:

Amin Refaat 07 2013


1988.ǡ ǡ ǡ ǡ ǡ ǡ .
ٰ ǡ .
. . . . . , , .
. . , .
. .
ǡ .


.
.
. . . .
ѡ . . . ʡ . . ɡ . .
. ߡ . ߡ ʡ . . . . .


ߡ . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ǡ . . . . . . . . . . . . . . .


. . . . . ǡ . . . . . . . . . . . . . . . . . . ǡ ǡ . . ǡ . ǡ . ǡ ǡ ǡ ǡ ǡ ǡ ǡ . . . . . . . . . . ǡ . . . . .


. . . . . . . . ǡ ѡ ѡ . . . . ǡ ǡ . . . . , . . . . . ǡ . . . . . . . . . . . ǡ . . . . . . . . . . . . . . . .


. . . . ǡ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ߡ . .
. . , . .
. . . . .


.
.
. . . . . . . . . . . . ߡ . . . ǡ ǡ . . . . . . ǡ . . . . . . . , . ǡ ǡ ǡ . . . . . . . . . . . . ٰ . . . . .


.
.
.  .
. ɡ .
 . . . .
.
.


. . .
.
.
. . . . . . . . . . . . . . .
.
. . . . . .
.
ѡ .

.


, , , , , , , , ,
, , , , , , , .
, , , , , , , ,
, , , , , , , , , , , , , , , , , .
, , , , , , , , , , , , .
, .
, , , , , , , , , , , , , , . , , , , .
, , , , , , .
, , , , , , .
, , , , .
, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
, , , , , .
.
.

,
,
, ,
.
, ,
, , , ,
, , , ,, ,
, ,
,
,

, ,
, , , , , , , , , , , , .
, , , , , , , , , , .
, , , , , .
, , , , , .
, , , , , , .
.
, , .

, .

, , , .


9763

: