الترتيب القرآني
من مظاهر الإعجاز العددي في العدد 6236 ( الجزء الأول )

عبدالله جلغوم في الخميس ٢٤ - ديسمبر - ٢٠٠٩ ١٢:٠٠ صباحاً

: 'Traditional Arabic'"><o:p>&nbsp;</o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 0cm 0cm 0pt -24pt"><span lang="AR-SA" style="font-size: 17pt; font-family: 'Traditional Arabic'">äÒá ÇáÞÑÂä ãÝÑÞÇ Ýí 23 ÓäÉ , æÇßÊãá äÒæá ÇáÞÑÂä , æÌãÚ , æÊäÇÞáÊå ÇáÃÌíÇá , Åáì Ãä æÕáäÇ Çáíæã , ÚÏÏ ÓæÑå 114 , æÚÏÏ ÂíÇÊå 6236.<o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 0cm 0cm 0pt -24.1pt; line-height: 12pt; mso-line-height-rule: exactly"><span lang="AR-SA" style="font-size: 17pt; font-family: 'Traditional Arabic'"><o:p>&nbsp;</o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 0cm 0cm 0pt -24pt"><span lang="AR-SA" style="font-size: 17pt; font-family: 'Traditional Arabic'">ÇáÓÄÇá ÇáÐí äæÏ ØÑÍå ÇáÂä : <o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 0cm 0cm 0pt -24pt"><span lang="AR-SA" style="font-size: 17pt; font-family: 'Traditional Arabic'">ÈãÇ Ãä ÚÏÏ ÂíÇÊ ÇáÞÑÂä åæ 6236 ÂíÉ , Ýåá ÑæÚíÊ ÇáÚáÇÞÇÊ ÇáÚÏÏíÉ ÇáãÌÑÏÉ <span style="mso-spacerun: yes">&nbsp;</span>ÇáãáÇÍÙÉ Ýí ÇáÚÏÏ 6236 Ýí ÊÑÊíÈ ÓæÑå æÂíÇÊå ¿<o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 0cm 0cm 0pt -24.1pt; line-height: 12pt; mso-line-height-rule: exactly"><span lang="AR-SA" style="font-size: 17pt; font-family: 'Traditional Arabic'"><o:p>&nbsp;</o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 0cm 0cm 0pt -24pt"><span lang="AR-SA" style="font-size: 17pt; font-family: 'Traditional Arabic'">áäÊÃãá ÇáÙæÇåÑ ÇáÊÇáíÉ Ýí ÊÑÊíÈ ÓæÑ ÇáÞÑÂä : <o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 0cm 0cm 0pt -24pt"><b><span lang="AR-SA" style="font-size: 17pt; color: red; font-family: 'Traditional Arabic'">1 &ndash; ÇáÃÑÞÇã Ýí ÇáÚÏÏ 6236<o:p></o:p></span></b></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 0cm 0cm 0pt -24pt"><span lang="AR-SA" style="font-size: 17pt; font-family: 'Traditional Arabic'">íÊÃáÝ ÇáÚÏÏ 6236 ãä ÃÑÈÚÉ ÃÑÞÇã .<o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 0cm 0cm 0pt -24pt"><span lang="AR-SA" style="font-size: 17pt; font-family: 'Traditional Arabic'">Åä ÍÇÕá ÖÑÈ 6 &times; 3 &times; 2 &times; 6 = 216 , Ãí 6 &times; <b><span style="color: red">36</span></b> . <o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 0cm 0cm 0pt -24pt"><b><span lang="AR-SA" style="font-size: 17pt; color: red; font-family: 'Traditional Arabic'">2- ÇáÚÏÏ 62 ÚÏÏ ÂíÇÊ ÓæÑÉ ÇáäÌã :</span></b><b><span lang="AR-SA" style="font-size: 17pt; font-family: 'Traditional Arabic'"><o:p></o:p></span></b></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 0cm 0cm 0pt -24pt"><span lang="AR-SA" style="font-size: 17pt; font-family: 'Traditional Arabic'"><span style="mso-spacerun: yes">&nbsp;</span>íÊÃáÝ ÇáÚÏÏ 6236 ãä ÇáÚÏÏíä 36 æ 62 .<o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 0cm 0cm 0pt -24pt"><span lang="AR-SA" style="font-size: 17pt; font-family: 'Traditional Arabic'">ÅÐÇ ÈÍËäÇ Ýí ÓæÑ ÇáÞÑÂä Úä ÓæÑÉ ãÄáÝÉ ãä <b><span style="color: red">62</span></b> ÂíÉ (ÇáÌÒÁ ÇáËÇäí ãä ÇáÚÏÏ 6236 ) ÓäÌÏ ÃäåÇ ÓæÑÉ ÇáäÌã ¡ ÇáÓæÑÉ ÑÞã 53 . æÇáÓÄÇá ÇáÐí äæÏø ØÑÍå åäÇ : áÞÏ ÒÚãäÇ Ãä ÇáÚÏÏ 6236 íÊÃáÝ ãä ÇáÚÏÏíä 36 æ 62 , Ýåá áãÌíÁ ÅÍÏì ÓæÑ ÇáÞÑÂä ãÄáÝÉ ãä 62 ÂíÉ ÚáÇÞÉ ÈÇáÚÏÏ 36 ¿<o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 0cm 0cm 0pt -24pt"><span lang="AR-SA" style="font-size: 17pt; font-family: 'Traditional Arabic'">ÅÐÇ ÈÍËäÇ Úä ÓæÑ ÇáÞÑÂä ÇáÊí ÚÏÏ ÇáÂíÇÊ Ýí ßá ãäåÇ <b><span style="color: red">62</span></b> ÂíÉ ÝÃßËÑ , ÓäÌÏ Ãä ÚÏÏåÇ åæ <b><span style="color: red">36</span></b> ÓæÑÉ áÇ ÛíÑ .<span style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </span><o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 0cm 0cm 0pt -24pt"><b><span lang="AR-SA" style="font-size: 17pt; color: red; font-family: 'Traditional Arabic'">3- æÈÐáß ÝÓæÑ ÇáÞÑÂä ÇáßÑíã &ndash; ÈÇÚÊÈÇÑ ÇáÚÏÏ 62 -</span></b><span lang="AR-SA" style="font-size: 17pt; font-family: 'Traditional Arabic'"> : <o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 0cm 0cm 0pt -24pt"><span lang="AR-SA" style="font-size: 17pt; font-family: 'Traditional Arabic'">36 ÓæÑÉ ÚÏÏ ÇáÂíÇÊ Ýí ßá ãäåÇ 62 ÂíÉ ÝÃßËÑ .<o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 0cm 0cm 0pt -24pt"><span lang="AR-SA" style="font-size: 17pt; font-family: 'Traditional Arabic'">78 ÓæÑÉ ÚÏÏ ÇáÂíÇÊ Ýí ßá ãäåÇ ÃÞá ãä 62 ÂíÉ . <o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 0cm 0cm 0pt -24pt"><span lang="AR-SA" style="font-size: 17pt; font-family: 'Traditional Arabic'">ÇáãáÇÍÙÉ åäÇ : <o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 0cm 0cm 0pt -24pt"><span lang="AR-SA" style="font-size: 17pt; font-family: 'Traditional Arabic'">ÓæÑÉ ÇáãØÝÝíä åí ÇáÓæÑÉ ÇáæÍíÏÉ ÇáãÄáÝÉ ãä 36 ÂíÉ , æÞÏ ÌÇÁÊ Ýí ãæÞÚ ÇáÊÑÊíÈ 83 , æÈÐáß íßæä ãÌãæÚ ÇáÚÏÏíä <b><span style="color: red">119</span></b> .<o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 0cm 0cm 0pt -24pt"><span lang="AR-SA" style="font-size: 17pt; font-family: 'Traditional Arabic'">ãä Èíä ÓæÑ ÇáÞÑÂä ÓæÑÊÇä ãÄáÝÉ ßá ãäåãÇ ãä 78 ÂíÉ , åãÇ : ÓæÑÉ ÇáÍÌ , ÇáÓæÑÉ ÑÞã 22 , æÓæÑÉ ÇáÑÍãä ÇáÓæÑÉ ÑÞã 55 . æÈÐáß íßæä ãÌãæÚ ÇáÃÚÏÇÏ ÇáÏÇáÉ Úáì ÊÑÊíÈåãÇ æÂíÇÊåãÇ <b><span style="color: red">233</span></b> . ( 78 + 22 + 78 + 55 ) <o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 0cm 0cm 0pt -24pt"><span lang="AR-SA" style="font-size: 17pt; font-family: 'Traditional Arabic'">ÇáÚÌíÈ Ãä ÇáÝÑÞ Èíä ÇáÚÏÏíä 119 æ 233 åæ <b><span style="color: red">114</span></b> . <o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 0cm 0cm 0pt -24.1pt; line-height: 12pt; mso-line-height-rule: exactly"><span lang="AR-SA" style="font-size: 17pt; font-family: 'Traditional Arabic'"><o:p>&nbsp;</o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 0cm 0cm 0pt -24pt"><b><span lang="AR-SA" style="font-size: 17pt; color: red; font-family: 'Traditional Arabic'">4- ÇáÃÚÏÇÏ 26æ36æ62 , ãæÇÞÚ ÊÑÊíÈ :<o:p></o:p></span></b></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 0cm 0cm 0pt -24pt"><span lang="AR-SA" style="font-size: 17pt; font-family: 'Traditional Arabic'"><span style="mso-spacerun: yes">&nbsp;</span>ÞáäÇ Ãä ÇáÚÏÏ 6236 íÊÃáÝ ãä ÇáÚÏÏíä 36 æ 62 , æÇáÝÑÞ ÈíäåãÇ 26 . <o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 0cm 0cm 0pt -24pt"><span lang="AR-SA" style="font-size: 17pt; font-family: 'Traditional Arabic'">ãÇÐÇ äÌÏ Ýí ÊÑÊíÈ ÇáãÕÍÝ ÅÐÇ ÈÍËäÇ Úä ÓæÑ ÇáÞÑÂä ÇáÊí ÌÇÁÊ Ýí ãæÇÞÚ ÇáÊÑÊíÈ 26 æ 36 æ 62 ¿ ( áÇÍÙ Ãä ÇáÚÏÏ 26 åæ ÇáÑÇÈØ Èíä ÇáÚÏÏíä 36 æ 62 ) .<o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 0cm 0cm 0pt -24pt"><span lang="AR-SA" style="font-size: 17pt; font-family: 'Traditional Arabic'">ÇáÓæÑÉ ÑÞã <b><span style="color: red">26</span></b> åí ÓæÑÉ ÇáÔÚÑÇÁ æÞÏ ÌÇÁÊ ãÄáÝÉ ãä 227 ÂíÉ . <o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 0cm 0cm 0pt -24pt"><span lang="AR-SA" style="font-size: 17pt; font-family: 'Traditional Arabic'">ÇáÓæÑÉ ÑÞã <b><span style="color: red">36</span></b> åí ÓæÑÉ ( íÓ ) æÞÏ ÌÇÁÊ ãÄáÝÉ ãä 83 ÂíÉ .<o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 0cm 0cm 0pt -24pt"><span lang="AR-SA" style="font-size: 17pt; font-family: 'Traditional Arabic'">äáÇÍÙ Ãä ãÌãæÚ ÚÏÏí ÇáÂíÇÊ Ýí ÇáÓæÑÊíä åæ 310 , æåÐÇ ÇáÚÏÏ ãä ãÖÇÚÝÇÊ ÇáÑÞã <b><span style="color: red">62 </span></b>, æÃä ÍÇÕá ØÑÍåãÇ åæ 144 , æåÐÇ ÇáÚÏÏ ãä ãÖÇÚÝÇÊ ÇáÑÞã <b><span style="color: red">36</span></b> . <o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 0cm 0cm 0pt -24.1pt; line-height: 12pt; mso-line-height-rule: exactly"><span lang="AR-SA" style="font-size: 17pt; font-family: 'Traditional Arabic'"><o:p>&nbsp;</o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 0cm 0cm 0pt -24pt"><b><span lang="AR-SA" style="font-size: 17pt; color: red; font-family: 'Traditional Arabic'">5- ÇáÚÏÏÇä 26 æ 62 ãæÞÚÇ ÊÑÊíÈ :<o:p></o:p></span></b></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 0cm 0cm 0pt -24pt"><span lang="AR-SA" style="font-size: 17pt; font-family: 'Traditional Arabic'">ÇáÓæÑÉ ÑÞã <b><span style="color: red">26</span></b> åí ÓæÑÉ ÇáÔÚÑÇÁ æÞÏ ÌÇÁÊ ãÄáÝÉ ãä 227 ÂíÉ .<o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 0cm 0cm 0pt -24pt"><span lang="AR-SA" style="font-size: 17pt; font-family: 'Traditional Arabic'">ÇáÓæÑÉ ÑÞã <b><span style="color: red">62</span></b> åí ÓæÑÉ ÇáÌãÚÉ æÞÏ ÌÇÁÊ ãÄáÝÉ ãä 11 ÂíÉ . <o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 0cm 0cm 0pt -24pt"><span lang="AR-SA" style="font-size: 17pt; font-family: 'Traditional Arabic'">äáÇÍÙ Ãä ÇáÝÑÞ Èíä ÚÏÏí ÇáÂíÇÊ Ýí ÇáÓæÑÊíä åæ 216 , Ãí 6 &times; <b><span style="color: red">36</span></b> . <o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 0cm 0cm 0pt -24pt"><span lang="AR-SA" style="font-size: 17pt; font-family: 'Traditional Arabic'">( ßãÇ Ãä ÇáÚÏÏ 216 åæ ÚÈÇÑÉ Úä : 6&times;3&times;2&times;6 ) <o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 0cm 0cm 0pt -24.1pt; line-height: 12pt; mso-line-height-rule: exactly"><span lang="AR-SA" style="font-size: 17pt; font-family: 'Traditional Arabic'"><o:p>&nbsp;</o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 0cm 0cm 0pt -24pt"><b><span lang="AR-SA" style="font-size: 17pt; color: red; font-family: 'Traditional Arabic'">6- ÇáÚÏÏÇä 36 æ 62 ãæÞÚÇ ÊÑÊíÈ :<o:p></o:p></span></b></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 0cm 0cm 0pt -24pt"><span lang="AR-SA" style="font-size: 17pt; font-family: 'Traditional Arabic'">ÇáÓæÑÉ ÑÞã <b><span style="color: red">36</span></b> åí ÓæÑÉ ( íÓ ) æÞÏ ÌÇÁÊ ãÄáÝÉ ãä 83 ÂíÉ .<o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 0cm 0cm 0pt -24pt"><span lang="AR-SA" style="font-size: 17pt; font-family: 'Traditional Arabic'">ÇáÓæÑÉ ÑÞã <b><span style="color: red">62</span></b> åí ÓæÑÉ ÇáÌãÚÉ , æÞÏ ÌÇÁÊ ãÄáÝÉ ãä 11 ÂíÉ .<o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 0cm 0cm 0pt -24pt"><span lang="AR-SA" style="font-size: 17pt; font-family: 'Traditional Arabic'">äáÇÍÙ Ãä ÇáÝÑÞ Èíä ÚÏÏí ÇáÂíÇÊ Ýí ÇáÓæÑÊíä åæ 72 , Ãí 2 &times; <b><span style="color: red">36</span></b> . <o:p></o:p></span></p>
اجمالي القراءات 27342