ج 2 من مقال: (اللَّهُ يَجْتَبِي إِلَيْهِ مَنْ يَشَاءُ وَيَهْدِي إِلَيْ

ابراهيم دادي في الثلاثاء ٢٧ - أكتوبر - ٢٠٠٩ ١٢:٠٠ صباحاً

tilde;øóì Èöåö äõæÍðÇ æóÇáøóÐöí ÃóæúÍóíúäóÇ Åöáóíúßó æóãóÇ æóÕøóíúäóÇ Èöåö ÅöÈúÑóÇåöíãó æóãõæÓóì æóÚöíÓóì</span> <span style="color: red">Ãóäú ÃóÞöíãõæÇ ÇáÏøöíäó <u><span style="background: yellow; mso-highlight: yellow">æóáóÇ ÊóÊóÝóÑøóÞõæÇ Ýöíåö</span></u></span> ßóÈõÑó Úóáóì ÇáúãõÔúÑößöíäó ãóÇ ÊóÏúÚõæåõãú Åöáóíúåö <u style="text-underline: double"><span style="background: yellow; color: red; mso-highlight: yellow">Çááøóåõ íóÌúÊóÈöí Åöáóíúåö ãóäú íóÔóÇÁõ æóíóåúÏöí Åöáóíúåö ãóäú íõäöíÈõ</span></u></span></strong><span lang="AR-DZ" style="font-weight: normal; font-size: 16pt; font-family: &quot;Arabic Transparent&quot;; mso-ansi-font-size: 10.0pt; mso-bidi-language: AR-DZ; mso-ansi-font-weight: bold">(13). ÇáÔæÑì.<o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 0cm 0cm 0pt"><span lang="AR-DZ" style="font-weight: normal; font-size: 16pt; font-family: &quot;Arabic Transparent&quot;; mso-ansi-font-size: 10.0pt; mso-bidi-language: AR-DZ; mso-ansi-font-weight: bold"><o:p>&nbsp;</o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 0cm 0cm 0pt"><span lang="AR-DZ" style="font-weight: normal; font-size: 16pt; font-family: &quot;Arabic Transparent&quot;; mso-ansi-font-size: 10.0pt; mso-bidi-language: AR-DZ; mso-ansi-font-weight: bold">ÌÇÁ Ýí ÊÝÓíÑ ÇáÞÑØÈí ãÇ íáí:<o:p></o:p></span></p>
<p>&nbsp;</p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 0cm 0cm 0pt"><span lang="AR-DZ" style="font-weight: normal; font-size: 16pt; font-family: &quot;Arabic Transparent&quot;; mso-ansi-font-size: 10.0pt; mso-ansi-font-weight: bold"><span style="mso-spacerun: yes">&nbsp;</span></span><span lang="AR-SA" style="font-weight: normal; font-size: 16pt; color: blue; font-family: &quot;Arabic Transparent&quot;; mso-ansi-font-size: 10.0pt; mso-ansi-font-weight: bold">æÇÓÊÞÑ ÇáãÏì Åáì äæÍ ÝÈÚËå Çááå ÈÊÍÑíã ÇáÃãåÇÊ æÇáÈäÇÊ æÇáÃÎæÇÊ, ææÙÝ Úáíå ÇáæÇÌÈÇÊ æÃæÖÍ á ÇáÂÏÇÈ Ýí ÇáÏíÇäÇÊ, æáã íÒá Ðáß íÊÃßÏ ÈÇáÑÓá íÊäÇÕÑ ÈÇáÃäÈíÇÁ - ÕáæÇÊ Çááå Úáíåã - æÇÍÏÇ ÈÚÏ æÇÍÏ æÔÑíÚÉ ÅËÑ ÔÑíÚÉ, ÍÊì ÎÊãåÇ Çááå ÈÎíÑ Çáãáá ãáÊäÇ Úáì áÓÇä ÃßÑã ÇáÑÓá äÈíäÇ ãÍãÏ Õáì Õáì Çááå Úáíå æÓáã; ÝßÇä ÇáãÚäì </span><span lang="AR-SA" style="font-weight: normal; font-size: 16pt; color: red; font-family: &quot;Arabic Transparent&quot;; mso-ansi-font-size: 10.0pt; mso-ansi-font-weight: bold">ÃæÕíäÇß íÇ ãÍãÏ æäæÍÇ ÏíäÇ æÇÍÏÇ</span><span lang="AR-SA" style="font-weight: normal; font-size: 16pt; color: blue; font-family: &quot;Arabic Transparent&quot;; mso-ansi-font-size: 10.0pt; mso-ansi-font-weight: bold">;</span><span lang="AR-SA" style="font-weight: normal; font-size: 16pt; color: red; font-family: &quot;Arabic Transparent&quot;; mso-ansi-font-size: 10.0pt; mso-ansi-font-weight: bold"> íÚäí Ýí ÇáÃÕæá ÇáÊí áÇ ÊÎÊáÝ ÝíåÇ ÇáÔÑíÚÉ, æåì <u>ÇáÊæÍíÏ æÇáÕáÇÉ æÇáÒßÇÉ æÇáÕíÇã æÇáÍÌ, æÇáÊÞÑÈ Åáì Çááå ÈÕÇáÍ ÇáÃÚãÇá, æÇáÒáÝ Åáíå ÈãÇ íÑÏ ÇáÞáÈ æÇáÌÇÑÍÉ Åáíå, æÇáÕÏÞ æÇáæÝÇÁ ÈÇáÚåÏ, æÃÏÇÁ ÇáÃãÇäÉ æÕáÉ ÇáÑÍã, æÊÍÑíã ÇáßÝÑ æÇáÞÊá æÇáÒäì æÇáÃÐíÉ ááÎáÞ ßíÝãÇ ÊÕÑÝÊ, æÇáÇÚÊÏÇÁ Úáì ÇáÍíæÇä ßíÝãÇ ÏÇÑ, æÇÞÊÍÇã ÇáÏäÇÁÇÊ æãÇ íÚæÏ ÈÎÑã ÇáãÑæÂÊ; ÝåÐÇ ßáå ãÔÑæÚ ÏíäÇ æÇÍÏÇ æãáÉ ãÊÍÏÉ, áã ÊÎÊáÝ Úáì ÃáÓäÉ ÇáÃäÈíÇÁ æÅä ÇÎÊáÝÊ ÃÚÏÇÏåã</u>; æÐáß Þæáå ÊÚÇáì: &quot;Ãä ÃÞíãæÇ ÇáÏíä æáÇ ÊÊÝÑÞæÇ Ýíå&quot; Ãí ÇÌÚáæå ÞÇÆãÇ; íÑíÏ ÏÇÆãÇ ãÓÊãÑÇ ãÍÝæÙÇ ãÓÊÞÑÇ ãä ÛíÑ ÎáÇÝ Ýíå æáÇ ÃÖØÑÇÈ; Ýãä ÇáÎáÞ ãä æÝì ÈÐáß æãäåã ãä äßË; &quot;<u>Ýãä äßË ÝÅäãÇ íäßË Úáì äÝÓå</u></span><span lang="AR-SA" style="font-weight: normal; font-size: 16pt; color: blue; font-family: &quot;Arabic Transparent&quot;; mso-ansi-font-size: 10.0pt; mso-ansi-font-weight: bold">&quot; [ÇáÝÊÍ: 10]. æÇÎÊáÝÊ ÇáÔÑÇÆÚ æÑÇÁ åÐÇ Ýí ãÚÇä ÍÓÈãÇ ÃÑÇÏå Çááå ããÇ ÇÞÊÖÊ ÇáãÕáÍÉ æÃæÌÈÊ ÇáÍßãÉ æÖÚå Ýí ÇáÃÒãäÉ Úáì ÇáÃãã. æÇááå ÃÚáã. ÞÇá ãÌÇåÏ: </span><u><span lang="AR-SA" style="font-weight: normal; font-size: 16pt; color: red; font-family: &quot;Arabic Transparent&quot;; mso-ansi-font-size: 10.0pt; mso-ansi-font-weight: bold">áã íÈÚË Çááå äÈíÇ ÞØ ÅáÇ æÕÇå ÈÅÞÇãÉ ÇáÕáÇÉ æÅíÊÇÁ ÇáÒßÇÉ æÇáÅÞÑÇÑ ááå ÈÇáØÇÚÉ, ÝÐáß Ïíäå ÇáÐí ÔÑÚ áåã</span></u><span lang="AR-SA" style="font-weight: normal; font-size: 16pt; color: blue; font-family: &quot;Arabic Transparent&quot;; mso-ansi-font-size: 10.0pt; mso-ansi-font-weight: bold">; æÞÇá ÇáæÇáÈí Úä ÇÈä ÚÈÇÓ, æåæ Þæá ÇáßáÈí. æÞÇá ÞÊÇÏÉ: íÚäí ÊÍáíá ÇáÍáÇá æÊÍÑíã ÇáÍÑÇã. æÞÇá ÇáÍßã: ÊÍÑíã ÇáÃãåÇÊ æÇáÃÎæÇÊ æÇáÈäÇÊ. æãÇ ÐßÑå ÇáÞÇÖí íÌãÚ åÐå ÇáÃÞæÇá æíÒíÏ ÚáíåÇ. æÎÕì äæÍÇ æÅÈÑÇåíã æãæÓì æÚíÓì ÈÇáÐßÑ áÃäåã ÃÑÈÇÈ ÇáÔÑÇÆÚ.<o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 0cm 0cm 0pt"><span lang="AR-SA" style="font-weight: normal; font-size: 16pt; color: blue; font-family: &quot;Arabic Transparent&quot;; mso-ansi-font-size: 10.0pt; mso-ansi-font-weight: bold">ßÇä åÐÇ ãä ÊÝÓíÑ ÇáÞÑØÈí.<o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 0cm 0cm 0pt"><span lang="AR-SA" style="font-weight: normal; font-size: 16pt; font-family: &quot;Arabic Transparent&quot;; mso-ansi-font-size: 10.0pt; mso-ansi-font-weight: bold"><o:p>&nbsp;</o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 0cm 0cm 0pt"><span lang="AR-SA" style="font-weight: normal; font-size: 16pt; font-family: &quot;Arabic Transparent&quot;; mso-ansi-font-size: 10.0pt; mso-ansi-font-weight: bold">æÌÇÁ Ýí ÊÝÓíÑ ÇÈä ßËíÑ ãÇ íáí:<o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 0cm 0cm 0pt"><span lang="AR-SA" style="font-weight: normal; font-size: 16pt; font-family: &quot;Arabic Transparent&quot;; mso-ansi-font-size: 10.0pt; mso-ansi-font-weight: bold">íÞæá ÊÚÇáì áåÐå ÇáÃãÉ &quot;ÔÑÚ áßã ãä ÇáÏíä <span style="color: red">ãÇ æÕì Èå äæÍÇ æÇáÐí ÃæÍíäÇ Åáíß&quot; ÝÐßÑ Ãæá ÇáÑÓá ÈÚÏ ÂÏã Úáíå ÇáÓáÇã æåæ äæÍ Úáíå ÇáÓáÇã æÂÎÑåã æåæ ãÍãÏ</span> Õáì Çááå Úáíå æÓáã Ëã ÐßÑ ãä Èíä Ðáß <span style="color: red">ãä Ãæáí ÇáÚÒã æåæ ÅÈÑÇåíã æãæÓì æÚíÓì ÇÈä ãÑíã</span> æåÐå ÇáÂíÉ ÇäÊÙãÊ ÐßÑ ÇáÎãÓÉ ßãÇ ÇÔÊãáÊ ÂíÉ ÇáÃÍÒÇÈ Úáíåã Ýí Þæáå ÊÈÇÑß æÊÚÇáì &quot;<span style="color: red">æóÅöÐú ÃóÎóÐúäóÇ ãöäú ÇáäøóÈöíøöíäó ãöíËóÇÞóåõãú <u>æóãöäúßó æóãöäú äõæÍò æóÅöÈúÑóÇåöíãó æóãõæÓóì æóÚöíÓóì ÇÈúäö ãóÑúíóãó</u></span>&quot; ÇáÂíÉ æÇáÏíä ÇáÐí ÌÇÁÊ Èå ÇáÑÓá ßáåã åæ <span style="color: red">ÚÈÇÏÉ Çááå æÍÏå áÇ ÔÑíß áå</span> ßãÇ ÞÇá ÚÒ æÌá &quot;<span style="color: red">æóãóÇ ÃóÑúÓóáúäóÇ ãöäú ÞóÈúáößó ãöäú ÑóÓõæáò ÅöáøóÇ äõæÍöí Åöáóíúåö Ãóäøóåõ áóÇ Åöáóåó ÅöáøóÇ ÃóäóÇ ÝóÇÚúÈõÏõæäöí</span>&quot;. æÝí ÇáÍÏíË &quot;äÍä ãÚÔÑ ÇáÃäÈíÇÁ ÃæáÇÏ ÚáÇÊ ÏíääÇ æÇÍÏ&quot; Ãí ÇáÞÏÑ ÇáãÔÊÑß Èíäåã åæ <u><span style="color: red">ÚÈÇÏÉ Çááå æÍÏå áÇ ÔÑíß áå</span></u> æÅä ÇÎÊáÝÊ ÔÑÇÆÚåã æãäÇåÌåã ßÞæáå Ìá ÌáÇáå &quot;áßá ÌÚáäÇ ãäßã ÔÑÚÉ æãäåÇÌÇ&quot; æáåÐÇ ÞÇá ÊÚÇáì ååäÇ &quot;Ãä ÃÞíãæÇ ÇáÏíä æáÇ ÊÊÝÑÞæÇ Ýíå&quot; Ãí ÃæÕì Çááå ÊÚÇáì ÌãíÚ ÇáÃäÈíÇÁ Úáíåã ÇáÕáÇÉ æÇáÓáÇã ÈÇáÇÆÊáÇÝ æÇáÌãÇÚÉ æäåÇåã Úä ÇáÇÝÊÑÇÞ æÇáÇÎÊáÇÝ. æÞæáå ÚÒ æÌá &quot;ßÈÑ Úáì ÇáãÔÑßíä ãÇ ÊÏÚæåã Åáíå&quot; Ãí ÔÞ Úáíåã æÃäßÑæÇ <span style="color: red">ãÇ ÊÏÚæåã Åáíå íÇ ãÍãÏ ãä ÇáÊæÍíÏ</span>. Ëã ÞÇá Ìá ÌáÇáå &quot;<u><span style="color: red">Çááå íÌÊÈí Åáíå ãä íÔÇÁ æíåÏí Åáíå ãä íäíÈ</span></u>&quot; <span style="color: blue">Ãí åæ ÇáÐí íÞÏÑ ÇáåÏÇíÉ <u>áãä íÓÊÍÞåÇ</u> æíßÊÈ ÇáÖáÇáÉ </span><u><span style="color: red">Úáì ãä ÂËÑåÇ Úáì ØÑíÞ ÇáÑÔÏ</span></u><span style="color: red">.<o:p></o:p></span></span></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 0cm 0cm 0pt"><span lang="AR-SA" style="font-weight: normal; font-size: 16pt; font-family: &quot;Arabic Transparent&quot;; mso-ansi-font-size: 10.0pt; mso-ansi-font-weight: bold">ÊÝÓíÑ ÇÈä ßËíÑ.<o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 0cm 0cm 0pt"><span lang="AR-SA" style="font-weight: normal; font-size: 16pt; font-family: &quot;Arabic Transparent&quot;; mso-ansi-font-size: 10.0pt; mso-ansi-font-weight: bold"><o:p>&nbsp;</o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 0cm 0cm 0pt"><span lang="AR-SA" style="font-weight: normal; font-size: 16pt; font-family: &quot;Arabic Transparent&quot;; mso-ansi-font-size: 10.0pt; mso-ansi-font-weight: bold">ãä ÇáãáÇÍÙÇÊ ÇáÊí ÇäÝÊÍ áåÇ ÞáÈí æÇØãÃä áåÇ¡ åí Ãä ÇáÏíä ááå ÊÚÇáì æÃä Úáì ÇáíåæÏ æÇáäÕÇÑì æÇáÃãííä¡ ( ÇáãÓáãíä) ÇáÐíä íÍÈæä Ãä íæÕÝæÇ æíäÖãøõæÇ Åáì ÞÇÆãÉ ÇáãäíÈíä ááå ÊÚÇáì æÍÏå¡ ÝãÇ Úáíåã ÅáÇ Ãä íÞíãæÇ æÌæååã ááÏíä ÍäÝÇÁ ááå ÛíÑ ãÔÑßíä Èå ÔíÆÇ æÐáß ãÇ ÃãÑæÇ Èå¡ æåæ Ãä íÚÈÏæÇ Çááå ãÎáÕíä áå ÇáÏíä ÍäÝÇÁ æíÞíãæÇ ÇáÕáÇÉ æíÄÊæÇ ÇáÒßÇÉ¡ æÐáß Ïíä ÇáÞíãÉ. ( </span><strong><u><span lang="AR-DZ" style="font-size: 16pt; color: red; font-family: &quot;Arabic Transparent&quot;; mso-ansi-font-size: 10.0pt; mso-bidi-language: AR-DZ; mso-ansi-font-weight: normal; mso-bidi-font-weight: bold">ÝóÃóÞöãú æóÌúåóßó áöáÏøöíäö ÍóäöíÝðÇ ÝöØúÑóÉó Çááøóåö ÇáøóÊöí ÝóØóÑó ÇáäøóÇÓó ÚóáóíúåóÇ</span></u><span lang="AR-DZ" style="font-size: 16pt; color: red; font-family: &quot;Arabic Transparent&quot;; mso-ansi-font-size: 10.0pt; mso-bidi-language: AR-DZ; mso-ansi-font-weight: normal; mso-bidi-font-weight: bold"> áóÇ ÊóÈúÏöíáó áöÎóáúÞö Çááøóåö Ðóáößó ÇáÏøöíäõ ÇáúÞóíøöãõ æóáóßöäøó ÃóßúËóÑó ÇáäøóÇÓö áóÇ íóÚúáóãõæäó(30)ãõäöíÈöíäó Åöáóíúåö</span><span lang="AR-DZ" style="font-size: 16pt; font-family: &quot;Arabic Transparent&quot;; mso-ansi-font-size: 10.0pt; mso-bidi-language: AR-DZ; mso-ansi-font-weight: normal; mso-bidi-font-weight: bold"> æóÇÊøóÞõæåõ æóÃóÞöíãõæÇ ÇáÕøóáóÇÉó æóáóÇ ÊóßõæäõæÇ ãöäú ÇáúãõÔúÑößöíäó</span></strong><span lang="AR-DZ" style="font-weight: normal; font-size: 16pt; font-family: &quot;Arabic Transparent&quot;; mso-ansi-font-size: 10.0pt; mso-bidi-language: AR-DZ; mso-ansi-font-weight: bold">)(31). ÇáÑæã. (</span><span lang="AR-DZ" style="font-size: 16pt; font-family: &quot;Arabic Transparent&quot;; mso-ansi-font-size: 10.0pt; mso-bidi-language: AR-DZ; mso-ansi-font-weight: normal; mso-bidi-font-weight: bold"><strong>æóãóÇ ÃõãöÑõæÇ ÅöáøóÇ áöíóÚúÈõÏõæÇ Çááøóåó ãõÎúáöÕöíäó áóåõ ÇáÏøöíäó ÍõäóÝóÇÁó æóíõÞöíãõæÇ ÇáÕøóáóÇÉó æóíõÄúÊõæÇ ÇáÒøóßóÇÉó æóÐóáößó Ïöíäõ ÇáúÞóíøöãóÉö</strong></span><span lang="AR-DZ" style="font-weight: normal; font-size: 16pt; font-family: &quot;Arabic Transparent&quot;; mso-ansi-font-size: 10.0pt; mso-bidi-language: AR-DZ; mso-ansi-font-weight: bold">)(5) ÇáÈíäÉ.<o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 0cm 0cm 0pt"><span dir="ltr" style="mso-bidi-language: AR-DZ"><o:p><strong><font size="2">&nbsp;</font></strong></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 0cm 0cm 0pt"><span lang="AR-DZ" style="font-weight: normal; font-size: 16pt; font-family: &quot;Arabic Transparent&quot;; mso-ansi-font-size: 10.0pt; mso-bidi-language: AR-DZ; mso-ansi-font-weight: bold">áÇÍÙæÇ ÃÚÒÇÆí ÑÍãÉ ÑÈí ßíÝ íÃãÑ ÚÈÇÏå Ãä íÊÚÇãáæÇ ãÚ ÈÚÖåã ÇáÈÚÖ¡ æãÚ ÇáæÇáÏíä ÇáÐíä ÃãÑ Çááå ÓÈÍÇäå ÈØÇÚÊåãÇ æÇáÅÍÓÇä ÅáíåãÇ ÈÇáãÚÑæÝ ÍÊì áæ ÃäåãÇ ÌÇåÏÇß Úáì Ãä ÊÔÑß ÈÇááå ãÇ áíÓ áß Èå Úáã¡ ÑÛã Ãä ÇáÔÑß Ùáã ÚÙíã Ýáã íÃãÑ ÇáÑÍíã ÈãÞÇØÚÊåãÇ Ãæ ÛíÑ Ðáß ããÇ íÚÊÞÏ Èå ÈÚÖ ÇáãÊÔÏÏíä ÇáÛáÇÉ Ýí Ïíäåã¡ Ëã ÃãÑ Çááå ÊÚÇáì ÇáãÕÇÍÈ áÃÈæíå ÈÇáãÚÑæÝ Ãä íÊÈÚ ÓÈíá ãä ÃäÇÈ Åáì Çááå ÓÈÍÇäå¡ æÐßÑäÇ Ãä ãÑÌÚäÇ ÌãíÚÇ íßæä Åáíå ÓÈÍÇäå æåæ ÇáæÍíÏ ÇáÐí ÓæÝ íäÈÆäÇ ÈãÇ ßäÇ äÚãá Ýí ÇáÍíÇÉ ÇáÏäíÇ¡ æäÌÏ ßá ÃÚãÇáäÇ ÍÇÖÑÉ ( ãä ÎíÑ æÔÑ) æÅä ßÇäÊ ãËÞÇá ÐÑÉ ÃõæÊí ÈåÇ Ëã íÝÕá ãáß íæã ÇáÏíä Èíä ÚÈÇÏå ÈÇáÞÓØ ÝáÇ ÊÙáã äÝÓ ãÇ ßÓÈÊ. íÞæá ÓÈÍÇäå: </span><span lang="AR-DZ" style="font-size: 16pt; font-family: &quot;Arabic Transparent&quot;; mso-ansi-font-size: 10.0pt; mso-bidi-language: AR-DZ; mso-ansi-font-weight: normal; mso-bidi-font-weight: bold"><strong>æóÅöäú ÌóÇåóÏóÇßó Úóáì Ãóäú ÊõÔúÑößó Èöí ãóÇ áóíúÓó áóßó Èöåö Úöáúãñ ÝóáóÇ ÊõØöÚúåõãóÇ æóÕóÇÍöÈúåõãóÇ Ýöí ÇáÏøõäúíóÇ ãóÚúÑõæÝðÇ <u><span style="color: red">æóÇÊøóÈöÚú ÓóÈöíáó ãóäú ÃóäóÇÈó Åöáóíøó</span></u> Ëõãøó Åöáóíøó ãóÑúÌöÚõßõãú ÝóÃõäóÈøöÆõßõãú ÈöãóÇ ßõäÊõãú ÊóÚúãóáõæäó</strong></span><span lang="AR-DZ" style="font-weight: normal; font-size: 16pt; font-family: &quot;Arabic Transparent&quot;; mso-ansi-font-size: 10.0pt; mso-bidi-language: AR-DZ; mso-ansi-font-weight: bold">(15). áÞãÇä.<o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 0cm 0cm 0pt"><span lang="AR-DZ" style="font-weight: normal; font-size: 16pt; font-family: &quot;Arabic Transparent&quot;; mso-ansi-font-size: 10.0pt; mso-bidi-language: AR-DZ; mso-ansi-font-weight: bold"><o:p>&nbsp;</o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 0cm 0cm 0pt"><span lang="AR-DZ" style="font-weight: normal; font-size: 16pt; font-family: &quot;Arabic Transparent&quot;; mso-ansi-font-size: 10.0pt; mso-bidi-language: AR-DZ; mso-ansi-font-weight: bold">æÃæáí ÇáÃáÈÇÈ ãä ÇáÚÈÇÏ åã ÇáÐíä áÇ íÔÑßæä ÈÇááå ÔíÆÇ¡ ( áÇ ÅäÓÇ æáÇ ÌäÇ æáÇ ÔÌÑÇ æáÇ ÍÌÑÇ æáÇ ßÊÇÈÇ ãÚ ÃÍÓä ÇáÍÏíË) ÅäãÇ íÎáÕæä ÇáÚÈÇÏÉ æÇáÅäÇÈÉ ááå ÊÚÇáì æÍÏå¡ ÍíË ãÇ ßÇäæÇ Ýí ÃÑÖ Ãæ ÈÍÑ Ãæ Ìæ æáÇ íÛÝáæÇ Úä ÐßÑ ÑÈåã Ýí ÇáÓÑÇÁ ÍÊì ÅÐÇ ÃÕíÈæÇ ÈÖÑÇÁ ÊÐßÑæÇ Çááå æÃÎáÕæÇ áå ÇáÏÚÇÁ ãäíÈíä Åáíå áíÑÝÚ Úäåã ÇáÖÑ¡ æãÚ Ðáß ÝÇááå ÇáÑÍíã ÈÇáÚÈÇÏ íÚÝæ Úä ßËíÑ æíÌÚá ãÚ ÇáÚÓÑ íÓÑÇ æíÎæá ÚÈÇÏå äÚãÉ ãäå ãä ÈÚÏ ÈÃÓÇÁ ãÓÊåã. (</span><span lang="AR-DZ" style="font-size: 16pt; font-family: &quot;Arabic Transparent&quot;; mso-ansi-font-size: 10.0pt; mso-bidi-language: AR-DZ; mso-ansi-font-weight: normal; mso-bidi-font-weight: bold"><strong>æóÅöÐóÇ ãóÓøó ÇáúÅöäúÓóÇäó <span style="color: red">ÖõÑøñ ÏóÚóÇ ÑóÈøóåõ ãõäöíÈðÇ Åöáóíúåö</span> Ëõãøó ÅöÐóÇ Îóæøóáóåõ äöÚúãóÉð ãöäúåõ äóÓöíó ãóÇ ßóÇäó íóÏúÚõæ Åöáóíúåö ãöäú ÞóÈúáõ æóÌóÚóáó áöáøóåö ÃóäúÏóÇÏðÇ áöíõÖöáøó Úóäú ÓóÈöíáöåö Þõáú ÊóãóÊøóÚú ÈößõÝúÑößó ÞóáöíáðÇ Åöäøóßó ãöäú ÃóÕúÍóÇÈö ÇáäøóÇÑ</strong></span><span lang="AR-DZ" style="font-weight: normal; font-size: 16pt; font-family: &quot;Arabic Transparent&quot;; mso-ansi-font-size: 10.0pt; mso-bidi-language: AR-DZ; mso-ansi-font-weight: bold">)ö(8). ÇáÒãÑ.<o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 0cm 0cm 0pt"><span lang="AR-DZ" style="font-weight: normal; font-size: 16pt; font-family: &quot;Arabic Transparent&quot;; mso-ansi-font-size: 10.0pt; mso-bidi-language: AR-DZ; mso-ansi-font-weight: bold"><o:p>&nbsp;</o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 0cm 0cm 0pt"><span lang="AR-DZ" style="font-weight: normal; font-size: 16pt; font-family: &quot;Arabic Transparent&quot;; mso-ansi-font-size: 10.0pt; mso-bidi-language: AR-DZ; mso-ansi-font-weight: bold">æíÍÐÑäÇ Çááå ÓÈÍÇäå äÝÓå æíÞæá: </span><span lang="AR-DZ" style="font-size: 16pt; font-family: &quot;Arabic Transparent&quot;; mso-ansi-font-size: 10.0pt; mso-bidi-language: AR-DZ; mso-ansi-font-weight: normal; mso-bidi-font-weight: bold"><strong>íóæúãó ÊóÌöÏõ ßõáøõ äóÝúÓò ãóÇ ÚóãöáóÊú ãöäú ÎóíúÑò ãõÍúÖóÑðÇ æóãóÇ ÚóãöáóÊú ãöäú ÓõæÁò ÊóæóÏøõ áóæú Ãóäøó ÈóíúäóåóÇ æóÈóíúäóåõ ÃóãóÏðÇ ÈóÚöíÏðÇ æóíõÍóÐøöÑõßõãú Çááøóåõ äóÝúÓóåõ æóÇááøóåõ ÑóÁõæÝñ ÈöÇáúÚöÈóÇÏö</strong></span><span lang="AR-DZ" style="font-weight: normal; font-size: 16pt; font-family: &quot;Arabic Transparent&quot;; mso-ansi-font-size: 10.0pt; mso-bidi-language: AR-DZ; mso-ansi-font-weight: bold">(30).Âá ÚãÑÇä.<o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 0cm 0cm 0pt"><span lang="AR-DZ" style="font-size: 16pt; font-family: &quot;Arabic Transparent&quot;; mso-ansi-font-size: 10.0pt; mso-bidi-language: AR-DZ; mso-ansi-font-weight: normal; mso-bidi-font-weight: bold"><strong>ÃóÝóáóãú íóÑóæúÇ Åöáóì ãóÇ Èóíúäó ÃóíúÏöíåöãú æóãóÇ ÎóáúÝóåõãú ãöäú ÇáÓøóãóÇÁö æóÇáúÃóÑúÖö Åöäú äóÔóÃú äóÎúÓöÝú Èöåöãú ÇáúÃóÑúÖó Ãóæú äõÓúÞöØú Úóáóíúåöãú ßöÓóÝðÇ ãöäú ÇáÓøóãóÇÁö <span style="color: red">Åöäøó Ýöí Ðóáößó áóÂíóÉð áößõáøö ÚóÈúÏò ãõäöíÈò</span></strong></span><span lang="AR-DZ" style="font-weight: normal; font-size: 16pt; font-family: &quot;Arabic Transparent&quot;; mso-ansi-font-size: 10.0pt; mso-bidi-language: AR-DZ; mso-ansi-font-weight: bold">(9). ÓÈÇÁ.<o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 0cm 0cm 0pt"><span lang="AR-DZ" style="font-weight: normal; font-size: 16pt; font-family: &quot;Arabic Transparent&quot;; mso-ansi-font-size: 10.0pt; mso-bidi-language: AR-DZ; mso-ansi-font-weight: bold"><o:p>&nbsp;</o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 0cm 0cm 0pt"><span lang="AR-DZ" style="font-weight: normal; font-size: 16pt; font-family: &quot;Arabic Transparent&quot;; mso-ansi-font-size: 10.0pt; mso-bidi-language: AR-DZ; mso-ansi-font-weight: bold">æíÃãÑ ÓÈÍÇäå ÚÈÇÏå ÞÇÆáÇ:<span style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </span></span><strong><span lang="AR-DZ" style="font-size: 16pt; color: red; font-family: &quot;Arabic Transparent&quot;; mso-ansi-font-size: 10.0pt; mso-bidi-language: AR-DZ; mso-ansi-font-weight: normal; mso-bidi-font-weight: bold">æóÃóäöíÈõæÇ Åöáóì ÑóÈøößõãú æóÃóÓúáöãõæÇ áóåõ</span><span lang="AR-DZ" style="font-size: 16pt; font-family: &quot;Arabic Transparent&quot;; mso-ansi-font-size: 10.0pt; mso-bidi-language: AR-DZ; mso-ansi-font-weight: normal; mso-bidi-font-weight: bold"> ãöäú ÞóÈúáö Ãóäú íóÃúÊöíóßõãú ÇáúÚóÐóÇÈõ Ëõãøó áóÇ ÊõäúÕóÑõæäó</span></strong><span lang="AR-DZ" style="font-weight: normal; font-size: 16pt; font-family: &quot;Arabic Transparent&quot;; mso-ansi-font-size: 10.0pt; mso-bidi-language: AR-DZ; mso-ansi-font-weight: bold">(54). ÇáÒãÑ. Ýãä ÇÓáã ááå ÊÚÇáì æÌåå æíÄãä Èå æíÊÈÚ ÇáåÏì ( ÇáÞÑÂä) ÝÃæáÆß ÊÍÑæÇ ÑÔÏÇ ÝáÇ íÎÇÝæä ÈÎÓÇ æáÇ ÑåÞÇ. (</span><span lang="AR-DZ" style="font-size: 16pt; font-family: &quot;Arabic Transparent&quot;; mso-ansi-font-size: 10.0pt; mso-bidi-language: AR-DZ; mso-ansi-font-weight: normal; mso-bidi-font-weight: bold"><strong>æóÃóäøóÇ <span style="color: red">áóãøóÇ ÓóãöÚúäóÇ ÇáúåõÏóì ÂãóäøóÇ Èöåö</span> Ýóãóäú íõÄúãöäú ÈöÑóÈøöåö ÝóáóÇ íóÎóÇÝõ ÈóÎúÓðÇ æóáóÇ ÑóåóÞðÇ</strong></span><span lang="AR-DZ" style="font-weight: normal; font-size: 16pt; font-family: &quot;Arabic Transparent&quot;; mso-ansi-font-size: 10.0pt; mso-bidi-language: AR-DZ; mso-ansi-font-weight: bold">)(13) ÇáÌä. æíÞæá ÓÈÍÇäå: </span><strong><u><span lang="AR-DZ" style="font-size: 16pt; color: red; font-family: &quot;Arabic Transparent&quot;; mso-ansi-font-size: 10.0pt; mso-bidi-language: AR-DZ; mso-ansi-font-weight: normal; mso-bidi-font-weight: bold">ÝóÇÚúÈõÏõæÇ ãóÇ ÔöÆúÊõãú ãöäú Ïõæäöåö</span></u><span lang="AR-DZ" style="font-size: 16pt; font-family: &quot;Arabic Transparent&quot;; mso-ansi-font-size: 10.0pt; mso-bidi-language: AR-DZ; mso-ansi-font-weight: normal; mso-bidi-font-weight: bold"> Þõáú Åöäøó ÇáúÎóÇÓöÑöíäó ÇáøóÐöíäó ÎóÓöÑõæÇ ÃóäúÝõÓóåõãú æóÃóåúáöíåöãú íóæúãó ÇáúÞöíóÇãóÉö ÃóáóÇ <span style="color: red">Ðóáößó åõæó ÇáúÎõÓúÑóÇäõ ÇáúãõÈöíäõ</span>(15)<span style="background: yellow; mso-highlight: yellow">áóåõãú ãöäú ÝóæúÞöåöãú <u>Ùõáóáñ ãöäú ÇáäøóÇÑö æóãöäú ÊóÍúÊöåöãú Ùõáóáñ</u></span> <u style="text-underline: double"><span style="color: red">Ðóáößó íõÎóæøöÝõ Çááøóåõ Èöåö ÚöÈóÇÏóåõ íóÇÚöÈóÇÏö ÝóÇÊøóÞõæäöí</span></u>(16) æóÇáøóÐöíäó ÇÌúÊóäóÈõæÇ <u><span style="color: red">ÇáØøóÇÛõæÊó Ãóäú íóÚúÈõÏõæåóÇ</span></u> <span style="color: red">æóÃóäóÇÈõæÇ Åöáóì Çááøóåö</span> áóåõãú ÇáúÈõÔúÑóì ÝóÈóÔøöÑú ÚöÈóÇÏöí</span></strong><span lang="AR-DZ" style="font-weight: normal; font-size: 16pt; font-family: &quot;Arabic Transparent&quot;; mso-ansi-font-size: 10.0pt; mso-bidi-language: AR-DZ; mso-ansi-font-weight: bold">(17) </span><span lang="AR-DZ" style="font-size: 16pt; color: red; font-family: &quot;Arabic Transparent&quot;; mso-ansi-font-size: 10.0pt; mso-bidi-language: AR-DZ; mso-ansi-font-weight: normal; mso-bidi-font-weight: bold"><strong>ÇáøóÐöíäó <u>íóÓúÊóãöÚõæäó ÇáúÞóæúáó ÝóíóÊøóÈöÚõæäó ÃóÍúÓóäóåõ</u> ÃõæúáóÆößó ÇáøóÐöíäó åóÏóÇåõãú Çááøóåõ æóÃõæúáóÆößó åõãú ÃõæúáõæÇ ÇáúÃóáúÈóÇÈö</strong></span><span lang="AR-DZ" style="font-weight: normal; font-size: 16pt; font-family: &quot;Arabic Transparent&quot;; mso-ansi-font-size: 10.0pt; mso-bidi-language: AR-DZ; mso-ansi-font-weight: bold">(18). ÇáÒãÑ. <o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 0cm 0cm 0pt"><span lang="AR-DZ" style="font-weight: normal; font-size: 16pt; font-family: &quot;Arabic Transparent&quot;; mso-ansi-font-size: 10.0pt; mso-bidi-language: AR-DZ; mso-ansi-font-weight: bold"><span style="mso-spacerun: yes">&nbsp;</span><o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 0cm 0cm 0pt"><span lang="AR-DZ" style="font-weight: normal; font-size: 16pt; font-family: &quot;Arabic Transparent&quot;; mso-ansi-font-size: 10.0pt; mso-bidi-language: AR-DZ; mso-ansi-font-weight: bold">áÇÍÙæÇ ÃÚÒÇÆí Þæá Çááå ÊÚÇáì ( </span><span lang="AR-DZ" style="font-size: 16pt; color: red; font-family: &quot;Arabic Transparent&quot;; mso-ansi-font-size: 10.0pt; mso-bidi-language: AR-DZ; mso-ansi-font-weight: normal; mso-bidi-font-weight: bold"><strong>ÇáøóÐöíäó <u>íóÓúÊóãöÚõæäó ÇáúÞóæúáó ÝóíóÊøóÈöÚõæäó ÃóÍúÓóäóåõ</u></strong></span><span lang="AR-DZ" style="font-weight: normal; font-size: 16pt; font-family: &quot;Arabic Transparent&quot;; mso-ansi-font-size: 10.0pt; mso-bidi-language: AR-DZ; mso-ansi-font-weight: bold"> ) ÃáÇ íÝåã ãä Þæáå ÊÚÇáì Ãäå Úáì ÇáÅäÓÇä Ãä íÓÊãÚ ÇáÞæá &quot; Ãí Þæá&quot; ÝíÊÈÚ ÃÍÓäå áíßæä ãä Ãæáí ÇáÃáÈÇÈ æãä ÇáÐíä åÏÇåã Çááå¡ ÝáÇ íÊÚÕÈ áÞæá ÈÔÑ íÎÇáÝ ÃÍÓä ÇáÍÏíË¡ ÍÊì áæ ßÇä ãä ÇáæÇáÏíä Ãæ ÇáãÔÇíÎ æÇáÃÞÑÈíä áÃä Çááå ÊÚÇáì íÞæá: (</span><span lang="AR-DZ" style="font-size: 16pt; color: red; font-family: &quot;Arabic Transparent&quot;; mso-ansi-font-size: 10.0pt; mso-bidi-language: AR-DZ; mso-ansi-font-weight: normal; mso-bidi-font-weight: bold"><strong>æóÅöÐóÇ ÞõáúÊõãú ÝóÇÚúÏöáõæÇ æóáóæú ßóÇäó ÐóÇ ÞõÑúÈóì æóÈöÚóåúÏö Çááøóåö ÃóæúÝõæÇ</strong></span><span lang="AR-DZ" style="font-weight: normal; font-size: 16pt; font-family: &quot;Arabic Transparent&quot;; mso-ansi-font-size: 10.0pt; mso-bidi-language: AR-DZ; mso-ansi-font-weight: bold"> ).&quot;152&quot; ÇáÃäÚÇã.<o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 0cm 0cm 0pt"><span lang="AR-DZ" style="font-weight: normal; font-size: 16pt; font-family: &quot;Arabic Transparent&quot;; mso-ansi-font-size: 10.0pt; mso-bidi-language: AR-DZ; mso-ansi-font-weight: bold"><o:p>&nbsp;</o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 0cm 0cm 0pt"><span lang="AR-DZ" style="font-weight: normal; font-size: 16pt; font-family: &quot;Arabic Transparent&quot;; mso-ansi-font-size: 10.0pt; mso-bidi-language: AR-DZ; mso-ansi-font-weight: bold">Ëã íÎÈÑäÇ Çáãæáì ÊÚÇáì æíÞÑ ÃääÇ ÓäÎÊáÝ Ýí ÈÚÖ ÇáÃãæÑ¡ (</span><span lang="AR-DZ" style="font-size: 16pt; font-family: &quot;Arabic Transparent&quot;; mso-ansi-font-size: 10.0pt; mso-bidi-language: AR-DZ; mso-ansi-font-weight: normal; mso-bidi-font-weight: bold"><strong>æóáóæú ÔóÇÁó ÑóÈøõßó áóÌóÚóáó ÇáäøóÇÓó ÃõãøóÉð æóÇÍöÏóÉð æóáóÇ íóÒóÇáõæäó ãõÎúÊóáöÝöíäó</strong></span><span lang="AR-DZ" style="font-weight: normal; font-size: 16pt; font-family: &quot;Arabic Transparent&quot;; mso-ansi-font-size: 10.0pt; mso-bidi-language: AR-DZ; mso-ansi-font-weight: bold">(118)). åæÏ. áßä íÌÈ Ãä íßæä ãÑÏø ÇáÍßã Úáì ÇáÇÎÊáÇÝ Åáì Çááå ÊÚÇáì¡ ÝáÇ äÍßã Úáì ÈÚÖäÇ ÇáÈÚÖ¡ æÚáíå äÊæßá æÅáíå ääíÈ. íÞæá ÓÈÍÇäå: </span><span lang="AR-DZ" style="font-size: 16pt; font-family: &quot;Arabic Transparent&quot;; mso-ansi-font-size: 10.0pt; mso-bidi-language: AR-DZ; mso-ansi-font-weight: normal; mso-bidi-font-weight: bold"><strong>æóãóÇ ÇÎúÊóáóÝúÊõãú Ýöíåö ãöäú ÔóíúÁò ÝóÍõßúãõåõ Åöáóì Çááøóåö Ðóáößõãú Çááøóåõ ÑóÈøöí <span style="color: red">Úóáóíúåö ÊóæóßøóáúÊõ æóÅöáóíúåö ÃõäöíÈõ</span></strong></span><span lang="AR-DZ" style="font-weight: normal; font-size: 16pt; font-family: &quot;Arabic Transparent&quot;; mso-ansi-font-size: 10.0pt; mso-bidi-language: AR-DZ; mso-ansi-font-weight: bold">(10). ÇáÔæÑì.<o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 0cm 0cm 0pt"><span lang="AR-DZ" style="font-weight: normal; font-size: 16pt; font-family: &quot;Arabic Transparent&quot;; mso-ansi-font-size: 10.0pt; mso-bidi-language: AR-DZ; mso-ansi-font-weight: bold"><o:p>&nbsp;</o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 0cm 0cm 0pt"><span lang="AR-DZ" style="font-weight: normal; font-size: 16pt; font-family: &quot;Arabic Transparent&quot;; mso-ansi-font-size: 10.0pt; mso-bidi-language: AR-DZ; mso-ansi-font-weight: bold">Ýí åÐå ÇáÂíÉ ÇáßÑíãÉ ãáÇÍÙÉ ãåãÉ ÌÏÇ ÐßÑäí ÈåÇ ÕÏíÞ Íãíã ¡ ÊÎÕ ãä íÚÊÞÏ Ýí ÍÌíÉ ÇáÓäÉ æÔÑÚíÊåÇ æÅãßÇäíÉ ÊÏÎá ÇáÑÓæá áíÍßã ÝíãÇ ÇÎÊáÝäÇ Ýíå¡ Ýáæ ßÇä ááÑÓæá Úáíå ÇáÓáÇã ÊÝæíÖ ãä Çááå ÓÈÍÇäå Ýí ÇáÍßã¡ áÃÎÈÑäÇ Çáãæáì ÊÚÇáì Úä Ðáß¡ Ýíßæä ÍíäÆÐ ( æãÇ ÇÎÊáÝÊã Ýíå ãä ÔíÁ ÝÍßãå Åáì Çááå æÑÓæáå¡) æÈãÇ Ãä Çááå ÊÚÇáì ÞÇá: (</span><span lang="AR-DZ" style="font-size: 16pt; font-family: &quot;Arabic Transparent&quot;; mso-ansi-font-size: 10.0pt; mso-bidi-language: AR-DZ; mso-ansi-font-weight: normal; mso-bidi-font-weight: bold"><strong>æóãóÇ ÇÎúÊóáóÝúÊõãú Ýöíåö ãöäú ÔóíúÁò ÝóÍõßúãõåõ <span style="background: yellow; color: red; mso-highlight: yellow">Åöáóì Çááøóåö</span> Ðóáößõãú Çááøóåõ ÑóÈøöí <span style="color: red">Úóáóíúåö ÊóæóßøóáúÊõ æóÅöáóíúåö ÃõäöíÈõ</span></strong></span><span lang="AR-DZ" style="font-weight: normal; font-size: 16pt; font-family: &quot;Arabic Transparent&quot;; mso-ansi-font-size: 10.0pt; mso-bidi-language: AR-DZ; mso-ansi-font-weight: bold">). æÈãÇ Ãä ÇáÑÓæá Úáíå ÇáÓáÇã ÞÏ ÊæÝÇå Çááå¡ æáã íÈÞ ÈíääÇ ÅáÇ ÇáÑÓæá ( ÇáßÊÇÈ)¡ ÝÚáíå ÅÐä Ãä äÑÏ ÇÎÊáÇÝäÇ Åáì ÇáÑÓæá ( ÇáÞÑÂä) áÃä ÇáÞÑÂä ãä ÚäÏ Çááå¡ æãÇ íÄßÏ Ðáß Ýí äÙÑí åæ Þæáå ÊÚÇáì: </span><span lang="AR-DZ" style="font-size: 16pt; font-family: &quot;Arabic Transparent&quot;; mso-ansi-font-size: 10.0pt; mso-bidi-language: AR-DZ; mso-ansi-font-weight: normal; mso-bidi-font-weight: bold"><strong>íóÇÃóíøõåóÇ ÇáøóÐöíäó ÂãóäõæÇ ÃóØöíÚõæÇ Çááøóåó æóÃóØöíÚõæÇ <span style="color: red">ÇáÑøóÓõæáó æóÃõæúáöí ÇáúÃóãúÑö ãöäúßõãú</span> ÝóÅöäú ÊóäóÇÒóÚúÊõãú Ýöí ÔóíúÁò ÝóÑõÏøõæåõ Åöáóì Çááøóåö æóÇáÑøóÓõæáö Åöäú ßõäÊõãú ÊõÄúãöäõæäó ÈöÇááøóåö æóÇáúíóæúãö ÇáúÂÎöÑö Ðóáößó ÎóíúÑñ æóÃóÍúÓóäõ ÊóÃúæöíáðÇ</strong></span><span lang="AR-DZ" style="font-weight: normal; font-size: 16pt; font-family: &quot;Arabic Transparent&quot;; mso-ansi-font-size: 10.0pt; mso-bidi-language: AR-DZ; mso-ansi-font-weight: bold">(59). ÇáäÓÇÁ. áÃä Ýí ÍíÇÉ ÇáÑÓæá äÌÏ ÇáÕÍÇÈÉ íÓÃáæä ÇáÑÓæá ãÍãÏÇ Úáíå ÇáÓáÇã æÊÃÊí ÇáÅÌÇÈÉ æÇáÍßã ãä Çááå ÊÚÇáì¡ áÃä ÇáÍßã ááå æÍÏå áÇ ÔÑíß áå¡ æäÌÏ Ýí ÇáßÊÇÈ ÇáßËíÑ ãä ( íÓÃáæäß) æíÃÊí ÇáÌæÇÈ æÇáÍßã ( Þá) ÝåÐÇ Ïáíá Úáì ÚÏã æÌæÏ ÍÇßã ãÚ ÃÍßã ÇáÍÇßãíä æåæ Çááå ÊÚÇáì¡ æÈãÇ Ãä ÇáÑÓæá ãÍãÏÇ Úáíå ÇáÓáÇã ÛíÑ ãæÌæÏ Çáíæã ÈíääÇ ÝÇáÑÓæá ÇáÍí ÇáÐí íÈÞì Åáì íæã ÇáæÇÞÚÉ Ýåæ ÇáÑÓæá ÇáÐí äÑÏø Åáíå ÇÎÊáÇÝäÇ¡ <span style="color: red">æíÈÞì ÇáÍßã Úáì ÇáÇÎÊáÇÝ ááæÇÍÏ ÇáÞåÇÑ ÓÈÍÇäå</span>¡ áÃä ÇáÑÓæá ãÍãÏÇ Úáíå ÇáÓáÇã ÅäãÇ åæ Ãæá ãä íÊÈÚ ãÇ íæÍì Åáíå ãä ÑÈå æáä íÌÊÈí ÂíÉ æáÇ ÍßãÇ ãä ÚäÏå ÃÈÏÇ. (</span><span lang="AR-DZ" style="font-size: 16pt; color: red; font-family: &quot;Arabic Transparent&quot;; mso-ansi-font-size: 10.0pt; mso-bidi-language: AR-DZ; mso-ansi-font-weight: normal; mso-bidi-font-weight: bold"><strong>æóÅöÐóÇ áóãú ÊóÃúÊöåöãú ÈöÂíóÉò ÞóÇáõæÇ áóæúáóÇ ÇÌúÊóÈóíúÊóåóÇ <u style="text-underline: double">Þõáú ÅöäøóãóÇ ÃóÊøóÈöÚõ ãóÇ íõæÍóì Åöáóíøó ãöäú ÑóÈøöí åóÐóÇ ÈóÕóÇÆöÑõ ãöäú ÑóÈøößõãú æóåõÏðì æóÑóÍúãóÉñ áöÞóæúãò íõÄúãöäõæäó</u></strong></span><span lang="AR-DZ" style="font-weight: normal; font-size: 16pt; font-family: &quot;Arabic Transparent&quot;; mso-ansi-font-size: 10.0pt; mso-bidi-language: AR-DZ; mso-ansi-font-weight: bold">(203)). ÇáÃÚÑÇÝ. æíÞæá Çáãæáì ÊÚÇáì: </span><span lang="AR-DZ" style="font-size: 16pt; font-family: &quot;Arabic Transparent&quot;; mso-ansi-font-size: 10.0pt; mso-bidi-language: AR-DZ; mso-ansi-font-weight: normal; mso-bidi-font-weight: bold"><strong>æóíóÞõæáõæäó áóæúáóÇ ÃõäúÒöáó Úóáóíúåö ÂíóÉñ ãöäú ÑóÈøöåö <span style="background: yellow; color: red; mso-highlight: yellow">ÝóÞõáú ÅöäøóãóÇ ÇáúÛóíúÈõ áöáøóåö <u style="text-underline: double">ÝóÇäúÊóÙöÑõæÇ Åöäøöí ãóÚóßõãú ãöäú ÇáúãõäúÊóÙöÑöíä</u></span><u style="text-underline: double">ó</u></strong></span><span lang="AR-DZ" style="font-weight: normal; font-size: 16pt; font-family: &quot;Arabic Transparent&quot;; mso-ansi-font-size: 10.0pt; mso-bidi-language: AR-DZ; mso-ansi-font-weight: bold">(20). íæäÓ. æíÞæá ÓÈÍÇäå: </span><span lang="AR-DZ" style="font-size: 16pt; font-family: &quot;Arabic Transparent&quot;; mso-ansi-font-size: 10.0pt; mso-bidi-language: AR-DZ; mso-ansi-font-weight: normal; mso-bidi-font-weight: bold"><strong>æóÇáøóÐöíäó ÂÊóíúäóÇåõãú ÇáúßöÊóÇÈó íóÝúÑóÍõæäó ÈöãóÇ ÃõäÒöáó Åöáóíúßó <span style="color: red">æóãöäú ÇáúÃóÍúÒóÇÈö <u>ãóäú íõäßöÑõ ÈóÚúÖóåõ</u> <u>Þõáú ÅöäøóãóÇ ÃõãöÑúÊõ Ãóäú ÃóÚúÈõÏó Çááøóåó æóáóÇ ÃõÔúÑößó Èöåö Åöáóíúåö ÃóÏúÚõæ æóÅöáóíúåö ãóÂÈö</u></span></strong></span><span lang="AR-DZ" style="font-weight: normal; font-size: 16pt; font-family: &quot;Arabic Transparent&quot;; mso-ansi-font-size: 10.0pt; mso-bidi-language: AR-DZ; mso-ansi-font-weight: bold">(36). ÇáÑÚÏ.<span style="mso-spacerun: yes">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span><o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 0cm 0cm 0pt"><span lang="AR-DZ" style="font-weight: normal; font-size: 16pt; font-family: &quot;Arabic Transparent&quot;; mso-ansi-font-size: 10.0pt; mso-bidi-language: AR-DZ; mso-ansi-font-weight: bold">ßá åÐå ÇáÂíÇÊ ÅäãÇ åí ÊÈÕÑÉ æÐßÑì áãä íäíÈ Åáì Çááå ÊÚÇáì æÎÔí ÇáÑÍãÇä ÈÇáÛíÈ. (</span><span lang="AR-DZ" style="font-size: 16pt; font-family: &quot;Arabic Transparent&quot;; mso-ansi-font-size: 10.0pt; mso-bidi-language: AR-DZ; mso-ansi-font-weight: normal; mso-bidi-font-weight: bold"><strong>åõæó ÇáøóÐöí íõÑöíßõãú ÂíóÇÊöåö æóíõäóÒøöáõ áóßõãú ãöäú ÇáÓøóãóÇÁö ÑöÒúÞðÇ <span style="color: red">æóãóÇ íóÊóÐóßøóÑõ ÅöáøóÇ ãóäú íõäöíÈõ</span></strong></span><span lang="AR-DZ" style="font-weight: normal; font-size: 16pt; font-family: &quot;Arabic Transparent&quot;; mso-ansi-font-size: 10.0pt; mso-bidi-language: AR-DZ; mso-ansi-font-weight: bold">)(13). ÛÇÝÑ. (</span><span lang="AR-DZ" style="font-size: 16pt; font-family: &quot;Arabic Transparent&quot;; mso-ansi-font-size: 10.0pt; mso-bidi-language: AR-DZ; mso-ansi-font-weight: normal; mso-bidi-font-weight: bold"><strong>ÊóÈúÕöÑóÉð æóÐößúÑóì <span style="color: red">áößõáøö ÚóÈúÏò ãõäöíÈò</span></strong></span><span lang="AR-DZ" style="font-weight: normal; font-size: 16pt; font-family: &quot;Arabic Transparent&quot;; mso-ansi-font-size: 10.0pt; mso-bidi-language: AR-DZ; mso-ansi-font-weight: bold">)(8). Þ. (</span><span lang="AR-DZ" style="font-size: 16pt; font-family: &quot;Arabic Transparent&quot;; mso-ansi-font-size: 10.0pt; mso-bidi-language: AR-DZ; mso-ansi-font-weight: normal; mso-bidi-font-weight: bold"><strong>ãóäú ÎóÔöíó ÇáÑøóÍúãóÇäó ÈöÇáúÛóíúÈö <span style="color: red">æóÌóÇÁó ÈöÞóáúÈò ãõäöíÈò</span></strong></span><span lang="AR-DZ" style="font-weight: normal; font-size: 16pt; font-family: &quot;Arabic Transparent&quot;; mso-ansi-font-size: 10.0pt; mso-bidi-language: AR-DZ; mso-ansi-font-weight: bold">)(33). Þ.<o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 0cm 0cm 0pt"><span lang="AR-DZ" style="font-weight: normal; font-size: 16pt; font-family: &quot;Arabic Transparent&quot;; mso-ansi-font-size: 10.0pt; mso-bidi-language: AR-DZ; mso-ansi-font-weight: bold"><o:p>&nbsp;</o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 0cm 0cm 0pt"><span lang="AR-DZ" style="font-weight: normal; font-size: 16pt; font-family: &quot;Arabic Transparent&quot;; mso-ansi-font-size: 10.0pt; mso-bidi-language: AR-DZ; mso-ansi-font-weight: bold">íäÐÑäÇ Çáãæáì Úáì áÓÇä äÈíå ãÍãÏ Úáíå ÇáÓáÇã ÝíÞæá: </span><span lang="AR-DZ" style="font-size: 16pt; color: red; font-family: &quot;Arabic Transparent&quot;; mso-ansi-font-size: 10.0pt; mso-bidi-language: AR-DZ; mso-ansi-font-weight: normal; mso-bidi-font-weight: bold"><strong>æóÃóäú ÃóÊúáõæó ÇáúÞõÑúÂäó <span style="background: yellow; mso-highlight: yellow">Ýóãóäú ÇåúÊóÏóì ÝóÅöäøóãóÇ íóåúÊóÏöí áöäóÝúÓöåö</span> æóãóäú Öóáøó <span style="background: yellow; mso-highlight: yellow">ÝóÞõáú ÅöäøóãóÇ ÃóäóÇ ãöäú ÇáúãõäÐöÑöíäó</span></strong></span><span lang="AR-DZ" style="font-weight: normal; font-size: 16pt; font-family: &quot;Arabic Transparent&quot;; mso-ansi-font-size: 10.0pt; mso-bidi-language: AR-DZ; mso-ansi-font-weight: bold">(92).ÓÈÇÁ. æíÃãÑ Çááå ÊÚÇáì ÑÓæáå ÈÇáÕÈÑ Úáì ÚäÇÏ Þæãå æßÝÑåã ÈãÇ ÃäÒá Çááå Úáíå¡ æåÌÑåã áå æÇÊÈÇÚ ãÇ æÌæÏæÇ Úáíå ÂÈÇÁåã ãä áåæ ÇáÍÏíË æÇáÚÈÇÏÇÊ¡ æÃãÑ Çááå ÊÚÇáì ÑÓæáå Ãä íÕÈÑ áÍßã ÑÈå æíÍÐÑå Ãä íßæä ßÕÇÍÈ ÇáÍæÊ ÇáÐí ÐåÈ ãÛÇÖÈÇ ÝÙä Ãä áä íÞÏÑ Çááå Úáíå¡ áæáÇ Ãä ÊÏÇÑßå äÚãÉ ãä ÑÈå áäÈÐ ÈÇáÚÑÇÁ.<o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 0cm 0cm 0pt"><span lang="AR-DZ" style="font-weight: normal; font-size: 16pt; font-family: &quot;Arabic Transparent&quot;; mso-ansi-font-size: 10.0pt; mso-bidi-language: AR-DZ; mso-ansi-font-weight: bold"><o:p>&nbsp;</o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 0cm 0cm 0pt"><span lang="AR-DZ" style="font-weight: normal; font-size: 16pt; font-family: &quot;Arabic Transparent&quot;; mso-ansi-font-size: 10.0pt; mso-bidi-language: AR-DZ; mso-ansi-font-weight: bold">ÅÐä ÝãÇ Úáì ÇáãÄãäíä ÇáãÎáÕíä ÇáÚÈÇÏÉ ááå æÍÏå æáÇ íÔÑßæä Èå ÔíÆÇ¡ ÅáÇ Ãä íÊáæÇ ÇáÞÑÂä æíÊÏÈÑæÇ ÂíÇÊå áÚá Çááå ÊÚÇáì íÌÊÈí ãäåã ãä íÔÇÁ ÝíÌÚáåã ãä ÇáÕÇáÍíä. (<span style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </span></span><span lang="AR-DZ" style="font-size: 16pt; font-family: &quot;Arabic Transparent&quot;; mso-ansi-font-size: 10.0pt; mso-bidi-language: AR-DZ; mso-ansi-font-weight: normal; mso-bidi-font-weight: bold"><strong>ÝóÇÕúÈöÑú áöÍõßúãö ÑóÈøößó æóáóÇ Êóßõäú ßóÕóÇÍöÈö ÇáúÍõæÊö ÅöÐú äóÇÏóì æóåõæó ãóßúÙõæãñ*<span style="color: red"> ÝóÇÌúÊóÈóÇåõ ÑóÈøõåõ ÝóÌóÚóáóåõ ãöäú ÇáÕøóÇáöÍöíäó</span></strong></span><span lang="AR-DZ" style="font-weight: normal; font-size: 16pt; font-family: &quot;Arabic Transparent&quot;; mso-ansi-font-size: 10.0pt; mso-bidi-language: AR-DZ; mso-ansi-font-weight: bold">)(50). ÇáÞáã.<o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 0cm 0cm 0pt"><span lang="AR-DZ" style="font-weight: normal; font-size: 16pt; font-family: &quot;Arabic Transparent&quot;; mso-ansi-font-size: 10.0pt; mso-bidi-language: AR-DZ; mso-ansi-font-weight: bold">æÈÅÎáÇÕ ÇáÚÈÇÏÉ ááå æÍÏå æÇáÇÓÊãÓÇß ÈÇáÐí ÃæÍí Åáì ÑÓæáå æÎÇÊã ÇáäÈííä æÇáÌåÇÏ Ýí Çááå ÍÞ ÌåÇÏå¡ äÑÌæ Ãä äßæä ããä ÇÌÊÈÇåã ÑÈåã æåÏåã Åáì ÇáÕÑÇØ ÇáãÓÊÞíã¡ ÝáÇ íÖÑäÇ ãä Öá ÈÚÏ Ãä ÌÇåÏäÇ Ýí Çááå ãÈíøäíä <span style="color: red">ÇáÝÑÞ Èíä ÃÍÓä ÇáÍÏíË ( ÇáÞÑÂä ÇáÚÙíã) æáåæ ÇáÍÏíË ÇáÐí åæ ãä Þæá ÇáÈÔÑ ÇáãÖá Úä ÓÈíá Çááå ÊÚÇáì</span>¡ ÃÞæá ÝáÇ íÖÑäÇ ãä Öá ÈÚÏ Ðáß¡ áÃä Çááå ÊÚÇáì áã íÌÚá ÚáíäÇ Ýí ÇáÏíä ãä ÍÑÌ¡ æÅäãÇ ÚáíäÇ Ãä äÓáã ÑÈ ÇáÚÇáãíä æäÊÈÚ ãáÉ ÃÈíäÇ ÅÈÑÇåíã Úáíå ÇáÓáÇã áíßæä ÇáÑÓæá ÚáíäÇ ÔåíÏÇ áãÇ ÈáÛå ãä ÑÈå¡ æäßæä ÔåÏÇÁ Úáì ÇáäÇÓ áãÇ äÈáÛ ãä ßÊÇÈ Çááå ÊÚÇáì¡ ÝäÍÙì ÈÑÖÇ Çááå ÊÚÇáì æäßæä ããä ÞÇá ÓÈÍÇäå Úäåã:<span style="mso-spacerun: yes">&nbsp;&nbsp; </span><o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 0cm 0cm 0pt"><span lang="AR-DZ" style="font-size: 16pt; font-family: &quot;Arabic Transparent&quot;; mso-ansi-font-size: 10.0pt; mso-bidi-language: AR-DZ; mso-ansi-font-weight: normal; mso-bidi-font-weight: bold"><strong>æóÌóÇåöÏõæÇ Ýöí Çááøóåö ÍóÞøó ÌöåóÇÏöåö <span style="color: red">åõæó ÇÌúÊóÈóÇßõãú</span> æóãóÇ ÌóÚóáó Úóáóíúßõãú Ýöí ÇáÏøöíäö ãöäú ÍóÑóÌò ãöáøóÉó ÃóÈöíßõãú ÅöÈúÑóÇåöíãó åõæó ÓóãøóÇßõãú ÇáúãõÓúáöãíäó ãöäú ÞóÈúáõ æóÝöí åóÐóÇ áöíóßõæäó ÇáÑøóÓõæáõ ÔóåöíÏðÇ Úóáóíúßõãú æóÊóßõæäõæÇ ÔõåóÏóÇÁó Úóáóì ÇáäøóÇÓö ÝóÃóÞöíãõæÇ ÇáÕøóáóÇÉó æóÂÊõæÇ ÇáÒøóßóÇÉó æóÇÚúÊóÕöãõæÇ ÈöÇááøóåö åõæó ãóæúáóÇßõãú ÝóäöÚúãó Çáúãóæúáóì æóäöÚúãó ÇáäøóÕöíÑõ</strong></span><span lang="AR-DZ" style="font-weight: normal; font-size: 16pt; font-family: &quot;Arabic Transparent&quot;; mso-ansi-font-size: 10.0pt; mso-bidi-language: AR-DZ; mso-ansi-font-weight: bold">(78). ÇáÍÌ.<o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 0cm 0cm 0pt"><span lang="AR-DZ" style="font-size: 16pt; font-family: &quot;Arabic Transparent&quot;; mso-ansi-font-size: 10.0pt; mso-bidi-language: AR-DZ; mso-ansi-font-weight: normal; mso-bidi-font-weight: bold"><strong>ÃõæúáóÆößó ÇáøóÐöíäó ÃóäúÚóãó Çááøóåõ Úóáóíúåöãú ãöäú ÇáäøóÈöíøöíäó ãöäú ÐõÑøöíøóÉö ÂÏóãó æóãöãøóäú ÍóãóáúäóÇ ãóÚó äõæÍò æóãöäú ÐõÑøöíøóÉö ÅöÈúÑóÇåöíãó æóÅöÓúÑóÇÆöíáó <span style="color: red">æóãöãøóäú åóÏóíúäóÇ æóÇÌúÊóÈóíúäóÇ</span> ÅöÐóÇ ÊõÊúáóì Úóáóíúåöãú ÂíóÇÊõ ÇáÑøóÍúãóÇäö <span style="background: yellow; color: red; mso-highlight: yellow">ÎóÑøõæÇ ÓõÌøóÏðÇ æóÈõßöíøðÇ</span></strong></span><span lang="AR-DZ" style="font-weight: normal; font-size: 16pt; font-family: &quot;Arabic Transparent&quot;; mso-ansi-font-size: 10.0pt; mso-bidi-language: AR-DZ; mso-ansi-font-weight: bold">(58). ãÑíã.<o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 0cm 0cm 0pt"><span lang="AR-DZ" style="font-weight: normal; font-size: 16pt; font-family: &quot;Arabic Transparent&quot;; mso-ansi-font-size: 10.0pt; mso-bidi-language: AR-DZ; mso-ansi-font-weight: bold">æäßæä ãä ÇáÚÈÇÏ ÇáÔÇßÑíä áÃäÚã Çááå ÊÚÇáì ÇáÐí åÏÇäÇ Åáì ÕÑÇØå ÇáãÓÊÞíã.( </span><span lang="AR-DZ" style="font-size: 16pt; font-family: &quot;Arabic Transparent&quot;; mso-ansi-font-size: 10.0pt; mso-bidi-language: AR-DZ; mso-ansi-font-weight: normal; mso-bidi-font-weight: bold"><strong>ÔóÇßöÑðÇ áöÃóäúÚõãöåö <span style="color: red">ÇÌúÊóÈóÇåõ æóåóÏóÇåõ</span> Åöáóì ÕöÑóÇØò ãõÓúÊóÞöíãò</strong></span><span lang="AR-DZ" style="font-weight: normal; font-size: 16pt; font-family: &quot;Arabic Transparent&quot;; mso-ansi-font-size: 10.0pt; mso-bidi-language: AR-DZ; mso-ansi-font-weight: bold">)(121). ÇáäÍá. </span><span lang="AR-DZ" style="font-size: 16pt; font-family: &quot;Arabic Transparent&quot;; mso-ansi-font-size: 10.0pt; mso-bidi-language: AR-DZ; mso-ansi-font-weight: normal; mso-bidi-font-weight: bold"><strong>æóãöäú ÂÈóÇÆöåöãú æóÐõÑøöíøóÇÊöåöãú æóÅöÎúæóÇäöåöãú <span style="color: red">æóÇÌúÊóÈóíúäóÇåõãú </span>æóåóÏóíúäóÇåõãú Åöáóì ÕöÑóÇØò ãõÓúÊóÞöíãò</strong></span><span lang="AR-DZ" style="font-weight: normal; font-size: 16pt; font-family: &quot;Arabic Transparent&quot;; mso-ansi-font-size: 10.0pt; mso-bidi-language: AR-DZ; mso-ansi-font-weight: bold">(87). ÇáÃäÚÇã. </span><span lang="AR-DZ" style="font-size: 16pt; font-family: &quot;Arabic Transparent&quot;; mso-ansi-font-size: 10.0pt; mso-bidi-language: AR-DZ; mso-ansi-font-weight: normal; mso-bidi-font-weight: bold"><strong>ãóÇ ßóÇäó Çááøóåõ áöíóÐóÑó ÇáúãõÄúãöäöíäó Úóáóì ãóÇ ÃóäúÊõãú Úóáóíúåö ÍóÊøóì íóãöíÒó ÇáúÎóÈöíËó ãöäú ÇáØøóíøöÈö æóãóÇ ßóÇäó Çááøóåõ áöíõØúáöÚóßõãú Úóáóì ÇáúÛóíúÈö <span style="color: red">æóáóßöäøó Çááøóåó íóÌúÊóÈöí ãöäú ÑõÓõáöåö ãóäú íóÔóÇÁõ</span> <span style="color: red">ÝóÂãöäõæÇ ÈöÇááøóåö æóÑõÓõáöåö</span> <span style="background: yellow; color: red; mso-highlight: yellow">æóÅöäú ÊõÄúãöäõæÇ æóÊóÊøóÞõæÇ Ýóáóßõãú ÃóÌúÑñ ÚóÙöíãñ</span></strong></span><span lang="AR-DZ" style="font-weight: normal; font-size: 16pt; font-family: &quot;Arabic Transparent&quot;; mso-ansi-font-size: 10.0pt; mso-bidi-language: AR-DZ; mso-ansi-font-weight: bold">(179). Âá ÚãÑÇä.<o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 0cm 0cm 0pt"><span lang="AR-DZ" style="font-weight: normal; font-size: 16pt; font-family: &quot;Arabic Transparent&quot;; mso-ansi-font-size: 10.0pt; mso-bidi-language: AR-DZ; mso-ansi-font-weight: bold"><o:p>&nbsp;</o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 0cm 0cm 0pt"><span lang="AR-DZ" style="font-weight: normal; font-size: 16pt; font-family: &quot;Arabic Transparent&quot;; mso-ansi-font-size: 10.0pt; mso-bidi-language: AR-DZ; mso-ansi-font-weight: bold">ÃÏÚæ Çááå ÊÚÇáì Ãä íåÏíäÇ ÓÈáå áäÊÏÈÑ ÂíÇÊå æáÇ äÔÑß ÈÃÍÓä ÇáÍÏíË ÍÏíËÇ ÛíÑå æäßæä ãä ÇáãäíÈíä ááå ÊÚÇáì áäßæä ããä åÏÇåã Çááå ÊÚÇáì æÇÌÊÈÇåã.( </span><span lang="AR-DZ" style="font-size: 16pt; color: red; font-family: &quot;Arabic Transparent&quot;; mso-ansi-font-size: 10.0pt; mso-bidi-language: AR-DZ; mso-ansi-font-weight: normal; mso-bidi-font-weight: bold"><strong>ÅöÐóÇ ÊõÊúáóì Úóáóíúåöãú ÂíóÇÊõ ÇáÑøóÍúãóÇäö <span style="background: yellow; mso-highlight: yellow">ÎóÑøõæÇ ÓõÌøóÏðÇ æóÈõßöíøðÇ</span></strong></span><span lang="AR-DZ" style="font-weight: normal; font-size: 16pt; font-family: &quot;Arabic Transparent&quot;; mso-ansi-font-size: 10.0pt; mso-bidi-language: AR-DZ; mso-ansi-font-weight: bold">).<o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 0cm 0cm 0pt"><span lang="AR-DZ" style="font-weight: normal; font-size: 16pt; font-family: &quot;Arabic Transparent&quot;; mso-ansi-font-size: 10.0pt; mso-bidi-language: AR-DZ; mso-ansi-font-weight: bold">ÎÊÇãÇ ÊÞÈáæÇ ÃÚÒÇÆí ÊÍíÇÊí ÇáÎÇáÕÉ áßã ÌãíÚÇ¡ æÇáÓáÇã Úáíßã.<o:p></o:p></span></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
اجمالي القراءات 15995