" أَفَحُكْمَ الْجَاهِلِيَّةِ يَبْغُونَ ۚ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ
بحث فى الحكم بما أنزل اللــه

محمد صادق في الإثنين ٢٦ - يناير - ٢٠٠٩ ١٢:٠٠ صباحاً

;ÞÇÁ ÇáãæÞÚ æÚáì ÑÃÓåã ÇáÏßÊæÑ ÇÍãÏ ãäÕæÑÇáÐíä ÊõÊÇÍ áåã ÇáÝÑÕÉ áíÞÏãæÇ ÊÚáíÞÇÊåã Úáì åÐÇ ÇáÈÍË ÇáãÊæÇÖÚ ÍÊì íßÊãá ÈÇáØÑíÞÉ ÇáãÑÖíÉ ááÜÜå ÓÈÍÇäå æÊÚÇáì ÍÊì íßæä ãÑÌÚ áäÇ æáãä ÈÚÏäÇ Åä ÔÜÜÇÁ ÇááÜÜå ÊÚÇáì. æÅäì ÃÞÏã ÇáÎØà Úáì ÇáÕæÇÈ ÝíãÇ ÃÞæá æÈÇááÜÜå ÇáÊæÝíÞ.<o:p></o:p></span></font></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 3pt 0in"><u><span lang="AR-EG" style="font-size: 14pt; mso-bidi-font-family: 'Times New Roman'; mso-bidi-language: AR-EG"><font face="Times New Roman">ÊãåíÏ ááÏÎæá Ýì ÇáÈÍË:<o:p></o:p></font></span></u></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="text-justify: kashida; margin: 3pt 0in; text-align: justify; text-kashida: 0%"><font face="Times New Roman"><span lang="AR-SA" style="font-size: 14pt; mso-bidi-font-family: 'Times New Roman'">Åä ÇáÏíãæÞÑÇØíÉ ÇáÛÑÈíÉ ÎÝÝÊ ãä æØÃÉ ÇáÇÓÊÈÏÇÏ ¡ æáßäåÇ áã ÊÓÊÃÕáå . æåÐÇ ãÇ íãíÒ ÚäåÇ ÇáäÙÇã ÇáÔæÑæí ÇáÅÓáÇãí ÇáÐí </span><span lang="AR-EG" style="font-size: 14pt; mso-bidi-font-family: 'Times New Roman'; mso-bidi-language: AR-EG">íæÞÝ</span><span lang="AR-SA" style="font-size: 14pt; mso-bidi-font-family: 'Times New Roman'"> ÇáÇÓÊÈÏÇÏ æíÞÖí Úáíå ¡ æíÌÚá ÇáÃãÉ ÓæÇÓíÉ ¡ áÇ ÍÇßã æáÇ ãÍßæã ¡ æÅäãÇ ÊæÒíÚ ÎÏãÇÊ Úáì ãÎÊáÝ ÇáãÑÇÝÞ ÇáãÊÚÏÏÉ æÇáãÊäæÚÉ .</span><span lang="AR-EG" style="font-size: 14pt; mso-bidi-font-family: 'Times New Roman'; mso-bidi-language: AR-EG"><o:p></o:p></span></font></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="text-justify: kashida; margin: 3pt 0in; text-align: justify; text-kashida: 0%"><font face="Times New Roman"><span lang="AR-SA" style="font-size: 14pt; mso-bidi-font-family: 'Times New Roman'">æáÆä ßÇä ÇáÍá ÇáÏíãæÞÑÇØí ÚáÇÌÇ æÖÚíÇ ÇäÊÍáÊå ÇáËÞÇÝÉ ÇáÛÑÈíÉ ááÊÎáÕ ãä ÇáÇÓÊÈÏÇÏ ÇáÐí åíãä Úáì ÃæÑÈÇ ÞÑæäÇ ØæíáÉ ¡ Åáì ãÇ ÞÈá ÇáËæÑÉ ÇáÝÑäÓíÉ ¡ ÝÅä åÐÇ ÇáÍá æÅä äÌÍ äÓÈíÇ Ýí ãæÇØä ßËíÑÉ ¡ ãÊÚáÞÉ ÈÍÑíÉ ÇáÅäÓÇä æßÑÇãÊå æÍÞæÞå¡ áã íÓÊØÚ Ãä íÍÑÑ Ãåáå ãä ËäÇÆíÉ ÇáÊÑßíÈ ÇáÓíÇÓí ááãÌÊãÚ Çáãßæøóä Ýí Ùá ÇáÇÓÊÈÏÇÏ ãä ÍÇßã æãÍßæã ¡ æÊÇÈÚ æãÊÈæÚ ¡ æÓíøÏ æãÓæÏ ¡ æÂãÑ ÈíÏå ÇáÓáØÉ æãÃãæÑ ÎÇÖÚ áå .</span><span lang="AR-EG" style="font-size: 14pt; mso-bidi-font-family: 'Times New Roman'; mso-bidi-language: AR-EG"><o:p></o:p></span></font></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="text-justify: kashida; margin: 3pt 0in; text-align: justify; text-kashida: 0%"><font face="Times New Roman"><span lang="AR-SA" style="font-size: 14pt; mso-bidi-font-family: 'Times New Roman'">áÇ </span><span lang="AR-EG" style="font-size: 14pt; mso-bidi-font-family: 'Times New Roman'; mso-bidi-language: AR-EG"><span style="mso-spacerun: yes">&nbsp;</span>Ã</span><span lang="AR-SA" style="font-size: 14pt; mso-bidi-font-family: 'Times New Roman'">ÚÊÑÖ Úáì ÇáÏíãæÞÑÇØíÉ<span style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </span>áãÌÑÏ ÃäåÇ ÛíÑ ÅÓáÇãíÉ º<span style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </span>ÝÚÏã ÅÓáÇãíÉ ÌÐæÑåÇ æãäÔÆåÇ ÇáËÞÇÝí ÔíÁ ØÈíÚí º ÅÐ áßá ÃãÉ Ïíä æËÞÇÝÉ æãÑÌÚíÉ ¡ æáÇ ÅßÑÇå Ýí ÇáÏíä º æÞÏ ÇÎÊÑÚåÇ ÃåáåÇ ÇáÊãÇÓÇ ãäåã ÍáæáÇ áãÔÇßáåã . æÞÏ äÌÍæÇ ÝÚáÇ Ýí ÇáÊÎÝíÝ ãä åÐå ÇáãÔÇßá ÇáãÊÚáÞÉ ÈÇáÓáØÉ . æÇáÏíãæÞÑÇØíÉ ÇáÛÑÈíÉ ÍÇáíÇ ÎíÑ ããÇ ßÇä áÏíåã ãä ÊÓáØ ãÐá ¡ æÎíÑ ããÇ áÏì ÇáãÓáãíä ÍÇáíÇ Ýí ãíÏÇä ÇáÓáØÉ ãä Ùáã æÚÓÝ æÊÌÈÑ </span><span lang="AR-EG" style="font-size: 14pt; mso-bidi-font-family: 'Times New Roman'; mso-bidi-language: AR-EG">æ</span><span lang="AR-SA" style="font-size: 14pt; mso-bidi-font-family: 'Times New Roman'">ÇÓÊÈÏÇÏ .<o:p></o:p></span></font></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="text-justify: kashida; margin: 3pt 0in; text-align: justify; text-kashida: 0%"><font face="Times New Roman"><span lang="AR-SA" style="font-size: 14pt; mso-bidi-font-family: 'Times New Roman'">ÅáÇ Ãä </span><span lang="AR-EG" style="font-size: 14pt; mso-bidi-font-family: 'Times New Roman'; mso-bidi-language: AR-EG">ÇáåÏÝ</span><span lang="AR-SA" style="font-size: 14pt; mso-bidi-font-family: 'Times New Roman'"> ÃÈÚÏ ããÇ ÍÞÞÊå ÇáÏíãæÞÑÇØíÉ </span><span lang="AR-EG" style="font-size: 14pt; mso-bidi-font-family: 'Times New Roman'; mso-bidi-language: AR-EG">¡</span><span lang="AR-EG" style="font-size: 14pt; mso-bidi-font-family: 'Times New Roman'"> </span><span lang="AR-EG" style="font-size: 14pt; mso-bidi-font-family: 'Times New Roman'; mso-bidi-language: AR-EG">åæ</span><span lang="AR-SA" style="font-size: 14pt; mso-bidi-font-family: 'Times New Roman'"> ÇáÞÖÇÁ ÇáÊÇã Úáì ÇáÇÓÊÈÏÇÏ æÇáÞåÑ¡ æÚáì ÇáËäÇÆíÉ ÛíÑ ÇáãÊßÇÝÆÉ Ýí ÇáÚáÇÞÇÊ ÇáÅäÓÇäíÉ . æáíÓ ãä ÓÈíá Åáì Ðáß ÅáÇ ÇáÔæÑì ÇáÞÑÂäíÉ . </span><span lang="AR-EG" style="font-size: 14pt; mso-bidi-font-family: 'Times New Roman'; mso-bidi-language: AR-EG"><o:p></o:p></span></font></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="text-justify: kashida; margin: 3pt 0in; text-align: justify; text-kashida: 0%"><font face="Times New Roman"><span lang="AR-SA" style="font-size: 14pt; mso-bidi-font-family: 'Times New Roman'">æáÆä ÚÑÝÊ ÇáÅäÓÇäíÉ ØíáÉ ÚãÑåÇ ÇáãæÛá Ýí ÇáÞÏã ¡ ÍßÇãÇ æáã ÊÚÑÝ äÙ</span><span lang="AR-EG" style="font-size: 14pt; mso-bidi-font-family: 'Times New Roman'; mso-bidi-language: AR-EG">Ç</span><span lang="AR-SA" style="font-size: 14pt; mso-bidi-font-family: 'Times New Roman'">ã Íßã¡ ÝÅä ÝØÑÊåÇ ßÇäÊ ÏÇÆãÇ ÊØãÍ Åáì ãäåÌ íÍÞÞ áåÇ ÇáÍÑíÉ æÇáßÑÇãÉ æÇáÚÏá æÇáãÓÇæÇÉ . æßáãÇ ÃõÑúÓáÊú ÅáíåÇ äÈæÉ ÕÇÏÞÉ åÇÏíÉ ¡ ÊÃÎÐ ÈíÏåÇ Åáì ÕÑÇØ ãÓÊÞíã<span style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </span>ÚÊøóãÊ ÚáíåÇ ÇáÌÇåáíÉ ¡ æÍÑøóÝó ÊÚÇáíãóåÇ Íßãõ ÇáÇÓÊÈÏÇÏ ¡ ÈÏÁÇð ÈÇáãáß ÇáÅáå ¡ æÇáÑÆíÓ </span><span lang="AR-EG" style="font-size: 14pt; mso-bidi-font-family: 'Times New Roman'; mso-bidi-language: AR-EG">ÇáãÓÊÈÏ</span><span lang="AR-SA" style="font-size: 14pt; mso-bidi-font-family: 'Times New Roman'">¡ æÇáÅãÇã ÇáãÚÕæã ¡ æÇáÓáØÇä ÇáÐí íÞØÚ ÑÞÇÈ ÇáãÎÇáÝíä æÇáãÍÊÌíä .<o:p></o:p></span></font></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="text-justify: kashida; margin: 3pt 0in 3pt -9pt; text-align: justify; text-kashida: 0%"><font face="Times New Roman"><span lang="AR-EG" style="font-size: 14pt; mso-bidi-font-family: 'Times New Roman'; mso-bidi-language: AR-EG">Å</span><span lang="AR-SA" style="font-size: 14pt; mso-bidi-font-family: 'Times New Roman'">ä ÇáãÈÇÏÆ ÇáÞæíãÉ ááÚÏÇáÉ æÇáãÓÇæÇÉ æÇáßÑÇãÉ ¡ ÊÞÊÖí ÃáÇ íßæä Èíä ÇáÈÔÑ ÍÇßã æãÍßæã . æÅäãÇ ÇÔÊÑÇß Ýí ÇáÊÏÈíÑ ÇáÚÇã áÃãÑåã ¡ ÍÓÈ ãÞÇííÓ ÇáÞÏÑÉ æÇáÎÈÑÉ æÇáÊæÒíÚ ÇáÚÇÏá ááãåãÇÊ ¡ æÇáÇÓÊÝÇÏÉ ÇáãÊæÇÒäÉ ãä ÇáÎíÑÇÊ .<o:p></o:p></span></font></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="text-justify: kashida; margin: 3pt 0in; text-align: justify; text-kashida: 0%"><font face="Times New Roman"><span lang="AR-SA" style="font-size: 14pt; mso-bidi-font-family: 'Times New Roman'">æåÐÇ ãÇ ÞÑÑå ÇáÞÑÂä ÇáßÑíã ÈÞæáå ÊÚÇáì </span><span lang="AR-SA" dir="ltr" style="font-size: 14pt; mso-bidi-font-family: 'Times New Roman'"><span style="mso-spacerun: yes">&nbsp;</span></span><span dir="ltr" style="font-size: 14pt; font-family: &quot;AGA Arabesque&quot;; mso-bidi-font-family: 'Times New Roman'; mso-ascii-font-family: 'Times New Roman'; mso-hansi-font-family: 'Times New Roman'; mso-char-type: symbol; mso-symbol-font-family: 'AGA Arabesque'"><span style="mso-char-type: symbol; mso-symbol-font-family: 'AGA Arabesque'">)</span></span><span lang="AR-SA" style="font-size: 14pt; mso-bidi-font-family: 'Times New Roman'">æÃãÑåã ÔæÑì Èíäåã</span><span dir="ltr" style="font-size: 14pt; font-family: &quot;AGA Arabesque&quot;; mso-bidi-font-family: 'Times New Roman'; mso-ascii-font-family: 'Times New Roman'; mso-hansi-font-family: 'Times New Roman'; mso-char-type: symbol; mso-symbol-font-family: 'AGA Arabesque'"><span style="mso-char-type: symbol; mso-symbol-font-family: 'AGA Arabesque'">(</span></span><span lang="AR-SA" style="font-size: 14pt; mso-bidi-font-family: 'Times New Roman'"> ¡ æÃßÏÊå ÇáäÕæÕ ÞØÚíÉ ÇáËÈæÊ æÇáÏáÇáÉ Ýí ÚÏÉ ÃÍßÇã</span><span lang="AR-EG" style="font-size: 14pt; mso-bidi-font-family: 'Times New Roman'; mso-bidi-language: AR-EG">.</span><span lang="AR-EG" dir="ltr" style="font-size: 14pt; mso-bidi-font-family: 'Times New Roman'; mso-bidi-language: AR-EG"> </span><span lang="AR-SA" style="font-size: 14pt; mso-bidi-font-family: 'Times New Roman'">åÐÇ ãÇ ßÇä Úáíå ÃãÑ ÇáãÓáãíä Òãä ÇáäÈæÉ ÇáÎÇÊãÉ¡ ããÇ íäÓÝ ÝßÑÉ &quot; ÇáÍÇßã æÇáãÍßæã &quot; ãä ÃÓÇÓåÇ ºÅÐ ÇáÍßã ááå¡</span><span lang="AR-SA" dir="ltr" style="font-size: 14pt; mso-bidi-font-family: 'Times New Roman'"> </span><span lang="AR-SA" style="font-size: 14pt; mso-bidi-font-family: 'Times New Roman'">æÇáäÇÓ ãÓáØæä Úáì ÃãÑåã ÇáÏäíæí ¡ Ýí ÅØÇÑ ÇáÚÞíÏÉ æÇáÊÒÇãÇ ÈÔÑíÚÊåÇ . </span><span lang="AR-EG" style="font-size: 14pt; mso-bidi-font-family: 'Times New Roman'; mso-bidi-language: AR-EG"><o:p></o:p></span></font></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="text-justify: kashida; margin: 3pt 0in; text-align: justify; text-kashida: 0%"><font face="Times New Roman"><span lang="AR-SA" style="font-size: 14pt; mso-bidi-font-family: 'Times New Roman'">ÝÅä ÇáäÙÇã ÇáÓíÇÓí ááãÓáãíä ãäÐ æÞÚ ÇáÇäÞáÇÈ Úáì ÇáÎáÇÝÉ ¡ ÇÑÊßÓ Ýí ÍãÃÉ ÇáÇÓÊÈÏÇÏ ¡ æÍÇßãíÉ ÇáÚÈÇÏ ááÚÈÇÏ ¡ æÊÓáØ ÇáÃÞáíÉ Úáì ÇáÃÛáÈíÉ ¡ æÇÍÊßÇÑ ÇáÃÞæíÇÁ ááÓáØÉ æÇáÎíÑÇÊ º ÓæÇÁ Ýí ãÓÇÑå ÇáÚãáí áÏì ÌãíÚ ÇáããÇáß æÇáÅãÇÑÇÊ æÇáÌãåæÑíÇÊ ¡ Ãæ Ýí ãÓÇÑå áÏì ÝáÇÓÝÉ ÇáãÓáãíä ÇáÐíä ÊÈäæÇ äÙÑíÉ ÇáÍÇßã ÇáãÚÕæã ¡ Ãæ ÇáÝÞåÇÁ ÇáÐíä ÊÈäæÇ äÙÑíÉ ÎáíÝÉ Çááå Ýí ÃÑÖå Úáì ÚÈÇÏå . ÝßÇäæÇ Úáì ãÏÇÑ ÃÑÈÚÉ ÚÔÑ ÞÑäÇ ¡ ÊÈÚÇ áãä ÈíÏå ÇáÃãÑ¡ íÈÑÑæä ÇäÍÑÇÝÇÊå ¡ æíÖÝæä Úáì ÑÚæäÇÊå æÊÕÑÝÇÊå ãä ÇáÞÏÓíÉ ãÇ ÊäßÑå ÇáÞáæÈ ÇáÍíÉ æÇáÚÞæá ÇáÓæíÉ ¡ æÊÑÝÖå ÇáÚÞíÏÉ ÊÕæÑÇ æÔÑíÚÉ æãäåÇÌ .</span><span dir="ltr" style="font-size: 14pt; mso-bidi-font-family: 'Times New Roman'"><o:p></o:p></span></font></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="text-justify: kashida; margin: 3pt 0in; text-align: justify; text-kashida: 0%"><span lang="AR-EG" style="font-size: 14pt; mso-bidi-font-family: 'Times New Roman'; mso-bidi-language: AR-EG"><o:p><font face="Times New Roman">&nbsp;</font></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="text-justify: kashida; margin: 3pt 0in; text-align: justify; text-kashida: 0%"><span lang="AR-SA" style="font-size: 14pt; mso-bidi-font-family: 'Times New Roman'"><font face="Times New Roman">áÞÏ äÔÃÊ ÇáÏíãæÞÑÇØíÉ ÇáÍÏíËÉ ¡ íÓíØÑ ÝíåÇ ÇáÞæí Úáì ÇáÖÚíÝ<span style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </span>æÇáÛäí Úáì ÇáÝÞíÑ ¡ æÊÝÞÏ ÝíåÇ ÇáãÑÃÉ ÈãÌÑÏ ÒæÇÌåÇ ÍÞ ÇáãáßíÉ ¡ ÝÊÓÌá ÃãáÇßåÇ ÈÇÓã ÒæÌåÇ . æáã íáÛ ÝíåÇ ÞÇäæä ÍÑãÇäåÇ ãä ÇáÃåáíÉ ÇáÊÌÇÑíÉ Ýí ÝÑäÓÇ ÅáÇ ÓäÉ 1938 ¡ æÞÇäæä ÍÑãÇäåÇ ãä ÇáÍÞæÞ ÇáÓíÇÓíÉ ÅáÇ ÓäÉ 1944 . ßãÇ Ãä ÇáÍÑíÉ æÇáãÓÇæÇÉ ÇááÊíä ÞÇãÊ ÇáÏíãæÞÑÇØíÉ Úáì ÃÓÇÓåãÇ ÃÞÕÊÇ ÇáäÓÇÁ æÇáÛÑÈÇÁ æÇáÚãÇá æÇáÝáÇÍíä æÇáÚÈíÏ ¡ ÓæÇÁ Ýí ÃËíäÇ ÇáÞÑä ÇáÎÇãÓ ÞÈá ÇáãíáÇÏ ¡ Ãæ Ýí ÃæÑÈÇ æÇáæáÇíÇÊ ÇáãÊÍÏÉ ÇáÃãÑíßíÉ Åáì ãÇ ÞÈá ÈÏÇíÉ ÇáÞÑä ÇáÚÔÑíä . Ëã ÈÇáÊÏÑíÌ æÇáããÇÑÓÉ æÇáÊÌÑÈÉ ÇÊÓÚ äØÇÞ ÇáÍÞæÞ ¡ æÊÞáÕÊ åæÉ ÇáÝæÇÑÞ . æáßä Ðáß áã íÞÖ Úáì ÚÞáíÉ ÇáÇÓÊÈÏÇÏ ÇáãÈäí Úáì ÇáÊÑßíÈ ÇáËäÇÆí ááãÌÊãÚ ÍßÇãÇ æãÍßæãíä .<o:p></o:p></font></span></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 0in 0in 0pt"><span dir="ltr" style="font-size: 14pt; mso-bidi-font-family: 'Times New Roman'"><o:p><font face="Times New Roman">&nbsp;</font></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 0in 0in 0pt"><font face="Times New Roman"><u><span lang="AR-SA" style="font-size: 14pt; mso-bidi-font-family: 'Times New Roman'">ÃãÇ ÇáÔæÑì ÇáÞÑÂäíÉ</span></u><span lang="AR-SA" style="font-size: 14pt; mso-bidi-font-family: 'Times New Roman'"> ¡ ÝÅä ãÕÏÑåÇ ÑÈÇäí ¡ æÊæÌíåÇÊåÇ ãä ÇáÐí ÎáÞ ÇáÎáÞ ææÖÚ äæÇãíÓå æÓääå ¡ æÚáã ãÇ íÕáÍ áå æãÇ íÕáÍ Èå . áÐáß ÝÇáãÈÇÏÆ ÇáÊí æÑÏÊäÇ Úäå ßÝíáÉ ÈãÇ íÍá ãÔßáÉ ÇáÓáØÉ æÇáÊÓáØ æíÌÚá ÇáäÇÓ ÓæÇÓíÉ ¡ ÐßÑÇ æÃäËì ¡ ÔÚæÈÇ æÞÈÇÆá ¡ áíÊÚÇÑÝæÇ . ÃßÑãåã ÚäÏ Çááå ÃÊÞÇåã .</span><span lang="AR-EG" style="font-size: 14pt; mso-bidi-font-family: 'Times New Roman'; mso-bidi-language: AR-EG"><o:p></o:p></span></font></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 0in 0in 0pt"><span lang="AR-EG" style="font-size: 14pt; mso-bidi-font-family: 'Times New Roman'; mso-bidi-language: AR-EG"><o:p><font face="Times New Roman">&nbsp;</font></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="text-justify: kashida; margin: 3pt 0in; text-align: justify; text-kashida: 0%"><font face="Times New Roman"><u><span lang="AR-SA" style="font-size: 14pt; mso-bidi-font-family: 'Times New Roman'">ÇáÝßÑ ÇáÓíÇÓí ÇáÔíÚí ÇáãÚÇÕÑ</span></u><span lang="AR-SA" style="font-size: 14pt; mso-bidi-font-family: 'Times New Roman'"> ¡ äáÇÍÙ ÙÇåÑÉ ÅíÌÇÈíÉ ÍÏíËÉ ¡ åí ÊÍÑÑå ãä ÞíÏíä ¡ ÃÍÏåãÇ ãä ÇáÊÑÇË ÇáÅãÇãí ÇáÎÇÕ ¡ åæ ÚÞíÏÉ ÇáÇäÊÙÇÑ ÇáÊí ßÈøáÊå ÞÑæäÇ æãäÚÊå ãä ÇáÊØæÑ . æËÇäíåãÇ ãä ÊÑÇË Ãåá ÇáÓäÉ ¡ åæ ÞíÏ &quot; ÎæÝ ÇáÝÊäÉ &quot;¡ ÇáÐí ÈÑÑæÇ Èå Íßã ÇáÇÓÊÈÏÇÏ ¡ æÃÕáæÇ Èå ÊÔÑíÚ ÇáÑÖì ÈÇáÝÓÇÏ æÚÏã ÌæÇÒ ÇáÎÑæÌ Úáì ÇáÙáã . <o:p></o:p></span></font></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="text-justify: kashida; margin: 3pt 0in; text-align: justify; text-kashida: 0%"><span lang="AR-SA" style="font-size: 14pt; mso-bidi-font-family: 'Times New Roman'"><font face="Times New Roman">ÅáÇ Ãä ÇáÈÏíá ÇáÓíÇÓí ÇáÐí ÕÇÛå ÇáÝÞå ÇáÔíÚí ÇáãÚÇÕÑ Ýí äÙÑíÉ &quot; æáÇíÉ ÇáÝÞíå&quot;¡ áã íÊÌÇæÒ äØÇÞ ÇáÍßã ÇáÝÑÏí ÇáãØáÞ ÇáÐí íäæÈ Ýíå ÇáÝÞíå Úä ÇáÅãÇã ÇáãäÊÙÑ¡ æÇáÑÇÏ Úáíå ßÇáÑÇÏ Úáì Çááå ÓÈÍÇäå æÊÚÇáì . æåæ ÇáÚäæÇä ÇáÞíÇÏí ÇáÍÑßí ÇáÐí íÊæáì ÅÏÇÑÉ ÇáãÝÑÏÇÊ æÊÏÈíÑ ÇáÞÖÇíÇ ÇáÊÔÑíÚíÉ æÇáÊÞäíäíÉ ááÏäíÇ æÇáÂÎÑÉ . <o:p></o:p></font></span></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="text-justify: kashida; margin: 3pt 0in; text-align: justify; text-kashida: 0%"><span lang="AR-SA" style="font-size: 14pt; mso-bidi-font-family: 'Times New Roman'"><font face="Times New Roman">æáÆä ÍÇæá ÈÚÖ ÝÞåÇÁ åÐÇ ÇáÇÊÌÇå ¡ Ãä íËÈÊæÇ Ãä ÏæÑ Çáæáí ÇáÝÞíå Ýí ÇáÞíÇÏÉ ÇáÝÑÏíÉ áÇ íáÛí ÏæÑ ÇáÃãÉ ¡ ÇáÊí ÊõÑß áåÇ ãÌÇá ÇáãÔÇÑßÉ ÈÅÈÏÇÁ ÇáÑÃí æÇáäÕíÍÉ Ãæ ÈÇáÇäÊÎÇÈ æÇáÇÓÊÝÊÇÁ ¡ ÝÅä Õãíã ÇáÚáÇÞÉ Èíä ÇáÃãÉ æÇáæáí áã ÊÎÑÌ ãØáÞÇ Úä ÏÇÆÑÉ ÇáÍÇßã æÇáãÍßæã ¡ æåæ ãÇ áÏì ÝÞåÇÁ ÇáÓäÉ ÃíÖÇ Úáì ÇÎÊáÇÝ ãÐÇåÈåã .<o:p></o:p></font></span></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="text-justify: kashida; margin: 3pt 0in; text-align: justify; text-kashida: 0%"><span lang="AR-SA" style="font-size: 14pt; mso-bidi-font-family: 'Times New Roman'"><font face="Times New Roman">Åä ÇáÝßÑ ÇáÔíÚí åæ ÇáæÍíÏ ÇáÐí ÍÇæá Ýí åÐÇ ÇáÚÕÑ Ãä íÄÓÓ äãæÐÌÇ ááÍßã ÅÓáÇãíÇ ¡ æíäåÖ ÈãÓÄæáíÉ Ðáß äåæÖÇ ÌÇÏÇ ¡ ÅáÇ Ãäå Ýí æÇÞÚ ÇáÊØÈíÞ áäÙÑíÉ &quot; æáÇíÉ ÇáÝÞíå &quot; ¡ áã íÊÌÇæÒ ãäåÌÇ ÓíÇÓíÇ ÒÇæÌ Ýíå Èíä äÙÑíÉ ÇáÅãÇãÉ ÚäÏ Ãåá ÇáÓäÉ ¡ æÈíä ÇáäÙÇã ÇáÌãåæÑí ÇáÏíãæÞÑÇØí ÇááíÈÑÇáí ¡ ãÚ ãÑÇÚÇÉ ÇáãÔÇÚÑ ÇáÞæãíÉ ÇáÝÇÑÓíÉ æÇáÌÐæÑ ÇáÚÞÏíÉ ÇáãÐåÈíÉ .<o:p></o:p></font></span></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="text-justify: kashida; margin: 3pt 0in; text-align: justify; text-kashida: 0%"><span lang="AR-SA" style="font-size: 14pt; mso-bidi-font-family: 'Times New Roman'"><font face="Times New Roman">Ðáß Ãä &quot; Çáæáí ÇáÝÞíå &quot; áÏíåã íÎÊÇÑå ãÌáÓ ÚáãÇÁ ãäÊÎÈ ¡ æåæ ãÇ áÏì ÚáãÇÁ ÇáÓäÉ ¡ ÇáÐíä íÑæä Ãä ÇáÚáãÇÁ åã &quot; Ãæáæ ÇáÃãÑ &quot; ÇáÐíä áåã ÍÞ ÊäÕíÈ ÇáÅãÇã . ßãÇ Ãä ÇáäÙÇã ÇáÈÑáãÇäí æØÑíÞÉ ÕíÇÛÉ ÇáÏÓÊæÑ ¡ æÃÓáæÈ ÊÚííä ÑÆíÓ ÇáÌãåæÑíÉ æÇáæÒÑÇÁ¡ áíÓ áå ãä ãÑÌÚíÉ ÅáÇ ÇáÝßÑ ÇáÏíãæÞÑÇØí ÇáÛÑÈí . ÃãÇ ÇÔÊÑÇØ ÇáÊÔíÚ æÇáÝÇÑÓíÉ ÇáÃÕáíÉ áÇ ÇáãßÊÓÈÉ<span style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </span>Ýí ÑÆíÓ ÇáÌãåæÑíÉ º Ýãä Õãíã ÇáÝßÑ ÇáÞæãí æÇáãÐåÈí . </font></span></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="text-justify: kashida; margin: 3pt 0in; text-align: justify; text-kashida: 0%"><span lang="AR-SA" style="font-size: 14pt; mso-bidi-font-family: 'Times New Roman'"><font face="Times New Roman"><o:p></o:p></font></span></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="text-justify: kashida; margin: 3pt 0in; text-align: justify; text-kashida: 0%"><u><span lang="AR-SA" style="font-size: 14pt; mso-bidi-font-family: 'Times New Roman'"><font face="Times New Roman">ÃãÇ ÇáÇÊÌÇå ÇáÓáÝí ÇáãÚÇÕÑ ÝíÊÌÇÐÈå ÓíÇÓíÇ ÊíÇÑÇä : <o:p></o:p></font></span></u></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="text-justify: kashida; margin: 3pt 0in; text-align: justify; text-kashida: 0%"><font face="Times New Roman"><span lang="AR-SA" style="font-size: 14pt; mso-bidi-font-family: 'Times New Roman'">Ü ÊíÇÑ ÇáÓáÝíÉ ÇáãæÇáíÉ ááÃäÙãÉ ÇáÞÇÆãÉ ¡ æíÑì Ýí ßá ãÊÛáÈ ÅãÇãÇ ÔÑÚíÇ áÇ íÌæÒ ÇáÎÑæÌ Úáíå ¡ æáæ ßÇä ÌÇåáÇ Ãæ ÝÇÓÞ ÇáãÚÊÞÏ æÇáÓáæß Ãæ ÛíÑ ÞÑÔí . æÇÓÊÚÇä ÑæÇÏ åÐÇ ÇáÊíÇÑ Ýí ÊÈÑíÑ ãÇ ÐåÈæÇ Åáíå ¡ ÈÊÃæíáÇÊ ÇäÊÞÇÆíÉ æãÛÇáíÉ áÈÚÖ äÕæÕ ÇáßÊÇÈ</span><span dir="ltr" style="font-size: 14pt; mso-bidi-font-family: 'Times New Roman'">.</span><span lang="AR-SA" style="font-size: 14pt; mso-bidi-font-family: 'Times New Roman'"> <o:p></o:p></span></font></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="text-justify: kashida; margin: 3pt 0in; text-align: justify; text-kashida: 0%"><span lang="AR-SA" style="font-size: 14pt; mso-bidi-font-family: 'Times New Roman'"><font face="Times New Roman">ÈåÐå ÇáãÑÌÚíÉ ÇÓÊäÈÊÊ ÇáÓáÝíÉ ÇáãæÇáíÉ ÇáãÚÇÕÑÉ ÝÊÇæì ÇÊÎÐÊ ãÊÇÑíÓ áÍãÇíÉ ÇáÇÓÊÈÏÇÏ æÇáÙáã æÇáÝÓÇÏ ¡ æÞãÚ ÇäÊÝÇÖÇÊ ÇáãØÇáÈÉ ÈÇáÍÑíÉ æÇáÚÏá æÇáßÑÇãÉ .<o:p></o:p></font></span></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="text-justify: kashida; margin: 3pt 0in; text-align: justify; text-kashida: 0%"><span lang="AR-SA" style="font-size: 14pt; mso-bidi-font-family: 'Times New Roman'"><font face="Times New Roman">æÃÝÑÒÊ åÐå ÇáÙÇåÑÉ ØÇÆÝÉ ãä ÚáãÇÁ ÇáÊÈÑíÑ ÇáÌæÇáíä ¡ ÕÏÑÊ Úäåã ÝÊÇæì ãÊäÇÞÖÉ ãÖØÑÈÉ ¡ ÒßøÊ ÌãíÚ ÃäÙãÉ ÇáÍßã ÇáÞÇÆãÉ ÍÇáíÇ Ýí ÈáÇÏ ÇáãÓáãíä ÈÏæä ÇÓÊËäÇÁ . ßãÇ Ãä åÐÇ Çááæä ãä ÇáäÔÇØ ÇáÓíÇÓí áã íÓÊØÚ Ãä íãåÏ æáæ áÕíÛ ÝßÑíÉ ÊÍÞÞ äæÚÇ ãä ÇáÊæÇÝÞ æÇáÊáÇÒã Èíä ÇáÓáØÉ æÇáÔÑíÚÉ ¡ æáã íÎÑÌ ÊÈÚÇ áÐáß Úä ÇáãÝÇåíã ÇáÝÞåíÉ æÇáÇÌÊåÇÏÇÊ ÇáßáÇãíÉ ÇáÎÇÕÉ ÈÇáÝÞå ÇáÊÑÇËí ÇáÊÞáíÏí ¡ ÈÑÛã ÇÓÊÎÏÇãå ÃÓÇáíÈ æãÕØáÍÇÊ ÊÖÇåí&quot; ÅäÔÇÆíÇÊ &quot; ÇáÍÏÇËííä æÇáíÓÇÑííä .<o:p></o:p></font></span></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 0in 0in 0pt"><font face="Times New Roman"><span lang="AR-SA" style="font-size: 14pt; mso-bidi-font-family: 'Times New Roman'">ÃãÇ </span><span lang="AR-EG" style="font-size: 14pt; mso-bidi-font-family: 'Times New Roman'; mso-bidi-language: AR-EG">ÇáÊíÇÑ ÇáËÇäì</span><span lang="AR-SA" style="font-size: 14pt; mso-bidi-font-family: 'Times New Roman'">: Ý</span><span lang="AR-EG" style="font-size: 14pt; mso-bidi-font-family: 'Times New Roman'; mso-bidi-language: AR-EG">í</span><span lang="AR-SA" style="font-size: 14pt; mso-bidi-font-family: 'Times New Roman'">ÊÚáÞ ÈÇáäÔÇØ ÇáÅÚáÇãí ÇáãÓãæÚ æÇáãÑÆí æÇáãßÊæÈ ¡ ÇáÎÇÕ ÈÇáÝÞå ÇáÓíÇÓí áÏì ÇáÃãÉ . æÞÏ ÇÒÏåÑ ÈÔßá ßÈíÑ ÈÚÏ ÙåæÑ ÇáÞäæÇÊ ÇáÝÖÇÆíÉ ¡ æÔãá ÖÑæÈÇ ãä ÇáÍæÇÑ æÇáãäÇÞÔÉ Èíä ÚáãÇÁ æãÝßÑíä ãä ãÎÊáÝ ÇáÃÚãÇÑ æÇáÃÞØÇÑ æÇáãÓÊæíÇÊ . æåí ÙÇåÑÉ ÅíÌÇÈíÉ ¡ ÛíÑ Ãä ÚÏã ÍíÇÏíÉ æÓÇÆá ÇáÅÚáÇã ÇáÊí ÊäÙãåÇ íÞáá ãä ÌÏæÇåÇ ¡ æíãäÚåÇ ãä Ãä ÊÕá ÇáãÏì ÇáÐí íäÈÛí Ãä ÊÈáÛå . Ðáß áÃä ÇáãÓÊÝÊí ÝíåÇ áå åÏÝ ÊÒßíÉ ÇáÌåÉ ÇáÊí íãËáåÇ ¡ Ãæ ÊÍÞíÞ ãÕáÍÉ ãÚíäÉ áåÇ . æÇáãÓÄæá ÝíåÇ Ü ÇáãÝÊí Ü ¡ íÑÇÚí ÃáÇ ÊõÞØÚ ÍÈÇá ÇáæÏø ãÚ ÇáÌåÉ ÇáÊí ÊÎÇØÈå ¡ Ãæ ÎíæØ ÇáÈËø ÇáÊí ÊäÔÑ ÑÃíå</span><span lang="AR-EG" style="font-size: 14pt; mso-bidi-font-family: 'Times New Roman'; mso-bidi-language: AR-EG">.</span></font></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 0in 0in 0pt"><font face="Times New Roman"><span lang="AR-EG" style="font-size: 14pt; mso-bidi-font-family: 'Times New Roman'; mso-bidi-language: AR-EG"><o:p></o:p></span></font></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 3pt 0in"><font face="Times New Roman"><u><span lang="AR-EG" style="font-size: 14pt; mso-bidi-font-family: 'Times New Roman'; mso-bidi-language: AR-EG">Òãä </span></u><u><span lang="AR-SA" style="font-size: 14pt; mso-bidi-font-family: 'Times New Roman'">ÇáÎáÇÝÉ ãä ÎáÇá ãÝåæã ÇáÚÏÇáÉ</span></u><u><span dir="ltr" style="font-size: 14pt; mso-bidi-font-family: 'Times New Roman'"><o:p></o:p></span></u></font></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="text-justify: kashida; margin: 3pt 0in; text-align: justify; text-kashida: 0%"><span lang="AR-SA" style="font-size: 14pt; mso-bidi-font-family: 'Times New Roman'"><font face="Times New Roman"><span style="mso-spacerun: yes">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span>íÞæá Çááå ÊÚÇáì :<o:p></o:p></font></span></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="text-justify: kashida; margin: 3pt 0in; text-align: justify; text-kashida: 0%"><span dir="ltr" style="font-size: 14pt; font-family: &quot;AGA Arabesque&quot;; mso-bidi-font-family: 'Times New Roman'; mso-ascii-font-family: 'Times New Roman'; mso-hansi-font-family: 'Times New Roman'; mso-char-type: symbol; mso-symbol-font-family: 'AGA Arabesque'"><span style="mso-char-type: symbol; mso-symbol-font-family: 'AGA Arabesque'"><font face="Times New Roman">)</font></span></span><span lang="AR-SA" style="font-size: 14pt; mso-bidi-font-family: 'Times New Roman'"><font face="Times New Roman"> Åöäøó Çááøóåó íóÃúãõÑõ ÈöÇáúÚóÏúáö æóÇáÅöÍúÓóÇäö æóÅöíÊóÇÁö Ðöí ÇáúÞõÑúÈóì æóíóäúåóì Úóäú ÇáúÝóÍúÔóÇÁö æóÇáúãõäßóÑö æóÇáúÈóÛúíö íóÚöÙõßõãú áóÚóáøóßõãú ÊóÐóßøóÑõæäó</font></span><span dir="ltr" style="font-size: 14pt; font-family: &quot;AGA Arabesque&quot;; mso-bidi-font-family: 'Times New Roman'; mso-ascii-font-family: 'Times New Roman'; mso-hansi-font-family: 'Times New Roman'; mso-char-type: symbol; mso-symbol-font-family: 'AGA Arabesque'"><span style="mso-char-type: symbol; mso-symbol-font-family: 'AGA Arabesque'"><font face="Times New Roman">(</font></span></span><span style="font-size: 14pt; mso-bidi-font-family: 'Times New Roman'"><font face="Times New Roman"> <span lang="AR-SA">ÇáäÍá 90 .<o:p></o:p></span></font></span></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="text-justify: kashida; margin: 3pt 0in; text-align: justify; text-kashida: 0%"><span dir="ltr" style="font-size: 14pt; font-family: &quot;AGA Arabesque&quot;; mso-bidi-font-family: 'Times New Roman'; mso-ascii-font-family: 'Times New Roman'; mso-hansi-font-family: 'Times New Roman'; mso-char-type: symbol; mso-symbol-font-family: 'AGA Arabesque'"><span style="mso-char-type: symbol; mso-symbol-font-family: 'AGA Arabesque'"><font face="Times New Roman">)</font></span></span><span lang="AR-SA" style="font-size: 14pt; mso-bidi-font-family: 'Times New Roman'"><font face="Times New Roman"> æóÇáÓøóãóÇÁó ÑóÝóÚóåóÇ æóæóÖóÚó ÇáúãöíÒóÇäó ÃóáøóÇ ÊóØúÛóæúÇ Ýöí ÇáúãöíÒóÇäö æóÃóÞöíãõæÇ ÇáúæóÒúäó ÈöÇáúÞöÓúØö æóáóÇ ÊõÎúÓöÑõæÇ ÇáúãöíÒóÇäó </font></span><span dir="ltr" style="font-size: 14pt; font-family: &quot;AGA Arabesque&quot;; mso-bidi-font-family: 'Times New Roman'; mso-ascii-font-family: 'Times New Roman'; mso-hansi-font-family: 'Times New Roman'; mso-char-type: symbol; mso-symbol-font-family: 'AGA Arabesque'"><span style="mso-char-type: symbol; mso-symbol-font-family: 'AGA Arabesque'"><font face="Times New Roman">(</font></span></span><span lang="AR-SA" style="font-size: 14pt; mso-bidi-font-family: 'Times New Roman'"><font face="Times New Roman"> . ÇáÑÍãä 7<span style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </span>- 8<span style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </span>.<o:p></o:p></font></span></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="text-justify: kashida; margin: 3pt 0in; text-align: justify; text-kashida: 0%"><span dir="ltr" style="font-size: 14pt; font-family: &quot;AGA Arabesque&quot;; mso-bidi-font-family: 'Times New Roman'; mso-ascii-font-family: 'Times New Roman'; mso-hansi-font-family: 'Times New Roman'; mso-char-type: symbol; mso-symbol-font-family: 'AGA Arabesque'"><span style="mso-char-type: symbol; mso-symbol-font-family: 'AGA Arabesque'"><font face="Times New Roman">)</font></span></span><span lang="AR-SA" style="font-size: 14pt; mso-bidi-font-family: 'Times New Roman'"><font face="Times New Roman"> æóÅöÐóÇ ÞõáúÊõãú ÝóÇÚúÏöáõæÇ æóáóæú ßóÇäó ÐóÇ ÞõÑúÈóì æóÈöÚóåúÏö Çááøóåö ÃóæúÝõæÇ Ðóáößõãú æóÕøóÇßõãú Èöåö áóÚóáøóßõãú ÊóÐóßøóÑõæäó </font></span><span dir="ltr" style="font-size: 14pt; font-family: &quot;AGA Arabesque&quot;; mso-bidi-font-family: 'Times New Roman'; mso-ascii-font-family: 'Times New Roman'; mso-hansi-font-family: 'Times New Roman'; mso-char-type: symbol; mso-symbol-font-family: 'AGA Arabesque'"><span style="mso-char-type: symbol; mso-symbol-font-family: 'AGA Arabesque'"><font face="Times New Roman">(</font></span></span><span lang="AR-SA" style="font-size: 14pt; mso-bidi-font-family: 'Times New Roman'"><font face="Times New Roman"> ÇáÃäÚÇã 152 .<o:p></o:p></font></span></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="text-justify: kashida; margin: 3pt 0in; text-align: justify; text-kashida: 0%"><font face="Times New Roman"><span lang="AR-EG" style="font-size: 14pt; mso-bidi-font-family: 'Times New Roman'; mso-bidi-language: AR-EG">(</span><span lang="AR-EG" dir="ltr" style="font-size: 14pt; mso-bidi-font-family: 'Times New Roman'"> </span><span lang="AR-SA" style="font-size: 14pt; mso-bidi-font-family: 'Times New Roman'">íóÇÃóíøõåóÇ ÇáøóÐöíäó ÂãóäõæÇ ßõæäõæÇ ÞóæøóÇãöíäó áöáøóåö ÔõåóÏóÇÁó ÈöÇáúÞöÓúØö æóáóÇ íóÌúÑöãóäøóßõãú ÔóäóÂäõ Þóæúãò Úóáóì ÃóáøóÇ ÊóÚúÏöáõæÇ ÇÚúÏöáõæÇ åõæó ÃóÞúÑóÈõ áöáÊøóÞúæóì</span><span lang="AR-EG" style="font-size: 14pt; mso-bidi-font-family: 'Times New Roman'; mso-bidi-language: AR-EG">)</span><span lang="AR-EG" style="font-size: 14pt; mso-bidi-font-family: 'Times New Roman'"> </span><span lang="AR-EG" dir="ltr" style="font-size: 14pt; mso-bidi-font-family: 'Times New Roman'"><span style="mso-spacerun: yes">&nbsp;</span></span><span lang="AR-SA" style="font-size: 14pt; mso-bidi-font-family: 'Times New Roman'"><span style="mso-spacerun: yes">&nbsp;</span>ÇáãÇÆÏÉ 8 .<o:p></o:p></span></font></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="text-justify: kashida; margin: 3pt 0in; text-align: justify; text-kashida: 0%"><span lang="AR-SA" style="font-size: 14pt; mso-bidi-font-family: 'Times New Roman'"><font face="Times New Roman">åÐå ÈÚÖ äÕæÕ ÇáÞÑÂä ÇáßÑíã Úä ÇáÚÏÇáÉ ¡ æßáåÇ ÊÄÓÓ ÇáÚÏÇáÉ ÇáÅÓáÇãíÉ<span style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </span>Úáì ÃÑÈÚÉ ÃÑßÇä :<o:p></o:p></font></span></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="text-justify: kashida; margin: 3pt 0in; text-align: justify; text-kashida: 0%"><span lang="AR-SA" style="font-size: 14pt; mso-bidi-font-family: 'Times New Roman'"><font face="Times New Roman">Ü ÇáãÓÇæÇÉ Ýí ÇáÊßÇáíÝ ÇáÔÑÚíÉ æÇáæÇÌÈÇÊ ÇáÇÌÊãÇÚíÉ æÇáæØäíÉ ¡ æÝí ÇáÍÞæÞ ÇáÇÌÊãÇÚíÉ æÇáÓíÇÓíÉ æÇáÇÞÊÕÇÏíÉ æÇáÞÇäæäíÉ .<o:p></o:p></font></span></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="text-justify: kashida; margin: 3pt 0in; text-align: justify; text-kashida: 0%"><font face="Times New Roman"><span lang="AR-SA" style="font-size: 14pt; mso-bidi-font-family: 'Times New Roman'">Ü<span style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </span>ÍÝÙ ÖÑæÑÇÊ ÇáÝÑÏ æÇáãÌÊãÚ ÍíÇÉð æÚÞáÇð æãÇáÇð æÏíäÇð æÚÑÖÇð Öãä &a"Times New Roman">Ü ÇáÅÍÓÇä ¡ æãÇ<span style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </span>íõÓÊäÈØ Ýíå ãä ÞæÇÚÏ ÇáÊÓÇãÍ æÇáÊÛÇÝÑ æÇáÊÚÇæä ¡ æÞæÇÚÏ ÇáÖÑÑ ÇáÐí íõÑÝÚ ¡ æãäÚ ÇáÖÑÑ ÇÈÊÏÇÁ æÇáÖÑÇÑ ÌÒÇÁð æÇáãÔÞÉ ÇáÊí ÊÌáÈ ÇáÊíÓíÑ ¡ æÇáÊíÓíÑ ÇáÐí íÌáÈ ÇáÊßáíÝ º ããÇ íÎÝÝ æØÃÉ ÇáÚÏÇáÉ æÔÏÊåÇ æíÍÈÈåÇ Åáì ÇáÎáÞ ÙÇáãíä æãÙáæãíä .<o:p></o:p></font></span></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="text-justify: kashida; margin: 3pt 0in; text-align: justify; text-kashida: 0%"><font face="Times New Roman"><span lang="AR-SA" style="font-size: 14pt; mso-bidi-font-family: 'Times New Roman'">ÝÅä ßÇäÊ ÇáØÈíÚÉ åí ÇáÝØÑÉ ¡ ÝÇáÝØÑÉ åí ÇáÐí íæáÏ Úáíå ÇáÅäÓÇä</span><span lang="AR-EG" style="font-size: 14pt; mso-bidi-font-family: 'Times New Roman'; mso-bidi-language: AR-EG">¡ </span><span lang="AR-SA" style="font-size: 14pt; mso-bidi-font-family: 'Times New Roman'"><span style="mso-spacerun: yes">&nbsp;</span>æÅä ßÇäÊ ÇáØÈíÚÉ åí ÇáÓää ÇáßæäíÉ æãÎÊáÝ ÇáØÇÞÇÊ ÇáãÇÏíÉ æÇáãÚäæíÉ ¡ ÝÞÏ ÌÚá Çááå áåÇ ÖæÇÈØ æäÙãÇ æÞæÇäíä ÊõÓÎÑ ãä ÎáÇáåÇ áÕÇáÍ ÇáÅäÓÇä </span><span dir="ltr" style="font-size: 14pt; font-family: &quot;AGA Arabesque&quot;; mso-bidi-font-family: 'Times New Roman'; mso-ascii-font-family: 'Times New Roman'; mso-hansi-font-family: 'Times New Roman'; mso-char-type: symbol; mso-symbol-font-family: 'AGA Arabesque'"><span style="mso-char-type: symbol; mso-symbol-font-family: 'AGA Arabesque'">)</span></span><span lang="AR-SA" style="font-size: 14pt; mso-bidi-font-family: 'Times New Roman'"> Ãóáóãú ÊóÑóæúÇ Ãóäøó Çááøóåó ÓóÎøóÑó áóßõãú ãóÇ Ýöí ÇáÓøóãóÇæóÇÊö æóãóÇ Ýöí ÇáúÃóÑúÖö æóÃóÓúÈóÛó Úóáóíúßõãú äöÚóãóåõ ÙóÇåöÑóÉð æóÈóÇØöäóÉð </span><span dir="ltr" style="font-size: 14pt; font-family: &quot;AGA Arabesque&quot;; mso-bidi-font-family: 'Times New Roman'; mso-ascii-font-family: 'Times New Roman'; mso-hansi-font-family: 'Times New Roman'; mso-char-type: symbol; mso-symbol-font-family: 'AGA Arabesque'"><span style="mso-char-type: symbol; mso-symbol-font-family: 'AGA Arabesque'">(</span></span><span lang="AR-SA" style="font-size: 14pt; mso-bidi-font-family: 'Times New Roman'"> áÞãÇä 20<span style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </span>¡ </span><span dir="ltr" style="font-size: 14pt; font-family: &quot;AGA Arabesque&quot;; mso-bidi-font-family: 'Times New Roman'; mso-ascii-font-family: 'Times New Roman'; mso-hansi-font-family: 'Times New Roman'; mso-char-type: symbol; mso-symbol-font-family: 'AGA Arabesque'"><span style="mso-char-type: symbol; mso-symbol-font-family: 'AGA Arabesque'">)</span></span><span lang="AR-SA" style="font-size: 14pt; mso-bidi-font-family: 'Times New Roman'"> æóÓóÎøóÑó áóßõãú ãóÇ Ýöí ÇáÓøóãóÇæóÇÊö æóãóÇ Ýöí ÇáúÃóÑúÖö ÌóãöíÚðÇ ãöäúåõ Åöäøó Ýöí Ðóáößó áóÂíóÇÊò áöÞóæúãò íóÊóÝóßøóÑõæäó </span><span dir="ltr" style="font-size: 14pt; font-family: &quot;AGA Arabesque&quot;; mso-bidi-font-family: 'Times New Roman'; mso-ascii-font-family: 'Times New Roman'; mso-hansi-font-family: 'Times New Roman'; mso-char-type: symbol; mso-symbol-font-family: 'AGA Arabesque'"><span style="mso-char-type: symbol; mso-symbol-font-family: 'AGA Arabesque'">(</span></span><span lang="AR-SA" style="font-size: 14pt; mso-bidi-font-family: 'Times New Roman'"> Ü ÇáÌÇËíÉ<span style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </span>13.</span><span lang="AR-EG" style="font-size: 14pt; mso-bidi-font-family: 'Times New Roman'; mso-bidi-language: AR-EG"><o:p></o:p></span></font></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="text-justify: kashida; margin: 3pt 0in; text-align: justify; text-kashida: 0%"><span lang="AR-EG" style="font-size: 14pt; mso-bidi-font-family: 'Times New Roman'; mso-bidi-language: AR-EG"><o:p><font face="Times New Roman">&nbsp;</font></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="text-justify: kashida; margin: 3pt 0in; text-align: justify; text-kashida: 0%"><font face="Times New Roman"><span lang="AR-SA" style="font-size: 14pt; mso-bidi-font-family: 'Times New Roman'">Åä ÇáÚÏÇáÉ ÇáÅÓáÇãíÉ ÊÖÚ ÇáØÈíÚÉ Ýí ÅØÇÑåÇ ÇáÍÞíÞí æÍÌãåÇ ÇáÃÕáí ¡ ãÓÎÑÉ ááÅäÓÇä ¡ æÚáíå Ãä íßÊÔÝ ÓääåÇ æÞæÇäíäåÇ ßí íÓÊØíÚ ÇáÞíÇã ÈæÇÌÈ ÇáÇÓÊÎáÇÝ æÇáÅÚãÇÑ ÇáÐí ÎõáÞ áå . æåí Ýí Ðáß ÊÑÇÚí ØÈíÚÉ Çáßæä ßáå ¡ æØÈíÚÉ ÚáÇÞÊå ÈÇáÎÇáÞ ÓÈÍÇäå ¡ æÈÇáÅäÓÇä Ýí ãåãÊå ÇáÃÑÖíÉ ¡ Öãä ÊæÇÒä ÏÞíÞ </span><span dir="ltr" style="font-size: 14pt; font-family: &quot;AGA Arabesque&quot;; mso-bidi-font-family: 'Times New Roman'; mso-ascii-font-family: 'Times New Roman'; mso-hansi-font-family: 'Times New Roman'; mso-char-type: symbol; mso-symbol-font-family: 'AGA Arabesque'"><span style="mso-char-type: symbol; mso-symbol-font-family: 'AGA Arabesque'">)</span></span><span lang="AR-SA" style="font-size: 14pt; mso-bidi-font-family: 'Times New Roman'"> ÅöäøóÇ ßõáøó ÔóíúÁò ÎóáóÞúäóÇåõ ÈöÞóÏóÑò </span><span dir="ltr" style="font-size: 14pt; font-family: &quot;AGA Arabesque&quot;; mso-bidi-font-family: 'Times New Roman'; mso-ascii-font-family: 'Times New Roman'; mso-hansi-font-family: 'Times New Roman'; mso-char-type: symbol; mso-symbol-font-family: 'AGA Arabesque'"><span style="mso-char-type: symbol; mso-symbol-font-family: 'AGA Arabesque'">(</span></span><span lang="AR-SA" style="font-size: 14pt; mso-bidi-font-family: 'Times New Roman'"> Ü ÇáÞãÑ 49 . ßãÇ ÊÑÇÚí ÝÇÚáíÉ ÇáÅäÓÇä ÇáÅíÌÇÈíÉ æÇáÓáÈíÉ Ýí ÇáÍíÇÉ ¡ æãÏì ÞæÊå æÖÚÝå ¡ æØÇÞÇÊå æÇÓÊÚÏÇÏÇÊå ¡ æÕæÇÈå æÎØÆå .<o:p></o:p></span></font></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="text-justify: kashida; margin: 3pt 0in; text-align: justify; text-kashida: 0%"><font face="Times New Roman"><span lang="AR-SA" style="font-size: 14pt; mso-bidi-font-family: 'Times New Roman'">Åä ÇáÚÏÇáÉ ÇáÅÓáÇãíÉ ÊÊÚÇãá ãÚ æÇÞÚ ÇáÍíÇÉ æãÌÊãÚ ÇáäÇÓ ¡ áÇ ãÚ ÝÑæÖ ãÓÊãÏÉ ãä ÇáÊÌÑíÏ ÇáãÍÖ ¡ Ãæ ÇáÎíÇáÇÊ æÇáÃæåÇã </span><span lang="AR-EG" style="font-size: 14pt; mso-bidi-font-family: 'Times New Roman'; mso-bidi-language: AR-EG">¡</span><span lang="AR-SA" style="font-size: 14pt; mso-bidi-font-family: 'Times New Roman'"> æÊÚãá ãä ÎáÇá ÇáÍÞÇÆÞ ÇáãæÖæÚíÉ ÐÇÊ ÇáæÌæÏ ÇáæÇÞÚí . æãÇ ÚÏÇ Ðáß ãä ãÝÇåíã ÝáÓÝíÉ æÊÝßíÑ </span><span lang="AR-EG" style="font-size: 14pt; mso-bidi-font-family: 'Times New Roman'; mso-bidi-language: AR-EG">ÛÇÆÑ</span><span lang="AR-SA" style="font-size: 14pt; mso-bidi-font-family: 'Times New Roman'"> æÊÕæÑ </span><span lang="AR-EG" style="font-size: 14pt; mso-bidi-font-family: 'Times New Roman'; mso-bidi-language: AR-EG">ÃÚãì</span><span lang="AR-SA" style="font-size: 14pt; mso-bidi-font-family: 'Times New Roman'">¡ ÝáÇ ãÌÇá áå Ýí ÓÇÍÉ ÇáÚÏÇáÉ ÇáÅÓáÇãíÉ ÇáãÓÊãÏÉ ãä ÇáæÍí .<o:p></o:p></span></font></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="text-justify: kashida; margin: 3pt 0in; text-align: justify; text-kashida: 0%"><font face="Times New Roman"><span lang="AR-SA" style="font-size: 14pt; mso-bidi-font-family: 'Times New Roman'">Åä ÇáÚÏÇáÉ ÇáÅÓáÇãíÉ ãÕÏÑåÇ ÇáßÊÇÈ </span><span lang="AR-EG" style="font-size: 14pt; mso-bidi-font-family: 'Times New Roman'; mso-bidi-language: AR-EG">ÇáßÑíã</span><span lang="AR-SA" style="font-size: 14pt; mso-bidi-font-family: 'Times New Roman'"> æÍí ãä Çááå ÊÚÇáì áÇ íÏ ááÏæáÉ Ýíå . æáÐáß áíÓ ááÏæáÉ ÓáØÉ ÊÔÑíÚíÉ ÅáÇ ÝíãÇ ÝõæøöÖ ááÃãÉ ãä ÍÞ ÇáÇÌÊåÇÏ. æÝíãÇ ÚÏÇ Ðáß Ýåí ÎÇÏã ãØíÚ áÇ Íæá áåÇ æáÇ ÞæÉ ÅáÇ ãÇ ÏÇãÊ ÎÇÖÚÉ ááÔÑíÚÉ ¡ ãäÝÐÉ áÅÑÇÏÉ ÇáÃãÉ </span><span lang="AR-EG" style="font-size: 14pt; mso-bidi-font-family: 'Times New Roman'; mso-bidi-language: AR-EG">.<o:p></o:p></span></font></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="text-justify: kashida; margin: 3pt 0in; text-align: justify; text-kashida: 0%"><span lang="AR-SA" style="font-size: 14pt; mso-bidi-font-family: 'Times New Roman'"><font face="Times New Roman">åÐÇ ÇáÇäÖÈÇØ ÇáÊÇã áäÕæÕ ÇáæÍí ÃäÔà ãÞÑÑÇÊ ÓáíãÉ ÊÑÔøöÏõ ÇáÊÕÑÝÇÊ ¡ æÊÌÚá ÇáÌãíÚ ÓæÇÁ ÃãÇã ÚÏÇáÉ Çááå Ýí ÇáÏäíÇ ØæÚÇ æÇÎÊíÇÑÇ ¡ æÚÏÇáÊå Ýí ÇáÂÎÑÉ ßÑåÇ æÇÖØÑÇÑÇ .<o:p></o:p></font></span></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="text-justify: kashida; margin: 3pt 0in; text-align: justify; text-kashida: 0%"><span lang="AR-EG" style="font-size: 14pt; mso-bidi-font-family: 'Times New Roman'; mso-bidi-language: AR-EG"><o:p><font face="Times New Roman">&nbsp;</font></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="text-justify: kashida; margin: 3pt 0in; text-align: justify; text-kashida: 0%"><font face="Times New Roman"><span lang="AR-SA" style="font-size: 14pt; mso-bidi-font-family: 'Times New Roman'">ÃãÇ ÊÃæíá ÂíÇÊ ÇáÞÑÂä ÇáßÑíã ÈÛíÑ ãÚäÇåÇ ÇáÍÞíÞí ÊÃæíáÇ ÓíÇÓíÇ ÍÓÈ ÃåæÇÁ ÇáÝÑÞ æÇáãÐÇåÈ æÇáãáá æÇáäÍá ¡ ÝÞÏ äÇá ßá ãÇ íÊÚáÞ ÈÇáÓáØÉ æÇáÍßã æÇáØÇÚÉ ãä ÞÑíÈ Ãæ ÈÚíÏ ãËá :Þæáå ÊÚÇáì :<span style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </span></span><span dir="ltr" style="font-size: 14pt; font-family: &quot;AGA Arabesque&quot;; mso-bidi-font-family: 'Times New Roman'; mso-ascii-font-family: 'Times New Roman'; mso-hansi-font-family: 'Times New Roman'; mso-char-type: symbol; mso-symbol-font-family: 'AGA Arabesque'"><span style="mso-char-type: symbol; mso-symbol-font-family: 'AGA Arabesque'">)</span></span><span lang="AR-SA" style="font-size: 14pt; mso-bidi-font-family: 'Times New Roman'"> Åöäøöí ÌóÇÚöáñ Ýöí ÇáúÃóÑúÖö ÎóáöíÝóÉð </span><span dir="ltr" style="font-size: 14pt; font-family: &quot;AGA Arabesque&quot;; mso-bidi-font-family: 'Times New Roman'; mso-ascii-font-family: 'Times New Roman'; mso-hansi-font-family: 'Times New Roman'; mso-char-type: symbol; mso-symbol-font-family: 'AGA Arabesque'"><span style="mso-char-type: symbol; mso-symbol-font-family: 'AGA Arabesque'">(</span></span><span lang="AR-SA" style="font-size: 14pt; mso-bidi-font-family: 'Times New Roman'"><span style="mso-spacerun: yes">&nbsp;&nbsp; </span>Ü ÇáÈÞÑÉ 30 Ü ÇáÐí ÌÚáæå ÏáíáÇ ÈÊÃæíá ÎÇÕ Úáì ÔÑÚíÉ ÍÇßã ãÓÊÈÏ ¡ ÚÏøõæå ÎáíÝÉð æÙáÇð ááå Ü ÊÚÇáì Çááå Úä Ðáß ÚáæÇ ßÈíÑÇ .<o:p></o:p></span></font></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="text-justify: kashida; margin: 3pt 0in; text-align: justify; text-kashida: 0%"><font face="Times New Roman"><span lang="AR-SA" style="font-size: 14pt; mso-bidi-font-family: 'Times New Roman'">æÞæáå ÊÚÇáì : </span><span dir="ltr" style="font-size: 14pt; font-family: &quot;AGA Arabesque&quot;; mso-bidi-font-family: 'Times New Roman'; mso-ascii-font-family: 'Times New Roman'; mso-hansi-font-family: 'Times New Roman'; mso-char-type: symbol; mso-symbol-font-family: 'AGA Arabesque'"><span style="mso-char-type: symbol; mso-symbol-font-family: 'AGA Arabesque'">)</span></span><span lang="AR-SA" style="font-size: 14pt; mso-bidi-font-family: 'Times New Roman'"> íóÇÃóíøõåóÇ ÇáøóÐöíäó ÂãóäõæÇ ÃóØöíÚõæÇ Çááøóåó æóÃóØöíÚõæÇ ÇáÑøóÓõæáó æóÃõæúáöí ÇáúÃóãúÑö ãöäúßõãú </span><span dir="ltr" style="font-size: 14pt; font-family: &quot;AGA Arabesque&quot;; mso-bidi-font-family: 'Times New Roman'; mso-ascii-font-family: 'Times New Roman'; mso-hansi-font-family: 'Times New Roman'; mso-char-type: symbol; mso-symbol-font-family: 'AGA Arabesque'"><span style="mso-char-type: symbol; mso-symbol-font-family: 'AGA Arabesque'">(</span></span><span style="font-size: 14pt; mso-bidi-font-family: 'Times New Roman'"> <span lang="AR-SA">ÇáäÓÇÁ 59 Ü ÍíË ÌÚáæÇ ÝÓÞÉ ÇáÍßÇã ÃæáíÇÁó ÃãÑò ááãÓáãíä ¡ ØÇÚÊåã æÇÌÈÉ ¡ æÚÕíÇäåã ßÝÑ Ýí ãÐÇåÈ ¡ æãåÏÑ ááÏã Ýí ãÐÇåÈ ÃÎÑì .<o:p></o:p></span></span></font></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="text-justify: kashida; margin: 3pt 0in; text-align: justify; text-kashida: 0%"><font face="Times New Roman"><span lang="AR-SA" style="font-size: 14pt; mso-bidi-font-family: 'Times New Roman'"><span style="mso-spacerun: yes">&nbsp;</span>æÞæáå ÊÚÇáì : </span><span dir="ltr" style="font-size: 14pt; font-family: &quot;AGA Arabesque&quot;; mso-bidi-font-family: 'Times New Roman'; mso-ascii-font-family: 'Times New Roman'; mso-hansi-font-family: 'Times New Roman'; mso-char-type: symbol; mso-symbol-font-family: 'AGA Arabesque'"><span style="mso-char-type: symbol; mso-symbol-font-family: 'AGA Arabesque'">)</span></span><span lang="AR-SA" style="font-size: 14pt; mso-bidi-font-family: 'Times New Roman'"> Åöäøó Çááøóåó íóÃúãõÑõßõãú Ãóäú ÊõÄóÏøõæÇ ÇáúÃóãóÇäóÇÊö Åöáóì ÃóåúáöåóÇ </span><span dir="ltr" style="font-size: 14pt; font-family: &quot;AGA Arabesque&quot;; mso-bidi-font-family: 'Times New Roman'; mso-ascii-font-family: 'Times New Roman'; mso-hansi-font-family: 'Times New Roman'; mso-char-type: symbol; mso-symbol-font-family: 'AGA Arabesque'"><span style="mso-char-type: symbol; mso-symbol-font-family: 'AGA Arabesque'">(</span></span><span lang="AR-SA" style="font-size: 14pt; mso-bidi-font-family: 'Times New Roman'"><span style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </span>ÇáäÓÇÁ 58 Ü æÚÏæÇ ÇáÃãÇäÉ åí ÓáØÉ ÇáÍßã æÃåáåÇ åã ÇáÍßÇã .<o:p></o:p></span></font></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="text-justify: kashida; margin: 3pt 0in; text-align: justify; text-kashida: 0%"><font face="Times New Roman"><span lang="AR-SA" style="font-size: 14pt; mso-bidi-font-family: 'Times New Roman'">æÞæáå ÊÚÇáì : </span><span dir="ltr" style="font-size: 14pt; font-family: &quot;AGA Arabesque&quot;; mso-bidi-font-family: 'Times New Roman'; mso-ascii-font-family: 'Times New Roman'; mso-hansi-font-family: 'Times New Roman'; mso-char-type: symbol; mso-symbol-font-family: 'AGA Arabesque'"><span style="mso-char-type: symbol; mso-symbol-font-family: 'AGA Arabesque'">)</span></span><span lang="AR-SA" style="font-size: 14pt; mso-bidi-font-family: 'Times New Roman'"> Åöäøó ÃóßúÑóãóßõãú ÚöäúÏó Çááøóåö ÃóÊúÞóÇßõãú </span><span dir="ltr" style="font-size: 14pt; font-family: &quot;AGA Arabesque&quot;; mso-bidi-font-family: 'Times New Roman'; mso-ascii-font-family: 'Times New Roman'; mso-hansi-font-family: 'Times New Roman'; mso-char-type: symbol; mso-symbol-font-family: 'AGA Arabesque'"><span style="mso-char-type: symbol; mso-symbol-font-family: 'AGA Arabesque'">(</span></span><span lang="AR-SA" style="font-size: 14pt; mso-bidi-font-family: 'Times New Roman'"><span style="mso-spacerun: yes">&nbsp;&nbsp; </span>ÇáÍÌÑÇÊ 13<span style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </span>¡ ÍíË ÝÖáæÇ ÇáÌäÓ ÇáÚÑÈí Úáì ÛíÑå ãä ÇáÃÌäÇÓ ¡ æÞÑíÔÇ Úáì ÛíÑåÇ ãä ÇáÚÑÈ ¡ æÇáãæÇáíä áåã Úáì ÛíÑåã ãä ÞÑíÔ æÇáÚÑÈ . <o:p></o:p></span></font></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="text-justify: kashida; margin: 3pt 0in; text-align: justify; text-kashida: 0%"><font face="Times New Roman"><span lang="AR-SA" style="font-size: 14pt; mso-bidi-font-family: 'Times New Roman'">æÞæáå<span style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </span>ÊÚÇáì : </span><span dir="ltr" style="font-size: 14pt; font-family: &quot;AGA Arabesque&quot;; mso-bidi-font-family: 'Times New Roman'; mso-ascii-font-family: 'Times New Roman'; mso-hansi-font-family: 'Times New Roman'; mso-char-type: symbol; mso-symbol-font-family: 'AGA Arabesque'"><span style="mso-char-type: symbol; mso-symbol-font-family: 'AGA Arabesque'">)</span></span><span lang="AR-SA" style="font-size: 14pt; mso-bidi-font-family: 'Times New Roman'"> æóÑóÝóÚúäóÇ ÈóÚúÖóåõãú ÝóæúÞó ÈóÚúÖò ÏóÑóÌóÇÊò áöíóÊøóÎöÐó ÈóÚúÖõåõãú ÈóÚúÖðÇ ÓõÎúÑöíøðÇ </span><span dir="ltr" style="font-size: 14pt; font-family: &quot;AGA Arabesque&quot;; mso-bidi-font-family: 'Times New Roman'; mso-ascii-font-family: 'Times New Roman'; mso-hansi-font-family: 'Times New Roman'; mso-char-type: symbol; mso-symbol-font-family: 'AGA Arabesque'"><span style="mso-char-type: symbol; mso-symbol-font-family: 'AGA Arabesque'">(</span></span><span lang="AR-SA" style="font-size: 14pt; mso-bidi-font-family: 'Times New Roman'"><span style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </span>ÇáÒÎÑÝ 32 ¡ æÞæáå ÊÚÇáì : </span><span dir="ltr" style="font-size: 14pt; font-family: &quot;AGA Arabesque&quot;; mso-bidi-font-family: 'Times New Roman'; mso-ascii-font-family: 'Times New Roman'; mso-hansi-font-family: 'Times New Roman'; mso-char-type: symbol; mso-symbol-font-family: 'AGA Arabesque'"><span style="mso-char-type: symbol; mso-symbol-font-family: 'AGA Arabesque'">)</span></span><span lang="AR-SA" style="font-size: 14pt; mso-bidi-font-family: 'Times New Roman'"> æóÇááøóåõ ÝóÖøóáó ÈóÚúÖóßõãú Úóáóì ÈóÚúÖò Ýöí ÇáÑøöÒúÞö </span><span dir="ltr" style="font-size: 14pt; font-family: &quot;AGA Arabesque&quot;; mso-bidi-font-family: 'Times New Roman'; mso-ascii-font-family: 'Times New Roman'; mso-hansi-font-family: 'Times New Roman'; mso-char-type: symbol; mso-symbol-font-family: 'AGA Arabesque'"><span style="mso-char-type: symbol; mso-symbol-font-family: 'AGA Arabesque'">(</span></span><span lang="AR-SA" style="font-size: 14pt; mso-bidi-font-family: 'Times New Roman'"> Ü ÇáäÍá 71 Ü ¡ ÝÃæáæÇ Ðáß ÈãÇ íÊíÍ áåã ÇÓÊÚÈÇÏ ÎáÞ Çááå ¡ æÅÐáÇá ÇáãÓáãíä æÇÍÊßÇÑ ÇáËÑæÉ ÇáÚÇãÉ ¡ æÍÑãÇä ÃåáåÇ ãäåÇ<span style="mso-spacerun: yes">&nbsp;&nbsp; </span>.<o:p></o:p></span></font></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="text-justify: kashida; margin: 3pt 0in; text-align: justify; text-kashida: 0%"><font face="Times New Roman"><span lang="AR-SA" style="font-size: 14pt; mso-bidi-font-family: 'Times New Roman'">ÃãÇ ÇáÃÍßÇã ÇáÔÑÚíÉ ÝÞÏ æÙÝæåÇ ÃíÖÇ ÈÊÃæíá áÊËÈíÊ Íßãåã æÊßÑíÓ ÓáØÊåã æÅÐáÇá ÃÚÏÇÆåã . ãä Ðáß ÃÎÐåã ÇáÈíÚÉ ßÑåÇ ÊÍÊ ÈÇÑÞÉ ÇáÓíÝ ¡ æÊæËíÞåÇ Èíãíä ÇáãÈÇíÚ Úáì ÇáØáÇÞ æÇáÚÊÇÞ Ýí ÍÇáÉ äÞÖåÇ . ÝßÇä ÇáÐí íÊåã ÈäÞÖ ÇáÈíÚÉ ÊäÊÒÚ ãäå ÒæÌÊå Ãã ÃæáÇÏå æÊØáÞ Úáíå Ëã íÚÞÏ áÑÌá ÂÎÑ ÚáíåÇ¡ æíÌÑÏ ãä ÃãæÇáå æããÊáßÇÊå ¡ Åöäú áã íÝÕá ÑÃÓå Úä ÌÓÏå .</span><span lang="AR-SA" style="font-size: 14pt; mso-bidi-font-family: 'Times New Roman'; mso-bidi-language: AR-EG"> </span><span lang="AR-SA" style="font-size: 14pt; mso-bidi-font-family: 'Times New Roman'">ÍÊì ÇáÚÈÇÏÇÊ ÇáÊí åí ãä ÃÑßÇä ÇáÅÓáÇã äÇáåÇ ÇáÊÍÑíÝ æÇáÚÏæÇä º ÝÞÏ ÎØÈ ãÚÇæíÉ ÎØÈÉ ÇáÌãÚÉ ÌÇáÓÇ ¡ æÞõÏãÊ ÎØÈÉ ÇáÚíÏ Úáì ÕáÇÊå ¡ æÕáì ÇáæáíÏ Èä íÒíÏ ÈÇáäÇÓ ÕáÇÉ ÇáÕÈÍ ãÎãæÑÇ ÃßËÑ ãä ÑßÚÊíä ¡ Ëã ÇáÊÝÊ Åáíåã æÞÇá áåã : &quot;ÃÒíÏßã ¿ &quot; .<o:p></o:p></span></font></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="text-justify: kashida; margin: 3pt 0in; text-align: justify; text-kashida: 0%"><span lang="AR-EG" style="font-size: 14pt; mso-bidi-font-family: 'Times New Roman'; mso-bidi-language: AR-EG"><font face="Times New Roman">ÝÈÚÏ ÇáãÞÏãÉ æÇáÊãåíÏ ááÏÎæá Úáì ÇáÈÍË¡ ÝáäÊÏÈÑ ÂíÇÊ ÇáÜáÜÜå Ýì ÇáÞÑÁÂä ÇáßÑíã æÇáÊìåì ãæÖæÚ ÇáÈÍË.<o:p></o:p></font></span></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="text-justify: kashida; margin: 3pt 0in; text-align: justify; text-kashida: 0%"><span lang="AR-EG" style="font-size: 14pt; mso-bidi-font-family: 'Times New Roman'; mso-bidi-language: AR-EG"><font face="Times New Roman">íÞæá ÇááÜÜå ÊÚÇáì Ýì ãÍßã ßÊÇÈå ãä ÓæÑÉ ÇáãÇÆÏÉ:<o:p></o:p></font></span></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="text-justify: kashida; margin: 0in 0in 0pt; text-align: justify; text-kashida: 0%"><span lang="AR-EG" style="font-size: 14pt; mso-bidi-font-family: 'Times New Roman'; mso-bidi-language: AR-EG"><font face="Times New Roman">ÅöäøóÇ ÃóäúÒóáúäóÇ ÇáÊøóæúÑóÇÉó ÝöíåóÇ åõÏðì æóäõæÑñ &#1754; íóÍúßõãõ ÈöåóÇ ÇáäøóÈöíøõæäó ÇáøóÐöíäó ÃóÓúáóãõæÇ áöáøóÐöíäó åóÇÏõæÇ æóÇáÑøóÈøóÇäöíøõæäó æóÇáúÃóÍúÈóÇÑõ ÈöãóÇ ÇÓúÊõÍúÝöÙõæÇ ãöäú ßöÊóÇÈö Çááøóåö æóßóÇäõæÇ Úóáóíúåö ÔõåóÏóÇÁó &#1754; ÝóáóÇ ÊóÎúÔóæõÇ ÇáäøóÇÓó æóÇÎúÔóæúäö æóáóÇ ÊóÔúÊóÑõæÇ ÈöÂíóÇÊöí ËóãóäðÇ ÞóáöíáðÇ &#1754; <u>æóãóäú áóãú íóÍúßõãú ÈöãóÇ ÃóäúÒóáó Çááøóåõ ÝóÃõæáó&#1648;Æößó åõãõ ÇáúßóÇÝöÑõæäó</u> (44) æóßóÊóÈúäóÇ Úóáóíúåöãú ÝöíåóÇ Ãóäøó ÇáäøóÝúÓó ÈöÇáäøóÝúÓö æóÇáúÚóíúäó ÈöÇáúÚóíúäö æóÇáúÃóäúÝó ÈöÇáúÃóäúÝö æóÇáúÃõÐõäó ÈöÇáúÃõÐõäö æóÇáÓøöäøó ÈöÇáÓøöäøö æóÇáúÌõÑõæÍó ÞöÕóÇÕñ &#1754; Ýóãóäú ÊóÕóÏøóÞó Èöåö Ýóåõæó ßóÝøóÇÑóÉñ áóåõ &#1754; <u>æóãóäú áóãú íóÍúßõãú ÈöãóÇ ÃóäúÒóáó Çááøóåõ ÝóÃõæáó&#1648;Æößó åõãõ ÇáÙøóÇáöãõæäó</u> (45) æóÞóÝøóíúäóÇ Úóáóì&#1648; ÂËóÇÑöåöãú ÈöÚöíÓóì ÇÈúäö ãóÑúíóãó ãõÕóÏøöÞðÇ áöãóÇ Èóíúäó íóÏóíúåö ãöäó ÇáÊøóæúÑóÇÉö &#1750; æóÂÊóíúäóÇåõ ÇáúÅöäúÌöíáó Ýöíåö åõÏðì æóäõæÑñ æóãõÕóÏøöÞðÇ áöãóÇ Èóíúäó íóÏóíúåö ãöäó ÇáÊøóæúÑóÇÉö æóåõÏðì æóãóæúÚöÙóÉð áöáúãõÊøóÞöíäó (46) æóáúíóÍúßõãú Ãóåúáõ ÇáúÅöäúÌöíáö ÈöãóÇ ÃóäúÒóáó Çááøóåõ Ýöíåö &#1754; <u>æóãóäú áóãú íóÍúßõãú ÈöãóÇ ÃóäúÒóáó Çááøóåõ ÝóÃõæáó&#1648;Æößó åõãõ ÇáúÝóÇÓöÞõæäó</u> (47)<o:p></o:p></font></span></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="text-justify: kashida; margin: 0in 0in 0pt; text-align: justify; text-kashida: 0%"><span lang="AR-EG" style="font-size: 14pt; mso-bidi-font-family: 'Times New Roman'; mso-bidi-language: AR-EG"><o:p><font face="Times New Roman">&nbsp;</font></o:p></span></p>
<p class="MsoBodyText" dir="rtl" style="margin: 0in 0in 0pt; text-align: justify"><font face="Times New Roman"><span lang="AR-SA" style="font-weight: normal; font-size: 14pt; mso-bidi-font-family: 'Times New Roman'">ãÓÃáÉ ÇáÍßã ÈÛíÑ ãÇ ÃäÒá Çááå ÔÛáÊ ÍíÒÇ åÇãÇ ãä ÊÝßíÑ ÇáãÓáãíä áÇ ÓíãÇ Ýí åÐå ÇáÃÒãäÉ ÇáãÊÃÎÑÉ ÝÅäå ØÇá ÝíåÇ ÛíÇÈ ÇáÍßã ÈÔÑíÚÉ Çááå ÊÚÇáì ÍÊì ÃÕÈÍÊ åÐå ÇáÃãÉ Çáíæã ãåÏÏÉ íÇáÐæÈÇä Ýí ÃäÙãÉ åÇáßÉ ÊÈíÍ ÇáÝÇÍÔÉ æ ÊÝÓÏ ÇáÃÎáÇÞ æ åí ÇáÂä ÊÊÞÏã ÎØæÉ ÈÚÏ ÃÎÑì Åáì ÇáÊÎáí Úä ÇáãÈÇÏÆ æ ÇáÞíã ÇáÊí ÇÓÊÝÇÏÊåÇ ãä ÏíäåÇ æ áÇ íØãÚ Ýí ÚæÏÊåÇ Åáì ÔÎÕíÊåÇ ÇáÍÞÉ ÅáÇ ÈÇáÅÓÊãÓÇß ÈÔÑíÚÉ ÑÈåÇ ÚáãÇ æ ÚãáÇ </span><span lang="AR-EG" style="font-weight: normal; font-size: 14pt; mso-bidi-font-family: 'Times New Roman'; mso-bidi-language: AR-EG">. </span><span lang="AR-SA" style="font-weight: normal; font-size: 14pt; mso-bidi-font-family: 'Times New Roman'"><span style="mso-spacerun: yes">&nbsp;</span>äÙÑÇ áãÇ ÃÕÇÈ ßËíÑÇ ãä ÇáÃÕæá ÇáÅÓáÇãíÉ ãä ÇäÍÑÇÝ æ ÛÈÔ Ýí ÃÐåÇä</span></font><span lang="AR-SA" style="font-weight: normal; font-size: 16pt; font-family: &quot;Traditional Arabic&quot;"> </span><font face="Times New Roman"><span lang="AR-SA" style="font-weight: normal; font-size: 14pt; mso-bidi-font-family: 'Times New Roman'">ßËíÑ ãä ÇáäÇÓ Ýí åÐÇ ÇáÚÕÑ æ áãÇ íËíÑå ÃÚÏÇÁ ÇáÅÓáÇã ÇáÙÇåÑæä ãäåã æ ÇáãÊÓÊÑæä ãä ÔÈåÇÊ æ ÃÈÇØíá ÝÅäå ãä ÇáÖÑæÑí Ãä íÞæã Ãåá</span><span lang="AR-EG" style="font-weight: normal; font-size: 14pt; mso-bidi-font-family: 'Times New Roman'; mso-bidi-language: AR-EG"> ÇáÞÑÁÂä æãä íÊÎÐ ÇáÞÑÁÂä ÇáãÕÏÑ ÇáæÍíÏ áÏíä ÇááÜÜå ÈßÔÝ åÐå ÇáÔÈåÇÊ æÊæÖíÍ ÇáÃÕæá ÇáÅÓáÇãíÉ </span><span lang="AR-SA" style="font-weight: normal; font-size: 14pt; mso-bidi-font-family: 'Times New Roman'">æ ÈíÇä Ãä ÇáÊæÍíÏ ÇáÐí åæ ÃÚÙã ÍÞíÞÉ Ýí ÇáÊÕæÑ ÇáÅÓáÇãí Èá Ýí Çáßæä ßáå</span><span lang="AR-EG" style="font-weight: normal; font-size: 14pt; mso-bidi-font-family: 'Times New Roman'; mso-bidi-language: AR-EG">¡ </span><span lang="AR-SA" style="font-weight: normal; font-size: 14pt; mso-bidi-font-family: 'Times New Roman'">áÇÈÏ ãä ãÚÑÝÊå ÍÞ ÇáãÚÑÝÉ æ ÇáÊÃßíÏ Úáíå Ýí </span><span lang="AR-EG" style="font-weight: normal; font-size: 14pt; mso-bidi-font-family: 'Times New Roman'; mso-bidi-language: AR-EG">ÌãíÚ ãÑÇÍá ÇáÏÚæÉ </span><span lang="AR-SA" style="font-weight: normal; font-size: 14pt; mso-bidi-font-family: 'Times New Roman'">Åáì </span><span lang="AR-EG" style="font-weight: normal; font-size: 14pt; mso-bidi-font-family: 'Times New Roman'; mso-bidi-language: AR-EG">ÇááÜÜå</span><span lang="AR-SA" style="font-weight: normal; font-size: 14pt; mso-bidi-font-family: 'Times New Roman'"> ãÚ ÈíÇä ÓÈíá ÅÍíÇÁ ÇáÃãÉ Ýí ÇáÊãÓß æ ÇÊÈÇÚ</span><span lang="AR-EG" style="font-weight: normal; font-size: 14pt; mso-bidi-font-family: 'Times New Roman'; mso-bidi-language: AR-EG"> ÔÑÚ ÇááÜÜå ÇáãõäóÒøó á Úáì ÑÓæáå Ýì ÇáÞÑÁÂä ÇáßÑíã<span style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </span>¡</span><span lang="AR-SA" style="font-weight: normal; font-size: 14pt; mso-bidi-font-family: 'Times New Roman'"> æ ÅÐÇ ßÇä ãÚäì áÇ Åáå ÅáÇ Çááå ÇáßÝÑ ÈÇáØÇÛæÊ æ ÇáÅíãÇä ÈÇááå æÍÏå </span><span lang="AR-EG" style="font-weight: normal; font-size: 14pt; mso-bidi-font-family: 'Times New Roman'; mso-bidi-language: AR-EG">ÝáÅä ãÚäì ÇáØÇÛæÊ åæ</span><span lang="AR-SA" style="font-weight: normal; font-size: 14pt; mso-bidi-font-family: 'Times New Roman'"> ßá ãÇ ÊÌÇæÒ Èå ÇáÚÈÏ ÍÏå ãä ãÚÈæÏ Ãæ ãÊÈæÚ Ãæ ãØÇÚ ÝØÇÛæÊ ßá Þæã ãä íÊÍÇßãæä Åáíå ÛíÑ Çááå æ ÑÓæáå Ãæ íÚÈÏæå ãä Ïæä Çááå Ãæ íÊÈÚæäå Úáì ÛíÑ ÈÕíÑÉ ãä Çááå Ãæ íØíÚæäå ÝíãÇ áÇ íÚáãæä Ãäå ØÇÚÉ </span><span lang="AR-EG" style="font-weight: normal; font-size: 14pt; mso-bidi-font-family: 'Times New Roman'; mso-bidi-language: AR-EG">ááÜÜå¡</span><span lang="AR-EG" style="font-weight: normal; font-size: 14pt; mso-bidi-font-family: 'Times New Roman'"> </span><span lang="AR-EG" style="font-weight: normal; font-size: 14pt; mso-bidi-font-family: 'Times New Roman'; mso-bidi-language: AR-EG">ÝÅä</span><span lang="AR-SA" style="font-weight: normal; font-size: 14pt; mso-bidi-font-family: 'Times New Roman'"> ÇáÔÑß ¡ ÇáÐí Ùá ÚÈÑ ÇáÊÇÑíÎ ãÍæÑ ÇáÕÑÇÚ Èíä ÇáÃãã æ ÑÓáåã åæ ÚÈÇÏÉ ÇáØÇÛæÊ ãÚ </span><span lang="AR-EG" style="font-weight: normal; font-size: 14pt; mso-bidi-font-family: 'Times New Roman'; mso-bidi-language: AR-EG">ÇááÜÜå</span><span lang="AR-SA" style="font-weight: normal; font-size: 14pt; mso-bidi-font-family: 'Times New Roman'"> Ãæ ãä Ïæäå</span><span lang="AR-EG" style="font-weight: normal; font-size: 14pt; mso-bidi-font-family: 'Times New Roman'; mso-bidi-language: AR-EG">.</span><span lang="AR-EG" style="font-weight: normal; font-size: 16pt; font-family: &quot;Traditional Arabic&quot;; mso-bidi-language: AR-EG"><o:p></o:p></span></font></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 0in 0in 0pt; text-align: justify"><span lang="AR-EG" style="font-size: 16pt; color: black; font-family: &quot;Traditional Arabic&quot;; mso-bidi-language: AR-EG"><o:p>&nbsp;</o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 0in 0in 0pt; text-align: justify"><font face="Times New Roman"><span lang="AR-SA" style="font-size: 14pt; color: black; mso-bidi-font-family: 'Times New Roman'">ÝÑÖ Çááå ÊÚÇáì ÇáÍßã ÈÔÑíÚÊå¡ æÃæÌÈ Ðáß Úáì ÚÈÇÏå¡ æÌÚáå ÇáÛÇíÉ ãä ÊäÒíá ÇáßÊÇÈ¡ ÝÞÇá ÓÈÍÇäå: </span><span lang="AR-EG" style="font-size: 14pt; color: black; mso-bidi-font-family: 'Times New Roman'; mso-bidi-language: AR-EG"><o:p></o:p></span></font></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 0in 0in 0pt; text-align: justify"><font face="Times New Roman"><span lang="AR-EG" style="font-size: 14pt; color: black; mso-bidi-font-family: 'Times New Roman'; mso-bidi-language: AR-EG">&quot;....</span><span lang="AR-SA" style="font-size: 14pt; color: black; mso-bidi-font-family: 'Times New Roman'"> æóÃóäúÒóáó ãóÚóåõãõ ÇáúßöÊóÇÈó ÈöÇáúÍóÞøö áöíóÍúßõãó Èóíúäó ÇáäøóÇÓö ÝöíãóÇ ÇÎúÊóáóÝõæÇ Ýöíåö &#1754;</span><span lang="AR-EG" style="font-size: 14pt; color: black; mso-bidi-font-family: 'Times New Roman'; mso-bidi-language: AR-EG">&quot; ÇáÈÞÑÉ</span><span lang="AR-SA" style="font-size: 14pt; color: black; mso-bidi-font-family: 'Times New Roman'"> (213)<o:p></o:p></span></font></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 0in 0in 0pt; text-align: justify"><font face="Times New Roman"><span lang="AR-SA" style="font-size: 14pt; color: black; mso-bidi-font-family: 'Times New Roman'">æÞÇá ÊÚÇáì: ÅöäøóÇ ÃóäúÒóáúäóÇ Åöáóíúßó ÇáúßöÊóÇÈó ÈöÇáúÍóÞøö áöÊóÍúßõãó Èóíúäó ÇáäøóÇÓö ÈöãóÇ ÃóÑóÇßó Çááøóåõ &#1754; æóáóÇ Êóßõäú áöáúÎóÇÆöäöíäó ÎóÕöíãðÇ</span><span lang="AR-EG" style="font-size: 14pt; color: black; mso-bidi-font-family: 'Times New Roman'; mso-bidi-language: AR-EG"> &quot; ÇáäÓÇÁ</span><span lang="AR-SA" style="font-size: 14pt; color: black; mso-bidi-font-family: 'Times New Roman'"> (105) <o:p></o:p></span></font></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 0in 0in 0pt; text-indent: 21.1pt; text-align: justify"><span lang="AR-SA" style="font-size: 14pt; color: black; mso-bidi-font-family: 'Times New Roman'"><o:p><font face="Times New Roman">&nbsp;</font></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 0in 0in 0pt; text-align: justify"><font face="Times New Roman"><span lang="AR-SA" style="font-size: 14pt; color: black; mso-bidi-font-family: 'Times New Roman'">æÈíä ÓÈÍÇäå ÇÎÊÕÇÕå æÊÝÑÏå ÈÇáÍßã¡ ÝÞÇá:</span><span lang="AR-EG" style="font-size: 14pt; color: black; mso-bidi-font-family: 'Times New Roman'; mso-bidi-language: AR-EG"><o:p'Times New Roman'">æÞÇá ÚÒ æÌá: </span><span lang="AR-EG" style="font-size: 14pt; color: black; mso-bidi-font-family: 'Times New Roman'; mso-bidi-language: AR-EG">&quot;</span><span lang="AR-SA" style="font-size: 14pt; color: black; mso-bidi-font-family: 'Times New Roman'">æóãóÇ ÇÎúÊóáóÝúÊõãú Ýöíåö ãöäú ÔóíúÁò ÝóÍõßúãõåõ Åöáóì Çááøóåö &#1754; Ðó&#1648;áößõãõ Çááøóåõ ÑóÈøöí Úóáóíúåö ÊóæóßøóáúÊõ æóÅöáóíúåö ÃõäöíÈõ </span><span lang="AR-EG" style="font-size: 14pt; color: black; mso-bidi-font-family: 'Times New Roman'; mso-bidi-language: AR-EG">&quot; ÇáÔæÑì 10<o:p></o:p></span></font></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 0in 0in 0pt; text-align: justify"><font face="Times New Roman"><span lang="AR-SA" style="font-size: 14pt; color: black; mso-bidi-font-family: 'Times New Roman'">æÌÇÁÊ ÇáÂíÇÊ ÇáÞÑÂäíÉ ãÄßÏÉ Úáì Ãä ÇáÍßã ÈãÇ ÃäÒá Çááå ãä ÕÝÇÊ ÇáãÄãäíä¡ æÃä ÇáÊÍÇßã Åáì ÛíÑ ãÇ ÃäÒá Çááå æåæ Íßã ÇáØÇÛæÊ æÇáÌÇåáíÉ ãä ÕÝÇÊ ÇáãäÇÝÞíä</span><span lang="AR-EG" style="font-size: 14pt; color: black; mso-bidi-font-family: 'Times New Roman'; mso-bidi-language: AR-EG">.<o:p></o:p></span></font></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 0in 0in 0pt; text-align: justify"><font face="Times New Roman"><span lang="AR-SA" style="font-size: 14pt; color: black; mso-bidi-font-family: 'Times New Roman'">æíÞæá ÃíÖÇ: </span><span lang="AR-EG" style="font-size: 14pt; color: black; mso-bidi-font-family: 'Times New Roman'; mso-bidi-language: AR-EG">&quot;</span><span lang="AR-SA" style="font-size: 14pt; color: black; mso-bidi-font-family: 'Times New Roman'">æáÇ</span><span lang="AR-SA" dir="ltr" style="font-size: 14pt; color: black; mso-bidi-font-family: 'Times New Roman'"> </span><span lang="AR-SA" style="font-size: 14pt; color: black; mso-bidi-font-family: 'Times New Roman'">íÔÑß</span><span lang="AR-SA" dir="ltr" style="font-size: 14pt; color: black; mso-bidi-font-family: 'Times New Roman'"> </span><span lang="AR-SA" style="font-size: 14pt; color: black; mso-bidi-font-family: 'Times New Roman'">Ýí</span><span lang="AR-SA" dir="ltr" style="font-size: 14pt; color: black; mso-bidi-font-family: 'Times New Roman'"> </span><span lang="AR-SA" style="font-size: 14pt; color: black; mso-bidi-font-family: 'Times New Roman'">Íßãå</span><span lang="AR-SA" dir="ltr" style="font-size: 14pt; color: black; mso-bidi-font-family: 'Times New Roman'"> </span><span lang="AR-SA" style="font-size: 14pt; color: black; mso-bidi-font-family: 'Times New Roman'">ÃÍÏÇ</span><span lang="AR-EG" style="font-size: 14pt; color: black; mso-bidi-font-family: 'Times New Roman'; mso-bidi-language: AR-EG">&quot;</span><span lang="AR-EG" style="font-size: 14pt; color: black; mso-bidi-font-family: 'Times New Roman'"> </span><span lang="AR-EG" style="font-size: 14pt; color: black; mso-bidi-font-family: 'Times New Roman'; mso-bidi-language: AR-EG">Å</span><span lang="AR-SA" style="font-size: 14pt; color: black; mso-bidi-font-family: 'Times New Roman'">ä ãÊÈÚí ÃÍßÇã ÇáãÔÑÚíä ÛíÑ ãÇ ÔÑÚå Çááå Ãäåã ãÔÑßæä ÈÇááå</span><span lang="AR-EG" style="font-size: 14pt; color: black; mso-bidi-font-family: 'Times New Roman'; mso-bidi-language: AR-EG">¡ </span><span lang="AR-SA" style="font-size: 14pt; color: black; mso-bidi-font-family: 'Times New Roman'">æÊÍÞíÞÇ áÊæÍíÏ ÇáÚÈÇÏÉ ÇáÞÇÆã Úáì äÝí ÇáÅáåíÉ ÚãÇ Óæì Çááå ÊÚÇáì¡ æÅËÈÇÊåÇ ááå ÊÚÇáì æÍÏå¡ ÝÅäå íÌÈ ÇáßÝÑ ÈÇáØÇÛæÊ¡ ßãÇ ÞÇá ÊÚÇáì: áóÇ ÅößúÑóÇåó Ýöí ÇáÏøöíäö &#1750; ÞóÏú ÊóÈóíøóäó ÇáÑøõÔúÏõ ãöäó ÇáúÛóíøö &#1754; Ýóãóäú íóßúÝõÑú ÈöÇáØøóÇÛõæÊö æóíõÄúãöäú ÈöÇááøóåö ÝóÞóÏö ÇÓúÊóãúÓóßó ÈöÇáúÚõÑúæóÉö ÇáúæõËúÞóì&#1648; áóÇ ÇäúÝöÕóÇãó áóåóÇ &#1751; æóÇááøóåõ ÓóãöíÚñ Úóáöíãñ </span><span lang="AR-EG" style="font-size: 14pt; color: black; mso-bidi-font-family: 'Times New Roman'; mso-bidi-language: AR-EG">&quot; ÇáÈÞÑÉ </span><span lang="AR-SA" style="font-size: 14pt; color: black; mso-bidi-font-family: 'Times New Roman'">(256) <o:p></o:p></span></font></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 0in 0in 0pt; text-align: justify"><font face="Times New Roman"><span lang="AR-SA" style="font-size: 14pt; color: black; mso-bidi-font-family: 'Times New Roman'">æÞÏ Óãì Çááå ÊÚÇáì ÇáÍßã ÈÛíÑ ÔÑÚå ØÇÛæÊÇ¡ ÍíË ÞÇá ÊÚÇáì</span><span lang="AR-EG" style="font-size: 14pt; color: black; mso-bidi-font-family: 'Times New Roman'; mso-bidi-language: AR-EG"> &quot;</span><span lang="AR-SA" style="font-size: 14pt; color: black; mso-bidi-font-family: 'Times New Roman'"> Ãóáóãú ÊóÑó Åöáóì ÇáøóÐöíäó íóÒúÚõãõæäó Ãóäøóåõãú ÂãóäõæÇ ÈöãóÇ ÃõäúÒöáó Åöáóíúßó æóãóÇ ÃõäúÒöáó ãöäú ÞóÈúáößó íõÑöíÏõæäó Ãóäú íóÊóÍóÇßóãõæÇ Åöáóì ÇáØøóÇÛõæÊö æóÞóÏú ÃõãöÑõæÇ Ãóäú íóßúÝõÑõæÇ Èöåö æóíõÑöíÏõ ÇáÔøóíúØóÇäõ Ãóäú íõÖöáøóåõãú ÖóáóÇáðÇ ÈóÚöíÏðÇ ÇáäÓÇÁ 61.</span><span lang="AR-EG" style="font-size: 14pt; color: black; mso-bidi-font-family: 'Times New Roman'; mso-bidi-language: AR-EG"><o:p></o:p></span></font></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 0in 0in 0pt; text-align: justify"><span lang="AR-SA" style="font-size: 14pt; color: black; mso-bidi-font-family: 'Times New Roman'"><font face="Times New Roman">æÇáØÇÛæÊ ÚÇã. Ýßá ãÇ ÚÈÏ ãä Ïæä Çááå æÑÖí ÈÇáÚÈÇÏÉ ãä ãÚÈæÏ¡ Ãæ ãÊÈæÚ¡ Ãæ ãØÇÚ Ýí ÛíÑ ØÇÚÉ Çááå æÑÓæáå¡ Ýåæ ØÇÛæÊ. <o:p></o:p></font></span></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="text-justify: kashida; margin: 0in 0in 0pt; text-align: justify; text-kashida: 0%"><span lang="AR-EG" style="font-size: 14pt; mso-bidi-font-family: 'Times New Roman'; mso-bidi-language: AR-EG"><o:p><font face="Times New Roman">&nbsp;</font></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="text-justify: kashida; margin: 0in 0in 0pt; text-align: justify; text-kashida: 0%"><span lang="AR-EG" style="font-size: 14pt; mso-bidi-font-family: 'Times New Roman'; mso-bidi-language: AR-EG"><font face="Times New Roman">ÇáÍßã ÈãÇ ÃäÒá ÇááÜÜå áÇ íÞÊÕÑ Úáì ÇáÍÇßã ÝÞØ¡ Èá ßá ãÓáã íÊÍÊã Úáíå Çä íÍßã ÈãÇ ÃäÒá ÇááÜÜå Ýì ßá ÔÃä ãä ÔÆæä ÍíÇÊå¡ ÈÃä Êßæä ÇÝÚÇáå æÃÞæÇáå æÍÑßÇÊå æÓßäÇÊå ãÍßæãÉ ÈÃãÑ ÇááÜÜå æãÚÑæÖÉ Úáì ßÊÇÈ ÇááÜÜå ÓÈÍÇäå æÊÚÇáì. Åä ÍßãÉ ÇáÎáÞ æäÚãÉ ÇáÑÒÞ ÍßãÉ ÈÇáÛÉ ÝãÇ ÊÛäì ÇáäÐÑ¡ ÍßãÉ ÃæÖÍåÇ ÇááÜÜå Ýì ßÊÇÈå ÇáßÑíã ÝÞÇá: &quot; æó&at;ãíÚ ÃãæÑß æäæÇåíß ãä ÇááÜÜå¡ ÊÓíÑ Úáì äæÑ ãä ÇááÜÜå æÊõÍóßøöãú ãäåÌ ÇááÜÜå Ýì ßá ÊÕÑÝÇÊß Ýì áíáß æäåÇÑß¡ Ýì ÓÑß æÌåÇÑß¡ Ýì ÈíÊß æãÚ äÝÓß æÒæÌß¡ ãÚ ÇæáÇÏß æÌíÑÇäß æÃÞÇÑÈß. ÊõÍóßøöãú ÔÑíÚÉ ÇááÜÜå Ýì ßá ÍÑßÉ ãä ÍÑßÇÊß.</font></span></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="text-justify: kashida; margin: 0in 0in 0pt; text-align: justify; text-kashida: 0%"><span lang="AR-EG" style="font-size: 14pt; mso-bidi-font-family: 'Times New Roman'; mso-bidi-language: AR-EG"><font face="Times New Roman">&nbsp;Úíäß ÊÍßãåÇ ÈÃãÑ ÇááÜÜå &quot;<span style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </span>Þõáú áöáúãõÄúãöäöíäó íóÛõÖøõæÇ ãöäú ÃóÈúÕóÇÑöåöãú æóíóÍúÝóÙõæÇ ÝõÑõæÌóåõãú &#1754; Ðó&#1648;áößó ÃóÒúßóì&#1648; áóåõãú &#1751; Åöäøó Çááøóåó ÎóÈöíÑñ ÈöãóÇ íóÕúäóÚõæäó (30) ÇáäæÑ. åÐÇ Íßã ÇááÜÜå. <o:p></o:p></font></span></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="text-justify: kashida; margin: 0in 0in 0pt; text-align: justify; text-kashida: 0%"><span lang="AR-EG" style="font-size: 14pt; mso-bidi-font-family: 'Times New Roman'; mso-bidi-language: AR-EG"><font face="Times New Roman">ÇáÃõÐä ÊÍßãåÇ ÈÃãÑ ÇááÜÜå &quot; æóáóÇ ÊóÞúÝõ ãóÇ áóíúÓó áóßó Èöåö Úöáúãñ &#1754; Åöäøó ÇáÓøóãúÚó æóÇáúÈóÕóÑó æóÇáúÝõÄóÇÏó ßõáøõ Ãõæáó&#1648;Æößó ßóÇäó Úóäúåõ ãóÓúÆõæáðÇ (36) ÇáÅÓÑÇÁ <o:p></o:p></font></span></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="text-justify: kashida; margin: 0in 0in 0pt; text-align: justify; text-kashida: 0%"><span lang="AR-EG" style="font-size: 14pt; mso-bidi-font-family: 'Times New Roman'; mso-bidi-language: AR-EG"><font face="Times New Roman">ÇááÓÇä ÊÍßãå ÈÃãÑ ÇááÜÜå &quot; ãóÇ Óóáóßóßõãú Ýöí ÓóÞóÑó (42) ÞóÇáõæÇ áóãú äóßõ ãöäó ÇáúãõÕóáøöíäó (43) æóáóãú äóßõ äõØúÚöãõ ÇáúãöÓúßöíäó (44) æóßõäøóÇ äóÎõæÖõ ãóÚó ÇáúÎóÇÆöÖöíäó (45) ÇáãÏËÑ<o:p></o:p></font></span></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="text-justify: kashida; margin: 0in 0in 0pt; text-align: justify; text-kashida: 0%"><span lang="AR-EG" style="font-size: 14pt; mso-bidi-font-family: 'Times New Roman'; mso-bidi-language: AR-EG"><font face="Times New Roman">ÇáÝÑÌ ÊÍßãå ÈÃãÑ ÇááÜÜå &quot; æóáóÇ ÊóÞúÑóÈõæÇ ÇáÒøöäóÇ &#1750; Åöäøóåõ ßóÇäó ÝóÇÍöÔóÉð æóÓóÇÁó ÓóÈöíáðÇ (32) ÇáÅÓÑÇÁ<o:p></o:p></font></span></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="text-justify: kashida; margin: 0in 0in 0pt; text-align: justify; text-kashida: 0%"><span lang="AR-EG" style="font-size: 14pt; mso-bidi-font-family: 'Times New Roman'; mso-bidi-language: AR-EG"><font face="Times New Roman">ÊÍßíã ÃãÑ ÇááÜÜå Ýì ÇáÈØä &quot;<span style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </span>íóÇ Èóäöí ÂÏóãó ÎõÐõæÇ ÒöíäóÊóßõãú ÚöäúÏó ßõáøö ãóÓúÌöÏò æóßõáõæÇ æóÇÔúÑóÈõæÇ æóáóÇ ÊõÓúÑöÝõæÇ &#1754; Åöäøóåõ áóÇ íõÍöÈøõ ÇáúãõÓúÑöÝöíäó (31) ÇáÃÚÑÇÝ</font></span></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="text-justify: kashida; margin: 0in 0in 0pt; text-align: justify; text-kashida: 0%"><span lang="AR-EG" style="font-size: 14pt; mso-bidi-font-family: 'Times New Roman'; mso-bidi-language: AR-EG"><font face="Times New Roman"><o:p></o:p></font></span></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="text-justify: kashida; margin: 0in 0in 0pt; text-align: justify; text-kashida: 0%"><span lang="AR-EG" style="font-size: 14pt; mso-bidi-font-family: 'Times New Roman'; mso-bidi-language: AR-EG"><font face="Times New Roman">æÈåÐÇ íÕíÑ ÇáãÓáã ÞÏ Íßã ÈãÇ ÃäÒá ÇááÜÜå ÝíÑÌì áå ÈÐáß ÇáäÌÇÉ ãä ÚÐÇÈ ÇááÜÜå¡ ÃãÇ ÇáÍÇßã ÝÇáæÚíÏ Ýì ÍÞå ÃÔÏ æÇáÊÈÚÉ Úáíå ÃËÞá áÃä Íßãå áÇ íÊæÞÝ Ýì ÊÃËíÑå Úáì ÎÇÕÉ äÝÓå æÅäãÇ íÊÌÇæÒå Åáì ÚÇãÉ ãä æáÇå ÇááÜÜå ÃãÑåã. ÝáäÇ áÞÇÁ Ýì ÇáÌÒÁ ÇáËÇäì Åä ÔÜÜÇÁ ÇááÜÜÜå ÊÚÇáì.<o:p></o:p></font></span></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="text-justify: kashida; margin: 0in 0in 0pt; text-align: justify; text-kashida: 0%"><span lang="AR-EG" style="font-size: 14pt; mso-bidi-font-family: 'Times New Roman'; mso-bidi-language: AR-EG"><font face="Times New Roman"><u>ÇáãÑÇÌÚ :<o:p></o:p></u></font></span></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 0in 0in 0pt; text-align: justify"><strong><span lang="AR-EG" style="font-size: 16pt; font-family: &quot;Traditional Arabic&quot;; mso-bidi-language: AR-EG">ÇáÞÑÁÂä ÇáßÑíã<o:p></o:p></span></strong></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 0in 0in 0pt; text-align: justify"><strong><span lang="AR-EG" style="font-size: 16pt; font-family: &quot;Traditional Arabic&quot;; mso-bidi-language: AR-EG">ÇáãÚÌã ÇáãÝåÑÓ<o:p></o:p></span></strong></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 0in 0in 0pt; text-align: justify"><strong><span lang="AR-EG" style="font-size: 16pt; font-family: &quot;Traditional Arabic&quot;; mso-bidi-language: AR-EG">ÞÇãæÓ áÓÇä ÇáÚÑÈ<o:p></o:p></span></strong></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 0in 0in 0pt; text-align: justify"><strong><span lang="AR-SA" style="font-size: 16pt; font-family: &quot;Traditional Arabic&quot;">ßÊÇÈ (äæÇÞÖ ÇáÅíãÇä ÇáÞæáíÉ æ ÇáÚãáíÉ). áãÄáÝå ÇáÏßÊæÑ ÚÈÏ ÇáÚÒíÒ Èä ãÍãÏ Èä Úáí ÇáÚÈÏ ÇááØíÝ.<o:p></o:p></span></strong></p>
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 0in 0in 0pt"><span dir="ltr"><o:p><font face="Times New Roman" size="2">&nbsp;</font></o:p></span></p>
اجمالي القراءات 24076