تعريف الزواج كما ينص عليه القرآن , إن كان قد نص عليه !!

فوزى فراج في الجمعة ٢٧ - فبراير - ٢٠٠٩ ١٢:٠٠ صباحاً

'; mso-bidi-theme-font: major-bidi" dir="ltr">&nbsp;</span></span><span class="apple-style-span"><span style="line-height: 115%; font-family: &quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; font-size: 14pt; mso-ascii-font-family: 'Arial Black'; mso-hansi-font-family: 'Arial Black'; mso-bidi-theme-font: major-bidi" lang="AR-SA">æÒæÌß</span></span><span class="apple-converted-space"><span style="line-height: 115%; font-family: &quot;Arial Black&quot;,&quot;sans-serif&quot;; font-size: 14pt; mso-bidi-font-family: 'Times New Roman'; mso-bidi-theme-font: major-bidi" dir="ltr">&nbsp;</span></span><span class="apple-style-span"><span style="line-height: 115%; font-family: &quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; font-size: 14pt; mso-ascii-font-family: 'Arial Black'; mso-hansi-font-family: 'Arial Black'; mso-bidi-theme-font: major-bidi" lang="AR-SA">ÇáÌäÉ æßáÇ ãäåÇ ÑÛÏÇ ÍíË ÔÆÊãÇ æáÇ ÊÞÑÈÇ åÐå ÇáÔÌÑÉ ÝÊßæäÇ ãä ÇáÙÇáãíä</span><font size="3"> &ndash;</font><font size="4"> ÇáÈÞÑÉ 35 ) ãÇ íÊÖÍ ãäå Ãä ÃÏã æÒæÌå ( Çì ÒæÌÊå) , ßÇäÇ ÞÏ ÃØáÞ ÚáíåãÇ ÕÝÉ ÇáÒæÇÌ ÍÊì ÞÈá Çä íÃãÑåãÇ Çááå ÈÚÏã ÇáÃßá ãä ÇáÔÌÑÉ, æÓæÇÁ ßÇäÊ äÙÑÊäÇ Çáì Ðáß ÇáÒæÇÌ äÙÑÉ ÊÞáíÏíÉ ÈÇáãÞÇÑäå ÈÇáÒæÇÌ ÇáÐì äÚÑÝå Çã áÇ, ÅáÇ Çäå ßÇä ÒæÇÌÇ ÈÃì ãÚäì æÈÃì ÊÔÈíå.<o:p></o:p></font></span></p>
<p style="text-align: right; margin: 0in 0in 10pt; unicode-bidi: embed; direction: rtl" dir="rtl" class="MsoNormal"><span class="apple-style-span"><span style="line-height: 115%; font-family: &quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; font-size: 14pt; mso-ascii-font-family: 'Arial Black'; mso-hansi-font-family: 'Arial Black'; mso-bidi-theme-font: major-bidi" lang="AR-SA">áÞÏ ÌÇÁ Ýì ÇáÞÑÂä ãä ÇáÃæÇãÑ ÇáÅáåíÉ æÇáÊÚáíãÇÊ ÇáÓãÇæíÉ ãÇ íÊÚáÞ ÈÇáÒæÇÌ , ãä ãËá ÇáÂíÉ (æãä ÃíÇÊå Çä ÎáÞ áßã ãä ÃäÝÓßã</span></span><span class="apple-converted-space"><span style="line-height: 115%; font-family: &quot;Arial Black&quot;,&quot;sans-serif&quot;; font-size: 14pt; mso-bidi-font-family: 'Times New Roman'; mso-bidi-theme-font: major-bidi" dir="ltr">&nbsp;</span></span><span class="apple-style-span"><span style="line-height: 115%; font-family: &quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; font-size: 14pt; mso-ascii-font-family: 'Arial Black'; mso-hansi-font-family: 'Arial Black'; mso-bidi-theme-font: major-bidi" lang="AR-SA">ÃÒæÇÌÇ</span></span><span class="apple-converted-space"><span style="line-height: 115%; font-family: &quot;Arial Black&quot;,&quot;sans-serif&quot;; font-size: 14pt; mso-bidi-font-family: 'Times New Roman'; mso-bidi-theme-font: major-bidi" dir="ltr">&nbsp;</span></span><span class="apple-style-span"><span style="line-height: 115%; font-family: &quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; font-size: 14pt; mso-ascii-font-family: 'Arial Black'; mso-hansi-font-family: 'Arial Black'; mso-bidi-theme-font: major-bidi" lang="AR-SA">áÊÓßäæÇ ÇáíåÇ æÌÚá Èíäßã ãæÏÉ æÑÍãÉ Åä Ýí Ðáß áÇíÇÊ áÞæã íÊÝßÑæä</span><font size="3">.<font size="4"><span style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </span>ÇáÑæã<span style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </span>21) ßãÇ ÌÇÁ Ýì ÇáÞÑÂä ÚÏÏ áÇ ÈÃÓ Èå ãä ÇáÂíÇÊ ÇáÊì ÊÍÏÏ ÊÝÇÕíá ÇáØáÇÞ æÇáÅáÊÒÇãÇÊ ÇáãÊÚáÞÉ Èå ãä ÇáÌÇäÈíä, ÛíÑ Ãäì áÇ ÃÚÑÝ Åä ßÇä ÇáÞÑÂä ÞÏ ÐßÑ ÈÃì Ôßá Çæ ÈÃì ÕíÛÉ</font> </font></span><span class="apple-style-span"><strong><u><span style="line-height: 115%; font-family: &quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; background: yellow; color: #c00000; font-size: 16pt; mso-ascii-font-family: 'Arial Black'; mso-hansi-font-family: 'Arial Black'; mso-bidi-theme-font: major-bidi; mso-highlight: yellow" lang="AR-SA">ãÇåíÉ ÇáÒæÇÌ äÝÓå</span></u></strong></span><span class="apple-style-span"><span style="line-height: 115%; font-family: &quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; font-size: 14pt; mso-ascii-font-family: 'Arial Black'; mso-hansi-font-family: 'Arial Black'; mso-bidi-theme-font: major-bidi" lang="AR-SA">, æ ÇáÎØæÇÊ ÇáÊì ÇãÑ Çááå ÈåÇ, <span style="mso-spacerun: yes">&nbsp;</span>Çæ ÈãÚäì ÃÎÑ, </span></span><span class="apple-style-span"><strong><u><span style="line-height: 115%; font-family: &quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; background: yellow; color: #c00000; font-size: 16pt; mso-ascii-font-family: 'Arial Black'; mso-hansi-font-family: 'Arial Black'; mso-bidi-theme-font: major-bidi; mso-highlight: yellow" lang="AR-SA">ßíÝíÉ ÇáÒæÇÌ</span></u></strong></span><span class="apple-style-span"><span style="line-height: 115%; font-family: &quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; font-size: 14pt; mso-ascii-font-family: 'Arial Black'; mso-hansi-font-family: 'Arial Black'; mso-bidi-theme-font: major-bidi" lang="AR-SA">.<span style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </span><o:p></o:p></span></span></p>
<p style="text-align: right; margin: 0in 0in 10pt; unicode-bidi: embed; direction: rtl" dir="rtl" class="MsoNormal"><span class="apple-style-span"><span style="line-height: 115%; font-family: &quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; color: black; font-size: 14pt; mso-ascii-font-family: 'Arial Black'; mso-hansi-font-family: 'Arial Black'; mso-bidi-theme-font: major-bidi" lang="AR-SA">áßì ÃæÖÍ ãÇ ÃÑíÏ Ãä ÇÞæáå åäÇ, áã ÃÑì Ýì ÇáÞÑÂä ÂíÉ Çæ ÌãáÉ ãÇ ÊÍÏÏ ßíÝíÉ ÅÊãÇã ÇáÒæÇÌ ØÈÞÇ ááÅÓáÇã Çæ ØÈÞÇ ááÞÑÂä.<span style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </span>åäÇß ØÞæÓ æãÑÇÓíã Ýì ßá ãÌÊãÚ áÅÊãÇã ÇáÒæÇÌ Èíä ÑÌá æÅãÑÃÉ, æÊÎÊáÝ Êáß ÇáØÞæÓ ãä ÚÞíÏÉ Çáì ÇáÃÎÑì, Èá ÊÎÊáÝ Ýì äÝÓ ÇáÚÞíÏÉ Èíä ÈáÏ æÇáÃÎÑ, Èá ÇáÃßËÑ ãä Ðáß ÇäåÇ ÞÏ ÊÎÊáÝ Ýì äÝÓ ÇáÚÞíÏÉ æÝì äÝÓ ÇáÈáÏ ØÈÞÇ ááãÌÊãÚ æÇáÍÇáÉ ÇáÅÌÊãÇÚíÉ. æäÍä äÑßÒ åäÇ Úáì ÇáÚÞíÏÉ ÇáÅÓáÇãíÉ , æÇáÊì ÊÎÊáÝ ØÞæÓ æãÑÇÓíã ÇáÒæÇÌ ÝíåÇ Èíä ÈáÏ ÅÓáÇãì æÃÎÑ, æÈíä ãÌÊãÚ ÅÓáÇãì æÇÎÑ ÍÊì Ýì äÝÓ ÇáÈáÏ. <o:p></o:p></span></span></p>
<p style="text-align: right; margin: 0in 0in 10pt; unicode-bidi: embed; direction: rtl" dir="rtl" class="MsoNormal"><span class="apple-style-span"><span style="line-height: 115%; font-family: &quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; color: black; font-size: 14pt; mso-ascii-font-family: 'Arial Black'; mso-hansi-font-family: 'Arial Black'; mso-bidi-theme-font: major-bidi" lang="AR-SA">ãä ÇáãÚáæãÇÊ ÇáÊÇÑíÎíÉ Úä ÇáäÈì, äÚÑÝ Ãäå ÊÒæÌ ÒæÌÊå ÇáÃæáì ÎÏíÌÉ ÞÈá ÇáÅÓáÇã, æÞÈá ÇáÑÓÇáÉ, æãä Ëã ÝÞÏ Êã ÇáÒæÇÌ ØÈÞÇ áØÞæÓ æãÑÇÓíã ( </span></span><span class="apple-style-span"><strong><u><span style="line-height: 115%; font-family: &quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; background: yellow; color: #c00000; font-size: 14pt; mso-ascii-font-family: 'Arial Black'; mso-hansi-font-family: 'Arial Black'; mso-bidi-theme-font: major-bidi; mso-highlight: yellow" lang="AR-SA">ÛíÑ ÅÓáÇãíÉ Åä ÕÍ åÐÇ ÇáÊÚÈíÑ</span></u></strong></span><span class="apple-style-span"><span style="line-height: 115%; font-family: &quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; color: black; font-size: 14pt; mso-ascii-font-family: 'Arial Black'; mso-hansi-font-family: 'Arial Black'; mso-bidi-theme-font: major-bidi" lang="AR-SA"> ) , Ëã ØÈÞÇ ááÊÇÑíÎ ÃíÖÇ, äÚÑÝ Ãäå ÊÒæÌ ÇáÓíÏÉ ÚÇÆÔÉ ÈÚÏ æÝÇÉ ÒæÌÊå ÇáÃæáì, æÈÚÏ äÒæá ÇáÑÓÇáÉ, æßÐáß ÚÏÏ ÃÎÑ ãä ÒæÌÇÊå, æáÇ äÚáã Åä ßÇä åäÇß ÝÇÑÞÇ ßÈíÑÇ Èíä ØÞæÓ æãÑÇÓíã ÒæÇÌå ÇáÃæá ÞÈá ÇáÅÓáÇã æÒæÇÌÇÊå ÇáÃÎÑì ÈÚÏ ÇáÅÓáÇã ØÈÞÇ ááÅÓáÇã, áÇ äÚÑÝ ßíÝ ÊãÊ Êáß ÇáÒíÌÇÊ, áÇ äÚÑÝ ãÇ åì ÇáãÑÇÓíã ÇáÊì ÅÊÈÚÊ, áÇ äÚÑÝ åá ÒæÌ ÇáÑÓæá äÝÓå ÈäÝÓå Ãã ßÇä åäÇß ãä ÞÇã ÈÊÒæíÌå ãä ÒæÌÇÊå ãä ãËá ãÇ íÊÈÚ ÇáÃä Ýì ØÞæÓ æãÑÇÓíã ÇáÒæÇÌ ãä ÍíË ÇáÊæËíÞ ÇáÑÓãì Ãæ Úáì ÃÞá ÊÞÏíÑ ãä ÍíË ÇáÕíÛÉ ÇáÏíäíÉ ÇáãÊÈÚÉ, áÇ äÚÑÝ Åä ßÇä åäÇß ãÇ íÓãì ÎØæÈÉ, Çæ ÞÑÇÁÉ ÝÇÊÍÉ ßãÇ åæ ãÚÑæÝ, æßãÇ ÃÔÇÑ ÇáÞÑÂä Çáíå , Ëã ÚÞÏ ÞÑÇä , Ëã ÏÎæá Çæ ÏÎáÉ ßãÇ ÊÓãì Ãã Ãä ÇáÑÓæá ÅÊÈÚ Ýì Ðáß ÔíÆÇ ãÛÇíÑÇ ÊãÇãÇ áãÇ íÍÏË, ÈÅÎÊÕÇÑ áÇ äÚÑÝ ßíÝ ÊÒæÌ ÇáÑÓæá ÒæÌÇÊå, åÐÇ ãä ÇáäÇÍíÉ ÇáÊÇÑíÎíÉ&rsquo; ÚáãÇ ÈÃä ÃÞÑÈ ãÇ ÑÃíÊå Ýì ÇáÞÑÂä åæ åÐå ÇáÂíÉ (áÇ ÌäÇÍ Úáíßã ÝíãÇ ÚÑÖÊã Èå ãä </span></span><span class="apple-style-span"><strong><u><span style="line-height: 115%; font-family: &quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; color: #c00000; font-size: 16pt; mso-ascii-font-family: 'Arial Black'; mso-hansi-font-family: 'Arial Black'; mso-bidi-theme-font: major-bidi" lang="AR-SA">ÎØÈÉ</span></u></strong></span><span class="apple-converted-space"><strong><u><span style="line-height: 115%; font-family: &quot;Arial Black&quot;,&quot;sans-serif&quot;; color: #c00000; font-size: 16pt; mso-bidi-font-family: 'Times New Roman'; mso-bidi-theme-font: major-bidi" dir="ltr">&nbsp;</span></u></strong></span><span class="apple-style-span"><strong><u><span style="line-height: 115%; font-family: &quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; color: #c00000; font-size: 16pt; mso-ascii-font-family: 'Arial Black'; mso-hansi-font-family: 'Arial Black'; mso-bidi-theme-font: major-bidi" lang="AR-SA">ÇáäÓÇÁ</span></u></strong></span><span class="apple-converted-space"><span style="line-height: 115%; font-family: &quot;Arial Black&quot;,&quot;sans-serif&quot;; font-size: 16pt; mso-bidi-font-family: 'Times New Roman'; mso-bidi-theme-font: major-bidi" dir="ltr">&nbsp;</span></span><span class="apple-style-span"><span style="line-height: 115%; font-family: &quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; font-size: 14pt; mso-ascii-font-family: 'Arial Black'; mso-hansi-font-family: 'Arial Black'; mso-bidi-theme-font: major-bidi" lang="AR-SA">Ãæ<span style="color: black"> ÇßääÊã Ýí ÃäÝÓßã Úáã Çááå Ãäßã ÓÊÐßÑæäåä æáßä áÇ ÊæÇÚÏæåä ÓÑÇ ÅáÇ Çä ÊÞæáæÇ ÞæáÇ ãÚÑæÝÇ æáÇ ÊÚÒãæÇ ÚÞÏÉ ÇáäßÇÍ ÍÊì íÈáÛ <span style="background: yellow; mso-highlight: yellow">ÇáßÊÇÈ ÃÌáå</span> æÃÚáãæÇ Ãä Çááå íÚáã ãÇ Ýí ÃäÝÓßã ÝÇÍÐÑæå æÃÚáãæÇ Ãä Çááå ÛÝæÑ Íáíã</span> . ÇáÈÞÑÉ 235) æÇáÊì íÈÏæ ÃäåÇ ÊÊÍÏË Úä äÓÇÁ ÅãÇ ãØáÞÇÊ Çæ ÃÑÇãá áãÇ ÐßÑÊå ÇáÂíå ( ÍÊì íÈáÛ ÇáßÊÇÈ ÃÌáå ) æÇáÊì íÝåã ãäåÇ ÅäÞÖÇÁ ÇáÚÏÉ, æãä Êáß ÇáÂíå ÃíÖÇ äÑì Ãä ßáãÉ &quot;ÎØÈÉ &quot; ÇáäÓÇÁ ÊÔíÑ Çáì Ãä ÊÞáíÏ ÇáÎØæÈå ßãÇ äÓãíåÇ ßÇä ãÊÈÚÇ Ýì Ðáß ÇáæÞÊ, æÅä áã ÊÔÑÍ ÇáÂíå ¿ ßíÝíÉ&quot; Çæ ÃáíÉ ÇáÎØÈÉ, åá ÊÊã ÈãÌÑÏ ÅÊÝÇÞ, åá ÊÊã ÈÞÑÇÁÉ ÇáÝÇÊÍÉ ( ãÚ ÇáÅÚÊÐÇÑ áÃÎì ÇÍãÏ ÕÈÍì ÇáÐì ßÊÈ ãÞÇáÇ ßÇãáÇ Úä ÞÑÇÁÉ ÇáÝÇÊÍå ááäÈì, ÝåäÇ ÇáÝÇÊÍÉ áíÓÊ ááäÈì<span style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </span>ßãÇ åæ æÇÖÍ, æÅä áã íÊÚÑÖ áåÐÇ ÇáäæÚ ãä ÇáÝÇÊÍÉ Ýì ãÞÇáÊå ) .<o:p></o:p></span></span></p>
<p style="text-align: right; margin: 0in 0in 10pt; unicode-bidi: embed; direction: rtl" dir="rtl" class="MsoNormal"><span class="apple-style-span"><span style="line-height: 115%; font-family: &quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; color: black; font-size: 14pt; mso-ascii-font-family: 'Arial Black'; mso-hansi-font-family: 'Arial Black'; mso-bidi-theme-font: major-bidi" lang="AR-SA"><span style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </span><o:p></o:p></span></span></p>
<p style="text-align: right; margin: 0in 0in 10pt; unicode-bidi: embed; direction: rtl" dir="rtl" class="MsoNormal"><span class="apple-style-span"><span style="line-height: 115%; font-family: &quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; color: black; font-size: 14pt; mso-ascii-font-family: 'Arial Black'; mso-hansi-font-family: 'Arial Black'; mso-bidi-theme-font: major-bidi" lang="AR-SA">ãä ÇáäÇÍíÉ ÇáÏíäíÉ ØÈÞÇ ááÞÑÂä , ßãÇ ÞáÊ áÇ ÃÐßÑ Çä ÇáÞÑÂä ÞÏ ÊÚÑÖ áåÐÇ ÇáãæÖæÚ ÈÃì ÊÝÕíá, áÇ ÃÐßÑ ÃíÉ æÇÍÏÉ ÊÑÔÏäÇ Çáì ãÇ íÌÈ ÅÊÈÇÚå Åä ßÇä åäÇß ãÇ íÌÈ Ãä íÊÈÚ ãä ÇáÊÚÇáíã ÇáÓãÇæíÉ Ýì ÊÒæíÌ ÑÌá ãä ÅãÑÃÉ.<span style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </span>ãä ÇáãÚÑæÝ ãäØÞíÇ, Ãä ÇáÒæÇÌ åæ ÅÊÝÇÞ Èíä ÑÌá æÅãÑÃÉ Úáì ãÔÇÑßÉ ÍíÇÊåãÇ, Èßá ãÇ ÊÚäíå ÇáßáãÉ ( ãÔÇÑßÉ), æãä ÈíäåÇ ÇáÅÊÝÇÞ æÇáÞÈæá ãä ßáÇåãÇ, æáÇ íÊã Ðáß ÈÇáØÈÚ Úä ØÑíÞ ÛíÑ ãÈÇÔÑ , ßÃä áÇ íÑì ÇáÑÌá ÇáãÑÃÉ ßãÇ ßÇä íÍÏË Çæ áÚáå áÇÒÇá íÍÏË Ýì ÈÚÖ ÇáãÌÊãÚÇÊ ÇáÚÑÈíÉ Çæ ÇáÅÓáÇãíÉ, Ãæ Ãä íÎÊÇÑ æáì ÇáÃãÑ áÅÈäå ÒæÌÊå, Çæ æáì ÇáÃãÑ ÒæÌÇ áÅÈäÊå Ïæä Ãä íßæä áåÇ ÑÃíÇ, æáßì íßæä áÃíåãÇ ÑÃíÇ Ýì ÇáÃÎÑ, Ýãä ÇáãäØÞì Çä íÊÚÇÑÝÇ, </span></span><span class="apple-style-span"><strong><u><span style="line-height: 115%; font-family: &quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; color: #c00000; font-size: 14pt; mso-ascii-font-family: 'Arial Black'; mso-hansi-font-family: 'Arial Black'; mso-bidi-theme-font: major-bidi" lang="AR-SA">æßáãÉ íÊÚÇÑÝÇ åäÇ åì ãÑÈØ ÇáÝÑÓ</span></u></strong></span><span class="apple-style-span"><span style="line-height: 115%; font-family: &quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; color: black; font-size: 14pt; mso-ascii-font-family: 'Arial Black'; mso-hansi-font-family: 'Arial Black'; mso-bidi-theme-font: major-bidi" lang="AR-SA">,<span style="mso-tab-count: 1">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span>ÝÞÏ íÊã ÇáÊÚÇÑÝ ÈØÑÞ ãÎÊáÝÉ æßíÝíÇÊ ãÎÊáÝÉ, æáßä Ýì äåÇíÉ ÇáÃãÑ, áÇÈÏ Çä íßæä åäÇß ÊÚÇÑÝ ( Ãì íÚÊÞÏ ßá ãäåãÇ Ãäå íÚÑÝ ãÇ íæÏ Ãä íÚÑÝå Úä ÇáÃÎÑ) <span style="mso-spacerun: yes">&nbsp;</span>æÞÈæá ãä ßáÇ ÇáØÑÝíä( Ãì Ãä íÞÊäÚ ßá ãäåãÇ Ãäå íæÏ Çä íÔÇÑß ÇáÃÎÑ ÝíãÇ íæÏ Çä íÔÇÑßå ) . <span style="mso-spacerun: yes">&nbsp;</span>ÈÚÏ ÇáÊÚÇÑÝ æÇáÞÈæá Èßá ÊÝÇÕíáÉ æÇáÊì áÇ ãÌÇá áÓÑÏåÇ åäÇ, ÊÃÊì ãÑÍáÉ ÇáÊØÈíÞ, Çì ÊØÈíÞ ÇáÒæÇÌ, æÇáÞÑÂä ßãÇ ÞáÊ áã íÊÚÑÖ áåÐå ÇáÚãáíÉ ÈÔßá ãÈÇÔÑ Çæ ÛíÑ ãÇÈÔÑ, áã íÔÑÍ áäÇ ßíÝíÉ ÊäÝíÐ Çæ ÊØÈíÞ ÇáÒæÇÌ. áã íÔÑÍ áäÇ &quot; ÚÞÏÉ ÇáäßÇÍ&quot; , åá åäÇß ÕíÛÉ ÞÑÂäíÉ íÌÈ Ãä ÊÊÈÚ Çæ Ãä ÊÞÑÃ, Çæ Ãä íÓãÚåÇ ÇáÌãíÚ æíæÇÝÞ ÚáíåÇ ÇáØÑÝÇä, ÝÚáì ãÇ ÃÐßÑ Ýì ÇáÎãÓíäÇÊ æÇáÓÊíäÇÊ ãä ÇáÞÑä ÇáãÇÖì, ßÇä ÇáÒæÇÌ Ãæ ÇáÕíÛÉ ÇáÏíäíÉ ááÒæÇÌ ÊÊã Úáì íÏ ÇáãÃÐæä ÇáÐì ßÇä íÖÚ íÏ ÇáÒæÌ Çæ æáíå ,Ýì íÏ ÇáÒæÌÉ Çæ Ýì ÃÛáÈ ÇáÃÍíÇä æáíåÇ, ( æíÛØíåãÇ ÈãäÏíá, æáÇ ÃÏÑì áÃì ÓÈÈ!!), Ëã ÈÚÏ Çä íÞÑà ÈÚÖ ÂíÇÊ ÇáÞÑÂä, ßÇä íÑÏÏ ÕíÛÉ ãÚíäå íÑÏÏåÇ ÈÚÏå ßá ãä ÇáÒæÌ Çæ ÇáÒæÌÉ Çæ æáíÇåãÇ, æÈÚÏ Ãä íÑÏÏ ßá ãäåãÇ Êáß ÇáÕíÛÉ, íÈÇÑß áåãÇ ÇáÒæÇÌ , æÈÇáØÈÚ ÊäØáÞ ÇáÒÚÇÑíÏ æÇáÔÑÈÇÊ æÇá ........ÇáÎ, æßÃä Êáß ÇáÕíÛÉ æÊáß ÇáßáãÇÊ åì </span></span><span class="apple-style-span"><strong><u><span style="line-height: 115%; font-family: &quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; background: yellow; color: #c00000; font-size: 16pt; mso-ascii-font-family: 'Arial Black'; mso-hansi-font-family: 'Arial Black'; mso-bidi-theme-font: major-bidi; mso-highlight: yellow" lang="AR-SA">( ÇáãÝÊÇÍ)</span></u></strong></span><span class="apple-style-span"><span style="line-height: 115%; font-family: &quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; color: black; font-size: 16pt; mso-ascii-font-family: 'Arial Black'; mso-hansi-font-family: 'Arial Black'; mso-bidi-theme-font: major-bidi" lang="AR-SA"> </span></span><span class="apple-style-span"><span style="line-height: 115%; font-family: &quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; color: black; font-size: 14pt; mso-ascii-font-family: 'Arial Black'; mso-hansi-font-family: 'Arial Black'; mso-bidi-theme-font: major-bidi" lang="AR-SA">ÇáÐì ÓæÝ íÝÊÍ ÈÇÈ ÇáãÛÇÑÉ ãËá ÅÝÊÍ íÇ Óã Óã, æßäÊ ÃÊÓÇÁá ÏÇÆãÇ, åá ÊÒæÌ ÇáÑÓæá ÈåÐå ÇáØÑíÞÉ!!!!!<o:p></o:p></span></span></p>
<p style="text-align: right; margin: 0in 0in 10pt; unicode-bidi: embed; direction: rtl" dir="rtl" class="MsoNormal"><span class="apple-style-span"><span style="line-height: 115%; font-family: &quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; color: black; font-size: 14pt; mso-ascii-font-family: 'Arial Black'; mso-hansi-font-family: 'Arial Black'; mso-bidi-theme-font: major-bidi" lang="AR-SA">ãÊì íßæä ÇáÒæÇÌ ÒæÇÌÇ æãÊì íßæä ÛíÑ Ðáß ããÇ äåì Úäå ÇáÞÑÂä, ÝäÝÊÑÖ Çä ÚãáíÉ ÇáÊÚÇÑÝ æÇáÞÈæá ÞÏ ÊãÊ, Çì Çä ßáÇ ãäåãÇ ÞÏ ÅÞÊäÚ ÃãÇã äÝÓå æÃãÇã Çááå Ãäå íÑíÏ Çä íßæä ÒæÌÇ ááÃÎÑ, ÝãÇ åì ÇáÎØæÉ ÇáÊÇáíÉ áßì íßæä ãÇ ÈÚÏ Ðáß ÒæÇÌÇ æáíÓ ãÇ ÍÑãå Çááå¿ ãÇ åæ Ðáß ÇáãÝÊÇÍ!!!!<o:p></o:p></span></span></p>
<p style="text-align: right; margin: 0in 0in 10pt; unicode-bidi: embed; direction: rtl" dir="rtl" class="MsoNormal"><span class="apple-style-span"><span style="line-height: 115%; font-family: &quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; color: black; font-size: 14pt; mso-ascii-font-family: 'Arial Black'; mso-hansi-font-family: 'Arial Black'; mso-bidi-theme-font: major-bidi" lang="AR-SA">åäÇß ãä íÞæá ÇáÔåæÏ æÇáÅÔåÇÑ, åá åäÇß Çì ÔíÆ ãä åÐÇ ÇáÞÈíá Ýì ÇáÞÑÂä , åá åäÇß Çì ÂíÉ Ýì ÇáÞÑÂä ÊÚÑÝ &ndash; ÈÖã ÇáÊÇÁ æÝÊÍ ÇáÚíä æßÓÑ ÇáÑÇÁ, ÇáÒæÇÌ ÈÃäå ÔåæÏ æÅÔåÇÑ¿<span style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </span>åäÇß ãä íÞæá ÇáÊÓÌíá Ýì ÓÌáÇÊ ÇáÏæáÉ ÇáÑÓãíÉ áÍÝÙ ÍÞæÞ ßá ãä ÇáÒæÌíä Çæ ÇáÃØÝÇá ÝíãÇ ÈÚÏ, Ýåá åäÇß Ýì ÇáÞÑÂä Çì ÔíÆ ããÇ íÔíÑ Çáì Ðáß¿ æåá åäÇß ÓÇÈÞÉ ãä ÍíÇÉ ÇáÑÓæá äÝÓå Çæ ããä Íæáå ãä ÇáÕÍÇÈÉ ãÇ íÏÚã Ðáß¿ åá åäÇß Çì ÐßÑ ÈßíÝíÉ ÊÒæíÌ ÈäÇÊ ÇáÑÓæá¿<o:p></o:p></span></span></p>
<p style="text-align: right; margin: 0in 0in 10pt; unicode-bidi: embed; direction: rtl" dir="rtl" class="MsoNormal"><span class="apple-style-span"><span style="line-height: 115%; font-family: &quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; color: black; font-size: 14pt; mso-ascii-font-family: 'Arial Black'; mso-hansi-font-family: 'Arial Black'; mso-bidi-theme-font: major-bidi" lang="AR-SA">áäÃÎÐ åÐÇ ÇáÓíäÇÑíæ, ÑÌá æÃãÑÃÉ, ßáÇåãÇ ÑÃì ÇáÃÎÑ, ÊÍÏË ãÚ ÇáÃÎÑ, ÅÞÊäÚ Çäå íæÏ Çä íÔÇÑß ÇáÃÎÑ, æÇÞÊäÚ Çäå íæÏ Çä íßæä ÒæÌÇ ááÃÎÑ, ÚäÏ ÇáæÕæá Çáì åÐå ÇáãÑÍáÉ æáäÓãíåÇ ÇáãÑÍáÉ ÇáÃæáì, ÊÈÏà ÈÚÏåÇ ÚãáíÉ ÇáÊØÈíÞ ( ÇáãÝÊÇÍ) ÇáÊì ÃÔÑÊ ÇáíåÇ ÃÚáÇå, ÍÊì åÐå ÇááÍÙÉ áã íÎÇáÝ Ãì ãäåãÇ ÔÑÚ Çááå , ÇáÃä íÑíÏ ßá ãäåãÇ Çä ( íÊÒæÌ) ÇáÃÎÑ, ÝØÈÞÇ ááÞÑÂä , åá ÚÇáÍ ÇáÞÑÂä åÐÇ ÇáãæÞÝ, æÝÓÑ ßíÝíÉ ÅÌÊíÇÒ åÐå ÇáãÑÍáÉ Çáì ÇáãÑÍáÉ ÇáÊÇáíÉ áåÇ¿¿<span style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </span>ÇáãÌÊãÚ íÞæá ( ÎØæÈÉ), ÇáãÌÊãÚ íÞæá ÚÞÏ ÞÑÇä, ÔåæÏ , ãÃÐæä, æáì ÃãÑ, ÊÓÌíá ááÚÞÏ , æÈÚÏåÇ &quot;ÔÑÚÇ&quot; íÕÈÍ ßáÇ ãäåãÇ ÒæÌÇ ááÃÎÑ, åÐÇ ãÇ ÃÊÝÞ Úáíå ÇáãÌÊãÚ, æáßä, ãÇÐÇ áæ ÃäåãÇ ÈÚÏ ÅÊÝÇÞåãÇ Çì ÈÚÏ ÇáæÕæá Çáì äåÇíÉ ÇáãÑÍáÉ ÇáÃæáì, æÏæä ÅÊÈÇÚ ãÇ ÅÊÝÞ ÚáíåÇ ÇáãÌÊãÚ ÇáÓÇáÝ ÐßÑå, ÞÑÑÇ ÃäåãÇ ÞÏ ÃÕÈÍÇ ßá ãäåãÇ ÒæÌÇ ááÃÎÑ ÔÑÚÇ ÃãÇã Çááå, ãÇÐÇ áæ ÅäÊÞáÊ Çáì ãÓßäå æÔÇÑßÇ ßá ãäåãÇ ÇáÃÎÑ ÍíÇÉ ÇáÒæÌíÉ, åá íÕÈÍ Ðáß ÒäÇ, Çæ ÝÇÍÔÉ¿¿¿ ÝÅä ßÇäÊ ÇáÅÌÇÈÉ ÈäÚã, ÝãÇ åæ ÇáÏáíá Úáì ÕÍÉ Ðáß ãä ÇáÞÑÂä¿¿¿<o:p></o:p></span></span></p>
<p style="text-align: right; margin: 0in 0in 10pt; unicode-bidi: embed; direction: rtl" dir="rtl" class="MsoNormal"><span class="apple-style-span"><span style="line-height: 115%; font-family: &quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; color: black; font-size: 14pt; mso-ascii-font-family: 'Arial Black'; mso-hansi-font-family: 'Arial Black'; mso-bidi-theme-font: major-bidi" lang="AR-SA">ÓíäÇÑíæ ÑÞã ÇËäíä, ÑÌá ÔÇåÏ ÃãÑÇå, ÃÚÌÈÊå, ÞÑÑ Çä íÊÒæÌåÇ, ÊÞÏã ÈÇáØÑíÞÉ ÇáÊÞáíÏíå áíÊÒæÌåÇ, æÇÝÞ æáì ÇãÑåÇ áËÑÇÆå Çæ ãÑßÒå Çæ áÃì ÓÈÈ ÃÎÑ, ÚäÏ ÃÎÐ ÑÃì ÇáãÑÃÉ áã Êßä ãÊÍãÓÉ áÐáß, Èá ÑÈãÇ ÑÝÖÊå áÝÇÑÞ ÇáÓä ÈíäåãÇ Çæ áÔßáå Çæ áÃäåÇ áã ÊÌÏå ÇáÑÌá ÇáÐì íãßä áåÇ Çä ÊÔÇÑßå ÍíÇÊåÇ, Êã ÇáÖÛØ ÚáíåÇ ãä æáì ÃãÑåÇ æÇáÌãíÚ íÚáã ãÇ Ýì ÇáãÌÊãÚÇÊ ÇáÚÑÈíÉ ááÃÓÝ ãä ÍÌã Ðáß ÇáÖÛØ æãÇ íÕÇÍÈå ãä ÊåÏíÏÇÊ Çæ ÅÛÑÇÁÇÊ ........ÇáÎ æãÇ íäÊÌ Úäå, æÇÝÞÊ Ãã ÍÊì áã ÊæÇÝÞ, ÚÞÏ ÞÑÇä , ãÃÐæä , ÊÓÌíá ááÚÞÏ ..............ÇáÎ ãä ßá ÇáØÞæÓ æÇáãÑÇÓíã ÇáãÚÑæÝå, ÃÕÈÍÊ ÒæÌÊå ÔÑÚÇ ßãÇ íÚÊÞÏ ÇáÛÇáÈíÉ ÇáÚÙãì ãä ÇáäÇÓ, æäÞáÊ Çáì ãÓßäå, åá åÐÇ ÒæÇÌ ÔÑÚì íÑÖÇå Çááå ¿¿ æßíÝ íãßä ãÞÇÑäÊå ÈÇáÓíäÇÑíæ ÇáÃæá, ÞÇäæä ÇáÅÍÊãÇáÇÊ íÑÌÍ Ãä ÃÍÏ Êáß ÇáÒíÌÇÊ Óíßæä ÒæÇÌÇ äÇÍÌÇ æÓÚíÏÇ, Ãæ ßãÇ ÞÇá ÓÈÍÇäå æÊÚÇáì (æãä ÇíÇÊå Çä ÎáÞ áßã ãä ÇäÝÓßã ÇÒæÇÌÇ áÊÓßäæÇ ÇáíåÇ </span></span><span class="apple-style-span"><strong><u><span style="line-height: 115%; font-family: &quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; background: yellow; color: #c00000; font-size: 16pt; mso-ascii-font-family: 'Arial Black'; mso-hansi-font-family: 'Arial Black'; mso-bidi-theme-font: major-bidi; mso-highlight: yellow" lang="AR-SA">æÌÚá Èíäßã</span></u></strong></span><span class="apple-converted-space"><strong><u><span style="line-height: 115%; font-family: &quot;Arial Black&quot;,&quot;sans-serif&quot;; background: yellow; color: #c00000; font-size: 16pt; mso-bidi-font-family: 'Times New Roman'; mso-bidi-theme-font: major-bidi; mso-highlight: yellow" dir="ltr">&nbsp;</span></u></strong></span><span class="apple-style-span"><strong><u><span style="line-height: 115%; font-family: &quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; background: yellow; color: #c00000; font-size: 16pt; mso-ascii-font-family: 'Arial Black'; mso-hansi-font-family: 'Arial Black'; mso-bidi-theme-font: major-bidi; mso-highlight: yellow" lang="AR-SA">ãæÏÉ</span></u></strong></span><span class="apple-converted-space"><strong><u><span style="line-height: 115%; font-family: &quot;Arial Black&quot;,&quot;sans-serif&quot;; background: yellow; color: #c00000; font-size: 16pt; mso-bidi-font-family: 'Times New Roman'; mso-bidi-theme-font: major-bidi; mso-highlight: yellow" dir="ltr">&nbsp;</span></u></strong></span><span class="apple-style-span"><strong><u><span style="line-height: 115%; font-family: &quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; background: yellow; color: #c00000; font-size: 16pt; mso-ascii-font-family: 'Arial Black'; mso-hansi-font-family: 'Arial Black'; mso-bidi-theme-font: major-bidi; mso-highlight: yellow" lang="AR-SA">æÑÍãÉ</span></u></strong></span><span class="apple-style-span"><span style="line-height: 115%; font-family: &quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; color: black; font-size: 16pt; mso-ascii-font-family: 'Arial Black'; mso-hansi-font-family: 'Arial Black'; mso-bidi-theme-font: major-bidi" lang="AR-SA"> </span></span><span class="apple-style-span"><span style="line-height: 115%; font-family: &quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; color: black; font-size: 14pt; mso-ascii-font-family: 'Arial Black'; mso-hansi-font-family: 'Arial Black'; mso-bidi-theme-font: major-bidi" lang="AR-SA">Çä Ýí Ðáß áÇíÇÊ áÞæã íÊÝßÑæä</span></span><span style="line-height: 115%; font-family: &quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; font-size: 14pt; mso-ascii-font-family: 'Arial Black'; mso-hansi-font-family: 'Arial Black'; mso-bidi-theme-font: major-bidi" lang="AR-SA"> . ÇáÑæã 21 ) <span class="apple-style-span"><span style="color: black"><span style="mso-spacerun: yes">&nbsp;</span>ÝÃíåãÇ ÊÚÊÞÏ Çä íßæä Ðáß ÇáÒæÇÌ ÇáäÇÌÍ ÇáÓÚíÏ ÇáÐì Èå ãæÏÉ æÑÍãÉ !!!<o:p></o:p></span></span></span></p>
<p style="text-align: right; margin: 0in 0in 10pt; unicode-bidi: embed; direction: rtl" dir="rtl" class="MsoNormal"><span class="apple-style-span"><span style="line-height: 115%; font-family: &quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; color: black; font-size: 14pt; mso-ascii-font-family: 'Arial Black'; mso-hansi-font-family: 'Arial Black'; mso-bidi-theme-font: major-bidi" lang="AR-SA"><o:p>&nbsp;</o:p></span></span></p>
<p style="text-align: right; margin: 0in 0in 10pt; unicode-bidi: embed; direction: rtl" dir="rtl" class="MsoNormal"><span class="apple-style-span"><span style="line-height: 115%; font-family: &quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; color: black; font-size: 14pt; mso-ascii-font-family: 'Arial Black'; mso-hansi-font-family: 'Arial Black'; mso-bidi-theme-font: major-bidi" lang="AR-SA">ÞÏ íÞæá ÇáÈÚÖ Çä ÇáÞÑÂä áã íÞã ÈÊÚÑíÝ ãÇ åæ ãÚÑæÝ ( Ãæ ßãÇ íÞÇá ãÇ åæ ãÚÑæÝ ÈÇáÖÑæÑÉ) , Ýáã íÚÑÝ ÇáÞÑÂä ÇáØÚÇã Çæ ÇáÔÑÇÈ ÑÛã ÐßÑå áåãÇ, æáã íÚÑÝ ÇáÍÑÈ æáã íÚÑÝ ÇáäÚÇÓ, Èá áã íÚÑÝ ÇáÕáÇÉ Çæ ÇáÒßÇÉ.............ÇáÎ, <span style="mso-spacerun: yes">&nbsp;</span>ÛíÑ ÃääÇ Ýì åÐÇ ÇáÍÇáÉ ãä ÍÞäÇ Ãä äÞæá Çä ÇáØÚÇã Ãæ ÇáÔÑÇÈ <span style="mso-spacerun: yes">&nbsp;</span>ÈãÚäì Çä </span></span><span class="apple-style-span"><strong><u><span style="line-height: 115%; font-family: &quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; background: yellow; color: #c00000; font-size: 14pt; mso-ascii-font-family: 'Arial Black'; mso-hansi-font-family: 'Arial Black'; mso-bidi-theme-font: major-bidi; mso-highlight: yellow" lang="AR-SA">ÚãáíÉ</span></u></strong></span><span class="apple-style-span"><span style="line-height: 115%; font-family: &quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; color: black; font-size: 14pt; mso-ascii-font-family: 'Arial Black'; mso-hansi-font-family: 'Arial Black'; mso-bidi-theme-font: major-bidi" lang="AR-SA"> ÇáÃßá Çæ ÇáÔÑÈ Ýì ÍÏ ÐÇÊåÇ áÇ ÊÊÛíÑ ãä ÅäÓÇä áÃÎÑ, ßãÇ áÇ ÊÊÛíÑ ÚãáíÉ Çáäæã Çæ ÇáäÚÇÓ ãä ÅäÓÇä áÃÎÑ ßãÇ Ãä ÇáÍÑÈ åì ÇáÍÑÈ æÅä ÃÎÊáÝÊ ÇáãÚÇííÑ, ÇáÕáÇÉ æÇáÒßÇÉ ÞÏ ÞÊáÇ äÞÇÔÇ ãä ÞÈá, áßä ( ÚãáíÉ ) ÇáÒæÇÌ ãä æÌåÉ äÙÑì ÇáãÊæÇÖÚÉ áã ÊäÇÞÔ ãä ÞÈá Ýì åÐÇ ÇáãÖãæä, ßãÇ Ãäå áæ Þíá Ãä ÚãáíÉ ÇáÒæÇÌ ãÚÑæÝÉ ÈÇáÖÑæÑÉ, íßæä ÇáÓÄÇá, ßíÝ æãÇ åì Úáì æÌå ÇáÊÍÏíÏ, æÅä ßÇäÊ ãÚÑæÝÉ ÈÇáÖÑæÑÉ ÝáãÇÐÇ ÇáÅÎÊáÇÝ Ýì ÇáÔßá æÇáãÖãæä ãä ãÌÊãÚ Åáì ÇáÃÎÑ !!!!<o:p></o:p></span></span></p>
<p style="text-align: right; margin: 0in 0in 10pt; unicode-bidi: embed; direction: rtl" dir="rtl" class="MsoNormal"><span class="apple-style-span"><span style="line-height: 115%; font-family: &quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; color: black; font-size: 14pt; mso-ascii-font-family: 'Arial Black'; mso-hansi-font-family: 'Arial Black'; mso-bidi-theme-font: major-bidi" lang="AR-SA">ÓäÇÑíæ ÑÞã ËáÇËÉ, ßãÇ íÍÏË Ýì ÃÝáÇã ÇáÓíäãÇ, æåæ ÔíÆ ãä Çáããßä ÍÏæËå, ÛÑÞÊ ÓÝíäÉ Ýì æÓØ ÇáãÍíØ, æáã íäÌæ ãäåÇ Óæì ÔÇÈ æÝÊÇÉ Ýì ÚãÑ ÇáÒæÇÌ, ßáÇåãÇ áã íÊÒæÌ ãä ÞÈá, æÃäÊåì ÈåãÇ ÇáÃãÑ Úáì ÌÒíÑÉ ÕÛíÑÉ áã ÊÑÓã Úáì Çì ÎÑíØÉ, ÈåÇ ãÇ íãßä Çä íæÝÑ áåãÇ ÇáÍíÇÉ, æÈÚÏ ÝÊÑÉ ãä ÇáÒãä ÃíÞäÇ ÊãÇãÇ Çä áä íßæä åäÇß ãä ÓæÝ íäÞÐåãÇ, æÃäå ÞÏ ßÊÈ ÚáíåãÇ Ãä íÚíÔÇ ÍíÇÊåãÇ Úáì Êáß ÇáÌÒíÑÉ, Ýåá íãßä áåãÇ Ãä íÊÒæÌÇ¿, æßíÝ¿. æáßì äÌÚá ÇáÃãÑ ÃßËÑ ÕÚæÈÉ ÞáíáÇ, ÝáäÞá ÇäåÇ ßÇäÊ ãÊÒæÌÉ, ÝãÇÐÇ ÚÓÇåãÇ Çä íÝÚáÇ ÈÚÏ Ãä ãÑ ÚáíåÇ ÓÊå ÔåæÑ Çæ Óäå Ýì Ðáß ÇáãßÇä, ãÑÇÚíä ãÇ ÃãÑ Çááå Èå, åá íãßä áåãÇ Çä íÊÒæÌÇ ÍÊì ãÚ ÇáÚáã ÈÃäåÇ ãÊÒæÌÉ.<o:p></o:p></span></span></p>
<p style="text-align: right; margin: 0in 0in 10pt; unicode-bidi: embed; direction: rtl" dir="rtl" class="MsoNormal"><span class="apple-style-span"><span style="line-height: 115%; font-family: &quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; color: black; font-size: 14pt; mso-ascii-font-family: 'Arial Black'; mso-hansi-font-family: 'Arial Black'; mso-bidi-theme-font: major-bidi" lang="AR-SA">áãÇÐÇ áÇ äÌÚá ÇáÃãÑ ÃßËÑ ÕÚæÈÉ ÞáíáÇ, ßÇä ÚÏÏ ÇáäÇÌíä ËáÇËÉ, ÅãÑÃÊíä æÑÌá æÇÍÏ, ÊÍÊ äÝÓ ÇáÙÑæÝ, Ýåá íÊÒæÌ ÇáÑÌá ÇáãÑÃÊíä Åä æÇÝÞÇ ßáÇåãÇ Úáì Ðáß¿<o:p></o:p></span></span></p>
<p style="text-align: right; margin: 0in 0in 10pt; unicode-bidi: embed; direction: rtl" dir="rtl" class="MsoNormal"><span class="apple-style-span"><span style="line-height: 115%; font-family: &quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; color: black; font-size: 14pt; mso-ascii-font-family: 'Arial Black'; mso-hansi-font-family: 'Arial Black'; mso-bidi-theme-font: major-bidi" lang="AR-SA">áãÇÐÇ áÇ äÌÚá ÇáÃãÑ ÃßËÑ ÕÚæÈÉ, ÚÏÏ ÇáäÇÌíä ËáÇËÉ, ÅãÑÇÉ æÇÍÏÉ æÑÌáíä ÌãíÚÇ Ýì Óä ãÊÞÇÑÈå<span style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </span>åá íÞÊá ÃÍÏ ÇáÑÌáíä ÇáÃÎÑ, Ãã íÊÑß ÇáÃãÑ ááãÑÃÉ Çä ÊÎÊÇÑ ÇÍÏåãÇ, Çã ÊÊÒæÌ ÇáãÑÃÉ ßáÇåãÇ<span style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </span>Ãã íÞÊá ßáÇåãÇ ÇáãÑÃÉ ááÎÑæÌ ãä Êáß ÇáãÚÖáÉ, Ãã íÊÒæÌ ÃÍÏåãÇ ÇáãÑÃÉ áãÏÉ ÔåÑ, Ëã íØáÞåÇ áíÊÒæÌåÇ ÇáÃÎÑ ÔåÑÇ ÇÎÑ æåßÐÇ .................!!!! ÇÊÍÑÞ ÔæÞÇ áÞÑÇÁÉ ÇáÃÑÇÁ.<o:p></o:p></span></span></p>
<p>&nbsp;</p>
اجمالي القراءات 169949