ملحق
ملحق عــرب وأعــراب

عبد الرحمان حواش في الإثنين ٢٧ - يوليو - ٢٠٠٩ ١٢:٠٠ صباحاً

bidi-language: AR-DZ; mso-bidi-font-family: 'Arabic transpabidi-language: AR-DZ; mso-bidi-font-family: 'Arabic Transparent'">!</span><span lang="AR-DZ" style="font-size: 16pt; font-family: 'Arabic Transparent'; mso-bidi-language: AR-DZ"> æãÇ ÃÕáåÇ&nbsp;</span><span lang="FR" dir="ltr" style="font-size: 16pt; mso-bidi-language: AR-DZ; mso-bidi-font-family: 'Arabic Transparent'">?</span><span lang="AR-DZ" style="font-size: 16pt; font-family: 'Arabic Transparent'; mso-bidi-language: AR-DZ"> ßãÇ ÊÝÖáÊã Ãä ÞáÊã. áíÓ ÇáãÑÇÏ Ðáß¡ æÅäãÇ ÃÑÏÊ Ãä ÃÈíøä Ãä Ýí ÃÓáæÈ ÇáÞÑÁÇä ÇáßáãÇÊ ÇáÚÏíÏÉÇáÊí äÌÏ ãËíáåÇ äØÞÇð æÌÑÓÇð &ndash;æÈÇáãÆÇÊ- Ýí ÇááÛÇÊ ÇáÃÌäÈíÉ </span><em><span lang="FR" dir="ltr" style="font-size: 16pt; mso-bidi-language: AR-DZ; mso-bidi-font-family: 'Arabic Transparent'">(orbi)</span></em><span lang="AR-DZ" style="font-size: 16pt; font-family: 'Arabic Transparent'; mso-bidi-language: AR-DZ"> æÐáß áÚáÊíä:<o:p></o:p></span></strong></font></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 0cm 0cm 0pt; direction: rtl; unicode-bidi: embed; text-align: justify"><span lang="AR-DZ" style="font-size: 16pt; font-family: 'Arabic Transparent'; mso-bidi-language: AR-DZ"><o:p><font size="5"><strong>&nbsp;</strong></font></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 0cm 0cm 0pt; direction: rtl; unicode-bidi: embed; text-align: justify"><font size="5"><strong><em><u><span lang="AR-DZ" style="font-size: 16pt; font-family: 'Arabic Transparent'; mso-bidi-language: AR-DZ">ÇáÃæáì</span></u><span lang="AR-DZ" style="font-size: 16pt; font-family: 'Arabic Transparent'; mso-bidi-language: AR-DZ">:</span></em><span lang="AR-DZ" style="font-size: 16pt; font-family: 'Arabic Transparent'; mso-bidi-language: AR-DZ"> ÇáÃáÓäÉ ÇáÊí íÊÍÏË ÈåÇ ÇáäÇÓ¡Úáì æÌå ÇáãÚãæÑÉ¡ ÃÕáåÇ æÇÍÏ¡ ÅÐ Çááå åæ ÇáÐí ÚáøãåÇ ÁÇÏã <em>( æÚáøã ÁÇÏã ÇáÃÓãÇÁ ßáåÇ ...) </em>ÇáÈÞÑÉ 31 ¡ æãä åÐå ÇáÃÓãÇÁ ÇáÊí ÚáøãåÇ Çááå ÁÇÏã¡ ÊÔÚøÈÊ åÐå Èíä ÐÑíÊå¡ ÈÍßã Ãä ÌÚáäÇ Çááå: <em>( íÃíåÇ ÇáäÇÓ ÅäÇ ÎáÞäÇßã ãä ÐßÑ æÃäËì æÌÚáäÇßã ÔÚæÈÇð æÞÈÇÆáó áÊÚÇÑÝæÇ Åä ÃßÑãßã ÚäÏ Çááå ÃÊÞÇßã Åä Çááå Úáíã ÎÈíÑ)</em><span style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </span>ÇáÍÌÑÇÊ 13. æãä Ëãø ÊÊÇÈÚ ÇÎÊáÇÝ ÇáÃáÓäÉ: <em>( æãä ÁÇíÇÊå ... æÇÎÊáÇÝ ÃáÓäÜÊßã ...) </em>ÇáÑæã 22.<o:p></o:p></span></strong></font></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 0cm 0cm 0pt; direction: rtl; unicode-bidi: embed; text-align: justify"><span lang="AR-DZ" style="font-size: 16pt; font-family: 'Arabic Transparent'; mso-bidi-language: AR-DZ"><o:p><font size="5"><strong>&nbsp;</strong></font></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 0cm 0cm 0pt; direction: rtl; unicode-bidi: embed; text-align: justify"><font size="5"><strong><em><u><span lang="AR-DZ" style="font-size: 16pt; font-family: 'Arabic Transparent'; mso-bidi-language: AR-DZ">ÇáËÇäíÉ</span></u><span lang="AR-DZ" style="font-size: 16pt; font-family: 'Arabic Transparent'; mso-bidi-language: AR-DZ">:</span></em><span lang="AR-DZ" style="font-size: 16pt; font-family: 'Arabic Transparent'; mso-bidi-language: AR-DZ"> æÈãÇ Ãä Çááå ÇáÞÇÆá¡ æÞæáå ÇáÍÞ æÃäå: <em>( æãÇ ÃÑÓáäÇ ãä ÑÓæá ÅáÇ ÈáÓÇä Þæãå áíÈíøä áåã ...) </em>ÅÈÑÇåíã 4 ÈÚÏ Ãä ÞÇá ÓÈÍÇäå æÊÚÇáì : <em>( ... ßÊÇÈ ÃäÒáäÇå Åáíß <u>áÊÎÑÌ ÇáäÇÓ</u> ãä ÇáÙáãÇÊ Åáì ÇáäæÑ ...)</em> ÅÈÑÇåíã 1<em>¡ </em>Ðáß áÆáÇ íßæä ááäÇÓ<em> </em>Úáì Çááå ÍÌÜÜÜÉ<em> </em>:<em><o:p></o:p></em></span></strong></font></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 0cm 0cm 0pt; direction: rtl; unicode-bidi: embed; text-align: justify"><font size="5"><strong><em><span lang="AR-DZ" style="font-size: 16pt; font-family: 'Arabic Transparent'; mso-bidi-language: AR-DZ">( ÑÓáÇð ãÈÔÑíä æãäÐÑíä áÆáÇ íßæä ááäÇÓ ÚáìÇááå ÍÌÉ ÈÚÏ ÇáÑÓá...) </span></em><span lang="AR-DZ" style="font-size: 16pt; font-family: 'Arabic Transparent'; mso-bidi-language: AR-DZ">ÇáäÓÇÁ 165.<o:p></o:p></span></strong></font></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 0cm 0cm 0pt; direction: rtl; unicode-bidi: embed; text-align: justify"><span lang="AR-DZ" style="font-size: 16pt; font-family: 'Arabic Transparent'; mso-bidi-language: AR-DZ"><font size="5"><strong>- ÝÈãÇ Ãä ãÍãÏÇð <em><span style="mso-spacerun: yes">&nbsp;</span>( ... ÑÓæá Çááå æÎÇÊã ÇáäÈíÆíä ...) </em>ÇáÃÍÒÇÈ 40¡ ÌÇÁ ááÚÇáãíÜÜä<o:p></o:p></strong></font></span></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 0cm 0cm 0pt; direction: rtl; unicode-bidi: embed; text-align: justify"><font size="5"><strong><em><span lang="AR-DZ" style="font-size: 16pt; font-family: 'Arabic Transparent'; mso-bidi-language: AR-DZ">( æãÇ ÃÑÓáäÇß ÅáÇ <u>ßÇÝÉ ááäÇÓ</u> ÈÔíÑÇð æäÐíÑÇð...) </span></em><span lang="AR-DZ" style="font-size: 16pt; font-family: 'Arabic Transparent'; mso-bidi-language: AR-DZ">ÓÈà 28.<o:p></o:p></span></strong></font></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 0cm 0cm 0pt; direction: rtl; unicode-bidi: embed; text-align: justify"><font size="5"><strong><span lang="AR-DZ" style="font-size: 16pt; font-family: 'Arabic Transparent'; mso-bidi-language: AR-DZ">- ÅÐÇð ÝÞæãå: ßáø ãä ßÇä Úáì ÙåÑ Çáßæä&nbsp;</span><span lang="FR" dir="ltr" style="font-size: 16pt; mso-bidi-language: AR-DZ; mso-bidi-font-family: 'Arabic Transparent'">!</span><span lang="AR-DZ" style="font-size: 16pt; font-family: 'Arabic Transparent'; mso-bidi-language: AR-DZ"> áÇ ÚÔíÑÊå&nbsp;</span><span lang="FR" dir="ltr" style="font-size: 16pt; mso-bidi-language: AR-DZ; mso-bidi-font-family: 'Arabic Transparent'">!</span><span> ÝáäÊÏÈøÑ</span><span lang="AR-DZ" style="font-size: 16pt; font-family: 'Arabic Transparent'; mso-bidi-language: AR-DZ">&nbsp;</span><span lang="FR" dir="ltr" style="font-size: 16pt; mso-bidi-language: AR-DZ; mso-bidi-font-family: 'Arabic Transparent'">!</span><span lang="AR-DZ" style="font-size: 16pt; font-family: 'Arabic Transparent'; mso-bidi-language: AR-DZ">.<o:p></o:p></span></strong></font></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 0cm 0cm 0pt; direction: rtl; unicode-bidi: embed; text-align: justify"><font size="5"><strong><span lang="AR-DZ" style="font-size: 16pt; font-family: 'Arabic Transparent'; mso-bidi-language: AR-DZ">- ÅÐÇð ÝÇáÞÑÁÇä áíÓ ÇÓÊÍæÇÐÇð áöÞæã ãÇ&nbsp;</span><span lang="FR" dir="ltr" style="font-size: 16pt; mso-bidi-language: AR-DZ; mso-bidi-font-family: 'Arabic Transparent'">!</span><span lang="AR-DZ" style="font-size: 16pt; font-family: 'Arabic Transparent'; mso-bidi-language: AR-DZ"> ÝÇáÑÌÇÁ ÃÚÇÏÉ ÞÑÇÁÉ: &quot; ÚÑÈ æÃÚÑÇÈ&quot; Ýí ÕÝÍÊí &ndash; æÚÝæÇð- ÍíË ÈíøäÊ æÃä áÓÇä ÇáÑÓÇáÉ &ndash; ÇáÞÑÁÇä- ÕõåÑ æÕíÛ &ndash; Íæá ÈíÊ Çááå ÈÇááÓÇä </span><em><span lang="FR" dir="ltr" style="font-size: 16pt; mso-bidi-language: AR-DZ; mso-bidi-font-family: 'Arabic Transparent'">(urbi)</span></em><span lang="AR-DZ" style="font-size: 16pt; font-family: 'Arabic Transparent'; mso-bidi-language: AR-DZ">¡ ÈÎáíØ<span style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </span>ÃáÓäÉ ÇáÐíä ßÇäæÇ íÝÏæä Åáì ÇáÈíÊ ßãÇ ÏÚÇ &ndash; ÅãÇã ÇáÃäÈíÇÁ- Úáíå ÇáÓáÇã- <em>( ... ÝÇÌÚá ÃÝÆÏÉ ãä ÇáäÇÓ Êåæí Åáíåã ...) </em>ÅÈÑÇåíã 37 ¡ æßãÇ ÃäÈÃå Çááå Ííä ÈäÇÁ ÇáÈíÊ Ãä: <em>( æÃÐøä Ýí ÇáäÇÓ ÈÇáÍÌ íÇÊæß</em> <em><u>ÑÌÇáÇ</u> æÚáì ßá <u>ÖÇãÑ </u>íÃÊíä ãä <u>ßÜá ÝÌø ÚãíÞ</u>)</em>ÇáÍÌ 27¡ æÝí ÈæÊÞÉ åÐÇ ÇáÈíÊ¡ æÍæáå ¡ Ýí ãßÉ¡ æÈÚÏåÇ Ýí ÇáãÏíäÉ¡ ÕíÛ ßáÇã Çááå æáÓÇä ßÊÇÈå ÇáÐí ÌÇÁ Èå ãÍãÏ &ndash; ÇáÕáÇÉ æÇáÓáÇã Úáíå- Åáì ÇáÚÇáãíä ÍíË íÞÏã ¡ áÚÈÇÏÉ Çááå ¡ æáÛíÑ ÚÈÇÏÉ Çááå¡ æÈÇÓÊãÑÇÑ- ÃæáÆß<span style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </span>ÇáÃÞæÇã ÇáãÌÇæÑÉ¡ ãä ÅÛÑíÞ¡ æÑæãÇä¡ æÈÑÈÑ¡ æÝÑÓ¡ æßÑÏ¡ æÏÑæÒ¡ æÊÑßãÇä¡ æÛíÑåã ãä ÇáÞÈÇÆá æÇáÔÚæÈ ÇáÊí ßÇäÊ ÊÝÏ Åáì ÈíÊ Çááå &ndash; ÝÇäÕåÑ ßãÇ ÞáÊ- åÐÇ ÇááÓÇä &ndash; æåæ áÓÇä ÇáäÇÓ ÌãíÚðÇ æÇáÐí ÌÇÁ Èå ßÊÇÈ Çááå-. æáÐáß ÈÞí åÐÇ ÇááÓÇä- ÚÇáãíÇ- Ýí ßÊÇÈå¡ -ÝãÇ ßÇä íæãÇð- æáä íßæä áÓÇä Þæã ãÇ&nbsp;</span><span lang="FR" dir="ltr" style="font-size: 16pt; mso-bidi-language: AR-DZ; mso-bidi-font-family: 'Arabic Transparent'">!</span><span lang="AR-DZ" style="font-size: 16pt; font-family: 'Arabic Transparent'; mso-bidi-language: AR-DZ"> áÓÇä ÇáØÝá Ýí ÍÌÑ Ããå æÝí ÍÖäåÇ ßÛíÑå ãä ÇáÃáÓäÉ Ýí ÌãíÚ ÈÞÚ ÇáÚÇáã&nbsp;</span><span lang="FR" dir="ltr" style="font-size: 16pt; mso-bidi-language: AR-DZ; mso-bidi-font-family: 'Arabic Transparent'">!</span><span lang="AR-DZ" style="font-size: 16pt; font-family: 'Arabic Transparent'; mso-bidi-language: AR-DZ"><o:p></o:p></span></strong></font></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 0cm 0cm 0pt; direction: rtl; unicode-bidi: embed; text-align: justify"><span lang="AR-DZ" style="font-size: 16pt; font-family: 'Arabic Transparent'; mso-bidi-language: AR-DZ"><font size="5"><strong><span style="mso-spacerun: yes">&nbsp;</span></strong></font></span><span lang="AR-DZ" style="font-size: 16pt; font-family: 'Arabic Transparent'; mso-bidi-language: AR-DZ"><font size="5"><o:p><span lang="AR-DZ" style="font-size: 16pt; font-family: 'Arabic Transparent'; mso-bidi-language: AR-DZ"><o:p><font size="5"><strong><span lang="AR-DZ" style="font-size: 16pt; font-family: 'Arabic Transparent'; mso-bidi-language: AR-DZ">- äÚã ßÇä áÓÇä ÇáÑÓæá æáÓÇä Ãåá ÇáÈíÊ ãä ÓßÇä Ãã ÇáÞÑì¡ ãä ÕÍÇÈÉ æãåÇÌÑíä¡ ßÇä áÓÇäåã Ðáß ÇáÎáíØ </span><span lang="FR" dir="ltr" style="font-size: 16pt; mso-bidi-language: AR-DZ; mso-bidi-font-family: 'Arabic Transparent'">(<em>urbi)</em></span><span lang="FR" style="font-size: 16pt; font-family: 'Arabic Transparent'; mso-bidi-language: AR-DZ"> </span><span lang="AR-DZ" style="font-size: 16pt; font-family: 'Arabic Transparent'; mso-bidi-language: AR-DZ">ãä ÇáÃáÓäÉ¡ æåæ ÇááÓÇä ÇáÐí ÌÇÁ Èå ßÊÇÈå&ndash;<span style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </span>ÓÈÍÇäÜÜå <o:p></o:p></span></strong></font></o:p></span></o:p></font></span></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 0cm 0cm 0pt; direction: rtl; unicode-bidi: embed; text-align: justify"><span lang="AR-DZ" style="font-size: 16pt; font-family: 'Arabic Transparent'; mso-bidi-language: AR-DZ"><font size="5"><strong>æÊÚÇáì- ÝÕÇÑ åÐÇ ÇááÓÇä¡ æåÐÇ ÇáßÊÇÈ¡ áÓÇäðÇ ááÐíä ÃÑÓá Åáíåã áíÈÜíøä áåã . æáÐáß äÌÏ Ýíå ßáãÇÊ ãä áÓÇä ÃæáÆß ÇáÃÞæÇã ÇáÐíä ÃÑÓá Åáíåã æÕÏÞ Çááå ÇáÚÙíã &ndash; <em>( æãÇ ÃÑÓáäÇ ãä ÑÓæá ÅáÇ ÈáÓÇä Þæãå áíÈÜíøä áåã ).</em><o:p></o:p></strong></font></span></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 0cm 0cm 0pt; direction: rtl; unicode-bidi: embed; text-align: justify"><font size="5"><strong><span lang="AR-DZ" style="font-size: 16pt; font-family: 'Arabic Transparent'; mso-bidi-language: AR-DZ">- æáÐÇ ÝÃäÇ ÅäãÇ ÃÍÇæá æáÇ ÃÒÇá ÃÍÇæá Öãä ÇáãÆÇÊ ãä ÇáßáãÇÊ Ýí ÇáÞÑÁÇä æÇáÊí ÊÍãá äÝÓ ÇáÍÑæÝ -æÚáì ÇáÃÞá¡ äÝÓ ÇáÌÑÓ ÇááÝÙí- ãÚ äÙíÑÇÊåÇ Ýí ÇáÃáÓäÉ </span><em><span lang="FR" dir="ltr" style="font-size: 16pt; mso-bidi-language: AR-DZ; mso-bidi-font-family: 'Arabic Transparent'">(orbi)</span></em><span lang="AR-DZ" style="font-size: 16pt; font-family: 'Arabic Transparent'; mso-bidi-language: AR-DZ">- ßãÇ ÈíøäÊ Ýí ÇáÍÕÕ ÇáÓÈÚÉ ÇáÊí ÃÊíÊ ÈåÇ Åáì ÇáÂä¡ ÊÚÒíÒÇð æÍÌÉ áãÇ ÃÊíÊ Èå. ÃÑíÏ ÈÐáß Ãä ÃÚØí áåÐÇ ÇáßÊÇÈ ÇáãÈíä æáåÐÇ ÇáÞÑÁÇä ÇáßÑíã : ÇáÕÝÉ ÇáÚÇáãíÉ. ÃÓÃá Çááå ÅØÇáÉ ÇáÚãÑ æÚÏã ÇáÑÌæÚ Åáì ÃÑÐáå¡ ÍÊì ÁÇÊí &ndash; Åä ÔÇÁ Çááå &ndash; ÈÇáãÒíÏ<span style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </span>æÇáãÒíÏ&nbsp;</span><span lang="FR" dir="ltr" style="font-size: 16pt; mso-bidi-language: AR-DZ; mso-bidi-font-family: 'Arabic Transparent'">!</span><span lang="AR-DZ" style="font-size: 16pt; font-family: 'Arabic Transparent'; mso-bidi-language: AR-DZ"> <o:p></o:p></span></strong></font></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 0cm 0cm 0pt; direction: rtl; unicode-bidi: embed; text-align: justify"><span lang="AR-DZ" style="font-size: 16pt; font-family: 'Arabic Transparent'; mso-bidi-language: AR-DZ"><font size="5"><strong>- ÝÅä ÃÚÏäÇ ÇáäÙÑ Ýí Êáßã ÇáÍÕÕ &ndash;Úáì ÇáÃÞá- æÊÃãáäÇ ãÚåÇ æÇÍÏÉ æÇÍÏÉ &ndash;ãáíøÇ-<span style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </span>ÈÚÏ Ãä ääÒÚ ãÇ Ýí ÕÏæÑäÇ ãä ãÎáøÝÇÊ ÇáÞæãíÉ áæÌÏäÇåÇ- áÇ ãÍÇáÉ &ndash;ÊÈíøä æÊÝÓøÑ ßÊÇÈ Çááå ÃÍÓä ÊÝÓíÑ æÊÒíá ßËíÑðÇ ãä ÇáÛãæÖ ÇáÐí íßÊäÝ ßËíÑðÇ ãä ßáãÇÊå .<o:p></o:p></strong></font></span></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" align="center" style="margin: 0cm 0cm 0pt; direction: rtl; unicode-bidi: embed; text-align: center"><em><span lang="AR-DZ" style="font-size: 16pt; font-family: 'Arabic Transparent'; mso-bidi-language: AR-DZ"><strong>-æÇááÜÜå<span style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </span>ÃÚáÜÜÜã-</strong></span><span lang="AR-DZ" style="font-size: 20pt; font-family: 'Arabic Transparent'; mso-bidi-language: AR-DZ"><o:p></o:p></span></em></p>
اجمالي القراءات 5827