11 2019


:

1 :

: ( ʘ ی : ی ی ی ی ی ӡ ѡ ی ی ی. ی Ϙ یɡ ی ی ی ژ ی ᘡ ی ی ی Ԙ ی ی:  ( ﴿١١﴾ ﴿١٢﴾ ی ﴿١٣﴾ ﴿١٤﴾ یی ﴿١٥﴾ ﴿١٦/﴾ ی ی ).

2 :

:

:   

1   . .   (  ﴿١٨﴾   ﴿١٩﴾   ﴿٢٠﴾  ﴿٢١﴾ ) . (  ﴿١٠﴾   ﴿١١﴾   ﴿١٢﴾  ﴿١٣﴾   ﴿١٤﴾ )

2 : (  ۚ   ) ﴿١٠) )

:

:

( )

1 ( ) . : (  ﴿٩﴾ ) (  ۖ   ﴿٤١﴾   ۖ   ﴿٤٢﴾ )

2 (  ۚ   ﴿١﴾ )

3 (  ﴿٤٨﴾  )

( )

  ( ) . :

1 : (  ۖ   ۚ   ۚ   ۚ   ﴿٢٩﴾  ﴿٣٠﴾ ٰ  ۚ   ﴿٣١﴾ ) 

2 .  :

2 / 1 : (  ٰ  ۖ   ۚ  ٰ ۗ  ٰ  ﴿١٥﴾ )

2 / 2 : (   ٰ ۚ  ٰ ٰ ۗ   ۚ  ٰ ٰ  ۚ   ﴿١٨﴾ )

2 / 3 :  (    ۖ  ٰ  ۖ   ﴿٩٢﴾ ) 

2 / 4 : (  ۖ ٰ  ۖ   ۖ  ﴿١٠٨)  )

2 / 5 :  (   ۖ   ۗ   ﴿٤٦﴾ )

2 / 6 : (  ۖ   ۖ  ٰ  ﴿١٥﴾ )

2 / 7 : (  ۖ  ٰ  ۖ  ۖ   ﴿٤١)  )

2 / 8 : (   ۖ   ۖ   ۚ   ﴿١٠٤﴾  )

.

3 . :

3 / 1 : : ( ﴿٣٧﴾   ) (  ﴿٢٦٤﴾ ) (  ﴿٦٧﴾  ) (  ٰ  ﴿١٠٧﴾ ٰ ٰ  ۖ ٰ  ﴿١٠٨﴾ ) (  ۚ  ٰ  ۗ   ﴿٣﴾ )

  : (  ﴿١٠٤﴾ )

3 / 2 : (  ﴿٢٥٨﴾  ) (  ﴿١٤٤﴾  ) (  ﴿١٩﴾ )

3 / 3 : :  (  ﴿٢٤﴾ )  ﴿٨٠﴾ )

3 / 4 :   : (  ﴿٢٨﴾  ) )

3 / 5 :   : ( ٰ  ۖ   ﴿٣٧﴾ ) . . : ( ٰ ٰ ٰ ٰ  ۚ  ﴿٢٣﴾ )   : ( ٰ ٰ  ۚ  ﴿٧﴾   ) )

4 . :

4 / 1 : (  ﴿١٥﴾ ٰ  ﴿١٦﴾ . )

 4 / 2 : ( ٰ ٰ  ﴿٢٥﴾ ) (   ۚ  ٰ  ﴿٤٦﴾( )

4 / 3 : ( ٰ  ۚ   ﴿٥٦﴾ )

5 . :

5 / 1 : (  ﴿٢٧﴾ )

5 / 2 :  (    ۖ   ۚ   ﴿٤﴾  )

6 .

6 / 1 :   :  (  ۖ   ﴿١٠﴾ ) .  

6 / 2 : : (    ﴿١٧﴾ )

7 : ( ٰ  ۚ ٰ  ﴿٧٥﴾   ۗ   ﴿٧٦﴾ )

8 .

8 / 1 : : (   ۗ  ﴿١٧﴾ ) . .

8 / 2 : : (  ) (١١٤﴾   ) .

8 / 3 : ( ﴿٥١﴾   ﴿٥٢﴾ ) ( 31 15 73 72 66 105 7 43 8 25 31 7 15 13 ) .

8 / 4 :   .

9 .

9 / 1 : : ( ٰ  ﴿٢﴾  )

9 / 2 : :  (    ) ﴿٦٤﴾( 68 ) )  

9 / 3 : : ( ٰ  ۚ   ﴿١٢٤﴾  ٰ ﴿١٢٥﴾ )

10 . :  

10 / 1 :( ٰ  ۖ ٰ  ﴿١٩﴾ )

10 / 2 :  ( ﴿١١﴾   ﴿١٢﴾  )

11 . :

11 / 1 :  ( ٰ  ۖ  ٰ  ﴿٢٩﴾   ۚ   ﴿٣٠﴾)

11 / 2 : (  ﴿٢٧﴾   ﴿٢٨﴾   ﴿٢٩﴾ ) 

12

12 / 1 :   . : (  ﴿١﴾  ٰ ﴿٢﴾  ٰ ﴿٣﴾  )

12 / 2 : . :

 : (   ﴿٤٥﴾ ) (   ۚ  ٰ ٰ  ۚ   ﴿١٨﴾ ) ٰ  ۖ   ﴿١١﴾ ) 

12 / 3 : . :  ( ٰ﴿٩﴾  )

12 / 4 : . :

12 / 4 / 1 : (  ۖ   ۖ   ۚ   ﴿٨﴾  )

12 / 4 / 2 :(  ٰ ٰ  ﴿٦﴾   )

12 / 4 / 3 : (  ﴿٢﴾   ﴿٣﴾ )

13 ( ) . .

2802

: