">ãä ÑÞã ãÓáÓá (25)-(35).</span></strong><span lang="AR-SA"><o:p></o:p></span></p>
<div style="BORDER-RIGHT: medium none; PADDING-RIGHT: 0in; BORDER-TOP: medium none; PADDING-LEFT: 0in; PADDING-BOTTOM: 1pt; BORDER-LEFT: medium none; PADDING-TOP: 0in; BORDER-BOTTOM: windowtext 2.25pt double">
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="BORDER-RIGHT: medium none; PADDING-RIGHT: 0in; BORDER-TOP: medium none; PADDING-LEFT: 0in; PADDING-BOTTOM: 0in; BORDER-LEFT: medium none; PADDING-TOP: 0in; BORDER-BOTTOM: medium none; TEXT-ALIGN: center; mso-border-bottom-alt: double windowtext 2.25pt; mso-padding-alt: 0in 0in 1.0pt 0in" align="center"><strong><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 16pt; FONT-FAMILY: 'Arabic Transparent'">&nbsp;</span></strong><span lang="AR-SA"><o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="BORDER-RIGHT: medium none; PADDING-RIGHT: 0in; BORDER-TOP: medium none; PADDING-LEFT: 0in; TEXT-JUSTIFY: kashida; PADDING-BOTTOM: 0in; BORDER-LEFT: medium none; PADDING-TOP: 0in; BORDER-BOTTOM: medium none; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%; mso-border-bottom-alt: double windowtext 2.25pt; mso-padding-alt: 0in 0in 1.0pt 0in"><strong><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 16pt; FONT-FAMILY: 'Arabic Transparent'"><span style="mso-spacerun: yes">&nbsp;</span><span style="BACKGROUND: yellow; mso-highlight: yellow">(25)</span> - ***Ñæì ÃÍãÏ Èä ÍäÈá<span style="BACKGROUND: yellow; COLOR: red; mso-highlight: yellow">.</span> - ÍÏíË ÑÞã: [2005] ßÊÇÈ:æãä ÓäÏ Èäí åÇÔã&ndash; ÈÇÈ:ÈÏÇíÉ ÓäÏ ÚÈÏ Çááå Èä ÇáÚÈÇÓ.</span></strong><span lang="AR-SA"><o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="BORDER-RIGHT: medium none; PADDING-RIGHT: 0in; BORDER-TOP: medium none; PADDING-LEFT: 0in; TEXT-JUSTIFY: kashida; PADDING-BOTTOM: 0in; BORDER-LEFT: medium none; PADDING-TOP: 0in; BORDER-BOTTOM: medium none; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%; mso-border-bottom-alt: double windowtext 2.25pt; mso-padding-alt: 0in 0in 1.0pt 0in"><strong><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 16pt; FONT-FAMILY: 'Arabic Transparent'">ÍóÏøóËóäóÇ íóÒöíÏõ ÃóÎúÈóÑóäóÇ åöÔóÇãñ Úóäú <span style="BACKGROUND: yellow; COLOR: red; mso-highlight: yellow">ÚößúÑöãóÉó</span> Úóäö ÇÈúäö ÚóÈøóÇÓò ÞóÇáó:</span></strong><span lang="AR-SA"><o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="BORDER-RIGHT: medium none; PADDING-RIGHT: 0in; BORDER-TOP: medium none; PADDING-LEFT: 0in; TEXT-JUSTIFY: kashida; PADDING-BOTTOM: 0in; BORDER-LEFT: medium none; PADDING-TOP: 0in; BORDER-BOTTOM: medium none; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%; mso-border-bottom-alt: double windowtext 2.25pt; mso-padding-alt: 0in 0in 1.0pt 0in"><strong><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 16pt; FONT-FAMILY: 'Arabic Transparent'"><span style="mso-spacerun: yes">&nbsp;</span>ÞõÈöÖó ÇáäøóÈöíøõ Õóáøóì Çááøóåõ Úóáóíúåö æóÓóáøóãó æóÏöÑúÚõåõ ãóÑúåõæäóÉñ ÚöäúÏó ÑóÌõáò ãöäú íóåõæÏó Úóáóì ËóáóÇËöíäó ÕóÇÚðÇ ãöäú <span style="BACKGROUND: yellow; COLOR: red; mso-highlight: yellow">ÔóÚöíÑò</span> ÃóÎóÐóåóÇ ÑöÒúÞðÇ áöÚöíóÇáöåö.</span></strong><span lang="AR-SA"><o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="BORDER-RIGHT: medium none; PADDING-RIGHT: 0in; BORDER-TOP: medium none; PADDING-LEFT: 0in; TEXT-JUSTIFY: kashida; PADDING-BOTTOM: 0in; BORDER-LEFT: medium none; PADDING-TOP: 0in; BORDER-BOTTOM: medium none; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%; mso-border-bottom-alt: double windowtext 2.25pt; mso-padding-alt: 0in 0in 1.0pt 0in"><strong><span lang="AR-EG" style="FONT-SIZE: 16pt; BACKGROUND: yellow; COLOR: red; FONT-FAMILY: 'Arabic Transparent'; mso-bidi-language: AR-EG; mso-highlight: yellow">***ÑÃí ÃÕÍÇÈ ßõÊÈ ÇáÑÌÇá Ýí ÇáÑæÇÉ ÇáãÌÑæÍíä Ýí áÍÏíË(</span></strong><strong><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 16pt; BACKGROUND: yellow; COLOR: red; FONT-FAMILY: 'Arabic Transparent'; mso-highlight: yellow">2005</span></strong><strong><span lang="AR-EG" style="FONT-SIZE: 16pt; BACKGROUND: yellow; COLOR: red; FONT-FAMILY: 'Arabic Transparent'; mso-bidi-language: AR-EG; mso-highlight: yellow">)</span></strong><strong><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 16pt; BACKGROUND: yellow; COLOR: red; FONT-FAMILY: 'Arabic Transparent'; mso-highlight: yellow">¡ÇáÐì ÑæÇå ÃÍãÏ Èä ÍäÈá Ýì ßÊÇÈå .</span></strong><span lang="AR-SA"><o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="BORDER-RIGHT: medium none; PADDING-RIGHT: 0in; BORDER-TOP: medium none; PADDING-LEFT: 0in; PADDING-BOTTOM: 0in; BORDER-LEFT: medium none; PADDING-TOP: 0in; BORDER-BOTTOM: medium none; mso-border-bottom-alt: double windowtext 2.25pt; mso-padding-alt: 0in 0in 1.0pt 0in"><strong><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 16pt; BACKGROUND: yellow; COLOR: red; FONT-FAMILY: 'Arabic Transparent'; mso-highlight: yellow">ÚößúÑöãóÉó:[ÇäÙÑ ÈíÇäÇÊ ÚßÑãÉ Ýì ÇáÍÏíË ÑÞã(1135) ÇáÐì ÑæÇå ÇáÊÑãÐì.Ýì åÐÇ ÇáÈÍË.</span></strong><span lang="AR-SA"><o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="BORDER-RIGHT: medium none; PADDING-RIGHT: 0in; BORDER-TOP: medium none; PADDING-LEFT: 0in; PADDING-BOTTOM: 0in; BORDER-LEFT: medium none; PADDING-TOP: 0in; BORDER-BOTTOM: medium none; mso-border-bottom-alt: double windowtext 2.25pt; mso-padding-alt: 0in 0in 1.0pt 0in"><strong><span lang="AR-EG" style="FONT-SIZE: 16pt; FONT-FAMILY: 'Arabic Transparent'; mso-bidi-language: AR-EG">*</span></strong><strong><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 16pt; FONT-FAMILY: 'Arabic Transparent'">ÊÎÑíÌ ÇáÍÏíË:åÐÇ ÇáÍÏíË ÃÎÑÌå Ýì ßÊÇÈå ßá ãä:</span></strong><span lang="AR-SA"><o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="BORDER-RIGHT: medium none; PADDING-RIGHT: 0in; BORDER-TOP: medium none; PADDING-LEFT: 0in; PADDING-BOTTOM: 0in; BORDER-LEFT: medium none; PADDING-TOP: 0in; BORDER-BOTTOM: medium none; mso-border-bottom-alt: double windowtext 2.25pt; mso-padding-alt: 0in 0in 1.0pt 0in"><strong><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 16pt; FONT-FAMILY: 'Arabic Transparent'"><span style="mso-spacerun: yes">&nbsp;</span>ÇáÊÑãÐì: Ýì ßÊÇÈ ÇáÈíæÚ Úä ÑÓæá Çááå ÈÑÞã : (1135)¡ æÝì ßÊÇÈ : ÇáÃÏÈ Úä ÑÓæá Çááå (2738)¡</span></strong><span lang="AR-SA"><o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="BORDER-RIGHT: medium none; PADDING-RIGHT: 0in; BORDER-TOP: medium none; PADDING-LEFT: 0in; PADDING-BOTTOM: 0in; BORDER-LEFT: medium none; PADDING-TOP: 0in; BORDER-BOTTOM: medium none; mso-border-bottom-alt: double windowtext 2.25pt; mso-padding-alt: 0in 0in 1.0pt 0in"><strong><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 16pt; FONT-FAMILY: 'Arabic Transparent'">æÇáäÓÇÆí Ýì ßÊÇÈ ÇáÈíæÚ ¡ ÈÑÞã :(4572) .</span></strong><span lang="AR-SA"><o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="BORDER-RIGHT: medium none; PADDING-RIGHT: 0in; BORDER-TOP: medium none; PADDING-LEFT: 0in; PADDING-BOTTOM: 0in; BORDER-LEFT: medium none; PADDING-TOP: 0in; BORDER-BOTTOM: medium none; mso-border-bottom-alt: double windowtext 2.25pt; mso-padding-alt: 0in 0in 1.0pt 0in"><strong><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 16pt; FONT-FAMILY: 'Arabic Transparent'">æÇÈä ãÇÌÉ Ýì ßÊÇÈ ÇáÃÍßÇã ÈÑÞã :(2430) .</span></strong><span lang="AR-SA"><o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="BORDER-RIGHT: medium none; PADDING-RIGHT: 0in; BORDER-TOP: medium none; PADDING-LEFT: 0in; PADDING-BOTTOM: 0in; BORDER-LEFT: medium none; PADDING-TOP: 0in; BORDER-BOTTOM: medium none; mso-border-bottom-alt: double windowtext 2.25pt; mso-padding-alt: 0in 0in 1.0pt 0in"><strong><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 16pt; FONT-FAMILY: 'Arabic Transparent'">æÇáÏÇÑãì Ýì ßÊÇÈ ÇáÈíæÚ :(2469) .</span></strong><span lang="AR-SA"><o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="BORDER-RIGHT: medium none; PADDING-RIGHT: 0in; BORDER-TOP: medium none; PADDING-LEFT: 0in; PADDING-BOTTOM: 0in; BORDER-LEFT: medium none; PADDING-TOP: 0in; BORDER-BOTTOM: medium none; mso-border-bottom-alt: double windowtext 2.25pt; mso-padding-alt: 0in 0in 1.0pt 0in"><strong><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 16pt; FONT-FAMILY: 'Arabic Transparent'">===============================================</span></strong><span lang="AR-SA"><o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="BORDER-RIGHT: medium none; PADDING-RIGHT: 0in; BORDER-TOP: medium none; PADDING-LEFT: 0in; TEXT-JUSTIFY: kashida; PADDING-BOTTOM: 0in; BORDER-LEFT: medium none; PADDING-TOP: 0in; BORDER-BOTTOM: medium none; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%; mso-border-bottom-alt: double windowtext 2.25pt; mso-padding-alt: 0in 0in 1.0pt 0in"><strong><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 16pt; FONT-FAMILY: 'Arabic Transparent'"><span style="mso-spacerun: yes">&nbsp;</span><span style="BACKGROUND: yellow; mso-highlight: yellow">(26)</span> - *** Ñæì ÃÍãÏ Èä ÍäÈá - ÍÏíË ÑÞã: [3234] ßÊÇÈ æãä ÓäÏ Èäí åÇÔã&ndash; ÈÇÈ:ÈÇÞì ÇáÓäÏ ÇáÓÇÈÞ.</span></strong><span lang="AR-SA"><o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="BORDER-RIGHT: medium none; PADDING-RIGHT: 0in; BORDER-TOP: medium none; PADDING-LEFT: 0in; TEXT-JUSTIFY: kashida; PADDING-BOTTOM: 0in; BORDER-LEFT: medium none; PADDING-TOP: 0in; BORDER-BOTTOM: medium none; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%; mso-border-bottom-alt: double windowtext 2.25pt; mso-padding-alt: 0in 0in 1.0pt 0in"><strong><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 16pt; FONT-FAMILY: 'Arabic Transparent'"><span style="mso-spacerun: yes">&nbsp;</span>ÍóÏøóËóäóÇ ãõÍóãøóÏõ Èúäõ ÌóÚúÝóÑò ÍóÏøóËóäóÇ åöÔóÇãñ Úóäú <span style="BACKGROUND: yellow; COLOR: red; mso-highlight: yellow">ÚößúÑöãóÉó</span> Úóäö ÇÈúäö ÚóÈøóÇÓò ÞóÇáó:</span></strong><span lang="AR-SA"><o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="BORDER-RIGHT: medium none; PADDING-RIGHT: 0in; BORDER-TOP: medium none; PADDING-LEFT: 0in; TEXT-JUSTIFY: kashida; PADDING-BOTTOM: 0in; BORDER-LEFT: medium none; PADDING-TOP: 0in; BORDER-BOTTOM: medium none; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%; mso-border-bottom-alt: double windowtext 2.25pt; mso-padding-alt: 0in 0in 1.0pt 0in"><strong><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 16pt; FONT-FAMILY: 'Arabic Transparent'">(( <span style="BACKGROUND: yellow; COLOR: red; mso-highlight: yellow">ÊõæõÝøöíó</span> ÑóÓõæáõ Çááøóåö Õóáøóì Çááøóåõ Úóáóíúåö æóÓóáøóãó æóÏöÑúÚõåõ ãóÑúåõæäóÉñ ÚöäúÏó <span style="BACKGROUND: yellow; COLOR: red; mso-highlight: yellow">íóåõæÏöíøò</span> ÈöËóáóÇËöíäó ÕóÇÚðÇ ãöäú <span style="BACKGROUND: yellow; COLOR: red; mso-highlight: yellow">ÔóÚöíÑò</span> ÃóÎóÐóåõ ØóÚóÇãðÇ áöÃóåúáöåö)).</span></strong><span lang="AR-SA"><o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="BORDER-RIGHT: medium none; PADDING-RIGHT: 0in; BORDER-TOP: medium none; PADDING-LEFT: 0in; TEXT-JUSTIFY: kashida; PADDING-BOTTOM: 0in; BORDER-LEFT: medium none; PADDING-TOP: 0in; BORDER-BOTTOM: medium none; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%; mso-border-bottom-alt: double windowtext 2.25pt; mso-padding-alt: 0in 0in 1.0pt 0in"><strong><span lang="AR-EG" style="FONT-SIZE: 16pt; BACKGROUND: yellow; COLOR: red; FONT-FAMILY: 'Arabic Transparent'; mso-bidi-language: AR-EG; mso-highlight: yellow">***ÑÃí ÃÕÍÇÈ ßõÊÈ ÇáÑÌÇá Ýí ÇáÑæÇÉ ÇáãÌÑæÍíä Ýí áÍÏíË(</span></strong><strong><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 16pt; BACKGROUND: yellow; COLOR: red; FONT-FAMILY: 'Arabic Transparent'; mso-highlight: yellow">3234</span></strong><strong><span lang="AR-EG" style="FONT-SIZE: 16pt; BACKGROUND: yellow; COLOR: red; FONT-FAMILY: 'Arabic Transparent'; mso-bidi-language: AR-EG; mso-highlight: yellow">)</span></strong><strong><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 16pt; BACKGROUND: yellow; COLOR: red; FONT-FAMILY: 'Arabic Transparent'; mso-highlight: yellow">¡ÇáÐì ÑæÇå ÃÍãÏ Èä ÍäÈá Ýì ßÊÇÈå .</span></strong><span lang="AR-SA"><o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="BORDER-RIGHT: medium none; PADDING-RIGHT: 0in; BORDER-TOP: medium none; PADDING-LEFT: 0in; TEXT-JUSTIFY: kashida; PADDING-BOTTOM: 0in; BORDER-LEFT: medium none; PADDING-TOP: 0in; BORDER-BOTTOM: medium none; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%; mso-border-bottom-alt: double windowtext 2.25pt; mso-padding-alt: 0in 0in 1.0pt 0in"><strong><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 16pt; BACKGROUND: yellow; COLOR: red; FONT-FAMILY: 'Arabic Transparent'; mso-highlight: yellow">ÚößúÑöãóÉó:[ÇäÙÑ ÈíÇäÇÊ ÚßÑãÉ Ýì ÇáÍÏíË ÑÞã(1135) ÇáÐì ÑæÇå ÇáÊÑãÐì.Ýì åÐÇ ÇáÈÍË.</span></strong><span lang="AR-SA"><o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="BORDER-RIGHT: medium none; PADDING-RIGHT: 0in; BORDER-TOP: medium none; PADDING-LEFT: 0in; PADDING-BOTTOM: 0in; BORDER-LEFT: medium none; PADDING-TOP: 0in; BORDER-BOTTOM: medium none; mso-border-bottom-alt: double windowtext 2.25pt; mso-padding-alt: 0in 0in 1.0pt 0in"><strong><span lang="AR-EG" style="FONT-SIZE: 16pt; FONT-FAMILY: 'Arabic Transparent'; mso-bidi-language: AR-EG">*</span></strong><strong><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 16pt; FONT-FAMILY: 'Arabic Transparent'">ÊÎÑíÌ ÇáÍÏíË:åÐÇ ÇáÍÏíË ÃÎÑÌå Ýì ßÊÇÈå ßá ãä:</span></strong><span lang="AR-SA"><o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="BORDER-RIGHT: medium none; PADDING-RIGHT: 0in; BORDER-TOP: medium none; PADDING-LEFT: 0in; PADDING-BOTTOM: 0in; BORDER-LEFT: medium none; PADDING-TOP: 0in; BORDER-BOTTOM: medium none; mso-border-bottom-alt: double windowtext 2.25pt; mso-padding-alt: 0in 0in 1.0pt 0in"><strong><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 16pt; FONT-FAMILY: 'Arabic Transparent'"><span style="mso-spacerun: yes">&nbsp;</span>ÇáÊÑãÐì: Ýì ßÊÇÈ ÇáÈíæÚ Úä ÑÓæá Çááå ÈÑÞã : (1135)¡ æÝì ßÊÇÈ : ÇáÃÏÈ Úä ÑÓæá Çááå (2738)¡</span></strong><span lang="AR-SA"><o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="BORDER-RIGHT: medium none; PADDING-RIGHT: 0in; BORDER-TOP: medium none; PADDING-LEFT: 0in; PADDING-BOTTOM: 0in; BORDER-LEFT: medium none; PADDING-TOP: 0in; BORDER-BOTTOM: medium none; mso-border-bottom-alt: double windowtext 2.25pt; mso-padding-alt: 0in 0in 1.0pt 0in"><strong><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 16pt; FONT-FAMILY: 'Arabic Transparent'">æÇáäÓÇÆí Ýì ßÊÇÈ ÇáÈíæÚ ¡ ÈÑÞã :(4572)¡</span></strong><span lang="AR-SA"><o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="BORDER-RIGHT: medium none; PADDING-RIGHT: 0in; BORDER-TOP: medium none; PADDING-LEFT: 0in; PADDING-BOTTOM: 0in; BORDER-LEFT: medium none; PADDING-TOP: 0in; BORDER-BOTTOM: medium none; mso-border-bottom-alt: double windowtext 2.25pt; mso-padding-alt: 0in 0in 1.0pt 0in"><strong><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 16pt; FONT-FAMILY: 'Arabic Transparent'">æÇÈä ãÇÌÉ Ýì ßÊÇÈ ÇáÃÍßÇã ÈÑÞã :(2430)¡</span></strong><span lang="AR-SA"><o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="BORDER-RIGHT: medium none; PADDING-RIGHT: 0in; BORDER-TOP: medium none; PADDING-LEFT: 0in; TEXT-JUSTIFY: kashida; PADDING-BOTTOM: 0in; BORDER-LEFT: medium none; PADDING-TOP: 0in; BORDER-BOTTOM: medium none; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%; mso-border-bottom-alt: double windowtext 2.25pt; mso-padding-alt: 0in 0in 1.0pt 0in"><strong><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 16pt; FONT-FAMILY: 'Arabic Transparent'">æÇáÏÇÑãì Ýì ßÊÇÈ ÇáÈíæÚ :(2469)¡</span></strong><span lang="AR-SA"><o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="BORDER-RIGHT: medium none; PADDING-RIGHT: 0in; BORDER-TOP: medium none; PADDING-LEFT: 0in; TEXT-JUSTIFY: kashida; PADDING-BOTTOM: 0in; BORDER-LEFT: medium none; PADDING-TOP: 0in; BORDER-BOTTOM: medium none; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%; mso-border-bottom-alt: double windowtext 2.25pt; mso-padding-alt: 0in 0in 1.0pt 0in"><strong><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 16pt; FONT-FAMILY: 'Arabic Transparent'">===============================================</span></strong><span lang="AR-SA"><o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="BORDER-RIGHT: medium none; PADDING-RIGHT: 0in; BORDER-TOP: medium none; PADDING-LEFT: 0in; TEXT-JUSTIFY: kashida; PADDING-BOTTOM: 0in; BORDER-LEFT: medium none; PADDING-TOP: 0in; BORDER-BOTTOM: medium none; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%; mso-border-bottom-alt: double windowtext 2.25pt; mso-padding-alt: 0in 0in 1.0pt 0in"><strong><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 16pt; BACKGROUND: yellow; FONT-FAMILY: 'Arabic Transparent'; mso-highlight: yellow">(27)</span></strong><strong><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 16pt; FONT-FAMILY: 'Arabic Transparent'"> - *** Ñæì ÃÍãÏ Èä ÍäÈá - ÍÏíË ÑÞã: [11555] ßÊÇÈ:ÈÇÞì ÓäÏ ÇáãßËÑíä&ndash; ÈÇÈ:ÈÇÞì ÓäÏ ÃäÓ Èä ãÇáß.</span></strong><span lang="AR-SA"><o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="BORDER-RIGHT: medium none; PADDING-RIGHT: 0in; BORDER-TOP: medium none; PADDING-LEFT: 0in; TEXT-JUSTIFY: kashida; PADDING-BOTTOM: 0in; BORDER-LEFT: medium none; PADDING-TOP: 0in; BORDER-BOTTOM: medium none; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%; mso-border-bottom-alt: double windowtext 2.25pt; mso-padding-alt: 0in 0in 1.0pt 0in"><strong><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 16pt; FONT-FAMILY: 'Arabic Transparent'">ÍóÏøóËóäóÇ ãõÍóãøóÏõ Èúäõ ÝõÖóíúáò ÃóÎúÈóÑóäóÇ <span style="BACKGROUND: yellow; COLOR: red; mso-highlight: yellow">ÇáúÃóÚúãóÔõ</span> Úóäú ÃóäóÓò ÞóÇáó:</span></strong><span lang="AR-SA"><o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="BORDER-RIGHT: medium none; PADDING-RIGHT: 0in; BORDER-TOP: medium none; PADDING-LEFT: 0in; TEXT-JUSTIFY: kashida; PADDING-BOTTOM: 0in; BORDER-LEFT: medium none; PADDING-TOP: 0in; BORDER-BOTTOM: medium none; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%; mso-border-bottom-alt: double windowtext 2.25pt; mso-padding-alt: 0in 0in 1.0pt 0in"><strong><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 16pt; FONT-FAMILY: 'Arabic Transparent'"><span style="mso-spacerun: yes">&nbsp;</span>ßóÇäóÊú ÏöÑúÚõ ÑóÓõæáö Çááøóåö Õóáøóì Çááøóåõ Úóáóíúåö æóÓóáøóãó ãóÑúåõæäóÉð ãóÇ æóÌóÏó ãóÇ íóÝúÊóßøõåóÇ ÍóÊøóì ãóÇÊó.</span></strong><span lang="AR-SA"><o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="BORDER-RIGHT: medium none; PADDING-RIGHT: 0in; BORDER-TOP: medium none; PADDING-LEFT: 0in; TEXT-JUSTIFY: kashida; PADDING-BOTTOM: 0in; BORDER-LEFT: medium none; PADDING-TOP: 0in; BORDER-BOTTOM: medium none; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%; mso-border-bottom-alt: double windowtext 2.25pt; mso-padding-alt: 0in 0in 1.0pt 0in"><strong><span lang="AR-EG" style="FONT-SIZE: 16pt; BACKGROUND: yellow; COLOR: red; FONT-FAMILY: 'Arabic Transparent'; mso-bidi-language: AR-EG; mso-highlight: yellow">***ÑÃí ÃÕÍÇÈ ßõÊÈ ÇáÑÌÇá Ýí ÇáÑæÇÉ ÇáãÌÑæÍíä Ýí áÍÏíË(</span></strong><strong><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 16pt; BACKGROUND: yellow; COLOR: red; FONT-FAMILY: 'Arabic Transparent'; mso-highlight: yellow">11555</span></strong><strong><span lang="AR-EG" style="FONT-SIZE: 16pt; BACKGROUND: yellow; COLOR: red; FONT-FAMILY: 'Arabic Transparent'; mso-bidi-language: AR-EG; mso-highlight: yellow">)</span></strong><strong><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 16pt; BACKGROUND: yellow; COLOR: red; FONT-FAMILY: 'Arabic Transparent'; mso-highlight: yellow">¡ÇáÐì ÑæÇå ÃÍãÏ Èä ÍäÈá Ýì ßÊÇÈå .</span></strong><span lang="AR-SA"><o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="BORDER-RIGHT: medium none; PADDING-RIGHT: 0in; BORDER-TOP: medium none; PADDING-LEFT: 0in; TEXT-JUSTIFY: kashida; PADDING-BOTTOM: 0in; BORDER-LEFT: medium none; PADDING-TOP: 0in; BORDER-BOTTOM: medium none; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%; mso-border-bottom-alt: double windowtext 2.25pt; mso-padding-alt: 0in 0in 1.0pt 0in"><strong><span lang="AR-EG" style="FONT-SIZE: 16pt; FONT-FAMILY: 'Arabic Transparent'; mso-bidi-language: AR-EG">*** <span style="BACKGROUND: yellow; COLOR: red; mso-highlight: yellow">ÇáÃóúóõÚúãóÔõ</span> <span style="BACKGROUND: yellow; COLOR: red; mso-highlight: yellow">æ ÑÊÈÊå: ËÞÉ ÍÇÝÙ áßäå íÏáÓ...</span>.</span></strong><strong><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 16pt; FONT-FAMILY: 'Arabic Transparent'">: [ÇäÙÑ ÈíÇäÇÊ <span style="BACKGROUND: yellow; COLOR: red; mso-highlight: yellow">ÇáÃÚãÔ</span>¡ Ýì ÇáÍÏíË ÑÞã(1926)<span style="BACKGROUND: yellow; COLOR: red; mso-highlight: yellow"> ÇáÐì ÑæÇå ÇáÈÎ</span><span style="COLOR: red">ÇÑì.</span></span></strong><span lang="AR-SA"><o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="BORDER-RIGHT: medium none; PADDING-RIGHT: 0in; BORDER-TOP: medium none; PADDING-LEFT: 0in; TEXT-JUSTIFY: kashida; PADDING-BOTTOM: 0in; BORDER-LEFT: medium none; PADDING-TOP: 0in; BORDER-BOTTOM: medium none; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%; mso-border-bottom-alt: double windowtext 2.25pt; mso-padding-alt: 0in 0in 1.0pt 0in"><strong><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 16pt; FONT-FAMILY: 'Arabic Transparent'">=========================================</span></strong><span lang="AR-SA"><o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="BORDER-RIGHT: medium none; PADDING-RIGHT: 0in; BORDER-TOP: medium none; PADDING-LEFT: 0in; TEXT-JUSTIFY: kashida; PADDING-BOTTOM: 0in; BORDER-LEFT: medium none; PADDING-TOP: 0in; BORDER-BOTTOM: medium none; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%; mso-border-bottom-alt: double windowtext 2.25pt; mso-padding-alt: 0in 0in 1.0pt 0in"><strong><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 16pt; FONT-FAMILY: 'Arabic Transparent'"><span style="mso-spacerun: yes">&nbsp;</span><span style="BACKGROUND: yellow; mso-highlight: yellow">(28)</span> - *** Ñæì ÃÍãÏ Èä ÍäÈá - ÍÏíË ÑÞã: [11911]ßÊÇÈ: ÈÇÞì ÓäÏ ÇáãßËÑíä&ndash; ÈÇÈ:ÈÇÞì ÓäÏ ÃäÓ Èä ãÇáß.ÞóÇáó:</span></strong><span lang="AR-SA"><o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="BORDER-RIGHT: medium none; PADDING-RIGHT: 0in; BORDER-TOP: medium none; PADDING-LEFT: 0in; PADDING-BOTTOM: 0in; BORDER-LEFT: medium none; PADDING-TOP: 0in; BORDER-BOTTOM: medium none; mso-border-bottom-alt: double windowtext 2.25pt; mso-padding-alt: 0in 0in 1.0pt 0in"><strong><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 16pt; FONT-FAMILY: 'Arabic Transparent'">(( æóÞóÏú <span style="BACKGROUND: yellow; COLOR: red; mso-highlight: yellow">Ñóåóäó</span> ÑóÓõæáõ Çááøóåö Õóáøóì Çááøóåõ Úóáóíúåö æóÓóáøóãó ÏöÑúÚðÇ áóåõ ÚöäúÏó <span style="BACKGROUND: yellow; COLOR: red; mso-highlight: yellow">íóåõæÏöíøò</span> ÈöÇáúãóÏöíäóÉö ÝóÃóÎóÐó ãöäúåõ <span style="BACKGROUND: yellow; COLOR: red; mso-highlight: yellow">ÔóÚöíÑð</span>Ç áöÃóåúáöåö.)).</span></strong><strong><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 16pt; BACKGROUND: yellow; COLOR: red; FONT-FAMILY: 'Arabic Transparent'; mso-bidi-language: AR-EG; mso-highlight: yellow"> </span></strong><strong><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 16pt; FONT-FAMILY: 'Arabic Transparent'"><br />
</span></strong><strong><span lang="AR-EG" style="FONT-SIZE: 16pt; BACKGROUND: yellow; COLOR: red; FONT-FAMILY: 'Arabic Transparent'; mso-bidi-language: AR-EG; mso-highlight: yellow">***ÑÃí ÃÕÍÇÈ ßõÊÈ ÇáÑÌÇá Ýí ÇáÑæÇÉ ÇáãÌÑæÍíä Ýí áÍÏíË(</span></strong><strong><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 16pt; BACKGROUND: yellow; COLOR: red; FONT-FAMILY: 'Arabic Transparent'; mso-highlight: yellow">11911</span></strong><strong><span lang="AR-EG" style="FONT-SIZE: 16pt; BACKGROUND: yellow; COLOR: red; FONT-FAMILY: 'Arabic Transparent'; mso-bidi-language: AR-EG; mso-highlight: yellow">)</span></strong><strong><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 16pt; BACKGROUND: yellow; COLOR: red; FONT-FAMILY: 'Arabic Transparent'; mso-highlight: yellow">¡ÇáÐì ÑæÇå ÃÍãÏ Èä ÍäÈá Ýì ßÊÇÈå .</span></strong><span lang="AR-SA"><o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="BORDER-RIGHT: medium none; PADDING-RIGHT: 0in; BORDER-TOP: medium none; PADDING-LEFT: 0in; TEXT-JUSTIFY: kashida; PADDING-BOTTOM: 0in; BORDER-LEFT: medium none; PADDING-TOP: 0in; BORDER-BOTTOM: medium none; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%; mso-border-bottom-alt: double windowtext 2.25pt; mso-padding-alt: 0in 0in 1.0pt 0in"><strong><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 16pt; FONT-FAMILY: 'Arabic Transparent'">===============================================</span></strong><span lang="AR-SA"><o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="BORDER-RIGHT: medium none; PADDING-RIGHT: 0in; BORDER-TOP: medium none; PADDING-LEFT: 0in; TEXT-JUSTIFY: kashida; PADDING-BOTTOM: 0in; BORDER-LEFT: medium none; PADDING-TOP: 0in; BORDER-BOTTOM: medium none; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%; mso-border-bottom-alt: double windowtext 2.25pt; mso-padding-alt: 0in 0in 1.0pt 0in"><strong><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 16pt; BACKGROUND: yellow; FONT-FAMILY: 'Arabic Transparent'; mso-highlight: yellow">(29</span></strong><strong><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 16pt; FONT-FAMILY: 'Arabic Transparent'">) - *** Ñæì ÃÍãÏ Èä ÍäÈá - ÍÏíË ÑÞã: [12692] ßÊÇÈ: ÈÇÞì ÓäÏ ÇáãßËÑíä&ndash; ÈÇÈ:ÈÇÞì ÇáÓäÏ ÇáÓÇÈÞ.</span></strong><span lang="AR-SA"><o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="BORDER-RIGHT: medium none; PADDING-RIGHT: 0in; BORDER-TOP: medium none; PADDING-LEFT: 0in; TEXT-JUSTIFY: kashida; PADDING-BOTTOM: 0in; BORDER-LEFT: medium none; PADDING-TOP: 0in; BORDER-BOTTOM: medium none; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%; mso-border-bottom-alt: double windowtext 2.25pt; mso-padding-alt: 0in 0in 1.0pt 0in"><strong><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 16pt; FONT-FAMILY: 'Arabic Transparent'">ÍóÏøóËóäóÇ ÑóæúÍñ æóÚóÈúÏõ ÇáÕøóãóÏö ÞóÇáóÇ ÍóÏøóËóäóÇ åöÔóÇãõ Èúäõ ÃóÈöí ÚóÈúÏö Çááøóåö Úóäú <span style="BACKGROUND: yellow; COLOR: red; mso-highlight: yellow">ÞóÊóÇÏóÉó</span> Úóäú ÃóäóÓö Èúäö ãóÇáößò:</span></strong><span lang="AR-SA"><o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="BORDER-RIGHT: medium none; PADDING-RIGHT: 0in; BORDER-TOP: medium none; PADDING-LEFT: 0in; TEXT-JUSTIFY: kashida; PADDING-BOTTOM: 0in; BORDER-LEFT: medium none; PADDING-TOP: 0in; BORDER-BOTTOM: medium none; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%; mso-border-bottom-alt: double windowtext 2.25pt; mso-padding-alt: 0in 0in 1.0pt 0in"><strong><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 16pt; FONT-FAMILY: 'Arabic Transparent'">(( Ãóäøóåõ ãóÔóì Åöáóì ÑóÓõæáö Çááøóåö Õóáøóì Çááøóåõ Úóáóíúåö æóÓóáøóãó ÈöÎõÈúÒö <span style="BACKGROUND: yellow; COLOR: red; mso-highlight: yellow">ÔóÚöíÑò</span> æóÅöåóÇáóÉò ÓóäöÎóÉò æóáóÞóÏú <span style="BACKGROUND: yellow; COLOR: red; mso-highlight: yellow">Ñóåóäó</span> ÏöÑúÚðÇ áóåõ ÚöäúÏó <span style="BACKGROUND: yellow; COLOR: red; mso-highlight: yellow">íóåõæÏöíøò</span> ÝóÃóÎóÐó <span style="BACKGROUND: yellow; COLOR: red; mso-highlight: yellow">ÔóÚöíÑðÇ</span> áöÃóåúáöåö æóáóÞóÏú ÓóãöÚúÊõåõ ÐóÇÊó íóæúãò íóÞõæáõ ÞóÇáó ÚóÈúÏõ ÇáÕøóãóÏö íóÞõæáõ Ðóáößó ãöÑóÇÑðÇ ãóÇ ÃóãúÓóì ÚöäúÏó Âáö ãõÍóãøóÏò ÕóÇÚõ ÈõÑøò æóáóÇ ÕóÇÚõ ÍóÈøò æóÅöäøó ÚöäúÏóåõ ÊöÓúÚó äöÓúæóÉò ÍöíäóÆöÐò.)).</span></strong><span lang="AR-SA"><o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="BORDER-RIGHT: medium none; PADDING-RIGHT: 0in; BORDER-TOP: medium none; PADDING-LEFT: 0in; TEXT-JUSTIFY: kashida; PADDING-BOTTOM: 0in; BORDER-LEFT: medium none; PADDING-TOP: 0in; BORDER-BOTTOM: medium none; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%; mso-border-bottom-alt: double windowtext 2.25pt; mso-padding-alt: 0in 0in 1.0pt 0in"><strong><span lang="AR-EG" style="FONT-SIZE: 16pt; BACKGROUND: yellow; COLOR: red; FONT-FAMILY: 'Arabic Transparent'; mso-bidi-language: AR-EG; mso-highlight: yellow">***ÑÃí ÃÕÍÇÈ ßõÊÈ ÇáÑÌÇá Ýí ÇáÑæÇÉ ÇáãÌÑæÍíä Ýí áÍÏíË(</span></strong><strong><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 16pt; BACKGROUND: yellow; COLOR: red; FONT-FAMILY: 'Arabic Transparent'; mso-highlight: yellow">12692</span></strong><strong><span lang="AR-EG" style="FONT-SIZE: 16pt; BACKGROUND: yellow; COLOR: red; FONT-FAMILY: 'Arabic Transparent'; mso-bidi-language: AR-EG; mso-highlight: yellow">)</span></strong><strong><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 16pt; BACKGROUND: yellow; COLOR: red; FONT-FAMILY: 'Arabic Transparent'; mso-highlight: yellow">¡ÇáÐì ÑæÇå ÃÍãÏ Èä ÍäÈá Ýì ßÊÇÈå .</span></strong><span lang="AR-SA"><o:p></o:p></span></p>
</div>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="TEXT-JUSTIFY: kashida; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%"><strong><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 16pt; BACKGROUND: yellow; COLOR: black; FONT-FAMILY: 'Arabic Transparent'; mso-highlight: yellow">ÇáÅÓã:</span></strong><strong><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 16pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: 'Arabic Transparent'">ÞÊÇÏÉ Èä ÏÚÇãÉ Èä ÞÊÇÏÉ &ndash; ÇáØÈÞÉ:Ïæä æÓØì ÇáÊÇÈÚíä - ÇáäÓÈ:ÇáÓÏæÓì- ÇáßäíÉ:ÃÈæ ÇáÎØÇÈ- ÈáÏ ÇáÅÞÇãÉ:ÇáÈÕÑÉ-ÈáÏ ÇáæÝÇÉ : åíÊ- ÊÇÑíÎ ÇáæÝÇÉ: (117åÜ) - ÇáÑÊÈÉ:</span></strong><strong><span lang="AR-EG" style="FONT-SIZE: 16pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: 'Arabic Transparent'; mso-bidi-language: AR-EG"> ÍÇÝÙ ËÞÉ ËÈÊ <span style="BACKGROUND: yellow; mso-highlight: yellow">áßäå ãÏáÓ æÑãí ÈÇáÞÏÑ</span></span></strong><strong><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 16pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: 'Arabic Transparent'">.!!!. [ÇäÙÑ ÑÃì ÃÕÍÇÈ ßÊÈ ÇáÑÌÇá Ýì ÞÊÇÏÉ ÝìÇáÍÏíË ÑÞã (2325) ÇáÐì ÑæÇå ÇáÈÎÇÑì æÇáãæÌæÏ Ýì åÐÇ ÇáÈÍË ÊÍÊ ÑÞã ãÓáÓá: (7). ].</span></strong><span lang="AR-SA"><o:p></o:p></span></p>
<div style="BORDER-RIGHT: medium none; PADDING-RIGHT: 0in; BORDER-TOP: windowtext 2.25pt double; PADDING-LEFT: 0in; PADDING-BOTTOM: 1pt; BORDER-LEFT: medium none; PADDING-TOP: 1pt; BORDER-BOTTOM: windowtext 2.25pt double">
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="BORDER-RIGHT: medium none; PADDING-RIGHT: 0in; BORDER-TOP: medium none; PADDING-LEFT: 0in; TEXT-JUSTIFY: kashida; PADDING-BOTTOM: 0in; BORDER-LEFT: medium none; PADDING-TOP: 0in; BORDER-BOTTOM: medium none; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%; mso-border-bottom-alt: double windowtext 2.25pt; mso-padding-alt: 1.0pt 0in 1.0pt 0in; mso-border-top-alt: double windowtext 2.25pt"><strong><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 16pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: 'Arabic Transparent'">&nbsp;</span></strong><span lang="AR-SA"><o:p></o:p></span></p>
</div>
<div style="BORDER-RIGHT: medium none; PADDING-RIGHT: 0in; BORDER-TOP: medium none; PADDING-LEFT: 0in; PADDING-BOTTOM: 1pt; BORDER-LEFT: medium none; PADDING-TOP: 0in; BORDER-BOTTOM: windowtext 2.25pt double">
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="BORDER-RIGHT: medium none; PADDING-RIGHT: 0in; BORDER-TOP: medium none; PADDING-LEFT: 0in; TEXT-JUSTIFY: kashida; PADDING-BOTTOM: 0in; BORDER-LEFT: medium none; PADDING-TOP: 0in; BORDER-BOTTOM: medium none; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%; mso-border-bottom-alt: double windowtext 2.25pt; mso-padding-alt: 0in 0in 1.0pt 0in"><strong><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 16pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: 'Arabic Transparent'">&nbsp;</span></strong><span lang="AR-SA"><o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="BORDER-RIGHT: medium none; PADDING-RIGHT: 0in; BORDER-TOP: medium none; PADDING-LEFT: 0in; TEXT-JUSTIFY: kashida; PADDING-BOTTOM: 0in; BORDER-LEFT: medium none; PADDING-TOP: 0in; BORDER-BOTTOM: medium none; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%; mso-border-bottom-alt: double windowtext 2.25pt; mso-padding-alt: 0in 0in 1.0pt 0in"><strong><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 16pt; FONT-FAMILY: 'Arabic Transparent'"><span style="mso-spacerun: yes">&nbsp;</span><span style="BACKGROUND: yellow; mso-highlight: yellow">(30)</span> - *** Ñæì ÃÍãÏ Èä ÍäÈá - ÍÏíË ÑÞã: [13010] ßÊÇÈ: ÈÇÞì ÓäÏ ÇáãßËÑíä&ndash; ÈÇÈ:ÈÇÞì ÇáÓäÏ ÇáÓÇÈÞ.</span></strong><span lang="AR-SA"><o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="BORDER-RIGHT: medium none; PADDING-RIGHT: 0in; BORDER-TOP: medium none; PADDING-LEFT: 0in; TEXT-JUSTIFY: kashida; PADDING-BOTTOM: 0in; BORDER-LEFT: medium none; PADDING-TOP: 0in; BORDER-BOTTOM: medium none; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%; mso-border-bottom-alt: double windowtext 2.25pt; mso-padding-alt: 0in 0in 1.0pt 0in"><strong><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 16pt; FONT-FAMILY: 'Arabic Transparent'">ÍóÏøóËóäóÇ ÍóÓóäñ ÍóÏøóËóäóÇ ÔóíúÈóÇäõ Úóäú <span style="BACKGROUND: yellow; COLOR: red; mso-highlight: yellow">ÞóÊóÇÏóÉó</span> Úóäú ÃóäóÓö Èúäö ãóÇáößò ÞóÇáó áóÞóÏú ÏõÚöíó äóÈöíøõ Çááøóåö Õóáøóì Çááøóåõ Úóáóíúåö æóÓóáøóãó ÐóÇÊó íóæúãò Úóáóì ÎõÈúÒö <span style="BACKGROUND: yellow; COLOR: red; mso-highlight: yellow">ÔóÚöíÑò</span> æóÅöåóÇáóÉò ÓóäöÎóÉò ÞóÇáó æóáóÞóÏú ÓóãöÚúÊõåõ ÐóÇÊó íóæúãö ÇáúãöÑóÇÑö æóåõæó íóÞõæáõ æóÇáøóÐöí äóÝúÓõ ãõÍóãøóÏò ÈöíóÏöåö ãóÇ ÃóÕúÈóÍó ÚöäúÏó Âáö ãõÍóãøóÏò ÕóÇÚõ ÍóÈøò æóáóÇ ÕóÇÚõ <span style="BACKGROUND: yellow; COLOR: red; mso-highlight: yellow">ÊóãúÑò</span> æóÅöäøó áóåõ íóæúãóÆöÐò ÊöÓúÚó äöÓúæóÉò æóáóÞóÏú <span style="BACKGROUND: yellow; COLOR: red; mso-highlight: yellow">Ñóåóäó</span> ÏöÑúÚðÇ áóåõ ÚöäúÏó <span style="BACKGROUND: yellow; COLOR: red; mso-highlight: yellow">íóåõæÏöíøò</span> ÈöÇáúãóÏöíäóÉö ÃóÎóÐó ãöäúåõ ØóÚóÇãðÇ ÝóãóÇ æóÌóÏó áóåóÇ ãóÇ íóÝúÊóßøõåóÇ Èöåö.</span></strong><span lang="AR-SA"><o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="BORDER-RIGHT: medium none; PADDING-RIGHT: 0in; BORDER-TOP: medium none; PADDING-LEFT: 0in; TEXT-JUSTIFY: kashida; PADDING-BOTTOM: 0in; BORDER-LEFT: medium none; PADDING-TOP: 0in; BORDER-BOTTOM: medium none; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%; mso-border-bottom-alt: double windowtext 2.25pt; mso-padding-alt: 0in 0in 1.0pt 0in"><strong><span lang="AR-EG" style="FONT-SIZE: 16pt; BACKGROUND: yellow; COLOR: red; FONT-FAMILY: 'Arabic Transparent'; mso-bidi-language: AR-EG; mso-highlight: yellow">***ÑÃí ÃÕÍÇÈ ßõÊÈ ÇáÑÌÇá Ýí ÇáÑæÇÉ ÇáãÌÑæÍíä Ýí áÍÏíË(</span></strong><strong><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 16pt; BACKGROUND: yellow; COLOR: red; FONT-FAMILY: 'Arabic Transparent'; mso-highlight: yellow">13010</span></strong><strong><span lang="AR-EG" style="FONT-SIZE: 16pt; BACKGROUND: yellow; COLOR: red; FONT-FAMILY: 'Arabic Transparent'; mso-bidi-language: AR-EG; mso-highlight: yellow">)</span></strong><strong><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 16pt; BACKGROUND: yellow; COLOR: red; FONT-FAMILY: 'Arabic Transparent'; mso-highlight: yellow">¡ÇáÐì ÑæÇå ÃÍãÏ Èä ÍäÈá Ýì ßÊÇÈå .</span></strong><span lang="AR-SA"><o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="BORDER-RIGHT: medium none; PADDING-RIGHT: 0in; BORDER-TOP: medium none; PADDING-LEFT: 0in; TEXT-JUSTIFY: kashida; PADDING-BOTTOM: 0in; BORDER-LEFT: medium none; PADDING-TOP: 0in; BORDER-BOTTOM: medium none; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%; mso-border-bottom-alt: double windowtext 2.25pt; mso-padding-alt: 0in 0in 1.0pt 0in"><strong><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 16pt; BACKGROUND: yellow; COLOR: black; FONT-FAMILY: 'Arabic Transparent'; mso-highlight: yellow">ÇáÅÓã:</span></strong><strong><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 16pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: 'Arabic Transparent'">ÞÊÇÏÉ Èä ÏÚÇãÉ Èä ÞÊÇÏÉ &ndash; ÇáØÈÞÉ:Ïæä æÓØì ÇáÊÇÈÚíä - ÇáäÓÈ:ÇáÓÏæÓì- ÇáßäíÉ:ÃÈæ ÇáÎØÇÈ- ÈáÏ ÇáÅÞÇãÉ:ÇáÈÕÑÉ-ÈáÏ ÇáæÝÇÉ : åíÊ- ÊÇÑíÎ ÇáæÝÇÉ: (117åÜ) - ÇáÑÊÈÉ:</span></strong><strong><span lang="AR-EG" style="FONT-SIZE: 16pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: 'Arabic Transparent'; mso-bidi-language: AR-EG"> ÍÇÝÙ ËÞÉ ËÈÊ <span style="BACKGROUND: yellow; mso-highlight: yellow">áßäå ãÏáÓ æÑãí ÈÇáÞÏÑ</span></span></strong><strong><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 16pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: 'Arabic Transparent'">.!!!. [ÇäÙÑ ÑÃì ÃÕÍÇÈ ßÊÈ ÇáÑÌÇá Ýì ÞÊÇÏÉ ÝìÇáÍÏíË ÑÞã (2325) ÇáÐì ÑæÇå ÇáÈÎÇÑì æÇáãæÌæÏ Ýì åÐÇ ÇáÈÍË ÊÍÊ ÑÞã ãÓáÓá: (7). ].</span></strong><span lang="AR-SA"><o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="BORDER-RIGHT: medium none; PADDING-RIGHT: 0in; BORDER-TOP: medium none; PADDING-LEFT: 0in; TEXT-JUSTIFY: kashida; PADDING-BOTTOM: 0in; BORDER-LEFT: medium none; PADDING-TOP: 0in; BORDER-BOTTOM: medium none; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%; mso-border-bottom-alt: double windowtext 2.25pt; mso-padding-alt: 0in 0in 1.0pt 0in"><strong><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 16pt; FONT-FAMILY: 'Arabic Transparent'">===============================================</span></strong><span lang="AR-SA"><o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="BORDER-RIGHT: medium none; PADDING-RIGHT: 0in; BORDER-TOP: medium none; PADDING-LEFT: 0in; TEXT-JUSTIFY: kashida; PADDING-BOTTOM: 0in; BORDER-LEFT: medium none; PADDING-TOP: 0in; BORDER-BOTTOM: medium none; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%; mso-border-bottom-alt: double windowtext 2.25pt; mso-padding-alt: 0in 0in 1.0pt 0in"><strong><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 16pt; BACKGROUND: yellow; FONT-FAMILY: 'Arabic Transparent'; mso-highlight: yellow">(31)</span></strong><strong><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 16pt; FONT-FAMILY: 'Arabic Transparent'"> - *** Ñæì ÃÍãÏ Èä ÍäÈá - ÍÏíË ÑÞã: [23017] ßÊÇÈ:ÈÇÞì ÓäÏ ÇáÃäÕÇÑ&ndash; ÈÇÈ:ÍÏíË ÇáÓíÏÉ ÚÇÆÔÉ.</span></strong><span lang="AR-SA"><o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="BORDER-RIGHT: medium none; PADDING-RIGHT: 0in; BORDER-TOP: medium none; PADDING-LEFT: 0in; TEXT-JUSTIFY: kashida; PADDING-BOTTOM: 0in; BORDER-LEFT: medium none; PADDING-TOP: 0in; BORDER-BOTTOM: medium none; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%; mso-border-bottom-alt: double windowtext 2.25pt; mso-padding-alt: 0in 0in 1.0pt 0in"><strong><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 16pt; FONT-FAMILY: 'Arabic Transparent'">ÍóÏøóËóäóÇ <span style="BACKGROUND: yellow; COLOR: red; mso-highlight: yellow">ÃóÈõæ ãõÚóÇæöíóÉó</span> ÞóÇáó ÍóÏøóËóäóÇ <span style="BACKGROUND: yellow; COLOR: red; mso-highlight: yellow">ÇáúÃóÚúãóÔõ</span> Úóäú <span style="BACKGROUND: yellow; COLOR: red; mso-highlight: yellow">ÅöÈúÑóÇåöíãó</span><span style="COLOR: red"> </span>Úóäö ÇáúÃóÓúæóÏö Úóäú ÚóÇÆöÔóÉó ÞóÇáóÊú ÇÔúÊóÑóì ÑóÓõæáõ Çááøóåö Õóáøóì Çááøóåõ Úóáóíúåö æóÓóáøóãó ãöäú <span style="BACKGROUND: yellow; COLOR: red; mso-highlight: yellow">íóåõæÏöíøò</span> ØóÚóÇãðÇ äóÓöíÆóÉð <span style="BACKGROUND: yellow; COLOR: red; mso-highlight: yellow">ÝóÃóÚúØóÇåõ ÏöÑúÚðÇ áóåõ ÑóåúäðÇ.</span></span></strong><span lang="AR-SA"><o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="BORDER-RIGHT: medium none; PADDING-RIGHT: 0in; BORDER-TOP: medium none; PADDING-LEFT: 0in; TEXT-JUSTIFY: kashida; PADDING-BOTTOM: 0in; BORDER-LEFT: medium none; PADDING-TOP: 0in; BORDER-BOTTOM: medium none; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%; mso-border-bottom-alt: double windowtext 2.25pt; mso-padding-alt: 0in 0in 1.0pt 0in"><strong><span lang="AR-EG" style="FONT-SIZE: 16pt; BACKGROUND: yellow; COLOR: red; FONT-FAMILY: 'Arabic Transparent'; mso-bidi-language: AR-EG; mso-highlight: yellow">***ÑÃí ÃÕÍÇÈ ßõÊÈ ÇáÑÌÇá Ýí ÇáÑæÇÉ ÇáãÌÑæÍíä Ýí áÍÏíË(</span></strong><strong><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 16pt; BACKGROUND: yellow; COLOR: red; FONT-FAMILY: 'Arabic Transparent'; mso-highlight: yellow">23017</span></strong><strong><span lang="AR-EG" style="FONT-SIZE: 16pt; BACKGROUND: yellow; COLOR: red; FONT-FAMILY: 'Arabic Transparent'; mso-bidi-language: AR-EG; mso-highlight: yellow">)</span></strong><strong><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 16pt; BACKGROUND: yellow; COLOR: red; FONT-FAMILY: 'Arabic Transparent'; mso-highlight: yellow">¡ÇáÐì ÑæÇå ÃÍãÏ Èä ÍäÈá Ýì ßÊÇÈå .</span></strong><span lang="AR-SA"><o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="BORDER-RIGHT: medium none; PADDING-RIGHT: 0in; BORDER-TOP: medium none; PADDING-LEFT: 0in; TEXT-JUSTIFY: kashida; PADDING-BOTTOM: 0in; BORDER-LEFT: medium none; PADDING-TOP: 0in; BORDER-BOTTOM: medium none; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%; mso-border-bottom-alt: double windowtext 2.25pt; mso-padding-alt: 0in 0in 1.0pt 0in"><strong><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 16pt; BACKGROUND: yellow; COLOR: red; FONT-FAMILY: 'Arabic Transparent'; mso-highlight: yellow">ÇáÅÓã:</span></strong><strong><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 16pt; FONT-FAMILY: 'Arabic Transparent'">ÃÈæ ãÚÇæíÉ- ÇáØÈÞÉ:ÇáÕÛÑì ãä ÇáÊÇÈÚíä - ÇáäÓÈ:ÇáÊãíãí ÇáÓÚÏí- ÇáßäíÉ:ÃÈæ ãÚÇæíÉ - ÈáÏ ÇáÅÞÇãÉ:ÇáßæÝÉ - ÊÇÑíÎ ÇáæÝÇÉ: (195åÜ) - ÇáÑÊÈÉ:<span style="BACKGROUND: yellow; COLOR: red; mso-highlight: yellow">ÃÍÝÙ ÇáäÇÓ áÍÏíË ÇáÃÚãÔ¡æÞÏíåã Ýí ÍÏíË ÛíÑå.!!!.</span></span></strong><span lang="AR-SA"><o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="BORDER-RIGHT: medium none; PADDING-RIGHT: 0in; BORDER-TOP: medium none; PADDING-LEFT: 0in; TEXT-JUSTIFY: kashida; PADDING-BOTTOM: 0in; BORDER-LEFT: medium none; PADDING-TOP: 0in; BORDER-BOTTOM: medium none; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%; mso-border-bottom-alt: double windowtext 2.25pt; mso-padding-alt: 0in 0in 1.0pt 0in"><strong><span lang="AR-EG" style="FONT-SIZE: 16pt; FONT-FAMILY: 'Arabic Transparent'; mso-bidi-language: AR-EG">*** <span style="BACKGROUND: yellow; COLOR: red; mso-highlight: yellow">ÇáÃóúóõÚúãóÔõ</span> <span style="BACKGROUND: yellow; COLOR: red; mso-highlight: yellow">æ ÑÊÈÊå: ËÞÉ ÍÇÝÙ áßäå íÏáÓ...</span>.</span></strong><strong><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 16pt; FONT-FAMILY: 'Arabic Transparent'">: [ÇäÙÑ ÈíÇäÇÊ <span style="BACKGROUND: yellow; COLOR: red; mso-highlight: yellow">ÇáÃÚãÔ</span>¡ Ýì ÇáÍÏíË ÑÞã(1926)<span style="BACKGROUND: yellow; COLOR: red; mso-highlight: yellow"> ÇáÐì ÑæÇå ÇáÈÎ</span><span style="COLOR: red">ÇÑì.</span></span></strong><span lang="AR-SA"><o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="BORDER-RIGHT: medium none; PADDING-RIGHT: 0in; BORDER-TOP: medium none; PADDING-LEFT: 0in; TEXT-JUSTIFY: kashida; PADDING-BOTTOM: 0in; BORDER-LEFT: medium none; PADDING-TOP: 0in; BORDER-BOTTOM: medium none; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%; mso-border-bottom-alt: double windowtext 2.25pt; mso-padding-alt: 0in 0in 1.0pt 0in"><strong><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 16pt; BACKGROUND: yellow; COLOR: red; FONT-FAMILY: 'Arabic Transparent'; mso-highlight: yellow">ÇáÅÓã:ÅöÈúÑóÇåöíã Èä íÒíÏÈä ÞíÓó</span></strong><strong><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 16pt; FONT-FAMILY: 'Arabic Transparent'">- ÇáØÈÞÉ: ÇáÕÛÑì ãä ÇáÊÇÈÚíä- ÇáäÓÈ:ÇáäÎÚì- ÇáßäíÉ:ÃÈæ ÚãÑÇä - ÈáÏ ÇáÅÞÇãÉ:...- ÊÇÑíÎ ÇáæÝÇÉ: (96åÜ) - <span style="BACKGROUND: yellow; COLOR: red; mso-highlight: yellow">ÇáÑÊÈÉ:ËÞÉ íÑÓá ßËíÑÇ.!!!.</span></span></strong><span lang="AR-SA"><o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="BORDER-RIGHT: medium none; PADDING-RIGHT: 0in; BORDER-TOP: medium none; PADDING-LEFT: 0in; TEXT-JUSTIFY: kashida; PADDING-BOTTOM: 0in; BORDER-LEFT: medium none; PADDING-TOP: 0in; BORDER-BOTTOM: medium none; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%; mso-border-bottom-alt: double windowtext 2.25pt; mso-padding-alt: 0in 0in 1.0pt 0in"><strong><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 16pt; FONT-FAMILY: 'Arabic Transparent'">&nbsp;</span></strong><span lang="AR-SA"><o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="BORDER-RIGHT: medium none; PADDING-RIGHT: 0in; BORDER-TOP: medium none; PADDING-LEFT: 0in; TEXT-JUSTIFY: kashida; PADDING-BOTTOM: 0in; BORDER-LEFT: medium none; PADDING-TOP: 0in; BORDER-BOTTOM: medium none; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%; mso-border-bottom-alt: double windowtext 2.25pt; mso-padding-alt: 0in 0in 1.0pt 0in"><strong><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 16pt; FONT-FAMILY: 'Arabic Transparent'">===============================================</span></strong><span lang="AR-SA"><o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="BORDER-RIGHT: medium none; PADDING-RIGHT: 0in; BORDER-TOP: medium none; PADDING-LEFT: 0in; TEXT-JUSTIFY: kashida; PADDING-BOTTOM: 0in; BORDER-LEFT: medium none; PADDING-TOP: 0in; BORDER-BOTTOM: medium none; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%; mso-border-bottom-alt: double windowtext 2.25pt; mso-padding-alt: 0in 0in 1.0pt 0in"><strong><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 16pt; BACKGROUND: yellow; FONT-FAMILY: 'Arabic Transparent'; mso-highlight: yellow">(32)</span></strong><strong><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 16pt; FONT-FAMILY: 'Arabic Transparent'"> - *** Ñæì ÃÍãÏ Èä ÍäÈá - ÍÏíË ÑÞã: [24113] ßÊÇÈ: ÈÇÞì ÓäÏ ÇáÃäÕÇÑ &ndash; ÈÇÈ: ÈÇÞì ÇáÓäÏ ÇáÓÇÈÞ.</span></strong><span lang="AR-SA"><o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="BORDER-RIGHT: medium none; PADDING-RIGHT: 0in; BORDER-TOP: medium none; PADDING-LEFT: 0in; TEXT-JUSTIFY: kashida; PADDING-BOTTOM: 0in; BORDER-LEFT: medium none; PADDING-TOP: 0in; BORDER-BOTTOM: medium none; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%; mso-border-bottom-alt: double windowtext 2.25pt; mso-padding-alt: 0in 0in 1.0pt 0in"><strong><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 16pt; FONT-FAMILY: 'Arabic Transparent'">ÃóÍúãóÏõ Èúäõ ÍóäúÈóáò ÍóÏøóËóäóÇ íóÍúíóì Èúäõ ÒóßóÑöíøóÇ Èúäö ÃóÈöí ÒóÇÆöÏóÉó ÞóÇáó ÃóÎúÈóÑóäóÇ <span style="BACKGROUND: yellow; COLOR: red; mso-highlight: yellow">ÇáúÃóÚúãóÔõ</span> Úóäú <span style="BACKGROUND: yellow; COLOR: red; mso-highlight: yellow">ÅöÈúÑóÇåöíãó</span> Úóäö ÇáúÃóÓúæóÏö Úóäú ÚóÇÆöÔóÉó ÞóÇáóÊú:</span></strong><span lang="AR-SA"><o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="BORDER-RIGHT: medium none; PADDING-RIGHT: 0in; BORDER-TOP: medium none; PADDING-LEFT: 0in; TEXT-JUSTIFY: kashida; PADDING-BOTTOM: 0in; BORDER-LEFT: medium none; PADDING-TOP: 0in; BORDER-BOTTOM: medium none; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%; mso-border-bottom-alt: double windowtext 2.25pt; mso-padding-alt: 0in 0in 1.0pt 0in"><strong><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 16pt; FONT-FAMILY: 'Arabic Transparent'"><span style="mso-spacerun: yes">&nbsp;</span>Åöäøó ÑóÓõæáó Çááøóåö Õóáøóì Çááøóåõ Úóáóíúåö æóÓóáøóãó ÇÔúÊóÑóì ãöäú <span style="BACKGROUND: yellow; COLOR: red; mso-highlight: yellow">íóåõæÏöíøò</span> ØóÚóÇãðÇ <span style="BACKGROUND: yellow; COLOR: red; mso-highlight: yellow">ÝóÑóåóäóåõ</span> ÏöÑúÚóåõ.</span></strong><span lang="AR-SA"><o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="BORDER-RIGHT: medium none; PADDING-RIGHT: 0in; BORDER-TOP: medium none; PADDING-LEFT: 0in; TEXT-JUSTIFY: kashida; PADDING-BOTTOM: 0in; BORDER-LEFT: medium none; PADDING-TOP: 0in; BORDER-BOTTOM: medium none; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%; mso-border-bottom-alt: double windowtext 2.25pt; mso-padding-alt: 0in 0in 1.0pt 0in"><strong><span lang="AR-EG" style="FONT-SIZE: 16pt; BACKGROUND: yellow; COLOR: red; FONT-FAMILY: 'Arabic Transparent'; mso-bidi-language: AR-EG; mso-highlight: yellow">***ÑÃí ÃÕÍÇÈ ßõÊÈ ÇáÑÌÇá Ýí ÇáÑæÇÉ ÇáãÌÑæÍíä Ýí áÍÏíË(</span></strong><strong><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 16pt; BACKGROUND: yellow; COLOR: red; FONT-FAMILY: 'Arabic Transparent'; mso-highlight: yellow">24113</span></strong><strong><span lang="AR-EG" style="FONT-SIZE: 16pt; BACKGROUND: yellow; COLOR: red; FONT-FAMILY: 'Arabic Transparent'; mso-bidi-language: AR-EG; mso-highlight: yellow">)</span></strong><strong><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 16pt; BACKGROUND: yellow; COLOR: red; FONT-FAMILY: 'Arabic Transparent'; mso-highlight: yellow">¡ÇáÐì ÑæÇå ÃÍãÏ Èä ÍäÈá Ýì ßÊÇÈå .</span></strong><span lang="AR-SA"><o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="BORDER-RIGHT: medium none; PADDING-RIGHT: 0in; BORDER-TOP: medium none; PADDING-LEFT: 0in; TEXT-JUSTIFY: kashida; PADDING-BOTTOM: 0in; BORDER-LEFT: medium none; PADDING-TOP: 0in; BORDER-BOTTOM: medium none; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%; mso-border-bottom-alt: double windowtext 2.25pt; mso-padding-alt: 0in 0in 1.0pt 0in"><strong><span lang="AR-EG" style="FONT-SIZE: 16pt; FONT-FAMILY: 'Arabic Transparent'; mso-bidi-language: AR-EG">*** <span style="BACKGROUND: yellow; COLOR: red; mso-highlight: yellow">ÇáÃóúóõÚúãóÔõ</span> <span style="BACKGROUND: yellow; COLOR: red; mso-highlight: yellow">æ ÑÊÈÊå: ËÞÉ ÍÇÝÙ áßäå íÏáÓ...</span>.</span></strong><strong><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 16pt; FONT-FAMILY: 'Arabic Transparent'">: [ÇäÙÑ ÈíÇäÇÊ <span style="BACKGROUND: yellow; COLOR: red; mso-highlight: yellow">ÇáÃÚãÔ</span>¡ Ýì ÇáÍÏíË ÑÞã(1926)<span style="BACKGROUND: yellow; COLOR: red; mso-highlight: yellow"> ÇáÐì ÑæÇå ÇáÈÎ</span><span style="COLOR: red">ÇÑì.</span></span></strong><span lang="AR-SA"><o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="BORDER-RIGHT: medium none; PADDING-RIGHT: 0in; BORDER-TOP: medium none; PADDING-LEFT: 0in; TEXT-JUSTIFY: kashida; PADDING-BOTTOM: 0in; BORDER-LEFT: medium none; PADDING-TOP: 0in; BORDER-BOTTOM: medium none; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%; mso-border-bottom-alt: double windowtext 2.25pt; mso-padding-alt: 0in 0in 1.0pt 0in"><strong><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 16pt; BACKGROUND: yellow; COLOR: red; FONT-FAMILY: 'Arabic Transparent'; mso-highlight: yellow">ÇáÅÓã:ÅöÈúÑóÇåöíã Èä íÒíÏÈä ÞíÓó</span></strong><strong><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 16pt; FONT-FAMILY: 'Arabic Transparent'">- ÇáØÈÞÉ: ÇáÕÛÑì ãä ÇáÊÇÈÚíä- ÇáäÓÈ:ÇáäÎÚì- ÇáßäíÉ:ÃÈæ ÚãÑÇä - ÈáÏ ÇáÅÞÇãÉ:...- ÊÇÑíÎ ÇáæÝÇÉ: (96åÜ) - <span style="BACKGROUND: yellow; COLOR: red; mso-highlight: yellow">ÇáÑÊÈÉ:ËÞÉ íÑÓá ßËíÑÇ.!!!.</span></span></strong><span lang="AR-SA"><o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="BORDER-RIGHT: medium none; PADDING-RIGHT: 0in; BORDER-TOP: medium none; PADDING-LEFT: 0in; TEXT-JUSTIFY: kashida; PADDING-BOTTOM: 0in; BORDER-LEFT: medium none; PADDING-TOP: 0in; BORDER-BOTTOM: medium none; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%; mso-border-bottom-alt: double windowtext 2.25pt; mso-padding-alt: 0in 0in 1.0pt 0in"><strong><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 16pt; FONT-FAMILY: 'Arabic Transparent'">===============================================</span></strong><span lang="AR-SA"><o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="BORDER-RIGHT: medium none; PADDING-RIGHT: 0in; BORDER-TOP: medium none; PADDING-LEFT: 0in; TEXT-JUSTIFY: kashida; PADDING-BOTTOM: 0in; BORDER-LEFT: medium none; PADDING-TOP: 0in; BORDER-BOTTOM: medium none; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%; mso-border-bottom-alt: double windowtext 2.25pt; mso-padding-alt: 0in 0in 1.0pt 0in"><strong><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 16pt; BACKGROUND: yellow; FONT-FAMILY: 'Arabic Transparent'; mso-highlight: yellow">(33)</span></strong><strong><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 16pt; FONT-FAMILY: 'Arabic Transparent'"> - *** Ñæì ÃÍãÏ Èä ÍäÈá - ÍÏíË ÑÞã: [24744] ßÊÇÈ: ÈÇÞì ÓäÏ ÇáÃäÕÇÑ &ndash; ÈÇÈ: ÈÇÞì ÇáÓäÏ ÇáÓÇÈÞ.</span></strong><span lang="AR-SA"><o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="BORDER-RIGHT: medium none; PADDING-RIGHT: 0in; BORDER-TOP: medium none; PADDING-LEFT: 0in; TEXT-JUSTIFY: kashida; PADDING-BOTTOM: 0in; BORDER-LEFT: medium none; PADDING-TOP: 0in; BORDER-BOTTOM: medium none; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%; mso-border-bottom-alt: double windowtext 2.25pt; mso-padding-alt: 0in 0in 1.0pt 0in"><strong><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 16pt; FONT-FAMILY: 'Arabic Transparent'">ÍóÏøóËóäóÇ ÇÈúäõ äõãóíúÑò Úóäö <span style="BACKGROUND: yellow; COLOR: red; mso-highlight: yellow">ÇáúÃóÚúãóÔö</span> Úóäú <span style="BACKGROUND: yellow; COLOR: red; mso-highlight: yellow">ÅöÈúÑóÇåöíãó</span><span style="COLOR: red"> </span>ÞóÇáó ÍóÏøóËóäöí ÇáúÃóÓúæóÏõ Úóäú ÚóÇÆöÔóÉó ÞóÇáóÊú <span style="BACKGROUND: yellow; COLOR: red; mso-highlight: yellow">Ñóåóäó</span> ÑóÓõæáõ Çááøóåö Õóáøóì Çááøóåõ Úóáóíúåö æóÓóáøóãó <span style="BACKGROUND: yellow; COLOR: red; mso-highlight: yellow">íóåõæÏöíøðÇ</span> <span style="BACKGROUND: yellow; COLOR: red; mso-highlight: yellow">ÏöÑúÚðÇ</span> æóÃóÎóÐó ãöäúåõ <span style="BACKGROUND: yellow; COLOR: red; mso-highlight: yellow">ØóÚóÇãðÇ</span>.</span></strong><span lang="AR-SA"><o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="BORDER-RIGHT: medium none; PADDING-RIGHT: 0in; BORDER-TOP: medium none; PADDING-LEFT: 0in; TEXT-JUSTIFY: kashida; PADDING-BOTTOM: 0in; BORDER-LEFT: medium none; PADDING-TOP: 0in; BORDER-BOTTOM: medium none; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%; mso-border-bottom-alt: double windowtext 2.25pt; mso-padding-alt: 0in 0in 1.0pt 0in"><strong><span lang="AR-EG" style="FONT-SIZE: 16pt; BACKGROUND: yellow; COLOR: red; FONT-FAMILY: 'Arabic Transparent'; mso-bidi-language: AR-EG; mso-highlight: yellow">***ÑÃí ÃÕÍÇÈ ßõÊÈ ÇáÑÌÇá Ýí ÇáÑæÇÉ ÇáãÌÑæÍíä Ýí áÍÏíË(</span></strong><strong><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 16pt; BACKGROUND: yellow; COLOR: red; FONT-FAMILY: 'Arabic Transparent'; mso-highlight: yellow">24744</span></strong><strong><span lang="AR-EG" style="FONT-SIZE: 16pt; BACKGROUND: yellow; COLOR: red; FONT-FAMILY: 'Arabic Transparent'; mso-bidi-language: AR-EG; mso-highlight: yellow">)</span></strong><strong><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 16pt; BACKGROUND: yellow; COLOR: red; FONT-FAMILY: 'Arabic Transparent'; mso-highlight: yellow">¡ÇáÐì ÑæÇå ÃÍãÏ Èä ÍäÈá Ýì ßÊÇÈå .</span></strong><span lang="AR-SA"><o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="BORDER-RIGHT: medium none; PADDING-RIGHT: 0in; BORDER-TOP: medium none; PADDING-LEFT: 0in; TEXT-JUSTIFY: kashida; PADDING-BOTTOM: 0in; BORDER-LEFT: medium none; PADDING-TOP: 0in; BORDER-BOTTOM: medium none; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%; mso-border-bottom-alt: double windowtext 2.25pt; mso-padding-alt: 0in 0in 1.0pt 0in"><strong><span lang="AR-EG" style="FONT-SIZE: 16pt; FONT-FAMILY: 'Arabic Transparent'; mso-bidi-language: AR-EG">*** <span style="BACKGROUND: yellow; COLOR: red; mso-highlight: yellow">ÇáÃóúóõÚúãóÔõ</span> <span style="BACKGROUND: yellow; COLOR: red; mso-highlight: yellow">æ ÑÊÈÊå: ËÞÉ ÍÇÝÙ áßäå íÏáÓ...</span>.</span></strong><strong><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 16pt; FONT-FAMILY: 'Arabic Transparent'">: [ÇäÙÑ ÈíÇäÇÊ <span style="BACKGROUND: yellow; COLOR: red; mso-highlight: yellow">ÇáÃÚãÔ</span>¡ Ýì ÇáÍÏíË ÑÞã(1926)<span style="BACKGROUND: yellow; COLOR: red; mso-highlight: yellow"> ÇáÐì ÑæÇå ÇáÈÎ</span><span style="COLOR: red">ÇÑì.</span></span></strong><span lang="AR-SA"><o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="BORDER-RIGHT: medium none; PADDING-RIGHT: 0in; BORDER-TOP: medium none; PADDING-LEFT: 0in; TEXT-JUSTIFY: kashida; PADDING-BOTTOM: 0in; BORDER-LEFT: medium none; PADDING-TOP: 0in; BORDER-BOTTOM: medium none; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%; mso-border-bottom-alt: double windowtext 2.25pt; mso-padding-alt: 0in 0in 1.0pt 0in"><strong><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 16pt; BACKGROUND: yellow; COLOR: red; FONT-FAMILY: 'Arabic Transparent'; mso-highlight: yellow">ÇáÅÓã:ÅöÈúÑóÇåöíã Èä íÒíÏÈä ÞíÓó</span></strong><strong><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 16pt; FONT-FAMILY: 'Arabic Transparent'">- ÇáØÈÞÉ: ÇáÕÛÑì ãä ÇáÊÇÈÚíä- ÇáäÓÈ:ÇáäÎÚì- ÇáßäíÉ:ÃÈæ ÚãÑÇä - ÈáÏ ÇáÅÞÇãÉ:...- ÊÇÑíÎ ÇáæÝÇÉ: (96åÜ) - <span style="BACKGROUND: yellow; COLOR: red; mso-highlight: yellow">ÇáÑÊÈÉ:ËÞÉ íÑÓá ßËíÑÇ.!!!.</span></span></strong><span lang="AR-SA"><o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="BORDER-RIGHT: medium none; PADDING-RIGHT: 0in; BORDER-TOP: medium none; PADDING-LEFT: 0in; TEXT-JUSTIFY: kashida; PADDING-BOTTOM: 0in; BORDER-LEFT: medium none; PADDING-TOP: 0in; BORDER-BOTTOM: medium none; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%; mso-border-bottom-alt: double windowtext 2.25pt; mso-padding-alt: 0in 0in 1.0pt 0in"><strong><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 16pt; FONT-FAMILY: 'Arabic Transparent'">===============================================</span></strong><span lang="AR-SA"><o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="BORDER-RIGHT: medium none; PADDING-RIGHT: 0in; BORDER-TOP: medium none; PADDING-LEFT: 0in; TEXT-JUSTIFY: kashida; PADDING-BOTTOM: 0in; BORDER-LEFT: medium none; PADDING-TOP: 0in; BORDER-BOTTOM: medium none; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%; mso-border-bottom-alt: double windowtext 2.25pt; mso-padding-alt: 0in 0in 1.0pt 0in"><strong><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 16pt; BACKGROUND: yellow; FONT-FAMILY: 'Arabic Transparent'; mso-highlight: yellow">(34)</span></strong><strong><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 16pt; FONT-FAMILY: 'Arabic Transparent'"> - *** Ñæì ÃÍãÏ Èä ÍäÈá - ÍÏíË ÑÞã: [24805] ßÊÇÈ ÈÇÞì ÓäÏ ÇáÃäÕÇÑ &ndash; ÈÇÈ: ÈÇÞì ÇáÓäÏ ÇáÓÇÈÞ.</span></strong><span lang="AR-SA"><o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="BORDER-RIGHT: medium none; PADDING-RIGHT: 0in; BORDER-TOP: medium none; PADDING-LEFT: 0in; TEXT-JUSTIFY: kashida; PADDING-BOTTOM: 0in; BORDER-LEFT: medium none; PADDING-TOP: 0in; BORDER-BOTTOM: medium none; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%; mso-border-bottom-alt: double windowtext 2.25pt; mso-padding-alt: 0in 0in 1.0pt 0in"><strong><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 16pt; FONT-FAMILY: 'Arabic Transparent'">ÍóÏøóËóäóÇ íóÒöíÏõ ÞóÇáó ÃóÎúÈóÑóäóÇ ÓõÝúíóÇäõ Úóäö <span style="BACKGROUND: yellow; COLOR: red; mso-highlight: yellow">ÇáúÃóÚúãóÔö</span> Úóäú <span style="BACKGROUND: yellow; COLOR: red; mso-highlight: yellow">ÅöÈúÑóÇåöíãó</span><span style="COLOR: red"> </span>Úóäú ÇáúÃóÓúæóÏö Úóäú ÚóÇÆöÔóÉó ÞóÇáóÊú:</span></strong><span lang="AR-SA"><o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="BORDER-RIGHT: medium none; PADDING-RIGHT: 0in; BORDER-TOP: medium none; PADDING-LEFT: 0in; TEXT-JUSTIFY: kashida; PADDING-BOTTOM: 0in; BORDER-LEFT: medium none; PADDING-TOP: 0in; BORDER-BOTTOM: medium none; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%; mso-border-bottom-alt: double windowtext 2.25pt; mso-padding-alt: 0in 0in 1.0pt 0in"><strong><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 16pt; FONT-FAMILY: 'Arabic Transparent'"><span style="mso-spacerun: yes">&nbsp;</span>ÊõæõÝøöíó ÑóÓõæáõ Çááøóåö Õóáøóì Çááøóåõ Úóáóíúåö æóÓóáøóãó æóÏöÑúÚõåõ ãóÑúåõæäóÉñ ÈöËóáóÇËöíäó ÕóÇÚðÇ ãöäú <span style="BACKGROUND: yellow; COLOR: red; mso-highlight: yellow">ÔóÚöíÑò</span>.)).</span></strong><span lang="AR-SA"><o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="BORDER-RIGHT: medium none; PADDING-RIGHT: 0in; BORDER-TOP: medium none; PADDING-LEFT: 0in; TEXT-JUSTIFY: kashida; PADDING-BOTTOM: 0in; BORDER-LEFT: medium none; PADDING-TOP: 0in; BORDER-BOTTOM: medium none; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%; mso-border-bottom-alt: double windowtext 2.25pt; mso-padding-alt: 0in 0in 1.0pt 0in"><strong><span lang="AR-EG" style="FONT-SIZE: 16pt; BACKGROUND: yellow; COLOR: red; FONT-FAMILY: 'Arabic Transparent'; mso-bidi-language: AR-EG; mso-highlight: yellow">***ÑÃí ÃÕÍÇÈ ßõÊÈ ÇáÑÌÇá Ýí ÇáÑæÇÉ ÇáãÌÑæÍíä Ýí áÍÏíË(</span></strong><strong><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 16pt; BACKGROUND: yellow; COLOR: red; FONT-FAMILY: 'Arabic Transparent'; mso-highlight: yellow">24805</span></strong><strong><span lang="AR-EG" style="FONT-SIZE: 16pt; BACKGROUND: yellow; COLOR: red; FONT-FAMILY: 'Arabic Transparent'; mso-bidi-language: AR-EG; mso-highlight: yellow">)</span></strong><strong><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 16pt; BACKGROUND: yellow; COLOR: red; FONT-FAMILY: 'Arabic Transparent'; mso-highlight: yellow">¡ÇáÐì ÑæÇå ÃÍãÏ Èä ÍäÈá Ýì ßÊÇÈå .</span></strong><span lang="AR-SA"><o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="BORDER-RIGHT: medium none; PADDING-RIGHT: 0in; BORDER-TOP: medium none; PADDING-LEFT: 0in; TEXT-JUSTIFY: kashida; PADDING-BOTTOM: 0in; BORDER-LEFT: medium none; PADDING-TOP: 0in; BORDER-BOTTOM: medium none; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%; mso-border-bottom-alt: double windowtext 2.25pt; mso-padding-alt: 0in 0in 1.0pt 0in"><strong><span lang="AR-EG" style="FONT-SIZE: 16pt; FONT-FAMILY: 'Arabic Transparent'; mso-bidi-language: AR-EG">*** <span style="BACKGROUND: yellow; COLOR: red; mso-highlight: yellow">ÇáÃóúóõÚúãóÔõ</span> <span style="BACKGROUND: yellow; COLOR: red; mso-highlight: yellow">æ ÑÊÈÊå: ËÞÉ ÍÇÝÙ áßäå íÏáÓ...</span>.</span></strong><strong><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 16pt; FONT-FAMILY: 'Arabic Transparent'">: [ÇäÙÑ ÈíÇäÇÊ <span style="BACKGROUND: yellow; COLOR: red; mso-highlight: yellow">ÇáÃÚãÔ</span>¡ Ýì ÇáÍÏíË ÑÞã(1926)<span style="BACKGROUND: yellow; COLOR: red; mso-highlight: yellow"> ÇáÐì ÑæÇå ÇáÈÎ</span><span style="COLOR: red">ÇÑì.</span></span></strong><span lang="AR-SA"><o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="BORDER-RIGHT: medium none; PADDING-RIGHT: 0in; BORDER-TOP: medium none; PADDING-LEFT: 0in; TEXT-JUSTIFY: kashida; PADDING-BOTTOM: 0in; BORDER-LEFT: medium none; PADDING-TOP: 0in; BORDER-BOTTOM: medium none; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%; mso-border-bottom-alt: double windowtext 2.25pt; mso-padding-alt: 0in 0in 1.0pt 0in"><strong><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 16pt; BACKGROUND: yellow; COLOR: red; FONT-FAMILY: 'Arabic Transparent'; mso-highlight: yellow">ÇáÅÓã:ÅöÈúÑóÇåöíã Èä íÒíÏÈä ÞíÓó</span></strong><strong><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 16pt; FONT-FAMILY: 'Arabic Transparent'">- ÇáØÈÞÉ: ÇáÕÛÑì ãä ÇáÊÇÈÚíä- ÇáäÓÈ:ÇáäÎÚì- ÇáßäíÉ:ÃÈæ ÚãÑÇä - ÈáÏ ÇáÅÞÇãÉ:...- ÊÇÑíÎ ÇáæÝÇÉ: (96åÜ) - <span style="BACKGROUND: yellow; COLOR: red; mso-highlight: yellow">ÇáÑÊÈÉ:ËÞÉ íÑÓá ßËíÑÇ.!!!.</span></span></strong><span lang="AR-SA"><o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="BORDER-RIGHT: medium none; PADDING-RIGHT: 0in; BORDER-TOP: medium none; PADDING-LEFT: 0in; TEXT-JUSTIFY: kashida; PADDING-BOTTOM: 0in; BORDER-LEFT: medium none; PADDING-TOP: 0in; BORDER-BOTTOM: medium none; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%; mso-border-bottom-alt: double windowtext 2.25pt; mso-padding-alt: 0in 0in 1.0pt 0in"><strong><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 16pt; FONT-FAMILY: 'Arabic Transparent'">===============================================</span></strong><span lang="AR-SA"><o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="BORDER-RIGHT: medium none; PADDING-RIGHT: 0in; BORDER-TOP: medium none; PADDING-LEFT: 0in; TEXT-JUSTIFY: kashida; PADDING-BOTTOM: 0in; BORDER-LEFT: medium none; PADDING-TOP: 0in; BORDER-BOTTOM: medium none; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%; mso-border-bottom-alt: double windowtext 2.25pt; mso-padding-alt: 0in 0in 1.0pt 0in"><strong><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 16pt; FONT-FAMILY: 'Arabic Transparent'"><span style="mso-spacerun: yes">&nbsp;</span><span style="BACKGROUND: yellow; mso-highlight: yellow">(35)</span> - *** Ñæì ÃÍãÏ Èä ÍäÈá - ÍÏíË ÑÞã: [26285] ßÊÇÈ:ãä ãÓäÏ ÇáÞÈÇÆá&ndash; ÈÇÈ:ãä ÍÏíË ÃÓãÇÁ ÇÈäÉ íÒíÏ.</span></strong><span lang="AR-SA"><o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="BORDER-RIGHT: medium none; PADDING-RIGHT: 0in; BORDER-TOP: medium none; PADDING-LEFT: 0in; TEXT-JUSTIFY: kashida; PADDING-BOTTOM: 0in; BORDER-LEFT: medium none; PADDING-TOP: 0in; BORDER-BOTTOM: medium none; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%; mso-border-bottom-alt: double windowtext 2.25pt; mso-padding-alt: 0in 0in 1.0pt 0in"><strong><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 16pt; FONT-FAMILY: 'Arabic Transparent'">ÍóÏøóËóäóÇ æóßöíÚñ ÍóÏøóËóäóÇ ÚóÈúÏõ ÇáúÍóãöíÏö Úóäú <span style="BACKGROUND: yellow; COLOR: red; mso-highlight: yellow">ÔóåúÑö Èúäö ÍóæúÔóÈò</span> Úóäú ÃóÓúãóÇÁó ÞóÇáóÊú:</span></strong><span lang="AR-SA"><o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="BORDER-RIGHT: medium none; PADDING-RIGHT: 0in; BORDER-TOP: medium none; PADDING-LEFT: 0in; TEXT-JUSTIFY: kashida; PADDING-BOTTOM: 0in; BORDER-LEFT: medium none; PADDING-TOP: 0in; BORDER-BOTTOM: medium none; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%; mso-border-bottom-alt: double windowtext 2.25pt; mso-padding-alt: 0in 0in 1.0pt 0in"><strong><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 16pt; FONT-FAMILY: 'Arabic Transparent'">((ÊæÝì ÑóÓõæáõ Çááøóåö Õóáøóì Çááøóåõ Úóáóíúåö æóÓóáøóãó æóÏöÑúÚõåõ ãóÑúåõæäóÉñ ÍóÏøóËóäóÇ ÚóÈúÏ Çááøóåö ÍóÏøóËóäóÇ ãõÍóãøóÏõ Èúäõ ÈóßøóÇÑò ÍóÏøóËóäóÇ ÚóÈúÏõ ÇáúÍóãöíÏö Èúäõ ÈóåúÑóÇãó ÇáúÝóÒóÇÑöíøõ Úóäú <span style="BACKGROUND: yellow; COLOR: red; mso-highlight: yellow">ÔóåúÑö Èúäö ÍóæúÔóÈò</span> Úóäú ÃóÓúãóÇÁó ÈöäúÊö íóÒöíÏó ãöËúáóåõ.)).</span></strong><span lang="AR-SA"><o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="BORDER-RIGHT: medium none; PADDING-RIGHT: 0in; BORDER-TOP: medium none; PADDING-LEFT: 0in; TEXT-JUSTIFY: kashida; PADDING-BOTTOM: 0in; BORDER-LEFT: medium none; PADDING-TOP: 0in; BORDER-BOTTOM: medium none; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%; mso-border-bottom-alt: double windowtext 2.25pt; mso-padding-alt: 0in 0in 1.0pt 0in"><strong><span lang="AR-EG" style="FONT-SIZE: 16pt; BACKGROUND: yellow; COLOR: red; FONT-FAMILY: 'Arabic Transparent'; mso-bidi-language: AR-EG; mso-highlight: yellow">***ÑÃí ÃÕÍÇÈ ßõÊÈ ÇáÑÌÇá Ýí ÇáÑæÇÉ ÇáãÌÑæÍíä Ýí áÍÏíË(</span></strong><strong><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 16pt; BACKGROUND: yellow; COLOR: red; FONT-FAMILY: 'Arabic Transparent'; mso-highlight: yellow">26285</span></strong><strong><span lang="AR-EG" style="FONT-SIZE: 16pt; BACKGROUND: yellow; COLOR: red; FONT-FAMILY: 'Arabic Transparent'; mso-bidi-language: AR-EG; mso-highlight: yellow">)</span></strong><strong><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 16pt; BACKGROUND: yellow; COLOR: red; FONT-FAMILY: 'Arabic Transparent'; mso-highlight: yellow">¡ÇáÐì ÑæÇå ÃÍãÏ Èä ÍäÈá Ýì ßÊÇÈå .</span></strong><strong><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 16pt; FONT-FAMILY: 'Arabic Transparent'"> </span></strong><span lang="AR-SA"><o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="BORDER-RIGHT: medium none; PADDING-RIGHT: 0in; BORDER-TOP: medium none; PADDING-LEFT: 0in; TEXT-JUSTIFY: kashida; PADDING-BOTTOM: 0in; BORDER-LEFT: medium none; PADDING-TOP: 0in; BORDER-BOTTOM: medium none; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%; mso-border-bottom-alt: double windowtext 2.25pt; mso-padding-alt: 0in 0in 1.0pt 0in"><strong><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 16pt; BACKGROUND: yellow; COLOR: red; FONT-FAMILY: 'Arabic Transparent'; mso-highlight: yellow">ÔóåúÑö Èúäö ÍóæúÔóÈò</span></strong><strong><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 16pt; FONT-FAMILY: 'Arabic Transparent'">:ÕÏæÞ ßËíÑ ÇáÅÑÓÇá æÇáÃæåÇã.</span></strong><span lang="AR-SA"><o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="BORDER-RIGHT: medium none; PADDING-RIGHT: 0in; BORDER-TOP: medium none; PADDING-LEFT: 0in; TEXT-JUSTIFY: kashida; PADDING-BOTTOM: 0in; BORDER-LEFT: medium none; PADDING-TOP: 0in; BORDER-BOTTOM: medium none; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%; mso-border-bottom-alt: double windowtext 2.25pt; mso-padding-alt: 0in 0in 1.0pt 0in"><strong><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 16pt; FONT-FAMILY: 'Arabic Transparent'">&nbsp;</span></strong><span lang="AR-SA"><o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="BORDER-RIGHT: medium none; PADDING-RIGHT: 0in; BORDER-TOP: medium none; PADDING-LEFT: 0in; TEXT-JUSTIFY: kashida; PADDING-BOTTOM: 0in; BORDER-LEFT: medium none; PADDING-TOP: 0in; BORDER-BOTTOM: medium none; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%; mso-border-bottom-alt: double windowtext 2.25pt; mso-padding-alt: 0in 0in 1.0pt 0in"><strong><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 16pt; BACKGROUND: yellow; FONT-FAMILY: 'Arabic Transparent'; mso-highlight: yellow">(36)</span></strong><strong><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 16pt; FONT-FAMILY: 'Arabic Transparent'"> - *** Ñæì ÃÍãÏ Èä ÍäÈá - ÍÏíË ÑÞã: [26305] ßÊÇÈ: ãä ãÓäÏ ÇáÞÈÇÆá&ndash; ÈÇÈ:ãä ÍÏíË ÃÓãÇÁ ÇÈäÉ íÒíÏ.</span></strong><span lang="AR-SA"><o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="BORDER-RIGHT: medium none; PADDING-RIGHT: 0in; BORDER-TOP: medium none; PADDING-LEFT: 0in; TEXT-JUSTIFY: kashida; PADDING-BOTTOM: 0in; BORDER-LEFT: medium none; PADDING-TOP: 0in; BORDER-BOTTOM: medium none; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%; mso-border-bottom-alt: double windowtext 2.25pt; mso-padding-alt: 0in 0in 1.0pt 0in"><strong><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 16pt; FONT-FAMILY: 'Arabic Transparent'">ÈÇÈ:</span></strong><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 16pt"> </span><strong><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 16pt; FONT-FAMILY: 'Arabic Transparent'">ÍóÏøóËóäóÇ åóÇÔöãñ ÞóÇáó ÍóÏøóËóäöí ÚóÈúÏõ ÇáúÍóãöíÏö ÞóÇáó ÍóÏøóËóäöí <span style="BACKGROUND: yellow; COLOR: red; mso-highlight: yellow">ÔóåúÑõ Èúäõ ÍóæúÔóÈò</span> ÞóÇáó ÍóÏøóËóÊúäöí ÃóÓúãóÇÁõ ÈöäúÊõ íóÒöíÏ:</span></strong><span lang="AR-SA"><o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="BORDER-RIGHT: medium none; PADDING-RIGHT: 0in; BORDER-TOP: medium none; PADDING-LEFT: 0in; TEXT-JUSTIFY: kashida; PADDING-BOTTOM: 0in; BORDER-LEFT: medium none; PADDING-TOP: 0in; BORDER-BOTTOM: medium none; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%; mso-border-bottom-alt: double windowtext 2.25pt; mso-padding-alt: 0in 0in 1.0pt 0in"><strong><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 16pt; FONT-FAMILY: 'Arabic Transparent'">(( Ãóäøó ÑóÓõæáó Çááøóåö Õóáøóì Çááøóåõ Úóáóíúåö æóÓóáøóãó ÊõæõÝøöíó íóæúãó ÊõæõÝøöíó æóÏöÑúÚõåõ ãóÑúåõæäóÉñ ÚöäúÏó ÑóÌõáò ãöäú ÇáúíóåõæÏö ÈöæóÓúÞò ãöäú <span style="BACKGROUND: yellow; COLOR: red; mso-highlight: yellow">ÔóÚöíÑò</span>.)).</span></strong><span lang="AR-SA"><o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="BORDER-RIGHT: medium none; PADDING-RIGHT: 0in; BORDER-TOP: medium none; PADDING-LEFT: 0in; TEXT-JUSTIFY: kashida; PADDING-BOTTOM: 0in; BORDER-LEFT: medium none; PADDING-TOP: 0in; BORDER-BOTTOM: medium none; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%; mso-border-bottom-alt: double windowtext 2.25pt; mso-padding-alt: 0in 0in 1.0pt 0in"><strong><span lang="AR-EG" style="FONT-SIZE: 16pt; BACKGROUND: yellow; COLOR: red; FONT-FAMILY: 'Arabic Transparent'; mso-bidi-language: AR-EG; mso-highlight: yellow">***ÑÃí ÃÕÍÇÈ ßõÊÈ ÇáÑÌÇá Ýí ÇáÑæÇÉ ÇáãÌÑæÍíä Ýí áÍÏíË(</span></strong><strong><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 16pt; BACKGROUND: yellow; COLOR: red; FONT-FAMILY: 'Arabic Transparent'; mso-highlight: yellow">26305</span></strong><strong><span lang="AR-EG" style="FONT-SIZE: 16pt; BACKGROUND: yellow; COLOR: red; FONT-FAMILY: 'Arabic Transparent'; mso-bidi-language: AR-EG; mso-highlight: yellow">)</span></strong><strong><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 16pt; BACKGROUND: yellow; COLOR: red; FONT-FAMILY: 'Arabic Transparent'; mso-highlight: yellow">¡ÇáÐì ÑæÇå ÃÍãÏ Èä ÍäÈá Ýì ßÊÇÈå .</span></strong><span lang="AR-SA"><o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="BORDER-RIGHT: medium none; PADDING-RIGHT: 0in; BORDER-TOP: medium none; PADDING-LEFT: 0in; TEXT-JUSTIFY: kashida; PADDING-BOTTOM: 0in; BORDER-LEFT: medium none; PADDING-TOP: 0in; BORDER-BOTTOM: medium none; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%; mso-border-bottom-alt: double windowtext 2.25pt; mso-padding-alt: 0in 0in 1.0pt 0in"><strong><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 16pt; BACKGROUND: yellow; COLOR: red; FONT-FAMILY: 'Arabic Transparent'; mso-highlight: yellow">ÔóåúÑö Èúäö ÍóæúÔóÈò</span></strong><strong><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 16pt; FONT-FAMILY: 'Arabic Transparent'">:ÕÏæÞ ßËíÑ ÇáÅÑÓÇá æÇáÃæåÇã.</span></strong><span lang="AR-SA"><o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="BORDER-RIGHT: medium none; PADDING-RIGHT: 0in; BORDER-TOP: medium none; PADDING-LEFT: 0in; TEXT-JUSTIFY: kashida; PADDING-BOTTOM: 0in; BORDER-LEFT: medium none; PADDING-TOP: 0in; BORDER-BOTTOM: medium none; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%; mso-border-bottom-alt: double windowtext 2.25pt; mso-padding-alt: 0in 0in 1.0pt 0in"><strong><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 16pt; FONT-FAMILY: 'Arabic Transparent'">===============================================</span></strong><span lang="AR-SA"><o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="BORDER-RIGHT: medium none; PADDING-RIGHT: 0in; BORDER-TOP: medium none; PADDING-LEFT: 0in; TEXT-JUSTIFY: kashida; PADDING-BOTTOM: 0in; BORDER-LEFT: medium none; PADDING-TOP: 0in; BORDER-BOTTOM: medium none; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%; mso-border-bottom-alt: double windowtext 2.25pt; mso-padding-alt: 0in 0in 1.0pt 0in"><strong><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 16pt; BACKGROUND: yellow; COLOR: red; FONT-FAMILY: 'Arabic Transparent'; mso-highlight: yellow"><span style="mso-spacerun: yes">&nbsp;</span></span></strong><span lang="AR-SA"><o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="BORDER-RIGHT: medium none; PADDING-RIGHT: 0in; BORDER-TOP: medium none; PADDING-LEFT: 0in; TEXT-JUSTIFY: kashida; PADDING-BOTTOM: 0in; BORDER-LEFT: medium none; PADDING-TOP: 0in; BORDER-BOTTOM: medium none; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%; mso-border-bottom-alt: double windowtext 2.25pt; mso-padding-alt: 0in 0in 1.0pt 0in"><strong><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 16pt; BACKGROUND: yellow; COLOR: red; FONT-FAMILY: 'Arabic Transparent'; mso-highlight: yellow">(8) - ãóÇ Þöíáó Ýöí ÏöÑúÚö ÇáäøóÈöíøö Õóáøóì Çááøóåõ Úóáóíúåö æóÓóáøóãó</span></strong><span lang="AR-SA"><o:p></o:p></span></p>
</div>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="TEXT-JUSTIFY: kashida; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%"><strong><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 16pt; COLOR: red; FONT-FAMILY: 'Arabic Transparent'">Ýì ßÊÇÈ</span></strong><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 16pt; FONT-FAMILY: 'Arabic Transparent'"> <strong><span style="COLOR: black">æãÇáß.<span style="mso-spacerun: yes">&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span>[ãæáæÏ 91/93åÜ- æÊæÝí 179åÜ].<span style="mso-spacerun: yes">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></span></strong></span><span lang="AR-SA"><o:p></o:p></span></p>
<div style="BORDER-RIGHT: medium none; PADDING-RIGHT: 0in; BORDER-TOP: medium none; PADDING-LEFT: 0in; PADDING-BOTTOM: 1pt; BORDER-LEFT: medium none; PADDING-TOP: 0in; BORDER-BOTTOM: windowtext 2.25pt double">
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="BORDER-RIGHT: medium none; PADDING-RIGHT: 0in; BORDER-TOP: medium none; PADDING-LEFT: 0in; TEXT-JUSTIFY: kashida; PADDING-BOTTOM: 0in; BORDER-LEFT: medium none; PADDING-TOP: 0in; BORDER-BOTTOM: medium none; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%; mso-border-bottom-alt: double windowtext 2.25pt; mso-padding-alt: 0in 0in 1.0pt 0in"><strong><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 16pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: 'Arabic Transparent'"><span style="mso-spacerun: yes">&nbsp;</span></span></strong><strong><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 16pt; FONT-FAMILY: 'Arabic Transparent'">áã íÐßÑ ãÇáß ÑæÇíÇÊ Úä Ñåä ÏÑÚ ÇáäÈí Úáíå ÇáÕáÇÉ æÇáÓáÇã...¿!.</span></strong><span lang="AR-SA"><o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="BORDER-RIGHT: medium none; PADDING-RIGHT: 0in; BORDER-TOP: medium none; PADDING-LEFT: 0in; TEXT-JUSTIFY: kashida; PADDING-BOTTOM: 0in; BORDER-LEFT: medium none; PADDING-TOP: 0in; BORDER-BOTTOM: medium none; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%; mso-border-bottom-alt: double windowtext 2.25pt; mso-padding-alt: 0in 0in 1.0pt 0in"><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 16pt; FONT-FAMILY: 'Arabic Transparent'">&nbsp;</span><span lang="AR-SA"><o:p></o:p></span></p>
</div>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="TEXT-JUSTIFY: kashida; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%"><strong><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 16pt; BACKGROUND: yellow; COLOR: red; FONT-FAMILY: 'Arabic Transparent'; mso-highlight: yellow">(9) - ãóÇ Þöíáó Ýöí ÏöÑúÚö ÇáäøóÈöíøö Õóáøóì Çááøóåõ Úóáóíúåö æóÓóáøóãó</span></strong><span lang="AR-SA"><o:p></o:p></span></p>
<div style="BORDER-RIGHT: medium none; PADDING-RIGHT: 0in; BORDER-TOP: medium none; PADDING-LEFT: 0in; PADDING-BOTTOM: 1pt; BORDER-LEFT: medium none; PADDING-TOP: 0in; BORDER-BOTTOM: windowtext 2.25pt double">
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="BORDER-RIGHT: medium none; PADDING-RIGHT: 0in; BORDER-TOP: medium none; PADDING-LEFT: 0in; TEXT-JUSTIFY: kashida; PADDING-BOTTOM: 0in; BORDER-LEFT: medium none; PADDING-TOP: 0in; BORDER-BOTTOM: medium none; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%; mso-border-bottom-alt: double windowtext 2.25pt; mso-padding-alt: 0in 0in 1.0pt 0in"><strong><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 16pt; BACKGROUND: yellow; COLOR: red; FONT-FAMILY: 'Arabic Transparent'; mso-highlight: yellow">Ýì ßÊÇÈ ÇáÏÇÑãì. [ãæáæÏ 181 åÜ- æÊæÝí 255åÜ].</span></strong><strong><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 16pt; COLOR: red; FONT-FAMILY: 'Arabic Transparent'"> </span></strong><span lang="AR-SA"><o:p></o:p></span></p>
</div>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="TEXT-ALIGN: center" align="center"><strong><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 16pt; BACKGROUND: yellow; FONT-FAMILY: 'Arabic Transparent'; mso-highlight: yellow">ÐßÑ <span style="COLOR: red">: ÇáÏÇÑãì. </span>æÍÏå Úä Ñåä ÏÑÚ ÇáäÈí : (ÑæÇíÉ æÇÍÏÉ) ...¿!.</span></strong><span lang="AR-SA"><o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="TEXT-ALIGN: center" align="center"><strong><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 16pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: 'Arabic Transparent'">ÑÞã ãÓáÓá (37).</span></strong><span lang="AR-SA"><o:p></o:p></span></p>
<div style="BORDER-RIGHT: medium none; PADDING-RIGHT: 0in; BORDER-TOP: medium none; PADDING-LEFT: 0in; PADDING-BOTTOM: 1pt; BORDER-LEFT: medium none; PADDING-TOP: 0in; BORDER-BOTTOM: windowtext 2.25pt double">
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="BORDER-RIGHT: medium none; PADDING-RIGHT: 0in; BORDER-TOP: medium none; PADDING-LEFT: 0in; TEXT-JUSTIFY: kashida; PADDING-BOTTOM: 0in; BORDER-LEFT: medium none; PADDING-TOP: 0in; BORDER-BOTTOM: medium none; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%; mso-border-bottom-alt: double windowtext 2.25pt; mso-padding-alt: 0in 0in 1.0pt 0in"><strong><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 16pt; FONT-FAMILY: 'Arabic Transparent'">(37) - *** Ñæì ÇáÏÇÑãì-[2469] ßÊÇÈ:ÇáÈíæÚ&ndash; ÈÇÈ:ÇáÑåä.</span></strong><span lang="AR-SA"><o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="BORDER-RIGHT: medium none; PADDING-RIGHT: 0in; BORDER-TOP: medium none; PADDING-LEFT: 0in; TEXT-JUSTIFY: kashida; PADDING-BOTTOM: 0in; BORDER-LEFT: medium none; PADDING-TOP: 0in; BORDER-BOTTOM: medium none; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%; mso-border-bottom-alt: double windowtext 2.25pt; mso-padding-alt: 0in 0in 1.0pt 0in"><strong><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 16pt; FONT-FAMILY: 'Arabic Transparent'">ÃóÎúÈóÑóäóÇ íóÒöíÏõ Èúäõ åóÇÑõæäó ÍóÏøóËóäóÇ åöÔóÇãñ Úóäú <span style="BACKGROUND: yellow; COLOR: red; mso-highlight: yellow">ÚößúÑöãóÉó</span> Úóäú ÇÈúäö ÚóÈøóÇÓò ÞóÇáó:</span></strong><span lang="AR-SA"><o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="BORDER-RIGHT: medium none; PADDING-RIGHT: 0in; BORDER-TOP: medium none; PADDING-LEFT: 0in; TEXT-JUSTIFY: kashida; PADDING-BOTTOM: 0in; BORDER-LEFT: medium none; PADDING-TOP: 0in; BORDER-BOTTOM: medium none; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%; mso-border-bottom-alt: double windowtext 2.25pt; mso-padding-alt: 0in 0in 1.0pt 0in"><strong><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 16pt; FONT-FAMILY: 'Arabic Transparent'">õÊæõÝøöíó ÑóÓõæáõ Çááøóåö Õóáøóì Çááøóåõ Úóáóíúåö æóÓóáøóãó æóÅöäøó ÏöÑúÚóåõ áóãóÑúåõæäóÉñ ÚöäúÏó ÑóÌõáò ãöäú ÇáúíóåõæÏö ÈöËóáóÇËöíäó ÕóÇÚðÇ ãöäú <span style="BACKGROUND: yellow; COLOR: red; mso-highlight: yellow">ÔóÚöíÑò</span>.</span></strong><span lang="AR-SA"><o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="BORDER-RIGHT: medium none; PADDING-RIGHT: 0in; BORDER-TOP: medium none; PADDING-LEFT: 0in; TEXT-JUSTIFY: kashida; PADDING-BOTTOM: 0in; BORDER-LEFT: medium none; PADDING-TOP: 0in; BORDER-BOTTOM: medium none; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%; mso-border-bottom-alt: double windowtext 2.25pt; mso-padding-alt: 0in 0in 1.0pt 0in"><strong><span lang="AR-EG" style="FONT-SIZE: 16pt; BACKGROUND: yellow; COLOR: red; FONT-FAMILY: 'Arabic Transparent'; mso-bidi-language: AR-EG; mso-highlight: yellow">***ÑÃí ÃÕÍÇÈ ßõÊÈ ÇáÑÌÇá Ýí ÇáÑæÇÉ ÇáãÌÑæÍíä Ýí áÍÏíË(</span></strong><strong><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 16pt; BACKGROUND: yellow; COLOR: red; FONT-FAMILY: 'Arabic Transparent'; mso-highlight: yellow">2469</span></strong><strong><span lang="AR-EG" style="FONT-SIZE: 16pt; BACKGROUND: yellow; COLOR: red; FONT-FAMILY: 'Arabic Transparent'; mso-bidi-language: AR-EG; mso-highlight: yellow">)</span></strong><strong><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 16pt; BACKGROUND: yellow; COLOR: red; FONT-FAMILY: 'Arabic Transparent'; mso-highlight: yellow">¡ÇáÐì ÑæÇå ÇáÏÇÑãì Ýì ßÊÇÈå .</span></strong><span lang="AR-SA"><o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="BORDER-RIGHT: medium none; PADDING-RIGHT: 0in; BORDER-TOP: medium none; PADDING-LEFT: 0in; TEXT-JUSTIFY: kashida; PADDING-BOTTOM: 0in; BORDER-LEFT: medium none; PADDING-TOP: 0in; BORDER-BOTTOM: medium none; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%; mso-border-bottom-alt: double windowtext 2.25pt; mso-padding-alt: 0in 0in 1.0pt 0in"><strong><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 16pt; BACKGROUND: yellow; COLOR: red; FONT-FAMILY: 'Arabic Transparent'; mso-highlight: yellow">ÚößúÑöãóÉó:[ÇäÙÑ ÈíÇäÇÊ ÚßÑãÉ Ýì ÇáÍÏíË ÑÞã(1135) ÇáÐì ÑæÇå ÇáÊÑãÐí.Ýì åÐÇ ÇáÈÍË.</span></strong><span lang="AR-SA"><o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="BORDER-RIGHT: medium none; PADDING-RIGHT: 0in; BORDER-TOP: medium none; PADDING-LEFT: 0in; PADDING-BOTTOM: 0in; BORDER-LEFT: medium none; PADDING-TOP: 0in; BORDER-BOTTOM: medium none; mso-border-bottom-alt: double windowtext 2.25pt; mso-padding-alt: 0in 0in 1.0pt 0in"><strong><span lang="AR-EG" style="FONT-SIZE: 16pt; FONT-FAMILY: 'Arabic Transparent'; mso-bidi-language: AR-EG">*</span></strong><strong><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 16pt; FONT-FAMILY: 'Arabic Transparent'">ÊÎÑíÌ ÇáÍÏíË:åÐÇ ÇáÍÏíË ÃÎÑÌå Ýì ßÊÇÈå ßá ãä: </span></strong><span lang="AR-SA"><o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="BORDER-RIGHT: medium none; PADDING-RIGHT: 0in; BORDER-TOP: medium none; PADDING-LEFT: 0in; PADDING-BOTTOM: 0in; BORDER-LEFT: medium none; PADDING-TOP: 0in; BORDER-BOTTOM: medium none; mso-border-bottom-alt: double windowtext 2.25pt; mso-padding-alt: 0in 0in 1.0pt 0in"><strong><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 16pt; FONT-FAMILY: 'Arabic Transparent'">ÇáÈÎÇÑí</span></strong><span lang="AR-SA"><o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="BORDER-RIGHT: medium none; PADDING-RIGHT: 0in; BORDER-TOP: medium none; PADDING-LEFT: 0in; PADDING-BOTTOM: 0in; BORDER-LEFT: medium none; PADDING-TOP: 0in; BORDER-BOTTOM: medium none; mso-border-bottom-alt: double windowtext 2.25pt; mso-padding-alt: 0in 0in 1.0pt 0in"><strong><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 16pt; FONT-FAMILY: 'Arabic Transparent'">ÇáÊÑãÐ ì¡ Ýì ßÊÇÈ ÇáÈíæÚ ÈÑÞã (1135)</span></strong><span lang="AR-SA"><o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="BORDER-RIGHT: medium none; PADDING-RIGHT: 0in; BORDER-TOP: medium none; PADDING-LEFT: 0in; PADDING-BOTTOM: 0in; BORDER-LEFT: medium none; PADDING-TOP: 0in; BORDER-BOTTOM: medium none; mso-border-bottom-alt: double windowtext 2.25pt; mso-padding-alt: 0in 0in 1.0pt 0in"><strong><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 16pt; FONT-FAMILY: 'Arabic Transparent'">æÇáäÓÇÆí. ÝìßÊÇÈ ÇáÈíæÚ ÑÞã:(4572).</span></strong><span lang="AR-SA"><o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="BORDER-RIGHT: medium none; PADDING-RIGHT: 0in; BORDER-TOP: medium none; PADDING-LEFT: 0in; PADDING-BOTTOM: 0in; BORDER-LEFT: medium none; PADDING-TOP: 0in; BORDER-BOTTOM: medium none; mso-border-bottom-alt: double windowtext 2.25pt; mso-padding-alt: 0in 0in 1.0pt 0in"><strong><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 16pt; FONT-FAMILY: 'Arabic Transparent'">æÇÈä ãÇ ÌÉ : Ýì ßÊÇÈ ÇáÃÍßÇã. ÈÑÞ:(2430).</span></strong><span lang="AR-SA"><o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="BORDER-RIGHT: medium none; PADDING-RIGHT: 0in; BORDER-TOP: medium none; PADDING-LEFT: 0in; PADDING-BOTTOM: 0in; BORDER-LEFT: medium none; PADDING-TOP: 0in; BORDER-BOTTOM: medium none; mso-border-bottom-alt: double windowtext 2.25pt; mso-padding-alt: 0in 0in 1.0pt 0in"><strong><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 16pt; FONT-FAMILY: 'Arabic Transparent'">æÃÍãÏ Èä ÍäÈá. ßÊÇÈ ãÓäÏ Èäì åÇÔã:(2005)¡ (2589)¡ (2607).</span></strong><span lang="AR-SA"><o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="BORDER-RIGHT: medium none; PADDING-RIGHT: 0in; BORDER-TOP: medium none; PADDING-LEFT: 0in; PADDING-BOTTOM: 0in; BORDER-LEFT: medium none; PADDING-TOP: 0in; BORDER-BOTTOM: medium none; mso-border-bottom-alt: double windowtext 2.25pt; mso-padding-alt: 0in 0in 1.0pt 0in"><strong><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 16pt; FONT-FAMILY: 'Arabic Transparent'">&nbsp;</span></strong><span lang="AR-SA"><o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="BORDER-RIGHT: medium none; PADDING-RIGHT: 0in; BORDER-TOP: medium none; PADDING-LEFT: 0in; PADDING-BOTTOM: 0in; BORDER-LEFT: medium none; PADDING-TOP: 0in; BORDER-BOTTOM: medium none; mso-border-bottom-alt: double windowtext 2.25pt; mso-padding-alt: 0in 0in 1.0pt 0in"><strong><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 16pt; FONT-FAMILY: 'Arabic Transparent'">&nbsp;</span></strong><span lang="AR-SA"><o:p></o:p></span></p>
</div>
اجمالي القراءات 33175

للمزيد يمكنك قراءة : اساسيات اهل القران
التعليقات (5)
1   تعليق بواسطة   محمد شعلان     في   الأربعاء ٢١ - فبراير - ٢٠٠٧ ١٢:٠٠ صباحاً
[2891]

رهن العقل العربي

الباحث والمفكر الإسلامي الأستاذ/ عبد الفتاح عساكر قرأت المقال أو بالمعنى الأدق "البحث" القيم عن موضوع " رهن درع النبي" ولقد تعلمت من هذا البحث ياسيدي كيفية تقييم القول أو الرواية النقلية وعرضها على أسس البحث العلمي في كتب علم الرجال وكيفية الحكم على الراوي الذي روى الحديث وكذلك المعيار الذهبي الذ أقره الدكتور الذهبي في كتابه " ميزان الاعتدال في نقد الرجال" وكيفية الحكم على التراث وكذلك كتاب الإمام الغزالي المعاصر " السنة بين أهل الفقه وأهل الحديث" وأصبح عقلي متحرراً وقد انفكّ رهنه وذلك نتيجة للقرب من المفكرين الاسلاميين مثل شخصكم النبيل وشخص العلامة الفاضل الدكتور صبحي منصور وآخرون وعلى عاتقكم تقع مسئولية "فك" رهن العقل العربي من قيود وأغلال التراث المزيف وفقكم الله وجعلكم عونا للعقل العربي , كي يتخطى أزمته " أزمة " "رهن العقل العربي".

2   تعليق بواسطة   Vethie Ebotoke     في   الأربعاء ٢١ - فبراير - ٢٠٠٧ ١٢:٠٠ صباحاً
[2901]

جهـد جيــد وبحــث موفــق


إن حديث رهن درع الرسول صلى الله عليه وسلم لليهودي مقابل طعام فيه الكثير مما ينافي المنطق ولعل أهم ما في سنده هو وجود عكرمة ويكفي شهادة سعيد بن المسيب فيه وتحذيره لخادمه من مغبة الكذب عليه كما كذب عكرمة على ابن عباس. ونلاحظ أن الحديث ينتهي عند عكرمة في معظمه قبل أن ينتهي إلى ابن عباس أي ليس بينهم من أحد مما يغلب الظن على أنه مدسوس بلا أدنى شك ومفترى جملة وتفصيلاً ... ثم في نهاية المطاف ماذا يفيدنا وجود هذا الحديث من عدمه سوى المزيد من التشويه لسيرة الرسول ؟

ثم أننا نتساءل .. ألم يجد رسول الله صلى الله عليه وسلم سوى هذا اليهودي فيرهن عنده درعه من أجل الطعام ؟ ألم يكن هناك الكثير من التجار المسلمين الذين كان بإمكانه الإستدانة منهم دون أن يضطر إلى رهن درعه؟ كما أنه قد حرم الله على رسوله الكريم قبول الصدقة مما يدل على أنه قد كفاه الحاجة أصلاً ( ألم يجدك يتيماً فآوى ووجدك عائـلاً فأغنى) .

كما أن وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم جاءت بعد فتح مكة وبعد الإنفراج في أحوال المسلمين وليس من المعقول أن يصل الإضطرار برسول الله إلى هذا الحد خاصة وأنه قد لحق به صلى الله عليه وسلم مرض شديد مما يستدعي منطقياً أن يكون قد لقي كل الرعاية من أصحابه وأهله وأحبائه فلا نجد منطقاً يسند هذا الحديث ... ولا حول ولاقوة إلا بالله.

لقد تعلمنا الكثير من هذا البحث القيم ونسأل الله لأستاذنا عبد الفتاح عساكر التوفيق وجزاه الله عنا خيراً.


3   تعليق بواسطة   أحمد فراج     في   الثلاثاء ٢٧ - فبراير - ٢٠٠٧ ١٢:٠٠ صباحاً
[3291]

استدراك!

الاستاذ الكبير عبد الفتاح عساكر له جهد كبير فى تصحيح كثير من مفاهيم السنة الحديثية نشكره عليه وندعو الله ان يجعل جهده خيرا له ولنا ولنا استدراك بسيط على الاستشهاد بالاية 39 من سورة ص فهى فى حق نبى الله سليمان وليس فى حق محمد عليهما السلام ويكفينا قوله تعالى (ووجدك عائلا فأغنى) تحية تقدير لأستاذنا الكبير

4   تعليق بواسطة   عبدالله سعيد     في   الأربعاء ٠٤ - أبريل - ٢٠٠٧ ١٢:٠٠ صباحاً
[5198]


هذا الحديث ظهر بالعراق وهي موطن الكثير من اليهود ومنهم خرج التلمود البابلي الشهير أقدس كتب اليهودية

والرسول كفيره من الأنبياء قبله كموسى وعيسى ليس سوى مطيّة يركبونها لأجل تحليل الحرام وتحريم الحلال
فكما كذب اليهود والنصارى على موسى وعيسى مستخدمين قال موسى وقال عيسى بل وقال الله ..كذلك كذب المسلمون على محمد بقولهم قال محمد ..

الأمر ليس سوى حاجة بعض مسلمي العراق الفقراء إلى تحليل وتجويز الاستقراض والسلف من اليهود بالعراق
فالذي يسلفك حتما هو اليهودي الذي قال عنه الله :
{وَأَخْذِهِمُ الرِّبَا وَقَدْ نُهُواْ عَنْهُ وَأَكْلِهِمْ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ } (161) سورة النساء
وقد ظهرت عبارات بالحديث تدل على ذلك مثل: رهن، إلى أجل، بنسيئة

فعبارة ( قال الرسول) هي المفتاح الخطير الذي يكسر ويفتح كل محرم وكل ممنوع ..هو مصباح علاء الدين وهو ( شبيك لبيك) وهو ( افتح يا سمسم) :
ألم يحرم القرآن الخمر ؟ أنت غلطان الخمر حلال فقد قال الرسول الحس ما شئت من النبيذ

ألم يحرم القرآن الزنا ؟ أنت غلطان الزناحلال فقد قال الرسول تمتع بالثوب والثوبين إلى أجل

ألم يحرم القرآن عدم الحجاب والخلوة بغير المحارم؟ أنت غلطان لا داعي للحجاب مع غير المحارم وحلال عليك الخلوة بل وبالرضاع منهن فقد قال الرسول أرضعيه

ألم يحرم القرآن التعري بالشارع ؟ أنت غلطان تستطيع أن تتعرى أمام الناس حلال فقد قال الرسول أن موسى تعرى امام قومه كما تعرى محمد امام قومه كما رآه ابن عمر من سطح بيته يتبرز على لبنتين كما اغتسلت عائشة امام رجلين من وراء حجاب لا أدرى ما وظيفته

ألم يحرم القرآن إعارة زوجتك لغيرك ؟ أنت غلطان الخمر حلال فقد قال الرسول ان ابراهيم اهدى زوجته لغيره

ألم يحرم القرآن الكذب ؟ أنت غلطان الكذب حلال فقد قال الرسول ان ابراهيم كذب ثلاث كذبات

ألم يحرم القرآن قتل من أراد أن يؤمن ومن أراد أن يكفر وأنه لا إكراه في الدين ؟ أنت غلطان فقد قال الرسول اقتلوا المسلم الكافر وأكرموا أهل الكتاب بكفرهم

ألم وألم وألم ............؟
أنت غلطان ............

5   تعليق بواسطة   عبدالفتاح عساكر     في   السبت ١٩ - مايو - ٢٠٠٧ ١٢:٠٠ صباحاً
[7169]

شكر واجب...

شكر واجب
أهلى وعشيرتى أهل القرآن :
تحية تقدير واحترام لكل من قرأ أبحاثى ولكل من علق عليها .
وحبى كبير لمن يوافقنى الرأي وتقديرى أكبر لمن يختلف معى فى الرأي .
لأن الإختلاف فى الرأي يزيد الود فى أي قضية بين العقلاء .
وأسأل الله أن يعطيكم ما يزيدكم طاعة ويرزقكم راحة البال . ويبارك فى ذريتكم إلى يوم قيام الساعة وأن يجعل ما بقي من عمركم فى عمل يكون لكم عنده يوم القيامة شفاعة يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم آمين ... آمين ...آمين.

أضف تعليق
لا بد من تسجيل الدخول اولا قبل التعليق
تاريخ الانضمام : 2006-12-05
مقالات منشورة : 68
اجمالي القراءات : 1,876,423
تعليقات له : 60
تعليقات عليه : 205
بلد الميلاد : Egypt
بلد الاقامة : Egypt